Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

67. zk., 2009ko apirilaren 7a, asteartea

N.º 67, martes 7 de abril de 2009


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Industria, Merkataritza eta Turismo Saila
Industria, Comercio y Turismo
1939
1939

70/2009 DEKRETUA, martxoaren 24koa, etxe eta merkataritza erabilerako eta erabilera kolektiboko gas zerbitzuen instalazioak nola ikuskatu eta berrikusi arautzen duen dekretua bigarrenez aldatzen duena.

DECRETO 70/2009, de 24 de marzo, segunda modificación del Decreto por el que se regula la inspección y revisión de las instalaciones de gas en servicio, destinadas a usos domésticos, colectivos o comerciales.

28/2002 Dekretuak etxe eta merkataritza erabilerako eta erabilera kolektiboko gasa hartzeko instalazioak erabili edo zerbitzuan hasi ostean egin beharreko aldizkako kontrolak arautzen ditu. Dekretu hori era guztietako gas instalazioei aplikatuko zaie. Beraz, gas naturaleko nahiz petrolio-gas likidotuko instalazioei aplikatuko zaie, eta berdin dio gasa hornitzeko edo banatzeko era zein den.

El Decreto 28/2002 regula los controles periódicos, posteriores a la puesta en servicio o utilización de instalaciones receptoras de gas para usos domésticos, colectivos o comerciales. Dicho Decreto se aplica a todo tipo de instalaciones de gas, bien de gas natural o de gas licuado de petróleo y cualquiera que sea la forma de suministro o distribución.

Hala ere, dekretu horrek ezartzen duen kontrol-sistema bikoitza da, instalazioa gas kanalizatukoa edo gas enbasatukoa den aintzat hartuta. Horrela, lehenengoen kasuan, gasa banatzen duten enpresek egin behar dute aldizkako ikuskapena; bigarrenen kasuan, aldiz, gasaren enpresa instalatzaile baimenduek egin beharko dituzte gas enbasatuko instalazioen aldizkako berrikusketak.

Sin embargo, el sistema de control que establece es doble, según la instalación sometida a control periódica lo sea de gas canalizado o gas envasado, así para las primeras establece el sistema de inspección periódica por parte de las empresas distribuidoras de gas, mientras que para el segundo dispone la necesidad de que se realice un revisión periódica por parte de las empresas instaladoras autorizadas de gas.

Bestalde, irailaren 11ko 136/2007 Dekretuak etxe eta merkataritza erabilerako eta erabilera kolektiboko gas zerbitzuen instalazioak nola ikuskatu eta berrikusi arautzen duen 28/2002 Dekretua aldatzen du. Aldaketa hori erabiltzaile bati baino gehiagori zerbitzua ematen dien petrolio-gas likidotuko edukiontzietatik hornitutako instalazio hartzaileei dagokie. Izan ere, instalazio horiek ikuskatzeko ardura kasuan kasuko enpresa banatzaileari esleitzen dio 136/2007 Dekretuak.

Mediante Decreto 136/2007, de 11 de septiembre, de modificación del Decreto por el que se regula la inspección y revisión de las instalaciones de gas en servicio destinadas a usos domésticos, colectivos o comerciales, se modifica el citado Decreto 28/2002, en relación con las instalaciones receptoras suministradas desde depósitos de Gases Licuados del Petróleo que dan servicio a más de un usuario, encomendando la inspección de dichas instalaciones a la empresa distribuidora correspondiente.

Hortaz, lehenengo aldaketa hori gauzatu da erabiltzaile bati baino gehiagori zerbitzua ematen dien petrolio-gas likidotuko edukiontzietatik hornitutako instalazio hartzaileei dagokienez. Urrats hori eman ondoren, beste hau planteatu da: enpresa banatzaileek egin beharreko aldizkako ikuskapena gasa hartzeko instalazio guztietara zabaltzea. Ondoko arrazoiengatik proposatu da hori:

Una vez dado ese paso con relación a las instalaciones receptoras suministradas desde depósitos de Gases Licuados del Petróleo que dan servicio a más de un usuario, se ha planteado la conveniencia de extender la inspección periódica a realizar por parte de las empresas distribuidoras a todo tipo de instalaciones receptoras de gas, por varios motivos.

