Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

216. zk., 2007ko azaroaren 9a, ostirala

N.º 216, viernes 9 de noviembre de 2007


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Industria, Merkataritza eta Turismo Saila
Industria, Comercio y Turismo
6114
6114

AGINDUA, 2007ko urriaren 8koa, Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuarena; horren bidez gas-erregaien erabilerari zein banaketari eta ICG (1-11) jarraibide tekniko osagarriei buruzko Arautegi teknikoarekin loturiko arauak eman dira.

ORDEN de 8 de octubre de 2007, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, por la que se dictan normas en relación con el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11.

Gas-erregaien erabilerari zein banaketari eta ICG (1-11) jarraibide tekniko osagarriei buruzko Arautegi teknikoa onartzen duen uztailaren 28ko 919/2006 Errege Dekretuaren bidez arautu dira mota horretako instalazioak egiteko garaian aintzat hartu beharreko baldintzak.

El Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11, ha venido a regular los requisitos a tener en cuenta para este tipo de instalaciones.

Aipatu Errege Dekretua gure Autonomia Erkidegoan aplikatzeko, ezinbestekoa da hori garatzeko zenbait xedapen ematea eta gas-instalazioekin loturiko alderdi jakin batzuk arautu dituzten beste hainbat xedapen espezifiko eguneratzea.

La aplicación del citado Real Decreto en esta Comunidad Autónoma hace necesario adoptar ciertas disposiciones de desarrollo y actualizar otras disposiciones específicas que han ido regulando aspectos concretos relacionados con las instalaciones de gas.

Bestalde, urtarrilaren 29ko 28/2002 Dekretua, etxe- eta merkataritza-erabilerako eta erabilera kolektiboko gas-zerbitzuen instalazioak nola ikuskatu eta berrikusi arautzen duena (2002-02-14ko EHAA), eta Dekretu hori garatzeko xedapenak ematen dituen 2002ko apirilaren 16ko Agindua (2002-05-09ko EHAA) aplikatzen hartutako esperientziak erakutsi du aplikazio hori hobetzeko zenbait alderdi eguneratu behar direla. Honela, 2007ko irailaren 11n argitaratutako 136/2007 Dekretuaren bidez (2007-09-24ko EHAA) 28/2002 Dekretua aldatu eta kontuan izan beharreko irizpide berriak ezartzen dira.

Por otra parte, la experiencia adquirida en la aplicación del Decreto 28/2002, de 29 de enero, por el que se regula la inspección y revisión de las instalaciones de gas en servicio, destinadas a usos domésticos, colectivos o comerciales (BOPV de 14-02-2002) y la Orden de 16 de abril de 2002, del Consejero de Industria, Comercio y Turismo, por la que se dictan las disposiciones de desarrollo (BOPV de 09-05-2002) hace necesario actualizar ciertos aspectos para mejorar su aplicación. De esta forma, se ha modificado el Decreto 28/2002 mediante el Decreto 136/2007, de 11 de septiembre (BOPV de 24-09-2007), estableciendo nuevos criterios a tener en cuenta.

Petrolio-gas likidotuak (PGL) tanga finkoetan biltegiratzen dituzten instalazioetan egin beharreko aldizkako ikuskapenak eta mantentze-lanak arautzen dituen Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuaren 2004ko azaroaren 4ko Aginduari (2005-02-18ko EHAA) dagokionez, zenbait aldaketa egin behar dira eraginkorragoa izan dadin.

Además, en relación con la Orden de 4 de noviembre de 2004, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, por la que se regulan las inspecciones periódicas y el mantenimiento de los almacenamientos de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos (BOPV de 18-02-2005), se hace necesario realizar algunas modificaciones para mejorar su eficacia.

Aipatutako lege-xedapenak eta oro har aplikatzekoak diren eta horiekin bat datozen gainerako arauak ikusi dira, eta honako hau

Vistas las disposiciones legales citadas y otras de general y concordante aplicación,

XEDATU DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Instalazioak abiaraztea.

Artículo 1.– Puesta en servicio de instalaciones.

1.– Gasa hartzeko instalazioetan, instalazioari konektatutako gailu guztiak martxan jartzeko, arduradunek gailuak martxan egotearen ziurtagiria aurkeztu beharko dute enpresa banatzaile edo hornitzailean, hogeita hamar eguneko epean.

1.– En las instalaciones receptoras de gas, la certificación de puesta en marcha de todos los aparatos conectados a la instalación será presentada en la correspondiente empresa distribuidora o suministradora por los agentes encargados de su realización, en el plazo de treinta días.

2.– Petrolioaren Gas Likidotuen (PGL) ontzi mugikorren bidezko biltegien guztizko edukierak 350 kg-ko muga gainditzen badu, Industriako Lurralde Bulegoari igorri beharko zaio Petrolioaren Gas Likidotuen biltegiratzearen instalazio-ziurtagiria.

2.– En caso de que los almacenamientos con envases móviles de Gases Licuados del Petróleo (GLP) superen los 350 kg de capacidad total, deberá remitirse una copia del certificado de instalación del almacenamiento de GLP a la Oficina Territorial de Industria.

3.– 1. eranskinean adierazi ditugu instalazio hartzaileetarako erabili behar diren ziurtagiri-ereduak.

3.– Los modelos de certificados a utilizar en las instalaciones receptoras se indican en el anexo 1.

2. artikulua.– Instalazio hartzaileetako ikuskapen eta azterketak.

Artículo 2.– Inspecciones y revisiones de instalaciones receptoras.

1.– Etxe- eta merkataritza-erabilerako eta erabilera kolektiboko instalazio hartzaileen, instalazio komunen edo galdara zentralizatuak dituzten instalazioen ikuskapen eta azterketak, etxe- eta merkataritza-erabilerako eta erabilera kolektiboko gas zerbitzuen instalazioak nola ikuskatu eta berrikusi arautzen duen ekainaren 29ko 28/2002 Dekretuan (2007ko irailaren 11ko 136/2007 Dekretuak aldatzen du dekretu hori) eta etxe- eta merkataritza-erabilerako eta erabilera kolektiboko gas zerbitzuen instalazioak nola ikuskatu eta berrikusi arautzen duen urtarrilaren 29ko 28/2002 Dekretua garatzeko xedapenak ematen dituen 2002ko apirilaren 16ko Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuaren Aginduak ezartzen duenaren arabera egingo dira.

1.– Las inspecciones y revisiones de las instalaciones receptoras destinadas a usos domésticos, colectivos o comerciales, y las instalaciones comunes o con calderas centralizadas, se realizarán atendiendo a lo indicado en el Decreto 28/2002, de 29 de enero, por el que se regula la inspección y revisión de las instalaciones de gas en servicio, destinadas a usos domésticos, colectivos o comerciales, modificado por el Decreto 136/2007, de 11 de septiembre y la Orden de 16 de abril de 2002, del Consejero de Industria, Comercio y Turismo, por la que se dictan las disposiciones de desarrollo del Decreto 28/2002, de 29 de enero, que regula la inspección y revisión de las instalaciones de gas en servicio, destinadas a usos domésticos, colectivos o comerciales.

2.– Aipaturiko 2002ko apirilaren 16ko Aginduan, honako idatz-zati hauek aldatu egin dira:

2.– Se modifican los siguientes apartados de la citada Orden de 16 de abril de 2002, del Consejero de Industria, Comercio y Turismo:

a) 1. artikuluko 3. eta 4. paragrafoak -ikuskapen eta azterketei buruzkoak- aldatu dira, eta honela geratu dira:

a) Se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 1, sobre inspecciones y revisiones, que quedan redactados en los siguientes términos:

"3.– Banaketa-sare baten bitartez hornitzen diren instalazioak ikuskatu egin beharko dira, baldin eta instalazioen titularra enpresa-banatzaile bat bada eta bere zeregina hirugarrenei hornitzea bada; PGLa biltegiratzeko tanga finkoek hornitzen dituzten instalazioak ere ikuskatu egin beharko dira, baldin eta eraikin bereko edo higiezin multzo pribatu bateko erabiltzaileei hornitzen badiete, betiere Jabetza Horizontalari buruzko Legearen 24. artikuluan xedatutakoaren arabera.

"3.– Se someterán a inspección tanto las instalaciones suministradas a través de una red de distribución, siempre que su titular sea una empresa distribuidora y su objeto el suministro a terceros, como las suministradas desde depósitos fijos de almacenamiento de GLP que suministren a varios usuarios de un mismo edificio o de un complejo inmobiliario privado, en los términos previstos en el artículo 24 de la ley de la propiedad horizontal.

4.– Erabiltzaile bakarrarentzako PGLen ontzi mugigarriek edo depositu finkoek hornitzen dituzten instalazioak aztertu egin beharko dira."

4.– Se someterán a revisión las instalaciones suministradas por envases móviles o por depósitos fijos de GLP para a un solo usuario."

b) Honako idatz-zati hauek aldatu eta honela geratu dira:

b) Se modifican los siguientes apartados, que quedarán redactados como sigue:

"3.1.1.a) Gas-ihesa."

"3.1.1.a) Fuga de gas."

"3.1.1.b) Tutu malgua nabarmen kaltetua, edo elastomerozkoa, labe baten edo bestelako egosteko aparatuen horma beroekin kontaktuan."

"3.1.1.b) Tubo flexible visiblemente dañado o de elastómero en contacto con las paredes calientes de un horno u otros aparatos de cocción"

"3.1.1.e) Errekuntza arriskutsua izatea, lokalean 30 ppm-tik gorako karbono monoxidoaren kontzentrazioa atzeman delako eta aparatuari 1.000 ppm-tik gorako isuria atzeman zaiolako (galdara itxien kasuan ez da aplikatuko)."

"3.1.1.e) Combustión peligrosa al detectarse en el local concentraciones de monóxido de carbono superiores a 30 ppm, así como emisiones del aparato superiores a 1.000 ppm (no será aplicable a las calderas estancas)."

3.1.1.f) Errekuntza txarra izatea, lokalean 15 eta 30 ppm bitarteko karbono monoxidoaren kontzentrazioa atzeman delako, eta aparatuari 400 eta 1.000 ppm bitarteko isuria atzeman zaiolako, baldin eta lokalak ez badu airearentzako sarbiderik (galdara itxien kasuan ez da aplikatuko).

"3.1.1.f) Mala combustión al detectarse en el local concentraciones de monóxido de carbono entre 15 y 30 ppm, así como emisiones del aparato entre 400 y 1.000 ppm, si no existe en el local orificio de entrada de aire (no será aplicable a las calderas estancas)."

"3.1.1.h) Hustubiderik ez izatea edo dagoena egokia ez izatea (diametro txikiegia, estugunea, materialak egokiak ez izatea, itxia ez izatea, kota jaistea atmosferikoetan, deflektorerik ez izatea).

"3.1.1.h) Evacuación inexistente o no adecuada (diámetro menor, estrangulación, materiales inadecuados, no estanco, descenso de cota en atmosféricas, sin deflector).

Tiro naturaleko aparatuak aireztatzeko hustubideen kasuan —zuzenean kanpora edo patiora husten dutenak—, muturrean deflektorerik ez izatea ez da irregulartasuntzat hartuko, baldin eta aparatua kokatua dagoen lokala edo galeria kanpoaldetzat hartzen bada."

En el caso de conductos de evacuación directa al exterior o a patio de ventilación de aparatos de tiro natural, la inexistencia de deflector en su extremo no se considera anomalía si el aparato está situado en local o galería con consideración de zona exterior."

"3.1.2.a) Kanpoalderako gas-ihesa, arriskurik gabea (PGLan izan ezik)."

"3.1.2.a) Fuga de gas al exterior sin riesgo (excepto en GLP)."

"3.1.2.i) Tutu malgua egokia ez izatea edo tutuaren konexioa egokia ez izatea."

"3.1.2.i) Tubo flexible inadecuado o conexión defectuosa del mismo."

"3.1.2.j) Errekuntza txarra izatea, lokalean 15 eta 30 ppm bitarteko karbono monoxidoaren kontzentrazioa atzeman delako, eta aparatuari 400 eta 1.000 ppm bitarteko isuria atzeman zaiolako (galdara itxien kasuan ez da aplikatuko)."

"3.1.2.j) Mala combustión al detectarse en el local concentraciones de monóxido de carbono entre 15 y 30 ppm, así como emisiones del aparato entre 400 y 1.000 ppm (no será aplicable a las calderas estancas)."

"3.1.2.v) Garra itzaltzen denerako segurtasun-gailurik ez egotea edo segurtasun-gailuak txarto funtzionatzea (hustuketa bideratua duten aparatuak, labe eta egosketa industrialak)."

"3.1.2.v) Inexistencia o funcionamiento incorrecto de los dispositivos de seguridad por falta de llama (aparatos conducidos, hornos y cocción industrial)."

"3.2.1.a) Gas-ihesa egotea lurrean sartutako zatian, eraikinaren barrualdean edo PGLko edozein tartetan."

"3.2.1.a) Fuga de gas en tramo enterrado, en interior de edificio o cualquiera de GLP."

"3.2.1.b) Gas-ihesa egotea kanpoaldeko aireko tarte batean, 5 litro orduko baino emari handiagoarekin edo berehalako istripu-arriskuarekin."

"3.2.1.b) Fuga de gas en tramo aéreo exterior con caudal superior a 5 litros/hora o con riesgo inminente."

c) Honako idatz-zati hauek gehitu eta honela geratu dira:

c) Se añaden los siguientes apartados, que quedarán redactados como sigue:

"3.1.1.l) Atmosferako kutsadura kontrolatzeko gailurik ez izatea, nahitaezkoa denean."

"3.1.1.l) Inexistencia de dispositivo de control de contaminación de atmósfera, cuando sea preceptivo."

"3.1.2.v) Garra itzaltzen denerako segurtasun-gailurik ez egotea edo segurtasun-gailuak txarto funtzionatzea (hustuketa bideratua duten aparatuak, labe eta egosketa industrialak)."

"3.1.2.v) Inexistencia o funcionamiento incorrecto de los dispositivos de seguridad por falta de llama (aparatos conducidos, hornos y cocción industrial)."

"3.2.1.e) Estankotasunik ez izatea, goi-aireztapenetik sabaira bitarte arrailak edo pitzadurak daudelako."

"3.2.1.e) Falta de estanquidad por existencia de grietas o fisuras desde la ventilación superior hasta el techo sólo en Gas natural."

"3.1.2.w) Gas-detektagailuen kontrolik ez egitea (edo agirietan jaso gabe egotea)."

"3.1.2.w) No realización de los controles de los detectores de gas (o no está documentado)."

d) 3.1.1.d. idatz-zatia kendu da.

d) Se anula el apartado 3.1.1.d.

e) 6.1. artikuluari beste paragrafo bat erantsi zaio:

e) Se añade un nuevo párrafo al artículo 6.1:

"Gas-ihesari dagokionez, 3.1.2.a) eta 3.2.2.b) idatz-zatietan jasotako akats arinak konpondu direla egiaztatu beharko da gehienez 4 eguneko epean."

"La corrección de las deficiencias por fugas de gas, que se consideran leves recogidas en los apartados 3.1.2.a) y 3.2.2.b) se acreditará en un plazo máximo de 4 días."

f) Ikuskapen eta azterketetan erabili beharreko dokumentuak 2. eranskinean bildu dira.

f) Los documentos a utilizar en las inspecciones y revisiones se indican en el anexo 2.

3.– Erabilera industrialeko instalazioen ikuskapen eta azterketak UNE 60620 edo 60670 (12. zatia) arauei jarraiki egingo dira. 2. eranskinean dago erabili beharreko dokumentua.

3.– Las inspecciones y revisiones de las instalaciones de uso industrial se realizarán de acuerdo con las normas UNE 60620 o 60670 parte 12. El documento a utilizar se indica en el anexo 2.

Ikuskapen eta azterketen aldizkakotasuna eta kontrol-prozedurak urtarrilaren 29ko 28/2002 Dekretuko 10. artikuluan eta Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuaren 2002ko apirilaren 16ko Aginduko 2. artikuluan ezarritakoari atxikiko zaizkio.

La periodicidad y los procedimientos de control de las inspecciones y revisiones se realizarán atendiendo a lo indicado en el artículo 10 del Decreto 28/2002, de 29 de enero y el artículo 2 de la Orden de 16 de abril de 2002 del Consejero de Industria, Comercio y Turismo.

4.– Azterketak egiten dituzten erakundeek dagokien Lurralde Bulegoan jakinarazi beharko dute erabiltzaileari eragingo dioten kostua.

4.– Las entidades que realicen las revisiones deberán comunicar el coste para los usuarios en la correspondiente Oficina Territorial.

5.– Instalazioan esku hartzen duen edozein agentek (LTZ Laguntza Teknikoko Zerbitzuak, azterketa-enpresak, hornitzaileak) akats larriren bat atzematen badu instalazioan eta ezin badu konpondu, aparatu akastuna zerbitzuz kanpo utzi beharko du.

5.– En el caso de que se detecte una deficiencia grave en una instalación por cualquier agente que interviene en la misma (Servicio de Asistencia Técnica-SAT, empresa de revisiones, suministradora) y ésta no pueda ser resuelta por el mismo agente, éste deberá dejar fuera de servicio el aparato defectuoso.

Erabiltzaileak ez badu nahi aparatua geldiaraztea, agente horrek lehenbailehen jakinarazi beharko dio enpresa hornitzaileari eta dagokion Lurralde Bulegoari.

Si el usuario se negase a la paralización del aparato, el agente actuante deberá comunicarlo de forma inmediata a la empresa suministradora y a la Oficina Territorial correspondiente.

3. artikulua.– Gas-instalazioetan eta gas-aparatuetan esku hartzen duten enpresak eta langileak.

Artículo 3.– Empresas y personal que intervienen en instalaciones y aparatos a gas.

1.– Laguntza Teknikoko Zerbitzuak (LTZ) ematen dituzten enpresak 63/2006 Dekretuaren (martxoaren 14koa da eta industria-segurtasunaren alorrean kualifikazio indibidualeko txartelak eta enpresa baimenduak arautzen ditu) eta 2006ko apirilaren 10eko Aginduaren (Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuarena da eta industria-segurtasunaren alorrean Kualifikazio Indibidualeko Txartelak eta Enpresa Baimenduak arautzen dituen martxoaren 14ko 63/2006 Dekretua garatzen du) arabera hartuko dira enpresa baimendutzat.

1.– Las empresas que realizan los Servicios de Asistencia Técnica (SAT) tendrán la consideración de empresas autorizadas conforme al Decreto 63/2006, de 14 de marzo, por el que se regulan los carnés de cualificación individual y las empresas autorizadas en materia de seguridad industrial y la Orden de 10 de abril de 2006, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, por la que se desarrolla el Decreto 63/2006, de 14 de marzo, por el que se regulan los Carnés de Cualificación Individual y las Empresas autorizadas en materia de seguridad industrial.

2.– Enpresa baimendutzat hartzekotan, Laguntza Teknikoko Zerbitzuak (LTZ) egiten dituzten enpresek martxoaren 14ko 63/2006 Dekretu horretan aurreikusitako eskakizunak bete beharko dituzte, eta fabrikatzailearen baimena badutela ere egiaztatu beharko dute.

2.– Para tener la condición de empresas autorizadas, las empresas que realizan los Servicios de Asistencia Técnica (SAT), deberán cumplir los requisitos previstos en el mencionado Decreto 63/2006, de 14 de marzo, y además deberán acreditar que disponen de la autorización del fabricante.

4. artikulua.– PGLak biltegiratzeko andelak.

Artículo 4.– Depósitos de almacenamiento de GLP.

1.– Petrolioaren gas likidotuak (PGL) andel finkoetan biltegiratzen dituzten instalazioetan egin beharreko aldizkako ikuskapenak eta mantentze-lanak arautzen dituen Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuaren 2004ko azaroaren 4ko Aginduan ezarritakoaren arabera egin behar dira instalazioetako mantentze-lanak eta aldizkako ikuskapenak, honako alderdi hauek kontuan izanik:

1.– El mantenimiento y las revisiones periódicas de las instalaciones se realizarán atendiendo a lo indicado en la Orden de 4 de noviembre de 2004, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, por la que se regulan las inspecciones periódicas y el mantenimiento de los almacenamientos de Gases Licuados del Petróleo (GLP) en depósitos fijos, con las siguientes modificaciones:

a) 4. artikuluaren lehen idatz-zatia honela geratuko da:

a) El primer párrafo del artículo 4 quedará redactado de la siguiente forma:

"Instalazioak bost urtean behin ikuskatu beharko dira, kanalizazio bidezko banaketaren kasuan izan ezik, kasu horretan bi urtean behin ikuskatu beharko baitira."

"Las instalaciones deberán inspeccionarse con una periodicidad de 5 años, salvo en el caso de almacenamientos para distribución por canalización, que será de 2 años."

b) I. eranskinaren c idatz-zatian adierazitako lur-harguneari dagokion puntua honela geratuko da.

b) El punto correspondiente a la toma de tierra indicado en el apartado c del anexo I quedará redactado de la siguiente forma.

"Lur-hargunea.

"Toma de tierra.

Aireko tangetan, horien lur-hargunearen egoera egiaztatuko da, baita erresistentziaren balioa ere (80 ohm gehienez). Pika non instalatuta dagoen zehaztuko da eta zisterna-kamioia bertara erraz irits daitekeen ere bai, baita lekualdatutako betetze-hargunera erraz irits daitekeen ere, hala badagokio."

En los depósitos aéreos se comprobará el estado de su conexión a tierra y el valor de la resistencia, que deberá ser inferior a 80 ohmios. Se localizará dónde va instalada la pica y su accesibilidad al camión cisterna, así como, en su caso, la correspondiente a la de la boca de carga desplazada."

c) I. eranskinaren d idatz-zatian adierazitako kanalizazioen estankotasunari dagokion puntua honela geratuko da.

c) El punto correspondiente a la prueba de estanquidad de las canalizaciones indicado en el apartado d del anexo I quedará redactado de la siguiente forma:

"Kanalizazioen estankotasun-proba.

