Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

220. zk., 2006ko azaroaren 17a, ostirala

N.º 220, viernes 17 de noviembre de 2006


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Jaurlaritzaren Lehendakaritza
Presidencia del Gobierno
5737
5737

214/2006 DEKRETUA, urriaren 31koa, Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundearen egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena.

DECRETO 214/2006, de 31 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica y funcional de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer.

Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundea otsailaren 5eko 2/1988 Legearen bidez sortu zen. Harrezkero, aldatu egin dira Emakunderen eginkizunak Emakumeen eta gizonen berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeko lehenengo azken xedapenean xedatutakoari jarraiki.

Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, creado por Ley 2/1988, de 5 de febrero, ha visto modificadas sus funciones en virtud de lo dispuesto en la Disposición Final Primera de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

Ezarritako eginkizun berriak betetzeko, eta Emakumeen eta gizonen berdintasunerako Legea garatzeko, orain arte Emakunderen antolaketa eta jardute-egitura organikoa eta funtzionala arautu duen abenduaren 13ko 301/1988 Dekretua ordeztu behar da. Ildo horretatik, Emakumeen eta gizonen berdintasunerako Legeko azken xedapenetatik hamaikagarrenean Emakunderen egiturari buruzko beste dekretu bat onestea aurreikusi da.

El cumplimiento de las nuevas funciones asignadas, así como el propio desarrollo de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres exige la sustitución del Decreto 301/1988, de 13 de diciembre, regulador hasta ahora de la estructura orgánica y funcional de Emakunde. En este sentido, la Disposición Final Undécima de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres prevé la aprobación de un nuevo decreto de estructura del Instituto.

Testu bakar batean bildu nahi izan dira Emakunderen kide anitzeko gobernu-organoa den Zuzendaritza Kontseiluari buruzko arauak, eta, horretarako, dekretu honen bidez haren jardun-araubidea ezarri da (orain arte araubide hori maiatzaren 15eko 132/1990 Dekretuan zegoen ezarrita).

Con el fin de aglutinar en un único texto las normas reguladoras del Consejo de Dirección, órgano colegiado de gobierno del Instituto, este Decreto procede a regular también el régimen de funcionamiento de dicho Consejo, anteriormente regulado por Decreto 132/1990, de 15 de mayo.

Ondorioz, Lehendakaritzaren proposamenez, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin bat etorriz, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2006ko urriaren 31ko bilkuran aztertu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, a propuesta de la Presidencia, de conformidad con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 31 de octubre de 2006,

XEDATU DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Izaera eta araubide juridikoa

Artículo 1.– Naturaleza y régimen jurídico.

1.– Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundea, otsailaren 5eko 2/1988 Legean ezarritakoaren arabera, administrazio-erakunde autonomoa da, Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritzari atxikia.

1.– Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, de conformidad con lo establecido en la Ley 2/1988, de 5 de febrero, se configura como un organismo autónomo de carácter administrativo adscrito a la Lehendakaritza o Presidencia del Gobierno Vasco.

2.– Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeak berezko nortasun juridikoa dauka, eta bere eginkizunak betetzen jarduteko gaitasun osoa. Erakunde honen araubide juridikoa ondokoetan ezarri da: erakundea sortu zuen Legean; 1/1994 Legegintzako Dekretuan, irailaren 27koan, Euskadiko Aurrekontu Erregimenari buruz indarrean dauden lege xedapenen Testu Bategina onetsi duenean; 1/1997 Legegintzako Dekretuan, azaroaren 11koan, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onetsi duenean; honako dekretu honetan, eta Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde autonomoei aplikatu beharreko gainerako legerian.

2.– Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines. Su régimen jurídico es el establecido en su Ley de creación, en el Decreto Legislativo 1/1994, de 27 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales sobre el Régimen Presupuestario de Euskadi, en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes sobre los Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, por el presente Decreto y demás legislación aplicable a los organismos autónomos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2. artikulua.– Helburuak eta eginkizunak.

Artículo 2.– Fines y funciones.

1.– Emakunde sortu zuen Legean ezarritakoaren arabera, Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeak Euskal Herriko politika, ekonomia, kultura eta gizarte-bizitzako alor guztietan gizonezkoen eta emakumezkoen arteko benetako eta egiazko berdintasuna lortzea du funtsezko xedea, eta hori lortzeko honako helburuak ezarri ditu erakundeak: emakumeari bereizkeria egiteko era guztiak ezabatzea, sexuen arteko berdintasuna errazteko bideak sustatzea, eta hori bete-betean lortzeko eragozpen diren izatezko eta lege-aldetiko oztopo guztiak kentzea.

1.– De conformidad con lo previsto en su Ley de creación, el fin esencial del Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer es la consecución de la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida política, económica, cultural y social del País Vasco y se fija como objetivos la eliminación efectiva de todas las formas de discriminación contra las mujer, la promoción de las condiciones que faciliten la igualdad entre los sexos y la remoción de los obstáculos que impidan su plenitud de hecho y de derecho.

2.– Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeak eginkizun hauek ditu:

2.– Corresponde a Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer ejercer las siguientes funciones:

a) Arestian proposatu diren xedeak lortzeko gidalerroak lantzea eta Autonomia Erkidegoko herri-aginte guztiek aplika ditzaten bultzatzea.

a) Elaboración de las directrices destinadas a conseguir los fines anteriormente propuestos e impulsar su aplicación por los distintos poderes públicos de la Comunidad Autónoma.

b) Berdintasunerako politiken eta Autonomia Erkidegoko legeriaren jarraipena egitea, gizonen eta emakumeen berdintasunaren printzipioa betetzen den ala ez egiaztatzeko; horretaz gainera, Emakumeen eta gizonen berdintasunerako Defentsa Erakundeak bereizkeriaren aurkako arautegia analizatu, ebaluatu eta aztertu dezake.

b) Seguimiento de las políticas de igualdad y de la legislación autonómica por lo que respecta a su adecuación al principio de igualdad de mujeres y hombres, sin perjuicio de la competencia de análisis, evaluación y estudio de la normativa antidiscriminatoria que corresponde a la Defensoría para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

c) Emakumeen eta gizonen benetako berdintasuna eragozten edo zailtzen duten oztopoak ezabatzeko lege-aldaketen proposamenak egitea, baita 4/2005 Legea garatzeko arauak proposatzea ere.

c) Elaboración de propuestas de reformas legislativas dirigidas a eliminar las trabas que dificulten o impidan la igualdad real y efectiva entre ambos sexos, así como proposición de la normativa de desarrollo de la Ley 4/2005.

d) Erkidegoko Administrazioak sustatzen dituen arauen prestakuntza-prozeduran txostenak egitea, 4/2005 Legeko 19. eta 20. artikuluetan xedatutakoa zuzen aplikatzen den ala ez egiaztatzeko, eta, bidezkoa denean, hobetzeko proposamenak egitea.

d) Emisión de informes en el curso del procedimiento de elaboración de las normas que promueva la Administración de la Comunidad, verificando la correcta aplicación de lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Ley 4/2005 y, en su caso, realizando propuestas de mejora.

