Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

55. zk., 2008ko martxoaren 18a, asteartea

N.º 55, martes 18 de marzo de 2008


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila
Educación, Universidades e Investigación
1685
1685

40/2008 DEKRETUA, martxoaren 4koa, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleen eta ikertzaileen araubideari buruzkoa.

DECRETO 40/2008, de 4 de marzo, sobre régimen del personal docente e investigador de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea.

Konstituzioaren lehenengo xedapen gehigarriarekin, Unibertsitateei buruzko abenduaren 21eko 6/2001 Lege Organikoarekin (apirilaren 12ko 4/2007 Lege Organikoak aldatuta), Euskal Unibertsitate Sistemari buruzko otsailaren 25eko 3/2004 Legearekin eta lan-arloko legediarekin batera, Autonomia Estatutuaren 16. artikuluak euskal erakundeei esleitzen dien eskumenen esparruaren barruan onetsi da honako Dekretu hau. Halaber, Konstituzioaren 27.10 artikuluak aitortzen duen unibertsitateen autonomiaren printzipioa errespetatuz onetsi da.

El presente Decreto se aprueba en el marco de las competencias que a las Instituciones Vascas atribuye el vigente artículo 16 del Estatuto de Autonomía, en conexión con la disposición adicional primera de la Constitución, la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y su modificación por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, la Ley 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Universitario Vasco, y la legislación laboral. Todo ello desde el respeto al principio constitucional de autonomía universitaria reconocido en el artículo 27.10 de la Constitución.

Unibertsitateei buruzko abenduaren 21eko 6/2001 Lege Organikoak (apirilaren 12ko 4/2007 Lege Organikoak aldatuta) eta Euskal Unibertsitate Sistemari buruzko otsailaren 25eko 3/2004 Legeak xedatutako esparruaren barruan, Dekretu honek unibertsitateko irakasleen erregimen juridikoa arautzen du, autonomia-erkidegoak dituen eskumenen arabera.

En el marco de lo dispuesto por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y su modificación por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y la Ley 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Universitario Vasco, se regula en el presente Decreto el régimen jurídico del profesorado universitario, de acuerdo con las competencias que ostenta la Comunidad Autónoma.

Hartara, estatuari, autonomia-erkidegoari eta unibertsitateei dagozkien eskumenak uztartu behar dira, jakina denez, Konstituzioak bermatzen duen unibertsitateen autonomia-printzipioari jarraituz.

En tal sentido, deben conciliarse en esta materia las competencias que corresponden al Estado, a la Comunidad Autónoma y a las propias Universidades, en virtud, en este último caso, del principio de autonomía que se consagra, como se sabe, en la Constitución.

Ildo horretan, Eusko Jaurlaritzak aurkeztutako konstituziokontrakotasun-helegitearen gainean Konstituzio Auzitegiak emandako 26/1987 epaia gogoratu behar da, han askatasun akademikoa errespetatzean biltzen baitzuen unibertsitateen autonomia, hau da, irakasteko, ikasteko eta ikertzeko askatasuna errespetatzean. Askatasun horiek kanpoko esku-hartzeetatik babestea da autonomiaren funtsa eta, horretarako, ezinbestekoa da banakoei zein taldeei zientziaren arloan jarduteko askatasuna bermatzea, antolakuntza-eredua edozein dela ere. Laburbilduz, Konstituzio Auzitegiaren iritziz, autonomia askatasun akademikoaren dimentsio instituzionala da, eta horrek bermatu eta osatu egiten du autonomiaren banakako dimentsioa, Konstituzioak katedra-askatasunean jasotakoa, hain zuzen.

A este último propósito debe recordarse que la Sentencia del Tribunal Constitucional 26/1987, resolviendo un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno Vasco, cifraba la autonomía universitaria en el respeto a la libertad académica, es decir, a la libertad de enseñanza, estudio e investigación. La protección de estas libertades frente a injerencias externas constituye la razón de ser de la autonomía, la cual requiere, cualquiera que sea el modelo organizativo adoptado, que la libertad de ciencia sea garantizada tanto en su vertiente individual cuanto en la colectiva de la institución. En resumen, la autonomía, a juicio del Tribunal Constitucional, es la dimensión institucional de la libertad académica, que garantiza y completa su dimensión individual, constitucionalizada por la libertad de cátedra.

Halaber, unibertsitateari buruzko Brincall txostenak irakasleei buruzko seigarren atalean gogora dakarrenez, komenigarria da unibertsitateen finantzazioaz, kontrolaz eta mantenuaz arduratzen diren administrazio publikoek berek beren plangintza estrategikoa abiatu, garatu eta bultzatzea; plangintza horren arabera ezartzen da, hain zuzen, langile taldea.

De forma complementaria, el conocido como Informe Bricall sobre la Universidad, recuerda en su capítulo sexto, relativo al profesorado, la conveniencia de que las Administraciones Públicas responsables de la financiación, control y mantenimiento de las Universidades, sean las instancias que estimulen la puesta en marcha, el desarrollo y el proceso de planificación estratégica de las Universidades, del que se deriva, en consecuencia, la plantilla de personal.

Abenduaren 21eko 6/2001 Legeak argi eta garbi aitortzen die autonomia-erkidegoei kontratatutako irakasleen erregimena arautzeko eskumena; araubide horren oinarriak Euskal Unibertsitate Sistemari buruzko otsailaren 25eko 3/2004 Legean garatzen dira, eta Dekretu hau lantzeko esparrua osatzen dute. Hala, Lege Organiko horrek bide berria sortu du karrera akademikoan: lan-kontratua izango du ardatz, eta unibertsitate publikoak hautatuko ditu irakasleak zuzenean, Dekretu honek ezarriko dituen betekizunen eta prozeduren arabera.

Claramente, la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, reconoce a las Comunidades Autónomas la regulación del régimen del profesorado contratado, cuyas bases están desarrolladas en la Ley 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Universitario Vasco, como marco de la presente norma. Así, se abre una nueva vía de carrera académica, articulada mediante la contratación laboral, en la que el profesorado será seleccionado directamente por la Universidad pública, de conformidad con los requisitos y procedimientos establecidos en el presente Decreto.

Lan-legepeko irakasleen karrera akademikoak trebakuntza, irakaskuntza eta ikerketa bereizi behar ditu argi eta garbi. Trebakuntzan lehen urratsak egin ahala, unibertsitateko bekadunak adskribatu ahal izango dira, eta, ondoren, aldi baterako lan-kontratua egin ahal izango zaie, praktikaldiko kontratu batekin edota laguntzaile edo atxikitako irakasle moduan. Irakaskuntza, halaber, unibertsitateko taldeen ardura izateaz gain, irakasle laguntzaileei, irakasle elkartuei eta irakasle kontratatu doktoreei (atxikiak, agregatuak zein osoak izan) egokituko zaie. Azkenik, ikerketa irakasle doktore guztiei dagokie lehentasunez, baita irakasle emerituei eta irakasle bisitariei ere; dena den, aipatutako irakasleen zuzendaritzapean, bekadunek, irakasle laguntzaileek eta gainerako irakasle kontratatuek ikerketa-jarduera hasi edo jarraitu ahal izango dute. Horren osagarri, Euskal Unibertsitate Sistemari buruzko otsailaren 25eko 3/2004 Legearen arabera, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateak lan-erregimenean kontratatu ahal izango ditu irakasle ikertzaileak eta doktore ikertzaileak.

La carrera académica del profesorado contratado laboral debe diferenciar claramente la formación, de la docencia y de la investigación. Los primeros pasos en la formación permitirán adscribir al personal becario a la Universidad, y con posterioridad podrán ser contratados laboralmente, de modo temporal, con un contrato en prácticas o como ayudante o profesorado adjunto. La docencia recaerá, además de en los cuerpos universitarios, en el profesorado ayudante, en el profesorado asociado y en todo el profesorado contratado doctor, sea adjunto, agregado o pleno. Finalmente, la investigación corresponde de forma prioritaria a todo el personal docente doctor, incluidos el profesorado emérito y el visitante, aunque bajo su dirección también los becarios y las becarias, el profesorado ayudante y el resto del profesorado contratado podrá iniciar o proseguir su actividad investigadora. De forma complementaria, y de acuerdo con la Ley 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Universitario Vasco, la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea podrá contratar, en régimen laboral profesorado de investigación y personal doctor investigador.

Lan-legepeko irakasle eta ikertzaile guztiak hautatzean eta lanpostuak hornitzean, publizitate-, merezimendu- eta gaitasun-printzipioak hartu behar dira oinarri, erreferentziatzat eta abiapuntu orokortzat eta, ahal dela, lanpostu horiek unibertsitatean dagokien irakasle funtzionarioen taldearekin parekatzen saiatu behar da. Hartara, behar den osagarritasuna eta bateratzea aurkituko dituzte irakasleen eta ikertzaileen gaitasun profesionaletan, baita arduran, betebeharretan, ordainsarietan, eskatutako merezimenduetan eta plazen horniduran ere.

