Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

115. zk., 2007ko ekainaren 15a, ostirala

N.º 115, viernes 15 de junio de 2007


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Ogasun eta Herri Administrazio Saila
Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila
Hacienda y Administración Pública
Justicia, Empleo y Seguridad Social
3382
3382

92/2007 DEKRETUA, maiatzaren 29koa, borondatezko aurreikuspen sozialeko erakundeen jarduera jakin batzuk arautzeko dena.

DECRETO 92/2007, de 29 de mayo, por el que se regula el ejercicio de determinadas actividades de las Entidades de Previsión Social Voluntaria.

Euskal Herriko Autonomia Estatutuak, bere 10.23 artikuluan, erabateko eskumena ematen dio Autonomia Erkidegoari Gizarte Segurantzan sartuta ez dauden mutualitateen arloari dagokionez.

El artículo 10.23 del Estatuto de Autonomía del País Vasco atribuye a la Comunidad Autónoma competencia exclusiva en materia de Mutualidades no integradas en la Seguridad Social.

Aipatutako artikulu hori betez, borondatezko aurreikuspen sozialeko erakundeak arautzen dituen urriaren 27ko 25/1983 Legea eman zen. Honen lehentasunezko helburuak eta informazio-printzipioak ziren, alde batetik, erakunde horien jardute-askatasuna eta garapena sustatzea eta, bestetik, erakunde horien kideen (aurrerantzean bazkide osoen) eta onuradunak diren pertsonen (aurrerantzean onuradunen) eskubideak, une oro, zaintzea. Aldi berean, lortu nahi zuena zen erakundeak kudeaketaren gardentasunaren eta gobernu-jardueretan bazkideen parte-hartze demokratikoaren irizpideen arabera ari zitezen.

En aplicación del citado artículo se dictó la Ley 25/1983, de 27 de octubre, sobre Entidades de Previsión Social Voluntaria, cuyos objetivos prioritarios y principios informadores eran fomentar la libertad de actuación y desarrollo de las citadas Entidades y velar, en todo momento, por los derechos de las personas asociadas (en adelante socios ordinarios) y de las personas beneficiarias (en adelante beneficiarios). Al mismo tiempo perseguía que las Entidades actuasen mediante criterios de transparencia en la gestión y participación democrática de los socios en sus actividades de gobierno.

Europar Batasunak gizarte-babeseko sistema publikoek Europako gizartearen bilakaera demografikoaren aurrean dituzten ahuleziek sortutako kezka jaso egin du eta aurreikuspeneko osagarriko sistemen sustapena bultzatu du, batez ere, enpresen baitan hartutako hitzarmenetatik eratorriak eta hitzarmen kolektibotik eratorriak, azken hau gizarte-aurreikuspena ezartzeko tresna estrategiko bezala hartuta, hain zuzen.

La Unión Europea ha recogido la preocupación producida por las debilidades de los sistemas públicos de protección social ante la evolución demográfica de la sociedad europea y ha impulsado el fomento de los sistemas de previsión complementarios, en particular los derivados de acuerdos en el seno de las empresas y derivados de la negociación colectiva como herramienta estratégica de implantación de la previsión social.

Testuinguru honetan sartzen da enpleguko pentsioen funtsen jarduerei eta ikuskapenari buruzko ekainaren 3ko 2003/41 EB Zuzentaraua. Zuzentarau honen asmoa da, pentsiodunak izango direnen eskubideen mesederako, enpleguzkoak, sektorialak deritzen zein enpresek bultzatutakoak diren eta beren kontura ari diren langileen partaidetza ere ahalbidetzen duten pentsio funtsak eratzen dituzten erakundeen kudeaketa eraginkorra eta finantzazko kaudimena laguntzea.

En este contexto se incardina la Directiva 2003/41 CE, de 3 de junio, relativa a las actividades y supervisión de fondos de pensiones de empleo. Esta Directiva pretende, en beneficio de los derechos de futuros pensionistas, favorecer la gestión eficaz y la solvencia financiera de aquellas instituciones que constituyen fondos de pensiones llamados de empleo, sectoriales o promovidos por las empresas y que permiten también la participación de los trabajadores por cuenta propia.

Zuzentarau horren arabera, enpleguko pentsioen funtsa da, duen forma juridikoa kontuan hartu gabe, kapitalizazio sistemen bitartez diharduen erakundea, enpresa edo arlo sustatzailearekiko juridikoki independentea dena, eta lehen aipatutako lan-harremanean sorburua duen lan hitzarmen edo kontratu baten oinarritutako prestazioak ematean datzan jarduera duena.

Según la citada Directiva el fondo de pensiones de empleo es aquella institución, con independencia de su forma jurídica, que opere mediante sistemas de capitalización, jurídicamente independiente de la empresa promotora o sector y cuya actividad consiste en proporcionar prestaciones sobre la base de un acuerdo o contrato de trabajo que tenga su origen en la precitada relación laboral.

Definizio horrek eta lehendik aipatutako lortu nahi diren helburuek irudikatzen dute aurreikusitako eredu europarra bat datorrela borondatezko aurreikuspen sozialeko gure erakunde gehienek bereganatu duten autonomiako ereduarekin.

Esta definición y los objetivos perseguidos referidos con anterioridad plasman la identificación del modelo previsional europeo con el modelo autonómico recogido por buena parte de nuestras Entidades de Previsión Social Voluntaria.

Hain zuzen ere, erakundeak, edo horiek osatzen dituzten aurreikuspen-planak, enpresen baitan negoziazio kolektibotik eratorritako hitzarmenak hartzeko baliabide egokia izan dira, gizarte-aurreikuspen neurriak ezartzeko tresna estrategiko bezala hartuta.

Efectivamente, las Entidades, o los Planes de Previsión que las integran han sido un instrumento idóneo para adoptar en el seno de las empresas acuerdos derivados de la negociación colectiva como herramienta estratégica de implantación de medidas de previsión social.

Europar Batasunaren jarraibideen azterketatik eta kontuan hartuta ezarritako neurri guztiak erretiro baita heriotza, ezintasun iraunkorra, iraupen luzeko langabezia edo gaixotasun larriko prestazioak ematen dituzten aurreikuspen sozialeko erakunde guztientzat beharrezkoak direla eta horiek bazkide osoen nahiz onuradunen babesa hobetuko dutela, horien eduki zati handi bat zabaldu egiten zaie estaldura horiek eskaintzen dituzten gainontzeko erakundeei. Zuzentarauan zehaztutako estandarrak funtsezkotzat jotzen dira BASEen kaudimena baita bazkide osoen (aktiboen, pasiboen edo etendura egoeran daudenen) eta aurrekoen kausadunak diren onuradunen eskubideak ere bermatzeko garaian, horiek guztiek konfiantza baitute Euskal Autonomia Erkidegoko gizarte aurreikuspenean. Horregatik, dekretu honek enpresen baitan sortutako gizarte aurreikuspena arautu ez ezik, aipatutako prestazioak ematen dituzten aurreikuspen sozialeko erakunde guztietan ere aplikatu beharko da.

Del análisis de las instrucciones comunitarias y teniendo en cuenta que las medidas establecidas son necesarias para todas las Entidades de Previsión Social Voluntaria que otorguen prestaciones de jubilación así como de fallecimiento, incapacidad permanente, desempleo de larga duración o enfermedad grave y que las mismas mejorarán la protección de los socios ordinarios y beneficiarios, se amplía gran parte de su contenido al resto de aquellas Entidades que ofrecen dichas coberturas. Los estándares definidos en la Directiva se consideran fundamentales a la hora de garantizar la solvencia de las EPSV y los derechos de los socios ordinarios (activos, pasivos o en suspenso), y de los beneficiarios, causahabientes de aquéllos, que confían en la previsión social del País Vasco. Por ello, este Decreto no sólo regula la previsión social que surge en el seno de las empresas, sino que será de aplicación, asimismo, a todas las Entidades de Previsión Social Voluntaria que otorguen las citadas prestaciones.

Urriaren 27ko 25/1983 Legearen lehenengo azken xedapenak Jaurlaritzari ematen dio ahalmena, Ogasun eta Herri Administrazio sailburuak eta Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuak horrela proposatuta, lege hura garatzeko arauzko xedapenak eman ditzan.

La Disposición Final Primera de la Ley 25/1983, de 27 de octubre, faculta al Gobierno para que a propuesta de la Consejera de Hacienda y Administración Pública y del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, dicte las disposiciones reglamentarias en desarrollo de la misma.

Dekretu honen xede diren gaiek urriaren 27ko 25/1983 Legearen edukia garatzea dute helburu, honako hauei dagokienez: BASEen prestazioak eta aurreikuspeneko mota ezberdinak, horien sustatzailea den bazkide babesle ezberdinaren arabera (11.2 artikulua); estatutu guztiek bete behar duten eduki minimotik eratorritako zehaztutako ekarpen edo prestazio sistemen sorrera (8.4 artikulua); bazkideek eta onuradunek duten Erakundearen egoerari buruzko informazioa jasotzeko eskubidea (lege horren 13.e artikulua); gobernu organoen, batzar nagusiaren (15. artikulua) eta gobernu batzarraren eskumenak baita azken horren eraketa (16. artikulua); baita erakundeen jardueraren eta ekonomia eta finantzazko egoeraren jarraipenaren gaineko administraziozko kontrolerako gaitasunak (18.2, 20.b artikuluak) eta funtsak inbertitzeko irizpideak (24. artikulua) ere. Halaber, kideak izan daitezenentzako informazioa eta horien babesa hobetzeko neurriak arautzen dira, borondatezko aurreikuspen sozialeko erakunde jakin batzuen publizitatezko jarduerei dagokienez, kontsumitzaileen eta erabiltzaileen defentsari eta publizitateari buruzko eskumen autonomikoaren arabera.

Las materias que son objeto del presente Decreto pretenden dar desarrollo al contenido de la Ley 25/1983, de 27 de octubre, en los aspectos referidos a las diferentes prestaciones de las EPSV y su plasmación a través de planes de previsión (artículo. 8.4); a las diferentes modalidades de previsión social atendiendo al diferente Socio Protector que las promueva (artículo 11.2); a la creación de sistemas de aportación o prestación definida derivadas del contenido mínimo que deben cumplir todos los Estatutos (artículo 8.4); al derecho a la información de los socios y beneficiarios sobre la situación de la Entidad (artículo 13.e) de la referida Ley; a las facultades de los Órganos de Gobierno, Asamblea General (artículo 15) y Junta de Gobierno y composición de esta última (artículo 16); así como a las facultades de control administrativo sobre el seguimiento de la actividad y estado económico-financiero de las Entidades (artículo 18.2, 20.b)); y a los criterios para la inversión de los fondos (artículo 24). Asimismo, se regulan medidas de mejora de la información y protección a los posibles asociados, en relación con la actividad publicitaria de determinadas Entidades de Previsión Social Voluntaria, de acuerdo con la competencia autonómica en materia de defensa de consumidores y usuarios y de publicidad.

Araudi honekin, borondatezko aurreikuspen sozialeko erakundeek eta horiek osatzen dituzten aurreikuspen-planek jarduera-esparru eraginkorragoa, kaudimen handiagokoa eta zorrotzagoa eskain dezaten lortuko da, bazkide osoen eta prestazioen onuradunen onurarako.

Con esta regulación se conseguirá que las Entidades de Previsión Social Voluntaria y los Planes de Previsión que las integran ofrezcan un marco de actuación más eficaz, más solvente y más riguroso en beneficio de los socios ordinarios y de los beneficiarios de las prestaciones.

Aldi berean, dekretu honek borondatezko aurreikuspen sozialeko erakundeei buruzko legearen araudia onartzeko den otsailaren 20ko 87/1984 Dekretua aldatzen du, erakunde hauek eman ditzaketen gaurko errealitatearekin zerikusi gehiago duten gertakizun eta prestazio batzuk aipatuz eta borondatezko aurreikuspen sozialeko erakundeen eta bazkide osoen nahiz onuradunen kaudimenaren bermearen mesederako diren arauak sartuz.

Al mismo tiempo, este Decreto modifica el Decreto 87/1984, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley sobre Entidades de Previsión Social Voluntaria, enumerando una serie de contingencias y prestaciones que pueden otorgar esta Entidades más acorde a la realidad actual, e introduciendo regulaciones a favor de la garantía de la solvencia de las Entidades de Previsión Social Voluntaria y de los socios ordinarios y beneficiarios.

Horregatik, urriaren 27ko 25/1983 Legearen lehenengo azken xedapena garatuz, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin eta gainontzeko organo aholkulariekin bat etorriz, Ogasun eta Herri Administrazio sailburuaren eta Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuaren proposamenez, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2007ko maiatzaren 29an egindako bileran arteztu eta onartu ondoren, honako hau,

En su virtud, en desarrollo de la Disposición Final Primera de la Ley 25/1983, de 27 de octubre, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi y demás órganos consultivos, a propuesta de la Consejera de Hacienda y Administración Pública y del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 29 de mayo de 2007,

XEDATU DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Aplikazio eremua.

Artículo 1.– Ámbito de aplicación.

1.– Dekretu hau aplikatuko zaie erretiro, heriotza, ezintasun iraunkor, langabezia edota gaixotasun larrirako aurreikuspen-planak batzen dituzten aurreikuspen sozialeko erakundeei (aurrerantzean BASE edo Erakundea) betiere ulertuta erakunde horien kideak direla bazkide babeslearekin lan lotura gordetzen edo gorde dutenak edo kooperatiba-elkarteen eta lan-elkarteen alorreko (aurrerantzean enplegu modalitatea) langile bazkideak edo lan-bazkideak; edo, bestela, gizarte segurantzako edozein araubidetan edo sistema publikoaren alternatiba diren mutualitateetan kotizatzen ari direlarik elkarren artean lan-harremana edo elkartezko lotura dutenak (bazkidetutako mota).

1.– El presente Decreto será de aplicación a las Entidades de Previsión Social Voluntaria (en adelante, EPSV o Entidad), que integren planes de previsión para la jubilación así como para fallecimiento, incapacidad permanente, desempleo de larga duración o enfermedad grave, cuyos miembros mantengan o hayan mantenido con el socio protector una vinculación laboral o sean socios trabajadores o de trabajo en el ámbito de las sociedades cooperativas y laborales (en adelante modalidad de empleo), o que, en su defecto, cotizando a cualquier Régimen de Seguridad Social o mutualidades alternativas del sistema público, mantengan entre sí una vinculación profesional o asociativa (en adelante, modalidad asociada).

2.– Halaber dekretu honi jarraitu beharko dio beste edozein borondatezko aurreikuspen sozialeko erakundek baldin eta erakunde horretan sartuta daudelarik pertsona fisikoak diren bazkide osoentzat eta onuradunentzat haren bazkide babesleak edo sustatzaileak garatzen baditu aurreko 1. paragrafoan azaldutako estaldura-jarduerak (aurrerantzean banan-banako modalitatea).

2.– Asimismo, será de aplicación para cualquier otra Entidad de Previsión Social Voluntaria, cuya socio protector o promotor sea una entidad financiera que desarrolle las actividades de cobertura descritas en el párrafo 1 anterior, para socios ordinarios y beneficiarios integrados en la misma que sean personas físicas (en adelante, modalidad individual).