Alde batetik, egiaztatu egin da egungo aldizkako kontrol-sistema erabilita gas enbasatua hartzeko instalazioak (botilak edo biltegiak), orohar, askoz ere egoera okerragoan daudela gas kanalizatua hartzeko instalazioak baino, ondoko arrazoiengatik:

Por una parte, se ha constatado que las instalaciones receptoras de gas envasado (botellas o depósitos) están, por término general, con el sistema actual de controles periódicos, en mucho peor estado que las instalaciones receptoras de gas canalizado, fundamentalmente por las siguientes razones:

- Biltegietatik edo botiletatik hornitutako instalazio hartzaileen % 50ean baino ez da egiten derrigorrezko aldizkako berrikusketa, urtean lau aldiz egin beharrekoa.

- Tan sólo un 50% de las instalaciones receptoras suministradas desde depósitos o botellas pasan la preceptiva revisión periódica de carácter cuatrianual.

- Ezbehar-kopurua askoz ere handiagoa da gas enbasatua hartzen duten instalazioetan. Izan ere, istripuen % 66 horrelako instalazioetan gertatzen dira, eta, kontuan hartu behar da, gainera, gas-enpresen bezeroen artean, horniketa-mota horretako instalazioak % 25 baino ez direla.

- La siniestralidad es mucho mayor en el caso de instalaciones receptoras de gas envasado. En efecto, el 66% de los accidentes que se producen en este tipo de instalaciones se producen en instalaciones receptoras de gas envasado, cuando tan sólo el 25% del total de clientes de las empresas de gas lo son de este tipo de suministro.

- Gas enbasatuko instalazioetako berrikusketetan antzemandako akats larrien kopurua % 9koa da; gas kanalizatuko instalazioetan, ordea, % 1ekoa baino ez da.

- El número de defectos graves detectados en las revisiones efectuadas en este tipo de instalaciones es del 9%, mientras que para las instalaciones receptoras de gas canalizado tan sólo llega al 1%.

Bestalde, gas enbasatuko instalazioetan berrikusketak egin behar dituzten enpresei dagokienez, azken urteetan iruzurrezko enpresen kopurua biderkatu egin da era arriskutsuan. Horrelako enpresek nahitaezko berrikusketekin zerikusirik ez duten zerbitzuak eskaintzen dituzte. Egoera horrek defentsa-gabezia sortzen die gas enbasatuko instalazioen erabiltzaile eta jabeei, ez baitaukate behar besteko informaziorik, eta segurtasun juridikorik eza ere eragiten die, jabeek uste baitute gas-instalazioen gaineko betebeharrak konplitu dituztela, oker daudela jakin gabe.

Por otra parte, con respecto a las empresas encargadas de realizar las denominadas hasta ahora revisiones de las instalaciones de gas envasado, se ha multiplicado peligrosamente en los últimos años el número de empresas fraudulentas que ofrecen servicios de revisión de instalaciones de gas distintos a los obligatorios, creando indefensión por la falta de información con la que cuentan muchos de los titulares y usuarios de este tipo de instalaciones e incluso inseguridad jurídica por cuanto dejan a menudo a los titulares en la convicción errónea de haber cumplido con sus obligaciones con respecto a las instalaciones de gas.

Industria, Merkataritza eta Turismo Sailak dekretu hau prestatzean aintzat hartu ditu Gizon eta Emakumeen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeko 19. artikulutik 22. artikulura bitartean ezarritakoa, bai eta nahitaezko gainerako txostenetan ezarritakoa ere.

El Departamento de Industria, Comercio y Turismo ha elaborado el presente decreto teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 19 a 22 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, así como el resto de informes preceptivos correspondientes.

Ondorioz, Eusko Jaurlaritzako Aholku Batzorde Juridikoarekin bat etorriz, Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuak proposatuta eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2009ko martxoaren 24an egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, a propuesta de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 24 de marzo de 2009,

XEDATU DUT:

DISPONGO:

Lehenengo artikulua.- Etxe eta merkataritza erabilerako eta erabilera kolektiboko gas zerbitzuen instalazioak nola ikuskatu eta berrikusi arautzen duen urtarrilaren 29ko 28/2002 Dekretuaren idazpurua aldatu egiten da eta honela geratuko da:

Artículo primero.- Se modifica el título del Decreto 28/2002, de 29 de enero, por el que se regula la inspección y revisión de las instalaciones de gas en servicio destinadas a usos domésticos, colectivos o comerciales, que quedará redactado de la siguiente manera:

«28/2002 Dekretua, urtarrilaren 29koa, gas-zerbitzuen instalazioak nola ikuskatu arautzen duena.»

