Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

98. zk., 2008ko maiatzaren 26a, astelehena

N.º 98, lunes 26 de mayo de 2008


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Ogasun eta Herri Administrazio Saila
Hacienda y Administración Pública
3187
3187

AGINDUA, 2008ko apirilaren 11koa, Ogasun eta Herri Administrazio sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren zuzenbide publikoko sarrerak Ordainketa Pasabidearen bidez ordaintzea arautzen duena.

ORDEN de 11 de abril de 2008, de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, reguladora del pago de ingresos de derecho público de la Hacienda General del País Vasco a través de la Pasarela de Pagos.

Azken urteetan, informazioaren teknologiak eta, bereziki, Internet direla medio, Herri Administrazioek herritarrekin harremanak izateko bide berriak antzeman dituzte, eta zerbitzu publikoak eskaintzerakoan orain arte ezezagunak ziren bitartekoak garatu ahal izan dituzte.

En los últimos tiempos las tecnologías de la información y, particularmente, Internet han permitido a las Administraciones públicas vislumbrar nuevos cauces de relación con los ciudadanos y desarrollar medios hasta ahora desconocidos en la prestación de servicios públicos.

Herritarra da, inoiz baino gehiago, mugimendu honen onuradun nagusia; izan ere, herri-administrazioetara sartu eta eurekin harremanak izateko aukerak funtsean gehitu egin zaizkio.

El ciudadano, más que nunca, se sitúa como principal beneficiario de este movimiento en tanto ve ampliadas sustancialmente sus posibilidades de acceso y comunicación con las administraciones públicas.

Ordainketen eremuak mugimendu horren barruan jarraitzen du, eta egun, eraberritze-fase bat bizi du, aurrerapenak —teknologikoak eta merkatukoak— direla-eta. Ordainketa-modu berriak agertzen ari dira, diru, transferentzia edo txekeaz egindako ohiko ordainketez gain. Gehiengo batek onartzen du txartela ordainketak egin ahal izateko, eta horretaz gain, ohiko ordainketa-modalidate batzuk eraberritu egin dira, aurrerantzean Internet bidez erabili ahal izango baitira.

El ámbito de los pagos no se sustrae a este movimiento y, en la actualidad, se encuentra en fase de renovación debido a los progresos generales tecnológicos y de mercado. Estamos asistiendo a la aparición de alternativas de pago a los tradicionales pagos con dinero, transferencia o cheque; a la admisión mayoritaria de las tarjetas como modalidad de pago se une la renovación de otros ya tradicionales, que presentan la novedad de su potencial utilización a través de Internet.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak ordainketa-modalitateen alorrean zeukan arautegiak aldaketa bat behar zuen, hain zuzen ere, baliabide teknologikoen egungo berrikuntzetara egokitu ahal izateko. Prozesu hori Dirubilketa Erregelamenduren erreformarekin hasi zen; erreforma horrek ordainketa-modalitateetan txertatu zituen kreditu- eta zor-txartelak, eta horretaz gain, honako hau ezarri zuen: "Administrazioak baliabide elektroniko, informatiko eta telematikoen erabilera sustatuko du ordainketak egiteko, dekretu honen garapenean ezartzen diren eskakizun eta baldintzekin bat" (13.4 artikulua).

Lo cierto es que la normativa de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, reguladora de las modalidades de pago necesitaba de una modificación dirigida a su adaptación a las actuales innovaciones en los medios tecnológicos. Este proceso se inicia con la reforma del Reglamento de Recaudación que, además de incorporar las tarjetas de crédito y de débito entre las modalidades de pago, establece que "La Administración impulsará el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos para la realización de pagos de acuerdo con los requisitos y condiciones que se establezcan en desarrollo de este Decreto" (artículo 13.4).

Agindu hau Dirubilketa Erregelamenduaren 13.4 artikuluan aurreikusitakoa garatzera dator: Administrazioak ordainketak egiteko baliabide elektroniko, informatiko eta telematikoak erabiltzea sustatzeko betebeharra duenez, Agindu honen bidez, betebehar hori gauzatzeko sistema propio bat antolatuko da. Funtsean desberdina den aukera bat da, kreditu-erakundeetan ordainketa elektronikoak egiteko ahalmena aitortzen duena, hain zuzen ere, erakunde horiek eskaintzen duten edozein ordainketa-bide erabiliz.

La presente Orden desarrolla la previsión del 13-4 del Reglamento de Recaudación, articulando un sistema propio a través del que se materializa el deber que incumbe a la Administración de impulsar la incorporación de medios electrónicos, informáticos y telemáticos a la realización del pago. Se trata de una opción sustancialmente distinta a la que supone reconocer la posibilidad de realizar pagos electrónicos en entidades de crédito a través de cualquiera de los canales de pago que aquéllas tengan habilitados.