"Prueba de estanquidad de las canalizaciones.

Estankotasun-proba instalazioa hornitzeko baldintzetan dagoela egingo da, hau da, egiaztapena gauzatzeko aska zitezkeen elementuak muntatu ondoren. Proba hori 3 bar-ko presioan eta gutxienez 15 minutuz egingo da.

La prueba se realizará con la instalación en condiciones de suministro (después de haber realizado el montaje de los elementos que hayan podido soltarse para su comprobación) y a la presión de 3 bar, durante al menos quince minutos.

Probak irauten duen bitartean hodian muntatuta dauden elementuen (giltzak, erreguladoreak, etab.) estankotasuna xaboi-urez edo gas-detektatzaile baten bidez egiaztatuko da."

Durante el tiempo de prueba, se comprobará la estanquidad de los distintos elementos instalados en la tubería (llaves, reguladores, etc.) por medio de agua jabonosa o detector de gas."

d) VI. eranskinean bildutako PGL biltegiratzeko fitxa teknikoak Agindu honetako 3. eranskinean adierazitakoak ordeztuko du.

d) Se sustituye la ficha técnica de almacenamiento de GLP del anexo VI por la indicada en el anexo 3 de la presente Orden.

2.– Gas-erregaien erabilerari zein banaketari eta ICG (1-11) jarraibide tekniko osagarriei buruzko Arautegi teknikoa onartzen duen uztailaren 28ko 919/2006 Errege Dekretuak onartutako ITC-ICG 03 jarraibidearen 5.6 artikuluari dagokionez Lurralde Bulegoetan aurkeztu beharreko dokumentazioa dokumentu bakoitzaren ale bakar bati dagokiona izango da.

2.– La documentación a presentar en las Oficinas Territoriales, en relación con el artículo 5.6 de la ITC-ICG 03, aprobada por Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11, será la correspondiente a un solo ejemplar de cada documento.

3.– Instalazioko eta ikuskapeneko egiaztagiri-ereduak 3. eranskinean bildu ditugu.

3.– Los modelos de certificados de instalación y de inspección a utilizar se indican en el anexo 3.

5. artikulua.– Segurtasun baliokidea eta salbuespenak.

Artículo 5.– Seguridad equivalente y excepciones.

Gas-erregaien erabilerari zein banaketari eta ICG (1-11) jarraibide tekniko osagarriei buruzko Arautegi teknikoa onartzen duen uztailaren 28ko 919/2006 Errege Dekretuaren 9.b) eta 10. artikuluei dagokienez, segurtasun baliokideko teknikak aplikatu nahi dituzten edo preskripzioekiko salbuespena eskatu nahi duten instalazioek gaian eskumena duen zuzendaritzaren onespen-ebazpena lortu beharko dute, instalazioak martxan jarri aurreko probak eta ikuskapenak egin baino lehen.

Las instalaciones que pretendan aplicar técnicas de seguridad equivalente o solicitar la exención a las prescripciones del Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11, de acuerdo con lo prescrito en los artículos 9.b) y 10 del reglamento, deberán obtener la correspondiente Resolución de aprobación de la Dirección competente en la materia, con anterioridad a la realización de las pruebas e inspecciones previas a la puesta en servicio de las instalaciones.

6. artikulua.– Europar Batasuneko kide diren beste Estatuetako ziurtatze-erakundeak.

Artículo 6.– Entidades de certificación de otros Estados miembros de la Unión Europea.

Arloan eskuduna den zuzendaritzaren ebazpenaren bidez, adostasuna emateko ebaluazio-erakundeak zeintzuk diren jakin ahalko da gas-erregaien banaketari eta erabilerari buruzko Arautegi teknikoaren irizpideei jarraiki; uztailaren 28ko 919/2006 Errege Dekretuak onartu zuen arautegi hori.

Mediante Resolución de la Dirección competente en la materia, podrán reconocerse organismos de evaluación de la conformidad, de acuerdo con los criterios del artículo 11 del Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos, aprobado por Real Decreto 919/2006, de 28 de julio.

7. artikulua.– Enpresa banatzaile edo hornitzaileei buruzko arau partikularrak.

Artículo 7.– Normas particulares de Empresas distribuidoras o suministradoras.

Enpresa banatzaile edo hornitzaileen arau partikularrak erabiltzeko, dagokion zuzendariak aldez aurretik onartu behar ditu arau horiek, ebazpen bidez.

La utilización de normas particulares de empresas distribuidoras o suministradoras requerirá la aprobación previa mediante Resolución del Director correspondiente.

8. artikulua.– Istripuak.

Artículo 8.– Accidentes.

1.– Istripu edo gertakari arinak.

1.– Accidentes o incidentes de carácter leve.

a) Hornketa egiten dien instalazioetan, gasa banatu edo hornitzen duten enpresek istripu edo gertakari arinen baten berri izaten dutenean edozein bidetatik (abisua, komunikabideak, eta abar.), lurraldearen arabera eskuduna den industriako Lurralde Bulegoan jakinarazi beharko dute.

a) Siempre que las empresas distribuidoras o suministradora de gas, tengan conocimiento, por cualquier medio (aviso, medios de comunicación, etc.) de que se ha producido un accidente o incidente leve, en las instalaciones a las que suministran, deberán comunicarlo a la Oficina Territorial de industria que resulte competente por razón del territorio.

b) Gertakaria jazo eta 48 orduko epean txosten bat egin beharko dute gertakariaren nondik norakoak jasotzeko, eta ahal izanez gero, istripua zerk eragin duen ere zehaztuko da.

b) En el plazo de 48 horas desde que se produzca el suceso deberán elaborar un informe en el que se contengan las circunstancias del mismo y siempre que sea posible, se determinarán las causas del accidente.

2.– Istripu larriak.

2.– Accidentes de carácter grave.

a) Inor zauritua izan bada, edo kalte material garrantzitsuak gertatu badira, berehala eman behar da abisua dagokion lurralde bulegoan, instalazioaren ikuskapena egiteko organo horren zerbitzu teknikoekin batera.

a) En el supuesto de que existan daños a las personas, o se hayan producido daños materiales de consideración, se deberá avisar de forma inmediata a la referida Oficina Territorial al efecto de que, conjuntamente con los servicios técnicos de este órgano, se pueda realizar la inspección de la instalación.

b) 48 orduko epe horretan, gasa banatu edo merkaturatzen duen enpresak istripuari buruzko behin-behineko txostena egin behar du, istripuaren nondik norakoak, arrazoiak eta ondorioak aipatuta. Ikerketa amaitu eta, hala badagokio, egoki iritzitako proba edo saiakuntzak egin ostean, enpresak Txosten Teknikoa egingo du nondik norako horiek azaltzeko, eta enpresak ateratako behin betiko ondorioak bildu beharko ditu.

b) En el mismo plazo de 48 horas, por parte de la empresa distribuidora o comercializadora se deberá elaborar un informe provisional del accidente, comprensivo de las circunstancias, las causas y las consecuencias derivadas del mismo. Una vez finalizada la investigación y realizadas las pruebas o ensayos que en su caso procedan, se elaborará por la misma empresa un informe técnico, comprensivo de las referidas circunstancias y que contenga las conclusiones definitivas a las que llegue dicha empresa.

9. artikulua.– Gas-detektagailuak.

Artículo 9.– Detectores de gas.

Gasa detektatzeko elementuak dituzten instalazioetan, sei hilean behin egiaztatu beharko da sistemak behar bezala funtzionatzen duela.

En aquellas instalaciones que dispongan de elementos de detección de gas, se deberá realizar una comprobación del funcionamiento del sistema cada seis meses.

Kontrola egiten duen enpresak emandako egiaztapen-agiri baten bidez edo kontrolen erregistroan itzaohar bat eginez, aipatu kontrolak dokumentatu egin beharko dira, instalatzailearen edo ekipoaren fabrikatzailearen jarraibideekin erabiltzaileak egiten baditu.

Estos controles deberán documentarse, mediante la emisión de un documento de comprobación por parte de la empresa que lo realice o mediante la anotación en el correspondiente registro de controles, en caso de realizarlo el usuario con las instrucciones del instalador o del fabricante del equipo.

Instalazioaren ikuskapen edo azterketetan, dagozkion kontrolak egiten direla egiaztatu behar da; kontrol horiek ez egitea edo dokumentaziorik edo idatzoharrik ez izatea akats arintzat hartu eta horrela jaso beharko da.

En las inspecciones o revisiones de la instalación se deberá comprobar la realización de los controles correspondiente, debiendo anotarse como defecto leve la no realización de los mismos o la inexistencia de documentación o anotación.

10. artikulua.– Informazio estatistikoa.

Artículo 10.– Información estadística.

Enpresa banatzaile eta hornitzaileek, baita instalazio hartzaileen ikuskapenak egiten dituzten enpresek ere, gaian eskuduna den zuzendaritzak erabakitako datu estatistikoak aurkeztu beharko dituzte urtean behin, otsaila amaitu aurretik.

Las empresas distribuidoras y suministradoras, así como las empresas revisoras de instalaciones receptoras deberán presentar anualmente, antes de fin de febrero, los datos estadísticos que se determinen por la Dirección competente en la materia.

XEDAPEN IRAGANKORRAK

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Lehenengoa.– Enpresa banatzaileek eta ikuskapenak egiteko enpresa baimenduek prozedurak egokitu beharko dituzte agindu honetan xedaturikoaren arabera, baina agindu hau argitaratzen denetik kontatzen hasita, sei hilabeteko epea dute dokumentu horiek aurkezteko.

Primera.– Las empresas distribuidoras y las autorizadas para realizar revisiones deberán adaptar sus procedimientos a la presente Orden, debiendo presentar dichos documentos en un plazo de seis meses desde la publicación de la presente Orden.

Bigarrena.– Gas-erregaien erabilerari zein banaketari eta ICG (1-11) jarraibide tekniko osagarriei buruzko Arautegi teknikoa onartzen duen uztailaren 28ko 919/2006 Errege Dekretua indarrean hasi aurretik baimendutako txartelen eta enpresen titular zirenek aukera izango dute beren ahalmenei eusteko baliozkotzeko epea amaitu bitarte; kreditazioak epe hori amaitu aurretik iraungitzen bazaizkie, aldi horretarako soilik berritu ditzakete.

Segunda.– Los titulares de los carnés y las empresas autorizadas antes de la entrada en vigor del Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11, podrán seguir manteniendo sus competencias hasta el plazo máximo de convalidación, pudiendo renovar sus correspondientes acreditaciones, en caso de que caduquen antes de dicho plazo, únicamente por ese periodo.

Hirugarrena.– Gas-erregaien erabilerari zein banaketari eta ICG (1-11) jarraibide tekniko osagarriei buruzko Arautegi teknikoa onartzen duen uztailaren 28ko 919/2006 Errege Dekretuan eta Agindu honetan ezarritako jardunak bete nahi badituzte, gaur egun Laguntza Teknikoko Zerbitzua (LTZ) ematen duten enpresek ezarritako baldintzak betetzen dituztela egiaztatu beharko dute, Agindu hau argitaratzen denetik kontatzen hasita 6 hilabeteko epean.

Tercera.– Las empresas que actualmente realizan los servicios de asistencia técnica (SAT), para poder realizar las actuaciones indicadas en el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11 y en la presente Orden, deberán contar con la autorización correspondiente como empresa autorizada en el plazo de 6 meses desde la publicación de la presente Orden.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

Lehenengoa.– Etxe- eta merkataritza-erabilerako eta erabilera kolektiboko gas zerbitzuen instalazioak nola ikuskatu eta berrikusi arautzen duen urtarrilaren 29ko 28/2002 Dekretua garatzeko xedapenak ematen dituen 2002ko apirilaren 16ko Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuaren Aginduaren 1., 2. eta 3. eranskinak eta Petrolioaren Gas Likidotuak (PGL) tanga finkoetan biltegiratzen dituzten instalazioetan egin beharreko aldizkako ikuskapenak eta mantentze-lanak arautzen dituen Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuaren 2004ko azaroaren 4ko Aginduan indargabetu dira.

Primera.– Se derogan los anexos 1, 2 y 3 de la Orden de 16 de abril de de 2002, del Consejero de Industria, Comercio y Turismo, por la que se dictan las disposiciones de desarrollo del Decreto 28/2002, de 29 enero, que regula la inspección y revisión de las instalaciones de gas en servicio, destinadas a usos domésticos, colectivos o comerciales, y la ficha técnica de almacenamiento de GLP del anexo VI de la Orden de 4 de noviembre de 2004, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, por la que se regulan las inspecciones periódicas y el mantenimiento de los almacenamientos de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos.

Bigarrena.– Honako instrukzio hau indargabetu da: 2002ko urtarrilaren 7ko Instrukzioa, Industria eta Meategiak Administratzeko zuzendariarena, zerbitzatzen duten instalazioren batean istripuren bat gertatuz gero, gasa banatu eta/edo merkaturatzen duten enpresek nola jardun behar duten adierazten duena.

Segunda.– Se deroga la instrucción de 7 de enero de 2002 del Director de Administración de Industria y Minas, en relación con la actuación de las empresas distribuidoras y/o comercializadoras de gas en caso de accidente en las instalaciones a las que suministran.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.– Agindu honen eranskinetan hartutako dokumentuek hainbat eredu izan ditzakete, betiere eranskin horietan aurreikusitako datu guztiak jasotzen badituzte.

Primera.– Los documentos incluidos en los anexos de la presente Orden podrán presentar modelos diferentes, debiendo contener los datos previstos en los citados anexos.

Bigarrena.– Gaian eskuduna den zuzendariak ahalmena du agindu honekin batera doazen eranskinak aldatzeko edo dokumentu berriak gehitzeko.

Segunda.– Se faculta al Director competente en la materia para modificar los anexos que acompañan a la presente Orden o añadir nuevos documentos.

Hirugarrena.– Xedapen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean.

Tercera.– La presente disposición entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2007ko urriaren 8a.

En Vitoria-Gasteiz, a 8 de octubre de 2007.

Industria, Merkataritza eta Turismo sailburua,

La Consejera de Industria, Comercio y Turismo,

ANA AGIRRE ZURUTUZA.

ANA AGIRRE ZURUTUZA.

I. ERANSKINA / ANEXO 1
I. ERANSKINA / ANEXO 1

	BARNEKO GAS HARGUNEAREN 	CERTIFICADO DE ACOMETIDA

	BARNEKO GAS HARGUNEAREN 	CERTIFICADO DE ACOMETIDA

	EGIAZTAGIRIA	INTERIOR DE GAS

	EGIAZTAGIRIA	INTERIOR DE GAS

	Egiaztagiri-zk.:.	 	Nº CERTIFICADO

	Egiaztagiri-zk.:.	 	Nº CERTIFICADO

Enpresa instalatzailea edo enpresa kontratista / Empresa instaladora o empresa contratista:

Enpresa instalatzailea edo enpresa kontratista / Empresa instaladora o empresa contratista:

Izena / Nombre: ………….………………….…...….……………………….……..…. IFK / CIF: 	

Izena / Nombre: ………….………………….…...….……………………….……..…. IFK / CIF: 	

Helbidea / Dirección: ………………………………..…………….…………..…………... Tel./ Tfno.: 	

Helbidea / Dirección: ………………………………..…………….…………..…………... Tel./ Tfno.: 	

Kategoria / Categoría: ……..…................................ Erregistro-zk./ Nº Registro: 	

Kategoria / Categoría: ……..…................................ Erregistro-zk./ Nº Registro: 	

Nork emandakoa / expedido por: 	

Nork emandakoa / expedido por: 	

Instalatzaile baimendua / Instalador autorizado:

Instalatzaile baimendua / Instalador autorizado:

Izena / Nombre: …………….…………………............................………..….………. NAN / DNI: 	

Izena / Nombre: …………….…………………............................………..….………. NAN / DNI: 	

Kategoria / Categoría: ……….…. Txartel-zk./ Nº carné: 	

Kategoria / Categoría: ……….…. Txartel-zk./ Nº carné: 	

Nork emandakoa / expedido por: ………………………………………………..…………………………	

Nork emandakoa / expedido por: ………………………………………………..…………………………	

Polietileno-soldatzailea / Soldador de polietileno:

Polietileno-soldatzailea / Soldador de polietileno:

Izena / Nombre: …………………………………….……………......………………...……. NAN / DNI:. 	

Izena / Nombre: …………………………………….……………......………………...……. NAN / DNI:. 	

Egiaztatze-zk. / Nº acreditación: ……………..… Nork emandakoa / expedido por: ..………..……….………...............	

Egiaztatze-zk. / Nº acreditación: ……………..… Nork emandakoa / expedido por: ..………..……….………...............	

	EGIAZTATZEN DU	CERTIFICA

	EGIAZTATZEN DU	CERTIFICA

1- Honako ezaugarri hauek dituen instalazioa egin dela eta aplikatu behar zaizkion indarreko legeriaren xedapen eta arautegi guztiak betetzen dituela.

1- Honako ezaugarri hauek dituen instalazioa egin dela eta aplikatu behar zaizkion indarreko legeriaren xedapen eta arautegi guztiak betetzen dituela.

1- Que la instalación cuyas características se indican a continuación, ha sido ejecutada y cumple con todas las disposiciones y normativas de la legislación vigente que le son de aplicación.

1- Que la instalación cuyas características se indican a continuación, ha sido ejecutada y cumple con todas las disposiciones y normativas de la legislación vigente que le son de aplicación.

n hargune berria / nueva acometida	n zabaltzea / ampliación 	n aldaketa / modificación

n hargune berria / nueva acometida	n zabaltzea / ampliación 	n aldaketa / modificación

Kalea/ Calle:	Zk./ Nº:

Kalea/ Calle:	Zk./ Nº:

Herria/ Localidad:

Herria/ Localidad:

	- Instalazioaren diseinu-potentzia / potencia de diseño de la instalación: [kW]

	- Instalazioaren diseinu-potentzia / potencia de diseño de la instalación: [kW]

	- Instalazio komunen kopurua / número de instalaciones comunes:

	- Instalazio komunen kopurua / número de instalaciones comunes:

Trazatua / Trazado:	 n lurperatua / enterrado 	materiala / material:	

Trazatua / Trazado:	 n lurperatua / enterrado 	materiala / material:	

	n airekoa / aéreo	 materiala / material:	

	n airekoa / aéreo	 materiala / material:	

2- Estankotasun-probak egin direla, eta emaitza ona eman dutela. Maniobratzeko gailuak ere ongi dabiltzala.		

2- Estankotasun-probak egin direla, eta emaitza ona eman dutela. Maniobratzeko gailuak ere ongi dabiltzala.		

3- Honekin batera doaz:	

3- Honekin batera doaz:	

- Aurreko hargunearen krokisa.	

- Aurreko hargunearen krokisa.	

- Planoa, barneko harguneak plantan eta altxaeran duen kokapena zehaztuz.

- Planoa, barneko harguneak plantan eta altxaeran duen kokapena zehaztuz.

- Lurpeko barneko hargunearen bide-zor iraunkorrerako eskubidea hornitzailearen alde.

- Lurpeko barneko hargunearen bide-zor iraunkorrerako eskubidea hornitzailearen alde.

Instalazioa egin duen enpresak bere gain hartzen du gaizki egikaritu izanari egotz dakiokeen edozein akatsen eta akats horretatik eratorritako ondorioen erantzukizuna 4 urtez, instalazioa amaitzen den egunetik zenbatzen hasita.

Instalazioa egin duen enpresak bere gain hartzen du gaizki egikaritu izanari egotz dakiokeen edozein akatsen eta akats horretatik eratorritako ondorioen erantzukizuna 4 urtez, instalazioa amaitzen den egunetik zenbatzen hasita.

n
n
n
n
n
n
2- Que se han realizado con resultado satisfactorio las correspondientes pruebas de estanquidad, y que los dispositivos de maniobra funcionan correctamente.
2- Que se han realizado con resultado satisfactorio las correspondientes pruebas de estanquidad, y que los dispositivos de maniobra funcionan correctamente.

3- Que se acompaña:

3- Que se acompaña:

- Croquis de la acometida interior.

- Croquis de la acometida interior.

- Plano con detalle de la situación de la acometida interior en planta y alzado.

- Plano con detalle de la situación de la acometida interior en planta y alzado.

- Derecho de servidumbre de paso permanente de la acometida interior enterrada a favor del suministrador

- Derecho de servidumbre de paso permanente de la acometida interior enterrada a favor del suministrador

La empresa que ha realizado la instalación se responsabiliza, por un periodo de 4 años, contados desde la finalización de la instalación, de cualquier deficiencia atribuible a una mala ejecución, así como de toda consecuencia que de ella se derive.

La empresa que ha realizado la instalación se responsabiliza, por un periodo de 4 años, contados desde la finalización de la instalación, de cualquier deficiencia atribuible a una mala ejecución, así como de toda consecuencia que de ella se derive.