La selección y el acceso a todos los puestos de trabajo del personal docente e investigador contratado laboral debe tomar como base, referencia y punto de partida generalizado los principios de publicidad, mérito y capacidad, con una deseable búsqueda en la homologación, siempre que sea posible, con su correspondiente profesorado funcionario de los cuerpos docentes universitarios, de tal suerte que encuentren la complementariedad necesaria y convergencia desde la perspectiva de su competencia profesional, así como en su dedicación, obligaciones, retribuciones, méritos exigidos para su selección, y provisión en el acceso a las correspondientes plazas.

Hori guztia dela-eta, Dekretu honek Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle kontratatuen erregimen juridikoa arautzea du helburu; lehenengo kapituluan, xedeari eta erregimen juridikoari buruzko xedapen orokorrak ezarriko dira, eta, ondoren, bigarren kapituluan, irakasleen zein ikertzaileen kontratu-kategoriak aztertuko dira. Hirugarren kapituluan, kontratazioari, bateraezintasunei eta arduraldiari buruzko beste xedapen komunak zehaztuko dira.

Por todo ello, el presente Decreto tiene como objeto fundamental la regulación del régimen jurídico del profesorado contratado de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, estableciendo en su capítulo primero las disposiciones generales relativas al objeto y régimen jurídico, para, a continuación, abordar en el capítulo segundo las categorías contractuales tanto del personal docente como del investigador. En el capítulo tercero, se determinan otras disposiciones comunes relativas a contratación, incompatibilidades y dedicación.

Azkenik, laugarren kapituluan, irakasleen eta ikertzaileen hizkuntza-gaitasunaren oinarriak ezarriko dira, euskararen erabileraren normalizazioaren arloan autonomia-erkidegoak duen eskumena baliatuta, hala adierazten baitute Autonomia Estatutuaren 6. artikuluak eta hura garatzeko legediak, baita Euskal Unibertsitate Sistemari buruzko otsailaren 25eko 3/2004 Legeak ere; hala, titulu ofiziala lortzeko irakaskuntza guztietan, euskaraz ikasteko eskubide osoa bermatu ahal izango da pixkanaka.

Finalmente, en el capítulo cuarto, desde la perspectiva de la competencia autonómica en materia de normalización del uso del euskera, de conformidad con el artículo 6 del Estatuto, su legislación de desarrollo, y la Ley 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Universitario Vasco, se sientan las bases sobre el nivel de competencia lingüística del personal docente e investigador que permitan de forma progresiva garantizar en su integridad el derecho a estudiar en euskera en todas las enseñanzas conducentes a titulaciones oficiales.

Halaber, Emakumeen eta gizonen berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 33.1 artikuluak ezarri bezala, emakumeek eta gizonek, bai irakasle-ibilbidean bai erabakiak hartzeko esparruetara heltzeko bidean, aukera berak izan ditzaten sustatuko du Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateak.

Así mismo, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 33.1 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea promoverá la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres con relación a la carrera docente y el acceso a los ámbitos de toma de decisiones.

Horrenbestez, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuak proposatuta, emakumeen eta gizonen berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeak ezarritako izapideak beteta daudela, Euskadiko Unibertsitate Kontseilua jakinaren gainean dagoela, Euskal Irakaskuntza Publikoa Koordinatzeko Kontseiluak aldeko txostena eman duela, Aholku Batzorde Juridikoak adierazitakoa entzunda eta Gobernu Kontseiluak 2008ko martxoaren 4ko bilkuran erabaki eta onetsi ondoren, hauxe

En virtud de lo expuesto, a propuesta del Consejero de Educación, Universidades e Investigación, cumplidos los trámites previstos por la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, informado el Consejo Vasco de Universidades, emitido informe favorable por el Consejo de Coordinación de la Enseñanza Pública Vasca y oída la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 4 de marzo de 2008,

XEDATU DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Autonomia-erkidegoak unibertsitateko irakasleen eta ikertzaileen arloan dituen eskumenak garatzea da dekretu honen helburua. Hain zuzen, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateak lan-legepean kontratatutako irakasleen eta ikertzaileen araubide juridikoa zehaztuko du.

El objeto del presente Decreto es el desarrollo de las competencias que ostenta la Comunidad Autónoma en materia de personal docente e investigador universitario. De forma particular se determina el régimen jurídico del personal docente e investigador contratado laboralmente por la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea.

2. artikulua.– Araubide juridikoa.

Artículo 2.– Régimen jurídico.

1.– Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle kontratatuen plaza guztiek unibertsitateko lanpostuen zerrendan agertu behar dute, beste plaza bateko irakaslea ordezkatzea helburu dutenak izan ezik; hartara, irakasleen eta ikertzaileen kostu guztiek Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren aldez aurreko baimena izango dute.

1.– Todas las plazas de profesorado contratado de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, con la salvedad de las plazas que tengan por objeto la cobertura de la docencia de otra plaza, deberán formar parte o encontrar su ubicación concreta en la relación de puestos de trabajo de la Universidad, de tal suerte que todos los costes de personal docente e investigador cuenten con la previa autorización del Departamento de Educación, Universidades e Investigación.

2.– Lanpostuak banan-banan agertuko dira zerrendan, eta taldetan zein kontratu-motaren arabera egongo dira sailkatuta; halaber, gutxienez, Euskal Unibertsitate Sistemari buruzko otsailaren 25eko 3/2004 Legearen 99.2 artikuluak ezarritakoaren berri eman beharko du zerrendak.

2.– La relación de puestos estará individualizada y clasificada por cuerpos y figuras contractuales, y deberán hacer mención expresa, como mínimo, de las previsiones contenidas en el artículo 99.2 de la Ley 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Universitario Vasco.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
KONTRATU KATEGORIAK
CATEGORÍAS CONTRACTUALES
1. ATALA
SECCIÓN 1.ª
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

3. artikulua.– Kontratu iraunkorra duten irakasleen kategoriak.

Artículo 3.– Categorías de profesorado contratado de forma permanente.

Lanpostuen zerrendaren barruan, eta aurrekontuan baliabiderik bada, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateak lan-kontratu iraunkorrak egin ahal izango ditu, irakasle kontratatuen bi kategoriatan: irakasle osoak eta irakasle agregatuak.

En el marco de la relación de puestos de trabajo, siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria, la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea podrá contratar en régimen laboral, de forma permanente, entre las siguientes categorías de profesorado contratado: profesorado pleno y profesorado agregado.

4. artikulua.– Aldi baterako kontratua duten irakasleen kategoriak.

Artículo 4.– Categorías de profesorado contratado de forma temporal.

1.– Aurrekontuan baliabiderik badago, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateak aldi baterako lan-kontratuak egin ahal izango ditu, irakasle kontratatuen honako kategoria hauetan: irakasle atxikiak, laguntzaileak, irakasle elkartuak, irakasle emerituak eta irakasle bisitariak.

1.– La Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria, podrá contratar en régimen laboral, de forma temporal, entre las siguientes categorías de profesorado contratado: profesorado adjunto, ayudante, profesorado asociado, profesorado emérito y profesorado visitante.

2.– Langileren batek lanpostua aldi baterako uzten duenean edo lanpostuen zerrendan plaza hutsik dagoenean, lanpostuok betetzeko arauzko prozedura bideratzen den bitartean, beste irakasleren bat kontratatu ahal izango da bitarteko kontratua eginez, baldin eta lanpostuari dagokion ezagutza-arloko irakasleek hutsunea bete ezin badute, eta Euskal Unibertsitate Sistemari buruzko otsailaren 25eko 3/2004 Legearen 25. artikuluak dioena aintzat hartuta.

2.– Cuando en las relaciones de puestos de trabajo se produzcan ausencias temporales o existan vacantes no cubiertas, en tanto se procede a su cobertura reglamentaria, de conformidad con las previsiones del artículo 25 de la Ley 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Universitario Vasco, se podrá contratar profesorado a través de un contrato de interinidad, siempre que las necesidades de docencia no puedan ser atendidas con el profesorado del área de conocimiento al que esté adscrito el puesto.

5. artikulua.– Kontratu iraunkorra duten ikertzaileen kategoriak.

Artículo 5.– Categorías de personal investigador contratado de forma permanente.

Lanpostuen zerrendaren barruan, eta aurrekontuan baliabiderik bada, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateak lan-kontratu iraunkorrak egin ahal izango ditu, ikertzaileen bi kategoriatan: ikerketa-irakasleak eta doktore ikertzaileak.

En el marco de la relación de puestos de trabajo, siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria, la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea podrá contratar, en régimen laboral, de forma permanente, entre las siguientes categorías de personal investigador: profesorado de investigación y personal doctor investigador.

