Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

47. zk., 2008ko martxoaren 6a, osteguna

N.º 47, jueves 6 de marzo de 2008


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila
Educación, Universidades e Investigación
1394
1394

35/2008 DEKRETUA, martxoaren 4koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, Bigarren Hezkuntza, Batxilergo eta erdi-mailako eta goi-mailako Lanbide Heziketako herri-ikastetxeetan eta itunpeko ikastetxe pribatuetan ikasleak onartzeko prozedura arautzen duena.

DECRETO 35/2008, de 4 de marzo, por el que se regula la admisión de alumnado en los Centros Públicos y Privados Concertados de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional de Grado Medio y de Grado Superior, de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak, hezkuntzari buruzkoak, oinarrizko zenbait arau ezarri ditu, ikasleak herri-ikastetxeetan eta itunpeko ikastetxe pribatuetan onartzeko bete behar direnak. Hezkuntza-administrazioei dagokie ikasleak onartzeko prozedura eta onarpen-irizpideak arautzea, eta, araupen-lan horretan, Hezkuntzari buruzko Lege Organikoak ezarritako lehentasunezko irizpideak betetzea.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, ha establecido las normas básicas de aplicación para la admisión de alumnado en los centros públicos y privados concertados. Corresponde a las Administraciones educativas regular el procedimiento y los criterios de admisión, respetando los criterios prioritarios establecidos en la Ley Orgánica anteriormente citada.

Halaber, otsailaren 19ko 1/1993 Legeak, Euskal Eskola Publikoari buruzkoak, ikastetxeetan eskolatzeko eskubidea bermatzen du 13. artikuluan, zehaztutako planifikazioaren markoaren baitan. Lege horrek berak adierazten du arauz ezarriko dela ikasleak onartzeko modua, ikastetxeetan nahikoa eskola-plazarik ez badago. Araupen hori, betiere, diskriminaziorik gabekoa izan behar du, ikasleak onartzean.

Por otra parte, la Ley 1/1993, de 19 de febrero, de la Escuela Pública Vasca, en su artículo 13, garantiza el derecho de acceso a los centros docentes en el marco de la planificación que se determine. Señala, asimismo, que reglamentariamente se regulará la admisión de alumnado para los casos en los que no existan plazas suficientes en cada centro, sin que pueda existir ningún tipo de discriminación en la regulación ni en el ejercicio de la admisión.

Dekretu honek bermatu egiten du ikasleak ikastetxeetan onartuak izango direla, adinaren, eta, hala behar denean, sarbiderako eskatutako baldintza akademikoen mugen baitan. Eskola-plaza nahikorik ez dagoenerako soilik garatzen ditu dekretu honek maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoa, hezkuntzari buruzkoa, eta otsailaren 19ko 1/1993 Legea, Euskal Eskola Publikoari buruzkoa, eta, zehazki, azken lege horren 13. artikulua. Arauzko garapen horren xedea da aukera-berdintasuna bermatzea, diru publikoz finantzatutako hezkuntzarako sarbidean.

El presente Decreto garantiza la admisión del alumnado sin más limitaciones que las que derivan de los requisitos de edad y, en su caso, de las condiciones académicas exigidas para el acceso. Sólo para el supuesto de que no existan plazas suficientes, se desarrollan los criterios de admisión previstos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y en el artículo 13 de la Ley 1/1993, de 19 de febrero, de la Escuela Pública Vasca, al objeto de asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a la enseñanza sostenida con fondos públicos.

Dekretu hau izapidetzeko prozesuan, entzunak izan dira eragindako sektoreen ordezkaritzako organizazioak, eta Euskadiko Eskola Kontseiluak emandako irizpena jaso da.

En la tramitación del presente Decreto se ha oído a las diferentes organizaciones representativas de los sectores afectados y se ha conocido el dictamen emitido por el Consejo Escolar de Euskadi.

Hori guztia dela-eta, maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak, hezkuntzari buruzkoak, autonomia-erkidegoei emandako baimena erabiliz, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak egindako proposamenari jarraituz, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak adierazitakoarekin bat etorriz, eta gaia Jaurlaritzako Kontseiluak 2008ko martxoaren 4an egindako bileran aztertu eta onartu ondoren, hau

En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación, Universidades e Investigación, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, una vez realizados los trámites previstos en la Ley 4/2005 de 18 de febrero para la Igualdad de Mujeres y Hombres, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 4 de marzo de 2008,

XEDATU DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
PRINTZIPIO OROKORRAK
PRINCIPIOS GENERALES

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Dekretu honen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoan ikasketa hauek ematen dituzten herri-ikastetxeetan eta itunpeko ikastetxe pribatuetan ikasleak onartzeko prozesuak araudia ezartzea, honako etapa hauetan:

El presente Decreto tiene por objeto establecer las normas reguladoras del procedimiento de admisión del alumnado en los centros públicos y privados concertados de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que imparten las enseñanzas de las siguientes etapas:

– Haur Hezkuntza (lehen eta bigarren zikloa).

– Educación Infantil (Primer y Segundo Ciclos).

– Lehen Hezkuntza.

– Educación Primaria.

– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza.

– Educación Secundaria Obligatoria.

– Batxilergoa.

– Bachillerato.

– Erdi-mailako Lanbide Heziketa.

– Formación Profesional de Grado Medio.

– Goi-mailako Lanbide Heziketa.

– Formación Profesional de Grado Superior.

2. artikulua.– Eskolatze-bermea.

Artículo 2.– Garantía de escolarización.

1.– Ikasle guztiek dute doako eskola-plaza bat izateko eskubidea, irakaskuntza-etapa hauetako prestakuntza eskuratzeko bermetzat:

1.– Todos los alumnos y alumnas tienen derecho a un puesto escolar gratuito que les garantice la formación en las siguientes etapas de la enseñanza:

– Haur Hezkuntzako bigarren zikloa.

– Segundo Ciclo de la Educación Infantil.

– Lehen Hezkuntza.

– Educación Primaria.

– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza.

– Educación Secundaria Obligatoria.

2.– Ikasleen aitek, amek, tutoreek edo haien tutoretza edo zaintza izan dezaketen pertsona edo erakundeek eta, adin nagusikoak izan edo legez emantzipatuta badaude, ikasleek beraiek aukera dezakete zer ikastetxetan ikasi, Dekretu honen xede diren ikastetxeen eskaintzaren baitan; betiere, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak egindako plangintzaren barruan eta Dekretu honek nahiz bere garapeneko arauek ezarritako baldintzak betez.

2.– Los padres, madres, tutores, tutoras u otras personas o instituciones que tengan la tutela o la guardia y custodia del alumno o alumna, y las propias alumnas o alumnos cuando sean mayores de edad o estén legalmente emancipados, podrán elegir centro docente entre la oferta de los centros objeto de este Decreto, en el marco de la planificación realizada por el Departamento de Educación, Universidades e Investigación y en las condiciones establecidas por este Decreto y normativa que lo desarrolle.

3.– Ikasleren batek plaza bat eskatzen badu Dekretu honen aplikazio-eremuko ikastetxeren batean eta eskaera horri baiezkoa emateko adina eskola-plaza badaude, onartu egin beharko zaio eskaera, baldin eta indarreko legediak ikasketak egiteko eskatzen dituen baldintzak betetzen baditu.

3.– Cuando una alumna o alumno solicite plaza en alguno de los centros objeto de este Decreto en el que existan puestos escolares suficientes para atender la demanda, deberá ser admitido en el mismo siempre que cumpla los requisitos exigidos en la legislación vigente para cursar los estudios que solicita.

4.– Dekretu honetako xede den ikastetxeren batean eskainitako eskola-plazen kopurua eskatzaileena baino txikiagoa bada, Dekretu honi eta bere garapeneko arauei erreparatuko zaie ikasleen onarpena bideratzeko.

4.– Cuando el número de puestos escolares ofertados en alguno de los centros objeto de este Decreto sea inferior al número de solicitantes, la admisión se regirá por lo establecido en el presente Decreto y normas que lo desarrollen.

5.– Ikastetxe batean onartua izateko, beharrezkoa izango da dagokion hezkuntza-etaparako eta dagokion mailarako indarreko legeriak eskatutako adina izatea eta, halakorik bada, baldintza akademikoak betetzea.

5.– Para ser admitido en un Centro docente será necesario reunir los requisitos de edad y, en su caso, los requisitos académicos exigidos por el ordenamiento jurídico vigente para la etapa y nivel al que se pretende acceder.

6.– Dekretu honetako xede diren ikastetxeek derrigorrezkoa izango dute ikasle guztien eskolatzeari eustea, harik eta derrigorrezko hezkuntza amaitzen duten arte. Horren salbuespen izango dira, batetik, ikasleak ikastetxez aldatzea, familiaren borondatez, edo, bestetik, ikastetxez aldatzea, ikasleen eskubideei eta betebeharrei buruzko araudiak araututako egoeraren batean.

6.– Los centros objeto de este Decreto están obligados a mantener escolarizados a todos sus alumnos y alumnas hasta el final de la enseñanza obligatoria, salvo cambio de centro producido por voluntad familiar o por aplicación de alguno de los supuestos previstos en la normativa sobre derechos y deberes del alumnado.

3. artikulua.– Irizpide diskriminatorioak eta probak ezartzeko debekua.

Artículo 3.– Prohibición de criterios discriminatorios y pruebas.

