Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

222. zk., 2007ko azaroaren 19a, astelehena

N.º 222, lunes 19 de noviembre de 2007


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Bestelako Xedapenak

Otras Disposiciones

Industria, Merkataritza eta Turismo Saila
Industria, Comercio y Turismo
6303
6303

EBAZPENA, 2007ko irailaren 17koa, Energia eta Meategien zuzendariarena, martxoaren 14ko 63/2006 Dekretua aplikatzeko barne-instrukzioa onartzen duena. Instrukzio horren bidez, meatzeko makinistaren (makineria finko eta mugikorrekoa) praktikaldia eta kualifikazio indibidualeko txartelak eskuratzea arautzen dira.

RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2007, del Director de Energía y Minas, por la que se aprueba la instrucción interna para la aplicación del Decreto 63/2006, de 14 de marzo, por la que se regula el período de prácticas y la obtención de los carnés de cualificación individual de maquinista minero de maquinaria fija y móvil.

63/2006 Dekretuak -martxoaren 14koa, industria-segurtasunaren alorrean kalifikazio indibidualeko txartelak eta enpresa baimenduak arautzen ditu- aldaketa handia ekarri dio espezialitate guztietako profesional baimenduei kalifikazio indibidualeko txartelak emateko eta enpresa baimenduen ziurtagirien erregimenari.

El Decreto 63/2006, de 14 de marzo, por el que se regulan los carnés de cualificación individual y las empresas autorizadas en materia de seguridad industrial, ha supuesto una importante modificación en el régimen de concesión de los carnés de cualificación individual a los profesionales autorizados de las distintas especialidades y en el de los certificados de empresas autorizadas.

Dekretu hori garatzeko aginduak -2006ko apirilaren 10ekoa, Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuarena- martxoaren 14ko 63/2006 Dekretuan adierazitako funtsezko alderdietako batzuk zehaztu ditu.

La Orden de desarrollo del mismo, de 10 de abril de 2006 de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, ha venido a detallar algunas de las cuestiones fundamentales mencionadas en el Decreto 63/2006, de 14 de marzo.

Horren ondorioz, beharrezkotzat jo da meatzeen eremuari loturiko hainbat alderdi arautu eta zehaztea, meatzeko makinistaren (makineria finko nahiz mugikorrekoa) kalifikazio indibidualeko txartelei dagokienez.

En consecuencia, se ha visto la necesidad de regular y concretar algunas cuestiones relativas al ámbito minero en cuanto a la obtención de los carnés de cualificación individual de maquinista minero, tanto de maquinaria fija como móvil.

Meatzeetako Segurtasunerako Oinarrizko Arauen Erregelamendu Orokorra onartzen duen apirilaren 2ko 863/1985 Errege Dekretuaren 1. artikuluak ezartzen duenez, Erregelamendu horretako arauak gutxieneko arauak izango dira eta hartarako estatutu-eskumenak dituzten Autonomia Erkidegoek -hala nola Euskal Autonomia Erkidegoak, Euskal Herriaren Autonomia Estatutua onartzen duen abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoaren 11.2.c) artikuluan xedatutakoaren arabera- garatu ahal izango dituzte, oinarrizko arauak betearaziko direla ziurtatuz.

El artículo 1.º del Real Decreto 863/1985, de 2 de abril por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, establece que las normas del Reglamento tendrán el carácter de mínimas, pudiendo ser desarrolladas por las Comunidades Autónomas que tengan atribuciones estatutarias para ello, como es el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco conforme a lo dispuesto en el artículo 11.2.c) de la Ley Orgánica 3/1979 de 18 de diciembre, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía del País Vasco, asegurando la ejecución de las normas básicas.