Ordainketa Pasabideak eskaintzen dituen funtzionaltasunak aipagarriak dira, ordainketei segurtasuna ematen baitie: funtsean gutxitu egiten ditu Internet bidezko ordainketa batek dituen arriskuak, ordainketa egiteko kreditu-erakundeen web-zerbitzariekin konexio seguruak aurkitzen saiatzen baita; berme bereziak eskaintzen dizkio prozesuari, izan ere, kreditu-erakundeei zorraren identifikazio-datuak bidaltzerakoan, konfidentzialtasuna, egiazkotasuna eta osotasuna bermatzen ditu; ordainketak izan behar duen pribatutasuna bermatzen du, bankuko datuak sarean zehar ibiltzea ez baitu uzten, zuzenean kreditu-erakundearen ingurunera sartzea exijitzen duelako.

La Pasarela de Pagos presenta funcionalidades que merecen ser destacadas en tanto aseguran el pago realizado a través de ella: minora sustancialmente los riesgos derivados de un pago que se realiza a través de Internet, al procurar conexiones seguras con los servidores web de las entidades de crédito para realizar el pago; dota al proceso de especiales garantías al transmitir a las entidades de crédito los datos identificativos de la deuda con garantías de confidencialidad, autenticidad e integridad; garantiza la necesaria privacidad en la realización del pago al impedir que los datos bancarios viajen por la red, en tanto exige su introducción directamente en el entorno de la entidad de crédito.

Ordainketa Pasabidea herritarrari ordainketa egiten lagunduko dion tresnatzat jotzen da. Administrazioaren eta herritarren eskubideen eta betebeharren arteko orekaren oinarrizko printzipioari erantzun nahi zaio; azken finean, betebeharrak borondatez hobeto betetzen lagunduko du. Eta hori lortzeko, urteko egun guztietan eta 24 orduz jarraian egongo da martxan.

La Pasarela de Pagos se concibe como instrumento que trata de facilitar a los ciudadanos la realización del pago. Se pretende dar respuesta al principio básico de equilibrio entre los derechos y deberes de la administración y de los ciudadanos, favoreciendo, en definitiva, un mejor cumplimiento voluntario de sus obligaciones. Con este fin, se establece un funcionamiento ininterrumpido durante las 24 horas de todos los días del año.

Herritarrentzako ohikoenak diren bi ordainketa-modalitateak jaso dira: konturako zordunketa bidezko ordainketa eta txartel bidezko ordainketa. Lehenengo kasuan, baliabide elektronikoak, informatikoak eta telematikoak erabiltzen dituen ordainketa denez, kreditu-erakundeek euren bezeroentzako gaituta dituzten sistemak hartu behar dira kontuan. Horregatik, banka elektronikoa herritarren artera oraindik asko zabaldu gabe dagoela ikusita, mekanismo berri bat antolatu da —kreditu-erakundeekin elkarlanean—, banka elektronikoko zerbitzuek eskaintzen dituzten aukerak gehitzeko. Sistema horrek kreditu-erakunde kolaboratzaileen txartelak bezeroaren identifikatzaile moduan erabiltzen ditu, eta zorra bitarteko telematikoen bitartez ordaintzea ahalbidetzen du, txartelari dagokion kontura zordunketa eginda. Horrela, kreditu-erakunde kolaboratzaileen bezeroek, erakunde horretako kontu baten eta erakundeak emandako txartel baten titular badira, Internet bidez ordaindu ahal izango dituzte Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiarekin dituzten zorrak.

Se contemplan las dos modalidades de pago más comunes para los ciudadanos: pago mediante cargo en cuenta y pago con tarjeta. En el primer caso, al tratarse de un pago por medios electrónicos, informáticos y telemáticos hay que considerar los sistemas que las entidades de crédito tengan habilitados con sus clientes. Por ello, conscientes del alcance aún limitado entre la ciudadanía de la banca electrónica, se articula un nuevo mecanismo -en colaboración con las entidades de crédito- que amplía sustancialmente las posibilidades que ofrecen los citados servicios de banca electrónica. Se trata de un sistema que utiliza las tarjetas de las entidades de crédito colaboradoras como elemento identificador del cliente y que permite el pago de la deuda por medios telemáticos a través del cargo en la cuenta asociada a la tarjeta. De este modo, los clientes de las entidades de crédito colaboradoras que sean titulares de una cuenta en la entidad y de una tarjeta emitida por ésta, podrán hacer efectivo por Internet el pago de las deudas con la Hacienda General del País Vasco.

Bigarren kasuan, Pasabideak kreditu-erakundeek emandako zor- eta kreditu-txartelen bidez ordaintzea ahalbidetzen du, eta horregatik, aukera hori ere araututa dago.

Para el segundo caso, la Pasarela habilita la realización de pagos mediante la utilización de tarjetas de debito y de crédito emitidas por entidades de crédito, motivo por el cual también se regula esta posibilidad.

Agindu honetan ezartzen denaren arabera, Administrazioaren dirubilketa-organoetara bertaratu eta txartelaren bidez ere ordaindu ahal izango da, gerta baitaiteke herritarrak internetera sartzeko modurik ez izatea, edo ordainketa egin ahal izateko organo horren laguntza behar izatea. Egia esan, adierazitako ordainketa-modalitateak erabiltzea da hori (salbuespen bakarra banka elektronikoaren bidezko konturako zordunketa da); desberdintasun bakarra da dirubilketa-organoetan bertan zuzenean egingo dela ordainketa. Eta horrek berme partikularrak antolatzera behartzen du. Berme horiek honako hauetarako izango dira: lehenik, ordainketa-prozesuan parte har dezakeen kolektiboa baimen-sistema baten bidez kontrolatzeko; bigarrenik, ordaintzailearen eta kreditu-erakundearen arteko bitartekariak baimendutako eragiketak bakarrik egin ahal izateko; eta azkenik, txartelaren titularitatea eta ordaintzailearen identitatea egiaztatuz, ordainketa-prozesua kontrolatzeko.