	Data	Instalatzaile baimenduaren sinadura	 Enpresaren zigilua

	Data	Instalatzaile baimenduaren sinadura	 Enpresaren zigilua

	Fecha	 Firma del instalador autorizado	Sello de la empresa

	Fecha	 Firma del instalador autorizado	Sello de la empresa

(eredua / modelo IRG-I)

(eredua / modelo IRG-I)

	 GAS INSTALAZIO HARTZAILE KOMUNAREN 	CERTIFICADO DE INSTALACIÓN

	 GAS INSTALAZIO HARTZAILE KOMUNAREN 	CERTIFICADO DE INSTALACIÓN

	EGIAZTAGIRIA	COMÚN RECEPTORA DE GAS

	EGIAZTAGIRIA	COMÚN RECEPTORA DE GAS

	Egiaztagiri-zk.: 		Nº CERTIFICADO

	Egiaztagiri-zk.: 		Nº CERTIFICADO

Enpresa instalatzailea / Empresa instaladora:

Enpresa instalatzailea / Empresa instaladora:

Izena / Nombre: …….………………………….…………….…….………….……..…. IFK / CIF: 	

Izena / Nombre: …….………………………….…………….…….………….……..…. IFK / CIF: 	

Helbidea / Dirección: ……………………………………………..……………...….….….. Tel./ Tfno.: 	

Helbidea / Dirección: ……………………………………………..……………...….….….. Tel./ Tfno.: 	

Kategoria / Categoría: ………..….. Erregistro-zk./ Nº Registro: ………………………………	

Kategoria / Categoría: ………..….. Erregistro-zk./ Nº Registro: ………………………………	

Nork emandakoa / expedido por: …………………………………………….……………….………	

Nork emandakoa / expedido por: …………………………………………….……………….………	

Instalatzaile baimendua / Instalador autorizado:

Instalatzaile baimendua / Instalador autorizado:

Izena / Nombre: ………………….………………...................................………. NAN / DNI: ……	

Izena / Nombre: ………………….………………...................................………. NAN / DNI: ……	

Kategoria / Categoría: ……….…. Txartel-zk./ Nº carné: …………………	

Kategoria / Categoría: ……….…. Txartel-zk./ Nº carné: …………………	

Nork emandakoa / expedido por: …………………………………………………………………………	

Nork emandakoa / expedido por: …………………………………………………………………………	

	EGIAZTATZEN DU	CERTIFICA

	EGIAZTATZEN DU	CERTIFICA

1- Honako ezaugarri hauek dituen instalazioa egin dela eta aplikatu behar zaizkion indarreko legeriaren xedapen eta arautegi guztiak betetzen dituela.		

1- Honako ezaugarri hauek dituen instalazioa egin dela eta aplikatu behar zaizkion indarreko legeriaren xedapen eta arautegi guztiak betetzen dituela.		

1- Que la instalación cuyas características se indican a continuación, ha sido ejecutada y cumple con todas las disposiciones y normativas de la legislación vigente que le son de aplicación.

1- Que la instalación cuyas características se indican a continuación, ha sido ejecutada y cumple con todas las disposiciones y normativas de la legislación vigente que le son de aplicación.

n Instalazio berria / nueva instalación	n zabaltzea / ampliación 	n aldaketa/modificación	 Gas mota/Tipo de gas:

n Instalazio berria / nueva instalación	n zabaltzea / ampliación 	n aldaketa/modificación	 Gas mota/Tipo de gas:

Kalea/ Calle:	Zk./ Nº:

Kalea/ Calle:	Zk./ Nº:

Herria/ Localidad:

Herria/ Localidad:

Instalazioaren diseinu-potentzia / potencia de diseño de la instalación: [kW]

Instalazioaren diseinu-potentzia / potencia de diseño de la instalación: [kW]

Banako instalazioen kopurua / número de instalaciones individuales:

Banako instalazioen kopurua / número de instalaciones individuales:

2- Estankotasun-probak egin direla, eta emaitza ona eman dutela. Maniobratzeko gailuak ere ongi dabiltzala.		

2- Estankotasun-probak egin direla, eta emaitza ona eman dutela. Maniobratzeko gailuak ere ongi dabiltzala.		

3- Honekin batera doaz:

3- Honekin batera doaz:

- Instalazio komunaren krokisa.	

- Instalazio komunaren krokisa.	

- ……………………………………………………

- ……………………………………………………

Instalazioa egin duen enpresak bere gain hartzen du gaizki egikaritu izanari egotz dakiokeen edozein akatsen eta akats horretatik eratorritako ondorioen erantzukizuna 4 urtez, instalazioa amaitzen den egunetik zenbatzen hasita.

Instalazioa egin duen enpresak bere gain hartzen du gaizki egikaritu izanari egotz dakiokeen edozein akatsen eta akats horretatik eratorritako ondorioen erantzukizuna 4 urtez, instalazioa amaitzen den egunetik zenbatzen hasita.

n
n
n
n
2- Que se han realizado con resultado satisfactorio las correspondientes pruebas de estanquidad, y que los dispositivos de maniobra funcionan correctamente.
2- Que se han realizado con resultado satisfactorio las correspondientes pruebas de estanquidad, y que los dispositivos de maniobra funcionan correctamente.

3- Que se acompaña:

3- Que se acompaña:

- Croquis de la instalación común.

- Croquis de la instalación común.

- …………………………………………………

- …………………………………………………

La empresa que ha realizado la instalación se responsabiliza, por un periodo de 4 años, contados desde la finalización de la instalación, de cualquier deficiencia atribuible a una mala ejecución, así como de toda consecuencia que de ella se derive.

La empresa que ha realizado la instalación se responsabiliza, por un periodo de 4 años, contados desde la finalización de la instalación, de cualquier deficiencia atribuible a una mala ejecución, así como de toda consecuencia que de ella se derive.

	Data	Instalatzaile baimenduaren sinadura	 Enpresaren zigilua

	Data	Instalatzaile baimenduaren sinadura	 Enpresaren zigilua

	Fecha	 Firma del instalador autorizado	Sello de la empresa

	Fecha	 Firma del instalador autorizado	Sello de la empresa

(eredua / modelo IRG-II)

(eredua / modelo IRG-II)

	BANAKO GAS INSTALAZIO HARTZAILEAREN 	CERTIFICADO DE INSTALACIÓN

	BANAKO GAS INSTALAZIO HARTZAILEAREN 	CERTIFICADO DE INSTALACIÓN

	EGIAZTAGIRIA	INDIVIDUAL RECEPTORA DE GAS

	EGIAZTAGIRIA	INDIVIDUAL RECEPTORA DE GAS

	Egiaztagiri-zk.:		Nº CERTIFICADO

	Egiaztagiri-zk.:		Nº CERTIFICADO

Enpresa instalatzailea / Empresa instaladora:

Enpresa instalatzailea / Empresa instaladora:

Izena / Nombre: ………….………………………….……………….….………………. IFK / CIF: 	

Izena / Nombre: ………….………………………….……………….….………………. IFK / CIF: 	

Helbidea / Dirección: ………………………………………………..……………….….….. Tel./ Tfno. : 	

Helbidea / Dirección: ………………………………………………..……………….….….. Tel./ Tfno. : 	

Kategoria / Categoría: ………….….. Erregistro-zk./ Nº Registro: ……………………..……	

Kategoria / Categoría: ………….….. Erregistro-zk./ Nº Registro: ……………………..……	

Nork emandakoa / expedido por: ………………………………………………………………	

Nork emandakoa / expedido por: ………………………………………………………………	

Instalatzaile baimendua / Instalador autorizado:

Instalatzaile baimendua / Instalador autorizado:

Izena / Nombre: ………………….……………………...................................…….…. NAN / DNI: 	

Izena / Nombre: ………………….……………………...................................…….…. NAN / DNI: 	

Kategoria / Categoría: ……….…. Txartel-zk./ Nº carné: …………………	

Kategoria / Categoría: ……….…. Txartel-zk./ Nº carné: …………………	

Nork emandakoa / expedido por: ………………………………………………………….……………	

Nork emandakoa / expedido por: ………………………………………………………….……………	

	EGIAZTATZEN DU	CERTIFICA

	EGIAZTATZEN DU	CERTIFICA

1- Honako ezaugarri hauek dituen instalazioa egin dela eta aplikatu behar zaizkion indarreko legeriaren xedapen eta arautegi guztiak betetzen dituela.	

1- Honako ezaugarri hauek dituen instalazioa egin dela eta aplikatu behar zaizkion indarreko legeriaren xedapen eta arautegi guztiak betetzen dituela.	

1- Que la instalación cuyas características se indican a continuación, ha sido ejecutada y cumple con todas las disposiciones y normativas de la legislación vigente que le son de aplicación.

1- Que la instalación cuyas características se indican a continuación, ha sido ejecutada y cumple con todas las disposiciones y normativas de la legislación vigente que le son de aplicación.

n Instalazio berria / nueva instalación 	 n zabaltzea / ampliación 	 n aldaketa / modificación 	Gas Mota/ Tipo de gas

n Instalazio berria / nueva instalación 	 n zabaltzea / ampliación 	 n aldaketa / modificación 	Gas Mota/ Tipo de gas

Kalea/ Calle:	Zk./ Nº:

Kalea/ Calle:	Zk./ Nº:

Herria/ Localidad:

Herria/ Localidad:

Instalazioaren potentzia nominala / Potencia nominal de la instalación: [kW]

Instalazioaren potentzia nominala / Potencia nominal de la instalación: [kW]

erabilera / uso:	 n 	 etxeko banakoa 	 n 	 etxeko kolektiboa 	 n merkataritza 	 n 	 industriala 	 n 	 beste bat

erabilera / uso:	 n 	 etxeko banakoa 	 n 	 etxeko kolektiboa 	 n merkataritza 	 n 	 industriala 	 n 	 beste bat

	doméstico individual		doméstico colectivo	 	comercial		industrial		otro:

	doméstico individual		doméstico colectivo	 	comercial		industrial		otro:

2- Instalatu edo erabili behar diren aparatuak*:		

2- Instalatu edo erabili behar diren aparatuak*:		

2- Que los aparatos instalados o previstos a utilizar son*:

2- Que los aparatos instalados o previstos a utilizar son*:

	Aparatu mota	Marka-modeloa	Potentzia[kW]	 instalatua	Abiatzeko agentea

	Aparatu mota	Marka-modeloa	Potentzia[kW]	 instalatua	Abiatzeko agentea

	Tipo de Aparato	Marca-modelo	Potencia[kW]	 instalado	Agente de p.m.

	Tipo de Aparato	Marca-modelo	Potencia[kW]	 instalado	Agente de p.m.

			n bai/si n ez/no	

			n bai/si n ez/no	

	 		n bai/si n ez/no	

	 		n bai/si n ez/no	

			n bai/si n ez/no	

			n bai/si n ez/no	

			n bai/si n ez/no	

			n bai/si n ez/no	

			n bai/si n ez/no	

			n bai/si n ez/no	

* Egindako aparatu-konexio guztiei dagozkien aparatuak adierazi 	

* Egindako aparatu-konexio guztiei dagozkien aparatuak adierazi 	

3- Estankotasun-probak egin direla, eta emaitza ona eman dutela. Maniobratzeko gailuak ere ongi dabiltzala.

3- Estankotasun-probak egin direla, eta emaitza ona eman dutela. Maniobratzeko gailuak ere ongi dabiltzala.

4- Instalazio berriari dagokionez, aparatuetako konexio-giltzak itxi eta prezintatu direla, eta aparatuei konektatu ez zaizkien irteerak buxatu direla.	

4- Instalazio berriari dagokionez, aparatuetako konexio-giltzak itxi eta prezintatu direla, eta aparatuei konektatu ez zaizkien irteerak buxatu direla.	

5- Eraikinak berokuntza-galdara edo berogailua

5- Eraikinak berokuntza-galdara edo berogailua

n instalatu duela	 n ez duela instalatu.

n instalatu duela	 n ez duela instalatu.

gasak honela hustu dira:

gasak honela hustu dira:

n eraikinaren estalkitik

n eraikinaren estalkitik

n fatxada edo ase gabeko aireztapen-patiotik; arrazoiak:

n fatxada edo ase gabeko aireztapen-patiotik; arrazoiak:

n Eraikinaren estalkirako hustubiderik ez izatea

n Eraikinaren estalkirako hustubiderik ez izatea

n Hustubidea gaizki ibiltzea

n Hustubidea gaizki ibiltzea

n Hustubidea desegokia izatea

n Hustubidea desegokia izatea

n Errekuntza txarrak eragindako akats larria, ikuskatze edo berrikuste-aktan adierazi dena	

n Errekuntza txarrak eragindako akats larria, ikuskatze edo berrikuste-aktan adierazi dena	

6- Honekin batera doaz:

6- Honekin batera doaz:

- Banako instalazioaren krokisa (biltegiarena barne).

- Banako instalazioaren krokisa (biltegiarena barne).

- Tximiniaren diseinu eta eraikuntzako ziurtagiria

- Tximiniaren diseinu eta eraikuntzako ziurtagiria

- ……………………………………………………………	

- ……………………………………………………………	

Instalazioa egin duen enpresak bere gain hartzen du gaizki egikaritu izanari egotz dakiokeen edozein akatsen eta akats horretatik eratorritako ondorioen erantzukizuna 4 urtez, instalazioa amaitzen den egunetik zenbatzen hasita.

Instalazioa egin duen enpresak bere gain hartzen du gaizki egikaritu izanari egotz dakiokeen edozein akatsen eta akats horretatik eratorritako ondorioen erantzukizuna 4 urtez, instalazioa amaitzen den egunetik zenbatzen hasita.

n
n
n
n
n
n
* indicar tantos aparatos como el número de conexiones de aparatos realizadas
* indicar tantos aparatos como el número de conexiones de aparatos realizadas

3- Que se han realizado con resultado satisfactorio las correspondientes pruebas de estanquidad, y que los dispositivos de maniobra funcionan correctamente.

3- Que se han realizado con resultado satisfactorio las correspondientes pruebas de estanquidad, y que los dispositivos de maniobra funcionan correctamente.

4- Que, en caso de nueva instalación, se han dejado cerradas y precintadas las llaves de conexión de los aparatos, y taponadas, en su caso, las salidas no conectadas a los aparatos.

4- Que, en caso de nueva instalación, se han dejado cerradas y precintadas las llaves de conexión de los aparatos, y taponadas, en su caso, las salidas no conectadas a los aparatos.

5- Que, en caso de edificio existente

5- Que, en caso de edificio existente

n si n no

n si n no

ha instalado una caldera de calefacción o calentador, siendo la evacuación por:

ha instalado una caldera de calefacción o calentador, siendo la evacuación por:

cubierta del edificio

cubierta del edificio

n fachada o patio de ventilación no saturado, por:

n fachada o patio de ventilación no saturado, por:

n Inexistencia de conducto de evacuación a la cubierta

n Inexistencia de conducto de evacuación a la cubierta

n Mal funcionamiento del conducto existente

n Mal funcionamiento del conducto existente

n Falta de idoneidad del conducto existente

n Falta de idoneidad del conducto existente

n Defecto grave por mala combustión señalado en el Acta de inspección o revisión

n Defecto grave por mala combustión señalado en el Acta de inspección o revisión

6- Que se acompaña:

6- Que se acompaña:

- Croquis de la instalación individual (incluido el almacenamiento).

- Croquis de la instalación individual (incluido el almacenamiento).

- Certificado de diseño y ejecución de la chimenea

- Certificado de diseño y ejecución de la chimenea

- …………………………………………………

- …………………………………………………

La empresa que ha realizado la instalación se responsabiliza, por un periodo de 4 años, contados desde la finalización de la instalación, de cualquier deficiencia atribuible a una mala ejecución, así como de toda consecuencia que de ella se derive.

La empresa que ha realizado la instalación se responsabiliza, por un periodo de 4 años, contados desde la finalización de la instalación, de cualquier deficiencia atribuible a una mala ejecución, así como de toda consecuencia que de ella se derive.

	Data	Instalatzaile baimenduaren sinadura	 Enpresaren zigilua

	Data	Instalatzaile baimenduaren sinadura	 Enpresaren zigilua

	 Fecha	Firma del instalador autorizado	 Sello de la empresa

	 Fecha	Firma del instalador autorizado	 Sello de la empresa

(eredua / modelo IRG-III)

(eredua / modelo IRG-III)

	GAS APARATUAK MARTXAN JARTZEKO 	CERTIFICADO DE PUESTA EN MARCHA DE

	GAS APARATUAK MARTXAN JARTZEKO 	CERTIFICADO DE PUESTA EN MARCHA DE

	EGIAZTAGIRIA	APARATOS A GAS

	EGIAZTAGIRIA	APARATOS A GAS

	Egiaztagiri-zk.:.		Nº CERTIFICADO

	Egiaztagiri-zk.:.		Nº CERTIFICADO

Martxan jartzeko agentea / Agente de puesta en marcha:

Martxan jartzeko agentea / Agente de puesta en marcha:

Izena / Nombre: ………………….………………….............................…….………. NAN / DNI: ………….………	

Izena / Nombre: ………………….………………….............................…….………. NAN / DNI: ………….………	

Instalatzailea bada / Si es instalador: Kategoria / Categoría: ………….…. Txartel-zk./ Nº carné: …………………	

Instalatzailea bada / Si es instalador: Kategoria / Categoría: ………….…. Txartel-zk./ Nº carné: …………………	

Nork emandakoa / expedido por: ……………………………………………………………………..….……………..…	

Nork emandakoa / expedido por: ……………………………………………………………………..….……………..…	

Enpresa (LTZ edo enpresa instalatzaile egiaztatua) / Empresa (SAT o empresa instaladora acreditada):

Enpresa (LTZ edo enpresa instalatzaile egiaztatua) / Empresa (SAT o empresa instaladora acreditada):

Izena / Nombre: ………….………………………….…………….…..………….…. IFK / CIF: ………..……..…	

Izena / Nombre: ………….………………………….…………….…..………….…. IFK / CIF: ………..……..…	

Helbidea / Dirección: ………………………………………………..……………….. Tel./ Tfno.: …………..…..……	

Helbidea / Dirección: ………………………………………………..……………….. Tel./ Tfno.: …………..…..……	

Kategoria / Categoría: ……..….. Erregistro-zk./ Nº Registro: ……………………………...	

Kategoria / Categoría: ……..….. Erregistro-zk./ Nº Registro: ……………………………...	

Nork emandakoa / expedido por: …………………………………………………..………………………………….…..	

Nork emandakoa / expedido por: …………………………………………………..………………………………….…..	

	EGIAZTATZEN DU	CERTIFICA

	EGIAZTATZEN DU	CERTIFICA

1- Honako aparatu hauek martxan jarri dituela:		

1- Honako aparatu hauek martxan jarri dituela:		

1- Que ha puesto en marcha los siguientes aparatos:

1- Que ha puesto en marcha los siguientes aparatos:

	Aparatu mota	Marka	Modeloa	 Fabrikazio-zk.	Potentzia[kW]

	Aparatu mota	Marka	Modeloa	 Fabrikazio-zk.	Potentzia[kW]

	Tipo de Aparato	Marca	Modelo	Nº fabricación	Potencia[kW]

	Tipo de Aparato	Marca	Modelo	Nº fabricación	Potencia[kW]

1					

1					

2					

2					

3					

3					

4					

4					

5					

5					

2- Instalazioaren datuak:	

2- Instalazioaren datuak:	

2- Datos de la instalación

2- Datos de la instalación

Titularra / Titular:	

Titularra / Titular:	

Kalea/ Calle:	Zk./ Nº:

Kalea/ Calle:	Zk./ Nº:

Herria/ Localidad:

Herria/ Localidad:

3- Honako egiaztatze hauek egin zaizkiola:	

3- Honako egiaztatze hauek egin zaizkiola:	

- Sarrera dinamikoko presioa [mbar] …………...

- Sarrera dinamikoko presioa [mbar] …………...

- Gas-zirkuituaren estankotasuna (aparatuko giltzatik).

- Gas-zirkuituaren estankotasuna (aparatuko giltzatik).

- Funtzionamendu-proba, erregulazio-organoak puntuan jartzea eta segurtasunak egiaztatzea. Aparatu(ar)en errekuntzaren produktuak behar bezala husten direla egiaztatzea.	

- Funtzionamendu-proba, erregulazio-organoak puntuan jartzea eta segurtasunak egiaztatzea. Aparatu(ar)en errekuntzaren produktuak behar bezala husten direla egiaztatzea.	

- Errekuntza aztertzea eta errendimendu egokia aztertzea, hustuketa eragina edo ezkutuko sugarra duten aparatuetan:

- Errekuntza aztertzea eta errendimendu egokia aztertzea, hustuketa eragina edo ezkutuko sugarra duten aparatuetan:

3- Que se han realizado las siguientes comprobaciones:

3- Que se han realizado las siguientes comprobaciones:

- Presión de entrada dinámica [mbar] ……………...

- Presión de entrada dinámica [mbar] ……………...

- Estanquidad del circuito de gas (desde la llave de aparato).

- Estanquidad del circuito de gas (desde la llave de aparato).

- Prueba de funcionamiento, puesta a punto de los órganos de regulación y comprobación de las seguridades. Comprobación de la correcta evacuación de los productos de la combustión del/de los aparato/s.

- Prueba de funcionamiento, puesta a punto de los órganos de regulación y comprobación de las seguridades. Comprobación de la correcta evacuación de los productos de la combustión del/de los aparato/s.

- Análisis de la combustión y comprobación del adecuado rendimiento (en aparatos con evacuación conducida o llama oculta):

- Análisis de la combustión y comprobación del adecuado rendimiento (en aparatos con evacuación conducida o llama oculta):

Egiaztatzeak / Comprobaciones	1	2	3	 4	5

Egiaztatzeak / Comprobaciones	1	2	3	 4	5

Keen tenperatura [ºC] / Temperatura humos [ºC]		 			

Keen tenperatura [ºC] / Temperatura humos [ºC]		 			

Giro-tenperatura [ºC] / Temperatura ambiente [ºC]	 				

Giro-tenperatura [ºC] / Temperatura ambiente [ºC]	 				

O 2 [%]					

O 2 [%]					

CO 2 [%]					

CO 2 [%]					

Aparatuko CO [ppm zuzendua] / CO aparato [p.p.m. corregido]					

Aparatuko CO [ppm zuzendua] / CO aparato [p.p.m. corregido]					

Inguruneko CO [ppm] (C motan izan ezik) / CO ambiente [p.p.m.] (no en tipo C)					

Inguruneko CO [ppm] (C motan izan ezik) / CO ambiente [p.p.m.] (no en tipo C)					

Errendimendua pot. nominalean [%] / Rendimiento a pot. nominal [%]

Errendimendua pot. nominalean [%] / Rendimiento a pot. nominal [%]

- Fabrikatzaileak adierazitako bestelako egiaztatzeak: ………………………………..………................................……….	

