Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

40. zk., 2009ko otsailaren 26a, osteguna

N.º 40, jueves 26 de febrero de 2009


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila
Educación, Universidades e Investigación
1049
1049

41/2009 DEKRETUA, otsailaren 17koa, Berritzeguneetako lanpostuen zerrenda onartzen duena.

DECRETO 41/2009, de 17 de febrero, por el que se aprueba la relación de puestos de trabajo de los Centros de Apoyo a la Formación e Innovación Educativa (Berritzegunes).

2/1993 Legeak, otsailaren 19koak, Unibertsitatekoez kanpoko EAEko Irakaskuntzako Irakasleen kidegoei buruzkoak, bere II. tituluko I. kapituluan, irakaskuntzako funtzio publikoaren egitura eta antolaketari buruz dihardu, eta, berariaz, lanpostuen zerrendak egiterakoan zehaztu behar diren baldintzak arautzen ditu. Horrez gain, zerrenda horiek egiteko bete behar diren oinarrizko printzipioak eta prozedura-bideak adierazten ditu.

La Ley 2/1993, de 19 de febrero, de Cuerpos Docentes de la enseñanza no universitaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco, regula en el Capítulo I de su Título II, dedicado a la estructura y organización de la función pública docente, las condiciones que deben determinarse en las relaciones de puestos de trabajo, señalando con respecto a ella los principios básicos así como los cauces procedimentales que deben observarse en su elaboración.

Horri lotuta, zerrenda horiek izan behar duten gutxieneko edukia finkatzen du lege-testuaren 5. artikuluak: izena; irakaskuntzan laguntzeko zerbitzua; irakaskuntzan aritzeko bete beharreko baldintzak (baldintza horien artean izan behar du, nahitaez, hizkuntza-eskakizun esleituak eta hori izateko derrigortasunak); taldera edo kidegora atxikitzea edo, kasuan kasu, dagokion lan-kategoria edo eskalara; eta, azkenik, funtzionarioentzako lanpostuak badira, berariazko osagarria eta hornikuntza-sistema.

De esta forma, el artículo 5 del citado texto legal dispone el contenido mínimo que en cualquier caso deben contener las citadas relaciones: denominación, Servicio de Apoyo a la docencia, los requisitos exigidos para su desempeño, entre los que necesariamente debe figurar el perfil lingüístico asignado y la fecha de preceptividad; la adscripción al grupo, cuerpo o escala o categoría laboral que en cada caso corresponda; y por último, tratándose de puestos reservados a funcionarios y funcionarias, el complemento específico y el sistema de provisión.

Bestalde, aintzat hartuta uztailaren 6ko 6/1989 Legeak, Euskal Funtzio Publikoarenak, 5. artikuluko h) letraren bidez Eusko Jaurlaritzari esleitzen diola lanpostuen zerrendak onartzeko eskumena, 2/1993 Legearen 4. artikuluko l) letrak Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailari esleitzen dio irakaskuntzako lanpostu-zerrendak proposatzeko eskumena.

Por su parte, la letra l) del artículo 4, en congruencia con la letra h) del artículo 5 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de Función Pública Vasca que reconoce la competencia para la aprobación de las relaciones de puestos de trabajo al Gobierno, reserva la facultad de propuesta de las relaciones de puestos de trabajo docentes al Departamento de Educación, Universidades e Investigación.

Lanpostuen zerrenda honek aintzat hartu du 40/2009 Dekretuak, otsailaren 17koak, Berritzeguneen egitura, antolaketa eta funtzionamendua arautzen eta beste Berritzegune bat sortzen duenak ezarritako araupen berria.

En esta relación de puestos de trabajo se ha tenido en cuenta la regulación de la estructura, organización y funcionamiento y la creación de un nuevo Berritzegune recogido en el Decreto 40/2009, de 17 de febrero.

Halaber, hizkuntza-eskakizunak eta horien derrigorrezkotasun-datak zehazteko, abenduaren 26ko 368/2001 dekretuak ikerketa-zerbitzuetako eta irakaskuntzan laguntzeko lanpostuetarako arautzen dituen irizpideak aplikatu dira. Azken dekretu horrek aldatu egin zuen 25/2001 Dekretua, otsailaren 13koa (2001eko otsailaren 16ko EHAAn argitaratua).

Se han seguido, asimismo, los criterios para la determinación de los perfiles lingüísticos y las fechas de preceptividad establecidas por el Decreto 368/2001, de 26 de diciembre, que modifica el Decreto 25/2001, de 13 de febrero (BOPV de 16 de febrero de 2001) para los puestos de trabajo de los Servicios de Investigación y Apoyo a la docencia.

Horrenbestez, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuak proposamena egin ondoren, eta berau Jaurlaritzaren Kontseiluak otsailaren 17ko bilkuran aztertu ondoren, hau

En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación, Universidades e Investigación, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 17 de febrero de 2009,

XEDATU DUT:

DISPONGO:

Artikulu bakarra.- Berritzeguneetarako gordetako lanpostuen zerrenda onartzen da. Zerrenda hori I. eranskinean jaso da. Lanpostu horiek irakasle funtzionarioentzat izango dira, eta eranskin horretan adierazten dira lanpostuetan jarduteko betekizunak. Lanpostuen zerrendak eraginak izango ditu 2008ko irailen 1ean.

Artículo único.- Aprobar la relación de puestos de trabajo reservados a los Centros de Apoyo a la Formación e Innovación Educativa (Berritzegunes). Esta relación es la que aparece en el anexo. Estos puestos de trabajo estarán reservados a funcionarios y funcionarias docentes indicándose en el mencionado anexo los requisitos exigidos para su desempeño. Dicha relación de puestos de trabajo tendrá efectos de 1 de septiembre de 2008.

Lanpostuak behin-behinean betetzeko egingo diren deialdietan, zona guztien berariazko premiak asetzeko titulu eta/edo prestaketa zehatzak baloratuko dira; betiere, dagokion Berritzeguneak zehaztuko dituen lehentasunak aintzat hartuta.

En las convocatorias que se realicen para el desempeño provisional de los puestos de trabajo se valorarán las titulaciones y/o habilitaciones precisas que, dependiendo de las prioridades que el Berritzegune correspondiente determine, respondan a las necesidades específicas de la zona.

XEDAPEN GEHIGARRIA

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Lanpostu horiek eskuratzen dituzten funtzionarioek jatorriko kidegoari dagokion lanpostu-mailako osagarria izaten jarraituko dute. Halaber, jatorriko kidego horri dagokion berariazko osagarriari eutsiko diote, eta, gainera, jarraian agertzen diren eta 2008 urteari dagozkion urteko kopuru oso hauek gehituko dira, karguagatiko ordainsari moduan.

Los funcionarios y funcionarias que accedan a estos puestos de trabajo mantendrán el complemento de destino correspondiente al cuerpo de procedencia. Mantendrán así mismo el complemento específico correspondiente a dicho cuerpo incrementándose, además, las siguientes cantidades anuales íntegras correspondientes al ejercicio 2008 en concepto de retribución por el cargo:

Zonako Berritzegunea:

Berritzegune zonal:

Kargua Urteko zenbatekoa (eurotan)

Cargo Importe anual (en euros)

Zuzendaria:

Director o directora:

Aholkularia: 6.444,05

Asesor o asesora: 6.444,05

4.372,85

4.372,85

Berritzegune Nagusia:

Berritzegune para la Comunidad:

Kargua Urteko zenbatekoa (eurotan)

Cargo Importe anual (en euros)

Zuzendaria:

Director o directora:

Lehentasunezko lerroen eta bestelako berariazko programen arduradunak:

Responsables de líneas prioritarias y otros programas específicos:

Aholkularia: 8.654,95

Asesor o asesora: 8.654,95

5.001,27

5.001,27

4.372,85

4.372,85

Urteko zenbateko oso horiek hilero banatuko dira. Hala xedatzen du abenduaren 28ko 15/2007 Legeak, Euskal Autonomia Erkidegoaren 2008rako Aurrekontu Orokorrak onartzen dituenak, 21. artikuluko 8. paragrafoan.