Meatzeetako makineria mugikorreko operadoreei eta gidariei buruzko araudia 863/1985 Errege Dekretuaren -apirilaren 2koa, Meatzeetako Segurtasunerako Oinarrizko Arauen Erregelamendu Orokorra onartzen du- 117. artikuluan bilduta dago gaur egun, baita "Aire zabaleko lanak. Zereginen garapenari" buruzko 07.0.03 Jarraibide Tekniko Osagarrian ere. Instrukzio hori Industria eta Energia Ministerioaren 1990eko apirilaren 16ko Agindu bidez onartu zen eta adierazitako Erregelamendu horren VII. Kapitulua arautzen du. Horri dagokionez, 5.1 atalean, beste eskakizun batzuen artean, honako hau ezartzen du: Meatzeetako Agintariaren behar den baimena jaso duten operadoreek eta gidariek soilik maneia dezakete meatzeetako makineria mugikorra. Era berean, ITC 04.5.04 eta ITC 04.6.02 jarraibide tekniko osagarrietan bildu da lurpeko ustiategietako ibilgailuen gidariei eta makinistei dagokien araudia.

La normativa sobre operadores y conductores de maquinaria minera móvil está contenida, en la actualidad, básicamente en el artículo 117 del Real Decreto 863/1985, de 2 de abril por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, así como en la Instrucción Técnica Complementaria 07.1.03 sobre "trabajos a cielo abierto. Desarrollo de las labores", aprobada por Orden del Ministerio de Industria y Energía de 16 de abril de 1990, que desarrolla el Capítulo VII del citado Reglamento, en cuyo apartado 5.1 establece, entre otros requisitos, que el manejo de maquinaria minera móvil sólo puede ser realizado por operadores y conductores que hayan recibido la autorización necesaria por la Autoridad Minera. Asimismo, la ITC 04.5.04 y la ITC 04.6.02 en lo referente a los conductores y maquinistas para el caso de vehículos en explotaciones subterráneas.

Industria, Energia eta Meategien zuzendariaren 1997ko urtarrilaren 15eko Ebazpen bidez meatzeetako makineria mugikorra maneiatzeko operadoreen baimenak eskatzeko eta emateko izapideei buruzko Instrukzioa onartu zen. Dena den, egokitzat jo da Instrukzio hori lehen aipaturiko Aginduak -Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuaren 2006ko apirilaren 10eko Agindua- ezarritako betekizunetara egokitzea.

La Resolución de 15 de enero de 1997, de la Directora de Administración de Industria, Energía y Minas, aprobó la Instrucción sobre tramitación de solicitudes y otorgamiento de autorizaciones de operadores para el manejo de maquinaria minera móvil. Ello no obstante, se considera oportuno adaptar la misma a las prescripciones impuestas por la Orden de 10 de abril de 2006 de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo antedicha.

Aipatutako lege-aginduak eta aplikazio orokorreko gainerako xedapenak aztertuta, honako hau

Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones de general y concordante aplicación,

EBATZI DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Meatzeko makinistaren (makineria finko eta mugikorrekoa) praktikaldia eta kualifikazio indibidualeko txartelak eskuratzea arautzen dituen Instrukzioa onartzea. Instrukzio hori Ebazpen honen eranskinean bildu da.

Artículo único.– Aprobar la Instrucción que regula el período de prácticas y obtención de los carnés de cualificación individual de maquinista minero de maquinaria fija y móvil, contenida en el anexo a la presente Resolución.

XEDAPEN IRAGANGORRAK

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Lehenengoa.– Ebazpen hau indarrean hasten denean indarrean dauden makineria finko edo mugikorreko operadorearen txartel profesionalak baliozkoak izango dira eta eragina izango dute beren mugaegunera arte. Txartel horiek ordezteko, txartel profesionalaren originala aurkeztu beharko da dagokion Lurralde Bulegoan. Era berean, erantsitako Instrukzioan adierazitako bost urteko gaitasun-ziurtagiri medikoa aurkeztu beharko da.

Primera.– Los carnés profesionales de operador de maquinaria fija o móvil existentes a la entrada en vigor de la presente Resolución, serán válidos y producirán sus efectos hasta su fecha de vencimiento. Para su sustitución se deberá presentar el original del carné profesional en la Oficina Territorial correspondiente, ello no obstante, deberán presentar la certificación médica quinquenal de aptitud a que se refiere la Instrucción anexa.

