Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

156. zk., 2006ko abuztuaren 17a, osteguna

N.º 156, jueves 17 de agosto de 2006


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Arbitraje Batzordea
Comisión Arbitral
4175
4175

4/2006 ERABAKIA, uztailaren 14koa, Arbitraje Batzordearena.

DECISIÓN 4/2006, de 14 de julio, de la Comisión Arbitral.

Gasteizen, bi mila eta seiko uztailaren hamalauan, Arbitraje Batzordearen osoko bilkurak, Fernando Luis Ruiz Piñeiro jaun lehendakariak eta Iñaki Lasagabaster, Mario Fernández, Edorta Cobreros, Fernando Campo, Andrés Urrutia eta José Manuel Castells kideek osatzen dutenak, honako hau aldarrikatu dute

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, a catorce de julio de dos mil seis, el Pleno de la Comisión Arbitral, formado por el Presidente Sr. D. Fernando Luis Ruiz Piñeiro y los Vocales Sres. D. Iñaki Lasagabaster, D. Mario Fernández, D. Edorta Cobreros, D. Fernando Campo, D. Andrés Urrutia y D. José Manuel Castells, ha pronunciado la siguiente

ERABAKIA
DECISIÓN

Arabako Foru Diputazioak eskumen-arazoa planteatu du, Euskal Autonomia Erkidegoko Gobernuak Eusko Legebiltzarrean aurkeztutako Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoaren Lege Proiektuko (aurrerantzean, Lege Proiektua) 6. artikuluari, eta ondorioz, 2.1, 2.2, 4.1, 4.3, 5, 13, 14 eta 16.2. artikuluei buruz. Mario Fernández Pelaz jaunak eman du aditzera Arbitraje Batzordearen aho batezko iritzia.

En la cuestión de competencia planteada por la Diputación Foral de Álava, en relación con los artículos 6 y, derivativamente, con los artículos 2.1, 2.2, 4.1, 4.3, 5, 13, 14 y 16.2 del Proyecto de Ley de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi (en adelante, el Proyecto de Ley), presentado en el Parlamento Vasco por el Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Ha sido ponente D. Mario Fernández Pelaz, quien expresa el parecer unánime del Pleno de la Comisión Arbitral.

AURREKARIAK:
ANTECEDENTES:

Lehenengoa.– Arabako Foru Diputazioak epe barruan planteatu zuen Arbitraje Batzorde honen aurrean Lege Proiektuaren zenbait artikuluri buruzko eskumen-arazoa eta hala jakinarazi zitzaion Eusko Legebiltzarreko Mahaiari. Mahaiak, Arbitraje Batzordea arautzen duen ekainaren 30eko 13/1994 Legeko (aurrerantzean ABL) 49. artikulua betez, lege-proiektu horren tramitazioa eteteko agindu zuen. Arbitraje Batzorde honek tramitatzeko onartu zuen eskumen-arazo hori eta 3/2006 zenbakiarekin erregistratua gelditu zen.

Primero.– Promovida cuestión de competencia en plazo por la Diputación Foral de Álava ante esta Comisión Arbitral en relación con diferentes artículos del Proyecto de Ley y efectuada la comunicación de tal interposición a la Mesa del Parlamento Vasco, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 13/1994, de 30 de junio, por la que se regula la Comisión Arbitral (en adelante LCA), la Mesa ordenó la suspensión de su tramitación. La cuestión de competencia fue admitida a trámite por esta Comisión Arbitral y quedó registrada con el núm. 3/2006.

Bigarrena.– Arabako Foru Diputazioak alegazio-idazki baten bitartez planteatu du Lege Proiektuari buruzko eskumen-arazoa eta idazki horrek, laburbilduz, jarraian datorrena dio.

Segundo.– La Diputación Foral de Álava plantea la cuestión de competencia en relación con el Proyecto de Ley mediante escrito de alegaciones en el que, resumidamente, señala lo que se indica a continuación.

Aldez aurreko gisa dio ezen, bere ustez, nekazaritza ekologikoa ingurumena errespetatzen duen ekoizpen-metodo bat dela, nekazaritza-lurren kudeaketa iraunkorra dakarrena eta sintesiko elementu kimikoen erabilera ekiditen dituena, bai eta beste produktu batzuena ere, zeinak Europako Batzordearen 1991ko uztailaren 24ko 2092/1991. EEE Erregelamenduko 6 artikuluak eta ondorengo aldakuntzek oro har debekatzen baititu.

Como cuestión previa, entiende que la agricultura ecológica es un método de producción agraria respetuosa con el medio ambiente que indica una gestión sostenible de suelo agrario y evita la utilización de elementos químicos de síntesis así como otro tipo de productos de los prohibidos en general por el artículo 6 del Reglamento CEE n.º 2092/1991, del Consejo, de 24 de julio de 1991, y modificaciones ulteriores.

Hori horrela, aditzera ematen du ezen, azaroaren 25eko 27/983 Legeko (Kondaira-Lurraldeei buruzkoa) 7. artikuluaren arabera, Lurralde Historikoei dagokiela aipatutako gaiak garatzea eta egikaritzea, "landare-ekoizpena" eta "abere-ekoizpena" azpimarratzen dituelarik. Lege hori garatuz, martxoaren 5eko 34/1985 Dekretua eman zen eta hala eskualdatu zitzaizkion Arabako Lurralde Historikoari aipatzen dituen zerbitzuak eta, horien artetik, Arabako Foru Diputazioak, honako hauek nabarmenarazten ditu letra lodiz: (i)"Servicio Agrícola-Nakazal Zerbitzua"-ri dagokionez, "ekoizpen-bideen kontrola"; dotazioaren antolamendu, hobekuntza eta kontrola eta ekoizpen-bideen kalitatea eta babes prebentiboa, defentsa eta ekoizpenen kalitate-kontrola; (ii) "Servicio de Ganadería-Abere Zerbitzua"-ri dagokionez, "abere-ekoizpenaren sekzioak" eta "ekoizpen-bideen hobekuntza eta kontrol" funtzioa eta (iii) Nekazaritza Sustapena-Bultzer Zerbitzuan", "ekoizpen-bideen sustapena eta hobekuntza". Azkenik, aditzera ematen du ezen Arabako Foru Diputazioak egitatez baliatu dituela nekazaritza ekologikoaren alorreko eskumen horiek. Hala erakusten du uztailaren 6ko 47/2004 Foru Dekretuak, ontzat ematen baitu nekazaritza ekologikoa, Nekazaritzarako Laguntza eta Zabalkunde Zerbitzuaren irizpide teknikoen arabera, halaber eransten dituelarik bi Lankidetza Hitzarmen, bata elkarte batekin eta bestea interes ekonomikoko talde batekin eginak.

Sentado lo anterior señala que de conformidad con el artículo 7 de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, conocida como Ley de Territorios Históricos, corresponden a los Territorios Históricos el desarrollo y ejecución de las materias que menciona destacando las de "producción vegetal" y "producción animal". El desarrollo de la mencionada Ley, se dictó el Decreto 34/1985, de 5 de marzo, traspasándose al Territorio Histórico de Álava los servicios que menciona, entre los que en el escrito de la Diputación Foral de Álava se destacan con formato en negrita: (i) en cuanto a "Servicio Agrícola-Nekazal Zerbitzua", "sección de control de medios de producción"; ordenación, mejora y control de la dotación y calidad de los medios productivos y protección preventiva, defensa de los cultivos y control de calidad de las producciones; (ii) respecto del "Servicio de Ganadería-Abere Zerbitzua", las "secciones de producción animal" y la función de "mejora y control de los medios de producción" y (iii) en el "Servicio de Fomento Agrario-Bultzer", la de promoción y mejora de los medios de producción. Finalmente, pone de relieve que la Diputación Foral de Álava ha ejercido de hecho estas competencias en materia de agricultura ecológica como lo demuestra el Decreto Foral 47/2004, de 6 de julio, que valora positivamente la agricultura ecológica, de acuerdo con los criterios técnicos de Servicio de Ayudas y Divulgación Agraria, acompañando igualmente dos Convenios de Colaboración con una asociación y una agrupación de interés económico, respectivamente.

Zehazki, Arabako Foru Diputazioaren idazkian alegatzen da "Proiektuko 6. artikuluan oinarrizko eskumen-haustea egiten dela" eta oro har baieztatzen da ez diotela inolako eragozpenik jartzen Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoaren Kontseilua sortzeko erabakiari, elaborazio, biltegiratze, komertzializazio eta hirugarren herrialdeetatik inportatzeari dagokionez, baina hautsi egiten omen ditu aldiz foru-eskumenak ekoizpena aipatzeak, zeren ekoizpen ekologikoa nekazaritza- eta abere-ekoizpeneko metodo bat baino ez baita, eta alor horietan Lurralde Historikoenak dira araugintza garatzeko eta egikaritzeko eskumenak. Baieztapen orokor hori eginik, labur-labur aipatzen du Lege Proiektuko 6. artikulua osatzen duten apartatuetako bakoitza, gisa honetan: 6. artikuluko a) letrari dagokionez, aipatzen du nekazaritza- eta elikadura-ekoizpen ekologikoaren ikuskaritza, kontrola eta egiaztapena funtzio exekutiboak direla berez, eta horretarako EEE 2092/1991 Araudia aipatzen du; b) letran jasotzen den zehatze-ahalmenak ez luke inolako eragozpenik baldin eta ahalmen horrek soil-soilik elaborazio, biltegiratze, komertzializazio edo hirugarren herrialdetatik inportatze funtzioak hartuko balitu; c) letrako funtzioak, ekoizpenerako arau teknikoak egitea Lurralde Historikoen araugintza-garapeneko eskumena den neurrian; e) letran jasotakoa, ekoizpeneko aholkularitza teknikoko funtzio bat delako eta, beraz, eskumen exekutiboa; f) letran jasotakoari dagokionez, ez legoke eskumen-hausterik baldin eta ekoizpen ekologikoaren alorreko proposamen eta norabideak formulatzea bateragarritzat jotzen bada era berean Foru Diputazioetako organo teknikoek egindakoarekin alor honetako araugintza-garapenaren egikaritze-ondorioetarako (sic); g) letran jasotako funtzioak hautsi egingo lituzke foru-eskumenak baldin eta hor jasotako informazioaren jakinarazpena ekoizle ekologikoei balegokie zeren funtzio hori Erregistroaren kudeaketarekin lotua baita; j) letrari dagokionez, aipatzen dituen egintzak funtzio exekutiboak direnez eta kontuan izanik aipatzen dituen diru-sarreren ezarpena, eskumen-haustea da eta, azkenik, operatzaileen Erregistroa kudeatzeari buruzkoari dagokionez, funtzio exekutibo argia denez, beharrezkoa baita ikuskaritza, kontrola eta egiaztapena egiteko, eta funtzio horiek ere exekutiboak baitira, horrek ere hautsi egiten du alor horretako foru-eskumena.

En concreto, en el escrito de la Diputación Foral de Álava se alega la "vulneración básica contenida en el artículo 6 del Proyecto" afirmando con carácter general que no tiene ninguna objeción respecto de la decisión de creación del Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi a efecto de las funciones relativas a la elaboración, almacenamiento, comercialización e importación de países terceros y, sin embargo, entiende que vulnera las competencias forales la mención a producción ya que ésta en su versión ecológica no es más que un método de producción agraria y animal, materias sobre las cuales los Territorios Históricos ostentan las competencias de desarrollo normativo y ejecución. Tras dicha afirmación general, se refiere a cada uno de los apartados que integran el reiterado artículo 6 del Proyecto de Ley, de manera especialmente sucinta, en el modo siguiente: en relación con la letra a) del artículo 6, señalando que la inspección, el control y certificación de la producción agraria y alimentaria ecológica son funciones propiamente ejecutivas, citando a tal efecto el Reglamento CEE 2092/1991; el ejercicio de la potestad sancionadora incluido en la letra b) no presentaría ninguna objeción siempre y cuando dicha potestad incluyese exclusivamente las materias de elaboración, almacenamiento, comercialización o de importación de países terceros; las funciones de la letra c) en cuanto que la elaboración de normas técnicas de producción es una competencia de desarrollo normativo de los Territorios Históricos; la incluida en la letra e) por tratarse de una función de asesoramiento técnico en la producción y, por lo tanto, una competencia ejecutiva; en relación con la incluida en la letra f), señala que no existiría vulneración si la formulación de propuestas y orientaciones en materia de producción ecológica se considera compatible con la que asimismo elaboren los órganos técnicos de las Diputaciones Forales a efectos de ejecución de desarrollo normativo en esta materia (sic); la función incluida en la letra g) determinaría una vulneración de las competencias forales si la notificación de información contemplada en la misma se refiere a los operadores productores ecológicos porque esta función está ligada con la gestión del Registro; respecto de la letra j) dado que los actos a que se refiere son funciones ejecutivas y la fijación de los ingresos que contempla constituye una vulneración competencial y, finalmente, respecto de la relativa a gestionar el Registro de operadores, en cuanto que se trata de una función típicamente ejecutiva, necesaria para la inspección, control y certificación, funciones asimismo ejecutivas, por lo que vulnera igualmente la competencia foral en la materia.