1.– Ezingo da irizpide diskriminatzailerik ezarri ikasleak onartzeko; hau da, ezingo da jaiotzan, arrazan, sexuan, erlijioan, iritzian edo bestelako inguruabar edo baldintza pertsonal edo sozialetan oinarritutako irizpide diskriminatzailerik onartu.

1.– En la admisión del alumnado no podrán establecerse, en ningún caso, criterios discriminatorios por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

2.– Dekretu hau aplikagarri den ikastetxe eta hezkuntza-etapetan, ezingo da ikasleen onarpena baldintzatu haietan sartzeko proben edo azterketen emaitzetara; hala ere, betetzekoa izango da indarreko legediak Lanbide Heziketako Prestakuntza Zikloetara sartzeko sarbide-probei buruz arautzen duena, eskatutako baldintza akademikoak betetzen ez dituzten ikasleentzat.

2.– En los Centros docentes y etapas de enseñanza en los que es de aplicación este Decreto no podrá condicionarse la admisión al resultado de pruebas o exámenes de ingreso en los mismos, sin perjuicio de lo establecido en la normativa vigente sobre las pruebas de acceso a los Ciclos Formativos de Formación Profesional para aquellos alumnos y alumnas que no tengan los requisitos académicos exigidos.

4. artikulua.– Hezkuntza-proiektuari buruzko informazioa.

Artículo 4.– Información sobre el proyecto educativo.

Ikastetxeek beren hezkuntza-proiektuari buruzko informazioa, eta, egoki bada, haien berezko izaerari buruzkoa eman beharko diete guraso eta tutoreei, bai eta, halakorik bada, ikastetxe horietan plaza eska dezaketen ikasle adinez nagusiei ere. Dekretu honen eraginpeko ikastetxeren batean matrikulatuz gero, ikasleek errespetatu egin beharko dute haien hezkuntza-proiektua; hala ere, bete beharrekoak izango dira indarreko legediak ikasleei eta familiei aitortzen dizkieten eskubideak.

Los centros deberán informar del contenido de su proyecto educativo, y en su caso, de su carácter propio, a los padres, madres, tutores y tutoras y, en su caso, al alumnado mayor de edad que solicite plaza en dichos centros. La matriculación de un alumno o alumna en alguno de los centros objeto de este Decreto supondrá respetar su proyecto educativo, sin perjuicio de los derechos reconocidos al alumnado y a sus familias en la legislación vigente.

5. artikulua.– Onarpen-prozesuaren aplikazioa.

Artículo 5.– Aplicación del proceso de admisión.

1.– Hezkuntza-etapa bat baino gehiago eskaintzen duten herri-ikastetxeetan, adin txikieneko etaparen hasieran egingo da onarpenerako hasierako prozedura. Hezkuntza-etapa bat baino gehiago irakasten duten itunpeko ikastetxe pribatuetan, itunaren xede izan eta adin txikienari dagokion ikasturtearen hasieran egingo da onarpenerako hasierako prozedura.

1.– En los centros públicos que ofrezcan varias etapas educativas, el procedimiento inicial de admisión se realizará al comienzo de la que corresponda a la menor edad. En los centros privados concertados que impartan varias etapas educativas, el procedimiento inicial de admisión se realizará al comienzo del curso que sea objeto de concierto y que corresponda a la menor edad.

2.– Onarpen-prozesua eginda, ikasleak bermatuta izango du ikastetxe horretan jarraitzea ikastetxeko irakaskuntza-eskaintza amaitu arte. Horren salbuespen izango dira, haien ezaugarri bereziak direla-eta, batxilergo artistikoa, erdi-mailako eta goi-mailako prestakuntza-zikloak eta hizkuntza-, arte- eta kirol-ikasketak.

2.– Una vez realizado este proceso de admisión, la continuidad en el centro quedará garantizada hasta la finalización de las enseñanzas que imparta el centro, excepto en las enseñanzas de Bachillerato Artístico, Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, o enseñanzas de idiomas, artísticas y deportivas, por las especiales características de todas estas enseñanzas.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
IKASTETXEEN ATXIKIPENA ETA ERAGIN-EREMUAK
ADSCRIPCIÓN DE CENTROS Y ZONAS DE INFLUENCIA

6. artikulua.– Ikastetxeen atxikipena.

Artículo 6.– Adscripción de centros.

1.– Ikasleak onartzeko prozesuaren baitan, hezkuntzako lurralde-ordezkariek, Plangintzarako Lurralde Batzordeetan gaia aztertuta eta ikasleen guraso-elkarteen federazioei entzun ondoren, atxikipen-lotura hauek ezarriko dizkiete beren lurralde historikoetan Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren mendekoak diren ikastetxeei:

1.– A los efectos de la admisión del alumnado, los Delegados o las Delegadas Territoriales de Educación, tras el correspondiente debate en el seno de las Comisiones Territoriales de Planificación y oídas las Federaciones de Asociaciones de padres y madres de alumnos y alumnas correspondientes, establecerán las siguientes adscripciones de los centros de su Territorio Histórico dependientes del Departamento de Educación, Universidades e Investigación:

a) Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren mendeko Haur Hezkuntzako herri-ikastetxe guztiak atxikita egongo dira Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren mendeko Lehen Hezkuntzako herri-ikastetxe batera edo batzuetara.

a) Cada uno de los centros públicos de Educación Infantil dependientes del Departamento de Educación, Universidades e Investigación se adscribirá a uno o varios centros públicos de Educación Primaria dependientes del Departamento de Educación, Universidades e Investigación.

b) Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren mendeko Lehen Hezkuntzako herri-ikastetxe guztiak atxikita egongo dira Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren mendeko Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako herri-ikastetxe batera edo batzuetara.

b) Cada uno de los centros públicos de Educación Primaria dependientes del Departamento de Educación, Universidades e Investigación se adscribirá a uno o varios centros públicos de Educación Secundaria Obligatoria dependientes del Departamento de Educación, Universidades e Investigación.

c) Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren mendeko Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako herri-ikastetxe guztiak atxikita egongo dira Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren mendeko Batxilergoko herri-ikastetxe batera edo batzuetara. Atxikipen hori aldatu egin daiteke, batxilergoaren modalitateei erreparatuta.

c) Cada uno de los centros públicos de Educación Secundaria Obligatoria dependientes del Departamento de Educación, Universidades e Investigación se adscribirá a uno o varios centros públicos de Bachillerato dependientes del Departamento de Educación, Universidades e Investigación. La adscripción podrá ser diferente para cada una de las modalidades de Bachillerato existentes.

2.– Hezkuntzako lurralde-ordezkariek itunpeko ikastetxe pribatuen arteko atxikipenak ezarriko dituzte, ikastetxe horien titularrek hala eskatzen eta, aurretiaz, ikastetxeen arteko atxikipen-hitzarmena aurkezten badute. Titulartasun bereko ikastetxeen arteko atxikipena eskatzen bada, nahikoa izango da, hitzarmenaren ordez, idatziz adieraztea atxikipen hori ezartzeko asmoa.

2.– Los Delegados y Delegadas Territoriales de Educación establecerán también adscripciones entre los centros privados concertados a petición de los titulares de los mismos y previa presentación del correspondiente Convenio de adscripción entre dichos centros. Si la petición es referida a centros de la misma titularidad, se sustituirá el Convenio por una simple manifestación escrita de voluntad de establecer la adscripción.

3.– Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren mendekoa ez den herri-ikastetxeren bateko titularrak hala eskatuko balu idatziz, hezkuntzako lurralde-ordezkariek aukera izango dute ikastetxe hori Sailaren mendeko herri-ikastetxeren batera edo batzuetara atxikitzeko.

3.– Previa solicitud por escrito del titular de algún centro público no dependiente del Departamento de Educación, Universidades e Investigación, los Delegados y Delegadas Territoriales de Educación podrán establecer la adscripción de dicho centro a uno o a varios centros públicos dependientes de dicho Departamento.

7. artikulua.– Atxikitako ikastetxeetan onartuak izateko lehentasuna.

Artículo 7.– Prioridad para la admisión en los centros adscritos.

1.– Haur Hezkuntzako ikastetxeetako ikasleek lehentasuna izango dute beren ikastetxea atxikirik dagoen Lehen Hezkuntzako ikastetxera edo ikastetxeetara joateko, eta bermatuta izango dute onarpena, baldin eta haietan nahikoa eskola-plazarik bada.

1.– Los alumnos y alumnas de los Centros de Educación Infantil tendrán prioridad para acceder al Centro o Centros de Educación Primaria a los que esté adscrito su Centro, quedando garantizada su admisión en el mismo en caso de existir plazas suficientes.

2.– Lehen Hezkuntzako ikastetxeetako ikasleek lehentasuna izango dute beren ikastetxea atxikirik dagoen Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikastetxera edo ikastetxeetara joateko, eta bermatuta izango dute onarpena, baldin eta haietan nahikoa eskola-plazarik bada.

2.– Los alumnos y alumnas de los Centros de Educación Primaria tendrán prioridad para acceder al Centro o Centros de Educación Secundaria Obligatoria a los que esté adscrito su Centro, quedando garantizada su admisión en el mismo en caso de existir plazas suficientes.

3.– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetako ikasleek lehentasuna izango dute beren ikastetxea atxikirik dagoen Batxilergoko ikastetxera edo ikastetxeetara joateko, eta bermatuta izango dute onarpena, baldin eta haietan nahikoa eskola-plazarik bada. Ez dute aukera hori bermatuta izango Batxilergo artistikoa ikasteko, ikasketa-modalitate horren ezaugarri bereziak direla-eta.