Bigarrena.– Ebazpen hau indarrean jartzen denetik Lurralde Bulegoetan aurkezten diren eta bertan izapidetzen ari diren eskabideei aplikatuko zaie Instrukzio hau. Dena den, prestakuntzarako onartutako Erakundeak erregelamendu bidez baimendu arte, erantsitako Instrukzioaren 5. artikuluak azterketei buruz ezarritakoari dagokionez, orain arte erabilitako prozedura aplikatzeari eutsiko zaio.

Segunda.– La presente Instrucción será de aplicación tanto a las nuevas solicitudes que se presenten como a las que se encuentren en tramitación ante las Oficinas Territoriales a partir de la entrada en vigor de la presente Resolución. Ello no obstante, en tanto no se autoricen reglamentariamente las Entidades reconocidas para la formación, por lo que se refiere al artículo 5 de la Instrucción anexa referente a exámenes, seguirá aplicándose el procedimiento seguido hasta la fecha en lo concerniente a las mismas.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.– Ebazpen honetan arautu ez den guztiari dagokionez, honako hauetan ezarritakoa hartuko da kontuan: Kontsumo eta Industria Segurtasuneko eta Energia eta Meategien zuzendarien 2007ko martxoaren 9ko Ebazpena, martxoaren 14ko 63/2006 Dekretua -industria-segurtasunaren alorrean kalifikazio indibidualeko txartelak eta enpresa baimenduak arautzen ditu- aplikatzeko barne-instrukzio berriak ematen dituena; Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuaren 2006ko apirilaren 10eko Agindua, adierazitako Dekretua garatzen duena; eta aplikatu beharreko gainerako araudia.

Primera.– En todo lo no regulado en la presente Resolución se estará a lo establecido en la Resolución de 9 de marzo de 2007 de los Directores de Consumo y Seguridad Industrial y de Energía y Minas, por la que se dictan nuevas instrucciones internas para la aplicación del Decreto 63/2006, de 14 de marzo, por el que se regulan los carnés de cualificación individual y las empresas autorizadas en materia de seguridad industrial y en la Orden de 10 de abril de 2006 de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo de desarrollo del citado Decreto y demás normativa aplicable.

Bigarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian oso-osorik argitaratu eta hogei egunera jarriko da indarrean.

Segunda.– La presente Resolución entrará en vigor a los veinte días de su completa publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2007ko irailaren 17a.

En Vitoria-Gasteiz, a 17 de septiembre de 2007.

Energia eta Meategien zuzendaria,

El Director de Energía y Minas,

TXABER LEZAMIZ CONDE.

TXABER LEZAMIZ CONDE.

I. ERANSKINA
ANEXO I
MEATZEKO MAKINISTAREN PRAKTIKALDIA
INSTRUCCIÓN POR LA QUE SE REGULA EL PERÍODO DE PRÁCTICAS Y OBTENCIÓN DE LOS CARNÉS DE CUALIFICACIÓN INDIVIDUAL
ETA KUALIFIKAZIO INDIBIDUALEKO
DE MAQUINISTA MINERO

1.– Xedea.

1.– Objeto.

Honako hau da Instrukzio honen xedea: meatzeko makinistaren (makineria finko eta mugikorrekoa) praktikaldia eta kualifikazio indibidualeko txartelak eskuratzea arautzen dituen baldintzak eta eskakizunak ezartzea.

La presente Instrucción tiene por objeto establecer las condiciones y requisitos que regulan el período de prácticas y la obtención de los carnés de cualificación individual de maquinista minero, tanto de maquinaria minera fija como móvil.

2.– Aplikazio-eremua.

2.– Ámbito de aplicación.

Instrukzio hau Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde-eremuko aire zabaleko edo lurpeko meatze-ustiategietan aplikatuko da indarrean hasten denez geroztik.

La presente Instrucción será de aplicación a partir de su entrada en vigor en las explotaciones mineras a cielo abierto o subterráneas del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

3.– Meatzeko makineria.

