Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

43. zk., 2009ko martxoaren 3a, asteartea

N.º 43, martes 3 de marzo de 2009


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Saila
Vivienda y Asuntos Sociales
1160
1160

AGINDUA, 2009ko otsailaren 12koa, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuarena, babes ofizialeko etxebizitzen diseinurako ordenantzak onartzen dituena.

ORDEN de 12 de febrero de 2009, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, por la que se aprueban las Ordenanzas de Diseño de Viviendas de Protección Oficial.

2002ko abenduaren 30eko Aginduaren bitartez, une honetan indarrean dauden babes ofizialeko etxebizitzen diseinurako ordenantzak onartu ziren, garai hartako ordenantzak eguneratzeko helburuarekin, besteak beste Irisgarritasuna Sustatzeko 20/1997 Legea eta lege hori garatzeko arau teknikoak, azaroaren 10eko 3148/1978 Errege Dekretuan ezarritakoa betez, 1994ko maiatzaren 18ko Aginduak onartu zituenak.

Mediante Orden de 30 de diciembre de 2002, se aprobaron las Ordenanzas de Diseño de Viviendas de Protección Oficial actualmente en vigor cuyo fin consistía en actualizar las Ordenanzas existentes en dicho momento, entre otras a la Ley 20/1997 para la Promoción de la Accesibilidad y sus normas técnicas de desarrollo, las cuales fueron aprobadas por la Orden de 18 de mayo de 1994, en virtud de lo establecido por el Real Decreto 3148/1978 de 10 de noviembre.

Babes ofizialeko etxebizitzen diseinurako nahitaezko arau teknikoak ezartzen dituzte ordenantza horiek.

Dichas ordenanzas establecen las normas técnicas de diseño obligatorias en la configuración de vivienda de protección oficial.

2000ko maiatzaren 6an indarrean hasi zen Eraikuntzaren Antolamenduari buruzko 38/1999 Legearen azken xedapenetatik bigarrena betez, 2006ko martxoaren 17ko 314/2006 Errege Dekretuaren arabera Eraikuntzaren Kode Teknikoa onartu zen (lege horrek baimena eman zion gobernuari Eraikuntzaren Kode Teknikoa onartzeko), eta, horri esker, arauzko esparru berri bat sortu zen eraikuntzaren oinarrizko betekizunak betetzeko, pertsonen segurtasuna, gizartearen ongizatea, eraikuntzaren iraunkortasuna eta ingurumenaren babesa bermatzeko helburuarekin.

Con la aprobación del Código Técnico de la Edificación según Real Decreto 314/2006 de 17de marzo de 2006 en virtud de la disposición final segunda de la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación que entro en vigor el 6 de mayo de 2000, según la cual se autorizaba al gobierno para la aprobación del Código Técnico de la Edificación, se creó un nuevo marco normativo que pretende dar cumplimiento a los requisitos básicos de la edificación con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad, la sostenibilidad de la edificación y la protección del medio ambiente.

Hala, Eraikuntzaren Kode Tekniko horrek, funtzionalitateko, segurtasuneko eta bizigarritasuneko oinarrizko betekizunei dagokienez eraikinek bete beharreko eskakizunak ezartzen ditu.

Así, dicho Código Técnico de la Edificación establece las exigencias que deben cumplir los edificios en relación con los requisitos básicos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad.

Eraikuntzaren Kode Tekniko horrek 1979az geroztik onartutako Oinarrizko Arauak ordezten ditu, berezko arau multzo koordinatua osatzeko gauza izan ez zirela aintzat hartuta.

Este código Técnico de la Edificación sustituye las Normas Básicas aprobadas desde 1979 las cuales no llegaron a constituir en si mismo un conjunto normativo coordinado.

Hori dela-eta, babes ofizialeko etxebizitzen diseinurako ordenantzak, beste zenbait gai arautzeaz gain, arau horien osagarri dira, eta diseinurako nahitaezko zenbait arau tekniko ezartzen dituzte.

Es por esto, que las Ordenanzas de Diseño de Viviendas de Protección Oficial, entre otros aspectos regulados, venían a complementar dichas normas estableciendo una serie de normas técnicas de diseño obligatorias.

Arauzko eremu berri eta zabalagoaren barnean, zenbait arau errepikatu egiten dira, eta zenbait alderditan kontraesana ere nabari da. Beraz, babes ofizialeko etxebizitzen diseinurako ordenantzak eguneratu behar dira, Eraikuntzaren Kode Teknikoan dagoeneko jasota dauden alderdiak ezabatuz, eraikinek, beren instalazioak barne, segurtasuneko eta bizigarritasuneko oinarrizko betekizunak betetzeko, alderdi horiek nahitaez bete behar dituztela aintzat hartuta.

Dentro del nuevo y mas amplio marco normativo, se da una redundancia en las normas llegando en algunos aspectos a entrar en contradicción, por lo que se hace necesaria la actualización de las ordenanzas de Diseño de Viviendas de Protección Oficial donde se eliminan los aspectos ya recogidos en el Código Técnico de la Edificación por ser de obligado cumplimiento para los edificios, incluidas sus instalaciones para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad.

Aldi horretan beste zenbait arau onartu dira eraikuntza eta instalazioen sektoreari eragiten diotenak, hala nola abuztuaren 2ko 842/2002 Errege Dekretua, Behe Tentsiorako Erregelamendu Elektroteknikoa onartzen duena, 1027/2007 Errege Dekretua, Eraikinetako Instalazio Termikoen Erregelamendua onartzen duena, eta 2006ko apirilaren 27ko Ebazpena, Industria, Energia eta Meategien zuzendariarena, Behe Tentsiorako Erregelamendu Elektroteknikoaren ITC-BT-29 Instrukzio Teknikoa aplikatzeko jarraibideak ematen dituena, garajeen segurtasun elektrikoari eta aireztapenari dagokienez.

Otras normas aprobadas en este periodo y que afectan al sector de la edificaciones e instalaciones han sido Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, el Real Decreto 1027/2007 por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y la Resolución de 27 de abril de 2006, del Director de Industria, Energía y Minas, por la que se dictan instrucciones para la aplicación de la Instrucción Técnica ITC-BT-29 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, en lo que afecta a la seguridad eléctrica y ventilación de los garajes.

Horren guztiaren ondorioz, babes ofizialeko etxebizitzen diseinurako baldintzetarako ezarritako erregulazioa aldatu behar da.

Todo ello hace necesaria una modificación en la regulación establecida de las condiciones de diseño de las viviendas de protección oficial.

Nolanahi ere, 2002ko abenduaren 30eko Aginduaren zenbait erregulaziok indarrean jarraitzen dute, kontuan hartuta egun etxebizitzari buruzko ikuspegia aldatu egin dela, eta ordenantzetatik kanpo geratu ziren errealitate sozial batzuk sartu behar direla.

No obstante, se mantienen las regulaciones de la Orden 30 de diciembre de 2002 vinculadas a la reseña de una evolución respecto la concepción de la vivienda que hoy día existe, así como el ánimo de incluir ciertas realidades sociales que habían quedado excluidas por la regulación de estas Ordenanzas.

Orain artean adierazi duguna aintzat hartuta, Euskal Herriko Autonomia Erkidegoaren Autonomia Estatutuaren 10.31. artikuluan onartutako etxebizitza-arloko eskumen esklusiboa baliatuz, eta Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen azaroaren 15eko 373/2005 Dekretuaren 5. artikuluan ezarritakoa betez, honako hau,

Por lo hasta aquí expuesto y, en uso de la competencia exclusiva en materia de vivienda, reconocida en el artículo 10.31 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 373/2005, de 15 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales,

XEDATU DUT:

DISPONGO:

Artikulu bakarra.- Babes ofizialeko etxebizitzen diseinurako ordenantzak onartzea (agindu honen eranskinean jasota daude). Babes ofizialeko etxebizitzen proiektuei aplikatu behar zaizkie, baldin eta horien behin-behineko kalifikazioa ordenantzak indarrean hasi ondoren eskatzen bada.

Artículo único.- Aprobar las Ordenanzas de Diseño de Viviendas de Protección Oficial, que figuran en el anexo a esta orden. Siendo de aplicación a los proyectos de viviendas de protección oficial cuya calificación provisional se solicite con posterioridad a su entrada en vigor.

