Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

233. zk., 2008ko abenduaren 4a, osteguna

N.º 233, jueves 4 de diciembre de 2008


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Bestelako Xedapenak

Otras Disposiciones

Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saila
Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Saila
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Agricultura, Pesca y Alimentación
6748
6748

AGINDUA, 2008ko urriaren 15ekoa, Ingurumen eta Lurralde Antolamendu sailburuarena eta Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura sailburuarena, Nekazaritzatik eratorritako nitratoekin ura kutsatzeko arriskuan dauden inguruneak izendatzeko arauak finkatzen dituena.

ORDEN de 15 de octubre de 2008, de la Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y del Consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se aprueba el plan de actuación sobre las zonas declaradas vulnerables a la contaminación de las aguas por los nitratos procedentes de la actividad agraria.

Kontseiluaren 91/676/EEE Zuzentarauak, 1991ko abenduaren 12koak, 3. artikuluaren 2. puntuan ezartzen du estatu kideek Arriskuko Eremu izendatuko dituztela beren lurraldean nitrato-maila jakin batzuk gainditzen dituzten urak biltzen dituzten guneak.

La Directiva del Consejo 91/676/CEE, de 12 de diciembre de 1991, establece en el punto 2 del artículo 3 que los Estados miembros declararán como zonas vulnerables aquellas zonas de su territorio cuyas aguas superen unos determinados niveles de nitratos.

Ura nekazaritzatik eratorritako nitratoek sortutako kutsaduratik babesteari buruzko otsailaren 16ko 261/1996 Errege Dekretuaren bidez, Espainiako estatuak zuzentarau horren transposizioa egin zuen.

El Estado español traspuso esa directiva mediante Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias.

Eusko Jaurlaritzari dagozkion eskumenak gauzatuz, abenduaren 22ko 390/1998 Dekretua onartu zen, nekazaritzatik eratorritako nitratoekin ura kutsatzeko Arriskutan dauden Inguruak izendatzeko arauak finkatzen dituena eta Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza-lanetan Egoki Jarduteko Kodea onartzen duena.

En el ejercicio de las competencias correspondientes al Gobierno Vasco, se aprobó el Decreto 390/1998, de 22 de diciembre, por el que se dictan normas para la declaración de zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por los nitratos procedentes de la actividad agraria y se aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Aipatutako dekretuaren xedapen gehigarrian, Euskal Autonomia Erkidegoko Arrisku Eremutzat hartzen da inguru hau:

En la Disposición Adicional del citado decreto se designó inicialmente como zona vulnerable en la Comunidad Autónoma del País Vasco la siguiente área:

- Vitoria-Gasteizko Unitate Hidrogeologikoa, Ekialdeko sektorea.

- Unidad Hidrogeológica Vitoria-Gasteiz, Sector Oriental.

Ingurumen eta Lurralde Antolamendu sailburuaren eta Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura sailburuaren 2008ko apirilaren 8ko Aginduaren bidez, Dulantzi sektorera handitzen da arriskuan dagoen eremua, hau da, Vitoria-Gasteizko Unitate Hidrologikoa, Ekialdeko Sektorea, eta guztira eremu hau Arrisku Eremu izendatzen da:

Mediante la Orden de 8 de abril de 2008, de los Consejeros de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se amplía al Sector Dulantzi la zona vulnerable a la contaminación por nitratos unidad hidrogeológica Vitoria-Gasteiz, sector oriental se amplió la zona vulnerable declarada, abarcando la siguiente área:

- Vitoria-Gasteizko Unitate Hidrologikoa, Ekialdeko Sektorea eta Dulantzi sektorea.

- Unidad Hidrogeológica Vitoria-Gasteiz, Sectores Oriental y Dulantzi.

2000ko abenduaren 18ko Aginduak, Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurumen sailburuarenak, Garraio eta Herri Lan sailburuarenak, eta Nekazaritza eta Arrantza sailburuarenak, onartzen du nekazaritzatik eratorritako nitratoekin ura kutsatzeko arriskuan dagoen ingurunea izendatzeko ekintza-plana.

La Orden de 18 de diciembre de 2000, de los Consejeros de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente, de Transportes y Obras Públicas, y de Agricultura y Pesca, aprobó el plan de actuación sobre las zonas declaradas vulnerables a la contaminación de las aguas por los nitratos procedentes de la actividad agraria.

Onartu zenetik urteak igaro direnez eta Ekintza Planean dauden eskakizunei eragiten dieten dekretuak argitaratu direnez, agindua eguneratzea komeni da.

Los años transcurridos desde su aprobación y la publicación de diferentes decretos que tienen incidencia en las exigencias contenidas en el Plan de Actuación hacen aconsejable su actualización.

Ondorioz,

En su virtud,

XEDATU DUGU:

DISPONEMOS:

1. artikulua.- Ekintza-plana onartzea.

Artículo 1.- Aprobación del plan de actuación.

1.- Onartu egiten da nekazaritzatik eratorritako nitratoekin ura kutsatzeko Arrisku Ingurune izendatuetarako ekintza-plana, agindu honen gehigarrian datorrena.

1.- Se aprueba el plan de actuación sobre las zonas declaradas vulnerables a la contaminación de las aguas por los nitratos procedentes de la actividad agraria que figura como anexo de la presente orden.

2.- Ekintza-plan hori bete beharko da nekazaritzatik eratorritako nitratoekin ura kutsatzeko arriskuan dauden Ingurune izendatuetan, gaur egun edo etorkizunean.