Estas cuantías anuales integras se distribuirán mensualmente según se regula en el artículo 21 apartado 8 de la Ley 15/2007, de 28 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2008.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabetu egin da 26/2001 Dekretua, otsailaren 13koa, Prestakuntzan eta Hezkuntzaren Berrikuntzan Laguntzeko Zentroetako (Berritzeguneak) lanpostu-zerrenda onartzen duena.

Queda derogado el Decreto 26/2001, de 13 de febrero, por el que se aprueba la relación de puestos de trabajo de los Centros de Apoyo a la Formación e Innovación Educativa.

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICIÓN FINAL

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean dekretu hau.

El presente Decreto surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2009ko otsailaren 17an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 17 de febrero de 2009.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburua,

El Consejero de Educación, Universidades e Investigación,

JOSÉ ANTONIO CAMPOS GRANADOS.

JOSÉ ANTONIO CAMPOS GRANADOS.

I. ERANSKINA

ANEXO AL DECRETO 41/2009, DE 17 DE FEBRERO

BERRITZEGUNEA: A01 EGOITZA: GASTEIZ

BERRITZEGUNE: A01 SEDE: VITORIA-GASTEIZ

Lanpostua Hizkuntza eskakizuna Titulua Esperientzia Taldea

Puesto Perfil lingüístico Titulación Experiencia Grupo

Zuzendaria 2 beteta Goi-mailakoa Zuzendaritzan edo antzeko lanetan: 3 urte A/B

Dirección. 2 vencido Titulación superior En funciones directivas o similares: 3 años A/B

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Haur eta Lehen Hezkuntza 2 beteta Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte B

Infantil-Primaria. 2 vencido En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años B

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Haur eta Lehen Hezkuntza 2 beteta Haur Hezkuntzako habilitazioa Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte B

Infantil-Primaria. 2 vencido Habilitación en Educación Infantil En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años B

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Lehen Hezkuntza 2 beteta Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte B

Primaria. 2 vencido En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años B

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Lehen Hezkuntza 2 beteta Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte B

Primaria. 2 vencido En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años B

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Lehen Hezkuntza 2 beteta Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte B

Primaria. 2 vencido En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años B

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Lehen Hezkuntza 2 beteta Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte B

Primaria. 2 vencido En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años B

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Bigarren Hezkuntza. Arlo sozio-linguistikoa 2 beteta Goi-mailakoa, arloari lotua Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte A

Secundaria. Ámbito socio-lingüístico. 2 vencido Titulación superior relacionada con el ámbito En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años A

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Bigarren Hezkuntza. Arlo sozio-linguistikoa 2 beteta Goi-mailakoa, arloari lotua Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte A

Secundaria. Ámbito socio-lingüístico. 2 vencido Titulación superior relacionada con el ámbito En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años A

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Bigarren Hezkuntza. Arlo zientifiko-teknologikoa 2 beteta Goi-mailakoa, arloari lotua Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte A

Secundaria. Ámbito científico-tecnológico. 2 vencido Titulación superior relacionada con el ámbito En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años A

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Bigarren Hezkuntza. Arlo zientifiko-teknologikoa 2 beteta Goi-mailakoa, arloari lotua Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte A

Secundaria. Ámbito científico-tecnológico. 2 vencido Titulación superior relacionada con el ámbito En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años A

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Garapenaren nahaste orokorrak 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Trastornos generales del desarrollo. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Ikasteko gaitasunen garapena 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Desarrollo de capacidades de aprendizaje. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Gizarteratzea 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Inserción social. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Komunikazioaren ulergarritasuna eta garapena 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Accesibilidad y desarrollo de la comunicación. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Ikasteko gaitasunen garapena 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Desarrollo de capacidades de aprendizaje. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Gizarteratzea 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Inserción social. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Programako Aholkularia:

Asesoría de Programa:

Hizkuntza-normalkuntza 2 beteta Hizkuntza-normalkuntzan: 3 urte A/B

Normalización lingüística. 2 vencido En normalización lingüística: 3 años A/B

Programako Aholkularia:

Asesoría de Programa:

Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak (IKT) 2 beteta IKTetan: 3 urte A/B

Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 2 vencido En las TIC: 3 años A/B

BERRITZEGUNEA: A02 EGOITZA: GASTEIZ

BERRITZEGUNE: A02 SEDE: VITORIA-GASTEIZ

Lanpostua Hizkuntza eskakizuna Titulua Esperientzia Taldea

Puesto Perfil lingüístico Titulación Experiencia Grupo

Zuzendaria 2 beteta Goi-mailakoa Zuzendaritzan edo antzekoetan: 3 urte A/B

Dirección. 2 vencido Titulación superior En funciones directivas o similares: 3 años A/B

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Haur eta Lehen Hezkuntza 2 beteta Haur Hezkuntzako habilitazioa. Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte B

Infantil-Primaria. 2 vencido Habilitación en Educación Infantil En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años B

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Lehen Hezkuntza 2 beteta Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte B

Primaria. 2 vencido En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años B

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Lehen Hezkuntza 2 beteta Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte B

Primaria. 2 vencido En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años B

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Lehen Hezkuntza 2 beteta Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte B

Primaria. 2 vencido En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años B

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Lehen Hezkuntza 2 beteta Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte B

Primaria 2 vencido En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años B

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Lehen Hezkuntza 2 beteta Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte B

Primaria. 2 vencido En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años B

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Lehen Hezkuntza. 2 beteta Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte B

Primaria. 2 vencido En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años B

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Bigarren Hezkuntza. Arlo sozio-linguistikoa 2 beteta Goi-mailakoa, arloari lotua Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte A

Secundaria. Ámbito socio-lingüístico. 2 vencido Titulación superior relacionada con el ámbito En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años A

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Bigarren Hezkuntza. Arlo sozio-linguistikoa 2 beteta Goi-mailakoa, arloari lotua Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte A

Secundaria. Ámbito socio-lingüístico. 2 vencido Titulación superior relacionada con el ámbito En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años A

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Bigarren Hezkuntza. Arlo zientifiko-teknologikoa 2 beteta Goi-mailakoa, arloari lotua Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte A

Secundaria. Ámbito científico-tecnológico. 2 vencido Titulación superior relacionada con el ámbito En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años A

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Bigarren Hezkuntza. Arlo zientifiko-teknologikoa 2 beteta Goi-mailakoa, arloari lotua Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte A

Secundaria. Ámbito científico-tecnológico. 2 vencido Titulación superior relacionada con el ámbito En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años A

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Garapenaren nahaste orokorrak 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Trastornos generales del desarrollo. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Ikasteko gaitasunen garapena 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Desarrollo de capacidades de aprendizaje. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Gizarteratzea 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Inserción social. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Komunikazioaren ulergarritasuna eta garapena 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Accesibilidad y desarrollo de la comunicación. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Ikasteko gaitasunen garapena 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Desarrollo de capacidades de aprendizaje. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Komunikazioaren ulergarritasuna eta garapena 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Accesibilidad y desarrollo de la comunicación. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Gizarteratzea 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Inserción social. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Programako Aholkularia:

Asesor /a de Programa:

Hizkuntza-normalkuntza 2 beteta Hizkuntza-normalkuntzan: 3 urte A/B

Normalización lingüística. 2 vencido En normalización lingüística: 3 años A/B

Programako Aholkularia:

Asesoría de Programa:

Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak (IKT) 2 beteta IKTetan: 3 urte A/B

Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 2 vencido En las TIC: 3 años A/B

