Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

102. zk., 2008ko maiatzaren 30a, ostirala

N.º 102, viernes 30 de mayo de 2008


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Jaurlaritzaren Lehendakariordetza
Vicepresidencia del Gobierno
3313
3313

72/2008 DEKRETUA, apirilaren 29koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta bere erakunde autonomiadunen erregistroen sorrera, antolaketa eta funtzionamenduari buruzkoa.

DECRETO 72/2008, de 29 de abril, de creación, organización, y funcionamiento de los registros de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos.

Administrazioaren jarduerak eta jarduera horiei dagozkien erantzukizun publikoak dezente zatituta egotea sarritan gogaikarria izaten da norbanakoentzat, eta gainera, jarduera ekonomiko orokorrean eragina izan dezake, nahiz eta eremu horretan, antolamendu-konplexutasunaren ondorioz sortutako disfuntzioek ez dieten kalterik eragin behar herritarrei edo herritarrek aurrera eramandako ekintzei.

La existencia de una notable fragmentación de las actuaciones de las Administraciones y sus correspondientes responsabilidades públicas, desemboca con frecuencia en una situación gravosa para el particular y puede afectar a la actividad económica general, en un ámbito en el que las disfunciones derivadas de la complejidad organizativa no pueden perjudicar a la ciudadanía y a las actividades por ella realizadas.

Gauzak horrela, norbanakoen banakako ekintzek halako batasun bat izan behar dute, herri-solaskide bakar baten bidez gauzatuko dena. Horrela saihestuko da norbanakoak Administrazioz Administrazio edo erregistroz erregistro erromesen moduan penagarri ibiltzea. Horren ordez, herritarrek erregistro bakar bateko leiho bakar bat behar dute, aurrera eraman behar dituzten izapide guztiei ekiteko.

En este contexto, a las actividades unitarias de los particulares les debe corresponder una unidad de hecho, es decir, un interlocutor público único evitándose el penoso peregrinaje de los particulares de Administración en Administración, de registro en registro, situación que debe sustituirse por la posibilidad de que la ciudadanía pueda iniciar todos los trámites que necesite a través de una única ventanilla, de un único registro.

Eremu horretan Administrazioaren jarduera soiltzeak gastu publikoaren aurreztea ekar dezake, elkarren gainean jarritako zenbait Administrazioren artean disfuntziorik ez litzatekeelako gertatuko. Horrela, errazago bideratuko dira Administrazioaren eta administratuen arteko harremanak, eta eraginkorrago bihurtuko Administrazioak esku hartzeko duen sistema, sistema hori erraztuz eta zentzuzko eginez.

La simplificación de la actuación administrativa en este ámbito puede posibilitar el consiguiente ahorro del gasto público, al evitarse las disfunciones de varias Administraciones superpuestas, facilitando las relaciones de la Administración con las administradas y los administrados y proporcionando eficacia al sistema de intervención administrativa al simplificar y racionalizar el mismo.

Bete nahi diren helburuak lortzeko tresna material nagusietako bat erregistro komunak sortu eta abiaraztea da, Administrazioko edozein organotara bidalitako edozein eskabide edo idazki onartu behar duten organoei begira.

Uno de los principales instrumentos materiales para la consecución de los objetivos pretendidos se concreta en la creación y puesta en funcionamiento de registros comunes, para una pluralidad de órganos donde debe admitirse cualquier solicitud o escrito que se dirija a cualquier órgano de la Administración.

Orain arte Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioan ez da inolako arau erregulatzailerik eman, erregistroen egitura eta araubideari buruz. Izan ere, erregistro-funtzio hori Herri Administrazioen Araubide Judirikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legean eta Lege hori aldatzen duen urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak eragindako aldaketan xedatutakoaren menpean dago. Gai horri buruzko arau zehatzik ez dagoen arren, Euskal Autonomia Erkidegoak eskumen esklusiboak ditu arlo hori arautzeko. Eskumen horiek autogobernuko erakundeen antolamendu, araubide eta funtzionamenduari buruzkoak dira (EAEko Autonomia Estatutuaren 10.2 artikulua), bai eta Euskadik emandako zuzenbidearen berezitasunen eta bere antolaketa bereziaren haritik datozen administrazio-jardunbiderako arauei buruzkoak ere (EAEko Autonomia Estatutuaren 10.6 artikulua).

En el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi no se ha dictado hasta la fecha ninguna norma reguladora de la estructura y régimen de funcionamiento de sus registros, rigiéndose dicha función registral por las disposiciones de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y por su modificación operada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. A pesar de esta ausencia de normativa autonómica específica, la Comunidad Autónoma de Euskadi dispone de títulos competenciales exclusivos para proceder a la regulación de esta materia que se concretan en el que se refiere a la organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno (artículo 10.2 EAPV) y en el relativo a las normas de procedimiento administrativo que se deriven de las especialidades de derecho sustantivo y de la organización propia del País Vasco (artículo 10.6 EAPV).

Ikuspegi horretatik, proposatutako arautzearekin eskuratu nahi diren xedea eta helburuak hauek dira: erregistro-gai horretan eragina duen oinarrizko araubidea, 30/1992 Lege horretan jasota dagoena, Administrazioaren euskarri den antolakuntza-egiturarekin bateragarri egitea; horretarako, ez da ahaztu behar erregistro elektronikoak ezarri behar direnik, Herritarrak zerbitzu publikoetara baliabide elektronikoz iristeari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legean ezarritakoarekin bat etorriz.

Desde esta perspectiva, la finalidad y objetivos que se persiguen con la regulación propuesta se centran en conjugar la regulación básica que afecta a esta materia registral, contenida en la citada Ley 30/1992, con la estructura organizativa en la que se asienta esta Administración, sin olvidar la obligada exigencia de implantar registros electrónicos de conformidad con lo establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.

Lortu nahi diren helburuak lortzeko, Dekretu honen bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean eta bere erakunde autonomiadunetan erregistroak sortzen dira, hain zuzen ere, erregistro orokorrak eta laguntzaileak, eta Administrazio Orokorrerako erregistro elektroniko bakarra. Erakunde autonomiadun bakoitzak bere erregistro elektronikoa sortu ahal izango du.

Para la consecución de los objetivos pretendidos, el presente Decreto procede a la creación de los registros de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos, entre los que se incluyen los registros generales y auxiliares y el registro electrónico único para la Administración General. Cada uno de los Organismos Autónomos podrá crear su propio registro electrónico.

Araudi honen antolamendua zehazteko, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren egituran dauden administrazio-baliabideak erabili eta egokiro antolatu dira, presentziazko erregistroen sistema bat ezartzeko asmoz –erregistroak orokorrak nahiz laguntzaileak izan litezke-; erregistro horietan, jariotasuna eta gardentasuna nagusi izan beharko lirateke beren arteko komunikazioan eta beren informatika-bideen osaeran. Ekimen honen bidez, bi ondorio lortu nahi dira: alde batetik, herritarrei erraztasunak ematea 30/1992 Legearen 38.4 artikuluan aurreikusi bezala erregistratu behar diren eskabideak, idazkiak eta komunikazioak aurkez ditzaten; eta beste aldetik, erregistratutako idazkiak, eskabideak eta agiriak Administrazio honetako edo beste Administrazio bateko erakunde eskudunen eskura jartzea, administrazio-prozedurak erregulatzen dituzten arauek behar duten besteko azkartasunez, eta baliabide publikoak eraginkortasunez kudeatuz eta erabiliz.

Para la configuración de los aspectos organizativos de esta norma, se ha procedido a la utilización y a la adecuada disposición de los recursos administrativos existentes en el seno de la estructura organizativa de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, con la finalidad de implantar un sistema de registros presenciales - generales y auxiliares- en los que impere la fluidez y transparencia en su intercomunicación y en su integración por medios informáticos. Se pretende que esto tenga una doble consecuencia: por un lado, facilitar a la ciudadanía la presentación de las solicitudes, escritos y comunicaciones que deban ser objeto de registro en los términos previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 y por otro, conseguir que los escritos, solicitudes y documentos registrados sean puestos a disposición de los órganos competentes, de esta o de otra Administración, con la necesaria celeridad que demandan las normas reguladoras de los procedimientos administrativos y una eficaz gestión y utilización de los recursos públicos.

Presentziazko erregistroei dagokienez, Dekretuaren antolakuntza-arlo asko Eusko Jaurlaritzaren egoitza nagusian dauden administrazio-organoetara bideratzen dira (Lakua, Vitoria-Gasteiz), bai eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak lurralde historikoetan dituen organo periferikoetara ere. Ondorioz, eremu funtzional zabal horretan, Administrazio honen presentziazko erregistroen sistemaren zati bat ezarriko da, horrelako jarduera-kopuru handiena eragiten duen zatia hain zuzen. Hori guztia herri-administrazioen autoantolaketa ahalaren adierazgarri praktikoa da. Horren ondorioz, hierarkia handieneko organoak antolatzen dira, organo txikiak banatzen dira, organo txiki horiei eskumenak esleitzen zaizkie eta, era berean, organo horiek antolatu eta koordinatzen dira.

En lo que se refiere a los registros presenciales, buena parte de los aspectos organizativos del Decreto se proyectan sobre los órganos administrativos ubicados en la sede central del Gobierno Vasco en Lakua (Vitoria-Gasteiz) y sobre las sedes que acogen en cada Territorio Histórico a los órganos periféricos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Resulta con ello que en ese extenso ámbito funcional se va a implementar la parte del sistema de registros presenciales de esta Administración que comporta el mayor volumen de actuaciones de esta naturaleza. Todo ello como manifestación práctica de la potestad de autoorganización de las Administraciones Públicas, lo que implica no solo la ordenación de los órganos de mayor jerarquía, sino también, la distribución de los órganos menores, la asignación de competencias a los mismos, así como su ordenación y coordinación.

Antolaketa-eremu horretan, sistema erregistro orokor nagusia izenekoaren eta bere erregistro laguntzaileen inguruan egituratzen da. Erregistro horiek erregistro bakar baten modura jokatzen dute, erregistroez baliatzen diren organo guztientzat. Idazki edo eskabide bat erregistro horietako edozeinetan aurkezten eta erregistratzen bada, ondorio juridiko bikoitza izango du: alde batetik, herritarrak 30/1992 Legearen 38. artikuluan aurreikusitakoa kontuan harturik aurkeztu du bere idazkia edo eskabidea, eta beste aldetik, idazkia edo eskabidea erregistro orokor nagusiaz edo bere erregistro laguntzaileez baliatzen den administrazio-organo batentzat bada, organo eskudunaren erregistroan aurkeztutakotzat joko da, Lege horren 42. artikuluan aurreikusitakoaren ondorioetarako.

En este escenario organizativo, el sistema se articula en torno al denominado registro general central y sus registros auxiliares que operan en la práctica como un auténtico registro común para todos los órganos que se sirven de estos registros. De forma que, una vez que un escrito o solicitud se presenta y se registra en cualquiera de estos registros, se produce una doble consecuencia jurídica: por un lado, la ciudadana o ciudadano ha presentado su escrito o solicitud de conformidad con lo previsto en el artículo 38 de la Ley 30/1992 y por otro, dicho escrito o solicitud, en el caso de que tenga como destinatario un órgano administrativo que se sirva del registro general central y sus registros auxiliares, se entiende presentado en el registro del órgano competente a los efectos de lo previsto en el artículo 42 de ese mismo texto legal.

Baina, kontuan hartu gabe zer-nolako esanahi estrategikoa ematen dien Dekretuak, antolaketa-aldetik, erregistro orokor nagusiari eta bere erregistro laguntzaileei (hori gehienbat Administrazioaren egungo antolaketa-egituraren eta eremu horretan egin daitezkeen erregistro-eragiketa ugariren baitan baitago), ezin da ahantzi beste administrazio-organo batzuk badirela, beren erregistro orokorra izan behar dutenak, eta araudiaren aplikazio-eremuan dauden erakunde autonomiadunak ere badirela. Kasu horietan, erregistro-funtzioa ez da erregistro orokor nagusiak eta horiek, bere erregistro laguntzaileek duten funtzionamendua bezain berezia, jardueraren aldetik, erregistro bateratuaren sistemari dagokionez. Izan ere, beste erregistro orokor batzuk dira horiek, eta beren funtzionamenduan oinarrizko legeriaren preskripzioak eta Dekretu honetan jasotako arauak bete behar dira.

Pero, con independencia de la significación estratégica que desde el punto de vista organizativo el Decreto otorga al registro general central y a sus registros auxiliares, hecho fundamentalmente motivado por la estructura organizativa existente en el seno de esta Administración y por el amplio volumen de operaciones registrales susceptibles de realizarse en ese ámbito, no se puede obviar la existencia de otros órganos administrativos que deben disponer de su correspondiente registro general, así como de los Organismos Autónomos incluidos en el ámbito de aplicación de la norma. En estos casos, la función registral no presenta la singularidad operativa que reviste el funcionamiento del registro general central y sus registros auxiliares, en cuanto sistema de registro común, dado que se trata de otros registros generales en cuyo funcionamiento deberán observarse las prescripciones de la legislación básica y las normas contenidas en el presente Decreto.

Beraz, halako eredu bat zehaztu da, eta hor, Sail edo organo eta erregistroaren arteko batasunean oinarritutako sistema albo batera utzirik, lehentasuna ematen zaio Administrazioaren indiferentzia-printzipioa izena eman diezaiokegun irizpideari, horren arabera herritarrei berdin baitzaie zein Administraziok duen eskumena, horren atzetik beren interesetarako beharrezkoa den informazioa jaso nahi baita, edo izapide bat aurrera eraman, edo eskatutako zerbitzua edo prestazioa lortu nahi baita.

Se ha definido por tanto, un modelo en el que huyendo del sistema basado en la unión Departamento u órgano- registro, prima el criterio que podríamos denominar como principio de indiferencia de la Administración, en el que destaca que a la ciudadanía le es indiferente cuál es la Administración competente, ya que lo que persigue es recibir la información pertinente para sus intereses, la realización efectiva de un trámite, la obtención del servicio o la prestación solicitada.