2.- Este plan de actuación será de obligado cumplimiento en las zonas declaradas, en la actualidad o en el futuro, vulnerables a la contaminación de las aguas por los nitratos procedentes de la actividad agraria.

3.- Ekintza Planak aipatzen duen ustiategien koadernoa izango da Euskal Autonomia Erkidegoko ustiapenetarako 2008ko martxoaren 10eko Aginduak, Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura sailburuarenak, onartutako ustiategien koadernoa. Agindu horrek nekazaritzako ustiategien koadernoa eta horren erabilera arautzen ditu.

3.- El cuaderno de explotación al que hace referencia el plan de actuación será el aprobado para las explotaciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco mediante la Orden de 10 de marzo de 2008, del Consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación, que regula el cuaderno de explotación y su uso en las explotaciones agrarias.

2. artikulua.- Zigor araubidea.

Artículo 2.- Régimen sancionador.

1.- Nekazaritzatik eratorritako nitratoekin ura kutsatzeko arriskuan dagoen ingurunea izendatzeko ekintza-planean ezarritakoa bete ezean, ezarriko den zigor araubidea izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorraren V. tituluak ezartzen duena, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioen Zigortzeko Ahalmenari buruzko otsailaren 20ko 2/1998 Legeak ezarri duena.

1.- El régimen sancionador aplicable al incumplimiento de lo dispuesto en el plan de actuación sobre las zonas declaradas vulnerables a la contaminación de las aguas por los nitratos procedentes de la actividad agraria será el establecido en el Título V de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco y en la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.- Halaber, 3/1998 Legearen 109.j), 110.1 eta 110.2.a) artikuluekin lotutako 11. artikuluan aurreikusitakoa haustegatik, arau-hauste arintzat joko dira hauek:

2.- A estos efectos, se considerarán infracciones leves de las previstas en el artículo 111 de la Ley 3/1998, en relación con los artículos 109.j), 110.1 y 110.2.a) de esa misma ley, la realización de las siguientes actuaciones:

a) Ongarri-mugak gainditzea edo baimendu gabeko aroetan ongarritzea.

a) Rebasar los límites de abonado o abonar en épocas distintas de las autorizadas.

b) Ongarria zabaltzea ekintza-planean ezarritako baldintzei jarraitu gabe.

b) No aplicar los fertilizantes en las condiciones establecidas en el plan de actuación.

c) Ekintza-planean baimendu gabeko ureztatze-sistema bat erabiltzea edo ureztatze-sistema egoki ez erabiltzea.

c) Utilizar un sistema de riego no autorizado en el plan de actuación o utilizarlo de forma inadecuada.

d) Dagokion baimenik gabe ura ateratzea.

d) Realizar extracciones de agua sin la correspondiente concesión.

e) Ongarria eta mindak egoki ez zabaltzea edo ekintza-planean horri buruz ezarritako distantziak ez errespetatzea.

e) Aplicar los estiércoles y purines de forma inadecuada o no respetar las distancias establecidas en el plan sobre dicha aplicación.

f) Ekintza-planean ezarritakoaren arabera, simaurtegien eta mindak biltegiratzeko putzuen tamainak egokiak ez izatea.

f) No dimensionar suficientemente los estercoleros y fosas de almacenamientos de purines de conformidad con lo establecido en el plan.

g) Ustiategien koadernoa egoki ez betetzea edo datu faltsuak jartzea.

g) No cumplimentar adecuadamente el cuaderno de explotación o anotar en él datos falsos.

3.- Aurreko paragrafoan aurreikusitako arau-hausteengatik eta 3/1998 Legearen 114. artikuluan aurreikusitako mugen barruan, zigor hauek ezarriko dira:

3.- Por la comisión de las infracciones previstas en el apartado anterior y dentro de los límites previstos en el artículo 114 de la Ley 3/1998, se impondrán las siguientes sanciones:

a) Aurreko paragrafoko a) idatz-zatian aurreikusitako arau-hausteagatik, 350 euroko isuna ezarriko da eragindako hektareako; eta muga 24.000 eurokoa da gehienez.

a) Por la comisión de la infracción prevista en la letra a) del apartado anterior, multa de 350 euros por hectárea afectada, con un límite máximo de 24.000 euros.

b) Aurreko paragrafoko b) idatz-zatian aurreikusitako arau-hausteagatik, 350 euroko isuna ezarriko da eragindako hektareako; eta muga 24.000 eurokoa da gehienez.

b) Por la comisión de la infracción prevista en la letra b) del apartado anterior, multa de 350 euros por hectárea afectada, con un límite máximo de 24.000 euros.

c) Aurreko paragrafoko c) idatz-zatian aurreikusitako arau-hausteagatik, 350 euroko isuna ezarriko da eragindako hektareako; eta muga 24.000 eurokoa da gehienez.

c) Por la comisión de la infracción prevista en la letra c) del apartado anterior, multa de 350 euros por hectárea afectada, con un límite máximo de 24.000 euros.

d) Aurreko paragrafoko d) idatz-zatian aurreikusitako arau-hausteagatik, 700 euroko isuna ezarriko da.

d) Por la comisión de la infracción prevista en la letra d) del apartado anterior, multa de 700 euros.

e) Aurreko paragrafoko e) idatz-zatian aurreikusitako arau-hausteagatik, 560 euroko isuna ezarriko da eragindako hektareako; eta muga 24.000 eurokoa da gehienez.

e) Por la comisión de la infracción prevista en la letra e) del apartado anterior, multa de 560 euros por hectárea afectada, con un límite máximo de 24.000 euros.

f) Aurreko paragrafoko f) idatz-zatian aurreikusitako arau-hausteagatik, 950 euroko isuna ezarriko da eta zehaztutako epean akatsak zuzendu beharko dira.

f) Por la comisión de la infracción prevista en la letra f) del apartado anterior, multa de 950 euros y la obligación de corregir las deficiencias en plazo que se determine.

g) Aurreko paragrafoko g) idatz-zatian aurreikusitako arau-hausteagatik, 1.000 euroko isuna ezarriko da.

g) Por la comisión de la infracción prevista en la letra g) del apartado anterior, multa de 1.000 euros.