Proiektuko zenbait artikuluk, "ondorioz", hala esaten baita esplizituki, 6. artikuluan ezarritakoarekin zerikusia duten heinean, hautsi egiten omen dituzte Lurralde Historikoen eskumenak, eta orobat ohartarazten da 6. artikulutik lehen aipatutako apartatuak kenduz gero, ez legokeela kontrako deus esatekorik jarraian honela aipatzen diren artikuluez: Lege Proiektuko 2.1. artikulua, Lurralde Historikoen eskumena hausten baitu nekazaritza-ekoizle ekologikoei buruzkoa denez gero; 2.2. artikuluko a) letrak hautsi egiten du foru-eskumena arestian aipatutako arrazoi berberarengatik, eta aditzera ematen da Erregistroaren kudeaketa funtzio exekutiboa dela argi eta garbi, Foru Diputazioei dagokiena, Nekazaritzako Ustiategien Erregistroaren eta Abeltzaintzako Ustiategien Erregistroaren kudeaketa dagokien bezalaxe; 4.1, 4.3 eta 5. artikuluek ere hautsi egingo lituzkete foru-eskumenak, Lege Proiektuko 6. artikuluak bere barne hartuko balitu Lurralde historikoen funtzio exekutibo edo araugintza-garapeneko funtzio gisa aipatu direnak; 13. artikulua, egiaztapen-jarduerak funtzio exekutiboak direlako eta nahiz eta Egiaztapen Batzordea Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoaren Kontseiluaren barne-organo bat izan, foru-eskumenei eragiten diete eta, horrenbestez, hautsi egiten dituzte. Era berean, 14. artikuluko d) letra, zehapenak kobratzeari dagokiona, ekoizpen ekologikoaren alorreko lege-hausteei buruzko zehapen-ahalmena Foru Diputazioena den heinean, zehapenen diru-sarrera beraiei baitagokie eta, azkenik, 16. artikulua, zehapen-prozedura ezartzen duena, zeren ekoizpen ekologikoaren alorreko zehapen-prozedura hasi eta ebazteko organo eskudunak Foru Diputazioak baitira.

Con carácter que explícitamente se califica de "derivativo" se menciona que diversos artículos del Proyecto vulneran por relación con lo establecido en el artículo 6 las competencias de los Territorios Históricos, advirtiendo que si se eliminasen de dicho artículo 6 los apartados que antes hemos señalado, ninguna oposición habría que expresar respecto de los artículos que menciona a continuación en los términos que siguen: el artículo 2.1 del Proyecto de Ley en cuanto que vulnera la competencia de los Territorios Históricos ya que se refieren a productores agrarios ecológicos: la letra a) del artículo 2.2 vulnera la competencia foral por la misma razón expresada anteriormente, señalando que la gestión del Registro es una función obviamente ejecutiva que corresponde a las Diputaciones Forales al igual que les corresponde la gestión del Registro de Explotaciones Agrarias y Registro de Explotaciones Ganaderas; los artículos 4.1, 4.3 y 5 vulnerarían las competencias forales en la medida en que el artículo 6 del Proyecto de Ley incluya las funciones que se han señalado como funciones ejecutivas o de desarrollo normativo de los Territorios Históricos; el artículo 13 ya que las actividades de certificación son funciones ejecutivas y aunque el Comité de Certificación sea un órgano interno del Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi, inciden en competencias forales y, por tanto, vulneran las mismas. De igual manera, la letra d) del artículo 14, referida al cobro de sanciones, en la medida en que la potestad sancionadora relativa a infracciones en materia de producción ecológica está atribuida a las Diputaciones Forales, el ingreso de las sanciones les corresponde a las mismas y, finalmente, el artículo 16, que establece el procedimiento sancionador ya que los órganos competentes para incoar y resolver el procedimiento sancionador en cuanto se refiere a la producción ecológica son las Diputaciones Forales.

Apartatu hau amaitzeko aditzera ematen da ezen ekoizpen ekologikoa, nekazaritza zein abeltzaintzarena, landare- eta abere-ekoizpena dela, Lurralde Historikoen Legeko 7.b artikuluan zehazten denaren arabera eta, horrenbestez, alor honetan erakunde komunetatik etorritako arauak garatzeko eta egikaritzako eskumena Lurralde Historikoei dagokiela, eta orobat adierazten da ezen, 229/1996 Dekretuaren bitartez ekoizpena, elaborazioa eta komertzializazioa arautzen bada ere eta Ekoizpen eta Elikadura Ekologikoaren Euskal Kontseilua sortzen bada ere, haren funtzioak kontsulta eta aholkularitzakoak zirela.

Concluye este apartado señalando que la producción ecológica, agraria y ganadera, es producción vegetal y animal en los términos del artículo 7.b de la Ley de Territorios Históricos y, por tanto, la competencia de desarrollo normativo y de ejecución de la normativa emanada de las instituciones comunes en esta materia corresponde a los Territorios Históricos, señalando que, si bien por Decreto 229/1996 se regula la producción, elaboración y comercialización y se crea el Consejo Vasco de Producción y Alimentación Ecológica, sus funciones eran de consulta y asesoramiento.

Jarraian, Foru Diputazioak Arbitraje Batzordearen 5/2003 Erabakira jotzen du, uste baitu Lege Proiektuak aipatzen dituen funtzioak Kontseilu sortu berriari esleitzea Lurralde Historikoen Legea Lege Sektorial baten bitartez aldatzea dela, eta horrela ez dela errespetatzen aipatutako Erabakitik ateratzen den irizpidea. Azkenik, Aholku Batzorde Juridikoak erabilitako argudioei buruz dio ez dutela funtsik, eta, kontrakotik, Arabako Foru Diputazioak mantendutako tesiaren alde, Konstituzio Auzitegiaren 71/1982 epaia aipatzen du, eta horrek bide ematen dio esateko landare-ekoizpenari eta abere-ekoizpenari buruzko eskumen-tituluak lehentasuna izan behar dutela kontsumitzailearen defentsaren erregela orokorraren aldean, eta ez dagoela batere dudarik ekoizpen ekologikoaren alorreko araugintza-garapena eta egikaritzea Lurralde Historikoentzat erreserbatuta daudela.

A continuación, la Diputación Foral se remite a la Decisión 5/2003 de la Comisión Arbitral por entender que la atribución al Consejo de nueva creación de las funciones a que se refiere el Proyecto de Ley constituye una modificación de la Ley de Territorios Históricos por medio de una Ley Sectorial, sin respetar el criterio resultante de la Decisión aludida. Finalmente, se refiere a los argumentos utilizados por la Comisión Jurídica Asesora para poner de manifiesto la falta de fundamento de los mismos, citando por el contrario en favor de la tesis sostenida por la Diputación Foral de Álava la sentencia del Tribunal Constitucional 71/1982 que le permite concluir afirmando que los títulos competenciales referentes a la producción vegetal y a la producción animal deben prevalecer frente a la regla más general de la defensa del consumidor, sin que quepa duda alguna de que el desarrollo normativo y la ejecución en cuanto a se refiere a producción ecológica está reservado a los Territorios Históricos.

Hirugarrena.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra, 2006ko ekainaren 9ko idazkiaren bitartez, Arabako Foru Aldundiak eskumen-arazo honetan egindako eskaeraren kontra azaltzen da, esanez Lege Proiektuak ez duela aldatzen eta ukitzen azaroaren 25eko 27/1983 Legean erakunde komunen eta foralen artean egindako eskumen-banaketa, eta Erakunde Bateratuei dagozkiela zalantzan jarritako eskumenak.

Tercero.– La Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, mediante escrito de 9 de junio de 2006 se opone a la solicitud formulada por la Diputación Foral de Álava en esta cuestión de competencia, afirmando que el Proyecto de Ley no modifica ni afecta a la distribución de competencias entre las Instituciones Comunes y Forales de acuerdo con las determinaciones de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, correspondiendo a las Instituciones Comunes las competencias cuestionadas.

Ordezkaritza horren iritziz, aldez aurretik egin beharra dagoena da ukitutako gaiak zedarriztatu eta gai horien gaineko eskumen-maila zehaztu erakunde komunen eta lurralde historikoen artean. Uste du, hartarako, beharrezkoa dela nekazaritza ekologikoaren gaia kontzeptualki sortu zuen testuinguru historiko normatiboa aztertzea. Horretarako, 25/1970 legea dakar hizpidera, lege horrek arau geografikoak Jatorri Deitura modura onesten eta babesten utzi baitzuen eta hori Deitura Orokorretara zabaltzea ahalbidetu baitzuen baldin eta Deitura Orokor horiek ekoizpen-metodo bat berariazkoa eta kalitateko ekoizpen bereizi eta borondatezkoari ere lotua aurreikusten bazuten. Lehengo Legea garatzeko 759/1988 Errege Dekretua eta Ministerioaren 1989ko urriaren 4ko Agindua ere aipatzen ditu.

Entiende dicha representación como previo delimitar las materias afectadas y definir el nivel competencial sobre las mismas entre las Instituciones Comunes y los Territorios Históricos, para lo cual entiende necesario analizar el contexto histórico normativo del que proviene conceptualmente la materia de agricultura ecológica, mencionando a tal efecto la Ley 25/1970 que permitió el reconocimiento y protección de normas geográficas como Denominación de Origen y que posibilitó la ampliación a Denominaciones Genéricas que contemplasen un método de producción específico y que va unido a una producción de calidad diferenciada y voluntaria. Cita también el Real Decreto 759/1988 de desarrollo de la Ley anterior y la Orden Ministerial de 4 de octubre de 1989.

Testuinguru horretan, Eskualdatzeen Bitariko Batzordeak Jatorri Deituren alorra Euskadira eskualdatzeari buruz hartutako akordioak aipatzen ditu. Ondorioztatu egiten du, akordio horiek eta lehen aipatutako legeak ikusirik ondorioztatu ere, nekazaritza ekologikoak jasotzen duena dela ekoizpen-metodo bat berariazkoa kalitateko ekoizpen bereizi eta borondatezko bati lotua dagoena, bai kontsumitzaileak bai ekoizleak eta ekoizle horien elkarteak babestu beharrari lotua dagoena, hain zuzen. Gai horri dagozkion zerbitzuak Autonomia Erkidegoari eskualdatuta, dio Lurralde Historikoen Legeak ez dituela jatorri-deiturak inondik ere aipatzen. Hortaz, Lege horren 6. artikuluaren ondorioz, eskumen hori osotara geratzen da erakunde komunen eskuetan, bai legegintzari dagokionez, bai egikaritzeari dagokionez. Horrenbestez, martxoaren 5eko 34/1985 Dekretuaren bidez nekazaritza alorreko zenbait eskumen Arabako Lurralde Historikoari eskualdatu zitzaizkionean, hor ez zeuden nekazaritza ekologikoaren eskumenak. Era berean, Arabako Foru Aldundiak bere idazkian aipatzen dituen Foru Dekretuez bezainbatean, egiazta daiteke nekazaritza ekologikoa ez dela inondik ere "ekoizpen bide" gisa aipatzen eta, are gutxiago, Jatorri deitura gisa. Ordezkaritza horren iritziz, garrantzia duena da nekazaritza-ekoizpen ekologikoaren metodoa eta babestutako produktuen merkaturatzeko erabilitako bereizgarriak kontrolatzeko araubidea, horixe baita –haren iritziz– Lege Proiektuak darabilen gaia. Lege Proiektuak nekazaritza ekologikoa berez Jatorri Deitura modura hartzen ez duen arren –hain zuzen ere nahiago izan delako esateko era Europako Batasunaren arauari egokituta eguneratu–, duen arau-jatorria nahikoa argia da gai hau nekazaritza-gaitik bereizteko eta, berezikiago, landareen eta abereen ekoizpen-bideen gaitik bereizteko.