3.– Aurreikuspen-planak deritzenak dira, hain zuzen, kontratuzko edo bazkidetutako itxuraz hartutako akordio haiek non ezartzen diren hainbat kontingentzia lortzeko baldintzak, betiere ulertuta plan horietan bertan eratzen eta arautzen direla kontingentzia horien ekarpenen eta prestazioen jardunbidea, eta kontingentzia horiek direla erretiroa, ezintasun iraunkorra, heriotza, epe luzeko langabezia, eta gaixoaldi larria. Aurreikuspen-planak laguntza arautegi itxuraz eratuko dira eta laguntza horiek zehaztu ahal izateko kapitalizatzeko finantza sistemak eta aktuarialak aplikatuko dituzte.

3.– Constituyen planes de previsión los acuerdos que revistan la forma contractual, asociativa, de acto constitutivo o normativa que instrumente y regule el régimen de aportaciones y prestaciones para la contingencia de jubilación, así como para las contingencias de fallecimiento, incapacidad permanente, desempleo de larga duración o enfermedad grave, así como las condiciones para su obtención. Los planes de previsión se formalizarán en reglamentos de prestaciones y aplicarán sistemas financieros y actuariales de capitalización para la determinación de las mismas.

4.– Lehenengo paragrafoan adierazitakoez gain BASE batek beste jarduera batzuek ere betetzen baditu, horiei atxikitako aktibo eta pasibo guztien multzoa argi zehaztuta egon beharko da eta erretiro, ezintasun iraunkor, heriotza, epe luzeko langabezia eta gaixoaldi larriko kontingentziengatiko prestazioekin loturiko eragiketekiko murriztuta. Atxikitako aktiboak eta pasiboak kudeatu eta antolatuko dira BASE horiek gara ditzaten gainontzeko jarduerak kontuan hartu gabe, jarduera desberdinen artean eskubideak eta obligazioak transferitzea erabat ezinezkoa delarik.

4.– Cuando una EPSV realice, además de las actividades descritas en el párrafo 1 anterior, otras distintas, deberá tener claramente delimitado el conjunto de activos y pasivos afectos a aquellas actividades, restringiendo dicho conjunto delimitado a las operaciones relacionadas con las prestaciones de jubilación, fallecimiento, incapacidad permanente, desempleo de larga duración y enfermedad grave. Los activos y pasivos afectos serán gestionados y organizados independientemente al resto de actividades desarrolladas por las EPSV, y sin que, en ningún caso, sea posible la transferencia de derechos y obligaciones entre las distintas actividades.

2. artikulua.– Gobernu Organoen prestakuntza eta formazioa.

Artículo 2.– Cualificación y formación de los Órganos de Gobierno.

1.– Dekretu honek ukitutako BASEak zuzendaritza eraginkorra eduki beharko dute eta behar adina esperientziaz eta prestakuntzaz jantzia gainera. Zuzendaritza lanetan benetan jardungo duena Erakundeko Gobernu Batzarra bera izango da edo bestela hartarako Zuzendaritza organo bezala izendatuak izan daitezen pertsonak.

1.– Las EPSV afectadas por el presente Decreto deberán contar con una dirección eficiente, con experiencia y cualificación suficientes. La dirección efectiva será ejercida por la propia Junta de Gobierno de la Entidad o por las personas designadas al efecto como órgano de Dirección.

2.– Gobernu Batzarreko zein Zuzendaritzako kide guztiek gizarte aurreikuspenetan gutxieneko jakinduria frogatu beharko dute. Beharrezko gaitasuna lortzearren, gutxienez honako baldintza hauetako bat bete beharko da:

2.– Todos los miembros de la Junta de Gobierno y de la Dirección deberán acreditar un nivel mínimo de conocimientos en previsión social. Al objeto de obtener la cualificación necesaria será preciso cumplir al menos uno de los siguientes requisitos:

a) Titulazio nahikoa izatea edo gizarte aurreikuspen alorrean prestakuntza edukitzea. Izangaiak titulazio nahikoa duela ulertuko da baldin eta lizentziatua edo diplomatua bada edo antzekorik badu. Gizarte aurreikuspen alorrean prestakuntza egiaztatzeari dagokionez, BASE baten benetako zuzendaritzan diharduten pertsonek lortu beharko dute gizarte aurreikuspen alorrean hartarako egiten diren ikastaroek ematen duten egiaztapena. Emateko gaitasuna dutenek emandakoak izan behar dira ikastaro horiek eta jakina, horretarako beharrezkoa da instantzia horiei Autonomia Erkidegoak behar bezala baimendu izana.

a) Titulación suficiente o acreditación de formación en previsión social. Se entenderá por titulación suficiente la acreditación de una licenciatura, diplomatura o similares. Respecto a la acreditación de formación en previsión social, las personas que realicen la dirección efectiva de una EPSV deberán obtener la acreditación que otorguen los cursos de formación sobre previsión social realizados al efecto. Estos cursos serán impartidos por instancias capacitadas y debidamente autorizadas por la Administración autonómica.

b) Egoki egiaztaturiko esperientzia gizarte aurreikuspen alorrean, gutxienez hiru urtekoa.

b) Experiencia, debidamente acreditada de, al menos, tres años en el sector de previsión social.

3.– Beharrezko prestakuntza honek ez ditu baldintzatuko BASEko gobernu organoetako kideek botoa ematerakoan hautagai eta hautatzaile izateko dituzten eskubideak. Hartarako, aipatutako organoetan sar daitezen kargu berriak urtebeteko epea izango dute beharrezko prestakuntza lortzeko.

3.– Esta necesaria cualificación no condicionará los derechos de sufragio activo y pasivo de los miembros de los Órganos de Gobierno de las EPSV. Para ello, los nuevos cargos que se incorporen a dichos Órganos contarán con un año de plazo para obtener la necesaria cualificación.

4.– Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak prestatuko du arau hura non gara dadin aurreikuspen gaietan artikulu honetan aipatzen diren ikastaroei buruzko inguruabarrak eta nondik norakoak.

4.– El Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social elaborará la correspondiente norma de desarrollo relativa al alcance de los cursos de previsión mencionados en el presente artículo.

3. artikulua.– Urteko kontuak eta kudeaketa txostena.

Artículo 3.– Cuentas anuales e informe de gestión.

Gobernu Batzarrak urtero Batzar Nagusiari beronek onetsi dezan aurkeztu beharko dizkio urteko kontu ikuskatuak baita ekitaldiko kudeaketa txostena ere.

La Junta de Gobierno deberá presentar anualmente a la Asamblea General, para su aprobación, las cuentas anuales auditadas así como un informe de gestión del ejercicio.

Kudeaketa txostenak gutxienez honako hau jaso beharko du:

El informe de gestión deberá contener como mínimo:

a) Ebaluaketa bat finantza merkatuei buruz.

a) Una evaluación de los mercados financieros.

b) Erakundeak eta plan bakoitzak ekitaldian lorturiko errentagarritasun garbia eta gainera erkaketa bat plan bakoitzeko urtean espero zen errentagarritasunari buruzko helburuarekiko (helburu hori inbertsio printzipioen adierazpenean bildutakoa da).

b) La rentabilidad neta obtenida en el ejercicio por la Entidad y por cada plan y una comparación con el objetivo anual de rentabilidad esperada recogido en la declaración de principios de inversión, por cada plan.

c) Plan bakoitzeko bazkide osoei eta onuradunen kopurua.

c) Número de socios ordinarios y beneficiarios de cada plan.

d) Bildutako kuotak, metaturiko ondarea eta modalitateen eta planen arabera ordaindutako eta xehatutako prestazioak.

d) Las cuotas recaudadas, patrimonio acumulado y prestaciones abonadas y desglosadas por modalidades y por plan.

e) Estatutuetan edo arautegietan izandako aldaketak.

e) Las modificaciones que se hayan producido en los Estatutos o Reglamentos.

f) Plan bakoitzeko altak, bajak, joan-etorriak eta lekuz aldatu izanak.

f) Las altas y bajas, movilizaciones y traslados de cada plan.

g) Plan bakoitzeko inbertsio xehatuak, dekretu honetako 11. artikuluaren 4. idatz-zatiko d) hizkiak aipatzen dituen inbertsioak xehaturik datozela.

g) Las inversiones desglosadas por cada plan, detallando aquellas a que se refiere la letra d) del párrafo 4 del artículo 11 del presente Decreto y justificando su idoneidad.

h) Erakundearen nondik norakoei buruz jakingarri eta aipagarria izan dadin beste edozein informazio hura.

h) Cualquier otra información relevante sobre la marcha de la Entidad.

Hala urteko kontuek nola kudeaketa txostenak Erakunderen aktiboak, pasiboak eta finantza egoera zintzo islatu beharko dituzte.

Tanto las cuentas anuales como el informe de gestión deberán reflejar una imagen fiel de los activos, pasivos y situación financiera de la Entidad.

4. artikulua.– Bazkide osoen eta onuradunen informazioa eta defentsa.

Artículo 4.– Información y defensa de los socios ordinarios y beneficiarios.

1.– Oro har, dekretu honek ukitutako BASE guztiek bazkide osoen eta onuradunen eskueran honako informazio hau ipiniko dute:

1.– Con carácter general, todas las EPSV afectadas por este Decreto pondrán a disposición de los socios ordinarios y beneficiarios la siguiente información:

a) Erakundearen estatutuak, beraiek atxikitako planaren arautegia eta gobernu organoen eraketa.

a) Los Estatutos de la Entidad y el Reglamento del plan al que se hayan adherido y la composición de los órganos de gobierno.

b) Hala estatutuei nola arautegiari buruzko aldaketak baita gobernu organoen eraketan gertatutakoak ere.

b) Las modificaciones estatutarias y reglamentarias y las modificaciones en la composición de los órganos de gobierno.

c) Inbertsio Printzipioen Adierazpena eta honek bere baitan jaso beharko du inbertitu diren aktiboen ondorioz edo horien kudeaketan erabilitako teknikak direla medio zein arrisku profila (handia, ertaina edo txikia) dagoen.

c) La Declaración de los Principios de Inversión que deberá incluir el perfil de riesgo (alto, medio o bajo) debido a los activos en los que se invierte o a las técnicas empleadas en su gestión.

d) Aurreikuspen-plan bakoitzean aplikatu beharreko portzentajea zehaztuko da. Portzentaje hori izango da otsailaren 20ko 87/1984 Dekretuaren 16. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz administrazio gastu kontzeptu moduan aplikatu beharrekoa eta planaren ondarearen gainean hainbat gastuk — balore higiezinak saldu eta erosteagatik bitartekaritzan izandakoek, alegia— ekarritako ehunekoa, eta Ogasun eta Herri Administrazio Sailak zehaztutako baldintzen arabera balore horien zorroaren errotazio-ratioaren ondorioz izandakoak.

d) Especificación del porcentaje a aplicar, en cada plan de previsión, en concepto de gastos de administración, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Decreto 87/1984, de 20 de febrero, así como del tanto por ciento que sobre el patrimonio del plan supongan los gastos de intermediación por la compra y venta de valores mobiliarios y del ratio de rotación de la cartera de dichos valores en los términos definidos por el Departamento de Hacienda y Administración Pública.

e) Erakundearen auditoreen nortasuna.

e) Identidad de los Auditores de la Entidad.

f) Eboluzio historikoa honako gaiei buruz: aurreikuspen-planaren ondarea; errentagarritasunari dagokionez urtean ezarritako helburuak; eta hiru ekitaldietatik bakoitzean, edo ekitaldiak hiru baino gutxiago izango balira, plana dagoenetik ekitaldi itxietan zehar planak lorturiko errentagarritasuna. Errentagarritasun historikoari buruzko informazioak bere baitan aitormen adierazi bat jaso beharko du non adieraziko den errentagarritasun horrek ez duela bermatzen ezta determinatu ere geroko errentagarritasunik. Honetarako, lortutako errentagarritasun kalkulua dekretu honen 13. artikuluko 5. idatz-zatian ezarritakoari egokituko zaio.

f) Evolución histórica del patrimonio del plan de previsión, de los objetivos anuales de rentabilidad establecidos y de la rentabilidad obtenida por el plan, en cada uno de los tres últimos ejercicios, o durante los ejercicios cerrados desde la existencia del plan, si su número fuera inferior a tres. La información sobre la rentabilidad histórica, debe incluir una declaración expresa que indique que la citada rentabilidad no garantiza ni determina rentabilidades futuras. A estos efectos, el cálculo de la rentabilidad obtenida se ajustará a lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 13 del presente Decreto.

g) Kasuan kasuko kontingentziei dagozkien ekarpenei eta prestazioei aplikatu beharreko zerga araubideari buruzko informazioa.

g) Información del régimen fiscal aplicable, tanto a las aportaciones como a las prestaciones correspondientes a las distintas contingencias.

2.– Zehaztutako prestazioko sistemaren aurreikuspen-planentzako, gutxienez urtean behin Erakundeak bazkide oso eta onuradun bakoitzari bidaliko dio ziurtagiri bat honako gaiei buruzkoa: aldi bakoitzean eginiko ekarpen zuzenak edo egotzitakoak; bazkidearen eskubide ekonomikoek, betiere eskubide horiek badaude, aldi horren amaieran eduki dezaten balore ekonomikoa; eta aldian beteriko prestazioen zenbatekoa. Halaber, beren bazkideekin harreman telematikorik gordetzen duenean salbu, kudeaketa txosten labur bat egin beharko da.

2.– Para los planes de previsión del sistema de prestación definida, al menos con periodicidad anual, la Entidad remitirá a cada socio ordinario y beneficiario una certificación sobre las aportaciones directas o imputadas realizadas en cada periodo, el valor al final del mismo de sus derechos económicos, si los hubiera, y el importe de las prestaciones satisfechas en el periodo. Asimismo, remitirá un informe de gestión abreviado, excepto cuando mantenga una relación telemática con sus socios.

Zehaztutako ekarpeneko sistemaren aurreikuspen-planentzako, gutxienez sei hilez behin Erakundeak bazkide oso eta onuradun bakoitzari bidaliko dio ziurtagiri bat honako gaiei buruzkoa: aldiaren hasieran, bere eskubide ekonomikoen balioa, zenbat den eragindako ondarearen zati alikuoten kopurua eta zati alikuota bakoitzaren balioa, aldian eginiko ekarpen zuzenak edo egotzitakoak eta baita eginiko mobilizazioak eta aldian beteriko prestazioen zenbatekoa ere; eta aldi horren amaieran, bazkidearen eskubide ekonomikoen balioa, zenbat den eragindako ondarearen zati alikuoten kopurua eta zati alikuota bakoitzaren balioa. Halaber, beren bazkideekin harreman telematikorik gordetzen duenean salbu, kudeaketa txosten labur bat egin beharko da.