La Orden contempla el pago presencial con tarjeta ante los órganos de recaudación de la propia Administración, en el caso de que el ciudadano no cuente con un acceso a Internet, o quiera recibir apoyo de aquella para realizar el pago. Se trata, en realidad, de utilizar las modalidades de pago anteriormente citados (excepto cargo en cuenta a través del servicio de banca electrónica), si bien de modo presencial ante los órganos de recaudación. Ello obliga a articular particulares garantías dirigidas, en primer lugar, a controlar el colectivo que puede participar en el proceso de pago, a través de un sistema de autorizaciones; en segundo lugar, a controlar el proceso, de forma que el funcionario que intermedia entre el pagador y la entidad de crédito sólo pueda realizar las operaciones autorizadas; por último, dirigidas a controlar el proceso de pago, realizando labores de comprobación de la titularidad de la tarjeta y de la identidad del pagador.

Azkenik, kreditu-erakunde kolaboratzaileek baliabide elektroniko, informatiko eta telematikoen bidezko ordainketetan ematen dituzten egiaztagiriak arautzen ditu Aginduak. Dirubilketa Erregelamenduaren 17.3 artikuluak ordainketa-egiaztagirietan jaso beharreko inguruabarrak arautzen ditu. Bada, inguruabar horiei beste batzuk gehitu behar zaizkie, hain zuzen ere, zorra eta ordainketa identifikatzeko erabiliko direnak, eta bitarteko horien bidez emandako egiaztagiriei zorra kitatzeko beharrezkoa duten egiazkotasuna emango dienak.

Para finalizar, la Orden regula los justificantes de pago emitidos por las entidades de crédito colaboradoras en supuestos de pagos por medios electrónicos, informáticos y telemáticos. Partiendo de lo dispuesto en el artículo 17.3 del Reglamento de Recaudación, que regula las circunstancias que han de indicarse en los justificantes de pago, se incorporan otras, identificativas de la deuda y del pago, que dotan a los justificantes emitidos a través de dichos medios de la autenticidad precisa para otorgarles efecto liberatorio de la deuda.

Ondorioz, hauxe

En su virtud,

XEDATU DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Agindu honek Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren zuzenbide publikoko sarrerak Ordainketa Pasabidearen aplikazio informatikoaren bidez ordaintzea arautzen du.

La presente Orden tiene por objeto la regulación del pago de ingresos de derecho público de la Hacienda General del País Vasco a través de la aplicación informática Pasarela de Pagos.

2. artikula.– Ordainketa Pasabidea.

Artículo 2.– Pasarela de Pagos.

1.– Ordainketa Pasabidea EAEko Ogasun Nagusiaren zuzenbide publikoko sarrerak bitarteko elektroniko, informatiko eta telematikoak erabiliz ordaintzea ahalbidetzen duen aplikazio informatikoa da. Honako modalitate hauek ditu:

1.– La Pasarela de Pagos es la aplicación informática que permite el pago por medios electrónicos, informáticos y telemáticos de ingresos de derecho público de la Hacienda General del País Vasco a través de alguna de las siguientes modalidades:

a) Kreditu-erakunde kolaboratzaileetan konturako zordunketaren bidez egindako ordainketa (5. artikulua), erakunde horien zerbitzu telematikoak erabilita.

a) pago mediante cargo en cuenta en las entidades de crédito colaboradoras realizado a través de los servicios telemáticos de estas últimas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5, y

b) Kreditu-erakundeek emandako kreditu- edo zor-txartelen bidez egindako ordainketa (6. artikulua).

b) pago mediante tarjetas de crédito o débito emitidas por entidades de crédito, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.

Herritarrek, ordainketak egiteko, interneterako duten sarrera propioa edo Administrazioaren baliabide informatikoak erabili ahal izango dituzte, 7. artikuluan ezartzen denaren arabera.

Los ciudadanos podrán realizar los pagos, bien utilizando su propio acceso a Internet, bien a través de los medios informáticos de la Administración, tal como se recoge en el artículo 7.

2.– Hala dagokionean, Ordainketa Pasabideak sarreraren agiriak deskargatzen utziko dio interesdunari.

2.– En su caso, la Pasarela de Pagos permitirá al interesado la descarga de los documentos de ingreso.

3.– Ordainketa Pasabiderako sarrera eskuragarri dauka herritarrak ondoko helbide elektronikoan: www.euskadi.net (Trámites on line/Mi pago on line edo izapideak on line/nire ordainketa on line).

3.– El acceso a la Pasarela de Pagos se encuentra a disposición de los ciudadanos en la dirección electrónica www.euskadi.net (Trámites on line/Mi pago on line), o bien (izapideak on line/nire ordainketa on line).