- Fabrikatzaileak adierazitako bestelako egiaztatzeak: ………………………………..………................................……….	

- …………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………….

4- Martxan jarritako aparatuek fabrikatzailearen zerbitzuan jartzeko betekizunak betetzen dituztela, baita erregai gaseosoak banatu eta erabiltzaileari buruzko Erregelamendu teknikoaren ITC-ICG 08 jarraibide teknikoaren (919/2006 ED) betekizunak ere, eta aparatu horien funtzionamendua egokia dela.	

4- Martxan jarritako aparatuek fabrikatzailearen zerbitzuan jartzeko betekizunak betetzen dituztela, baita erregai gaseosoak banatu eta erabiltzaileari buruzko Erregelamendu teknikoaren ITC-ICG 08 jarraibide teknikoaren (919/2006 ED) betekizunak ere, eta aparatu horien funtzionamendua egokia dela.	

- Otras comprobaciones indicadas por el fabricante:

- Otras comprobaciones indicadas por el fabricante:

……………….....................…………………………………….……

……………….....................…………………………………….……

- …………………………........…………………………………….

- …………………………........…………………………………….

4- Que los aparatos puestos en marcha cumplen con los requisitos de puesta en servicio del fabricante y los de la Instrucción técnica ITC-ICG 08 del Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos (RD 919/2006) y que su funcionamiento es correcto.

4- Que los aparatos puestos en marcha cumplen con los

Erabiltzailearengandik edo haren ordezkariarengandik jaso dut	Data	Sinadura	Enpresaren zigilua

requisitos de puesta en servicio del fabricante y los de la Instrucción técnica ITC-ICG 08 del Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos (RD 919/2006) y que su funcionamiento es correcto.

Recibí del usuario o su representante	Fecha	 Firma	Sello de la empresa

Erabiltzailearengandik edo haren ordezkariarengandik jaso dut	Data	Sinadura	Enpresaren zigilua

NAN zk. / DNI:	

Recibí del usuario o su representante	Fecha	 Firma	Sello de la empresa

(eredua / modelo IRG-IV)

NAN zk. / DNI:	

	GAS APARATU INDUSTRIALAK MARTXAN JARTZEKO 	 CERTIFICADO DE PUESTA EN MARCHA DE

(eredua / modelo IRG-IV)

	EGIAZTAGIRIA	APARATOS A GAS INDUSTRIALES

	GAS APARATU INDUSTRIALAK MARTXAN JARTZEKO 	 CERTIFICADO DE PUESTA EN MARCHA DE

	Egiaztagiri-zk.:		Nº CERTIFICADO

	EGIAZTAGIRIA	APARATOS A GAS INDUSTRIALES

Martxan jartzeko agentea / Agente de puesta en marcha:

	Egiaztagiri-zk.:		Nº CERTIFICADO

Izena / Nombre: ………………….………………….........................…….………. NAN / DNI: ………….………	

Martxan jartzeko agentea / Agente de puesta en marcha:

Instalatzailea bada / Si es instalador: Kategoria / Categoría: ……..………..…. Txartel-zk./ Nº carné: ………………	

Izena / Nombre: ………………….………………….........................…….………. NAN / DNI: ………….………	

Nork emandakoa / expedido por: ……………………………………………………………………….…………………	

Instalatzailea bada / Si es instalador: Kategoria / Categoría: ……..………..…. Txartel-zk./ Nº carné: ………………	

Enpresa (LTZ edo enpresa instalatzaile egiaztatua)/ Empresa (SAT o empresa instaladora acreditada):

Nork emandakoa / expedido por: ……………………………………………………………………….…………………	

Izena / Nombre: ………….……………………………….…………….…..….……………. IFK / CIF: ..………..…	

Enpresa (LTZ edo enpresa instalatzaile egiaztatua)/ Empresa (SAT o empresa instaladora acreditada):

Helbidea / Dirección: ……………………………………………………..……….….….. Tel./ Tfno.: …...………….…	

Izena / Nombre: ………….……………………………….…………….…..….……………. IFK / CIF: ..………..…	

Kategoria / Categoría: ……..……………... Erregistro-zk./ Nº Registro: ………………………………….……….……	

Helbidea / Dirección: ……………………………………………………..……….….….. Tel./ Tfno.: …...………….…	

Nork emandakoa / expedido por: ………………………………………………………………………………………..… 	

Kategoria / Categoría: ……..……………... Erregistro-zk./ Nº Registro: ………………………………….……….……	

	 EGIAZTATZEN DU	CERTIFICA

Nork emandakoa / expedido por: ………………………………………………………………………………………..… 	

1- Honako aparatu hauek martxan jarri dituela:	

	 EGIAZTATZEN DU	CERTIFICA

1- Que ha puesto en marcha los siguientes aparatos:

1- Honako aparatu hauek martxan jarri dituela:	

	Aparatu mota	Marka	Modeloa	 Fabrikazio-zk.	Potentzia[kW]

1- Que ha puesto en marcha los siguientes aparatos:

	Tipo de Aparato	Marca	Modelo	Nº fabricación	Potencia[kW]

	Aparatu mota	Marka	Modeloa	 Fabrikazio-zk.	Potentzia[kW]

1					

	Tipo de Aparato	Marca	Modelo	Nº fabricación	Potencia[kW]

2					

1					

3					

2					

4					

3					

5					

4					

2- Instalazioaren datuak:	

5					

2- Que la instalación corresponde a:

2- Instalazioaren datuak:	

Titularra / Titular:	

2- Que la instalación corresponde a:

Kalea/ Calle:	Zk./ Nº:

Titularra / Titular:	

Herria/ Localidad:

Kalea/ Calle:	Zk./ Nº:

3- Honako egiaztatze hauek egin zaizkiola:		

Herria/ Localidad:

- Sarrera dinamikoko presioa [mbar] …………...

3- Honako egiaztatze hauek egin zaizkiola:		

- Gas-zirkuituaren estankotasuna (aparatuko giltzatik)

- Sarrera dinamikoko presioa [mbar] …………...

- Funtzionamendu-proba, erregulazio-organoak puntuan jartzea eta segurtasunak egiaztatzea. Aparatu(ar)en errekuntzaren produktuak behar bezala husten direla egiaztatzea.	

- Gas-zirkuituaren estankotasuna (aparatuko giltzatik)

- Errekuntza aztertzea eta errendimendu egokia aztertzea, hustuketa eragina edo ezkutuko sugarra duten aparatuetan:	

- Funtzionamendu-proba, erregulazio-organoak puntuan jartzea eta segurtasunak egiaztatzea. Aparatu(ar)en errekuntzaren produktuak behar bezala husten direla egiaztatzea.	

- Fabrikatzaileak adierazitako bestelako egiaztatzeak:	

- Errekuntza aztertzea eta errendimendu egokia aztertzea, hustuketa eragina edo ezkutuko sugarra duten aparatuetan:	

4.- Honekin batera doaz:

- Fabrikatzaileak adierazitako bestelako egiaztatzeak:	

- Fabrikatzailearen ziurgtagiria

4.- Honekin batera doaz:

- Frogen ziurtagiria	

- Fabrikatzailearen ziurgtagiria

- Tximiniaren diseinu eta eraikuntzako ziurtagiria

- Frogen ziurtagiria	

- ……………………………………….…………………

- Tximiniaren diseinu eta eraikuntzako ziurtagiria

5- Martxan jarritako aparatuek fabrikatzailearen zerbitzuan jartzeko betekizunak betetzen dituztela, baita erregai gaseosoak banatu eta erabiltzaileari buruzko Erregelamendu teknikoaren ITC-ICG 08 jarraibide teknikoaren (919/2006 ED) betekizunak ere, eta aparatu horien funtzionamendua egokia dela.	

- ……………………………………….…………………

3- Que se han realizado las siguientes comprobaciones:

5- Martxan jarritako aparatuek fabrikatzailearen zerbitzuan jartzeko betekizunak betetzen dituztela, baita erregai gaseosoak banatu eta erabiltzaileari buruzko Erregelamendu teknikoaren ITC-ICG 08 jarraibide teknikoaren (919/2006 ED) betekizunak ere, eta aparatu horien funtzionamendua egokia dela.	

- Presión de entrada dinámica [mbar] ……………...

3- Que se han realizado las siguientes comprobaciones:

- Estanquidad del circuito de gas (desde la llave de aparato).

- Presión de entrada dinámica [mbar] ……………...

- Prueba de funcionamiento, puesta a punto de los órganos de regulación y comprobación de las seguridades. Comprobación de la correcta evacuación de los productos de la combustión del/de los aparato/s.

- Estanquidad del circuito de gas (desde la llave de aparato).

- Análisis de la combustión y comprobación del adecuado rendimiento (en aparatos con evacuación conducida o llama oculta):

- Prueba de funcionamiento, puesta a punto de los órganos de regulación y comprobación de las seguridades. Comprobación de la correcta evacuación de los productos de la combustión del/de los aparato/s.

- Otras comprobaciones indicadas por el fabricante:

- Análisis de la combustión y comprobación del adecuado rendimiento (en aparatos con evacuación conducida o llama oculta):

4.- Que se acompaña:

- Otras comprobaciones indicadas por el fabricante:

- Certificado de conformidad del aparato (fabricante, OCA, )

4.- Que se acompaña:

- Certificado de pruebas del SAT.

- Certificado de conformidad del aparato (fabricante, OCA, )

- Certificado de diseño y ejecución de la chimenea

- Certificado de pruebas del SAT.

- ………………………………..…………………………………

- Certificado de diseño y ejecución de la chimenea

5- Que los aparatos puestos en marcha cumplen con los requisitos de puesta en servicio del fabricante y los de la Instrucción técnica ITC-ICG 08 del Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos (RD 919/2006) y que su funcionamiento es correcto.

- ………………………………..…………………………………

Erabiltzailearengandik edo haren ordezkariarengandik jaso dut	Data	Sinadura	Enpresaren zigilua

5- Que los aparatos puestos en marcha cumplen con los requisitos de puesta en servicio del fabricante y los de la Instrucción técnica ITC-ICG 08 del Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos (RD 919/2006) y que su funcionamiento es correcto.

Recibí del usuario o su representante	Fecha	 Firma	Sello de la empresa

Erabiltzailearengandik edo haren ordezkariarengandik jaso dut	Data	Sinadura	Enpresaren zigilua

NAN zk. / DNI:	

Recibí del usuario o su representante	Fecha	 Firma	Sello de la empresa

(eredua / modelo IRG-V)

NAN zk. / DNI:	

	 GAS APARATUAK BALIOGABETZEKO 	CERTIFICADO DE ANULACIÓN DE

(eredua / modelo IRG-V)

	EGIAZTAGIRIA	APARATOS A GAS

	 GAS APARATUAK BALIOGABETZEKO 	CERTIFICADO DE ANULACIÓN DE

	Egiaztagiri-zk.:.		Nº CERTIFICADO

	EGIAZTAGIRIA	APARATOS A GAS

Enpresa instalatzailea / Empresa instaladora:

	Egiaztagiri-zk.:.		Nº CERTIFICADO

Izena / Nombre: ………….………………………………….…...….………………. IFK / CIF: …………..……	

Enpresa instalatzailea / Empresa instaladora:

Helbidea / Dirección: ………………………………………………..…………….….….. Tel./ Tfno.: ……...…..……	

Izena / Nombre: ………….………………………………….…...….………………. IFK / CIF: …………..……	

Kategoria / Categoría: ……..….. Erregistro-zk./ Nº Registro: ……………………………...	

Helbidea / Dirección: ………………………………………………..…………….….….. Tel./ Tfno.: ……...…..……	

Nork emandakoa / expedido por: …………………………………………………………………………….……..……	

Kategoria / Categoría: ……..….. Erregistro-zk./ Nº Registro: ……………………………...	

Instalatzaile baimendua / Instalador autorizado:

Nork emandakoa / expedido por: …………………………………………………………………………….……..……	

Izena / Nombre: ………………….…………………...........................…….………. NAN / DNI: ……….……	

Instalatzaile baimendua / Instalador autorizado:

Kategoria / Categoría: ……….…. Txartel-zk./ Nº carné: …………………	

Izena / Nombre: ………………….…………………...........................…….………. NAN / DNI: ……….……	

Nork emandakoa / expedido por: ……………………………………………………………………………………..…	

Kategoria / Categoría: ……….…. Txartel-zk./ Nº carné: …………………	

	EGIAZTATZEN DU	CERTIFICA

Nork emandakoa / expedido por: ……………………………………………………………………………………..…	

1- Honako aparatu hauek baliogabetu direla:		

	EGIAZTATZEN DU	CERTIFICA

1- Que se ha procedido a la puesta fuera de servicio de los aparatos:

1- Honako aparatu hauek baliogabetu direla:		

	Aparatu mota	Marka	Modeloa	 Fabrikazio-zk.	Potentzia[kW]

1- Que se ha procedido a la puesta fuera de servicio de los aparatos:

	Tipo de Aparato	Marca	Modelo	Nº fabricación	Potencia[kW]

	Aparatu mota	Marka	Modeloa	 Fabrikazio-zk.	Potentzia[kW]

				

	Tipo de Aparato	Marca	Modelo	Nº fabricación	Potencia[kW]

				

				

				

				

				

				

				

				

2- Instalazioaren datuak:		

				

2- Que la instalación corresponde a:

2- Instalazioaren datuak:		

Titularra / Titular:	

2- Que la instalación corresponde a:

Kalea/ Calle:	Zk./ Nº:

Titularra / Titular:	

Herria/ Localidad:

Kalea/ Calle:	Zk./ Nº:

3- Egin dela:

Herria/ Localidad:

n Gailuaren tutueria-tartea baliogabetzea,

3- Egin dela:

n dagokion giltza buxatuz, itxiz, blokeatuz eta prezintatuz.

n Gailuaren tutueria-tartea baliogabetzea,

n tutueria itsutuz soldatutako tapoi baten bidez.

n dagokion giltza buxatuz, itxiz, blokeatuz eta prezintatuz.

n Gailuaren tutueria erabat kentzea.		

n tutueria itsutuz soldatutako tapoi baten bidez.

3- Que se ha realizado:

n Gailuaren tutueria erabat kentzea.		

n Anulación del tramo correspondiente de tubería del aparato,

3- Que se ha realizado:

n quedando taponada, cerrada, bloqueada y precintada la llave correspondiente.

n Anulación del tramo correspondiente de tubería del aparato,

n quedando el tubo cegado mediante tapón soldado.

n quedando taponada, cerrada, bloqueada y precintada la llave correspondiente.

n Eliminación de la tubería correspondiente al aparato.

n quedando el tubo cegado mediante tapón soldado.

OHARRAK / OBSERVACIONES:

n Eliminación de la tubería correspondiente al aparato.

Erabiltzailearengandik edo haren ordezkariarengandik jaso dut	Data	Sinadura	Enpresaren zigilua

OHARRAK / OBSERVACIONES:

Recibí del usuario o su representante	Fecha	 Firma	Sello de la empresa

Erabiltzailearengandik edo haren ordezkariarengandik jaso dut	Data	Sinadura	Enpresaren zigilua

NAN zk. / DNI:	

Recibí del usuario o su representante	Fecha	 Firma	Sello de la empresa

(eredua / modelo IRG-VI)

NAN zk. / DNI:	

II. ERANSKINA / ANEXO 2

(eredua / modelo IRG-VI)

	BANAKO GAS INSTALAZIOEN IKUSKATZE EDO 	ACTA DE INSPECCIÓN O REVISIÓN DE INSTALACIONES

II. ERANSKINA / ANEXO 2

	BERRIKUSTE AKTA	INDIVIDUALES DE GAS

	BANAKO GAS INSTALAZIOEN IKUSKATZE EDO 	ACTA DE INSPECCIÓN O REVISIÓN DE INSTALACIONES

	Akta-zk.		Nº acta

	BERRIKUSTE AKTA	INDIVIDUALES DE GAS

ERABILTZAILEAREN DATUAK / DATOS DEL USUARIO

	Akta-zk.		Nº acta

Izena / Nombre: ………….……………………….…………….…....…………………. Tel./ Tfno.:	

ERABILTZAILEAREN DATUAK / DATOS DEL USUARIO

Helbidea / Dirección: ……………………………………..…... PK / CP Herria / Municipio:	

Izena / Nombre: ………….……………………….…………….…....…………………. Tel./ Tfno.:	

INSTALAZIOAREN DATUAK / DATOS DE LA INSTALACIÓN

Helbidea / Dirección: ……………………………………..…... PK / CP Herria / Municipio:	

Gasa banatu edo hornitu duen enpresa / Empresa distribuidora o suministradora de gas:

INSTALAZIOAREN DATUAK / DATOS DE LA INSTALACIÓN

Gasa merkaturatzen duen enpresa / Empresa comercializadora de gas:

Gasa banatu edo hornitu duen enpresa / Empresa distribuidora o suministradora de gas:

Poliza-zenbakia / Nº Póliza:	CUPS:

Gasa merkaturatzen duen enpresa / Empresa comercializadora de gas:

Tutueriak / Tuberías:	 n Airekoa/Aérea	 n Lurpekoa/Enterrada	 n

Poliza-zenbakia / Nº Póliza:	CUPS:

Zorroratua/Envainada	 n Landatua/Empotrada

Tutueriak / Tuberías:	 n Airekoa/Aérea	 n Lurpekoa/Enterrada	 n Zorroratua/Envainada	 n Landatua/Empotrada

Gas-hornidura mota	Aparatu mota 	Marka/Modeloa 	 Potentzia[kW]	CO isuria[ppm]

Gas-hornidura mota	Aparatu mota 	Marka/Modeloa 	 Potentzia[kW]	CO isuria[ppm]

Tipo de suministro de gas	Tipo de aparato	 Marca/Modelo	Potencia[kW]	Emisión CO[ppm]

Tipo de suministro de gas	Tipo de aparato	 Marca/Modelo	Potencia[kW]	Emisión CO[ppm]

	Galdara atmosferikoa / Caldera atmosférica	

	Galdara atmosferikoa / Caldera atmosférica	

ˇ Gas naturala / Gas natural	Galdara estankoa / Caldera estanca

ˇ Gas naturala / Gas natural	Galdara estankoa / Caldera estanca

ˇ GLP kanalizatua / GLP canalizado	Tiro behartuko galdara/ Caldera tiro forzado

ˇ GLP kanalizatua / GLP canalizado	Tiro behartuko galdara/ Caldera tiro forzado

ˇ GLP tanga / Depósito GLP	Berogailua / Calentador

ˇ GLP tanga / Depósito GLP	Berogailua / Calentador

&#711; Botilak/ Botellas &gt;6 <FONT FACE="Symbol" &#8719; 15 kg:&#9;Sukaldea / Cocina&#9;

&#711; Botilak/ Botellas &gt;6 <FONT FACE="Symbol" &#8719; 15 kg:&#9;Sukaldea / Cocina&#9;

&#711; Botilak/ Botellas &gt;15 <FONT FACE="Symbol" &#8719; 35 kg:&#9;Sukalde bitrozeramikoa/ Cocina vitrocerámica

&#711; Botilak/ Botellas &gt;15 <FONT FACE="Symbol" &#8719; 35 kg:&#9;Sukalde bitrozeramikoa/ Cocina vitrocerámica

Ingurunean dagoen karbono monoxidoaren neurketa / Medición de concentración de monóxido de carbono ambiente:………………………….

Ingurunean dagoen karbono monoxidoaren neurketa / Medición de concentración de monóxido de carbono ambiente:………………………….

Beste neurketa batzuk / Otras mediciones:

Beste neurketa batzuk / Otras mediciones:

Honen bidez EGIAZTATZEN DA gaur bertan goiko &#9;Se CERTIFICA que en el día de hoy, se ha realizado el

Honen bidez EGIAZTATZEN DA gaur bertan goiko &#9;Se CERTIFICA que en el día de hoy, se ha realizado el

ezaugarriak dituen banako gas-instalazioari aldizkako &#9;control periódico de la instalación individual de gas cuyas

ezaugarriak dituen banako gas-instalazioari aldizkako &#9;control periódico de la instalación individual de gas cuyas

kontrola egin diogula,&#9;características se indican,

kontrola egin diogula,&#9;características se indican,

- eta instalazioak ez duela akatsik&#9; n &#9;- estando la instalación sin deficiencias

- eta instalazioak ez duela akatsik&#9; n &#9;- estando la instalación sin deficiencias

- eta instalazioak honako akats hauek dituela:&#9; n &#9;- habiendo detectado las siguientes deficiencias:

- eta instalazioak honako akats hauek dituela:&#9; n &#9;- habiendo detectado las siguientes deficiencias:

AKATS LARRIAK / DEFECTOS GRAVES:&#9;&#9;* (Ikus atzealdean) / *(Ver dorso)

AKATS LARRIAK / DEFECTOS GRAVES:&#9;&#9;* (Ikus atzealdean) / *(Ver dorso)

AKATS ARINAK / DEFECTOS LEVES:&#9;&#9;* (Ikus atzealdean) / *(Ver dorso)

AKATS ARINAK / DEFECTOS LEVES:&#9;&#9;* (Ikus atzealdean) / *(Ver dorso)

OHARRAK / OBSERVACIONES:
OHARRAK / OBSERVACIONES:

Instalazioa ikuskatu/berrikusi dugu, eta, horren ondorioz, &#9;Como consecuencia de la inspección/revisión, la instalación queda:

Instalazioa ikuskatu/berrikusi dugu, eta, horren ondorioz, &#9;Como consecuencia de la inspección/revisión, la instalación queda:

honela geratu da:

honela geratu da:

- Zerbitzuan.&#9;n &#9;- En servicio normal.