Araudiaren egitura orokorrari dagokionez, Dekretuak hiru kapitulu ditu, honela egituraturik: hogeita lau artikulu, bost xedapen gehigarri, xedapen indargabetzaile bat, hiru azken xedapen eta lau eranskin.

En lo que concierne a la estructura general de la norma, el Decreto consta de tres capítulos comprensivos de veinticuatro artículos, cinco disposiciones adicionales, una disposición derogatoria, tres disposiciones finales y cuatro anexos.

I. kapituluan xedapen orokorrak daude, presentziazko erregistroei nahiz erregistro elektronikoari aplikatu beharrekoak. Zehatzago esanda, honako gai hauek biltzen ditu: xedapenaren helburua, bere aplikazio-eremua (Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra), bere erakunde autonomiadunak eta zuzenbide pribatuko erakunde publikoak, administrazio-ahalak baliatzen badituzte. Halaber, presentziazko erregistroak –orokorrak nahiz laguntzaileak- eratzen dira, bai eta erregistro elektronikoa ere, Administrazio Orokorraren kasuan, eta jardunean diharduten erregistroen bermeak ezartzen dira, Administrazio honen konpromiso argitzat hartuta, jarduera-eremu horretan eman beharreko zerbitzu publikoaren arloan, administratuei segurtasun juridikoa ematea helburutzat duten beste aplikazio-arau batzuekin mugaturik baitago.

El capítulo I contiene las disposiciones generales, aplicables tanto a los registros presenciales como al electrónico. En concreto, incluye el objeto de la disposición, su ámbito de aplicación que abarca la Administración General de la Comunidad Autónoma, sus Organismos Autónomos y los Entes Públicos de Derecho Privado cuando ejerzan potestades administrativas. Asimismo, se crean los registros, tanto los presenciales - generales y auxiliares - como el electrónico en el caso de la Administración General y se establecen las garantías de los registros que operan como compromisos explícitos de esta Administración, en el marco del servicio público que debe prestar en este área de actuaciones, delimitada por otras normas de aplicación con el objetivo final de proporcionar seguridad jurídica a las administradas y administrados.

II. kapitulua Administrazio Orokorraren eta bere erakunde autonomiadunen presentziazko erregistroez ari da. Lehenago adierazi bezala, honela dago antolatuta: sistemaren ardatz nagusia erregistro orokor nagusiaren eta bere erregistro laguntzaileen inguruan egituratuta dago. Eta gainera, beste erregistro orokorrak eta erakunde autonomiadunen erregistroak ere badira, izan behar direnez.

El capítulo II se dedica a los registros presenciales de la Administración General y sus Organismos Autónomos, que como ha quedado apuntado, se configura en torno a una estructura organizativa en la que el eje central del sistema se articula en torno al registro general central y sus registros auxiliares, sin excluir la necesaria existencia del resto de registros generales y de los registros de los Organismos Autónomos.

II. kapituluan, gainera, beste gai osagarri batzuk daude bilduta, osagarriak, baina ez hutsalagoak. Hor testua presentziazko erregistroen funtzionamenduari buruz ari da. Azpimarratzekoa da araudi honetan erregulatutako erregistroen eremuan dokumentuak konpultsatzearekin lotutako gaia, herritarrek aurkeztutako dokumentazioaren kopia zigilatua eskuratzeko duten eskubidearen benetako adierazpena denez (eskubide hori 30/1992 Legearen 35.c) artikuluan jasota dago). Nabarmentzekoak dira, halaber, jatorrizko dokumentuak prozedurari eranstea eta administrazio-erregistroetan aurkez litezkeen eskabide, idazki eta dokumentuak berariaz aipatzea. Hortik kanpo geratuko lirateke Justizia Administrazio edo Legebiltzarrarentzat direnak, baldin eta jurisdikzio desberdinetako organo judizialen eskumeneko diren gaien edo prozeduren jarduerei buruzkoak badira, eta zentzu hertsian legebiltzar-jarduerari buruzkoak badira, hurrenez hurren.

El resto de este capítulo II recoge otras cuestiones complementarias, pero no por ello menos trascendentes, relativas al régimen de funcionamiento de los registros presenciales, donde cabe destacar, por lo que supone de manifestación efectiva del derecho de la ciudadanía a obtener copia sellada de los documentos que presente, consagrado en el artículo 35.c) de la Ley 30/1992, la relativa a la compulsa de documentos en el ámbito de los registros regulados en esta norma, así como la aportación de documentos originales al procedimiento y la referencia expresa a las solicitudes, escritos y documentos susceptibles de ser presentados en los registros administrativos, de donde quedarían excluidos aquellos que tengan como destino la Administración de Justicia o el Parlamento, siempre y cuando se refieran a actuaciones propias de los asuntos o procedimientos que son competencia de los órganos judiciales en sus diferentes jurisdicciones y las relativas a la actividad parlamentaria en sentido estricto, respectivamente.

II. kapituluaren bukaeran, dokumentuak faxez aurkeztea araudiaren jarduera-eremutik kanpo uzten da, bermerik ez dagoela ikusita, bai horrela bidalitako mezuaren edukiari dagokionez, bai dokumentuak jaso eta bidaltzeari dagokionez; berme horiek telegrama, burofaxa edo horrelako ezaugarriak dituzten beste tresna batzuk erabilita geratzen dira ziurtatuta.

El capítulo II concluye con la exclusión del ámbito de actuaciones de la norma de la presentación de documentos por fax, habida cuenta la ausencia de garantías, tanto en lo concerniente al contenido del mensaje remitido por ese medio, como a su recepción y remisión, circunstancias que sí quedan garantizadas con el telegrama, el burofax y con otros instrumentos que incorporen características técnicas similares.

III. kapitulua Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren erregistro elektronikorako da.

El capítulo III se destina al registro electrónico de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Batetik, teknika elektronikoak, informatikoak eta telematikoak administrazio-prozeduren izapidetzan behin eta berriro ezartzen ibiltzea eta bestetik, Herritarrek zerbitzu publikoak eskuratzeko sarbide elektronikoari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legean jasota dauden obligazioek eta konpromisoek duten garrantzi nabarmena. Bi arrazoi horiengatik erabili behar dira erregistro elektronikoak. Horregatik, Dekretu honek Administrazio Orokorraren erregistro elektronikoa eratu eta arautzen du.

La constante implantación de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas en la tramitación de los procedimientos administrativos unida a la no menor trascendencia de las obligaciones y compromisos que en esta materia se recogen en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, requiere necesariamente la utilización de registros electrónicos. Es por ello que en el presente Decreto se crea y regula el registro electrónico de la Administración General.

Honako bi arrazoi hauengatik erregistro bakar baten aldeko hautua egin da: lehenengoa, oso erraza dela praktikoki ezartzea, teknika elektroniko, informatiko eta telematikoen erabileratik ikusita; eta bigarrena, herritarrekiko harremanetan euskadi.net ataria erabiliz jariotasuna eta gardentasuna lortzen direla.

Se ha optado por un único registro electrónico por dos razones fundamentales: la primera, la sencillez de su implementación práctica desde la perspectiva de la utilización de las técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas y, la segunda, la búsqueda de fluidez y transparencia en las relaciones con la ciudadanía mediante la utilización del portal euskadi.net.

Nolanahi ere, eta alde batera utzirik erregistro elektronikoari 30/1992 Legearen 38. artikuluan dauden erregistro-arauak aplikatu behar zaizkiola, egia da haren funtzionamenduak berezitasun garrantzitsuak dituela presentziazko erregistroekin alderatuta, batez ere urteko egun guztietako hogeita lau orduetan erabiltzeari dagokionez eta teknika elektronikoak, informatikoak eta telematikoak berariaz aurreikusten dituzten administrazio-prozeduren esparruan. Teknika horiek Herritarrek zerbitzu publikoak eskuratzeko sarbide elektronikoari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legean jasota daude.

En todo caso, y con independencia de que al registro electrónico le sean de aplicación las reglas de registro contenidas en el artículo 38 de la Ley 30/1992, lo cierto es que su funcionamiento presenta particularidades de singular relevancia en contraposición con los registros presenciales, fundamentalmente referidas a su utilización durante las veinticuatro horas de todos los días del año y en el marco de los procedimientos administrativos que expresamente prevean la utilización de las técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas, singularidades, contempladas en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.

Xedapen gehigarrien artean, azpimarragarria da, Hirugarren Xedapen Gehigarriaren bidez, xedapen honen aplikazio-eremutik kanpo geratzen direla Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren menpeko Polizia kidegoen herritar-segurtasunaren arloko jarduerak, bai eta Justizia Administrazioaren jurisdikzioen jarduerak eta prozedurak ere, beren arautegian xedatutakoa bete beharko baitute.

Dentro de las disposiciones adicionales, hay que destacar que, por medio de la Disposición Adicional Tercera, quedan exceptuados del ámbito de aplicación de la presente disposición las actividades de seguridad ciudadana de los Cuerpos de Policía dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, así como las actuaciones y procedimientos propios de los distintos órdenes jurisdiccionales de la Administración de Justicia, que se regirán por su correspondiente normativa específica.

Laugarren xedapen gehigarriaren arabera, dokumentazioa gutunazal itxi batean aurkeztuko da, konfidentzialtasun edo sekretu printzipioei atxikitako prozeduretan.

La disposición adicional cuarta prevé que se entregará en sobre cerrado la documentación en aquellos procedimientos sujetos a los principios de confidencialidad o secreto.

Bosgarren xedapen gehigarrian beste gai aipagarri bat dago: hor aipatu eta ezagutarazten dira zein egunetan egongo diren irekita eta zein ordutegi izango dituzten Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren presentziazko erregistroek.

Otra cuestión reseñable es la que se contempla en la disposición adicional quinta que contiene y publicita los días de apertura y los horarios de los registros presenciales de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Dekretuaren azken xedapenetatik lehenengoak jasotzen du, orobat, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta bere erakunde autonomiadunen eremuan agirien kopiak eta ziurtagiriak emateari eta legeztatzeari buruzko ekainaren 18ko 149/1996 Dekretuan egin beharreko aldaketa, erregistroko langileek agiriak konpultsatzeari dagokionez. Horrela gauzatzen da herritarrek herri-administrazioekin dituzten harremanetan aurkezten dituzten dokumentuen kopia zigilatua eskuratzeko duten eskubidea, eta kopia hori jatorrizko dokumentuekin batera aurkeztu behar da. Gauzatuta geratzen da, orobat, jatorrizko agiriak berreskuratzeko eskubidea, salbu eta jatorrizkoak prozeduran erabili behar badira, hala jasota baitago 30/1992 Legearen 35.c) artikuluan.

El Decreto recoge, también, en su disposición final primera, la necesaria modificación del Decreto 149/1996, de 18 de junio, sobre expedición de copias de documentos y certificaciones y la legalización de firmas en el ámbito de la Administración General y Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en lo que respecta a la compulsa de documentos por el personal del registro. Ello supone la materialización efectiva del derecho reconocido a la ciudadanía en sus relaciones con las Administraciones Públicas, a obtener copia sellada de los documentos que presente, aportándola junto a los respectivos originales, así como a la devolución de éstos, salvo cuando los originales deban obrar en el procedimiento, que se contempla en el artículo 35.c) de la Ley 30/1992.

Azkenean, Dekretu honi lau eranskin ezarri zaizkio. Lehenengo hiru eranskinetan, erregistro orokor nagusiaren eta bere erregistro laguntzaileen eta Administrazio Orokorraren gainerako erregistro orokorren eta Erakunde Autonomiadunen erregistro orokorren zerrendak daude, beren helbideak eta adskripzio organikoak adierazita dauzkatenak. Laugarren eranskinean, eskabidearen halako eredu orokor bat dago, eta horrekin herritarrek Administrazio honen edozein organotara eta bere erakunde autonomiadunetara jo dezakete, eta horrek lagundu egiten du organo horiekiko harremanetan.

Finalmente, se incorporan a este Decreto cuatro anexos. Los tres primeros comprensivos de los listados del registro general central y sus registros auxiliares, del resto de registros generales de la Administración General y de los registros generales de los Organismos Autónomos, respectivamente, con expresión de sus direcciones y adscripciones orgánicas y el cuarto con un modelo general de solicitud que sirva a la ciudadanía para dirigirse a cualquier órgano de esta Administración y a sus Organismos Autónomos, facilitando la interrelación con los mismos.

Hori guztia dela eta, Jaurlaritzaren lehendakariordearen proposamenez, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2008ko apirilaren 29an egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud, a propuesta de la Vicepresidenta del Gobierno, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 29 de abril de 2008,

XEDATU DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Dekretu honen bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko eta bere erakunde autonomiadunen erregistro orokorren eta erregistro laguntzaileen esparru juridikoa sortu eta arautu nahi da, bai eta Administrazio Orokorraren erregistro elektronikoarena ere. Erregistro horien antolamendua eta funtzionamendua atontzea ere bada Dekretu honen xedea.

El presente Decreto tiene por objeto la creación y la regulación del marco jurídico de los registros generales y los registros auxiliares de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos, así como el registro electrónico de la Administración General y la ordenación de su organización y funcionamiento.

2. artikulua.– Aplikazio-eremua.

Artículo 2.– Ámbito de aplicación.

1.– Dekretu hau Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrari eta bere erakunde autonomiadunei aplikatzeko da.

1.– Este Decreto es de aplicación a la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y a sus Organismos Autónomos.

2.– Zuzenbide pribatuko herri-erakundeek, administrazioaren ahalak erabiltzen badituzte, erregistro-jarduera horren bermeak, funtzioak eta arauak beteko dituzte, Dekretu honetan aurreikusita baitaude; gainerako kasuetan, ordea, beren sortze-arauek eta gainerako arau osagarriek diotena beteko dute.

