Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

188. zk., 2007ko irailaren 28a, ostirala

N.º 188, viernes 28 de septiembre de 2007


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila
Justicia, Empleo y Seguridad Social
5330
5330

100/2007 DEKRETUA, ekainaren 19koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Babeslaritzaren Erregelamendua onartzen duena.

DECRETO 100/2007, de 19 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Protectorado de Fundaciones del País Vasco.

Urriaren 18ko 404/1994 Dekretuaren bidez, Eusko Jaurlaritzaren Kontseiluak Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroa eta Babeslaritza antolatu eta jardunean jartzeko Erregelamendua onartu zuen. Erregelamendu horrek garatu egin zituen Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko ekainaren 17ko 12/1994 Legearen oinarri eragileak, hau da, askatasuna, erantzukizuna eta malgutasuna, ordura arte nagusi ziren murrizketei aurre eginez. Dekretu horrek, gainera, errespetatzen ditu fundazio bakoitzaren nahia eta jarduteko autonomia, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren zeregina baita Babeslaritzaren bidez interes orokorra babestu eta berrezartzeko beharrezko mekanismoak jartzea.

Mediante Decreto 404/1994, de 18 de octubre, el Consejo del Gobierno Vasco aprobó el Reglamento de organización y funcionamiento del Protectorado y del Registro de Fundaciones del País Vasco. Este Reglamento, en desarrollo de los principios inspiradores de la Ley 12/1994, de 17 de junio, de Fundaciones del País Vasco, basados en criterios de libertad, responsabilidad y flexibilidad frente a las restricciones hasta entonces imperantes, supuso un adecuado equilibrio entre el respeto a la voluntad fundacional y a la autonomía de funcionamiento de estas entidades en relación con los necesarios mecanismos de defensa y restablecimiento del interés general que corresponden a la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi a través del Protectorado.

Aipatutako urriaren 18ko 404/1994 Dekretuak Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Babeslaritza zein Erregistroa batera arautu zituen. Hala ere, batak nahiz besteak helburu desberdinak dituzte, printzipio ezberdinetan oinarritzen dira eta, beraz, oso arau desberdinak ematen dituzte.

El citado Decreto 404/1994, de 18 de octubre, regulaba de manera conjunta tanto el Protectorado como el Registro de Fundaciones del País Vasco. Sin embargo ambos persiguen finalidades diversas, están inspirados en principios diferentes y, en consecuencia, presentan un contenido normativo sustancialmente distinto.

Hori dela-eta, ikuspuntu sistematikotik eta arauak emateko teknikaren ikuspuntutik, egokiago iritzi zaio bakoitza dekretu-mailako arau desberdin baten bidez onartzeari. Era horretan, fundazioen Babeslaritzari eta Erregistroari dagozkien funtzioak argiago zehazten dira.

Por ello, se ha considerado más correcto desde un punto de vista sistemático y de técnica normativa su regulación en normas distintas con rango de Decreto. De esta manera se contribuye además a una mejor clarificación de las funciones que corresponden al Protectorado y al Registro de Fundaciones.

Ekainaren 17ko 12/1994 Legeak Babeslaritza bizia eta berria ezarri zuen, fundazioei sortzez dituzten xedeak gauzatzen laguntza emateko. Irizpide horri eutsiz, aholkularitza eta informazioa emateko administrazio organo moduan eratu zuen, nahiz eta interes orokorra babesteko eskatutako gain-ikuskapen funtzioak dituen eta funtzio horiek betetzen direla bermatu behar duen.

La Ley 12/1994, de 17 de junio, estableció un Protectorado ágil y moderno con misión de ayudar a las fundaciones en su tarea de llevar a cabo los fines fundacionales con eficacia. De acuerdo con este principio lo configuró como un órgano administrativo eminentemente asesor e informador, sin perjuicio de las funciones de supervisión exigidas por la tutela del interés general cuyo cumplimiento debe garantizar.

Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Babeslaritzan eta Erregistroan urte hauetan bildutako eskarmentuak aukera eman du fundazioen benetako funtzionamendua eta alor horretako Zuzenbide konparatua sakonago ezagutzeko, eta doktrina zientifikoen aurrerapenek aholkatu egiten dute Babeslaritzaren Araudi berria eta osoa egitea, erregistro aginduak bertatik bereiziz, Fundazioei Buruzko Euskal Legea aldarrikatu zenetik sortu diren eta etorkizunean sor daitezkeen fundazio askoren zerbitzura arautegi modernoa eta eraginkorra jartzeko.

La experiencia acumulada a lo largo de estos años en el Protectorado y Registro de Fundaciones del País Vasco, que ha permitido conocer con mayor profundidad el funcionamiento real de las fundaciones, la evolución del Derecho comparado en esta materia, y los avances de la doctrina científica, han aconsejado proceder a la elaboración de un nuevo y completo Reglamento del Protectorado, con previa desagregación de los preceptos registrales, al objeto de disponer de una regulación moderna y eficaz al servicio de las numerosas fundaciones que se han creado desde la promulgación de la Ley Vasca de Fundaciones y de las que en el futuro se han de constituir.

Erregelamendu berri honen berrikuntzen artean, honako hauek dira aipagarrienak:

Entre las novedades más destacables de este nuevo Reglamento cabe señalar las siguientes:

Babeslaritzari dagozkion funtzioak erruz garatzen dira, funtzioei laguntza eta aholkularitza emateari dagozkionak, aurreko arautegian Legean adierazitakoetara bidaltzen baitzuen.

Se desarrollan ampliamente las funciones que corresponden al Protectorado, especialmente las relativas al apoyo y asesoramiento a las fundaciones, frente a la reglamentación anterior que se remitía a las descritas en la Ley.

Hainbat eskakizun ezabatu dira, oso interbentzionistak zirelako, hain zuzen ere aurrekontu-araubideari eta gehigarrizko aurrekontuari dagozkionak, eta sailen funtzioak, fundazioek diharduten alor-eremuan eskumenak dituztenak, modu doituagoan arautu dira Legearen aurreikuspenei dagokienez; eta, ondorioz, behar-beharrezkoak diren izapideetan baino ez dute esku hartuko.

Se suprimen ciertos requerimientos, excesivamente intervencionistas, referidos al régimen presupuestario y al presupuesto adicional, y se regulan de una manera más ajustada a las previsiones de la Ley las funciones de los Departamentos con competencias en el ámbito sectorial en el que desarrollan sus actividades las fundaciones, reduciéndose su participación en aquellos trámites que no sean estrictamente necesarios.

Aholku Batzorde bat osatzen da, funtzio zehatz eta jakinagoak dituena eta funtzionamendu arinago eta formaltasun gutxiago dituena.

Se conforma una Comisión Asesora con unas funciones más concretas y precisas así como con un funcionamiento más ágil y menos formalista.

Erakundeek funtzionatzeko duten autonomiari ahalik eta gehien eusteko xedez, gobernu organoei buruzko zenbait alderdi baino ez dira arautzen, Babeslaritzarentzat eta fundazioekin harremanetan egon behar dutenentzat interesgarriak direnak.

Con la finalidad de respetar al máximo la autonomía de funcionamiento de estas entidades, se regulan exclusivamente determinados aspectos relativos al órgano de gobierno de especial interés para el Protectorado y para quienes han de relacionarse con las fundaciones.

Babeslaritzaren funtzioen arautegi berri bat ezartzen da fundazioen jardueren egiaztapenei dagokienez, beren funtzionamenduarekiko begirunea izango duena baina, aldi berean, fundazioek duten interes orokorrari eutsiko diona.

Se establece una novedosa regulación de las funciones del Protectorado sobre la verificación de actividades de las fundaciones que pretende ser respetuosa con su autonomía de funcionamiento pero a la vez eficaz en la salvaguarda del interés general al que las fundaciones están afectas.

Ondorioz, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko ekainaren 17ko 12/1994 Legearen 36.5 artikulua eta Azken Xedapenetatik bigarrena garatzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Babeslaritzaren Aholku Batzordeari eta interesa duten gainerako organoei entzun ondoren, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin bat etorriz, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuaren proposamenez, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2007ko ekainaren 19an egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, en desarrollo del artículo 36.5 y la Disposición Final Segunda de la Ley 12/1994, de 17 de junio, de Fundaciones del País Vasco, oída la Comisión Asesora del Protectorado de Fundaciones del País Vasco y demás órganos interesados, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, a propuesta del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 19 de junio de 2007,

XEDATU DUT:
DISPONGO:

Artikulu bakarra.– Onartu egiten da Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Babeslaritzaren Erregelamendua. Dekretu honen eranskinean dator erregelamendu hori.

Artículo único.– Se aprueba el Reglamento del Protectorado de Fundaciones del País Vasco, que se adjunta como anexo al presente Decreto.

ALDI BATERAKO XEDAPENA

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Dekretu hau indarrean jarri baino lehen hasitako espedienteak momentu horretara arte indarrean egongo diren xedapenen arabera izapidetu eta ebatziko dira.

Los expedientes iniciados antes de la entrada en vigor de este Decreto se tramitarán y resolverán con arreglo a las disposiciones vigentes hasta dicho momento.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Maila bereko edo apalagoko xedapenak indargabeturik geratuko dira, baldin eta dekretu honetan gai horren inguruan ezartzen denaren aurkakoak badira eta, bereziki, urriaren 18ko 404/1994 Dekretuaren 14. artikuluan jasotakoak badira, Babeslaritzari eta Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Aholku Batzordeari dagokionez; 404/1994 Dekretuaren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroa eta Babeslaritza Antolatu eta Jardunean Jartzeko Erregelamendua onartu zen.

Quedan derogadas todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango que en esta materia contradigan o se opongan al presente Decreto, y, en especial, las contenidas en el Decreto 404/1994, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Protectorado y del Registro de Fundaciones del País Vasco, en lo que hace referencia al Protectorado y a la Comisión Asesora de Fundaciones del País Vasco.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.– Arauzko garapena.

Primera.– Desarrollo reglamentario.

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuari ahalmena ematen zaio dekretu hau garatu eta betearazteko behar diren xedapenak hartzeko.

Se faculta al Consejero o a la Consejera de Justicia, Empleo y Seguridad Social para adoptar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución del presente Decreto.

Bigarrena.– Indarrean jartzeko eguna.

Segunda.– Entrada en vigor.

Dekretu hau 2007ko urriaren 1ean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día 1 de octubre de 2007.

Vitoria-Gasteiz, 2007ko ekainaren 19a.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 19 de junio de 2007.

Lehendakaria,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

El Lehendakari,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburua,

El Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social,

JOSEBA AZCÁRRAGA RODERO.