- Zerbitzuan.&#9;n &#9;- En servicio normal.

- Instalazio osoa prezintatuta, akats larria duelako.&#9; n &#9;- Precintada la instalación por defecto grave.

- Instalazio osoa prezintatuta, akats larria duelako.&#9; n &#9;- Precintada la instalación por defecto grave.

- Instalazioaren zati bat prezintatuta, akats larria duelako (ikusi oharrak).&#9;n &#9;- Precintada parcialmente por defecto grave

- Instalazioaren zati bat prezintatuta, akats larria duelako (ikusi oharrak).&#9;n &#9;- Precintada parcialmente por defecto grave

(ver observaciones).

(ver observaciones).

- Aparatua prezintatuta, akats larria duelako (ikusi oharrak).&#9; n &#9;- Precintado el aparato por defecto grave (ver observaciones).

- Aparatua prezintatuta, akats larria duelako (ikusi oharrak).&#9; n &#9;- Precintado el aparato por defecto grave (ver observaciones).

- Hainbat akats arinekin. GASA BANATU EDO HORNITZEN &#9; n &#9;- Con defectos leves. PLAZO DE NOTIFICACIÓN DE LA CORRECCION

- Hainbat akats arinekin. GASA BANATU EDO HORNITZEN &#9; n &#9;- Con defectos leves. PLAZO DE NOTIFICACIÓN DE LA CORRECCION

DUEN ENPRESARI AKATSAK KONPONDU DIRELA &#9;DE LOS DEFECTOS A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA

DUEN ENPRESARI AKATSAK KONPONDU DIRELA &#9;DE LOS DEFECTOS A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA

JAKINARAZTEKO EPEA, honako eguna baino lehen:&#9;O SUMINISTRADORA DE GAS, antes del día:

JAKINARAZTEKO EPEA, honako eguna baino lehen:&#9;O SUMINISTRADORA DE GAS, antes del día:

Erabiltzailea jakitun da&#9;Data &#9;Ikuskatzailearen izena eta sinadura holografoa, eta enpresaren zigilua

Erabiltzailea jakitun da&#9;Data &#9;Ikuskatzailearen izena eta sinadura holografoa, eta enpresaren zigilua

Enterado del usuario&#9; Fecha&#9;Nombre y firma ológrafa del inspector, y sello de la empresa

Enterado del usuario&#9; Fecha&#9;Nombre y firma ológrafa del inspector, y sello de la empresa

NAN zk. / DNI:&#9;

NAN zk. / DNI:&#9;

Oharrak:&#9;

Oharrak:&#9;

1.- Atzemandako akats larri guztiak konpondu ondoren, gasa instalatzen duen enpresa baimenduak edo aparatuari dagokion Laguntza Teknikoko Zerbitzuak kendu ahal izango du aparatu edo instalazio osoak edo zati batek duen prezintua. Horrez gain, gasa banatu edo hornitzen duen enpresari igorri beharko diote dagokion egiaztagiria.

1.- Atzemandako akats larri guztiak konpondu ondoren, gasa instalatzen duen enpresa baimenduak edo aparatuari dagokion Laguntza Teknikoko Zerbitzuak kendu ahal izango du aparatu edo instalazio osoak edo zati batek duen prezintua. Horrez gain, gasa banatu edo hornitzen duen enpresari igorri beharko diote dagokion egiaztagiria.

2.- Atzemandako akats arinak ahalik eta arinen konponduko dira, eta gasa banatu edo hornitzen duen enpresari akatsa konpondu dela jakinaraziko zaio bi hilabeteko epea igaro baino lehen. Akats arinak konpondu ezean, hornidura eten egin ahal izango da.&#9;&#9;

2.- Atzemandako akats arinak ahalik eta arinen konponduko dira, eta gasa banatu edo hornitzen duen enpresari akatsa konpondu dela jakinaraziko zaio bi hilabeteko epea igaro baino lehen. Akats arinak konpondu ezean, hornidura eten egin ahal izango da.&#9;&#9;

(eredua / modelo IRG-VII)

(eredua / modelo IRG-VII)

Notas:

Notas:

1.- El precintado total o parcial de la instalación o de aparatos podrá ser levantado por la Empresa Instaladora de Gas Autorizada actuante o por el Servicio de Asistencia Técnica correspondiente, tras la corrección de todas las deficiencias graves detectadas, debiendo notificar a la Empresa distribuidora o suministradora de gas el certificado correspondiente.

1.- El precintado total o parcial de la instalación o de aparatos podrá ser levantado por la Empresa Instaladora de Gas Autorizada actuante o por el Servicio de Asistencia Técnica correspondiente, tras la corrección de todas las deficiencias graves detectadas, debiendo notificar a la Empresa distribuidora o suministradora de gas el certificado correspondiente.

2.- Los defectos leves detectados deberán ser corregidos a la mayor brevedad y su corrección deberá ser notificada a la empresa distribuidora o suministradora de gas antes del plazo de 2 meses. La no subsanación de defectos leves puede dar lugar al corte del suministro de gas:

2.- Los defectos leves detectados deberán ser corregidos a la mayor brevedad y su corrección deberá ser notificada a la empresa distribuidora o suministradora de gas antes del plazo de 2 meses. La no subsanación de defectos leves puede dar lugar al corte del suministro de gas:

(Banako gas-instalazioen ikuskatze- edo berrikuste-aktaren atzealdean ezarri beharreko testua)

(Banako gas-instalazioen ikuskatze- edo berrikuste-aktaren atzealdean ezarri beharreko testua)

(Texto que debe figurar en el del dorso del Acta de inspección o revisión de instalaciones individuales de gas)
(Texto que debe figurar en el del dorso del Acta de inspección o revisión de instalaciones individuales de gas)

&#9;BANAKO GAS INSTALAZIOEN AKATSEN ZERRENDA&#9;RELACIÓN DE DEFICIENCIAS EN INSTALACIONES INDIVIDUALES DE GAS

&#9;BANAKO GAS INSTALAZIOEN AKATSEN ZERRENDA&#9;RELACIÓN DE DEFICIENCIAS EN INSTALACIONES INDIVIDUALES DE GAS

&#9;&#9;

&#9;&#9;

&#9;(2002-4-16ko Agindua, 2002-5-9ko EHAA; &#9;(Orden 16-4-2002, BOPV 9-5-2002

&#9;(2002-4-16ko Agindua, 2002-5-9ko EHAA; &#9;(Orden 16-4-2002, BOPV 9-5-2002

&#9;eta 2007ko x-xxko Agindua, 2007-x-xko EHAA)&#9;y Orden 8-10-2007, BOPV x-x-2007)

&#9;eta 2007ko x-xxko Agindua, 2007-x-xko EHAA)&#9;y Orden 8-10-2007, BOPV x-x-2007)

1&#9; &#9;TUTUERIA ETA OSAGARRIAK / TUBERÍA Y ACCESORIOS&#9;Larria&#9;Arina

1&#9; &#9;TUTUERIA ETA OSAGARRIAK / TUBERÍA Y ACCESORIOS&#9;Larria&#9;Arina

&#9;&#9;&#9;Grave&#9;Leve

&#9;&#9;&#9;Grave&#9;Leve

1.1&#9;Gas-ihesa&#9;Fuga de gas&#9;X&#9;

1.1&#9;Gas-ihesa&#9;Fuga de gas&#9;X&#9;

1.2&#9;Kanpoalderako gas-ihesa, arriskurik gabea (GLPan izan ezik)&#9;Fuga de gas al exterior sin riesgo (excepto en GLP)&#9;&#9;X

1.2&#9;Kanpoalderako gas-ihesa, arriskurik gabea (GLPan izan ezik)&#9;Fuga de gas al exterior sin riesgo (excepto en GLP)&#9;&#9;X

1.3&#9;Tutueriaren materialek, euskarriek edo junturek baimenik ez &#9;Materiales de tuberías, soportes o uniones no autorizados o con deficiencias&#9;&#9;X

1.3&#9;Tutueriaren materialek, euskarriek edo junturek baimenik ez &#9;Materiales de tuberías, soportes o uniones no autorizados o con deficiencias&#9;&#9;X

&#9;izatea edo akatsak izatea&#9;

&#9;izatea edo akatsak izatea&#9;

1.4&#9;Mozteko giltzarik ez egotea, giltza ondo ez egotea edo iristezina &#9;Llave de corte en malas condiciones, falta o no es accesible(llave general &#9;&#9;X

1.4&#9;Mozteko giltzarik ez egotea, giltza ondo ez egotea edo iristezina &#9;Llave de corte en malas condiciones, falta o no es accesible(llave general &#9;&#9;X

&#9;izatea (giltza nagusia eta aparatuen giltzak)&#9;y llaves de aparatos)&#9;

&#9;izatea (giltza nagusia eta aparatuen giltzak)&#9;y llaves de aparatos)&#9;

1.5&#9;Gas-tutueriak kalteren bat izatea beste kanalizazio batzuek &#9;Afección por contacto con otras canalizaciones (eléctricas, agua, &#9;&#9;X

1.5&#9;Gas-tutueriak kalteren bat izatea beste kanalizazio batzuek &#9;Afección por contacto con otras canalizaciones (eléctricas, agua, &#9;&#9;X

&#9;(elektrikoenek, urarenek, komunikazioenek eta abar) edo beste &#9;comunicaciones, ...) o por otras instalaciones (puntos calientes, enchufes...)

&#9;(elektrikoenek, urarenek, komunikazioenek eta abar) edo beste &#9;comunicaciones, ...) o por otras instalaciones (puntos calientes, enchufes...)

&#9;instalazio batzuek (gune beroek, entxufeek eta abar) eraginda.&#9;

&#9;instalazio batzuek (gune beroek, entxufeek eta abar) eraginda.&#9;

1.6&#9;Solairuarteak, sabai aizunak, ganberak, sotoak eta abar zeharkatzean &#9;Condiciones no reglamentarias al atravesar altillos, falsos techos,

1.6&#9;Solairuarteak, sabai aizunak, ganberak, sotoak eta abar zeharkatzean &#9;Condiciones no reglamentarias al atravesar altillos, falsos techos,

&#9;erregelamenduan jasotakoa ez betetzea.&#9;cámaras, sótanos, ...&#9;&#9;X

&#9;erregelamenduan jasotakoa ez betetzea.&#9;cámaras, sótanos, ...&#9;&#9;X

1.7&#9;Gutxieneko presioaren segurtasun-balbula eta/edo erregulatzailea &#9;Funcionamiento defectuoso del regulador y/o válvula &#9; &#9;X

1.7&#9;Gutxieneko presioaren segurtasun-balbula eta/edo erregulatzailea &#9;Funcionamiento defectuoso del regulador y/o válvula &#9; &#9;X

&#9;txarto ibiltzea&#9;de seguridad de mínima

&#9;txarto ibiltzea&#9;de seguridad de mínima

1.8&#9;Aparatuaren hargunea obturatu gabe egotea&#9;Toma de aparato sin obturar&#9;&#9;X

1.8&#9;Aparatuaren hargunea obturatu gabe egotea&#9;Toma de aparato sin obturar&#9;&#9;X

1.9&#9;Botilak biltegiratzea erregelamendua kontuan hartu gabe (elementuak)&#9;Almacenamiento de botellas no reglamentario (elementos)&#9;&#9;X

1.9&#9;Botilak biltegiratzea erregelamendua kontuan hartu gabe (elementuak)&#9;Almacenamiento de botellas no reglamentario (elementos)&#9;&#9;X

2&#9;&#9;TUTU MALGUA / FLEXIBLE&#9;

2&#9;&#9;TUTU MALGUA / FLEXIBLE&#9;

2.1&#9;Nabarmen kaltetua, edo elastomerozkoa, labe bateko edo bestelako &#9;Tubo flexible visiblemente dañado o de elastómero en contacto &#9;X

2.1&#9;Nabarmen kaltetua, edo elastomerozkoa, labe bateko edo bestelako &#9;Tubo flexible visiblemente dañado o de elastómero en contacto &#9;X

&#9;egosketa-aparatuetako horma beroekin kontaktuan&#9; con las paredes calientes de un horno u otros aparatos de cocción

&#9;egosketa-aparatuetako horma beroekin kontaktuan&#9; con las paredes calientes de un horno u otros aparatos de cocción

2.2&#9;Tutu malgua egokia ez izatea, tutuaren konexioa akastuna izatea&#9;Tubo flexible inadecuado o conexión defectuosa del mismo.&#9;&#9;X

2.2&#9;Tutu malgua egokia ez izatea, tutuaren konexioa akastuna izatea&#9;Tubo flexible inadecuado o conexión defectuosa del mismo.&#9;&#9;X

3&#9;&#9;APARATUAK / APARATOS&#9;

3&#9;&#9;APARATUAK / APARATOS&#9;

3.1&#9;Logelan, dutxaren lokalean, bainugelan edo komunean &#9;Aparatos de circuito abierto instalado en dormitorio, &#9;X&#9;

3.1&#9;Logelan, dutxaren lokalean, bainugelan edo komunean &#9;Aparatos de circuito abierto instalado en dormitorio, &#9;X&#9;

&#9;instalatuta dauden zirkuitu irekiko aparatuak&#9;en local de ducha, baño o aseo

&#9;instalatuta dauden zirkuitu irekiko aparatuak&#9;en local de ducha, baño o aseo

3.2&#9;Errekuntza txarra izatea, lokalean 300 ppm-tik gorako &#9;Combustión peligrosa al detectarse en el local concentraciones &#9;X&#9;

3.2&#9;Errekuntza txarra izatea, lokalean 300 ppm-tik gorako &#9;Combustión peligrosa al detectarse en el local concentraciones &#9;X&#9;

&#9;karbono-monoxidoaren kontzentrazioak atzeman direlako &#9;de monóxido de carbono superiores a 30 p.p.m., así como emisiones

&#9;karbono-monoxidoaren kontzentrazioak atzeman direlako &#9;de monóxido de carbono superiores a 30 p.p.m., así como emisiones

&#9;eta aparatuari 1.000 ppm-tik gorako isuria atzeman zaiolako&#9;del aparato superiores a 1.000 p.p.m. (excepto en estancas)

&#9;eta aparatuari 1.000 ppm-tik gorako isuria atzeman zaiolako&#9;del aparato superiores a 1.000 p.p.m. (excepto en estancas)

3.3&#9;Segurtasungailurik ez egotea edo segurtasungailuak txarto &#9;Inexistencia o funcionamiento incorrecto de los &#9;X

3.3&#9;Segurtasungailurik ez egotea edo segurtasungailuak txarto &#9;Inexistencia o funcionamiento incorrecto de los &#9;X

&#9;funtzionatzea, garrik ez dagoelako (hustuketa bideratua duten &#9;dispositivos de seguridad por falta de llama

&#9;funtzionatzea, garrik ez dagoelako (hustuketa bideratua duten &#9;dispositivos de seguridad por falta de llama

&#9;aparatuak, labeak eta egosketa industriala)&#9; (aparatos conducidos, hornos y cocción industrial)

&#9;aparatuak, labeak eta egosketa industriala)&#9; (aparatos conducidos, hornos y cocción industrial)

3.4&#9;Errekuntza txarra izatea, lokalean 15 eta 30 ppm bitarteko &#9;Mala combustión que provoca en el local concentraciones &#9;(X)&#9;X

3.4&#9;Errekuntza txarra izatea, lokalean 15 eta 30 ppm bitarteko &#9;Mala combustión que provoca en el local concentraciones &#9;(X)&#9;X

&#9;karbono-monoxidoaren kontzentrazioa atzeman delako, eta &#9;de monóxido de carbono entre 15 y 30 p.p.m., así como

&#9;karbono-monoxidoaren kontzentrazioa atzeman delako, eta &#9;de monóxido de carbono entre 15 y 30 p.p.m., así como

&#9;aparatuari 400 eta 1.000 ppm bitarteko isuria atzeman zaiolako &#9;emisiones del aparato entre 400 y 1.000 p.p.m. (será

&#9;aparatuari 400 eta 1.000 ppm bitarteko isuria atzeman zaiolako &#9;emisiones del aparato entre 400 y 1.000 p.p.m. (será

&#9;(larritzat joko da 5.1 akatsa ere badauka).&#9; grave si además tiene el defecto 5.4) . (excepto en estancas)

&#9;(larritzat joko da 5.1 akatsa ere badauka).&#9; grave si además tiene el defecto 5.4) . (excepto en estancas)

3.5&#9;Aparatuaren eta ke-kanpaiaren arteko katigamendurik ez egotea &#9;Falta o no funciona el enclavamiento con la campana &#9;&#9;X

3.5&#9;Aparatuaren eta ke-kanpaiaren arteko katigamendurik ez egotea &#9;Falta o no funciona el enclavamiento con la campana &#9;&#9;X

&#9;edo katigamendua txarto ibiltzea (B motako aparatuak badira).&#9;extractora (para aparatos tipo B)

&#9;edo katigamendua txarto ibiltzea (B motako aparatuak badira).&#9;extractora (para aparatos tipo B)

3.6&#9;Aparatuaren isuriak egiaztatzea ezinezkoa izatea&#9;Imposibilidad de comprobación de las emisiones del aparato&#9; &#9;X

3.6&#9;Aparatuaren isuriak egiaztatzea ezinezkoa izatea&#9;Imposibilidad de comprobación de las emisiones del aparato&#9; &#9;X

3.7&#9;Aparatuaren mantentze-lanik ez egitea&#9;No realización del mantenimiento del aparato&#9;&#9;X

3.7&#9;Aparatuaren mantentze-lanik ez egitea&#9;No realización del mantenimiento del aparato&#9;&#9;X

3.8&#9;Atmosfera-kutsadura kontrolatzeko gailurik ez izatea, nahitaezkoa &#9;Inexistencia de dispositivo de control de contaminación de &#9;X&#9;

3.8&#9;Atmosfera-kutsadura kontrolatzeko gailurik ez izatea, nahitaezkoa &#9;Inexistencia de dispositivo de control de contaminación de &#9;X&#9;

&#9;bada&#9;atmósfera, cuando sea preceptivo

&#9;bada&#9;atmósfera, cuando sea preceptivo

3.9&#9;Detekzio gailuen egiaztapenak zindotu gabeko &#9; No realización del os controles de los detectores de gas (o no está documentado).&#9;&#9;X

3.9&#9;Detekzio gailuen egiaztapenak zindotu gabeko &#9; No realización del os controles de los detectores de gas (o no está documentado).&#9;&#9;X

4&#9;&#9;GASAK HUSTEA / EVACUACIÓN DE GASES&#9;

4&#9;&#9;GASAK HUSTEA / EVACUACIÓN DE GASES&#9;

4.1&#9;Gasak berriro lokalera itzultzea&#9;Revoco de gases al local&#9;X&#9;

4.1&#9;Gasak berriro lokalera itzultzea&#9;Revoco de gases al local&#9;X&#9;

4.2&#9;Hustuketa ez izatea edo egokia ez izatea (diametro txikia, estugunea, &#9;Evacuación inexistente o no adecuada (diámetro menor, estrangulación, &#9;X&#9;

4.2&#9;Hustuketa ez izatea edo egokia ez izatea (diametro txikia, estugunea, &#9;Evacuación inexistente o no adecuada (diámetro menor, estrangulación, &#9;X&#9;

&#9;materialak egokiak ez izatea, kota jaistea galdara atmosferikoetan, &#9;materiales inadecuados, no estanco, descenso de cota en atmosféricas,

&#9;materialak egokiak ez izatea, kota jaistea galdara atmosferikoetan, &#9;materiales inadecuados, no estanco, descenso de cota en atmosféricas,

&#9;deflektorerik ez izatea)&#9;sin deflector)

&#9;deflektorerik ez izatea)&#9;sin deflector)

4.3&#9;Tiro atmosferikoa duen aparatu baten hustutze tutueriari kanpaia &#9;Campana o extractor mecánico conectado a conducto de evacuación &#9;X

4.3&#9;Tiro atmosferikoa duen aparatu baten hustutze tutueriari kanpaia &#9;Campana o extractor mecánico conectado a conducto de evacuación &#9;X

&#9;edo erauzgailua konektaturik.&#9;de un aparato de tiro natural

&#9;edo erauzgailua konektaturik.&#9;de un aparato de tiro natural

5&#9;&#9;LOKALA / LOCAL&#9;

5&#9;&#9;LOKALA / LOCAL&#9;

5.4&#9;Aireztapen ezegokia duen lokala bai aireztapen zuloak bai keak &#9;Local con ventilación inadecuada por falta de orificio de ventilación o de&#9;(X)&#9;X

5.4&#9;Aireztapen ezegokia duen lokala bai aireztapen zuloak bai keak &#9;Local con ventilación inadecuada por falta de orificio de ventilación o de&#9;(X)&#9;X

&#9;kanporatzeko zuloak falta direlako; edo, hauek butxatuta edo altuera &#9;conductos de evacuación de gases; o estos son insuficiente, están obstruido o

&#9;kanporatzeko zuloak falta direlako; edo, hauek butxatuta edo altuera &#9;conductos de evacuación de gases; o estos son insuficiente, están obstruido o

&#9;ezegokian daude ( 5.5 Akatsa balu larria izango litzake)&#9;situados a una altura inadecuada. (Falta grave si además tiene el 5.5)

&#9;ezegokian daude ( 5.5 Akatsa balu larria izango litzake)&#9;situados a una altura inadecuada. (Falta grave si además tiene el 5.5)