3.– Los alumnos y alumnas de los Centros de Educación Secundaria Obligatoria tendrán prioridad para acceder al Centro o Centros de Bachillerato a los que esté adscrito su Centro, quedando garantizada su admisión en el mismo en caso de existir plazas suficientes, excepto para cursar Bachillerato Artístico, por las especiales características de esta modalidad.

4.– Musika eta dantzako ikasketa arautuak eta derrigorrezko bigarren hezkuntzako ikasketak batera ikasten dituzten ikasleek lehentasuna izango dute onartuak izateko Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak zehaztutako Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetan; gainera, bermatuta izango dute horietara joateko aukera, baldin eta horietan nahikoa plazarik bada. Berdin jokatuko da errendimendu handiko kirol-programak egiten dituzten ikasleekin.

4.– Los alumnos y alumnas que cursen simultáneamente enseñanzas regladas de Música y Danza y enseñanzas de educación secundaria tendrán prioridad para ser admitidos en los centros que impartan enseñanzas de Educación Secundaria que determine el Departamento de Educación, Universidades e Investigación, quedando garantizada su admisión en el mismo en caso de existir plazas suficientes. El mismo tratamiento se aplicará a los alumnos y alumnas que sigan programas deportivos de alto rendimiento.

5.– Lehentasun-eskubide horiek erabiltzeko, ezinbestekoa izango da ikasleek berariaz adieraztea beren eskaeretan atxikitako ikastetxean onartuak izatea dela haien lehenengo aukera.

5.– El ejercicio de las prioridades anteriores exigirá la solicitud expresa por parte de las alumnas y alumnos interesados de plaza en el centro adscrito como su primera opción.

6.– Ikastetxeren batek ez balu hari atxikitako ikastetxeetatik eta lehentasunezko aukera erabiliz eskatu diren plazak hartzeko nahikoa eskola-plaza, lehentasun-hurrenkera bat ezarriko da ikasle-eskatzaileen artean, Dekretu honek eta bere garapeneko arauek finkatutako irizpideei jarraituz.

6.– Si no existieran plazas suficientes para acoger en un centro a todos los alumnos y alumnas procedentes de los centros adscritos que hayan solicitado plaza acogiéndose a la prioridad que les corresponde, se establecerá la prelación entre estos alumnos y alumnas de acuerdo con los criterios establecidos en este Decreto y normas que lo desarrollen.

7.– Ikasleek aukera izango dute ikastetxea aukeratzeko prozesuan parte hartzeko; hala, atxikipenagatik legokiokeen ikastetxea ez den ikastetxeren batean onartuak izateko eskaera egin dezakete. Atxikipenagatik dagokion ikastetxea ez den ikastetxeren batean sartzeko aukera lehenesten badute ikasleek onarpen-eskaeran, ikasle horiek uko egingo diote atxikitako ikastetxean onartuak izateko lehentasunari.

7.– Los alumnos y alumnas podrán participar en el proceso de elección de centro, solicitando su admisión en algún centro distinto de aquel o aquellos que le correspondieran por adscripción. La solicitud como primera opción de una plaza en un centro diferente al que le corresponda por adscripción, supondrá la renuncia a la prioridad en la asignación de la plaza en el centro adscrito.

8. artikulua.– Eragin-eremuak.

Artículo 8.– Zonas de influencia.

1.– Ikastetxeen eragin-eremuak eta eremu mugakideak zehaztuko dituzte hezkuntzako lurralde-ordezkariek; hala, bizileku guztiak ikastetxeren baten eragin-eremuan sartuko dira. Mugapen hori egiteko, Onarpena Bermatzeko Batzordeei entzun beharko zaie lehendabizi.

1.– Los Delegados y Delegadas Territoriales de Educación, oídas las Comisiones de Garantías de admisión, delimitarán las áreas de influencia, así como las áreas limítrofes a las anteriores, de modo que cualquier domicilio quede comprendido en el área de influencia de al menos un Centro determinado.

2.– Ikastetxeko irakaskuntza-modalitate guztietarako, eta, beharrezkoa bada, hizkuntza-eredu guztietarako zehaztuko dira eragin-eremuak eta eremu mugakideak. Eremu horietan finkatutako mapak edo zehaztapenak jendearen eskura izango dira Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritzetan.

2.– La delimitación de áreas de influencia y limítrofes se realizará para cada una de las modalidades, enseñanzas y, en su caso, modelos lingüísticos que se impartan en el centro. Los mapas o las especificaciones que establezcan estas áreas estarán a disposición del público en las correspondientes Delegaciones Territoriales de Educación.

3.– Hezkuntzako ordezkariek laguntza eska diezaiekete toki-korporazioei artikulu honetan xedatutakoa betetzeko, eta toki-korporazio horientzat derrigorrezkoa izango da laguntza hori ematea.

3.– Los Delegados y Delegadas de Educación podrán solicitar de las Corporaciones Locales la colaboración precisa para la aplicación de lo dispuesto en este artículo, estando dichas Corporaciones Locales obligadas a prestar la colaboración solicitada.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
PROZEDURA
PROCEDIMIENTO

9. artikulua.– Onarpen-prozeduraren deialdia.

Artículo 9.– Convocatoria del procedimiento de admisión.

1.– Ikasleak hezkuntza-etapa bakoitzean onartzeko prozedura komuna izango da Dekretu honen eraginpeko ikastetxe guztietan, eta urtero arautuko da hura, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuak emandako aginduen bidez.

1.– El procedimiento de admisión del alumnado en cada etapa educativa será común para todos los centros objeto de este Decreto, y será regulado anualmente mediante las correspondientes Órdenes del Consejero o Consejera de Educación, Universidades e Investigación.

2.– Eskaerak aurkezteko epea eta horiek ebaztekoak ezarriko dituzte aginduek. Gainera, agindu horiek zehaztu egingo dute, beharrezkoa bada, zer agiri aurkeztu beharko dituzten interesatuek eskaerarekin batera, onarpen-prozesuan aintzat hartuak izatea nahi dituzten irizpideak kreditatzeko. Dekretu honek araututakoa bete beharko da bide hori erabiltzeko.

2.– En estas órdenes se establecerá el plazo de presentación de las solicitudes y el de resolución de las mismas. Asimismo, en dichas órdenes se determinará la documentación que, en su caso, deberá presentar la persona interesada junto con la solicitud para acreditar aquellos criterios que desea que le sean tenidos en cuenta en el procedimiento de admisión, de acuerdo con lo establecido en el presente Decreto.

3.– Etapa bakoitzean hasiera-mailetako ikasleak onartzeko urtero epe eta prozedurak prozedura batzuk ezarri ahal izango dira, eta ikasturte amaieran beste maila batzuetan hutsik gelditzen diren plazak betetzeko, berriz, beste epe eta prozedura batzuk ezarri ahal izango dira.

3.– Los procedimientos y plazos que se determinen anualmente para regular la admisión del alumnado en los niveles iniciales de cada etapa educativa podrán ser diferentes de los que se establezcan para cubrir, al finalizar cada curso académico, las plazas que queden disponibles en cada centro en el resto de niveles.

4.– Onarpen-prozedura informatikoak ezar ditzake Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak; hala egitekotan, berariazko aplikazio informatikoak diseinatuko ditu. Dekretu honen eraginpeko ikastetxe guztiek derrigorrean erabili beharko dituzte aplikazio informatiko horiek, onarpen-prozedura aurrera eramateko.

4.– El Departamento de Educación, Universidades e Investigación podrá establecer procedimientos de admisión informatizados, para lo que diseñará las aplicaciones informáticas correspondientes. En estos casos, todos los centros docentes objeto de este Decreto estarán obligados a realizar el procedimiento mediante las citadas aplicaciones informáticas.

10. artikulua.– Eskaerak.

Artículo 10.– Solicitudes.

1.– Eskola-plaza bakarra eska daiteke ikasketa jakin bat egiteko. Aukera izango da eskaera horretan beste ikastetxe batzuen eskaera egiteko, lehentasunezko ordena bati jarraituz. Interesatua lehen postuan aukeratu duen ikastetxean onartua ez bada erreparatuko zaie gainerako eskaerei.

1.– La solicitud de puesto escolar será única para unas mismas enseñanzas. En la misma podrán solicitarse otros centros, por orden de preferencia, que serán considerados posteriormente en el caso de que la persona interesada no sea admitida en el centro solicitado como primera opción.

2.– Baliogabetu egingo dira aurkeztutako eskaerak, baldin eta:

2.– Se invalidarán las solicitudes presentadas en los casos siguientes:

a) Eskaera bat baino gehiago egin bada ikasketa jakin bat egiteko, ikastetxe berean edo ikastetxe bat baino gehiagotan.

a) Cuando se presente más de una solicitud para unas mismas enseñanzas, en el mismo centro o en centros diferentes.

b) Interesatuak aurkeztutako agiriak faltsuak direla edo maula egiteko asmoz erabili direla egiaztatzen bada.

b) Cuando se compruebe la falsedad o uso fraudulento de la documentación aportada por la persona interesada.

c) Eskaera epez kanpo aurkeztu bada.

c) Cuando la solicitud se presente fuera de plazo.

Egoera horiek gertatzen badira, ez dira kontuan hartuko aurkeztutako eskaerak, eta Onarpena Bermatzeko Batzordeak erabakiko du ikaslearen eskolatzea.

En estos supuestos, no se tendrán en cuenta la solicitud o solicitudes presentadas, realizándose la escolarización por la Comisión de Garantías de admisión.