e) Eusko Jaurlaritzako sailek, foru-aldundiek eta toki-erakundeek emakumeen eta gizonen berdintasunerako egiten dituzten planen egokitasunari buruzko txostenak egitea, hau da, plan horiek Eusko Jaurlaritzak legegintzaldi bakoitzerako onetsi behar duen plan orokorreko esku-hartze ildoekin eta jarraibideekin bat datozen ala ez argituko duten txostenak egitea.

e) Emisión de informes sobre la adecuación de los planes para la igualdad de mujeres y hombres de los departamentos del Gobierno, de las diputaciones forales y de las entidades locales a las líneas de intervención y directrices previstas en el plan general que cada legislatura ha de aprobar el Gobierno Vasco.

f) Genero-ikuspegia politikaren arlo guztietan txertatzeko metodoak diseinatzea eta bultzatzea, eta, batez ere, generoaren araberako eraginaren aurretiazko ebaluazioa egiteko gidalerroak proposatzea, eta Administrazioaren jardunean eta arautegian desberdintasunak ezabatzeko eta emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzeko neurriak sartzea.

f) Diseño e impulso de métodos para la integración de la perspectiva de género en todas las áreas políticas y, en particular, propuesta de directrices para la elaboración de la evaluación previa de impacto en función del género y la introducción de medidas para eliminar desigualdades y promover la igualdad de mujeres y hombres en la normativa y actividad administrativa.

g) Emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan ari diren erakunde, organo eta unitate eskudunetako langileen eginkizunei eta trebakuntzari buruzko gutxieneko baldintzak, oinarrizkoak eta komunak, proposatzea EAEko herri-administrazioetako organo eskudunei.

g) Propuesta a los órganos competentes de las administraciones públicas vascas de las condiciones mínimas básicas y comunes por lo que respecta a las funciones y a la capacitación del personal de las diferentes entidades, órganos y unidades competentes en materia de igualdad de mujeres y hombres.

h) Emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloko jarduerak bultzatzea, eta EAEko herri-botereei horretaz aholkuak ematea eta haiekin lankidetzan aritzea, batez ere emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloko trebakuntza-planak —emakumeen aurkako indarkerian esku hartzeko planak barne— diseinatzeko.

h) Impulso de actuaciones, asesoramiento y colaboración con los poderes públicos vascos en materia de igualdad de mujeres y hombres y, en particular, en el diseño de los planes de formación en materia de igualdad de mujeres y hombres, incluidos, los relativos a la intervención ante la violencia contra las mujeres.

i) Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Sail arteko Batzordearen eta Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Erakunde arteko Batzordearen egitekoak bultzatzea eta koordinatzea, eta Autonomia Erkidegoko herri-botereek garatzen dituzten programetatik emakumeen egoeran zein emakumeen eta gizonen berdintasunean eragina izan dezaketenak koordinatzeko neurriak bultzatzea.

i) Impulso y coordinación de los cometidos de la Comisión Interdepartamental para la Igualdad de Mujeres y Hombres y de la Comisión Interinstitucional para la Igualdad de Mujeres y Hombres, así como impulso de las medidas de coordinación necesarias entre los diversos poderes públicos de la Comunidad Autónoma con relación a los programas que tengan incidencia en la situación de las mujeres y en la igualdad de mujeres y hombres.

j) Emakumeen eta gizonen inguruabar, beharrizan eta interesak aztertzea, bai eta horren guztiaren ondorioz politikan, ekonomian, kulturan eta gizartean dauden desberdintasunak ere, eta, batez ere, jarduera-eremu bakoitzean aplikatu beharreko politikak zehazteko azterlanak sustatzea.

j) Estudio de las diferentes condiciones, necesidades e intereses de mujeres y hombres, así como de las desigualdades que de ello se derivan en la vida política, económica, cultural y social, promoviendo especialmente la realización de estudios dirigidos a perfilar la política a realizar en las distintas áreas de actuación.

k) Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Plana egitea eta Eusko Jaurlaritzak onar dezan proposatzea, bai eta plana ebaluatzea ere.

k) La elaboración y propuesta para su aprobación por el Gobierno Vasco, del Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres, así como su evaluación.

l) Euskal Autonomia Erkidegoan emakumeen aurkako indarkerian esku hartzeko dauden zerbitzu eta programen eraginkortasuna eta irismena ebaluatzea.

l) La evaluación de la eficacia y alcance de los servicios y programas existentes en la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de violencia contra las mujeres.

m) Enpresa eta erakundeei aholkuak ematea eta enpresa eta erakundeontzako laguntzak eta bestelako sustapen-neurriak ezartzea, baliabide material eta ekonomikoak zein giza baliabideak zuzkitze aldera, enpresa eta erakundeok emakumeen eta gizonen berdintasunerako planak, programak eta jarduerak garatu ahal izan ditzaten.

m) Asesoramiento y establecimiento de ayudas y otro tipo de medidas de fomento a fin de dotar a las empresas y organizaciones de recursos materiales, económicos y personales para el desarrollo de planes, programas y actividades dirigidas a la consecución de la igualdad de mujeres y hombres.

n) Gizonen eta emakumeen berdintasunaren arloko zerbitzuak eman nahi dituzten erakundeek behar duten homologazioa lortzeko bete beharreko gutxieneko betekizunak eta baldintzak —oinarrizkoak eta komunak— proposatzea organo eskudunari.

n) Propuesta al órgano competente de los requisitos y las condiciones mínimas básicas y comunes aplicables a la homologación de entidades para la prestación de servicios en materia de igualdad de mujeres y hombres.

ñ) Bereizkeria anizkoitza jasaten duten emakumeen oinarrizko gizarte-eskubideak bermatzeko zerbitzuak bultzatzea, eta horien inguruko proposamenak egitea.

ñ) Impulso y propuesta en materia de prestación de servicios dirigidos a garantizar el acceso a sus derechos sociales básicos a las mujeres que sufren discriminación múltiple.

o) Gizonen eta emakumeen bizitza pertsonala, lana eta familiako ardurak bateratzen lagunduko duten zerbitzu soziokomunitarioak bultzatzea, eta horien inguruko proposamenak egitea.

o) Impulso y propuesta en materia de prestación y adecuación de los servicios sociocomunitarios que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de mujeres y hombres.

p) Bidezko jotzen diren sentsibilizazio-, sustapen- eta

p) Sensibilización a la ciudadanía, realizando las actividades y campañas de sensibilización, promoción y difusión que se consideren oportunas, sobre el significado e importancia de la igualdad de mujeres y hombres y sobre la necesidad de trabajar en su consecución y en el empoderamiento de las mujeres.

zabalkunde-ekintza eta kanpainen bidez, herritarrak emakumeen eta gizonen berdintasunaren esanahiaz eta garrantziaz sentsibilizatzea, bai eta hori lortzeko zein emakumeei botere gehiago emateko lan egin beharraz ere.

q) Establecimiento de relaciones y cauces de participación con asociaciones, fundaciones y demás entes y organismos que en razón de sus fines o funciones contribuyan a la consecución de los objetivos del Instituto.