En ese contexto, menciona los acuerdos de la Comisión Mixta de Transferencias sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de Denominaciones de Origen, concluyendo a la vista de los mismos y de la legislación antes citada que la agricultura ecológica lo que contempla es un método de producción específico que va unido a una producción de calidad diferenciada y voluntaria, a la necesidad de proteger tanto a los consumidores como a los productores y sus agrupaciones. Efectuado el traspaso de los servicios correspondientes a dicha materia a la Comunidad Autónoma, señala que la Ley de Territorios Históricos no contiene mención alguna a las denominaciones de origen, de lo que se deriva que, en virtud del artículo 6 de dicha Ley, esa competencia queda íntegramente en manos de las instituciones comunes, tanto en lo que concierne a la legislación, como a la ejecución, de modo que cuando mediante Decreto 34/1985, de 5 de marzo, se traspasan determinadas competencias en materia de agricultura al Territorio Histórico de Álava, no estaban incluidas las referidas a la agricultura ecológica. De igual manera, en relación con los Decretos Forales que cita la Diputación Foral de Álava en su escrito se puede constatar la no existencia de ninguna mención a la agricultura ecológica como "medio de producción" y, menos aún, como Denominación de Origen. En opinión de dicha representación lo relevante es el régimen de control del método de producción agraria ecológica y de los distintivos de cara a la comercialización de los productos amparados que es lo que, a su juicio, trata el Proyecto de Ley. Aunque el Proyecto de Ley no se refiere a la agricultura ecológica como Denominación de Origen como tal, por haberse preferido actualizar su dicción a la regulación comunitaria, su origen normativo es suficientemente explícito para diferenciar esta materia de la de agricultura y más específicamente de la de medios de producción vegetal y animal.

Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren txostenarekin jarraituz, uste du Erakunde Komunek dituzten barne-merkatuko (EAEko 10.27 artikulua) eta kontsumitzaile eta erabiltzailearen defentsako (EAEko 10.28 artikulua) ahalmen-sortaren barruan sartzen den arauketa dela. Beraz, Lege Proiektuak egin nahi duen arauketa bereziki barne-merkatuaren eremukoa da zeren bi helburu betetzeko asmoa baitu: produktu horiek merkatuan behar bezala komertzializatzea bermatzea eta, tratamendu uniformea emanez, komertzializazio hark sortzen zituen arazoak konpontzea. Lege Proiektua ezin daiteke errenditu landare eta abereen ekoizpenean Lurralde Historikoen Legearen 7. artikuluaren arabera Lurralde Historikoen eskumenari espezifikoki esleituta ageri diren azpisektoreetatik bakar batera ere.

Abundando en el informe de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, entiende que es una regulación que entra dentro del haz de facultades de mercado interior (artículo 10.27 EAPV) y defensa del consumidor o usuario (artículo 10.28 EAPV) que ostentan las Instituciones Comunes, de manera que la regulación objeto del Proyecto de Ley pertenece singularmente al ámbito del comercio interior en cuanto tiende a garantizar la adecuada comercialización de estos productos en el mercado y solventar mediante un tratamiento uniforme los problemas que aquella provocaba. El Proyecto de Ley no se puede reconducir a ninguno de los subsectores que figuran atribuidos de manera específica en materia de producción vegetal y animal a la competencia de los Territorios Históricos con arreglo al artículo 7 de la Ley de Territorios Históricos.

Alegatzen du ezen zalantzan jartzen diren funtzio-motan sakonduz, funtzio horiek sartu behar diren eskumen-eremua berriro aipatzeaz gain, Lege Proiektuak berariaz agintzen duena dela bai kalitateak bai iruzurraren kontrako borrokak beharturik modu ekologikoan lortutako nekazaritza- eta elikadura-produktuak ekoizteko eta merkaturatzeko baldintzak betetzen direla kontrolatzeko sistema, horren alde 2092/1991 EEE Erregelamendua aipatuz.

Alega que profundizando en el tipo de funciones que son objeto de cuestionamiento, además de reiterar el ámbito competencial en el que hay que incluirlas, lo que específicamente se ordena en el Proyecto de Ley es el sistema de control del cumplimiento de las condiciones de producción y comercialización de productos agrarios y alimenticios obtenidos de forma ecológica por exigencias de calidad y lucha contra el fraude, mencionando en su apoyo el Reglamento CEE 2092/1991.

Ondoren banan-banan ematen du irailaren 24ko 229/1996 Dekretutik hasita Autonomia Erkidegoan indarrean dagoen arautegitik ateratzen dena, izan ere Dekretu horren ondorioz Industria, Nekazaritza eta Arrantza Sailak Euskal Autonomia Erkidegoko Lurraldean baliatuko baititu esan berri dugun Erregelamenduak aipatutako agintaritza eskudunaren eginkizunak, eta eginkizun horiek orduz geroz modu baketsuan bete dira inolako eztabaidarik piztu gabe. Orobat, maiatzaren 11ko 218/1999 Dekretua, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren egitura organikoari buruzkoa, Elikagai Politika eta Industriarako Zuzendaritzari esleitzen baitio jatorri-deituren eta elikagaien kalitateen bereizgarrien kontrola eta nekazaritza- eta elikadura-produktuen kalitatearen kontrola ekoizpen-fasean eta ondorengo faseetan; berdin urriaren 29ko 256/2002 Dekretua, esaniko Sailaren egiturari buruzkoa bera ere, antzeko kontzeptuak errepikatzen baititu, eta urriaren 11ko 290/2005 Dekretua, ildo berean. Hori dela eta, dio ezen urriaren 29ko 256/2002 Dekretuak lehendik ere izan zuela eskumen-gatazka positiboa Arabako Foru Aldundiak planteatua eta ez zela orduan inondik ere 11. artikulua aipatu, 11. artikulu horren ondorioz Nekazaritza eta Arrantza Sailaren Elikagai Politika eta Industriarako Zuzendaritzari baitzegokion jatorri-deituren eta kalitate-bereizgarrien kontrola eta elikagai-izaerako nekazaritza eta arrantza produktuen kalitatearen kontrola. Azkenik, atal honetan, uste du Arabako Foru Aldundiak esaten duenean lehendik ere badiharduela nekazaritza ekologikoari buruzko eskumenak baliatzen, horrek ez duela inolako funtsik haren idazkia bera ikusita zeren jarduketa subentzionalak edo konbentzionalak soilik aurreikusten baitira.

Desglosa a continuación lo que resulta de la normativa vigente en la Comunidad Autónoma a partir del Decreto 229/1996, de 24 de septiembre, en cuya virtud el Departamento de Industria, Agricultura y Pesca ejercerá en el Territorio del País Vasco las funciones de autoridad competente mencionadas en el Reglamento que se acaba de citar, funciones que han recaído pacíficamente desde entonces sin que haya sido objeto de controversia alguna. De igual manera el Decreto 218/1999, de 11 de mayo, de estructura orgánica del Departamento de Agricultura y Pesca, que encomienda a la Dirección de Política e Industria Agroalimentaria el control de denominaciones de origen y distintivos de calidad alimentaria y el control de calidad de los productos agrarios y alimentarios en las fases de producción y sucesivas, el Decreto 256/2002, de 29 de octubre, asimismo de estructura del Departamento citado que reitera idénticos conceptos y el Decreto 290/2005, de 11 de octubre, en idéntico sentido. Señala a este respecto que el Decreto 256/2002, de 29 de octubre, ya fue objeto de conflicto positivo de competencia planteado por la Diputación Foral de Álava no haciéndose referencia alguna en aquel momento al artículo 11 en cuya virtud el control de denominaciones de origen y distintivos de calidad y el control de calidad de los productos agropesqueros de carácter alimentario correspondían a la Dirección de Política e Industria Agroalimentaria del Departamento de Agricultura y Pesca. Finalmente, en este apartado, entiende que la afirmación de la Diputación Foral de Álava de que ya viene ejerciendo competencias en materia de agricultura ecológica, carece de todo fundamento a la vista de su propio escrito ya que se contemplan simplemente actuaciones subvencionales o convencionales.

Esaniko Foru Aldundiak Lege Proiektuaren 6. artikuluari egindako alegazioei gagozkiela (Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoaren Kontseiluaren funtzioei buruz ari da), dio lehenik eta behin gaurko egunera bertara arte Erakunde Komunak ari direla dagozkien ahalmenak baliatzen eta bistakoa dela, bere iritziz, irailaren 24ko 229/1996 Dekretuak sortutako Ekoizpen eta Elikadura Ekologikoaren Euskal Kontseiluak dituen funtzioen eta Lege Proiektuaren 6. artikuluaren ondoriozko funtzioen arteko paralelismoa. Izan ere, aldaketa bat besterik ez dauka: indarra duen Dekretuak kontroleko agintaritzaren (Nekazaritza Sailaren) eta kontsulta eta lankidetza agintaritzaren (Kontseiluaren) artean egiten duen bereizkuntza alde batera utzi eta bi alderdiak Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoaren Kontseiluan batzea, Kontseilu honi esleitzen dizkiola orain arte Sailak egiten dituen eginkizunak. Zehazkiro, 6. artikulua behin eta berriz aipatuaren idatz-zatiak aztertuz, a) letrari dagokionez -"nekazaritzako produktu eta elikagai ekologikoak kontrolatu eta egiaztatzea"- dio ezen erabilitako esamoldeak ekoizpena kontrolatzeko eskumenak darabiltzala aipagai eta ez ekoizpena bera, esanez funtzio hori Eusko Jaurlaritzak betetzen duela, eztabaidarik gabe bete ere, irailaren 24ko 229/1996 Dekretuaz geroz, eta dekretu hori, batak bestearen ondotik, aipatzen duen Sail eskudunaren egitura organikoari buruzko Dekretu guztiek ere jaso dutela, hain zuzen ere eskumena baitu nekazaritzako elikagaien kalitatea defendatze eta kontrolatzearen alorrean; azaroaren 29ko 457/1994 Dekretua ere aipatuz, zeinak jasotzen baitu Eskualdatzeen Bitariko Batzordearen urte bereko azaroaren 2ko akordioa (Euskal Autonomia Erkidegora iruzurren kontrako defentsa eta nekazaritzako elikagaien kalitatearen alorreko eskualdaketari buruzkoa); bi idatz-zatiaz bezainbatean -"zehatzeko ahala erabiltzea, lege honetan aurreikusitako baldintzetan"-, uste du arau-hausteak eta zehapenak arautzeko eskumena ezin daitekeela banandu darabilten gaiaren gaineko eskumenetik, eta hori dela-eta berriz ere aipatzen du lehen esan diren Eskualdatzeen Bitariko Batzordearen akordioa eta Dekretua bai eta lehen ere hizpidera ekarri diren sailaren egitura organikoari buruzko Dekretuak ere; bestalde, c) letrari gagozkiola -"nekazaritzako ekoizpen ekologikoaren arau teknikoen multzoa prestatzea eta nekazaritzaren alorreko eskumenak dituen sailari proposatzea EHAAn argitaratzeko"-, dio eginkizun hori Nekazaritzako Ekoizpen Ekologikoaren Euskal Kontseilua eztabaidarik gabe betetzen ari dela irailaren 24ko 229/1996 Dekretuaren 6.8.f artikuluaren ondorioz; alegazio bera ematen da e) letraren azterketan ere -"ekoizpen ekologikoko sistemak eta horien bidez lortutako produktuak ezagutaraztea"-, aipaturiko 229/1996 Dekretuaz baliaturik, 6.8.c artikuluan zehazki; era berean, uste du f) letrak dakarren funtzioa -"Eusko Jaurlaritzan Nekazaritzaren alorreko eskumenak dituen sailari ekoizpen ekologikoaren inguruko proposamen eta jarraibideak ematea"- bat datorrela 229/1996 Dekretuaren 6.8.d artikuluaren ondorioz Nekazaritzako Ekoizpen Ekologikoaren Euskal Kontseiluari esleitutako funtzioarekin; g) letra dela-eta -"babestutako produktuak ekoitzi, landu, biltegiratu, merkaturatu edo beste herrialde batzuetatik inportatzearen inguruan aldaketaren bat sartzen bada, horren berri ematea nekazaritzaren alorreko eskumenak dituen sailari"- kontrola ikuskatzeko funtziotzat jo beharra dagoela uste du, 1991ko ekainaren 24ko 2092/1991 (EB) Erregelamendua aipatzen duela; j) letrari dagokionez -"Kontseiluko kide bihurtzen direnek urtero ordaindu beharko duten kuota zehaztea, eta baita lege honetako 14. a) artikuluan aipatzen den diru-baliabidea zehaztea ere, kudeatzeaz gainera"-, berriz ere aipatzen da Europako Batasunaren Erregelamendu horretako 9. artikulua eta irailaren 24ko 229/1996 Dekretuaren 11. artikulua (dekretu horrek nekazaritza-ekoizpen ekologikoa, haren elaborazioa eta komertzializazioa arautu eta Nekazaritza Ekoizpen Ekologikoaren Euskal Kontseilua sortu zuen); eta, azkenik, l) letra dela-eta -"operadoreen erregistroa kudeatzea"- nola maiatzaren 11ko 218/1999 Dekretuak hala urriaren 24ko 256/2002 Dekretuaren 11. artikuluak funtzio horiek Nekazaritza eta Arrantza Sailaren esku uzten ditu, eta dio esaniko azken dekretuak eskumen-gatazka positiboa izan zuela, Arabako Foru Aldundiak berak jarritakoa, orain aipatutako aginduak inondik ere hizpidera ekartzeke.