Para los planes de previsión del sistema de aportación definida, al menos con periodicidad semestral, la Entidad remitirá a cada socio ordinario y beneficiario una certificación sobre el valor de sus derechos económicos, el número de partes alícuotas del patrimonio afecto que suponen y el valor de cada parte alícuota, al inicio del periodo; las aportaciones directas o imputadas realizadas en el periodo, así como las movilizaciones realizadas y las prestaciones satisfechas en el mismo; y el valor de sus derechos económicos, el número de partes alícuotas del patrimonio afecto que suponen y el valor de cada parte alícuota, al final del periodo. Asimismo, remitirá un informe de gestión abreviado, excepto cuando mantenga una relación telemática con sus socios.

3.– Informazio hau bazkide osoen eta onuradunen eskura ipintzeko, honelako bide hauetako batera joko da:

3.– La puesta a disposición de esta información a los socios ordinarios y beneficiarios se realizará:

a) Baldin eta bazkide oso eta onuradunak bostehun baino gehiago badira, banan bana bidalketa salbu, bide telematikoetara joko da haien kopurua bostehun baino handiagoa ez denean, aldiz, beste bide batzuk erabili ahal direlarik.

a) por medios telemáticos cuando el número de socios ordinarios y beneficiarios supere el de quinientos, salvo remisión individualizada, pudiendo efectuarse por otros medios cuando el total de aquéllos no supere dicho número.

b) Edonola ere, enplegu modalitateko erakundeentzat informazio hori bazkide oso eta onuradunen eskura ipini daiteke bai haien ordezkari sindikalen bitartez, enpresa bazkide babesleen bidez, behar bezala seinaleztaturiko iragarki taulak direla medio edo egoki iritzitzako baliabide telematikoak erabiliz.

b) en cualquier caso, para las Entidades de la modalidad de empleo, esta información podrá ponerse a disposición de los socios ordinarios y beneficiarios a través de sus representantes sindicales, de las empresas socias protectoras, de tablones de anuncios debidamente señalizados o de los medios telemáticos que se estimen oportunos.

c) Edonola ere, bazkide osoak edo onuradunak Gobernu Batzarrari berariaz eskatzen badio, informazio hori dagokionari emango zaio eta ez beste inori.

c) en todo caso, cuando un socio ordinario o beneficiario solicite esta información expresamente a la Junta de Gobierno, deberá facilitarse la misma de manera individual.

4.– Ogasun eta Herri Administrazio Sailak eta Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak 25/1983 Legeak eta 87/1984 Dekretuak –BASEak direlakoei buruzkoak– bildutako kontrolak beteko dituzte nolabait gordeta eta zainduta gera dadin artikulu honetan adierazitako eskubidea, bazkide osoaren eta onuradunaren informazio eta defentsarakoa, alegia. Beren eskubideak babesteko, edozein jarduera baino lehenago bazkide oso eta onuradunek BASEko Gobernu Batzarraren aurrean erreklamazioa aurkeztu beharko dute baita hark dagokion erantzuna eman ere. Hori dela eta, aipatutako prozedurari buruz informazio nahikoa eman beharko zaio bazkide osoari prestazioen Arautegian edo atxikitzeko buletinean.

4.– Los Departamentos de Hacienda y Administración Pública y de Justicia, Empleo y Seguridad Social ejercerán los controles recogidos en la Ley 25/1983 y en el Decreto 87/1984, de EPSV para la observancia del derecho a la información y defensa del socio ordinario y beneficiario señalado en este artículo. Los socios ordinarios y los beneficiarios, para la defensa de sus derechos, deberán presentar, previamente a cualquier actuación, reclamación ante la Junta de Gobierno de la EPSV que deberá suministrar oportuna respuesta. A este respecto se deberá dar cumplida información de dicho procedimiento al socio ordinario en el Reglamento de prestaciones o en el boletín de adhesión.

5.– Banan-banako modalitateko BASEek Batzar Nagusiaren bitartez Bazkidetuaren Defendatzaile bat izendatu beharko dute. Beronek bazkide babeslea alde batera utzirik bazkide oso eta onuradunen eskubideak babestuko ditu.

5.– Las Entidades de Previsión Social Voluntaria de la modalidad individual deberán designar, a través de la Asamblea General, un Defensor del Asociado que, de manera independiente al socio protector, velará por los derechos de los socios ordinarios y beneficiarios.

Aurreko paragrafoan adierazitakoari uko egin barik litekeena da kontsumitzaileek eta erabiltzaileek erabiltzea indarrean dagoen legedian nor bere burua babesteko aurreikusten diren beste bide batzuk eta batez ere kontsumo alorreko arauetan erregulatzen diren bitartekaritza eta arbitrajea.

Lo expresado en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de la utilización por parte de los consumidores y usuarios de otros sistemas de protección previstos en la legislación vigente, en especial, la mediación y el arbitraje regulados en la normativa de consumo.

5. artikulua.– Inbertsio Printzipioen Adierazpena.

Artículo 5.– Declaración de los Principios de Inversión.

1.– Gobernu Batzarrak Erakundearen inbertsio politika onetsiko du, gutxienez hiru urtean behin Batzarrak berak berrikusiko duen Inbertsio Printzipioen idatzizko Adierazpen baten bidez, eta hori aldatu ahal izango da merkatuen bilakaeraren edo beste faktore batzuen arabera, beti ere estatutuetan jasotako arauak aplikatuko direla zainduz eta erabaki horretatik eratorritako erantzukizunak bere gain hartuz.

1.– La Junta de Gobierno aprobará la política de inversión de la Entidad a través de una Declaración escrita de Principios de Inversión que se revisará, al menos, cada tres años por la Junta de Gobierno, pudiendo modificarse en función de la evolución de los mercados u otras variables, velando, en todo caso, porque se apliquen las normas estatutarias y asumiendo las responsabilidades que de dicha decisión se deriven.

2.– Adierazpen horrek gutxienez jaso beharko ditu inbertsioek berez daramatzaten arriskuak neurtzeko metodoak eta arrisku horien kudeaketa kontrolatzeko ezarritako prozedurak, inbertsio politikaren mugak barne daudelarik. Halaber jasoko ditu BASEak hartutako konpromisoen izaera, epe eta iraupenari dagokienez inbertsiorako estrategia eta hala dagokionean, konpromiso eta inbertsio politikaren arteko kongruentzia aztertuko du. Era berean jasoko du planaren ondarea inbertitzearen xede izan daitezkeen aktiboen adierazpena, eratorritako tresnez eragiketak baimentzen den ala ez eta eragiketa horiek estaldura izaera edo inbertsioarena daukaten zehaztuko du adieraziz, ordea, tresna horiek arrisku profilean erabiltzeak zein ondorio ekar dezakeen eta, hala badagokio, kontrataturiko tresna eratorrietatik datozen konpromisoen zenbatekoa. Azkenik, espero den errentagarritasunari buruz urteko helburua ere jaso beharra du.

2.– Dicha Declaración comprenderá, como mínimo, los métodos de medición de los riesgos inherentes a las inversiones y los procedimientos establecidos para el control de la gestión de dichos riesgos, incluyendo los límites de la política de inversión; la estrategia de inversión en relación con la naturaleza, plazo y duración de sus compromisos, en su caso, analizando su congruencia; indicación de los activos en los que se puede invertir el patrimonio del plan, especificando si se autorizan operaciones con instrumentos derivados y si éstas tienen carácter de cobertura o carácter de inversión, indicando las posibles repercusiones de la utilización de estos instrumentos en el perfil de riesgo y, en su caso, el importe de los compromisos que se deriven de los instrumentos derivados contratados; y el objetivo anual de rentabilidad esperada.

3.– Inbertsio Printzipioen Adierazpen aldatzeko beharrezkoa izango da Gobernu Batzarrak halako akordioa hartzea eta horren berri eman beharko du egiten den hurrengo Asanblada Nagusian.

3.– La modificación de la Declaración de Principios de Inversión requiere el acuerdo correspondiente de la Junta de Gobierno, debiendo dar cuenta del mismo en la primera Asamblea General que se celebre.

4.– Halaber, finantza tresnak arau ditzan araubidea ezarri beharko da honako helburuekin: Erakundearekin zerikusia duen edozein transakzio berreraikia izan dadin bai bere jatorria bai parte hartzen duten alderdiak bai noiz egin den eta tokia kontua hartuta; eta estatutuei eta indarrean dauden legezko xedapenei jarraituz, gizartearen aktiboak inbertitzea.

4.– Asimismo, se deberá establecer el régimen que regule las inversiones en instrumentos financieros a fin de que cada transacción relacionada con la Entidad pueda reconstruirse con arreglo a su origen, las partes que participen, su naturaleza y el tiempo y lugar en que se haya realizado, así como que los activos de la sociedad se inviertan con arreglo a sus estatutos y a las disposiciones legales vigentes.

Ogasun eta Herri Administrazio Sailari ahalmena ematen zaio kudeaketa kontroleko eta arriskuen kontroleko sistemek (aurreko paragrafoan aipatutakoak) gutxienez bete behar dituzten baldintzak ezartzeko baita sistema horiek badaudela eta badabiltzala jakinarazteko beharrezko modua ere.

Se faculta al Departamento de Hacienda y Administración Pública para establecer los requisitos mínimos que deberán cumplir los sistemas de control de gestión y control de riesgos, a que hace referencia el párrafo anterior, así como la forma en que deba informarse de la existencia y funcionamiento de dichos sistemas.

6. artikulua.– Administrazioari aurkeztu beharreko informazioa.

Artículo 6.– Información a facilitar a la Administración.

Dekretu honek ukitutako erakundeek ahalmena duten aginpideei gutxienez eman behar dieten informazioa honako hau da:

La información mínima que las Entidades afectadas por el presente Decreto deben facilitar a las autoridades competentes es:

a) Inbertsio Printzipioen Adierazpena.

a) La Declaración de Principios de Inversión.

b) Urteko kontu ikuskatuak eta kudeaketa txostena.

b) Las cuentas anuales auditadas y el informe de gestión.

c) Txosten aktuariala, hala badagokio.

c) El informe actuarial, en su caso.

d) Aktiboak kudeatzeko helburuz nahiz baloreak gordailatu eta zaintzeko eta berraseguratzeko beste hirugarren pertsonekin eginiko kontratuak.

d) Los contratos con terceras personas de gestión de activos, de depósito y custodia de valores y de reaseguro.

Ogasun eta Herri Administrazio Sailak ezar dezanarekin bat etorriz baliteke informazioa ematea arrisku profilari buruz baita administrazioak ekarritako gastuei eta aurreikuspen-planen errentagarritasun historikoari dagokienez ere.

Se podrá dar publicidad a la información relativa al perfil de riesgo, a los gastos de administración y a la rentabilidad histórica de los planes de previsión de acuerdo con lo que establezca el Departamento de Hacienda y Administración Pública.

7. artikulua.– Barruko kontrolerako prozedura.

Artículo 7.– Procedimiento de control interno.

Dekretu honek ukitutako BASEek bermatuko dute kontabilitate eta administrazio alorretan antolamendua egokia izan dadin. Halaber, BASE horiek beren antolamendu eta jardunari buruz barruko kontrolerako prozedurak edukiko dituzte. Prozedura horiek zainduko dute Erakundearentzat lana egiten duten langileen ibilera eta jarduna egokiak izan daitezen eta, halaber, BASEek bere bazkide oso eta onuradunekiko zintzo joka dezaten hala erakundeei beraiei dagozkien gaietan nola informazioari eta partaidetzari buruzkoetan.

Las EPSV afectadas por el presente Decreto garantizarán una adecuada organización administrativa y contable. Asimismo, dispondrán de procedimientos de control interno referidos a su organización y operativa, que velarán por el buen funcionamiento del personal que trabaja para la Entidad y por la actuación de las EPSV hacia sus socios ordinarios y beneficiarios en materias referidas a las mismas como las relativas a la información o a la participación.

8. artikulua.– Zuzkidura teknikoak.

Artículo 8.– Provisiones técnicas.

1.– Arrisku biometrikoak beren gain hartu edota inbertsioaren emaitza zein prestazio maila jakin bat bermatzen duten BASEek, aurreikuspen-plan bakoitzerako, beren gain hartutako betebeharrekiko nahikoa zuzkidura tekniko eratu beharko dute.

1.– Las EPSV que asuman riesgos biométricos y/o garanticen ya sea el resultado de la inversión ya sea un nivel determinado de prestaciones deberán constituir, por cada plan de previsión, las provisiones técnicas suficientes en relación con las obligaciones asumidas.

2.– Zuzkidura teknikoen gutxienezko zenbatekoa urtero kalkulatuko da prospekziorako metodo aktuarialak erabiliz _ nahiko zentzuzkoak eta zuhurrak direnak _ eta kontuan hartuko dira prestazio eta kotizazio gaietan dauden konpromiso guztiak Erakundearen pentsio modalitate guztiekin bat etorrita. Zenbateko hori nahikoa izan behar da uneko prestazioak finantzatzeko baita bazkide osoek sortutako eskubideetatik erator daitezen konpromisoak islatzeko ere. Zuhurtziaz ere aukeratuko dira pasiboak baloratzeko hipotesi ekonomikoak eta aktuarialak, kontrako desbideratze marjina egokia kontuan hartuta.

2.– El cálculo de la cuantía mínima de las provisiones técnicas deberá realizarse anualmente por personal actuario mediante la utilización de métodos actuariales prospectivos suficientemente prudentes, teniendo en cuenta todos los compromisos en materia de prestaciones y cotizaciones de acuerdo con las modalidades de pensión de la Entidad. Dicha cuantía deberá ser suficiente para financiar las prestaciones en curso, así como para reflejar los compromisos que se deriven de los derechos de pensiones devengados de los socios ordinarios. También se elegirán con prudencia las hipótesis económicas y actuariales para la valoración de los pasivos, teniendo en cuenta un adecuado margen de desviación desfavorable.

3.– Zuzkidura teknikoen kalkuluan erabilitako interes-tasa teknikoa izango da aurreikuspen-planari esleitutako inbertsiotako errentagarritasunaren barruko tasaren arabera zehatutakoa, Ogasun eta Herri Administrazio Sailak ezar ditzan baldintzekin bat etorriz. Interes-tasa teknikoak inola ere ezin du portzentajezko hiru puntuz gainditu aurreikusitako inflazio hipotesia, zuzkidura teknikoak zehazteko erabilitakoa, bere gehienezko muga % 5ekoa delarik.

3.– El tipo de interés técnico utilizado en el cálculo de las provisiones técnicas será el determinado en función de la tasa interna de rentabilidad de las inversiones asignadas al plan de previsión, de acuerdo con los requisitos que establezca el Departamento de Hacienda y Administración Pública. En todo caso el tipo de interés técnico no podrá superar en tres puntos porcentuales la hipótesis de inflación prevista utilizada para determinar las provisiones técnicas, con un límite máximo del 5%.

4.– Zuzkidura teknikoen kalkuluan erabiltzen diren taula biometrikoek ofizialak behar dute izan eta behar bezala eguneraturik egongo dira gainera. Era berean, kolektiboaren beraren esperientzian oinarrituriko taulak ere erabil ahal izango dira baldin eta haren eboluzioari egokituak direla egiaztatzen bada eta aurrekoak bezain onak badira.

4.– Las tablas biométricas que se utilicen en el cálculo de las provisiones técnicas deberán ser oficiales y estar debidamente actualizadas. Igualmente, podrán utilizarse tablas basadas en la propia experiencia del colectivo cuando se acredite que se ajustan a la evolución del mismo, siempre que no resulten menos exigentes que las anteriores.