XEDAPEN IRAGANKORRA

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Agindu hau indarrean hasi aurretik eskabidea aurkeztu duten eta/edo behin-behineko kalifikazioa lortu duten espedienteak eta Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailean erregistratu direnak aurreko araudiaren arabera arautuko dira ondorio guztietarako.

Los expedientes, que con anterioridad a la entrada en vigor de la presente orden, en los cuales se haya presentado la solicitud y/o obtenido la calificación provisional; así como, los expedientes que hayan sido registrados en el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales, se regirán, a todos los efectos por la normativa anterior.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

2002ko abenduaren 30ean Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuak emandako Aginduaren bidez onartu zirenez geroztik orain artean indarrean egon diren babes ofizialeko etxebizitzen diseinurako ordenantzak indargabetu dira.

Quedan derogadas las Ordenanzas de Diseño de Viviendas de Protección Oficial, vigentes hasta fecha actual, aprobadas por Orden de 30 de diciembre de 2002, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales.

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICIÓN FINAL

EHAAn argitaratzen den egunetik hiru hilabetera hasiko da indarrean agindu hau.

La Presente orden entrará en vigor a los tres meses de su publicación el BOPV.

Vitoria-Gasteiz, 2009ko otsailaren 12a.

En Vitoria-Gasteiz, a 12 de febrero de 2009.

Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburua,

El Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales,

JAVIER MADRAZO LAVÍN.

JAVIER MADRAZO LAVÍN.

I. ERANSKINA

ANEXO I.

BABES OFIZIALEKO ETXEBIZITZEN DISEINURAKO ORDENANTZAK

ORDENANZAS DE DISEÑO DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL

1.- Proiektuak aurkeztea.

1.- Presentación de proyectos.

Babes ofizialeko etxebizitzen behin-behineko kalifikazioa eskatzeko proiektuek honako dokumentu hauek bilduko dituzte gutxienez:

Los proyectos destinados a la solicitud de calificación provisional de viviendas de protección oficial contendrán la siguiente documentación mínima:

1.1.- Memoria.

1.1.- Memoria.

- Eraikuntzaren Kode Teknikoaren I. zatiaren «proiektu-edukia» izeneko I. eranskinean, oinarrizko proiektuaren gutxieneko edukiari buruzkoan, zehaztutako dokumentazioa.

- Documentación especificada en el anejo I «contenido de proyecto» de la parte I del CTE relativo al contenido mínimo del proyecto básico.

- Erabilera Segurtasuna justifikatzea.

- Justificación de seguridad de utilización.

- Osasungarritasuna justifikatzea.

- Justificación de salubridad.

- Zarataren aurkako babesa justifikatzea.

- Justificación de protección contra el ruido.

- Energia-aurreztea justifikatzea.

- Justificación de ahorro de energía.

- Eraikinen irisgarritasunerako eta hirigintza-oztopoak kentzeko gutxieneko neurriak justifikatzea.

- Justificación de medidas mínimas de accesibilidad en los edificios y eliminación de barreras urbanísticas.

- Babes ofizialeko etxebizitzen diseinurako ordenantzak.

- Ordenanzas de diseño de viviendas de protección oficial.

- Azalera-koadroak, II. eranskin gisa jasotako ereduaren arabera.

- Cuadros de superficies de acuerdo con el modelo que se recoge como anexo II.

- Kalitateen memoria-koadroa, III. eranskinean jasotako ereduaren arabera.

- Cuadro de memoria de calidades de acuerdo con el modelo que se recoge como anexo III.

1.2.- Aurrekontua.

1.2.- Presupuesto.

- Proiektatutako obraren egikaritzearen gutxi gorabeherako balioespena, kapituluka, obren Segurtasuna eta Osasuna, Kalitate Kontrola eta Hondakinen Kudeaketa barne.

- Valoración aproximada de la ejecución material de la obra proyectada por capítulos, incluyendo Seguridad y Salud en las obras, Control de Calidad y Gestión de Residuos.

- Urbanizazio-aurrekontua, aparteko kapitulu batean xehatua.

- Presupuesto de urbanización desglosado en capítulo independiente.

- Proiektua idazteko eta obrak zuzendu eta ikuskatzeko ordainsariak.

- Honorarios de redacción de proyecto, dirección e inspección de obras.

- Egikaritze materialaren kontzeptua eta gastu orokorren eta etekin industrialaren kontzeptuak bereizita jasoko dira.

- Se incluirán separadamente Ejecución Material, de los conceptos Gastos Generales y Beneficio Industrial.

1.3.- Planoak.

1.3.- Planos.

- Kokapen-planoa.

- Plano de situación.

- Indarreko Plangintzari dagokion kokaleku-planoa. Honako hauek edukiko ditu:

- Plano de emplazamiento referido al planeamiento vigente. Incluirá:

* Egikaritu beharreko partzela eta urbanizazioa mugatzea.

* Delimitación de la parcela y urbanización a ejecutar.

- Urbanizazio eta antolamendu orokorreko planoak. Honako hauek bilduko dituzte:

- Planos de urbanización y ordenación general. Incluirán:

* Zerbitzu orokor eta harguneen eskemak.

* Esquemas de servicios generales y acometidas.

* Kota eta sestrak zehaztea.

* Definición de cotas y rasantes.

- Altzariz hornitutako banaketa-oinak. Gutxieneko eskala: 1/100 orokorretan eta 1/50 etxebizitza tipoetan.

- Plantas de distribución amuebladas. Escala mínima 1/100 generales y 1/50 viviendas tipo.

- Sukaldeko altzarien planoa, hondakinak gaika biltegiratu beharra kontuan hartuta, baita etxetresna elektrikoen, ke eta gasen hustubideen eta bestelako instalazioen kokapena ere. Gutxieneko eskala: 1/20.

- Plano de mobiliario de la cocina, teniendo en cuenta el almacenamiento selectivo de residuos, así como la ubicación de los electrodomésticos, los conductos de evacuación de humos y gases y otras instalaciones. Escala mínima 1/20.

- Oin akotatuak. Gutxieneko eskala: 1/100 orokorretan eta 1/50 etxebizitza tipoetan. Honako hauek bilduko dituzte:

- Plantas acotadas. Escala mínima 1/100 generales y 1/50 viviendas tipo. Incluirán:

* Etxebizitzen gela guztien azalera erabilgarriak, baita trasteleku, garaje eta lokalenak ere.

* Superficies útiles de todas las piezas de las viviendas, así como las de trasteros, garajes y locales.

* Atari, etxebizitza, trasteleku, garaje eta lokalen identifikazioa.

* Identificación de portales, viviendas, trasteros, garajes y locales.

* Garaje-plazen akotazioa.

* Acotación de las plazas de garaje.

- Estalkien oina. Honako hauek bilduko dituzte:

- Planta de cubiertas. Incluirán:

* Maldak, uren bilgunea, estaltzeko materiala eta abar.

* Pendientes, punto de recogida de aguas, material de cubrición, etc.

- Altxaera orokorrak. Gutxieneko eskala: 1/100.

- Alzados generales. Escala mínima 1/100.

- Sekzio orokorrak akotatuak. Gutxieneko eskala: 1/100.

- Secciones generales acotadas. Escala mínima 1/100.

Oinen garaiera-kotak, forjatu-lodierak eta guztizko garaierak bilduko dituzte, hirigintza-betekizunak eta betekizun funtzionalak betetzen direla egiaztatzeko.

Incluirán cotas de altura de plantas, gruesos de forjado, alturas totales para comprobar el cumplimiento de los requisitos urbanísticos y funcionales.

- Fatxadako eraikuntza-sekzioa, materialak eta/edo eraikuntza-sistema zehaztuta. Gutxieneko eskala: 1/20.

- Sección constructiva de fachada con especificación de materiales y/o sistema constructivo. Escala mínima 1/20.

2.- Azalera erabilgarrien zenbaketa.

2.- Cómputo de superficies útiles.

Azalera erabilgarritzat jotzen da etxebizitzaren, trastelekuaren, garajearen edo lokalaren zorukoa, kanpoarekiko edo edozein erabilerarako beste lokal batzuekiko itxituren barnealdeak zehaztutako perimetroak mugatzen duena.

Se entiende por superficie útil la del suelo de la vivienda, trastero, garaje o local delimitada por el perímetro definido por la cara interior de sus cerramientos con el exterior o con otros locales de distinto uso.