3. artikulua.– Ordainketa Pasabidearen funtzionamendua.

Artículo 3.– Funcionamiento de la Pasarela de Pagos.

1.– Ordainketa Pasabidea urteko egun guztietan egongo da martxan, 24 orduz jarraian. Baina dirubilketa-organoetara bertaratzea eskatzen duten ordainketa-modalitateen kasuan (7. artikulua), organo horiek jendaurrerako ezarrita daukaten ordutegiari jarraituko zaio.

1.– La Pasarela de Pagos funcionará de forma ininterrumpida las 24 horas de todos los días del año, ello sin perjuicio de las modalidades de pago que, por requerir la personación ante los órganos de recaudación, conforme a lo previsto en el artículo 7, estarán sujetas a los horarios de atención al público de los mismos.

Mantenimendu teknikoa edo operatiboa dela-eta, ordainketak eten egin ahal izango dira, eta behar beste denbora iraun dezake eten horrek. Aurrez iragarri behar da etena www.euskadi.net helbide elektronikoan, ahalik eta azkarren.

Cuando concurran razones de mantenimiento técnico u operativo la realización de pagos podrá interrumpirse por el tiempo imprescindible. La interrupción deberá anunciarse en la dirección electrónica www.euskadi.net con la antelación que resulte posible.

2.– Ordainketa Pasabideak kreditu-erakunde kolaboratzaileen web-zerbitzariekin konektatzea ahalbidetuko du bitarteko telematikoen bitartez, eta horrela, ordainketa egin ahal izango da. Horretaz gain, kreditu-erakundeei diru-sarreraren identifikazio-datuak bidaliko dizkie diru-sarrerak izango duen identifikazio kode bakarraren bitartez (laugarren artikuluan adierazi da kode hori); datu horiek bidaltzeko, konexio segurua eta egiazkotasun-, osotasun- eta kofidentzialtasun-bermea eskainiko du.

2.– La Pasarela de Pagos facilitará la conexión por medios telemáticos con los servidores web de las entidades de crédito colaboradoras a fin de permitir la realización del pago, y transmitirá a aquéllas, a través de una conexión segura y con garantías de autenticidad, integridad y confidencialidad, los datos identificativos del ingreso a través del código único identificativo del ingreso a que se refiere el artículo siguiente.

4. artikulua.– Diru-sarreraren identifikazio-kode bakarra.

Artículo 4.– Código único identificativo del ingreso.

Ordainketa Pasabidea erabiliz ordainketa egin ahal izateko, Administrazioak diru-sarrerari buruz emandako agiriek Diru-sarreraren Identifikazio Kode Bakarra eramango dute, Ogasun eta Herri Administrazio sailburuaren 2008ko apirilaren 11ko Aginduan ezarritakoaren arabera. Agindu horrek EAEko Administrazioaren eta bere Erakunde Autonomoen zuzenbide publikoko diru-sarreren erregistro eta kobrantza automatikoa ezarri zuen, Administrazioaren Ordainketa eta Kobrantzen Sistema Integralaren bitartez.

A fin de permitir el pago a través de la Pasarela de Pagos, los documentos de ingreso expedidos por la Administración incluirán Código Único Identificativo del Ingreso de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 11 de abril de 2008 de la Consejera de Hacienda y Administración Pública que establece el registro y cobro automatizados de los ingresos de derecho público de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de sus Organismos Autónomos a través del Sistema Integral de Pagos y Cobros de la Administración.

5. artikulua.– Kreditu-erakunde kolaboratzaileetan konturako zordunketaren bidez egiten den ordainketa, erakunde horien zerbitzu telematikoak erabilita.

Artículo 5.– Pago mediante cargo en cuenta en entidades de crédito colaboradoras realizado a través de sus servicios telemáticos.

1.– Ordainketa Pasabideak herritarrak aukeratutako kreditu-erakunde kolaboratzailearen web zerbitzariarekiko konexio telematikoa ahalbidetuko du. Horrela, banka elektronikoaren zerbitzuetara sartu eta bere titulartasunekoa den kontuetakoren batean zordunketa egin ahal izango du, betiere, erakundeak ezarri dituen baldintzak betetzen baditu.

1.– La Pasarela de Pagos facilitará la conexión telemática con el servidor web de la entidad de crédito colaboradora seleccionada por el ciudadano a fin de permitir el acceso a los servicios de banca electrónica para la realización del pago mediante cargo en alguna de las cuentas de las que sea titular, una vez cumplidos los requisitos establecidos por aquélla.

2.– Halaber, Ordainketa Pasabideak kreditu-erakunde kolaboratzaileen web-zerbitzariekiko konexio telematikoa ahalbidetuko du, hain zuzen ere, aukeratutako kreditu-erakunde kolaboratzaileak emandako txartelen baten bidez bezeroa identifikatu ostean, zerbitzura sartu eta txartelari lotutako kontuan zordunketa agintzeko.

2.– Así mismo, la Pasarela de Pagos facilitará la conexión telemática con los servidores web de las entidades de crédito colaboradoras a fin de permitir, una vez identificados los clientes por medio de alguna de las tarjetas emitidas por la entidad de crédito colaboradora seleccionada, el acceso al servicio que permitirá ordenar el cargo en la cuenta vinculada a la tarjeta.