JOSEBA AZCÁRRAGA RODERO.

ERANSKINA
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO
ANEXO
REGLAMENTO DEL PROTECTORADO

FUNDAZIOEN BABESLARITZAREN

DE FUNDACIONES

ERREGELAMENDUA

DEL PAÍS VASCO

I. KAPITULUA
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO
CAPÍTULO I
DEL PROTECTORADO DE FUNDACIONES

FUNDAZIOEN BABESLARITZAZ

DEL PAÍS VASCO

1. artikulua.– Kontzeptua eta helburua.

Artículo 1.– Concepto y Finalidad.

Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko ekainaren 17ko 12/1994 Legeak honela dio bere 36. artikuluan: Babeslaritza administrazio organoa da, fundazioei aholkuak eta laguntza teknikoa ematen diena eta fundazioak kontrolatzen dituena. Organo horrek fundazio zuzenbidearen antolamendu zuzena erraztu eta bultzatzea du helburu, bai eta fundazioek legearen arabera eratu, jardun eta suntsitzen direla ere.

El Protectorado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 12/1994, de 17 de junio, de Fundaciones del País Vasco, es el órgano administrativo de asesoramiento, apoyo técnico y control de las fundaciones, y tiene como finalidad facilitar y promover el recto ejercicio del derecho de fundación y asegurar la legalidad de la constitución, funcionamiento y extinción de las fundaciones.

2. artikulua.– Adskripzioa eta jardute-eremuak.

Artículo 2.– Adscripción y áreas de actuación.

1.– Babeslaritza justizia-arloan eskumena duen Sailari atxikita dago eta Azterlan eta Lege Araubide Zuzendaritzaren bidez edo Sail honen egitura organikoa eta funtzionalak eskumena ematen dion Zuzendaritzaren bidez gauzatuko da.

1.– El Protectorado está adscrito al Departamento competente en materia de justicia, y se ejerce a través de la Dirección de Estudios y Régimen Jurídico o, en su caso, de la Dirección que, de acuerdo con la estructura orgánica y funcional de este Departamento resulte competente.

2.– Babeslaritzak honako jardute eremuak izango ditu:

2.– El Protectorado integra las siguientes áreas de actuación:

a) Fundazioen aholkularitza, laguntza teknikoa eta kontrola.

a) Asesoramiento, apoyo técnico y control de las Fundaciones.

b) Fundazioen Erregistroa eramatea.

b) Llevanza del Registro de Fundaciones.

3.– Babeslaritzak baliabide pertsonalak eta materialak izango ditu dagozkion funtzioak betetzeko, baliabide informatiko eta telematikoak batez ere, fundazioek sortzen dituzten agirien bolumen eta garrantziaren araberakoak.

3.– Para un adecuado ejercicio de sus funciones, el Protectorado estará dotado de los medios personales y materiales, especialmente informáticos y telemáticos, adecuados al volumen e importancia de la documentación que generan las fundaciones.

3. artikulua.– Babeslaritzaren egitekoak.

Artículo 3.– Funciones del Protectorado.

Babeslaritzak honako funtzioak beteko ditu:

El Protectorado desempeña las siguientes funciones:

a) Fundazio eskubideen erabilpen zuzena sustatzea, askatasun zibilaren eskubidea izaera suspertuz eta bultzatuz, gizarte eskuzabalaren adierazgarri moduan interes orokorraren helburuaren zerbitzupean.

a) Promover el recto ejercicio del derecho de fundación, estimulando e impulsando su carácter de derecho de libertad civil como expresión de la generosidad de la sociedad al servicio de fines de interés general.

b) Eratze bidean dauden fundazioei aplika dakizkiekeen lege-araubideari buruzko aholkuak eta informazioa ematea, interes orokorreko proiektu bat sustatzen dutenek bidezko figura juridikoaren bidez modu eraginkorrez egin dezaten.

b) Asesorar e informar a las fundaciones que se encuentren en proceso de constitución acerca del régimen jurídico sustantivo que les es aplicable a fin de que las personas promotoras de un proyecto de interés general puedan formalizarlo eficazmente mediante la figura jurídica pertinente.

c) Inskribatuta dauden fundazioei aplika dakizkien arauei buruzko aholkuak eta argibideak ematea, interes orokorra eta fundazioaren borondatea indarrean dauden ordenamendu juridikoaren arloan bete daitezen.

c) Asesorar e informar a las fundaciones ya inscritas acerca de la normativa que les sea aplicable al objeto de facilitar la satisfacción del interés general y de la voluntad fundacional en el marco del ordenamiento jurídico vigente.

d) Fundazioaren borondatea ulertu, ordeztu eta osatzea, fundazioaren gobernu-organoak hala eskatzen badu edo, bestela, bere kabuz, fundazioaren borondatea eta helburuak une bakoitzean dauden errealitateari eta inguruabarrei egokitzeko.

d) Interpretar, suplir e integrar la voluntad fundacional, a petición del órgano de gobierno de la fundación, o bien de oficio, al objeto de adecuar la voluntad y fines fundacionales a la nueva realidad y circunstancias imperantes en cada momento.

e) Fundazioen Erregistroa eramatea.

e) Llevar el Registro de Fundaciones.

f) Fundazio bakoitzak sortzaileak adierazitako borondateari jarraituz helburuak benetan betetzen dituela zaintzea.

f) Velar por el efectivo cumplimiento de los fines de cada fundación conforme a la voluntad expresada por el fundador.

g) Fundazioen baliabide ekonomikoak beren interes orokorreko helburuak eta legeetan aurreikusitako eginbeharrak betetzeko erabiltzen direla egiaztatzea.

g) Verificar la aplicación de los recursos económicos de las fundaciones al cumplimiento de sus fines de interés general y de las obligaciones previstas en las leyes.

h) Estatutuak aldatzeko eta batzeko akordioak onartzea eta iraungitzeko akordioak berrestea bai eta fundazioak likidatzek eragiketak kontrolatzea ere.

h) Aprobar los acuerdos de modificación estatutaria y fusión, y ratificar los acuerdos de extinción, así como controlar las operaciones de liquidación de las fundaciones.

i) Bidezko egintza judizialak gauzatzea.

i) Ejercer las acciones judiciales que procedan.

j) Pertsona juridiko publikoei sortzeko eskubidearen erabilerari dagokionez aholkuak ematea, eskubide horren erabilpena eskakizunak betez, mugei eutsiz eta bakoitzean antolamendu juridikoak finkatzen dituen prozedurei jarraituz egin dadin.

j) Asesorar a las personas jurídicas públicas en el ejercicio del derecho de fundación al objeto de que éste se desarrolle cumpliendo los requisitos, respetando los límites y siguiendo los procedimientos que el ordenamiento jurídico establezca en cada caso.

k) Fundazioak ordezkatzen dituzten elkarteekin elkarlana egitea, fundazioek dituzten proposamenak eta premiak ezagutzeko.

k) Colaborar con las asociaciones representativas de las fundaciones a fin de conocer las propuestas y necesidades del sector fundacional.

l) Notarioen eta jabego erregistratzaileen eta merkataritza erregistratzaileen erakunde ordezkariekin eten barik jarduteko bideei eustea, dagozkien eskumenak erabiltzeko beharrezkoa den koordinazioa lortzeko, betiere fundazioen mesedetan.

l) Mantener cauces de colaboración permanente con las Corporaciones representativas de notarios y registradores de la propiedad y mercantiles al objeto de lograr la coordinación necesaria en el ejercicio de sus respectivas competencias en beneficio de las fundaciones.

m) Lurralde Historikoetako Foru Aldundien aurrean bidezko iritzitako aldakuntzak bultzatzea, hain zuzen ere fundazioen zerga erregimenaren arloan eta interes orokorreko ekintzetan partaidetza pribatuarentzako zerga pizgarrien arloan.

m) Impulsar ante las Diputaciones Forales de los Territorios Históricos las modificaciones que se consideren oportunas de sus normas forales en materia de régimen tributario de las fundaciones y de incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés general.

n) Dauden fundazioei eta beren ekintzei buruzko behar besteko zabalkundea egitea, Fundazioen Erregistroari dagokion zabalkundeaz gain, erakundeek lortu nahi dituzten interes orokorren asetasun-mailak guztiek jakin ditzaten eta fundazioen onuradun izan daitezkeenen onurako izan dadin.

n) Dar publicidad suficiente, sin perjuicio de la publicidad propia del Registro de Fundaciones, de la existencia y actividades de las fundaciones a fin de lograr un general conocimiento de la satisfacción de intereses generales que estas entidades persiguen y así favorecer también a las personas potencialmente beneficiarias.

o) Elkarren arteko ezagutza eta, hala badagokio, Euskal Autonomia Erkidegoan dauden fundazioen arteko lankidetza sustatzea, baliabideak hobeto ustiatzeko eta beren jarduerak gehiago zabal daitezen.

o) Promover el conocimiento mutuo y, en su caso, la cooperación entre las fundaciones existentes en el País Vasco de cara a un mejor aprovechamiento de sus recursos y un mayor alcance de sus actividades.

p) Antolamendu juridikoak aitortzen dion beste edozein eginkizun burutzea.

p) Ejercer cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por el ordenamiento jurídico.

4. artikulua.– Justizia-arloko eskumena duen Sailaz.

Artículo 4.– Del Departamento competente en materia de justicia.

1.– Justizia arloan eskumena duen Saileko sailburuak honako eginkizunak izango ditu:

1.– El Consejero o la Consejera del Departamento competente en materia de justicia ejerce las siguientes funciones:

a) Fundazioen eraketa inskribatzeko espedienteak eta fundazioen estatutuak aldatzeko, batzeko edo ezabatzeko espedienteak agindu bidez ebaztea.

a) Resuelve, mediante Orden, los expedientes de inscripción de constitución, así como los de la modificación de estatutos, fusión y extinción de fundaciones.

b) Jaurlaritzaren Kontseiluari antolamendu juridikoan ezarritakoaren arabera bidezko egintza judizialez baliatzeko proposamena egitea.

b) Propone al Consejo de Gobierno el ejercicio de las acciones judiciales que procedan conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico.

c) Jaurlaritzaren Kontseiluari fundazioen arloko xedapen orokorretarako proposamenak aurkeztea.

c) Eleva al Consejo de Gobierno propuestas de disposiciones generales en materia de fundaciones.

2.– Babeslaritzari dagozkion gainerako funtzioak, Azterlan eta Lege Araubidearen zuzendariak gauzatuko ditu, baldin eta Alorreko Sailei ez badagozkie.

2.– Las demás funciones que corresponden al Protectorado serán ejercidas por el Director o la Directora de Estudios y Régimen Jurídico, sin perjuicio de las que corresponden a los Departamentos sectoriales.