Azalera erabilgarriaren zenbaketatik kanpo dago etxebizitzaren barneko itxitura finko zein mugikorrek oinean hartzen duten azalera, baita egiturazko elementu bertikalek eta 100 cm2-tik gorako proiekzio horizontala duten kanalizazio edo hodi bertikalek eta 1,50 metrotik beherako garaiera librea duen zoru-azalerak hartzen duena ere.

Del cómputo de superficie útil queda excluida la superficie ocupada en la planta por los cerramientos interiores de la vivienda, fijos o móviles, por los elementos estructurales verticales y por las canalizaciones o conductos verticales cuya proyección horizontal sea superior a 100 cm2, así como la superficie de suelo en la que la altura libre sea inferior a 1,50 m.

Etxebizitza edo lokalak berdinak badira eta zutabe bertikalean antolatuta badaude eraikin berean, egiturazko elementu bertikalek eta 100 cm2-tik gorako proiekzio horizontala duten kanalizazio edo hodi bertikalek oinean okupatutako azalerak zenbatzeko, zutabearen beheko eta goiko oinetan dauden etxebizitzei dagozkien balioen batez besteko aritmetikoa hartuko da aintzat.

Cuando se trate de viviendas o locales iguales y dispuestos en columna vertical dentro de un mismo edificio, para el cómputo de las superficies ocupadas en planta por los elementos estructurales verticales y por las canalizaciones o conductos verticales cuya proyección horizontal sea superior a 100 cm2, se tomará la media aritmética de los valores correspondientes a las viviendas situadas en plantas inferior y superior de la columna.

2.1.- etxebizitzak.

2.1.- de viviendas.

Etxebizitzaren azalera erabilgarriak etxebizitzaren erabilera pribatuko kanpo-eremuen —terrazak, esekitokiak eta abar— zoru-azaleraren erdia ere bilduko du. Etxebizitzaren erabilera pribatuko kanpo-eremu horietako azalera erabilgarri zenbakarrien baturak ezin izango du azalera erabilgarri itxiaren % 10 gainditu.

La superficie útil de la vivienda incluirá también la mitad de la superficie de suelo de los espacios exteriores de uso privativo de la misma tales como terrazas, tendederos y otros. La suma de las superficies útiles computables de estos espacios exteriores de uso privativo de la vivienda, no podrá superar el 10% de la superficie útil cerrada.

Hirigintza-baldintzak direla medio, eraikuntza-profilak beharrezko egiten badu atiko-oinak eraikitzea edo sakonera eraikigarri handiagoa duten beste oin batzuen gainean beste oin batzuk eraikitzea, kanpo-eremu horien azalera erabilgarria zenbatzerakoan, etxebizitzaren azalera erabilgarri itxiaren % 10 zenbatuko da gehienez, 5.1. artikuluan ezarritako gehienezko azalera erabilgarria osatu arte.

Cuando por condicionantes urbanísticos, el perfil edificatorio obligue a plantas de ático o plantas situadas sobre otras plantas de mayor fondo edificable, la superficie útil de dichos espacios exteriores se computará hasta un máximo de un 10% de la superficie útil cerrada de la vivienda, hasta completar la superficie útil máxima establecida en el art. 5.1.

Familia bakarreko etxebizitzetan, elementu eraikiak ez diren erabilera pribatuko kanpo-eremuak ez dira zenbatuko etxebizitzaren azalera erabilgarri gisa.

En las viviendas unifamiliares, los espacios exteriores de uso privativo que no sean elementos construidos, no computarán como superficie útil de la vivienda.

2.2.- trastelekuak.

2.2.- de trasteros.

Trasteleku bakoitzaren gehienezko azalera erabilgarri zenbakarria 13,50 m2 izango da etxebizitza bakoitzeko, etxebizitzaren azalerarekin lotu beharrik gabe.

La máxima superficie útil computable de trastero por cada vivienda será de 13,50 m2, sin necesidad de relacionarla con la superficie de la vivienda.

2.3.- aparkalekuak.

2.3.- de aparcamientos.

Garaje-plaza bakoitzaren azalera erabilgarria kalkulatzeko, garaje-plaza hori zehazten duen perimetroaren barneko azalerari barneko gurpilbide eta sarbide-arrapaletatik dagokion zati proportzionala batuko zaio, gehienez 30 m2 zenbatu daitezkeela kontuan hartuta.

La superficie útil de cada plaza de garaje será la suma de la comprendida dentro del perímetro que define la misma más la parte proporcional que le corresponda de carriles de rodadura y rampas de acceso interiores, hasta un máximo computable de 30 m2.

3.- Hirigintza-ezarpenari eskatu beharreko baldintzak.

3.- Condiciones exigibles a la implantación urbanística.

Kalifika daitekeen eraikuntza-unitate oro indarreko hirigintza-araudira egokitu behar da, eta hiri-zerbitzuen funtsezko hornidura eduki behar du, edo, hala badagokio, horretarako obrak egin daitezen baimendu.

Toda unidad edificatoria susceptible de ser calificable deberá encontrarse acomodada a la normativa urbanística vigente y tener resuelta la dotación fundamental de servicios urbanos, o en su caso permitir la realización de las obras conducentes a tal fin.

4.- Eraikinari eskatu beharreko baldintzak.

4.- Condiciones exigibles al edificio.

4.1.- Eraikinak eta instalazioak.

4.1.- Constructivas y de instalaciones.

4.1.a.- Printzipio Orokorrak.

4.1.a.- Principios Generales.

Eraikin babestu orok eraikuntza egokiko printzipioetara egokitu behar du, baita indarreko eraikuntza-araudi aplikagarrira eta ahalik eta mantentze merkeenera egokitu ere.

Todo edificio protegido deberá poseer adecuación a los principios de buena construcción, a la normativa constructiva vigente y aplicable y a un mantenimiento con el menos coste posible.

4.1.b.- Instalazioen hodiak.

4.1.b.- Conductos de Instalaciones.

Instalazioen hodi orokorrak irisgarriak izango dira eremu komunetatik, eta eraikinaren solairu bakoitzean erregistratzeko modukoak.

Los conductos generales de las instalaciones, serán accesibles y registrables en cada planta del edificio desde las zonas comunes.

4.2.- osasungarritasuna.

4.2.- de salubridad.

4.2.a.- Sarbideak.

4.2.a.- Accesos.

Atariak etxebizitzetarako eta etxebizitzen erantsietarako bide emango du bakarrik, baita, hala badagokio, bestelako ekipamendu sozialetarako bide ere. Eraikinean etxebizitzei lotu gabeko plazak dituzten garajeak badaude, oinezkoentzako aparteko sarbide bat gaituko da kanpoaldetik.

El portal sólo dará acceso a las viviendas, a los anejos de las mismas así como, en su caso, a otros equipamientos sociales. Siempre que existan en el edificio garajes con plazas no vinculadas a las viviendas, se habilitará un acceso peatonal independiente desde el exterior.

Estalkirako sarbidea ezarriko da, mantentzea errazteko, erabilera komuneko eremu batetik abiatuta eta giltza bidez ixteko sistemaz hornitua. Pertsona bat sartzeko moduko neurriak eduki beharko ditu, eta mantentze-lanetarako tresna eta material egokiez hornituko da. Gutxienez, eskala finko ezkutagarri batez edo konponbide baliokide batez hornituko da.

El acceso a la cubierta para su mantenimiento se dispondrá desde una zona de uso común, con sistema de cierre con llave. Deberá tener las dimensiones suficientes para el acceso de una persona, herramientas y materiales para realizar el mantenimiento. Como mínimo será mediante una escala fija, escamoteable o solución equivalente.

4.2.b.- Perimetroan itxitako patioak.

4.2.b.- Patios cerrados en su perímetro.

1) Neurriak: beheko taularen arabera patioan inskribatu behar den zirkuluaren diametroak zehaztuko ditu, batetik, patioaren bidez argiztatu eta aireztatuko diren lokalen erabileraren arabera, eta, bestetik, lokal horien zorutik patioaren goiko ertzera dagoen garaieraren (H) arabera.