Doktoreei dagokienez, Dekretu honek arautzen ez dituen arloetan, irakasle osoei edo irakasle agregatuei ezarritakoa aplikatuko zaie, kategoriaren arabera.

A este personal, en su condición de personal contratado doctor, en lo no previsto en este Decreto, le será de aplicación lo establecido para el profesorado agregado o pleno dependiendo de su categoría.

Behin betiko ikertzaileek sinatutako kontratuek izango duten klausula baten arabera, bost urtetik behin Uniqual Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitatea Ebaluatu eta Egiaztatzeko Agentziaren ebaluazioan parte hartzeko konpromisoa adieraziko dute ikertzaileek, agentziak ezarritako baldintzetan. Aipatutako ebaluazioaren ostean, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko araudiak ezarriko ditu langile horien baldintzak.

Los contratos suscritos por el personal investigador permanente contendrán una cláusula en la que figurará el compromiso del investigador de someterse a una evaluación por Uniqual, la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación del Sistema Universitario Vasco, cada 5 años en los términos que ésta establezca. La normativa de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea regulará las condiciones de este personal tras la citada evaluación.

6. artikulua.– Aldi baterako kontratua duten ikertzaileen kategoriak.

Artículo 6.– Categorías de personal investigador contratado de forma temporal.

1.– Aurrekontuan baliabiderik dagoenean, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateak ikerketa zientifiko edo teknikoko egitasmoak garatzeko ikertzaileak, teknikariak edo bestelako langileak kontratatu ahal izango ditu, lan edo zerbitzu jakin baterako kontratuen bidez, halaxe ezartzen baitute Ikerketa Zientifiko eta Teknikoaren Sustapen eta Koordinazio Nagusiari buruzko apirilaren 14ko 13/1986 Legearen 17.1.a) artikuluak, Unibertsitateei buruzko abenduaren 21eko 6/2001 Lege Organikoaren 48.1 artikuluak eta Euskal Unibertsitate Sistemari buruzko Legearen 14.2 artikuluak. Langileen Estatutuaren Legeko testu moldatua onartu zuen martxoaren 24ko 1/1995 Legegintzako Errege Dekretuaren 15.1 artikuluak ezartzen du aplikatu beharreko araubide juridikoa.

1.– La Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria, podrá contratar personal investigador, técnico u otro personal para el desarrollo de proyectos de investigación científica o técnica, mediante un contrato de trabajo de obra o servicio para la realización de un proyecto de investigación, conforme a lo establecido en el artículo 17.1.a) de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica, en el artículo 48.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en al artículo 14.2 de la Ley del Sistema Universitario Vasco. El régimen jurídico de aplicación será el recogido en el artículo 15.1 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

2.– Prestakuntzarako kontratuen bidez, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateak ikertzaileak kontratatu ahal izango ditu trebakuntza zientifikoa eta teknikoa jaso dezaten, 13/1986 Legearen 17.1.b) artikuluak ezarritakoaren arabera. Langileen Estatutuaren Legeko testu moldatua onartu zuen martxoaren 24ko 1/1995 Legegintzako Errege Dekretuaren 11.1 artikuluak eta Prestatzen ari diren Ikertzaileen Estatutua onetsi zuen urtarrilaren 27ko 63/2006 Errege Dekretuko seigarren xedapen gehigarriak ezartzen dute aplikatu beharreko araubide juridikoa. Kontratazioa doktoreentzako ikerketarako laguntza programa baten barruan badago, programan bertan zehaztuko dira ordainsariak, eta deialdia egiten duen erakundeak laguntzaren zenbateko osoa ordainduko dio Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateari, gizarte-segurantzaren kostua barne.

2.– La Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea podrá contratar personal investigador para su formación científica y técnica conforme a lo establecido en el artículo 17.1.b) de la Ley 13/1986, mediante contrato formativo. El régimen jurídico será el recogido en el artículo 11.1 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en la disposición adicional sexta del Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto de personal investigador en formación. Cuando la contratación obedezca a un programa de ayuda a la investigación para doctores, las retribuciones serán las indicadas en el citado programa y la entidad convocante abonará a la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea la cantidad global de la ayuda, incluyendo en la aportación el coste de la seguridad social.

3.– Halaber, ikerketarako laguntza esleitu zenetik hirugarren eta laugarren urteetan dauden ikertzaileak ere kontratatu ahal izango ditu Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateak, trebatzen ari den lan-taldearen barruan. Langileen Estatutuaren Legeko testu moldatua onartu zuen martxoaren 24ko 1/1995 Legegintzako Errege Dekretuaren 11.1 artikuluak ezartzen du aplikatu beharreko araubide juridikoa.

3.– Asimismo, la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea podrá contratar como personal investigador en formación a aquel personal que se encuentre en los años tercero y cuarto desde la concesión de la ayuda de investigación, en la modalidad de trabajo en formación. El régimen jurídico de aplicación será el recogido en el artículo 11.1 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

2. ATALA
SECCIÓN 2.ª
IRAKASLEAK
PROFESORADO

7. artikulua.– Irakasle osoak.

Artículo 7.– Profesorado pleno.

1.– Irakasle osoak lanaldi osoan jardungo dira.

1.– El profesorado pleno ejercerá sus funciones en régimen de dedicación a tiempo completo.

Lan-hitzarmen kolektiboak zehaztuko du lanaldiaren iraupena, eta irakaskuntza- eta ikerketa-jardueren artean zein norbere sail, zentro edo unibertsitateko kudeaketa- edota administrazio-beharrizanen artean banatuko da denbora hori; ikerketa-jarduerek, baina, lanaldiaren heren bat hartuko dute gutxienez.

La duración de la jornada laboral será la que se fije en el correspondiente convenio colectivo y se repartirá entre actividades docentes e investigadoras, así como de atención a las necesidades de gestión y administración de su Departamento, Centro o Universidad, quedando al menos un tercio de la jornada reservada a tareas de investigación.

2.– Irakasle osoek zortzi irakastordu eta ikasleen laguntzarako edo tutoretzarako sei ordu bete beharko dituzte astean.

2.– Las obligaciones docentes del profesorado pleno serán, semanalmente, de ocho horas lectivas y seis de tutoría o asistencia al alumnado.

3.– Irakasle osoak publizitate-, berdintasun-, merezimendu- eta gaitasun-printzipioak aintzat hartuz hautatuko dira, lehiaketa bidez. Deialdiaren oinarriak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko dira.

3.– La selección del profesorado pleno se efectuará de conformidad con los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, mediante concurso. Las bases serán publicadas en el Boletín Oficial del País Vasco.

4.– Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateak arautuko du hautaketa-prozesua nola egin eta lehiaketa epaitu behar duten batzordeak nola osatu.

4.– La Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea regulará el proceso de selección y la composición de las comisiones que han de juzgar el concurso.

8. artikulua.– Irakasle agregatuak.

Artículo 8.– Profesorado agregado.

1.– Irakasle agregatuak lanaldi osoan jardungo dira.

1.– El profesorado agregado ejercerá sus funciones en régimen de dedicación a tiempo completo.

Lan-hitzarmen kolektiboak zehaztuko du lanaldiaren iraupena, eta irakaskuntza- eta ikerketa-jardueren artean zein norbere sail, zentro edo unibertsitateko kudeaketa- edota administrazio-beharrizanen artean banatuko da denbora hori; ikerketa-jarduerek, baina, lanaldiaren heren bat hartuko dute gutxienez.

La duración de la jornada laboral será la que se fije en el correspondiente convenio colectivo y se repartirá entre actividades docentes e investigadoras, así como de atención a las necesidades de gestión y administración de su Departamento, Centro o Universidad, quedando al menos un tercio de la jornada reservada a tareas de investigación.

2.– Irakasle agregatuek zortzi irakastordu eta ikasleen laguntzarako edo tutoretzarako sei ordu bete beharko dituzte astean.

2.– Las obligaciones docentes del profesorado agregado serán, semanalmente, de ocho horas lectivas y seis de tutoría o asistencia al alumnado.

3.– Irakasle agregatuak publizitate-, berdintasun-, merezimendu- eta gaitasun-printzipioak aintzat hartuz hautatuko dira, lehiaketa bidez. Deialdiaren oinarriak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko dira.

3.– La selección del profesorado agregado se efectuará de conformidad con los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, mediante concurso. Las bases serán publicadas en el Boletín Oficial del País Vasco.

4.– Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateak arautuko du hautaketa-prozesua nola egin eta lehiaketa epaitu behar duten batzordeak nola osatu.

4.– La Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea regulará el proceso de selección y la composición de las comisiones que han de juzgar el concurso.

9. artikulua.– Irakasle atxikiak.

Artículo 9.– Profesorado adjunto.

