Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

50. zk., 2008ko martxoaren 11, asteartea

N.º 50, martes 11 de marzo de 2008


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Bestelako Xedapenak

Otras Disposiciones

Industria, Merkataritza eta Turismo Saila
Industria, Comercio y Turismo
1505
1505

EBAZPENA, 2008ko otsailaren 13koa, Kontsumo eta Industria Segurtasuneko zuzendariarena eta Energia eta Meategien zuzendariarena, Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuaren 2006ko apirilaren 10eko Aginduaren eranskinak bigarren aldiz aldatzeko dena. Aipatu aginduaren bidez, onartu egiten da: Industria-segurtasunaren alorrean norbanakoaren prestakuntzako txartela eta enpresa baimenduak arautzen dituen martxoaren 14ko 63/2006 Dekretua.

RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2008, del Director de Consumo y Seguridad Industrial y del de Energía y Minas, de segunda modificación de algunos anexos de la Orden de 10 de abril de 2006, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, por la que se desarrolla el Decreto 63/2006, de 14 de marzo, por el que se regulan los Carnés de Calificación Individual y las Empresas Autorizadas en materia de Seguridad Industrial.

Industria-segurtasunaren alorrean norbanakoaren prestakuntzako txartela eta enpresa baimenduak arautzen dituen martxoaren 14ko 63/2006 Dekretuak ahalmena ematen dio industriaren arloak eskumenak dituen sailari, hain justu ere dekretu hori garatu eta burutzeko beharrezko xedapenak eman ditzan, halaber, arau bidez garatuko diren gaiei dagokienez.

El Decreto 63/2006, de 14 de marzo, por el que se regulan los Carnés de Cualificación Individual y las Empresas Autorizadas en materia de seguridad industrial, facultaba al titular del Departamento competente en materia de industria para adoptar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución del mismo, determinando, a su vez, las materias que serán objeto de desarrollo reglamentario.

Ondorioz, 2006ko apirilaren 10ean, Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuak ondoko dekretua garatzeko Agindua eman zuen: Industria-segurtasunaren alorrean norbanakoaren prestakuntzako txartela eta enpresa baimenduak arautzen dituen martxoaren 14ko 63/2006 Dekretua. Agindu horretan, azken xedapenetarik lehenengoan, energiaren eta industriaren arloan eskumenak zituen zuzendariaren ebazpenaz honakoa xedatzen zen: segurtasuneko araudi berriei eta aurrerakuntza teknologikoei egokitu ahal izango direla eranskinak.

En su virtud, con fecha 10 de abril de 2006 la Consejera de Industria, Comercio y Turismo dictó una Orden por la que se desarrolla el Decreto 63/2006, de 14 de marzo, por el que se regulan los Carnés de Cualificación Individual y las Empresas Autorizadas en materia de seguridad industrial. Dicha Orden, en su disposición final primera, disponía que mediante resolución del Director competente en materia de seguridad industrial o energía se pudieran adaptar sus anexos a los avances tecnológicos y a los nuevos reglamentos de seguridad.

2007ko urriaren 11n, Kontsumo eta Industria Segurtasuneko zuzendariak eta Energia eta Meategien zuzendariak Ebazpenaren bitartez, aipatu aginduaren eranskinen lehen aldaketa egin zen, hain justu ere sektoreko arautegi berriari egokitzeko, batez ere gas instalazio eta instalazio termikoei dagokienez.

Mediante Resolución de 11 de octubre de 2007, del Director de Consumo y Seguridad Industrial y del de Energía y Minas se realizó una primera modificación de los anexos de la citada Orden, en aras a actualizar los mismos en relación con la nueva normativa sectorial, especialmente en lo referente a las instalaciones de gas e instalaciones térmicas.

Hala ere, bigarren aldaketa egin beharra ikusi da, izan ere, gas instalazioei (A kategoria) dagokienez, norbanakoaren prestakuntzako txartela lortzeko formazio-kurtsoetako ikasgaien transposizioan errakuntza bat atzeman baita.

