Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

90. zk., 2006ko maiatzaren 15a, astelehena

N.º 90, lunes 15 de mayo de 2006


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Industria, Merkataritza eta Turismo Saila
Industria, Comercio y Turismo
2467
2467

AGINDUA, 2006ko apirilaren 10ekoa, Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuarena, industria-segurtasunaren arloan Kalifikazio Indibidualeko Txartelak eta Enpresa Baimenduak arautzen dituen martxoaren 14ko 63/2006 Dekretua garatzen duena.

ORDEN de 10 de abril de 2006, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, por la que se desarrolla el Decreto 63/2006, de 14 de marzo, por el que se regulan los Carnés de Cualificación Individual y las Empresas Autorizadas en materia de seguridad industrial.

Industria-segurtasunaren arloan Kalifikazio Indibidualeko Txartelak eta Enpresa Baimenduak arautzen dituen martxoaren 14ko 63/2006 Dekretuak Euskal Autonomia Erkidegoan kalifikazio indibidualeko txartelei eta enpresa baimenduei aplikatzekoa den erregimen juridikoa arautzen du. Hain zuzen ere, instalatzaile baimenduen txartelak lortzeko erregimenaren aldaketa sakona ekarri du Dekretu horrek.

El Decreto 63/2006, de 14 de marzo, por el que se regulan los Carnés de Cualificación Individual y las Empresas Autorizadas en materia de seguridad industrial, que regula el régimen jurídico aplicable, en la Comunidad Autónoma del País Vasco, a los carnés de cualificación individual y a las empresas autorizadas, ha supuesto una profunda modificación del régimen de obtención de los carnés de instaladores autorizados.

Azken xedapenetan, industriaren arloan eskumena duen saileko titularrari eskumena ematen zaio Dekretua garatu eta gauzatzeko beharrezko xedapenak eman ditzan, baita arauz garatu beharreko gaiak zehatz ditzan ere; agindu honen 1. artikuluan zehaztu da gai horien edukia.

En las Disposiciones Finales se faculta al titular del Departamento competente en materia de industria para adoptar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución del mismo, determinando, a su vez, las materias que serán objeto de desarrollo reglamentario, cuyo contenido se explicita en el artículo 1 de esta Orden.

Industria-segurtasunaren arloan kalifikazio indibidualeko txartelak eta enpresa baimenduak arautzeko Dekretua onartu ondoren, bidezkoa eta egokia da gai horiek garatu, arautu eta argituko dituen araua argitaratzea, industria-instalazioak gauzatu eta kontrolatzerakoan segurtasun handiagoa lortzeko.

Una vez aprobado el Decreto de regulación de los carnés de cualificación individual y de las empresas autorizadas en materia de seguridad industrial, es oportuna y procedente la publicación de una norma que desarrolle, regule y clarifique las materias citadas, en aras a conseguir una mayor seguridad en la ejecución y control de las instalaciones industriales.

Ondorioz, aipatu diren xedapenak eta oro har aplikagarriak diren eta xedapen horiekin bat datozen xedapenak betez,

En su virtud, de conformidad con las disposiciones citadas y otras de general y concordante aplicación,

XEDATU DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Agindu honen bitartez, industria-segurtasunaren arloan Kalifikazio Indibidualeko Txartelak eta Enpresa Baimenduak arautzen dituen martxoaren 14ko 63/2006 Dekretua garatzen da, hain zuzen ere honako alderdi hauei dagokienez:

Es objeto de la presente Orden el desarrollo del Decreto 63/2006, de 14 de marzo, por el que se regulan los Carnés de Cualificación Individual y las Empresas Autorizadas en materia de seguridad industrial, en concreto en las siguientes cuestiones:

a) Kalifikazio indibidualeko txartelen eta enpresa baimenduen kategoriak zehaztea.

a) La determinación de las distintas categorías de carnés de cualificación individual y de empresas autorizadas.

b) Instalatzaile baimenduaren kalifikazio indibidualeko txartelaren espezialitate guztiei exijitutako Lanbide Heziketako titulazioak edo prestakuntza-ikastaro baimenduak zehaztea.

b) La determinación de las titulaciones de Formación Profesional o cursos de formación autorizados exigibles para cada una de las especialidades de carné de cualificación individual de instalador autorizado.

c) Kalifikazio indibidualeko txartelen eta lanbide-heziketa arautuko bestelako tituluen arteko baliokidetasuna.

c) La equivalencia, a efectos de los carnés de cualificación individual, de otros títulos de formación profesional reglada.

d) Prestakuntza-ikastaro baimenduen iraupena eta gutxieneko edukia finkatzea.

d) La fijación de la duración y el contenido mínimo de los cursos de formación autorizados.

e) Enpresa baimenduetarako eskakizunak, espezialitatearen eta kategoriaren arabera.

e) Las exigencias por especialidad y categoría para las empresas autorizadas.

f) Kalifikazio indibidualeko txartelaren eta enpresa baimenduaren ziurtagiriaren forma eta edukia zehaztea.

f) La determinación de la forma y contenido del carné de cualificación individual y del certificado de empresa autorizada.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
PROFESIONAL BAIMENDUAK.
PROFESIONALES AUTORIZADOS.
TITULAZIOAK ETA PRESTAKUNTZA IKASTAROAK
TITULACIONES Y CURSOS DE FORMACIÓN

2. artikulua.– Kalifikazio indibidualeko txartelen kategoriak.

Artículo 2.– Categorías de carnés de cualificación individual.

I. eranskinean bildu dira kalifikazio indibidualeko txartelen kategoriak, espezialitateen arabera ordenatuak.

Las categorías de carnés de cualificación individual, ordenados por especialidades, serán las que se recogen en el anexo I.

3. artikulua.– Jakintza teoriko-praktikoak eta araudi teknikoa egiaztatzea.

Artículo 3.– Justificación de conocimientos teórico-prácticos y de la reglamentación técnica.

Martxoaren 14ko 63/2006 Dekretuaren 9.b artikuluak, besteak beste, jakintza teoriko-praktikoak eta araudi teknikoa egiaztatzea exijitzen du instalatzaile baimenduaren kalifikazio indibidualeko txartela lortzeko baldintza gisa. Egiaztatze hori gauzatzeko, Lanbide Heziketako ikasketei dagokien Titulua edo Ziurtagiria aurkeztuko da, edo Agindu honetan bildutako gai eta edukiei buruzko prestakuntza-ikastaroa gainditu izanaren akreditazioa.

La justificación de los conocimientos teórico-prácticos y de la reglamentación técnica exigidos por el artículo 9.b del Decreto 63/2006, de 14 de marzo, como una de las condiciones impuestas para la obtención de un carné de cualificación individual de instalador autorizado, en todo caso, se realizará mediante la presentación de Título o Certificado correspondiente de estudios de Formación Profesional o, en su caso, acreditación de haber superado un curso de formación sobre las materias y contenidos que se recogen en la presente Orden.

4. artikulua.– Kalifikazio indibidualeko txartelaren espezialitate bakoitzari exijitutako titulazioak.

Artículo 4.– Titulaciones exigidas para cada especialidad de carné de cualificación individual.

Martxoaren 14ko 63/2006 Dekretuaren 8.2. artikuluan aurreikusitakoa garatuz, kalifikazio indibidualeko txartelak lortzeko Lanbide Heziketako beharrezko titulazioak, dekretu horren 10. artikuluan bildutako kasuen arabera, agindu honen II. eranskinean bildutakoak izango dira, txartelaren kategoria eta espezialitate bakoitzerako.

En desarrollo de lo previsto en el artículo 8.2 del Decreto 63/2006, de 14 de marzo, las titulaciones de Formación Profesional reglada necesarias para la obtención de los correspondientes carnés de cualificación individual, según los distintos supuestos recogidos en el artículo 10 del citado Decreto, serán, para cada categoría y especialidad de carné, las recogidas en el anexo II de la presente Orden.

5. artikulua.– Lanbide Heziketako tituluen baliokidetasuna.

Artículo 5.– Equivalencia de títulos de Formación Profesional.

1.– Kalifikazio indibidualeko txartelak lortzeko aukera ematen duten lanbide-heziketa arautuko tituluen baliokidetasunak Agindu honen III. eranskinean bildu dira.

1.– Las equivalencias de los distintos títulos de formación profesional reglada, a efectos de la posibilidad de acceder a los distintos tipos de carnés de cualificación individual, son las recogidas en el anexo III de la presente Orden.

2.– Aurreko puntuan bildu ez diren baliokidetasunak egiteko, industria-segurtasunean edo energian eskumenak dituen Zuzendaritzak bere gain hartuko du baliokidetasun horiek egiteko ardura, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Lanbide Heziketako Zuzendaritzak nahitaezko txostena egin ondoren.

2.– Para la realización de otras equivalencias no recogidas en el punto anterior, la Dirección competente en seguridad industrial o energía, según la materia, será el órgano competente para realizar dichas equivalencias, previo informe preceptivo de la Dirección de Formación Profesional del Departamento de Educación, Universidades e Investigación.

6. artikulua.– Prestakuntza-ikastaro baimenduak.

Artículo 6.– Cursos de formación autorizados.

1.– Agindu honen IV. eranskinean bildutako gutxieneko edukia eta iraupena izango duen prestakuntza-ikastaro bat gainditzeak gaitasun-txartela lortzeko aukera emango du, martxoaren 14ko 63/2006 Dekretuaren 10. artikuluan aurreikusitakoaren arabera.

1.– La superación de un curso de formación con el contenido y duración mínimos recogidos en el anexo IV de esta Orden permitirá la obtención del carné de cualificación conforme a lo previsto en el artículo 10 del Decreto 63/2006, de 14 de marzo.

2.– Aldez aurreko prestakuntza partziala akreditatzen bada, ezohiko baimena eman ahal izango da Agindu honen IV. eranskinaren idatz-zati bakoitzean aurreikusitakoa baino eduki txikiagoa izango duen ikastaroa egiteko.

2.– En aquellos casos en que se acredite tener una formación previa parcial, se podrá excepcionalmente autorizar un curso con un contenido inferior al previsto en cada uno de los apartados del anexo IV de esta Orden.

7. artikulua.– Gaitasun-azterketak egitea.

Artículo 7.– Realización de exámenes de aptitud.

Erakunde baimenduek ematen badituzte ikastaroak, industria-alorrean eskumena duen Saileko teknikariak gainbegiratu beharko du hautaketa-prozesua, industria-segurtasunaren arloan Kalifikazio Indibidualeko Txartelak eta Enpresa Baimenduak arautzen dituen martxoaren 14ko 63/2006 Dekretuaren 27. artikuluan ezarritakoaren arabera. Horretarako, prestakuntza-erakundeek probak egiteko aurreikusi dituzten egunen berri eman beharko diote Industriako Lurralde Bulegoari, hilabete bat lehenago gutxienez.

En el supuesto de cursos impartidos por entidades reconocidas, será necesario que el proceso selectivo sea supervisado por un técnico del Departamento competente en materia de industria, conforme a lo establecido en el artículo 27 del Decreto 63/2006, de 14 de marzo, por el que se regulan los Carnés de Cualificación Individual y las Empresa Autorizadas en materia de seguridad industrial. A estos efectos, será necesario que las Entidades de formación informen, al menos con un mes de antelación, a la Oficina Territorial de Industria correspondiente de las fechas previstas para la realización de las pruebas.

8. artikulua.– Kalifikazio Indibidualeko Txartelen formatua eta ezaugarriak.

Artículo 8.– Formato y características de los Carnés de Cualificación Individual.

Agindu honen V. eranskinean adierazitako formatua eta ezaugarriak izango dituzte Kalifikazio Indibidualeko Txartelek. Txartel bakoitzean argi eta garbi adieraziko dira titularrari baimendutako kategoria guztiak.

Los Carnés de Cualificación Individual tendrán el formato y las características indicadas en el anexo V de la presente Orden, debiendo figurar en el mismo todas las categorías para las que esté autorizado el titular.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
ENPRESA BAIMENDUAK
EMPRESAS AUTORIZADAS

9. artikulua.– Enpresa Baimenduaren Ziurtagiria.

Artículo 9.– Certificado de Empresa Autorizada.

1.– Enpresa Baimenduaren Ziurtagiria industria-alorrean eskumena duen Saileko Lurralde Bulegoaren helbide sozialean lortuko da, honako baldintza hauek bete direla akreditatu ondoren:

1.– El Certificado de Empresa Autorizada se obtendrá en la Oficina Territorial del Departamento competente en materia de Industria correspondiente a su domicilio social, previa acreditación del cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Industria Establezimenduen Erregistroan erregistratua egotea, erregistro hori arautzen duten arauek ezarritakoaren arabera, eta Jarduera Ekonomikoen Zergan alta emanda egotea.

a) Estar inscrita en el Registro de Establecimientos Industriales, de acuerdo con lo que establecen las normas reguladoras de este Registro y estar en situación de alta en el Impuesto de Actividades Económicas.

b) Bere jarduerak garatzeko giza baliabide egokiak edukitzea, teknikari tituludun bat edukitzea berariazko barne araudiak horrela ezartzen badu, hori guztia Agindu honen VII. eranskinean ezarritakoa betez.

b) Disponer de los medios humanos adecuados para el desarrollo de sus actividades, incluyendo la obligación de disponer de un técnico titulado competente cuando así lo indique la reglamentación específica, todo ello de acuerdo con lo establecido en el anexo VII de la presente Orden.

c) Bere jardueratik erator daitekeen hirugarrenen aurreko erantzukizun zibila estalita edukitzea, aseguru-poliza bidez, VII. eranskinean aurreikusitakoaren arabera.

c) Tener cubierta la responsabilidad civil ante terceros, que pueda derivarse de su actuación, mediante póliza de seguro, según lo previsto en el anexo VII.

d) Sektore-araudi aplikagarriak espezialitate bakoitzerako exijitutako gutxieneko baliabide materialen jabe izatea.

d) Disponer de los medios materiales mínimos que, para cada especialidad, exija la reglamentación sectorial aplicable.

2.– Enpresa baimenduen kategoriak Agindu honen VI. eranskinean bildu dira.

2.– Las categorías de empresas autorizadas serán las recogidas en el anexo VI de la presente Orden.

10. artikulua.– Enpresa baimenduen kontrola.

Artículo 10.– Control de las Empresas Autorizadas.

Lurralde Bulegoek enpresa baimenduak kontrolatzeko aukera izango dute, besteak beste, honako alderdi hauek egiaztatzeko: enpresa baimenduen betebeharrak betetzen diren, jarduera-elementuak, egindako instalazioak egiaztatzea eta industria-segurtasunarekin zerikusia duten gainerako alderdi guztiak.

Las empresas autorizadas podrán ser objeto de control por parte de las Oficinas Territoriales pudiéndose comprobar aspectos tales como el cumplimiento de los requisitos como empresas autorizadas, elementos de actuación, comprobación de las instalaciones efectuadas y cuantos aspectos se refieran a su actividad relacionada con la seguridad industrial.

11. artikulua.– Enpresa baimenduaren ziurtagiriaren formatua eta ezaugarriak.

Artículo 11.– Formato y características del certificado de empresa autorizada.

Enpresa Baimenduaren Ziurtagiriek Agindu honen VIII. eranskinean adierazitako formatua eta ezaugarriak izango dituzte.

Los Certificados de Empresa Autorizada tendrán el formato y las características indicadas en el anexo VIII de la presente Orden.

XEDAPEN GEHIGARRIA

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Behe Tentsioko kalifikazio indibidualeko txartelak lortzeko baldintzak.– Behe Tentsioko kalifikazio indibidualeko txarteletarako exijitutako lanbide-heziketako titulu baten (oinarrizko kategoria edo espezialitateak) edo baliokidetzat jotako baten jabe direnek —betiere 2006-2007 ikastaroa amaitu aurretik lortu badituzte— gaitasun-azterketa bat egingo dute erakunde baimendu batean, martxoaren 14ko 63/2006 Dekretuaren bigarren xedapen gehigarrian aurreikusitakoaren arabera. Hori ez ezik, 40 edo 100 orduko ikastaro bat ere egin beharko dute, Behe Tentsioko Araudiak horri dagokionez ezarritakoaren arabera; agindu honen IV. eranskinean bildutako edukiak izango ditu ikastaro horrek.

Requisitos para los carnés de cualificación individual de Baja Tensión.– Las personas que cuenten con un título de formación profesional de los exigidos para los carnés de cualificación individual de Baja Tensión (categoría básica o especialidades) que hayan sido otorgados con anterioridad a la finalización del curso académico 2006-2007, o con uno de los declarados equivalentes, además de realizar un examen de aptitud en una entidad reconocida, conforme a lo previsto en la Disposición Adicional Segunda del Decreto 63/2006, de 14 de marzo, deberán realizar, previamente, un curso de 40 ó 100 horas, de conformidad con lo que al respecto establece el Reglamento de Baja Tensión, con los contenidos recogidos en el anexo IV de la presente Orden.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.– Agindua Garatzea.

Primera.– Desarrollo de la Orden.

Industria-segurtasunaren edo energiaren alorrean eskumena duen zuzendariak horretarako ebazpena ematen badu, arau honen eranskinak aurrerapen teknologikoetara eta segurtasun-arautegi berrietara egokituko dira. Orobat, organo horiei eskumena ematen zaie agindu hau garatzeko beharrezkotzat joko dituzten xedapen guztiak eman ditzaten.