1.– Irakasle atxikiak lanaldi osoan jardungo dira.

1.– El profesorado adjunto ejercerá sus funciones en régimen de dedicación a tiempo completo.

Lan-hitzarmen kolektiboak zehaztuko du lanaldiaren iraupena, eta irakaskuntza- eta ikerketa-jardueren artean zein norbere sail, zentro edo unibertsitateko kudeaketa- edota administrazio-beharrizanen artean banatuko da denbora hori; ikerketa-jarduerek, baina, lanaldiaren heren bat hartuko dute gutxienez.

La duración de la jornada laboral será la que se fije en el correspondiente convenio colectivo y se repartirá entre actividades docentes e investigadoras, así como de atención a las necesidades de gestión y administración de su Departamento, Centro o Universidad, quedando al menos un tercio de la jornada reservada a tareas de investigación.

2.– Irakasle atxikiek zortzi irakastordu bete beharko dituzte astean (ahal dela, irakaskuntza-ikaskuntza ereduan laguntzeko), baita ikasleen laguntzarako edo tutoretzarako sei ordu ere.

2.– Las obligaciones docentes del profesorado adjunto será, semanalmente, de ocho horas lectivas, preferentemente de apoyo en el modelo de enseñanza-aprendizaje, y de seis horas de tutoría o asistencia al alumnado.

3.– Irakasle atxikiak publizitate-, berdintasun-, merezimendu- eta gaitasun-printzipioak aintzat hartuz hautatuko dira, lehiaketa bidez.

3.– La selección del profesorado adjunto se efectuará de conformidad con los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, mediante concurso.

4.– Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateak arautuko du hautaketa-prozesua nola egin eta lehiaketa epaitu behar duten batzordeak nola osatu.

4.– La Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea regulará el proceso de selección y la composición de las comisiones que han de juzgar el concurso.

10. artikulua.– Laguntzailea.

Artículo 10.– Ayudante.

1.– Laguntzaileen lan-kontratua lanaldi osokoa izango da, gutxienez urtebeterako eta gehienez bost urterako; urte horiek, ordea, ez dute zertan elkarren jarraian egon. Denboraldi hori amaitu baino lehen doktore-titulua lortuz gero, unibertsitateak zuzenean irakasle atxiki moduan kontratatzeko aukera izango du, baldin lanpostuan hasteko legezko eskakizunak betetzen baditu. Edonola ere, laguntzaile eta irakasle atxiki lanpostuetan guztira jardun daitekeen denbora zortzi urte da gehienez.

1.– La contratación laboral de las y los ayudantes será con dedicación a tiempo completo, por una duración mínima de un año y máxima de cinco, no necesariamente consecutivos. En el caso de que antes de finalizar este período se adquiera la condición de doctora o doctor podrá ser contratado directamente como profesorado adjunto, siempre y cuando cumpla con los requisitos legales establecidos para su acceso. En cualquier caso, el tiempo total de duración conjunta entre esta figura y la de adjunto no podrá exceder de ocho años.

2.– Lan-hitzarmen kolektiboak zehaztuko du lanaldiaren iraupena, eta irakaskuntza- eta ikerketa-jardueren artean zein norbere sail, zentro edo unibertsitateko kudeaketa- edota administrazio-beharrizanen artean banatuko da denbora hori; ikerketa-jarduerek, baina, lanaldiaren heren bat hartuko dute gutxienez.

2.– La duración de la jornada laboral será la que se fije en el correspondiente convenio colectivo y se repartirá entre actividades docentes e investigadoras, así como de atención a las necesidades de gestión y administración de su Departamento, Centro o Universidad, quedando al menos un tercio de la jornada reservada a tareas de investigación.

3.– Laguntzaileek bi irakastordu praktiko bete beharko dituzte astean; irakaskuntzan eta ikerketan trebatzen direla bermatu behar da.

3.– Las obligaciones docentes del ayudante serán semanalmente de dos horas lectivas de índole práctica, garantizando que se completa la formación docente e investigadora de dichas personas.

4.– Laguntzaileak publizitate-, berdintasun-, merezimendu- eta gaitasun-printzipioak aintzat hartuz hautatuko dira, lehiaketa bidez.

4.– La selección del ayudante se efectuará de conformidad con los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, mediante concurso.

5.– Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateak arautuko du hautaketa-prozesua nola egin eta lehiaketa epaitu behar duten batzordeak nola osatu.

5.– La Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea regulará el proceso de selección y la composición de las comisiones que han de juzgar el concurso.

11. artikulua.– Irakasle elkartuak.

Artículo 11.– Profesorado asociado.

1.– Irakasle elkartuak lanaldi partzialean jardungo dira; gehienez, sei irakastordu eta, gutxienez, hiru irakastordu bete beharko dituzte astean, baita ikasleen laguntzarako edo tutoretzarako beste horrenbeste ordu.

1.– El profesorado asociado ejercerá sus funciones en régimen de dedicación a tiempo parcial, siendo sus obligaciones docentes semanales de un máximo de seis y un mínimo de tres horas lectivas y otras tantas de tutoría o asistencia al alumnado.

2.– Irakasle elkartuak publizitate-, berdintasun-, merezimendu- eta gaitasun-printzipioak aintzat hartuz hautatuko dira, lehiaketa bidez.

2.– La selección del profesorado asociado se efectuará de conformidad con los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, mediante concurso.

3.– Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateak arautuko du hautaketa-prozesua nola egin eta lehiaketa epaitu behar duten batzordeak nola osatu.

3.– La Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea regulará el proceso de selección y la composición de las comisiones que han de juzgar el concurso.

4.– Irakasle elkartuen plazak eta izendapenak apirilaren 25eko Osasunari buruzko 14/1986 Lege Orokorraren 105.2 artikuluan oinarrituta badaude, unibertsitateko irakasle elkartuei dagozkien berezko arauak ezarriko zaizkie irakasle horiei. Hala ere, kontzertu bidez ezarri diren berezitasunak errespetatuko dira, eta abenduaren 21eko 6/2001 Lege Organikoaren zazpigarren xedapen gehigarria abian jartzen ez den bitartean, aurreko araubide juridikoak jarraituko du indarrean.

4.– El profesorado asociado cuya plaza y nombramiento traigan causa en el artículo 105.2 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, se regirán por las normas propias del profesorado asociado de la Universidad. Sin embargo, se respetarán las peculiaridades que se puedan establecer mediante los conciertos aprobados a tal efecto y, en tanto la disposición adicional 7.ª de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, no sea desarrollada, continuará vigente el régimen jurídico precedente.

12. artikulua.– Irakasle emerituak.

Artículo 12.– Profesorado emérito.

1.– Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateak, bere Estatutuen arabera, irakasle emeritu gisa kontratatu ahal izango ditu unibertsitatean kulturaren, zientziaren edo lanaren arloan ospe handia duten pertsona erretiratuak, funtzionarioak edo kontratatuak.

1.– La Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, de acuerdo con sus Estatutos, podrá contratar como profesorado emérito a personas jubiladas, funcionarias o contratadas, de reconocido prestigio cultural, científico o profesional procedentes del ámbito universitario.

2.– Unibertsitateko sailek, unibertsitatearen araudiaren arabera, gainerako irakasleei ez bezalako araubidea ezarri ahal izango diete irakasle emeritu gisa aldi baterako kontratatutakoei, irakasteko, unibertsitatean geratzeko eta ikerketa-lanak egiteko betebeharretan, eta, bereziki, mintegiak eta doktoretza-ikastaroak emango dituzte.

2.– La contratación temporal como profesorado emérito implica que los Departamentos universitarios, en el marco de la normativa universitaria, puedan designarles obligaciones de docencia, de permanencia y de investigación, diferentes al régimen del resto del profesorado, con especial dedicación a la impartición de seminarios y cursos de doctorado.

3.– Unibertsitateak, bere autonomia aintzat hartuta, erabaki behar du irakasle emerituak kontratatzeko prozedura eta hautagaiek izan behar dituzten merezimenduak zein diren.

3.– La Universidad debe decidir, de acuerdo con su autonomía, el procedimiento y los méritos objetivos requeridos para ser contratado como profesorado emérito.

13. artikulua.– Irakasle bisitariak.

Artículo 13.– Profesorado visitante.

Irakasle bisitariak, ahal dela, lanaldi osoan kontratatuko dira; unibertsitate-araudiak ezarriko ditu hautaketa-irizpideak, unibertsitateko ikastetxe, zentro edo sailetan plazak esleitzeko ezarritakoaren barruan eta aurrekontuak aintzat hartuta, Euskal Unibertsitate Sistemari buruzko otsailaren 25eko 3/2004 Legearen 16.2 artikuluak zehaztutakoaren arabera betiere.