1) Dimensiones: Estarán definidas por el diámetro del círculo inscrito exigible de acuerdo a la siguiente tabla, en función del uso de los locales que resuelvan su iluminación y ventilación a través del patio y de la altura (H) existente entre el suelo de dichos locales y la coronación del patio:

Lokalaren erabil. edo etxebiz.mota Diámetro del círculo inscrito en el patio

Uso del local o tipo de vivienda Diámetro del círculo inscrito en el patio

Aparteko patioa duten familia bakarreko etxeb. Ø e" 3 m

Viviendas unifamiliares con patio independiente Ø e" 3 m

Gorakako etxeb. edo patio partek. dutenak:

Viviendas en altura o con patio compartido:

- Egongela-jangela Ø e" H e" 3m

- Sala comedor, estar Ø e" H e" 3m

- Logela eta sukaldea Ø e" 1/3 H e" 3 m

- Dormitorio y cocina Ø e" 1/3 H e" 3 m

- Bainug. eta esekit. Ø e" 3/20 H e" 3 m

- Aseos y tendedero Ø e" 3/20 H e" 3 m

Eskailerak Ø e" 3/20 H e" 2 m

Escaleras Ø e" 3/20 H e" 2 m

2) Estaldura: patioak estali ahal izango dira beren etengabeko argiztapena eta aireztapena ziurtatzen baldin bada. Aireztapena bermatzeko, aireztapen-irekiguneak ezarriko dira, behar adina eremu eraginkor edukitzeko moduan, aireztapen-emarien bitartez aireztatzen diren lokaletarako eskatutako gutxieneko aireztapen-emarien arabera, gutxienekoak patioaren azaleraren ehuneko hamarretik (% 10) gorakoa behar duela kontuan hartuta. Patioak argiztatzen dituzten egiturarik gabeko argizuloen elementu gardenen azalera, proiekzio horizontalean, patio horretarako araututako gutxieneko azaleraren % 100 izango da gutxienez, eta betiere patio horren azaleraren 2/3 baino handiagoa.

2) Cubrimiento: Los patios podrán cubrirse, siempre que se asegure su iluminación y ventilación continua. Esta última se garantizará mediante aberturas de ventilación que cumplan el sumatorio de áreas efectivas en función de los caudales de ventilación mínimos exigidos de locales que ventilen a través de los mismos, siendo como mínimo superior al diez por ciento (10%) de la superficie del patio. La superficie en proyección horizontal de los elementos transparentes de los lucernarios, libres de estructura, que iluminan los patios será como mínimo del 100% de la superficie mínima reglamentada para dicho patio y siempre superior a 2/3 de su superficie.

Patioaren barneko zorua hustubide batez hornituko da.

El suelo interior del patio estará dotado de sumidero.

4.2.c.- Patio irekiak - Atzeraemanguneak.

4.2.c.- Patios abiertos - Retranqueos.

Fatxadara irekitako patioek honako baldintza hauek beteko dituzte:

Los patios abiertos a fachada cumplirán las siguientes condiciones:

- Fronte irekiaren luzera ez da garaieraren 1/6 baino txikiagoa izango, eta gutxienez 3 m izango da, baldin eta atzeraemangunearen sakonera 1,50-3,00 metro baldin bada.

- La longitud del frente abierto no será inferior a 1/6 de la altura, con un mínimo de 3 m cuando la profundidad del retranqueo este comprendida entre 1,50 y 3,00 m.

- Fronte irekiaren luzera ez da garaieraren 1/6 baino txikiagoa izango., eta, nolanahi ere, sakoneraren berdina edo handiagoa izango da, sakonera hori 3 m edo handiagoa bada.

- La longitud del frente abierto no será inferior a 1/6 de la altura, y en cualquier caso igual o mayor que la profundidad cuando esta sea mayor o igual que 3 m.

Atzeraemanguneak ez dira fatxadara irekitako patiotzat hartuko baldin eta haien sakonera, normalean fatxadaren planoarekiko neurtuta, 1,50 m baino gutxiago bada, betiere alboetako planoetan baorik irekitzen ez badute. Patioaren garaiera, patiora aireztatzen duten behereneko etxebizitzen mailatik fabrika-hormaren goiko ertzeraino neurtuko da.

No tendrán la consideración de patio abierto a fachada aquellos retranqueos cuya profundidad, medida normalmente al plano de fachada, sea inferior a 1,50 m y siempre que en los planos laterales no abran huecos. La altura del patio se medirá desde el nivel del piso de las viviendas más bajas cuyas piezas ventilen a él, hasta la línea de coronación de la fábrica.

4.3.- Zirkulazioak eremu komunetan.

4.3.- Circulaciones en zonas comunes.

4.3.a- Diseinua.

4.3.a.- Diseño.

1) Zirkulazioak araudi espezifikoan ezarritako gutxieneko ebakuazio-baldintzak bermatuko ditu eraikuntzaren eremu komunetan (eskailerak, eskaileraburuak eta ataria), eta eraikinaren etxebizitza eta elementu guztietan zuzenean sartzea ahalbidetuko du.

1) La circulación por las zonas comunes de la edificación (escaleras, rellanos y portal) garantizará las condiciones mínimas de evacuación establecidas en su normativa específica y permitirán el acceso directo a la totalidad de viviendas y elementos comunes de la edificación.

2) Zirkulazio-eremu guztietako pasagune librearen zabalerak indarreko irisgarritasun-arau teknikoetan araututakoa beteko du.

2) La anchura de paso libre en todas las zonas de circulación cumplirá lo reglamentado en las normas técnicas de accesibilidad en vigor.

3) Eraikinean sartzeko atearen ondoko barne-eremuan atari bat egongo da, eta bertako zoruaren planoan 2 metroko diametroko zirkulua inskribatzeko aukera izango da.

3) En el espacio interior inmediato a la puerta de acceso al edificio, habrá un portal, en el cual se podrá inscribir en el plano del suelo un círculo de 2 m de diámetro.

4) Eraikinaren barnealdeko zirkulazio-pasaguneen zabalerak eta antolamenduak berrehun bider hirurogeita hamar zentimetroko (200 x 70 cm) angeluzuzena horizontalean pasatzea ahalbidetuko dute.

4) La anchura y disposición de los pasos de circulación en el interior del edificio permitirán el paso horizontal de un rectángulo de doscientos por setenta centímetros (200 x 70 cm).

5) Garaiera librea 2,40 metro izango da gutxienez, eta 20 cm murriztu ahal izango da pasagune estuetan.

5) La altura libre será como mínimo de 2,40 m. que podrán reducirse en 20 cm. en los pasos críticos.

4.3.b.- Argiztapena eta aireztapena.

4.3.b.- Iluminación y Ventilación.

1) Eraikinaren eskailera komun guztiek eguneko argiztapen naturala edukiko dute, zenitala edo fatxada edo patioen bitartekoa, baita argiztapen artifizial osagarria ere.

1) Toda escalera común de la edificación contará con iluminación natural diurna, bien sea cenital o a través de fachadas o patios, y artificial complementaria.

2) Solairu bakoitzeko argiztapen-baoaren gutxieneko azalera 1,00 m2 izango da, eta aireztatzeko azalera argiztapen-azaleraren 1/3 izan daiteke.

2) La superficie mínima del hueco de iluminación en cada planta será de 1,00 m2, pudiendo reducirse la destinada a ventilación a 1/3 de la misma.

3) Argiztapena zenitala bada, eskailera-begiak 0,08 H-ko diametroko (gutxienez) zirkulua inskribatzeko aukera emango du, H eskaileraren abiotik argizuloaren batez besteko garaierara arteko garaiera dela aintzat hartuta, eta aireztapena bermatzeko zenbait irekigune ezarriko dira, bakoitzaren azalerak gutxienez argizuloaren azaleraren % 10 edo esparruaren azaleraren 1/20 behar duela aintzat hartuta.

3) En los casos en que la iluminación sea cenital, el ojo de la escalera permitirá la inscripción de un círculo de diámetro mínimo 0,08 H, siendo H la altura desde el arranque de la escalera hasta la altura media del lucero; garantizándose la ventilación mediante aberturas con una superficie mínima igual al 10% de la superficie del lucero 0 1/20 de la superficie del recinto.

4) Eskailera argiztatzen eta aireztatzen duten argizuloen azalera, proiekzio horizontalean, eskailera-kaxaren azaleraren bi heren izango da gutxienez.

4) La superficie en proyección horizontal de los lucernarios que iluminan y ventilan la escalera será como mínimo de dos tercios de la superficie de la caja de escalera.