3.– Ikastetxeek eskatzaileen zerrenda alfabetikoa argitaratu beharko dute, onarpen-prozesua arautzeko aginduek zehaztutako epean, etapa, maila eta, beharrezkoa bada, hizkuntza-ereduka. Informazio hori guztia hezkuntzako lurralde-ordezkaritzara igorriko da, arauz ezarritako epean.

3.– En el plazo que se determine en las órdenes que regulen cada año el proceso de admisión, el centro deberá publicar el listado alfabético de personas solicitantes por etapa, nivel y, en su caso, modelo lingüístico. Asimismo, esa información se trasladará a la correspondiente Delegación Territorial de Educación en el formato y en el plazo que reglamentariamente se establezca.

Eskaera-inprimakia entregatu duten pertsonak soilik ager daitezke onartutakoen eta onartu gabekoen zerrendetan.

Únicamente quienes hayan entregado el impreso de solicitud podrán aparecer en las listas de personas admitidas y no admitidas.

11. artikulua.– Egutegia.

Artículo 11.– Calendario.

1.– Dekretu honetako 9. artikuluak aipatutako aginduek epe komunak finkatuko dituzte Dekretu honen eraginpeko ikastetxe guztientzat, bai onarpen-eskaerak aurkezteko, bai prozedurako gainerako faseak gauzatzeko.

1.– En las Órdenes a las que se refiere el artículo 9 del presente Decreto, se fijarán los plazos comunes para todos los centros objeto de este Decreto para la presentación de las solicitudes de admisión y para el desarrollo de las sucesivas fases del procedimiento.

2.– Dekretu honen eraginpeko ikastetxe guztiek zorrotz bete beharko dute aurreko paragrafoan adierazitako aginduek onarpen-prozedurentzat ezarritako egutegia. Ikastetxeak bestelako prozedurak erabili edo konpromisoak hartuko balitu eskola-plazak arauz ezarritako epeak baino lehen erreserbatzeko, horiek guztiak baliogabeak izango dira ikasleak onartzeko, eta jokabide horiek ikastetxeari zehapen-espediente bat irekitzeko bide eman dezakete.

2.– El calendario de los procedimientos de admisión que se establezca por medio de las Órdenes mencionadas en el párrafo anterior, deberá ser escrupulosamente respetado por la totalidad de los centros objeto de este Decreto. Cualquier procedimiento diferente o compromiso adquirido por el centro que implique una reserva de plaza con anterioridad a los plazos reglamentariamente establecidos carecerá de efectos, y podrá dar lugar al correspondiente expediente sancionador contra el centro correspondiente.

12. artikulua.– Prozeduraren doakotasuna.

Artículo 12.– Gratuidad del procedimiento.

Onarpen-prozedura doakoa izango da eskatzaileentzat.

El procedimiento de admisión será totalmente gratuito para las personas solicitantes.

13. artikulua.– Prozedura-faseetako organo eskudunak.

Artículo 13.– Órganos competentes en las diferentes fases del procedimiento.

1.– Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailari dagokio erabakitzea hezkuntza-etapa edo -maila bakoitzeko ikasturte eta modalitateetan onartuko den talde-kopurua eta ikasleen eta taldeen gehienezko kopurua sail horren mendeko herri-ikastetxeetan. Kopuru horiek Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren mendekoak ez diren ikastetxeetan azalduko dituzten zenbakiak jakiteko, ikasketak eta ikaspostuak baimentzeko aginduei eta ikastetxe horien hezkuntza-itunei erreparatu beharko zaie.

1.– Corresponde al Departamento de Educación, Universidades e Investigación determinar el número de grupos y el número máximo de alumnos y alumnas y de grupos que cada uno de los centros públicos docentes dependientes del citado Departamento puede admitir en cada uno de los cursos y modalidades de cada etapa o nivel educativo. En el caso de los centros no dependientes del Departamento de Educación, Universidades e Investigación, estos parámetros vendrán determinados por lo que se establezca en las correspondientes Órdenes de autorización de enseñanzas y puestos escolares y en los correspondientes conciertos educativos.

2.– Onarpena Bermatzeko Batzordeak.

2.– Comisiones de Garantías de admisión.

Onarpena bermatzeko batzorde bat eratuko da lurralde historiko bakoitzean.

Se constituirá una Comisión Territorial de Garantías de admisión en cada uno de los Territorios Históricos.

Onarpena Bermatzeko Batzordeek egiteko hauek izango dituzte:

Las Comisiones de Garantías de admisión tendrán las siguientes funciones:

a) Beren lurralde-eremuko herri-ikastetxeetan eta itunduetan ikasleak onartzeko egiten den prozesua ikuskatzea eta prozesu hori arautzen duen arautegia betetzen dela bermatzea. Hala ere, Hezkuntzako Ikuskaritzak bere egiteko eta eskumenei eutsiko die.

a) Supervisar el proceso de admisión de alumnado en los centros públicos y privados concertados de su ámbito territorial y garantizar el cumplimiento de la normativa que lo regula, sin perjuicio de las funciones y competencias de la Inspección de Educación.

b) Hezkuntzako lurralde-ordezkariei aholku ematea ikastetxeen eragin-eremuak eta eremu mugakideak zehazteko lanean.

b) Asesorar a los Delegados o Delegadas Territoriales de Educación en la delimitación de las áreas de influencia y de las áreas limítrofes de cada centro.

c) Hezkuntzako lurralde-ordezkariei aholku ematea ikasleen eskolatzearekin zer egin erabakitzeko, baldin eta ikasle horiek ez badute, onarpen-prozesua igaro ondoren, plaza bat lortu lehen postuan hautatutako ikastetxean. Erabaki hori hartzeko, hutsik geratutako plazei erreparatuko zaie, eta, posible bada, eskatzaileek egindako bigarren eta hirugarren aukerak errespetatu behar dira.

c) Asesorar a los Delegados o Delegadas Territoriales de Educación en la decisión sobre la escolarización de los alumnos y alumnas que no hayan obtenido plaza por medio del correspondiente proceso de admisión en el centro solicitado en primer lugar. Para ello, deberán tener en cuenta las plazas que hayan quedado vacantes y, cuando sea posible atenderlas, las segundas y terceras opciones de las personas solicitantes.

d) Hezkuntzako lurralde-ordezkariei aholku ematea ikasleen eskolatzearekin zer egin erabakitzeko, baldin eta ikasle horiek eskaera bat baino gehiago egin badute edo eskatzaileak aurkeztutako agiriak faltsuak direla egiaztatzen bada.

d) Asesorar a los Delegados o Delegadas Territoriales de Educación en la decisión sobre la escolarización de los alumnos y alumnas que hayan presentado más de una solicitud y de aquellos y aquellas en cuya solicitud se compruebe falsedad en la documentación aportada por la persona solicitante.

Batzorde horiek ikastetxeetako informazioa eta dokumentazioa jasoko dute, eginkizun horiek gauzatzeko.

Estas Comisiones recibirán de los centros toda la información y documentación adecuada para el ejercicio de estas funciones.

Hezkuntzako lurralde-ordezkariek beharrezko irizten badute, onarpena bermatzeko beste batzorde batzuk era ditzakete, geografia-eremu eta/edo -maila jakinetarako. Hala erabakiz gero, onarpena bermatzeko lurralde-batzordeek dagokion batzordearen esku utziko dituzte geografia-eremu eta/edo -maila horiei dagozkien funtzioak.

En aquellos casos en los que los Delegados o Delegadas Territoriales de Educación lo consideren necesario podrán constituir otras Comisiones de Garantías de admisión referidas a un nivel y/o a un ámbito geográfico concreto. En estos casos, las Comisiones Territoriales de Garantías de admisión delegarán la aplicación de sus funciones en esos niveles y/o ámbitos geográficos en la Comisión correspondiente.

Onarpena bermatzeko batzordeak osatuko dituzte Hezkuntza-administrazioko eta tokiko administrazioko ordezkariek eta gurasoen, irakasleen eta Dekretu honetan aipatzen diren ikastetxeen ordezkariek. Dekretu honen 9. artikuluan aipatzen diren aginduetan ezarriko da nola osatu eta arautuko diren batzordeok. Erdi- eta goi-mailako heziketa-zikloen kasuan, lanbide-heziketako irakaskuntzen espezifikotasunak kontuan hartuta osatuko da batzordea.

Las Comisiones de Garantías de admisión estarán integradas por representantes de la Administración educativa, de la Administración local, de los padres y madres, del profesorado y de los centros objeto de este Decreto. La composición y la regulación de estas Comisiones se establecerá en las Órdenes a las que se refiere el artículo 9 del presente Decreto. En el caso de los ciclos formativos de grado medio y grado superior, la composición de la Comisión se hará teniendo en cuenta las especificidades propias de las enseñanzas de formación profesional.

3.– Dekretu honen eraginpeko herri-ikastetxeetako Ordezkaritza Organo Gorenek eta ikastetxe pribatuetako organo titularrek hartu behar dituzte ikasleen onarpenari buruzko erabakiak; betiere, legeek, Dekretu honek eta bere garapeneko arauek araututakoa betez. Itunpeko ikastetxe pribatuetan, ikastetxeko eskola-kontseiluak parte hartuko du ikasleen onarpen-prozesuan, eta bermatu egingo du prozesu horrek bete egiten dituela hura arautzen duten arauak.