5. artikulua.– Alorreko Sailez.

Artículo 5.– De los Departamentos sectoriales.

Fundazioek diharduten alorraren eremuan eskumenak dituzten Sailek Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko 36.4 artikuluan aurreikusitako txosten loteslea emango dute, Araudi honen 3. artikuluko d), f) eta g) idatz-zatietan azaldutako funtzioei dagokienez. Babeslaritzak horretarako hasiarazitako espedientearen kopia bidaliko die alorrean eskumena duten Sailei eta, bertan, hamabost eguneko epean ebatzi behar dituzten alderdiak adieraziko ditu berariaz.

Los Departamentos con competencias en el ámbito sectorial en que desarrollen sus actividades las fundaciones emitirán el informe vinculante previsto en el artículo 36.4 de la Ley de Fundaciones del País Vasco, en relación con las funciones descritas en los apartados d), f) y g) del artículo 3 de este Reglamento. A tal efecto, el Protectorado remitirá a los Departamentos sectorialmente competentes una copia del expediente instruido a tal efecto, con expresa indicación de los extremos sobre los que hayan de pronunciarse en el plazo de quince días.

6. artikulua.– Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Babeslaritzaren Aholku-Batzordeaz.

Artículo 6.– De la Comisión Asesora del Protectorado de Fundaciones del País Vasco.

1.– Babeslaritzaren Aholku-Batzordea aholku-emailea da eta honakoak izango ditu batzordekide:

1.– La Comisión Asesora del Protectorado tiene carácter consultivo, y está integrada por los siguientes miembros:

a) Justizia arloan eskumena duen Saileko Azterlan eta Araubide Juridikoaren zuzendaria.

a) El Director o la Directora de Estudios y Régimen Jurídico del Departamento competente en materia de justicia, que la presidirá.

b) Fundazioek diharduten alor-eremuan eskumenak dituzten Eusko Jaurlaritzako Sailak. Sail bakoitzeko ordezkaria zuzendaria izango da gutxienez.

b) Los Departamentos del Gobierno Vasco con competencias en el ámbito sectorial en que desarrollen sus actividades las fundaciones. La persona que ostente la representación de cada uno de estos Departamentos tendrá rango mínimo de Director o Directora.

c) Justizia arloan eskumena duen Saileko Azterlan eta Araubide Juridikoaren Zuzendaritzaren Idazkaritza Teknikoko arduraduna.

c) La persona Responsable de la Secretaría Técnica de la Dirección de Estudios y Régimen Jurídico del Departamento competente en materia de justicia.

2.– Aholku Batzordeko idazkariak hitz egin bai baina ezin izango du botorik eman. Justizia arloan eskumena duen Saileko Azterlan eta Araubide Juridikoaren Zuzendaritzari atxikita dagoen eta teknikari maila duen pertsona bat arituko da idazkari.

2.– Ejerce la Secretaría de la Comisión Asesora, con voz y sin voto, una persona de nivel técnico adscrita a la Dirección de Estudios y Régimen Jurídico del Departamento competente en materia de justicia.

7. artikulua.– Babeslaritzaren Aholku-Batzordearen egitekoak.

Artículo 7.– Funciones de la Comisión Asesora del Protectorado.

Babeslaritzaren Aholku-batzordeak honako funtzioak izango ditu:

La Comisión Asesora del Protectorado ejerce las siguientes funciones:

a) Babeslaritzak haren irizpidepean jartzen dituen gaiei buruz eskatzen dion laguntza ematea.

a) Prestar la asistencia que el Protectorado le requiera en relación con los asuntos que se le sometan a su consideración.

b) Fundazioen eraketa-inskripzioen espedienteei buruzko txostena ematea. Txostena fundazioaren xedeak zilegiak eta interes orokorrekoak direla egiaztatzeko baino ez da izango.

b) Emitir informe sobre expedientes de inscripción de la constitución de fundaciones. Este informe se limitará a verificar que los fines de la fundación son lícitos y de interés general.

c) Fundazioen alorreko xedapen orokorretarako proiektuetan txostena eman beharko du nahitaez.

c) Informar con carácter preceptivo los proyectos de disposiciones generales en materia de fundaciones.

8. artikulua.– Babeslaritzaren Aholku-Batzordearen jardute araubidea eta osaera.

Artículo 8.– Régimen de funcionamiento y composición de la Comisión Asesora del Protectorado.

1.– Babeslaritzaren Aholku Batzordeak osoko batzorde eta batzorde tekniko moduan jardungo du. Osokoari aurreko artikuluko a) eta c) idatz-zatietan aurreikusitako funtzioak dagozkio eta Batzorde Teknikoari b) idatz-zatian aurreikusitako txostena ematea.

1.– La Comisión Asesora del Protectorado funcionará en Pleno y Comisión Técnica. Corresponde al Pleno el ejercicio de las funciones previstas en los apartados a) y c) del artículo anterior, y a la Comisión Técnica emitir el informe previsto en su apartado b).

2.– Araudi honen 6.1 artikuluak aipatzen dituen kideak izango ditu Osokoak.

2.– El Pleno está integrado por los miembros a que hace referencia el artículo 6.1 de este Reglamento.

3.– Batzorde Teknikoko kideak honako hauek izango dira:

3.– La Comisión Técnica está integrada por los siguientes miembros:

a) Justizia arloan eskumena duen Saileko Azterlan eta Araubide Juridikoaren zuzendaria, batzordeburu arituko da.

a) El Director o Directora de Estudios y Régimen Jurídico del Departamento competente en materia de justicia, que la presidirá.

b) Osokoaren partaide izan eta kasu bakoitzean berariazko alorragatik eskumena duten Eusko Jaurlaritzako Sailak.

b) Los Departamentos del Gobierno Vasco que, formando parte del Pleno, sean competentes en cada caso por razón de la materia.

c) Justizia arloan eskumena duen Saileko Azterlan eta Araubide Juridikoaren Zuzendaritzaren Idazkaritza Teknikoko arduraduna.

c) La persona Responsable de la Secretaría Técnica de la Dirección de Estudios y Régimen Jurídico del Departamento competente en materia de justicia.

4.– Batzorde Teknikoko idazkariak hitz egin bai baina ezin izango du botorik eman. Justizia arloan eskumena duen Saileko Azterlan eta Araubide Juridikoaren Zuzendaritzari atxikita dagoen eta teknikari maila duen pertsona bat arituko da idazkari.

4.– Ejerce la Secretaría de la Comisión Técnica, con voz y sin voto, una persona de nivel técnico adscrita a la Dirección de Estudios y Régimen Jurídico del Departamento competente en materia de justicia.

5.– Batzordeburuak deialdia egin ostean bilduko da Osokoa bere funtzioak egiteko. Aztertu beharreko gaiak badaude edo Osoko Bilkurako kide batek hala eskatzen badu bilduko da Batzorde Teknikoa.

5.– El Pleno se reunirá para el ejercicio de sus funciones previa convocatoria de su Presidente. La Comisión Técnica se reunirá siempre que hubiere asuntos pendientes de tratamiento o alguno de los miembros del Pleno así lo solicitare.

6.– Batzordeburuak, hala erabakiz gero, gai jakin batean espezialistak edo adituak direnak arituko ahal izango dira Osoko edo Batzorde Teknikoko bilkuretan, hitz egin ahal izango dute baina ezin izango dute botorik eman.

6.– Podrán asistir a las reuniones, tanto del Pleno como de la Comisión Técnica, por decisión de su Presidente, especialistas o expertos en la materia de que se trate, con voz y sin voto.

7.– Babeslaritzaren Aholku-Batzordearen funtzionamenduaren arloan Araudi honetan aurreikusi bakoei dagokienez, Administrazio Publikoen Araubide Juridikoaren eta Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legean ezarrikoari eutsiko zaio.

7.– Para el funcionamiento de la Comisión Asesora del Protectorado se estará, en lo no previsto por este Reglamento, a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

II. KAPITULUA
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO
CAPÍTULO II
EL PROTECTORADO DE FUNDACIONES DEL PAÍS VASCO Y EL FUNCIONAMIENTO

FUNDAZIOEN BABESLARITZA

DE LAS FUNDACIONES

SECCIÓN 1.ª
DEL GOBIERNO DE LAS FUNDACIONES

ETA FUNDAZIOEN FUNTZIONAMENDUA

Artículo 9.– Funcionamiento del órgano de gobierno de las fundaciones.

1. ATALA
FUNDAZIOEN GOBERNUAZ

9. artikulua.– Fundazioen gobernu-organoaren funtzionamendua.

En defecto de disposición estatutaria expresa, regirán las siguientes reglas de funcionamiento del órgano de gobierno de las fundaciones:

Estatutuetan berariazko xedapenik ematen ez bada, fundazioen gobernu-organoak honako funtzionamendu arauak izango ditu:

a) Existirá un Presidente que ejercerá la representación de la fundación, salvo que el órgano de gobierno se la haya atribuido expresamente a otro de sus miembros, convocará y presidirá las reuniones del órgano de gobierno, dirigirá sus deliberaciones y velará por la ejecución de los acuerdos adoptados.

a) Fundazioburu bat egongo da, fundazioaren ordezkaritza egingo duena, baldin eta gobernu-organoak berariaz beste kide bati egotzi ez badio; gobernu-organoetako bilkuretarako deiak egingo ditu eta buru arituko da bilkura horietan, eztabaidak zuzenduko ditu eta hartutako akordioak betearazteko ardura hartuko du.

b) El órgano de gobierno designará a un Secretario de entre sus miembros, con voz y voto, o externo al mismo en cuyo caso carecerá de derecho de voto. El Secretario se encarga de levantar acta de las reuniones, custodiar la documentación de la fundación y expedir certificaciones con el visto bueno del Presidente.

b) Gobernu-organoak idazkari bat izendatuko du bere kideen artean, hizpidea eta botoa dituena, edo, kanpoko bat, eta horrela gertatuz gero ez du botorik izango. Idazkariak bilkuren aktak egin, fundazioaren agiriak zaindu eta egiaztagiriak ematen ditu, lehendakariaren oniritziarekin.

c) En los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad del Presidente será sustituido por el Vicepresidente o, en su defecto, por el miembro del órgano de gobierno de mayor edad, y el Secretario por el más joven.

c) Organoburuaren kargua bete barik edo bera ez dagoela edo gaixorik dagoela, lehendakariordea arituko da bere ordez eta, horren ezean, gobernu-organokide zaharrena. Idazkariaren ordez, aldiz, kide gazteena arituko da.