BERRITZEGUNEA: B01 EGOITZA: BILBAO-ABANDO

BERRITZEGUNE: B01 SEDE: BILBAO-ABANDO

Lanpostua Hizkuntza eskakizuna Titulua Esperientzia Taldea

Puesto Perfil lingüístico Titulación Experiencia Grupo

Zuzendaria 2 beteta Goi-mailakoa Zuzendaritzan edo antzekoetan: 3 urte A/B

Dirección. 2 vencido Titulación superior En funciones directivas o similares: 3 años A/B

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Haur eta Lehen Hezkuntza 2 beteta Haur Hezkuntzako habilitazioa. Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte B

Infantil-Primaria. 2 vencido Habilitación en Educación Infantil En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años B

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Lehen Hezkuntza 2 beteta Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte B

Primaria. 2 vencido En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años B

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Haur eta Lehen Hezkuntza 2 beteta Haur Hezkuntzako habilitazioa. Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte B

Infantil-Primaria. 2 vencido Habilitación en Educación Infantil En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años B

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Lehen Hezkuntza 2 beteta Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte B

Primaria. 2 vencido En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años B

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Lehen Hezkuntza 2 beteta Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte B

Primaria. 2 vencido En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años B

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Lehen Hezkuntza 2 beteta Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte B

Primaria. 2 vencido En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años B

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Bigarren Hezkuntza. Arlo sozio-linguistikoa 2 beteta Goi-mailakoa, arloari lotua Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte A

Secundaria. Ámbito socio-lingüístico. 2 vencido Titulación superior relacionada con el ámbito En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años A

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Bigarren Hezkuntza. Arlo sozio-linguistikoa 2 beteta Goi-mailakoa, arloari lotua Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte A

Secundaria. Ámbito socio-lingüístico. 2 vencido Titulación superior relacionada con el ámbito En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años A

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Bigarren Hezkuntza. Arlo zientifiko-teknologikoa 2 beteta Goi-mailakoa, arloari lotua Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte A

Secundaria. Ámbito científico-tecnológico. 2 vencido Titulación superior relacionada con el ámbito En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años A

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Bigarren Hezkuntza. Arlo zientifiko-teknologikoa 2 beteta Goi-mailakoa, arloari lotua Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte A

Secundaria. Ámbito científico-tecnológico. 2 vencido Titulación superior relacionada con el ámbito En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años A

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Garapenaren nahaste orokorrak 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Trastornos generales del desarrollo. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Ikasteko gaitasunen garapena 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Desarrollo de capacidades de aprendizaje. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Gizarteratzea 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Inserción social. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Komunikazioaren ulergarritasuna eta garapena 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Accesibilidad y desarrollo de la comunicación. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Ikasteko gaitasunen garapena 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Desarrollo de capacidades de aprendizaje. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Gizarteratzea 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Inserción social. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Programako Aholkularia:

Asesoría de Programa:

Hizkuntza-normalkuntza 2 beteta Hizkuntza-normalkuntzan: 3 urte A/B

Normalización lingüística. 2 vencido En normalización lingüística: 3 años A/B

Programako Aholkularia:

Asesoría de Programa:

Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak (IKT) 2 beteta IKTetan: 3 urte A/B

Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 2 vencido En las TIC: 3 años A/B

BERRITZEGUNEA: B02 EGOITZA: BILBAO-TXURDINAGA

BERRITZEGUNE: B02 SEDE: BILBAO-TXURDINAGA

Lanpostua Hizkuntza eskakizuna Titulua Esperientzia Taldea

Puesto Perfil lingüístico Titulación Experiencia Grupo

Zuzendaria 2 beteta Goi-mailakoa Zuzendaritzan edo antzekoetan: 3 urte A/B

Dirección. 2 vencido Titulación superior En funciones directivas o similares: 3 años A/B

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Haur eta Lehen Hezkuntza 2 beteta Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte B

Infantil-Primaria. 2 vencido En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años B

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Lehen Hezkuntza 2 beteta Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte B

Primaria. 2 vencido En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años B

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Lehen Hezkuntza 2 beteta Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte B

Primaria. 2 vencido En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años B

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Lehen Hezkuntza 2 beteta Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte B

Primaria. 2 vencido En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años B

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Bigarren Hezkuntza. Arlo sozio-linguistikoa 2 beteta Goi-mailakoa, arloari lotua Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte A

Secundaria. Ámbito socio-lingüístico. 2 vencido Titulación superior relacionada con el ámbito En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años A

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Bigarren Hezkuntza. Arlo sozio-linguistikoa 2 beteta Goi-mailakoa, arloari lotua Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte A

Secundaria. Ámbito socio-lingüístico. 2 vencido Titulación superior relacionada con el ámbito En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años A

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Bigarren Hezkuntza. Arlo zientifiko-teknologikoa 2 beteta Goi-mailakoa, arloari lotua Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte A

Secundaria. Ámbito científico-tecnológico. 2 vencido Titulación superior relacionada con el ámbito En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años A

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Garapenaren nahaste orokorrak 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Trastornos generales del desarrollo. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Ikasteko gaitasunen garapena 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Desarrollo de capacidades de aprendizaje. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Gizarteratzea 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Inserción social. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Komunikazioaren ulergarritasuna eta garapena 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Accesibilidad y desarrollo de la comunicación. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Ikasteko gaitasunen garapena 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Desarrollo de capacidades de aprendizaje. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Komunikazioaren ulergarritasuna eta garapena 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Accesibilidad y desarrollo de la comunicación. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Gizarteratzea 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Inserción social. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Programako Aholkularia:

Asesoría de Programa:

Hizkuntza-normalkuntza 2 beteta Hizkuntza-normalkuntzan: 3 urte A/B

Normalización lingüística. 2 vencido En normalización lingüística: 3 años A/B

Programako Aholkularia:

Asesoría de Programa:

Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak (IKT) 2 beteta IKTetan: 3 urte A/B

Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 2 vencido En las TIC: 3 años A/B

BERRITZEGUNEA: B03 EGOITZA: SESTAO

BERRITZEGUNE: B03 SEDE: SESTAO

Lanpostua Hizkuntza eskakizuna Titulua Esperientzia Taldea

Puesto Perfil lingüístico Titulación Experiencia Grupo

Zuzendaria 2 beteta Goi-mailakoa Zuzendaritzan edo antzekoetan: 3 urte A/B

Dirección. 2 vencido Titulación superior En funciones directivas o similares: 3 años A/B

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Haur eta Lehen Hezkuntza 2 beteta Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte B

Infantil-Primaria. 2 vencido En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años B

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Lehen Hezkuntza 2 beteta Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte B

Primaria. 2 vencido En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años B

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Lehen Hezkuntza 2 beteta Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte B

Primaria. 2 vencido En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años B

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Lehen Hezkuntza 2 beteta Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte B

Primaria. 2 vencido En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años B

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Bigarren Hezkuntza. Arlo sozio-linguistikoa 2 beteta Goi-mailakoa, arloari lotua Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte A

Secundaria. Ámbito socio-lingüístico. 2 vencido Titulación superior relacionada con el ámbito En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años A

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Bigarren Hezkuntza. Arlo zientifiko-teknologikoa 2 beteta Goi-mailakoa, arloari lotua Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte A

Secundaria. Ámbito científico-tecnológico. 2 vencido Titulación superior relacionada con el ámbito En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años A

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Garapenaren nahaste orokorrak 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Trastornos generales del desarrollo. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Ikasteko gaitasunen garapena 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Desarrollo de capacidades de aprendizaje. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Gizarteratzea 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Inserción social. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Komunikazioaren ulergarritasuna eta garapena 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Accesibilidad y desarrollo de la comunicación. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Ikasteko gaitasunen garapena 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Desarrollo de capacidades de aprendizaje. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Programako Aholkularia:

Asesoría de Programa:

Hizkuntza-normalkuntza 2 beteta Hizkuntza-normalkuntzan: 3 urte A/B

Normalización lingüística. 2 vencido En normalización lingüística: 3 años A/B

Programako Aholkularia:

Asesoría de Programa:

Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak (IKT) 2 beteta IKTetan: 3 urte A/B

Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 2 vencido En las TIC: 3 años A/B

BERRITZEGUNEA: B04 EGOITZA: BARAKALDO

BERRITZEGUNE: B04 SEDE: BARAKALDO

Lanpostua Hizkuntza eskakizuna Titulua Esperientzia Taldea

Puesto Perfil lingüístico Titulación Experiencia Grupo

Zuzendaria 2 beteta Goi-mailakoa Zuzendaritzan edo antzekoetan: 3 urte A/B

Dirección. 2 vencido Titulación superior En funciones directivas o similares: 3 años A/B

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Haur eta Lehen Hezkuntza 2 beteta Haur Hezkuntzako habilitazioa. Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte B

Infantil-Primaria. 2 vencido Habilitación en Educación Infantil En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años B

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Lehen Hezkuntza 2 beteta Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte B

Primaria. 2 vencido En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años B

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Lehen Hezkuntza 2 beteta Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte B

Primaria. 2 vencido En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años B

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Bigarren Hezkuntza. Arlo sozio-linguistikoa 2 beteta Goi-mailakoa, arloari lotua Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte A

Secundaria. Ámbito socio-lingüístico. 2 vencido Titulación superior relacionada con el ámbito En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años A

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Bigarren Hezkuntza. Arlo zientifiko-teknologikoa 2 beteta Goi-mailakoa, arloari lotua Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte A

Secundaria. Ámbito científico-tecnológico. 2 vencido Titulación superior relacionada con el ámbito En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años A

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Garapenaren nahaste orokorrak 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Trastornos generales del desarrollo. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Ikasteko gaitasunen garapena 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Desarrollo de capacidades de aprendizaje. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Gizarteratzea 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Inserción social. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Komunikazioaren ulergarritasuna eta garapena 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Accesibilidad y desarrollo de la comunicación. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Programako Aholkularia:

Asesoría de Programa:

Hizkuntza-normalkuntza 2 beteta Hizkuntza-normalkuntzan: 3 urte A/B

Normalización lingüística. 2 vencido En normalización lingüística: 3 años A/B

Programako Aholkularia:

Asesoría de Programa:

Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak (IKT) 2 beteta IKTetan: 3 urte A/B

Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 2 vencido En las TIC: 3 años A/B

BERRITZEGUNEA: B05 EGOITZA: ORTUELLA

BERRITZEGUNE: B05 SEDE: ORTUELLA

Lanpostua Hizkuntza eskakizuna Titulua Esperientzia Taldea

Puesto Perfil lingüístico Titulación Experiencia Grupo

Zuzendaria 2 beteta Goi-mailakoa Zuzendaritzan edo antzekoetan: 3 urte A/B

Dirección. 2 vencido Titulación superior En funciones directivas o similares: 3 años A/B

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Haur eta Lehen Hezkuntza 2 beteta Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte B

Infantil-Primaria. 2 vencido En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años B

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Lehen Hezkuntza 2 beteta Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte B

Primaria. 2 vencido En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años B

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Bigarren Hezkuntza. Arlo sozio-linguistikoa 2 beteta Goi-mailakoa, arloari lotua Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte A

Secundaria. Ámbito socio-lingüístico. 2 vencido Titulación superior relacionada con el ámbito En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años A

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Bigarren Hezkuntza. Arlo zientifiko-teknologikoa 2 beteta Goi-mailakoa, arloari lotua Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte A

Secundaria. Ámbito científico-tecnológico. 2 vencido Titulación superior relacionada con el ámbito En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años A

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Garapenaren nahaste orokorrak 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Trastornos generales del desarrollo. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Ikasteko gaitasunen garapena 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Desarrollo de capacidades de aprendizaje. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Gizarteratzea 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Inserción social. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Komunikazioaren ulergarritasuna eta garapena. 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Accesibilidad y desarrollo de la comunicación. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Programako Aholkularia:

Asesoría de Programa:

Hizkuntza-normalkuntza 2 beteta Hizkuntza-normalkuntzan: 3 urte A/B

Normalización lingüística. 2 vencido En normalización lingüística: 3 años A/B

Programako Aholkularia:

Asesoría de Programa:

Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak (IKT) 2 beteta IKTetan: 3 urte A/B

Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 2 vencido En las TIC: 3 años A/B

BERRITZEGUNEA: B06 EGOITZA: BASAURI-GALDAKAO

BERRITZEGUNE: B06 SEDE: BASAURI-GALDAKAO

Lanpostua Hizkuntza eskakizuna Titulua Esperientzia Taldea

Puesto Perfil lingüístico Titulación Experiencia Grupo

Zuzendaria 2 beteta Goi-mailakoa Zuzendaritzan edo antzekoetan: 3 urte A/B

Dirección. 2 vencido Titulación superior En funciones directivas o similares: 3 años A/B

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Haur eta Lehen Hezkuntza 2 beteta Haur Hezkuntzako habilitazioa. Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte B

Infantil-Primaria. 2 vencido Habilitación en Educación Infantil En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años B

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Lehen Hezkuntza 2 beteta Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte B

Primaria. 2 vencido En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años B

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Lehen Hezkuntza 2 beteta Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte B

Primaria. 2 vencido En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años B

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Bigarren Hezkuntza. Arlo sozio-linguistikoa 2 beteta Goi-mailakoa, arloari lotua Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte A

Secundaria. Ámbito socio-lingüístico. 2 vencido Titulación superior relacionada con el ámbito En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años A

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Bigarren Hezkuntza. Arlo sozio-linguistikoa 2 beteta Goi-mailakoa, arloari lotua Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte A

Secundaria. Ámbito socio-lingüístico. 2 vencido Titulación superior relacionada con el ámbito En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años A

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Bigarren Hezkuntza. Arlo zientifiko-teknologikoa 2 beteta Goi-mailakoa, arloari lotua Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte A

Secundaria. Ámbito científico-tecnológico. 2 vencido Titulación superior relacionada con el ámbito En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años A

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Garapenaren nahaste orokorrak. 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Trastornos generales del desarrollo. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Ikasteko gaitasunen garapena 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Desarrollo de capacidades de aprendizaje. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Gizarteratzea 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Inserción social. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Komunikazioaren ulergarritasuna eta garapena 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Accesibilidad y desarrollo de la comunicación. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Ikasteko gaitasunen garapena 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Desarrollo de capacidades de aprendizaje. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Programako Aholkularia:

Asesoría de Programa:

Hizkuntza-normalkuntza 2 beteta Hizkuntza-normalkuntzan: 3 urte A/B

Normalización lingüística. 2 vencido En normalización lingüística: 3 años A/B

Programako Aholkularia:

Asesoría de Programa:

Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak (IKT) 2 beteta IKTetan: 3 urte A/B

Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 2 vencido En las TIC: 3 años A/B

BERRITZEGUNEA: B07 EGOITZA: GETXO

BERRITZEGUNE: B07 SEDE: GETXO

Lanpostua Hizkuntza eskakizuna Titulua Esperientzia Taldea

Puesto Perfil lingüístico Titulación Experiencia Grupo

Zuzendaria 2 beteta Goi-mailakoa Zuzendaritzan edo antzekoetan: 3 urte A/B

Dirección. 2 vencido Titulación superior En funciones directivas o similares: 3 años A/B

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Haur eta Lehen Hezkuntza 2 beteta Haur Hezkuntzako habilitazioa. Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte B

Infantil-Primaria. 2 vencido Habilitación en Educación Infantil En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años B

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Lehen Hezkuntza 2 beteta Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte B

Primaria. 2 vencido En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años B

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Bigarren Hezkuntza. Arlo sozio-linguistikoa 2 beteta Goi-mailakoa, arloari lotua Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte B