«Decreto 28/2002, de 29 de enero, por el que se regula la inspección de las instalaciones de gas en servicio.»

Bigarren artikulua.- Etxe eta merkataritza erabilerako eta erabilera kolektiboko gas zerbitzuen instalazioak nola ikuskatu eta berrikusi arautzen duen urtarrilaren 29ko 28/2002 Dekretuaren 1. artikuluko 1. paragrafotik honako hau kentzen da: «etxe eta merkataritza erabilerako eta erabilera kolektiboko.»

Artículo segundo.- Se suprime en el apartado 1 del artículo 1 del Decreto 28/2002, de 29 de enero, por el que se regula la inspección y revisión de las instalaciones de gas en servicio destinadas a usos domésticos, colectivos o comerciales, la expresión «para usos domésticos, colectivos o comerciales.»

Hirugarren artikulua.- Etxe eta merkataritza erabilerako eta erabilera kolektiboko gas zerbitzuen instalazioak nola ikuskatu eta berrikusi arautzen duen urtarrilaren 29ko 28/2002 Dekretuaren 2. artikuluari beste idazkera bat ematen zaio, eta honela geratuko da:

Artículo tercero.- Se da nueva redacción al artículo 2 del Decreto 28/2002, de 29 de enero, por el que se regula la inspección y revisión de las instalaciones de gas en servicio destinadas a usos domésticos, colectivos o comerciales, que quedará redactado de la siguiente manera:

«2. artikulua.- Instalazioen kontrola: Ikuskapenak.

«Artículo 2.- Control de instalaciones: Inspecciones.

Dekretu honen aplikazio-eremuan sartzen diren instalazio guztietan aldizkako ikuskapenak egingo ditu kasuan kasuko enpresa banatzaileak.»

Todas las instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación del presente Decreto deberán ser objeto de inspección periódica por parte de la empresa distribuidora correspondiente.»

Laugarren artikulua.- Etxe eta merkataritza erabilerako eta erabilera kolektiboko gas zerbitzuen instalazioak nola ikuskatu eta berrikusi arautzen duen urtarrilaren 29ko 28/2002 Dekretuaren 3. artikuluko 1. eta 2. paragrafoei beste idazkera bat ematen zaie, eta honela geratuko dira:

Artículo cuarto.- Se da nueva redacción a los puntos 1 y 2 del artículo 3 del Decreto 28/2002, de 29 de enero, por el que se regula la inspección y revisión de las instalaciones de gas en servicio destinadas a usos domésticos, colectivos o comerciales, que quedarán redactados de la siguiente manera:

«1.- Hornidura-kontratuen titularrek edo, halakorik egon ezik, instalazioen titularrek izango dute instalazio horietan erabilera zuzena egiteko erantzukizuna, bai eta instalazioak erabiltzeko moduan mantentzeko erantzukizuna ere.

«1.- Los titulares de los contratos de suministro, o en su defecto los titulares de las instalaciones, serán responsables del correcto uso de las mismas, así como de su mantenimiento en condiciones de uso adecuado.

2.- Ondorio horietarako, gasa banatzen duten enpresekin elkarlanean arituko dira ikuskapenak egin ahal izateko. Horrez gain, enpresari instalazioetan sartzen utziko diote eta instalazioetan antzematen diren akatsak konpontzeko egin beharreko guztiak egingo dituzte.»

2.- A estos efectos, colaborarán con las empresas distribuidoras de gas para la realización de las correspondientes inspecciones. Así mismo, facilitarán el acceso a sus instalaciones y realizarán las actuaciones necesarias para la subsanación de las deficiencias detectadas.»

Bosgarren artikulua.- Etxe eta merkataritza erabilerako eta erabilera kolektiboko gas zerbitzuen instalazioak nola ikuskatu eta berrikusi arautzen duen urtarrilaren 29ko 28/2002 Dekretuaren 4. artikuluko 1. paragrafoa aldatu egiten da eta honela geratuko da:

Artículo quinto.- Se modifica el punto 1 del artículo 4 del Decreto 28/2002, de 29 de enero, por el que se regula la inspección y revisión de las instalaciones de gas en servicio destinadas a usos domésticos, colectivos o comerciales, que quedará redactado de la siguiente manera:

«1.- Oro har, erregelamendua betetzen den ala ez egiaztatu beharko da, beti ere aplikagarria den araudian aurreikusita dauden irizpideak kontuan hartuta; eta horretarako, instalazioak nola funtzionatzen duen eta zein egoeratan dagoen ikusteko egin beharreko proba eta egiaztapen guztiak egingo dira.»