2.– Los Entes Públicos de Derecho Privado sujetarán su actividad registral a las garantías, funciones y regulación de dicha actividad previstas en el presente Decreto cuando ejerzan potestades administrativas, sometiéndose en el resto de su actividad a lo que dispongan sus normas de creación y demás normativa complementaria.

3. artikulua.– Erregistroak eratzea.

Artículo 3.– Creación de los registros.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren erregistro orokorrak eta laguntzaileak eta erregistro elektronikoa eratu dira.

1.– Se crean los registros generales, los registros auxiliares y el registro electrónico de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.– Dekretu honen 5. artikuluan jasotako erregistro orokor nagusia, bere erregistro laguntzaileak eta Administrazio Orokorraren erregistro elektronikoa Jaurlaritzako Lehendakariordetzaren Administrazio Elektronikorako eta Herritarrei Arreta emateko Zuzendaritzari atxikita egongo dira.

2.– El registro general central que se contempla en el artículo 5 de este Decreto, sus registros auxiliares y el registro electrónico de la Administración General se adscriben a la Dirección de Administración Electrónica y Atención a la Ciudadanía de la Vicepresidencia del Gobierno.

3.– Administrazio Orokorraren erregistro orokorren atxikipen organikoa Dekretu honen II. eranskinean jasota dago.

3.– La adscripción orgánica del resto de registros generales de la Administración General se contiene en el anexo II de este Decreto.

4.– Erakunde autonomiadunen erregistro orokorrak eta laguntzaileak eratzen dira; haien atxikipen organikoa Dekretu honen III. eranskinean jasota dago.

4.– Se crean los registros generales y auxiliares de los Organismos Autónomos, cuya adscripción orgánica se contiene en el anexo III de este Decreto.

5.– Erakunde autonomiadun bakoitzak bere erregistro elektronikoa eratu ahal izango du; haren funtzionamendua xedapen honen III. kapituluan aurreikusitakoarekin bat etorriko da.

5.– Cada uno de los Organismos Autónomos podrá crear su propio registro electrónico, cuyo funcionamiento se ajustará a lo previsto en el capítulo III de la presente disposición.

6.– Zuzenbide pribatuko herri-erakundeek beren erregistroak eratu eta antolatzeko arauak onetsiko dituzte.

6.– Los Entes Públicos de Derecho Privado aprobarán sus propias normas de creación y organización de sus registros.

4. artikulua.– Erregistroen bermeak.

Artículo 4.– Garantías de los registros.

1.– Erregistro-idazpenak kronologikoki antolatuko dira, dokumentuak noiz aurkeztu edo atera ziren kontuan hartuta.

1.– Los asientos registrales se ordenarán cronológicamente de acuerdo con la presentación o la salida de los documentos.

2.– Betiere bermatu beharko da erregistro-datuak zuzenak direla, datu pertsonalak babesteko arautegia betetzen dela eta erregistroak legeak dioenarekin bat erabiltzen direla.

2.– En todos los casos se deberán garantizar la certeza de los datos registrales, el cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal y el acceso a los registros en los términos legalmente previstos.

3.– Bermatuta geratuko da Euskararen Erabilera Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legea betetzen dela. Eman diren hizkuntza ofizialean inskribatuko dira dokumentuak. Zehazki, hala badagokio, interesatuak hautatutako hizkuntzan emango dira aurkezpen-agiriak eta ziurtagiriak.

3.– Se garantizará el cumplimiento de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, Básica de Normalización del Uso del Euskera. La inscripción de documentos se hará en la lengua oficial en que aparezcan extendidos. En particular, la expedición de recibos de presentación y certificaciones se efectuará en el idioma elegido, en su caso, por la persona interesada.

4.– Sistemak bermatuko du guztiz integratuta eta komunikatuta egongo direla erregistro laguntzaileak erregistro orokorrean, bai eta erregistro elektronikoa dagokion orokorrean ere.

4.– El sistema garantizará la plena integración e intercomunicación de los registros auxiliares en el registro general, así como la del registro electrónico en el general correspondiente.

5.– Behar diren neurriak hartuko dira erregistroetako ordua eta ordu ofiziala bat izan daitezen, eta manipulaziorik gerta ez dadin.

5.– Se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la sincronización de los diferentes registros con la hora oficial y prevenir manipulaciones.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
PRESENTZIAZKO ERREGISTROAK: ERREGISTRO OROKORRAK ETA LAGUNTZAILEAK
REGISTROS PRESENCIALES: LOS REGISTROS GENERALES Y AUXILIARES

5. artikulua.– Erregistro orokorrak eta laguntzaileak.

Artículo 5.– Registros generales y auxiliares.

1.– Erregistro orokor nagusi bat egongo da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren egoitza nagusian dauden administrazio-organoetarako (Lakua, Vitoria-Gasteiz).

1.– Existirá un registro general central para los órganos administrativos ubicados en la sede central de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi en Lakua (Vitoria-Gasteiz).

2.– Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko Lurralde Historikoetako eraikinetan dauden administrazio-organoek, arau honen I. eranskinean zehaztuta agertzen direnek, erregistro orokor nagusiaren erregistro laguntzaile bat izango dute eraikin bakoitzean.

2.– Los órganos administrativos ubicados en los edificios del Gobierno Vasco en los Territorios Históricos de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia que se explicitan en el anexo I de la presente norma, dispondrán, en cada uno de dichos edificios, de un registro auxiliar del registro general central.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren gainerako administrazio-organoak II. eranskinean agertzen dira eta beren erregistro orokorra izango dute.

3.– El resto de los órganos administrativos de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, relacionados en el anexo II, dispondrán del correspondiente registro general.

4.– Erakunde Autonomiadun bakoitzak erregistro orokor bat eta erregistro laguntzaileak izango ditu; arau honen III. eranskinean daude adierazita erregistro laguntzaile horiek.

4.– Cada Organismo Autónomo dispondrá de un registro general y de los registros auxiliares que se expresan en el anexo III de esta norma.

6. artikulua.– Erregistroen funtzioak.

Artículo 6.– Funciones de los registros.

Erregistro orokorrek eta laguntzaileek honako funtzio hauek izango dituzte:

Los registros generales y auxiliares desarrollarán las siguientes funciones:

a) Edozein herri-administraziotako edozein organotara bidalitako eskabideak, idazkiak eta komunikazioak jasotzea, azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38.4 artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.

a) La recepción de solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a cualquier órgano de cualquier Administración pública, en los términos establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

b) Eskabide, idazki edo komunikazioen sarrera eta irteeren idazpenak egitea.

b) La anotación de los asientos de entrada y salida de solicitudes, escritos o comunicaciones.

c) Eskabideak, idazkiak eta komunikazioak administrazio-organoetara edo behar diren pertsonei bidaltzea.

c) La remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones a los órganos administrativos o a las personas destinatarias de los mismos.

d) Eskabide, idazki edo komunikazioen aurkezpen-agiriak ematea.

d) La expedición de recibos de la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones.

e) Herritarrek eskabidearekin batera aurkeztu beharreko jatorrizko agirien kopia zigilatuak ematea.

e) La expedición de copias selladas de los documentos originales que la ciudadanía deba aportar junto con una solicitud.

f) Interesatuek 17. artikuluan aurreikusitakoa betez aurkeztutako agiriak konpultsatzea.

f) La realización de compulsas de los documentos originales aportados por las personas interesadas conforme a lo previsto en el artículo 17.

g) Ziurtagiriak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta bere erakunde autonomiadunen eremuan agirien kopiak eta ziurtagiriak emateari eta legeztatzeari buruzko ekainaren 18ko 149/1996 Dekretuan aurreikusi bezala ematea.

g) La emisión de certificaciones en los términos previstos en el Decreto 149/1996, de 18 de junio, sobre la expedición de copias de documentos y certificaciones y la legalización de firmas en el ámbito de la Administración General y Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

h) Sarrerako eta irteerako idazpenak egin eta zaintzea.

h) El mantenimiento y conservación de los asientos de entradas y salidas.

i) Legez edo arauz ematen zaien beste edozein.

i) Cualesquiera otras que se les atribuyan legal o reglamentariamente.

7. artikulua.– Erregistratu behar diren dokumentuak.

Artículo 7.– Documentos que deben ser registrados.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta bere herri-administrazioen edozein erregistrotan aurkezten edo jasotzen diren eskabide, idazki eta komunikazio guztiak erregistratu behar dira, baldin eta dokumentu horiek Herri Administrazioen Araubide Judirikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38.4 artikuluan aurreikusitako edozein herri-administraziotara bidali badira, organo horietan agiri, eskabide eta idazkiaren igorlea nor den jakinez gero betiere.

1.– Deben ser registradas todas las solicitudes, escritos o comunicaciones que sean presentadas o que se reciban en alguno de los registros de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos, que estén dirigidos a cualquiera de los órganos de esta Administración o a cualquiera de las Administraciones públicas que contempla el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que en ellos resulte identificado el emisor del documento, solicitud y escrito.

Administrazio Orokorraren eta bere Erakunde Autonomiadunen erregistroetan idazkiak aurkezteko, eskabidearen eredu orokorra onesten da, Dekretu honen IV. eranskinean agertzen dena.

Con el fin de facilitar la presentación de escritos en los registros de la Administración General y sus Organismos Autónomos se aprueba el modelo general de solicitud que se recoge en el anexo IV del presente Decreto.

2.– Ez dira inola ere erregistratuko:

2.– No se registrarán en ningún caso:

a) Publizitate-dokumentuak, merkataritzakoak edo gisa horretakoak direnak, zertarako diren zehazten bada ere.

a) Los documentos que tengan carácter publicitario, comercial o análogo, aunque se especifique su destino.

b) Eskabide, idazki edo komunikazio baten eranskin modura aurkezten diren dokumentuak.

b) Los documentos que se incorporen como anexo a una solicitud, a un escrito o a una comunicación.

c) Paketeak edo objektuak, pakete edo objektu horiek bidaltzeko dokumentuarekin batera doazenak.

c) Los paquetes u objetos que se adjunten al documento de remisión de los mismos.

d) Pertsona jakin batentzako gutunak, salbu eta pertsona horren kargua adierazten ez bada eta igorlea herri-erakunde bat edo erakunde ofizial bat bada, edo hartzaileak berak berariaz hala eskatzen badu.

d) La correspondencia de carácter personal dirigida a una persona identificada, salvo que se exprese el cargo que la misma desempeñe y el remitente sea una institución pública o un organismo oficial, o a solicitud expresa de su destinatario.

e) Dokumentu edo idazki anonimoak.

e) Los documentos o escritos anónimos.

f) Legez eskatutako gutxieneko baldintzak inola ere betetzen ez dituzten dokumentuak edo idazkiak.

f) Aquellos documentos o escritos que carezcan absolutamente de los requisitos mínimos legalmente exigibles.

3.– Batera 20 eskabide, idazki edo komunikaziotik gora erregistratzeko eskatzen dutenek erregistro-bulego guztietan eredu normalizatu bat izango dute, eta eredu horretan zerrendatu eta zenbakitu beharko dituzte horiek guztiak. Gainera, interesatuak nortzuk diren eta dokumentuak zein organotara bidaltzen diren zehaztu beharko dute, bai eta testuen edukiak labur eman ere.

3.– Las personas que requieran el registro simultáneo de un número superior a 20 solicitudes, escritos o comunicaciones dispondrán, en todas las oficinas de registro, de un modelo normalizado en el que deberán relacionar aquéllas, numerándolas y especificando la identidad de las personas interesadas, los órganos destinatarios y un extracto de los contenidos.

8. artikulua.– Erregistro orokor nagusian eta bere erregistro laguntzaileetan idazpenak egitea.

Artículo 8.– Anotaciones en el registro general central y en sus registros auxiliares.

Norbanakoen edo beste herri-administrazioen eskabide, idazki edo komunikazioei, erregistro orokor nagusian edo bere erregistro laguntzaileetan aurkezten edo jasotzen direnei, behar den idazpena eginez emango zaie sarrera. Erregistratu ondoren, eskumena duen administrazio-organora bidaliko dira, eta organo horrek honela jokatuko du:

Las solicitudes, escritos o comunicaciones de particulares o de otras Administraciones públicas que se presenten o que se reciban en el registro general central o en los registros auxiliares de éste, serán registradas de entrada mediante la anotación correspondiente. Una vez registradas serán remitidas al órgano administrativo competente, el cual procederá de la siguiente forma:

a) Organo eskuduna erregistro orokor nagusiaz edo bere erregistro laguntzaileez baliatzen bada, erregistro hartzailean ez da irteera-erregistroko idazpenik egin beharko, ez eta sarrerakorik ere jomuga den organoan edo organo eskudunean, salbu eta organoen arteko barne-komunikazioetan, Dekretu horren 10. artikuluan aurreikusita baitaude.

a) En el caso de que el órgano competente se sirva del registro general central o de sus registros auxiliares no deberá realizarse anotación de registro de salida en el registro receptor ni de entrada en el órgano destinatario o competente, con excepción de las comunicaciones internas entre órganos, previstas en el artículo 10 de este Decreto.

Nolanahi ere, beren jarraipena bermatu beharko da horretarako eskuratzen dituen tresna edo sistema informatikoak banatuz, eta gehienez ere bi egun balioduneko epea ziurtatuta izango du, organo eskudunean aurkezteko.

Deberá, en cualquier caso, asegurarse su seguimiento a través de la distribución por medio de las herramientas o sistemas informáticos de los que se dote a tal efecto, garantizándose un plazo máximo de dos días hábiles para su entrega en el órgano competente.

b) Organo eskuduna beste erregistro orokor batez baliatzen bada edo azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38.4 artikuluan aurreikusitako beste herri-administrazio baten menpean badago, erregistro orokor nagusian edo laguntzailean sarrera-erregistroa emango zaie, eta gehienez bi egun balioduneko epean bidaliko zaio organo hartzaileari edo eskumena duen organoari, berak emango baitio sarrera.

b) En el caso de que el órgano competente se sirva de otro registro general o pertenezca a otra Administración pública de las previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la solicitud, escrito o comunicación será registrada de salida en el registro general central o en el auxiliar y remitida en el plazo máximo de dos días hábiles al órgano destinatario o competente quien le dará entrada.