3.– Las decisiones sobre la admisión del alumnado en los centros objeto de este Decreto corresponden a los Órganos Máximos de Representación de los centros públicos o a los titulares de los centros privados, con sujeción a lo establecido en las Leyes, en este Decreto y en las disposiciones que lo desarrollen. En los centros privados concertados, el Consejo Escolar del centro participará en el proceso de admisión del alumnado, garantizando la sujeción del proceso a las normas que lo regulen.

14. artikulua.– Plazak gorde beharra.

Artículo 14.– Reserva de plazas.

1.– Dekretu honen eraginpeko ikastetxe guztiek gorde egin beharko dute, aurreinskripzio- eta matrikulazio-epea amaitu arte, hezkuntzako lurralde-ordezkariak zehaztutako plaza-kopurua, berariazko hezkuntza-laguntza behar duten ikasleak eskolatzeko.

1.– Todos los centros docentes incluidos en el ámbito de aplicación de este Decreto deberán reservar, hasta el final del periodo de preinscripción y matrícula, las plazas que determine el correspondiente Delegado o Delegada Territorial de Educación, para la escolarización de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

2.– Hezkuntzako lurralde-ordezkariek zehaztuko dute, onarpen-prozesuari ekin baino lehen, zenbat plaza gorde beharko dituen ikastetxe bakoitzak ikasle horientzat, ikasturte eta hezkuntza-etapa bakoitzean. Beharrezkoa ikusten bada, berariaz ezartzen diren organoen aholkuak jasoko dituzte lurralde-ordezkariek kopuru horiek zehazteko. Ikasle horiek herri-ikastetxeen eta itunpeko ikastetxe pribatuen artean modu orekatuan banatuko dira, haiek hezkuntza-sisteman integratzeko baldintza egokiak sortzeko.

2.– El número de plazas que cada centro debe reservar en cada curso y etapa educativa a este alumnado será determinado, antes del inicio del correspondiente proceso de admisión, por el Delegado o Delegada Territorial de Educación, con la asesoría, en su caso, de los órganos que se establezcan al efecto. En cualquier caso, se procurará una distribución equilibrada de este alumnado entre los centros públicos y privados concertados, en condiciones que favorezcan su inserción en el sistema educativo.

15. artikulua.– Behin-behineko zerrendak.

Artículo 15.– Listas Provisionales.

1.– Eskaerak egiteko epea amaituta, ikastetxeetako iragarki-oholetan argitaratuko da, dagokion aginduak erabakitako epean, onartutako eta baztertutako pertsonen zerrenda. Eskaerak barematu behar izan badira, baremo-atal guztietan lortutako puntuak eta guztizko puntuazioak adieraziko dituzte zerrenda horiek. Informazio hori guztia hezkuntzako lurralde-ordezkaritzara igorriko da, arauz ezarritako epean.

1.– Finalizado el plazo de solicitudes, en el plazo que se determine en la Orden correspondiente, se hará pública, en el tablón de anuncios de los centros, la relación de personas admitidas y excluidas, con expresión, en los casos en los que haya sido necesario proceder a la baremación de las solicitudes, de la puntuación obtenida en cada apartado del baremo, así como de la puntuación total. Asimismo, esa información se trasladará a la correspondiente Delegación Territorial de Educación en el formato y en el plazo que reglamentariamente se establezca.

2.– Zerrenda horiek behin-behinekoak izango dira, eta, ondorioz, organo eskudunari erreklamazioak egiteko aukera izango da; hala, erreklamazio horiek egiteko, idatzi bat aurkeztu beharko da ikastetxean, ikasleen onarpenerako aginduak ezarritako epean.

2.– Dichas listas tendrán carácter provisional, y podrán ser objeto de reclamación ante el órgano competente, mediante escrito presentado en el centro dentro del plazo que se determine en la Orden de admisión del alumnado.

16. artikulua.– Behin betiko zerrendak.

Artículo 16.– Listas definitivas.

1.– Aurkeztutako erreklamazioak erabaki ondoren, ikastetxeetako iragarki-oholean argitaratuko dira, aginduak ezarritako epean, onartutako eta baztertutako pertsonen behin betiko zerrendak eta Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritzara igorriko dira, arauz ezarritako formatuan eta epean.

1.– Una vez resueltas las reclamaciones presentadas, se publicará la lista definitiva de personas admitidas y excluidas en el tablón de anuncios de los centros, en el plazo establecido en la Orden, y se trasladará a la correspondiente Delegación Territorial de Educación en el formato y en el plazo que reglamentariamente se establezca.

2.– Ikastetxeek itxaron-zerrenda ordenatu bat argitaratuko dute, onartutako pertsonen zerrendan hutsik gera daitezkeen plazak betetzeko. Zerrenda horretako ikasleei eskainiko zaizkie ikasturtea hasi baino lehen gertatutako bajek hutsik utzitako plazak, zerrendako ordenari jarraituz. Berehala eta arauz ezarritako moduan jakinaraziko zaizkio gertatzen diren aldaketa guztiak hezkuntzako lurralde-ordezkaritzari.

2.– Los centros publicarán asimismo la correspondiente lista de espera convenientemente ordenada, para cubrir las vacantes que se pudieran producir en la lista de personas admitidas. Las bajas producidas antes del comienzo del curso deberán ser ofertadas, sucesivamente, a los alumnos y alumnas de esta lista en el orden en el que se encuentren. De todos los cambios que se produzcan se deberá informar inmediatamente a la correspondiente Delegación Territorial de Educación en el formato que reglamentariamente se establezca.

Hezkuntzako lurralde-ordezkaritzek erabakiko dute nork beteko dituen behin ikasturtea hasita sortzen diren plaza hutsak, eta plaza huts horiek erabiliko dira ikasle berriak eskolatzeko, bizilekuz aldatu diren ikasleei beste ikastetxe bat esleitzeko, ikastetxeko bizikidetza larriki kaltetzen duten jarrerak zuzentzeko neurriak aplikatzeko edo antzeko egoerei aurre egiteko.

Una vez comenzado el curso, las vacantes que se pudieran producir serán cubiertas por quien determine la correspondiente Delegación Territorial de Educación, con motivo de la incorporación de nuevo alumnado o de cambio de centro motivado por cambio de domicilio, aplicación de medidas correctoras de conductas que perjudican gravemente la convivencia en el Centro u otras circunstancias similares.

Ikastetxez aldatzearen arrazoia aurrez adierazitako neurri zuzentzaileen aplikazioa bada, ikaslea ikastetxe berrian integratzeko lagungarria izan daitekeen informazioa emango dio Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak ikastetxe-hartzaileari, eta adieraziko dio, halaber, zer neurri hartu behar diren integrazio-helburu hori lortzeko.

En el caso de que el cambio de centro se produzca como consecuencia de la aplicación de las medidas correctoras anteriormente mencionadas, el Departamento de Educación, Universidades e Investigación facilitará al centro receptor la información pertinente para favorecer la integración del alumno o alumna en su nuevo centro, así como la relación de medidas que en tal sentido deban ponerse en práctica.

17. artikulua.– Eskola-plaza esleitzea plazarik lortu ez duten ikasleei.

Artículo 17.– Asignación de plaza al alumnado que no la haya obtenido.

Hezkuntzako lurralde-ordezkariek, Dekretu honen eraginpeko ikastetxeetako ikaspostuen eskaintza osoari erreparatuta eta onarpena bermatzeko batzordeekin elkarlanean, neurriak hartuko dituzte plaza bat emateko Dekretu honetako 2. artikuluko 1. puntuan adierazitako hezkuntza-etapatan eta eskatutako ikastetxean plazarik lortu ez duten ikasleei. Horrez gain, gainerako maila edo etapetako ikasleei plaza bat esleitzen saiatuko dira.

De acuerdo con la oferta global de puestos escolares en los centros objeto de este Decreto, los Delegados y Delegadas Territoriales de Educación, en colaboración con las Comisiones de Garantías de admisión, adoptarán las medidas precisas para facilitar una plaza a todos los alumnos y alumnas que no hayan obtenido plaza en el centro solicitado, en las etapas señaladas en el apartado 1 del artículo 2 del presente Decreto. Asimismo, procurarán también asignar una plaza al alumnado del resto de etapas.

18. artikulua.– Errekurtsoak eta erantzukizuna.

Artículo 18.– Recursos y responsabilidades.

1.– Dekretu honen eraginpeko ikastetxeek ikasleak onartzeari buruz hartutako erabakien hartutakoen aurka, gora jotzeko errekurtsoa jar daiteke Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritzan, ikasleen onarpenerako Aginduan aipatzen den epean, eta hark emandako ebazpenak amaiera emango dio bide administratiboari.

1.– Los acuerdos y decisiones sobre admisión del alumnado de los centros docentes a los que es de aplicación el presente Decreto podrán ser objeto de recurso de alzada, dentro del plazo que se determine en la Orden de admisión del alumnado, ante la correspondiente Delegación Territorial de Educación, cuya resolución pondrá fin a la vía administrativa.

Hartutako erabakiak bermatu egin beharko du, beti, ikaslearen eskolatzea.

En todo caso, cualquiera que fuere la resolución adoptada se deberá garantizar la escolarización de la persona afectada.

2.– Herri-ikastetxeetan ikasleak onartzeko arauak hausteagatik sor daitekeen erantzukizuna kasuan-kasuan aplikatzekoak izango diren prozedurek zehaztutako moduan eskatuko da.

2.– La responsabilidad en que pudiera incurrirse como consecuencia de la infracción de las normas sobre admisión del alumnado en los centros públicos se exigirán en la forma y de acuerdo con los procedimientos que en cada caso sean de aplicación.