5) Aireztapena zenitala bada, barandek edo karelek, hala badagokio, zati opakua mugatuko dute 40 cm-ko garaieran, mailagainaren kanpo-ertzaren bertikalean neurtuta.

5) Cuando la iluminación sea cenital, las barandillas o antepechos limitarán, en su caso, la parte opaca a 40 cm de altura, medidos en la vertical de la arista exterior de la huella.

5.- Etxebizitzei eskatu beharreko baldintzak.

5.- Condiciones exigibles a las viviendas.

5.1.- Osaera eta programa.

5.1.- Composición y programa.

Etxebizitzak honako gela hauek izango ditu gutxienez: egoteko, jateko eta kozinatzeko gela bat, logela bat, bainugela bat eta esekitoki bat.

La vivienda constará como mínimo de una habitación capaz para estar, comer y cocinar, un dormitorio, un cuarto de aseo completo y un espacio destinado a tendedero.

Hiru edo lau logelatako etxebizitzetan gutxienez bi bainugela egongo dira, bata osoa, eta bestea bigarren mailakoa.

En viviendas de tres o cuatro dormitorios existirán al menos dos cuartos de aseo, uno de ellos completo y el otro secundario.

Bainugela osoak honako hauek edukiko ditu: konketa, komunontzia eta bainuontzia (gutxieneko luzera: 1,40 m) edo dutxa (gutxieneko neurriak: 0,80 x 0,80 m). Nolanahi ere, dutxa bat ezartzeko erabakia hartzen bada, bainuontzi bat jarri ahal izateko tokia utziko da, paragrafo honetan adierazitako gutxieneko neurriak eduki behar dituela kontuan hartuta; bainuontzi horren azalera dutxaren azalerari gainjar dakioke, eta artikulu honen 4. zenbakian zehaztutako erabilera erabilgarriko eremuaz ere horni daiteke. Bigarren bainuontziak konketa, komunontzia eta dutxa izango ditu. Familia ugarientzako edo 5 kide edo gehiago dituzten bizikidetza-unitateetan, bainugeletako batek gutxienez bete beharko ditu baldintza horiek.

El cuarto de aseo completo dispondrá de lavabo, inodoro y bañera de dimensión mínima 1,40 m de largo o ducha de dimensión mínima 0,80 x 0,80 m. En cualquier caso, si se opta por disponer de una ducha se dejará previsto un espacio para poderse disponer de una bañera que cumpla las dimensiones mínimas establecidas para la misma en este párrafo pudiendo superponerse con la de la ducha y dotándose del área de uso útil especificada en el numeral 4 del presente artículo. El aseo secundario dispondrá de lavabo, inodoro y ducha. En aquellas viviendas destinadas a familias numerosas o unidades convivenciales de 5 o más miembros, al menos uno de los baños dispondrá de una bañera que cumpla las condiciones señaladas.

Etxebizitza guztiek kanpoalderako arropa-esekitoki baterako zuzeneko sarbidea edukiko dute. Arropa fatxadan esekitzen bada, kaletiko bistak babestu egin beharko dira. Esekitokiaren neurriek aukera emango dute 5 m-ko edo hortik gorako esekitze-lerroa ezartzeko.

Todas las viviendas tendrán acceso directo a un tendedero de ropa al exterior. Cuando el tendido de ropa se realice a fachada deberá disponer de protección de vistas desde la calle. Las dimensiones del colgador permitirán situar en él una línea de tendido de longitud igual o superior a 5 m.

Etxebizitza mota bakoitzaren gehienezko azalera erabilgarri zenbakarria honako hau izango da, logela kopuruaren arabera:

Las superficies útiles máximas computables para cada tipo de vivienda según su número de dormitorios serán las siguientes:

Logela kopurua: Gehienezko azalera erabilgarria (m2):

Vivienda de: Superficie útil máxima (m2):

Logela bat 60

Un dormitorio 60

Bi logela 70

Dos dormitorios 70

Hiru logela 90

Tres dormitorios 90

Lau logela edo gehiago 120

Cuatro o más dormitorios 120

Mugigarritasun murriztuko pertsonentzat egokitutako bi logelatako etxebizitzetan, gehienezko azalera erabilgarria 90 m2 izan daiteke. Hiru logelatako etxebizitza egokituetan, gehienezko azalera erabilgarria 120 m2 izan daiteke.

En el caso de vivienda de dos dormitorios adaptada, a personas de movilidad reducida, la superficie útil máxima podrá ser de 90 m2. En el caso de vivienda adaptada de tres dormitorios, la superficie útil máxima podrá ser de 120 m2.

Irisgarritasunari buruzko Legean ezarritako erreserba betetzen duten etxebizitza egokituen kopuruak 2 logelatako programa eduki behar du gutxienez.

El número de viviendas adaptadas que cumplen con la reserva establecida en la Ley de accesibilidad deberán tener un programa mínimo de 2 dormitorios.

5 kideko edo kide gehiagoko bizikidetza-unitateentzako edo familia ugarientzako 900-100 m2-ko etxebizitzak sustapenaren etxebizitzen % 3 izango dira gehienez, edo zatikia, ondoriozko zenbakia batetik beherakoa bada.

La dotación de viviendas destinadas a unidades convivenciales o familias numerosas de 5 o más miembros, con superficie entre 90 y 100 m2, será como máximo del 3% de las viviendas de la promoción, o fracción en el caso de resultar un número inferior a una.

Birgaitze Integratuko Eremuetan eraikitako etxebizitzen azalera erabilgarria 120 m2 izan daiteke.

Igualmente podrá ascender a 120 m2 la superficie útil de las viviendas construidas en Áreas de Rehabilitación Integrada.

5.2.- Osasungarritasuna.

5.2.- Salubridad.

5.2.a.- Gelen gutxieneko azalerak eta neurriak.

5.2.a.- Superficies y dimensiones mínimas de las piezas.

1) Etxebizitza guztietan egongelaren (E), jangelaren (J) eta sukaldearen (S) gutxieneko azalera erabilgarriak logela-kopuruaren eta gela bakoitzari erabilera bat edo gehiago esleitzearen arabera zehaztuko dira, honako koadro honen arabera:

1) En toda vivienda, las superficies útiles mínimas del Estar (E), Comedor (C) y Cocina (K) se determinarán en función del número de dormitorios y de la asignación a cada pieza de uno o de más usos de acuerdo al siguiente cuadro:

EJS EJ S

ECK EC K

Logela bat 20 14 7

Un dormitorio 20 14 7

Bi logela 20 16 8

Dos dormitorios 20 16 8

Hiru logela 24 18 9

Tres dormitorios 24 18 9

Lau logela 24 20 10

Cuatro dormitorios 24 20 10

Bost logela eso gehiago 26 22 12

Cinco o más dormitorios 26 22 12

Bi logela baino gehiago dituzten logeletan, EJS gela bakarra izan daiteke, betiere bermatzen bada logela horiek, banan-banan hartuta, aireztapen eta argiztapen osagarria eta independentea dutela kanpoaldetik.

En las viviendas de más de dos dormitorios, el ECK podrá constituirse como pieza única, siempre que se garantice que, consideradas dichas piezas de modo independiente, cada una de ellas cuenta con ventilación e iluminación complementaria desde el exterior independiente.

2) Logelen gutxieneko azalera erabilgarria 6 m2 izango da banakoetan eta 8 m2 bikoitzetan. Etxebizitza guztietan, gutxienez logela batek 10 m2-ko azalera izango du. Azalera horiei armairurako tarteak erantsiko zaizkie (0,60 x 1,00 m banakoetan eta 0,60 x 1,50 m bikoitzetan), edo azalera baliokideko baoak.

2) La superficie utilizable mínima de los dormitorios será de 6 m2 en los individuales y de 8 m2 en los dobles. En toda vivienda existirá al menos un dormitorio con superficie no menor de 10 m2. A estas superficies se añadirán los espacios para armario, que se considerarán como mínimo de 0,60 x 1,00 m en las individuales y de 0,60 x 1,50 m en los dobles, o los huecos de superficie equivalente.

3) Gela baten azalera erabilgarria zehazten duen perimetroaren edozein barnealdetan zirkulu bat inskribatzeko aukera izango da, eta honako diametro hau izango du:

3) En cualquier zona interior del perímetro que define la superficie útil de una estancia, se podrá inscribir un círculo cuyo diámetro será de:

- 3 m egongelan, egongela-sukaldean edo egongela-jangela-sukaldean.