5.5&#9;Lokalaren bolumena nahikoa ez izatea&#9;Local con volumen insuficiente&#9;&#9;X

5.5&#9;Lokalaren bolumena nahikoa ez izatea&#9;Local con volumen insuficiente&#9;&#9;X

5.6&#9;Lokala berehala aireztatzeko erarik ez egotea, eta beharrezkoa izatea&#9;Ausencia de ventilación rápida, siendo necesaria &#9;&#9;X

5.6&#9;Lokala berehala aireztatzeko erarik ez egotea, eta beharrezkoa izatea&#9;Ausencia de ventilación rápida, siendo necesaria &#9;&#9;X

5.7&#9;Sukaldearen eta galdararen arteko distantzia egokia ez izatea&#9;Distancia inadecuada entre cocina y caldera&#9;&#9;X

5.7&#9;Sukaldearen eta galdararen arteko distantzia egokia ez izatea&#9;Distancia inadecuada entre cocina y caldera&#9;&#9;X

5.8&#9;Gasa detektatzeko eta mozteko sistemak huts egitea&#9; Falla el sistema de detección y corte de gas&#9;&#9;X

5.8&#9;Gasa detektatzeko eta mozteko sistemak huts egitea&#9; Falla el sistema de detección y corte de gas&#9;&#9;X

5.9&#9;Botilen biltegiratze desegokia (aireztapena edo distantziak)&#9;Almacenamiento de botellas no adecuado (ventilación o distancias )&#9;&#9;X

5.9&#9;Botilen biltegiratze desegokia (aireztapena edo distantziak)&#9;Almacenamiento de botellas no adecuado (ventilación o distancias )&#9;&#9;X

&#9; GAS INSTALAZIO INDUSTRIALEN&#9;ACTA DE INSPECCIÓN O REVISIÓN

&#9; GAS INSTALAZIO INDUSTRIALEN&#9;ACTA DE INSPECCIÓN O REVISIÓN

&#9; IKUSKATZE EDO BERRIKUSTE AKTA&#9;DE INSTALACIONES INDUSTRIALES DE GAS

&#9; IKUSKATZE EDO BERRIKUSTE AKTA&#9;DE INSTALACIONES INDUSTRIALES DE GAS

&#9;Akta-zk.&#9;&#9;Nº acta

&#9;Akta-zk.&#9;&#9;Nº acta

ERABILTZAILEAREN DATUAK / DATOS DEL USUARIO

ERABILTZAILEAREN DATUAK / DATOS DEL USUARIO

Izena/Nombre :&#9;&#9;Tel/Tfno.:

Izena/Nombre :&#9;&#9;Tel/Tfno.:

Helbidea/Dirección: &#9; PK/CP&#9; Herria/Municipio:

Helbidea/Dirección: &#9; PK/CP&#9; Herria/Municipio:

INSTALAZIOAREN DATUAK / DATOS DE LA INSTALACIÓN

INSTALAZIOAREN DATUAK / DATOS DE LA INSTALACIÓN

Gasa banatu edo hornitu duen enpresa / Empresa distribuidora o suministradora de gas:

Gasa banatu edo hornitu duen enpresa / Empresa distribuidora o suministradora de gas:

Gasa merkaturatzen duen enpresa / Empresa comercializadora de gas:

Gasa merkaturatzen duen enpresa / Empresa comercializadora de gas:

&#9;CUPS:

&#9;CUPS:

Gas-hornidura mota&#9;&#9;Instalazioaren ezaugarriak

Gas-hornidura mota&#9;&#9;Instalazioaren ezaugarriak

Tipo de suministro de gas&#9;&#9;Características de la instalación

Tipo de suministro de gas&#9;&#9;Características de la instalación

n Gas naturala / Gas natural&#9;Erregulazio-armairua / Armario de regulación: n Kanpoan / Exterior n Barnean / Interior

n Gas naturala / Gas natural&#9;Erregulazio-armairua / Armario de regulación: n Kanpoan / Exterior n Barnean / Interior

n GLP kanalizatua / GLP canalizado&#9;Kontagailuen zentralizazioa/ Centralización de contadores: n Kanpoan / Exterior n Barnean / Interior

n GLP kanalizatua / GLP canalizado&#9;Kontagailuen zentralizazioa/ Centralización de contadores: n Kanpoan / Exterior n Barnean / Interior

n GLP tanga / Depósito GLP &#9;Tutueriak / Tuberías: n Airekoa / Aérea n Zorroratua / Envainada n Lurperatua/ Enterrada

n GLP tanga / Depósito GLP &#9;Tutueriak / Tuberías: n Airekoa / Aérea n Zorroratua / Envainada n Lurperatua/ Enterrada

n Botilak/ Botellas &#9; Elikatzen dituen banako instalazioen kopurua/ Nº de instalaciones individuales a las que alimenta:

n Botilak/ Botellas &#9; Elikatzen dituen banako instalazioen kopurua/ Nº de instalaciones individuales a las que alimenta:

Honen bidez EGIAZTATZEN DA gaur bertan goiko ezaugarriak &#9;Se CERTIFICA que en el día de hoy, se ha realizado el control periódico

Honen bidez EGIAZTATZEN DA gaur bertan goiko ezaugarriak &#9;Se CERTIFICA que en el día de hoy, se ha realizado el control periódico

dituen banako gas-instalazioari aldizkako kontrola egin diogula,&#9;de la instalación individual de gas cuyas características se indican,

dituen banako gas-instalazioari aldizkako kontrola egin diogula,&#9;de la instalación individual de gas cuyas características se indican,

- eta instalazioak ez duela akatsik&#9; n &#9;- estando la instalación sin deficiencias

- eta instalazioak ez duela akatsik&#9; n &#9;- estando la instalación sin deficiencias

- eta instalazioak honako akats hauek dituela:&#9; n &#9;- habiendo detectado las siguientes deficiencias:

- eta instalazioak honako akats hauek dituela:&#9; n &#9;- habiendo detectado las siguientes deficiencias:

AKATS LARRIAK / DEFECTOS GRAVES:&#9;&#9;&#9;* (Ikus atzealdean) / *(Ver dorso)

AKATS LARRIAK / DEFECTOS GRAVES:&#9;&#9;&#9;* (Ikus atzealdean) / *(Ver dorso)

AKATS ARINAK / DEFECTOS LEVES:&#9;&#9;&#9;* (Ikus atzealdean) / *(Ver dorso)

AKATS ARINAK / DEFECTOS LEVES:&#9;&#9;&#9;* (Ikus atzealdean) / *(Ver dorso)

OHARRAK / OBSERVACIONES:
OHARRAK / OBSERVACIONES:

Instalazioa ikuskatu/berrikusi dugu, eta, horren ondorioz, honela geratu da:&#9;Como consecuencia de la inspección/revisión, la instalación queda:

Instalazioa ikuskatu/berrikusi dugu, eta, horren ondorioz, honela geratu da:&#9;Como consecuencia de la inspección/revisión, la instalación queda:

- Zerbitzuan.&#9; n &#9;- En servicio normal.

- Zerbitzuan.&#9; n &#9;- En servicio normal.

- Instalazio osoa prezintatuta, akats larria duelako.&#9; n &#9;- Precintada la instalación por defecto grave.

- Instalazio osoa prezintatuta, akats larria duelako.&#9; n &#9;- Precintada la instalación por defecto grave.

- Instalazioaren zati bat prezintatuta, akats larria duelako (ikusi oharrak).&#9;n &#9;- Precintada parcialmente por defecto grave (ver observaciones).

- Instalazioaren zati bat prezintatuta, akats larria duelako (ikusi oharrak).&#9;n &#9;- Precintada parcialmente por defecto grave (ver observaciones).

- Hainbat akats arinekin. GASA BANATU EDO HORNITZEN &#9; n &#9;- Con defectos leves. PLAZO DE NOTIFICACIÓN DE LA

- Hainbat akats arinekin. GASA BANATU EDO HORNITZEN &#9; n &#9;- Con defectos leves. PLAZO DE NOTIFICACIÓN DE LA

DUEN ENPRESARI AKATSAK KONPONDU DIRELA &#9;CORRECCION DE LOS DEFECTOS A LA EMPRESA

DUEN ENPRESARI AKATSAK KONPONDU DIRELA &#9;CORRECCION DE LOS DEFECTOS A LA EMPRESA

JAKINARAZTEKO EPEA, honako eguna baino lehen:&#9; DISTRIBUIDORA O SUMINISTRADORA DE GAS, antes del día:

JAKINARAZTEKO EPEA, honako eguna baino lehen:&#9; DISTRIBUIDORA O SUMINISTRADORA DE GAS, antes del día:

Erabiltzailea edo ordezkaria jaso dut &#9;Data&#9; Ikuskatzailearen izena eta sinadura holografoa, eta enpresaren zigilua:

Erabiltzailea edo ordezkaria jaso dut &#9;Data&#9; Ikuskatzailearen izena eta sinadura holografoa, eta enpresaren zigilua:

Recibí del usuario o su representante&#9;Fecha&#9;Nombre y firma ológrafa del inspector, y sello de la empresa&#9;

Recibí del usuario o su representante&#9;Fecha&#9;Nombre y firma ológrafa del inspector, y sello de la empresa&#9;

NAN zk./DNI:

NAN zk./DNI:

Oharrak:

Oharrak:

1.- Atzemandako akats larri guztiak konpondu ondoren, gasa instalatzen duen enpresa baimenduak edo aparatuari dagokion Laguntza Teknikoko Zerbitzuak kendu ahal izango du aparatu edo instalazio osoak edo zati batek duen prezintua. Horrez gain, gasa banatu edo hornitzen duen enpresari igorri beharko diote dagokion egiaztagiria.

1.- Atzemandako akats larri guztiak konpondu ondoren, gasa instalatzen duen enpresa baimenduak edo aparatuari dagokion Laguntza Teknikoko Zerbitzuak kendu ahal izango du aparatu edo instalazio osoak edo zati batek duen prezintua. Horrez gain, gasa banatu edo hornitzen duen enpresari igorri beharko diote dagokion egiaztagiria.

2.- Atzemandako akats arinak ahalik eta arinen konponduko dira, eta gasa banatu edo hornitzen duen enpresari akatsa konpondu dela jakinaraziko zaio bi hilabeteko epea igaro baino lehen. Akats arinak konpondu ezean, hornidura eten egin ahal izango da.&#9;&#9;

2.- Atzemandako akats arinak ahalik eta arinen konponduko dira, eta gasa banatu edo hornitzen duen enpresari akatsa konpondu dela jakinaraziko zaio bi hilabeteko epea igaro baino lehen. Akats arinak konpondu ezean, hornidura eten egin ahal izango da.&#9;&#9;

(eredua / modelo IRG-VIII)

(eredua / modelo IRG-VIII)

Notas:

Notas:

1.- El precintado total o parcial de la instalación o de aparatos podrá ser levantado por la Empresa Instaladora de Gas Autorizada actuante o por el Servicio de Asistencia Técnica correspondiente, tras la corrección de todas las deficiencias graves detectadas, debiendo notificar a la Empresa distribuidora o suministradora de gas el certificado correspondiente.

1.- El precintado total o parcial de la instalación o de aparatos podrá ser levantado por la Empresa Instaladora de Gas Autorizada actuante o por el Servicio de Asistencia Técnica correspondiente, tras la corrección de todas las deficiencias graves detectadas, debiendo notificar a la Empresa distribuidora o suministradora de gas el certificado correspondiente.

2.- Los defectos leves detectados deberán ser corregidos a la mayor brevedad y su corrección deberá ser notificada a la empresa distribuidora o suministradora de gas antes del plazo de 2 meses. La no subsanación de defectos leves puede dar lugar al corte del suministro de gas:

2.- Los defectos leves detectados deberán ser corregidos a la mayor brevedad y su corrección deberá ser notificada a la empresa distribuidora o suministradora de gas antes del plazo de 2 meses. La no subsanación de defectos leves puede dar lugar al corte del suministro de gas:

(Gas-instalazio komunen ikuskatze edo berrikuste-aktaren atzealdean ezarri beharreko testua)

(Gas-instalazio komunen ikuskatze edo berrikuste-aktaren atzealdean ezarri beharreko testua)

(Texto que debe figurar en el del dorso del Acta de inspección o revisión de instalaciones comunes de gas)
(Texto que debe figurar en el del dorso del Acta de inspección o revisión de instalaciones comunes de gas)

&#9;GAS INSTALAZIO KOMUNEN AKATS&#9;RELACIÓN DE DEFICIENCIAS EN INSTALACIONES

&#9;GAS INSTALAZIO KOMUNEN AKATS&#9;RELACIÓN DE DEFICIENCIAS EN INSTALACIONES

&#9;ZERRENDA&#9;COMUNES DE GAS

&#9;ZERRENDA&#9;COMUNES DE GAS

&#9;(2002-4-16ko Agindua, 2002-5-9ko EHAA; eta &#9; (Orden 16-4-2002, BOPV 9-5-2002 y

&#9;(2002-4-16ko Agindua, 2002-5-9ko EHAA; eta &#9; (Orden 16-4-2002, BOPV 9-5-2002 y

&#9;2007-10-8ko Agindua, 2007-x-xko EHAA)&#9;Orden 8-10-2007, BOPV x-x-2007)

&#9;2007-10-8ko Agindua, 2007-x-xko EHAA)&#9;Orden 8-10-2007, BOPV x-x-2007)

1&#9;&#9;TUTUERIA ETA OSAGARRIAK / TUBERÍA Y ACCESORIOS&#9;Larria&#9;Arina

1&#9;&#9;TUTUERIA ETA OSAGARRIAK / TUBERÍA Y ACCESORIOS&#9;Larria&#9;Arina

&#9;&#9;&#9;Grave&#9;Leve

&#9;&#9;&#9;Grave&#9;Leve

1.1&#9;Gas-ihesa egotea lurrean sartutako zatian, eraikinaren &#9;Fuga de gas en tramo enterrado, en interior de edificio &#9; X

1.1&#9;Gas-ihesa egotea lurrean sartutako zatian, eraikinaren &#9;Fuga de gas en tramo enterrado, en interior de edificio &#9; X

&#9;barrualdean edo GLPko edozein tartetan&#9;o cualquiera de GLP

&#9;barrualdean edo GLPko edozein tartetan&#9;o cualquiera de GLP

1.2&#9;Gas-ihesa egotea kanpoaldeko aireko tarte batean, 5 litro orduko &#9;Fuga de gas en tramo aéreo exterior con caudal superior a &#9;X&#9;

1.2&#9;Gas-ihesa egotea kanpoaldeko aireko tarte batean, 5 litro orduko &#9;Fuga de gas en tramo aéreo exterior con caudal superior a &#9;X&#9;

&#9;baino emari handiagoarekin edo berehalako arriskuarekin&#9;5 litros/hora o con riesgo inminente&#9;

&#9;baino emari handiagoarekin edo berehalako arriskuarekin&#9;5 litros/hora o con riesgo inminente&#9;

1.3&#9;Gas-ihesa egotea kanpoaldeko aireko zati batean &#9;Fuga de gas en tramo aéreo exterior (no considerada &#9;&#9;X

1.3&#9;Gas-ihesa egotea kanpoaldeko aireko zati batean &#9;Fuga de gas en tramo aéreo exterior (no considerada &#9;&#9;X

&#9;(baina ihesa ez da larria)&#9;como grave)

&#9;(baina ihesa ez da larria)&#9;como grave)

1.4&#9;Tutueriaren materialek, euskarriek edo junturek baimenik ez izatea &#9;Materiales de tuberías, soportes o uniones no autorizados &#9;&#9;X

1.4&#9;Tutueriaren materialek, euskarriek edo junturek baimenik ez izatea &#9;Materiales de tuberías, soportes o uniones no autorizados &#9;&#9;X

&#9;edo akatsak izatea. Giltzak egoera txarrean egotea, edo &#9;o con deficiencias. Llaves en malas condiciones o faltan o

&#9;edo akatsak izatea. Giltzak egoera txarrean egotea, edo &#9;o con deficiencias. Llaves en malas condiciones o faltan o

&#9;giltzarik ez izatea, edo giltzetara iristeko modurik ez izatea, &#9;no son accesibles, armario sin puerta

&#9;giltzarik ez izatea, edo giltzetara iristeko modurik ez izatea, &#9;no son accesibles, armario sin puerta

&#9;armairuak aterik ez izatea.

&#9;armairuak aterik ez izatea.

1.5&#9;Gas-tutueriak kalteren bat izatea beste kanalizazio batzuek &#9;Afección de otras canalizaciones (eléctricas, agua, &#9;&#9; X

1.5&#9;Gas-tutueriak kalteren bat izatea beste kanalizazio batzuek &#9;Afección de otras canalizaciones (eléctricas, agua, &#9;&#9; X

&#9;(elektrikoenek, urarenek, komunikazioenek eta abar) edo beste &#9;comunicaciones, ...) o instalaciones (puntos calientes,

&#9;(elektrikoenek, urarenek, komunikazioenek eta abar) edo beste &#9;comunicaciones, ...) o instalaciones (puntos calientes,

&#9;instalazio batzuek (gune beroek, entxufeek eta abar) eraginda.&#9;enchufes, ...)

&#9;instalazio batzuek (gune beroek, entxufeek eta abar) eraginda.&#9;enchufes, ...)

1.6&#9;Solairuarteak, sabai aizunak, ganberak, sotoak eta abar &#9;Condiciones no reglamentarias al atravesar altillos falsos &#9; &#9;X

1.6&#9;Solairuarteak, sabai aizunak, ganberak, sotoak eta abar &#9;Condiciones no reglamentarias al atravesar altillos falsos &#9; &#9;X

&#9;zeharkatzean erregelamenduan jasotakoa ez betetzea.&#9; techos, cámaras, sótanos, ...

&#9;zeharkatzean erregelamenduan jasotakoa ez betetzea.&#9; techos, cámaras, sótanos, ...

2&#9;&#9;ERREGULAZIOA / REGULACIÓN

2&#9;&#9;ERREGULAZIOA / REGULACIÓN

2.1&#9;Eraikinaren barruan egotea, estankoa ez den armairuan edo &#9;Ubicado en interior de edificio en armario no estanco o que &#9;&#9;X

2.1&#9;Eraikinaren barruan egotea, estankoa ez den armairuan edo &#9;Ubicado en interior de edificio en armario no estanco o que &#9;&#9;X

&#9;kanpoalderako aireztabiderik ez duen armairuan&#9;no ventile al exterior

&#9;kanpoalderako aireztabiderik ez duen armairuan&#9;no ventile al exterior

2.4&#9;Babes egokirik ez izatea (ate edo sarraila desegokia)&#9;Sin protección adecuada (puerta o cerradura incorrecta)&#9; &#9;X

2.4&#9;Babes egokirik ez izatea (ate edo sarraila desegokia)&#9;Sin protección adecuada (puerta o cerradura incorrecta)&#9; &#9;X

3&#9;&#9;KONTAGAILUAK / CONTADORES

3&#9;&#9;KONTAGAILUAK / CONTADORES

3.1&#9;Erabiltzaileen identifikazioa txarto egotea&#9; Identificación incorrecta de los usuarios&#9;&#9;X

3.1&#9;Erabiltzaileen identifikazioa txarto egotea&#9; Identificación incorrecta de los usuarios&#9;&#9;X

3.2&#9;Aireztapenik ez izatea edo aireztapena egokia ez izatea&#9;Ventilación inexistente o inadecuada&#9;&#9;X

3.2&#9;Aireztapenik ez izatea edo aireztapena egokia ez izatea&#9;Ventilación inexistente o inadecuada&#9;&#9;X

3.3&#9;Instalazio elektrikoa eskasa izatea&#9;Instalación eléctrica deficiente&#9;&#9;X

3.3&#9;Instalazio elektrikoa eskasa izatea&#9;Instalación eléctrica deficiente&#9;&#9;X

3.4&#9;Bestelako instalazioak izatea&#9;Existencia de instalaciones ajenas&#9;&#9;X

3.4&#9;Bestelako instalazioak izatea&#9;Existencia de instalaciones ajenas&#9;&#9;X

3.5&#9;Ateak edo sarrailak akatsen bat izatea&#9;Puerta o cerradura incorrectas&#9;&#9;X

3.5&#9;Ateak edo sarrailak akatsen bat izatea&#9;Puerta o cerradura incorrectas&#9;&#9;X

3.6&#9; Estankotasunik ez izatea, goi-aireztapenetik sabaira bitarte &#9;Falta de estanquidad por existencia de grietas o fisuras &#9;&#9;X

3.6&#9; Estankotasunik ez izatea, goi-aireztapenetik sabaira bitarte &#9;Falta de estanquidad por existencia de grietas o fisuras &#9;&#9;X

&#9; arrailak edo pitzadurak daudelako, Gas Naturalean soilik.&#9; desde la ventilación superior hasta el techo (sólo en gas natural)&#9;

&#9; arrailak edo pitzadurak daudelako, Gas Naturalean soilik.&#9; desde la ventilación superior hasta el techo (sólo en gas natural)&#9;

4&#9;&#9;MAKINA GELA / CUARTO DE MÁQUINAS

4&#9;&#9;MAKINA GELA / CUARTO DE MÁQUINAS

4.1&#9;Aireztapeneko edo errekuntzako produktuak husteko &#9;Incumplimiento de los requisitos de ventilación o evacuación &#9; X&#9;

4.1&#9;Aireztapeneko edo errekuntzako produktuak husteko &#9;Incumplimiento de los requisitos de ventilación o evacuación &#9; X&#9;

&#9;betekizunak ez betetzea&#9;de los productos de la combustión

&#9;betekizunak ez betetzea&#9;de los productos de la combustión

4.2&#9;Ateak edo sarrailak akatsen bat izatea&#9; Puerta o cerradura incorrectas&#9;&#9;X