El profesorado visitante será contratado, preferentemente, en régimen de dedicación a tiempo completo y será la normativa universitaria la que determine los criterios de selección, dentro de las previsiones presupuestarias y de adscripción de plazas a Institutos, Centros o Departamentos universitarios, todo ello de conformidad con las previsiones establecidas en el artículo 16.2 de la Ley 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Universitario Vasco.

14. artikulua.– Bitarteko irakasleak.

Artículo 14.– Profesorado interino.

1.– Dekretu honetako 4.2 artikuluan xedatu bezala, bitarteko irakasleak kontratatu ahal izango dira, baldin eta lanpostuari dagokion ezagutza-arloko irakasleek irakaskuntza-beharrizana bete ezin badute, honako egoera hauetakoren bat gertatzen denean:

1.– De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.2 del presente Decreto, podrá contratarse profesorado interino, siempre que las necesidades de docencia no puedan ser atendidas con el profesorado del área de conocimiento al que esté adscrito el puesto, cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:

a) Irakasle funtzionarioren edo lan-legepeko irakasleren batek hutsik utzitako plaza aldi baterako betetzeko (aurrekontuan baliabiderik badago), lanpostua behin betiko hornitzeko arauzko prozedura bideratzen den bitartean.

a) Para la cobertura temporal de la docencia de plaza vacante de funcionario docente o contratado laboral, dotada presupuestariamente, en tanto se acomete su provisión definitiva en la forma reglamentariamente prevista.

b) Irakasleen hutsuneak betetzeko, irakasleek lanpostua utzi baina hura gordetzeko eskubidea dutenean (gaixotasun-baja edo -baimena, amatasun- eta aitatasun-baja edo baimena, zerbitzuak betetzea, zerbitzu bereziak, lizentzia sabatikoak, eszedentziak, lanaldi murrizketak eta abar), edo irakaskuntza-betebeharrak murriztea edo horietatik salbuetsita egotea dakarten kargu akademikoetan jarduten dutenean, edozein dela irakasleak unibertsitatearekin duen lotura profesionala, funtzionarioak barne.

b) Para la cobertura de ausencias con derecho a reserva del puesto de trabajo de profesoras o profesores (bajas o licencias por enfermedad, maternidad y paternidad, comisiones de servicios, servicios especiales, licencias sabáticas, excedencias, reducciones de jornada, etc.) o para la designación para ejercer cargos académicos que comporten la exoneración o reducción de las obligaciones docentes, cualquiera que sea la naturaleza de la relación profesional que les vincule a la Universidad, incluida la funcionarial.

2.– Bitarteko irakasleek ordezkatzen duten irakasleari edo betetzen duten lanpostuari dagokion lanaldi bera edukiko dute gehienez.

2.– La dedicación del profesorado interino será, como máximo, la de la plaza vacante cuya docencia cubre o la del profesor o profesora sustituida.

3.– Ezin izango dira bitarteko irakasleak kontratatu irakasle laguntzaileen, irakasle bisitarien eta irakasle emerituen hutsuneak betetzeko, edo kategoria horietako irakasleak ordezkatzeko.

3.– En ningún caso podrá contratarse profesorado interino para cubrir vacantes de profesorado ayudante, profesorado visitante y profesorado emérito o para sustituir a profesorado de dichas categorías docentes.

3. ATALA
SECCIÓN 3.ª
IKERTZAILEAK
PERSONAL INVESTIGADOR

15. artikulua.– Ikerketa-irakasleak.

Artículo 15.– Profesorado de investigación.

1.– Ikerketa-irakasle izateko, hautagaiek egiaztatu beharko dute burututako irakaskuntza eta ikerketa jarduerek edo doktoratu ostean batez ere ikerketan egindako lanek aldeko balioespena jaso dutela, Uniqual Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitatea Ebaluatu eta Egiaztatzeko Agentziak, Kalitatea Ebaluatu eta Egiaztatzeko Estatuko Agentziak edo Uniqualekin onarpen-hitzarmenik duen ebaluazio-agentzietako batek egindako txostenaren bidez.

1.– Para acceder a la condición de profesorado de investigación será preciso que las candidatas y candidatos acrediten la evaluación positiva de la actividad docente e investigadora o prioritariamente investigadora, postdoctoral, mediante un informe de Uniqual, la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación del Sistema Universitario Vasco, o de la Agencia Nacional de la Evaluación de la Calidad y Acreditación o de las agencias de evaluación con las que Uniqual, la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación del Sistema Universitario Vasco, pueda establecer convenios de reconocimiento.

Halaber, ikerketa-irakasleen kategorian sartzeko, aurretik doktore ikertzaile edo irakasle agregatu gisa kontratatuta egon behar du, gutxienez hiru urtez. Salbuespen gisa, baina, aipatutako eskakizunak betetzen ez dituen pertsona bat kontrata daiteke, Uniqual Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitatea Ebaluatu eta Egiaztatzeko Agentziaren aldeko balioespena jaso baldin badu.

Para acceder a esta categoría, con carácter previo, se deberá estar contratado como personal doctor de investigación o profesorado agregado durante al menos tres años. Excepcionalmente, se podrá contratar a personas que sin reunir los citados requisitos, obtengan la evaluación positiva por parte de Uniqual, la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación del Sistema Universitario Vasco.

2.– Ikerketa-irakasleak lanaldi osoan jardungo dira.

2.– El profesorado de investigación ejercerá sus funciones en régimen de dedicación a tiempo completo.

Lan-hitzarmen kolektiboak zehaztuko du lanaldiaren iraupena, eta, batez ere, ikerketan lan egingo dute. Hala ere, lanaldian zehar, irakaskuntza-jardueretan parte hartu ahal izango dute, baita beren sail, zentro edo unibertsitateko kudeaketa- edota administrazio-beharrizanetan ere.

La duración de la jornada en régimen de dedicación a tiempo completo será la que se fije en el correspondiente convenio colectivo, jornada que se dedicará, principalmente, a la investigación. No obstante lo anterior, la jornada también podrá dedicarse a la participación en actividades docentes, así como de atención a las necesidades de gestión y administración de su Departamento, Centro o Universidad.

3.– Ikerketa irakasleei irakaskuntza betebeharrak esleitu ahal izango zaizkie, urtean 12 kreditukoak gehienez ere; proposatutako ikerketa-jarduerarekin (ahal dela, hirugarren ziklokoa) lotutako irakaskuntza jardueretan laguntzea izango da, batez ere, betebeharron helburua.

3.– Al profesorado de investigación se le podrá asignar obligaciones docentes hasta un máximo de 12 créditos anuales, siendo su objeto, principalmente, colaboraciones complementarias en tareas docentes relacionadas con la actividad de investigación propuesta, preferentemente de tercer ciclo.

4.– Ikerketa-irakasleek irakasle osoen eskubide berak edukiko dituzte.

4.– El profesorado de investigación tendrá los mismos derechos que el profesorado pleno.

5.– Ikerketa irakasleak publizitate-, berdintasun-, merezimendu- eta gaitasun-printzipioak aintzat hartuz hautatuko dira, lehiaketa bidez. Deialdiaren oinarriak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko dira.

5.– La selección del profesorado de investigación se efectuará de conformidad con los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, mediante concurso. Las bases serán publicadas en el Boletín Oficial del País Vasco.

6.– Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateak arautuko du hautaketa-prozesua nola egin eta lehiaketa epaitu behar duten batzordeak nola osatu.

6.– La Universidad regulará el proceso de selección y la composición de las comisiones que han de juzgar el concurso.

16. artikulua.– Doktore ikertzaileak.

Artículo 16.– Personal doctor investigador.

1.– Doktore ikertzaile izateko, hautagaiek egiaztatu beharko dute irakaskuntzan edota ikerketan gutxienez hiru urtez jardun dutela eta burututako irakaskuntza eta ikerketa-jarduera horiek (doktoratu osteko ikerketa-lanek batez ere) aldeko balioespena jaso dutela, Uniqual Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitatea Ebaluatu eta Egiaztatzeko Agentziak, Kalitatea Ebaluatu eta Egiaztatzeko Estatuko Agentziak edo Uniqualekin onarpen-hitzarmenik duen ebaluazio-agentzietako batek egindako txostenaren bidez.

1.– Para acceder a la condición de personal doctor investigador será preciso que las candidatas y candidatos acrediten 3 años de experiencia docente y/o investigadora y la evaluación positiva de la actividad docente e investigadora o prioritariamente investigadora, postdoctoral, mediante un informe de Uniqual, la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación del Sistema Universitario Vasco, o de la Agencia Nacional de la Evaluación de la Calidad y Acreditación o de las agencias de evaluación con las que Uniqual, la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación del Sistema Universitario Vasco, pueda establecer convenios de reconocimiento.

2.– Doktore ikertzaileak lanaldi osoan jardungo dira.