Sin embargo, se ha visto la necesidad de realizar una segunda modificación, dado que se ha advertido un error en la transposición del temario relativo a los cursos de formación en relación con el carné de cualificación individual para instalaciones de gas, Categoría A.

Azkenik, goi-mailako prestakuntza-zikloari dagokionez: Fluidoen instalazioari, instalazio termikoei eta mantentze-instalazioei buruzko proiektuak garatzea. Iturgintzako banakako kualifikazio-agiria (barneko ur instalazioak) beharrezko prestakuntzari dagokionez curriculuma aztertuta, eta bai hozkailu-instalazioetarako banakako kualifikazio-agiria eta hozkailu-instalazioak kontserbatu edo konponketarako banakako kualifikazio-agiria ere, Industria, Merkataritza eta Turismo Sailak erabaki du aipatu zikloa honakoetara sartu behar dela: aipatu agiriak zuzenean eskuratzeko aukerarekin, lanbide-prestakuntzako titulazioetara.

Por último, en cuanto al Ciclo Formativo de Grado Superior: Desarrollo de proyectos de instalaciones de fluidos, térmicas y de manutención, una vez analizado su currículo en relación con la formación necesaria para obtener los carnés de cualificación individual para fontanería (instalaciones interiores de agua), carné de cualificación individual para instalaciones frigoríficas y, finalmente, carné de cualificación individual para conservación o reparación de instalaciones frigoríficas, por parte del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, se ha concluido finalmente que dicho ciclo ha de incluirse dentro de las titulaciones de formación profesional con acceso directo a los citados carnés.

Aipatutako lege-manuak eta, oro har, gai honetan erabilgarri diren gainerako xedapen guztiak ikusita,

Vistas las disposiciones legales citadas y otras de general y concordante aplicación,

XEDATU DUGU:
DISPONEMOS:

Lehenengo artikulua.– Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuaren 2006ko apirilaren 10eko Aginduaren II. eranskineko 1. eta 9. puntuei beste idazketa bat ematen zaie. Aipatu aginduaren bidez, onartu egiten da: Industria-segurtasunaren alorrean norbanakoaren prestakuntzako txartela eta enpresa baimenduak arautzen dituen martxoaren 14ko 63/2006 Dekretua. Eta puntua horiek aurrerantzean honela geratuko dira:

Artículo primero.– Se da nueva redacción a los puntos 1 y 9 del anexo II de la Orden de 10 de abril de 2006, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, por la que se desarrolla el Decreto 63/2006, de 14 de marzo, por el que se regulan los Carnés de Cualificación Individual y las Empresas Autorizadas en materia de seguridad industrial, que quedarán redactados de la siguiente manera:

"II.3.– Iturgintzarako banakako kualifikazio-agiria (barneko ur instalazioak).

"II.3.– Carné de cualificación individual para Fontanería (instalaciones interiores de agua).

Ondorengo kurtsoren bat edo prestakuntza-zikloren bat gainditzeari buruzko ziurtagiriak edo titulazioak:

Titulación o certificación de superación de uno de los siguientes ciclos formativos o cursos:

– Erdi-mailako prestakuntza-zikloa: Beroa produzitzeko instalazioak eta klimatizazio- eta hotz-instalazioak muntatu eta mantentzea.

– Ciclo Formativo de Grado Medio: Montaje y mantenimiento de instalaciones de frío, climatización y producción de calor.

– Goi-mailako prestakuntza-zikloa: Eraikuntza-instalazioak muntatu eta mantentzea eta prozesua.

– Ciclo Formativo de Grado Superior: Mantenimiento y montaje de instalaciones de edificio y proceso.

– Goi-mailako prestakuntza-zikloa: Fluidoen instalazioari, instalazio termikoei eta mantentze-instalazioei buruzko proiektuak garatzea.

– Ciclo Formativo de Grado Superior: Desarrollo de proyectos de instalaciones de fluidos, térmicas y de manutención.

– Espezialitate honetarako IV. eranskinean zehaztutako iraupen eta edukidun prestakuntza-kurtsoa."

– Curso de formación con el contenido y duración que se determina en el anexo IV para esta especialidad."