4.2&#9;Ateak edo sarrailak akatsen bat izatea&#9; Puerta o cerradura incorrectas&#9;&#9;X

4.3&#9;Errotulurik ez egotea&#9;Rótulos inexistentes &#9;&#9;X

4.3&#9;Errotulurik ez egotea&#9;Rótulos inexistentes &#9;&#9;X

4.4&#9;Mantentze liburua falta da edo azkeneko berrikusketa falta da.&#9;Falta libro de mantenimiento o no consta la última revisión &#9; &#9;X

4.4&#9;Mantentze liburua falta da edo azkeneko berrikusketa falta da.&#9;Falta libro de mantenimiento o no consta la última revisión &#9; &#9;X

&#9;&#9;(en las instalaciones en las que sea necesario)

&#9;&#9;(en las instalaciones en las que sea necesario)

4.5&#9;Detekzio gailuen egiaztapenak zindotu gabe &#9; Comprobaciones de los detectores no documentadas.&#9;&#9;X

4.5&#9;Detekzio gailuen egiaztapenak zindotu gabe &#9; Comprobaciones de los detectores no documentadas.&#9;&#9;X

&#9;GAS INSTALAZIO INDUSTRIALEN&#9;ACTA DE INSPECCIÓN O REVISIÓN

&#9;GAS INSTALAZIO INDUSTRIALEN&#9;ACTA DE INSPECCIÓN O REVISIÓN

&#9; IKUSKATZE EDO BERRIKUSTE AKTA&#9;DE INSTALACIONES INDUSTRIALES DE GAS

&#9; IKUSKATZE EDO BERRIKUSTE AKTA&#9;DE INSTALACIONES INDUSTRIALES DE GAS

&#9;Akta-zk.&#9;&#9;Nº acta

&#9;Akta-zk.&#9;&#9;Nº acta

ERABILTZAILEAREN DATUAK / DATOS DEL USUARIO

ERABILTZAILEAREN DATUAK / DATOS DEL USUARIO

Izena/Nombre :&#9;&#9;Tel/Tfno.:

Izena/Nombre :&#9;&#9;Tel/Tfno.:

Helbidea/Dirección: &#9; PK/CP&#9; Herria/Municipio:

Helbidea/Dirección: &#9; PK/CP&#9; Herria/Municipio:

INSTALAZIOAREN DATUAK / DATOS DE LA INSTALACIÓN

INSTALAZIOAREN DATUAK / DATOS DE LA INSTALACIÓN

Gasa banatu edo hornitu duen enpresa / Empresa distribuidora o suministradora de gas:

Gasa banatu edo hornitu duen enpresa / Empresa distribuidora o suministradora de gas:

Gasa merkaturatzen duen enpresa / Empresa comercializadora de gas:

Gasa merkaturatzen duen enpresa / Empresa comercializadora de gas:

Poliza-zenbakia / Nº Póliza:&#9;CUPS:

Poliza-zenbakia / Nº Póliza:&#9;CUPS:

Erregulazio-estazioa / Estación de regulación:

Erregulazio-estazioa / Estación de regulación:

Tutueriak / Tuberías:&#9; n Airekoa/Aérea&#9; n Lurpekoa/Enterrada&#9; n Zorroratua/Envainada&#9; n Landatua/Empotrada

Tutueriak / Tuberías:&#9; n Airekoa/Aérea&#9; n Lurpekoa/Enterrada&#9; n Zorroratua/Envainada&#9; n Landatua/Empotrada

Gas-hornidura mota&#9;Aparatu mota &#9;Marka/Modeloa &#9; Potentzia[kW]

Gas-hornidura mota&#9;Aparatu mota &#9;Marka/Modeloa &#9; Potentzia[kW]

Tipo de suministro de gas&#9;Tipo de aparato&#9; Marca/Modelo&#9;Potencia[kW]

Tipo de suministro de gas&#9;Tipo de aparato&#9; Marca/Modelo&#9;Potencia[kW]

n Gas naturala / Gas natural

n Gas naturala / Gas natural

n GLP kanalizatua / GLP canalizado

n GLP kanalizatua / GLP canalizado

n GLP tanga / Depósito GLP

n GLP tanga / Depósito GLP

n Botilak/ Botellas &gt;6 <FONT FACE="Symbol" &#8719; 15 kg:

n Botilak/ Botellas &gt;6 <FONT FACE="Symbol" &#8719; 15 kg:

n Botilak/ Botellas &gt;15 <FONT FACE="Symbol" &#8719; 35 kg:

n Botilak/ Botellas &gt;15 <FONT FACE="Symbol" &#8719; 35 kg:

Honen bidez EGIAZTATZEN DA gaur bertan goiko ezaugarriak &#9; Se CERTIFICA que en el día de hoy, se ha realizado el control periódico

Honen bidez EGIAZTATZEN DA gaur bertan goiko ezaugarriak &#9; Se CERTIFICA que en el día de hoy, se ha realizado el control periódico

dituen banako gas-instalazioari aldizkako kontrola egin diogula,&#9;de la instalación individual de gas cuyas características se indican,

dituen banako gas-instalazioari aldizkako kontrola egin diogula,&#9;de la instalación individual de gas cuyas características se indican,

- eta instalazioak ez duela akatsik&#9;n &#9;- estando la instalaci&oacute;n sin deficiencias

- eta instalazioak ez duela akatsik&#9;n &#9;- estando la instalaci&oacute;n sin deficiencias

- eta instalazioak honako akats hauek dituela:&#9; n &#9;- habiendo detectado las siguientes deficiencias:

- eta instalazioak honako akats hauek dituela:&#9; n &#9;- habiendo detectado las siguientes deficiencias:

AKATS LARRIAK / DEFECTOS GRAVES:&#9;&#9;&#9;* (Ikus atzealdean) / *(Ver dorso)

AKATS LARRIAK / DEFECTOS GRAVES:&#9;&#9;&#9;* (Ikus atzealdean) / *(Ver dorso)

AKATS ARINAK / DEFECTOS LEVES:&#9;&#9;&#9;* (Ikus atzealdean) / *(Ver dorso)

AKATS ARINAK / DEFECTOS LEVES:&#9;&#9;&#9;* (Ikus atzealdean) / *(Ver dorso)

OHARRAK / OBSERVACIONES:
OHARRAK / OBSERVACIONES:

Instalazioa ikuskatu/berrikusi dugu, eta, horren ondorioz, honela geratu da:&#9;Como consecuencia de la inspección/revisión, la instalación queda:

Instalazioa ikuskatu/berrikusi dugu, eta, horren ondorioz, honela geratu da:&#9;Como consecuencia de la inspección/revisión, la instalación queda:

- Zerbitzuan.&#9; n &#9;- En servicio normal.

- Zerbitzuan.&#9; n &#9;- En servicio normal.

- Instalazio osoa prezintatuta, akats larria duelako.&#9; n &#9;- Precintada la instalación por defecto grave.

- Instalazio osoa prezintatuta, akats larria duelako.&#9; n &#9;- Precintada la instalación por defecto grave.

- Instalazioaren zati bat prezintatuta, akats larria duelako (ikusi oharrak).&#9;n &#9;- Precintada parcialmente por defecto grave (ver observaciones).

- Instalazioaren zati bat prezintatuta, akats larria duelako (ikusi oharrak).&#9;n &#9;- Precintada parcialmente por defecto grave (ver observaciones).

- Hainbat akats arinekin. GASA BANATU EDO HORNITZEN &#9; n &#9;- Con defectos leves. PLAZO DE NOTIFICACIÓN DE LA

- Hainbat akats arinekin. GASA BANATU EDO HORNITZEN &#9; n &#9;- Con defectos leves. PLAZO DE NOTIFICACIÓN DE LA

DUEN ENPRESARI AKATSAK KONPONDU DIRELA &#9;&#9; CORRECCION DE LOS DEFECTOS A LA EMPRESA

DUEN ENPRESARI AKATSAK KONPONDU DIRELA &#9;&#9; CORRECCION DE LOS DEFECTOS A LA EMPRESA

JAKINARAZTEKO EPEA, honako eguna baino lehen:&#9;&#9; DISTRIBUIDORA O SUMINISTRADORA DE GAS, antes del día:

JAKINARAZTEKO EPEA, honako eguna baino lehen:&#9;&#9; DISTRIBUIDORA O SUMINISTRADORA DE GAS, antes del día:

Erabiltzailea edo ordezkaria jaso dut &#9;Data&#9; Ikuskatzailearen izena eta sinadura holografoa, eta enpresaren zigilua:

Erabiltzailea edo ordezkaria jaso dut &#9;Data&#9; Ikuskatzailearen izena eta sinadura holografoa, eta enpresaren zigilua:

Recibí del usuario o su representante&#9;Fecha&#9;Nombre y firma ológrafa del inspector, y sello de la empresa&#9;

Recibí del usuario o su representante&#9;Fecha&#9;Nombre y firma ológrafa del inspector, y sello de la empresa&#9;

NAN zk./DNI:

NAN zk./DNI:

Oharrak:&#9;

Oharrak:&#9;

1.- Atzemandako akats larri guztiak konpondu ondoren, gasa instalatzen duen enpresa baimenduak edo aparatuari dagokion Laguntza Teknikoko Zerbitzuak kendu ahal izango du aparatu edo instalazio osoak edo zati batek duen prezintua. Horrez gain, gasa banatu edo hornitzen duen enpresari igorri beharko diote dagokion egiaztagiria.

1.- Atzemandako akats larri guztiak konpondu ondoren, gasa instalatzen duen enpresa baimenduak edo aparatuari dagokion Laguntza Teknikoko Zerbitzuak kendu ahal izango du aparatu edo instalazio osoak edo zati batek duen prezintua. Horrez gain, gasa banatu edo hornitzen duen enpresari igorri beharko diote dagokion egiaztagiria.

2.- Atzemandako akats arinak ahalik eta arinen konponduko dira, eta gasa banatu edo hornitzen duen enpresari akatsa konpondu dela jakinaraziko zaio bi hilabeteko epea igaro baino lehen. Akats arinak konpondu ezean, hornidura eten egin ahal izango da.

2.- Atzemandako akats arinak ahalik eta arinen konponduko dira, eta gasa banatu edo hornitzen duen enpresari akatsa konpondu dela jakinaraziko zaio bi hilabeteko epea igaro baino lehen. Akats arinak konpondu ezean, hornidura eten egin ahal izango da.

(eredua / modelo IRG-IX)

(eredua / modelo IRG-IX)

Notas:

Notas:

1.- El precintado total o parcial de la instalaci&oacute;n o de aparatos podr&aacute; ser levantado por la Empresa Instaladora de Gas Autorizada actuante o por el Servicio de Asistencia T&eacute;cnica correspondiente, tras la correcci&oacute;n de todas las deficiencias graves detectadas, debiendo notificar a la Empresa distribuidora o suministradora de gas el certificado correspondiente.&#9;

1.- El precintado total o parcial de la instalaci&oacute;n o de aparatos podr&aacute; ser levantado por la Empresa Instaladora de Gas Autorizada actuante o por el Servicio de Asistencia T&eacute;cnica correspondiente, tras la correcci&oacute;n de todas las deficiencias graves detectadas, debiendo notificar a la Empresa distribuidora o suministradora de gas el certificado correspondiente.&#9;

2.- Los defectos leves detectados deberán ser corregidos a la mayor brevedad y su corrección deberá ser notificada a la empresa distribuidora o suministradora de gas antes del plazo de 2 meses. La no subsanación de defectos leves puede dar lugar al corte del suministro de gas:

2.- Los defectos leves detectados deberán ser corregidos a la mayor brevedad y su corrección deberá ser notificada a la empresa distribuidora o suministradora de gas antes del plazo de 2 meses. La no subsanación de defectos leves puede dar lugar al corte del suministro de gas:

(Gas-instalazio industrialen ikuskatze- edo berrikuste-aktaren atzealdean ezarri beharreko testua)

(Gas-instalazio industrialen ikuskatze- edo berrikuste-aktaren atzealdean ezarri beharreko testua)

(Texto que debe figurar en el del dorso del Acta de inspección o revisión de instalaciones industriales de gas)
(Texto que debe figurar en el del dorso del Acta de inspección o revisión de instalaciones industriales de gas)

&#9;GAS INSTALAZIO INDUSTRIALEN AKATS&#9;RELACIÓN DE DEFICIENCIAS EN INSTALACIONES

&#9;GAS INSTALAZIO INDUSTRIALEN AKATS&#9;RELACIÓN DE DEFICIENCIAS EN INSTALACIONES

&#9;ZERRENDA&#9;INDUSTRIALES DE GAS

&#9;ZERRENDA&#9;INDUSTRIALES DE GAS

&#9;(2002-4-16ko Agindua, 2002-5-9ko EHAA; &#9;(Orden 16-4-2002, BOPV 9-5-2002

&#9;(2002-4-16ko Agindua, 2002-5-9ko EHAA; &#9;(Orden 16-4-2002, BOPV 9-5-2002

&#9;eta 2007-10-8ko Agindua, 2007-x-xko EHAA)&#9;y Orden 8-10-2007, BOPV x-x-2007)

&#9;eta 2007-10-8ko Agindua, 2007-x-xko EHAA)&#9;y Orden 8-10-2007, BOPV x-x-2007)

6&#9;&#9;TUTUERIA ETA OSAGARRIAK / TUBERÍA Y ACCESORIOS&#9;Larria&#9;Arina

6&#9;&#9;TUTUERIA ETA OSAGARRIAK / TUBERÍA Y ACCESORIOS&#9;Larria&#9;Arina

&#9;&#9;&#9;Grave&#9;Leve

&#9;&#9;&#9;Grave&#9;Leve

6.1&#9;Gas-ihesa&#9;Fuga de gas&#9;X

6.1&#9;Gas-ihesa&#9;Fuga de gas&#9;X

6.2&#9;Instalazioa estankoa ez izatea (gas-ihesaren maila: 1 l/h &#9;Instalación no estanca &#9;&#9;X

6.2&#9;Instalazioa estankoa ez izatea (gas-ihesaren maila: 1 l/h &#9;Instalación no estanca &#9;&#9;X

&#9;eta 5 l/h bitarte)&#9;(nivel de fuga de gas entre 1 l/h y 5 l/h)

&#9;eta 5 l/h bitarte)&#9;(nivel de fuga de gas entre 1 l/h y 5 l/h)

6.3&#9;Instalazioa oro har kontserbazio-egoera txarrean egotea, edo &#9;Estado general de conservación de la instalación &#9;&#9; X

6.3&#9;Instalazioa oro har kontserbazio-egoera txarrean egotea, edo &#9;Estado general de conservación de la instalación &#9;&#9; X

&#9;materialak edo lotura-teknika desegokiak erabiltzea, edo &#9;defectuoso, o utilización de materiales o técnicas de

&#9;materialak edo lotura-teknika desegokiak erabiltzea, edo &#9;defectuoso, o utilización de materiales o técnicas de

&#9;tutueria-tarte batzuk toki desegokietan egotea&#9; unión inadecuados, o existencia de tramos de tubería

&#9;tutueria-tarte batzuk toki desegokietan egotea&#9; unión inadecuados, o existencia de tramos de tubería

&#9;&#9;en lugares inadecuados

&#9;&#9;en lugares inadecuados

7&#9;&#9;ERREGULAZIOA / REGULACIÓN

7&#9;&#9;ERREGULAZIOA / REGULACIÓN

7.1&#9;Erabiltzailearen balbula orokorra ez izatea edo irisgaitza izatea&#9;Inexistencia o difícil accesibilidad de la válvula &#9;&#9;X

7.1&#9;Erabiltzailearen balbula orokorra ez izatea edo irisgaitza izatea&#9;Inexistencia o difícil accesibilidad de la válvula &#9;&#9;X

&#9;&#9;general de usuario

&#9;&#9;general de usuario

7.2&#9;Erregulazio- eta/edo neurketa-estazioak lur-hargunerik eta/edo &#9;Estaci&oacute;n de regulaci&oacute;n y/o medida sin toma de tierra &#9;&#9;X

7.2&#9;Erregulazio- eta/edo neurketa-estazioak lur-hargunerik eta/edo &#9;Estaci&oacute;n de regulaci&oacute;n y/o medida sin toma de tierra &#9;&#9;X

&#9;juntura dielektrikorik ez izatea&#9;y/o juntas dieléctricas

&#9;juntura dielektrikorik ez izatea&#9;y/o juntas dieléctricas

7.3&#9;ENEko aireztapena nahikoa edo egokia ez izatea&#9; Ventilación del recinto de ERM insuficiente o incorrecta&#9;&#9;X

7.3&#9;ENEko aireztapena nahikoa edo egokia ez izatea&#9; Ventilación del recinto de ERM insuficiente o incorrecta&#9;&#9;X

7.4&#9;Tokiaren kokapena eta/edo gutxieneko segurtasun-distantziak &#9;Ubicación del recinto y/o distancias mínimas de &#9;&#9;X

7.4&#9;Tokiaren kokapena eta/edo gutxieneko segurtasun-distantziak &#9;Ubicación del recinto y/o distancias mínimas de &#9;&#9;X

&#9;egokiak ez izatea&#9;seguridad, incorrectas

&#9;egokiak ez izatea&#9;seguridad, incorrectas

7.5&#9;Hauts lehorreko itzalgailurik ez izatea edo hondatuta egotea, &#9;Inexistencia, deterioro o caducidad de la revisión &#9; &#9;X

7.5&#9;Hauts lehorreko itzalgailurik ez izatea edo hondatuta egotea, &#9;Inexistencia, deterioro o caducidad de la revisión &#9; &#9;X

&#9;edo berrikustea iraungita egotea&#9;del extintor de polvo seco

&#9;edo berrikustea iraungita egotea&#9;del extintor de polvo seco

7.6&#9;ENEko instalazioak ez du indarreko araudia betetzen&#9;La instalación eléctrica de la ERM incumple con &#9;&#9;X

7.6&#9;ENEko instalazioak ez du indarreko araudia betetzen&#9;La instalación eléctrica de la ERM incumple con &#9;&#9;X

&#9;&#9;la normativa vigente

&#9;&#9;la normativa vigente

7.7&#9;Beharrezko seinalerik ez dago&#9;Inexistencia de la señalización correspondiente&#9;&#9;X

7.7&#9;Beharrezko seinalerik ez dago&#9;Inexistencia de la señalización correspondiente&#9;&#9;X

&#9;GAS INSTALAZIOEN AKATS-KONPONKETAREN &#9;CERTIFICADO DE CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS

&#9;GAS INSTALAZIOEN AKATS-KONPONKETAREN &#9;CERTIFICADO DE CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS

&#9;EGIAZTAGIRIA&#9;DE INSTALACIONES DE GAS

&#9;EGIAZTAGIRIA&#9;DE INSTALACIONES DE GAS

&#9;Egiaztagiri-zk.:&#9;&#9;Nº CERTIFICADO

&#9;Egiaztagiri-zk.:&#9;&#9;Nº CERTIFICADO

Izena / Nombre: &#9; NAN / DNI: ………..….………

Izena / Nombre: &#9; NAN / DNI: ………..….………

n Instalatzaile baimendua / Instalador autorizado: Kategoria / Categoría: ….....…. Txartel-zk./ Nº carné: &#9;

n Instalatzaile baimendua / Instalador autorizado: Kategoria / Categoría: ….....…. Txartel-zk./ Nº carné: &#9;

Enpresa instalatzailea / Empresa instaladora: &#9;

Enpresa instalatzailea / Empresa instaladora: &#9;

Enpresaren erregistro-zk./ Nº Registro de la empresa: &#9;

Enpresaren erregistro-zk./ Nº Registro de la empresa: &#9;

n Enpresako laguntza teknikoko zerbitzukoa denen aldetik / del servicio de asistencia técnica de la empresa:

n Enpresako laguntza teknikoko zerbitzukoa denen aldetik / del servicio de asistencia técnica de la empresa:

&#9; Erregistro-zk./ Nº Registro: ………………….……

&#9; Erregistro-zk./ Nº Registro: ………………….……

n Jabea edo erabiltzailea den aldetik (ikusi 2. oharra) / propietario o usuario (ver nota 2)

n Jabea edo erabiltzailea den aldetik (ikusi 2. oharra) / propietario o usuario (ver nota 2)

&#9;EGIAZTATZEN DU&#9;CERTIFICA

&#9;EGIAZTATZEN DU&#9;CERTIFICA

1- Honako instalazio hau aztertu dela&#9;1- Que se ha comprobado la instalación indicada a continuación.

1- Honako instalazio hau aztertu dela&#9;1- Que se ha comprobado la instalación indicada a continuación.

Titularra / Titular :&#9;Tel./ Tfno.:

Titularra / Titular :&#9;Tel./ Tfno.:

Kalea/ Calle:&#9;Zk./ Nº:

Kalea/ Calle:&#9;Zk./ Nº:

Herria/ Localidad:

Herria/ Localidad:

Gasa banatu edo hornitu duen enpresa / Empresa distribuidora o suministradora de gas:

Gasa banatu edo hornitu duen enpresa / Empresa distribuidora o suministradora de gas:

Gasa merkaturatzen duen enpresa / Empresa comercializadora de gas:

Gasa merkaturatzen duen enpresa / Empresa comercializadora de gas:

n Gas naturala / Gas natural&#9;Instalazioaren ezaugarriak

n Gas naturala / Gas natural&#9;Instalazioaren ezaugarriak

n GLP kanalizatua / GLP canalizado&#9;Características de la instalación

n GLP kanalizatua / GLP canalizado&#9;Características de la instalación

n GLP tanga / Depósito GLP

n GLP tanga / Depósito GLP

n Botilak/ Botellas &gt;6 <FONT FACE="Symbol" &#8719; 15 kg:&#9; n Banako instalazioa / Instalación individual

n Botilak/ Botellas &gt;6 <FONT FACE="Symbol" &#8719; 15 kg:&#9; n Banako instalazioa / Instalación individual

n Botilak/ Botellas &gt;15 <FONT FACE="Symbol" &#8719; 35 kg:&#9; n Instalazio komuna / Instalación común

n Botilak/ Botellas &gt;15 <FONT FACE="Symbol" &#8719; 35 kg:&#9; n Instalazio komuna / Instalación común

2- Honako egunean instalazioa ikuskatu/berrikusi dela&#9; 2- Que en relación con la inspección/revisión de fecha.