d) La reunión del órgano de gobierno será válida cuando concurran al menos la mitad más uno de sus miembros. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos, siendo dirimente en caso de empate el voto del Presidente. No obstante, será necesario el voto favorable de las dos terceras partes de los asistentes para la adopción de los acuerdos de modificación de estatutos, fusión y extinción de la fundación.

d) Gobernu-organoaren bilkura baliozkoa izateko, kideen erdia gehi bat batu beharko dira. Botoen gehiengoz hartuko dira erabakiak eta berdinketa gertatuz gero lehendakariaren botoak ebatziko du. Fundazioaren estatutuak aldatu, batu edo ezabatu ahal izateko, nolanahi ere, bertaratutakoen bi herenaren aldeko botoa ezinbestekoa izango da.

e) Los miembros del órgano de gobierno podrán conferir a cualquiera de los restantes la representación para actuar en reuniones del mismo, mediante comunicación escrita dirigida al Presidente, siempre con carácter específico para cada reunión.

e) Gobernu-organoko kideek ordezkatzeko baimena eman ahal izango diote gainerako beste edozein kideri, lehendakariari zuzendutako jakinarazpen-idazki baten bidez. Bilkura bakoitzerako egin beharko da berariaz.

f) Los acuerdos del órgano de gobierno serán llevados a un Libro de Actas. El acta de cada reunión, firmada por el Presidente y el Secretario, expresará todos los acuerdos adoptados así como la relación de convocados y asistentes, el resultado de las votaciones y, si así se solicita expresamente, los votos particulares.

f) Gobernu-organoaren ebazpenak Akta-Liburu batean jasoko dira. Lehendakariak eta idazkariak izenpetuko dute bilkura bakoitzeko akta eta, bertan, honakoak jasoko dira: hartutako erabaki guztiak, bilkurarako dei egindakoak eta bertaratutakoak, bozketen emaitzak, eta, berariaz eskatuz gero, boto partikularrak.

Artículo 10.– Vacantes.

10. artikulua.– Hutsuneak.

1.– Los miembros del órgano de gobierno están obligados a mantener dicho órgano con el número de miembros que, como mínimo, determinen los estatutos para la válida adopción de acuerdos, salvo que el fundador se haya reservado la facultad de designar dichos miembros o se la haya conferido a otros, en cuyo caso éstos asumen aquella obligación.

1.– Gobernu-organoan ebazpen baliodunak hartzeko estatutuek zehazten duten gutxienezko kide-kopuruari eusteko ardura kideena berena izango da. Hala ere, sortzaileak beretzat gorde badu kideak izendatzeko ardura edo beste batzuei esleitu badie ardura hori, sortzailearena edo horiena izango da ardura hori.

2.– Las vacantes que se produzcan entre los miembros del órgano de gobierno se cubrirán con arreglo a lo dispuesto en los estatutos y si ello no fuese posible se deberá promover la oportuna modificación estatutaria.

2.– Gobernu-organoko kideen artean sortzen diren hutsuneak estatutuetan ezarritakoari jarraituz beteko dira eta horrela bete ezin badira dagokion estatutu-aldaketa sustatu behar izango da.

Artículo 11.– Gestión provisional.

11. artikulua.– Behin-behineko kudeaketa.

1.– En los supuestos en que la fundación carezca de órgano de gobierno o éste haya sido suspendido en sus funciones por decisión judicial, el Protectorado asumirá provisionalmente la gestión de la actividad fundacional con la finalidad principal de dotar a la fundación del órgano de gobierno.

1.– Fundazioak gobernu-organorik ez badu edo epailearen ebazpenaz bere funtzioetan aritzeko ezgaituta baldin badago, Babeslaritzak hartuko du behin-behingoz fundazioaren jarduera kudeatzeko ardura, fundazioa gobernu-organoz hornitzeko batez ere.

2.– Se considerará que la fundación carece de órgano de gobierno cuando se haya quedado sin ninguno de sus miembros o cuando las vacantes existentes en su seno afecten de manera determinante a su normal funcionamiento.

2.– Honako kasu hauetan jo ahal izango da fundazioak ez duela gobernu-organorik: kiderik gabe geratu denean edo bere barnean dauden hutsuneek eguneroko jardunean erabateko eragina daukatenean.

3.– En los supuestos contemplados en este artículo el Protectorado, actuando de oficio o a instancia de persona interesada, solicitará la previa autorización judicial para asumir provisionalmente la gestión durante el plazo máximo de dos años.

3.– Artikulu honetan aurreikusitakoak gertatuz gero, Babeslaritzak, bere kabuz edo interesatuak eskatuta, epailearen aurretiko baimena eskatuko du gehienez bi urteko epean behin-behingoz kudeaketa bere gain hartzeko.

4.– Una vez que el órgano de gobierno de la fundación haya sido debidamente dotado de acuerdo con los estatutos, el Protectorado lo comunicará a la autoridad judicial dando por finalizada la gestión provisional.

2.– Fundazioaren gobernu-organoa estatutuen arabera hornitu ostean, Babeslaritza agintari judizialari jakinaraziko dio eta amaitutakotzat joko da behin-behineko kudeaketa.

5.– En el caso de que al Protectorado le resulte imposible dotar a la fundación de un órgano de gobierno de acuerdo con sus estatutos, comunicará a la autoridad judicial el inicio del procedimiento de extinción y liquidación de la fundación.

5.– Babeslaritzak fundazioa gobernu-organo batez hornitu ezin badu, betiere fundazioaren estatutuen arabera, fundazioa iraungi eta likidatzeko prozeduraren hasiera jakinaraziko dio agintaritza judizialari.

Artículo 12.– Autocontratación.

12. artikulua.– Autokontratazioa.

1.– Los miembros del órgano de gobierno que pretendan contratar con la fundación, ya sea en nombre propio o a través de cualquier persona física o jurídica interpuesta, habrán de presentar ante el Protectorado la solicitud de autorización de autocontratación, así como la documentación necesaria que justifique suficientemente la inexistencia de conflicto de intereses en la contratación a llevar a cabo.

1.– Fundazioarekin kontratatu nahi duten gobernu-organokideek, beren izenean edo bitarteko pertsona fisiko edo juridiko baten bidez, autokontrataziorako baimenaren eskabidea eta egin beharreko kontratazioan interes-gatazkarik ez dagoela behar bezala frogatzen duten agiriak aurkeztu beharko dizkiote Babeslaritzari.

2.– En el supuesto de que una persona física o jurídica vinculada contractualmente con la fundación pretenda formar parte del órgano de gobierno de la misma, deberá solicitar, con carácter previo a su nombramiento, la autorización de la autocontratación en los términos del párrafo anterior. En defecto de la autorización de la autocontratación no podrá ser nombrado miembro del órgano de gobierno.

2.– Kontratu bidez fundazioarekin lotuta dagoen pertsona fisiko edo juridiko batek fundazioko gobernu-organoko kide izan nahi badu, aurreko paragrafoan ezarritakoaren arabera autokontrataziorako baimena aurkeztu beharko du izendapena jaso baino lehen. Autokontrataziorako baimenak akatsik baldin badauka ezin izango da gobernu-organoko kidearen izendapena jaso.

3.– El expediente de autorización se resolverá por el Protectorado de manera motivada y principalmente sobre la base de la ausencia de conflicto de intereses. Se entenderá resuelto por silencio positivo cuando concurran las condiciones previstas en el artículo 37.1 de la Ley de Fundaciones del País Vasco.

SECCIÓN 2.ª
DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LAS FUNDACIONES

3.– Babeslaritzak, baimen-espedientea ebazterakoan, arrazoiak eman beharko ditu eta, batez ere, interes-gatazkarik ez egotea hartuko du oinarri. Euskal Autonomia Erkidegoko Legearen 37.1 artikuluan aurreikusitako baldintzak biltzen direnean administrazio-isiltasunez onartu egin dela ulertuko da.

Artículo 13.– Ejercicio económico.

2. ATALA
FUNDAZIOEN JARDUERA EKONOMIKOAZ

13. kapitulua.– Ekonomia-ekitaldia.

El ejercicio económico de las fundaciones será el establecido en sus estatutos, y en defecto de previsión expresa coincidirá con el año natural.

Fundazioen ekonomia-ekitaldia beren estatutuetan ezarritakoa izango da eta berariazko aipamenik egon ezean urte naturala izango da.

Artículo 14.– Régimen contable.

14. artikulua.– Kontularitza-araubidea.

La actividad contable de las fundaciones se ajustará a las normas del Plan General de Contabilidad en su adaptación a las entidades sin fines lucrativos.

Fundazioen kontularitza-jarduerak Kontularitzako Plan Orokorreko arauei eutsiko die, irabazi asmorik gabeko erakundeei dagokienez.

Artículo 15.– Inventario de cierre.

15. artikulua.– Itxieraren inbentarioa.

La contabilidad deberá cerrarse en cada ejercicio económico mediante un inventario que refleje con claridad y exactitud la situación patrimonial de la fundación. Dicho inventario-balance podrá limitarse a lo exigido a efectos del impuesto de sociedades, en cuyo caso se entenderá cumplida la remisión al Protectorado con la entrega a éste de una copia de la declaración fiscal correspondiente.

Kontabilitatea ekonomia-ekitaldi bakoitzean itxi beharko da, fundazioaren ondare-egoera argitasunez eta zehaztasunez islatzen duen inbentario batez. Sozietateen zergaren ondorioetarako eskatutakoa baino ez da egin behar inbentario-balantze horretan eta, ondorioz, dagokion zerga-aitorpenaren kopia aurkeztu ostean Babeslaritzari bidalitakotzat ulertuko da.

Artículo 16.– Llevanza de libros.

16. artikulua.– Liburuak eramatea.

1.– Las fundaciones deberán llevar el Libro de Inventarios y Cuentas Anuales, el Libro de Presupuestos, el Libro de Actas y el Libro Diario. Asimismo podrán llevar otros libros auxiliares si lo estiman conveniente según el sistema de contabilidad adoptado.

1.– Fundazioen ardurapean egongo da Inbentarioen eta Urteko Diru-kontuen Liburua, bai eta Aurrekontu-liburua, Akta-liburua eta Eguneko Liburua ere. Halaber, beste liburu osagarri batzuk ere hartuko dituzte euren ardurapean, beharrezko jotzen badute, erabiltzen duten kontabilitateko sistemaren arabera.

2.– El Libro de Inventarios y Cuentas Anuales se abrirá con el inventario de los bienes que constituyen la dotación inicial de la fundación y en el que se anotarán las altas y bajas de los bienes y derechos fundacionales, su valoración y los balances de situación al cierre de cada ejercicio económico.