XEDAPEN IRAGANKORRA

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Nitratoengatik kutsatzeko arriskuan dagoen Vitoria-Gasteizko unitate hidrologikoko ekialdeko sektorearen eremua Dulantzi sektorera handitzeko helburuarekin, 2008ko apirilaren 8ko Agindua onartu zuten Ingurumen eta Lurralde Antolamendu sailburuak eta Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura sailburuak. Agindu horren bidez arrisku-eremutzat hartutako lursailetan, ekintza-planaren ongarri-dosiak errespetatu beharko dira, 2009an jasoko diren uztetarako ereintzak prestatzen direnetik aurrera.

En el caso de las parcelas situadas en la zona declarada como vulnerable mediante la Orden de 8 de abril de 2008, de los Consejeros de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se amplía al Sector Dulantzi la zona vulnerable a la contaminación por nitratos unidad hidrogeológica Vitoria-Gasteiz, sector oriental, la obligatoriedad de respetar las dosis de abonado incluidas en el presente plan de actuación comenzará a partir de la preparación de la siembra de las parcelas que se vayan a cosechar en 2009.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

2000ko abenduaren 18ko Agindua, Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurumen sailburuarena eta Garraio eta Herri Lan sailburuena, indargabetzen da. Agindu horren bitartez onartu

Queda derogada la Orden de 18 de diciembre de 2000, de los Consejeros de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente, de Transportes y Obras Públicas, y de Agricultura y Pesca, por la que se aprueba el plan de actuación sobre las zonas declaradas vulnerables a la contaminación de las aguas por los nitratos procedentes de la actividad agraria, y cualquier otra disposición de igual o menor rango, en materia de zonas vulnerables a la contaminación por nitratos, que se oponga a lo recogido en la presente orden.

zen nekazaritzatik eratorritako nitratoekin ura kutsatzeko arriskuan dauden inguruneetan jarduteko plana. Era berean, indargabetuta geratzen da nitratoek kutsatzeko arriskuan dauden eremuei buruzko beste edozein xedapen, maila berekoa eta txikiagokoa, eta agindu honetan dagoenaren aurka dagoena.

DISPOSICIONES FINALES

AZKEN XEDAPENAK

Primera.- El Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio comunicará al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino la aprobación de la presente orden.

Lehenengoa.- Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Sailak Ingurumen, Landa eta Itsas Ingurune Ministerioari agindu hau onartu dela jakinaraziko dio.

Segunda.- La presente orden entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Bigarrena.- Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean sartuko da indarrean.

En Vitoria-Gasteiz, a 15 de octubre de 2008.

Vitoria-Gasteiz, 2008ko urriaren 15a.

La Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,

Ingurumen eta Lurralde Antolamendu sailburua,

ESTHER LARRAÑAGA GALDOS.

ESTHER LARRAÑAGA GALDOS.

El Consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación,

Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura sailburua,

GONZALO SÁENZ DE SAMANIEGO BERGANZO.

GONZALO SÁENZ DE SAMANIEGO BERGANZO.

ANEXO

ERANSKINA

PLAN DE ACTUACIÓN SOBRE LAS ZONAS DECLARADAS VULNERABLES A LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS POR LOS NITRATOS PROCEDENTES DE LA ACTIVIDAD AGRARIA

NEKAZARITZATIK ERATORRITAKO

1.- Ámbito de aplicación.

NITRATOEKIN URA KUTSATZEKO

Las normas que se especifican en presente anexo, así como las contempladas en el Código de Buenas Prácticas Agrarias de la Comunidad Autónoma del País Vasco, serán de obligado cumplimiento en todas las parcelas que estén situadas (en su totalidad o en parte) dentro de las zonas declaradas como Zonas Vulnerables.

ARRISKUAN DAUDEN EREMUETARAKO EKINTZA PLANA

2.- Límites de abonado y época de aplicación.

1.- Aplikazio-eremua.

Según los diferentes cultivos y la calidad del suelo, los aportes nitrogenados totales (de cualquier origen, orgánico o mineral) expresados en UFN/ha (UFN = Unidades Fertilizantes de Nitrógeno), no deberán sobrepasar las cantidades detalladas a continuación, y su aplicación deberá hacerse en la época indicada en cada caso.

Eranskin honetan zehaztutako arauak bete beharko dira, baita Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza-lanetan Egoki Jarduteko Kodean ezarritakoak ere, Arrisku Eremu izendatuetan dauden lursailetan (lursail osoa zein zati bat izan).

Para determinar la calidad del suelo, podrán realizarse los correspondientes análisis, cuyos datos se anotarán en el Cuaderno de Explotación.

2.- Ongarritze-mugak eta aplikazio-aroak.

En ningún caso, deberá sobrepasarse el límite de 170 UFN/ha, o los límites que posteriormente se fijen en la normativa comunitaria.