9. artikulua.– Beste erregistro orokor batzuetan idazpenak egitea.

Artículo 9.– Anotaciones en otros registros generales.

Norbanakoek edo beste herri-administrazio batzuek aurkezten dituzten eskabide, idazki eta komunikazioei aurreko artikuluan aipatutako erregistro orokorretan emango zaie sarrera. Beste erregistro orokor batez baliatzen den administrazio-organo baterako, erakunde autonomiadun baterako edo azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38.4 artikuluan aurreikusitako beste herri-administrazio baterako badira, aurkezten diren erregistroan eman beharko zaie sarrera eta irteera, eta gehienez ere bi egun balioduneko epean bidali beharko da organo hartzailera edo eskumena duen organora.

Las solicitudes, escritos y comunicaciones que se presenten por los particulares y por otras Administraciones públicas en cualquiera de los registros generales distintos de los señalados en el artículo anterior serán registrados de entrada. En el caso de que tengan como destinatario un órgano administrativo que se sirva de otro registro general, un Organismo Autónomo u otra Administración pública de las previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, deberán ser registrados de entrada y salida en el registro de presentación y remitidos, en el plazo máximo de dos días hábiles, al órgano destinatario o competente.

10. artikulua.– Organoen arteko barne-komunikazioei buruzko idazpenak.

Artículo 10.– Anotaciones de las comunicaciones internas entre órganos.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren organoek elkarri egiten dizkioten komunikazio ofizialei sarrera- edo irteera-erregistroa emango zaie.

Las comunicaciones oficiales que se realicen por órganos de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi entre sí serán registradas de salida o entrada según corresponda.

Berdin jokatuko da erakunde autonomiadunen barne-komunikazioetan.

Lo mismo procederá en las comunicaciones internas de los Organismos Autónomos.

11. artikulua.– Aurkeztearen ondorioak.

Artículo 11.– Efectos de la presentación.

1.– Eskabideak, idazkiak eta komunikazioak azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38.4 artikuluan aurreikusitako edozein erregistrotan aurkezten diren datak balio osoa du, herritarrek epeak betetzeari begira.

1.– La fecha de presentación de las solicitudes, escritos y comunicaciones en cualquiera de los registros previstos el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, tiene plena validez a los efectos del cumplimiento de los plazos por parte de la ciudadanía.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren organo eskudunek eta beren erakunde autonomiadunek bete beharreko epeak zenbatuko dira eskabideari, idazkiari edo komunikazioari organo eskudunaren erregistroan sarrera ematen zaion egunetik kontatzen hasita, Dekretu honetan ezarritakoarekin bat etorriz.

2.– Los plazos que hayan de cumplir los órganos competentes de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos se computarán desde la fecha en la que la solicitud, escrito o comunicación haya tenido entrada en el registro del órgano competente en los términos establecidos en este Decreto.

3.– Dekretu honetan aurreikusitakoaren ondorioetarako, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren organo eskudunak hauek dira: Eusko Jaurlaritzaren sailen eta erakunde autonomiadunen egitura organiko eta funtzionala ezartzen duten arauetan eta araudi osagarrietan zehazten direnak.

3.– A los efectos de lo previsto en este Decreto son órganos competentes de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi los que se especifican en las normas que establecen la estructura orgánica y funcional de los Departamentos del Gobierno Vasco y de sus Organismos Autónomos y en la normativa complementaria.

12. artikulua.– Idazpenen ezaugarriak.

Artículo 12.– Características de los asientos.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta bere erakunde autonomiadunen edozein erregistrotan aurkezten edo jasotzen diren eskabide, idazki edo komunikazio guztiek idazpen bana izango dute. Idazpenek gutxienez datu hauek izango dituzte:

1.– Cada solicitud, escrito o comunicación que se presente o reciba en cualquier registro de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos tendrá su correspondiente asiento que contendrá, como mínimo, los siguientes datos:

a) Eskabide, idazki edo komunikazioaren zenbakizko identifikazioa.

a) La identificación numérica de la solicitud, escrito o comunicación.

b) Aurkezte-eguna eta –ordua; horrek adierazten du zein egunetan eta ordutan aurkeztu den eskabidea, idazkia edo komunikazioa.

b) La fecha y hora de presentación, que indica la fecha y hora en la que se presenta la solicitud, escrito o comunicación.

c) Erregistroan sartu den eguna eta ordua; horrek adierazten du zein ordutan, minututan eta segundotan aurkeztu den eskabidea, idazkia edo komunikazioa.

c) La fecha y hora de entrada en el registro, indicativa del día, hora minuto y segundo en el que se registra la solicitud, escrito o comunicación.

d) Agiri-mota, horrek adierazten baitu nolakoa den erregistratzen den agiria.

d) El tipo de documento, indicativo de la naturaleza del documento que se registra.

e) Agiriaren gaia, agiriaren edukia labur ematen baitu.

e) El asunto del documento, que es un resumen explicativo del contenido de éste.

f) Nondik datorren, pertsona, organoa, administrazio-unitatea edo zein herri-erakundetatik datorren adieraziz.

f) La identificación de la persona, el órgano, la unidad administrativa o el organismo público de procedencia.

g) Norentzat den, pertsona, organoa, administrazio-unitatea edo zein herri-erakunderentzat den adieraziz.

g) La identificación de la persona, el órgano, la unidad administrativa o el organismo público al que se dirige.

2.– Agirien irteerari buruzko idazpenek aurreko atalean adierazitako datuak bildu beharko dituzte, salbu eta b) eta c) letretan jasotakoak, horien ordez, irteera gertatu zen eguna adieraziko baita.

2.– Los asientos relativos a la salida de documentos contendrán los mismos datos señalados en el apartado anterior, excepto los contemplados en las letras b) y c) que serán sustituidos por la indicación del día en el que se produce la salida.

13. artikulua.– Agiriak zigilatzea.

Artículo 13.– Sellado de documentos.

1.– Erregistratzen diren idazki guztiak zigilatu beharko dira.

1.– Todos los escritos que sean registrados deberán ser sellados.

2.– Erregistroko zigiluek honako datu hauek bildu beharko dituzte:

2.– Los sellos de registro contendrán los siguientes datos:

a) Zein erregistro den.

a) Especificación del registro de que se trate.

b) Erregistratutako agiriaren sarrera edo irteera data.

b) La fecha de entrada o salida del documento de registro.

14. artikulua.– Aurkezte-ziurtagiriak.

Artículo 14.– Recibos de presentación.

1.– Eskabidea, idazkia edo komunikazioa Dekretu honen 5. artikuluan aurreikusitako lekuren batean aurkezten den unean, interesatuak aurkezte horren ziurtagiria eskatu ahal izango du, azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 70.3 artikuluan aipaturik baitago.

1.– En el momento de la presentación de la solicitud, escrito o comunicación, en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 5 del presente Decreto, la persona interesada podrá exigir la expedición del recibo acreditativo de dicha presentación a que se refiere el artículo 70.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

2.– Ziurtagirian honako hauek aipatuko dira: aurkezte lekua, eguna eta ordua, erregistroko idazpen-zenbakia, zeinek bidaltzen duen, zein organorentzat bidaltzen den, eskabide, idazki edo komunikazioaren edukiaren laburpen bat eta haiekin batera aurkezten diren agiriak.

2.– En el recibo constará el lugar, la fecha y hora de presentación, el número de asiento registral, el remitente, el órgano destinatario y un extracto del contenido de la solicitud, escrito o comunicación, así como la indicación de los documentos que en su caso la acompañen.

15. artikulua.– Zigilatutako agiriak.

Artículo 15.– Copias selladas.

1.– Interesatuek edo beren ordezkariek eskabidea, idazkia edo komunikazioa aurkezten badute paperean eta kopia batekin batera, erregistroa egiten duen pertsonak, jatorrizko agiria eta bere kopia bat datozela egiaztatu ondoren, kopia horretan adieraziko du noiz aurkeztu den agiria, aurreko artikuluan aipatutako aurkezte-ziurtagiritzat hartuko dena.

1.– En los casos en los que las personas interesadas o sus representantes efectúen la presentación de las solicitudes, escritos o comunicaciones en soporte papel acompañando una copia, la persona que realice el registro, previa verificación de la concordancia entre el contenido del original y el de su copia, hará constar en dicha copia la fecha de presentación, la cual tendrá la consideración de recibo de presentación referido en el artículo anterior.

2.– Interesatuek edo beren ordezkariek aurreko atalean aipatutako kopia aurkezten ez badute, erregistroko funtzionarioek eskabide, idazki edo komunikazioaren kopia bat egin ahal izango dute, aurreko atalean adierazitako moduan edo aurkezte-ziurtagiri bat ematean bezala jokatuz.

2.– Si la persona interesada o su representante no aportase la copia referida en el apartado anterior, el funcionario o funcionaria del registro podrá optar por realizar una copia de la solicitud, escrito o comunicación procediendo de la misma forma que la indicada en el apartado anterior o por la expedición de un recibo de presentación.

16. artikulua.– Jatorrizko agiriak prozedurari eranstea.

Artículo 16.– Aportación de documentos originales al procedimiento.

1.– Prozedura edo jarduera administratibo baten arauei jarraituz, interesatuak jatorrizko agiriak aurkeztu behar baditu, erregistroak aurkezte-unean kopia zigilatu bat egin beharko dio, interesatuak horretarako eskubidea du eta. Kopia hori interesatuak aurkeztu beharko du.

1.– En los supuestos en los que las normas reguladoras de un procedimiento o actuación administrativa requieran la aportación de documentos originales por la persona interesada, ésta tendrá derecho a que el registro le expida en el momento de la presentación una copia sellada del documento original. Esta copia deberá ser aportada por la persona interesada.

2.– Erroldak kopia eta jatorrizko agiria alderatuko ditu haien edukien egiazkotasuna ziurtatzeko. Halaber, jatorrizko agiria eskabide, idazki edo komunikazioari erantsiko dio bidali nahi den organora bidaltzeko. Gainera, kopia interesatuari emango dio, eta zigilu bat jarriko dio, honako datu hauek jakinaraziko dituena:

2.– El registro cotejará la copia y el documento original, comprobando la identidad de sus contenidos, unirá el documento original a la solicitud, escrito o comunicación al que se acompañe para su remisión al órgano destinatario y entregará la copia a la persona interesada con un sello en el que consten los siguientes datos:

a) Jatorrizko agiriaren aurkezte-eguna eta –lekua.

a) Fecha de entrega del documento original y lugar de presentación.

b) Jatorrizko agiriaren organo hartzailea eta prozeduraren helburua, labur emana, edo zein jardueratarako aurkezten den agiria.

b) Órgano destinatario del documento original y extracto del objeto del procedimiento o actuación para cuya tramitación se aporta.

3.– Kopia zigilatuak ziurtatuko du jatorrizko agiria Administrazioak duela, eta kopia hori baliagarria izango da herritarrek azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 35.f) artikuluan jasotako eskubidea erabiltzeko, bai eta, hala badagokio, jatorrizko agiria itzultzea eskatzeko ere, behin prozedura edo jarduera bukatuta, edo aplikatu beharreko araudian xedatutakoa betez.

3.– La copia sellada acreditará que el documento original se encuentra en poder de la Administración, siendo válida a los efectos del ejercicio por la ciudadanía del derecho reconocido en el artículo 35.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, así como para solicitar, en su caso, la devolución del documento original una vez finalizado el procedimiento o actuación o de acuerdo con lo que disponga la normativa de aplicación.

17. artikulua.– Kopia konpultsatuak prozedurari eranstea.

Artículo 17.– Aportación de copias compulsadas al procedimiento.

1.– Prozedura edo jarduera administratibo baten arauei jarraituz, interesatuek jatorrizko agirien kopia konpultsatuak aurkeztu behar badituzte, jatorrizko agiriak berreskuratzeko eskubidea izango dute, eskabidea, idazkia edo komunikazioa aurkezten den erregistroek itzulita, nornahi delarik agiri horren hartzailea.

1.– En los supuestos en los que las normas reguladoras de un procedimiento o actividad administrativa requieran la aportación de copias compulsadas de documentos originales, las personas interesadas podrán ejercer su derecho a la inmediata devolución de éstos últimos por los registros en las que se presente la solicitud, escrito o comunicación, con independencia del órgano o Administración destinataria.

2.– Eskubide hori erabiltzeko, herritarrek jatorrizko agiriarekin batera haren kopia bat ere aurkeztu ahal izango dute.

2.– Para el ejercicio de este derecho la ciudadana o el ciudadano deberá aportar, junto con el documento original, una copia del mismo.

Erregistroak agiriak eta kopiak alderatuko ditu, jatorrizko agiria itzuliko die herritarrei, eta kopia zigilu baten edo konpultsa-egiaztagiri baten bidez erantsiko dio hartzailearentzako dokumentuarekin batera doan eskabide, idazki edo komunikazioari.

El registro realizará el cotejo de los documentos y copias, comprobando la identidad de sus contenidos, devolverá el documento original a la ciudadana o al ciudadano y unirá la copia con un sello o acreditación de compulsa, a la solicitud, escrito o comunicación a la que se acompañe para su remisión al destinatario.

Zigiluan edo konpultsa-egiaztagirian adieraziko da zein egunetan eta zein organotan egin zen, bai eta kopia konpultsatua nork eman zuen ere.

El sello o acreditación de compulsa expresará la fecha en que se practicó, así como la identificación del órgano y de la persona que expiden la copia compulsada.

3.– Kopia konpultsatuak jatorrizko agiriak besteko balioa izango du dagokion prozeduran, baina ez du inola ere egiaztatuko jatorrizko agiriaren benetakotasuna.

3.– La copia compulsada tendrá la misma validez que el original en el procedimiento concreto de que se trate, sin que en ningún caso acredite la autenticidad del documento original.

4.– Erregistroek ez dituzte jatorrizko agirien kopiak konpultsatuko, baldin eta kopia horiek interesatuek aurkeztutako eskabide, idazki edo komunikazioei eransten ez bazaizkie.