- 3 m en el estar, cocina-estar o cocina-comedor-estar.

- 2,20 m aurkako paramentuetan ekipamendu finkoa duten sukaldeetan.

- 2,20 m en cocinas con equipamiento fijo en paramentos opuestos.

- 1,60 m paramentu bakarrean edo elkarren ondoko bitan ekipamendu finkoa duten sukaldeetan.

- 1,60 m en cocinas con equipamiento fijo en un único paramento o en dos contiguos.

- 2,50 m logeletan oro har, etxebizitza bakoitzeko gehienez logela batek 2 m-ko zirkulua eduki dezakeela aintzat hartuta, logela bakarreko etxebizitzetan izan ezik, azken horietan gehienezko zirkulua 2,5 m izan baitaiteke.

- 2,50 m en dormitorios en general, admitiéndose que en uno como máximo por vivienda el círculo sea de 2 m, excepto en viviendas de un solo dormitorio, que será de 2,5 m.

Neurri horiek murritz daitezke fatxadan eta/edo gelarako sarreran, gehienez 1,20 m-ko sakoneran.

Estas dimensiones podrán disminuirse en fachada y/o en el acceso a la estancia en un fondo máximo de 1,20 m.

4) Bainugela edo komun osoak 3,50 m2-ko azalera izango du gutxienez; bigarren bainugelak, berriz, 2,50 m2-koa.

4) El baño o aseo completo tendrá una superficie mínima de 3,50 m2 y el aseo secundario de 2,50 m2.

Aparatu sanitarioak albo batean bakarrik ezartzen diren bainugela edo komunetan, paramentuen arteko gutxieneko tartea 1,20 m izango da. Aparatuak aurkako alboetan ezartzen badira, aldiz, tarte horrek 1,60 m izango du. Aparatu sanitarioen funtzionamendu egokia bermatzeko, gutxieneko erabilera-eremu libreak ezarri behar dira, honako hauek, hain zuzen:

En baños o aseos en los que se sitúen aparatos sanitarios a uno solo de sus lados, la separación mínima entre paramentos será de 1,20 m. Si se sitúan aparatos en lados opuestos se aumentará la separación a 1,60 m. Los aparatos sanitarios, para su buen funcionamiento dispondrán de las siguientes áreas de uso mínimas libres:

- Konketa: 80 cm-ko zabalera x 120 cm-ko sakonera.

- El lavabo 80 cm de anchura x 120 cm de profundidad.

- Komunontzia eta bideta: 70 cm-ko zabalera x 110 cm-ko sakonera.

- El inodoro y el bidé 70 cm de anchura x 110 cm de profundidad.

- Dutxa eta bainuontzia: 70 cm aparatuarekiko paraleloan x 60 cm perpendikularrean.

- La ducha y la bañera 70 cm en paralelo al aparato x 60 cm en perpendicular.

Zilegi da erabilera-eremu horiek gainjartzea.

Es válida la superposición de las anteriores áreas de uso.

5) Arropa esekitzen bada fatxadan, erabilera publikoko eremuan edo uharte-patioan kokatutako terrazan edo balkoian, oztoporik gabeko tarte bat erreserbatuko da horretarako, honako gutxieneko neurri hauekin: zoruaren azalera: 1,50 m2; zabalera: 0,95 m; eta garaiera: 2,00 m.

5) Cuando el tendido de ropa se realice en una terraza o balcón sita en fachada, espacio de uso público o patio de manzana, se reservará un espacio destinado al mismo, libre de obstáculos, definido por las siguientes dimensiones mínimas: superficie de suelo 1,50 m2, anchura 0,95 m y altura 2,00 m.

Esekitokia soilik erabiltzekoa den gutxieneko tarte horrek bistetatik eraginkortasunez babesteko elementuak eduki behar ditu, eta toki egokian ezarri behar da, hain zuzen ere etxebizitzaren geletarako eskatutako gutxieneko argiztapenerako beharrezko baoetatik eratorritako argi zuzenak oztopatu gabe.

Este espacio mínimo de uso exclusivo de tendedero deberá disponer de elementos que lo protejan de forma efectiva de vistas y no ha de interferir en las luces directas de ningún hueco que resulte necesario para la iluminación mínima exigida de las distintas piezas de la vivienda.

6) Arropa esekitzeko sokak erabiltzen badira, etxebizitzaren barnealdetik esekitokira iristeko aukera bermatuko da. Esekitokirako itxitura perimetrala edukiko du, gutxieneko neurri hauek mugatua: oin-azalera: 1,00 m2; zabalera: 0,50 m. Leihotik iristeko modukoa izango da, eta zenbait elementuz hornituko da perimetro osoan bistetatik babesteko garaiera osoan, etxebizitzaren geletarako eskatutako gutxieneko argiztapenerako beharrezko baoetatik eratorritako argi zuzenak oztopatu gabe.

6) Cuando el tendido de ropa sea mediante cuerdas se garantizará su accesibilidad desde el interior de la vivienda. Contará con un cierre perimetral al mismo definido por las siguientes dimensiones mínimas: superficie en planta 1,00 m2, anchura 0,50 m. Será accesible desde ventana debiendo disponer de elementos que lo protejan en todo su perímetro de vistas en toda la altura, no interfiriendo en luces directas de ningún hueco que resulte necesario para la iluminación mínima exigida de las distintas piezas de la vivienda.

5.2.b.- Garaiera libreak.

5.2.b.- Alturas libres.

Etxebizitzen barnean, zoruaren eta sabaiaren arteko gutxieneko garaiera librea 2,50 m izango da, eta sarrera, pasillo eta bainugeletan 2,20 m izan daiteke.

La altura libre mínima entresuelo y techo acabados en el interior de las viviendas será de 2,50 m pudiendo reducirse a 2,20 m en vestíbulos, pasillos y aseos.

Gainerako gelen azalera erabilgarriaren % 30ean, halaber, gutxieneko garaiera librea 2,20 m-ra murritz daiteke.

También podrá reducirse la altura libre mínima a 2,20 m en un 30% de la superficie útil en el resto de las piezas.

5.2.c.- Teilatupeko gelak.

5.2.c.- Habitaciones abuhardilladas.

Teilatupeko geletan, honako hau aplikatuko da:

En las habitaciones abuhardilladas se aplicará lo siguiente:

1) Gela bakoitzerako eskatutako gutxieneko azalera eta neurriak bete daitezen bermatzeko, 1,50 m-tik gorako eta 2,20 m-tik beherako garaiera duten azalerak ezin izango dira zenbatu.

1) A efectos del cumplimiento de las superficies y dimensiones mínimas exigidas a cada pieza, no podrán computarse las superficies con altura superior a 1,50 m e inferior a 2,20 m.

2) Azalera erabilgarriaren % 70ek 2,20 m-tik gorako garaiera librea eduki behar du.

2) Deberá cumplirse la condición de que el 70% de la superficie útil disponga de una altura libre superior a 2,20 m.

3) 1,50 metrotik gorako garaiera duen gelaren azalera erabilgarri osoa kubikatzetik ondorioztatzen den bolumena, Ordenantza hauen 5.2.a) eta 5.2.b) idatz-zatietan gela guztietarako zehaztutako azalera- eta garaiera-baldintzak aplikatzearen ondoriozkoaren baliokidea izango da gutxienez.

3) El volumen que resulte de cubicar toda la superficie útil de la pieza con altura superior a 1,50 m, será como mínimo equivalente al que resulte de aplicar las condiciones de superficie y altura definidas para las diferentes piezas en los apartados 5.2.a) y 5.2.b) de estas Ordenanzas.

5.2.d.- Gelen arteko lotura.

5.2.d.- Relación entre las piezas.

Logelak, sukaldeak eta bainugelak ezin dira bestelako geletarako nahitaezko pasagune izan.

Los dormitorios, cocinas y aseos no podrán servir de paso obligado a otras habitaciones.

Logela bakarreko etxebizitzetan, pasillotik, sarreratik, banagunetik edo logelatik sar daiteke bainugelan.

En viviendas de un solo dormitorio, el acceso al baño se podrá efectuar a través de pasillo, vestíbulo, distribuidor o del mismo dormitorio.

2 logela edo gehiago dituzten etxebizitzek bainugela oso bat eduki behar dute gutxienez, eta sarreratik, pasillotik edo etxebizitzaren banagunetik izango da bainugela horretan sartzeko aukera.