q) Nolako xedeak edo eginkizunak dituzten kontuan hartuta, Emakunderen helburuak lortzen lagundu dezaketen elkarte, fundazio eta enteekin harremanak ezartzea, bai eta haiekin lankidetzan aritzeko bideak ere.

r) Establecimiento de relaciones y cauces de participación con instituciones y organismos análogos de otras comunidades autónomas, del Estado y de la comunidad internacional.

r) Beste autonomia-erkidego batzuetako, Estatuko eta nazioarteko antzeko erakunde eta organismoekin harremanak ezartzea, bai eta haiekin lankidetzan aritzeko bideak ere.

s) Canalización de denuncias de discriminación, abusos o violaciones de los derechos de la mujer por razón de sexo y adopción de las acciones correspondientes.

s) Sexuaren zioz emakumeek jasaten dituzten bereizkeria, abusu edo eskubide-urratzeak direla-eta aurkezten diren salaketak bideratzea, eta behar diren ekintzak abiaraztea.

t) El ejercicio de la potestad sancionadora en los términos recogidos por la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

t) Zehatzeko ahala erabiltzea, otsailaren 18ko 4/2005 Legean ezarritakoaren arabera (4/2005 Legea, Emakumeen eta gizonen berdintasunerako Legea).

u) Cualquier otra función que, relacionada con sus fines, se le pudiera encomendar.

u) Agintzen zaizkion gainerako eginkizun guztiak, baldin eta bere xedeekin zerikusia badute.

Artículo 3.– Estructura general.

3. artikulua.– Egitura orokorra.

1.– Para el ejercicio de las funciones a que se refiere el artículo anterior, Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer se estructura en los siguientes órganos:

1.– Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeak, aurreko artikuluan aipatzen diren eginkizunak betetzeko, organo hauek ditu:

a) Órganos de gobierno:

a) Gobernu-organoak:

– Consejo de Dirección

– Zuzendaritza Kontseilua.

– Dirección

– Zuzendaritza.

b) Órgano administrativo de gestión:

b) Kudeaketako administrazio-organoa.

– Secretaría General

– Idazkaritza Nagusia.

2.– Están asimismo adscritos y/o vinculados a Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, en los términos que establecen sus normas de creación y funcionamiento, los siguientes órganos:

2.– Ondoren azalduko diren organoak, bakoitza bere sorkuntzari eta jardunari buruzko arauetan ezarritakoarekin bat etorriz, Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeari atxikita eta/edo lotuta daude:

a) Comisión Interinstitucional para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

a) Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Erakunde arteko Batzordea.

b) Comisión Interdepartamental para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

b) Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Sail arteko Batzordea.

c) Comisión Asesora de Publicidad no Sexista-Begira.

c) Begira-Berdintasuna Garatzeko Iragarkien Aholkularitza.

d) Comisión Consultiva de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer.

d) Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko Aholku Batzordea.

e) Comisión de Seguimiento del Acuerdo interinstitucional para la mejora en la atención a mujeres víctimas de maltrato doméstico y agresiones sexuales.

e) Etxeko tratu txar eta sexu erasoen biktima diren emakumeei eskaintzen zaien laguntza hobetzeko Erakundeen arteko Akordioaren Jarraipen Batzordea.

Artículo 4.– Defensoría para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

4. artikulua.– Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Defentsa Erakundea.

En los términos establecidos por la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, y su reglamento de organización y funcionamiento, se adscribe a Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, sin integrarse en el mismo, la Defensoría para la Igualdad de Mujeres y Hombres, que ejerce sus funciones con plena autonomía respecto a la Administración.

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean eta haren antolamendu eta jardunerako arautegian ezarritakoaren arabera, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Defentsa Erakundea Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeari atxikita egongo da, haren egitura hierarkikoan txertatu gabe, eta bere eginkizunak betetzeko erabateko autonomia izango du Administrazioaren beste atalekiko.

Artículo 5.– Sede.

5. artikulua.– Egoitza.

La sede de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer se establece en Vitoria-Gasteiz, sin perjuicio de las delegaciones territoriales que éste habilite.

CAPÍTULO II
ÓRGANOS DE GOBIERNO

Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundearen egoitza Gasteizen egongo da; nolanahi ere, lurralde-ordezkaritzak ezar ditzake.

Artículo 6.– Órganos de Gobierno.

II. KAPITULUA
ZUZENDARITZA ORGANOAK

6. artikulua.– Zuzendaritza organoak.

El Consejo de Dirección y la Dirección son los órganos rectores de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 2/1988, de 5 de febrero.

SECCIÓN 1.ª
CONSEJO DE DIRECCIÓN

Otsailaren 5eko 2/1988 Legean xedatutakoarekin bat etorriz, Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundearen zuzendaritza organo nagusiak Zuzendaritza Kontseilua eta Zuzendaritza dira.

Artículo 7.– Composición y estructura del Consejo de Dirección.

1. ATALA
ZUZENDARITZA KONTSEILUA

7. artikulua.– Zuzendaritza Kontseiluaren osaera eta egitura.

El Consejo de Dirección estará integrado por las siguientes personas:

Zuzendaritza Kontseilua honako hauek osatuko dute:

a) Presidencia: la o el Lehendakari del Gobierno Vasco.

a) Kontseiluburua: Eusko Jaurlaritzako lehendakaria.

b) Vicepresidencia: el o la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer.

b) Kontseiluburuordea: Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendaria.

c) Vocales:

c) Kontseilukideak:

– Seis personas representantes de la Administración de la Comunidad Autónoma, con rango de viceconsejeros o viceconsejeras, designadas por los Consejeros y Consejeras de los departamentos con competencia sobre las siguientes materias: educación, trabajo, sanidad, industria, cultura y asuntos sociales.

– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak sei ordezkari izango ditu, hain zuzen ere hezkuntza, enplegua, osasuna, industria, kultura eta gizarte arazoen arloetako eskumenak dituzten sailburuek izendatutako sei sailburuorde.

– Tres personas representantes de cada una de las administraciones forales, con rango de diputados o diputadas, designadas por sus órganos competentes.

– Foru-administrazio bakoitzak hiru ordezkari izango ditu: organo eskudunek izendatutako foru-diputatuak izango dira.

– Tres personas representantes de las administraciones locales designadas por la asociación más representativa de los municipios de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

– Toki-administrazioek hiru ordezkari izango dituzte, Euskal Autonomia Erkidegoan ordezkaritza handiena duen udal elkarteak izendatuak.

– Una persona representante de la Comisión competente en materia de igualdad de mujeres y hombres del Parlamento Vasco, designada para cada legislatura mediante elección de entre sus miembros.

– Eusko Legebiltzarrean emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan eskuduna den Batzordeak ordezkari bat izango du; legegintzaldi bakoitzean, legebiltzarkideetako bat hautatuko da ordezkari.

– Seis personas designadas por el Parlamento Vasco para cada legislatura en razón de su acreditada trayectoria personal o profesional en favor de la igualdad entre los sexos.

– Eusko Legebiltzarrak sei ordezkari izendatuko ditu, legegintzaldi bakoitzean; izendapenerako, pertsona horiek emakumeen eta gizonen berdintasunaren alde arlo pertsonalean edo profesionalean egindako lana hartuko da kontuan.