2.– El personal investigador doctor ejercerá sus funciones en régimen de dedicación a tiempo completo.

Lan-hitzarmen kolektiboak zehaztuko du lanaldiaren iraupena, eta, batez ere, ikerketan lan egingo dute. Hala ere, lanaldian zehar, irakaskuntza-jardueretan parte hartu ahal izango dute, baita beren sail, zentro edo unibertsitateko kudeaketa- edota administrazio-beharrizanetan ere.

La duración de la jornada en régimen de dedicación a tiempo completo será la que se fije en el correspondiente convenio colectivo, jornada que se dedicará, principalmente, a la investigación. No obstante lo anterior, la jornada también podrá dedicarse a la participación en actividades docentes, así como de atención a las necesidades de gestión y administración de su Departamento, Centro o Universidad.

3.– Doktore ikertzaileei irakaskuntza-betebeharrak esleitu ahal izango zaizkie, urtean 12 kreditukoak gehienez ere; proposatutako ikerketa-jarduerarekin (ahal dela, hirugarren ziklokoa) lotutako irakaskuntza-jardueretan laguntzea izango da, batez ere, betebeharron helburua.

3.– Al personal investigador doctor se le podrá asignar obligaciones docentes hasta un máximo de 12 créditos anuales, siendo su objeto, principalmente, colaboraciones complementarias en tareas docentes relacionadas con la actividad de investigación propuesta, preferentemente de tercer ciclo.

4.– Doktore ikertzaileek irakasle agregatuen eskubide berak edukiko dituzte.

4.– El personal investigador doctor tendrá los mismos derechos que el profesorado agregado.

5.– Doktore ikertzaileak publizitate-, berdintasun-, merezimendu- eta gaitasun-printzipioak aintzat hartuz hautatuko dira, lehiaketa bidez. Deialdiaren oinarriak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko dira.

5.– La selección del personal investigador doctor se efectuará de conformidad con los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, mediante concurso. Las bases serán publicadas en el Boletín Oficial del País Vasco.

6.– Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateak arautuko du hautaketa-prozesua nola egin eta lehiaketa epaitu behar duten batzordeak nola osatu.

6.– La Universidad regulará el proceso de selección y la composición de las comisiones que han de juzgar el concurso.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
IRAKASLE KONTRATATUEI DAGOZKION XEDAPEN KOMUNAK
DISPOSICIONES COMUNES AL PROFESORADO CONTRATADO

17. artikulua.– Betekizunak eta lehiaketen araubide orokorra.

Artículo 17.– Requisitos de acceso y régimen general de los concursos.

1.– Irakaskuntza-kategoria eta kontratu molde bakoitzera heldu ahal izateko bete behar diren baldintzez gain, unibertsitateko irakaskuntza- eta ikerketa-plaza bat izan nahi duten hautagaiek Langileen Estatutuak dakartzan eskakizun orokorrak bete beharko dituzte; halaber, hautagaien irakaskuntza- eta ikerketa-zerbitzuez hornituko den erakundearen ezaugarriak aintzat hartuta, enplegu publikoko legediak ezarritako baldintzak ere bete beharko dituzte, hala dagokienean. Ez zaie inoiz herritartasun-betekizunik eskatuko.

1.– Sin perjuicio de los requisitos específicos exigidos para poder acceder a cada modalidad contractual y categoría docente, las y los aspirantes a ocupar una plaza de personal docente e investigador universitario contratado deberán reunir los requisitos generales contenidos en el Estatuto de los Trabajadores y, en lo que resulte de aplicación, por la naturaleza de la organización para la que se presta el servicio docente e investigador, los establecidos por la legislación de empleo público. En ningún caso estarán sujetos a requisitos de nacionalidad.

2.– Lehiaketek deialdiaren oinarrietan ezarritakoari jarraituko diote; oinarriotan, honako hau jaso behar da gutxienez: deitutako plaza kopurua eta horien ezaugarriak, lanpostuok esleituko dituen saila eta ezagutza-arloa, lanpostuaren eginkizunak, hautagaiek bete behar dituzten eskakizunak eta baldintzak, hautaketa-batzordeak nola osatu, kontratua iraunkorra edo aldi baterako izango den, lanaldi-erregimena, zein hizkuntzatan irakatsiko den edo lanpostua elebiduna izango den, aurkeztu beharreko eskabide-eredua eta dokumentazioa, non eta noiz arte aurkez daitekeen, zein organotara bidali behar diren eskabideak eta, halakorik balego, oinarrien aurkako helegiteak, eta horiek zein organotan eta zein epetan aurkeztu behar diren.

2.– Los concursos se regirán por las bases de la convocatoria, en las que como mínimo, se hará constar: el número y características de las plazas convocadas, el departamento y el área de conocimiento al que se encuentren adscritas, las funciones asignadas, los requisitos y condiciones que deben reunir los aspirantes, la composición de las comisiones de selección, el carácter permanente o temporal del contrato, el régimen de dedicación, la lengua en que se impartirá la docencia o el carácter bilingüe de la plaza, el modelo de solicitud y la documentación a aportar, los registros en los que puede presentarse y el plazo de presentación, el órgano al que deben dirigirse las solicitudes, los recursos que procedan contra las bases, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos.

3.– Oinarriek unibertsitate-legedian, Dekretu honetan, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatearen araudian eta aplikatu beharreko administrazio- eta lan-arloko araudian ezarritakoa bete beharko dute beti. Oinarrietan zehaztutako deialdien eta administrazio-ekintzen zein hautaketa-batzordeen jardunbideen aurka egin ahal izango da, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legeak ezarritako egoeretan eta moduan.

3.– En todo caso, las bases deberán ajustarse a lo establecido en la legislación universitaria, en el presente Decreto, en la normativa de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea y en la normativa administrativa y laboral que resulte de aplicación. Las convocatorias y cuantos actos administrativos tengan origen en las bases, así como las actuaciones de las comisiones de selección podrán ser impugnadas en los supuestos y en la forma establecidos por la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4.– Euskal Unibertsitate Sistemari buruzko otsailaren 25eko 3/2004 Legean xedatu bezala, irakasle kontratatuak hautatzeko batzordeen akordioak lotesleak izango dira unibertsitateko administrazioarako, baina Unibertsitateko Estatutuek akordio horien aurkako erreklamazioetarako administrazio-araubidea ezarri behar dute; hartara, aipatutako akordioak baliogabetu daitezke, legezko irizpide eta oinarri zorrotzak erabiliz.

4.– De conformidad con lo dispuesto en la Ley 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Universitario Vasco, los acuerdos de las comisiones de selección del profesorado contratado serán vinculantes para la Administración universitaria, sin perjuicio de que los Estatutos de la Universidad deban prever un régimen de reclamaciones administrativo frente a los citados acuerdos, que podrán ser en su caso anulados con criterios y fundamentos de estricta legalidad.

18. artikulua.– Irakasle kontratatuen esleipena.

Artículo 18.– Adscripción del profesorado contratado.

Kontratatutako irakasleak ezagutza-arlo eta sail edo unibertsitate-institutu banan adskribatuta egongo dira. Halaber, fakultate edo eskola batean egongo dira adskribatuta, nahiz eta hainbat zentrotan irakatsi ahal izango duten. Batzuetan, irakasle kontratatuek beren ezagutza-arloarekin lotutako ikasgaietako irakaskuntza-eginkizunak hartu beharko dituzte beren gain; Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatearen araudiak eta irakaskuntza-plangintzak zehaztuko dute zein abagunetan gertatuko den hori.

El profesorado contratado estará adscrito a un área de conocimiento y a un Departamento o Instituto universitario. Asimismo, estará adscrito, en su caso, a una Facultad o Escuela, sin perjuicio de que pueda impartir docencia en distintos centros. La normativa y la planificación docente de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea podrán determinar las ocasiones justificadas en que el profesorado contratado deba asumir tareas docentes en materias vinculadas o afines a su área de conocimiento.

19. artikulua.– Kontratuak formalizatu eta erregistratu.

Artículo 19.– Formalización y registro de los contratos.

1.– Kontratuen iraupena edozein izanda ere, idatziz formalizatuko dira. Unibertsitateak oro har erabili beharreko eredu ofiziala ezarriko du, baina kategoria bakoitzaren berezitasunak nabarmenduko dira. Kontratua formalizatu eta hautatua bere lanpostuan hasi arte, kontratatutako irakasleek ez dute ordainsari ekonomikorik jasotzeko eskubiderik izango.

1.– Cualquiera que sea la duración de los contratos, se formalizarán por escrito. La Universidad establecerá el modelo oficial que, con carácter general, haya de utilizarse, distinguiendo las particularidades de cada categoría. Hasta que se formalice el contrato y la seleccionada o el seleccionado se incorpore a su puesto de trabajo, el profesorado contratado no tendrá derecho a retribución económica alguna.