Mediante resolución del Director competente en materia de seguridad industrial o energía se podrán adaptar los anexos de la presente norma a los avances tecnológicos y a los nuevos reglamentos de seguridad. Igualmente se habilita a los citados órganos para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo de la presente Orden.

Bigarrena.– Indarrean hastea.

Segunda.– Entrada en vigor.

Agindu hau 2006ko ekainaren 2an hasiko da indarrean.

La presente Orden entrará en vigor el 2 de junio de 2006.

Vitoria-Gasteiz, 2006ko apirilaren 10a.

En Vitoria-Gasteiz, a 10 de abril de 2006.

Industria, Merkataritza eta Turismo sailburua,

La Consejera de Industria, Comercio y Turismo,

ANA AGUIRRE ZURUTUZA.

ANA AGUIRRE ZURUTUZA.

I. ERANSKINA
ANEXO I
LANBIDE TXARTELEN ESPEZIALITATE ETA KATEGORIAK
ESPECIALIDADES Y CATEGORÍAS DE CARNES PROFESIONALES

ESPEZIALITATEA	KATEGORIA

ESPECIALIDAD	CATEGORÍA

Barruko Ur Instalazioak	– Iturgintzarako kalifikazio indibidualeko txartela.

Instalaciones Interiores de Agua	– Carné de cualificación individual para fontanería.

Presio Aparatuak	– Galdaren industria-operadorearen kalifikazio indibidualeko txartela.

Aparatos a Presión	– Carné de cualificación individual de operador industrial de calderas.

Eraikinetako Instalazio Termikoak	– Berokuntzako eta ur bero sanitarioko instalazioetarako kalifikazio indibidualeko txartela (A instalatzailea).

Instalaciones Térmicas en Edificios	– Carné de cualificación individual para instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria (Instalador A).

	– Girotzeko instalazioetarako kalifikazio indibidualeko txartela (B instalatzailea).

	– Carné de cualificación individual para instalaciones de climatización (Instalador B).

	– Berokuntzako eta ur bero sanitarioko instalazioak mantentzeko kalifikazio indibidualeko txartela (A mantentzailea).

	– Carné de cualificación individual para mantenimiento de instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria (Mantenedor A).

	– Girotzeko instalazioak mantentzeko kalifikazio indibidualeko txartela (B mantentzailea).

	– Carné de cualificación individual para mantenimiento de instalaciones de climatización (Mantenedor B).

Behe Tentsioa	– Behe-tentsioko kalifikazio indibidualeko txartela. Oinarrizko kategoria.

Baja Tensión	– Carné de cualificación individual de baja tensión. Categoría básica.

	– Behe-tentsioko kalifikazio indibidualeko txartela. Espezialitateak:

	– Carné de cualificación individual de baja tensión. Especialidades:

		a) Etxebizitza eta eraikinetarako automatizazioko, energiaren kudeaketa teknikoko eta segurtasuneko sistemak.

		a) Sistemas de automatización, gestión técnica de la energía y seguridad para viviendas y edificios.

		b) Kontrol banatuko sistemak.

		b) Sistemas de control distribuido.

		c) Gainbegiratzeko, kontrolatzeko eta datuak eskuratzeko sistemak.

		c) Sistemas de supervisión, control y adquisición de datos.

		d) Prozesuen controla.

		d) Control de procesos.

		e) Energia banatzeko aireko edo lurpeko lineak.

		e) Líneas aéreas o subterráneas para distribución de energía.

		f) Su hartzeko edo lehertzeko arriskua duten lokalak.

		f) Locales con riesgo de incendio o explosión.

		g) Ebakuntza-gelak.

		g) Quirófanos y salas de intervención.

		h) Goi-tentsioko deskargako lanparak, argi-errotuluak eta antzekoak.

		h) Lámparas de descarga en alta tensión, rótulos luminosos y similares.

		i) Behe-tentsioa sorrarazteko instalazioak.

		i) Instalaciones generadoras de baja tensión.

Hozteko instalazioak	– Hozteko instalazioetarako kalifikazio indibidualeko txartela.

Instalaciones frigoríficas	– Carné de cualificación individual para instalaciones frigoríficas.

	– Hozteko instalazioak kontserbatu edo konpontzeko kalifikazio indibidualeko txartela.

	– Carné de cualificación individual para conservación o reparación de instalaciones frigoríficas.

Gas Instalazioak	– Gas- instalazioetarako kalifikazio indibidualeko txartela. GII kategoria.

Instalaciones de Gas	– Carné de cualificación individual para instalaciones de gas. Categoría IGI.

	– Gas-instalazioetarako kalifikazio indibidualeko txartela. GI II kategoria.

	– Carné de cualificación individual para instalaciones de gas. Categoría IG II.

	– Gas-instalazioetarako kalifikazio indibidualeko txartela. GI III kategoria.

	– Carné de cualificación individual para instalaciones de gas. Categoría IG III.

	– Gas-instalazioetarako kalifikazio indibidualeko txartela. GI IV kategoria.

	– Carné de cualificación individual para instalaciones de gas. Categoría IG IV.

Petroliotik eratorritako erregai likidoak	– Petroliotik eratorritako erregai likidoen instalazioetarako kalifikazio indibidualeko txartela. I. Kategoria.

Productos Petrolíferos Líquidos	– Carné de cualificación individual para instalaciones de productos petrolíferos líquidos. Categoría I.

	– Petroliotik eratorritako erregai likidoen instalazioetarako kalifikazio indibidualeko txartela. II. Kategoria.

	– Carné de cualificación individual para instalaciones de productos petrolíferos líquidos. Categoría II.

	– Petroliotik eratorritako erregai likidoen instalazioetarako kalifikazio indibidualeko txartela. III. Kategoria.

	– Carné de cualificación individual para reparación de instalaciones de productos petrolíferos líquidos. Categoría III.

Garabiak	– Dorre-garabiko operadorearen kalifikazio indibidualeko txartela.

Grúas	– Carné de cualificación individual de operador de grúas torre.

	– Autopropultsatutako garabi mugikorren operadorearen kalifikazio indibidualeko txartela (A eta B kategoriak).

	– Carné de cualificación individual de operador de grúas móviles autopropulsadas (Categoría A y B).

Meategiak	– Meategiko Makinistaren kalifikazio indibidualeko txartela.

Minas	– Carné de cualificación individual de Maquinista Minero.

II. ERANSKINA
ANEXO II
PROFESIONAL BAIMENDUEN ESPEZIALITATE ETA KATEGORIAK. TXARTELAK LORTZEKO EXIJITUTAKO TITULAZIOA
ESPECIALIDADES Y CATEGORÍAS DE PROFESIONALES AUTORIZADOS. TITILACIÓN EXIGIDA PARA OBTENER LOS CARNES

II.1.– Iturgintzarako kalifikazio indibidualeko txartela (barruko ur-instalazioak).

II.1.– Carné de cualificación individual para Fontanería (instalaciones interiores de agua).

Prestakuntza-ziklo edo ikastaro hauetako bat gainditu izanaren titulazioa edo ziurtagiria:

Titulación o certificado de superación de uno de los siguientes ciclos formativos o cursos:

– Maila Ertaineko Prestakuntza Zikloa: hozteko, girotzeko eta berotzeko instalazioak muntatu eta mantentzea.

– Ciclo Formativo de Grado Medio: montaje y mantenimiento de instalaciones de frío, climatización y producción de calor.

– Goi Mailako Prestakuntza Zikloa: eraikin- eta prozesu-instalazioak muntatu eta mantentzea.

– Ciclo Formativo de Grado Superior: mantenimiento y montaje de instalaciones de edificio y proceso.

– Prestakuntza-ikastaroa, IV. eranskinak espezialitate honetarako zehaztutako edukiaren eta iraupenaren arabera.

– Curso de formación con el contenido y duración que se determina en el anexo IV para esta especialidad.

II.2.– Galdaren industria-operadorearen kalifikazio indibidualeko txartela.

II.2.– Carné de cualificación individual de operador industrial de calderas.

Ikastaroaren gaitasun-probak gainditu izanaren akreditazioa, IV. eranskinak espezialitate honetarako zehaztutako edukiaren eta iraupenaren arabera.

Acreditación de haber superado las pruebas de aptitud del curso con el contenido y duración que se determina en el anexo IV para esta especialidad.

II.3.– Berokuntzako eta ur bero sanitarioko instalazioetarako kalifikazio indibidualeko txartela (A instalatzailea).

II.3.– Carné de cualificación individual para instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria (Instalador A).

Prestakuntza-ziklo edo ikastaro hauetako bat gainditu izanaren titulazioa edo ziurtagiria:

Titulación o certificado de superación de uno de los siguientes ciclos formativos o cursos:

– Maila Ertaineko Prestakuntza Zikloa: hozteko, girotzeko eta berotzeko instalazioak muntatu eta mantentzea.

– Ciclo Formativo de Grado Medio: montaje y mantenimiento de instalaciones de frío, climatización y producción de calor.

– Goi Mailako Prestakuntza Zikloa: eraikin- eta prozesu-instalazioak muntatu eta mantentzea.

– Ciclo Formativo de Grado Superior: mantenimiento y montaje de instalaciones de edificio y proceso.

– Prestakuntza-ikastaroa, IV. eranskinak espezialitate honetarako zehaztutako edukiaren eta iraupenaren arabera.

– Curso de formación con el contenido y duración que se determina en el anexo IV para esta especialidad.

II.4.– Girotzeko instalazioetarako kalifikazio indibidualeko txartela (B instalatzailea).

II.4.– Carné de cualificación individual para instalaciones de climatización (Instalador B).

Prestakuntza-ziklo edo ikastaro hauetako bat gainditu izanaren titulazioa edo ziurtagiria:

Titulación o certificado de superación de uno de los siguientes ciclos formativos o cursos:

– Maila Ertaineko Prestakuntza Zikloa: hozteko, girotzeko eta berotzeko instalazioak muntatu eta mantentzea.

– Ciclo Formativo de Grado Medio: montaje y mantenimiento de instalaciones de frío, climatización y producción de calor.

– Goi Mailako Prestakuntza Zikloa: eraikin- eta prozesu-instalazioak muntatu eta mantentzea.

– Ciclo Formativo de Grado Superior: mantenimiento y montaje de instalaciones de edificio y proceso.

– Prestakuntza-ikastaroa, IV. eranskinak espezialitate honetarako zehaztutako edukiaren eta iraupenaren arabera.

– Curso de formación con el contenido y duración que se determina en el anexo IV para esta especialidad.

II.5.– Berokuntzako eta ur bero sanitarioko instalazioetarako kalifikazio indibidualeko txartela (A mantentzailea).

II.5.– Carné de cualificación individual para mantenimiento de instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria (Mantenedor A).

Prestakuntza-ziklo edo ikastaro hauetako bat gainditu izanaren titulazioa edo ziurtagiria:

Titulación o certificado de superación de uno de los siguientes ciclos formativos o cursos:

– Maila Ertaineko Prestakuntza Zikloa: hozteko, girotzeko eta berotzeko instalazioak muntatu eta mantentzea.

– Ciclo Formativo de Grado Medio: montaje y mantenimiento de instalaciones de frío, climatización y producción de calor.

– Goi Mailako Prestakuntza Zikloa: eraikin- eta prozesu-instalazioak muntatu eta mantentzea.

– Ciclo Formativo de Grado Superior: mantenimiento y montaje de instalaciones de edificio y proceso.

– Prestakuntza-ikastaroa, IV. eranskinak espezialitate honetarako zehaztutako edukiaren eta iraupenaren arabera.

– Curso de formación con el contenido y duración que se determina en el anexo IV para esta especialidad.

II.6.– Girotzeko instalazioetarako kalifikazio indibidualeko txartela (B mantentzailea).

II.6.– Carné de cualificación individual para mantenimiento de instalaciones de climatización (Mantenedor B).

Prestakuntza-ziklo edo prestakuntza-ikastaro hauetako bat gainditu izanaren titulazioa edo ziurtagiria:

Titulación o certificado de superación de uno de los siguientes ciclos formativos o cursos de formación:

– Maila Ertaineko Prestakuntza Zikloa: hozteko, girotzeko eta berotzeko instalazioak muntatu eta mantentzea.

– Ciclo Formativo de Grado Medio: montaje y mantenimiento de instalaciones de frío, climatización y producción de calor.

– Goi Mailako Prestakuntza Zikloa: eraikin- eta prozesu-instalazioak muntatu eta mantentzea.

– Ciclo Formativo de Grado Superior: mantenimiento y montaje de instalaciones de edificio y proceso.

– Prestakuntza-ikastaroa, IV. eranskinak espezialitate honetarako zehaztutako edukiaren eta iraupenaren arabera.

– Curso de formación con el contenido y duración indicado en el anexo IV para esta especialidad.

II.7.– Behe-tentsioko kalifikazio indibidualeko txartela (oinarrizko kategoria).

II.7.– Carné de cualificación individual de baja tensión (categoría básica).

Prestakuntza-ziklo hauetako baten titulazioa:

Titulación de uno de los siguientes ciclos formativos:

– Maila Ertaineko Prestakuntza Zikloa: Ekipo eta Instalazio Elektroteknikoak.

– Ciclo Formativo de Grado Medio: Equipos e Instalaciones Electrotécnicas.

– Goi Mailako Prestakuntza Zikloa: Instalazio Elektroteknikoak.

– Ciclo Formativo de Grado Superior: Instalaciones Electrotécnicas.

II.8.– Behe-tentsioko kalifikazio indibidualeko txartela: espezialitateak.

II.8.– Carné de cualificación individual de baja tensión: especialidades.

a) Etxebizitza eta eraikinetarako automatizazioko, energiaren kudeaketa teknikoko eta segurtasuneko sistemak.

a) Sistemas de automatización, gestión técnica de la energía y seguridad para viviendas y edificios.

b) Kontrol banatuko sistemak.

b) Sistemas de control distribuido.

c) Gainbegiratzeko, kontrolatzeko eta datuak eskuratzeko sistemak.

c) Sistemas de supervisión, control y adquisición de datos.

d) Prozesuen controla.

d) Control de procesos.

e) Energia banatzeko aireko edo lurpeko lineak.

e) Líneas aéreas o subterráneas para distribución de energía.

f) Su hartzeko edo lehertzeko arriskua duten lokalak.

f) Locales con riesgo de incendio o explosión.

g) Ebakuntza-gelak.

g) Quirófanos y salas de intervención.

h) Goi-tentsioko deskargako lanparak, argi-errotuluak eta antzekoak.

h) Lámparas de descarga en alta tensión, rótulos luminosos y similares.

i) Behe-tentsioa sorrarazteko instalazioak.

i) Instalaciones generadoras de baja tensión.

Prestakuntza-ziklo hauetako baten titulazioa:

Titulación de uno de los siguientes ciclos formativos:

– Maila Ertaineko Prestakuntza Zikloa: Ekipo eta Instalazio Elektroteknikoak.

– Ciclo Formativo de Grado Medio: Equipos e Instalaciones Electrotécnicas.

– Goi Mailako Prestakuntza Zikloa: Instalazio Elektroteknikoak.

– Ciclo Formativo de Grado Superior: Instalaciones Electrotécnicas.

II.9.– Hozteko instalazioetarako kalifikazio indibidualeko txartela.

II.9.– Carné de cualificación individual para instalaciones frigoríficas.

Prestakuntza-ziklo edo prestakuntza-ikastaro hauetako bat gainditu izanaren titulazioa edo ziurtagiria:

Titulación o certificado de superación de uno de los siguientes ciclos formativos o cursos de formación:

– Maila Ertaineko Prestakuntza Zikloa: hozteko, girotzeko eta berotzeko instalazioak muntatu eta mantentzea.

– Ciclo formativo de Grado Medio: montaje y mantenimiento de instalaciones de frío, climatización y producción de calor.

– Goi Mailako Prestakuntza Zikloa: eraikin- eta prozesu-instalazioak muntatu eta mantentzea.

– Ciclo Formativo de Grado Superior: mantenimiento y montaje de instalaciones de edificio y proceso.

– Prestakuntza-ikastaroa, IV. eranskinak espezialitate honetarako zehaztutako edukiaren eta iraupenaren arabera.

– Curso de formación con el contenido y duración que se determina en el anexo IV para la especialidad.

II.10.– Hozteko instalazioak kontserbatu edo konpontzeko kalifikazio indibidualeko txartela.

II.10.– Carné de cualificación individual para conservación o reparación de instalaciones frigoríficas.

Titulazioa: I.9. puntuan adierazitakoa.

Titulación: igual a lo indicado en el punto I.9.

II.11.– Gas-instalazioetarako kalifikazio indibidualeko txartela, GI I kategoria.

II.11.– Carné de cualificación individual para instalaciones de gas, Categoría IG I.

Prestakuntza-ikastaroa, IV. eranskinak espezialitate honetarako zehaztutako edukiaren eta iraupenaren arabera.

Curso de formación con el contenido y duración especificado en el anexo IV para la especialidad.

II.12.– Gas-instalazioetarako kalifikazio indibidualeko txartela, GI II kategoria.