– Una persona en representación de la Comisión Consultiva de Emakunde.

– Emakunderen Aholku Batzordeak ordezkari bat izango du.

d) Secretaría: el o la Secretaria General de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, con voz y sin voto. En los supuestos de ausencia, vacante o enfermedad de ésta, realizará las funciones de Secretaría la o el vocal más joven.

d) Idazkaria: Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko idazkaria izango da; hitza izango du, baina botorik ez. Kanpoan edo gaixorik dagoenean, edo kargua bete gabe dagoenean, kontseilukiderik gazteena ariko da idazkari-lanetan.

Artículo 8.– Funciones del Consejo de Dirección.

8. artikulua.– Zuzendaritza Kontseiluaren eginkizunak.

Son funciones del Consejo de Dirección:

Hona Zuzendaritza Kontseiluaren eginkizunak:

a) Aprobar, para su posterior presentación al Gobierno, el Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

a) Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Plana onestea, gero Jaurlaritzari aurkezteko.

b) Aprobar, para su posterior presentación al Gobierno, el Informe sobre la evaluación de la situación de la mujer en la Comunidad Autónoma de Euskadi, así como la Memoria sobre la actuación de los poderes públicos en este campo.

b) Euskal Autonomia Erkidegoko emakumeen egoerari buruzko ebaluazio-txostena eta herri-botereek arlo horretan izandako jardunari buruzko memoria onestea, gero Jaurlaritzari aurkezteko.

c) Aprobar, para su posterior presentación al Gobierno, los proyectos de normas en materia de igualdad de mujeres y hombres.

c) Emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloko arauen proiektuak onestea, gero Jaurlaritzari aurkezteko.

d) Aprobar la memoria anual sobre actividades del Organismo.

d) Erakundearen jardunari buruzko urteko memoria onestea.

e) Proponer a la Defensora o Defensor para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

e) Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako defendatzailea proposatzea.

Artículo 9.– Funcionamiento del Consejo de Dirección.

9. artikulua.– Zuzendaritza Kontseiluaren jarduna.

1.– El Consejo de Dirección celebrará, al menos, dos reuniones ordinarias al año, una dentro del primer semestre y otra dentro del último.

1.– Zuzendaritza Kontseiluak ohiko bi bilkura egingo ditu urtean, gutxienez: bata, lehenengo seihilekoan eta bestea, bigarrenean.

2.– Igualmente podrá celebrar sesiones extraordinarias a iniciativa de:

2.– Horiez gainera, bilkura bereziak egin daitezke ondokoek eskatuta:

a) la Presidencia, o

a) Kontseiluburuak, edo

b) dos tercios de las personas integrantes del Consejo.

b) Kontseiluko kideen bi herenak.

3.– En el supuesto del apartado b) la petición habrá de ser realizada por escrito y contendrá la propuesta motivada de los asuntos a tratar. La Presidencia vendrá obligada a convocar la reunión dentro de los quince días siguientes al de la petición y el orden del día deberá incluir necesariamente los puntos solicitados, pudiendo la Presidencia adicionar otros.

3.– Eskaera idatziz egin behar da b) idatz-zatiko kasuan, eta bertan, aztertu nahi diren gaiak proposatu behar dira eta zergatik aztertu nahi diren azaldu. Kontseiluburuak eskaera jaso eta hamabost egun igaro baino lehen deituko du bilkura berezia. Gai-zerrendan, nahitaez agertu behar dira eskatutako aztergaiak, eta kontseiluburuak gehiago ere sar ditzake.

4.– La convocatoria de las reuniones ordinarias del Consejo corresponde a la Presidencia o, en su caso, a la Vicepresidencia en funciones de Presidencia.

4.– Kontseiluaren ohiko bilkuretarako deialdiak kontseiluburuak egin behar ditu, edo kontseiluburuordeak, haren lekuan ari denean.

La antelación mínima de la convocatoria para la reunión del Consejo de Dirección será de diez días. En caso de urgencia, apreciada por la Presidencia podrá ser de cuatro días. En este supuesto, se indicará en la convocatoria la razón de la urgencia.

Zuzendaritza Kontseiluaren bilkuretarako deialdia bilkuraren eguna baino hamar egun lehenago egin behar da, gutxienez. Kontseiluburuak bilkura bat presazkotzat jotzen badu, nahikoa izango da deialdia lau egun lehenago egitea. Horrelako kasuetan, deialdian bertan azaldu behar da zergatik den presazkoa.

La convocatoria será hecha por escrito y contendrá, junto con la indicación de lugar, fecha y hora de la reunión, el orden del día de los asuntos a tratar, acompañado de los documentos e informes que pudieran facilitar a los y las miembros del Consejo de Dirección una adecuada información previa a la reunión.

Deialdia idatziz egin behar da; bertan, bilkura non, noiz eta zer ordutan izango den zehaztu behar da, eta aztertuko diren gaien zerrenda agertu behar da. Horrekin batera, Kontseiluko kideek bilkura prestatzeko behar dituzten agiriak eta txostenak ere banatu behar dira.

5.– El orden del día de las reuniones será fijado por la Presidencia o, en su caso, por la Vicepresidencia en funciones de Presidencia. Las sugerencias de los y las miembros del Consejo para tratar asuntos determinados, serán debidamente ponderadas antes de la elaboración del orden del día, si bien deberán ser incluidos en el mismo los asuntos que sean solicitados formalmente por, al menos, un tercio de las personas miembros.

5.– Bilkuretako gai-zerrenda kontseiluburuak finkatuko du, edo kontseiluburuordeak, haren lekuan ari denean. Kontseiluko kideek gai zehatzak aztertzeko egiten dituzten proposamenak zerrenda prestatu baino lehen aztertuko dira. Nolanahi ere, kideen heren batek, gutxienez, formalki proposatzen dituen gaiak nahitaez sartu behar dira zerrendan.

6.– Las reuniones del Consejo de Dirección se celebrarán, ordinariamente, en la sede del Organismo, en Vitoria-Gasteiz. El Presidente o Presidenta podrá designar otro lugar dentro de la Comunidad Autónoma para realizar reuniones, de modo extraordinario y por causa justa.

6.– Zuzendaritza Kontseiluaren bilkurak, normalean, Emakunderen egoitzan, Gasteizen, egingo dira. Aparteko kasuetan, kontseiluburuak bidezko arrazoia dela-eta aginduta, bilkura Euskal Autonomia Erkidegoko beste toki batean egin daiteke.

7.– Se considerará legalmente constituido el Consejo en las reuniones a las que asistan, en primera convocatoria, además del Presidente o de la Presidenta, o quien la sustituya, la mitad, al menos, de las y los restantes miembros.

7.– Kontseilua legez eratutzat jotzeko, ezinbestekoa da bilkuran, lehenengo deialdian, kontseiluburua, edo haren ordezkoa, eta gainerako kideen erdia egotea, gutxienez.