Secundaria. Ámbito socio-lingüístico. 2 vencido Titulación superior relacionada con el ámbito En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años B

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Bigarren Hezkuntza. Arlo sozio-linguistikoa 2 beteta Goi-mailakoa, arloari lotua Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte A

Secundaria. Ámbito socio-lingüístico. 2 vencido Titulación superior relacionada con el ámbito En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años A

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Bigarren Hezkuntza. Arlo zientifiko-teknologikoa 2 beteta Goi-mailakoa, arloari lotua Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte A

Secundaria. Ámbito científico-tecnológico. 2 vencido Titulación superior relacionada con el ámbito En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años A

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Garapenaren nahaste orokorrak 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Trastornos generales del desarrollo. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Ikasteko gaitasunen garapena 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Desarrollo de capacidades de aprendizaje. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Gizarteratzea 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Inserción social. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Komunikazioaren ulergarritasuna eta garapena. 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Accesibilidad y desarrollo de la comunicación. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Programako Aholkularia:

Asesoría de Programa:

Hizkuntza-normalkuntza 2 beteta Hizkuntza-normalkuntzan: 3 urte A/B

Normalización lingüística. 2 vencido En normalización lingüística: 3 años A/B

Programako Aholkularia:

Asesoría de Programa:

Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak (IKT) 2 beteta IKTetan: 3 urte A/B

Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 2 vencido En las TIC: 3 años A/B

BERRITZEGUNEA: B08 EGOITZA: LEIOA

BERRITZEGUNE: B08 SEDE: LEIOA

Lanpostua Hizkuntza eskakizuna Titulua Esperientzia Taldea

Puesto Perfil lingüístico Titulación Experiencia Grupo

Zuzendaria 2 beteta Goi-mailakoa Zuzendaritzan edo antzekoetan: 3 urte A/B

Dirección. 2 vencido Titulación superior En funciones directivas o similares: 3 años A/B

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Haur eta Lehen Hezkuntza 2 beteta Haur Hezkuntzako habilitazioa. Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte B

Infantil-Primaria. 2 vencido Habilitación en Educación Infantil En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años B

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Lehen Hezkuntza 2 beteta Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte B

Primaria. 2 vencido En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años B

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Lehen Hezkuntza 2 beteta Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte B

Primaria. 2 vencido En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años B

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Bigarren Hezkuntza. Arlo sozio-linguistikoa 2 beteta Goi-mailakoa, arloari lotua Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte A

Secundaria. Ámbito socio-lingüístico. 2 vencido Titulación superior relacionada con el ámbito En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años A

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Bigarren Hezkuntza. Arlo sozio-linguistikoa 2 beteta Goi-mailakoa, arloari lotua Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte A

Secundaria. Ámbito socio-lingüístico. 2 vencido Titulación superior relacionada con el ámbito En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años A

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Bigarren Hezkuntza. Arlo zientifiko-teknologikoa 2 beteta Goi-mailakoa, arloari lotua Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte A

Secundaria. Ámbito científico-tecnológico. 2 vencido Titulación superior relacionada con el ámbito En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años A

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Garapenaren nahaste orokorrak 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Trastornos generales del desarrollo. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Ikasteko gaitasunen garapena 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Desarrollo de capacidades de aprendizaje. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Gizarteratzea 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Inserción social. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Komunikazioaren ulergarritasuna eta garapena 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Accesibilidad y desarrollo de la comunicación. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Ikasteko gaitasunen garapena 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Desarrollo de capacidades de aprendizaje. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Programako Aholkularia:

Asesoría de Programa:

Hizkuntza-normalkuntza 2 beteta Hizkuntza-normalkuntzan: 3 urte A/B

Normalización lingüística. 2 vencido En normalización lingüística: 3 años A/B

Programako Aholkularia:

Asesoría de Programa:

Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak (IKT) 2 beteta IKTetan: 3 urte A/B

Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 2 vencido En las TIC: 3 años A/B

BERRITZEGUNEA: B09 EGOITZA: DURANGO

BERRITZEGUNE: B09 SEDE: DURANGO

Lanpostua Hizkuntza eskakizuna Titulua Esperientzia Taldea

Puesto Perfil lingüístico Titulación Experiencia Grupo

Zuzendaria 2 beteta Goi-mailakoa Zuzendaritzan edo antzekoetan: 3 urte A/B

Dirección. 2 vencido Titulación superior En funciones directivas o similares: 3 años A/B

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Haur eta Lehen Hezkuntza 2 beteta Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte B

Infantil-Primaria. 2 vencido En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años B

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Lehen Hezkuntza 2 beteta Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte B

Primaria. 2 vencido En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años B

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Lehen Hezkuntza 2 beteta Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte B

Primaria. 2 vencido En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años B

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Bigarren Hezkuntza. Arlo sozio-linguistikoa 2 beteta Goi-mailakoa, arloari lotua Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte A

Secundaria. Ámbito socio-lingüístico. 2 vencido Titulación superior relacionada con el ámbito En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años A

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Bigarren Hezkuntza. Arlo zientifiko-teknologikoa 2 beteta Goi-mailakoa, arloari lotua Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte A

Secundaria. Ámbito científico-tecnológico. 2 vencido Titulación superior relacionada con el ámbito En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años A

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Garapenaren nahaste orokorrak 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Trastornos generales del desarrollo. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Ikasteko gaitasunen garapena 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Desarrollo de capacidades de aprendizaje. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Gizarteratzea 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Inserción social. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Komunikazioaren ulergarritasuna eta garapena 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Accesibilidad y desarrollo de la comunicación. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Programako Aholkularia:

Asesoría de Programa:

Hizkuntza-normalkuntza 2 beteta Hizkuntza-normalkuntzan: 3 urte A/B

Normalización lingüística. 2 vencido En normalización lingüística: 3 años A/B

Programako Aholkularia:

Asesoría de Programa:

Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak (IKT) 2 beteta IKTetan: 3 urte A/B

Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 2 vencido En las TIC: 3 años A/B

BERRITZEGUNEA: B10 EGOITZA: GERNIKA

BERRITZEGUNE: B10 SEDE: GERNIKA

Lanpostua Hizkuntza eskakizuna Titulua Esperientzia Taldea

Puesto Perfil lingüístico Titulación Experiencia Grupo

Zuzendaria 2 beteta Goi-mailakoa Zuzendaritzan edo antzekoetan: 3 urte A/B

Dirección. 2 vencido Titulación superior En funciones directivas o similares: 3 años A/B

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Haur eta Lehen Hezkuntza 2 beteta Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte B

Infantil-Primaria. 2 vencido En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años B

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Lehen Hezkuntza 2 beteta Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte B

Primaria. 2 vencido En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años B

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Bigarren Hezkuntza. Arlo sozio-linguistikoa 2 beteta Goi-mailakoa, arloari lotua Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte A

Secundaria. Ámbito socio-lingüístico. 2 vencido Titulación superior relacionada con el ámbito En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años A

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Bigarren Hezkuntza. Arlo zientifiko-teknologikoa 2 beteta Goi-mailakoa, arloari lotua Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte A

Secundaria. Ámbito científico-tecnológico. 2 vencido Titulación superior relacionada con el ámbito En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años A

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Garapenaren nahaste orokorrak 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Trastornos generales del desarrollo. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Ikasteko gaitasunen garapena 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Desarrollo de capacidades de aprendizaje. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Gizarteratzea 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Inserción social. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Programako Aholkularia:

Asesoría de Programa:

Hizkuntza-normalkuntza 2 beteta Hizkuntza-normalkuntzan: 3 urte A/B

Normalización lingüística. 2 vencido En normalización lingüística: 3 años A/B

Programako Aholkularia:

Asesoría de Programa:

Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak (IKT) 2 beteta IKTetan: 3 urte A/B

Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 2 vencido En las TIC: 3 años A/B