5.– Txosten aktuarialak prestatzea ez dagokio baldin eta prestazioak berraseguraturik badaude.

5.– Cuando las prestaciones se encuentren reaseguradas no corresponderá elaborar informes actuariales.

9. artikulua.– Zuzkidura teknikoen finantzaketa.

Artículo 9.– Financiación de las provisiones técnicas.

1.– Aurreko 8. artikuluaren 1. idatz-zatian aipatzen diren erakundeek aurreikuspen-plan bakoitzerako gorde beharko dituzte aktibo nahikoak eta egokiak hartarako presta daitezen azterlan aktuarialetan zehaztutako zuzkidura teknikoak asetzeko helburuz.

1.– Las Entidades a que se refiere el apartado 1 del artículo 8 anterior deberán mantener, para cada uno de los planes de previsión, activos suficientes y adecuados destinados a cubrir las provisiones técnicas especificadas en los estudios actuariales elaborados al efecto.

2.– Hiru urtez jarraian beharrezko zuzkidura teknikoak asetzeko adina funts eraturik ez dagoenean edo ekitaldi bakoitzean dauden funtsak zuzkidura teknikoen % 90etik beherakoak direnean ezinbestez berrorekatzeko plan bat egin beharko du baita hori bazkide oso eta onuradunei jakinarazi ere. Plan hori Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren oniritziaren menpe egongo da baina lehenago Ogasun eta Herri Administrazio Sailak txosten lotesle bat emango du.

2.– En el supuesto de que, durante tres años consecutivos, no se disponga de fondos constituidos para cubrir las provisiones técnicas necesarias o cuando los fondos existentes en un ejercicio concreto sean inferiores al 90% del importe de aquéllas, la Entidad, obligatoriamente, deberá elaborar un plan de reequilibrio que deberá ponerse en conocimiento de los socios ordinarios y beneficiarios. Dicho plan estará sujeto a la aprobación del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social previo informe vinculante del Departamento de Hacienda y Administración Pública.

3.– Berrorekatzeko planak bere baitan programa bat eramango du eratutako funtsak eta zuzkidura teknikoen artean egon dadin defizita amortizatzeko.

3.– El plan de reequilibrio contendrá el programa de amortización del déficit existente entre los fondos constituidos y las provisiones técnicas.

Eratutako funtsak zuzkidura teknikoak asetzeari esleitzen zaizkion aktiboen merkatu-balorea bezalakoa definitzen dira.

Los fondos constituidos se definen como el valor de mercado de los activos que se asignen a la cobertura de las provisiones técnicas.

Kalkulua egiteko garaian bazkide oso eta onuradunen aurrean igarotako zerbitzuengatik eta, hala badagokio, hartutako obligazioengatik sortutako eskubideen kontzeptuan aitortzen den zenbatekoa, betiere eratutako funtsei badagozkie, haietako bakoitzari banaka egotziko zaio.

La cuantía reconocida en concepto de derechos por servicios pasados y, en su caso, de obligaciones ante socios ordinarios y beneficiarios que se correspondan con fondos constituidos se imputará individualmente, a efectos de cálculo, a cada uno de ellos.

Berrorekatzeko planak bere baitan bazkide pasiboekiko eta onuradunekiko obligazioak badaramatza bazkide aktiboei ezin zaizkie eratutako funtsak esleitu lehenengoekiko obligazioak funts horiekin ase arte.

Cuando el plan de reequilibrio incluya obligaciones con socios pasivos y beneficiarios no podrán asignarse fondos constituidos a los socios activos hasta haber cubierto con tales fondos todas las obligaciones con aquéllos.

Hala dagokionean, igarotako zerbitzuengatik aitortutako eskubideak eta dagozkien eratutako funtsen artean suertatutako alde positiboa defizit bat dakar, bazkide oso bakoitzarentzat banaka kalkulatuko dena.

En su caso, la diferencia positiva entre los derechos reconocidos por servicios pasados y los fondos constituidos correspondientes configura un déficit que se calculará individualizadamente para cada socio ordinario.

Bazkide pasibo edo onuradunen kasuan, esleitutako banako defizita sortuko da prestazioaren balore aktuariala eta esleitutako funts eratuaren arteko aldea bezalakoa.

En el caso de socios pasivos o beneficiarios, el déficit individual asignado surgirá como diferencia entre el valor actual actuarial de la prestación y el fondo constituido asignado.

Berrorekatzeko planak aurreikusi beharko du aurreikuspen-planak ekarpenak jaso ditzan, une oro, diruzaintza moduan edo merkatu antolatuetan ohiz kotizatzen duten finantza-aktiboak bezala. Horien zenbatekoa ezin da izan ekitaldi bakoitzean bazkide pasibo edo onuradunei dagozkien prestazioengatik ordaindu behar diren kopuruak baino txikiagoa.

El plan de reequilibrio deberá prever que, en todo momento, el plan de previsión reciba las aportaciones en forma de tesorería o activos financieros habitualmente cotizados en mercados organizados, por importe no inferior a las cantidades a abonar en cada ejercicio por razón de las prestaciones correspondientes a socios pasivos o beneficiarios.

Bazkide oso bakoitzaren banan-banako defizita amortizatuta egon beharko da aurreikuspen-planak babesten dituen gertakarietakoren bat suertatzen den unean.

El déficit individualizado de cada socio ordinario tendrá que encontrarse amortizado en el momento del acaecimiento de cualquiera de las contingencias cubiertas por el plan de previsión.

Oro har, defizita amortizatzeko prozesuak dirauen urteetan zehar, urte bakoitzean amortizatu beharko da, gutxienez, hasierako defizitaren ehuneko 12,5a, berrorekatzeko planean aurreikusitako amortizaziorako epearen erdian defizit globalaren erdia, gutxienez, amortizaturik egon behar delarik.

Con carácter general, durante los años que dure el proceso de amortización del déficit, cada año deberá amortizarse, al menos, el 12,5 por cien del déficit inicial, debiendo cumplirse que a la mitad del periodo de amortización previsto en el plan de reequilibrio, al menos debe haberse amortizado la mitad del déficit global.

10. artikulua.– Fondo propioak eduki beharra.

Artículo 10.– Exigencia de fondos propios.

1.– Arrisku biometrikoak beren gain hartu edota inbertsioaren emaitza zein prestazio maila jakin bat bermatzen duten BASEek beren zuzkidura teknikoak gauzatzekoenak baino aktibo gehiago izan behar dituzte beti, erreserba modura. Aktibo hauek aurreikus daitekeen edozein konpromisotik kanpo egongo dira eta gastuen eta prestazioen, aurreikusitakoen nahiz errealen, arteko desbideraketak xurgatzeko kaudimen margen erabilgarri bezala balioko dute.

1.– Las EPSV que integren planes de previsión que asuman la cobertura de riesgos biométricos o el resultado de la inversión o un nivel determinado de las prestaciones, deberán mantener, con carácter permanente, activos adicionales a aquellos en que se materialicen sus provisiones técnicas, en concepto de reservas. Estos activos estarán libres de todo compromiso previsible y servirán como margen de solvencia disponible para absorber las desviaciones entre los gastos y prestaciones, previstos y reales.

2.– Kaudimen margenaren zenbatekoa zuzkidura teknikoen gutxienez % 4 izango da.

2.– El margen de solvencia deberá contar con un importe mínimo del 4% de las provisiones técnicas.

3.– Berraseguratutako aurreikuspen-planak ez dute kaudimen margenik eratu behar izango.

3.– Los planes de previsión reasegurados no requerirán constituir margen de solvencia.

11. artikulua.– Inbertitzeko jarraibideak.

Artículo 11.– Normas de inversión.

Dekretu honen eraginpeko BASEen inbertsioek eta horiek osatzen dituzten aurreikuspen-planek ondorengo printzipio hauek jarraituko dituzte:

Las inversiones de las EPSV afectadas por el presente Decreto y las de los planes de previsión que las integren se regirán por los siguientes principios:

1.– BASEen aktiboak beraien bazkide oso eta onuradunen onerako bakarrik inbertituko dira. Interes-gatazkarik balego, erakundeak zaindu beharko du inbertsioa bazkide diren pertsonen onura defendatzeko bakarrik egingo dela.

1.– Los activos de las EPSV se invertirán únicamente en interés de sus socios ordinarios y beneficiarios. En caso de posible conflicto de intereses, la Entidad velará por que la inversión se realice defendiendo únicamente el interés de las personas asociadas.

2.– BASEen aktiboak batez ere araututako merkatuetan inbertituko dira. Inbertsioak gauzatzerakoan BASEek jarraitu beharko dituzten irizpideak segurtasun, errentagarritasun, likidezia, dibertsifikazio, barreiatze, moneta-kongruentzia eta bere helburuak lortzeko egokiak diren eta epeetakoak izango dira.

2.– Los activos de las EPSV se invertirán mayoritariamente en mercados regulados. Los criterios a seguir por las EPSV en la ejecución de las inversiones serán los de seguridad, rentabilidad, liquidez, diversificación, dispersión, congruencia monetaria y de plazos adecuados a sus finalidades.

BASEek titulartasuna eta erabiltzeko askatasuna eduki beharko dituzte ondasun eta eskubideengan non inbertsioak gauzatuko dituzten.

Las EPSV deberán tener la titularidad y libre disposición sobre los bienes y derechos en que materialicen las inversiones.

3.– BASEen inbertsiorako aktibo egokiak honako hauek dira:

3.– Son activos aptos para la inversión de las EPSV:

a) ELGAren alorreko merkatu araututan negoziatzeko onartutako errenta finko eta aldakorreko balore eta eskubideak, haiek harpidetzeko edo erosteko eskubidea sor dezatenak barne.

a) Valores y derechos de renta fija y variable admitidos a negociación en mercados regulados en el ámbito de la OCDE, incluidos los que den derecho a la suscripción o adquisición de aquellos.

b) Finantza-aktibo egituratuak. Finantza-aktibo egituratutzat hartuko da bi aktibo edo gehiagoen konbinazioak, bitarteko eratorriek edo negozio juridiko bakar batez antolatutako bi horien konbinaketak osatutako aktiboa.

b) Activos financieros estructurados. Se entenderá por activo financiero estructurado aquel activo compuesto por combinación de dos o más activos, instrumentos derivados o combinación de ambos que se instrumenten a través de un único negocio jurídico.

c) Jarraian adierazitako akzio eta partaidetzak:

c) Las siguientes acciones y participaciones:

i) Inbertsio kolektiboko erakundeetakoak eta aktiboak titulatzeko funtsetakoak, bai batzuk eta bai besteak Europako Ekonomia Espazioan ezarrita eta, balore higigarrietako inbertsio kolektiboko erakunde (BHIKE) jakin batzuei buruzko lege-, erregelamendu- eta administrazio-xedapenak koordinatzen dituen 85/611/EEE Zuzentarauari jarraituz, koordinaziopean daudenak.

i) De instituciones de inversión colectiva y fondos de titulización de activos, establecidas unas y otros en el Espacio Económico Europeo y sometidas a coordinación de conformidad con la Directiva 85/611/CEE, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM).

ii) Inbertsio kolektiboko erakundeetakoak, baldin eta aurreko atalean sartuta ez egon arren, inbertsio kolektiboko erakundeei buruzko 35/2003 Legean, eta berau garatzeko gainontzeko xedapenetan, araututa badaude.

ii) De instituciones de inversión colectiva de carácter financiero que, no encontrándose incluidas en el apartado anterior, estén reguladas en la Ley 35/2003, de instituciones de inversión colectiva, y demás disposiciones de desarrollo.

iii) Europako Ekonomia Espazioan ezarritako higigarrietako inbertsioko funtsetan, beti ere Europako Ekonomia Espazioaren edozein estatukideren kontrolerako aginte baten baimena eta ikuskapenaren menpe badago.

iii) En fondos de inversión inmobiliaria establecidos en el Espacio Económico Europeo, siempre que el fondo esté sujeto a autorización y supervisión de una autoridad de control de cualquier Estado miembro del Espacio Económico Europeo.

d) Ageriko gordailuak edo hamabi hilabete edo gutxiagorako epekoak, kreditu erakundeetan, beti ere horien egoitza Europar Batasunaren estatukide batetan badago eta ELGAren dibisa merkatuetan negoziatzen den dirutan izendatuta badaude.

d) Depósitos a la vista o a plazo inferior o igual a doce meses, en entidades de crédito, siempre que éstas tengan su sede en estado miembro de la Unión Europea y que estén nominados en monedas que se negocien en mercados de divisas de la OCDE.

e) Ondasun higiezinak eta higiezinen gaineko eskubide errealak.

e) Bienes inmuebles y derechos reales inmobiliarios.

f) Hipoteka-kredituak, baldin eta hipotekari buruzko legediak eska ditzakeen baldintza guztiak betetzen dituzten higiezinen gaineko lehenengo hipoteka bada.

f) Créditos hipotecarios, siempre que se trate de primera hipoteca sobre inmuebles que cumplan todos los requisitos que resultaren exigibles por la legislación hipotecaria.

g) Kreditu pignoratizioak, beti ere bermearen objektua, bere aldetik, aktibo egokiak baitira.

g) Créditos pignoraticios, siempre que el objeto de la garantía fuese, a su vez, activos aptos.

h) Europako Ekonomia Espazioko estatukideren batetan helbideratutako elkarteei emandako kredituak edo horien kuota-zatiak, baldin eta elkarte horien akzioak ELGAren eremuan merkatu arautu batetan negoziaketara onartuta badaude.

h) Créditos o cuota-partes de los mismos concedidos a sociedades domiciliadas en algún Estado miembro del Espacio Económico Europeo cuyas acciones se hallen admitidas a negociación en un mercado regulado en el ámbito de la OCDE.

i) Europako Ekonomia Espazioaren estatukideren batetan kokatuta egoteagatik jarduteko baimena duen kreditu-erakunde edo aseguru-entitate batek bermatutako kredituak.

i) Créditos garantizado por entidad de crédito o aseguradora autorizada para operar por medio de establecimiento en algún estado miembro del Espacio Económico Europeo.

j) Europako Ekonomia Espazioko estatu, autonomia erkidego, toki-erakunde edo baltzu edo erakunde publikoei emandako finantziazioak, baldin eta segurtasunari dagokionez bermeak ematen badira, bai mailegu-hartzailearen kalitatea bai emandako bermeak direla eta.

j) Financiaciones concedidas al estado, comunidades autónomas, corporaciones locales o sociedades o entidades públicas del Espacio Económico Europeo, siempre que ofrezcan garantías respecto a su seguridad, bien por la calidad del prestatario o bien por las garantías aportadas.

k) Kapital-arriskuko sozietate edo funtsek jaulkitako akzio edo partaidetzak, kapital-arriskuko erakundeak eta bere sozietate kudeatzaileak arautzen dituen azaroaren 24ko 25/2005 Legearen arabera Espainian jarduteko baimena dutenek jaulkitakoak, hain zuzen.

k) Acciones o participaciones emitidas por sociedades o fondos de capital riesgo, autorizados para operar en España conforme a la Ley 25/2005, de 24 de noviembre, reguladora de las entidades de capital-riesgo y sus sociedades gestoras.

l) BASEren konturako aktiboak kudeatzea jarduera esklusiboa duten sozietateetan akzioak eta partaidetzak, baldin eta kapitalaren % 90a gutxienez borondatezko aurreikuspen sozialeko erakunde bat edo batzuena bada.

l) Acciones y participaciones en sociedades cuya actividad exclusiva consista en la gestión de activos por cuenta de EPSV, cuando al menos el 90% del capital pertenezca a una o varias entidades de previsión social voluntaria.

m) Akzioak eta partaidetzak kapital-arriskuko erakundeetan, aurreko k) letrakoak ez diren erakundeak, beraien izena edo estatutua edozein izanda ere, ELGAko estatukide batetan helbidea dutela, azaroaren 24ko 25/2005 Legearen 2. artikuluan aurreikusitako kapital-arriskuko erakundeen jardueretan jarduten badira, aplikagarri duten araudiari jarraituz, beti ere hurrengo ñ) letran ezarritako baldintzak betetzen badituzte.

m) Acciones y participaciones en entidades de capital riesgo, distintas de las de la letra k) anterior, cualquiera que sea su denominación o estatuto, que, estando domiciliadas en un estado miembro de la OCDE, ejerzan, de acuerdo con la normativa que les resulte aplicable, las actividades de las entidades de capital riesgo previstas en el artículo 2 de la Ley 25/2005, de 24 de noviembre, siempre que cumplan los requisitos establecidos en la letra ñ) siguiente.

n) Bitarteko finantzario eratorriak. Ondorengo bitarteko finantzario eratorri hauetan inbertitzeko aukera egongo da: gerokoak, opzioak, eperako salerosketak, finantza-permutarako eragiketak. Erakundeek eratorriekin egiten dituzten eragiketak merkatu-prezioen arabera baloratu beharko dituzte egunero.

n) Instrumentos financieros derivados. Se podrá invertir en los siguientes instrumentos financieros derivados: futuros, opciones, compraventas a plazo, operaciones de permuta financiera. Las Entidades deberán valorar diariamente a precios de mercado sus operaciones con derivados.