II.12.– Carné de cualificación individual para instalaciones de gas, Categoría IG II.

Titulazioa: I.11. puntuan adierazitakoa.

Titulación: igual a lo indicado en el punto I.11.

II.13.– Gas-instalazioetarako kalifikazio indibidualeko txartela, GI III kategoria.

II.13.– Carné de cualificación individual para instalaciones de gas, Categoría IG III.

Exijitutako titulazio- edo esperientzia-betebeharrak:

Requisitos de titulación o experiencia exigidos:

– Espezialitate teknikoko lehen edo bigarren zikloko unibertsitate-titulazioa.

– Titulación universitaria de primer o segundo ciclo de especialidad técnica.

– Edo GI II txartelaren jabe izatea (gutxienez 2 urteko antzinatasunarekin), eta IV. eranskinean espezialitate honetarako zehaztutako prestakuntza-ikastaroa gainditzea.

– O antigüedad mínima de 2 años en la posesión del carné IG II y superar el curso de formación previsto en el anexo IV para esta especialidad.

II.14.– Gas-instalazioetarako kalifikazio indibidualeko txartela, GI IV kategoria.

II.14.– Carné de cualificación individual para instalaciones de gas, Categoría IG IV.

Exijitutako titulazio- edo esperientzia-betebeharrak:

Requisitos de titulación o experiencia exigidos:

– Espezialitate teknikoko Titulazio Ertaina edo Goi Titulazioa.

– Titulación Media o Superior de especialidad técnica.

– Edo GI II zein GI III txartelen jabe izatea (gutxienez 2 urteko antzinatasunarekin), eta IV. eranskinean espezialitate honetarako zehaztutako prestakuntza-ikastaroa gainditu izana.

– O antigüedad mínima de dos años en la posesión de los carnés IG II o IG III y la superación del curso de formación previsto en el anexo IV para esta especialidad.

II.15.– Petroliotik eratorritako erregai likidoen instalazioetarako kalifikazio indibidualeko txartela. I. Kategoria.

II.15.– Carné de cualificación individual para instalaciones de productos petrolíferos líquidos. Categoría I.

Ikastaroaren gaitasun-probak gainditu izanaren akreditazioa, IV. eranskinak espezialitate honetarako zehaztutako edukiaren eta iraupenaren arabera.

Acreditación de haber superado las pruebas de aptitud del curso con el contenido y duración que se determina en el anexo IV para esta especialidad.

II.16.– Petroliotik eratorritako erregai likidoen instalazioetarako kalifikazio indibidualeko txartela. II. Kategoria.

II.16.– Carné de cualificación individual para instalaciones de productos petrolíferos líquidos. Categoría II.

Ikastaroaren gaitasun-probak gainditu izanaren akreditazioa, IV. eranskinak espezialitate honetarako zehaztutako edukiaren eta iraupenaren arabera.

Acreditación de haber superado las pruebas de aptitud del curso con el contenido y duración que se determina en el anexo IV para esta especialidad.

II.17.– Petroliotik eratorritako erregai likidoen instalazioak konpontzeko kalifikazio indibidualeko txartela. III. Kategoria.

II.17.– Carné de cualificación individual para reparación de instalaciones de productos petrolíferos líquidos. Categoría III.

Ikastaroaren gaitasun-probak gainditu izanaren akreditazioa, IV. eranskinak espezialitate honetarako zehaztutako edukiaren eta iraupenaren arabera.

Acreditación de haber superado las pruebas de aptitud del curso con el contenido y duración que se determina en el anexo IV para esta especialidad.

II.18.– Dorre-garabiko operadorearen kalifikazio indibidualeko txartela.

II.18.– Carné de cualificación individual de operador de grúas torre.

Lehen Mailako Ikasketa Ziurtagiria eta IV. eranskinean espezialitate honetarako adierazitako gaitasun-probak gainditzea, baita begi-zorroztasunari, orientazio-zentzuari, orekari, entzun-zorroztasunari eta psikologia-gaitasunei buruzko osasun-azterketa gainditzea ere.

Certificado de Estudios Primarios y superar las pruebas de aptitud del curso indicado en el anexo IV para esta especialidad, así como superar un examen médico sobre agudeza visual, sentido de la orientación, equilibrio y agudeza auditiva y aptitudes psicológicas.

II.19.– Autopropultsatutako garabi mugikorren garabilariaren edo operadorearen kalifikazio indibidualeko txartela: A eta B Kategoriak.

II.19.– Carné de cualificación individual de gruísta u operador de grúas móviles autopropulsadas: Categoría A y Categoría B.

Lehen Mailako Ikasketa Ziurtagiria eta IV. eranskinean espezialitate honetarako adierazitako gaitasun-probak gainditzea, baita honelako jardueretarako berariazko azterketa medikua, psikoteknikoa eta fisikoa ere, begi-zorroztasunari, orientazio-zentzuari, orekari, entzun-zorroztasunari buruzko azterketa barne.

Certificado de Estudios Primarios y superar las pruebas de aptitud del curso indicado en el anexo IV para esta especialidad, así como la superación de un examen médico, psicotécnico y físico específico para este tipo de actividades que incluye examen sobre agudeza visual, sentido de la orientación, equilibrio y agudeza auditiva.

II.20.– Meategiko makinistaren kalifikazio indibidualeko txartela.

II.20.– Carné de cualificación individual de maquinista minero.

Dagokion gidabaimenaren jabe izatea, eta dagokion makineria maneiatzeko gaitasunari buruzko probak gainditzea. Probak berariazko araudien arabera egingo dira.

Posesión del permiso de conducción correspondiente en su caso, y superación de pruebas sobre la aptitud en el manejo de la maquinaria correspondiente. Las pruebas se realizarán de acuerdo con su propia reglamentación.

III. ERANSKINA
ANEXO III
BALIOKIDETASUNAK
EQUIVALENCIAS

ESPEZIALITATEA: BARRUKO UR INSTALAZIOAK

ESPECIALIDAD: INSTALACIONES INTERIORES DE AGUA

Kategoria	Exijitutako titulazioa	Baliokidetasuna

Categoría	Titulación exigida	Equivalencia

Iturgintzarako kalifikazio indibidualeko txartela.	Maila Ertaineko PZ: hozteko, girotzeko eta 	Iturgintza (Eraikuntza eta Obrak). LH I

Carné de cualificación individual para fontanería	C.F. Grado Medio: montaje y mantenimiento 	Fontanería (Construcción y Obras). FP I

	berotzeko instalazioak muntatu eta mantentzea.

	de instalaciones de frío, climatización y producción de calor

	Goi Mailako PZ: eraikin- eta prozesu-instalazioak 	 Instalazioak (Eraikuntza eta Obrak). LH II

	C.F. Grado Superior: mantenimiento y montaje de 	 Instalaciones (Construcción y Obras). FP II

	muntatu eta mantentzea.

	instalaciones de edificio y proceso

ESPEZIALITATEA: PRESIO APARATUAK

ESPECIALIDAD: APARATOS A PRESIÓN

Kategoria	Exijitutako titulazioa	Baliokidetasuna

Categoría	Titulación exigida	Equivalencia

Galdaren Industria Operadorea.	Ikastaroa.	(EZ)

Operador Industrial de calderas	Curso	(No)

ESPEZIALITATEA: ERAIKINETAKO INSTALAZIO TERMIKOAK

ESPECIALIDAD: INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS

Kategoria	Exijitutako titulazioa	Baliokidetasuna

Categoría	Titulación exigida	Equivalencia

Berokuntzako eta ur bero sanitarioko instalazioetarako 	 Maila Ertaineko PZ: hozteko, girotzeko eta berotzeko 	Hozteko eta Berotzeko Ekipoak instalatu eta

Carné de cualificación individual para instalaciones 	 C.F. Grado Medio: montaje y mantenimiento de 	Instalación y Mantenimiento de Equipos de Frío

kalifikazio indibidualeko txartela (A instalatzailea).	 instalazioak muntatu eta mantentzea.	mantentzea (Elektrizitatea eta Elektronika).

calefacción y agua caliente sanitaria (Instalador A)	 instalaciones de frío, climatización y 	y Calor (Electricidad y Electrónica). Módulo II

		II. Modulua

	producción de calor

	Goi Mailako PZ: eraikin- eta prozesu-instalazioak 	 Instalazioak (Eraikuntza eta Obrak). LH II

	C.F. Grado Superior: mantenimiento y montaje 	 Instalaciones (Construcción y Obras). FP II

	muntatu eta mantentzea

	de instalaciones de edificio y proceso

Girotzeko instalazioetarako kalifikazio indibidualeko 	 Aurrekoarena.	Aurrekoarena

Carné de cualificación individual para instalaciones 	 Igual que el anterior	Igual que el anterior

txartela (B instalatzailea).

de climatización (Instalador B)

Berokuntzako eta ur bero sanitarioko instalazioak 	 Aurrekoarena	Aurrekoarena

Carné de cualificación individual para mantenimiento 	 Igual que el anterior	Igual que el anterior

mantentzeko kalifikazio indibidualeko txartela

de instalaciones de calefacción y agua caliente

(A mantentzailea).

sanitaria (Mantenedor A)

Girotzeko instalazioak mantentzeko kalifikazio 	 Aurrekoarena	Aurrekoarena

Carné de cualificación individual para mantenimiento 	 Igual que el anterior	Igual que el anterior

indibidualeko txartela (B mantentzailea).

de instalaciones de climatización (Mantenedor B)

ESPEZIALITATEA: BEHE TENTSIOA

ESPECIALIDAD: BAJA TENSIÓN

Kategoria	Exijitutako titulazioa	Baliokidetasuna

Categoría	Titulación exigida	Equivalencia

Behe-tentsioko kalifikazio indibidualeko txartela 	Maila Ertaineko PZ: Ekipo eta Instalazio Elektroteknikoak.	Elektrizitatea (LH.I Elektrizitatea eta

Carné de cualificación individual de baja tensión 	C.F. Grado Medio: Equipos e Instalaciones Electrotécnicas	Electricidad (FP I Electricidad y Electrónica)

(oinarrizko kategoria).		Elektronika)

(categoría básica)		Instalador y Mantenedor eléctrico (MOD II

		Instalatzaile eta mantentzaile elektrikoa

		Electricidad y Electrónica)

		(II.MOD Elektrizitatea eta Elektronika)

	C.F. Grado Superior: Instalaciones Electrotécnicas	 Instalaciones y Líneas Eléctricas

	Goi Mailako PZ: Instalazio Elktroteknikoak.	 Instalazio eta Linea Elektrikoak

		(Electricidad y Electrónica). FP II.

		(Elektrizitatea eta Elektronika). LH II

		Máquinas Eléctricas (Electricidad y Electrónica).

		Makina Elektrikoak (Elektrizitatea

		FP II

		eta Elektronika) LH II

Carné de cualificación individual de baja 	C.F. Grado Medio: Equipos e Instalaciones Electrotécnicas	Electricidad (FP I Electricidad y Electrónica)

Behe-tentsioko kalifikazio indibidualeko 	Maila Ertaineko PZ: Ekipo eta Instalazio Elektroteknikoak.	Elektrizitatea (LH.I Elektrizitatea

tensión especialidades:		Instalador y Mantenedor eléctrico

txartela. Espezialitateak:		eta Elektronika)

a) Sistemas de automatización, gestión técnica de 		 (MOD II Electricidad y Electrónica)

a) Etxebizitza eta eraikinetarako automatizazioko, 		 Instalatzaile eta mantentzaile elektrikoa

la energía y seguridad para viviendas y edificios

energiaren kudeaketa teknikoko eta segurtasuneko		 (II.MOD Elektrizitatea eta Elektronika)

b) Sistemas de control distribuido	Ciclo formativo de grado superior: Instalaciones 	Instalaciones y Líneas Eléctricas

sistemak.

c) Sistemas de supervisión, control y adquisición de datos	Electrotécnicas	(Electricidad y Electrónica). FP II

b) Kontrol banatuko sistemak	Goi Mailako Prestakuntza Zikloa: Instalazio 	Instalazio eta Linea Elektrikoak (Elektrizitatea

d) Control de procesos	FP II	Máquinas Eléctricas (Electricidad y Electrónica).

c) Gainbegiratzeko, Kontrolatzeko eta datuak 	 Elktroteknikoak.	eta Elektronika). LH II

e) Líneas aéreas o subterráneas para distribución de energía

eskuratzeko sistemak.		Makina Elektrikoak (Elektrizitatea eta

f) Locales con riesgo de incendio o explosión

d) Prozesuen kontrola.		Elektronika) LH II

g) Quirófanos y salas de intervención

e) Energia banatzeko aireko edo lurpeko lineak.

h) Lámparas de descarga en alta tensión, rótu

f) Su hartzeko edo lehertzeko arriskua duten lokalak.

los luminosos y similares

g) Ebakuntza-gelak.

i) Instalaciones generadoras de baja tensión

h) Goi-tentsioko deskargako lanparak,

ESPECIALIDAD: INSTALACIONES FRIGORÍFICAS

argi-errotuluak eta antzekoak.

Categoría	Titulación exigida	Equivalencia

i) Behe-tentsioa sorrarazteko instalazioak.

Carné de cualificación individual para instalaciones frigoríficas	C.F. Grado Medio: montaje y mantenimiento de 	Instalación y Mantenimiento de Equipos de Frío

ESPEZIALITATEA: HOZTEKO INSTALAZIOAK.

	instalaciones de frío, climatización y producción de calor	y Calor MOD II

Kategoria	Exijitutako titulazioa	Baliokidetasuna

	C.F. Grado Superior: mantenimiento y montaje de 	 Instalaciones (Construcción y Obras). FP II.

Hozteko instalazioetarako kalifikazio indibidualeko 	 Maila Ertaineko PZ: hozteko, girotzeko eta berotzeko 	Hozteko eta Berotzeko Ekipoak instalatu

	instalaciones de edificio y proceso

txartela.	instalazioak muntatu eta mantentzea	eta mantentzea II. MOD.

Carné de cualificación individual para conservación 	C.F. Grado Medio: montaje y mantenimiento de 	Instalación y Mantenimiento de Equipos de Frío

	Goi Mailako PZ: eraikin- eta prozesu-instalazioak 	 Instalazioak (Eraikuntza eta Obrak). LH II

o reparación de instalaciones frigoristas	instalaciones de frío, climatización y producción de calor	y Calor MOD II

	muntatu eta mantentzea.

	C.F. Grado Superior: mantenimiento y montaje de 	 Instalaciones (Construcción y Obras). FP II.

Hozteko instalazioak kontserbatu edo konpontzeko 	Maila Ertaineko PZ: hozteko, girotzeko eta berotzeko 	Hozteko eta Berotzeko Ekipoak instalatu

	instalaciones de edificio y proceso

kalifikazio indibidualeko txartela.	instalazioak muntatu eta mantentzea	eta mantentzea II. MOD.

ESPECIALIDAD: INSTALACIONES DE GAS

	Goi Mailako PZ: eraikin- eta prozesu-instalazioak 	 Instalazioak (Eraikuntza eta Obrak). LH II

Categoría	Titulación exigida	Equivalencia

	muntatu eta mantentzea.

Carné de cualificación individual para instalaciones 	 Curso.	No

ESPEZIALITATEA: GAS-INSTALAZIOAK

de gas. Categoría IG I

Kategoria	Exijitutako titulazioa	Baliokidetasuna

Carné de cualificación individual para instalaciones 	 Curso	No

Gas-instalazioetarako kalifikazio indibidualeko 	 Ikastaroa	Ez

de gas. Categoría IG II

txartela. GI-I kategoria

Carné de cualificación individual para instalaciones 	 Titulación media o superior de especialidad técnica o 	No

Gas-instalazioetarako kalifikazio indibidualeko 	 Ikastaroa	Ez

de gas. Categoría IG III	antigüedad mínima de 2 años en IG II y curso

txartela. GI-II kategoria

Carné de cualificación individual para instalaciones 	 Titulación media o superior de especialidad técnica 	No

Gas-instalazioetarako kalifikazio indibidualeko 	 Espezialitate teknikoko maila ertaineko edo goi-mailako 	Ez

de Gas – Categoría IG IV	o antigüedad mínima de dos años en IG II o IG III y curso

txartela. GI III kategoria 	titulazioa edo GI-II txartelaren jabe izatea

ESPECIALIDAD: COMBUSTIBLE LÍQUIDOS

	(2 urteko antzinatasuna) eta ikastaroa

Categoría	Titulación exigida	Equivalencia

Gas-instalazioetarako kalifikazio indibidualeko 	 Espezialitate teknikoko maila ertaineko edo goi-mailako 	Ez

Carné de cualificación individual para instalaciones 	 Curso	No

txartela, GI IV kategoria	titulazioa edo GI-II zein GI-III txartelen jabe izatea

de productos petrolíferos líquidos. Categoría I

	(2 urteko antzinatasuna) eta ikastaroa

Carnés de cualificación individual para instalaciones 	 Curso	No

ESPEZIALITATEA: ERREGAI LIKIDOAK

de productos petrolíferos líquidos. Categoría II

Kategoria	Exijitutako titulazioa	Baliokidetasuna

Carné de cualificación individual para reparación 	 Curso	No

Petroliotik eratorritako erregai likidoen 	Ikastaroa	 Ez

de instalaciones de productos petrolíferos líquidos.

instalazioetarako kalifikazio indibidualeko

Categoría III

txartela. I. Kategoria

ESPECIALIDAD: GRÚAS

Petroliotik eratorritako erregai likidoen 	Ikastaroa	 Ez

Categoría	Titulación exigida	Equivalencia

instalazioetarako kalifikazio indibidualeko

Carné de cualificación individual de operador 	Curso	 No

txartelak. II. kategoria

de grúas torre

Petroliotik eratorritako erregai likidoen 	Ikastaroa	 Ez

Carné de cualificación individual de operador 	Curso	 No

instalazioak konpontzeko kalifikazio

de grúas móviles autopropulsadas (Categoría A y B)

indibidualeko txartela. III. kategoria:

ESPECIALIDAD: MINAS

ESPEZIALITATEA: GARABIAK

Categoría	Titulación exigida	Equivalencia

Kategoria	Exijitutako titulazioa	Baliokidetasuna

Carné de cualificación individual de maquinista minero	 Pruebas de aptitud sobe manejo de maquinaria	No

ANEXO IV
DURACIÓN Y PROGRAMAS MÍNIMOS DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN

Dorre-garabiko operadorearen kalifikazio 	Ikastaroa	 Ez

IV.1.– Carné de cualificación individual para fontanería (instalaciones interiores de agua):

indibidualeko txartela.

a) Duración mínima: 20 horas.