4.– Los registros no compulsarán copias de documentos originales cuando dichas copias no acompañen a solicitudes, escritos o comunicaciones presentadas por las personas interesadas.

18. artikulua.– Fax, telegrama edo burufaxez bidalitako agiriak.

Artículo 18.– Documentos remitidos por fax, por telegrama y por burofax.

1.– Faxez jasotako eskabide, idazki edo komunikazioak ez dira erregistratuko.

1.– No se registrarán las solicitudes, escritos y comunicaciones que se reciban por fax.

2.– Telegramak eta burufaxak, bai eta jasotako mezuaren edukia behar bezain ondo egiazta dezaketen beste zerbitzuak ere -mezua bidali eta jaso dela ere ziurtatzen baitute-, erregistratu egin behar dira, Dekretu honen 7. artikuluan jasota dauden baldintzak betetzen dituztenean, eta bertan sarrera- eta irteera-erregistroa dela-eta aurreikusitako arauak aplikatuko zaizkie.

2.– Los telegramas y los burofaxes, así como aquellos otros servicios de características similares que comporten acreditación fehaciente del contenido del mensaje remitido y de su remisión y recepción, deberán ser registrados cuando cumplan los requisitos contenidos en el artículo 7 de este Decreto y les serán de aplicación las normas en él previstas en cuanto a registro de entrada y salida.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
ERREGISTRO ELEKTRONIKOA
EL REGISTRO ELECTRÓNICO

19. artikulua.– Erregistro elektronikoa.

Artículo 19.– Registro electrónico.

1.– Erregistro elektroniko baten bidez, sarrera edo irteera emango zaie bide elektronikoak, informatikoak eta telematikoak erabiliz bidaltzen diren eskabide, idazki eta komunikazioei, bitarteko horiek erabiliko direla aurreikusten den prozedura eta izapideetan.

1.– Existirá un registro electrónico para la recepción o salida de todas las solicitudes, escritos y comunicaciones que se transmitan por medios electrónicos, informáticos y telemáticos en aquellos procedimientos y trámites en los que se prevea la utilización de los citados medios.

Errolda elektronikoak eskabide, idazki edo komunikazioen hartzaile den organoaren erregistro orokorrari egiten dituen idazpen guztiak jakinaraziko dizkio. Horretarako, bi erroldak integratuta eta elkarrekin komunikatuta egongo dira.

El registro electrónico comunicará toda anotación que efectúe al registro general del órgano destinatario de la solicitud, escrito o comunicación. A tal efecto, ambos registros estarán integrados e intercomunicados informáticamente.

2.– www.euskadi.net helbide elektronikoan informazio eguneratua emango da pertsona fisiko eta juridiko eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren organoen arteko eta organoen beraien arteko komunikazio elektronikoak jaso ditzaketen prozedura eta administrazio-izapideei buruz. Horrek ez du esan nahi, ordea, behar izanez gero, beste publizitate-bide batzuk erabil ezin daitezkeenik.

2.– En la dirección electrónica www.euskadi.net se mantendrá información actualizada de los procedimientos y trámites administrativos susceptibles de comunicaciones electrónicas entre las personas físicas y jurídicas y los órganos de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de éstos entre sí, sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad que resulten preceptivos.

Helbide horretan, eredu normalizatu batzuk eskuragarri egongo dira, eta eredu horiek lagunduko dute izapidetze elektronikoa ahalbidetzeko eskabideak, idazkiak edo komunikazioak aurkezten.

En esa misma dirección estarán disponibles los modelos normalizados que permitan la presentación de las solicitudes, escritos o comunicaciones que se habiliten para la tramitación electrónica.

20. artikulua.– Erregistro elektronikoaren eginkizunak.

Artículo 20.– Funciones del registro electrónico.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren erregistro elektronikoak honako eginkizun hauek izango ditu:

El registro electrónico de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi desarrollará las siguientes funciones:

a) Administrazio honetako organo eskudunek onetsitako arauetan dauden izapide eta prozedurei buruzko eskabide, idazki eta komunikazioak jaso eta bidaltzea, baldin eta bide elektronikoak erabiltzea aurreikusita badaukate.

a) La recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones relativas a los trámites y procedimientos contenidos en las normas aprobadas por los órganos competentes de esta Administración que prevean la utilización de medios electrónicos.

b) Sarrerako eta irteerako idazpenak egitea, Dekretu honen 12. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.

b) La anotación de los asientos de entrada y salida de conformidad con lo establecido en el artículo 12 del presente Decreto.

c) Aurkezte-ziurtagiriak ematea, Dekretu honen 23. artikuluan xedatutakoari jarraituz.

c) La expedición de recibos de presentación en los términos establecidos en el artículo 23 del presente Decreto.

d) Ziurtagiriak ematea.

d) La expedición de certificaciones.

e) Sarrerako eta irteerako idazpenak egin eta zaintzea.

e) El mantenimiento y conservación de los asientos de entradas y salidas.

f) Legez edo arauz ematen zaien beste edozein.

f) Cualesquiera otras que se les atribuyan legal o reglamentariamente.

21. artikulua.– Eskabideak, idazkiak eta komunikazioa aurkeztea.

Artículo 21.– Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones.

1.– Erregistro elektronikoak onartuko du bide elektronikoak erabiliz eskabideak, idazkiak eta komunikazioak aurkeztea, baldin eta eskabideak, idazkiak eta komunikazio horiek Administrazio honek emandako xedapen orokorretan erabilera hori aurreikusten duten izapide eta prozedurei buruzkoak badira eta xedapen horiek hala aurreikusten badute eta abenduaren 18ko 232/2007 Dekretuan ezarritakoa betetzen badute (Dekretu horrek arautzen du bide elektroniko, informatiko eta telematikoek administrazio-prozeduretan duten erabilera).

1.– El registro electrónico admitirá la presentación por medios electrónicos de las solicitudes, escritos y comunicaciones relativos a los trámites y procedimientos que prevean dicha utilización en las disposiciones de carácter general dictadas por esta Administración que así lo dispongan y cumplan lo dispuesto en el Decreto 232/2007, de 18 de diciembre, por el que se regula la utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en los procedimientos administrativos.

2.– Eskabideak, idazkiak eta komunikazioak bide elektronikoak erabiliz aurkeztea borondatezkoa izango da interesatuentzat, eta azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38.4 artikuluan jasotako lekuen ordezko izan litezke, salbu eta xedapen orokor batek horren derrigortasuna ezartzen badu.

2.– La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones por medios electrónicos tendrá carácter voluntario para las personas interesadas, siendo alternativa a los lugares que contempla el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, salvo que una disposición de carácter general establezca el carácter obligatorio de la misma.

3.– Eskabideak, idazkiak eta komunikazioak urteko egun guztietan eta eguneko hogeita lau orduetan aurkez litezke erregistro elektronikoan. Erregistro elektronikoa Euskal Autonomia Erkidegoko egun eta ordu ofizialaren arabera arautuko da, eta datu hori erregistroan sartzeko helbide elektronikoan agertu beharko da, nabarmen.

3.– La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones en el registro electrónico podrá realizarse durante las veinticuatro horas de todos los días del año. El registro electrónico se regirá por la fecha y hora oficial que rige en la Comunidad Autónoma de Euskadi, que deberá figurar visible en la dirección electrónica de acceso al registro.

4.– Eskabideak, idazkiak eta komunikazioak erregistro elektronikoan aurkezteak eta Dekretu honetan onartutako gainerako bideak erabiltzeak ondorio berberak izango dituzte.

4.– La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones en el registro electrónico tendrá idénticos efectos que la realizada por los demás medios admitidos en este Decreto.

22. artikulua.– Epeak nola zenbatu.

Artículo 22.– Cómputo de plazos.

1.– Eskabideak, idazkiak eta komunikazioak erregistro elektronikoan aurkeztea, agiri horiek jasotzea, eta idazkiak eta komunikazioak bidaltzea Egutegi Ofizialari jarraituz egingo dira, egun baliodunetan zenbatutako epeak kalkulatzeari begira. Egutegi hori Administrazio Elektronikorako eta Herritarrei Arreta emateko Zuzendaritzari aplikatuko zaio, zuzendaritza horri atxikita baitago erregistro elektronikoa.

1.– La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones en el registro electrónico, su recepción, así como las remisiones de escritos y comunicaciones por aquél se regirá, a efectos de cómputo de los plazos fijados en días hábiles, por el Calendario Oficial aplicable a la Dirección de Administración Electrónica y Atención a la Ciudadanía, a la que se encuentra adscrito el registro electrónico.

2.– Erregistro elektronikorako balioduna ez den egun batean jasotako eskabideak, idazkiak eta komunikazioak hurrengo egun balioduneko lehenengo orduan sartu direla ulertuko da. Ondorio horietarako, sarrera-idazpenean honako aurkezte-egun eta -ordu hauek idatziko dira: eskabideak, idazkiak eta komunikazioak benetan jaso ziren egunak eta orduak, baina hurrengo egun balioduneko zero orduak eta segundo bat sarrera-egun eta -ordu moduan agertuta.

2.– La entrada de solicitudes, escritos y comunicaciones recibidas en un día inhábil para el registro electrónico se entenderá efectuada en la primera hora del primer día hábil siguiente. A estos efectos, en el asiento de la entrada se inscribirán como fecha y hora de presentación aquellas en las que se produjo efectivamente la recepción, constando como fecha y hora de entrada las cero horas y un segundo del primer día hábil siguiente.

23. artikulua.– Aurkezte-ziurtagiria.

Artículo 23.– Recibo de presentación.

1.– Erregistro elektronikoak bide elektroniko bera erabiliz eskabide, idazki edo komunikazioaren aurkezte-ziurtagiri bat emango du. Ziurtagirian honako datu hauek aipatuko dira: aurkezte eguna eta ordua, erregistro-zenbakia, zeinek bidaltzen duen, zein organorentzat bidaltzen den, eta eskabide, idazki edo komunikazioaren edukiaren laburpen bat.

1.– El registro electrónico emitirá por el mismo medio electrónico un recibo de presentación de la solicitud, escrito o comunicación en el que conste la fecha y hora de presentación, el número de registro, el remitente, el órgano destinatario y un extracto del contenido de la solicitud, escrito o comunicación.

2.– Erabiltzaileari ohartarazi beharko zaio ezen, aurreko atalean aurreikusitako aurkezte-ziurtagiria jaso ezean, edo, hala badagokio, transmisioan huts edo akatsen bat gertatu dela dioen mezua jasoz gero, esan nahi izango duela agiririk ez dela jaso, eta beste uneren batean aurkezpena egin eta beste bideren batzuk erabili beharko direla horretarako.

2.– La persona usuaria deberá ser advertida de que la no recepción del recibo de presentación previsto en el apartado anterior, o en su caso, la recepción de un mensaje de indicación de error o deficiencia de la transmisión implica que no se ha producido la recepción, debiendo realizarse la presentación en otro momento o utilizando otros medios.

3.– Aurkezte-ziurtagiria informatikoki artxibatu ahal izango da eta, bere egiazkotasuna eta osotasuna bermatzeko, erregistro elektronikoa atxikita dagoen organoaren sinadura elektronikoa beharrezkoa izango da.

3.– El recibo de presentación podrá ser archivado informáticamente por la persona interesada y garantizará su autenticidad e integridad mediante la firma electrónica del órgano al que esté adscrito el registro electrónico.

24. artikulua.– Zerbitzuaren etenaldiak.

Artículo 24.– Interrupciones del servicio.

1.– Mantenimendu tekniko edo operatiboarekin lotutako arrazoiak tartean badira, behar den bitartean etenda geratu ahal izango da eskabide, idazki eta komunikazioen jasotzea. Erregistro elektronikoaren erabiltzaile izan litezkeen pertsonei ahal besteko aurrerapenez jakinarazi behar zaie etenaldiaren berri, honako helbide elektroniko honetan: www.euskadi.net.

1.– Cuando concurran razones de mantenimiento técnico u operativo podrá interrumpirse por el tiempo imprescindible la recepción de solicitudes, escritos y comunicaciones. La interrupción deberá anunciarse a las personas potenciales usuarias del registro electrónico en la dirección electrónica www.euskadi.net con la antelación que resulte posible.

2.– Erregistro elektronikoaren funtzionamendua ezustean eteten bada, ahal den guztietan, erabiltzaileak mezu bat ikusiko du, horren berri ematen duena.

2.– En supuestos de interrupción no planificada en el funcionamiento del registro electrónico y siempre que sea posible, la persona usuaria visualizará un mensaje en el que se comunica tal circunstancia.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

DISPOSICIONES ADICIONALES

Lehenengoa.– Euskadiren Ordezkaritzak.

Primera.– Delegaciones de Euskadi.

1.– Euskadik Bruselan, Madrilen, Mexikon, Argentinan, Txilen, Venezuelan, Estatu Batuetan eta Frantzian dituen ordezkaritzetan edo sor litezkeenetan dituen edo izan litzakeen egoitzetan erregistro orokor bana izango du. Erregistro hori Jaurlaritzaren Lehendakaritzako Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusiari atxikita egongo da eta indarrean dagoen legerian eta Dekretu honetan xedatutakoari jarraituz jardungo du.

1.– Las Delegaciones de Euskadi en Bruselas, Madrid, México, Argentina, Chile, Venezuela, Estados Unidos, Francia y aquellas otras que se pudieran crear, dispondrán en sus respectivas sedes de un registro general que se adscribirá a la Secretaría General de Acción Exterior de Presidencia del Gobierno y se regirán en su funcionamiento por lo dispuesto en la legislación vigente y en el presente Decreto.

2.– Euskadiren Ordezkaritzen erregistro orokorrak irekita dauden egunak eta orduak Ordezkaritza bakoitzaren arduradunak finkatuko ditu. Datu horiek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta www.euskadi.net helbide elektronikoan argitaratuko dira.