2.– Inbentarioen Liburua eta Urteko Diru-kontuen Liburua fundazioaren hasierako dotazioa osatzen duten ondasunen inbentarioarekin batera zabalduko da eta, bertan, fundazioaren ondasun eta eskubideen sarrerak eta irteerak, balorazioa eta ekonomia ekitaldi bakoitza ixterakoan dagoen egoeraren balantzeak jasoko dira.

3.– El Libro de Presupuestos comprenderá el presupuesto de gastos e ingresos confeccionado por las fundaciones anualmente para el ejercicio siguiente así como la liquidación del presupuesto correspondiente.

3.– Aurrekontuen Liburuak, alde batetik, fundazioak urtero hurrengo ekitaldirako egiten duen gastu eta diru-sarrera aurrekontua jasoko du eta, beste aldetik, dagokion aurrekontuaren likidazioa.

4.– Los asientos de los Libros Diario y de Actas se llevarán de acuerdo con lo previsto en el Código de Comercio.

4.– Eguneko liburuaren eta Akta-liburuaren idazpenak Merkataritza Kodean aurreikusitakoari jarraituz egingo dira.

Artículo 17.– Conservación de libros.

17. artikulua.– Liburuak gordetzea.

Los Libros, incluidos los auxiliares, serán conservados por el órgano de gobierno de las fundaciones al menos durante un plazo de seis años. Dichos Libros, así como los registros y comprobantes de los asientos contables se pondrán a disposición del Protectorado cuando éste lo solicite.

Fundazioen gobernu-organoak gordeko ditu liburuak eta osagarriak eta gorde ere sei urteko epean gutxienez. Liburu horiek, erregistroak eta kontabilitateko idazpenen frogagiriak Babeslaritzaren esku jarriko dira horrek hala eskatzen duenean.

Artículo 18.– Régimen presupuestario.

18. artikulua.– Aurrekontu araubidea.

1.– El órgano de gobierno de la fundación remitirá al Protectorado en los últimos tres meses de cada ejercicio el presupuesto correspondiente al año siguiente acompañado de una Memoria explicativa y del certificado del acuerdo de aprobación del presupuesto.

1.– Fundazioaren gobernu-organoak ekitaldi bakoitzeko azken hiru hilabetetan hurrengo urteari dagokio aurrekontua igorriko dio eta, horrekin batera, azalpen memoria eta aurrekontua onartzen duen ebazpenaren egiaztagiria.

2.– El presupuesto se presentará con una estructura funcional, determinando los objetivos que se prevean alcanzar, las actividades precisas para su consecución y la cuantificación de los recursos financieros necesarios.

2.– Aurrekontuarekin batera egitura funtzional bat aurkeztuko da, honakoak adierazten dituena: lortu nahi diren helburuak, helburu horiek lortzeko beharrezkoak diren jarduerak eta beharrezko diru-baliabideen zenbatekoa.

3.– El presupuesto de la fundación será siempre equilibrado de tal modo que la totalidad de los ingresos cubra el importe de los gastos previstos.

3.– Fundazioaren aurrekontua orekatua izango da beti; beraz, diru-sarrerak aurreikusitako gastuak ordaintzeko beste izango dira.

4.– En el conjunto de ingresos se comprenderán cuantos perciba la fundación por cualquier concepto incluyendo, en su caso, los donativos y subvenciones que se reciban para su aplicación dentro del ejercicio así como el resultado de los ejercicios anteriores si el órgano de gobierno hubiese acordado aplicarlo a los fines fundacionales.

4.– Diru-sarreren taldean fundazioak edozein kontzeptuarengatik jasotzen dituen guztiak sartuko dira, ekitaldian zehar erabiltzeko jasotako dohainak eta diru-laguntzak barne, hala gertatuz gero, bai eta aurreko ekitaldietako emaitzak ere baldin eta gobernu-organoak fundazioaren helburuetarako erabiltzea erabaki badu.

5.– En el capítulo de gastos se separarán los de distinta naturaleza y se detallarán por conceptos, describiéndose especialmente los gastos de administración.

5.– Gastuen atalari dagokionez, izaera ezberdina dutenak bananduko dira eta zehaztu egingo dira kontzeptuen arabera, bereziki administraziorako gastuak.

Artículo 19.– Actividades empresariales.

19. artikulua.– Enpresa-jarduerak.

1.– Las actividades empresariales que desarrollen las fundaciones deberán ser puestas en conocimiento del Protectorado en el plazo de dos meses desde su inicio.

1.– Fundazioek egiten dituzten enpresa-jarduerak Babeslaritzari jakinarazi behar zaizkio, jarduerak hasi eta bi hilabeteko epean.

2.– La comunicación de las actividades empresariales deberá comprender:

2.– Enpresa-jardueren jakinarazpenak honakoak hartuko ditu bere barnean:

a) La especificación del tipo de actividades.

a) Jarduera-motaren zehaztapena.

b) La relación de las mismas con la finalidad fundacional.

b) Jarduerek fundazioaren helburuarekin duten zerikusia.

c) La estructura organizativa con expresión de instalaciones y establecimientos.

c) Antolamendu-egitura, instalazioak eta establezimenduak adierazten dituena.

d) Un estudio o memoria explicativa de la incidencia de tales actividades en la viabilidad económica de la fundación.

d) Fundazioaren bideragarritasun ekonomikoan jarduera horiek duten eraginari buruzko azterlana eta azalpen-memoria.

Artículo 20.– Actos de disposición o gravamen.

20. artikulua.– Erabiltze- eta zergapetze-egintzak.

1.– Los actos de disposición o de gravamen sobre los bienes o derechos que formen parte de la dotación o estén directamente adscritos al cumplimiento de los fines o su valor sea superior al veinte por ciento del activo de la fundación que resulte del balance anual, y los demás a que se refiere el artículo 22.2 de la Ley de Fundaciones del País Vasco, deberán ser comunicados al Protectorado en un plazo máximo de veinte días, contados desde la fecha de formalización de los mismos, para su constancia en el Registro de Fundaciones.

1.– Dotazioa osatzen duten edo helburuak betetzeko zuzenean atxikita dauden edo urteko balantzearen ondorioz fundazioaren aktiboa baino ehuneko hogeia baino handiagoko balioa duten ondasun eta eskubideen gaineko erabiltze-egintzak edo zergapetzeko egintzak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko 22.2 artikuluak aipatzen dituen gainerakoak Babeslaritzari jakinarazi beharko zaizkio Fundazioen Erregistroan jasota gera daitezen. Egintzak gauzatzen diren egunean hasi eta gehienez ere hogei eguneko epean jakinarazi beharko dira.

2.– A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior el órgano de gobierno remitirá al Protectorado la siguiente documentación:

2.– Aurreko paragrafoan ezarritakoaren ondorioetarako, gobernu-organoak ondorengo agiriak igorriko dizkio Babeslaritzari:

a) La documentación completa que formalice dichos actos de disposición o de gravamen o que acredite su realización.

a) Erabiltze- edo zergapetze-egintza horiek gauzatzen dituzten edo gauzatu izana egiaztatzen duten agiri guztiak.

b) Certificación de los acuerdos adoptados al respecto.

b) Horretarako hartutako ebazpenen egiaztagiria.

c) Una Memoria explicativa en la que se describan las razones que justifican y los objetivos perseguidos con los mencionados actos además de un expreso pronunciamiento acerca de la incidencia de los mismos sobre la viabilidad económica-financiera de la fundación.

c) Egintza horien arrazoiak eta lortu nahi diren helburuak azaltzen dituen memoria bat eta, gainera, egintza horiek fundazioaren ekonomia- eta finantza-bideragarritasunean duten eraginari buruzko berariazko adierazpena.

Artículo 21.– Destino de ingresos.

21. artikulua.– Diru-sarreren zertarakoa.

1.– Las fundaciones deberán destinar al menos el setenta por ciento de sus ingresos netos a la realización de los fines fundacionales. En ningún caso se considerarán como ingresos las aportaciones efectuadas en concepto de dotación, bien en el momento de su constitución, bien en un momento posterior.

1.– Fundazioek diru-sarrera garbien ehuneko hirurogeita hamarra erabili beharko dute gutxienez fundazioaren helburuetarako. Fundazioa eratzen denean edo geroago dotazio moduan egindako diru-ekarpenak ez dira inolaz ere diru-sarreratzat joko.

2.– No se computarán como ingresos:

2.– Honakoak ez dira diru-sarreratzat hartuko:

a) El importe total obtenido por actos de disposición o gravamen sobre bienes inmuebles integrados en la dotación o que hayan sido afectados de manera directa y permanente a los fines fundacionales, siempre que dicho importe se reinvierta en bienes o derechos de carácter dotacional o con la misma afección.

a) Dotazioa osatzen duten edo fundazioaren xedeei artez eta modu iraunkorrez atxiki zaizkion ondasun higiezinen gaineko erabiltze- edo zergapetze-egintzen ondoriozko zenbateko osoa, baldin eta diru-zenbateko hori dotaziorako edo atxikipen berbera duten ondasun edo eskubideetan berriro inbertitzen bada.

b) La contraprestación obtenida, incluida la plusvalía que se pudiera haber generado, por la enajenación o celebración de negocios jurídicos de carácter oneroso sobre títulos, valores, derechos económicos o bienes de naturaleza mobiliaria que estén integrados en la dotación o hayan sido afectados de manera directa y permanente a los fines fundacionales, siempre que la contraprestación se reinvierta en bienes o derechos de carácter dotacional o con la misma afección.

b) Titulu, balore, ekonomia-eskubide edo ondasun higiezinak besterendu edo horien gainean egindako kostu bidezko negozio juridikoengatik lortutako kontraprestazioa, sortutako gainbalioa barne, hala izanez gero, baldin eta dotazioa osatzen badute edo fundazioaren xedeei artez eta modu iraunkorrean atxiki baldin bazaizkio, betiere diru-zenbateko hori dotaziorako edo atxikipen berbera duten ondasun edo eskubideetan berriro inbertitzen denean. 	

3.– A los efectos de determinar el importe de los ingresos netos, del total de los ingresos brutos computables obtenidos por todos los conceptos se deducirán exclusivamente los gastos necesarios para la obtención de los mismos, no considerándose como tales los gastos de administración.

3.– Diru-sarrera garbien kopurua zehaztu ahal izateko, kontzeptu guztiengatik lortutako diru-sarrera garbi kontagarrien kopuru osotik beroiek lortzeko beharrezkoak diren gastuak kenduko dira bakarrik eta administrazio gastuak ez dira beharrezkotzat joko.

4.– Se consideran destinados a los fines fundacionales los gastos que efectivamente hayan contribuido al cumplimiento de los mencionados fines.