BERRITZEGUNEA: G01 EGOITZA: DONOSTIA

BERRITZEGUNE: G01 SEDE: DONOSTIA

Lanpostua Hizkuntza eskakizuna Titulua Esperientzia Taldea

Puesto Perfil lingüístico Titulación Experiencia Grupo

Zuzendaria 2 beteta Goi-mailakoa Zuzendaritzan edo antzekoetan: 3 urte A/B

Dirección. 2 vencido Titulación superior En funciones directivas o similares: 3 años A/B

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Haur eta Lehen Hezkuntza 2 beteta Haur Hezkuntzako habilitazioa. Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte B

Infantil-Primaria. 2 vencido Habilitación en Educación Infantil En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años B

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Haur eta Lehen Hezkuntza 2 beteta Haur Hezkuntzako habilitazioa. Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte B

Infantil-Primaria. 2 vencido Habilitación en Educación Infantil En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años B

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Lehen Hezkuntza 2 beteta Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte B

Primaria. 2 vencido En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años B

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Lehen Hezkuntza 2 beteta Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte B

Primaria. 2 vencido En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años B

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Lehen Hezkuntza 2 beteta Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte B

Primaria. 2 vencido En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años B

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Lehen Hezkuntza 2 beteta Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte B

Primaria. 2 vencido En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años B

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Bigarren Hezkuntza. Arlo sozio-linguistikoa 2 beteta Goi-mailakoa, arloari lotua Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte A

Secundaria. Ámbito socio-lingüístico. 2 vencido Titulación superior relacionada con el ámbito En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años A

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Bigarren Hezkuntza. Arlo sozio-linguistikoa 2 beteta Goi-mailakoa, arloari lotua Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte A

Secundaria. Ámbito socio-lingüístico. 2 vencido Titulación superior relacionada con el ámbito En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años A

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Bigarren Hezkuntza. Arlo sozio-linguistikoa 2 beteta Goi-mailakoa, arloari lotua Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte A

Secundaria. Ámbito socio-lingüístico. 2 vencido Titulación superior relacionada con el ámbito En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años A

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Bigarren Hezkuntza. Arlo zientifiko-teknologikoa 2 beteta Goi-mailakoa, arloari lotua Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte A

Secundaria. Ámbito científico-tecnológico. 2 vencido Titulación superior relacionada con el ámbito En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años A

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Garapenaren nahaste orokorrak 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Trastornos generales del desarrollo. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Ikasteko gaitasunen garapena 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Desarrollo de capacidades de aprendizaje. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Gizarteratzea 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Inserción social. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Komunikazioaren ulergarritasuna eta garapena 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Accesibilidad y desarrollo de la comunicación. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Ikasteko gaitasunen garapena 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Desarrollo de capacidades de aprendizaje. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Gizarteratzea 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Inserción social. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Komunikazioaren ulergarritasuna eta garapena. 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Accesibilidad y desarrollo de la comunicación. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Programako Aholkularia:

Asesoría de Programa:

Hizkuntza-normalkuntza 2 beteta Hizkuntza-normalkuntzan: 3 urte A/B

Normalización lingüística. 2 vencido En normalización lingüística: 3 años A/B

Programako Aholkularia:

Asesoría de Programa:

Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak (IKT) 2 beteta IKTetan: 3 urte A/B

Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 2 vencido En las TIC: 3 años A/B

BERRITZEGUNEA: G02 EGOITZA: IRUN

BERRITZEGUNE: G02 SEDE: IRUN

Lanpostua Hizkuntza eskakizuna Titulua Esperientzia Taldea

Puesto Perfil lingüístico Titulación Experiencia Grupo

Zuzendaria 2 beteta Goi-mailakoa Zuzendaritzan edo antzekoetan: 3 urte A/B

Dirección. 2 vencido Titulación superior En funciones directivas o similares: 3 años A/B

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Haur eta Lehen Hezkuntza 2 beteta Haur Hezkuntzako habilitazioa. Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte B

Infantil-Primaria. 2 vencido Habilitación en Educación Infantil En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años B

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Lehen Hezkuntza 2 beteta Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte B

Primaria. 2 vencido En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años B

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Lehen Hezkuntza 2 beteta Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte B

Primaria. 2 vencido En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años B

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Bigarren Hezkuntza. Arlo sozio-linguistikoa 2 beteta Goi-mailakoa, arloari lotua Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte A

Secundaria. Ámbito socio-lingüístico. 2 vencido Titulación superior relacionada con el ámbito En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años A

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Bigarren Hezkuntza. Arlo zientifiko-teknologikoa 2 beteta Goi-mailakoa, arloari lotua Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte A

Secundaria. Ámbito científico-tecnológico. 2 vencido Titulación superior relacionada con el ámbito En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años A

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Garapenaren nahaste orokorrak 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Trastornos generales del desarrollo. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Ikasteko gaitasunen garapena 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Desarrollo de capacidades de aprendizaje. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Gizarteratzea 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Inserción social. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Komunikazioaren ulergarritasuna eta garapena 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Accesibilidad y desarrollo de la comunicación. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Ikasteko gaitasunen garapena 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Desarrollo de capacidades de aprendizaje. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Gizarteratzea 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Inserción social. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Programako Aholkularia:

Asesoría de Programa:

Hizkuntza-normalkuntza 2 beteta Hizkuntza-normalkuntzan: 3 urte A/B

Normalización lingüística. 2 vencido En normalización lingüística: 3 años A/B

Programako Aholkularia:

Asesoría de Programa:

Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak (IKT) 2 beteta IKTetan: 3 urte A/B

Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 2 vencido En las TIC: 3 años A/B

BERRITZEGUNEA: G03 EGOITZA: EIBAR

BERRITZEGUNE: G03 SEDE: EIBAR

Lanpostua Hizkuntza eskakizuna Titulua Esperientzia Taldea

Puesto Perfil lingüístico Titulación Experiencia Grupo

Zuzendaria 2 beteta Goi-mailakoa Zuzendaritzan edo antzekoetan: 3 urte A/B

Dirección. 2 vencido Titulación superior En funciones directivas o similares: 3 años A/B

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Haur eta Lehen Hezkuntza 2 beteta Haur Hezkuntzako habilitazioa. Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte B

Infantil-Primaria. 2 vencido Habilitación en Educación Infantil En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años B

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Lehen Hezkuntza 2 beteta Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte B

Primaria. 2 vencido En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años B

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Lehen Hezkuntza 2 beteta Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte B

Primaria. 2 vencido En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años B

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Lehen Hezkuntza 2 beteta Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte B

Primaria. 2 vencido En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años B

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Bigarren Hezkuntza. Arlo sozio-linguistikoa 2 beteta Goi-mailakoa, arloari lotua Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte A

Secundaria. Ámbito socio-lingüístico. 2 vencido Titulación superior relacionada con el ámbito En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años A

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Bigarren Hezkuntza. Arlo zientifiko-teknologikoa 2 beteta Goi-mailakoa, arloari lotua Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte A

Secundaria. Ámbito científico-tecnológico. 2 vencido Titulación superior relacionada con el ámbito En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años A

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Garapenaren nahaste orokorrak 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Trastornos generales del desarrollo. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Ikasteko gaitasunen garapena 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Desarrollo de capacidades de aprendizaje. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Gizarteratzea 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Inserción social. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Komunikazioaren ulergarritasuna eta garapena 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Accesibilidad y desarrollo de la comunicación. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Ikasteko gaitasunen garapena 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Desarrollo de capacidades de aprendizaje. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Programako Aholkularia:

Asesoría de Programa:

Hizkuntza-normalkuntza 2 beteta Hizkuntza-normalkuntzan: 3 urte A/B

Normalización lingüística. 2 vencido En normalización lingüística: 3 años A/B

Programako Aholkularia:

Asesoría de Programa:

Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak (IKT) 2 beteta IKTetan: 3 urte A/B

Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 2 vencido En las TIC: 3 años A/B

BERRITZEGUNE: G04 EGOITZA: ORDIZIA

BERRITZEGUNE: G04 SEDE: ORDIZIA

Lanpostua Hizkuntza eskakizuna Titulua Esperientzia Taldea

Puesto Perfil lingüístico Titulación Experiencia Grupo

Zuzendaria 2 beteta Goi-mailakoa Zuzendaritzan edo antzekoetan: 3 urte A/B

Dirección. 2 vencido Titulación superior En funciones directivas o similares: 3 años A/B

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Haur eta Lehen Hezkuntza 2 beteta Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte B

Infantil-Primaria. 2 vencido En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años B

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Bigarren Hezkuntza. Arlo sozio-linguistikoa 2 beteta Goi-mailakoa, arloari lotua Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte A

Secundaria. Ámbito socio-lingüístico. 2 vencido Titulación superior relacionada con el ámbito En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años A

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Bigarren Hezkuntza. Arlo zientifiko-teknologikoa 2 beteta Goi-mailakoa, arloari lotua Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte A

Secundaria. Ámbito científico-tecnológico. 2 vencido Titulación superior relacionada con el ámbito En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años A

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Garapenaren nahaste orokorrak 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Trastornos generales del desarrollo. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Ikasteko gaitasunen garapena 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Desarrollo de capacidades de aprendizaje. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Gizarteratzea 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Inserción social. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Komunikazioaren ulergarritasuna eta garapena 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Accesibilidad y desarrollo de la comunicación. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Programako Aholkularia:

Asesoría de Programa:

Hizkuntza-normalkuntza 2 beteta Hizkuntza-normalkuntzan: 3 urte A/B

Normalización lingüística. 2 vencido En normalización lingüística: 3 años A/B

Programako Aholkularia:

Asesoría de Programa:

Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak (IKT) 2 beteta IKTetan: 3 urte A/B

Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 2 vencido En las TIC: 3 años A/B

BERRITZEGUNE: G05 EGOITZA: ZARAUTZ

BERRITZEGUNE: G05 SEDE: ZARAUTZ

Lanpostua Hizkuntza eskakizuna Titulua Esperientzia Taldea

Puesto Perfil lingüístico Titulación Experiencia Grupo

Zuzendaria 2 beteta Goi-mailakoa Zuzendaritzan edo antzekoetan: 3 urte A/B

Dirección. 2 vencido Titulación superior En funciones directivas o similares: 3 años A/B

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Haur eta Lehen Hezkuntza 2 beteta Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte B

Infantil-Primaria. 2 vencido En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años B

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Lehen Hezkuntza 2 beteta Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte B

Primaria. 2 vencido En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años B

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Bigarren Hezkuntza. Arlo sozio-linguistikoa 2 beteta Goi-mailakoa, arloari lotua Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte A

Secundaria. Ámbito socio-lingüístico. 2 vencido Titulación superior relacionada con el ámbito En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años A

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Bigarren Hezkuntza. Arlo zientifiko-teknologikoa 2 beteta Goi-mailakoa, arloari lotua Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte A

Secundaria. Ámbito científico-tecnológico. 2 vencido Titulación superior relacionada con el ámbito En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años A

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Garapenaren nahaste orokorrak 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Trastornos generales del desarrollo. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Ikasteko gaitasunen garapena 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Desarrollo de capacidades de aprendizaje. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Gizarteratzea 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Inserción social. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Programako Aholkularia:

Asesoría de Programa:

Hizkuntza-normalkuntza 2 beteta Hizkuntza-normalkuntzan: 3 urte A/B

Normalización lingüística. 2 vencido En normalización lingüística: 3 años A/B

Programako Aholkularia:

Asesoría de Programa:

Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak (IKT) 2 beteta IKTetan: 3 urte A/B

Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 2 vencido En las TIC: 3 años A/B

BERRITZEGUNE: G06 EGOITZA: LASARTE

BERRITZEGUNE: G06 SEDE: LASARTE

Lanpostua Hizkuntza eskakizuna Titulua Esperientzia Taldea

Puesto Perfil lingüístico Titulación Experiencia Grupo

Zuzendaria 2 beteta Goi-mailakoa Zuzendaritzan edo antzekoetan: 3 urte A/B

Dirección. 2 vencido Titulación superior En funciones directivas o similares: 3 años A/B

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Haur eta Lehen Hezkuntza 2 beteta Haur Hezkuntzako habilitazioa. Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte B

Infantil-Primaria. 2 vencido Habilitación en Educación Infantil En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años B

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Lehen Hezkuntza 2 beteta Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte B

Primaria. 2 vencido En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años B

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Lehen Hezkuntza 2 beteta Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte B

Primaria. 2 vencido En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años B

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Bigarren Hezkuntza. Arlo sozio-linguistikoa 2 beteta Goi-mailakoa, arloari lotua Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte A

Secundaria. Ámbito socio-lingüístico. 2 vencido Titulación superior relacionada con el ámbito En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años A

Etapako aholkularia:

Asesoría de Etapa:

Bigarren Hezkuntza. Arlo zientifiko-teknologikoa 2 beteta Goi-mailakoa, arloari lotua Etapan edo etapako aholkularitzan: 3 urte A

Secundaria. Ámbito científico-tecnológico. 2 vencido Titulación superior relacionada con el ámbito En la etapa o en asesoramiento de la etapa: 3 años A

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Garapenaren nahaste orokorrak 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Trastornos generales del desarrollo. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Ikasteko gaitasunen garapena 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Desarrollo de capacidades de aprendizaje. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Gizarteratzea 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Inserción social. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Komunikazioaren ulergarritasuna eta garapena 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Accesibilidad y desarrollo de la comunicación. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Hezkuntza-Premia Berezien Aholkularia:

Asesoría de necesidades educativas especiales:

Ikasteko gaitasunen garapena 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B

Desarrollo de capacidades de aprendizaje. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B

Programako Aholkularia:

Asesoría de Programa:

Hizkuntza-normalkuntza 2 beteta Hizkuntza-normalkuntzan: 3 urte A/B

Normalización lingüística. 2 vencido En normalización lingüística: 3 años A/B

Programako Aholkularia:

Asesoría de Programa:

Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak (IKT) 2 beteta IKTetan: 3 urte A/B

Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 2 vencido En las TIC: 3 años A/B

BERRITZEGUNE NAGUSIA EGOITZA: BILBAO / LASARTE / GASTEIZ

BERRITZEGUNE CENTRAL SEDE: BILBAO / LASARTE / VITORIA-GASTEIZ

Lanpostua Hizkuntza eskakizuna Titulua Esperientzia Taldea Tokia

Puesto Perfil lingüístico Titulación Experiencia Grupo Lugar

Zuzendaria 2 beteta Goi-mailakoa Zuzendaritzan edo antzekoetan: 3 urte A/B Bilbao

Dirección. 2 vencido Titulación superior En funciones directivas o similares: 3 años A/B Bilbao

Arloko Aholkularia:

Asesoría de Área:

Euskal Hizkuntza eta Literatura 2 beteta Lizentziatura edo kidegoko sarbidea arlotik Arloan: 3 urte A Bilbao

Lengua Vasca y Literatura. 2 vencido Licenciatura o acceso al cuerpo por el área En el área: 3 años A Bilbao

Arloko Aholkularia:

Asesoría de Área:

Atzerriko hizkuntzak (ingelesa) 2 beteta Lizentziatura edo kidegoko sarbidea arlotik Arloan: 3 urte A Bilbao

Lenguas extranjeras (inglés). 2 vencido Licenciatura o acceso al cuerpo por el área En el área: 3 años A Bilbao

Arloko Aholkularia:

Asesoría de Área:

Gaztelania eta Literatura 2 beteta Lizentziatura edo kidegoko sarbidea arlotik Arloan: 3 urte A Bilbao

Lengua Castellana y Literatura. 2 vencido Licenciatura o acceso al cuerpo por el área En el área: 3 años A Bilbao

Arloko Aholkularia:

Asesoría de Área:

Natur Zientziak 2 beteta Lizentziatura edo kidegoko sarbidea arlotik Arloan: 3 urte A Bilbao

Ciencias de la Naturaleza. 2 vencido Licenciatura o acceso al cuerpo por el área En el área: 3 años A Bilbao

Arloko Aholkularia:

Asesoría de Área:

Gizarte Zientziak, Geografia eta Historia 2 beteta Lizentziatura edo kidegoko sarbidea arlotik Arloan: 3 urte A Bilbao

Ciencias Sociales. Geografía e Historia. 2 vencido Licenciatura o acceso al cuerpo por el área En el área: 3 años A Bilbao

Arloko Aholkularia:

Asesoría de Área:

Matematika 2 beteta Lizentziatura edo kidegoko sarbidea arlotik Arloan: 3 urte A Bilbao

Matemáticas. 2 vencido Licenciatura o acceso al cuerpo por el área En el área: 3 años A Bilbao

Arloko Aholkularia:

Asesoría de Área:

Plastika eta Ikus Hezkuntza 2 beteta Lizentziatura edo kidegoko sarbidea arlotik Arloan: 3 urte A Bilbao

Educación Plástica y Visual. 2 vencido Licenciatura o acceso al cuerpo por el área En el área: 3 años A Bilbao

Arloko Aholkularia:

Asesoría de Área:

Musika 2 beteta Lizentziatura edo kidegoko sarbidea arlotik Arloan: 3 urte A Bilbao

Música. 2 vencido Licenciatura o acceso al cuerpo por el área En el área: 3 años A Bilbao

Arloko Aholkularia:

Asesoría de Área:

Gorputz Hezkuntza 2 beteta Lizentziatura edo kidegoko sarbidea arlotik Arloan: 3 urte A Bilbao

Educación Física. 2 vencido Licenciatura o acceso al cuerpo por el área En el área: 3 años A Bilbao

Aholkularia:

Asesoría:

Helduen Hezkuntza 2 beteta Goi-mailakoa Eremuan: 3 urte A/B Bilbao

Educación de Personas Adultas. 2 vencido Titulación superior En el ámbito: 3 años A/B Bilbao

Aholkulari Teknikoa:

Asesoría Técnico/a:

Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak 2 beteta IKTetan: 3 urte A/B Bilbao

Tecnologías de la Información y la Comunicación. 2 vencido En las TIC: 3 años A/B Bilbao

Aholkulari Teknikoa:

Asesoría Técnico/a:

Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak 2 beteta Goi-mailakoa IKTetan: 3 urte A/B Bilbao

Tecnologías de la Información y la Comunicación. 2 vencido Titulación superior En las TIC: 3 años A/B Bilbao

Aholkulari Teknikoa:

Asesoría Técnico/a:

Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak 2 beteta Goi-mailakoa IKTetan: 3 urte A/B Bilbao

Tecnologías de la Información y la Comunicación. 2 vencido Titulación superior En las TIC: 3 años A/B Bilbao

Arduraduna:

Responsable de:

Eskola inklusiboa (aniztasuna eta generoa) 2 beteta Goi-mailakoa Proiektuak eremuan: 3 urte A/B Bilbao

La escuela inclusiva (Diversidad y género). 2 vencido Titulación superior Proyectos en el ámbito: 3 años A/B Bilbao

Arduraduna:

Responsable de:

Ikas-komunitateak 2 beteta Goi-mailakoa Proiektuak eremuan: 3 urte A/B Bilbao

Comunidades de Aprendizaje. 2 vencido Titulación superior Proyectos en el ámbito: 3 años A/B Bilbao

Arduraduna:

Responsable de:

Hizkuntzen trataera bateratua 2 beteta Lizentziatura, habilitazioa edo kidegoko sarbidea arlo soziolinguistikotik Eremuan: 3 urte A/B Bilbao

Tratamiento Integrado de las Lenguas. 2 vencido Licenciatura, habilitación o acceso al cuerpo por el ámbito socio-lingüístico En el ámbito: 3 años A/B Bilbao

Arrduraduna:

Responsable de:

Curriculum berria eta oinarrizko gaitasunak 2 beteta A/B Bilbao

Nuevo currículo y competencias básicas. 2 vencido A/B Bilbao

Arduraduna:

Responsable de:

Kalitatea 2 beteta A/B Bilbao

Calidad. 2 vencido A/B Bilbao

Arloko Aholkularia:

Asesoría de Área:

Orientabidea 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Orientazioan: 3 urte A Lasarte

Orientación. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En orientación: 3 años A Lasarte

Arloko Aholkularia:

Asesoría de Área:

Teknologia 2 beteta Gaia emateko eskatzen den titulua Arloan: 3 urte A Lasarte

Tecnología. 2 vencido Titulación requerida para impartir el área En el área: 3 años A Lasarte

Aholkularia:

Asesoría:

Helduen Hezkuntza 2 beteta Goi-mailakoa Eremuan: 3 urte A/B Lasarte

Educación de Personas Adultas. 2 vencido Titulación superior En el ámbito: 3 años A/B Lasarte

Arduraduna:

Responsable de:

Zientzia Hezkuntza 2 beteta Lizentziatura edo kidegoko sarbidea eremutik Natura Zientzien arloan: 3 urte A Lasarte

Educación Científica. 2 vencido Licenciatura o acceso al cuerpo por el ámbito En el ámbito de las Ciencias Naturales: 3 años A Lasarte

Arduraduna:

Responsable de:

Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak 2 beteta Goi-mailakoa IKTetan: 3 urte A/B Lasarte

Tecnologías de la Información y la Comunicación. 2 vencido Titulación superior En las TIC: 3 años A/B Lasarte

Arduraduna:

Responsable de:

Atzerriko hizkuntzak 2 beteta Lizentziatura edo kidegoko sarbidea eremutik Eremuan: 3 urte A/B Lasarte

Lenguas extranjeras. 2 vencido Licenciatura o acceso al cuerpo por el ámbito En el ámbito: 3 años A/B Lasarte

Arduraduna:

Responsable de:

Hezkuntza Premia Bereziak 2 beteta Psikologia, pedagogia edo psikopedagogia Hezkuntza Berezian: 3 urte A/B Lasarte

Necesidades Educativas Especiales. 2 vencido Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía En Educación Especial: 3 años A/B Lasarte

Aholkularia:

Asesoría:

Helduen Hezkuntza 2 beteta Goi-mailakoa Eremuan: 3 urte A/B Vitoria-Gasteiz

Educación de Personas Adultas. 2 vencido Titulación superior En el ámbito: 3 años A/B Vitoria-Gasteiz

Arduraduna:

Responsable de:

Kulturartekotasuna 2 beteta Goi-mailakoa Proiektuak eremuan: 3 urte A/B Vitoria-Gasteiz

Interculturalidad. 2 vencido Titulación superior Proyectos en el ámbito: 3 años A/B Vitoria-Gasteiz

Arduraduna:

Responsable de:

Elkarbizitza 2 beteta Goi-mailakoa Proiektuak eremuan: 3 urte A/B Vitoria-Gasteiz

Convivencia. 2 vencido Titulación superior Proyectos en el ámbito: 3 años A/B Vitoria-Gasteiz

Arduraduna:

Responsable de:

Hizkuntza-normalkuntza 2 beteta Goi-mailakoa Proiektuak eremuan: 3 urte A/B Vitoria-Gasteiz

Normalización Lingüística. 2 vencido Titulación superior Proyectos en el ámbito: 3 años A/B Vitoria-Gasteiz


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común