Autopropultsatutako garabi mugikorren 	Ikastaroa	Ez

b) Programa mínimo:

operadorearen kalifikazio indibidualeko

1.– Generalidades:

txartela (A eta B kategoriak).

1.1.– Unidades.

ESPEZIALITATEA: MEATEGIAK

1.2.– Superficie.

Kategoria	Exijitutako titulazioa	Baliokidetasuna

1.3.– Volumen.

Meategiko makinistaren kalifikazio indibidualeko 	 Makineria maneiatzeko gaitasunari buruzko probak	EZ

1.4.– Teorema de Pitágoras.

txartela.

1.5.– Regla de tres.

IV. ERANSKINA
PRESTAKUNTZA IKASTAROEN GUTXIENEKO IRAUPENA ETA PROGRAMAK

IV.1.– Iturgintzarako kalifikazio indibidualeko txartela (barruko ur-instalazioak):

2.– Normas sobre dibujo técnico:

a) Gutxieneko iraupena: 20 ordu.

2.1.– Simbología.

b) Gutxieneko programa:

2.2.– Diseño de instalaciones.

1.– Alderdi orokorrak:

3.– Instalaciones interiores:

1.1.– Unitateak.

3.1.– Partes de una instalación.

1.2.– Azalera.

3.2.– Coeficientes de simultaneidad.

1.3.– Bolumena.

3.3.– Caudales mínimos de aparatos.

1.4.– Pitagorasen Teorema.

3.4.– Clasificación de suministros.

1.5.– Hirukotearen erregela.

4.– Materiales de las instalaciones:

2.– Marrazketa teknikoari buruzko arauak:

4.1.– Tuberías, válvulas y accesorios.

2.1.– Sinbologia.

4.2.– Bombas y depósitos.

2.2.– Instalazio-diseinua.

4.3.– Uniones.

3.– Barruko instalazioak:

5.– Dimensionamiento de las instalaciones:

3.1.– Instalazio baten zatiak.

5.1.– Diámetros de las diferentes partes.

3.2.– Aldiberekotasun-koefizienteak.

6.– Grupos de elevación.

3.3.– Aparatuen gutxieneko emariak.

7.– Pruebas.

3.4.– Horniduren sailkapena.

8.– Reglamentación.

4.– Instalazioen materialak:

Orden de 9 de diciembre de 1975 que aprueba la Norma Básica para instalaciones interiores de suministro de agua (BOE 13-01-1976) y cualquier otra reglamentación sobre la materia no incluida pero que haya sido publicada con posterioridad a esta Orden y con anterioridad superior a 5 meses a la fecha de celebración de las pruebas.

4.1.– Tutuak, balbulak eta osagarriak.

IV.2.– Carné de cualificación individual de operador industrial de calderas:

4.2.– Ponpak eta deposituak.

a) Duración mínima: 30 horas.

4.3.– Loturak.

b) Programa mínimo:

5.– Instalazioen neurriak ezartzea:

1.– Conceptos básicos.

5.1.– Zatien diametroak.

Matemática básica. Unidades. Presión. Temperatura. Cambios de estado: vaporización y condensación. Transmisión de calor: radiación, convección y conducción. Vapor de agua: saturado, sobrecalentado y recalentado. Volúmenes específicos de vapor. Calor específico. Relación entre presión y Temperatura del vapor.

6.– Jasotzeko multzoak.

2.– Generalidades sobre calderas.

7.– Probak.

Definiciones. Condiciones exigibles. Elementos de seguridad. Partes de una caldera. Superficie de calefacción: radiación y convección. Transmisión de calor en calderas según disposición y según circulación. Clasificación de calderas según sus características principales.

8.– Araudia.

3.– Combustión.

Agindua, 1975eko abenduaren 9koa, ur-hornidurako barruko instalazioetarako Oinarrizko Araua (1976-01-13ko BOE) eta Agindu honetan bildu ez den beste edozein araudi onartzen dituena, baldin eta araudi hori Agindu hau eman ondoren eta probak egin baino 5 hilabete geroago argitaratu bada.

Proceso de la combustión, volúmenes teóricos de aire y humos. Chimeneas. Tiro natural y forzado. Hogares en depresión y sobredepresión.

IV.2.– Galdaren industria-operadorearen kalifikazio indibidualeko txartela:

4.– Disposiciones generales constructivas en calderas pirotubulares.

a) Gutxieneko iraupena: 30 ordu.

Hogares lisos y ondulados. Cámaras de hogar, tubos, tirantes y pasadores. Fijación de tubos a las placas tubulares. Atirantado, barras tirantes, virotillos, cartelas. Cajas de humos. Puertas de registro; hombre, cabeza, mano y expansión de gases.

b) Gutxieneko programa:

5.– Disposiciones generales constructivas en calderas acuotubulares.

1.– Oinarrizko kontzeptuak.

Hogar. Haz vaporizador. Colectores. Tambores y domos. Fijación de tubos, tambores y colectores. Puertas de registro y expansión de gases. Economizadores. Calentadores de aire. Sobrecalentadores. Recalentadores. Calderas verticales, tubos field, tubos pantalla para llamas, calderas de vaporización instantánea, serpentines.

Oinarrizko matematika. Unitateak. Presioa. Tenperatura. Egoera-aldaketak: baporizazioa eta kondentsazioa. Beroaren transmisioa: erradiazioa, konbekzioa eta eroapena. Ur-lurruna: asea, gainberotzea eta birberotzea. Berariazko lurrun-bolumenak. Berariazko beroa. Presioaren eta lurrunaren tenperaturaren arteko lotura.

6.– Accesorios y elementos adicionales para calderas.

2.– Galdaren ezaugarri orokorrak.

Válvulas de paso, asiento y compuerta. Válvulas de retención, asiento clapeta y disco. Válvulas de seguridad. Válvulas de descarga rápida. Válvulas de purga continua. Indicadores de nivel, grifos y columna. Controles de nivel por flotador y por electrodos. Limitadores de nivel termostático. Bombas de agua de alimentación. Inyectores de agua, caballetes y turbinas para agua de alimentación. Manómetros y termómetros. Presostatos y termostatos. Tipos de quemadores. Elementos del equipo de combustión.

Definizioak. Exijitutako baldintzak. Segurtasun-elementuak Galdara baten zatiak. Berokuntza-azalera: erradiazioa eta konbekzioa. Bero-transmisioa galdaretan, antolamenduaren eta zirkulazioaren arabera. Galdaren sailkapena, haien ezaugarri nagusien arabera.

7.– Tratamiento del agua por calderas.

3.– Errekuntza.

Características del agua para calderas. Descalcificadores y desmineralizadores. Desgasificación térmica y por aditivos. Regularización del pH. Recuperación de condensados. Régimen de purgas a realizar.

Errekuntzaren prozesua, airearen eta keen bolumen teorikoak. Tximiniak. Tiro naturala eta behartua. Sakonuneetan eta sakonune handietan dauden etxeak.

8.– Conducción de calderas y su mantenimiento.

4.– Galdara pirotubularren eraikuntza xedapen orokorrak.

Primera puesta en marcha: inspecciones. Puesta en servicio. Puesta fuera de servicio. Causas que hacen aumentar la presión. Causas que hacen descender bruscamente el nivel. Comunicación o incomunicación de una caldera con otras. Mantenimiento de calderas. Conservación en paro prolongado.

Etxe lau eta ondulatuak. Etxeko kamerak, tutuak, tiranteak eta larakoak. Tutu-formako plaketan tutuak finkatzea. Tiranteak, barra tenkatuak, matrazuak, kartelak. Ke-kutxak. Erregistro-ateak; gizakia, burua, eskua eta gas-espantsioa.

9.– Reglamentación.

5.– Galdara akuotubularren eraikuntza xedapen orokorrak.

– Reglamento de Aparatos a Presión.

Etxea. Baporizazio-sorta. Kolektoreak. Danborrak eta domoak. Tutuak, danborrak eta kolektoreak finkatzea. Erregistroko eta gas-espantsioko ateak. Aurrezkailuak. Aire-berogailuak. Gainberogailuak. Birberogailuak. Galdara bertikalak, field tutuak, garretarako pantaila-tutuak, bat-bateko baporizazioko galdarak, hodibihurrak.

– Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. Parte relativa a calderas, economizadores y sobrecalentadores. Realización de pruebas hidráulicas. Partes diarios de operación.

6.– Galdaretarako osagarriak eta elementu gehigarriak.

IV.3.– Carné de cualificación individual para instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria (Instalador A).

Ixteko balbulak, asentu-balbulak eta uhate-balbulak. Euste-balbulak, asentu-balbulak, klapeta-balbulak eta disko-balbulak. Segurtasun-balbulak. Deskarga azkarreko balbulak. Purga iraunkorreko balbulak. Maila-adierazleak, iturriak eta zutabea. Flotagailu eta elektrodo bidezko maila-kontrolak. Maila termotatikoaren mugatzaileak. Elikatzeko ur-ponpak. Elikadura-uretarako ur-injektoreak, astoak eta turbinak. Manometroak eta termometroak. Presostatoak eta termostatoak. Erregailu motak. Errekuntza-ekipoaren elementuak.

a) Duración mínima: 385 horas, de las cuales 225 versarán sobre conocimientos técnicos (150 de temas teóricos y 75 de prácticos) y 160 sobre conocimientos específicos (100 de temas teóricos y 60 de temas prácticos).

7.– Galdaretarako uraren tratamendua.

b) Programa mínimo:

Galdaretarako uraren ezaugarriak. Deskaltzifikagailuak eta desmineralizagailuak. Desgasifikazio termikoa eta aditiboek eragindakoa. pH-aren erregularizazioa Kondentsatuak berreskuratzea. Egin beharreko purgen erregimena.

• Temas de conocimientos técnicos:

8.– Galdaren eroapena eta mantentzea.

1.– Generalidades sobre cálculo, equilibrado hidráulico y térmico, pruebas, funcionamiento y puesta en marcha de las instalaciones de calefacción y producción de agua caliente sanitaria.

Lehen martxan jartzea: ikuskatzeak. Zerbitzuan jartzea. Zerbitzutik kanpo jartzea. Presioa igoarazten duten arrazoiak. Maila bat-batean jaitsiarazten duten arrazoiak. Galdara baten eta beste galdara batzuen arteko komunikazioa edo inkomunikazioa. Galdarak mantentzea. Geldialdi luzean kontserbatzea.

2.– Tipos de uniones de tuberías, conductos, aparatos y accesorios y su ejecución.

9.– Arandia.

3.– Generalidades sobre dilatación térmica. Sustentación y anclaje de equipos, aparatos y accesorios y su ejecución.

– Presio Aparatuen Arautegia.

4.– Generalidades sobre corrosión y su tratamiento.

– 1244/1979 Errege Dekretua, apirilaren 4koa. Galdarei, aurrezkailuei eta gainberogailuei dagokien zatia. Proba hidraulikoak egitea. Eguneko operazio-parteak.

5.– Generalidades sobre los sistemas de regulación y control.

IV.3.– Berokuntzako eta ur bero sanitarioko instalazioetarako kalifikazio indibidualeko txartela (A instalatzailea).

6.– Conocimientos específicos de montaje, utilización y funcionamiento de los siguientes equipos y elementos:

a) Gutxieneko iraupena: 385 ordu; horietatik 225, jakintza teknikoei buruzkoak (150 ordu gai teorikoei buruzkoak, eta 75 ordu gai praktikoei buruzkoak), eta 160 ordu berariazko jakintzari buruzkoak (100 gai teorikoei buruzkoak, eta 60 gai praktikoei buruzkoak).

– Calderas.

b) Gutxieneko programa:

– Bombas.

• Jakintza teknikoei buruzko gaiak:

– Ventiladores.

1.– Berokuntzako eta ur bero sanitarioa sortzeko instalazioen kalkuluari, orekatze hidraulikoari eta termikoari, probei, funtzionamenduari eta martxan jartzeari buruzko ezaugarri orokorrak.

– Válvulas.

2.– Tutuak, hodiak, aparatuak eta osagarriak lotzeko moduak eta lotura horiek gauzatzea.

– Unidades terminales.

3.– Dilatazio termikoari buruzko ezaugarri orokorrak. Ekipo, aparatu eta osagarrien sostengua eta ainguraketa, eta sostengu eta ainguraketa horiek gauzatzea.

– Equipos de medida.

4.– Korrosioari buruzko ezaugarri orokorrak eta korrosioaren tratamendua.

7.– Conocimientos básicos de electricidad.

5.– Erregulazio- eta kontrol-sistemei buruzko ezaugarri orokorrak.

8.– Conocimientos básicos referentes a la alimentación de generadores con combustibles sólidos, líquidos y gaseosos.

6.– Honako ekipo eta elementu hauen muntaketari, erabilerari eta funtzionamenduari buruzko berariazko jakintzak:

• Temas de conocimientos específicos:

– Galdarak.

1.– Conocimientos básicos de ahorro de energía y protección del medio ambiente.

– Ponpak.

2.– Conocimientos del funcionamiento de las instalaciones y su mantenimiento.

– Haizagailuak.

3.– Conocimientos del reglaje de los equipos de regulación y control.

– Balbulak.

4.– Conocimientos básicos de tratamiento de agua.

– Unitate terminalak.

5.– Conocimientos básicos del funcionamiento y reparación de los equipos, elementos y sistemas de regulación automática.

– Neurrira egindako ekipoak.

6.– Conocimientos del equipo de equilibrado hidráulico y término de las instalaciones.

7.– Elektrizitateari buruzko oinarrizko jakintza.

7.– Conocimientos básicos sobre lubricación.

8.– Sorgailuak erregai solidoz, likidoz eta gaseosoz elikatzeari buruzko oinarrizko jakintzak.

8.– Conocimientos básicos sobre la instalación eléctrica de las instalaciones.

• Berariazko jakintzei buruzko gaiak:

9.– Conocimientos sobre prevención y control de la legionelosis en las instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria.

1.– Energia aurrezteari eta ingurumena babesteari buruzko oinarrizko jakintzak.

10.– Conocimientos sobre aplicaciones térmicas de la energía solar.

2.– Instalazioen funtzionamenduari eta mantentzeari buruzko jakintzak.

11.– Reglamentación:

3.– Erregulazio- eta kontrol-ekipoen doikuntzari buruzko jakintzak.

Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus instrucciones técnicas complementarias (ITC).

4.– Ur-tratamenduari buruzko oinarrizko jakintzak.

IV.4.– Carné de cualificación individual para instalaciones de climatización (Instalador B).

5.– Erregulazio automatikoko ekipo, elementu eta sistemen funtzionamenduari eta konponketari buruzko oinarrizko jakintzak.

a) Duración mínima: 355 horas, de las cuales 225 versarán sobre conocimientos técnicos (150 de temas teóricos y 75 de prácticos) y 130 sobre conocimientos específicos (80 de temas teóricos y 50 de temas prácticos).

6.– Orekatze hidraulikoko eta instalazioen amaierako ekipoari buruzko jakintzak.

b) Programa mínimo:

7.– Lubrifikazioari buruzko oinarrizko jakintzak.

• Temas de conocimientos técnicos:

8.– Instalazioen instalazio elektrikoari buruzko oinarrizko jakintzak.

1.– Generalidades sobre cálculo, equilibrado hidráulico y térmico, pruebas, funcionamiento y puesta en marcha de las instalaciones de climatización.

9.– Berokuntzako eta ur bero sanitarioko instalazioetan legionelosia prebenitu eta kontrolatzeari buruzko jakintzak.

2.– Tipos de uniones de tuberías, conductos, aparatos y accesorios y su ejecución.

10.– Eguzki-energiaren aplikazio termikoei buruzko jakintzak.

3.– Generalidades sobre dilatación térmica. Sustentación y anclaje de equipos, aparatos y accesorios y su ejecución.

11.– Araudia:

4.– Generalidades sobre corrosión y su tratamiento.