Si en la primera convocatoria no concurriera el número de personas señalado, el Consejo se reunirá, en segunda convocatoria, una hora más tarde de la señalada para el comienzo de la reunión, para la que será suficiente la presencia de un tercio de los y las miembros, incluido la Presidenta o el Presidente o quien le sustituya.

Lehenengo deialdian aurrekoa gertatzen ez bada, ordubete geroago bilduko da Kontseilua, eta orduan nahikoa izango da kideen heren bat bertan izatea, kontseiluburua edo haren ordezkoa barne.

Artículo 10.– Acuerdos del Consejo de Dirección.

10. artikulua.– Zuzendaritza Kontseiluaren erabakiak.

1.– Los acuerdos del Consejo se adoptan por voto de la mayoría simple de las y los miembros presentes, excepto el Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres que deberá contar con la mayoría absoluta. En caso de empate, decide el voto de calidad de la Presidencia.

1.– Kontseiluak bilkuran diren kideen gehiengo soilaren aldeko botoez hartuko ditu erabakiak. Salbuespen bat dago: Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Plana onesteko, gehiengo osoaren aldeko botoak beharko dira. Berdinketa gertatuz gero, kontseiluburuak ebatziko du bere kalitatezko botoarekin.

2.– Cada miembro del Consejo, a excepción de la Secretaria o Secretario, dispondrá de un voto.

2.– Idazkariak izan ezik, Kontseiluko kide bakoitzak boto

3.– Las votaciones se celebrarán por el sistema de mano alzada, a favor, en contra, o absteniéndose con respecto a los extremos sujetos a ellas.

bana edukiko du.

4.– Por propia iniciativa, o a petición de la quinta parte de las y los miembros presentes, la Presidenta o Presidente dispondrá el voto por escrito y secreto.

3.– Botazioak besoa jasoz egingo dira; aldeko edo aurkako botoa eman daiteke, eta abstenitu ere egin daiteke.

5.– El resultado de las votaciones será proclamado por la Secretaria o el Secretario.

4.– Kontseiluburuak, bere ekimenez zein bilkuran bertan dauden kideen bosten batek eskatuta, botoa idatziz eta sekretuan emateko agindu dezake.

6.– Cualquier miembro del Consejo de Dirección podrá presentar voto particular contra el acuerdo de la mayoría o anunciarlo, siempre que sea antes de levantarse la sesión. En tal caso, lo remitirá por escrito a la Presidencia del Consejo dentro de un plazo no superior a tres días. Transcurrido el plazo concedido, sin que se haya presentado el texto del voto particular, éste se entenderá renunciado.

5.– Idazkariak emango du botazioen emaitzen berri.

7.– No se podrán tomar acuerdos válidos sobre asuntos que no estén incluidos en el orden del día, salvo que estén presentes todas y todos los miembros, y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría. Los acuerdos se adoptarán asimismo por mayoría de votos.

6.– Zuzendaritza Kontseiluko kideek gehiengoaren erabakiaren aurkako boto partikularra aurkez dezakete, edo iragarri, betiere bilkura amaitutzat jo baino lehen. Norbaitek hori eginez gero, botoa idazki batean bidali behar dio Kontseiluko Burutzari, hiru egun igaro baino lehen. Epe horretan boto partikularraren idazkia aurkeztu ezean, uko egin zaiola pentsatuko da.

Artículo 11.– Actas de las sesiones del Consejo de Dirección.

7.– Eguneko gai-zerrendan ez dauden gaiez ezin da baliozko erabakirik hartu, non eta kontseilukide guztiak bertan ez dauden, eta gehiengoaren aldeko botoaren bidez gaia presakoa dela deklaratzen ez den. Erabakiak gehiengoaren botoen bidez hartuko dira.

1.– La Secretaria o Secretario levantará Acta de cada sesión en la que constará el nombre de las personas asistentes, los asuntos tratados, el resultado de las votaciones, si las hubiere, y los acuerdos adoptados.

11. artikulua.– Zuzendaritza Kontseiluaren bilkuren aktak.

2.– Las personas miembros del Consejo podrán hacer constar en acta su voto contrario a los acuerdos adoptados y los motivos que justifican su decisión.

1.– Idazkariak bilkura guztien akta egingo du; akta horietan ondokoak jasoko ditu: bilkuran izan direnen izenak; aztertu diren gaiak; botazioen emaitzak, eginez gero, eta hartutako erabakiak.

3.– Las actas de las reuniones deberán ser aprobadas por el Consejo antes de ser firmadas por la Secretaría y refrendadas por la Presidencia.

2.– Kontseiluko kideek erabakien aurkako botoa agerraraz dezakete aktan, bai eta boto hori emateko arrazoiak ere.

Artículo 12.– Competencias de la Presidencia del Consejo.

3.– Bilkuren aktak Kontseiluak onetsi behar ditu, idazkariak sinatu eta kontseiluburuak berretsi baino lehen.

Además de las señaladas en el artículo 15, la Presidencia tiene las siguientes atribuciones:

12. artikulua.– Kontseiluburuaren eskumenak.

a) Asumir la superior representación del órgano.

15. artikuluan azaldutakoez gainera, kontseiluburuak eskumen hauek ditu:

b) Acordar la Convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo y fijar el orden del día, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los demás miembros formuladas con la suficiente antelación.

a) Organoaren ordezkari nagusia izatea.

c) Presidir las sesiones del Consejo, dirigir las deliberaciones moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por causas justificadas y, en general, ejercitar las facultades precisas para el adecuado desarrollo de las sesiones.

b) Ohiko eta ohiz kanpoko bilkurak noiz egingo diren adostea, eta bilkura horietarako gai-zerrenda finkatzea; gainerako kideek egiten dituzten eskaerak ere kontuan hartuko ditu, baldin eta behar hainbesteko aurrerapenez egiten badituzte.

d) Dirimir los empates con voto de calidad.

c) Kontseiluaren bilkuretan buru aritzea, deliberamenduak zuzentzea, eztabaidak moderatzea, bilkurak bertan behera uztea horretarako arrazoirik egonez gero, eta, oro har, behar diren ahalmenak erabiltzea bilkurak ondo burutzeko.

e) Asegurar el cumplimiento de las leyes

d) Berdinketak bere kalitatezko botoarekin ebaztea.

f) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano

e) Legeak betetzen direla ziurtatzea.

g) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Presidenta o Presidente del Consejo.

f) Organoaren erabakiei buruzko aktak eta egiaztagiriak ikus-onestea.

Artículo 13.– Competencias de la Vicepresidencia del Consejo.

g) Kontseiluburuari dagozkion gainerako zereginak burutzea.

La Vicepresidenta o el Vicepresidente del Consejo, en su condición de tal, sustituye a la persona titular de la Presidencia en todas sus funciones cuando se halle ausente.

13. artikulua.– Kontseiluburuordearen eskumenak.

Artículo 14.– Competencias de la Secretaría del Consejo.

Kontseiluburua ez dagoenean, kontseiluburuordea ariko da haren eginkizun guztietan.

Corresponde al Secretario o Secretaria:

14. artikulua.– Kontseiluko idazkariaren eskumenak.

a) Preparar las reuniones.