Por lo que se refiere a las alegaciones de la mencionada Diputación Foral respecto al artículo 6 del Proyecto de Ley, referido a funciones del Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi, señala en primer término que hasta esta misma fecha las Instituciones Comunes vienen ejerciendo las facultades correspondientes siendo evidente, a su juicio, el paralelismo entre las funciones del Consejo Vasco de Producción Agraria y Ecológica creado por el Decreto 229/1996, de 24 de septiembre, y las que resultan del artículo 6 del Proyecto de Ley. De hecho la única modificación es pasar de la diferenciación que realiza el Decreto vigente entre autoridad de control (Departamento de Agricultura) y autoridad de consulta y colaboración (Consejo) a la unificación de las dos facetas en el Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi, atribuyendo a éste las funciones que en este momento realiza el Departamento. Analizando, en concreto, los apartados del reiterado artículo 6, señala, en relación con la letra a) –"controlar y certificar la producción agraria y alimentaria ecológicas"- que la expresión utilizada hace referencia a competencias de control de la producción y no a la producción como tal, indicando que esta función es objeto de ejercicio por el Gobierno Vasco de forma no controvertida desde el Decreto 229/1996, de 24 de septiembre, sucesivamente recogido en los diferentes Decretos de estructura orgánica del departamento competente que menciona en base a su competencia en materia de defensa y control de la calidad agroalimentaria, citando asimismo el Decreto 457/1994, de 29 de noviembre, que incorpora el acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias de 2 de noviembre del mismo año sobre traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco de las funciones y servicios en materia de defensa contra fraudes y calidad agroalimentaria; por lo que se refiere a la letra b) –"ejercer la potestad sancionadora en los términos establecidos en esta Ley"-, entiende que la competencia para regular infracciones y sanciones no puede desvincularse de la competencia sobre la materia a la que se refieren, citando al respecto nuevamente el acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias y Decreto antes mencionados y los asimismo aludidos Decretos de estructura orgánica del departamento; en el caso de la letra c) –"elaborar y proponer al departamento del Gobierno Vasco competente en materia agraria para su publicación en el BOPV el cuadro de normas técnicas de producción agraria ecológica"- señala que es una función que viene ejerciendo sin controversia el Consejo Vasco de Producción Agraria Ecológica en virtud del artículo 6.8.f del Decreto 229/1996, de 24 de septiembre; idéntica alegación se formula en el análisis de la letra e) –"difundir el conocimiento y aplicación de los sistemas de producción ecológica y de los productos que de ella se obtienen"- apelando al Decreto 229/1996 citado, en su artículo 6.8.c; de igual manera, entiende que la función comprendida en la letra f) –"formular al departamento del gobierno vasco competente en materia agraria propuestas y orientaciones en materia de producción ecológica"- se corresponde con la función asignada al Consejo Vasco de Producción Agraria Ecológica en virtud del artículo 6.8.d del Decreto 229/1996; respecto de la letra g) –"notificar al departamento competente en materia agraria las variaciones que se produzcan en la producción, elaboración, almacenamiento, comercialización e importación de los productos amparados"- entiende que debe ser considerada como una función de inspección del control, citando el Reglamento 2092/1991 CE de 24 de junio de 1991; en relación con la letra j) –"fijar anualmente el importe de las cuotas que se apliquen a los operadores que se integren en el Consejo, así como el recurso contemplado en el artículo 14.a de la presente Ley y gestionar el mismo"- se vuelve a citar el artículo 9 del Reglamento Comunitario mencionado y el artículo 11 del Decreto 229/1996, de 24 de septiembre por el que se regula la producción agraria ecológica, su elaboración y comercialización y se crea el Consejo Vasco de la producción agraria ecológica; y finalmente, respecto de la letra l) –"gestionar el registro de operadores"- tanto el Decreto 218/1999, de 11 de mayo, como el artículo 11 del Decreto 256/2002, de 24 de octubre, encomiendan dichas funciones al Departamento de Agricultura y Pesca, señalando que el último decreto citado fue objeto de conflicto positivo de competencia planteado por la propia Diputación Foral de Álava no haciendo referencia alguna a los preceptos ahora mencionados.

Irizten dio Arabako Foru Aldundiak Lege-proiektuaren 6. artikuluari buruz aurkeztutako alegazioak ezezteko erabilitako oinarri bera aplika daitekeela auzia planteatzeko idazkian aipatutako Lege-proiektuaren gainerako artikuluen ustezko urratzearen kasuan. Foru Aldundiak onartu bezala, horiek eskumen-banaketa urratuko lukete Lege-proiektuaren 6. artikuluan aipatutako atalek eskumen-banaketa urratzen duten heinean.

Entiende que el mismo fundamento que permite rechazar las alegaciones de la Diputación Foral de Álava respecto del artículo 6 del Proyecto de Ley, es aplicable a las pretendidas vulneraciones a los otros artículos del Proyecto de Ley que se mencionan en el escrito de planteamiento de la cuestión, ya que, como la citada Diputación Foral reconoce, estos solo vulnerarían el reparto competencial en la medida en que lo hicieran los apartados mencionados del artículo 6 del Proyecto de Ley.

ZUZENBIDEKO OINARRIAK:
FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Lehenengoa.– Prozedura honen xedea den eskumen-arazoa ebazteko, horrela egiten baita, beharrezkoa da aipatutako eskumen-gaia mugatzea eta, ondoren, zehaztu behar da zeini dagokion, erakunde komunen eta foralen arteko eskumen-banaketaren arauen arabera. Foru Aldundi errekurtso-egilearen irizpenaren arabera, ekoizpen ekologikoa eta nekazaritza- eta abeltzain-ekoizpena landareen eta abereen ekoizpena da Lurralde Historikoen Legearen 7.b artikuluaren arabera. Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorraren ordezkaritzaren iritziz, aipatutako araudia sartu egiten da Erakunde Komunek dituzten barne-merkatuko (EAEko 10.27 artikulua) eta kontsumitzaile edo erabiltzailearen defentsako (EAEko 10.28 artikulua) ahalmen-sortaren barruan.

Primero.– Para resolver la cuestión de competencia objeto del presente procedimiento, como es natural, es necesario comenzar por delimitar la materia competencial aludida y, tras ello, determinar, de acuerdo con las reglas de distribución de competencias entre las Instituciones Comunes y Órganos Forales, a cual de ellos corresponde. Según el criterio de la Diputación Foral recurrente, la producción ecológica, agraria y ganadera, es producción vegetal y animal en los términos del artículo 7.b de la Ley de Territorios Históricos. A juicio de la representación de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la regulación mencionada entra dentro del haz de facultades de mercado interior (artículo 10.27 EAPV) y defensa del consumidor o usuario (artículo 10.28 EAPV) que ostentan las Instituciones Comunes.

Bereziki baliagarria dirudi arazoa aztertzen hasteak Estatuak gaiari buruz duen araudiaren ikuspuntutik, horrek arautzen baitu lehenengo aldiz nekazaritza ekologikoa. Zentzu horretan, garrantzitsua da 759/1988 Errege Dekretua, uztailaren 15ekoa. Errege Dekretu horrek aurrekari bat du, gero azalduko dugun ikuspuntutik begiratuta: 25/1970 Legea, abenduaren 2koa, Mahasti, Ardo eta Alkoholen Estatutuarena. Lege horretako 95 eta ondorengo artikuluetan, "Jatorri-deiturak babesteko erregimena" arautzen da, aipatutako Estatutuaren alorrean sartutakoak zirela aipatzen dituen produktuei buruz. Hala, bada, aipatu berri den Errege Dekretua "nekazaritza ekologikoa"-ri buruzko lehengoa da eta horren xedea (1. artikulua) da "sintesiko produktu kimikoak erabili gabe lortutako nekazaritzako produktuetara zabaltzea abenduaren 2ko 25/1970 Legearen 95 eta ondorengo artikuluetan ezarritako jatorri-deitura, deitura orokor eta berariazko deiturari buruzko erregimena". l. artikuluaren bigarren paragrafoan, tautologian erortzen saiatu gabe, ezartzen da "sintesiko produktu kimikoak erabili gabe lortutako nekazaritzako elikagaitzat joko direla, ekoiztu, eraldatu eta kontserbatzeko sintesiko produktuak ez erabiltzeaz gain, indarrean diren arau tekniko-sanitarioak eta produktu bakoitzarentzat ezarritako arauak betetzen dituztenak". 3. artikuluan, berriz, Errege Dekretuan aipatutako produktuak "ekoiztu, eraldatu edo kontserbatzeko erabili ahal izango diren" produktu zehatzak zehazten dira.

Parece especialmente útil iniciar el examen de la cuestión a la vista de la legislación estatal sobre la materia, ya que la misma es la que regula por vez primera la agricultura ecológica. En este sentido, es relevante el Real Decreto 759/1988, de 15 de julio, que tiene como precedente, en el sentido que luego diremos, la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, del Estatuto de la Viña, del Vino y de los Alcoholes. En los artículos 95 y siguientes de dicha ley, se regula "el régimen de protección de Denominaciones de Origen" en relación con los productos que menciona que eran los incluidos en el ámbito del mencionado Estatuto. Pues bien, el Real Decreto que se acaba de citar -primero que se refiere a la denominada "agricultura ecológica"-, tiene por objeto (artículo 1) hacer extensivo "el régimen de Denominaciones de Origen, Genéricas y Específicas establecido en los artículos 95 y siguientes de la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, a los productos agroalimentarios obtenidos sin el empleo de productos químicos de síntesis". En el párrafo segundo del propio artículo 1, sin evitar caer en cierta tautología, se establece que deben entenderse por "productos agroalimentarios obtenidos sin empleo de productos químicos de síntesis, aquellos en cuya producción, transformación y conservación no se han empleado productos químicos de síntesis, cumpliendo además las Reglamentaciones Técnico-Sanitarias vigentes y las normas establecidas para cada producto en particular", precisando el artículo 3 los productos concretos que "solo podrán ser utilizados en la producción, transformación y conservación" de los productos a que se refiere el Real Decreto.