2- Honako egunean instalazioa ikuskatu/berrikusi dela&#9; 2- Que en relación con la inspección/revisión de fecha.

honako akats hauek konpondu direla:&#9;han sido corregidas las deficiencias siguientes:

honako akats hauek konpondu direla:&#9;han sido corregidas las deficiencias siguientes:

OHARRAK / OBSERVACIONES:
OHARRAK / OBSERVACIONES:

Erabiltzailea edo ordezkaria jaso dut &#9;Data / Fecha&#9; Konpontzailearen sinadura holografoa, eta enpresaren zigilua

Erabiltzailea edo ordezkaria jaso dut &#9;Data / Fecha&#9; Konpontzailearen sinadura holografoa, eta enpresaren zigilua

Recibí del usuario o su representante&#9;&#9;Firma ológrafa del reparador, y sello de la empresa

Recibí del usuario o su representante&#9;&#9;Firma ológrafa del reparador, y sello de la empresa

NAN zk. / DNI:&#9;&#9;

NAN zk. / DNI:&#9;&#9;

Oharrak:

Oharrak:

1.- Instalazioaren aldikako kontrolean antzematen diren akats guztien konponketa-akta gasa banatu edo hornitu duen enpresari jakinarazi beharko zaio.

1.- Instalazioaren aldikako kontrolean antzematen diren akats guztien konponketa-akta gasa banatu edo hornitu duen enpresari jakinarazi beharko zaio.

2.- Instalazioaren jabeak edo erabiltzaileak gasa instalatzen duen enpresa baten edo laguntza teknikoko zerbitzu baten eskuhartzea behar ez duten akatsak baino ezingo ditu egiaztatu..

2.- Instalazioaren jabeak edo erabiltzaileak gasa instalatzen duen enpresa baten edo laguntza teknikoko zerbitzu baten eskuhartzea behar ez duten akatsak baino ezingo ditu egiaztatu..

(eredua / modelo IRG-X)

(eredua / modelo IRG-X)

Notas:

Notas:

1.- Deberá notificarse a la Empresa distribuidora o suministradora de gas la certificación de la corrección de todas las deficiencias detectadas en el control periódico de la instalación.

1.- Deberá notificarse a la Empresa distribuidora o suministradora de gas la certificación de la corrección de todas las deficiencias detectadas en el control periódico de la instalación.

2.- El propietario o usuario de la instalación solamente podrá certificar la corrección de las deficiencias que no requieran la intervención de una empresa instaladora de gas o de un servicio de asistencia técnica

2.- El propietario o usuario de la instalación solamente podrá certificar la corrección de las deficiencias que no requieran la intervención de una empresa instaladora de gas o de un servicio de asistencia técnica

III. ERASNKINA / ANEXO 3

III. ERASNKINA / ANEXO 3

&#9;GLP BILTEGI BATEN INSTALAZIO &#9;CERTIFICADO DE INSTALACIÓN DE

&#9;GLP BILTEGI BATEN INSTALAZIO &#9;CERTIFICADO DE INSTALACIÓN DE

&#9;EGIAZTAGIRIA&#9;UN ALMACENAMIENTO DE GLP

&#9;EGIAZTAGIRIA&#9;UN ALMACENAMIENTO DE GLP

&#9;Egiaztagiri-zk.:&#9;&#9;Nº CERTIFICADO

&#9;Egiaztagiri-zk.:&#9;&#9;Nº CERTIFICADO

Enpresa instalatzailea edo enpresa kontratista / Empresa instaladora o empresa contratista:

Enpresa instalatzailea edo enpresa kontratista / Empresa instaladora o empresa contratista:

Izena / Nombre: &#9; IFK / CIF: ……………..……

Izena / Nombre: &#9; IFK / CIF: ……………..……

Helbidea / Dirección: &#9; Tel./ Tfno.: ………...…..……

Helbidea / Dirección: &#9; Tel./ Tfno.: ………...…..……

Kategoria / Categoría: ……..….. Erregistro-zk./ Nº Registro: &#9;

Kategoria / Categoría: ……..….. Erregistro-zk./ Nº Registro: &#9;

Nork emandakoa / expedido por: &#9;

Nork emandakoa / expedido por: &#9;

Instalatzaile baimendua / Instalador autorizado:

Instalatzaile baimendua / Instalador autorizado:

Izena / Nombre: &#9; NAN / DNI: ……….…………

Izena / Nombre: &#9; NAN / DNI: ……….…………

Kategoria / Categoría: …………….…. Txartel-zk./ Nº carné: &#9;

Kategoria / Categoría: …………….…. Txartel-zk./ Nº carné: &#9;

Nork emandakoa / expedido por: …………………………………………………………………………………….……..……

Nork emandakoa / expedido por: …………………………………………………………………………………….……..……

&#9;EGIAZTATZEN DU&#9;CERTIFICA

&#9;EGIAZTATZEN DU&#9;CERTIFICA

1- Honako ezaugarri hauek dituen instalazioa egin dela eta aplikatu behar &#9;1- Que la instalación cuyas características se indican a continuación, ha sido

1- Honako ezaugarri hauek dituen instalazioa egin dela eta aplikatu behar &#9;1- Que la instalación cuyas características se indican a continuación, ha sido

zaizkion indarreko legeriaren xedapen eta arautegi guztiak betetzen dituela.&#9;ejecutada y cumple con todas las disposiciones y normativas de la legislación vigente

zaizkion indarreko legeriaren xedapen eta arautegi guztiak betetzen dituela.&#9;ejecutada y cumple con todas las disposiciones y normativas de la legislación vigente

&#9;que le son de aplicación.

&#9;que le son de aplicación.

&#9;n instalazio berria / nueva instalación&#9;n zabaltzea / ampliación &#9;n aldaketa / modificación

&#9;n instalazio berria / nueva instalación&#9;n zabaltzea / ampliación &#9;n aldaketa / modificación

Kalea/ Calle :&#9;Zk./ Nº:

Kalea/ Calle :&#9;Zk./ Nº:

Herria/ Localidad :

Herria/ Localidad :

Edukiera guztira / Capacidad total:

Edukiera guztira / Capacidad total:

Tanga edo botila kopurua / Nº depósitos o botellas:

Tanga edo botila kopurua / Nº depósitos o botellas:

Ezaugarriak fitxaren arabera / Características según ficha que se acompaña Nº:

Ezaugarriak fitxaren arabera / Características según ficha que se acompaña Nº:

2- Estankotasun-probak egin direla, eta emaitza ona eman dutela; &#9;&#9;2- Que se han realizado con resultado satisfactorio las pruebas previas a la puesta

2- Estankotasun-probak egin direla, eta emaitza ona eman dutela; &#9;&#9;2- Que se han realizado con resultado satisfactorio las pruebas previas a la puesta

eta maniobratzeko gailuak ere ongi dabiltzala.&#9;&#9; en servicio, y que los dispositivos de maniobra funcionan correctamente.

eta maniobratzeko gailuak ere ongi dabiltzala.&#9;&#9; en servicio, y que los dispositivos de maniobra funcionan correctamente.

3- Honekin batera doaz:&#9;&#9;3- Que se acompaña:

3- Honekin batera doaz:&#9;&#9;3- Que se acompaña:

- Tangako biltegiaren fitxa teknikoa edo enbase mugikorretarako eskema.&#9;n &#9;- Ficha técnica del almacenamiento en depósitos o esquema para envases móviles.

- Tangako biltegiaren fitxa teknikoa edo enbase mugikorretarako eskema.&#9;n &#9;- Ficha técnica del almacenamiento en depósitos o esquema para envases móviles.

- ………………………….……………………....…………....……….&#9; n &#9;- ………………………...........................……………………………...

- ………………………….……………………....…………....……….&#9; n &#9;- ………………………...........................……………………………...

Instalazioa egin duen enpresak bere gain hartzen du gaizki egikaritu izanari &#9;&#9;La empresa que ha realizado la instalación se responsabiliza, por un periodo de 4

Instalazioa egin duen enpresak bere gain hartzen du gaizki egikaritu izanari &#9;&#9;La empresa que ha realizado la instalación se responsabiliza, por un periodo de 4

egotz dakiokeen edozein akatsen eta akats horretatik eratorritako ondorioen &#9;&#9;años, contados desde la finalización de la instalación, de cualquier deficiencia

egotz dakiokeen edozein akatsen eta akats horretatik eratorritako ondorioen &#9;&#9;años, contados desde la finalización de la instalación, de cualquier deficiencia

erantzukizuna 4 urtez, instalazioa amaitzen den egunetik zenbatzen hasita.&#9;&#9;atribuible a una mala ejecución, así como de toda consecuencia que de ella se derive.

erantzukizuna 4 urtez, instalazioa amaitzen den egunetik zenbatzen hasita.&#9;&#9;atribuible a una mala ejecución, así como de toda consecuencia que de ella se derive.

&#9;&#9;

&#9;&#9;

&#9;Data&#9;Instalatzaile baimenduaren sinadura&#9; Enpresaren zigilua

&#9;Data&#9;Instalatzaile baimenduaren sinadura&#9; Enpresaren zigilua

&#9;Fecha&#9;Firma del instalador autorizado&#9;Sello de la empresa

&#9;Fecha&#9;Firma del instalador autorizado&#9;Sello de la empresa

(eredua / modelo GLP-I)

(eredua / modelo GLP-I)

&#9;TANGAKO PGL BILTEGIAREN FITXA TEKNIKOA&#9;FICHA TÉCNICA DE ALMACENAMIENTO

&#9;TANGAKO PGL BILTEGIAREN FITXA TEKNIKOA&#9;FICHA TÉCNICA DE ALMACENAMIENTO

&#9;&#9;DE GLP EN DEPÓSITOS

&#9;&#9;DE GLP EN DEPÓSITOS

&#9;Fitxa zk.:&#9;&#9;Nº ficha

&#9;Fitxa zk.:&#9;&#9;Nº ficha

Titularra / Titular: &#9;

Titularra / Titular: &#9;

Erabiltzailea / Usuario: &#9;

Erabiltzailea / Usuario: &#9;

Kokalekuaren helbidea / Dirección del emplazamiento: &#9;

Kokalekuaren helbidea / Dirección del emplazamiento: &#9;

&#9;

&#9;

Instalazio mota / Tipo de instalación:

Instalazio mota / Tipo de instalación:

n Etxekoa / Doméstico&#9; n Industria / Industrial &#9;n Merkatzaritza-Zerbitzuak / Comercial-Servicios &#9;n Besteak / Otros

n Etxekoa / Doméstico&#9; n Industria / Industrial &#9;n Merkatzaritza-Zerbitzuak / Comercial-Servicios &#9;n Besteak / Otros

n Lorategian / En jard&iacute;n&#9; n Patioan / En patio&#9;n Zabaltzan / En azotea &#9; n Besteak / Otros

n Lorategian / En jard&iacute;n&#9; n Patioan / En patio&#9;n Zabaltzan / En azotea &#9; n Besteak / Otros

Dagokion Araudia / Reglamento aplicable: &#9; Sailkapena / Clasificación:

Dagokion Araudia / Reglamento aplicable: &#9; Sailkapena / Clasificación:

TANGA / DEPÓSITO&#9;1&#9;2&#9;3&#9;4

TANGA / DEPÓSITO&#9;1&#9;2&#9;3&#9;4

Edukiera / Capacidad [m3]&#9;&#9;&#9;&#9;

Edukiera / Capacidad [m3]&#9;&#9;&#9;&#9;

Sailkapena / Clasificación&#9;&#9;&#9;&#9;

Sailkapena / Clasificación&#9;&#9;&#9;&#9;

Fabrikatzailea / Fabricante&#9;&#9;&#9;&#9;

Fabrikatzailea / Fabricante&#9;&#9;&#9;&#9;

Tanga mota edo modeloa / Tipo o modelo de depósito&#9;&#9; &#9;&#9;

Tanga mota edo modeloa / Tipo o modelo de depósito&#9;&#9; &#9;&#9;

Fabrikazio zk. / N.º fabricación&#9;&#9;&#9;&#9;

Fabrikazio zk. / N.º fabricación&#9;&#9;&#9;&#9;

CE markatua / Marcado CE&#9;&#9;&#9;&#9;

CE markatua / Marcado CE&#9;&#9;&#9;&#9;

Industria plaka zk. / N.º placa de Industria&#9;&#9; &#9;&#9;

Industria plaka zk. / N.º placa de Industria&#9;&#9; &#9;&#9;

Presioa / Presión:&#9;- Diseinukoa / Diseño [bar]

Presioa / Presión:&#9;- Diseinukoa / Diseño [bar]

&#9;- Seg.balb taraketa / Tarado válv.seg. [bar]

&#9;- Seg.balb taraketa / Tarado válv.seg. [bar]

&#9;- Probakoa / Prueba [bar]

&#9;- Probakoa / Prueba [bar]

Betetze hartunea / Boca de carga:

Betetze hartunea / Boca de carga:

(tangan edo lekuald. / en dep. o desplaz.)&#9;&#9;&#9;

(tangan edo lekuald. / en dep. o desplaz.)&#9;&#9;&#9;

Lur-konexioa (airekoetan)/ Puesta a tierra (en aéreos)

Lur-konexioa (airekoetan)/ Puesta a tierra (en aéreos)

[erresistentzia/ resistencia <FONT FACE="Symbol" W ]&#9;&#9;&#9;

[erresistentzia/ resistencia <FONT FACE="Symbol" W ]&#9;&#9;&#9;

Babes katodikoa / Protección catódica: &#9;- Mota / Tipo

Babes katodikoa / Protección catódica: &#9;- Mota / Tipo

&#9;&#9;- Anodo kop./ N.º ánodos

&#9;&#9;- Anodo kop./ N.º ánodos

&#9;&#9;- Potencial&#9;&#9;&#9;&#9;

&#9;&#9;- Potencial&#9;&#9;&#9;&#9;

Mugatzailea / Limitador [bar]

Mugatzailea / Limitador [bar]

Erregulazio tresneria / Equipo regulador&#9;Irteerako presioa / Presión salida [bar]:&#9;Emaria / Caudal [kg/h]:

Erregulazio tresneria / Equipo regulador&#9;Irteerako presioa / Presión salida [bar]:&#9;Emaria / Caudal [kg/h]:

Bestelako tresneria / Otros equipos&#9;Baporizazioa / Vaporización&#9;Aldatzea / Trasvase

Bestelako tresneria / Otros equipos&#9;Baporizazioa / Vaporización&#9;Aldatzea / Trasvase

&#9;[emaria / caudal kg/h]:&#9;[emaria / caudal [m3/h]:

&#9;[emaria / caudal kg/h]:&#9;[emaria / caudal [m3/h]:

Hoditeria / Tubería&#9;- Ø: .mm. Airekoa / Aérea: ... m. - Ø: ..mm.Lurpekoa / Enterrada: ... m.

Hoditeria / Tubería&#9;- Ø: .mm. Airekoa / Aérea: ... m. - Ø: ..mm.Lurpekoa / Enterrada: ... m.

(irteerako giltzaraino / hasta llave de salida o acometida)&#9;- Materiala / material: - Materiala / material:

(irteerako giltzaraino / hasta llave de salida o acometida)&#9;- Materiala / material: - Materiala / material:

Suteen aurka&#9;Itzalgailuak / Extintores:&#9; Kopurua/ Número&#9;Mota / Tipo&#9;Edukiera / Eficacia&#9; Kokapena / Ubicación

Suteen aurka&#9;Itzalgailuak / Extintores:&#9; Kopurua/ Número&#9;Mota / Tipo&#9;Edukiera / Eficacia&#9; Kokapena / Ubicación

babesteko tresneria

babesteko tresneria

Equipos defensa&#9;&#9;&#9;Hauts lehorra

Equipos defensa&#9;&#9;&#9;Hauts lehorra

contra incendios&#9;&#9;&#9;Polvo seco

contra incendios&#9;&#9;&#9;Polvo seco

&#9;Bestelako tresneria / Otros equipos

&#9;Bestelako tresneria / Otros equipos

ESKEMA / ESQUEMA:

ESKEMA / ESQUEMA:

Enpresa instalatzailea / Empresa instaladora: &#9;

Enpresa instalatzailea / Empresa instaladora: &#9;

……………...……, ………ko ………………..aren .…a. / ……………...……, a….de……..………..de………
……………...……, ………ko ………………..aren .…a. / ……………...……, a….de……..………..de………
(Sinadura eta zigilua / Firma y sello)
(Sinadura eta zigilua / Firma y sello)

&#9; TANGAKO PGL BILTEGIAREN HASIERAKO &#9; CERTIFICADO DE INSPECCIÓN INICIAL DE

&#9; TANGAKO PGL BILTEGIAREN HASIERAKO &#9; CERTIFICADO DE INSPECCIÓN INICIAL DE

&#9;IKUSKATZEAREN EGIAZTAGIRIA&#9;UN ALMACENAMIENTO DE GLP EN DEPÓSITOS

&#9;IKUSKATZEAREN EGIAZTAGIRIA&#9;UN ALMACENAMIENTO DE GLP EN DEPÓSITOS

&#9;Egiaztagiri-zk.:&#9;&#9;Nº CERTIFICADO

&#9;Egiaztagiri-zk.:&#9;&#9;Nº CERTIFICADO

Don &#9; jaunak/andreak.

Don &#9; jaunak/andreak.

del Organismo de control autorizado &#9;kontrol-Erakunde baimenduaren ordezkari denak

del Organismo de control autorizado &#9;kontrol-Erakunde baimenduaren ordezkari denak

EGIAZTATZEN DU&#9;&#9;CERTIFICA

EGIAZTATZEN DU&#9;&#9;CERTIFICA

1- Jarraian deskribatzen den instalazioko biltegiaren hasierako ikuskatzea &#9;1-. Que se ha realizado la inspección inicial del almacenamiento de acuerdo con el

1- Jarraian deskribatzen den instalazioko biltegiaren hasierako ikuskatzea &#9;1-. Que se ha realizado la inspección inicial del almacenamiento de acuerdo con el

egin duela, uztailaren 28ko 919/2006 Errege Dekretua (2006-9-4ko BOE) &#9;Real Decreto 919/2006, de 28 de julio (BOE 4-9-2006), y con el procedimiento

egin duela, uztailaren 28ko 919/2006 Errege Dekretua (2006-9-4ko BOE) &#9;Real Decreto 919/2006, de 28 de julio (BOE 4-9-2006), y con el procedimiento

betez eta ...................….. eguneko ....………………......…..... zenbakiko &#9;operativo interno Nº...………..…...... de fecha …....….......……....... , en la

betez eta ...................….. eguneko ....………………......…..... zenbakiko &#9;operativo interno Nº...………..…...... de fecha …....….......……....... , en la

barne-prozedura operatiboari jarraiki:&#9;instalación cuyas características son:

barne-prozedura operatiboari jarraiki:&#9;instalación cuyas características son:

Titularra / Titular : &#9;

Titularra / Titular : &#9;

Kokalekuaren helbidea / Dirección del emplazamiento: &#9;

Kokalekuaren helbidea / Dirección del emplazamiento: &#9;

&#9;

&#9;

&#9;TANGA / DEPÓSITO&#9;1&#9;2&#9;3&#9;4

&#9;TANGA / DEPÓSITO&#9;1&#9;2&#9;3&#9;4

&#9;Edukiera / Capacidad [m3]

&#9;Edukiera / Capacidad [m3]

&#9;Sailkapena / Clasificación

&#9;Sailkapena / Clasificación

&#9;Industria-plakaren zk. / N.º placa de Industria

&#9;Industria-plakaren zk. / N.º placa de Industria

2- UNE 60250 arauaren 10.2 eta 10.3 idatz-zatietan ezarritako entseguak &#9;2-. Que se han realizado, con resultado aceptable, los ensayos y verificaciones

2- UNE 60250 arauaren 10.2 eta 10.3 idatz-zatietan ezarritako entseguak &#9;2-. Que se han realizado, con resultado aceptable, los ensayos y verificaciones

eta egiaztapenak egin direla, emaitza onarekin&#9; establecidos en los apartados 10.2 y 10.3 de la norma UNE 60250

eta egiaztapenak egin direla, emaitza onarekin&#9; establecidos en los apartados 10.2 y 10.3 de la norma UNE 60250

3- Honako pertsona hauek probak ikuskatu dituztela:&#9; 3- Que han presenciado las pruebas

3- Honako pertsona hauek probak ikuskatu dituztela:&#9; 3- Que han presenciado las pruebas

&#9;Izena / Nombre&#9;NAN zk. / DNI&#9;den aldetik / en calidad de

&#9;Izena / Nombre&#9;NAN zk. / DNI&#9;den aldetik / en calidad de

OHARRAK / OBSERVACIONES:
OHARRAK / OBSERVACIONES:
&#9;(e)n, (e)ko aren (e)an&#9;En , a de de
&#9;(e)n, (e)ko aren (e)an&#9;En , a de de
(Ikuskatzailearen sinadura eta kontrol-erakundearen zigilua)
(Ikuskatzailearen sinadura eta kontrol-erakundearen zigilua)
(Firma del inspector y sello del Organismo de control)
(Firma del inspector y sello del Organismo de control)

(eredua / modelo GLP-II)

(eredua / modelo GLP-II)


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común