"II.9.– Hozkailu-instalazioetarako banakako kualifikazio-agiria.

"II.9.– Carné de cualificación individual para instalaciones frigoríficas.

Ondorengo kurtsoren bat edo prestakuntza-zikloaren bat gainditzeari buruzko ziurtagiriak edo titulazioak:

Titulación o certificación de superación de uno de los siguientes ciclos formativos o cursos:

– Erdi-mailako prestakuntza-zikloa: Beroa produzitzeko instalazioak eta klimatizazio- eta hotz-instalazioak muntatu eta mantentzea.

– Ciclo Formativo de Grado Medio: Montaje y mantenimiento de instalaciones de frío, climatización y producción de calor.

– Goi-mailako prestakuntza-zikloa: Eraikuntza-instalazioak muntatu eta mantentzea eta prozesua.

– Ciclo Formativo de Grado Superior: Mantenimiento y montaje de instalaciones de edificio y proceso.

– Goi-mailako prestakuntza-zikloa: Fluidoen instalazioari, instalazio termikoei eta mantentze-instalazioei buruzko proiektuak garatzea.

– Ciclo Formativo de Grado Superior: Desarrollo de proyectos de instalaciones de fluidos, térmicas y de manutención.

– Espezialitate honetarako IV. eranskinean zehaztutako iraupen eta edukidun prestakuntza-kurtsoa."

– Curso de formación con el contenido y duración que se determina en el anexo IV para esta especialidad."

Bigarren artikulua.– Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuaren 2006ko apirilaren 10eko Aginduaren III. eranskina aldatzen da. Aipatu aginduaren bidez, arautu egiten da: hozkailu-instalazio eta barneko ur instalazioen espezialitateen idatz-zatiei dagokienez, industria-segurtasunaren alorrean norbanakoaren prestakuntzako txartela eta enpresa baimenduak arautzen dituen martxoaren 14ko 63/2006 Dekretua. Eta puntua horiek aurrerantzean honela geratuko dira:

Artículo segundo.– Se modifica el anexo III de la Orden de 10 de abril de 2006, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, por la que se desarrolla el Decreto 63/2006, de 14 de marzo, por el que se regulan los Carnés de cualificación Individual y las Empresas Autorizadas en materia de seguridad industrial, exclusivamente en los apartados relativos a las especialidades de instalaciones interiores de agua e instalaciones frigoríficas, de manera que dichos apartados quedarán redactados de la siguiente manera:

ESPECIALIDAD INSTALACIONES INTERIORES DE AGUA

BARNEKO UR INSTALAZIOEN ESPEZIALITATEA

Categoría	Titulación exigida	Equivalencia

Kategoria	Beharrezko titulazioa	Baliokidetza

Carné de cualificación 	C.F. Grado Medio: Montaje 	 Fontanería (Construcción y Obras).

– Iturgintzako banakako 	Erdi-mailako PZ: Beroa produzitzeko 	Iturgintza (erakintza eta obrak) LH I

individual para fontanería.	y mantenimiento de instalaciones 	FP I

kualifikazio-agiria.	instalazioak eta klimatizazio- eta

	de frío, climatización y producción de calor.

	hotz-instalazioak muntatu

	C.F. Grado Superior: Mantenimiento y 	Instalaciones (Construcción y Obras).

	eta mantentzea.

	montaje de instalaciones de edificio y proceso.	F.P. II

	Goi-mailako PZ: Eraikuntza-instalazioak 	Instalazioak (erakintza eta obrak)

	C.F. Grado Superior: Desarrollo de proyectos 	No.

	muntatu eta mantentzea eta prozesua.	LH II

	de instalaciones de fluidos, térmicas

	Goi-mailako PZ: Fluidoen instalazioari, 	Ez.

	y de manutención.

ESPECIALIDAD INSTALACIONES FRIGORÍFICAS

	instalazio termikoei eta mantentze-instalazioei

Categoría	Titulación exigida	Equivalencia

	buruzko proiektuak garatzea.