Merkatu antolatuetan negoziatutako bitarteko finantzario eratorrietan eginiko inbertsioa zorroa modu eraginkorragoan kudeatzeko inbertsio bezala egiteko aukera egongo da, zorro osoan edo horren zati batetan bere gain hartutako arriskuen estaldura egokia bermatzeko helburuz, edo errentagarritasun helburu jakin bat lortzeko bideratutako kudeaketa baten barruan.

La inversión en instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados podrá realizarse como inversión para gestionar de forma más eficaz la cartera, con la finalidad de asegurar una adecuada cobertura de los riesgos asumidos en todo o parte de la cartera, o en el marco de una gestión encaminada a la consecución de un objetivo concreto de rentabilidad.

Merkatu antolatuetan negoziatu ez diren bitarteko finantzario eratorrietan eginiko inbertsioa hurrengo 4. paragrafoaren c) letran aurreikusitako mugen pean egongo da eta bakarrik zorro osoan edo horren zati batetan bere gain hartutako arriskuen estaldura egokia bermatzeko edo errentagarritasun helburu jakin bat lortzeko bideratutako kudeaketa baten barruan egin ahal izango da. Jarraian adierazitako baldintza hauek bete beharko ditu:

La inversión en instrumentos financieros derivados no negociados en mercados organizados estará sometida a los límites previstos en la letra c) del párrafo 4 siguiente y sólo podrá realizarse con la finalidad de asegurar una adecuada cobertura de los riesgos asumidos en todo o parte de la cartera, o en el marco de una gestión encaminada a la consecución de un objetivo concreto de rentabilidad y deberán cumplir los siguientes requisitos:

i) Beste alderdiak ELGAko estatukideetan helbidea duten erakundeak izatea, mota honetako eragiketak ohiz eta profesional moduan burutzen dituztenak eta kaudimen nahikoa daukatenak.

i) Que las contrapartes sean entidades domiciliadas en estados miembros de la OCDE sujetas a supervisión, dedicadas de forma habitual y profesional a la realización de operaciones de este tipo y que tengan solvencia suficiente.

ii) Eragiketak edozein momentutan bertan behera geratzeko aukera egotea BASEren eskariz, hortaz, eragiketa bakoitzaren kontratu-klausulek horien kitapena edo hirugarren batentzako lagapena ahalbideratu behar dute eta, horretarako, beste alderdia edo, hala badagokio, konpromiso hori hartu duen finantza-bitartekaria, erosketa eta salmentako eguneko kotizazioak eskaintzera behartuta egongo da, horiek zehazteko balorazio metodoa zein izango den zehatz-mehatz adieraziz.

ii) Que las operaciones puedan quedar sin efecto en cualquier momento a petición de la EPSV, de modo que las cláusulas contractuales de cada operación deben permitir su liquidación o cesión a una tercera persona, para lo que la contraparte o, en su caso, la persona intermediaria financiera que haya asumido tal compromiso, estará obligada a ofrecer cotizaciones diarias de compra y de venta, especificando de forma precisa el método de valoración conforme al cual se vayan a determinar.

ñ) Errenta finko eta errenta aldakorreko baloreak, merkatu arautuetan negoziaziorako onartuta ez daudenak, eta ondorengo baldintza hauek betetzen dituztenak.

ñ) Valores de renta fija y renta variable, no admitidos a negociación en mercados regulados, que cumplan los siguientes requisitos:

i) Ezingo dute mugarik izan aske eskualdatzeko.

i) No podrán presentar ninguna limitación para su libre transmisión.

ii) Horien jaulkitzaileek ELGAko estatukideren batetan helbidea duten erakundeak behar dute izan.

ii) Deberán haber sido emitidos por entidades con sede social en algún país miembro de la OCDE.

iii) Baloreak jaulki dituen erakundeak bere finantza egoera-orriak ikuskatu beharko ditu kanpokoa eta independentea den ikuskatzaile baten bitartez eta, inbertsioa egiteko unean, azken horren aldeko iritzia jaso beharko da erreferentziazko azken ekitaldiari dagokionez.

iii) La entidad emisora de los valores deberá auditar sus estados financieros anualmente por auditor externo e independiente y, en el momento de la inversión, deberá constar opinión favorable de aquél respecto al último ejercicio de referencia.

4.– Aktibo egokietan eginiko inbertsioa ondorengo dibertsifikazio, barreiatze eta kongruentzia irizpideei jarraituz egin beharko da:

4.– La inversión en activos aptos deberá realizarse cumpliendo los siguientes criterios de diversificación, dispersión y congruencia:

a) Aurreikuspen-plan bakoitzeko aktiboaren % 70a gutxienez aurreko 3. paragrafoaren a), c), d), e) eta f) letrek aipatzen dituzten aktiboetan eta merkatu antolatuetan negoziatutako bitarteko finantzario eratorrietan inbertituko da.

a) Al menos el 70% del activo de cada plan de previsión se invertirá en los activos a que se refieren las letras a), c), d), e) y f) del párrafo 3 anterior y en instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados.

b) Aktiboak behar bezain dibertsifikatuta egongo dira, aktibo bat, jaulkitzaile zehatz bat edo enpresa talde batekiko gehiegizko menpekotasuna saihesteko. Merkatuta arautuetan kotizatzen dituzten enpresa batek jaulkitako aktiboetan eginiko inbertsioak ezin izango du BASEren aktiboaren % 5a gainditu, ezta % 10a ere talde bereko enpresek jaulkitako aktiboak direnean.

b) Los activos estarán suficientemente diversificados, evitando la dependencia excesiva de un activo, de un emisor determinado o de un grupo de empresas. La inversión en activos emitidos por una misma empresa que coticen en mercados regulados no podrá superar el 5% del activo de la EPSV, ni el 10% cuando se trate de activos emitidos por empresas de un mismo grupo.

c) BASEek ezingo dute beraien aktiboaren % 2a baino gehiago inbertitu enpresa batek jaulkitako merkatu arautuetan kotizatzeko onartuta ez dauden baloreetan, ezta % 4a baino gehiago ere talde bereko enpresek jaulkitako baloreak direnean.

c) Las EPSV no podrán invertir más del 2% de su activo en valores no admitidos a cotización en mercados regulados emitidos por una misma empresa, ni más del 4% cuando se trate de valores emitidos por empresas de un mismo grupo.

d) Aurreikuspen-planen sustatzaile edo babesleek jaulkitako merkatu finantzario arautu batetan negoziatu ez diren baloreetan eginiko inbertsioak ezingo du planaren aktiboen guztizkoen % 2a gainditu.

d) La inversión en valores no negociados en un mercado financiero regulado emitidos por los promotores o protectores de los planes de previsión, no podrá superar el 2% de los activos totales del plan.

e) Higiezinetan eta higiezinen gaineko eskubide errealetan eginiko inbertsioak ezingo du aurreikuspen-planaren aktiboaren guztizkoaren % 20a gainditu. Higiezin edo higiezinen gaineko eskubide erreal bakar batetan eginiko inbertsioak ezingo du aurreikuspen-planaren aktiboaren % 10a gainditu.

e) La inversión en inmuebles y derechos reales inmobiliarios no podrá superar el 20% del total del activo del plan de previsión. La inversión en un solo inmueble o derecho real inmobiliario no podrá superar el 10% del activo del plan de previsión.

f) Kapital-arriskuko sozietate edo funtsek jaulkitako baloreetan edo partaidetzetan eginiko inbertsioak ezingo du jaulkitako tituluen edo zirkulazioan dauden partaidetzen guztizkoaren % 20a, balio izendatuan, gainditu.

f) La inversión en valores o participaciones emitidos por sociedades o fondos de capital riesgo no podrán exceder del 20%, en valor nominal, del total de títulos emitidos o de participaciones en circulación.

g) Aurreko 3. paragrafoaren c) letran aurreikusi direnetako erakunde bakar batean eginiko inbertsioa aurreikuspen-plan bakoitzaren aktiboaren % 20ra arte hel daiteke.

g) La inversión en una sola institución de las previstas en la letra c) del párrafo 3 anterior podrá llegar hasta el 20% del activo de cada plan de previsión.

h) Bitarteko eratorriak, aurreko b) letran aurreikusitakoaren arabera, azpikoaren bilakaerari loturiko merkatuaren arriskuarengatiko barreiatzearen mugen eraginpean egongo dira. Aipatutako muga horiek aplikatzeko, estaldura-bitartekotzat jotzen diren bitarteko eratorriak kokapen garbiaren arabera hartuko dira kontuan.

h) Los instrumentos derivados estarán sometidos, en los términos previstos en la letra b) anterior, a los límites de dispersión por el riesgo de mercado asociado a la evolución del subyacente. Para la aplicación de lo citados límites, los instrumentos derivados que tengan la consideración de instrumentos de cobertura se considerarán atendiendo a la posición neta.

i) Aurreko 3. paragrafoaren l) letrak aipatzen dituen sozietateetan eginiko inbertsioa bada, aurreko dibertsifikazio eta barreiatze mugen neurketarako, BASEren zuzeneko titulartasunpeko aktiboen maila bakoitzaren balioari metatuko zaio sozietate horiei beraien partaidetzaren portzentajearen arabera dagozkien aktiboak neurtzetik ateratzen dena.

i) En el caso de inversión en las sociedades a que se refiere la letra l) del párrafo 3 anterior, para el cómputo de los límites de diversificación y dispersión anteriores, se acumulará al valor de cada categoría de activos de los que es titular directamente la EPSV el que resulte de computar los activos correspondientes a estas sociedades en función de su porcentaje de participación.

j) Aurreko a) eta g) letren artekoetan aurreikusitako mugak ez dira aplikatuko aurreikuspen-planaren Inbertsio Printzipioen Adierazpenean ezartzen bada planak merkatu baten edo batzuen adierazgarri den burtsako edo errenta finkoko indize jakin bat bai islatu edo erreproduzitu bai hura erreferentziatzat hartzen duen inbertsiorako politika bat garatzea helburu duela.

j) Los límites previstos en las letras a) a g) anteriores no serán de aplicación cuando en la Declaración de los Principios de Inversión del plan de previsión se establezca que este tiene por objeto desarrollar una política de inversión que, o bien replique o reproduzca, o bien tome como referencia un determinado índice bursátil o de renta fija representativo de uno o varios mercados.

k) Arriskuaren kontzentrazioaren maila altua dela irizten denean edo aurreikuspen-planen finantza-zabalkuntza arriskuan jar daitekeenean, Ogasun eta Herri Administrazio Sailak enpresa bazkide babesle edo sustatzaileen edo horien taldekoak diren enpresen pasiboan ager daitezen BASEi artikulu honetan zerrendatutakoen osagarri diren baldintza bereziak ezarri ahal izango dizkie.

k) Cuando el grado de concentración de riesgo se estime elevado o pueda comprometerse el desenvolvimiento financiero de los planes de previsión, el Departamento de Hacienda y Administración Pública, podrá fijar condiciones especiales adicionales a las enumeradas en el presente artículo, a las inversiones de las EPSV que figuren en el pasivo de las empresas socias protectoras o promotoras o de las empresas pertenecientes al grupo de éstas.

5.– Artikulu honen 1etik 4rako ataletan zehaztutako arauak bai BASEek bai horiek beraien inbertsioak gauzatzeko erabilitako edozein baliabide edo tresnak gorde egin beharko dituzte.

5.– Las normas definidas en los apartados 1 a 4 de este artículo deberán ser observadas, tanto por las EPSV, como por cualquier otro instrumento o vehículo utilizado por éstas para llevar a cabo sus inversiones.