2.– Los días y horario de apertura de los registros generales de las Delegaciones de Euskadi serán los que se determinen por la persona responsable de cada una de dichas Delegaciones y serán objeto de publicación en el Boletín Oficial del País Vasco y en la dirección electrónica www.euskadi.net.

Bigarrena.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren itunpeko erregistroak.

Segunda.– Registros concertados de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

1.– Azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38.4.b) artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako, honako hauek dira Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren itunpeko erregistroak: Administrazio Orokor horrekin derrigorrezko hitzarmena sinatu duten toki-erakundeetako erregistroak, bai eta etorkizunean sinatuko dutenak ere.

1.– A los efectos de lo establecido en el artículo 38.4.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, son registros concertados de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi los de las Entidades Locales que han suscrito el preceptivo convenio con dicha Administración General, así como los que lo suscriban en el futuro.

2.– Itunpeko erregistroek indarrean dagoen legerian aurreikusitakoari jarraituz jardungo dute.

2.– Los registros concertados se regirán en su funcionamiento por lo previsto en la normativa vigente.

3.– Itunpeko erregistroak irekita dauden egunak eta orduak toki-erakunde bakoitzeko organo eskudunak erabakiko ditu.

3.– Las fechas y el horario de apertura de los registros concertados serán las que se determinen por el órgano competente de cada entidad local.

4.– Itunpeko erregistroen zerrenda www.euskadi.net helbide elektronikoan argitaratuko da.

4.– La relación de registros concertados será publicada en la dirección electrónica www.euskadi.net.

Hirugarrena.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren menpeko polizia-kidegoen segurtasun-jarduera eta Justizia Administrazioaren jurisdikzio-ordenetako ekintzak.

Tercera.– Actividad de seguridad ciudadana de los Cuerpos de Policía dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y actuaciones de los distintos órdenes jurisdiccionales de la Administración de Justicia.

Honako jarduera hauek geratzen dira dekretu honen aplikazio-eremutik kanpo: Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren menpeko polizia-kidegoen segurtasun-jarduera eta legeriak Justizia Administrazioaren jurisdikzio-ordenetako Auzitegi eta Epaitegiei ezartzen dizkien jarduera eta prozedura guztiak, beren araudia bete behar izango dutenak.

Quedan excluidas del ámbito de aplicación del presente Decreto la actividad de seguridad ciudadana de los Cuerpos de Policía dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, así como todas la actuaciones y procedimientos que la legislación vigente atribuye a los Juzgados y Tribunales de los distintos órdenes jurisdiccionales de la Administración de Justicia, las cuales se regirán por su correspondiente normativa específica.

Laugarrena.– Konfidentzialtasun edo sekretu printzipioari atxikitako prozedurak.

Cuarta.– Procedimientos sujetos a los principios de confidencialidad o secreto.

Xedapen edo arau batek konfidentzialtasun edo sekretu printzipioa ezartzen badu berari atxikitako prozeduren inguruan, prozedura horiek izapidetzeko dokumentazioa gutunazal itxian aurkeztuko da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta bere erakunde autonomiadunen erregistroetan. Erregistroetako bulegoetako langileek ez dute irekiko gutunazal hori.

Cuando una disposición legal o reglamentaria establezca el principio de confidencialidad o secreto en relación con los procedimientos sujetos al mismo, la documentación necesaria para la tramitación de dichos procedimientos que se presente en los registros de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de sus Organismos Autónomos, se entregará en sobre cerrado que no será abierto por el personal de las oficinas de registro.

Bosgarrena.– Erregistroak irekita dauden egunak eta orduak.

Quinta.– Días y horarios de apertura de los registros.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta bere erakunde autonomiadunen erregistroak irekita dauden egunak eta orduak segidan zehazten dira. Horrek ez du esan nahi lehenengo xedapen gehigarrian eta azken xedapenetatik bigarrenean ezarritakoa aplika ezin daitekeenik.

1.– Los días de apertura y el horario de los registros de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos son los que se determinan a continuación, ello sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional primera y en la disposición final segunda:

Goizez Arratsaldez

Mañana Tarde

Neguko ordutegia Astelehenetik ostegunera: 09:00etatik 13:00etara. Astelehenetik ostegunera: 15:00etatik 16:30era.

Horario de invierno Lunes a jueves: de 09:00 a 13:00 horas. Lunes a jueves: de 15:00 a 16:30 horas.

Ostiraletan: 09:00etatik 14:00etara.

Viernes: de 09:00 a 14:00 horas.

Udako ordutegia Astelehenetik ostiralera: 09:00etatik 14:00etara.

Horario de verano Lunes a viernes: de 09:00 a 14:00 horas.

Zuzenean-Lakua erregistroa

Registro Zuzenean-Lakua

Negu eta udako ordutegia Astelehenetik ostiralera: 08:00etatik 19:00etara, etengabe

Horario de invierno y verano Lunes a viernes: de 08:00 a 19:00 horas ininterrumpidamente

Nolanahi ere, Euskal Autonomia Erkidegoko jai-egunen egutegi ofiziala kontuan hartuko da, bai eta tokian tokiko jaiak ere, erregistroak dauden udalerrietakoak alegia.

En todo caso, se tendrá en cuenta el Calendario Oficial de Fiestas Laborales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, así como las fiestas locales de los municipios en los que se encuentren ubicados los registros.

2.– Hala ere, Jaurlaritzako sailek eta erakunde autonomiadunek erregistroko ordutegi berezi bat ezarri ahal izango dute, dagokien epean agiri asko aurkeztu behar diren administrazio-prozeduretarako. Ordutegiko xehetasun hori eta horretarako prestatzen diren erregistro-bulegoen zerrenda jasota egongo dira dagokien administrazio-prozedurako agirien aurkezpena arautzen duen xedapenean. Ordutegi berezi horren indarraldia ezin izango da agiriak aurkezteko epea baino luzeagoa izan; epe hori, agirien aurkezpena arautzen duen xedapenean ezarrita egongo da.

2.– No obstante lo anterior, los Departamentos del Gobierno y los Organismos Autónomos podrán establecer un horario específico de registro para los procedimientos administrativos que impliquen una muy elevada presentación de documentos durante el plazo que tengan establecido. Esta especificación de horario, así como las oficinas de registro que se habiliten para ello, deberá constar en la disposición en que se regule la presentación de documentos del procedimiento administrativo de que se trate. El plazo de vigencia de este horario específico no podrá superar el plazo de presentación de documentos que se establezca en la disposición en que se regule la misma.

3.– Erregistro elektronikoko ordutegia Dekretu honen 21. artikuluan zehaztuta dago.

3.– El horario del registro electrónico es el que se determina en el artículo 21 de este Decreto.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Maila bereko edo apalagoko xedapenak indargabeturik geratuko dira dekretu honetan xedatutakoarekin kontraesanean edo bertan xedatutakoaren aurka dauden puntuetan.

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.– 1.– Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio Orokorraren eta bere erakunde autonomiadunen eremuan agirien kopiak eta ziurtagiriak emateari eta sinadurak legeztatzeari buruzko ekainaren 18ko 149/1996 Dekretuaren 2. eta 3. atalak aldatu dira. Honela idatzirik geratzen dira:

Primera.– 1.– Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 5 del Decreto 149/1996, de 18 de junio, sobre expedición de copias de documentos y certificaciones y la legalización de firmas en el ámbito de la Administración General y Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que quedan redactados como sigue:

"2.– Funtzionarioek eta agintariek konpultsatu ahal izango dituzte beren sailetan edo erakunde autonomiadunetan izapidetzen diren administrazio-espedienteetan sartzen diren kopiak.

"2.– Los funcionarios y autoridades podrán compulsar las copias de los documentos que se incorporen a los expedientes administrativos que se tramiten en sus Departamentos u Organismos Autónomos.

– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eremura mugatuko dira konpultsaren ondorioak.

Los efectos de la compulsa se circunscribirán al ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

3.– Aurreko atalean aipatutakoa gorabehera, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta bere erakunde autonomiadunen erregistro-bulegoek konpultsatu beharko dituzte bertan aurkezten diren jatorrizko agirien kopiak, baldin eta azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38.4 artikuluan jasotako edozein administraziotara zuzenduta badaude eta kopia konpultsatu horiek administrazio-prozedurei edo –jarduerei erantsi behar bazaizkie, gai horiei buruzko araudiekin bat etorriz".

3.– Sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior las oficinas de registro de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos deberán compulsar las copias de los documentos originales que se presenten en los mencionados registros y que se dirijan a cualquiera de las Administraciones que contempla el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, siempre y cuando dichas copias compulsadas deban ser aportadas a los procedimientos o actuaciones administrativas de conformidad con las normas reguladoras de los mismos ".

Bigarrena.– 1.– Baimena ematen zaio Jaurlaritzako lehendakariordeari dekretu hau garatu eta aplikatzeko behar diren xedapenak emateko, eta batez ere, lehengo erregistroak aldatu eta erregistro berriak eraikitzeko, bai eta Administrazio Orokorraren erregistroak irekita dauden egunak eta orduak eguneratu eta aldatzeko ere. Horrek ez du esan nahi Dekretu honen lehenengo xedapen gehigarriaren 2. atalean ezarritakoa aplika ezin daitekeenik.

Segunda.– 1.– Se faculta a la Vicepresidenta del Gobierno para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación del presente Decreto y, en particular, para proceder a la modificación y creación de nuevos registros y a la actualización y modificación de los días y el horario de apertura de los registros de la Administración General, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2 de la disposición adicional primera de este Decreto.

2.– Erakunde autonomiadunen erregistro elektronikoak sortzeko, eta erregistro orokorrak eta laguntzaileak irekita dauden egunak eta orduak aldatu eta eguneratzeko, erakunde autonomiaduna atxikita dagoen sailaren titularrak arau-xedapen bat eman beharko du, eta hori guztia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

2.– La creación de los registros electrónicos de los Organismos Autónomos, así como la modificación o actualización del horario y los días de apertura de sus registros generales y auxiliares, se realizará mediante disposición reglamentaria del titular del Departamento al que se encuentre adscrito el Organismo Autónomo y serán objeto de publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Hirugarrena.– Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko da indarrean.

Tercera.– El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2008ko apirilaren 29an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 29 de abril de 2008.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Jaurlaritzaren lehendakariordea,

La Vicepresidenta del Gobierno,

IDOIA ZENARRUTZABEITIA BELDARRAIN.

IDOIA ZENARRUTZABEITIA BELDARRAIN.

I. ERANSKINA, APIRILAREN 29KO 72/2008 DEKRETUARENA
ANEXO I AL DECRETO 72/2008, DE 29 DE ABRIL
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIO OROKORRAREN ERREGISTRO OROKOR NAGUSIA ETA BERE ERREGISTRO LAGUNTZAILEAK
REGISTRO GENERAL CENTRAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI Y SUS REGISTROS AUXILIARES

1.– Erregistro Orokor Nagusia: Donostia-San Sebastián kalea, 1 – 01010 Vitoria-Gasteiz.

1.– Registro General Central: c/ Donostia-San Sebastián, 1 – 01010 Vitoria-Gasteiz.

Erregistro Orokor Nagusiaren bulegoak:

Oficinas del Registro General Central:

• Zuzenean - Lakua

• Zuzenean – Lakua

• Jaurlaritzaren Lehendakariordetza

• Vicepresidencia del Gobierno

• Ogasun eta Herri Administrazio Saila

• Departamento de Hacienda y Administración Pública

• Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila

• Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social

• Herrizaingo Saila

• Departamento de Interior

• Industria, Merkataritza eta Turismo Saila

• Departamento de Industria, Comercio y Turismo

• Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Saila

• Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales

• Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila

• Departamento de Educación, Universidades e Investigación

• Osasun Saila

• Departamento de Sanidad

• Kultura Saila

• Departamento de Cultura

• Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saila

• Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

• Garraio eta Herri Lan Saila

• Departamento de Transportes y Obras Públicas

• Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Saila

• Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación

2.– Erregistro Orokor Nagusiaren Arabako Erregistro Laguntzaileak:

2.– Registros auxiliares en Álava del Registro General Central:

2.1.– Samaniegoko eraikinaren Erregistro Laguntzailea: Samaniego kalea, 2 - 01008 Vitoria-Gasteiz.

2.1.– Registro Auxiliar del Edificio de Samaniego: c/ Samaniego, 2 – 01008 Vitoria-Gasteiz.

Erregistro Laguntzailearen bulegoak:

Oficinas del Registro Auxiliar:

• Zuzenean – Vitoria-Gasteiz.

• Zuzenean – Vitoria-Gasteiz.

• Arabako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantzako Lurralde Ordezkaritza

• Delegación Territorial de Justicia, Empleo y Seguridad Social de Álava

• Arabako Trafikoaren Lurralde Bulegoa

• Oficina Territorial de Tráfico de Álava

• Arabako Industria, Merkataritza eta Turismoko Lurralde Bulegoa

• Oficina Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Álava

• Arabako Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Lurralde Ordezkaritza

• Delegación Territorial de Vivienda y Asuntos Sociales de Álava

2.2.– Arabako EATaren Erregistro Laguntzailea: Gasteiz hiribidea, 18 - 01008 Vitoria-Gasteiz.

2.2.– Registro Auxiliar de la E.A.T. de Álava: Avda. Gasteiz, 18 – 01008 Vitoria-Gasteiz.

2.3.– Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzaren Erregistro Laguntzailea: Adriano VI. kalea, 20 - 01008 Vitoria-Gasteiz.

2.3.– Registro Auxiliar de la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo: c/ Adriano VI; 20 – 01008 Vitoria-Gasteiz.

2.4.– Arabako Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritzaren Erregistro Laguntzailea: San Prudentzio kalea, 18, behea – 01009 Vitoria-Gasteiz.

2.4.– Registro Auxiliar de la Delegación Territorial de Educación de Álava: c/ San Prudencio, 18, bajo - 01009 Vitoria-Gasteiz.

2.5.– Ingurumen eta Lurralde Antolamenduko Arabako Lurralde Zerbitzuen Erregistro Laguntzailea: Forondako Atea kalea, 11 – 01010 - Vitoria-Gasteiz.