3.– Uztailaren 3ko 8/1985 Lege Organikoak, Hezkuntzarako Eskubidea arautzekoak, 62. artikuluan arautzen duenari jarriki, arau horiek urratuz gero, larriki urratuko da hezkuntza-hitzarmena.

3.– La infracción de tales normas serán causa de incumplimiento grave del concierto educativo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 62 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 julio, Reguladora del Derecho a la Educación.

19. artikulua.– Hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleak eskolatzeko modua.

Artículo 19.– Escolarización del alumnado que presente necesidades educativas especiales.

1.– Bi aukera izango dira ezintasun fisiko, motor edo sentsorialekin lotutako ezintasunak izan edo gizarte- edo kultura-egoera txarrak bizitzeagatik hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleak eskolatzeko; bat ikasle horiek hezkuntza bereziko ikastetxeetan eskolatzea izango da, eta bestea, berriz, Dekretu honen xede diren ikasketak irakasten dituzten herri-ikastetxeetan edo itunpeko ikastetxe arruntetan eskolatzea, integrazio-erregimenean.

1.– La escolarización del alumnado que presente necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad psíquica, motora o sensorial, o a situaciones sociales o culturales desfavorecidas se hará, bien en Centros de Educación Especial, bien en régimen de integración en centros ordinarios, tanto públicos como concertados, que impartan las enseñanzas objeto de este Decreto.

2.– Hezkuntzako lurralde-ordezkariak erabakiko du non eskolatuko diren ikasle horiek. Erabaki hori hartzeko, horretarako berariaz ezarritako organoen aholkuak jaso ditzake, halakorik ezarriko balitz; gainera, ikasle horien gurasoei edo tutoreei entzun beharko die; eta, halaber, Prestakuntzan eta Hezkuntzaren Berrikuntzan Laguntzeko Zentroetako (Berritzegunetako) Hezkuntza Premia Berezietarako Aholkularitza Taldeak aurrez egindako balorazioa jaso beharko du, aurretiaz. Ikasleak eskolatzeko lekua eta baldintzak proposatuko ditu azken aholkularitza-talde horrek, eskura dauden plazei eta bitartekoei erreparatuta. Lehentasuna izango du eskolatze egoki baterako berariazko bitartekoak dituzten ikastetxeetan eskolatzea ikasle horiek.

2.– El centro donde deberá escolarizarse este alumnado lo decidirá el correspondiente Delegado o Delegada Territorial de Educación con la asesoría, en su caso, de los órganos que se establezcan al efecto, una vez oídos los padres y madres, tutores o tutoras de dicho alumnado y tras la valoración previa del equipo de Asesoría de Necesidades Educativas Especiales del correspondiente Centro de Apoyo a la Formación e Innovación Educativa (Berritzegune). Dicho equipo propondrá el lugar y condiciones de escolarización con arreglo a las plazas y medios disponibles, siendo prioritaria su admisión en aquellos centros que cuenten con los recursos específicos adecuados para una correcta escolarización.

20. artikulua.– Ikasturtea hasi ondoren eskolatu behar duten ikasleak eskolatzeko modua.

Artículo 20.– Escolarización del alumnado que deba ser escolarizado una vez comenzado el curso.

1.– Hezkuntzako lurralde-ordezkariak erabakitako herri-ikastetxe eta itunpeko ikastetxe pribatuetan eskolatuko dira hezkuntza-sisteman ikasturtea hasi ondoren sartu behar duten ikasleak. Erabaki hori hartzeko, berariaz ezarritako organoen aholkua jasoko du, halakorik ezarriko balitz; gainera, ikasle horien gurasoei edo tutoreei entzun beharko die.

1.– La escolarización del alumnado que deba incorporarse al sistema educativo una vez comenzado el curso escolar, se hará en los centros docentes, tanto públicos como privados concertados que determine el Delegado o Delegada Territorial de Educación, con la asesoría, en su caso, de los órganos que se establezcan al efecto, una vez oídos los padres, madres, tutores o tutoras legales de dichos alumnos y alumnas.

2.– Erabakitako ikastetxean eskola daitezen ikasleak, hezkuntzako lurralde-ordezkariek aukera izango dute ehuneko hamar arte handitzeko Dekretu honen eraginpeko ikastetxeetan gela bakoitzerako ezarrita dagoen gehienezko ikasle-kopurua.

2.– Para posibilitar la escolarización de estos alumnos y alumnas en el centro que se haya determinado, los Delegados y Delegadas Territoriales de Educación podrán determinar un incremento, hasta un diez por ciento, del número máximo de alumnos y alumnas por aula en los centros docentes a los que es de aplicación el presente Decreto.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
APLIKAZIO-IRIZPIDEAK
CRITERIOS DE APLICACIÓN

21. artikulua.– Ikasleak Haur Hezkuntzan, Lehen Hezkuntzan, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan eta Batxilergoan onartzeko irizpideak.

Artículo 21.– Criterios de admisión en Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

1.– Eskaera guztiei erantzuteko adina plaza dituzten ikastetxeek onartu egin beharko dituzte eskaera egin duten ikasle guztiak.

1.– En los centros escolares en los que haya suficientes plazas disponibles para atender todas las solicitudes, se admitirán todos los alumnos y alumnas solicitantes.

2.– Ikastetxeren batek ez baditu nahikoa plaza jasotako eskaera guztiei erantzuteko, irizpide hauek erabiliko dira, batera, Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko maila eta etapetan egindako eskaerak onartzeko:

2.– En el caso de que en el centro escolar no existan plazas suficientes para atender todas las solicitudes, la admisión en Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato se regirá por los siguientes criterios que se aplicarán con carácter concurrente:

– Familia-unitateko urteko errenta.

– Renta anual de la unidad familiar.

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak zuzenean eska diezaieke informazio hori foru-ogasunei, aurrez pertsona interesatuaren baimena jaso ondoren.

El Departamento de Educación, Universidades e Investigación podrá solicitar directamente esta información a las Haciendas Forales, previa autorización de la persona interesada.

Atal honetan baloratuko da, errenta horrez gain, eskatzailea ez den seme-alaba adingabekoen kopurua, diru-sarrera horiek familia-unitateko kideen kopuruarekin haztatzeko.

En este apartado se valorará asimismo el número de hijos o hijas menores de edad distintos de la persona solicitante, como forma de ponderar los ingresos con el número de miembros de la unidad familiar.

– Ikaslearen bizitokiaren edo haren aita, ama edo tutorearen lantokiaren gertutasuna, edo, horren ordezko aukeran, ikaslearen lantokiarena, baldin eta lan egiteko legezko adina badu.

– Proximidad del domicilio del alumno o alumna o del puesto de trabajo de su padre, madre, tutor o tutora legal o, alternativamente, de su propio puesto de trabajo si tiene edad legal de trabajar.

Familia-harreran, adopzio-aurreko egoeran edo adoptatuta dagoen haurrak aukera izango du haren bizilekutzat kreditatzeko hura aurrez adierazitako erregimenetakoren batean duten pertsonen bizilekua.

En el caso de un niño o niña en situación de acogida familiar, preadopción o adopción podrá acreditarse como domicilio del alumno o alumna, el de las personas que lo tengan en las situaciones anteriormente citadas.

– Anai-arrebak matrikulatuta izatea ikastetxean edo ikaslearen aitak, amak edo lege-tutoreak ikastetxean lan egitea.

– Existencia de hermanas o hermanos matriculados en el centro o padre, madre, tutor o tutora legal que trabajen en él.

Ikasleak ikastetxean neba-arrebak dituela ulertuko da, baldin eta neba-arreba horiek ikasketak egiten badituzte eskatutako ikastetxean edo hari atxikitako ikastetxeetan onartua izateko eskatzen duen ikasturtean. Irizpide horren baitan, ikastetxeetan matrikulatutako neba-arrebatzat joko dira familia-harreran edo adopzio-aurreko egoeran dauden haurrak.

Se entenderá que un alumno o alumna tiene hermanas o hermanos matriculados en el centro cuando éstos cursen estudios durante el curso escolar en el cual se solicita la admisión en el centro solicitado o en centros adscritos al mismo. Para este criterio, se dará el mismo tratamiento de hermana o hermano matriculado en el centro a los niños y niñas que estén en situación de acogida familiar o de preadopción.

Ikasleak ikastetxean lan egiten duen aita, ama edo lege-tutorea duela ulertuko da baldin eta horiek ikastetxeko irakasleak edo irakasleak ez diren langileak badira, herri-administrazioko funtzionario gisa edo lan-kontratupean, onarpen-eskaerak aurkezteko epean.

Se entenderá que un alumno o alumna tiene padre, madre, tutor o tutora legal que trabaja en el centro cuando en el plazo de presentación de las solicitudes de admisión éstos formen parte del personal docente o no docente del mismo, sean funcionarios o funcionarias de la Administración Pública o personal con contrato laboral.

– Familia ugariko kide izatea.

– Pertenencia a familia numerosa.

– Ikasleak minusbaliotasuna izatea edo minusbaliotasun hori ikaslearen aitak, amak, lege-tutoreak edo neba nahiz arrebaren batek izatea.

– Discapacidad en el alumno o alumna o en su padre, madre, tutor o tutora legal o en algún hermano o hermana.

– Ikastetxeko kooperatiba-bazkide izatea.

– Condición de socio o socia cooperativista del Centro.