6.– Aktibo egokiak aintzat hartuko dira honako irizpide hauen arabera:

6.– Los activos aptos se valorarán de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Balore negoziagarriak, errenta finkokoak zein aldakorrekoak, diru bihurtzeko balorearen arabera baloratuko dira, hurrengo irizpide hauei jarraituz:

a) Los valores negociables, sean de renta fija o variable, se valorarán por su valor de realización, conforme a los siguientes criterios:

i) Merkatu arautu batetan negoziatzeko onartutako balore haientzat, diru bihurtzeko baloretzat hartuko da horien zenbatespenari dagokion egunaren itxieran duten kotizazioa edo, zenbatespenik ezean, azken argitaratutakoari edo batez besteko kanbio haztatuari, itxieran prezio ofizialik ez balego. Merkatu batetan baino gehiagotan negoziatu denean, negoziazio-bolumen handiagoa izan duenari dagokion kotizazioa edo prezioa hartuko da.

i) Para aquellos valores admitidos a negociación en un mercado regulado, se entenderá por valor de realización el de su cotización al cierre del día a que se refiera su estimación o, en su defecto, al último publicado o al cambio medio ponderado si no existiera precio oficial al cierre. Cuando se haya negociado en más de un mercado, se tomará la cotización o precio correspondiente a aquél en que se haya producido el mayor volumen de negociación.

ii) Merkatu arautu batetan negoziatzeko onartu ez diren errenta finkoko tituluen kasuan edo, negoziatzeko onartuak izan direnean, horien kotizazioa edo prezioa nahiko adierazgarriak ez direnean, diru bihurtzeko balorea zehaztuko da haien etorkizuneko finantza-emariak, errenboltso balioa barne, beraien ezaugarriak direla-eta balore horiekin parekagarri den zor publikoaren merkatuaren interes-tasen arabera eguneratuz, delako baloreen likidezia mailaren, jaulkitzearen baldintza zehatzen, jaulkitzailearen kaudimenaren, herrialde arriskuaren edo tituluari datxekion bestelako arriskuaren adierazgarri den prima edo margen batetan gehituz.

ii) En el caso de títulos de renta fija no admitidos a negociación en un mercado regulado o, cuando admitidos a negociación, su cotización o precio no sean suficientemente representativos, el valor de realización se determinará actualizando sus flujos financieros futuros, incluyendo el valor de reembolso, a los tipos de interés de mercado en cada momento de la deuda pública asimilable por sus características a dichos valores, incrementado en una prima o margen que sea representativo del grado de liquidez de los valores en cuestión, de las condiciones concretas de la emisión, de la solvencia del emisor, del riesgo país o de cualquier otro riesgo inherente al título.

iii) Bestelako baloreak direnean, aurreko letretan adierazitakoak ez direnak, diru bihurtzeko baliotzat hartuko da praktikan onartutako baloratzeko arrazoizko irizpideak aplikatzetik eratorritakoa.

iii) Cuando se trate de otros valores, distintos de los señalados en las letras anteriores, se entenderá por valor de realización el que resulte de aplicar criterios racionales valorativos aceptados en la práctica.

b) Higiezinak beraien tasazio-balioaren arabera baloratuko dira. Higiezinak gutxienez urtero tasatu beharko ditu horretarako baimena duen erakunde tasatzaile batek. Hipoteka duten edo ordainketa atzeratuaren bidez erositako higiezinen kasuan, tasazio-baliotik ordaindu gabe dagoen hipoteka-erantzukizuna edo ordaintzeke dagoen prezioaren zati atzeratuaren egungo balioa kenduko da. Hori eguneratzeko erabiliko da zor publikoaren interes-tasa hura, dagokion obligazioaren hondakinak duen iraupenetik hurbilen dagoena.

b) Los inmuebles se valorarán por su valor de tasación. Los inmuebles deberán ser tasados al menos anualmente por una entidad tasadora autorizada. En el caso de los inmuebles hipotecados o adquiridos con pago aplazado, se deducirá del valor de tasación el importe de la responsabilidad hipotecaria pendiente o el valor actual de la parte aplazada del precio que se halle pendiente de pago. Se utilizará para su actualización la tasa de interés de la deuda pública de duración más próxima a la residual de la respectiva obligación.

c) Kredituak baloratuko dira egun duten balioaren arabera, bermeak duen balioaren mugarekin, eta hori eguneratzeko kredituaren hondakinak duen iraupenetik hurbilen dagoen zor publikoaren merkatuaren uneko interes-tasa erabiliko da, kontratazioaren baldintza zehatzen, jaulkitzailearen kaudimenaren, herrialde arriskuaren edo kredituari datxekion bestelako arriskuaren adierazgarri den prima edo margen batetan gehituz.

c) Los créditos se valorarán por su valor actual, con el límite del valor de la garantía, utilizando para su actualización los tipos de interés de mercado en cada momento de la Deuda Pública de duración más próxima a la residual del crédito, incrementado en una prima o margen que sea representativo de las condiciones concretas de contratación, de la solvencia del emisor, del riesgo país, o de cualquier otro riesgo inherente al crédito.

d) Hala ere, Ogasun eta Herri Administrazio Sailak errenta finkoa baloratzeko berariazko arauak ezar ditzake, enplegu modalitateko aurreikuspen-planetarako, aurreikuspen-planaren aktiboan duen iraupena kontuan hartuta.

d) No obstante, el Departamento de Hacienda y Administración Pública podrá establecer, para los planes de previsión de la modalidad de empleo normas específicas de valoración de la renta fija en atención a su permanencia en el activo del plan de previsión.

7.– Halaber, aurreikuspen-plan bakoitzaren aktiboa honako hauetan gauza daiteke:

7.– Asimismo, el activo de cada plan de previsión podrá materializarse en:

a) Herri Ogasunaren aurkako kredituak, zergen gaineko atxikipen eta kitapenengatik.

a) Créditos contra la Hacienda Pública por las retenciones y liquidaciones de impuestos.

b) Kredituak berraseguratzaileen aurrean, horniduretan duten partaidetzengatik, horiengatik gordailurik jaso ez duen zatian.

b) Créditos frente a las reaseguradoras por su participación en provisiones en la parte en que no se hubiesen recibido depósitos por razón de las mismas.

c) Aldatzeko dauden funtsei edo berrorekatzeko planen ondorioz amortizatzeko dauden defizitari dagozkien bazkide babesleen zorrak.

c) Deudas de socios protectores correspondientes a fondos pendientes de transvase o a un déficit pendiente de amortizar en virtud de planes de reequilibrio.

8.– Ogasun eta Herri Administrazio Sailari ahalmena ematen zaio aurreikuspen-planei loturiko beste aktiboen inbertsioei, alegia, aurretik zerrendatuta eza daudenei, dagozkien erregimen eta baldintzak ezartzeko.

8.– Se faculta al Departamento de Hacienda y Administración Pública para establecer el régimen y condiciones de las inversiones de otros activos afectos a los planes de previsión, no enumerados anteriormente.

12. artikulua.– Kudeaketa, gordailu eta zaintza.

Artículo 12.– Gestión, depósito y custodia.

1.– BASEek aurreikuspen-planen ondarea gauzatu deneko finantza-aktiboen kudeaketa kontratatu ahal izango dute kreditu erakundeekin, inbertsio kolektiboko erakundeen sozietate kudeatzaileekin, inbertsio enpresekin edo bizitza alorrean jarduten duten aseguru erakundeekin.

1.– Las EPSV, podrán contratar la gestión de los activos financieros en que se materialice el patrimonio de los planes de previsión, con entidades de crédito, sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva, empresas de inversión o entidades aseguradoras que operen en el ramo de vida.

Aurreko paragrafoak aipatzen duen kontratazioa ondorengo baldintza hauen menpe egongo da:

La contratación a que se refiere el párrafo anterior se ajustará a los siguientes requisitos:

a) Kontratuak idatziz egin beharko dira, Gobernu Batzarrak berariazko erabakia hartu ondoren.

a) Los contratos deberán redactarse por escrito, previo acuerdo expreso de la Junta de Gobierno.

b) BASE baten finantza-aktiboen kudeaketa erakunde baten edo gehiagoren esku utzi daiteke, zorro ezberdinen gaineko kontratu independenteen bitartez.

b) La gestión de los activos financieros de una EPSV podrá encomendarse a una o varias entidades mediante contratos independientes sobre carteras distintas.

c) Kontratu bakoitzetik eratorritako mugimendu ekonomikoak eskudiruzko eta baloreen kontu espezifikoetan antolatuko dira, eta horien helburu bakarra kontratu horiek sortutako eragiketak antolatzea izango da.

c) Los movimientos económicos derivados de cada contrato se instrumentarán en cuentas de efectivo y de valores específicas, cuya finalidad exclusiva será instrumentar las operaciones generadas por dicho contrato.

d) Kontratuek zehaztu beharko dituzte kontratatu den erakundeak bete behar dituen aldizkako informazioaren betebeharrak eta kontrol-tresnak, BASEak kontratuaren helburu diren finantza-aktiboen kudeaketa eta egoera kontrola ditzan eta horien informazio egokia eduki dezan. Horretarako, kontratuan ezarri beharko da eginiko eragiketen eta kontratuaren xede diren aktiboen eguneroko balorazioa jakinarazteko erakunde kontratatuak duen betebeharra, gutxienez hilabetero, eginiko eragiketei buruzko txosten oso bat emanez.

d) Los contratos deberán especificar las obligaciones de información periódica y los mecanismos de control que la entidad contratada debe cumplir, a fin de que la EPSV pueda controlar y estar adecuadamente informada de la gestión y situación de los activos financieros objeto del contrato. A estos efectos se deberá establecer en él la obligación, para la entidad contratada, de notificar las operaciones efectuadas y la valoración diaria de los activos objeto del contrato, facilitando, al menos mensualmente, un informe completo de las operaciones realizadas.

e) Kontratuek ezarriko dituzte, kudeatutako ondarearen kudeaketa zuhur bat eta kontrol egokia bermatzeko beharrezkotzat jotzen diren inbertsioen dibertsifikazio eta barreiatze mugak baita baldintza kuantitatibo eta kualitatiboak ere.

e) Los contratos establecerán los límites de diversificación y dispersión y las condiciones cuantitativas y cualitativas de las inversiones que se consideren necesarias para garantizar una prudente gestión y un adecuado control del patrimonio gestionado.

2.– Halaber, BASEek erakunde gordailuzainekin kontratatuko dituzte aurreikuspen-planen ondarea gauzatu deneko finantza-aktiboen gordailu eta zaintza, indarrean dagoen araudiari jarraituz.

2.– Asimismo, las EPSV contratarán el depósito y custodia de los activos financieros en que se materialice el patrimonio de los planes de previsión con entidades depositarias, de acuerdo con la normativa vigente.

3.– Orobat, kudeaketa, gordailu eta zaintzari buruzko kontratu guztiak erregistro liburu batean jaso beharko dira. Liburu hori eguneratuta eta eskumena duen Administrazioaren eskura egongo da beti.

3.– Asimismo, todos los contratos sobre gestión, depósito y custodia deben figurar en un libro Registro permanentemente actualizado y a disposición permanente de la Administración competente.

13. artikulua.– Publizitate-jarduera.

Artículo 13.– Actividad publicitaria.

1.– BASEek publizitate-jarduera egin dezakete.

1.– Las EPSV podrán realizar actividad publicitaria.

2.– Horretarako, BASE batek eginiko edozein komunikazio-mota publizitate-jarduera edo publizitatetzat joko da baldin eta horren helburua bada pertsona fisikoak Erakundera atxikitzea zuzenean ala zeharka sustatzea edo Erakundeari buruzko informazioa hedatzea, horretarako erabiltzen den publizitate bide edo euskarria edozein izanda ere.

2.– A estos efectos, tendrá la consideración de actividad publicitaria o publicidad, toda forma de comunicación realizada por una EPSV, que tenga por finalidad promover de forma directa o indirecta la adhesión de personas físicas a la Entidad, o que divulgue información sobre ella, cualquiera que sea el medio o soporte publicitario que se utilice.

3.– Publizitateak jasotzaileei informazio egiazkoa, eraginkorra, nahikoa eta gardena eman behar die, haren eduki eta mezu publizitarioari buruzko zalantzarik sortu gabe. Aukeratutako bide edo euskarria edozein izanda ere, mezuak duen publizitate izaera argi geratu behar da.

3.– La publicidad deberá transmitir a las personas destinatarias una información veraz, eficaz, suficiente y transparente, no dejando dudas sobre su contenido y mensaje publicitario. Cualquiera que sea el medio o soporte elegido, debe quedar claro el carácter publicitario del mensaje.

4.– Publizitate guztian BASEren izena argi jaso behar da. Halaber, haren bazkide babesle edo sustatzailearen izena jasoko da baita, hala badagokio, aurreikuspen-planari atxikitako ondarearen kudeaketaren ardura duen ala duten erakundearena edo erakundearenak ere.

4.– En toda publicidad deberá constar con claridad el nombre de la EPSV. Asimismo, se hará constar la denominación del socio protector o promotor de aquélla, así como la entidad o entidades que, en su caso, tengan encomendada la gestión del patrimonio afecto al plan de previsión.

5.– Publizitateak errentagarritasunari buruzko aipamenak jasotzen dituenean, ondoren azaltzen diren baldintzak bete beharko ditu:

5.– Cuando la publicidad incluya referencias a la rentabilidad deberá cumplir los siguientes requisitos:

a) Kalkulatuko da, kasu guztietan, urteko kopurutan, bi hamartar erabiliz, formula honen arabera:

a) Se calculará, en todo caso, en términos anuales, con dos decimales, de acuerdo con la siguiente fórmula:

	ZABn-ZABn-1

	VPAn-VPAn-1

En = 	—————— 	x 100

Rn =	——————	x 100

	ZABn-1

	VPAn-1

Formula horretan,

Donde:

En: n urteari dagokion errentagarritasuna.

Rn: Rentabilidad del año n.

ZABn: Ondarearen zati alikuotaren balioa n urteko abenduaren 31n

VPAn:Valor de cada parte alícuota del patrimonio a 31 de diciembre del año n.

ZABn-1: Ondarearen zati alikuotaren balioa n-1 urteko abenduaren 31n

VPAn-1: Valor de cada parte alícuota del patrimonio a 31 de diciembre del año n-1.

b) Inola ere ezingo dira publizitatean erabili urtebetetik beherako aldiei dagozkien errentagarritasunak ezta horiei dagokien urteko tasa ere. Halaber estrapolazioa ezin da egin ez aurreko aldietan lorturiko errentagarritasunei ezta zenbatespen batzuk oinarri hartuta kalkulatutakoei buruz ere.

b) En ningún caso, podrán utilizarse en la publicidad rentabilidades correspondientes a periodos inferiores a un año, ni su correspondiente tasa anualizada. Asimismo no puede realizarse la extrapolación de rentabilidades obtenidas en periodos anteriores, ni calculadas con base en estimaciones.

c) Errentagarritasun historikoak argitaratzen badira adierazi beharko da zein aldiri dagozkion baita argi jakinarazi ere emaitza historikoek geroko emaitzarik ez dutela bermatzen ezta baldintzatu ere.

c) Si se publican rentabilidades históricas, se deberá hacer constar el periodo al que hace referencia e informar de manera clara y precisa que resultados históricos ni garantizan ni determinan resultados futuros.

d) Errentagarritasun positiboak ziurrak direlako ustea hartzaileei agian ekarriko dieten adierazpide haiek inola ere ezin dira erabili BASEz kanpoko pertsonak batek aseguraturiko edo bermaturiko gutxienezko errentagarritasuna ez badago salbu. Azken kasu honetan argi eta garbi adierazi behar dira kanpoko bermearen nondik norakoak eta egiten duen pertsona juridikoa.

d) En ningún caso deberán utilizarse expresiones que puedan inducir a los destinatarios a la creencia de rentabilidades positivas seguras, salvo que exista una rentabilidad mínima asegurada o garantizada por una persona jurídica externa a la EPSV. En este caso, deben indicarse con claridad los términos de la garantía externa y la persona jurídica que la realiza.

e) Kanpoko pertsona juridikoak aseguraturiko edo bermaturiko gutxienezko errentagarritasuna dauden kasuetan edo ordaina gauzetan egiten denetan, aseguraturiko edo bermaturiko errentagarritasunean urteko tasa baliokidea (UTB) modu nabarian sartu beharko da eta gainera adibide esanguratsu bat ere. Baldin eta litekeena bada publizitatean adierazi beharreko benetako errendimenduari edozerk eragitea orduan errendimendua zein tarte esanguratsutan mugitu ahal den adierazi beharko da. Halaber, baldin eta publizitatutako errentagarritasunak bere baitan badarama gauzetan ordain osoa edo partziala ematea, orduan artikulu honen 6. atalean aipatzen den jakinarazpenari erantsi beharko zaio ordainetan eskainitako gauzaren kostuaren xehetasuna, produktuaren balioa osatzen duten kontzeptu bakoitzari buruz azalpen zehatza ere ageri behar delarik.

e) En los casos que exista una rentabilidad mínima asegurada o garantizada por una persona jurídica externa, o se realice una retribución en especie, deberá incluirse, de forma destacada, la tasa anual equivalente (TAE) a la rentabilidad asegurada o garantizada o realizada en especie incluyendo, además, un ejemplo significativo. Cuando el rendimiento efectivo a indicar en la publicidad pueda verse alterado por cualquier circunstancia, se indicará el intervalo significativo en que pueda moverse. Asimismo, cuando la rentabilidad publicitada, incluya una retribución total o parcial en especie, deberá acompañarse a la comunicación a que se refiere el apartado 6 de este artículo, detalle del coste del objeto ofertado como retribución, incluyendo explicación detallada de cada uno de los conceptos que integran el valor del producto.