Lurren kalitatearen eta laboreen arabera, ONUtan (ONU = ongarri nitrogenatuen unitateak) adierazitako nitrogenatu-kantitateek ezingo dituzte inoiz gainditu hemen zehazten diren kopuruak, eta kasu bakoitzean adierazitako aroan zabaldu beharko dira.

2.1.- Trigo.

Lurraren kalitatea zehazteko, dagozkion analisiak egin ahal izango dira. Analisien datuak Ustiategiaren Koadernoan idatziko dira.

En terrenos fértiles, no se aportará nitrógeno en sementera en las siembras de finales de otoño. Si el terreno es pobre, podrá aplicarse hasta un máximo de 30 UFN/ha.

Ezin izango da inoiz muga hau gainditu: 170 ONU/ha; ezta Europako arauetan gerora ezar daitezen mugak ere.

La fertilización en cobertera, tendrá como límite las siguientes dosis:

2.1.- Garia.

Cultivo anterior Calidad del suelo

Lur emankorrei dagokienez, ez da nitrogenorik zabalduko udazken amaierako ereinaldian. Lurra elkorra bada, gehienez 30 ONU/ha zabaldu ahal izango da.

Fértil Pobre

Azaleko ongarritzean, ongarriaren mugak dosi hauek izango dira:

Patata 100-125 140

Aurreko laborea Lurraren kalitatea

Remolacha 125 140

Emankorra Elkorra

Cereal 125 140

Patata 100-125 140

Leguminosa 100 140

Erremolatxa 125 140

2.2.- Cebada de primavera.

Zereala 125 140

Las dosis máximas autorizadas son las siguientes:

Lekaduna 100 140

Calidad del cuelo Sementera Cobertera

2.2.- Udaberriko garagarra.

Fértil 30-40 50

Baimendutako gehienezko dosiak hauek dira:

Pobre 30-40 75

Lurraren kalitatea Ereinaldia Azaleko ongarritzea

2.3.- Cebada de otoño.

Emankorra 30-40 50

En terrenos fértiles, no se aportará nitrógeno en sementera. Si el terreno es pobre, podrá aplicarse hasta un máximo de 30 UFN/ha.

Elkorra 30-40 75

La fertilización en cobertera dependiendo del cultivo anterior y de la calidad del suelo, tendrá como límite las siguientes dosis:

2.3.- Udazkeneko garagarra.

Cultivo anterior Calidad del suelo

Lur emankorretan, ereinaldian ez da nitrogenorik emango. Lurra elkorra bada, gehienez 30 ONU/ha eman ahal izango da.

Fértil Pobre

Azaleko ongarritzean, ongarria aurreko laborearen eta lurraren kalitatearen araberakoa izango da, eta mugak dosi hauek izango dira:

Patata 85-100 120

Aurreko laborea Lurraren kalitatea

Remolacha 100 120

Emankorra Elkorra

Cereal 100 120

Patata 85-100 120

Leguminosa 85 120

Erremolatxa 100 120

2.4.- Avena.

Zereala 100 120

En terrenos fértiles, no se aportará nitrógeno en sementera. Si el terreno es pobre, podrá aplicarse hasta un máximo de 30 UFN/ha.

Lekaduna 85 120

La fertilización en cobertera dependiendo del cultivo anterior y de la calidad del suelo, tendrá como límite las siguientes dosis:

2.4.- Oloa.

Cultivo anterior Calidad del suelo

Lur emankorretan, ez da nitrogenorik emango ereinaldian. Lurra elkorra bada, gehienez 30 ONU/ha zabaldu ahal izango da.

Fértil Pobre

Azaleko ongarritzean, ongarria aurreko laborearen eta lurraren kalitatearen araberakoa izango da, eta mugak dosi hauek izango dira:

Patata 125 140

Aurreko laborea Lurraren kalitatea

Remolacha 125 140

Emankorra Elkorra

Cereal 125 140

Patata 125 140

Leguminosa 100 140

Erremolatxa 125 140

2.5.- Maíz forrajero.

Zereala 125 140

La dosis total autorizada será de 170 UFN/ha distribuida de la siguiente forma:

Lekaduna 100 140

Sementera: se aplicará como máximo 1/2-1/3 del total y el resto en el estado de 5-6 hojas.

2.5.- Bazka-artoa.

2.6.- Guisante proteaginoso.

Baimendutako dosia guztira 170 ONU/ha izango da, honela banatuta:

Solamente se abonará en sementera, con dosis máximas de 20-40 UFN/ha.

Ereinaldian: 1/2-1/3 emango da gehienez, eta gainerakoa, 5-6 hosto dituenean.

2.7.- Girasol.

2.6.- Ilar proteaginosoa.

Solamente se abonará en sementera, con dosis máximas de 40 UFN/ha.

Ereinaldian baino ez da ongarrituko, dosia 20-40 ONU/ha izango da gehienez.

2.8.- Colza.

2.7.- Eguzkilorea.

En sementera se aplicarán como máximo 30 UFN/ha. Se efectuarán dos coberteras aplicando 60-70 UFN/ha en cada una. La primera se realizará en el arranque de vegetación y la segunda 20 días después.

Ereinaldian baino ez da ongarrituko, dosia 40 ONU/ha izango da gehienez.

2.9.- Patata de consumo.

2.8.- Koltza.

Las dosis totales que se podrán aplicar serán de 150-170 distribuidas, según manejo de cultivo y en general de la siguiente forma:

Ereinaldian, gehienez 30 ONU/ha emango da. Azaleko ongarritze bi egingo dira, eta bakoitzean, 60-70 ONU/ha emango dira, lehengoa landareak haztearekin batera, eta bigarrena, handik 20 gunera.