2.5.– Registro Auxiliar de los Servicios Territoriales de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Álava: c/ Portal de Foronda, 11 - 01010 Vitoria-Gasteiz.

2.6.– Hazietako eta mintegi-landareetako Zerbitzuaren Erregistro Laguntzailea: Arkauteko Nekazaritza Etxaldea – 01192 Arkaute (Araba)

2.6.– Registro Auxiliar del Servicio de Semillas y Plantas de Vivero: Granja Modelo de Arkaute – 01192 Arkaute (Álava)

3.– Erregistro Orokor Nagusiaren Bizkaiko Erregistro Laguntzaileak.

3.– Registros Auxiliares en Bizkaia del Registro General Central.

3.1.– Kale Nagusiko 85eko eraikinaren Erregistro Laguntzailea: Kale Nagusia, 85 – 48001 Bilbao.

3.1.– Registro Auxiliar del Edificio de Gran Vía, 85: c/ Gran Vía, 85 – 48001 Bilbao.

Erregistro Laguntzailearen bulegoak:

Oficinas del Registro Auxiliar:

• Zuzenean - Bilbao

• Zuzenean – Bilbao

• Bizkaiko Justizia, Lan eta Gizarte Segurantzako Lurralde Ordezkaritza

• Delegación Territorial de Justicia, Empleo y Seguridad Social de Bizkaia.

• Bizkaiko Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Lurralde Ordezkaritza

• Delegación Territorial de Vivienda y Asuntos Sociales de Bizkaia

• Bizkaiko Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritza

• Delegación Territorial de Educación en Bizkaia

• Bizkaiko Kulturako Lurralde Ordezkaritza

• Delegación Territorial de Cultura de Bizkaia

• Bizkaiko Portuen Lurralde Zerbitzua

• Servicio Territorial de Puertos de Bizkaia

• Ingurumen eta Lurralde Antolamenduko Bizkaiko Lurralde Zerbitzuak

• Servicios Territoriales de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Bizkaia

3.2.– Kale Nagusiko 81eko eraikinaren Erregistro Laguntzailea: Kale Nagusia, 81 – 48010 Bilbao.

3.2.– Registro Auxiliar del Edificio de Gran Vía, 81: c/ Gran Vía, 81 - 48010 Bilbao.

Erregistro Laguntzailearen bulegoak:

Oficinas del Registro Auxiliar:

• Itsas Administrazioko Eskola

• Escuela de Administración Marítima

• Bizkaiko Arrantza eta Akuikultura Zuzendaritza

• Dirección de Pesca y Acuicultura de Bizkaia

3.3.– Bizkaiko EATaren Erregistro Laguntzailea: Buenos Aires kalea, 6 – 48001 Bilbao.

3.3.– Registro Auxiliar de la E.A.T. de Bizkaia: c/ Buenos Aires, 6 – 48001 Bilbao.

3.4.– Bizkaiko Jokoaren Lurralde Bulegoaren Erregistro Laguntzailea: Kale Nagusia, 2, 6.a – 48001 Bilbao.

3.4.– Registro Auxiliar de la Oficina Territorial de Juego de Bizkaia: c/ Gran Vía, 2, 6.º - 48001 Bilbao.

3.5.– Bizkaiko Trafikoaren Lurralde Bulegoaren Erregistro Laguntzailea: Ertzilla kalea, 4 – 6 – 48009 Bilbao.

3.5.– Registro Auxiliar de la Oficina Territorial de Tráfico de Bizkaia: c/ Ercilla, 4 – 6 – 48009 Bilbao.

3.6.– Bizkaiko Industria, Merkataritza eta Turismoko Lurralde Bulegoaren Erregistro Laguntzailea: Concha Jeneralaren kalea, 23 – 48010 Bilbao.

3.6.– Registro Auxiliar de la Oficina Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Bizkaia: c/ General Concha, 23 - 48010 Bilbao.

3.7.– Urdaibaiko Biosfera Erreserbaren Patronatuaren Erregistro Laguntzailea: Udetxea jauregia, z.g. – 48300 Gernika-Lumo (Bizkaia).

3.7.– Registro Auxiliar del Patronato de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai: Palacio Udetxea, s/n – 48300 Gernika-Lumo (Bizkaia).

3.8.– Bizkaiko Arrantza Ikuskaritzaren Zerbitzuaren Erregistro Laguntzailea: Matxikorta kaia, z.g. – 48370 Bermeo (Bizkaia).

3.8.– Registro Auxiliar del Servicio de Inspección Pesquera de Bizkaia: Matxikorta kaia, s/n - 48370 Bermeo (Bizkaia)

4.– Erregistro Orokor Nagusiaren Gipuzkoako Erregistro Laguntzaileak:

4.– Registros Auxiliares en Gipuzkoa del Registro General Central:

4.1.– Andiako eraikinaren Erregistro Laguntzailea: Andia kalea, 13 – 20004 Donostia-San Sebastián.

4.1.– Registro Auxiliar del Edificio de Andia: c/ Andia, 13 – 20004 Donostia-San Sebastián.

Erregistro Laguntzailearen bulegoak:

Oficinas del Registro Auxiliar:

• Zuzenean - Donostia

• Zuzenean – Donostia

• Bizkaiko Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Lurralde Ordezkaritza

• Delegación Territorial de Vivienda y Asuntos Sociales de Gipuzkoa

• Gipuzkoako Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritza

• Delegación Territorial de Educación de Gipuzkoa

• Gipuzkoako Kulturako Lurralde Ordezkaritza

• Delegación Territorial de Cultura de Gipuzkoa

4.2.– Gipuzkoako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantzako Lurralde Ordezkaritzaren Erregistro Laguntzailea: Vitoria-Gasteiz kalea, 3, 3.a – 20018 Donostia-San Sebastián.

4.2.– Registro Auxiliar de la Delegación Territorial de Justicia, Empleo y Seguridad Social de Gipuzkoa: c/ Vitoria-Gasteiz, 3-3.º - 20018 Donostia-San Sebastián.

4.3.– Easoko eraikinaren Erregistro Laguntzailea: Easo kalea, 10 – 20006 Donostia-San Sebastián.

4.3.– Registro Auxiliar del Edificio de Easo: Easo, 10 – 20006 Donostia-San Sebastián.

Erregistro Laguntzailearen bulegoak:

Oficinas del Registro Auxiliar:

• Arabako Industria, Merkataritza eta Turismoko Lurralde Bulegoa

• Oficina Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Gipuzkoa.

• Gipuzkoako Arrantza eta Akuikultura Zuzendaritza

• Dirección de Pesca y Acuicultura de Gipuzkoa.

4.4.– Gipuzkoako EATaren Erregistro Laguntzailea: Teresa de Calcuta plaza, 1 – 20012 Donostia-San Sebastián.

4.4.– Registro Auxiliar de la E.A.T. de Gipuzkoa: Plaza Teresa de Calcuta, 1 – 20012 Donostia-San Sebastián.

4.5.– Gipuzkoako Jokoaren Lurralde Bulegoaren Erregistro Laguntzailea: San Martín kalea, 48, 1.a – 20005 Donostia-San Sebastián.

4.5.– Registro Auxiliar de la Oficina Territorial de Juego de Gipuzkoa: c/ San Martín, 48, 1.º - 20005 Donostia-San Sebastián.

4.6.– Gipuzkoako Trafikoaren Lurralde Bulegoaren Erregistro Laguntzailea: San Martzial kalea, 12 – 20005 Donostia-San Sebastián.

4.6.– Registro Auxiliar de la Oficina Territorial de Tráfico de Gipuzkoa: c/ San Marcial, 12 – 20005 Donostia-San Sebastián.

4.7.– Bizkaiko Arrantza Ikuskaritzaren Zerbitzuaren Erregistro Laguntzailea: Kaiko pasealekua, 23, 2.a – 20003 Donostia-San Sebastián.

4.7.– Registro Auxiliar del Servicio Territorial de Puertos de Gipuzkoa: Paseo del Muelle, 23-2.º - 20003 Donostia-San Sebastián.

4.8.– Ingurumen eta Lurralde Antolamenduko Gipuzkoako Lurralde Zerbitzuen Erregistro Laguntzailea: Infanta Cristina kalea, 11. Villa Begoña – 20008 Donostia-San Sebastián.

4.8.– Registro Auxiliar de los Servicios Territoriales de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Gipuzkoa: c/ Infanta Cristina, 11. Villa Begoña - 20008 Donostia-San Sebastián.

II. ERANSKINA, APIRILAREN 29KO 72/2008 DEKRETUARENA
ANEXO II AL DECRETO 72/2008, DE 29 DE ABRIL
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIO OROKORRAREN BESTE ERREGISTRO OROKOR NAGUSI ETA LAGUNTZAILE BATZUK
OTROS REGISTROS GENERALES Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI

1.– Eusko Jaurlaritzaren Lehendakaritzaren Erregistro Orokorra: Nafarroa kalea, 2 - 01005 Vitoria-Gasteiz.

1.– Registro General de la Presidencia del Gobierno Vasco-Lehendakaritza: c/ Navarra, 2 - 01005 Vitoria-Gasteiz.

2.– Euskadik Bruselan duen Ordezkaritzaren Erregistro Orokorra: Rue de Deux Eglises, Tweekerkenstraat, 27 - B-1000 Brusela (Belgika).

2.– Registro General de la Delegación de Euskadi en Bruselas: Rue de Deux Eglises, Tweekerkenstraat, 27 - B-1000 Bruselas (Bélgica).

3.– Eusko Jaurlaritzak Madrilen duen Ordezkaritzaren Erregistro Orokorra: Cedaceros kalea, 10, 6.a – 28014 Madril.

3.– Registro General de la Delegación del Gobierno Vasco en Madrid: c/ Cedaceros, 10-6.º - 28014 Madrid.

4.– Euskadik Mexikon duen Ordezkaritzaren Erregistro Orokorra: Horacio 1213. Colonia Polanco. 11550 Miguel Hidalgo - Mexiko D.F. (Mexiko)

4.– Registro General de la Delegación de Euskadi en México: Horacio 1213. Colonia Polanco. 11550 Miguel Hidalgo - México D.F. (México)

5.– Euskadik Argentinan duen Ordezkaritzaren Erregistro Orokorra: A. Moreau de Justo hiribidea, 846 3.a, 21. bulegoa - Buenos Aireseko hiri autonomoa - C1107AAR (Argentinako Errepublika).

5.– Registro General de la Delegación de Euskadi en Argentina: Av. A. Moreau de Justo, 846 3.º, Of. 21.– Ciudad Autónoma de Buenos Aires - C1107AAR (República de Argentina).

6.– Euskadik Txilen duen Ordezkaritzaren Erregistro Orokorra: Apoquindo 3669 802. bul. Las Condes - Santiago (Txile).

6.– Registro General de la Delegación de Euskadi en Chile: Apoquindo 3669 Ofic. 802. Las Condes - Santiago de Chile (Chile).

7.– Euskadik Venezuelan duen Ordezkaritzaren Erregistro Orokorra:

7.– Registro General de la Delegación de Euskadi en Venezuela.

8.– Euskadik Estatu Batuetan duen Ordezkaritzaren Erregistro Orokorra: Diplomat Centre Condominium, 820 Second Avenue, Unit 13B

8.– Registro General de la Delegación de Euskadi en Estados Unidos: Diplomat Centre Condominium, 820 Second Avenue, Unit 13B

New York – New York 10017 (AEB)

New York – New York 10017 (USA)

9.– Euskadik Frantzian duen Ordezkaritzaren Erregistro Orokorra:

9.– Registro General de la Delegación de Euskadi en Francia.

10.– Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Defentsa Erakundearen Erregistro Orokorra: Gaztelako Atea kalea, 25 – 01008 - Vitoria-Gasteiz.

10.– Registro General de la Defensoría para la Igualdad de Mujeres y Hombres: c/ Portal de Castilla, 25 – 01008 Vitoria-Gasteiz.

11.– Herrizaingo Saileko Baliabide Orokorren Zuzendaritzaren Erregistro Orokorra. Larrauri Mendotxe bidea, 18 – 48950 Erandio (Bizkaia).

11.– Registro General de la Dirección de Recursos Generales del Dpto. de Interior: Larrauri Mendotxe bidea, 18 – 48950 Erandio (Bizkaia).

12.– Herrizaingo Saileko Giza Baliabideen Zuzendaritzaren Erregistro Orokorra. Larrauri Mendotxe bidea, 18 – 48950 Erandio (Bizkaia).

12.– Registro General de la Dirección de Recursos Humanos del Dpto. de Interior: Larrauri Mendotxe bidea, 18 – 48950 Erandio (Bizkaia).

13.– Arabako Osasuneko Lurralde Zuzendaritzaren Erregistro Orokorra. Olagibel kalea, 39 - 01004 Vitoria-Gasteiz.

13.– Registro General de la Dirección Territorial de Sanidad de Álava: c/ Olaguibel, 38 – 01004 Vitoria-Gasteiz.

– Arabako Osasuneko Lurralde Zuzendaritzaren Erregistro Orokorraren Erregistro Laguntzaileak:

– Registros auxiliares en Álava del Registro General de la Dirección Territorial de Sanidad:

13.1.– Arabako Lurralde Zuzendaritzaren Erregistro Laguntzailea. Done Jakue hiribidea, 11 – 01002 Vitoria-Gasteiz.

13.1.– Registro Auxiliar de la Dirección Territorial de Álava: c/ Santiago, 11 – 01002 Vitoria-Gasteiz.

13.2.– Laudioko Osasun Publikoko Eskualde Zentroaren Erregistro Laguntzailea: Motxotekalea, 6 – 01400 Laudio (Araba).

13.2.– Registro Auxiliar del Centro Comarcal de Salud Pública de Llodio: c/ Motxotekale, 6 – 01400 Llodio (Álava).

13.3.– Arabar Errioxako Osasun Publikoko Eskualde Azpizentroaren Erregistro Laguntzailea: Foru kalea, 6, 1. solairua – 01320 Oion (Araba).