Errege Dekretua garatzeko, 1989ko urriaren 4ko Aginduak "Nekazaritza Ekologikoa Deitura Orokorraren Araudia" onartu zuen. 3. artikuluan honako hau ezartzen du: "Izendapen Orokorraren defentsa, araudiaren aplikazioa, araudia betetzen dela zaintzea eta babestutako produktuen kalitatea sustatzea eta kontrolatzea ondoko hauen esku geratzen da: Izendapen Orokorraren Kontseilu Arautzailea; Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioko organismo eskudunak eta Autonomia Erkidegoetako Nekazaritza Sailak, bakoitzak dituen eskumenen barruan".

En desarrollo del citado Real Decreto, la Orden de 4 de octubre de 1989 aprueba el denominado "Reglamento de la Denominación Genérica "Agricultura Ecológica"." En su artículo 3 establece que "la defensa de la Denominación Genérica, la aplicación de su reglamento, la vigilancia del cumplimiento del mismo, así como el fomento y control de la calidad de los productos amparados, quedan encomendados al Consejo Regulador de la Denominación Genérica, a los organismos competentes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y a las Consejerías de Agricultura de las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias".

Azpimarratzekoa da, honelako ekintzen erregimen juridikoa lehenengoz arautu zenetik Jatorrizko Deituren esparruan kokatzen dela eta, horren ondorioz, enfasi berezia jartzen du produktu horiek identifikatzeko eta kalitatea kontrolatzeko ekintzetan. Ondorio gisa, eskumenen esparruan, Autonomia Erkidegoak izango dira organo eskudunak ("Estatuaren elkarlaneko jatorrizko deiturak" eskumen-tituluarekin koherentzian).

Es, pues, de destacar que, desde su regulación inicial, el régimen jurídico de este tipo de actuaciones se inscribe en el ámbito de las Denominaciones de Origen y, como consecuencia pone énfasis en las actividades de identificación y control de la calidad de tales productos, con el corolario de que, en el ámbito de sus competencias, los órganos competentes serán las Comunidades autónomas (en coherencia con el título competencial- "denominaciones de origen en colaboración con el Estado").

Bigarrena.– Europar Batasuneko esparruan, aipatu behar da ekainaren 24ko 2092/1991 EEE Araudia, Europako Kontseiluarena, zatikako aldaketak dituena; azken aldaketa Europako Kontseiluaren otsailaren 24ko 392/2004 Araudiaren bidez egindakoa da.

Segundo.– En el ámbito de la Unión Europea, es pertinente la cita del Reglamento (CEE) n.º 2092/1991, de 24 de junio, del Consejo con modificaciones parciales, la última de las cuales se produce por virtud del Reglamento CE n.º 392/2004, de 24 de febrero, del Consejo.

Hasieran aipatutako Araudiaren hitzaurreak berebiziko interesa du, ezagutzera ematen baitu zein den jarraian azaltzen dituen arauen xedea. Aipatutako hitzaurreak honela dio: "era ekologikoan ekoiztutako nekazaritzako elikagaien eskaria gero eta handiagoa da"... eta "merkatu berria sortu du nekazaritza produktuentzako". Kontuan hartuta, "gero eta handiagoa den eskariari erantzunez, merkaturatu egiten direla nekazaritza produktuak eta elikagaiak, era ekologikoan edo sintesiko produktuak erabili gabe ekoiztutako produktuak direla azaldu edo iradokitzen duten izendapenekin", honako hau xedatzen du: "produzitu, etiketa jarri eta kontrolatzearen inguruko Europar Batasunerako arau batzuk ezartzeak nekazaritza ekologikoa babesteko aukera emango du, aipatutako oharrak daramatzaten produktuak ekoizten dituztenen arteko lehia leialerako baldintzak bermatuz, eta merkaturatutako produktu ekologikoak anonimoak izan daitezen saihestuko du, produktuen ekoizpen- eta egite-prozesuan gardentasuna bermatuz; horrela produktu hauek sinesgarritasun handiagoa izango lukete kontsumitzaileentzat".

Es de especial interés el preámbulo del Reglamento inicialmente citado en cuanto que permite conocer cuál es el objeto de las normas que contiene a continuación. En el mencionado preámbulo se constata la existencia de "una demanda cada vez mayor de productos agrarios y alimenticios obtenidos de forma ecológica"... que ha creado "un nuevo mercado para los productos agrarios", teniendo en cuenta que "en respuesta a la creciente demanda, se comercializan productos agrarios y alimenticios con menciones que indican o sugieren a los compradores que se han obtenido de forma ecológica o sin utilización de productos químicos de síntesis", tras lo cual considera que "la creación de un conjunto de normas comunitarias de producción, etiquetado y control permitirá proteger la agricultura ecológica al garantizar unas condiciones de competencia leal entre los productores de productos que lleven las indicaciones mencionadas y evitará el anonimato en el mercado de los productos ecológicos, asegurando la transparencia en la producción y la elaboración, lo que aumentará la credibilidad de estos productos entre los consumidores".

Aurrekoa ikusita, ondoko hau ere xedatzen du: ekoizpen ekologikoari buruzko oharren bat daramaten produktuak ekoiztu, egin, inportatu edo merkaturatzen duten operadore guztiek hainbat kontrol pasatu beharko dituzte sistematikoki. Gutxieneko baldintza komunitarioak bete beharko dituzten kontrol horiek, kontrolerako izendatutako agintariek edo/eta baimendutako organismoek egingo dituzte eta ikuskatuak izango dira; komeni da kontrol-erregimen hori pasa duten produktuek kontrolatuak izan direneko ohar komunitarioren bat eramatea.

A la vista de lo anterior, considera también que "todos los operadores que produzcan, elaboren, importen o comercialicen productos que lleven una indicación referente a la producción ecológica deberán ser sometidos a un régimen de controles sistemáticos que cumplan las condiciones comunitarias mínimas y sean efectuados por autoridades de control designados y/u organismos autorizados y supervisados; que conviene que en los productos sometidos a dicho régimen de control pueda figurar una indicación comunitaria de control".

Hitzaurrean xedatutakoaren ondoren, Araudiaren 1. artikulua aplikatuko zaie "ondoren adierazten diren produktuei, betiere produktu horiek ekoizpen ekologikoaren metodoaren gaineko oharrak badaramatzate edo eramateko asmoa badute". 2. artikuluan zehazten da "noiz ulertuko den produktu batek ekoizpen ekologikoaren metodoaren gaineko oharrak daramatzala". V. eranskinak "produktu batek kontrol-sistema pasatu duela" adierazten duen logotipo komunitarioa onartzen du. Espainiako kasuan, honako hau izango da oharra: "agricultura ecológica-sistema de control CE". 5. artikuluan zehazten da zer baldintza bete behar diren "produktuen etiketan edo publizitatean" ekoizpen ekologikoaren metodoari buruzko erreferentzia egin ahal izateko.

Tras dichas consideraciones en el preámbulo, el artículo 1 del Reglamento es de aplicación a los "productos que a continuación se indican, siempre que dichos productos lleven o vayan a llevar indicaciones referentes al método de producción ecológica"; en el artículo 2 se explicita cuando "se considerará que un producto lleva indicaciones que hacen referencia al método ecológico de producción". Y el anexo V aprueba el logotipo comunitario que acredita "que un producto determinado ha sido sometido al sistema de control". En el caso español, la indicación será "agricultura ecológica-sistema de control CE", dedicándose el artículo 5 a explicitar qué requisitos deben concurrir para que "en el etiquetado o en la publicidad de los productos" se pueda hacer referencia al método de producción ecológica.

Erregimen horren guztiaren ondorioz, Araudiak xedatzen du Estatu kideek kontrol-sistema bat ezarriko dutela (8. eta 9. artikuluak). Kontrol-sistema hori izendatutako kontrol-agintari batek edo gehiagok administratuko du edo horretarako baimendutako organismo pribatuek.

Como consecuencia de todo ese régimen, el Reglamento impone que los Estados miembros creen un sistema de control (artículos 8 y 9) administrado por una o más autoridades de control designadas u organismos privados autorizados.

Hirugarrena.– Jarraian aztertuko dugu –eskumen-banaketaren interpretazioan lagungarria izan daitekeen elementu gisa– Autonomia Erkidegoaren ondorioz Estatutik Autonomia Erkidegora Transferentzia-dekretuetatik eratorritakoa. Irailaren 26ko 2751/1980 Errege Dekretuaren bidez, 1981eko urtarrileko 16ko Eusko Jaurlaritzaren Dekretuaren bidez onartutakoa, Nekazaritza-produktuen Jatorri-deituren alorreko eskumenak, zerbitzuak eta erakundeak eskuz aldatzeari ekin zitzaion. Eskualdatutako zerbitzuen zerrendan honako hauek aipatzen dira: orientatu, zaindu eta koordinatu ardoen eta Jatorri-deiturez babestutako gainerako produktuen ekoizpena, elaborazioa eta kalitatea; aurreko puntuan sartzen ez diten kalitate-ezaugarrien kontrola pasatu behar ez duten produktuen ekoizpena, elaborazioa eta kalitatea zaintzea Euskal Autonomia Erkidegoan; Jatorri-deituren prestigioa zaindu eta eragotzi horien erabilera okerra; Jatorri-deiturez babestutako produktuak hobetu, produktu horien merkatuko azterketak egin eta kontsumoa sustatu; Jatorrizko Deituren Kontseilu Arautzaileak sortu; Jatorri-deituren Araudiak onartu, eta horiek Nekazaritza Ministeriora helarazi, horien berri izan dezan eta berretsi ditzan,...

Tercero.– Analizaremos a continuación –como elemento que puede ayudar en la interpretación del reparto competencial– lo que resulta de los Decretos de Transferencias Estado-Comunidad Autónoma como consecuencia del Estatuto de Autonomía. Por Real Decreto 2751/1980, de 26 de septiembre, aceptado mediante Decreto de 16 de enero de 1981, del Gobierno Vasco, se procede al traspaso de las competencias, servicios e instituciones en materia de Denominaciones de Origen de Productos Agrarios. En el desglose de los servicios que se traspasan se mencionan: orientar, vigilar y coordinar la producción, elaboración y calidad de los vinos y demás productos amparados por Denominaciones de Origen o por otras denominaciones; vigilar en el País Vasco la producción, elaboración y calidad de los productos que hayan de quedar sometidos al control de características de calidad no incluidos en el punto anterior; velar por el prestigio de las Denominaciones de Origen y perseguir su empleo indebido; mejora de productos protegidos por Denominaciones de Origen así como los estudios de mercado para los mismos y la promoción de su consumo; constituir Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen; aprobar los Reglamentos de las Denominaciones de Origen, que deberá elevar al Ministerio de Agricultura para su conocimiento y ratificación,...

Uztailaren 24ko 2022/1981 Errege Dekretuaren bidez (urte horretako azaroaren 17ko Eusko Jaurlaritzaren Dekretuaren bidez onartutakoa) "landare-hazkuntza" alorreko zerbitzuak eskualdatu ziren. Eta uztailaren 24ko 2030/1981 Errege Dekretuaren bidez (urte horretako azaroaren 23ko Eusko Jaurlaritzaren Dekretuaren bidez onartutakoa) abere-hazkuntza alorreko zerbitzuak eskualdatu ziren.

Mediante Real Decreto 2022/1981, de 24 de julio, (y con el correlativo Decreto del Gobierno Vasco de 17 de noviembre siguiente) se produce el traspaso de los servicios correspondientes a la materia de "producción vegetal". Y mediante Real Decreto 2030/1981 de 24 de julio (y correlativo Decreto del Gobierno Vasco de 23 de noviembre del mismo año) se transfieren los servicios correspondientes a la materia de producción animal.