En sementera, lo más cercano posible a la siembra, se aplicará un 20%.

2.9.- Jateko patatak.

La primera cobertera, se realizará al inicio de la tuberización (junio-julio) y será del 30%.

Guztira, eman ahal izango diren dosiak 150-170ekoak izango dira, laboreen arabera, eta oro har honela:

La segunda cobertera será del 50% y se aplicará cuando la patata comience a amarillear (julio-agosto).

Ereinaldian, % 20 zabalduko da, ereiteko unetik ahalik eta hurbilen.

2.10.- Patata de siembra.

Lehen azaleko ongarritzea tuberizazioaren hasieran (ekaina-uztaila) egingo da eta % 30 izango da.

Las dosis totales oscilarán entre 140-160 UFN/ha, repartidas de la siguiente forma:

Bigarren azaleko ongarritzea, % 50 izango da, eta patata horitzen hasten denean zabalduko da (uztaila-abuztua).

Sementera: 80-90 UFN/ha.

2.10.- Hazitarako patata.

Cobertera: 60-70 UFN/ha al inicio de la tuberización.

Guztira dosiak 140 eta 160 ONU/ha bitartekoak izango dira, honela banatuta:

2.11.- Remolacha.

Ereinaldia: 80-90 ONU/ha.

Dependiendo de la fertilidad del suelo, las dosis oscilarán entre 120-170 UFN/ha, repartidas de la siguiente forma:

Azaleko ongarritzea: 60-70 ONU/ha tuberizazioa hasten denean.

Sementera: se aplicará 1/3 de la dosis total.

2.11.- Erremolatxa.

Cobertera: se aplicarán los 2/3 restantes antes de que el cultivo cierre las líneas.

Lurraren emankortasunaren arabera, dosiak 120 eta 170 ONU/ha bitartekoak izango dira, honela banatuta:

2.12.- Judía verde.

Ereinaldian: dosi osoaren 1/3 zabalduko da.

La dosis máxima autorizada será de 40-50 UFN/ha y se aplicará en sementera.

Azaleko ongarritzean: gainerako 2/3 zabalduko dira, laboreek ildoak itxi baino lehen.

2.13.- Praderas.

2.12.- Leka.

En praderas para pastoreo exclusivo, las dosis máximas serán de 40 UFN/ha antes del primer aprovechamiento y 30 UFN/ha después del otoño.

Baimendutako gehienezko dosia 40-50 ONU/ha izango da, eta ereinaldian emango da.

En praderas con un primer corte para silo y un segundo corte para silo o heno, con el resto de pastoreo, la fertilización será:

2.13.- Belardiak.

50-60 días antes de la fecha prevista de siega 60-90

Larreak baino ez diren belardietan, dosiak gehienez 40 ONU/ha izango dira, lehen etekina baino lehen; eta 30 ONU/ha, udazkenaren ostean.

Después del primer corte 40-50

Lehengo mozketa silorako eta bigarrena silo edo belar ondutarako erabiltzen diren belardietan eta larreetan, ongarrituko da:

En otoño si hay condiciones apropiadas 30

Mozteko aurreikusitako eguna baino 50-60 egun lehenago 60-90

2.14.- Viñedo.

Lehen mozketaren ostean 40-50

La dosis máxima será de 50 UFN/ha y podrá aplicarse todo en fondo o en dos aplicaciones: fondo y cobertera.

Udazkenean, baldintzak egokiak badira 30

La aplicación en cobertera se hará con un máximo de 25 UFN/ha en forma de nitrato potásico entre los estados de floración y envero.

2.14.- Mahastia.

2.15.- Hortalizas.

Gehienezko dosia 50 ONU/ha izango da, eta hondoan zabalduko da, edo bi zatitan, bata hondoan eta bestea azalean.

Para determinar las dosis máximas a aplicar en los cultivos hortícolas, hay que tener en cuenta la producción esperada en cada caso, la cantidad de nitrógeno que el cultivo extrae del suelo, y la prohibición de utilizar más de 170 UFN/ha.

Azaleko ongarritzean gehienez 25 ONU/ha zabalduko dira potasio nitratotan, loraldiaren eta ontze-aldiaren artean banatuta.

A continuación se especifican los kilogramos de N que extraen del suelo los distintos cultivos hortícolas por tonelada de cosecha exportable y los criterios de fertilización.

2.15.- Barazkiak.

2.15.1.- Lechugas y otras hortalizas de hoja: 2-2,5 kg/t. En las alternativas tras un cultivo de hortaliza de fruto no se realizarán aportes nitrogenados. En monocultivo, las aportaciones se realizarán en función de las necesidades, del ciclo vegetativo y de la estación climática.

Barazki-laboreetan eman beharreko gehienezko dosiak zehazteko, hau hartu behar da kontuan: kasu bakoitzean espero den produkzioa, laboreak lurretik ateratzen duen nitrogeno-kopurua, eta debekatuta dagoela 170 ONU/ha baino gehiago erabiltzea.

2.15.2.- Tomate y otras solanáceas: 3-3,5 kg/t No se utilizará la fertirrigación en la primera etapa de desarrollo del cultivo. La fertilización deberá fraccionarse a lo largo del ciclo en función de la evolución del cultivo. No se fertilizará al final del cultivo, durante un periodo de al menos 15 días para favorecer la extracción de N del suelo.

Ondoren zehazten dira, batetik, barazki-laboreek lurretik ateratzen dituzten nitrogeno kilogramoak esportagarria den uzta-tona bakoitzeko, eta, bestetik, ongarritzeko irizpideak.