13.3.– Registro Auxiliar del Subcentro Comarcal de Salud Pública de Rioja Alavesa: c/ Fueros, 6-1.ª planta – 01320 Oion (Álava).

14.– Bizkaiko Osasuneko Lurralde Zuzendaritzaren Erregistro Orokorra. Maria Diaz Haroko kalea, 58 – 48010 Bilbao.

14.– Registro General de la Dirección Territorial de Sanidad de Bizkaia: c/ M.ª Díaz de Haro, 58 – 48010 Bilbao.

– Bizkaiko Osasuneko Lurralde Zuzendaritzaren Erregistro Orokorraren Erregistro Laguntzaileak:

– Registros auxiliares en Bizkaia del Registro General de la Dirección Territorial de Sanidad:

14.1.– Bizkaiko Lurralde Zuzendaritzaren Erregistro Laguntzailea. Kale Nagusia, 81, 1.a – 48010 Bilbao.

14.1.– Registro Auxiliar de la Dirección Territorial de Bizkaia: c/ Gran Vía, 81–1.º - 48010 Bilbao.

14.2.– Uribeko Osasun Publikoko Eskualdearen Erregistro Laguntzailea: Leioako Osasun Zentroa – Ikeabarri plaza, 48940 Leioa (Bizkaia).

14.2.– Registro Auxiliar de la Comarca de Salud Pública Uribe: Centro de Salud de Leioa – Plaza Ikeabarri, 48940 Leioa (Bizkaia).

14.3.– Gernika–Lea Artibaiko Osasun Publikoko Eskualdearen Erregistro Laguntzailea: Juan Carlos Calzada kalea, z.g., 48300. Gernika (Bizkaia).

14.3.– Registro Auxiliar de la Comarca de Salud Pública Gernika – Lea Artibai: c/ Juan Carlos Calzada, s/n 48300 Gernika (Bizkaia).

14.4.– Barrualdeko Osasun Publikoko Eskualdearen Erregistro Laguntzailea: Muguru kalea, 6 – 48960 Galdakao (Bizkaia).

14.4.– Registro Auxiliar de la Comarca de Salud Pública Interior: c/ Muguru, 6 – 48960 Galdakao (Bizkaia).

14.5.– Ezkerralde-Enkarterrietako Osasun Publikoko Eskualdearen Erregistro Laguntzailea: Traparango Osasun Zentroa – San José kalea, 48510 Trapagaran (Bizkaia).

14.5.– Registro Auxiliar de la Comarca de Salud Pública Margen Izquierda-Encartaciones: Centro de Salud de Trapaga – C/ San José, s/n. 48510 Valle de Trapagaran (Bizkaia).

14.6.– Zallako Azpieskualdeko zentroaren Erregistro Laguntzailea. Taramona kalea, 8 – 48860 Zalla (Bizkaia).

14.6.– Registro Auxiliar del Centro Subcomarcal de Zalla: c/ Taramona, 8 – 48860 Zalla (Bizkaia).

15.– Gipuzkoako Osasuneko Lurralde Zuzendaritzaren Erregistro Orokorra. Antso Jakitunaren hiribidea, 35 – 20010 Donostia-San Sebastián.

15.– Registro General de la Dirección Territorial de Sanidad de Gipuzkoa: Avda. Sancho el Sabio, 35 – 20010 Donostia-San Sebastián.

– Gipuzkoako Osasuneko Lurralde Zuzendaritzaren Erregistro Orokorraren Erregistro Laguntzaileak:

– Registros Auxiliares en Gipuzkoa del Registro General de la Dirección Territorial de Sanidad:

15.1- Osasun Publikoko Azpizuzendaritzaren Erregistro Laguntzailea: Nafarroa hiribidea, 4 – 20013 Donostia-San Sebastián.

15.1.– Registro Auxiliar de la Subdirección de Salud Pública: Avda. de Navarra, 4 – 20013 Donostia-San Sebastián.

15.2.– Bidasoako Osasun Publikoko Eskualde Zentroaren Erregistro Laguntzailea: Dumboa osasun-zentroa – Nafarroa hiribidea, 41 – 20302 Irun (Gipuzkoa).

15.2.– Registro Auxiliar del Centro Comarcal de Salud Pública del Bidasoa: Centro de Salud Dumboa – Avda. de Navarra, 41 – 20302 Irun (Gipuzkoa).

15.3.– Urolako Osasun Publikoko Eskualde Zentroaren Erregistro Laguntzailea: Salegi kalea, 4 – 20800 Zarautz (Gipuzkoa).

15.3.– Registro Auxiliar del Centro Comarcal de Salud Pública del Urola: c/ Salegi, 4 – 20800 Zarautz (Gipuzkoa).

15.4.– Tolosa-Goierriko Osasun Publikoko Eskualde Zentroaren Erregistro Laguntzailea: Nafarroa hiribidea, 6, 1.a Tolosa (Gipuzkoa).

15.4.– Registro Auxiliar del Centro Comarcal de Salud Pública de Tolosa-Goierri: Avda. de Navarra, 6, 1.º - 20400 Tolosa (Gipuzkoa).

15.5.– Deba Goieneko eta Barreneko Osasun Publikoko Eskualde Zentroaren Erregistro Laguntzailea: Argatxako lorategien kalea, 1 – 20600 Eibar (Gipuzkoa).

15.5.– Registro Auxiliar del Centro Comarcal de Salud Pública del Alto/ Bajo Deba: c/ Jardines de Argatxa, 1 – 20600 Eibar (Gipuzkoa).

15.6.– Donostia-Groseko Ikuskaritza Medikoaren Erregistro Laguntzailea. Groseko anbulatorioa - Nafarroa hiribidea, 8 – 20013 Donostia-San Sebastián.

15.6.– Registro Auxiliar de la Inspección Médica de Donostia – Gros: Ambulatorio de Gros –Avda. de Navarra, 8 – 20013 Donostia-San Sebastián.

15.7.– Irungo Ikuskaritza Medikoaren Erregistro Laguntzailea. Irungo anbulatorioa – Gipuzkoako hiribidea, z.g. 20302 Irun (Gipuzkoa).

15.7.– Registro Auxiliar de la Inspección Médica de Irún: Ambulatorio de Irún – Avda. Gipuzkoa, s/n – 20302 Irun (Gipuzkoa).

15.8.– Errenteriako Ikuskaritza Medikoaren Erregistro Laguntzailea: Larzabal osasun-zentroa – Larzabal auzoa, z.g. - 20100 Errenteria (Gipuzkoa).

15.8.– Registro Auxiliar de la Inspección Médica de Rentería: Centro de Salud de Larzabal – B.º Larzabal, s/n – 20100 Errenteria (Gipuzkoa).

15.9.– Tolosako Ikuskaritza Medikoaren Erregistro Laguntzailea: Tolosako anbulatorioa - Gernikako Arbolaren lorategiak, z.g., 20400 Tolosa (Gipuzkoa).

15.9.– Registro Auxiliar de la Inspección Médica de Tolosa: Ambulatorio de Tolosa – Jardines Arbol de Gernika, s/n – 20400 Tolosa (Gipuzkoa).

15.10.– Zumarragako Ikuskaritza Medikoaren Erregistro Laguntzailea: Zumarragako osasun-zentroa – Geltoki auzoa, z.g. - 20700 Zumarraga (Gipuzkoa).

15.10.– Registro Auxiliar de la Inspección Médica de Zumarraga: Centro de Salud de Zumárraga – B.º Estación, s/n – 20700 Zumarraga (Gipuzkoa).

15.11.– Eibarko Ikuskaritza Medikoaren Erregistro Laguntzailea: Eibarko anbulatorioa, Toribio Etxebarria kalea, 20 – 20600 Eibar (Gipuzkoa).

15.11.– Registro Auxiliar de la Inspección Médica de Eibar: Ambulatorio de Eibar – C/ Toribio Etxebarria, 20 – 20600 Eibar (Gipuzkoa).

15.12.– Arrasateko Ikuskaritza Medikoaren Erregistro Laguntzailea: Arrasateko anbulatorioa - Nafarroa hiribidea, 6 – 20500 Arrasate (Gipuzkoa).

15.12.– Registro Auxiliar de la Inspección Médica de Arrasate: Ambulatorio de Arrasate – Avda. de Navarra, 6 – 20500 Arrasate (Gipuzkoa).

III. ERANSKINA, APIRILAREN 29KO 72/2008 DEKRETUARENA
ANEXO III AL DECRETO 72/2008, DE 29 DE ABRIL.
ERAKUNDE AUTONOMIADUNEN ERREGISTRO OROKORRAK ETA ERREGISTRO LAGUNTZAILEAK
REGISTROS GENERALES Y REGISTROS AUXILIARES DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

1.– Emakunde Emakumearen Euskal Erakundearen Erregistro Orokorra: Manuel Iradier kalea, 36 - 01005 Vitoria-Gasteiz.

1.– Registro General de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer: c/ Manuel Iradier, 36 - 01005 Vitoria-Gasteiz.

2.– Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen Erregistro Orokorra. Donostia-San Sebastián kalea, 1 – 01010 Vitoria-Gasteiz.

2.– Registro General del Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP): c/ Donostia-San Sebastián, 1 - 01010 Vitoria-Gasteiz.

a) Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen Bizkaiko Erregistro Laguntzailea. Recalde zumarkalea, 18, -1.a – 48009 Bilbao.

a) Registro Auxiliar del Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) en Bizkaia: c/ Alameda de Recalde, 18-1.º - 48009 Bilbao.

b) Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen Gipuzkoako Erregistro Laguntzailea. Prim kalea, 7 – 20006 Donostia-San Sebastián.

b) Registro Auxiliar del Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) en Gipuzkoa: c/ Prim, 7 - 20006 Donostia-San Sebastián.

c) Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen Azterlan eta Argitalpen Zerbitzuaren Erregistro Laguntzailea. Unibertsitateko etorbidea, z.g. - 20560 Oñati (Gipuzkoa).

c) Registro Auxiliar del Servicio de Estudios y Publicaciones del Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP): Unibertsitateko etorbidea, z/g- 20560 Oñati (Gipuzkoa).

3.– Eustaten Erregistro Orokorra: Donostia-San Sebastián kalea, 1 – 01010 Vitoria-Gasteiz.

3.– Registro General del Eustat: c/ Donostia-San Sebastián, 1 - 01010 Vitoria-Gasteiz.

a) Eustaten Arabako Lurralde Bulegoaren Erregistro Laguntzailea: Samaniego kalea, 2 - 01008 Vitoria-Gasteiz.

a) Registro Auxiliar de la Oficina Territorial del Eustat en Álava: c/ Samaniego, 2 - 01008 Vitoria-Gasteiz.

b) Eustaten Bizkaiko Lurralde Bulegoaren Erregistro Laguntzailea: Maximo Agirre kalea, 18 bis. 3.a - 48011 Bilbao.

b) Registro Auxiliar de la Oficina Territorial del Eustat en Bizkaia: c/ Máximo Agirre, 18 bis. 3.º - 48011 Bilbao.

c) Eustaten Gipuzkoako Lurralde Bulegoaren Erregistro Laguntzailea: Okendo kalea, 16- 3.a - 20004 Donostia-San Sebastián.

c) Registro Auxiliar de la Oficina Territorial del Eustat en Gipuzkoa: c/ Okendo, 16- 3.º - 20004 Donostia-San Sebastián.

4.– Osalanen Erregistro Orokorra (Zerbitzu Nagusiak): Dinamita bidea, z.g. (Basatxu mendia) - 48903 Gurutzeta-Barakaldo (Bizkaia).

4.– Registro General de Osalan (Servicios Centrales): Camino de la Dinamita, s/n (Monte Basatxu) - 48903 Cruces-Barakaldo (Bizkaia).

a) Osaslanen Arabako Lurralde Zentroaren Erregistro Laguntzailea: Urrundi kalea, 18 (Betoño poligonoa) - 01013 Vitoria-Gasteiz.

a) Registro Auxiliar del Centro Territorial de Osalan en Álava: c/ Urrundi, 18 (Polígono Betoño) - 01013 Vitoria-Gasteiz.

b) Osaslanen Gipuzkoako Lurralde Zentroaren Erregistro Laguntzailea: Maldatxo bidea, z.g. - 20012 Donostia-San Sebastián.

b) Registro Auxiliar del Centro Territorial de Osalan en Gipuzkoa: Maldatxo bidea, s/n - 20012 Donostia-San Sebastián.

5.– Euskal Herriko Polizia Ikastegiaren Erregistro Orokorra: Gasteiz-Iruñea errepidea, 5. km - 01192 Arkaute (Araba)

5.– Registro General de la Academia de Policía del País Vasco: Carretera Gasteiz-Iruña, km 5 - 01192 Arkaute (Álava)

6.– HABEren Erregistro Orokorra: Vitoria-Gasteiz kalea, 3, – 20009 Donostia-San Sebastián.

6.– Registro General de HABE: c/ Vitoria-Gasteiz, 3 - 20009 Donostia-San Sebastián.

a) HABEren Arabako Lurralde Bulegoaren Erregistro Laguntzailea: Samaniego kalea, 2-7.a - 01008 Vitoria-Gasteiz.

a) Registro Auxiliar de la Oficina Territorial de HABE en Álava: c/ Samaniego, 2-7.a – 01008 Vitoria-Gasteiz.

b) HABEren Bizkaiko Lurralde Bulegoaren Erregistro Laguntzailea: Nicolas Alcorta kalea, 2 - 48003 Bilbao.

b) Registro Auxiliar de la Oficina Territorial de HABE en Bizkaia: c/ Nicolás Alkorta, 2 - 48003 Bilbao.

IV. ERANSKINA, APIRILAREN 29KO 72/2008 DEKRETUARENA
ANEXO IV AL DECRETO 72/2008, DE 29 DE ABRIL
ESKABIDE OROKORRA
SOLICITUD GENERAL

(Ikus .PDF)

(Véase el .PDF)


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común