4.– Fundazioaren xedeetarako izendatutakoak horrelakotzat sailkatzeko, xede horiek lortzeko benetan balioa izan dutenak hartuko dira kontuan.

Artículo 22.– Gastos de administración.

22. artikulua.– Administrazio-gastuak.

1.– Se entenderá por gastos de administración:

1.– Honakoak izango dira administrazio-gastuak:

a) El importe de los gastos directamente ocasionados por la custodia, gestión y defensa de los bienes y derechos que integran el patrimonio de la fundación.

a) Fundazioaren ondarea osatzen duten ondasun eta eskubideen zaintza, kudeaketa eta defentsak zuzenean sortutako gastuen diru-zenbatekoa.

b) El reembolso de los gastos debidamente justificados que el desempeño de sus funciones ocasione a los miembros del órgano de gobierno y, en su caso, el importe de las retribuciones que para dichos miembros hubiese dispuesto expresamente el fundador.

b) Gobernu-organoko kideek beren funtzioetan aritzeagatik egin eta behar bezala egiaztatutako gastuen diru-itzulpena eta, hala badagokio, sortzaileak kideentzat berariaz ezarritako ordainsariak.

c) Las remuneraciones del personal al servicio de la fundación al que se le encomiende la gerencia o gestión, o la realización de otras actividades en nombre de la fundación.

c) Gerentzia edo kudeaketa edo fundazioaren izenean beste jarduera batzuk egiteko ardura ematen zaien eta fundazioaren zerbitzura dauden langileen ordainsariak.

2.– Los gastos de administración no podrán exceder del 20% de los ingresos netos obtenidos por la fundación. Ello no obstante, y con carácter excepcional, el Protectorado podrá autorizar, a solicitud motivada de la fundación, y con los límites y condiciones que establezca, la superación del citado porcentaje.

SECCIÓN 3.ª
DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS AL PROTECTORADO.

2.– Administrazio gastuak ez dira izango inoiz fundazioak lortutako diru-sarera garbien % 20tik gorakoak. Hala eta guztiz ere, salbuespen moduan, Babeslaritzak ehuneko horretatik gorakoak onartu ahal izango ditu, baldin eta fundazioak arrazoiak emanez hala eskatzen badu eta betiere berak ezartzen dituen muga eta baldintzekin.

Artículo 23.– Presentación de las cuentas.

3. ATALA
BABESLARITZARI KONTUAK EMATEAZ

23. artikulua.– Kontuak aurkeztea:

1.– Las fundaciones deberán presentar al Protectorado, dentro del primer semestre del año, los documentos prescritos en el artículo 27 de la Ley de Fundaciones del País Vasco acompañados de:

1.– Fundazioek urteko lehenengo seihilabetekoaren barruan, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko Legearen 27. artikuluan ezarritako agiriak aurkeztu beharko dizkio Babeslaritzari.

a) Solicitud firmada por la persona autorizada para representar a la fundación en la que se incluirá la manifestación de si existe o no la obligación de auditar las cuentas, de acuerdo con los supuestos contemplados en la Ley de Fundaciones del País Vasco y en el presente Reglamento.

a) Fundazioa ordezkatzeko baimena duen pertsonak izenpetutako eskabidea. Bertan, kontuak auditatu beharra dagoen ala ez adierazi beharko da, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko Legean aurreikusitakoaren arabera.

b) Certificación de los acuerdos del órgano de gobierno sobre la aprobación de los citados documentos, que acredite que las cuentas presentadas se corresponden con las auditadas en aquellos supuestos en que exista la obligación de auditar las cuentas, en cuyo caso se adjuntará también el informe de auditoría.

b) Agiri horien onarpenari buruzko gobernu-organoak hartutako erabakien frogagiria, hain zuzen ere aurkeztu diren kontuak auditatu beharra dutenak direla egiaztatzen duena. Hala gertatuz gero, auditoriaren txostena aurkeztu beharko da.

2.– Dentro de los tres meses siguientes a la fecha de su presentación, el Protectorado examinará si los documentos presentados son los exigidos por la Ley de Fundaciones del País Vasco, si están debidamente aprobados por el órgano de gobierno y si constan las preceptivas firmas del Presidente y del Secretario o, en su caso, la del patrono único. Si no se apreciasen defectos el Protectorado los remitirá al Registro de Fundaciones para su depósito y publicidad.

2.– Agiriak aurkeztu eta hiru hilabeteko epean Babeslaritzak egiaztatu egingo ditu Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko Legeak eskatutako agiriak diren ala ez, gobernu-organoak behar bezala onartuta dauden eta batzordeburuaren eta idazkariaren eta, hala badagokio, jabe bakarraren ezinbesteko sinadurak dauden. Akatsik ez badago Babeslaritzak Fundazioen Erregistroari igorriko dizkio agiriak, gordailatu eta argitaratzeko.

Artículo 24.– De la memoria anual de actividades.

24. artikulua.– Jardueren urteko memoria.

La Memoria anual de actividades deberá ser lo suficientemente explícita para permitir el conocimiento y justificación del cumplimiento de la finalidad fundacional y de la normativa aplicable, debiendo reflejar al menos:

Jardueren urteko memoriak behar beste azalpen izan beharko ditu, hain zuzen ere fundazioaren xedea bete den eta aplikatu beharreko arauak ezagutzeko eta egiaztatzeko, gutxienez honakoak azaldu beharko dira:

a) Las actividades realizadas durante el ejercicio con descripción de las condiciones y circunstancias en que se han desarrollado.

a) Ekitaldian zehar burututako jarduerak eta gauzatzerakoan izan diren baldintzak eta inguruabarrak.

b) Las modificaciones acaecidas en la composición del órgano de gobierno indicando los miembros que han sido objeto de nombramiento, suspensión, sustitución o cese.

b) Gobernu-organoaren osaeran izandako aldakuntzak. Zehaztu beharko dira izendatu, funtzioetan eten, ordeztu edo kargua utzi duten kideak.

c) La forma en que se ha dado cumplimiento a la obligación de dar publicidad suficiente a sus objetivos y actividades así como a la obligación de actuar con criterios de objetividad en la selección de sus beneficiarios.

c) Fundazioaren helburu eta jarduerei behar besteko zabalkundea eman beharra eta onuradunak aukeratzeko ojektibitate-irizpideak erabili beharra betetzeko modua.

d) El cuadro de financiación de la fundación con especial mención a los recursos ajenos y diferenciando entre las aportaciones de los particulares y las procedentes de entidades públicas.

d) Fundazioaren finantzaketa-irudia, inoren baliabideak berariaz aipatuz eta partikularrengandik eta erakunde publikoengandik jasotakoak bereiziz.

e) La gestión económica del patrimonio, a cuyos efectos expresará las modificaciones habidas en los bienes y derechos, con distinción entre los destinados o no con carácter permanente al cumplimiento de los fines fundacionales. Deberán expresarse también los actos de disposición y gravamen de bienes o derechos, operaciones de créditos concertados y las actividades económicas desarrolladas por la fundación.

e) Ondarearen kudeaketa ekonomikoa eta, horretarako, ondasun eta eskubideetan izandako aldakuntzak adieraziko dira fundazioaren xedeak betetzeko izaera iragankorrez izendatuak eta izendatu gabekoak bereiziz. Era berean, ondasun edo eskubideen, hitzartutako kreditu-eragiketen eta fundazioak burututako jarduera ekonomikoen erabiltze- eta zorpetze-egintzak adierazi beharko dira.

f) Cualquier otra cuestión relevante relativa al cumplimiento de las finalidades fundacionales y de los preceptos legales.

f) Fundazioaren helburuak eta legezko manuak betetzeari buruzko beste edozein kontu.

Artículo 25.– Liquidación del presupuesto.

25. artikulua.– Aurrekontuaren likidazioa.

1.– La liquidación del presupuesto deberá realizarse detallando tanto el origen de los ingresos como el destino de los distintos gastos.

1.– Aurrekontuaren likidazioan diru-sarreren jatorria eta gastuen zertarakoa adierazi beharko dira.

2.– En la parte correspondiente a los ingresos se deberá expresar:

2.– Diru-sarrerei dagokien atalean honakoak adierazi beharko dira:

a) Los obtenidos por las fuentes de ingresos ordinarias.

a) Ohiko diru-sarreretatik lortutakoak.

b) Las cantidades ingresadas por circunstancias y operaciones extraordinarias.

b) Ohi ez bezalako inguruabar eta eragiketengatik sartutako diru-zenbatekoak.

c) Los ingresos que se obtengan por la disposición o gravamen de elementos patrimoniales.

c) Ondare-elementuak erabiltze eta zergapetzearen ondorioz lortutako diru-sarrerak.

3.– En lo que respecta a los gastos deberá contener:

3.– Gastuei dagokienez honakoak jaso beharko ditu:

a) Detalle de los gastos de administración.

a) Administrazio-gastuen zehaztapena.

b) Detalle de los gastos propios de los fines fundacionales.

b) Fundazioaren xedeetarako gastuen zehaztapena.

c) Detalle de los gastos extraordinarios.

c) Aparteko gastuen zehaztapena.

Artículo 26.– Auditoría de cuentas.

26. artikulua.– Kontu-ikuskaritza.

1.– Las fundaciones que tengan relevancia económica deberán someterse a auditoría externa de cuentas en los términos establecidos en la ley que regule la auditoría de cuentas y en las normas que la desarrollen.

1.– Garrantzi ekonomikoa duten fundazioek kanpoko kontu-ikuskaritza jasan beharko dute, kontu-ikuskaritza arautzen duen Legean eta legea garatzen duten arauetan ezarritakoaren arabera.