2.— Kontratuaren eredu ofizialak lan-legedian ezarritako gutxieneko edukiak jaso beharko ditu. Halaber, enplegu-bulego publikoari eta langileen ordezkariei kontratazioaren berri ematera behartuta dago unibertsitatea.

2.– El modelo oficial de contrato deberá recoger el contenido mínimo establecido en la legislación laboral. Asimismo, la Universidad estará obligada a cumplir con los deberes de comunicación a la oficina pública de empleo y de información a los representantes de los trabajadores.

20. artikulua.– Bateraezintasunak.

Artículo 20.– Régimen de incompatibilidades.

1.– Irakasle kontratatu guztiak Administrazio Publikoetan Jarduten duten Langileen Bateraezintasunei buruzko abenduaren 26ko 53/1984 Legeak eta hura garatzeko xedapenek ezarritako araubide juridikoaren eraginpean daude; dena den, Unibertsitateei buruzko abenduaren 21eko 6/2001 Lege Organikoaren 83. artikuluak xedatutakoa ere bete behar dute.

1.– Todo el profesorado contratado está sujeto al régimen jurídico establecido por la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y sus disposiciones de desarrollo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

2.– Osasun-zientziekin lotutako arloetan kontratatutako irakasleei Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatearen eta osasun-erakundeen arteko kontzertuek xedatzen dutena aplikatuko zaie.

2.– Al profesorado contratado en las áreas relacionadas con las ciencias de la salud se le aplica lo dispuesto en los correspondientes conciertos entre la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea y las instituciones sanitarias.

3.– Unibertsitate pribatuetako irakasleek ezin izango dute Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatean jardun behin betiko kontratatutako irakasle gisa.

3.– El profesorado de las Universidades privadas no podrá prestar servicios como profesorado contratado permanente en la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea.

21. artikulua.– Ikasi nahi duten irakasleen matrikula.

Artículo 21.– Matriculación del profesorado para cursar estudios.

Oro har, irakasle kontratatuek ezin izango dute irakasten duten fakultatean edo eskolan titulu ofizialik lortzeko matrikularik egin. Dena den, errektoreak aurretik hala baimentzen badu, edozein irakaskuntza-zentrotan egin ahal izango dute matrikula, lizentzia-programaren batean irakaslea diplomaduna bada, edo doktoretza-programaren batean irakaslea lizentziaduna bada.

Con carácter general, el profesorado contratado no podrá matricularse como alumna o alumno, para la obtención de un título oficial, en la Facultad o Escuela en la que imparta docencia. No obstante, previa autorización expresa del Rector o Rectora, podrá matricularse en cualquiera de los Centros donde impartan docencia, en los cursos de licenciatura, cuando posea una diplomatura, o en los programas de doctorado, cuando posea una licenciatura.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
EUSKARAREN NORMALIZAZIOA
NORMALIZACIÓN DEL EUSKERA

22. artikulua.– Euskaraz ikasteko eskubidea.

Artículo 22.– Derecho a estudiar en euskera.

Titulu ofizialak lortzeko irakaskuntza guztietan, autonomia-erkidegoko berezko hizkuntza nahitaez jakitea eskatu ahal izango zaie Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle kontratatuei eta funtzionarioei, lanpostu elebidunetara heltzeko betekizun gisa, halaxe ezartzen baitute Euskal Unibertsitate Sistemari buruzko otsailaren 25eko 3/2004 Legearen 11., 18.5 eta 99.2.e) artikuluek.

En todas las enseñanzas conducentes a titulaciones oficiales, al profesorado contratado y funcionario de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea se le podrá exigir el conocimiento preceptivo de la lengua propia de la Comunidad Autónoma, como requisito de capacidad, para el acceso y provisión a las plazas que en la relación de puestos de trabajo se configuren como bilingües, todo ello en ejecución de lo establecido en los artículos 11, 18.5 y 99.2.e) de la Ley 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Universitario Vasco.

23. artikulua.– Euskara titulu berrietan.

Artículo 23.– El euskera en las nuevas titulaciones.

Euskal Unibertsitate Sistemari buruzko otsailaren 25eko 3/2004 Legearen 46.3 artikuluak xedatutakoaren arabera, ondasun publikoekin finantzatutako titulu berriak jartzean, euskara lehentasunezko irizpidetzat hartuko da taldeak ezartzerakoan. Hala, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateak neurriak hartuko ditu irakaskuntza eta graduetako ikasketa-plan guztiak enborreko eta derrigorrezko ikasgai guztietan euskaraz zein gazteleraz jaso daitezen. Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatearen Euskararen Erabilera Normalizatzeko Planaren bidez garatuko dira neurri horiek. Era berean, hautazko eta aukera askeko ikasgaietan eleaniztasuna bultzatuko da, eta euskarazko ikasgaien eskaintza beste hizkuntzen horrenbestekoa izango da.

Según lo dispuesto en el artículo 46.3 de la Ley 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Universitario Vasco, al establecer nuevas titulaciones financiadas con fondos públicos, el euskera se utilizará como criterio preferente a la hora de implantar grupos. Así las cosas, la Universidad del País Vasco adoptará medidas para que todas las enseñanzas y planes de estudio de grado, en todas las asignaturas troncales y obligatorias, se puedan recibir en euskera y en castellano. Esas medidas se desarrollarán a través del Plan para la Normalización del Uso del Euskera en la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea. Asimismo, se impulsará el plurilingüismo en las asignaturas optativas y de libre elección y la oferta de asignaturas en euskera será tanta como la de otras lenguas.

Graduko tituluak Europako Unibertsitate Eremuaren arabera ezartzen diren unean, euskarazko graduondoko ikasketen eskaintza gaztelerazkoaren baliokidea izango da oro har. Hortaz, irakaskuntza- eta ikerketa-lanpostu berrien hizkuntza-eskakizunak helburu horiek lortze aldera esleituko dira.

En el momento en que los títulos de grado se encuentren implantados de acuerdo con la configuración acorde al Espacio Europeo de Educación Superior, la oferta de estudios de posgrado en euskera será, en su conjunto, equivalente a la de castellano. A estos efectos, la asignación de perfiles lingüísticos a los nuevos puestos de personal docente e investigador que se creen deberá ser acorde con estos objetivos.

24. artikulua.– Plaza elebidunak.

Artículo 24.– Plazas bilingües.

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle funtzionarioen edo lan-legepeko irakasleen plazak hornitzeko lehiaketetan, plaza bat lanpostuen zerrendan eta, ondorioz, lehiaketaren oinarrietan plaza elebidunen multzoan sailkatuta badago, hautagaiek euskaraz dakitela egiaztatu beharko dute, nahitaez bete beharreko eskakizuna den aldetik. Gainerako plazetan, merezimendutzat hartuko da, eta hala adieraziko da lehiaketen oinarrietan, ofizioz.

En los concursos de acceso a plazas de funcionariado docente o de profesorado contratado laboral de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, cuando la plaza esté caracterizada como bilingüe en la relación de puestos de trabajo, y, por lo tanto, en las bases del concurso, la candidata o el candidato deberá acreditar el conocimiento del euskera como requisito de cumplimiento preceptivo. En el resto de plazas se incorporará de oficio a las bases del concurso su valoración como mérito.

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatean hizkuntza-eskakizun elebiduna duten irakasle- eta ikertzaile-lanpostuen proportzioak euskarazko ikasketen eskaerari erantzungo dio, eta Euskal Autonomia-erkidegoko errealitate soziolinguistikoari egokituko zaio. Hartara, gradu-ikasketak eta, pixkanaka, graduondoko ikasketak euskaraz eman daitezen bideratu behar du proportzio horrek.

La proporción de puestos de personal docente e investigador con perfil lingüístico bilingüe en la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea deberá responder a la demanda de estudios en euskera acomodándose a la realidad sociolingüística de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Por ello, dicha proporción será tal que posibilite la impartición en euskera de sus estudios de grado, y progresivamente, también los estudios de posgrado.

25. artikulua.– Plaza elebidunetan euskarazko hizkuntza-gaitasuna egiaztatzeko tituluak eta frogak.

Artículo 25.– Títulos y pruebas que acrediten la competencia lingüística en euskera para plazas bilingües.

Unibertsitate-araudiak zehaztuko ditu zein diren Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko plaza elebidunetarako euskarazko hizkuntza-gaitasuna egiaztatzeko tituluak edo frogak.

Será la normativa universitaria la que determine cuáles son los títulos o pruebas que acrediten la competencia lingüística en euskera para las plazas bilingües de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

DISPOSICIONES ADICIONALES

Lehenengoa.– Irakasle osoen edo irakasle agregatuen kategorietan sartzeko hautaketa-batzordeak.

Primera.– Comisiones de selección para el acceso a la categoría de profesorado pleno o agregado.