«1.- Con carácter general se deberá comprobar el cumplimiento reglamentario, de acuerdo con los criterios previstos en la normativa que resulte de aplicación, para lo cual se realizarán las pruebas y verificaciones necesarias para comprobar el estado de funcionamiento y conservación.»

Seigarren artikulua.- Etxe eta merkataritza erabilerako eta erabilera kolektiboko gas zerbitzuen instalazioak nola ikuskatu eta berrikusi arautzen duen urtarrilaren 29ko 28/2002 Dekretuaren 9. artikuluari beste idazkera bat ematen zaio, eta honela geratuko da:

Artículo sexto.- Se da nueva redacción al artículo 9 del Decreto 28/2002, de 29 de enero, por el que se regula la inspección y revisión de las instalaciones de gas en servicio destinadas a usos domésticos, colectivos o comerciales, que quedará redactado de la siguiente manera:

«9. artikulua.- Instalazioak ikuskatzen dituen pertsonala.

«Artículo 9.- Personal que realice la inspección.

Gasa banatu eta ikuskapena egingo duen enpresako pertsonalak gas instalatzailearen lanbide karneta beharko du instalazioak ikuskatu ahal izateko. Bestalde, lanbide karnetaren kategoria instalazio-motaren araberakoa izan beharko da.»

El personal de la empresa distribuidora que realice la inspección deberá disponer de carné profesional de instalador de gas, en la categoría correspondiente, en función del tipo de instalación.»

Zazpigarren artikulua.- Etxe eta merkataritza erabilerako eta erabilera kolektiboko gas zerbitzuen instalazioak nola ikuskatu eta berrikusi arautzen duen urtarrilaren 29ko 28/2002 Dekretuaren 12. artikuluko idazpurua eta 1. paragrafoa aldatu egiten dira eta honela geratuko dira:

Artículo séptimo.- Se modifica el título y el primer párrafo del punto 1 del artículo 12 del Decreto 28/2002, de 29 de enero, por el que se regula la inspección y revisión de las instalaciones de gas en servicio destinadas a usos domésticos, colectivos o comerciales, que quedará redactado de la siguiente manera:

«12. artikulua.- Hornidura etetea edo ontziak kentzea.

«Artículo 12.- Suspensión del suministro o retirada de envases.

1.- Mota honetako instalazioei aplikatu beharreko araudian jasota dago gasa banatzen duten enpresek noiz eten dezaketen gas-hornidura edo noiz kendu ditzaketen ontziak. Hala ere, kasu horietaz gain, honako hauek gertatuz gero ere, hornidura eten edo ontziak kendu egin ahal izango dituzte:...»

1.- Las empresas distribuidoras de gas, además de en los supuestos contemplados en la reglamentación aplicable a este tipo de instalaciones, podrán suspender el suministro o retirar los envases, en los siguientes supuestos:...»

Zortzigarren artikulua.- Etxe eta merkataritza erabilerako eta erabilera kolektiboko gas zerbitzuen instalazioak nola ikuskatu eta berrikusi arautzen duen urtarrilaren 29ko 28/2002 Dekretuaren 13. artikulua aldatu egiten da eta honela geratuko da:

Artículo octavo.- Se modifica el artículo 13 del Decreto 28/2002, de 29 de enero, por el que se regula la inspección y revisión de las instalaciones de gas en servicio destinadas a usos domésticos, colectivos o comerciales, que quedará redactado de la siguiente manera:

«13. artikulua.- Erreklamazioak.

«Artículo 13.- Reclamaciones.

Erabiltzaileak ez badaude ados gasa banatzen duten enpresek burututako jarduerekin, erreklamazioak aurkeztu ahal izango dituzte industria-gaietan eskumena duen lurralde organoan.»

Las discrepancias de los usuarios con las actuaciones de las empresas distribuidoras podrán ser objeto de la correspondiente reclamación ante el órgano territorial competente en materia de industria.»