Aurreko azterketa Euskal Autonomia Erkidegoko legeriarekin osatu behar da. Lehenengo eta behin, gogora ekarri behar da irailaren 24ko 229/1996 Dekretua. Horren arabera, "Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldean Industria, Nekazaritza eta Arrantza Sailak beteko ditu 2092/1991 (EEE) Erregelamenduaren 8. eta 9. artikuluetan aipatutako eskudun agintaritzaren eginkizunak". Era berean, badaude 218/1999, 256/2002 eta 290/2005 dekretuak, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren egitura organikoa eta egitekoena finkatzen dituztenak; horiek guztiek, ia hitz berberak erabilita, zenbait eremuri lotutako eskumenak barne hartzen dituzte. Hona eremuok:"jatorrizko deiturak, eta nekazaritzako produktuen eta elikagaien kalitate eta bermearen bereizgarriak"; "nekazaritza eta arrantzako produktuen eta elikagaien kalitatea kontrolatzeko ekoizpenean, eraldaketa industrialean, biltegiratzean, garraioan eta handizkako zein txikizkako banaketan", eta Kontseilu Arautzaileen eta kudeaketa eta kontroleko erakundeen sorrera.

El anterior análisis deberá completarse con la legislación propia de la Comunidad Autónoma de Euskadi. En primer lugar, el Decreto 229/1996, de 24 de septiembre, en cuya virtud "el Departamento de Industria, Agricultura y Pesca ejercerá en el Territorio del País Vasco las funciones de autoridad competente citadas en los artículos 8 y 9 del Reglamento (CEE 2092/1991). En igual sentido, los Decretos de estructura orgánica y funcional del Departamento de Agricultura y Pesca (Decreto 218/1999), Decreto 256/2002, Decreto 290/2005, en los que en términos prácticamente idénticos se incluyen el ejercicio de las atribuciones relacionadas con el "control de Denominaciones de Origen y Distintivos de calidad alimentaria"; el "control de calidad de los productos agropesqueros de carácter alimentario en las fases de producción, transformación industrial, almacenamiento, transporte y distribución mayorista y minorista", y la constitución de Consejos Reguladores y organismos de gestión y control correspondientes.

Kontuan izatekoa da 229/1996 Dekretua, irailaren 24koa, Euskal Autonomia Erkidegoan nekazaritza ekologikoa, eta bere produktuen elaborazioa eta merkaturatzea arautzeko, eta Nekazaritza Ekologikoaren Euskal Kontseilua eratzeko dena. Horrek, hitzaurrean, gogora ekartzen du 2092/1991 (EEE) Erregelamenduan ezarri zela kontrol-araubide batera makurtu behar direla nekazaritza zein abeltzaintza ekologikoko produktuak merkaturatu nahi dituzten ekoizle, inportatzaile edo transformatzaileak. Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan kontroleko agintaria zehazturik, hona dekretu horren xedea: "Arautegiaren araberako ekoizbide ekologikoari buruzko aipuren bat daramaten nekazaritzako produktuak eta elikagaiak ekoiztu, elaboratu eta merkaturatzeko modua Euskal Autonomi Elkartearen eskumen eta geografia-eremuaren barruan arautzea, eta nekazaritza ekologikoaren alorrean sustapen, kontrol eta aholkamendurako tresnak arautzea". Dekretuak Nekazaritza Ekologikoaren Euskal Kontseilua sortu zuen, eta 6. artikuluko 8. paragrafoko eginkizunak esleitu zizkion. Horretaz ondoren arituko gara.

El Decreto 229/1996, de 24 de septiembre citado, por el que se regula la producción, elaboración y comercialización de materia de agricultura ecológica y se crea el Consejo Vasco de Producción Agraria Ecológica. En su preámbulo recuerda que el Reglamento (CEE n.º 2092/1991) establecía la obligación que tienen de someterse a un régimen de control los productores, importadores o transformadores que deseen comercializar productos de agricultura y ganadería ecológicas, y, en su condición de autoridad de control en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi el Decreto tiene por objeto la regulación en el ámbito competencial y geográfico en la Comunidad Autónoma del País Vasco "la producción, la elaboración y la comercialización de los productos agrarios y alimenticios que lleven indicaciones referentes al método de producción ecológica...así como los instrumentos" de promoción, control y asesoramiento en materia de actividad agraria ecológica. El citado Decreto crea el Consejo de la Producción Agraria Ecológica del País Vasco con las funciones que resultan del artículo 6, apartado 8, a las que luego nos referiremos.

Laugarrena.– Autonomia Erkidegoaren esparruan, aipatzekoa da azaroaren 25eko 27/1983 Legea, hau da, Autonomia Erkidego Osorako Erakundeen eta bertako Lurralde Historikoetako Foruzko Jardute Erakundeen arteko Harremanei buruzkoa. Horren 7.b artikuluaren arabera, "Lurralde Historikoei dagokie Erkidego Osorako Erakundeek emandako honako gai hauek osabideratu eta egipideratzea: 1.– Landare-osasunketa... landare-ustiaketa; 2.– Abere-ustiaketa eta -osasunketa".

Cuarto.– En el ámbito interno de la Comunidad Autónoma, es necesario citar la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, que regula las Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos. De acuerdo con lo previsto en el artículo 7.b "corresponde a los Territorios Históricos el desarrollo y ejecución de las normas emanadas de las Instituciones Comunes en las siguientes materias: 1.– Sanidad vegetal...producción vegetal; 2.– Producción y sanidad animal".

Lege hori garatzeko, Foru Aldundiaren idazkiak dioenez, martxoaren 5eko 34/1985 Dekretua eman zen. Horren bidez, Arabako Lurraldearen eskuetan utzi ziren, besteak beste, "Nekazal Zerbitzua", "Abere Zerbitzua" eta "Nekazaritza Bultzapenerako Zerbitzua (Bultzer)".

En desarrollo de la mencionada Ley, como se recoge en el escrito de la Diputación Foral, se dictó el Decreto 34/1985, de 5 de marzo, por el que se traspasan al Territorio Histórico de Álava, entre otros, el "Servicio Agrícola-Nekazal Zerbitzua", el "Servicio de Ganadería-Abere Zerbitzua" y el "Servicio de Fomento Agrario (Bultzer)".

Bosgarrena.– Aurreko guztia kontuan izanik, Arbitraje Batzordeak uste du orokorki "nekazaritza ekologikoa" deitzen den gaia Gernikako Estatutuaren 10. artikuluko eskumenen artean jartzekoa dela. Artikulu horretan "Euskal Herriari dagozkion konpetentziak" aipatzen dira; besteak beste: "27.– Barne merkatalgoa, prezioen politika orokorraren, Estatu barruan ondasunen joanetorri librearen eta konkurrentziaren aldeko legegintzari kalterik egiteke... Jatorrizko izena eta iragarbidea Estatuarekin koordinatuki." eta "28.– Kontsumitzaile eta erabiltzailearen defentsa, goiko apartatuan mugatzen den bezala". Horren ondorioz, azaroaren 25eko 27/1983 Legeak, Autonomia Erkidego Osorako Erakundeen eta bertako Lurralde Historikoetako Foruzko Jardute Erakundeen arteko Harremanei buruzkoak, bere 6. artikuluan aipatzen duen "itxiera-klausula" ikusita, gai horiek Erkidego osorako eskumenekoak dira, Autonomia Estatutuaren arabera Erkidegoarenak baitira, lurralde historikoetako foru-organoek ez baitituzte eskuratu, ez Estatutuan oinarrituz, ez aipatu legearen edo ondorengo beste lege baten bidez. Argi dago horrelakorik ez dela gertatu esandako eskumenekin. Ondorioz, lege-egitasmoa ez da sartzen lurralde historikoen eskumenetan.

Quinto.– Teniendo en cuenta todo lo anterior, la Comisión Arbitral entiende que la materia genéricamente denominada "agricultura ecológica" debe inscribirse en las competencias contenidas en el artículo 10 Estatuto del Estatuto de Gernika, que cita como "Competencias del País Vasco", entre otras, las siguientes: "27.– Comercio interior, sin perjuicio de la política general de precios, la libre circulación de bienes en el territorio de Estado y de la legislación sobre defensa de la competencia... denominaciones de origen y publicidad en colaboración con el Estado" y "28.– Defensa del consumidor y del usuario en los términos del apartado anterior". De ello se deriva que, de acuerdo con la "cláusula de cierre" contenido en el artículo 6 de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, que regula las Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos, al tratarse de materias que según el Estatuto de Autonomía corresponden a la Comunidad Autónoma, al no haberse reconocido o atribuido a los Órganos Forales de los Territorios Históricos en virtud del Estatuto, la Ley citada u otras posteriores, son competencia de las Instituciones Comunes. Es evidente que ello no ha ocurrido en relación con las competencias mencionadas y, en consecuencia, el Proyecto de Ley no invade competencias de los Territorios Históricos.

Arabako Foru Aldundiak uste du landare-ustiapenari eta abere-ustiapenari buruzko eskumenen arauketa nagusitu behar dela kontsumitzaileen babesaren aldeko arau orokorraren gainetik. Zalantzarik ez, bestalde, arauak garatzeko eta betetzeko eskumena, ekologia-ustiapenari dagokionez, lurralde historikoena dela. Hala ere, aldundi horren iritziaren kontra bada ere, aurreko zuzenbide-oinarriak bete-betean aplika daitezke. Osagarri moduan aipa daitezke Eusko Jaurlaritzak eskumen horiek erabiltzeko duen modu baketsua eta eskumen-gatazka aurkeztu duen Foru Aldundiaren beraren jokabidea ere.

Frente a la tesis de la Diputación Foral de Álava de que los títulos competenciales referentes a la producción vegetal y a la producción animal deben prevalecer frente a la regla más general de la defensa del consumidor, sin que quepa duda alguna de que el desarrollo normativo y la ejecución en cuanto a se refiere a producción ecológica está reservado a los Territorios Históricos, cabe oponer con plena eficacia lo que resulta de los Fundamentos de Derecho anteriores. A ello se puede añadir, como argumento complementario, tanto el ejercicio pacífico de tales competencias por parte del Gobierno Vasco como el propio comportamiento de la Diputación Foral que plantea la cuestión de competencia.

Lehenengo eta behin, eta Europa, Espainia eta Euskadiko legeria kontuan izanda, argi dago "nekazaritza ekologikoa" delakoa hasiera-hasieratik lotuta egon dela jatorrizko deiturei, barneko merkataritzari, nekazaritako elikagaien kalitatearen eta iruzurren kontrako kontrol eta babesari, eta horiek Erkidego osorako eskumentzat jotzen zituen Autonomia Estatutuak. Azaroaren 3ko 05/2003 Erabakiak, Mahats-ardoaren Antolaketarako Lege-Egitasmoaren gainean Arabako Batzar Nagusiek eta Arabako Foru Aldundiak aurkeztutako eskumen-arazoei buruzkoak, ondokoa zioen gai horri buruz: "Sor-marka kontzeptua, jatorrian, mahats-ardoko produktuentzat erabiltzen zen Espainiako Estatuko zuzenbidean. Gaur egun, ordea, zabaldu egin zaie beste produktu batzuei ere, produktuok nekazaritza-elikagaien alorrekoak izan nahiz bestelakoak izan. Gauzak horrela, sor-markaren kontzeptuak egungo egunean bi alderdi desberdin barneratzen ditu: bata, produktuari berari buruzkoa, hori kalitatezko baldintza zehatz batzuetan eta gune geografiko jakin batean ekoitzi behar delako; eta, bestea, produktuaren identifikazioari buruzkoa, gune geografiko batekoa izateagatik berezi egiten dena, eta merkatuko eta gizarteko beste produktu batzuetatik babesten duena." Era berean, erabaki horrek hau adierazten zuen: "... arauketa horren oinarria dela nekazaritza-elikagaien kalitatea kontrolatzea eta alor horretako iruzurren aurka borrokatzea. Argumentazio hori bete-betean onartu behar da, eta, horren ondorioz, hauxe ulertu beharra dago: erakunde erkideen eskumen-esparruan sartzen dira halakoak, eta, beraz, erakunde erkideek mahats-ardoaren alorrean horiek gara ditzakete".