Irakasle osoen eta irakasle agregatuen kategorietan sartzeko hautaketa-batzordeak unibertsitate-katedradunez edo Europako Unibertsitate Eremuko unibertsitate publikoetako irakasle osoez egongo dira osatuta. Horietako bat, gehienez, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko lan-taldekoa izan daiteke. Plaza elebidunei dagokienez, behar diren neurriak hartuko dira batzordeak bere eginkizuna Euskal Autonomia-erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan egin dezakeela bermatzeko. Irakasle titularrek ere irakasle agregatuen hautaketa-batzordeetan parte hartu ahal izango dute. Halaber, Emakumeen eta gizonen berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 3. artikulua betetze aldera, ahaleginak egingo dira bi sexuek, gutxienez, % 40ko ordezkaritza izan dezaten.

Las Comisiones de selección para el acceso a las categorías de profesorado pleno o agregado estarán integradas por catedráticas o catedráticos de universidad o profesoras o profesores plenos pertenecientes a universidades públicas del Espacio Europeo de la Enseñanza Superior. Uno de ellos, como máximo, podrá pertenecer a la plantilla de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea. En el caso de las plazas bilingües se adoptarán las medidas necesarias para garantizar que la comisión pueda desarrollar su trabajo indistintamente en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco. En las comisiones de selección de los agregados también podrán participar profesores titulares. Asimismo, a los efectos del artículo 3 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, se procurará que los dos sexos estén representados en al menos el 40%.

Bigarrena.– Irakasleen ikerketa-jarduera areagotzea.

Segunda.– Intensificación de la actividad investigadora del profesorado.

Unibertsitate-irakasle kontratatuen zein unibertsitate-irakasle funtzionarioen doktore-tituluak gutxienez hiru urteko antzinatasuna duenean, irakaskuntza-betebeharretatik guztiz edo zati batean salbuetsita egon ahal izango dira irakasle horiek, lehentasunez ikerketetan jardun dezaten; hala ere, irakasle kontratatuen betebeharren gainean Dekretu honetan ezarritakoa bete behar da. Salbuespen hori bost urtekoa izango da gehienez; Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko Gobernu Kontseiluak salbuespen hori eskatzeko prozedura eta hura erabiltzeko baldintzak arautuko ditu.

Sin perjuicio de lo establecido en el presente Decreto en relación a las obligaciones docentes del profesorado contratado, éste, además de las funcionarias y funcionarios de los cuerpos docentes universitarios, cuando unos y otros tengan el título de doctor o doctora con una antigüedad mínima de tres años, podrán ser eximidos, total o parcialmente, de dichas obligaciones docentes, al objeto de que puedan dedicarse, preferentemente, a la investigación. Esta exención tendrá una duración máxima de cinco años. El Consejo de Gobierno de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea regulará el procedimiento para solicitar la misma y las condiciones de su disfrute.

Hirugarrena.– Irakasle laguntzaileak kontratatzea.

Tercera.– Contratación de profesores colaboradores.

Egoera berezietan, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateak irakasle laguntzaileak kontratatu ahal izango ditu diplomadunen edo arkitekto zein ingeniari teknikoen artean, aurretik Uniqual Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitatea Ebaluatu eta Egiaztatzeko Agentziaren aldeko txostena badago, eta estatuko Gobernuak kontratazioaren baldintzak eta epeak arautzen baditu, apirilaren 12ko 4/2007 Legearen bigarren xedapen iragankorrak araututakoaren arabera.

La Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea podrá contratar excepcionalmente profesorado colaborador entre diplomadas o diplomados, arquitectas o arquitectos técnicos o ingenieras o ingenieros técnicos, previo informe favorable de Uniqual, la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación del Sistema Universitario Vasco, siempre y cuando el Gobierno estatal establezca reglamentariamente las condiciones y plazos de dicha contratación, de acuerdo a lo regulado en la disposición transitoria segunda de la Ley 4/2007, de 12 de abril.

XEDAPEN IRAGANKORRA

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Lehenengoa.– Diziplina-araubidea.

Primera.– Régimen disciplinario.

Lan-legepeko irakasleen diziplina-araubidea ezartzen ez den bitartean, irakasle funtzionarioentzat ezarritako lege-hausteen eta zigorren katalogoa aplikatuko zaie, Langile Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren maiatzaren 12ko 7/2007 Legearen VII. kapituluak dioen bezala.

En tanto en cuanto no se regule el régimen disciplinario del personal docente laboral, será de aplicación el catálogo de faltas y sanciones establecido para el funcionariado docente, en consonancia con el título VII de la Ley 7/2007, de 12 de mayo, del Estatuto Básico del Empleado Público.

Bigarrena.– Egungo irakasle laguntzaileak.

Segunda.– Del actual profesorado colaborador.

Dekretu hau indarrean jartzean, Euskal Unibertsitate Sistemari buruzko otsailaren 25eko 3/2004 Legearen arabera irakasle laguntzaile gisa kontratatuta daudenek bere irakaskuntza- eta ikerketa-eginkizunekin aurrera jarraitu ahal izango dute, lau urtean zehar gehienez ere.

Quienes a la entrada en vigor de este Decreto estén contratados como profesoras y profesores colaboradores con arreglo a la Ley 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Universitario Vasco, podrán continuar en el desempeño de sus funciones docentes e investigadoras durante un período máximo de cuatro años.

Hirugarrena.– Euskal Unibertsitate Sistemari buruzko otsailaren 25eko 3/2004 Legearen bigarren xedapen iragankorra nola aplikatu.

Tercera.– Aplicación de la disposición transitoria segunda de la Ley 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Universitario Vasco.

1.– Euskal Unibertsitate Sistemari buruzko otsailaren 25eko 3/2004 Legearen bigarren xedapen iragankorrak egun irakasle elkartu edo doktore elkartu gisa kontratatuta daudenei eragiten die; hartara, irakasle horiek aipatutako xedapenak ezarritako eskakizunak betetzen badituzte, irakasle laguntzaile iraunkor gisa (lanpostu hori desagertuko da) edo irakasle agregatu gisa (doktore titulua duten edo ez aintzat hartuta) kontratuko dira. Horretarako, Uniqual Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitatea Ebaluatu eta Egiaztatzeko Agentziaren berariazko txostena eskatuko zaie.

1.– El profesorado contratado actualmente como asociado y asociado doctor afectado por la disposición transitoria segunda de la Ley 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Universitario Vasco, que reúna los requisitos establecidos en la misma, será contratado como colaborador permanente, declarado a extinguir, o agregado, dependiendo de su condición de doctor o no doctor. A tal efecto, se le exigirá informe específico de Uniqual, Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación del Sistema Universitario Vasco.

2.– Egun irakasle elkartu edo doktore elkartu gisa kontratatuta daudenek bigarren xedapen iragankor horrek ezarritako eskakizunak betetzen ez badituzte, aldi baterako irakasle laguntzaile gisa (lau urtez, gehienez) edo atxikitako irakasle gisa (doktore titulua duten edo ez aintzat hartuta) kontratuko dira. Kasu bietan, Uniqual Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitatea Ebaluatu eta Egiaztatzeko Agentziaren berariazko txostena eskatuko zaie.

2.– El profesorado contratado actualmente como asociado y asociado doctor que no acredite los requisitos establecidos en la citada disposición transitoria segunda, será contratado como colaborador temporal, durante un período máximo de cuatro años, o adjunto, dependiendo de su condición de doctor o no doctor. En ambos casos se exigirá evaluación de Uniqual, Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación del Sistema Universitario Vasco.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA.– Araudia indargabetzea.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.– Derogación normativa.

Indargabetu egiten da aldi baterako kontratatutako unibertsitate-irakasleei buruzko 247/2003 Dekretua, urriaren 21ekoa, baita Dekretu honen edukiaren aurka doan maila bereko edo beheragoko beste edozein xedapen arau-emaile ere.

Queda derogado el Decreto 247/2003, de 21 de octubre, sobre profesorado universitario contratado con carácter temporal, y cualquier otra disposición normativa de igual o inferior rango que se oponga al contenido de este Decreto.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.– Araudia garatzea.

Primera.– Desarrollo normativo.

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuari Dekretu hau aplikatzeko eta garatzeko behar diren xedapenak ezartzeko baimena ematen zaio.

Se autoriza al Consejero de Educación, Universidades e Investigación para dictar, en su caso, las disposiciones necesarias en aplicación y desarrollo de este Decreto.

Bigarrena.– Indarrean jartzea.

Segunda.– Entrada en vigor.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2008ko martxoaren 4an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 4 de marzo de 2008.

Lehendakaria

El Lehendakari,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburua,

El Consejero de Educación, Universidades e Investigación,

JOSÉ ANTONIO CAMPOS GRANADOS.

JOSÉ ANTONIO CAMPOS GRANADOS.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común