Bederatzigarren artikulua.- Etxe eta merkataritza erabilerako eta erabilera kolektiboko gas zerbitzuen instalazioak nola ikuskatu eta berrikusi arautzen duen urtarrilaren 29ko 28/2002 Dekretuaren II. Kapituluko idazpurua aldatu egiten da eta honela geratuko da:

Artículo noveno.- Se modifica el título del Capítulo II del Decreto 28/2002, de 29 de enero, por el que se regula la inspección y revisión de las instalaciones de gas en servicio destinadas a usos domésticos, colectivos o comerciales, que quedará redactado de la siguiente manera:

«II. KAPITULUA

«CAPÍTULO II

GAS-INSTALAZIOAK IKUSKATZEA».

INSPECCIÓN DE INSTALACIONES DE GAS».

Hamargarren artikulua.- Etxe eta merkataritza erabilerako eta erabilera kolektiboko gas zerbitzuen instalazioak nola ikuskatu eta berrikusi arautzen duen urtarrilaren 29ko 28/2002 Dekretuaren 14. artikulua aldatu egiten da eta honela geratuko da:

Artículo décimo.- Se modifica el artículo 14 del Decreto 28/2002, de 29 de enero, por el que se regula la inspección y revisión de las instalaciones de gas en servicio destinadas a usos domésticos, colectivos o comerciales, que quedará redactado de la siguiente manera:

«14. artikulua.- Gas kanalizatutako instalazioak ikuskatzea.

«Artículo 14.- Inspección de instalaciones de gas canalizado.

Gasa banatzen duen enpresak ikuskatuko ditu instalazio hartzaileak, dekretu honetan xedatutakoaren arabera.»

Las inspecciones de las instalaciones receptoras deberán ser realizadas por la empresa distribuidora, en los términos establecidos en el presente Decreto.»

Hamaikagarren artikulua.- Etxe eta merkatari­tza erabilerako eta erabilera kolektiboko gas zerbitzuen instalazioak nola ikuskatu eta berrikusi arautzen duen urtarrilaren 29ko 28/2002 Dekretuaren 18. artikuluko 3. paragrafoa aldatu egiten da eta honela geratuko da:

Artículo decimoprimero.- Se modifica el punto 3 del artículo 18 del Decreto 28/2002, de 29 de enero, por el que se regula la inspección y revisión de las instalaciones de gas en servicio destinadas a usos domésticos, colectivos o comerciales, que quedará redactado así:

«3.- Hiru hilabeteko epea igarotzen bada, eta ikuskapenik ez bada egin, gasa banatzen duen enpresak hornidura eten edo ontziak kendu egin beharko ditu, dekretu honetako 12. artikuluan adierazitako moduan.»

«3.- Transcurrido el plazo referido en el punto anterior, sin que se haya realizado la inspección, la empresa distribuidora de gas procederá a la suspensión del suministro o a la retirada de envases, en los términos previstos en el artículo 12 del presente Decreto.»

Hamabigarren artikulua.- Etxe eta merkataritza erabilerako eta erabilera kolektiboko gas zerbitzuen instalazioak nola ikuskatu eta berrikusi arautzen duen urtarrilaren 29ko 28/2002 Dekretuaren III. Kapitulua kendu egiten da.

Artículo decimosegundo.- Se suprime el Capítulo III del Decreto 28/2002, de 29 de enero, por el que se regula la inspección y revisión de las instalaciones de gas en servicio destinadas a usos domésticos, colectivos o comerciales.

Hamahirugarren artikulua.- Etxe eta merkataritza erabilerako eta erabilera kolektiboko gas zerbitzuen instalazioak nola ikuskatu eta berrikusi arautzen duen urtarrilaren 29ko 28/2002 Dekretuan «ikuskatzea edo berrikustea» aipatzen den bakoitzean, «ikuskatzea» bakarrik ulertuko da.

Artículo decimotercero.- Todas las referencias que en el Decreto 28/2002, de 29 de enero, por el que se regula la inspección y revisión de las instalaciones de gas en servicio destinadas a usos domésticos, colectivos o comerciales se hacen a la «inspección o revisión», deberán entenderse efectuadas a la «inspección».

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunetik aurrera sartuko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2009ko martxoaren 24an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 24 de marzo de 2009.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Industria, Merkataritza eta Turismo sailburua,

La Consejera de Industria, Comercio y Turismo,

ANA AGUIRRE ZURUTUZA.

ANA AGUIRRE ZURUTUZA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común