Carné de cualificación 	C.F. Grado Medio: Montaje y mantenimiento 	Instalación y Mantenimiento

HOZKAILU-INSTALAZIOEN ESPEZIALITATEA

Kategoria	Beharrezko titulazioa	Baliokidetza

individual para instalaciones 	de instalaciones de frío, climatización 	de Equipos de Frío y Calor. MOD II

Hozkailu-instalazioetarako 	Erdi-mailako PZ: Beroa produzitzeko 	Hotz- eta ur-instalazioak instalatu

frigoríficas.	y producción de calor.

banakako kualifikazio-agiria.	instalazioak eta klimatizazio- eta 	eta mantentzea. II MOD

	C.F. Grado Superior: Mantenimiento y montaje 	 Instalaciones (Construcción y Obras).

	hotz-instalazioak muntatu eta mantentzea.

	de instalaciones de edificio y proceso.	F.P. II

	Goi-mailako PZ: Eraikuntza-instalazioak 	Instalazioak (erakintza eta obrak)

	C.F. Grado Superior: Desarrollo de proyectos 	No.

	muntatu eta mantentzea eta prozesua.	LH II

	instalaciones de fluidos, térmicas de y de manutención.

	Goi-mailako PZ: Fluidoen instalazioari, 	Ez.

Carné de cualificación 	C.F. Grado Medio: Montaje y mantenimiento 	Instalación y Mantenimiento

	instalazio termikoei eta mantentze-instalazioei

individual para conservación 	de instalaciones de frío, climatización 	de Equipos de Frío y Calor. MOD II

	buruzko proiektuak garatzea.

o reparación de instalaciones 	y producción de calor.

Hozkailu-instalazioak 	Erdi-mailako PZ: Beroa produzitzeko 	Hotz- eta ur-instalazioak instalatu

frigoríficas.	C.F. Grado Superior: Mantenimiento y montaje 	Instalaciones (Construcción y Obras).

kontserbatu edo 	instalazioak eta klimatizazio- eta 	 eta mantentzea. II MOD

	de instalaciones de edificio y proceso	F.P. II

konponketarako banakako 	hotz-instalazioak muntatu eta mantentzea.

	C.F. Grado Superior: Desarrollo de proyectos 	No.

kualifikazio-agiria.

	de instalaciones de fluidos, térmicas y de manutención.

	Goi-mailako PZ: Eraikuntza-instalazioak 	Instalazioak (erakintza

Artículo tercero.– Se incluye un nuevo párrafo al inicio del apartado "A) Requerimientos teóricos" del punto "a) Programa mínimo" del "anexo IV.13.– Carné de cualificación individual para instalaciones de gas, categoría A." en los siguientes términos:

	muntatu eta mantentzea eta prozesua.	eta obrak) LH II

"Los conocimientos teóricos adicionales que el instalador de categoría A debe adquirir respecto a los del instalador de categoría B son los siguientes:"

	Goi-mailako PZ: Fluidoen instalazioari, 	Ez.

DISPOSICIÓN FINAL

	instalazio termikoei eta mantentze-instalazioei

Entrada en vigor.

	buruzko proiektuak garatzea.

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Hirugarren artikulua.– "Gas instalazioetarako (A kategoria) banakako kualifikazio-agiria – 13 IV. eranskineko" "a) gutxieneko programako" puntuko "A) betekizun teknikoak" idatz-zatiaren hasieran beste paragrafo bat sartzen da.

En Vitoria-Gasteiz, a 13 de febrero de 2008.

"B kategoriako instalatzailearekiko A kategoriako instalatzaileak izan behar dituen ezagutza tekniko osagarriak, honakoak dira:"

El Director de Consumo y Seguridad Industrial,

AZKEN XEDAPENA

RUBÉN MENDIOLA ERKOREKA.

Indarrean jartzea.

El Director de Energía y Minas,

Ebazpen Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu, eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

TXABER LEZAMIZ CONDE.

Vitoria-Gasteiz, 2008ko otsailaren 13a.

Kontsumo eta Industria Segurtasuneko zuzendaria,

RUBÉN MENDIOLA ERKOREKA.

Energia eta Meategien zuzendaria,

TXABER LEZAMIZ CONDE.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común