3.– Maquinaria minera.

1) Instrukzio hau aplikatzen zaien makinak edo instalazioak, barnekoak nahiz kanpokoak, honako hauek dira:

1) Las máquinas o instalaciones a las que se aplica la presente Instrucción, tanto de interior como de exterior, son las siguientes:

– Pala kargatzaileak (gurpilak eta kateak).

– Palas cargadoras (ruedas y cadenas).

– Aurretik kargatzen den dumperra (zurruna edo artikulatua).

– Dumper de frente (rígidos o articulados).

– Hondeamakinak (gurpilak eta kateak).

– Excavadoras (ruedas y cadenas).

– Traktoreak edo otxabuak.

– Tractores o escariadores.

– Zulamakinak (barrukoak, kanpokoak, jumboak).

– Perforadoras (interior, exterior, jumbos).

– Laguntzako kamioiak (metaketak, berrezarpena, etab.).

– Camiones auxiliares (acopios, restauración, etc.).

– Makina laguntzaileak (ekortzaileak, minizamagailuak, jasomakinak).

– Maquinaria auxiliar (barredoras, mini cargadoras, elevadoras).

– Bereizketa-instalazioak.

– Instalaciones de beneficio.

2) Energia eta Meategien zuzendariaren ebazpen bidez, aurreko paragrafoan adierazitako makinen edo instalazioen zerrenda luzatu ahal izango da.

2) Por Resolución del Director de Energía y Minas podrá ampliarse el catálogo de máquinas o instalaciones mencionadas en el párrafo anterior.

4.– Meatzeko makinistaren txartel indibiduala lortu aurretiko baldintzak.

4.– Condiciones previas a la obtención del carné individual de maquinista minero.

Meatzeko makineria 18 urtetik gorako operadoreek soilik maneiatu ahal izango dute, betiere behar den prestakuntza jaso badute, praktikaldi eta guzti, makinen prestazioak, ohiko mantentze-lanak eta mugak zeintzuk diren baldin badakite eta meatzeko agintaritza eskudunak hartarako baimena ematen badie. Langilea praktikaldian onartu baino lehen, enpresa ustiatzaileak, lantokiaren titularra den aldetik, edo, hala badagokio, enpresa kontratistak, honako baldintza hauek betetzen direla ziurtatuko du:

El manejo de maquinaria minera sólo podrá ser realizado por operadores mayores de 18 años, que hayan recibido la instrucción necesaria con un período de prácticas, conozcan las prestaciones, mantenimiento normal y limitaciones de la maquinaria y sean debidamente autorizados por la autoridad minera competente. Previamente a la admisión de un trabajador al perídodo de prácticas, la empresa explotadora como titular del centro de trabajo, o la empresa contratista, en su caso, se asegurarán del cumplimiento de las siguientes condiciones:

1) Mediku-azterketa.

1) Reconocimiento médico.

Praktikaldia egiten ari den langileari mediku-azterketa espezifikoa egingo zaio, praktikaldi horretan egin behar dituen zereginei dagokienez. Hortaz, egin beharreko lanetarako arriskurik sor lezakeen gaixotasun edo akats fisiko edo psikikorik ez duten langileak soilik onartuko dira meatzeko makineriarekin lan egiteko.

Se realizará al trabajador en período de prácticas un reconociento médico específico, en relación con las tareas a desarrollar durante dicho período, de forma que sólo podrán admitirse al trabajo con maquinaria minera a las pesonas que no padezcan enfermedad o defecto físico o psíquico que pueda suponer peligrosidad en los trabajos a desarrollar.

Eskakizun hori dagokion ziurtagiri edo txosten medikoaren bidez egiaztatu beharko da. Enpresak bere langileen osasuna zaintzeko hitzartuta duen Prebentzio Zerbitzuak emango du ziurtagiri edo txosten hori, eta, hala badagokio, praktikaldian diharduen langilea meatzeko makineriarekin lan egiteko gai dela esanbidez agerrarazi beharko du bertan.