1751/1998 Errege Dekretua, uztailaren 31koa, eraikinetako instalazio termikoen arautegia (RITE) eta arautegi horren jarraibide tekniko osagarriak (ITC) onartzen dituena.

5.– Generalidades sobre los sistemas de regulación y control.

IV.4.– Girotzeko instalazioetarako kalifikazio indibidualeko txartela (B instalatzailea).

6.– Conocimientos específicos de montaje, utilización y funcionamiento de los siguientes equipos y elementos:

a) Gutxieneko iraupena: 355 ordu; horietatik 225, jakintza teknikoei buruzkoak (150 ordu gai teorikoei buruzkoak, eta 75 ordu gai praktikoei buruzkoak), eta 130 ordu berariazko jakintzei buruzkoak, (80 gai teorikoei buruzkoak, eta 50 gai praktikoei buruzkoak).

– Máquinas frigoríficas.

b) Gutxieneko programa:

– Bombas.

• Jakintza teknikoei buruzko gaiak:

– Ventiladores.

1.– Girotzeko instalazioen kalkuluari, orekatze hidraulikoari eta termikoari, probei, funtzionamenduari eta martxan jartzeari buruzko ezaugarri orokorrak.

– Válvulas.

2.– Tutuak, hodiak, aparatuak eta osagarriak lotzeko moduak eta lotura horiek gauzatzea.

– Unidades terminales.

3.– Dilatazio termikoari buruzko ezaugarri orokorrak. Ekipo, aparatu eta osagarrien sostengua eta ainguraketa, eta sostengu eta ainguraketa horiek gauzatzea.

– Equipos de medida.

4.– Korrosioari buruzko ezaugarri orokorrak eta korrosioaren tratamendua.

7.– Conocimientos básicos de electricidad.

5.– Erregulazio- eta kontrol-sistemei buruzko ezaugarri orokorrak.

8.– Conocimientos básicos referentes a la alimentación de generadores con combustibles sólidos, líquidos y gaseosos.

6.– Honako ekipo eta elementu hauen muntaketari, erabilerari eta funtzionamenduari buruzko berariazko jakintzak:

• Temas de conocimientos específicos:

– Hozteko makinak.

1.– Conocimientos básicos de ahorro de energía y protección del medio ambiente.

– Ponpak.

2.– Conocimientos del funcionamiento de las instalaciones y su mantenimiento.

– Haizagailuak.

3.– Conocimientos del reglaje de los equipos de regulación y control.

– Balbulak.

4.– Conocimientos básicos de tratamiento de agua.

– Unitate terminalak.

5.– Conocimientos básicos del funcionamiento y reparación de los equipos, elementos y sistemas de regulación automática.

– Ekipoak.

6.– Conocimientos del equipo de equilibrado hidráulico y término de las instalaciones.

7.– Elektrizitateari buruzko oinarrizko jakintzak.

7.– Conocimientos básicos sobre lubricación.

8.– Sorgailuak erregai solidoz, likidoz eta gaseosoz elikatzeari buruzko oinarrizko jakintzak.

8.– Conocimientos básicos sobre la instalación eléctrica de las instalaciones.

• Berariazko jakintzei buruzko gaiak:

9.– Conocimientos sobre prevención y control de la legionelosis en las instalaciones de climatización.

1.– Energia aurrezteari eta ingurumena babesteari buruzko oinarrizko jakintzak.

10.– Reglamentación:

2.– Instalazioen funtzionamenduari eta mantentzeari buruzko jakintzak.

Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus instrucciones técnicas complementarias (ITC).

3.– Erregulazio- eta kontrol-ekipoen doikuntzari buruzko jakintzak.

IV.5.– Carné de cualificación individual para mantenimiento de instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria (Mantenedor A).

4.– Ur-tratamenduari buruzko oinarrizko jakintzak.

a) Duración mínima: 385 horas, de las cuales 225 versarán sobre conocimientos técnicos (150 de temas teóricos y 75 de prácticos) y 160 sobre conocimientos específicos (100 de temas teóricos y 60 de temas prácticos).

5.– Erregulazio automatikoko ekipo, elementu eta sistemen funtzionamenduari eta konponketari buruzko oinarrizko jakintzak.

b) Programa mínimo:

6.– Orekatze hidraulikoko eta instalazioen amaierako ekipoari buruzko jakintzak.

• Temas de conocimientos técnicos:

7.– Lubrifikazioari buruzko oinarrizko jakintzak.

1.– Generalidades sobre cálculo, equilibrado hidráulico y térmico, pruebas, funcionamiento y puesta en marcha de las instalaciones de calefacción y producción de agua caliente sanitaria.

8.– Instalazioen instalazio elektrikoari buruzko oinarrizko jakintzak.

2.– Tipos de uniones de tuberías, conductos, aparatos y accesorios y su ejecución.

9.– Girotzeko instalazioetan legionelosia prebenitu eta kontrolatzeari buruzko jakintzak.

3.– Generalidades sobre dilatación térmica. Sustentación y anclaje de equipos, aparatos y accesorios y su ejecución.

10.– Araudia:

4.– Generalidades sobre corrosión y su tratamiento.

1751/1998 Errege Dekretua, uztailaren 31koa, eraikinetako instalazio termikoen arautegia (RITE) eta arautegi horren jarraibide tekniko osagarriak (ITC) onartzen dituena.

5.– Generalidades sobre los sistemas de regulación y control.

IV.5.– Berokuntzako eta ur bero sanitarioko instalazioak mantentzeko kalifikazio indibidualeko txartela (A mantentzailea).

6.– Conocimientos específicos de montaje, utilización y funcionamiento de los siguientes equipos y elementos:

a) Gutxieneko iraupena: 385 ordu; horietatik 225, jakintza teknikoei buruzkoak (150 ordu gai teorikoei buruzkoak, eta 75 ordu gai praktikoei buruzkoak), eta 160 ordu berariazko jakintzei buruzkoak, (100 gai teorikoei buruzkoak, eta 60 gai praktikoei buruzkoak).

– Calderas.

b) Gutxieneko programa:

– Bombas.

• Jakintza teknikoei buruzko gaiak:

– Ventiladores.

1.– Berokuntzako eta ur bero sanitarioa sortzeko instalazioen kalkuluari, orekatze hidraulikoari eta termikoari, probei, funtzionamenduari eta martxan jartzeari buruzko ezaugarri orokorrak.

– Válvulas.

2.– Tutuak, hodiak, aparatuak eta osagarriak lotzeko moduak, eta lotura horiek gauzatzea.

– Unidades terminales.

3.– Dilatazio termikoari buruzko ezaugarri orokorrak. Ekipo, aparatu eta osagarrien sostengua eta ainguraketa, eta sostengu eta ainguraketa horiek gauzatzea.

– Equipos de medida.

4.– Korrosioari buruzko ezaugarri orokorrak eta korrosioaren tratamendua.

7.– Conocimientos básicos de electricidad.

5.– Erregulazio- eta kontrol-sistemei buruzko ezaugarri orokorrak.

8.– Conocimientos básicos referentes a la alimentación de generadores con combustibles sólidos, líquidos y gaseosos.

6.– Honako ekipo eta elementu hauen muntaketari, erabilerari eta funtzionamenduari buruzko berariazko jakintzak:

• Temas de conocimientos específicos:

– Galdarak.

1.– Conocimientos básicos de ahorro de energía y protección del medio ambiente.

– Ponpak.

2.– Conocimientos del funcionamiento de las instalaciones y su mantenimiento.

– Haizagailuak.

3.– Conocimientos del reglaje de los equipos de regulación y control.

– Balbulak.

4.– Conocimientos sobre el reglaje y la regulación de los distintos tipos de quemadores.

– Unitate terminalak.

5.– Conocimientos de combustión.

– Neurtzeko ekipoak.

6.– Conocimientos básicos de tratamiento de agua.

7.– Elektrizitateari buruzko oinarrizko jakintzak.

7.– Conocimientos básicos del funcionamiento y reparación de los equipos, elementos y sistemas de regulación automática.

8.– Sorgailuak erregai solidoz, likidoz eta gaseosoz elikatzeari buruzko oinarrizko jakintzak.

8.– Conocimientos del equipo de equilibrado hidráulico y término de las instalaciones.

• Berariazko jakintzei buruzko gaiak:

9.– Conocimientos básicos sobre lubricación.

1.– Energia aurrezteari eta ingurumena babesteari buruzko oinarrizko jakintzak.

10.– Conocimientos sobre control, regulación y seguridad del conjunto caldera-quemador.

2.– Instalazioen funtzionamenduari eta mantentzeari buruzko jakintzak.

11.– Conocimientos básicos sobre la instalación eléctrica de las instalaciones.

3.– Erregulazio- eta kontrol-ekipoen doikuntzari buruzko jakintzak.

12.– Conocimientos sobre prevención y control de la legionelosis en las instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria.

4.– Erregailu mota guztien doikuntzari eta erregulazioari buruzko jakintzak.

13.– Mantenimiento de instalaciones de calefacción. Técnicas y criterios de mantenimiento preventivo y correctivo. Planteamiento y preparación de los trabajos de mantenimiento. Gestión del mantenimiento asistido por ordenador.

5.– Errekuntzari buruzko jakintzak.

14.– Procedimientos de reparación. Causas principales del mal funcionamiento.

6.– Ur-tratamenduari buruzko oinarrizko jakintzak.

15.– Reglamentación:

7.– Erregulazio automatikoko ekipo, elementu eta sistemen funtzionamenduari eta konponketari buruzko oinarrizko jakintzak.

Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus instrucciones técnicas complementarias (ITC).

8.– Orekatze hidraulikoko eta instalazioen amaierako ekipoari buruzko jakintzak.

IV.6.– Carné de cualificación individual para mantenimiento de instalaciones de climatización (Mantenedor B).

9.– Lubrifikazioari buruzko oinarrizko jakintzak.

a) Duración mínima: 355 horas, de las cuales 225 versarán sobre conocimientos técnicos (150 de temas teóricos y 75 de prácticos) y 130 sobre conocimientos específicos (80 de temas teóricos y 50 de temas prácticos).

10.– Galdara-erregailua multzoaren kontrolari, erregulazioari eta segurtasunari buruzko jakintzak.

b) Programa mínimo:

11.– Instalazioen instalazio elektrikoari buruzko oinarrizko jakintzak.

• Temas de conocimientos técnicos:

12.-Berokuntzako eta ur sanitarioko instalazioetan legionelosia prebenitu eta kontrolatzeari buruzko jakintzak.

1.– Generalidades sobre cálculo, equilibrado hidráulico y térmico, pruebas, funcionamiento y puesta en marcha de las instalaciones de acondicionamiento de aire.

13.– Berotzeko instalazioak mantentzea. Prebentzioko eta zuzentzeko mantentze-lanetarako teknika eta irizpideak. Mantentze-lanak planteatzea eta prestatzea. Ordenagailu bidez lagundutako mantentzea kudeatzea.

2.– Tipos de uniones de tuberías, conductos, aparatos y accesorios y su ejecución.

14.– Konpontzeko prozedurak. Funtzionamendu okerraren arrazoi nagusiak.

3.– Generalidades sobre dilatación térmica. Sustentación y anclaje de equipos, aparatos y accesorios y su ejecución.

15.– Araudia:

4.– Generalidades sobre corrosión y su tratamiento.

1751/1998 Errege Dekretua, uztailaren 31koa, eraikinetako instalazio termikoen arautegia (RITE) eta arautegi horren jarraibide tekniko osagarriak (ITC) onartzen dituena.

5.– Generalidades sobre los sistemas de regulación y control.

IV.6.– Girotzeko instalazioak mantentzeko kalifikazio indibidualeko txartela (B mantentzailea).

6.– Conocimientos específicos de montaje, utilización y funcionamiento de los siguientes equipos y elementos:

a) Gutxieneko iraupena: 355 ordu; horietatik 225, jakintza teknikoei buruzkoak (150 ordu gai teorikoei buruzkoak, eta 75 ordu gai praktikoei buruzkoak), eta 130 ordu berariazko jakintzei buruzkoak, (80 gai teorikoei buruzkoak, eta 50 gai praktikoei buruzkoak).

– Máquinas frigoríficas.

b) Gutxieneko programa:

– Bombas.

• Jakintza teknikoei buruzko gaiak:

– Ventiladores.

1.– Airea girotzeko instalazioen kalkuluari, orekatze hidraulikoari eta termikoari, probei, funtzionamenduari eta martxan jartzeari buruzko ezaugarri orokorrak.

– Válvulas.

2.– Tutuak, hodiak, aparatuak eta osagarriak lotzeko moduak eta lotura horiek gauzatzea.

– Unidades terminales.

3.– Dilatazio termikoari buruzko ezaugarri orokorrak. Ekipo, aparatu eta osagarrien sostengua eta ainguraketa, eta sostengu eta ainguraketa horiek gauzatzea.

– Equipos de medida.

4.– Korrosioari buruzko ezaugarri orokorrak eta korrosioaren tratamendua.

7.– Conocimientos básicos de electricidad.

5.– Erregulazio- eta kontrol-sistemei buruzko ezaugarri orokorrak.

8.– Conocimientos básicos referentes a la alimentación de generadores con combustibles sólidos, líquidos y gaseosos.

6.– Honako ekipo eta elementu hauen muntaketari, erabilerari eta funtzionamenduari buruzko berariazko jakintzak:

• Temas de conocimientos específicos:

– Hozteko makinak.

1.– Conocimientos básicos de ahorro de energía y protección del medio ambiente.

– Ponpak.

2.– Conocimientos del funcionamiento de las instalaciones y su mantenimiento.

– Haizagailuak.

3.– Conocimientos del reglaje de los equipos de regulación y control.

– Balbulak.

4.– Conocimientos básicos de tratamiento de agua.

– Unitate terminalak.

5.– Conocimientos básicos del funcionamiento y reparación de los equipos, elementos y sistemas de regulación automática.

– Neurtzeko ekipoak.

6.– Conocimientos del equipo de equilibrado hidráulico y término de las instalaciones.

7.– Elektrizitateari buruzko oinarrizko jakintzak.

7.– Conocimientos básicos sobre lubricación.

8.– Sorgailuak erregai solidoz, likidoz eta gaseosoz elikatzeari buruzko oinarrizko jakintzak.

8.– Conocimientos sobre fluidos refrigerantes y su manipulación.

• Berariazko jakintzei buruzko gaiak:

9.– Conocimientos básicos sobre la instalación eléctrica de las instalaciones.

1.– Energia aurrezteari eta ingurumena babesteari buruzko oinarrizko jakintzak.

10.– Conocimientos sobre prevención y control de la legionelosis en las instalaciones de climatización.

2.– Instalazioen funtzionamenduari eta mantentzeari buruzko jakintzak.

11.– Mantenimiento de instalaciones de climatización. Técnicas y criterios de mantenimiento preventivo y correctivo. Planteamiento y preparación de los trabajos de mantenimiento. Gestión del mantenimiento asistido por ordenador.

3.– Erregulazio- eta kontrol-ekipoen doikuntzari buruzko jakintzak.

12.– Procedimientos de reparación. Causas principales del mal funcionamiento.

4.– Ur-tratamenduari buruzko oinarrizko jakintzak.

13.– Reglamentación.

5.– Erregulazio automatikoko ekipo, elementu eta sistemen funtzionamenduari eta konponketari buruzko oinarrizko jakintzak.

Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus instrucciones técnicas complementarias (ITC).

6.– Orekatze hidraulikoko eta instalazioen amaierako ekipoari buruzko jakintzak.

IV.7.– Carné de cualificación individual de baja tensión- Categoría básica.

7.– Lubrifikazioari buruzko oinarrizko jakintzak.

a) Duración mínima: 40 horas para los técnicos de grado medio con experiencia mínima de un año y de 100 horas para los técnicos de grado medio sin experiencia en empresas de instalaciones eléctricas.

8.– Hozgarriei eta hozgarriak maneiatzeari buruzko jakintzak.

b) Programa mínimo:

9.– Instalazioen instalazio elektrikoari buruzko oinarrizko jakintzak.

– El riesgo eléctrico.

10.– Girotzeko instalazioetan legionelosia prebenitu eta kontrolatzeari buruzko jakintzak.

– Efectos de la corriente en el cuerpo humano.

11.– Girotzeko instalazioak mantentzea. Prebentzioko eta zuzentzeko mantentze-lanetarako teknika eta irizpideak. Mantentze-lanak planteatzea eta prestatzea. Ordenagailu bidez lagundutako mantentzea kudeatzea.

– Norma UNE 20572-1.

12.– Konpontzeko prozedurak. Funtzionamendu okerraren arrazoi nagusiak.

– Seguridad y salud en los trabajos eléctricos. Trabajos en tensión.

13.– Araudia:

– Instalaciones temporales y obras. ITC BT 33.

1751/1998 Errege Dekretua, uztailaren 31koa, eraikinetako instalazio termikoen arautegia (RITE) eta arautegi horren jarraibide tekniko osagarriak (ITC) onartzen dituena.

– Elección de los materiales eléctricos en función de las condiciones de servicio y las influencias externas.

IV.7.– Behe-tentsioko kalifikazio indibidualeko txartela – Oinarrizko Kategoria.