Hauek dira idazkariaren zereginak:

b) Levantar las actas de las sesiones de la Comisión.

a) Bilkurak prestatzea.

c) Expedir certificaciones de los Acuerdos del Consejo.

b) Kontseiluaren bilkuretako aktak egitea.

d) Impulsar y realizar el seguimiento de cuantos expedientes se tramiten en el Consejo.

c) Kontseiluaren erabakien ziurtagiriak ematea.

e) Archivar y custodiar los documentos en que consten los actos mencionados en los apartados anteriores.

d) Kontseiluak izapidetzen dituen espediente guztiak bultzatzea, eta haien jarraipena egitea.

f) Realizar cuantos actos de gestión y coordinación le sean encomendados por la Presidencia, o le sean propios del cargo.

e) Aurreko idatz-zatietan azaldutako egintzak jasotzen dituzten dokumentuak biltzea eta zaintzea.

Artículo 15.– Competencias de las personas vocales.

f) Kontseiluburuak agintzen dizkion kudeaketa- eta koordinazio-egintza guztiak egitea, bai eta karguari dagozkionak ere.

1.– Las y los vocales del Consejo tienen las siguientes funciones:

15. artikulua.– Kontseilukideen eskumenak.

a) Asistir a las sesiones y participar en los debates.

1.– Kontseilukideek eginkizun hauek dituzte:

b) Presentar al Consejo las propuestas que estimen oportunas.

a) Bilkuretara joatea eta eztabaidetan aritzea.

c) Ejercer la iniciativa prevista en el artículo 9.2 del presente Decreto.

b) Bidezkoak jotzen dituzten proposamenak aurkeztea Kontseiluari.

d) Emitir su voto, expresando el sentido del mismo, así como formular voto particular concurrente o discrepante con el parecer de la mayoría.

c) Dekretu honetako 9.2. artikuluan ezarritako ekimena abiaraztea.

e) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de miembros de un órgano colegiado.

d) Botoa ematea, haren zentzua adierazita, eta boto partikularra ematea, gehiengoarekin bat datorrena zein ez datorrena.

2.– Las y los vocales del Consejo tienen derecho a recibir una compensación económica con cargo al Presupuesto de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer por gastos de viaje y asistencias.

e) Kide anitzeko organo bateko kide diren aldetik dagozkien beste eginkizun guztiak.

Artículo 16.– Delegación de funciones.

2.– Kontseilukideek diru-konpentsazioa jaso dezakete bidaia-gastuengatik eta bilkuretan izateagatik, Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundearen aurrekontuaren kargura.

El Consejo de Dirección puede delegar en la Vicepresidencia aquellas funciones que mediante el correspondiente acuerdo determine.

SECCIÓN 2.ª
DIRECCIÓN

16. artikulua.– Eginkizunak eskuordetzea.

Artículo 17.– La Dirección.

Zuzendaritza Kontseiluak kontseiluburuordeari eskuordetu ahal dizkio erabaki bidez finkatzen dituen eginkizun guztiak.

1.– El Director o Directora del Instituto será nombrada y cesada mediante Decreto, siendo su rango, a todos los efectos, el de viceconsejero o viceconsejera.

2. ATALA
ZUZENDARITZA

17. artikulua.– Zuzendaritza.

2.– A la Dirección le corresponde:

1.– Emakundeko zuzendaria dekretu bidez izendatuko da, baita kargutik kenduko ere. Ondorio guztietarako, zuzendariaren maila sailburuordearena izango da.

a) Ejercer la representación legal de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer.

2.– Hona zuzendariaren eginkizunak:

b) Ejercer y desarrollar las funciones encomendadas a Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer que no estén expresamente encomendadas al Consejo de Dirección o a la Secretaría General.

a) Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundearen legezko ordezkaria izatea.

c) Supervisar y dirigir las políticas de igualdad de mujeres y hombres en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

b) Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundearen eginkizunetatik berariaz Zuzendaritza Kontseiluaren edo Idazkaritza Nagusiaren eskumenekoak ez direnak burutzea.

d) Elaborar el Plan de medidas, el Informe de evaluación y la Memoria sobre la actuación de los poderes públicos, previstos en el artículo 4 de la Ley de creación del Organismo, para su posterior aprobación por el Consejo de Dirección.

c) Euskal Autonomia Erkidegoan emakumeen eta gizonen berdintasunerako politikak gainbegiratzea eta zuzentzea.

e) Elaborar y presentar al Consejo de Dirección los proyectos de normas en materia de igualdad de mujeres y hombres que hayan de ser aprobados por el Consejo de Gobierno.

d) Neurrien plana, ebaluazio-txostena eta herri-botereen jardunari buruzko memoria prestatzea (Emakunde sortu duen Legeko 4. artikuluan ezarri dira), gero Zuzendaritza Kontseiluak onets ditzan.

f) Suscribir acuerdos o convenios y dictar resoluciones administrativas para la consecución de los objetivos atribuidos al Instituto.

e) Emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloko arau-proiektuak prestatzea eta Zuzendaritza Kontseiluari aurkeztea, gero Jaurlaritzaren Kontseiluak onets ditzan.

g) Ejercer la dirección administrativa del Organismo y dirigir la gestión e inspección interna de las actividades de los servicios.

f) Emakunderen helburuak lortzea xede duten akordioak edo hitzarmenak sinatzea, eta horretarako administrazio-ebazpenak ematea.

h) Elaborar la Memoria anual sobre gestión y funcionamiento y aprobar el anteproyecto de presupuesto del Organismo.

g) Emakunderen administrazioa zuzentzea, bai eta bere zerbitzuen jardueren kudeaketa eta barne-ikuskapena ere.

i) Ejercer las competencias que sobre patrimonio y contratación atribuye el ordenamiento jurídico a los organismos autónomos y, en particular, otorgar, en nombre del Organismo, los contratos públicos y privados necesarios para el desarrollo de sus funciones, sin perjuicio de las facultades atribuidas al Consejo de Gobierno y al Departamento de Hacienda y Administración Pública por el Decreto 136/1996, de 5 de junio, sobre régimen de la contratación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

h) Emakunderen urteko kudeaketari eta jardunari buruzko memoria prestatzea, eta aurrekontuaren aurreproiektua onartzea.

j) Dirigir la política de personal del Organismo y proceder al nombramiento, cese y declaración de las situaciones del personal adscrito al mismo sin perjuicio de las competencias que en materia de Función Pública corresponden al Consejo de Gobierno y al Departamento de Hacienda y Administración Pública.

i) Ordenamendu juridikoaren arabera erakunde autonomoek ondareaz eta kontratazioaz dituzten eskumenak erabiltzea, eta, bereziki, bere eginkizunak betetzeko behar dituen kontratu publiko eta pribatu guztiak egitea Emakunderen izenean. Horrek ez du esan nahi, hala ere, Jaurlaritzaren Kontseiluak eta Ogasun eta Herri Administrazio Sailak ekainaren 5eko 136/1996 Dekretuak eman dizkien eskumenak erabiliko ez dituztenik (136/1996 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren kontratazio-araubideari buruzkoa).