3.– Konturako zordunketa eragiketa egiten den une berean egotziko da.

3.– La imputación del cargo en cuenta coincidirá con el momento en que se efectúe la operación.

Kreditu-erakundeek horren berri eman behar diote ordaintzaileari, eta horretaz gain, konturako zordunketaren bidez egindako eskudiruzko ordainketa bat dela adierazi behar diote.

Las entidades de crédito vendrán obligadas a informar de esta circunstancia a quien realice el pago, así como de que se trata de un pago en efectivo mediante cargo en cuenta.

4.– Kreditu-erakunde kolaboratzaileek ezingo dute komisiorik jaso artikulu honetan ezarritakoaren ildotik egiten diren ordainketengatik.

4.– Las entidades de crédito colaboradoras no podrán percibir comisiones por los pagos realizados conforme a lo dispuesto en este artículo.

6. artikulua.– Zor- edo kreditu-txartelen bidezko ordainketak.

Artículo 6.– Pago mediante tarjetas de crédito o débito.

1.– Ordainketa Pasabideak zor- edo kreditu-txartelen bidezko ordainketak ahalbidetuko ditu, betiere, Agindu honen 9. artikuluan ezarritako mugen barruan. Administrazioaren organoetara bertaratuta edo urrutitik egin ahal izango da ordainketa, betiere, baimena ematen duen kreditu-erakundeak txartelak onartzen baditu.

1.– La Pasarela de Pagos permitirá, dentro de los límites establecidos en el artículo 9 de esta Orden, el pago mediante tarjetas de crédito o débito, presencial ante los órganos de la Administración o a distancia, siempre que sean admitidas por la entidad de crédito autorizadora.

Agindu honen ondorioetarako, kreditu-erakunde baimen-emailea da berak luzatu ez dituen kreditu- edo zor-txartelen bidez emandako ordainketa-aginduen baimenak kudeatzen dituen kreditu-erakunde kolaboratzailea.

A los efectos de esta Orden, se entiende por entidad de crédito autorizadora la entidad de crédito colaboradora que gestiona las autorizaciones de las órdenes de pago realizadas por medio de tarjetas de crédito o débito no emitidas por la propia entidad.

2.– Ordainketa Pasabideak kreditu-erakunde baimen-emailearen web-zerbitzariarekiko konexio telematikoa ahalbidetuko du, 3.2 artikuluan aurreikusitakoaren arabera.

2.– La Pasarela de Pagos facilitará la conexión telemática con el servidor web de la entidad de crédito autorizadora a los efectos previstos en el párrafo 2 del artículo 3.

Ordainketa egin nahi duen pertsonak, behin erakundearen zerbitzarian dagoelarik, transakzioa egiteko txartela onartu aurreko frogaketak egiteko beharrezkoak diren datuak eman beharko ditu.

Una vez en el servidor de la entidad, la persona interesada en realizar el pago deberá facilitar los datos precisos para realizar las comprobaciones previas a la aceptación de la tarjeta como medio de pago de la transacción.

3.– Eragiketa baimentzen bada, kreditu-erakunde baimen-emaileak ordainketaren egiaztagiria egingo du.

3.– Cuando se autorice la operación, la entidad de crédito autorizadora expedirá un recibo justificante del pago.

7. artikulua.– Administrazio-bulegoetan dirubilketa-organoen aurrean egiten den ordainketa.

Artículo 7.– Pago presencial ante los órganos de recaudación en dependencias de la Administración.

1.– Herritarrek kreditu-erakunde kolaboratzaileek emandako txartel batzuk dirubilketa-organoen aurrean aurkeztu ahal izango dituzte. Txartel horiek identifikatzeko erabiliko dira, hain zuzen ere, Ordainketa Pasabidearen bidez dagokion kreditu-erakundearen zerbitzu telematikora sartu eta 5. artikuluan ezarritakoaren arabera (konturako zordunketa) ordainketa egin behar denean. Halaber, erakunde baimen-emaileak onartutako kreditu- eta zor-txartelekin ere egin ahal izango dira ordainketak, 6. artikuluan ezarritakoaren arabera.

1.– Los ciudadanos podrán presentar ante los órganos de recaudación alguna de las tarjetas emitidas por las entidades de crédito colaboradoras como instrumento de identificación que permitirá acceder, a través de la Pasarela de Pagos, al servicio telemático de la entidad de crédito respectiva para la realización del pago mediante cargo en cuenta conforme a lo establecido en el artículo 5. Asimismo, se podrán realizar pagos con las tarjetas de crédito y de debito admitidas por la entidad autorizadora, de acuerdo con el artículo 6 anterior.

2.– Bulegoetara bertaratuta egingo den ordainketarako, hurrengo artikuluan adierazitako prozedura eta bermeei jarraituko zaie.

2.– El pago presencial se realizará siguiendo el procedimiento y garantías previstos en el artículo siguiente.

8. artikulua.– Administrazio-bulegoetan dirubilketa-organoen aurrean egiten den ordainketarako prozedura eta bermeak.