2.15.3.- Pimiento: 2,5-3 kg/t. No se utilizará la fertirrigación en la primera etapa de desarrollo del cultivo. La fertilización deberá fraccionarse a lo largo del ciclo en función de la evolución del cultivo. No se fertilizará al final del cultivo, durante un periodo de al menos 15 días, para favorecer la extracción de N del suelo.

2.15.1.- Letxugak eta bestelako hostodun barazkiak: 2-2,5 kg/t. Fruitua ematen duten barazkien ordezko laboreetan ez da zabalduko ongarri nitrogenaturik. Monolaborantzan, ongarritzeak beharren, hazkuntza-zikloaren eta urtaroaren arabera egingo dira.

2.15.4.- Vaina: 12-20 kg/t. La fertilización se limitará a 50 UFN/ha aportadas en la siembra. No se realizará abonado nitrogenado en cobertera. El nitrógeno se aportará en forma de nitrato o nitrato amónico en función de la época de siembra.

2.15.2.- Tomateak eta bestelako eguterako landareak: 3-3,5 kg/t. Ez da laborearen lehen garapen-etapan ongarridun ureztapenik erabiliko. Ongarria ziklo osoan zehar banatuta zabalduko da, laborearen garapenaren arabera. Laborearen amaieran ez da ongarria zabalduko, gutxienez 15 eguneko epean, nitrogenoa lurretik ateratzen laguntzeko.

2.15.5.- Puerro y cebolla: 3-4 kg/t. La fertilización se realizará fraccionada, aportándose las 3/4 partes en fondo y 1/4 en cobertera.

2.15.3.- Piperra: 2,5-3 kg/t. Ez da laborearen lehen garapen-etapan ongarridun ureztapenik erabiliko. Ongarria ziklo osoan zehar banatuta zabalduko da, laborearen garapenaren arabera. Laborearen amaieran ez da ongarria zabalduko, gutxienez 15 eguneko epean, nitrogenoa lurretik ateratzen laguntzeko.

2.15.6.- Coles y otras crucíferas: 4-6 kg/t. Repartir la fertilización a partes iguales entre fondo y cobertera. Las aportaciones en cobertera se podrán fraccionar.

2.15.4.- Leka: 12-20 kg/t. Ereinaldian 50 ONU/ha zabaldu ahal izango dira. Ez da azaleko ongarritzerik egingo. Nitrogenoa nitratotan edo amonio-nitratotan emango da, ereinaldiaren aroaren arabera.

2.16.- Frutales y Forestales.

2.15.5.- Porrua eta tipula: 3-4 kg/t. Hainbat alditan ongarrituko da, hondoan 3/4 zabalduko da, eta azalean 1/4.

Las dosis de abonado dependerán del tipo de suelo y del tipo de plantación, distribuyéndose de la siguiente forma:

2.15.6.- Azak eta bestelako kruziferoak: 4-6 kg/t. Ongarri-kopuru bera zabalduko da hondoan eta azalean. Azalean zabaltzen dena zatika egin daiteke.

La mayor parte del N nítrico, amoniacal, nítrico-amoniacal y ureico, debe aplicarse en las fases de prefloración, floración y formación del fruto.

2.16.- Fruta-arbolak eta baso-arbolak.

El N nítrico-amoniacal debe aplicarse durante el engrosamiento de los frutos.

Ongarri-dosiak lurraren eta laborearen araberakoak izango dira, eta honela banatuko dira:

El N orgánico, orgánico-mineral y compost, se aplicarán al inicio del otoño para prever la brotación de las yemas de fruto para el año siguiente.

Nitrogeno nitrikoa, amonio-nitrogenoa, nitrogeno nitriko-amoniakala eta nitrogeno ureikoa, gehien bat, loraldia baino lehen, loraldian eta fruitua egiten ari denean zabaldu behar da.

3.- Condiciones de aplicación de los fertilizantes.

Fruitua loditzen ari denean, nitrogeno nitriko-amoniakala zabaldu behar da.

3.1.- Fertilización en terrenos escarpados e inclinados: en este tipo de suelos, los riesgos de arrastre son mayores para las formas líquidas. Deberá por tanto enterrarse el abonado de sementera, incluso en profundidad, sobre todo si hay rupturas de pendiente.

Nitrogeno organikoa, organiko-minerala eta konposta udazkenaren hasieran zabalduko dira, hurrengo urteko fuitu-ernamuinak sortzen laguntzeko.

Si las pendientes son fuertes, no se deberán utilizar equipos de aspersión con presión alta, y se mantendrán enyerbados los desagües, setos, taludes y fondos de laderas.

3.- Ongarriak zabaltzeko baldintzak.

3.2.- Fertilización en terrenos inundados, nevados o helados: se prohíbe la aplicación de estiércoles fluidos, aun cuando se lancen con un cañón desde los caminos circundantes. La aplicación de estiércoles sólidos se realizará evitando todo riesgo de daños medioambientales.

3.1.- Lur-sail malkartsuetan eta aldapatsuetan ongarritzea: horrelako lurzoruetan, arrisku handia dago ongarria herrestan eramana izateko. Beraz, ereinaldiko ongarria lurpean sartu beharko da, eta sakon lurperatu beharko da, batez ere, aldapan etenak badaude.

3.3.- Fertilización en tierras cercanas a cursos de agua. Para la aplicación de fertilizantes en estas tierras, deberán respetarse las siguientes distancias:

Malda handikoak badira, ez dira erabiliko presio altua duten aspertsoreak, eta hustubideetan, heskaietan, ezpondetan eta hegalen hondoetan belarra egon behar da.