En primer lugar, es evidente que, a la vista de la legislación comunitaria, española y vasca, la llamada "agricultura ecológica", desde su etapa primigenia, se vincula de manera clara y explícita a denominaciones de origen, comercio interior y defensa y control de la calidad agroalimentaria y contra fraudes, reconocidas como competencias de las Instituciones Comunes en el Estatuto de Autonomía. Ya la Decisión 05/2003, de 3 de noviembre, relativa a cuestiones de competencia planteadas por las Juntas Generales de Álava y la Diputación Foral de Álava en relación con el Proyecto de Ley de Ordenación Vitivinícola, se refería a la cuestión señalando que "es evidente que el concepto de denominación de origen, originariamente utilizado para los productos vitivinícolas en el derecho español, se ha extendido hoy a otra serie de productos, de naturaleza agroalimentaria o de otro tipo y encierra dentro de sí dos diferentes aspectos: uno, el relativo al producto en sí, producido con unas determinadas condiciones de calidad y en una zona geográfica determinada y otro, relativo a su identificación con un término geográfico que lo distingue y protege frente a otros productos en el mercado y la sociedad" indicando también que "...esta regulación tiene su base en la defensa y control de la calidad agroalimentaria y contra fraudes (y) debe ser acogida plenamente y en consecuencia entender que entran dentro del haz competencial que las instituciones comunes pueden desarrollar en materia de viticultura".

Izatez, Europako Araudiek zalantzarik gabe adierazten dute beren helburua "merkatu berria nekazaritzako produktuetarako" antolatzea dela, merkatu hori modu ekologikoan ekoitzitako nekazaritzako elikagaiak merkaturatzeko eskaeraren ondorioz sortu dela, eskaera hori gero eta handiagoa izanik. Horiek horrela, beharrezkotzat jo da, bigarren zuzenbide-oinarrian esaten den bezala, produktuak ekoitzi, etiketatu eta kontrolatzeko arauak sortzea, merkatu horren baldintza egokiak bermatzeko; eta Estatuei kontroleko agintariak sorrarazi zaizkie. Logikoa denez, Lehenengo zuzenbide-oinarrian aipatutako estatu-legeriatik abiatuta ondorio berera iristen da: jatorrizko deituren babes-erregimena zabaldu nahi da, "Nekazaritza Ekologikoa" deitura orokorrak babestutako produktuen kalitatea kontrolatzearren.

En efecto, los Reglamentos Comunitarios explicitan de manera que no admite dudas que los mismos tienen por objeto regular "el nuevo mercado para los productos agrarios" que se ha creado como consecuencia de una creciente demanda para la comercialización de productos agrarios y alimenticios obtenidos de forma ecológica, y a tal efecto, considera necesario, como ya se ha señalado en el Fundamento de Derecho Segundo, la creación de un conjunto de normas de producción, etiquetado y control para garantizar las condiciones de ese mercado, obligando a los Estados a establecer autoridades de control. Como es lógico, a idéntica conclusión se llega a través de la legislación estatal citada en el Fundamento de Derecho Primero: se trata de extender el régimen de protección de las denominaciones de origen, con objeto de controlar la calidad en los productos amparados por la nueva denominación genérica "Agricultura Ecológica".

Lehenengo zuzenbide-oinarrian aipatutako estatu-legeriak, gaiari buruz eman zen lehenengo arautik hasita (hori uztailaren 15eko 759/1988 Errege Dekretua da), barne hartzen ditu jatorrizko deiturak, eskakizunen betekuntzaren zaintza eta babestutako produktuen kalitatearen sustapena eta kontrola.

La legislación estatal citada en el Fundamento de Derecho Primero, desde la primera norma referida a la materia (Real Decreto 759/1988, de 15 de julio), incluye la regulación en el ámbito de las denominaciones de origen, de vigilancia del cumplimiento de los requisitos correspondientes y de fomento y control de la calidad de los productos amparados.

Azkenik, Autonomia Erkidegoko arauak direla-eta, jatorrizko deituren eta barne-merkataritzaren inguruko eskualdaketak egin eta gero, irailaren 24ko 229/1996 Dekretutik aurrera, Euskadin Eusko Jaurlaritzak betetzen ditu agintari eskudunaren egitekoak, Europako Ekonomia Erkidegoaren 2092/1991 Araudian aipatutakoak (ikus dekretuaren 4. artikulua). Horiek horrela, Jaurlaritzak nekazaritza ekologikoko produktuak nola ekoitzi, prestatu eta merkaturatu behar diren arautu du, eta Nekazaritza Ekologikoaren Euskal Kontseilua sortu du. Gero, hasieran Industria, Nekazaritza, eta Arrantza Saila eta ondoren Nekazaritza eta Arrantza Saila deitu zenaren eta orain Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Saila deitu denaren egitura organikoari buruzko dekretuen bidez bete dira gai horren inguruko egitekoak. Hori argi ikusten da irailaren 24ko 229/1996, maiatzaren 11ko 218/1999, urriaren 29ko 256/2002 eta urriaren 11ko 290/2005 dekretuetan. Horietan nekazaritza eta arrantzako produktuen eta elikagaien ekoizpen, eraldaketa, biltegiratze, garraio eta banaketaren kalitatea kontrolatzeko ahalmenak aipatzen dira.

Finalmente, en el ámbito de la normativa interna de la Comunidad Autónoma, producidas las transferencias relacionadas con denominaciones de origen y comercio interior, el Gobierno Vasco desde el Decreto 229/1996, de 24 de septiembre ejerce en el Territorio del País Vasco las funciones de autoridad competente citadas en el Reglamento 2092/1991, de la entonces Comunidad Económica Europea (artículo 4 del Decreto), regulando la producción, elaboración y comercialización de materia de agricultura ecológica y creando el Consejo de la Producción Agraria Ecológica del País Vasco. Con posterioridad, a través de los distintos Decretos de estructura orgánica del, primero denominado, Departamento de Industria, Agricultura y Pesca, luego, Departamento de Agricultura y Pesca, y últimamente Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación se han venido ejerciendo las funciones relacionadas con dicha materia, como resulta con claridad de los Decretos 229/1996, de 24 de septiembre, 218/1999, de 11 de mayo, 256/2002, de 29 de octubre, y 290/2005 de 11 de octubre desglosando las atribuciones en materia de control de calidad de los productos agropesqueros de carácter alimentario en las fases de producción, transformación, almacenamiento, transporte y distribución.

Ondorioz, barneko merkataritzari, iruzurraren kontrako borrokari eta jatorrizko deiturei lotutako eginkizunak betetzen ari gara.

Estamos, en consecuencia, en el ejercicio de funciones vinculadas a comercio interior, defensa contra el fraude y denominaciones de origen.

Bigarrenez, lehen ere esan dugun eran, Arbitraje Batzorde honek neurri batean bederen kontuan hartu behar du, halaber, 1996. urteaz geroztik orain arteko guztian eskumen horiek bake giroan Eusko Jaurlaritzaren sailek erabili dituztela. Eta areago, Arabako Foru Aldundiak urriaren 29ko 256/2002 Dekretuaren kontrako eskumen gatazka positiboa aurkeztu eta Batzorde honek maiatzaren 15ean 3/2003 Ebazpena eman zuen. Halatan bada, helegiteak soilik honako idatz-zati hauen kontra zuen egiten: 1. artikulua, b) letra, eta 10. artikulua, g) eta h) letrak. Dekretu horren 1. artikuluak Nekazaritza eta Arrantza Sailaren esku uzten ditu honako funtzio hauek, besteak beste: "Nekazaritza eta Arrantzako elikagaien kalitatea eta bermea" (k letra), "Jatorrizko deiturak eta nekazaritzako eta arrantzako elikagaien kalitatearen eta bermearen bereizgarriak" (m letra), 9. artikuluak funtzio horiek errepikatzen ditu eta 11. artikuluak, berriz, honako beste hauek gaineratzen ditu: "Nekazaritza eta elikagaien komertzializazio eta eraldaketaren inguruko eta kalitate-bereizgarrien inguruko ekintza komunitarioen ondoriozko programak kudeatzea (e letra), "Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza eta arrantzako produktuen eta, batez ere, kalitate-marka edo kalitate-bereizgarriren bat duten elikagaien sustapen eta publizitateari buruzko programak eta jarduerak prestatu eta kudeatzea, edo halakoetan laguntzea."(f letra), "Jatorrizko deiturak eta elikagaien kalitatearen bereizgarriak ezarri eta kontrolatzea" (g letra), "Nekazaritza eta arrantzako produktuen eta elikagaien kalitatea kontrolatzea ekoizpenean eraldaketa industrialean, biltegiratzean, garraioan eta handizkako zein txikizkako banaketan" (i letra), "Nekazaritza eta arrantzako produktuen eta elikagaien kalitatea babesteko jarduerak zuzentzea." (j letra), eta " Arauak egokitzearekin loturiko jarduerak zuzentzea, nekazaritza eta arrantzako produktuen eta elikagaien ekoizpenaren kalitate-ezaugarriak normalizatu, tipifikatu eta arautzeari dagokionean." (l letra).

En segundo término, como antes señalábamos, es un dato que también debe valorar en cierta medida esta Comisión Arbitral el hecho de que, de modo pacífico, dichas competencias hayan venido siendo ejercidas por los departamentos correspondientes del Gobierno Vasco, desde 1996. Y, más aún, la Diputación Foral de Álava interpuso un conflicto positivo de competencia contra el Decreto 256/2002, de 29 de octubre, que dio lugar a la Resolución de esta Comisión n.º 3/2003, de 15 de mayo. Pues bien, el recurso impugna tan solo los apartados siguientes: artículo 1, letra b), y artículo 10, letras g) y h). El artículo 1 del citado Decreto adjudica al Departamento de Agricultura y Pesca las funciones, entre otras, de "calidad y garantía de los productos agropesqueros y alimentarios" (letra k), "denominaciones de origen y distintivos de calidad y garantía de productos agropesqueros y alimentarios" (letra m); el artículo 9 reitera dichas funciones y el artículo 11 incluye las de "gestionar programas derivados de las actuaciones comunitarias en materia de transformación y comercialización agraria y alimentaria y de los distintivos de calidad" (letra e), "elaborar, gestionar y colaborar en programas y actuaciones relativas a la promoción y publicidad de los productos agropesqueros y alimentarios de la Comunidad Autónoma fundamentalmente en aquellos con distintivos o marcas de calidad" (letra f), "llevar a cabo el establecimiento y control de denominaciones de origen y distintivos de calidad y garantía alimentaria" (letra g), "llevar a cabo el control de calidad de los productos agropesqueros de carácter alimentario en las fases de producción, transformación industrial, almacenamiento, transporte y distribución" (letra i), "dirigir las actuaciones en materia de defensa de la calidad de la producción agropesquera de carácter alimentario" (letra j) y "dirigir actuaciones relacionadas con la adecuación de la normativa reguladora en materia de normalización, tipificación y regulación de las características de la calidad de la producción agropesquera y alimentaria" (letra l).

Lehen aipaturiko eskumen gatazka aurkeztu zenean funtzio horietako bakar bat ere ez zen ez eta eztabaidan jarri ere.

Interpuesto el conflicto positivo de competencia antes mencionado, ninguna de dichas funciones fue objeto siquiera de controversia.

Seigarrena.– Aurrean esandakoaren haritik, Arabako Foru Aldundiak lege-proiektuaren 6. artikuluari dagokionean egindako eskaera ezetsi behar dugu, bai eta halaber, aipatzen dituen beste aginduak direla eta subsidiarioki aurkezturikoa ere.

Sexto.– A la luz de las anteriores consideraciones, procede desestimar la pretensión de la Diputación Foral de Álava en relación con el artículo 6 del Proyecto de Ley -y la que formula con carácter subsidiario en relación con otros preceptos que menciona-.

Lege-proiektuaren 6. artikuluak "Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoaren Kontseiluaren eginkizunak" ditu aipatzen. Lehenik eta behin, honako eginkizun hauek ezartzen zaizkio: "Europako Erkidegoetako Kontseiluaren ekainaren 24ko 2092/1991 zenbakiko (EEE) Erregelamenduak ezarritako araubidetik eratorritako eginkizunak" (6.1. artikulua). Irizpide hori lege-proiektuaren 1, 2 eta 4. artikuluen edukiarekin bat dator. Seinala dezagun Foru Aldundiaren idazkiak ez duela 6. artikuluaren lehen paragrafoaren –transkribatu berri dugun edukia dakarrenaren– kontra egiten, eta aldiz, lurralde historikoen eskumenak agindu horren lehen paragrafoaren a), b), c), e), f), g), j) eta l) letrek urratzen dituztela diote.