Artículo 8.– Procedimiento y garantías para el pago presencial ante los órganos de recaudación en dependencias de la Administración.

1.– Dirubilketa-organoen aurrean egingo den ordainketa ondoko prozedura honen araberakoa izango da:

1.– El pago realizado ante los órganos de recaudación se ajustará al siguiente procedimiento:

a) Ordaindu beharreko zorra identifikatu, identifikazio-kode bakarraren bidez.

a) identificación de la deuda a ingresar a través del código identificativo único,

b) Txartelaren titularra identifikatu eta txartelaren iraunaldia egiaztatu; dirubilketa-organoko langileen zeregina izango da hori.

b) identificación del titular de la tarjeta y acreditación de la vigencia de ésta por personal del órgano de recaudación,

c) Kreditu-erakunde kolaboratzailearekiko konexio telematikoa, eta dirubilketa-organoko langileak ondoko hauetara sartzea: txartelari lotutako konturako zordunketa agintzeko egokitu den zerbitzu telematikora, baldin eta 5. artikuluaren araberako ordainketa bada; eta kreditu-erakunde baimen-emailearen web-zerbitzarira, 6. artikuluaren araberako ordainketa bada.

c) conexión telemática con la entidad de crédito colaboradora y acceso del personal del órgano de recaudación al servicio telemático habilitado al efecto para la realización de la orden de cargo en la cuenta vinculada a la tarjeta, si se trata de un pago realizado conforme al artículo 5, y al servidor web de la entidad de crédito autorizadora cuando se trate de un pago realizado conforme al artículo 6.

d) Txartelaren irakurketa magnetikoa, dirubilketa-organoko langileen eskutik, edo hori ezinezkoa balitz, txartelaren zenbakia eskuz sartu.

d) lectura magnética de la tarjeta por personal del órgano de recaudación o, en su caso, introducción manual del número de tarjeta si aquélla no fuera posible,

e) Kreditu-erakundearen baimena lortu.

e) Obtención de la autorización de la entidad de crédito, y

f) Ordainketaren egiaztagiria egin. Bi ale egingo dira: bata herritarrari emango zaio, eta bestea, berriz, dirubilketa-organoak gordeko du, behin ordainketa egin duenak sinatu duenean.

f) Expedición de un recibo justificante del pago, por duplicado ejemplar, uno de los cuales será entregado al ciudadano y, el otro lo conservará el órgano de recaudación, una vez haya sido firmado por quien realice el pago.

2.– Ondoko bermeak izango ditu ordainketak:

2.– El pago se realizará con las siguientes garantías:

a) Dirubilketa-organoko langileek bakarrik sartu ahal izango dute ordainketa-modalitate hauetarako erabiliko den Ordainketa Pasabidearen eremura, baldin eta behar bezala baimenduta badaude. Eremu horretara egindako sarrera bakoitzean gorde egingo dira erabiltzailearen identifikazioa, bai eta sarrera egin den eguna eta ordua ere. Erregistratutako datu horiek sei hilabetez gordeko dira.

a) únicamente tendrá acceso restringido al área de la Pasarela de Pagos destinada a estas modalidades de pago el personal del órgano de recaudación debidamente autorizado. De cada acceso se guardará la identificación del usuario y la fecha y hora en que se realizó. El periodo de conservación de los datos registrados será de seis años,

b) Ordainketa 5. artikuluan ezarritakoaren arabera egiten bada, horretarako gaitutako erakunde kolaboratzailearen zerbitzu telematikoak txartelari lotutako konturako zordunketak egiteko aginduak bakarrik onartuko ditu, betiere, Administrazioaren aldekoak badira, eta ezingo da beste eragiketa edo kontsultarik egin.

b) en el caso de que el pago se realice conforme a lo dispuesto en el artículo 5, el servicio telemático de la entidad colaboradora habilitado al efecto sólo permitirá ordenar cargos en la cuenta vinculada a la tarjeta y a favor de la Administración, sin posibilidad de efectuar otra operación o consulta,

c) Ordainketa kreditu- edo zor-txartelaren bidez egiten bada (6. artikulua), dirubilketa-organoko langileak eragiketarako baimena kudeatzera bakarrik sartuko dira erakunde baimen-emailearen zerbitzarira.

c) si el pago se realiza mediante tarjeta de crédito o débito, conforme al artículo 6, el personal del órgano de recaudación sólo accederá al servidor de la entidad autorizadora para gestionar la autorización de la operación,

d) Txartelari lotutako banku-datuak kreditu-erakunde kolaboratzailearen zerbitzarian zuzenean sartuko dira, eta ez zaizkio administrazioaren sistema informatikoari jakinaraziko, ezta gordetzeko bakarrik bada ere.

d) introducción directa en el servidor de la entidad de crédito colaboradora de los datos bancarios vinculados a la tarjeta, sin que puedan comunicarse, ni siquiera para su conservación, al sistema informático de la administración,

e) Dirubilketa-organoko langileek ezin izango dituzte ikusi txartelari lotutako banku-datuak, eta ezingo dute egin aurrez identifikatutako sarreren ordainketa egiteko konturako zordunketa ez den beste eragiketarik.

e) imposibilidad de que el personal del órgano de recaudación visualice los datos bancarios vinculados a la tarjeta ni que realice operación diferente a la orden de cargo en cuenta para el pago de los ingresos previamente identificados.