- Para aplicación con cañón, dejar una franja de 5 a 10 metros sin abonar y dirigir el cañón desde el curso de agua hacia la finca;

3.2.- Urak gainez hartutako lursailetan, elurtuetan edo izoztuetan: debekatuta dago ongarri likidoak erabiltzea, baita inguratzen duten bideetatik kanoi batekin zabaltzea ere. Ongarri solidoak zabalduko dira ingurumenari kalte egiteko inolako arriskurik gabe.

- Para aplicación con aspersores: dejar una franja de 3 a 5 metros sin abonar;

3.3.- Ubideetatik hurbil dauden lursailetan ongarritzea. Lur horietan ongarria zabaltzeko, distantzia hauek errespetatu beharko dira:

- Para aplicación con abonadoras, pulverizadores o distribuidores, dejar una franja de al menos 3 metros sin abonar.

- Kanoiaren bidez, utzi 5 eta 10 metro arteko tartea ongarritu gabe, eta zuzendu kanoia ubidetik lursailera;

En cualquiera de los dos puntos anteriores, los equipos de distribución de abono deberán estar perfectamente calibrados.

- Ihinztagailuen bidez: utzi 3 eta 5 metro arteko tartea ongarritu gabe;

4.- Sistemas de riego.

- Ongarritzeko makina, lainoztagailua eta simaurra zabaltzeko makina erabiltzeko, utzi gutxienez 3 metroko tartea ongarritu gabe.

Para evitar el arrastre de las aplicaciones de nitratos, las dosis de riego se aplicarán fraccionadas y en los momentos de máxima necesidad del cultivo.

Aurreko bi puntuetan, ongarria zabaltzeko ekipoek erabat kalibratuta egon beharko dute.

Siempre que sea posible se utilizará la aspersión, no pudiéndose utilizar el riego a manta o por surcos.

4.- Ureztatze-sistemak.

La uniformidad de aplicación debe ser lo mayor posible, para lo que se evitarán diferencias de presión. La presión media en el ramal estará entre 2,5 y 4 kg/cm2 y la diferencia máxima de presión será del 20% sobre la media.

Urak nitratoak eraman ez ditzan, ureztatze-dosiak zatika zabalduko dira eta laboreak gehien behar dituenean.

No se efectuarán riegos con viento.

Ahal den guztietan, aspertsorea erabiliko da. Ezin izango da erruz ureztatu, ezta ildo bidez ere.

5.- Extracciones de agua.

Ongarritzea ahalik eta modurik uniformeenean egin beharko da, eta, beraz, presio-aldeak saihestuko dira. Adarrean 2,5 eta 4 kg/cm2 bitarteko presioa egongo da batez beste, eta gehienezko aldea batez bestekoaren % 20 izango da.

La extracción de agua por cualquier medio y en cualquier punto de la zona vulnerable, deberá estar soportada por una concesión otorgada por el organismo de cuenca.

Haizea egiten duenean, ez da ureztatuko.

6.- Utilización de estiércoles y purines como abonos.

5.- Ur-ateratzeak.

Los estiércoles y purines se podrán emplear como abonos bajo las condiciones establecidas en el Decreto 141/2004, por el que se establecen las normas técnicas, higiénico-sanitarias y medioambientales de las explotaciones ganaderas; o del Decreto o Decretos que lo modifiquen o sustituyan.

Arriskuan dagoen eremuko edozein gunetan edozein bideren bitartez ura ateratzeko, ezinbestekoa izango da aurretiaz arroaren erakundeak baimena ematea.

7.- Dimensionamiento de estercoleros y fosas de almacenamiento de purines.

6.- Simaurrak eta mindak ongarritzat erabiltzea.

Las instalaciones ganaderas ubicadas dentro de las zonas declaradas vulnerables deberán cumplir, respecto a los residuos orgánicos generados por su actividad, las condiciones establecidas en el Decreto 141/2004 por el que se establecen las normas técnicas, higiénico-sanitarias y medioambientales de las explotaciones ganaderas; o del Decreto o Decretos que lo modifiquen o sustituyan.

Simaurrak eta mindak ongarritzat erabili ahal izateko, 141/2004 Dekretuak, abeltzaintzako ustiategietako arau teknikoak, higieniko-sanitarioak eta ingurumenekoak ezartzen dituenak, edota dekretu hori aldatu edo ordezten du(t)en Dekretuak(ek) ezarritako baldintzak bete beharko dira.

8.- Depósitos de ensilado.

7.- Simaurtegien eta mindak biltegiratzeko putzuen neurriak ezartzea.

Los silos destinados a la conservación de alimentos para los animales deberán cumplir las siguientes condiciones:

Izendatutako arrisku-eremuen barruan dauden abeltzaintzako instalazioek bete beharko dituzte 141/2004 Dekretuak, abeltzaintzakoa ustiategietako arau teknikoak, higieniko-sanitarioak eta ingurumenekoak ezartzen dituenak, edota dekretu hori aldatu edo ordezten du(t)en Dekretuak(ek) ezarritako baldintzak.

Los suelos deberán ser impermeables y mantenerse en perfecto estado de estanqueidad para evitar que el producto almacenado esté en contacto con las aguas pluviales. La impermeabilidad debe garantizarse haciendo uso además de materiales que resulten resistentes. Se considerará impermeable cuando sea impenetrable al agua o a otros fluidos.