– Norma UNE 20460-3.

a) Gutxieneko iraupena: 40 ordu instalazio elektrikoen enpresetan gutxienez urtebeteko esperientzia duten maila ertaineko teknikarientzat, eta 100 ordu esperientziarik ez duten maila ertaineko teknikarientzat.

– Clasificación de los materiales en función de su grado de protección.

b) Gutxieneko programa:

– Norma UINE 20324.

– Arrisku elektrikoa.

– Norma UNE EN 50102.

– Korronteak giza gorputzari eragiten dizkion efektuak.

– ITC BT 43.

– UNE 20572-1 Araua.

– Centros de transformación. Tipos. Puestas a tierra.

– Lan elektrikoen segurtasuna eta osasuna. Tentsio-lanak.

– Sistemas de conexión de neutro y de masas. Tipos. Cómo condicionan a la elección de protecciones.

– Aldi baterako instalazioak eta obrak. ITC BT 33.

– ITC BT 08.

– Material elektrikoak hautatzea, zerbitzu-baldintzen eta kanpoko eraginen arabera.

– Medidas de Protección contra contactos directos.

– UNE 20460-3 Araua.

– Medidas de Protección contra contactos indirectos. Selectividad.

– Materialak sailkatzea babes-mailaren arabera.

– Inmunidad.

– UINE 20324 Araua.

– Medidas de Protección contra sobretenciones.

– UNE EN 50102 Araua.

– Medidas de Protección contra sobreintensidades.

– ITC BT 43.

– Medidas de Protección contra cortocircuitos. Selectividad.

– Transformazio-zentroak. Motak. Lurrerako konexioak.

– El interruptor mangnetotérmico y el interruptor diferencial. Principios de funcionamiento. Sensibilidades. Curvas…

– Neutroko eta masetako konexio-sistemak. Motak. Babesak hautatzerakoan nolako eragina duten.

– Instalaciones de puesta a tierra en Baja Tensión.

– ITC BT 33.

– Conexiones equipotenciales.

– Zuzeneko harremanen aurkako Babes Neurriak.

– Verificación de las instalaciones. Puntos de control. Medidas eléctricas.

– Zeharkako harremanen aurkako Babes Neurriak. Selektibitatea.

– Tramitación de instalaciones ante Industria y antes Compañías Suministradoras.

– Immunitatea.

– Certificado de la Instalación.

– Gaintentsioen aurkako Babes Neurriak.

– Memoria técnica de diseño.

– Gainintentsitateen aurkako Babes Neurriak.

– Proyectos.

– Zirkuitulaburren aurkako Babes Neurriak. Selektibitatea.

– Dibujo e interpretación de esquemas eléctricos unificares, multifilares, maniobra.

– Etengailu magnetotermikoa eta etengailu diferentziala. Funtzionamendu-printzipioak. Sentikortasunak. Kurbak…

– Cálculos de Intensidades de cortocircuito.

– Behe Tentsioko lur-konexioko instalazioak.

– Idem de conductores por densidad de corriente y por c.d.t.

– Konexio ekipotentzialak.

– El RBT 2002 y sus ITC. Guía Técnica de Aplicación. Elementos esenciales.

– Instalazioak egiaztatzea. Kontrol-puntuak. Neurri elektrikoak.

– Normas UNE importantes de obligado cumplimiento.

– Industria Sailaren eta Konpainia Hornitzaileen aurrean instalazioak izapidetzea.

– Directivas de BT, ATEX y Seguridad de Máquinas.

– Instalazioaren ziurtagiria.

IV.8.– Carné de cualificación individual de baja tensión- Especialidades.

– Diseinu-memoria teknikoa.

a) Duración mínima: 40 horas para los técnicos de grado medio con experiencia mínima de un año y de 100 horas para los técnicos de grado medio sin experiencia en empresas de instalaciones eléctricas.

– Proiektuak.

b) Programa mínimo:

– Eskema elektrikoak marraztu eta interpretatzea (unifikarrak, kable anitzekoak, maniobrakoak).

El mismo que para la categoría básica (IV.7), con el siguiente contenido añadido:

– Zirkuitulaburreko Intentsitateen kalkuluak.

– Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regula las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimiento de autorización de instalaciones de energía eléctrica (BOE de 27 de diciembre de 2000, con rectificación en el BOE de 13 de marzo de 2001).

– Gauza bera korronte-dentsitate bidezko eta tentsio-erortze bidezko eroaleei dagokienez.

– Título III, Capítulo II "Acometidas eléctricas y demás actuaciones necesarias para atender el suministro".

– RBT 2002 eta horren ATO/ITC. Aplikazioko Gida Teknikoa. Funtsezko elementuak.

– Título VI, Capítulo I, Sección 3.ª "Traspaso y subrogación de los contratos de suministro a tarifa y de acceso a las redes". Sección 6.ª "Medida y control" y Capítulo II "Calidad de servicio".

– Nahitaez bete beharreko UNE arauak.

– Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, publicado en el BOE de 18 de septiembre de 2002.

– BT, ATEX eta Makinen Segurtasunari buruzko Zuzentarauak.

– Instrucciones Técnicas Complementarias denominadas ITC-BT, que desarrollan el citado Reglamento, aprobadas por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y publicadas en el BOE de 18 de septiembre de 2002.

IV.8.– Behe-tentsioko kalifikazio indibidualeko txartela. Espezialitateak.

– Las Normas UNE siguientes: Normas UNE señaladas para la categoría básica y las siguientes; UNE 20615, UNE 20615/1C, UNE 20615/2C, UNE-EN 50015, UNE-EN 50018, UNE-EN 50020, UNE-EN 50039, UNE-EN 50107, UNE-EN 50281-1-2, UNE-EN 60079-10, UNE-EN 60079-14, UNE-EN 60079-17.

a) Gutxieneko iraupena: 40 ordu instalazio elektrikoen enpresetan gutxienez urtebeteko esperientzia duten maila ertaineko teknikarientzat, eta 100 ordu esperientziarik ez duten maila ertaineko teknikarientzat.

IV.9.– Carné de cualificación individual para instalaciones frigoríficas.

b) Gutxieneko programa:

a) Duración mínima: 100 horas.

Oinarrizko kategoriarako adierazi dena (IV.7); horri honako hauek gehituko zaizkio:

b) Programa mínimo:

– 1955/2000 Errege Dekretua, abenduaren 1ekoa, energia elektrikoaren garraioa, banaketa, merkaturatzea eta hornidura eta instalazioak baimentzeko prozedurak arautzen dituena (2000ko abenduaren 27ko BOE; 2001eko martxoaren 13ko BOEk berretsi zuen).

1.– Generalidades sobre matemáticas y física. Unidades frigoríficas. Terminología.

– III. titulua, II. kapitulua "Hargune elektrikoak eta hornidurarako beharrezkoak diren gainerako jarduerak".

2.– Fluidos frigorígenos. Características, clasificación, nomenclatura. Protección de la capa de ozono.

– VI. titulua, I. kapitulua, 3. atala "Tarifa-hornidurako eta sareetara sartzeko kontratuak eskualdatu eta subrogatzea". 6. atala. "Neurria eta kontrola" eta II. kapitulua "Zerbitzu-kalitatea".

3.– Dibujo técnico: simbología y diseño de instalaciones. Esquemas de principio.

– Behe Tentsiorako Arautegi Elektronikoa, abuztuaren 2ko 842/2002 Errege Dekretuak onartua. BOEn argitaratu zen, 2002ko irailaren 18an.

4.– Ciclo frigorífico. Diagrama de Mollier. Psicrometría. Diagrama entálpico.

– Arautegi hori garatzen duten Jarraibide Tekniko Osagarriak (ITC-BT). Abuztuaren 2ko 842/2002 Errege Dekretuak onartu zituen, eta 2002ko irailaren 18ko BOEn argitaratu ziren.

5.– Cálculo de necesidades frigoríficas. Hoja de cálculo de una instalación.

– Honako UNE Arau hauek: oinarrizko kategoriarako adierazitako UNE Arauak eta beste hauek: UNE 20615, UNE 20615/1C, UNE 20615/2C, UNE-EN 50015, UNE-EN 50018, UNE-EN 50020, UNE-EN 50039, UNE-EN 50107, UNE-EN 50281-1-2, UNE-EN 60079-10, UNE-EN 60079-14, UNE-EN 60079-17.

6.– Descripción de instalaciones frigoríficas. Análisis de sus elementos y funciones.

IV.9.– Hozteko instalazioetarako kalifikazio indibidualeko txartela.

7.– Materiales. Normas UNE. Dimensionamiento de tuberías. Tipos de soldaduras. Aislamiento.

a) Gutxieneko iraupena: 100 ordu.

8.– Compresor. Definición, comportamiento y tipos. Subenfriamiento. Lubricantes. Cálculo.

b) Gutxieneko programa:

9.– Evaporador. Definición y comportamiento. Desescarche. Cálculo.

1.– Matematikari eta fisikari buruzko jakintza orokorrak. Hozteko unitateak. Terminologia.

10.– Condensador. Definición y comportamiento. Cálculo.

2.– Fluido frigorigenoak. Ezaugarriak, sailkapena, nomenklatura. Ozono-geruza babestea.

11.– Válvula de expansión. Definición y comportamiento. Cálculo.

3.– Marrazketa teknikoa: sinbologia eta instalazio-diseinua. Oinarrizko eskemak.

12.– Aparatos anexos al circuito. Filtros, separadores de aceite, recipientes de líquidos, manómetros...

4.– Hoztearen zikloa. Mollieren diagrama. Psikrometria. Entalpi diagrama.

13.– Protección de las instalaciones contra las sobrepresiones. Automatismos.

5.– Hozteko beharren kalkulua. Instalazio baten kalkulu-orria.

14.– Ubicación de equipos compactos y partidos. Salas de máquinas.

6.– Hozteko instalazioak deskribatzea. Hozteko instalazioen elementuak eta funtzioak.

15.– Ventilación de compresores y condensadores.

7.– Materialak. UNE Arauak. Tutuen neurriak ezartzea. Soldadura motak. Isolamendua.

16.– Ruido y vibraciones. Su absorción.

8.– Konpresorea. Definizioa, funtzionamendua eta motak. Super-hoztea. Lubrifikatzaileak. Kalkulua.

17.– Instalaciones eléctricas en cámaras y salas de máquinas.

9.– Lurrungailua. Definizioa eta funtzionamendua. Izotza kentzea. Kalkulua.

18.– Ejecución y puesta en marcha de una instalación frigorífica. Carga de fluido frigorígeno. Ajustes y pruebas.

10.– Kondentsadorea. Definizioa eta funtzionamendua. Kalkulua.

19.– Ahorro de energía.

11.– Espantsio-balbula. Definizioa eta funtzionamendua. Kalkulua.

20.– Seguridad en el montaje y mantenimiento de equipos e instalaciones frigoríficas. Planes y normas de seguridad e higiene.

12.– Zirkuituari erantsitako aparatuak. Iragazkiak, olio-bereizgailuak, likido-ontziak, manometroak...

21.– Legalización de instalaciones frigoríficas. Proyecto. Libro registro del usuario. Contrato de mantenimiento. Inspecciones periódicas.

13.– Instalazioak gainpresioen aurka babestea. Automatismoak.

22.– Reglamentación:

14.– Ekipo trinko eta zatituak kokatzea. Makina-gelak.

– Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas.

15.– Konpresore eta kondentsadoreen aireztapena.

– Reglamento de Aparatos a Presión (ITC-MIE-AP-9).

16.– Zarata eta bibrazioak. Nola xurgatzen diren.

– Directiva 1997/23/CE, sobre equipos a presión.

17.– Ganbera eta makina-geletako instalazio elektrikoak.

– Reglamento de Baja Tensión.

18.– Hozteko instalazio bat gauzatzea eta martxan jartzea. Fluido frigorigenoa kargatzea. Doitzeak eta probak.

– Reglamento Europeo 2037/2000, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono.

19.– Energia aurreztea.

– Normas UNE.

20.– Segurtasuna hozteko ekipo eta instalazioak muntatu eta mantentzerakoan. Segurtasunari eta higieneari buruzko planak eta arauak.

– Reglamento sobre Prevención y Control de la Legionelosis en Instalaciones de riesgo.

21.– Hozteko instalazioak legeztatzea. Proiektua. Erabiltzailea erregistratzeko liburua. Mantentze-kontratua. Aldizkako ikuskatzeak.

IV.10.– Carné de cualificación individual para conservación y reparación de instalaciones frigoríficas.

22.– Arandia:

a) Duración mínima: 140 horas.

– Hozteko Instalazioetarako Segurtasun Arautegia.

b) Programa mínimo: el curso será análogo al indicado para ejecutar instalaciones frigoríficas (II.9) completándolo con los siguientes temas:

– Presio Aparatuen Arautegia (ITC-MIE-AP-9).

1.– Mantenimiento de instalaciones frigoríficas. Técnicas y criterios de mantenimiento preventivo y correctivo. Mantenimiento higiénico-sanitario contra la legionelosis. Planteamiento y preparación de los trabajos de mantenimiento. Gestión del mantenimiento asistido por ordenador.

– 1997/23/EB zuzentaraua, presio-ekipoei buruzkoa.

2.– Medición de las características de una instalación. Rendimiento volumétrico de una instalación. Potencia frigorífica. Medición de caudales. Búsqueda de averías en instalaciones frigoríficas.

– Behe Tentsioko Arautegia.

3.– Procedimientos de reparación. Causas principales del mal funcionamiento. Intervención en el compresor. Lubricación. Refrigerantes: su manipulación y recuperación.

– 2037/2000 Europar Arautegia, ozono-geruza agortzen duten substantziei buruzkoa.

IV.11.– Carné de cualificación individual para instalaciones de gas, categoría IGI.

– UNE Arauak.

a) Duración mínima: 120 horas.

– Arrisku-instalazioetan legionelosia prebenitzeari eta kontrolatzeari buruzko arautegia.

b) Programa mínimo:

IV.10.– Hozteko instalazioak kontserbatu eta konpontzeko kalifikazio indibidualeko txartela.

A) Requerimientos teóricos:

a) Gutxieneko iraupena: 140 ordu.

1.– Matemáticas.

b) Gutxieneko programa: ikastaroa hotzeko instalazioak gauzatzeko adierazi denaren antzekoa izango da (II.9), eta honako gai hauekin osatuko da:

– Números enteros y decimales.

1.– Hozteko instalazioak mantentzea. Prebentzioko eta zuzentzeko mantentze-lanetarako teknika eta irizpideak. Legionelosiaren aurkako mantentze higieniko-sanitarioa. Mantentze-lanak planteatzea eta prestatzea. Ordenagailu bidez lagundutako mantentzea kudeatzea.

– Operaciones básicas con números enteros y decimales (máximo 4 enteros y 3 decimales).

2.– Instalazio baten ezaugarriak neurtzea. Instalazio baten errendimendu bolumetrikoa. Hozteko ahalmena. Emariak neurtzea. Hozteko instalazioetan matxurak bilatzea.

– Números quebrados. Reducción de un número quebrado a un número decimal.

3.– Konpontzeko prozedurak. Funtzionamendu okerraren arrazoi nagusiak. Konpresorean esku hartzea. Lubrifikazioa. Hozgarriak: maneiatzea eta berreskuratzea.

– Proporcionalidades.

IV.11.– Gas-instalazioetarako kalifikazio indibidualeko txartela, IG I kategoria.

– Regla de tres simple.

a) Gutxieneko iraupena: 120 ordu.

– Porcentajes.

b) Gutxieneko programa:

– S. I. longitud (m, dm, cm y mm), superficies (m2, dm2, cm2 y mm2) y volúmenes (m3, dm3, litro, cm3 y mm3).

A) Eskakizun teorikoak:

– Líneas: rectas y curvas, paralelas y perpendiculares, horizontales, verticales o inclinadas.

1.– Matematika.

– Angulo: denominación. Unidades angulares (sistema sexagesimal). Angulo recto, agudo, obtuso. Concepto de pendiente.

– Osoko zenbakiak eta hamartarrak.

– Polígonos: cuadrados, rectángulo y triángulo.

– Oinarrizko eragiketak osoko zenbakiak eta hamartarrak erabiliz (gehienez, 4 osoko zenbaki eta 3 hamartar).

– Superficies: cuadrado, triángulo, rectángulo.

– Zatikiak. Zatiki bat hamartar bihurtzea.

– Volúmenes: paralepípedos.

– Proportzionaltasunak.

2.– Física.

– Hirukotearen erregela bakuna.

– La materia: partícula, molécula, átomo, molécula simple, molécula compuesta. Sustancia simple y compuesta.

– Ehunekoak.

– Estados de la materia: estado sólido, estado líquido, estado gaseoso: movimiento de las moléculas. Forma y volumen. Choques entre moléculas.

– Unitateen Nazioarteko Sistema: luzerak (m, dm, cm eta mm), azalerak (m2, dm2, cm2, eta mm2) eta bolumenak (m3, dm3, litro, cm3 eta mm3).

– Fuerza, masa aceleración y peso: conceptos. Unidades SI.

– Lerroak: zuzen eta kurbak, paralelo eta perpendikularrak, horizontalak, bertikalak edo okerrak.