9. artikulua.– Ordainketen mugak.

Artículo 9.– Límite de los pagos.

1.– Agindu hau aplikatuz egiten diren ordainketak kreditu-erakundeek eta euren bezeroek ezarritako baldintzen arabera egingo dira, batik bat, eragiketen zenbatekoaren mugari dagokionez.

1.– Los pagos que se realicen en aplicación de esta Orden estarán sujetos a las condiciones establecidas entre las entidades de crédito y sus clientes, especialmente en lo referente al límite en el importe de las operaciones.

2.– Dirubilketa Erregelamenduan ezarritakoaren arabera, kreditu- eta zor-txartelen bidez egindako ordainketek ezingo dituzte gainditu gaian eskumena duen Sailak ezarritako muga ekonomikoak.

2.– De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Recaudación, los pagos mediante tarjetas de crédito y débito no podrán exceder de los límites económicos fijados por el Departamento competente en la materia.

10. artikulua.– Publikotasuna.

Artículo 10.– Publicidad.

Kreditu-erakunde kolaboratzaileen eta onartutako kreditu- eta zor-txartelen zerrendak ikusgai egongo dira www.euskadi.net helbidean, bai eta dirubilketa-organoen bulegoetan ere, herritarrak ongi ikusteko leku batean.

La relación de las entidades de crédito colaboradoras y de las tarjetas de crédito y débito admitidas se expondrán en la dirección www.euskadi.net y en las oficinas de los órganos de recaudación en lugar visible para los ciudadanos.

Halaber, bitarteko berberak erabiliko dira ordainketak kreditu- eta zor-txartelen bidez egin behar direnean egongo diren diru-mugak zeintzuk diren adierazteko.

Así mismo, se informará por idénticos medios de los límites económicos para la utilización de las tarjetas de crédito y débito como medio de pago.

11. artikulua.– Kreditu-erakunde kolaboratzaileen betebeharrak.

Artículo 11.– Obligaciones de las entidades de crédito colaboradoras.

1.– Behin ordainketa eginda, kreditu-erakunde kolaboratzaileek honela jardungo dute:

1.– Realizado el pago, las entidades de crédito colaboradoras deberán proceder a:

a) Erreferentzia Zenbaki Osoa (aurrerantzean EZO) sortu eta Ordainketa Pasabidera itzuliko dute (on-line). Zenbaki horren bidez, Administrazioak luzatutako sarrera-agiri bat horri dagokion ordainketarekin lotu ahal izango da. Eta kontuan izan behar da honakoa:

a) la generación y devolución on line a la Pasarela de Pagos del Número de Referencia Completo (en adelante, NRC), que permita asociar un determinado documento de ingreso expedido por la Administración al pago derivado del mismo, de manera:

1) EZOa jasotzen duen egiaztagiriak izan behar du egiaztagiri hori eman duen kreditu-erakundean egindako diru-sarrera bati buruzkoa.

1) que el justificante en el que figura el NRC responda a un ingreso realizado en la entidad de crédito que lo expide y

2) Dagokion Administrazioak egindako sarrera-agiriari buruzkoa izan behar du egiaztagiriak, ez beste agiri bati buruzkoa.

2) que el justificante corresponda al documento de ingreso expedido por la Administración a que se refiere y no a otro.

EZOaren osaera eta ezaugarri teknikoak Agindu honen I. eranskinean zehaztutakoak izango dira.

La composición y características técnicas del NRC serán las descritas en el anexo I de esta Orden.

b) Ordainketaren egiaztagiria emango dute, hurrengo artikuluan ezarritakoaren arabera.

b) la emisión de un recibo justificante del pago de acuerdo con lo dispuesto en el artículo siguiente.

2.– Kreditu-erakundeak konturako zordunketa bidez ordaintzeko baimenik ematen ez badu, horren berri eman behar zaio izapideak egin dituen pertsonari, eta ez onartzearen arrazoiak zeintzuk diren adieraziko zaio. Kreditu-erakundeak Ordainketa Pasabideari ere jakinaraziko dio ukapen hori.

2.– Cuando la entidad de crédito no autorice la orden de cargo en cuenta para la realización del pago deberá comunicar esta circunstancia y los motivos del rechazo a la persona que haya efectuado el trámite. Así mismo, la entidad de crédito comunicará el rechazo a la Pasarela de Pagos.

Administrazioa ez da izango konturako zordunketa egiteko agindua atzera botatzeko kreditu-erakundeak ematen dituen arrazoien erantzule, ez eta agindu horren onarpenarena ere.

La Administración no responderá de los motivos de rechazo de la orden de cargo en cuenta que, en su caso, indique la entidad de crédito ni asumirá responsabilidad alguna por su admisión.

12. artikulua.– Ordainketaren egiaztagiria.

Artículo 12.– Recibo justificante de pago.