Este requisito deberá acreditarse por medio del correspondiente certificado o informe médico, expedido por el Servicio de prevención con quien tenga concertada la empresa la vigilancia de la salud de sus trabajadores, y en el que, en su caso, se hará constar expresamente que el trabajador en período de prácticas resulta apto para realizar trabajos con maquinaria minera.

2) Informazioa, jarraibideak eta bete beharreko arauak.

2) Información, instrucciones y normas a observar.

Langileak honako informazio hau jasoko du, idatzita eta modu ulergarrian: praktikaldian esleituko dizkioten zereginak, lantokiko arrisku orokorrak eta bere lanpostuko arrisku espezifikoak, arrisku horiei dagozkien babes- eta prebentzio-neurriak, praktikaldi horretan erabili beharreko ekipoak eta makinak segurtasunez erabiltzeko beharrezkoak diren jarraibide eta arau espezifikoak, ikuskatzaile batek etengabe zainduta soilik egin ahal izango dituen zereginak, eta praktikaldian inola ere egin ezin izango dituen zereginak.

El trabajador recibirá por escrito y en forma comprensible las tareas que se le asignarán durante el período de prácticas, la información sobre los riesgos generales del centro de trabajo y los específicos de su puesto de trabajo y de las medidas de protección y prevención aplicables a dichos riesgos, así como las instrucciones y normas necesarias específicas para la utilización segura de los equipos y máquinas a utilizar en dicho período, y las operaciones que solo podrá realizar bajo la vigilancia continua de un supervisor y sobre las que, en todo caso, no le estarán permitidas durante el período de prácticas.

Dokumentazio hori enpresa ustiatzailearen ordezkari batek -bertako zuzendari fakultatiboak, esaterako- izenpetu beharko du, eta behar bezala jasota geratuko da langileari dokumentazio hori eman zaiola. Era berean, 1389/1997 EDaren -irailaren 5ekoa, meatzeetako jardueretan diharduten langileen segurtasuna eta osasuna babesteko gutxieneko xedapenak onartzen ditu- 3.2 artikuluak aipatzen duen Segurtasunari eta Osasunari buruzko Dokumentuan bildu beharko da.

Esta documentación estará suscrita por un representante de la empresa explotadora, pudiendo actuar como tal el Director Facultativo de la misma, y deberá quedar la debida constancia de su entrega al trabajador e incluirse en el Documento sobre Seguridad y Salud a que se refiere el artículo 3.2 del RD 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y salud de los trabajadores en actividades mineras.

5.– Meatzeko makinistaren txartel indibiduala lortzeko azterketak egiteko prozedura.

5.– Procedimiento para la realización de exámenes para la obtención del carné individual de maquinista minero.

1) Praktikaldian onartzea: enpresaburuak langilea praktikaldian onartuko du, dagokion onarpen-dokumentua formalizatuz. Langile bakoitzarentzat, berriz, langileari irakasteko eta hura gainbegiratzeko behar adinako jakintza eta eskarmentua dituen langile bat izendatuko da. Onarpena emateko eta praktikaldia hasteko agiria dagokion Lurralde Bulegoan aurkeztuko da.

1) Admisión al período de prácticas: el empresario admitirá al trabajador al período de prácticas mediante la formalización del correspondiente documento de admisión. Para cada trabajador se designará una persona con los conocimientos y experiencia necesarios para instruirle y supervisarle. El otorgamiento de admisión y de inicio del período de prácticas se presentará ante la Oficina Territorial correspondiente.

2) Praktikaldiaren gehieneko iraupena: langileak gutxienez hilabetez jardungo du probaldian eta gehienez bi hilabetez.

2) Duración máxima del período de prácticas: el trabajador podrá encontrarse en período de prácticas durante el plazo mínimo de un mes y máximo de dos meses.