En viviendas de 2 o más dormitorios se deberá disponer al menos de un baño completo con acceso desde un vestíbulo, pasillo o distribuidor de la vivienda.

5.2.e.- Argiztapena eta Aireztapena.

5.2.e.- Iluminación y ventilación.

1) Egongelako, logeletako eta sukaldeko lehen argiek eta aireztapenak kanpoaldeko gune irekira, patiora edo gela ez den galeriara emango dute.

1) Tanto el estar como los dormitorios y la cocina tendrán primeras luces y ventilación al espacio abierto exterior, a patio o a galería que no constituya estancia.

2) Beiraztatutako azalera ez da argiztatzen duen gelaren azaleraren % 10 baino txikiagoa izango.

2) La superficie de acristalamiento no será inferior a un 10% de la superficie de la pieza que se ilumina a través de la misma.

3) Gela guztietako argiztapen-baoak pertsianez, kontraleihoez edo iluntzea ahalbidetzeko beste sistema batez hornituko dira.

3) Los huecos de iluminación de todas las estancias irán dotados de persianas, contraventanas o de algún sistema que permita su oscurecimiento.

4) Sukaldearen edo beste edozein gelaren aurrean ez da baimenduko eskatutako gutxieneko argiztapen-baldintzak murriztuko lituzkeen inolako elementurik edo erabilerarik ezartzea.

4) Delante de la cocina o de cualquier otra dependencia no se permitirá la situación de ningún elemento o uso que disminuya las condiciones mínimas de iluminación exigidas a las mismas.

5.2.f.- Banako eskailerak etxebizitzaren barnean. Etxebizitzen barnean eskailerak badaude, 0,90 metroko gutxieneko zabalera librea izango dute gutxienez. Eskailera kurbatuak edo konpentsatuak ere ezar daitezke. Eskailera-mailek honako baldintza hauek beteko dituzte:

5.2.f.- Escaleras individuales en el interior de la vivienda. Cuando existan escaleras en el interior de las viviendas, éstas tendrán una anchura libre mínima de 0,90 m. Se permiten escaleras curvas o compensadas. Los peldaños deberán cumplir las siguientes condiciones:

Tarte zuzenetan, kontramailen gehienezko garaiera 19 cm izango da, eta mailagainaren gutxieneko zabalera, berriz, 27 cm.

En los tramos rectos, la altura máxima de tabicas será 19 cm y la anchura mínima de huellas, 27 cm.

Tarte kurbatu edo konpentsatuetan, kontramailen gehienezko garaiera 19 cm izango da, eta mailagainaren gutxieneko zabalera, berriz, 25 cm, eskailera-mailaren barne-ertzetik 40 cm-ra neurtua.

En los tramos curvos o compensados, la altura máxima de tabicas será 19 cm y la huella tendrá una anchura mínima de 25 cm, medida a 40 cm del borde interior del peldaño.

5.3.- Eraikinak eta instalazioak.

5.3.- Constructivas y de instalaciones.

5.3.a.- Akabera eta gutxieneko instalazioak.

5.3.a.- Acabado e Instalaciones mínimas.

1) Etxebizitzako zoru, sabai eta horma guztiek estaldura akabatua edukiko dute.

1) La totalidad de suelos, techos y paredes de la vivienda contará con un revestimiento acabado.

2) Sukalde eta bainugelek estaldura iragazgaitza izango dute zoru eta hormetan.

2) Las cocinas y aseos dispondrán de un revestimiento impermeable en suelos y paredes.

3) Etxebizitzek honako instalazio hauek edukiko dituzte gutxienez:

3) Las viviendas estarán dotadas de las siguientes instalaciones mínimas:

Ur hotzeko hornidura eta ur bero sanitarioko instalazioa.

Suministro de agua fría e instalación de agua caliente sanitaria.

Euri-uren eta ur beltzen saneamendua.

Saneamiento de aguas pluviales y fecales.

Argiztapenerako eta etxeko erabileretarako elektrizitatea.

Electricidad para alumbrado y usos domésticos.

Berokuntza, berogailuak barne.

Calefacción, incluidos los elementos calefactores.

Telekomunikazio-sistema.

Sistema de telecomunicaciones.

Bideo-atezaina.

Videoportero.

Eguzki-instalazi o termikoa, Eraikuntzaren Kode Teknikoaren araberakoa.

Instalación solar térmica, conforme al CTE.

Postontziak atariko solairuan.

Buzones de correos en planta de portal.

4) Sukaldeek elektrizitateko, ur-hornidurako eta ura husteko harguneak edukiko dituzte, honako ekipamendu hauek ezarri ahal izateko:

4) Las cocinas dispondrán de las acometidas de electricidad y de suministro de agua y desagüe en su caso para la instalación del siguiente equipamiento:

Harraska.

Fregadero.

Sukaldea.

Cocina.

Hozkailua.

Frigorífico.

Arropa -garbigailua.

Lavadora.

Ontzi-garbigailua.

Lavavajillas.

5) Atariek, eraikinaren solairuek eta etxebizitzek identifikazio-errotulu bat edukiko dute proiektuaren dokumentazioarekin bat etorriz, eta honako irisgarritasun-arau tekniko hauek beteko dituzte.

5) Tanto los portales como las plantas del edificio y las viviendas contarán con un rótulo identificativo de acuerdo a la documentación del proyecto cumpliendo las normas técnicas de accesibilidad.

5.3.b.- Barandak eta Babesgarriak.

5.3.b.- Barandados y elementos de protección.

1) Beheko solairuan kokatutako etxebizitzen edo kanpoaldetik iristeko errazak direnen argiztapen-baoak ondo babestu behar dira, kanpotik inor sar dadin eragozteko.

1) Los huecos de iluminación de las viviendas situadas en planta baja o que resulten fácilmente accesibles desde el exterior deberán protegerse contra intrusismo.

6.- Trastelekuen baldintzak.

6.- Condiciones de los trasteros.

1) Xede hori besterik ez duten eta etxebizitzei lotu ezin dakizkiekeen lokalak etxebizitzen trasteleku erantsitzat joko dira, baldin eta eremu komunetatik edo eraikinaren kanpoaldetik haietan zuzenean sartzeko aukera ematen badute. Familia bakarreko etxebizitzetan, etxebizitzaren kanpoaldetik sartuko da.

1) Se admitirán como trasteros anejos a las viviendas los locales destinados a ese fin exclusivo, sin incorporación posible a aquéllas, y que tengan un acceso directo desde zonas comunes o exteriores del edificio; en el caso de viviendas unifamiliares, el acceso se realizará desde el exterior de la vivienda.

Trastelekura garaje-plaza batetik sartzen bada, bi elementu horiek etxebizitza berberari lotuko zaizkio.

Siempre que el acceso al trastero sea por plaza de garaje, ambos elementos estarán vinculados a la misma vivienda.

2) Kanpo-argiztapeneko azalera badago, 1,80 m gorago ezarriko da barne-zoruaren mailaren gainetik.

2) La superficie de iluminación exterior, si la hubiera, estará situada por encima de 1,80 m del nivel del suelo interior.

3) Etxebizitzako zoru, sabai eta horma guztiek estaldura akabatua edukiko dute.

3) La totalidad de suelos, techos y paredes dispondrán de un revestimiento acabado.

4) Trastelekuek aireztapena edukiko dute, barnealdean kondentsaziorik gerta dadin saihesteko.

4) Los trasteros dispondrán de ventilación para evitar que se produzcan condensaciones en su interior.

5) Trasteleku guztiek identifikazio-errotulua eramango dute, proiektuaren dokumentazioaren bat etorriz.

5) Todos los trasteros contarán con un rótulo identificativo de acuerdo a la documentación del proyecto.

6) Itxitura-paramentu bertikalen eta kabinaren bolumena zeharkatzen duen edozein elementu bertikalen —zutabeak edo hustubideak, esaterako— arteko eremuan inskribatutako trasteleku-azalera ez da zenbatuko, baldin eta tarte hori 0,80 m-tik beherakoa bada. Tarte hori 0,25m-tik beherakoa bada, berriz, igeltsero-lanaz mugatuko da.