1.– Behin Ordainketa Pasabidearen bidez ordainketa eginda, kreditu-erakunde kolaboratzaileek ordainketaren egiaztagiria egingo dute. Egiaztagiri horrek, gutxienez, ondoko datuak jaso beharko ditu:

1.– Realizado el pago a través de la Pasarela de Pagos, las entidades de crédito colaboradoras expedirán un recibo justificante del pago que contendrá, al menos, los siguientes datos:

a) Diru-sarreraren identifikazio-kode bakarra.

a) código único identificativo del ingreso,

b) Diru-sarreraren zenbatekoa.

b) importe ingresado,

c) Diru-sarrera noiz egin den (eguna eta ordua).

c) fecha y hora del ingreso,

d) Erakundearen kodea, eta, hala dagokionean, bulegoaren kodea.

d) código de entidad y, en su caso, código de oficina,

e) EZOa.

e) NRC y

f) Ondoko testua: "Egiaztagiri hau ordaindu izanari buruzko frogagiria da, eta gaurtik aurrera adierazitako zenbateko hori ordaintzeko obligazioa kentzen dio zordunari".

f) leyenda con el siguiente texto "Este recibo constituye justificante de pago y libera al deudor de su obligación de pago desde la fecha y por el importe señalados".

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Dirubilketa Erregelamenduaren 17. artikuluko 4. paragrafoan aurreikusitado ondorioetarako, diru-sarreraren identifikazio kode bakarra ordain-agirietan jasotzea nahikoa izango da zorduna eta zorra identifikatzeko.

2.– A los efectos previstos en el apartado 4 del artículo 17 del Reglamento de Recaudación de la Hacienda General del País Vasco, la introducción en los justificantes de pago del código único identificativo del ingreso se considera identificación suficiente de la persona del deudor y de la deuda.

13. artikulua.– EZOa sortu izanaren ondoriozko betebeharrak.

Artículo 13.– Obligaciones derivadas de la generación del NRC.

Behin EZOa sortuta, kreditu-erakunde kolaboratzaileek ondoko hauek egin behar dituzte:

Una vez generado el NRC, las entidades de crédito colaboradoras deberán:

a) EAEko Diruzaintza Nagusiaren sarreren kontu berezian ordainketa egin, Ogasun eta Herri Administrazio sailburuaren 2008ko apirilaren 11ko Aginduan ezarritakoaren arabera (2008ko otsailaren 29ko Agindua, EAEko Ogasun Nagusiaren dirubilketa-kudeaketarako lankidetza-zerbitzua arautzen duena).

a) realizar el abono en la cuenta especial de ingresos de la Tesorería General del País Vasco, en las condiciones establecidas en la Orden de 11 de abril de 2008 de la Consejera de Hacienda y Administración Pública por la que se regula el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de la Hacienda General del País Vasco.

Kreditu-erakunde kolaboratzailea, behin EZOa sortu ondoren, ordain-agirian ageri den zenbatekoa EAEko Ogasun Nagusiari ordaintzera behartuta dago, eta horrela, obligaziodunak ez dauka Ogasunari ordaindu beharrik.

La entidad de crédito colaboradora queda obligada frente a la Hacienda General del País Vasco a partir del momento de su generación, por el importe que figura en el justificante, quedando el obligado liberado de su obligación de pago frente a la Hacienda y

b) Egindako diru-sarreraren itzulketa egin behar bada, bidegabeki jasotako diru-sarrerak itzultzeko eskabidea egin beharko zaio Admninistrazioari.

b) Para la devolución, en su caso, de lo ingresado se deberá instar ante la Administración la correspondiente solicitud de devolución de ingresos indebidos.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

DISPOSICIONES ADICIONALES

Lehenengoa.– Lankidetza-hitzarmenak.

Primera.– Convenios de colaboración.

Agindu honen aplikazio-eremukoak ez diren EAEko Herri Administrazioek Ordainketa Pasabidearen bidez kobratu ahal izango dute, EAEko Administrazioarekin sinatutako hitzarmenari jarraiki.

Las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi no incluidas en el ámbito de aplicación de esta Orden podrán efectuar cobros a través de la Pasarela de Pagos en virtud del correspondiente Convenio con la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Bigarrena.– Publikotasuna, euskadi.net atarian.

Segunda.– Publicidad en el portal euskadi.net.

Ordainketa Pasabidearen bidez egingo diren sarreren kontzeptuak www.euskadi.net atarian argitaratuko dira.

Los conceptos susceptibles de ingreso a través de la Pasarela de Pagos se harán públicos en el portal www.euskadi.net.

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICIÓN FINAL

Lehenengoa.– Indarrean jartzea.

Primera.– Entrada en vigor.

Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2008ko apirilaren 11.

En Vitoria-Gasteiz, a 11 de abril de 2008.

Ogasun eta Herri Administrazio sailburua,

La Consejera de Hacienda y Administración Pública,

IDOIA ZENARRUTZABEITIA BELDARRAIN.

IDOIA ZENARRUTZABEITIA BELDARRAIN.

I. ERANSKINA
ANEXO I
ERREFERENTZIA ZENBAKI OSOA (EZO)
NÚMERO DE REFERENCIA COMPLETO (NRC)

(Ikus .PDF)

(Véase el .PDF)


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común