3) Azterketa egiteko ziurtagiria: aurreko epeak iragandakoan, ustiategiko zuzendari fakultatiboak praktikaldiaren amaierako ziurtagiria egingo du, eta meatzeko makinistaren txartel profesionala lortzeko azterketa egiteko eskabidea egingo du dagokion erakundean. Azterketariak aukeratuko du zer erakundetan egin nahi duen azterketa, hartarako baimena duten eta prestakuntza emateko aintzat hartutako erakundeen artean. Eskabidearekin batera, honako dokumentazio hau aurkeztuko da: bi argazki eta gidabaimenaren fotokopia, edo, bestela, nortasun-agiri nazionalarena; mediku-ziurtagiria, gidabaimena lortzeko edo berritzeko eskatzen dutenaren baliokidea; eta Instrukzio honen 4. artikuluan aipaturiko dokumentazioa.

3) Certificado para la realización del examen: transcurridos los plazos anteriores, el Director Facultativo de la explotación emitirá el certificado de finalización del período de prácticas, y solicitará la realización del examen de obtención del carné profesional de maquinista minero ante la entidad reconocida para la formación que el examinando decida de entre las autorizadas, a la que se acompañará la siguiente documentación: dos fotografías y fotocopia del permiso de conducción o, en su defecto, del documento nacional de identidad junto con el certificado médico, equivalente al exigido para la obtención o renovación del permiso de conducción, así como la documentación a que se refiere el artículo 4 de la presente Instrucción.

4) Azterketa: meatzeko makinistaren txartel profesionala lortzeko azterketa prestakuntza emateko aintzat hartutako erakundeen artean azterketariak aukeratutako erakundearen bidez egingo da. Erakunde horrek Industria, Merkataritza eta Turismo Sailaren Energia eta Meategien Zuzendaritzaren hartarako baimena eduki beharko du, Kontsumo eta Industria Segurtasuneko zuzendariaren eta Energia eta Meategien zuzendariaren 2007ko martxoaren 9ko Ebazpenari jarraiki. Ebazpen horren bitartez, industria-segurtasunaren arloan kalifikazio indibidualeko txartelak eta enpresa baimenduak arautzen dituen martxoaren 14ko 63/2006 Dekretua eta Dekretu hori garatzen duen Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuaren 2006ko apirilaren 10eko Agindua aplikatzeko barne-instrukzio berriak ematen dira.

4) Examen: el examen para la obtención del carné profesional de maquinista minero se realizará mediante la entidad reconocida para la formación que haya elegido el examinando y que esté autorizada como tal por la Dirección de Energía y Minas del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, conforme a la Resolución de 9 de marzo de 2007 de los Directores de Consumo y Seguridad Industrial y de Energía y Minas, por la que se dictan nuevas instrucciones internas para la aplicación del Decreto 63/2006, de 14 de marzo, por el que se regulan los carnés de cualificación individual y las empresas autorizadas en materia de seguridad industrial y la Orden de 10 de abril de 2006 de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo de desarrollo del citado Decreto.

Azterketa horrek bi zati izango ditu.

Dicho examen constará de dos partes:

a) Teorikoa, segurtasun orokorrari eta makineriaren segurtasunari buruzko barneko Xedapenei buruzkoa.

a) Teórica, sobre Disposiciones internas de seguridad general y seguridad de la maquinaria.

b) Praktikoa, tokian bertan egingo dena.

b) Práctica, a desarrollar sobre el terreno.

5) Txartel profesionala ematea: azterketariak azterketa gainditzen badu, prestakuntza emateko aintzat hartutako erakundeak txartela lortzeko gai dela ziurtatuko du, eta, ondoren, dagokion Lurralde Bulegoak txartel hori emango du, araudi erregulatzailean ezarritako irizpideei jarraiki.

5) Expedición del carné profesional: una vez certificada por la entidad reconocida para la formación la aptitud para la obtención del carné por la superación del antedicho examen, la Oficina Territorial correspondiente expedirá el mismo conforme a los criterios de la normativa reguladora.