– Presión: concepto de presión. Presión estática. Diferencia de presiones. Principio de Pascal. Unidades (Pa, bar). Presión atmosférica. Presión absoluta y presión relativa o efectiva. Manómetros: de líquido y metálicos. Otras unidades de presión (mca, nmHg, atm). Pérdida de carga.

– Angelua: izendapena. Angelu-unitateak (sistema sexagesimala). Angelu zuzena, zorrotza, kamutsa. Malda-kontzeptua.

– Energía, potencia y rendimiento:

– Poligonoak: karratua, laukizuzena eta triangelua.

– Concepto de Energía. Sus clases. Unidades SI y equivalencias.

– Azalerak: karratua, triangelua, laukizuzena.

– Concepto de potencia. Fórmula de la potencia. Unidades SI.

– Bolumenak: paralepipedoak.

– Concepto de rendimiento. Su expresión.

2.– Fisika.

– El calor:

– Materia: partikula, molekula, atomoa, molekula bakuna, molekula konposatua. Substantzia bakuna eta konposatua.

– Concepto de calor. Unidades. Calor específico. Intercambio de calor. Cantidad de calor. PCS y PCI.

– Materiaren egoerak: egoera solidoa, egoera likidoa, egoera gaseosoa. Molekulen mugimendua. Forma eta bolumena. Molekulen arteko talkak.

– Temperatura:

– Indarra, masa, azelerazioa eta pisua. Kontzeptuak. Unitateen Nazioarteko Sistema.

– Concepto; medidas; escala Celsius (centígrada).

– Presioa. Presio-kontzeptua. Presio estatikoa. Presioen ateko aldea. Pascalen printzipioa. Unitateak (Pa, bar). Presio atmosferikoa. Presio absolutua eta presio erlatiboa. Manometroak: likidodunak eta metalezkoak. Bestelako presio-unitateak (mca, nmHg, atm). Karga-galera.

– Efectos del calor:

– Energia, potentzia eta errendimendua:

– Dilatación; calor sensible; cambios de estado; fusión, solidificación, vaporización, condensación.

– Energia-kontzeptua. Energia motak. Unitateen Nazioarteko Sistema eta baliokidetasunak.

– Transmisión del calor:

– Potentzia-kontzeptua. Potentziaren formula. Unitateen Nazioarteko Sistema.

– Por conducción; materiales conductores, aislantes y refractarios.

– Errendimendu-kontzeptua. Horren adierazpena.

– Por convección.

– Beroa:

– Por radiación.

– Bero-kontzeptua. Unitateak. Berariazko beroa. Bero-trukea. Bero kantitatea Goreneko Bero Ahalmena eta Gutxieneko Bero Ahalmena.

– Caudal: concepto y unidades (m3/h, Kg/h).

– Tenperatura:

– Tensión, resistencia, intensidad: concepto y unidades.

– Kontzeptua; neurriak, Celsius eskala (zentigradua).

– Potencia y energía: concepto y unidades.

– Beroaren efektuak:

3.– Química.

– Dilatazioa; bero sentikorra; egoera-aldaketak; fusioa, solidotzea, baporizazioa, kondentsazioa.

– Elementos y cuerpos químicos presentes en los gases combustibles: nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, compuestos del carbono (CO 2 y CO). Hidrocarburos (GLP), metano, etano, propano, butano.

– Beroaren transmisioa:

– El aire como mezcla.

– Eroapen bidez, material eroaleak, isolatzaileak eta erregogorrak.

– Gases combustibles comerciales: familias, gas manufacturado, aire propanado, aire metanado, gases licuados del petróleo (butano y propano), gas natural: obtención y características (composición, PCS, densidad relativa, humedad).

– Konbekzio bidez.

– Combustión: combustible y comburente. Reacciones de combustión. Combustión completa e incompleta. Aire primario y aire secundario. Llama blanca y azul. Temperatura de ignición y de inflamación. Poder calorífico superior.

– Erradiazio bidez.

4.– Dibujo técnico: simbología y diseño de instalaciones.

– Emaria: kontzeptua eta unitateak (m3/h, kg/h).

5.– Materiales, uniones y accesorios.

– Tentsioa, erresistentzia, intentsitatea: kontzeptua eta unitateak.

5.1.– Tuberías:

– Potentzia eta energia: kontzeptua eta unitateak.

5.1.1.– Tubería de plomo. Características técnicas y comerciales.

3.– Kimika.

5.1.2.– Tubería de acero. Características técnicas y comerciales.

– Gas erregaietan dauden elementu eta gorputz kimikoak: nitrogenoa, hidrogenoa, oxigenoa, karbonoaren konposatuak (CO 2 eta CO). Hidrokarburoak (GLP), metanoa, etanoa, propanoa, butanoa.

5.1.3.– Tubería de cobre. Características técnicas y comerciales.

– Airea nahasketa gisa.

5.1.4.– Tubería flexible. Características técnicas y comerciales.

– Gas erregai komertzialak: familiak, gas manufakturatua, aire propanatua, aire metanatua, petroliotik likidotutako gasak (butanoa eta propanoa), gas naturala: nola lortzen den eta ezaugarriak (konposizioa, Goreneko Bero Ahalmena, dentsitate erlatiboa, hezetasuna).

5.2. Uniones:

– Errekuntza: erregaia eta erregarria. Errekuntza-erreakzioak. Errekuntza osoa eta osatu gabea. Aire primarioa eta aire sekundarioa. Gar zuria eta urdina. Sutze- eta sugar-tenperatura. Goreneko bero-ahalmena.

5.2.1.– Uniones mecánicas:

4.– Marrazketa teknikoa: sinbologia eta instalazio-diseinua.

5.2.1.1.– Bridas. Definición y utilización.

5.– Materialak, loturak eta osagarriak.

5.2.1.2.– Racores. Definición y utilización.

5.1.– Tutuak:

5.2.1.3.– Ermeto o similares. Definición y utilización.

5.1.1.– Berunezko tutuak. Ezaugarri tekniko eta komertzialak.

5.2.2.– Tipos de soldadura.

5.1.2.– Altzairuzko tutuak. Ezaugarri tekniko eta komertzialak.

5.2.2.1.– Soldadura plomoplomo:

5.1.3.– Kobrezko tutuak. Ezaugarri tekniko eta komertzialak.

– Desoxidantes.

5.1.4.– Tutu malguak. Ezaugarri tekniko eta komertzialak.

– Aleaciones para soldar.

5.2.– Loturak:

– Soplete de propanobutano.

5.2.1.– Lotura mekanikoak.

– Lamparilla a gasolina.

5.2.1.1.– Bridak. Definizioa eta erabilera.

5.2.2.2.– Soldadura por capilaridad: blanda y fuerte.

5.2.1.2.– Errakoreak. Definizioa eta erabilera.

5.2.2.3.– Soldadura oxiacetilénica (botellas + manorreductores, soplete, llamas para soldar, material de aportación, sistemas de soldeo. Incidentes durante el soldeo).

5.2.1.3.– Ermetoak edo antzekoak. Definizioa eta erabilera.

5.2.2.4.– Soldadura eléctrica por arco. Grupos transformadores: tipos, electrodos: clases.

5.2.2.– Soldadura motak.

5.2.3.– Uniones soldadas:

5.2.2.1.– Beruna-beruna soldadura:

5.2.3.1.– Plomo-plomo.

– Desoxidatzaileak.

5.2.3.2.– Plomocobre, bronce o latón.

– Soldatzeko aleazioak.

5.2.3.3.– Cobrecobre, latón, bronce.

– Propanobutano-sopletea.

5.2.3.4.– Aceroacero.

– Gasolina-lanparatxoa.

5.2.3.5.– Acerocobre, latón.

5.2.2.2.– Kapilaritate bidezko soldadura. Biguna eta sendoa.

5.2.3.6.– Aceroplomo (con manguito).

5.2.2.3.– Soldadura oxiazetilenikoa (botilak + presio-erreguladoreak, sopletea, soldatzeko garrak, ekarpen-materiala, soldatzeko sistemak. Soldatu bitarteko gertakariak).

5.2.3.7.– Latónlatón, bronce.

5.2.2.4.– Arku bidezko soldadura elektrikoa. Multzo transformatzaileak: motak, elektrodoak: klaseak.

5.2.3.8.– Broncebronce.

5.2.3.– Soldatutako loturak:

5.3.– Accesorios:

5.2.3.1.– Beruna-beruna.

5.3.1.– De tuberías.

5.2.3.2.– Beruna-kobrea, brontzea edo letoia.

5.3.2.– Para sujeción de tuberías (soporte y abrazaderas).

5.2.3.3.– Kobrea-kobrea, letoia, brontzea.

5.3.3.– Pasamuro de fachada, interiores a la vista, de techo.

5.2.3.4.– Altzairua-altzairua.

5.3.4.– Fundas o vainas.

5.2.3.5.– Altzairua-kobrea, letoia.

5.3.5.– Protecciones mecánicas de tuberías de plomo.

5.2.3.6.– Altzairua-beruna (mahukarekin).

5.4.– Instalaciones de tuberías, pruebas y ensayos.

5.2.3.7.– Letoia-letoia, brontzea.

5.5.– Instalación de contadores.

5.2.3.8.– Brontzea-brontzea.

5.6.– Ventilación de locales.

5.3.– Osagarriak:

– Evacuación de gases quemados.

5.3.1.– Tutuenak.

– Entrada de aire para la combustión.

5.3.2.– Tutuei eustekoak (euskarria eta bridak).

– Ventilación.

5.3.3.– Alderik aldeko zuloak. Fatxadakoak, barnealdekoak, sabaikoak.

5.7.– Quemadores.

5.3.4.– Zorroak.

– Generalidades.

5.3.5.– Berunezko tutuen babes mekanikoak.

– Quemadores atmosféricos: de llama blanca, de llama azul e infrarrojos.

5.4.– Tutu, proba eta entseguen instalazioak.

– Descripción (inyector, órganos de regulación de aire primarios, mezclador o Venturi, cabeza del quemador).

5.5.– Kontagailuen instalazioa.

– Funcionamiento (porcentaje de aireación primaria, estudio de las llamas. Desprendimiento. Retorno, estabilidad, puntas amarillas. Factores que influyen en la estabilidad y aspecto de las llamas.

5.6.– Lokalen aireztapena.

5.8.– Dispositivos de protección y seguridad de aparatos.

– Erretako gasen ebakuazioa.

– Definición.

– Errekuntzarako airea sartzea.

– Tipos:

– Aireztapena.

– Bimetálicos. Definición y funcionamiento.

5.7.– Erregailuak.

– Termopares. Descripción y funcionamiento.

– Ezaugarri orokorrak.

– Analizador de atmósferas. Definición y funcionamiento.

– Erregailu atmosferikoak: gar zurikoak, gar urdinekoak eta infragorriak.

– Termostatos. Definición y funcionamiento.

– Deskribapena (injektorea, airea erregulatzeko organo primarioak, nahasgailua edo Venturi, erregailuaren burua).

5.9.– Dispositivos de encendido.

– Funtzionamendua (aireztapen primarioaren ehunekoa, garren azterketa). Askatzea. Itzulera, egonkortasuna, punta horiak. Garren egonkortasunean eta itxuran eragiten duten faktoreak.

– Por efecto piezoeléctrico.

5.8.– Aparatuen babes- eta segurtasun-gailuak.

– Por chispa eléctrica.

– Definizioa:

– Por resistencia eléctrica.

– Motak:

– Encendido programado.

– Bimetalikoak. Definizioa eta funtzionamendua.

5.10.– Aparatos de utilización.

– Termopareak. Deskribapena eta funtzionamendua.

– Aparatos domésticos de cocción: tipos y características. Conexiones admisibles.

– Atmosfera-analizagailua. Definizioa eta funtzionamendua.

– Dispositivos de regulación. Dispositivos de protección y seguridad. Dispositivos de encendido.

– Termostatoak. Definizioa eta funtzionamendua.

– Aparatos domésticos para la producción de agua caliente sanitaria: aparatos de producción instantánea y acumuladores. Condiciones e instalación. Características de funcionamiento y dispositivos de regulación. Dispositivos de protección y seguridad. Dispositivos de encendido.

5.9.– Pizteko gailuak.

– Aparatos domésticos de calefacción fijos: calderas de calefacción y producción de agua caliente sanitaria. Radiadores murales. Generadores de aire caliente. Condiciones de instalación. Características de funcionamiento. Dispositivos de protección y seguridad. Recomendaciones para la puesta en marcha. Dispositivos de encendido.

– Efektu pezoelektriko bidezkoak.

– Estufas móviles: tipos y características. Dispositivos de protección y seguridad.

– Txinparta elektriko bidezkoak.

– Aparatos "populares": tipos y características.

– Erresistentzia elektriko bidezkoak.

– Presiones de funcionamiento de los aparatos de utilización doméstica.

– Pizte programatua.

– Comprobación del funcionamiento de los aparatos.

5.10.– Erabiltzeko aparatuak.

5.11.– Accesorios de las instalaciones de gas.

– Etxeko erreketa-aparatuak: motak eta ezaugarriak. Konexio onargarriak.

– Llaves: clasificación y características.

– Erregulazio-gailuak. Babes- eta segurtasun-gailuak. Pizteko gailuak.

– Reguladores: misión y tipos.

– Ur bero sanitarioa sortzeko etxeko aparatuak: ura bat-batean sortzeko aparatuak eta metagailuak. Baldintzak eta instalazioa. Funtzionamendu-ezaugarriak eta erregulazio-gailuak. Babes- eta segurtasun-gailuak. Pizteko gailuak.

– Contadores: misión y tipos.

– Etxeko berokuntza-aparatu finkoak: berokuntzako eta ur bero sanitarioa sortzeko galdarak. Hormako erradiadoreak. Ur beroko sorgailuak. Instalazio-baldintzak. Funtzionamendu-ezaugarriak. Babes- eta segurtasun-gailuak. Martxan jartzeko gomendioak. Pizteko gailuak.

– Deflectores: misión y tipos.

– Berogailu mugikorrak: motak eta ezaugarriak. Babes- eta segurtasun-gailuak.

– Detectores de fugas.

– "Herriko" aparatuak: motak eta ezaugarriak.

5.12.– Botellas de GLP de contenido inferior a 15 kilogramos.

– Etxean erabiltzeko aparatuen funtzionamendu-presioak.

– Descripción y tipos.

– Aparatuen funtzionamendua egiaztatzea.

– Funcionamiento.

5.11.– Gas-instalazioen osagarriak.

– Válvulas y reguladores.

– Giltzak: sailkapena eta ezaugarriak.

– Instalación (normativa).

– Erreguladoreak: eginkizuna eta motak.

5.13.– Esquema de instalaciones.

– Kontagailuak: eginkizuna eta motak.

– Croquización.

– Deflektoreak: eginkizuna eta motak.

– Uso de tablas gráficas.

– Ihes-detektagailuak.

– Simbología de gas.

5.12.– 15 kilogramoz azpiko edukia duten GLP botilak.

– Planos y esquemas de instalaciones.

– Deskribapena eta motak.

5.14.– Cálculo de instalaciones receptoras.

– Funtzionamendua.

– Datos necesarios:

– Balbula eta erreguladoreak.

– Características del gas:

– Instalazioa (araudia).

– PCS.

5.13.– Instalazioen eskema.

– Presión mínima de entrada.

– Krokizazioa.

– Pérdida de carga admisible.

– Taula grafikoen erabilera.

– Consumo de gas:

– Gas-sinbologia.

– Recuento potencias de aparatos.

– Instalazioen plano eta eskemak.

– Coeficiente de simultaneidad.

5.14. Instalazio hartzaileen kalkulua.

– Trazado conducción:

– Beharrezko datuak.

– Longitudes reales.

– Gasaren ezaugarriak.

– Longitudes equivalentes del cálculo.

– Goreneko Bero Ahalmena.

– Anexos:

– Sarrerako gutxieneko presioa.

– Tablas de consumo de gas por aparatos en m3/h o kg/h.

– Karga onargarria galtzea.

– Tablas de determinación de diámetros en función de:

– Gas-kontsumoa.

– Caudal.

– Aparatu-potentzien zenbaketa.

– Longitud de cálculo.

– Aldiberekotasun-koefizientea.

– Pérdida de carga admitida para cada tipo de gas.

– Eroapen-trazatua.

– Ejemplo de cálculo. Forma de operar.

– Luzera errealak.

5.15.– Seguridad y emergencias.

– Kalkuluaren luzera baliokideak.

– Riesgos específicos de la industria del gas.

– Eranskinak.

– Incendios, deflagraciones y detonaciones: triángulo de fuego. Clases de fuego. Prevención, protección y extinción. Deflagraciones.

– Gas-kontsumoko taulak aparatuen arabera (m3/h edo kg/h).

– Intoxicaciones: del gas en sí. De los productos de la combustión. Síntomas de intoxicación y medidas de emergencia.

– Diametroak zehazteko taulak, honako hauen arabera:

– Recomendaciones generales. Ventilación y estanqueidad. Detección de fugas. Y subsanación de gas. Restablecimiento del servicio de gas. Reglaje de quemadores.

– Emaria.

B) Requerimientos prácticos:

– Kalkulu-luzera.

Instalaciones:

– Gas mota bakoitzerako onartutako karga galtzea.