6.– Hedatu baino lehenago edozein publizitate Ogasun eta Herri Administrazio Sailari jakinarazi beharko zaio. Hedabidearen arabera publizitate-kanpainetarako egitasmoek zintzo islatuko dituzte iragarkiak, testuak, kartelak, liburuxkak, irrati-iragarkiak, filmazioak edo beste edozein bide edo euskarri. Halaber, egitasmo horiek bere lurralde eremua zehaztuko dute baita beraien iraunaldia ere.

6.– Toda publicidad, previamente a su difusión, deberá ser comunicada al Departamento de Hacienda y Administración Pública. Los proyectos de campañas publicitarias reproducirán fielmente, según el medio de difusión, los anuncios, textos, carteles, folletos, cuñas radiofónicas, filmaciones o cualquier otro medio o soporte. Asimismo, especificarán su ámbito territorial y el periodo de duración de los mismos.

7.– Ogasun eta Herri Administrazio Sailak ahalmena izango du BASEei eskatzeko artikulu honetan bete ez dezan publizitatea zuzendu edo kentzeko, indarreko arauei jarraituz erakunde horiei eskatu ahal zaien erantzukizunen kalterik gabe.

7.– El Departamento de Hacienda y Administración Pública podrá requerir a las EPSV la rectificación o el cese de la publicidad que no respete lo establecido en este artículo, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran exigirse a las mismas, en aplicación de la normativa vigente.

8.– Jakinarazpenei eta gainontzeko informazioari dagokienez, baldin eta horiek badira enplegu modalitateko BASEek beren langile bazkide oso eta onuradunei eginikoak edo erakunde horietan lan-taldeak integratzeko helburua dutenak, Justizia, Enplegu eta Gizarte Segurantza Sailak xedatu dezanari begiratuko zaio.

8.– En relación con las comunicaciones y demás información que realicen las EPSV, modalidad de empleo, a las personas trabajadoras socios ordinarios y beneficiarios de las mismas o dirigidas a la integración de colectivos laborales en ellas, se estará a lo que disponga el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social.

XEDAPEN IRAGANKORRA

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

1.– Borondatezko Aurreikuspen Sozialeko Erakundeen Erregistroan izena emanda dutelarik dekretu honen eraginpean ezinbestez dauden borondatezko aurreikuspen sozialeko erakundeek, dekretuan ezarritakoaren arabera eta arau hori indarrean sartzen denetik urtebeteko epean egokitu beharko dituzte beren estatutuak eta dekretuaren aurka joan daitezen xedapenak —arauzkoak nahiz estatutukoak— indargabeturik gabe geratuko dira. Xedapen iragankor honen 3. puntuan ezarritakoa epe hau aplikatzetik salbuetsita dago.

1.– Las Entidades de Previsión Social Voluntaria ya inscritas en el Registro de Entidades de Previsión Social Voluntaria a las que resulte de obligada aplicación el presente Decreto, deberán adaptar sus Estatutos, a lo establecido en el mismo, en el plazo de un año desde su entrada en vigor, cesando en sus efectos las disposiciones estatutarias y reglamentarias que se opongan al mismo. Se exceptúa de la aplicación de este plazo lo señalado en el punto 3 de esta Disposición Transitoria.

2.– Estatutuak dekretu honetara egokituko dira Estatutuak aldatzeko gaian otsailaren 20ko 87/1984 Dekretuak (Borondatezko Aurreikuspen Sozialeko Erakundeen gaineko Legearen arautegia onesten duenak) ezartzen duen moduan.

2.– La adaptación de los Estatutos al presente Decreto se llevará acabo en la forma establecida en el Decreto 87/1984, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley sobre Entidades de Previsión Social Voluntaria, para la modificación de los Estatutos.

3.– Dekretu honetako 2. artikuluaren a) atalean aipatzen egiaztapena dekretua indarrean sartzen denetik gehienez hogeita lau hileko epean egin beharko da. Epe horretatik aurrera gobernu batzarretara kide berriak sar daitezen 2.3 artikuluan ezarritakoari jarraituko zaio.

3.– La acreditación a que se refiere el apartado 2.a) del artículo 2 del presente Decreto deberá efectuarse en el plazo máximo de veinticuatro meses desde su entrada en vigor. A partir de este plazo, para las nuevas incorporaciones de miembros de Juntas de Gobierno se seguirá el plazo establecido en el artículo 2.3.

4.– Baliabide telematikoen bidez informazioa eskura ipintzeari dagokionez, ipintze hori, dekretu honetako 4. artikuluaren 3. ataleko a) hizkian aipatutakoa, alegia, gehienez hogeita lau hileko epean egin beharko da.

4.– La puesta a disposición de información por medios telemáticos a que se refiere la letra a) del apartado 3 del artículo 4 del presente Decreto, deberá realizarse en el plazo máximo de veinticuatro meses desde su entrada en vigor.

5.– Dekretu honen 11. artikuluan ezarritakoa betetzea 2010eko urtarrilaren 1etik aurrera eskatu ahal izango da.

5.– El cumplimiento de lo establecido en el artículo 11 del presente Decreto será exigible a partir del 1 de enero de 2010.

6.– Dekretu hau argitaratzen denean indarrean egon daitezen berrorekatzeko planek eutsiko diete aurretiaz onartutako epe eta estaldurei.

6.– Los planes de reequilibrio en vigor a la publicación del presente Decreto se mantendrán en los plazos y coberturas previamente aprobados.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabetuta daude dekretu honetan xedatu denari aurka egiten dioten lege-xedapen guztiak baldin eta maila berekoak edo apalagoak badira.

Quedan derogadas todas las Disposiciones legales de igual o inferior rango que se opongan al presente Decreto.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.– Borondatezko Aurreikuspen Sozialeko Erakundeen gaineko Legearen arautegia onesten duen otsailaren 20ko 87/1984 Dekretuaren 5. artikulua honela geratzen da idatzita:

Primera.– El artículo 5 del Decreto 87/1984, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley sobre Entidades de Previsión Social Voluntaria, queda con la siguiente redacción:

«1.– Beren estatutuetan ezarritakoarekin bat etorrita, aurreikuspen sozialeko erakundeek badute pentsioak ematerik baldin eta honako kontingentziak gertatzen badira:

«1.– Las Entidades de Previsión Social Voluntaria podrán otorgar pensiones, a percibir en la forma que establezcan sus Estatutos, por el acaecimiento de las siguientes contingencias:

a) Erretiroa.

a) Jubilación.

b) Heriotza.

b) Fallecimiento.

c) Ezintasun iraunkorra.

c) Incapacidad permanente.

d) Iraupen luzeko langabezia.

d) Desempleo de larga duración.

e) Gaixoaldi larria.

e) Enfermedad grave.

2.– Halaber, honako prestazio hauek eman ditzakete:

2.– Asimismo podrán otorgar las siguientes prestaciones:

a) Osasun laguntza, ebakuntzak eta egonaldiak osasun zentroetan.

a) Asistencia sanitaria e intervenciones quirúrgicas y estancias en centros sanitarios.

b) Aldi baterako ezintasuna.

b) Incapacidad Temporal.

c) Ehorzketa.

c) Sepelio.

d) Mendekotasuna.

d) Dependencia.

e) Bazkide osoen ondasunetan izandako kalteentzako ordainak, baldin eta etxebizitza, etxeko arreoa, lanabesak, abereak edo mutualisten beste edozein ondasun motakoak badira eta ondasunok bazkide osoaren lan-jardun edo lanbide jarduerarekin lotura badute.

e) Indemnización de daños producidos en los bienes de los socios ordinarios, tanto se trate de vivienda, ajuar doméstico, instrumentos de trabajo, ganados, cosechas o cualquier otra clase de bienes de los mutualistas, unidos a la actividad profesional o laboral del socio ordinario.

f) Gizarte aurreikuspenarekin zerikusia duten beste batzuk».

f) Otras relacionadas con previsión social.»

Bigarrena.– Borondatezko Aurreikuspen Sozialeko Erakundeen gaineko Legearen arautegia onesten duen otsailaren 20ko 87/1984 Dekretuaren 12. artikuluaren b) hizkia honela geratzen da idatzita:

Segunda.– La letra b) del artículo 12 del Decreto 87/1984, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley sobre Entidades de Previsión Social Voluntaria, queda con la siguiente redacción:

«b) Erabilitako interes-tasa eta, halaber, beronen justifikazioa.»

«b) Tipo de interés utilizado así como justificación del mismo.»

Hirugarrena.– Borondatezko Aurreikuspen Sozialeko Erakundeen gaineko Legearen arautegia onesten duen otsailaren 20ko 87/1984 Dekretuaren 16. artikulua honela geratzen da idatzita:

Tercera.– El artículo 16 del Decreto 87/1984, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley sobre Entidades de Previsión Social Voluntaria, queda con la siguiente redacción:

«1.– Borondatezko aurreikuspen sozialeko erakundeen administrazio gastuak dagokion erakundearen estatutuetan esleitutakoak izango dira eta inola ere ezingo dituzte gainditu, prestazio motaren arabera jarraian adierazten diren ehunekoak:

«1.– Los gastos de Administración de las entidades de Previsión Social Voluntaria serán los consignados en los Estatutos y en ningún caso podrán exceder de los porcentajes que a continuación se detallan, en relación con la clase de prestación:

1.1.– Borondatezko aurreikuspen sozialeko erakundeen administrazio gastuak, betiere ulertuta estaltzen dituztela zehatutako ekarpen sistemaren eraginpean diharduten kontingentziak, alegia, erretirokoa eta

1.1.– Los gastos de administración de las Entidades de Previsión Social Voluntaria que cubran las contingencias de jubilación, así como de fallecimiento, incapacidad permanente, desempleo de larga duración o enfermedad grave que operen bajo el sistema de aportación definida, deberán ser consignados, en términos porcentuales, en sus reglamentos respectivos, de acuerdo con sus estatutos. Los gastos de administración se establecerán en función del patrimonio afecto a cada plan de previsión o de éste y sus rendimientos y no podrán superar, en cómputo anual, los límites siguientes:

halaber ezintasun iraunkorrekoa, heriotzakoa, epe luzekoa, langabeziako edo gaixoaldi larrikoa, ehunekoetan emanda idatzita ageri beharko dira dagokion arautegian eta bere estatutuekin bat etorriz. Administrazio gastuak ezarriko dira aurreikuspen-plan bakoitzari atxikitako gastuen arabera edo beronen eta bere errendimenduen arabera eta urteko zenbaketan honako muga hauek ezingo ditu gainditu:

a) Cuando se calculen únicamente en función del patrimonio afecto al plan, el 2% de éste.

a) Bakarrik planari atxikitako ondarearen arabera kalkulatzen badira ondarearen % 2.

b) Cuando se utilicen ambas variables, el 1% del patrimonio afecto y el 10% de los rendimientos.

b) Bi aldagai erabiltzen badira, atxikitako ondarearen % 1 eta errendimenduen gaineko % 10.

El porcentaje sobre los rendimientos obtenidos sólo será aplicable cuando el valor de cada parte alícuota, calculado, para el período a que se refiere el párrafo 1.5 de este artículo, después de aplicar dicho porcentaje, supere el máximo valor alcanzado por aquélla desde la creación del plan de previsión.

Lortutako errendimenduen gaineko ehunekoa bakarrik aplikatu ahal izango da baldin eta artikulu honetako 1.5 paragrafoak aipaturiko aldirako kalkulatuta zati alikuota bakoitzeko baloreak portzentaje hori aplikatu ondoren gainditzen badu aurreikuspen-plana sortu zenez geroztik hark lorturiko gehienezko balorea.

No obstante, si durante cinco ejercicios no hubiera resultado aplicable el porcentaje sobre rendimientos, por no cumplirse el requisito establecido en el párrafo anterior, se podrá establecer, como nuevo valor a superar, el último del quinto ejercicio.

Halere aurreko paragrafoan ezarritako eskakizuna ez betetzeagatik bost ekitaldietan zehar errendimenduen gaineko ehunekoa aplikagarria gertatuko ez balitz, gainditu beharreko balore berri gisa bosgarren ekitaldiaren azkena ezarri ahal izango da.

Las EPSV comunicarán al Departamento de Hacienda y Administración Pública, en el plazo de diez días desde el acuerdo de formalización del plan o desde el acuerdo de modificación de éste, los porcentajes acordados que, en concepto de gastos de administración, vayan a aplicar. Los porcentajes acordados no podrán ser aplicados en tanto en cuanto no se produzca la citada comunicación. El Departamento de Hacienda y Administración Pública podrá dar publicidad a tales porcentajes.

Plana formalizatua izan dadin akordiotik edo plana aldatzeko akordiotik aurrera kontatzen hasita hamar eguneko epean BASEek Ogasun eta Herri Administrazio Sailari jakinarazi beharko dizkio administrazio gastu kontzeptu moduan aplikatu behar dituzten ehunekoak. Akordioaz hartutako ehunekoak ezingo dira aplikatu aipaturiko jakinarazpena egiten ez den artean. Ogasun eta Herri Administrazio Sailak ahalmena izango du aipaturiko ehunekoak argitaratzeko.

1.2.– A estos efectos, tendrán la consideración de gastos de administración todos los gastos directos e indirectos en que se incurra como consecuencia de la administración del patrimonio afecto a cada plan de previsión, con la excepción de los gastos de intermediación derivados de la compra o venta de valores. Cuando la EPSV invierta en instituciones de inversión colectiva o en entidades de capital riesgo los límites establecidos en el párrafo 1.1 anterior operarán conjuntamente sobre las comisiones acumuladas a percibir por las distintas gestoras, depositarias o instituciones.

1.2.– Ondorio horietarako, administrazio gastutzat hartuko dira baloreen salerosketatik eratorritako artekaritza-gastuak salbu zuzeneko nahiz zeharkako gastu guztiak baldin eta horiek badira aurreikuspen-plan bakoitzari atxikitako ondarearen administrazioak ekarriak. BASEak inbertsio kolektiboko erakundeetan edo kapital-arriskuko erakundeetan inbertitzen badu, aurreko 1.1 paragrafoan ezarritako mugek batera eragingo dute kudeatzaile, gordailuzain edo erakunde desberdinek jaso behar dituzten komisio metatuen gainean.