– Ikastetxeko organo eskudunak ezarritako beste egoera adierazgarri batzuk. Egoera horiek irizpide objektiboei jarraituz ezarri behar dira, eta eskaerak aurkezteko epea hasi baino lehen argitaratu.

– Otras circunstancias relevantes apreciadas por el órgano competente del centro, de acuerdo con criterios objetivos, que tendrán que ser hechos públicos por los centros antes del inicio del plazo de entrega de solicitudes.

3.– Aurreko irizpideak baloratzean, Dekretu honen eranskinean adierazitako puntuak emango dira.<0}

3.– La valoración de los criterios anteriores se hará de acuerdo con las puntuaciones que se indican en el anexo del presente Decreto.

4.– Berdinketarik ematen bada, aurreko irizpideak barematu ondoren puntu gehien lortu dituzten eskaerei erreparatuko zaie horiek erabakitzeko; betiere, banan-banan konparatuta eta ordena honi jarraituz:

4.– En caso de empate se dirimirá atendiendo la mayor puntuación obtenida en los criterios anteriores, comparándolos uno a uno y en el orden indicado a continuación:

a) Puntu gehien lortu dituzten eskaerak ikastetxean neba-arrebak matrikulatuta izateari buruzko edo ikaslearen aitak, amak edo lege-tutoreak ikastetxean lan egiteari buruzko baremo-atalean.

a) Mayor puntuación obtenida en el apartado de hermanas o hermanos matriculados en el centro o padre, madre, tutor o tutora legal que trabajen en él.

b) Puntu gehien lortu dituzten eskaerak ikaslearen bizitokiaren edo haren aita, ama edo lege-tutorearen lantokiaren gertutasunari buruzko baremo-atalean.

b) Mayor puntuación obtenida en el apartado de proximidad del domicilio del alumno o alumna o del puesto de trabajo del propio solicitante o de su padre, madre, tutor o tutora legal.

c) Puntu gehien lortu dituzten eskaerak ikasleak minusbaliotasuna izateari edo minusbaliotasun hori ikaslearen aitak, amak, lege-tutoreak edo neba-arrebaren batek izateari buruzko azpi-atalean.

c) Mayor puntuación obtenida en el subapartado de concurrencia de alguna discapacidad en el alumno o alumna o en su padre, madre, tutor o tutora legal o en algún hermano o hermana.

d) Puntu gehien lortzen dituzten eskaerak familia ugariko azpi-atalean.

d) Mayor puntuación obtenida en el subapartado de Familia Numerosa.

e) Puntu gehien lortzen dituzten eskaerak familia-unitatearen urteko errentari buruzko atalean.

e) Mayor puntuación obtenida en el apartado de la Renta anual de la unidad familiar.

f) Puntu gehien lortzen dituzten eskaerak ikastetxeko kooperatiba-bazkide izateri buruzko azpi-atalean.

f) Mayor puntuación obtenida en el subapartado de condición de socio o socia cooperativista del Centro.

5.– Aurreko irizpideak erabili ondoren, berdinketak bere horretan badirau, honela jokatuko da:

5.– Si aplicados los criterios anteriormente establecidos persiste el empate, se procederá a:

– Zozketa publiko bat egingo da, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak berariaz ezarritako moduan, Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako eta Derrigorrezko Bigarren hezkuntzako maila eta etapetara sartzeko.

– Efectuar un sorteo público, de acuerdo con lo que establezca al efecto el Departamento de Educación, Universidades e Investigación, para el acceso a los distintos niveles y etapas de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.

– Ikaslearen espediente akademikoari erreparatuko zaio, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak horri buruz berariaz adierazitakoari jarraiki, Batxilergorako sarbidea erabakitzeko. Hori egin ondoren, berdinketak bere horretan badirau, zozketa publiko bat egingo da, aipatu Sailak adierazitako moduan.

– Atender al expediente académico del alumno o alumna, de acuerdo con lo que establezca el Departamento de Educación, Universidades e Investigación a tal efecto, para el acceso al nivel de Bachillerato. Si realizado esto todavía persiste el empate, se procederá a efectuar un sorteo público, de acuerdo con lo que establezca al efecto el citado Departamento.

6.– Onarpen-prozesuko egutegia ezartzeko urteko aginduek zehaztuko dute zer agiri beharko diren baremoko ataletako egoerak kreditatzeko.

6.– La documentación acreditativa para la justificación de los diferentes apartados del baremo, se concretará en las Órdenes anuales que establezcan el calendario de admisión.

22. artikulua.– Ikasleak erdi- eta goi-mailako prestakuntza-zikloetan onartzeko irizpideak.

Artículo 22.– Criterios de admisión de alumnado en Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior.

Ikasleak lanbide-heziketako erdi- eta goi-mailako prestakuntza-zikloetan onartzeko prozesuetan, eskaera guztiak onartzeko nahikoa plazarik ez bada, espediente akademikoari edo eskatzaileek egindako sarbide-probaren azken notari erreparatuko zaio soil-soilik, ikasle horiek ikastetxe beretik edo beste batetik datozen aintzat hartu gabe. Beti bete behar da Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak arlo horretan berariaz xedatutakoa.

En los procedimientos de admisión del alumnado a los ciclos formativos de grado medio o de grado superior de formación profesional, cuando no existan plazas suficientes se tendrá en cuenta exclusivamente el expediente académico o la nota final de la prueba de acceso de las personas solicitantes, con independencia de que procedan del mismo centro o de otro distinto, de acuerdo con lo que establezca al efecto el Departamento de Educación, Universidades e Investigación.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

DISPOSICIONES ADICIONALES

Lehenengoa.– Uztailaren 3ko 8/1985 Lege Organikoak, Hezkuntzarako Eskubidea arautzekoak, 25. artikuluan xedatzen duenari jarraiki, ikastetxe pribatuek autonomia izango dute ikasleak onartzeko irizpideak eta prozesua erabakitzeko, irakasten dituzten hezkuntza-maila ez itunduetan. Nolanahi ere, ikastetxe horiei itundu gabeko maila horietarako dirulaguntzak emateko, baldintza hau ezar dezake Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak: Dekretu honetan araututakoa bete behar izatea ikastetxe horiek.

Primera.– De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, los Centros docentes privados dispondrán de autonomía para establecer los criterios y determinar el proceso de admisión de alumnado en los niveles no concertados que impartan. No obstante, el Departamento de Educación, Universidades e Investigación podrá condicionar la concesión de subvenciones a estos centros, para dichos niveles no concertados, al cumplimiento por parte de los mismos de lo establecido en el presente Decreto.

Haur Hezkuntzako lehen zikloko itunpeko ikastetxeek, irakaskuntza-etapa horretako bigarren zikloa ere ematen badute, Dekretu honek xedatutakoari jarraituz onartuak izan diren ikasleek aukera izango dute ikastetxe horietan jarraitzeko, beste onarpen-prozesu bat egin beharrik gabe.

En los centros privados concertados que tengan autorizado el primer Ciclo de Educación Infantil y que impartan también segundo Ciclo de este Etapa, las alumnas y alumnos admitidos con sujeción a lo establecido en este Decreto podrán continuar en el centro sin necesidad de someterse a un nuevo proceso de admisión.

Lehen zikloa soilik ematen duten ikastetxe pribatu baimenduek, ikasleak Dekretu honek xedatutakoari jarraiki onartzen badituzte, aukera izango dute atxikipen-itunak ezartzeko Haur Hezkuntzako bigarren zikloko ikastetxeekin; hori egiten badute, Dekretu honetako 7. artikuluan araututako lehentasun-eskubidea izango dute ikasleek.

Asimismo, los centros privados autorizados que sólo impartan primer Ciclo y admitan a su alumnado ateniéndose a lo dispuesto en este Decreto, podrán establecer convenios de adscripción con centros de segundo Ciclo de Educación Infantil, en cuyo caso tendrán el derecho de prioridad regulado en el artículo 7 de este Decreto.

Bigarrena.– Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak berariaz ezarritako araudiek arautuko dute ikasleak onartzeko prozedura maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak, hezkuntzari buruzkoak, araututako arte-ikasketak, hizkuntza-ikasketak eta kirol-ikasketak irakasten dituzten ikastetxeetan.

Segunda.– La admisión del alumnado en los centros docentes que impartan las enseñanzas artísticas, enseñanzas de idiomas y enseñanzas deportivas reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se regirá por las reglamentaciones específicas que al efecto establezca el Departamento de Educación, Universidades e Investigación.

Hirugarrena.– Itunpekoak ez diren ikastetxe pribatuek derrigorrezkoa izango dute Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailari jakinaraztea, azken horrek xedatutako moduan eta epean, ikastetxe horietan matrikulatutako ikasleei buruzko datuak, ikasle horien gaineko prozedura akademikoak edo administratiboak behar bezala izapidetzeko beharrezkoak diren heinean.

Tercera.– Los centros docentes privados no concertados estarán obligados a facilitar al Departamento de Educación, Universidades e Investigación, en la forma y plazos que éste determine, los datos relativos a las alumnas y alumnos matriculados en esos centros que sean necesarios para la correcta tramitación de los diferentes procedimientos académicos o administrativos relacionados con dicho alumnado.