6) No se computará la superficie de trastero inscrita en el área comprendida entre los paramentos verticales de cierre y cualquier elemento vertical que atraviese el volumen del camarote, como pilares o conductos de evacuación, cuando la distancia sea inferior a 0,80 m delimitándose físicamente con albañilería cuando dicha distancia sea inferior a 0,25 m.

7) Kabinaren bolumena zeharkatzen duen edozein elementu bertikalen —zutabeak edo hustubideak, esaterako— eta itxitura-paramentu bertikalen arteko gutxieneko tartea 0,80 m izango da.

7) La distancia mínima entre dos caras contiguas de cualquier elemento vertical que atraviese el volumen del camarote, como pilares o conductos de evacuación y los paramentos verticales de cierre será de 0,80 m.

7.- Garajeei eskatu beharreko baldintzak.

7.- Condiciones exigibles a los garajes.

7.1.- Garaje kolektiboetan.

7.1.- En garajes colectivos.

1) Ibilgailuek bakarrik izango dute garajeak erabiltzeko aukera. Garajeak sektoretan banatuko dira suteen aurka, bestelako erabilera duten lokaletatik bereizteko, azken horiek edozein neurri izanda ere.

1) El uso de los garajes será exclusivo de vehículos y estarán sectorizados contra incendios respecto de locales de otro uso, cualesquiera que sean las dimensiones de estos.

2) Garajeetara sartzeko bideak 4 m-ko zabalera edukiko du gutxienez, laurogei plaza baino gehiago duten garajeetan izan ezik; azken horietan, gutxieneko zabalera 5 izango da, edo bestela, bi sarbide independente edukiko ditu: sarrera eta irteera.

2) La anchura mínima del vial o vado de acceso a todo garaje será de 4 m, excepto en garajes de más de ochenta plazas donde éste no será inferior a 5 m, o tendrá dos accesos independientes (entrada y salida).

Aparkalekuek sartzeko eta itxaroteko gune bat edukiko dute kanpoalderantz joateko eremuan, gutxienez 5 m-ko sakonerarekin eta gehienez % 5-eko maldarekin.

Los aparcamientos dispondrán de un espacio de acceso y espera en su incorporación al exterior con una profundidad mínima de 5 m. y una pendiente del 5% como máximo.

3) Barne-arrapalek 4,00 m-ko zabalera edukiko dute gutxienez, aurreko puntuko salbuespen eta baldintza berberekin.

3) La anchura mínima de las rampas interiores será de 4,00 m, con la misma excepción y condiciones del punto anterior.

4) Garajeko arrapalek % 16ko malda izango dute gehienez tarte zuzenetan, eta % 12ko malda gehienez tarte kurbatuetan.

4) Las rampas del garaje tendrán una pendiente máxima, en tramos rectos, del 16%, y en los tramos curvos del 12%.

5) Arrapalako biraketa oroko kurbadura-erradioa 6 m izango da gutxienez, ardatzean neurtua.

5) El radio de curvatura de todo giro en rampa medido en el eje será de 6 m como mínimo.

6) Ilarako eta 45 º-ko bateriako aparkaleku-plazetan sartzeko errodadura-pasilloek 4,00 m edukiko dute. 90 º-ko bateriako aparkaleku-plazetakoek, berriz, 5 m edukiko dute.

6) Los pasillos de rodadura de acceso a las plazas de aparcamiento en hilera y en batería a 45 º, serán de 4,00 m; en caso de aparcamiento en batería a 90 º serán de 5 m.

7) Aparkaleku-plazaren aurreralderainoko ibilbidea egiteko, 3,00 m-ko zabalerako, eta, ardatzarekiko, 4,50 m-tik gorako erradioetako, biraketak egingo dira.

7) El recorrido de acceso hasta el frente de la plaza de aparcamiento se desarrollará mediante giros de anchura 3,00 m y radios al eje mayores de 4,50 m.

8) Gutxieneko garaiera librea 2,20 m izango da kasu guztietan, eta aparkaleku-plazen sakoneretan bakarrik murriztu ahal izango da, 1,50 m-raino 0,60 m-ko gehienezko sakoneran.

8) La altura mínima libre será de 2,20 m, en todos los casos, que sólo podrá reducirse en los fondos de las plazas de aparcamiento hasta un mínimo de 1,50 m en una profundidad máxima de 0,60 m.

9) Garaje-partzelek azalera horizontala edukiko dute (gehienezko malda: % 5), inolako egiturarik edo instalaziorik hartuko ez duten gutxieneko neurri libre hauekin: 2,30 x 4,80 m. Bateriako aparkalekuetan, zabalera 20 cm luzatuko da plazaren alboko itxitura bakoitzeko.

9) Las parcelas de garaje tendrán una superficie horizontal (pendiente máxima 5%), cuyas dimensiones mínimas libres serán de 2,30 x 4,80 m, que no estarán ocupadas por estructura o instalación alguna. En los aparcamientos en batería se ampliará el ancho en 20 cm por cada cierre colateral de la plaza.

Zokogunea izanez gero, 40 cm luzatuko da zabalera. Ahokaduran ez ezik, partzelaren luzeraren erdiko herenean ere zutabeak badaude, itxitura albokotzat joko da. Egoeraren araberako alboko luzapenetan ez da inolako egiturarik edo instalaziorik ezarriko. Ilarako aparkalekuetan, plazaren luzera 5,60 m-raino luzatuko da.

En caso de fondo de saco la ampliación será 40 cm. Cuando existan pilares, además de en la embocadura, en el tercio central del largo de la parcela, se considerará cierre colateral. Las ampliaciones laterales referidas según situación no estarán ocupadas por estructura o instalación alguna. En los aparcamientos en hilera el largo de la plaza se aumentará hasta 5,60 m.

10) Zoru, sabai eta horma guztiek estaldura akabatua edukiko dute.

10) La totalidad de suelos, techos y paredes dispondrán de un revestimiento acabado.

11) Aparkaleku-plaza guztiak grafikoki zehaztuko dira eta identifikazio-errotulu bat izango dute, proiektuaren dokumentazioarekin bat etorriz.

11) Todas las plazas de aparcamiento estarán definidas gráficamente y contarán con un rótulo identificativo de acuerdo a la documentación del proyecto.

12) Babes Ofizialeko Etxebizitzen Ordenantzak aplikatzea ezinezkoa bada partzelak hirigune historikoetan daudelako edo antzeko gorabeherak direla medio, diseinua udal-araudi aplikagarriaren arabera arautuko da.

12) Donde no sea posible la aplicación de las Ordenanzas de VPO por disposición de parcelas en cascos históricos, o circunstancias similares, se regirá en su diseño por la normativa municipal aplicable.

13) Aireztapena.

13) Ventilación.

Aparkalekuak soilik erabil dezake garajeen aireztapena, eta, beraz, beste edozein erabileratarako lokaletatik apartekoa izango da aireztapena, lokal horien neurriak edozein izanik ere, trastelekuak barne.

La ventilación de los garajes será de uso exclusivo del aparcamiento e independiente de la de los locales de cualquier otro uso (cualquiera que sea su dimensión, incluidos trasteros).

7.2.- Familia bakarreko etxebizitzen banakako garajeetan.

7.2.- En garajes individuales de viviendas unifamiliares.

1) Banako erabilerako eta sarbideko garajeetan, sarbideak eta arrapalak (arrapala badago) 2,80 m-ko zabalera eduki behar dute gutxienez.

1) En los garajes cuyo uso y acceso sea individual deberá garantizarse un ancho mínimo del camino de acceso y de la rampa (sí la hubiese) de 2,80 m.

2) Arrapalaburuak 2,80 m x 3,50 m edukiko du gutxienez, eta gehienezko malda % 6 izango da. Arrapalen gehienezko malda % 20 izango da.

2) La espera o meseta de la rampa será, como mínimo, de 2,80 m por 3,50 m, con una pendiente máxima del 6%. La pendiente máxima de las rampas será del 20%.

3) Banako plazaren gutxieneko neurriak 2, 80 x 5,00 m izango dira, eta, gehienezko azalera, 20 m2.

3) La dimensión mínima de la plaza independiente será de 2,80 x 5,00 m con una superficie máxima de 20 m2.

II. ERANSKINA

ANEXO II

Azalera-koadroa

Cuadro de superficies

(Ikus .PDF)

(Véase el .PDF)

III. ERANSKINA

ANEXO III

Kalitateen memoria

Memoria de calidades

(Ikus .PDF)

(Véase el .PDF)


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común