2.– Tendrán la consideración de relevancia económica aquellas fundaciones en que concurran al menos dos de las siguientes circunstancias durante dos años consecutivos:

2.– Bi urtetan, bata bestearen ondoan, ondoren adierazten diren ezaugarrietako bi dauzkaten fundazioak izango dira garrantzi ekonomia dutenak:

a) Que el valor del patrimonio de la fundación sea igual o superior a 2.000.000,00 de euros. Se entiende por patrimonio la cifra total del activo que figure en el balance de situación de la fundación referido siempre a la fecha de cierre del ejercicio.

a) Fundazioko ondarearen balioa 2.000.000,00 eurokoa edo hortik gorakoa izatea. Fundazioaren egoera-balantzean agertzen den aktiboaren diru-zenbateko osoa izango da ondarea, ekitaldia amaitzen den egunean betiere.

b) Que el volumen de actividades gestionadas por la fundación sea igual o superior a 3.000.000,00 de euros, entendiendo por tal el importe neto anual de los ingresos de la fundación que figuren en el haber de la cuenta de resultados como consecuencia de las actividades ordinarias de aquélla.

b) Fundazioak kudeatutako jardueren bolumena 3.000.000,00 eurokoa edo gorakoa izatea, hau da, fundazioaren ohiko jarduerengatik emaitza-kontuko hartzekoan agertzen diren fundazioaren diru-sarreren urteko kopuru garbia.

c) Realización por sí misma de actividades empresariales o participación superior al 5% en cualquier sociedad que tenga limitada la responsabilidad de sus socios.

c) Berez enpresa jarduerak burutzea edo bazkideen erantzukizun mugatua duen edozein elkartetan % 5etik gorako partaidetza izatea.

d) Que el número o volumen de servicios remunerados por las personas beneficiarias predomine sustancialmente entre los prestados por la fundación.

d) Pertsona onuradunek ordaindutako zerbitzuen kopurua edo bolumena fundazioak egindakoak baino askoz handiagoak izatea.

e) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio económico sea superior a 50.

e) Ekonomia-ekitaldian zehar enplegatutako langileen batez besteko kopurua 50etik gorakoa izatea.

3.– En todo caso tendrán esta consideración las fundaciones en las que se den las circunstancias que obligan a las sociedades anónimas a someterse a una auditoría de cuentas.

3.– Kontu-ikuskaritza egitera behartzen duten ezaugarriak dituzten fundazioak, nolanahi ere, garrantzi handiko fundaziotzat joko dira.

4.– El órgano de gobierno de la fundación que reúna cualquiera de las circunstancias para ser considerada como de relevancia económica deberá comunicar dicha cualidad al Protectorado al objeto de que éste la haga constar en el Registro de Fundaciones.

4.– Garrantzi ekonomikoko fundaziotzat jotzeko ezaugarriak dituen fundazioko gobernu-organoak Babeslaritzari jakinarazi beharko dio, honek Fundazioen Erregistroan jasoaraz dezan.

Artículo 27.– Informe de los auditores.

27. artikulua.– Kontu-ikuskarien txostena.

1.– El informe redactado por los auditores de cuentas deberá contener, al menos, las siguientes consideraciones:

1.– Kontu-ikuskariek egindako txostenak, gutxienez, honakoak jaso beharko ditu:

a) Las observaciones sobre las eventuales infracciones a la normativa legal o estatutaria que hubieran comprobado a través de la contabilidad y de las cuentas anuales.

a) Kontabilitatearen eta urteko kontuen bidez egiaztatutako lege- edo estatutu-arauen ustezko hauspenei buruzko oharrak.

b) Las observaciones sobre cualquier hecho que hubieran comprobado, cuando éste suponga un riesgo para la situación financiera de la fundación.

b) Egiaztatutako edozein gertakizunari buruzko oharrak, fundazioaren finantza-egoerarentzat arriskua denean.

c) La existencia de supuestos de autocontratación de los miembros del órgano de gobierno de la fundación, ya sea directamente o por persona, física o jurídica, interpuesta.

c) Fundazioaren gobernu-organoko kideen autokontratazioak, artez edo pertsona fisiko edo juridikoaren bitartez egindakoak.

2.– Cuando la fundación esté obligada a auditoría externa, el informe que emitan los auditores deberá presentarse, junto con las cuentas sobre las que verse, en el Protectorado al objeto de su depósito en el Registro de Fundaciones.

SECCIÓN 4.ª
DEL CONTROL DE LAS FUNDACIONES

2.– Fundazioa kanpoko kontu-ikuskaritza egitera behartuta dagoenean, Babeslaritzan aurkeztu beharko da kontu-ikuskariek ematen duten txostena, ikuskapenaren gi diren kontuekin batera, Fundazioen Erregistroan gordailatzeko.

Artículo 28.– Verificación de actividades.

4. ATALA
FUNDAZIOEN KONTROLAZ

28. artikulua.– Jardueren egiaztapena.

1.– Al Protectorado corresponde, entre otras funciones, velar por el efectivo cumplimiento de los fines fundacionales así como verificar si los recursos económicos de las fundaciones han sido aplicados al cumplimiento de las finalidades fundacionales y de las obligaciones previstas en la normativa vigente.

1.– Babeslaritzak, besteak beste, honakoak egiaztatu beharko ditu: fundazioen helburuak benetan betetzen diren, fundazioaren baliabide ekonomikoak fundazioak dituen helburuetarako erabili diren eta indarrean dauden arauetan aurreikusitako eginbeharrak betetzen diren.

2.– El Protectorado incoará expediente de verificación de actividades cuando se constaten o resulten indicios de cualquiera de los siguientes supuestos:

2.– Babeslaritzak jarduerak egiaztatzeko espedientea hasiaraziko du honakoak egiaztatu edo susmatzen direnean:

a) La falta de presentación de las cuentas de manera reiterada.

a) Kontuak behin eta berriro ez aurkeztea.

b) Irregularidades en la gestión económica de la fundación.

b) Fundazioaren ekonomia-kudeaketan irregulartasunak sortu direnean.

c) La falta de adecuación entre los fines fundacionales y las actividades efectivamente desarrolladas.

c) Fundazioaren helburuak eta benetan burututako jarduerak bat ez datozenean.

d) Inactividad de la fundación.

d) Fundazioak inolako jarduerarik ez duenean.

e) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por el ordenamiento jurídico vigente así como de la voluntad del fundador o de los estatutos.

e) Legeek ezartzen dituzten eginbeharrak, sortzailearen borondatea edo estatutuak ez betetzea.

3.– La resolución del Protectorado de incoación de este expediente determinará la forma, las condiciones y el plazo en que se llevará a cabo la verificación de actividades.

3.– Babeslaritzak espediente hori hasiarazteko ematen duen ebazpenak zehaztuko ditu jarduerak egiaztatzeko modua, baldintzak eta epea.

Artículo 29.– Plazo de la verificación.

29. artikulua.– Egiaztatzeko epea.

1.– El procedimiento de verificación de actividades deberá concluir en el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente al de su notificación al órgano de gobierno de la fundación.

1.– Jarduerak egiaztatzeko prozedura fundazioaren gobernu-organoari jakinarazten zaion egunaren biharamunean hasi eta sei hilabeteko epean amaitu beharko da.

2.– No obstante, podrá ampliarse dicho plazo durante tres meses más cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

2.– Hala eta guztiz ere, epe hori luzatu ahal izango da honakoak geratzen direnean:

a) Cuando la verificación revista especial complejidad en atención al patrimonio fundacional, al volumen de actividades gestionadas, a la realización de actividades empresariales o a la participación en sociedades mercantiles.

a) Fundazioaren ondareagatik, kudeatutako jardueren kopuruagatik, enpresa-jarduerak egiteagatik edo merkataritza-elkarteetan esku hartzeagatik egiaztapena egitea bereziki nahaspilatsua gertatzen denean.

b) Cuando en el transcurso de la verificación de actividades se constaten nuevos hechos distintos de los que hubieren motivado la verificación de actividades.

b) Jarduerak egiaztatzen diren bitartean jardueren egiaztapenaren gai ez diren beste gertaera batzuk antzematen direnean.

Artículo 30.– Instrucción de la verificación.

30. artikulua.– Egiaztatzeko jarraibidea.

1.– La verificación de actividades podrá realizarse, entre otros, a través de los siguientes medios:

1.– Jarduerak egiaztatzeko, besteak bestea, honako bide hauek egongo dira:

a) Comparecencia voluntaria de los miembros del órgano de gobierno ante el Protectorado al objeto de dar cuenta y razón de los supuestos mencionados en el artículo 28.2 de este Reglamento.

a) Gobernu-organoko kideak borondatez Babeslaritzaren aurrean azaltzea, Araudi honetako 28.2 artikuluan aipatutako gaiei buruzko argibideak eta azalpenak emateko.

b) Presentación de documentos, libros, contabilidad, ficheros, facturas y cualquier otra documentación necesaria para la verificación de las actividades fundacionales.

b) Agiriak, liburuak, kontabilitate, fitxategi, faktura eta fundazioaren jarduerak egiaztatzeko beharrezkoa den beste edozein agiri aurkeztea.

c) Presentación de informe de auditoría ordenado por el Protectorado con la finalidad de determinar con claridad la imagen fiel del patrimonio fundacional y de su situación financiera.

c) Babeslaritzak agindutako kontaduritza-txosten bat aurkeztea, fundazioaren ondarea eta finantza-egoera argi eta garbi zehazteko.

d) Personación del Protectorado en la sede o locales de la fundación y en cualquier otro lugar donde ésta desarrolle sus actividades.

d) Fundazioak bere jarduerak egiten dituen egoitzan edo lokaletan Babeslaritza agertzea.

2.– Dichas actuaciones serán documentadas mediante actas, informes o certificaciones, que ostentarán el carácter de documentos públicos.

2.– Jarduera horien informazioa akta, txosten edo egiaztagiri bidez jasoko da eta agiri horiek publikoak izango dira.

Artículo 31.– Personal encargado de la verificación.

31. artikulua.– Egiaztapena egin behar duen pertsonala.

Las actuaciones de verificación de actividades serán realizadas por personal funcionario adscrito al Departamento con competencias en materia de justicia. En el ejercicio de las actuaciones de verificación podrán ser asistidos por funcionarios de los distintos Departamentos del Gobierno Vasco así como por asesores o consultores externos.

Justizia-arloan eskumenak dituen Sailari atxikitako funtzionarioek gauzatuko dituzte egiaztapen-jarduerak. Funtzionarioek, hala ere, Eusko Jaurlaritzako beste Sailetako funtzionarioen eta kanpoko aholkulari eta kontsultarien laguntza izan dezakete egiaztapen-jarduerak egiteko.

Artículo 32.– Resolución del procedimiento de verificación de actividades.

32. artikulua.– Jarduerak egiaztatzeko prozeduraren ebazpena.

1.– Si como consecuencia de la verificación de actividades el Protectorado constatare la existencia de alguno de los supuestos previstos en el artículo 28.2 de este Reglamento, lo pondrá en conocimiento del órgano de gobierno de la fundación, al objeto de que alegue lo que considere necesario en el plazo de diez días hábiles.

1.– Babeslaritzak, Jardueren egiaztapenaren ondorioz, Araudi honetako 28.2 artikuluan aurreikusitako kasuren bat dagoela antzematen badu, fundazioaren gobernu-organoari jakinaraziko dio, hamar asteguneko epean beharrezko iritzitako guztia azal dezan.

2.– Una vez oído éste, el Protectorado requerirá, en su caso, del órgano de gobierno de la fundación la adopción de las medidas que estime pertinentes para la corrección de las irregularidades detectadas.