k) Recabar, para el adecuado ejercicio de sus funciones, de los departamentos del Gobierno Vasco y demás poderes públicos cuanta información considere necesaria en relación con la situación de las mujeres y hombres, y, especialmente, de las actuaciones que aquéllos realicen en este campo, estableciendo los mecanismos de comunicación que estime oportunos.

j) Emakunderen pertsonal-politika zuzentzea, eta hari atxikitako langileak izendatzea eta kargutik kentzea, bai eta langileon egoerak adieraztea ere; horrek ez du esan nahi, hala ere, Jaurlaritzaren Kontseiluak eta Ogasun eta Herri Administrazio Sailak Funtzio Publikoaren alorrean dituzten eskumenak erabiliko ez dituztenik.

l) Presidir la Comisión Interinstitucional para la Igualdad de Mujeres y Hombres y la Comisión de Seguimiento del Acuerdo interinstitucional par ala mejora en la atención a mujeres víctimas de maltrato doméstico y agresiones sexuales.

k) Bere eginkizunak ondo burutzeko, beharrezkotzat jotzen duen emakumeen eta gizonen egoerari buruzko informazio guztia eskatzea Jaurlaritzako sailei eta gainerako herri-botereei, batez ere arlo horretan egiten dituzten jarduerei buruzkoa; horretarako egokitzat jotzen dituen komunikazio-mekanismoak ezarriko ditu.

m) Vicepresidir el Consejo de Dirección y la Comisión Interdepartamental para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

l) Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Erakunde arteko Batzordeko buru eta etxeko tratu txar eta sexu erasoen biktima diren emakumeei eskaintzen zaien laguntza hobetzeko Erakunde arteko Akordioaren Jarraipen Batzordeko buru aritzea.

n) Actuar como órgano de relación de la Administración de la Comunidad Autónoma con la Defensoría para la Igualdad de Mujeres y Hombres y con la entidad prevista en el artículo 24.5 de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

m) Zuzendaritza Kontseiluko eta Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Sail arteko Batzordeko buruaren ordezkoa izatea.

ñ) Imponer sanciones por infracciones leves en materia de igualdad de mujeres y hombres.

n) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Defentsa Erakundearekin eta Emakumeen eta gizonen berdintasunerako Legeko 24.5. artikuluan ezarritako erakundearekin izango dituen harremanetan bitartekari aritzea.

o) Ejercer las funciones que le sean delegadas por el Consejo de Dirección y aquellas que le atribuya el ordenamiento jurídico.

ñ) Emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloko arau-hauste arina egiten dutenei zehapenak ezartzea.

p) Asumir, en caso de ausencia, enfermedad o vacante del Secretario o Secretaria General, y mientras dure tal situación, las funciones y competencias establecidas para dicho órgano en esta norma.

o) Zuzendaritza Kontseiluak eskuordetzen dizkion eginkizunak eta ordenamendu juridikoaren arabera dagozkionak egikaritzea.

3.– Las Resoluciones del Director o de la Directora, respecto de las funciones enumeradas en las letras f) y i), y j) del apartado anterior, agotan la vía administrativa.

SECCIÓN 3.ª
SECRETARÍA GENERAL

p) Idazkari nagusia ez dagoenean, gaixorik dagoenean eta kargu hori bete gabe dagoenean, arau honetan hari emandako eginkizun eta eskumen guztiak burutzea, egoerak dirauen artean.

Artículo 18.– Secretaría General.

3.– Aurreko paragrafoko f), i) eta j) idatz-zatietan adierazitako egitekoen inguruan zuzendariak ematen dituen ebazpenek administrazio-bideari amaiera ematen diote.

1.– Al frente de la Secretaría General estará un Secretario o Secretaria General que será nombrada por Decreto con rango, a todos los efectos, de Director o Directora.

3. ATALA
IDAZKARITZA NAGUSIA

18. artikulua.– Idazkaritza Nagusia.

2.– A la Secretaría General, bajo la dependencia directa y jerárquica de la Dirección del Organismo, le corresponde:

1.– Idazkaritza Nagusiaren buru idazkari nagusia izango da; dekretu bidez izendatuko da, eta bere maila zuzendariarena izango da ondorio guztietarako.

a) Representar, por delegación de la Dirección, al Organismo en las relaciones con los departamentos del Gobierno Vasco, otras administraciones, instituciones y entidades públicas y privadas.

2.– Idazkaritza Nagusia Zuzendaritzaren menpe egongo da zuzen-zuzenean, eta egiteko hauek izango ditu:

b) Impulsar, coordinar y supervisar los servicios del Organismo relativos a la gestión económico-financiera, gestión patrimonial y presupuestaria, planificación estudios y documentación, asesoría jurídica e información, programación y cooperación con otras instituciones.

a) Zuzendaritzak eskuordetuta, Emakunderen ordezkari aritzea Eusko Jaurlaritzako sailekiko eta beste administrazio eta erakunde publiko zein pribatuekiko harremanetan.

c) Impulsar, coordinar y supervisar los procedimientos de gestión y apoyo informático, así como la adecuación de la infraestructura y dotación de los medios materiales del Organismo.

b) Emakunderen zerbitzuak bultzatzea, koordinatzea eta gainbegiratzea arlo hauetan: ekonomiaren eta finantzen kudeaketa; ondarearen eta aurrekontuaren kudeaketa; plangintza, azterketak eta dokumentazioa; lege-aholkularitza eta informazioa; programazioa eta beste erakunde batzuekiko lankidetza.

d) Elaborar los procedimientos internos referentes a la tramitación y registro de las disposiciones, actos, contratos o expedientes de carácter económico y financiero, así como ejercitar la competencia en materia de autorización del gasto, en tanto no esté reservada legalmente a otro órgano.

c) Ondokoak bultzatzea, koordinatzea eta gainbegiratzea: kudeaketa-prozedurak eta laguntza informatikoak, bai eta Emakunderen azpiegiturak eta baliabide materialak beharrizanetara egokitzen direla ere.

e) Administrar y gestionar el personal del Organismo y preparar planes y programas de formación y perfeccionamiento del personal, sin perjuicio de las competencias que en estas materias correspondan al Departamento de Hacienda y Administración Pública.

d) Ekonomiaren eta finantzen arloko xedapenak, egintzak, kontratuak eta espedienteak izapidetzeko eta erregistratzeko barne-prozedurak prestatzea, eta gastuak baimentzeko eskumena erabiltzea, baldin eta eskumen hori legez beste organo bati ez badagokio.

f) Presidir la Comisión Asesora de Publicidad no Sexista-Begira y asumir su gestión administrativa.

e) Emakundeko langileak administratzea eta kudeatzea, eta haiek trebatzeko eta hobetzeko planak eta programak prestatzea, arlo horretan Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak dituen eskumenak eragotzi gabe.

g) Asumir las funciones de la Secretaría y la gestión administrativa del Consejo de Dirección, de la Comisión Interinstitucional para la Igualdad de Mujeres y Hombres, de la Comisión Interdepartamental para la Igualdad de Mujeres y Hombres y de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo interinstitucional para la mejora en la atención a mujeres víctimas de maltrato doméstico y agresiones sexuales.