El artículo 6 del Proyecto de Ley, se remite a las "Funciones del Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi". En primer término, se le adjudican las "funciones derivadas del régimen aplicable a la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios establecidos por el Reglamento (CEE) 2092/1991, del Consejo, de 24 de junio de 1991, sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios" (artículo 6.1). Criterio que es coherente con el contenido de los artículos 1, 2 y 4 del Proyecto de Ley. Es de interés señalar que no se cuestiona en el escrito de la Diputación Foral el párrafo primero del artículo 6 -con el contenido que acabamos de transcribir-, sino que se plantea la vulneración de las competencias de los Territorios Históricos en las letras a), b), c), e), f), g), j) y l) del apartado 1 de dicho precepto.

Gainera, "Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorraren aholkularitza- eta lankidetza-organoa denez geroztik" hamabi eginkizun agintzen zaizkio; Foru Aldundiaren idazkiaren eskaerak agindu osoa aipatzen badu ere, idazkiaren enborrak ez du d), h) eta i) letrek dakartzaten ahalmenen gaineko alegaziorik egiten.

Además,"en base al carácter de órgano de consulta y colaboración con la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi" se le encomiendan doce funciones; aunque en el Suplico del escrito de la Diputación Foral se cita el precepto en su integridad, de hecho, en el cuerpo del escrito no se hace alegación alguna respecto de las facultades incluidas en las letras d), h) e i).

Horren gainean, Arbitraje Batzordeak uste du delako Kontseilu horren eginkizunak eta jardun eremua jatorri-deituren, nekazaritzako elikagaien kalitatearen kontrol eta babesaren, eta iruzurren eta barneko merkatuaren multzoan kokatzen direla, eta gai horiek erakunde komunei dagozkie.

Al respecto, la Comisión Arbitral entiende que las funciones y ámbito de actuación del citado Consejo, forman parte de la materia de denominaciones de origen, defensa y control de la calidad agroalimentaria y contra fraudes y mercado interior, que corresponden a las Instituciones Comunes.

Hala berean, aholkularitza eta lankidetza organo den bezainbatean dagozkienak lege-proiektuaren 6.1 artikuluak ematen ditu xeheki. Horren gainean esan behar da haien funtsezko edukia bat datorrela Nekazaritza Ekologikoaren Euskal Kontseiluari, "aholkularitza eta lankidetza organo" den aldetik irailaren 24ko 229/1996 Dekretuaren aginduz "ekoizbide ekologikoaren aipurik daramaten produktuen ekoizpen, elaborazio edo merkaturatzearen" gainean ezartzen zaizkion eginkizunekin, eta lurralde historikoetako foru organoek ez dute inolako eztabaida sortu. Arabako Foru Aldundiak dioenak ez du baliorik; berak ere onartu du 229/1996 Dekretuak produktu ekologikoen ekoizpena, elaborazioa eta merkaturatzea arautzen zituela eta Elikadura eta Ekoizpen Ekologikoaren Euskal Kontseilua sortu zuela "argibide eta aholkularitza eginkizunetarako". 6. artikuluaren 1. paragrafoa irakurri eta argi agertzen da a) letratik l) letrarainoko guztian azalduriko eginkizunak kontseilu berriari "aholkularitza eta lankidetza organo denez geroztik" ematen zaizkiola; egoera Foru Aldundiak Dekretu hura onartzera eraman zuenaren berbera da, beraz.

De igual manera, las que en su carácter de órgano de consulta y colaboración aparecen desglosadas en el artículo 6.1 del Proyecto de Ley. A lo que hay que señalar que el contenido sustancial de las mismas coincide con las funciones que al denominado Consejo Vasco de Producción Agraria Ecológica se le encomiendan por virtud del Decreto 229/1996, de 24 de septiembre, como "órgano de consulta y colaboración" sobre "producción, elaboración y comercialización de los productos agrarios y alimenticios que lleven indicaciones referentes al método de producción ecológica", sin que se haya suscitado controversia alguna por parte de ninguno de los Órganos Forales de los Territorios Históricos. No es válida la afirmación de la Diputación Foral de Álava, tras reconocer que, en efecto, el Decreto 229/1996 regulaba la producción, elaboración y comercialización de productos ecológicos y creaba el Consejo Vasco de Producción y Alimentación Ecológica, en el sentido de que "sus funciones eran de consulta y asesoramiento". Basta leer el apartado 1 del artículo 6 para ver cómo las funciones incluidas en las letras a) a l), para comprobar que se le adjudican al nuevo Consejo "en base al carácter de órgano de consulta y colaboración", de modo que, en lo que a éstas se refiere, la situación es idéntica a aquella que, en opinión de la Diputación Foral, justificó su aceptación de dicho Decreto.

Gainera, Kontseiluari ematen zaizkion eginkizun guztiak behin eta berriz agertzen dira gaur egun Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Saila deitzen denari emanak, sail horren antolatze eta egituratzerako dekretu orotan, lehen ere esan dugun bezala. Halakoetan ez zitekeen uler aholkularitzako eginkizunak zirela, baizik eta, berez, arauaren eitea kontuan harturik, eite betearazlea zutela. Hala eta guztiz ere, lehen esan bezala, haietako bakarrari (urriaren 29ko 256/2002 Dekretua) aurkeztu zion Arabako Foru Aldundiak eskumen gatazka positiboa, eta hori soilik "Nekazaritzaren, basoaren eta abeltzaintzaren antolatzeari" dagokionean, Dekretu hark zioenez, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren 20 eginkizunetako bat baitzen; horien artean ziren baita ere lehen aipaturiko "nekazaritza eta arrantzako produktuen eta elikagaien kalitatea eta bermea" eta "nekazaritza eta arrantzako produktuen eta elikagaien jatorri-izenak eta kalitate-bereizgarriak", besteak beste.

Además, las funciones que se adjudican al Consejo, aparecen reiteradamente encomendadas al actualmente denominado Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación en todos los Decretos de organización y estructura de dicho Departamento, tal como antes se ha hecho mención. En estos casos, ni siquiera cabía la posibilidad de entender que se trataba de funciones de consulta o asesoramiento, sino, por definición, dado el carácter de la norma, de carácter ejecutivo. Sin embargo, como también se ha dicho, solamente uno de ellos (Decreto 256/2002, de 29 de octubre), fue objeto de conflicto positivo de competencia por parte de la Diputación Foral de Álava, y exclusivamente en lo referido a "Ordenación agrícola, forestal y ganadera", que, según ese Decreto, era una de las veinte funciones que se atribuían al Departamento de Agricultura y Pesca, entre las que se incluían las ya reiteradamente citadas de "calidad y garantía de los productos agropesqueros y alimentarios" y "denominaciones de origen y distintivos de calidad y garantía de productos agropesqueros y alimentarios", entre otros.

Arabako Foru Aldundiak bere idazkian honela dio: "6. artikuluak agindurikoari loturik, lege-proiektuaren beste zenbait artikuluk urratzen dituzte lurralde historikoen eskumenak", eta esaten du honakoa ere: "Artikulu horri aipaturiko idatz-zatiak kenduz gero (Kontseiluaren eginkizunei buruzkoaz ari da) ez genuke ezer horren ondoren ezartzen diren artikuluen aurka".

La Diputación Foral de Álava señala en su escrito que "de forma derivativa, otros artículos del Proyecto de Ley vulneran, por relación con lo establecido en el artículo 6 las competencias de los TTHH", indicando expresamente que "si se eliminasen de dicho artículo los apartados que se han señalado (se refiere a las funciones del Consejo) ninguna oposición habría que expresar respecto de los artículos que a continuación se establecen".

Bigarren alegazio horrek berriro ere aurkezten du proiektuaren 6. artikulua dela eta eztabaidagai izan den arazo berbera. Arabako Foru Aldundiak onartzen du lege-proiektuaren 2.1, 2.2, 4.1, 4.3, 5, 13, 14 eta 16.2 artikuluek dakarten bere eskumenen urraketa lehenengoaren meneko dela eta 6. artikuluaren gainean eskatu duena onartuz gero izango lukeela soilik bigarren horrek zentzurik. Hori ezesteko, beraz, lehen erabili ditugun argudio berberak baliatuko ditugu; ez gara, bada, gai bati dagokionean arauen garatzeko edo betearazteko ahalak –nekazaritza alorreko eskumenetan ohikoak– zehatz-mehatz aztertu eta gero lurralde historikoei esleitzeko arazoaren aurrean. Lehen esan dugun bezala, jatorri-deituren, nekazaritzako elikagaien kalitatearen kontrol eta babesaren, eta iruzurren eta barneko merkatuaren gaineko eskumenaz ari gara, eta hori guztia bete-betean erakunde komunei dagokie, eta ez dago zertan Aldundiak eskatzen duen muga jarri.

Esta segunda alegación, de hecho, vuelve a plantear exactamente la misma cuestión que ha sido objeto de debate en relación con el artículo 6 del Proyecto. Como reconoce la Diputación Foral de Álava, la alegada vulneración de sus competencias en relación con los artículos 2.1, 2.2, 4.1, 4.3, 5, 13, 14 y 16.2 del Proyecto de Ley es tributaria de la primera y solamente tendría sentido si prosperase su pretensión en relación con el artículo 6. Sirven, para rechazarla, los mismos argumentos utilizados anteriormente, de lo que se deriva que no estamos ante el problema de diseccionar lo que respecto de una materia son facultades de desarrollo normativo o de ejecución -típicas de las competencias en materia de agricultura-, para, una vez deslindadas, adjudicárselas a los Territorios Históricos. Se trata, como se ha dicho, de la competencia en materia de denominaciones de origen, defensa y control de la calidad agroalimentaria y contra fraudes y mercado interior, que corresponden a las Instituciones Comunes en su integridad, sin que haya lugar a establecer esa delimitación pretendida.

EPAITZA
FALLO

Aurreko guztia kontuan izanik, Arbitraje Batzordearen osoko bilkurak honako erabaki hau hartu du:

En atención a todo lo expuesto, el Pleno de la Comisión Arbitral,

ERABAKIA:
HA DECIDIDO:

Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoaren lege-proiektua dela-eta zalantzan jarritako eskumenak erakunde komunei dagozkiela. Lege-proiektu hori Autonomia Estatutuak ezarritako eskumen banaketari egokitzen zaiola eta ez dituela ez eskumenen sistema ez eta indarrean den legediak erakunde komunen eta foru erakundeen artean ezarri banaketa aldatzen edo ukitzen. Halatan, bada, prozeduraren etendura kendu eta jarrai daiteke Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoaren Proiektua tramitatzen, Eusko Legebiltzarraren Araudiari jarraiki.

Que las competencias cuestionadas en relación con el Proyecto de Ley de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi corresponden a las Instituciones Comunes. El mencionado Proyecto de Ley se adecua a la distribución de competencias establecida en el Estatuto de Autonomía y no modifica ni afecta al sistema competencial o a la distribución de competencias entre las Instituciones Comunes y Forales establecidos en la legislación en vigor. En consecuencia, se levanta la suspensión del procedimiento, pudiéndose continuar la tramitación del Proyecto de Ley de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi conforme a lo previsto en el Reglamento del Parlamento Vasco.

Erabaki honen berri Arabako Foru Aldundiari eta Eusko Legebiltzarreko Mahaiari emango zaie eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean argitaratuko da. Hala dute batzordeko kideek erabaki eta sinatu, eta nik, idazkariak, horren fede ematen dut.

La presente decisión se notificará a la Mesa del Parlamento Vasco, se comunicará a la Diputación Foral de Álava y se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma del País Vasco y en el del Territorio Histórico de Álava. Así lo acuerdan los componentes de la Comisión, que la suscriben y de lo cual yo, el Secretario, doy fe.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común