Laugarrena.– Aldatu egiten da urriaren 16ko 175/2007 Dekretuko 16. artikuluko 2. puntua, Euskal Autonomia Erkidegoko Oinarrizko Hezkuntzaren Curriculuma sortu eta ezartzekoa, eta, hemendik aurrera, idazketa hau izango du:

Cuarta.– Se modifica el apartado 2 del artículo 16 del Decreto 175/2007, de 16 de octubre, por el que se establece el currículo de la Educación Básica y se implanta en la Comunidad Autónoma del País Vasco, que queda redactado en la forma siguiente:

"16.2. artikulua.– Kopuru hori zenbait ikasle-taldetan handitzeko aukera izango da, bai ikasturtez igaro ez diren ikasleak bertan jarraitzen dutelako, bai berandu sartu diren ikasleei lekua egiteko; betiere, zenbateko gehigarri hori ez bada adierazitako ratioaren ehuneko hamar baino handiagoa."

"Artículo 16.2.– En algunas unidades se podrá exceder ese número como consecuencia de la permanencia de alumnado no promocionado o para atender a alumnado de incorporación tardía, siempre que este exceso no supere el diez por ciento de la ratio indicada."

XEDAPEN IRAGANKORRAK

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Lehenengoa.– Hezkuntzako lurralde-ordezkariek Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren mendeko herri-ikastetxeen atxikipenak, Dekretu honetako 6. artikuluak adierazitakoak, ezartzen ez dituzten bitartean, urtarrilaren 30eko 26/1996 Dekretuko V. eranskinean ezarritako hezkuntza-ibilbideak aplikatuko dira (dekretu horrek, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza ezartzearen ondorioz, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko herri-ikastetxeak berriz antolatzen ditu).

Primera.– En tanto los Delegados y Delegadas Territoriales de Educación no establezcan las adscripciones entre centros públicos dependientes del Departamento de Educación, Universidades e Investigación a las que se refiere el artículo 6 del presente Decreto, se aplicarán los itinerarios educativos establecidos en el anexo V del Decreto 26/1996, de 30 de enero, de reordenación de centros docentes públicos de enseñanza no universitaria en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, derivada de la implantación de la Educación Secundaria Obligatoria.

Bigarrena.– Itundutako ikastetxe pribatuetan 2007-2008 ikasturtean Haur Hezkuntzako lehen zikloko azken kurtsorako onartutako ikasleek ikastetxe berean jarraitu ahal izango dute, beste onarpen-prozesu batetik igaro gabe, baldin eta une honetan indarrean dagoen arautegiaren arabera garatutako onarpen-prozesu baten bitartez sartu badira.

Segunda.– Los alumnos y alumnas admitidas en el curso 2007-2008 en el último curso del primer ciclo de Educación Infantil de un centro privado concertado, por medio de un proceso de admisión desarrollado de acuerdo con la normativa vigente en aquel momento, podrán continuar en el dicho centro sin necesidad de someterse a un nuevo proceso de admisión.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indarrik gabe uzten da otsailaren 4ko 14/1997 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko herri-ikastetxeetan eta itunpekoetan ikasleak onartzeko irizpideak arautzen dituenak, eta indargabetu egiten dira, halaber, Dekretu honek xedatutakoaren aurka doazen maila bereko eta txikiagoko arau guztiak.

Queda derogado el Decreto 14/1997, de 4 de febrero, por el que se regulan los criterios de admisión de alumnado en los Centros Públicos y Concertados de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en este Decreto.

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICIÓN FINAL

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu ondorengo egunetik jarriko da indarrean Dekretu hau.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2008ko martxoaren 4an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 4 de marzo de 2008.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburua,

El Consejero de Educación, Universidades e Investigación,

JOSÉ ANTONIO CAMPOS GRANADOS.

JOSÉ ANTONIO CAMPOS GRANADOS.

35/2008 DEKRETUA, MARTXOAREN 4KOA,
ANEXO AL DECRETO 35/2008,
ERANSKINA
DE 4 DE MARZO
IRIZPIDEAK ETA BAREMOA
CRITERIOS Y BAREMO

A) Familia-unitatearen urteko errenta (kontzeptu metagarriak dira, harik eta ataleko gehienezko puntuazioa lortu arte).

A) Renta anual de la unidad familiar (conceptos acumulables hasta la puntuación máxima del apartado).

– Puntuazioa, familia-unitatearen diru-sarrerei erreparatuta: 1,5 puntu.

– Puntuación según ingresos de la unidad familiar: 1,5 puntos.

Urteko aginduek zehaztuko dute zer errenta jaso behar diren puntuazio hori lortzeko.

En las órdenes anuales se indicará la cuantía de la renta que da derecho a esta puntuación.

– Eskatzailea ez den adingabeko seme edo alaba bakoitzeko: 0, 25 puntu.

– Por cada hijo o hija menor de edad distinto del solicitante: 0,25 puntos.

– Atal honetan gehienez lor daitekeen puntu-kopurua: 3 puntu.

– Puntuación máxima de este apartado: 3 puntos.

B) Bizilekuaren gertutasuna (Kontzeptu hauek ez dira metagarriak)

B) Proximidad del domicilio (conceptos no acumulables).

– Eskatutako ikastetxearen eragin-eremuan izatea ikaslearen bizilekua: 5 puntu.

– Domicilio del alumno o alumna en el área de influencia del centro solicitado: 5 puntos.

– Eskatutako ikastetxearen eragin-eremu mugakideren batean izatea ikaslearen bizilekua: 2 puntu.

– Domicilio del alumno o alumna en área de influencia limítrofe a la del centro solicitado: 2 puntos.

– Eskatutako ikastetxea dagoen herrian izatea ikaslearen bizilekua, baina haren eragin-eremutik eta eremu mugakideetatik kanpo: puntu 1.

– Domicilio del alumno o alumna en el municipio en el que se encuentre ubicado el centro, pero fuera de las áreas de influencia y limítrofes: 1 punto.

– Eskatutako ikastetxearen eragin-eremuan izatea ikaslearen lantokia edo haren aitaren, amaren edo lege-ordezkariaren bizilekua: 2 puntu (Puntu horiek bateraezinak dira ikaslearen aita, ama edo lege-tutorea eskatutako ikastetxean lan egiteagatik ematen diren puntuekin).

– Lugar de trabajo del padre, madre, tutor o tutora legal o en su caso del alumno o alumna en el área de influencia del centro solicitado: 2 puntos (esta puntuación es incompatible con la que se otorga por el hecho de que el padre, madre, tutor o tutora legal del alumno o alumna trabaje en el centro solicitado).

– Atal honetan gehienez lor daitekeen puntu-kopurua: 5 puntu.

– Puntuación máxima de este apartado: 5 puntos.

C) Ikastetxean ikasten edo lan egiten duten senideak izatea (kontzeptu hauek ez dira metagarriak.

C) Existencia de familiares que estudian o trabajan en el centro (Conceptos no acumulables).

– Eskatutako ikastetxean edo atxikitakoren batean matrikulatutako neba edo arreba bat edo gehiago izatea: 9 puntu.

– Uno o más hermanas o hermanos matriculados en el centro solicitado o en un centro adscrito: 9 puntos.

– Eskatutako ikastetxean lan egitea aitak, amak edo lege-tutoreak: 7 puntu.

– El padre, madre, tutor o tutora legal trabaja en el centro solicitado: 7 puntos.

– Atal honetan gehienez lor daitekeen puntu-kopurua: 9 puntu.

– Puntuación máxima de este apartado: 9 puntos.

D) Beste irizpide batzuk (kontzeptu hauek ez dira metagarriak.

D) Otros criterios (conceptos acumulables).

– Kategoria orokorreko familia ugariko kide izatea: puntu 1.

– Por pertenecer a una familia numerosa de categoría general: 1 punto.

– Kategoria bereziko familia ugariko kide izatea: 1,5 puntu.

– Por pertenecer a una familia numerosa de categoría especial: 1,5 puntos.

– Minusbaliotasuna izatea (kontzeptu honengatik, gehienez, 2 puntu lor daitezke.

– Por discapacidad (puntuación máxima por este concepto: 2 puntos).

Minusbaliotasuna ikasleak badu: 2 puntu.

Del alumno o alumna solicitante: 2 puntos.

Minusbaliotasuna ikaslearen aitak, amak, lege-tutoreak edo neba nahiz arrebaren batek izatea: puntu 1.

De su padre o de su madre o de su tutor o tutora legal o de alguno de sus hermanos o hermanas: 1 punto.

– Familia unitateko kideren bat eskatutako ikastetxeko kooperatiba-bazkide izatea: puntu 1.

– Por condición de socio/a cooperativista del centro solicitado de alguno de los miembros de la unidad familiar: 1 punto.

– Ikastetxeko Eskola Kontseiluak edo Ordezkaritza Organo Gorenak askatasunez erabakitako irizpideak (aurrez adierazitakoak ere izan daitezke), irizpide publiko, objektibo eta ez-diskriminatzaileei jarraiki ezarriak (ezingo da jaiotzan, arrazan, sexuan, erlijioan, iritzian edo bestelako inguruabar edo baldintza pertsonal edo sozialetan oinarritutako irizpide diskriminatzailerik onartu) (Irizpideak argitaratu egin behar dira eta hezkuntzako lurralde-ordezkariari jakinarazi behar zaizkio, eskaerak aurkezteko epea hasi baino lehen).

– Criterios libremente determinados por el Consejo Escolar u Órgano Máximo de Representación del centro, que podrán ser también alguno o algunos de los expresados anteriormente, establecidos de acuerdo con criterios públicos, objetivos y no discriminatorios por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social: hasta 2 puntos (los criterios deberán ser hechos públicos y comunicados al correspondiente Delegado o Delegada Territorial de Educación con anterioridad al comienzo del plazo de presentación de solicitudes).


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común