6) Txartel profesionalaren baliozkotasuna: baimena emateak ez du esan nahi alde batera utziko denik gidabaimena eduki beharra, hala badagokio. Nolanahi ere, txartel profesionala azken gaitasun fisiko eta psikikoaren baitan emango da, eta, horretarako, mediku-ziurtagiria aurkeztu beharko da bost urtetik behin, Instrukzio honen 4. artikuluan ezarritakoari jarraiki. Ziurtagiri hori dagokion espedientean artxibatuko da.

6) Validez del carné profesional: la autorización no excluye la necesidad del permiso de conducción que pueda ser exigible en su caso. El carné profesional se otorgará, no obstante, condicionado a la óptima aptitud física y psíquica para lo cual se aportará quinquenalmente un certificado médico conforme a lo establecido en el artículo 4 de esta Instrucción, que se archivará en el expediente correspondiente.

6.– Lurralde Bulegoen gainbegiratzea.

6.– Supervisión de las Oficinas Territoriales.

Industria, Merkataritza eta Turismo Sailaren Lurralde Bulegoetako Meategi Teknikariek enpresari Ebazpen honetan adierazitako dokumentazioa eskatu ahal izango diote edozein unetan. Era berean, Ebazpen honetan xedatutakoa betetzen dela gainbegiratu ahal izango dute.

Los Técnicos de Minas de las Oficinas Territoriales de Industria, Comercio y Turismo podrán en cualquier momento requerir a la empresa la documentación mencionada en la presente Resolución o supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en la misma.

II. ERANSKINA
ANEXO II
LANGILEA MEATZEKO MAKINERIAKO OPERADOREAREN
DOCUMENTO DE ADMISIÓN DEL TRABAJADOR AL PERÍODO DE PRÁCTICAS
PRAKTIKALDIAN ONARTZEKO DOKUMENTUA
DE OPERADOR DE MAQUINARIA MINERA

PRAKTIKALDIAN DAGOEN LANGILEA

TRABAJADOR EN PRÁCTICAS

Izen-abizenak	

Nombre y apellidos:		

Jaioteguna:	

Fecha de nacimiento:	

NAN:	

DNI:	

Ohiko lanpostua:	

Puesto de trabajo habitual:	

Mediku-azterketaren eguna:	

Fecha de reconociento médico: 	

ENPRESA

EMPRESA

Izena:

Denominación:

	

	

IFK:

CIF:

	

	

Helbide soziala:

Domicilio Social:

	

	

PRAKTIKALDIA EGITEN ARI DEN LANTOKIA

CENTRO DE TRABAJO DONDE REALIZA LAS PRÁCTICAS

Titularra:

Titular:

	

	

IFK:

CIF:

	

	

Lantokiaren izena:

Denominación del centro:

	

	

Udalerria:

Término municipal:

	

	

Parajea:

Paraje:

	

	

PRAKTIKALDIAN BETE BEHARREKO LANPOSTUA

PUESTO DE TRABAJO A DESEMPEÑAR DURANTE LAS PRÁCTICAS

Lanpostuaren izena:	

Denominación del puesto:	

Makina edo ibilgailu mota:	

Tipo de máquina o vehículo:	

Arrisku-ebaluazioaren data:	

Fecha de evaluación de riesgos:	

Egilea:	

Realizada por	

Langileari jarraibide idatziak emandako data:	

Fecha de entrega de las instrucciones escritas al trabajador:	

GAINBEGIRATZEAREN ARDURADUNA ETA EGIN BEHARREKO ZEREGINAK
PERSONA ENCARGADA DE LA SUPERVISIÓN Y OPERACIONES A DESARROLLAR

Gainbegiratzeaz arduratuko den langilea:	

Persona encargada de su supervisión: 	

Gainbegiralea etengabe bertan egotea eskatzen duten zereginak:

Operaciones que requieren la presencia continua del supervisor:

Praktikaldian diharduen langileari egiten uzten ez zaizkion zereginak:

Operaciones no permitidas al trabajador en prácticas:

Zuzendari fakultatiboa	Gainbegiralea	Prebentzio-zerbitzua

Director Facultativo	Supervisor	El Servicio de Prevención

(Sinadura eta data)	(Sinadura eta data)	(Sinadura eta data)

(Firma y fecha)	(Firma y fecha)	(Firma y fecha)

PRAKTIKALDIAN ONARTZEA

ADMISIÓN AL PERÍODO DE PRÁCTICAS

Dokumentu honen bitartez, langilea dagokion praktikaldian onartu da. Praktialdia adierazitako lantokian egingo da, ........................................(e)tik aurrera, betiere martxoaren 14ko 63/2006 Dekretua aplikatzeko barne-instrukzioa onartzearren Energia eta Meategien zuzendariak 2007ko irailaren 17an emandako Ebazpenean xedatutakoa betez. Instrukzio horren bidez, meatzeko makinistaren (makineria finko eta mugikorrekoa) praktikaldia eta kualifikazio indibidualeko txartelak eskuratzea arautzen dira.

Por medio del presente documento queda admitido el trabajador al período de prácticas correspondiente, que se desarrollará a partir del día.............................., en el centro de trabajo referido, y cumpliendo lo dispuesto en la Resolución de 17 de septiembre de 2007, del Director de Energía y Minas, por la que se aprueba la Instrucción interna para la aplicación del Decreto 63/2006, de 14 de marzo, por la que se regula el período de prácticas y la obtención de los carnés de cualificación individual de maquinista minero de maquinaria fija y movil.

Enpresa ustiatzailea	Enpresa kontratista	Praktikaldian ari den langilea

La empresa explotadora	La empresa contratista	El trabajador en prácticas

(Sinadura eta data)	(Sinadura eta data)	(Sinadura eta data)

(Firma y Fecha)	(Firma y Fecha)	(Firma y Fecha)

AZTERKETA EGITEKO ZIURTAGIRIA

CERTIFICACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL EXAMEN

.......................................................... izeneko zuzendari fakultatiboak meatzeko makinistaren txartel profesionala lortzeko azterketa egitea ahalbidetzen duen ziurtagiri hau ematen du, betiere honako hau egiaztatuta egonik: ................................................... izeneko langilea praktikak egiteko onartu zuten, eta praktikaldi horretan aritu da ............................(a)z geroztik.

El Director Facultativo 	,

Zuzendari Fakultatiboa	Praktikaldian ari den langilea

estando acreditado que el trabajador D. ........................................................ha desarrollado tras su admisión las prácticas oportunas desde la fecha de....................., emite el presente certificado para la realización del examen de obtención del carné profesional de maquinista minero.

(Sinadura eta data)	(Sinadura eta data)

El Director Facultativo	El trabajador en prácticas

AZTERKETA

(Firma y Fecha)	(Firma y Fecha)

Energia eta Meategien zuzendariaren 	.(e)ko

EXAMEN

ebazpen bidez prestakuntza emateko onarturiko erakundeak, praktiketan aritutako langileari (izen-abizenak: 	) 	ren txartela lortzeko gaitasuna balioesteko

la entidad reconocida para la formación por resolución del Director de Energía y Minas de fecha 	,

azterketa (azterketaren data: , .................................) egin ondoren, honako kalifikazio hau ematea erabaki du:

una vez examinado el trabajador en prácticas D. 	,

GAI n 	EZ-GAI n

con fecha 	,

Txartela emateko.

para valorar la aptitud para la obtención del carné de.............................................................................., ha resuelto calificarlo de:

Prestakuntza eman duen Erakundearen ordezkaria:

APTO n 	NO APTO n

(Sinadura, zigilua eta data)

Para la expedición del mismo.

Hortaz, ziurtagiri hau dagokion Lurralde Bulegora igorri behar da, dagokion txartel profesionala eman dezan.

El representante de la Entidad de Formación:

(Firma, sello y fecha)

Remítase, en consecuencia, la presente certificación de aptitud a la Oficina Territorial correspondiente para la expedición del correspondiente carné profesional.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común