f) Begira-Berdintasuna Garatzeko Iragarkien Aholkularitza zuzentzea, eta batzorde horren administrazio-kudeaketaz arduratzea.

h) Emitir informes, en particular, los referidos en los apartados d) y e) del artículo 2 y los relativos a los procedimientos para la declaración de utilidad pública de entidades sin ánimo de lucro que trabajen en el ámbito de la promoción de la igualdad de mujeres y hombres.

g) Zuzendaritza Kontseiluko, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Erakunde arteko Batzordeko, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Sail arteko Batzordeko eta etxeko tratu txar eta sexu erasoen biktima diren emakumeei eskaintzen zaien laguntza hobetzeko Erakundeen arteko Akordioaren Jarraipen Batzordeko idazkari aritzea, eta horien guztien administrazio kudeaketaz arduratzea.

i) Tramitar expedientes sancionadores por infracciones en materia de igualdad de mujeres y hombres.

h) Txostenak egitea, batez ere 2. artikuluko d) eta e) idatz-zatietan aipatuak eta emakumeen eta gizonen berdintasuna bultzatzen duten irabazi-asmorik gabeko erakundeak herri onurakotzat jotzeko prozeduretakoak.

j) Prestar asistencia técnica y administrativa a la Dirección del Instituto en los asuntos que ésta estime conveniente, así como ejercer las funciones que expresamente le delegue y aquellas otras que le atribuya el ordenamiento jurídico.

i) Emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloko arau-hausteak zehatzeko espedienteak izapidetzea.

k) Asumir, en caso de ausencia, enfermedad o vacante del Director o Directora del Organismo, y mientras dure tal situación, las funciones y competencias establecidas para dicho órgano en esta norma.

j) Emakundeko Zuzendaritzari laguntza teknikoa eta administratiboa ematea hark eskatzen duenean, eta Zuzendaritzak berariaz eskuordetzen dizkion eginkizunak eta ordenamendu juridikoaren arabera dagozkionak burutzea.

l) Garantizar el soporte necesario para desarrollar y ejecutar las iniciativas y directrices dictadas por los órganos competentes en materia de reforma y modernización de la Administración en orden a desarrollar las previsiones del programa de Gobierno relativos a la citada materia en el ámbito de actuación del organismo.

k) Erakundeko zuzendaria ez dagoenean, gaixorik dagoenean eta kargu hori bete gabe dagoenean, arau honetan hari emandako eginkizun eta eskumen guztiak burutzea, egoerak dirauen artean.

m) Asegurar el óptimo funcionamiento de los servicios de información y atención a la ciudadanía del organismo (niveles 2 y 3 de atención al ciudadano y ciudadana del Gobierno –Zuzenean- asegurando la existencia de interlocutores e interlocutoras operativas en las materias de su ámbito competencial.

l) Administrazioa aldatzeko eta eraberritzeko organo eskudunak ezartzen dituen ekimenak eta arauak garatzeko eta betetzeko behar diren oinarriak bermatzea. Helburua: erakundearen jardute-eremuan Jaurlaritzaren programako aurreikuspenak —arlo horri dagozkionak— garatzea.

Artículo 19.– Unidades Administrativas.

m) Herritarrei informazioa eta arreta emateko erakundeak dituen zerbitzuen funtzionamendu ezin hobea bermatzea (Jaurlaritzako Zuzenean-Herritarrei arreta emateko zerbitzuaren 2. eta 3. mailak), eta erakundearen eskumeneko gaietan solaskide eragileak egongo direla ziurtatzea.

Bajo la dependencia directa y jerárquica de la Secretaría General, existirán unidades administrativas que desarrollen los programas de gestión y cuya creación, extinción y atribución de funciones se establecerán a través de las disposiciones de desarrollo y ejecución de la Ley de Función Pública y de los decretos de relaciones de puestos de trabajo.

19. artikulua.– Administrazio-unitateak.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Kudeaketa-programak garatzeko, administrazio-unitateak sortuko dira, eta unitate horiek Idazkaritza Nagusiaren menpe egongo dira zuzenean. Unitateok, bada, Funtzio Publikoaren Legea garatzeko eta betearazteko ematen diren xedapenen bitartez eta lanpostu-zerrendei buruzko dekretuen bitartez sortu eta azkenduko dira, eta eginkizunak ezarri ere xedapen eta dekretuon bitartez ezarriko zaizkie.

Corresponde a Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer promover la creación de la entidad para la participación efectiva de las mujeres y del movimiento asociativo en el desarrollo de las políticas sociales, económicas y culturales, prevista en el artículo 24.5 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

XEDAPEN GEHIGARRIA

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeak emakumeek eta herritarren elkarteek politika sozial, ekonomiko eta kulturalen garapenean benetan parte hartzeko bidea eskainiko duen entitatea sortzea sustatuko du; entitate hori Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeko 24.5. artikuluan dago aurreikusita.

En el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá procederse a la designación de las y los vocales no natos a los que se refiere el artículo 7.c) del presente Decreto, así como a sus suplentes. No se designarán suplentes para las 6 personas designadas por el Parlamento Vasco por su trayectoria personal o profesional. Las y los suplentes han de tener capacidad de decisión política en la institución a la que representan.

XEDAPEN IRAGANKORRA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Dekretu hau indarrean jartzen den egunaren biharamunetik hasi eta hilabeteko epean izendatu behar dira karguagatik berez Kontseiluko kide ez diren kontseilukideak, hain zuzen ere, dekretu honetako 7. artikuluko c) idatz-zatian adierazitakoak, bai eta haien ordezkoak ere. Eusko Legebiltzarrak arlo pertsonalean edo profesionalean egindako lana kontuan harturik izendatutako 6 kontseilukideek ez dute ordezkorik izango. Ordezkoek erabaki-ahalmen politikoa eduki behar dute ordezkatzen duten erakundean.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en el presente Decreto, en particular el Decreto 301/1988, de 13 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Instituto Vasco de la Mujer / Emakumearen Euskal Erakundea y el Decreto 132/1990, de 15 de mayo, por el que se establece el régimen de funcionamiento del Consejo de Dirección del Instituto Vasco de la Mujer / Emakumearen Euskal Erakundea.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

DISPOSICIÓN FINAL

Indargabetuta geratzen dira dekretu honetan xedatutakoaren aurka doazen maila bereko eta apalagoko xedapen guztiak, ondokoak bereziki: 301/1988 Dekretua, abenduaren 13koa, Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundearen antolaketa eta jardute-egitura ezartzen duena; eta 132/1990 Dekretua, maiatzaren 15ekoa, Emakumearen Euskal Erakundeko Zuzendaritza Kontseiluaren funtzionamendurako erregimena ezartzen duena.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENA

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 31 de octubre de 2006.

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean hartuko du indarra dekretu honek.

Vitoria-Gasteizen, 2006ko urriaren 31n.

Lehendakaria,
JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Azterketa dokumentala

El Lehendakari,
JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Análisis documental

Euskadi, bien común