8.- Silo-gordetegia.

Los suelos deberán tener una pendiente mínima suficiente para evitar todo estancamiento de los fluidos de ensilaje y permitir su rápida evacuación hacia las fosas de almacenamiento específicas o en su defecto a las fosas de purines. Las paredes deberán ser también impermeables hasta una altura de un metro. Se considerará impermeable cuando sea impenetrable al agua o a otros fluidos.

Animalientzako elikagaiak biltegiratzeko siloek baldintza hauek bete beharko dituzte:

Los líquidos efluentes se recogerán y se tratarán como el resto de las aguas residuales procedentes de la explotación.

Lurzoruek iragazgaitzak izan behar dute, eta irazgaiztasun-egoera horretan egon behar dute beti, biltegiratutako produktua euri-urarekin ez nahasteko. Iragazgaiztasuna material erresistenteekin bermatuko da. Iragazgaitzat hartuko da, ura edota bestelako jariakinak sartu ezin badira.

9.- Medidas de control a las explotaciones agrarias.

Lurzoruek gutxieneko malda izan beharko dute, siloan jariakinak ez geratzeko, eta beren-beregiko putzura azkar eramateko, edota horiek izan ezean, minden putzuetara. Hormek ere iragazgaitzak izan beharko dute metro bateko garaieraraino. Iragaizgaitzat hartuko da ura edota bestelako jariakinak sartu ezin badira.

Con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas recogidas en la presente orden, se establecerá por la Dirección de Agricultura y Ganadería un plan anual de controles.

Ustiategitik eratorritako gainerako hondakin-urak bezala bildu eta tratatuko dira isurkariak.

Se realizarán dos tipos de controles: administrativos y sobre el terreno, y estos últimos, afectarán al menos a un 5% de las explotaciones y/o parcelas incluidas en las zonas vulnerables.

9.- Abeltzaintza-ustiategietako kontrol-neurriak.

Los controles administrativos se basarán, principalmente, en la comprobación detallada de las anotaciones realizadas en el Cuaderno de Explotación respecto a las dosis de abonado aplicadas en las parcelas.

Agindu honetako arauak betetzen direla bermatzeko, Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritzak urtero kontrol-plan bat ezarriko du.

Los controles sobre el terreno podrán incluir análisis de suelos en caso de estimarse necesario por los servicios técnicos competentes.

Bi eratako kontrolak egingo dira: administratiboak eta tokian tokikoak. Tokian tokiko kontrolak egingo dira arrisku-eremuetan dauden ustiategien edota lursailen % 5etan gutxienez.

10.- Medidas de control y seguimiento de la evolución temporal de la Zona Vulnerable Unidad Hidrogeológica Vitoria-Gasteiz, Sectores Oriental y Dulantzi.

Lursailetan zabaldutako dosiei buruz Ustiategien Koadernoan idatzitakoa xehe egiaztatzea izango da, batez ere, administrazio-kontrolen oinarria.

El seguimiento de la evolución temporal de la Zona Vulnerable se plantea mediante:

Tokian tokiko kontroletan lurzoruen analisiak ere egin ahal izango dira, zerbitzu teknikoek beharrezkoa dela ebatziz gero.

- El muestreo bimestral de 5 puntos de agua representativos de ambos sectores. Tres de ellos se corresponden con sondeos (Salburua-1, Arkaute) o manantiales (Ilarratza). Los dos restantes se corresponden con las salidas superficiales de los Sectores Oriental (río Alegría en Eskalmendi) y Dulantzi (río Alegria en Gazeta).Los parámetros físico-químicos analizados son, además del ion nitrato (NO3-): Na+, K+, Ca+2, Mg+2, Cl-, SO4=, HCO3-, CO3=, NO2 -, NH4+, P2O3, Fe, Mn, conductividad, T.ª y pH.

10.- Vitoria-Gasteizko Unitate Hidrologikoa, Ekialdeko eta Dulantziko sektoreak izeneko Arrisku Eremuak denboran zehar duen garapenaren segimendua eta kontrola egiteko neurriak.

- Un muestreo general de nitratos, con periodicidad anual, de 18 puntos de agua adicionales, incluyendo aguas subterráneas, aguas superficiales, así como los dos humedales existentes dentro de la Zona.

Arrisku-eremuak denboran zehar duen garapenaren segimendua honela planteatu da:

- El seguimiento se completa con la medida, en continuo, de la profundidad del nivel piezométrico en los sondeos Salburua-1 y Arkaute.

- Bi hilerik behin sektore bietako 5 ur-gune adierazgarritako lagina. Horietako hiru zundaketetatik (Salburua-1, Arkaute) edo iturburuetatik (Ilarratza) hartuko dira. Gainerako biak Ekialdeko Sektoreko gainazaleko irteeretatik (Dulantzi ibaia Eskalmendin eta Dulantzi ibaia Gazetan). Ioi nitratoaz (NO3-) gain, aztertutako parametro fisiko-kimikoak dira: Na+, K+, Ca+2, Mg+2, Cl-, SO4=, HCO3-, CO3=, NO2 -, NH4+, P2O3, Fe, Mn, eroankortasuna, T.ª eta pHa.

- Nitratoen laginketa orokorra urtean behin egingo da, 18 ur-gune gehigarritan. Horien barruan daude lurpeko urak, lurrazaleko urak, eta Eremuaren barruan dauden hezegune biak.

- Segimendua osatzeko, Salburua-1 eta Arkauteko zundaketetan, maila piezometrikoaren sakoneraren neurketa jarraitua egingo da.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común