1.3.– Se entenderá por patrimonio afecto al plan de previsión, el fondo de capitalización determinado por todas las aportaciones, deducidas las prestaciones, movilizaciones y/o rescates, salvo las efectuadas en el periodo a que se refiera el cálculo, más los rendimientos generados por los recursos invertidos y las plusvalías o minusvalías de los activos, valorados a precio de mercado del día a que se refiera el cálculo, o, cuando no existiera éste, a su valor efectivo, de acuerdo con criterios de máxima prudencia y aplicando métodos valorativos generalmente admitidos, y menos el importe de los gastos de administración establecidos para cada plan de previsión, de acuerdo con el apartado 1.1 anterior. El patrimonio afecto estará dividido en partes alícuotas.

1.3.– Aurreikuspen-planari atxikitako ondaretzat hartuko da prestazioak, mobilizazioak edota erreskateak kenduta, ekarpen guztiek —kalkuluari dagokion aldian eginikoak salbu— zehazten duten kapitalizazio funtsa hura gehi inbertituriko baliabideek eta aktiboen gainbalioek edo minusbalioek sortutako errendimenduak ken aurreko 1.1 atalarekin bat etorriz aurreikuspen-plan bakoitzerako ezarritako administrazio gastuak. Aipaturiko errendimenduei dagokienez, kalkuluari dagokion eguneko merkatuaren prezioan baloratuko dira edo, kalkulu hori egongo ez balitz zuhurtzia handieneko irizpideei jarraituz eta oro har baloratzeko erabili ohi diren bideak aplikatuz haren benetako balorearen arabera. Atxikitako ondarea zati alikuotetan banatuko da.

1.4.– Los derechos económicos de cada socio ordinario y beneficiario estarán constituidos por el producto del valor de cada parte alícuota por el número de éstas imputable a cada uno de ellos.

1.4.– Bazkide oso eta onuradun bakoitzaren eskubide ekonomikoak eragiketa baten emaitza dira, zati alikuota bakoitzaren balorea bazkide horietatik bakoitzari egozgarri izan dakizkion zati kuoten kopuruarekin biderkatuz lortzen dena, hain zuzen.

1.5.– El valor de cada parte alícuota del patrimonio afecto en modalidad individual deberá determinarse diariamente. El valor liquidativo en modalidad de empleo o asociado deberá determinarse, al menos, mensualmente, el último día de cada mes.

1.5.– Banakako modalitatean atxikitako ondarearen zati alikuota bakoitzaren balorea egunero zehaztu beharko da. Enplegu modalitatean edo bazkidetutakoan balore kitagarria hilean behin gutxienez zehaztu beharko da eta hil bakoitzeko azken egunean.

2.– Los gastos de administración de las Entidades de Previsión Social Voluntaria, que desarrollen su actividad bajo el sistema de prestación definida, deberán ser consignados, en términos porcentuales, en sus reglamentos respectivos, de acuerdo con lo establecido en sus estatutos, no pudiendo superar el 2%, en cómputo anual, ni sobre el total de provisiones matemáticas anuales, ni sobre las imputadas, si las hubiera, a cada uno de los socios ordinarios y beneficiarios, las cuales constituyen sus derechos económicos. A estos efectos, tendrán la consideración de gastos de administración los establecidos en el apartado 1.2 de este artículo.

2.– Zehaztutako prestazioko sistemaren eraginpean bere jarduera gara dezaten borondatezko aurreikuspen sozialeko erakundeen administrazio gastuak, erakunde horien estatutuetan ezar dadinarekin bat etorriz idatzita azaldu beharko dira dagozkien arauetan, ehunekoetan emanda. Gastu horiek urteko kopuruan ezingo dute % 2 gainditu ez urteko hornidura matematikoen guztiarekiko ezta, halakorik balego, bazkide oso eta onuradun bakoitzari egotzi dakizkionarekiko, berauek, hain zuzen, dira beren eskubide ekonomikoak osatzen dituztela. Ondorio horietarako, administrazio gastutzat artikulu honetako 1.2 atalean ezarritakoak hartuko dira.

3.– Los gastos de administración de las Entidades de Previsión Social Voluntaria, para otras actividades distintas a planes de previsión de jubilación, así como de fallecimiento, incapacidad permanente, desempleo de larga duración o enfermedad grave, serán los consignados en los estatutos y en ningún caso podrán exceder de la mayor de las dos cantidades siguientes:

3.– Borondatezko aurreikuspen sozialeko erakundeen administrazio gastuak, betiere ulertuta horien xedeko jarduerak ez direla ez erretiro alorreko aurreikuspen-planak, ez ezintasun iraunkor alorrekoak, ez heriotzakoak, epe luzeko langabeziakoak ezta gaixoaldi larrikoak ere, beste jarduera batzuk baizik, estatutuetan idatzitakoak izango dira eta inola ere gastu horiek ezingo izango dira zenbateko hauek baino handiagoak:

a) El 15% del importe de las cuotas y derramas devengadas en el último ejercicio cerrado.

a) Itxitako azken ekitaldian sortu diren kuota eta derramen zenbatekoaren % 15.

b) El 2,6% anual del importe de las provisiones técnicas.

b) Zuzkidura teknikoen zenbatekoaren urteko % 2,6.

A estos efectos, tendrán la consideración de gastos de administración los gastos de personal, las dotaciones a amortizaciones y los gastos por servicios exteriores.

Ondorio hauetarako, administrazio gastutzat hartuko dira langileen gastuak, amortizazioekiko zuzkidurak eta kanpoko zerbitzuengatiko gastuak.

4.– Con carácter excepcional, la Dirección de Finanzas podrá, en casos debidamente justificados por la Entidad, autorizar, transitoriamente, un porcentaje de gastos superior a los límites máximos establecidos en este artículo».

4.– Salbuespeneko izaeraz, eta betiere Erakundeak behar bezala justifikatu badu, Finantza Zuzendaritzak ahalmena du nolabait artikulu honetan ezarritako gehienezko mugak baino gastu portzentaje bat handiagoa aldi baterako baimentzeko».

Cuarta.– La letra c) del artículo 31 del Decreto 87/1984, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley sobre Entidades de Previsión Social Voluntaria, queda con la siguiente redacción:

Laugarrena.– Borondatezko Aurreikuspen Sozialeko Erakundeen gaineko Legearen arautegia onesten duen otsailaren 20ko 87/1984 Dekretuaren 31. artikuluaren c) hizkia honela geratzen da idatzita:

«c) Devolución de las reservas acumuladas.»

«c) Metaturiko erretserben itzulketa.»

Quinta.– Se suprime la letra d) del artículo 31 del Decreto 87/1984, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley sobre Entidades de Previsión Social Voluntaria y se añade un nuevo párrafo en el citado artículo, con la siguiente redacción:

Bosgarrena.– Borondatezko Aurreikuspen Sozialeko Erakundeen gaineko Legearen arautegia onesten duen otsailaren 20ko 87/1984 Dekretuaren 21. artikuluaren d) hizkia kentzen da eta artikulu horri paragrafo berri bat gehitzen zaio. Paragrafoa honela idatzita ageriko da:

«Asimismo las Entidades de Previsión Social Voluntaria, que integren planes de previsión, establecerán en sus Estatutos el derecho del socio ordinario y del beneficiario, a la movilización de sus derechos económicos a otro plan de previsión, de acuerdo con las siguientes reglas:

«Halaber, aurreikuspen-planetan sartuta dauden borondatezko aurreikuspen sozialeko erakundeek bere estatutuetan ezarriko dute bazkide osoaren eta onuradunaren eskubidea beren eskubide ekonomikoak beste aurreikuspen-plan batera mugitzeko honako arau hauei jarraituz:

a) La movilización de los derechos económicos en los planes de previsión de la modalidad individual se regirá por las siguientes prescripciones:

a) Banakako modalitateko aurreikuspen-planetan eskubide ekonomikoen mugimendua preskripzio hauen arabera egingo da:

i) Los derechos económicos de los beneficiarios podrán movilizarse a otros planes de previsión a petición del beneficiario, siempre y cuando las condiciones de garantía y aseguramiento de la prestación así lo permitan.

i) Baldin eta onuradunak hala eskatzen badu eta betiere prestazioaren berme eta aseguramendu baldintzek horretarako aukera ematen badute, onuradunen eskubide ekonomikoak beste aurreikuspen-plan batzuetara mugitu ahal dira.

ii) El socio ordinario o el beneficiario deberá dirigirse por escrito a la Entidad que desea que recepcione sus derechos, solicitando su incorporación a la misma como socio, en caso de que no lo sea, y que acepte la recepción de fondos. Además, identificará la Entidad y el plan desde el que desea se realice la movilización. Adjuntará, asimismo, una autorización a la Entidad de destino para que, en su nombre, solicite a la Entidad de origen, la movilización de un importe concreto o de la totalidad de sus derechos económicos, así como un certificado de la fecha de la primera aportación que dio origen a los mismos.

ii) Bazkide osoak edo onuradunak bere eskubideen hartzaile izan nahi duen erakundera idatziz zuzendu beharko da bazkidea ez den kasuan bazkide bezala hartzeko xedez eta funtsak hartzea onar dezan. Gainera, Erakundea identifikatuko du eta plan hura nondik mugimendua egin nahi den. Halaber, xedeko erakundeari baimen bat erantsiko dio bere izenean jatorriko erakundeari zenbateko zehatz bat edo bere eskubide ekonomiko guztiei dagokiena eska diezaion. Orobat, ziurtagiri bat ere eskatu beharko dio non agertuko den aipatutako eskubide ekonomikoak sortu zituen lehenengo ekarpenaren data.

iii) El plazo máximo para efectuar la movilización de los derechos económicos será de cinco días hábiles desde la presentación de toda la documentación en la Entidad de Previsión Social Voluntaria de origen.

iii) Eskubide ekonomikoak aurkezteko gehienezko epea bost egun baliodunekoa izango da jatorrizko borondatezko aurreikuspen sozialeko erakundean dokumentazio guztia aurkezten den egunetik aurrera.

b) La movilización de los derechos económicos en los planes de previsión de la modalidad de empleo, tanto de aportación definida como de prestación definida -cuando así estuvieran reconocidos-, estará condicionada a la extinción de la relación laboral del socio ordinario activo o en suspenso con el socio protector. La movilización de los derechos, que será en su totalidad, se realizará prioritariamente a otro plan de empleo y en su defecto a cualquier otro plan de previsión, siempre y cuando cumpla las condiciones y características relativas a la forma de cobro de las prestaciones que hayan sido previamente fijadas en los Estatutos de la EPSV de origen. El plazo establecido en los Estatutos a partir del cual el socio puede ejercer el derecho a la movilización no podrá superar los dos años desde la finalización del vínculo laboral. Una vez solicitada la movilización por parte del interesado, la Entidad deberá realizarla en un plazo inferior a los dos meses. Los socios pasivos y beneficiarios de los planes de previsión de empleo, respecto a la movilización de derechos, atenderán a lo establecido en sus estatutos. Los planes de previsión de la modalidad de empleo deberán otorgar un tratamiento justo del valor de los derechos económicos que tuvieran reconocidos los socios en suspenso. Se entenderá que el tratamiento es justo cuando, al menos, el valor de los derechos económicos se ajuste en función de la tasa de rendimiento que se obtenga por la inversión de los activos del plan de previsión en que esté incorporado el socio en suspenso.

b) Bai zehaztutako ekarpenari bai zehaztutako prestazioari dagokienez, enplegu modalitateko aurreikuspen-planetan eskubide ekonomikoak mugitzeak –betiere eskubide horiek hala aitortuta badaude – baldintza bat izango du, jardunean edo etendura egoeran dagoen bazkide osoak bazkide babeslearekin duen lan-harremana amaitzea, alegia. Eskubideen mugimendua —eskubide guztiei egokitu beharrekoa — lehentasunez beste enplegu plan batera egingo da eta hala ez denean beste edozein aurreikuspen-plan batera, betiere baldin eta betetzen baditu jatorrizko BASEren estatutuetan aurretiaz ezar daitezen prestazioen kobrantza moduaren gaineko baldintzak eta ezaugarriak. Bazkideak mugimendurako eskubideaz baliatzen hasteko estatutuetan ezarriko den epea ezin da izan bi urtekoa baino luzeagoa lan harremana amaitzen denetik kontatzen hasita. Doakionak mugitzeko eskaera egin ondoren, Erakundeak betetzeko duen epea bi hilekoa baino laburragoa da. Enplegu aurreikuspen-planen bazkide pasibo eta onuradunek, eskubideak mugitzeari dagokionez, beren estatutuetan ezarritakoari jarraituko diote. Enplegu modalitateko aurreikuspen-planek bidezko tratamendu bat eman beharko diote etendura egoeran dauden bazkideek aitorturik eduki ditzaten eskubide ekonomikoen baloreari. Ulertuko da tratamendua bidezkoa dela baldin eta gutxienez eskubide ekonomikoen balorea egokitzen bada etendura egoerako bazkidea sartuta dagoen aurreikuspen-planaren aktiboen inbertsioagatik lortzen den errendimendu tasaren arabera.

c) Las EPSV de la modalidad asociada establecerán en sus Estatutos el derecho del socio ordinario y del beneficiario a la movilización de sus derechos económicos a cualquier otro plan de previsión o el condicionamiento de dicha movilidad a la ruptura del vínculo asociativo. En el primer caso se estará a lo establecido en la letra a) anterior y en el segundo, a lo establecido en la letra b) anterior.

c) Bazkidetutako motako BASEek beren estatutuetan ezarriko dute bazkide osoak eta onuradunak bere eskubide ekonomikoak beste edozein aurreikuspen-planetara mugitzeko izango duten eskubidea, edo bestela ezarriko dute mugitze horrek bazkidetzeko lotura haustearekiko izango duten baldintza. Lehengo kasua bada, aurreko a) hizkian ezarritakoari jarraituko zaio eta, bigarrena bada, aurreko b) hizkian ezarritakoari.

d) La movilización de derechos económicos no generará gasto alguno para el socio ordinario o el beneficiario, ni merma alguna de dichos derechos».

d) Eskubide ekonomikoak mugitzeak bazkide osoari edo onuradunari ez dio gastu bat ere sortuko ezta aipaturiko eskubide horiei inolako gutxitzerik ezta kalterik ekarri ere».

Sexta.– El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Seigarrena.– Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean sartuko da indarrean.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 29 de mayo de 2007.

Vitoria-Gasteizen, 2007ko maiatzaren 29an.

El Lehendakari,

Lehendakaria,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

La Consejera de Hacienda y Administración Pública,

Ogasun eta Herri Administrazio sailburua,

IDOIA ZENARRUTZABEITIA BELDARRAIN.

IDOIA ZENARRUTZABEITIA BELDARRAIN.

El Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social,

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburua,

JOSEBA AZKARRAGA RODERO.

JOSEBA AZKARRAGA RODERO.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común