2.– Babeslaritzak, entzun ondoren eta hala badagokio, antzemandako irregulartasunak zuzentzeko bidezko iritzitako neurriak hartzea eskatuko dio fundazioaren gobernu-organoari.

3.– El Protectorado concluirá el procedimiento de verificación de actividades mediante resolución expresa en la que se acordará:

3.– Babeslaritzak berariazko ebazpen baten bidez amaituko du egiaztapen-prozedura eta bertan honakoa ebatziko du:

a) Archivar el expediente de verificación de actividades por la falta de concurrencia o de acreditación de los supuestos previstos en el artículo 28.2 de este Reglamento, o por la efectiva adopción de las medidas correctoras propuestas.

a) Jarduerak egiaztatzeko espedientea artxibatzea, Araudi honetako 28.2 artikuluan aurreikusitako kasuak gertatu ez direlako edo kasu horiek egiaztatu ez direlako, edo, bestela, proposatutako zuzenketa-arauak hartu egin direlako.

b) Ejercer las acciones judiciales que en cada caso procedan.

b) Bakoitzean bidezkoak diren egintza judizialez baliatzea.

c) Remitir el expediente al Ministerio Fiscal, cuando se deduzca la existencia de ilícito penal en la actuación del órgano de gobierno de la fundación.

c) Fiskaltzari espedientea bidaltzea, fundazioaren gobernu-organoaren jardunean legearen aurkako zerbait penala dagoela antzematen denean.

4.– En los supuestos previstos en el artículo 38.1 de la Ley de Fundaciones del País Vasco, el Protectorado ejercitará, en todo caso, las siguientes acciones judiciales:

4.– Babeslaritzak, nolanahi ere, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko Legearen 38.1 artikuluan aurreikusitako kasuetan, honako egintza judizial hauetaz baliatuko da:

a) La sustitución, cese o suspensión de los miembros del órgano de gobierno de la fundación.

a) Fundazioko gobernu-organoko kideak ordezkatu, kendu edo ezgaitzea.

b) La responsabilidad de los miembros del órgano de gobierno de la fundación.

b) Fundazioko gobernu-organoko kideen erantzukizuna.

c) La autorización de la gestión provisional de la actividad de la fundación.

SECCIÓN 5.ª
DE LA MODIFICACIÓN ESTATUTARIA, FUSIÓN

c) Fundazioaren jardunaren behin-behineko kudeaketarako baimena ematea.

Y EXTINCIÓN

5. ATALA
ESTATUTUAK ALDATU, BATU ETA

EZABATZEAZ

Artículo 33.– Modificación estatutaria.

33. artikulua.– Estatutuak aldatzea.

1.– El acuerdo de modificación estatutaria acordada por el órgano de gobierno de la Fundación habrá de contar con la aprobación del Protectorado y ser inscrito en el Registro de Fundaciones del País Vasco.

1.– Estatutuak aldatzeko fundazioko gobernu-organoak emandako erabakiak Babeslaritzaren berrespena izan beharko du eta Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroan inskribatu beharko da.

2.– El órgano de gobierno de la Fundación tiene el deber de acordar la modificación de los estatutos fundacionales cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 31.2 de la Ley de Fundaciones del País Vasco.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko Legearen 31.2 artikuluan aurreikusitakoak gertatuz gero, Fundazioko gobernu-organoak fundazioaren estatutuak aldatzeko erabakia hartu behar du.

3.– Si el órgano de gobierno de la Fundación no procediere a llevar a efecto la modificación estatutaria cuando ésta fuera precisa, será requerido por el Protectorado para que en el plazo que señale, que no excederá de 6 meses, promueva la modificación oportuna. En el supuesto de que dicho requerimiento no sea atendido, el Protectorado, previo Informe de la Comisión Asesora, podrá instar a la Autoridad Judicial que ordene la realización de la modificación necesaria, sin perjuicio del ejercicio de la acción de responsabilidad que corresponda.

3.– Fundazioko gobernu-organoak estatutuak garaiz aldatzen ez baditu, Babeslaritzak eskatuko dio 6 hilabetetik gora gabeko epean dagokion aldaketa egiteko. Eskatutako aldaketa egiten ez bada, Babeslaritzak, Aholku-Batzordearen Txostena aztertu ostean, Agintaritza Judizialari eskatu ahal izango dio beharrezko aldaketa egiteko, dagokion erantzukizuna zehazteko egintzaz ere baliatu ahal izango dela.

Artículo 34.– Fusión.

34. artikulua.– Batuketa.

1.– El acuerdo de fusión habrá de contar con la aprobación del Protectorado y ser inscrita en el Registro de Fundaciones.

1.– Batzeko erabakiak Babeslaritzaren onarpena izan beharko du eta Fundazioen Erregistroan inskribatuko da.

2.– Las Fundaciones que se fusionen en una nueva o que sean absorbidas se disolverán, aunque no entrarán en liquidación, y el patrimonio fundacional se trasmitirá en bloque a la fundación nueva o a la absorbente, que asumirá los derechos y obligaciones de las que se extingan.

2.– Bat osatzeko biltzen diren edo xurgatuak diren fundazioak deuseztatu egingo dira, likidazioan sartzen ez badira ere, eta fundazioaren ondare osoa fundazio berriari edo xurgatzaileari eskuratuko zaio eta honek deuseztatukoaren eskubide eta betebeharrak hartuko ditu bere gain.

3.– En el supuesto contemplado en el artículo 32.2 de la Ley de Fundaciones del País Vasco, el Protectorado deberá cumplir los requisitos establecidos en el artículo 33.3 del presente reglamento.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko 32. artikuluan ezarritakoa gertatuz gero, Babeslaritzak Araudi honetako 33.3 artikuluan ezarritako eskakizunak bete beharko ditu.

Artículo 35.– Extinción.

35. artikulua.– Iraungipena.

1.– El acuerdo de extinción adoptado por el órgano de gobierno de la Fundación habrá de contar con la ratificación del Protectorado y ser inscrito en el Registro de Fundaciones del País Vasco.

1.– Fundazioa iraungitzeko fundazioko gobernu-organoak emandako erabakiak Babeslaritzaren berrespena izan beharko du eta Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroan inskribatu beharko da.

2.– Cuando el acuerdo del órgano de gobierno de la fundación no fuese ratificado por el Protectorado, podrá aquél instar a la autoridad judicial para que dicte Sentencia declarando la extinción de la fundación, sin perjuicio de la interposición de los recursos correspondientes.

2.– Babeslaritzak fundazioko gobernu-organoaren erabakia berresten ez badu, fundazioaren iraungipena aitortzeko Epaia emateko eskatu ahal izango dio fundazioak agintaritza judizialari, eta, horretaz gain, bidezko errekurtsoak aurkeztu ahal izango ditu.

3.– En caso de que no hubiera acuerdo del órgano de gobierno de la fundación, el Protectorado podrá instar la extinción ante la autoridad judicial.

3.– Fundazioko gobernu-organoak erabakirik hartzen ez badu, Babeslaritzak fundazioa iraungitzeko eskatu ahal izango dio agintaritza judizialari.

Artículo 36.– Proceso de liquidación.

36. artikulua.– Likidatzeko prozedura.

1.– El acuerdo de extinción o, en su caso, la resolución judicial que la declare pondrá fin a las actividades ordinarias de ésta y determinará el comienzo de las operaciones de liquidación.

1.– Iraungitzeko erabakiak edo fundazioaren ohiko jarduerak amaitutzat jotzen dituen ebazpen judizialak, hala gertatuz gero, hasiera emango diete likidatzeko eragiketei.

2.– La Fundación en proceso de liquidación conservará su personalidad jurídica debiendo añadir a su nombre la frase "en liquidación".

2.– Fundazioak likidazio-aldian dagoen bitartean nortasun juridikoari eutsiko dio eta bere izenari "likidazio-aldian" erantsi beharko dio.

3.– La liquidación de la fundación extinguida se realizará por el órgano de gobierno de la fundación bajo el control del Protectorado. A tal efecto el órgano de gobierno de la fundación dará cuenta al Protectorado de cada una de las operaciones de realización del activo o liquidación. No obstante, el Protectorado podrá solicitar del órgano de gobierno fundacional cuanta información considere necesaria, incluso con carácter periódico, sobre el proceso de liquidación.

3.– Fundazioko gobernu-organoak egingo du iraungitako fundazioaren likidazioa, betiere Babeslaritzaren kontrolpean. Horretarako, fundazioaren gobernu-organoak aktibo edo likidazio-eragiketa bakoitzaren berri emango dio Babeslaritzari. Alabaina, Babeslaritzak likidazio-prozedurari buruz beharrezko iritzitako informazio guztia eskatu ahal izango dio aldian-aldian edo noizbehinka fundazioko gobernu-organoari.

4.– El Protectorado impugnará ante la autoridad judicial los actos de liquidación que resulten contrarios al ordenamiento jurídico o a los estatutos de la fundación.

4.– Babeslaritzak agintaritza judizialaren aurrean inpugnatuko ditu ordenamendu juridikoaren edo fundazioko estatutuen aurkako likidazio-egintzak.

5.– Concluidas las operaciones de liquidación el órgano de gobierno de la fundación deberá otorgar la escritura de liquidación y remitir la misma al Protectorado para su aprobación.

5.– Likidazio-eragiketak amaitu ondoren, fundazioaren gobernu-organoak likidazio-eskritura eman beharko du eta Babeslaritzara bidali, onartua izateko.

6.– La escritura pública de liquidación de la Fundación deberá contener los siguientes elementos:

6.– Fundazioa likidatzeko eskritura publikoan honako hauek jasoko dira:

a) Acuerdo del órgano de gobierno de la Fundación como liquidador por el que se aprueben las operaciones de liquidación, el balance final y la ejecución del acuerdo del destino del remanente.

a) Fundazioaren gobernu-organoak likidatzaile gisa hartutako erabakia, honako hauek onartzen dituena: likidazio eragiketak, azken balantzea eta soberakinaren destinoari buruzko erabakia gauzatzea.

b) Justificación documental del destino del remanente resultante de la liquidación fundacional.

b) Fundazioaren likidazioaren ondorioz sortutako soberakinaren destinoaren frogagiriak.

7.– Aprobada la liquidación por el Protectorado la remitirá al Registro de fundaciones del País Vasco para la cancelación de los asientos referentes a la fundación y su inscripción en el Registro de Fundaciones.

7.– Babeslaritzak likidazioa onartu ondoren Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistrora bidaliko du, fundazioari lotutako idazpenak eta Erregistroko inskripzioa ezeztatzeko.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común