1.– Croquis, trazado y medición de tuberías.

– Kalkulu-adibidea. Operatzeko modua.

2.– Curvado de tubos.

5.15.– Segurtasuna eta larrialdiak.

3.– Corte de tubos.

– Gasaren industriaren berariazko arriskuak.

4.– Soldeo de tubos de cobre, plomo y accesorios.

– Suteak, deflagrazioak eta detonazioak: suzko triangelua. Su motak. Prebentzioa, babesa eta itzaltzea. Deflagrazioak.

5.– Injertos y derivaciones.

– Intoxikazioak. Gasak berak eragindakoak. Errekuntzaren produktuek eragindakoak. Intoxikazio-sintomak eta larrialdi-neurriak.

6.– Uniones mecánicas: racores, ermetos o similares, bridas.

– Gomendio orokorrak. Aireztapena eta estankotasuna. Ihesak detektatzea. Eta gasa konpontzea. Gas-zerbitzua berrezartzea. Erregailu-doikuntza.

7.– Fijación de tuberías y colocación de protecciones (tubos de plomo), pasamuros, vainas y sellado.

B) Eskakizun praktikoak:

8.– Pruebas de estanqueidad.

Instalazioak:

9.– Evacuaciones y ventilaciones. Ejecución con tubos metálicos y rígidos, tubos flexibles y otros materiales. Montaje de deflectores y cortavientos. Colocación de rejillas.

1.– Tutuen krokisa, trazadura eta neurketa.

Aparatos:

2.– Tutuak okertzea.

1.– Identificación de los elementos y dispositivos fundamentales de diferentes aparatos de utilización doméstica.

3.– Tutuak ebakitzea.

2.– Conexión y puesta en marcha de un aparato de cocción. Ajuste del aire primario de los quemadores. Comprobación del funcionamiento del dispositivo de seguridad.

4.– Kobrezko eta berunezko tutuak eta osagarriak soldatzea.

3.– Montaje, conexión y puesta en marcha de un aparato de producción de agua caliente instantáneo. Comprobación del funcionamiento del dispositivo de seguridad.

5.– Txertoak eta deribazioak.

4.– Comprobación de funcionamiento de aparatos de producción de agua caliente y calefacción individuales.

6.– Lotura mekanikoak: errakoreak, ermetoak edo antzekoak, bridak.

Práctica final:

7.– Tutuak finkatzea eta babesak (berunezko tutuak), alderik aldeko zuloak, zorroak eta zigilatzea jartzea.

Realización práctica de una instalación con:

8.– Estankotasun-probak.

a) Gas canalizado.

9.– Ebakuazioak eta aireztapenak. Metalezko tutu zurrunez, tutu malguz eta bestelako materialez gauzatzea. Deflektoreak eta haize-babesak muntatzea. Sareta jartzea.

b) Botellas de GLP.

Aparatuak:

C) Reglamentación:

1. Etxean erabiltzeko zenbait aparaturen funtsezko elementu eta gailuak identifikatzea.

1.– Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles (Decreto de 26 de octubre de 1973) y modificaciones (Capítulos III y IV).

2.– Erreketa-aparatu bat konektatu eta martxan jartzea. Erregailuen aire primarioa doitzea. Segurtasun-gailuaren funtzionamendua egiaztatzea.

2.– Normas Básicas de Instalaciones de Gas en Edificios Habitados (Orden de 29 de marzo de 1974).

3.– Ur beroa bat-batean sortzeko aparatu bat muntatu, konektatu eta martxan jartzea. Segurtasun-gailuaren funtzionamendua egiaztatzea.

3.– Reglamento de Aparatos que utilizan Gas como Combustible (Real Decreto 494/1988, de 20 mayo) y sus disposiciones de desarrollo.

4.– Ur beroa sortzeko eta berokuntzako aparatu indibidualen funtzionamendua egiaztatzea.

4.– Normas a las que deben someterse las instalaciones con botellas de GLP de competencia de la categoría.

Azken praktika:

5.– Cualquier otra disposición relativa a las instalaciones de competencia de la categoría del instalador, vigente en el momento de las pruebas de aptitud.

Instalazio bat egitea, honako hauek baliatuz:

6.– Reglamento de Instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos colectivos, o comerciales (RD 1853/1993, de 22 de octubre).

a) Gas bideratua.

7.– Real Decreto 1428/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la directiva 1990/396/CEE sobre aparatos a gas.

b) GLP botilak.

8.– Orden de 12 de julio de 2000, del Consejero de Industria, Comercio y Turismo, por la que se regula la evacuación de gases de la combustión en instalaciones individuales, procedentes de calderas y calentadores a gas.

C) Araudia:

9.– Decreto 28/2002, de 29 de enero, pro el que se regula la inspección y revisión de las instalaciones de gas en servicio destinadas a usos domésticos o comerciales y la Orden de 16 de abril de 2002 que lo desarrolla.

1.– Gas erregaien zerbitzu publikoaren araudi orokorra (1973ko urriaren 26ko Dekretua) eta aldaketak (III. eta IV. kapituluak).

IV.12.– Carné de cualificación individual para instalaciones de gas, categoría IG II.

2.– Jendea bizi den eraikinetako gas-instalazioen oinarrizko arauak (1974ko martxoaren 29ko Agindua).

a) Duración mínima: 140 horas.

3.– Gasa erregai gisa erabiltzen duten aparatuen arautegia (maiatzaren 20ko 494/1988 Errege Dekretua) eta arautegi hori garatzeko xedapenak.

b) Programa mínimo:

4.– Kategoriari dagozkion GLP botilak dituzten instalazioek bete beharreko arauak.

A) Requerimientos teóricos:

5.– Instalatzailearen kategoriari dagozkion instalazioekin zerikusia duten gainerako xedapenak, baldin eta gaitasun-probak egiteko garaian indarrean badaude.

Comprenderá las materias especificadas para IGI y las siguientes:

6.– Etxeko erabilera kolektiboetarako edo erabilera komertzialetarako lokaletako gas-instalazioen arautegia (urriaren 22ko 1853/1993 ED).

1.– Matemáticas.

7.– 1428/1992 Errege Dekretua, azaroaren 27koa, gas-aparatuei buruzko 1990/396/EEE zuzentaraua aplikatzeko xedapenak ematen dituena.

– Operaciones básicas con números enteros y decimales.

8.– Agindua, 2000ko uztailaren 12koa, Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuarena, gaseko galdara eta berogailuetako instalazio indibidualen errekuntzatik eratorritako gasen ebakuazioa arautzen duena (2004-03-22ko EHAA).

– Números negativos: operaciones.

9.– Urtarrilaren 29ko 28/2002 Dekretua, etxeko erabileretarako edo erabilera komertzialetarako indarreko gas-instalazioak ikuskatzea eta aztertzea arautzen duena, eta Dekretu hori garatzen duen 2002ko apirilaren 16ko Agindua.

– Escalas.

IV.12.– Gas-instalazioetarako kalifikazio indibidualeko txartela, IG II kategoria.

– Potencias y raíces cuadradas. Potencias de base 10 y exponente negativo.

a) Gutxieneko iraupena: 140 ordu.

– Circunferencia. Círculo. Diámetro.

b) Gutxieneko programa:

– Superficies irregulares: triangulización.

A) Eskakizun teorikoak:

– Representación de gráficas.

IG Ierako zehaztutako gaiak bilduko ditu, baita honako gai hauek ere:

2.– Física.

1.– Matematika.

– Masa volumétrica y densidad relativa: conceptos. Unidades SI.

– Oinarrizko zenbakiak, osoko zenbakiak eta hamartarrak erabiliz.

– Radiaciones infrarrojas, visibles y ultravioletas.

– Zenbaki negatiboak: eragiketak.

– Efecto Venturi: aplicaciones.

– Eskalak.

– Relaciones PVT en los gases. Ecuación de los gases perfectos. Transformación a temperatura constante. Transformaciones a volumen constante. Transformaciones a presión constante.

– Potentziak eta erro karratuak. 10 oinarriko eta berretzaile negatiboko potentziak.

– Tensión de vapor (Botellas de GLP).

– Zirkunferentzia. Zirkulua. Diametroa.

– Nociones de electricidad.

– Azalera irregularrak: triangelatzea.

– Cuerpos aislantes y conductores.

– Grafikoak irudikatzea.

– Ley de Ohm. Efecto Joule. Ejemplos aplicados a la soldadura.

2.– Fisika.

3.– Química.

– Masa bolumetrikoa eta dentsitate erlatiboa: kontzeptuak. Unitateen Nazioarteko Sistema.

– Gases inertes. Inertización.

– Erradiazio infragorri ikusgarri eta ultramoreak.

4.– Materiales, uniones y accesorios.

– Venturi efektua: aplikazioak.

– Uniones. Uniones mecánicas roscadas. Definición y utilización.

– Gasetako PBT erlazioak. Gas perfektuen ekuazioa. Tenperatura iraunkorpeko transformazioa. Bolumen iraunkorpeko transformazioa. Presio iraunkorpeko transformazioa.

5.– Quemadores.

– Lurrun-tentsioa (GLP botilak).

– Quemadores automáticos con aire presurizado: tipos y descripción.

– Elektrizitateari buruzko nozioak.

6.– Dispositivos de protección y seguridad de aparatos.

– Gorputz isolagarriak eta eroaleak.

– Órganos detectores sensibles a la luz:

– Ohmen Legea. Jouleren efektua. Soldadurari aplikatutako adibideak.

– Células fotoeléctricas.

3.– Kimika.

– Células fotoconductoras. Descripción y funcionamiento.

– Gas geldoak. Inertizazioa.

– Tubos de descarga. Descripción y funcionamiento.

4.– Materialak, loturak eta osagarriak.

– Órganos detectores utilizando la conductibilidad de la llama.

– Loturak. Lotura mekaniko kiribilduak. Definizioa eta erabilera.

7.– Adaptación de aparatos a otros tipos de gas.

5.– Erregailuak.

– Requisitos necesarios.

– Aire presurizatuzko erregailu automatikoak: motak eta deskribapena.

– Operaciones fundamentales para la adaptación de aparatos de cocción.

6.– Aparatuen babes- eta segurtasun-gailuak.

– Operaciones fundamentales para la adaptación de aparatos de producción de agua caliente y calefacción.

– Organo detektatzaileak, argiarekiko sentikorrak.

– Adaptación de aparatos industriales.

– Zelula fotoelektrikoak.

– Comprobación del funcionamiento de los aparatos tras su adaptación.

– Zelula fotoeroaleak. Deskribapena eta funtzionamendua.

8.– Accesorios de las instalaciones de gas.

– Deskargako tutuak. Deskribapena eta funtzionamendua.

– Limitadores de presión caudal.

– Organo detektatzaileak, garraren eroankortasuna erabiliz.

– Inversores.

7.– Aparatuak beste gas mota batzuetara egokitzea.

– Válvulas de solenoide.

– Beharrezko betebeharrak.

– Juntas dieléctricas.

– Erreketa-aparatuak egokitzeko funtsezko eragiketak.

– Dispositivo de recogida de condensado.

– Ur beroa sortzeko eta berokuntzako aparatuak egokitzeko funtsezko eragiketak.

– Racores de botellas.

– Industria-aparatuak egokitzea.

– Liras.

– Egokitzearen ostean, aparatuen funtzionamendua egiaztatzea.

– Indicadores visuales.

8.– Gas-instalazioen osagarriak.

– Válvulas de exceso flujo.

– Emari-presioaren mugagailuak.

– Válvulas de retención.

– Inbertsoreak.

9.– Depósitos móviles de GLP superiores a 15 kg.

– Solenoidezko balbulak.

– Tipos: descripción.

– Lokarri dielektrikoak.

– Funcionamiento.

– Kondentsatua biltzeko gailua.

– Instalación (normativa).

– Botila-errakoreak.

B) Requerimientos prácticos: los mismos que para el IG. I y los siguientes:

– Lirak.

Instalaciones:

– Ikus-adierazleak.

1.– Pruebas de resistencia y estanqueidad.

– Gehiegizko emariko balbulak.

2.– Pruebas de inertización.

– Euste-balbulak.

Aparatos:

9.– 15 kg-tik gorako GLP depositu mugikorrak.

1.– Desmontaje e identificación de los elementos y dispositivos fundamentales de diferentes aparatos de utilización doméstica.

– Motak: deskribapena.

2.– Montaje, conexión y puesta en marcha de un aparato de producción de agua caliente instantáneo. Determinación y ajuste del gasto. Comprobación del caudal de agua y potencia útil de aparato. Comprobación del funcionamiento del dispositivo de seguridad.

– Funtzionamendua.

3.– Adaptación de aparatos de cocción a gases de distintas familias. Comprobación del funcionamiento de los aparatos con cada tipo de gas.

– Instalazioa (araudia).

4.– Adaptación de aparatos de producción de agua caliente y calefacción a gases de distintas familias. Comprobación del funcionamiento de los aparatos con cada tipo de gas.

B) Eskakizun praktikoak: GI I kategoriarako adierazi direnak eta honako hauek:

Práctica final:

Instalazioak:

Realización práctica de una instalación con:

1.– Erresistentzia- eta estankotasun-probak.

a) Gas canalizado.

2.– Inertizazio-probak.

b) Botellas de GLP.

Aparatuak:

C) Reglamentación:

1.– Etxean erabiltzeko zenbait aparaturen funtsezko elementu eta gailuak desmuntatu eta identifikatzea.

Lo mismo que lo indicado en II.11.

2.– Ur beroa bat-batean sortzeko aparatu bat muntatu, konektatu eta martxan jartzea. Gastua zehaztea eta doitzea. Ur-emaria eta aparatuaren potentzia baliagarria egiaztatzea. Segurtasun-gailuaren funtzionamendua egiaztatzea.

IV.13.– Carné de cualificación individual para instalaciones de gas, categoría IG III.

3.– Erreketa-aparatuak zenbait familiatako gasetara egokitzea. Aparatuek gas mota bakoitzarekin nola funtzionatzen duten egiaztatzea.

a) Duración mínima: 85 horas.

4.– Ur beroa sortzeko eta berokuntzako aparatuak zenbait familiatako gasetara egokitzea. Aparatuek gas mota bakoitzarekin nola funtzionatzen duten egiaztatzea.

b) Temario mínimo:

Azken praktika:

A) Requerimientos teóricos diferenciales con respecto al IG II.

Instalazio bat egitea, honako hauek erabiliz:

1.– Física.

a) Gas bideratua.

– Corriente de fuga.

b) GLP botilak.

– Corrientes galvánicas.

C) Araudia:

– Bases y funcionamiento de la protección catódica (ánodos de sacrificio y circuitos de corriente impresa).

II.11. puntuan adierazitakoa.

2.– Materiales, uniones y accesorios.

IV.13.– Gas-instalazioetarako kalifikazio indibidualeko txartela, GI III kategoria.

– Tuberías. Tubería de polietileno.

a) Gutxieneko iraupena: 85 ordu.

– Uniones. Tipos de soldaduras. Uniones de tubos de polietileno.

b) Gutxieneko programa:

3.– Instalaciones de tuberías, pruebas de ensayos (Redes y acometidas).

A) GI II-rekiko bestelako eskakizun teorikoak.

4.– Accesorios de las instalaciones de gas. Cámaras de regulación.

1.– Fisika.

B) Requerimientos prácticos diferenciales.

– Ihes-korrontea.

1.– Tubería de polietileno: corte, uniones, soldadura a tope "saddley" electrosoldadura.

– Korronte galbanikoak.

2.– Colocación de tubería en zanja.

– Babes katodikoaren oinarriak eta funtzionamendua (babes-anodoak eta korronte inprimatuzko zirkuituak).

3.– Aplicación de las protección catódica; lectura de aparatos.

2.– Materialak, loturak eta osagarriak.

Práctica final:

– Tutuak: polietilenozko tutuak.

Realización práctica de una tubería enterrada con protección catódica y de una instalación receptora de alta presión, incluyendo la estación de regulación.

– Loturak. Soldadura motak. Polietilenozko tutuen loturak.

C) Reglamentación:

3.– Tutu-instalazioak, entsegu-probak (sare eta harguneak).

– Lo mismo que lo indicado en II.11 y el Reglamento de Redes y acometidas de combustibles gaseosos y disposiciones de desarrollo.

4.– Gas-instalazioen osagarriak. Erregulazio-ganberak.

– Norma UNE 60.620 y 60.621.

B) GI II-rekiko bestelako eskakizun praktikoak.

IV.14.– Carné de cualificación individual para instalaciones de gas, categoría IG IV.

1.– Polietilenozko tutuak: ebaketa, loturak, "saddley" topekako elektrosoldadura.

a) Duración mínima: 110 horas.

2.– Tutuak zangan jartzea.

b) Temario mínimo:

3.– Babes katodikoaren aplikazioa; aparatuen irakurketa.

A) Requerimientos teóricos diferenciales con respecto al IG II.

Azken Praktika:

1.– Física.

Babes katodikoa duen lurperatutako tutuak eta goi-presioa hartzen duen instalazioa egitea, erregulaziogunea barne.

– Corrientes de fuga.

C) Araudia:

– Corrientes galvánicas.

– II.11 puntuan adierazitakoa, Sareei eta erregai gaseosoen harguneei buruzko arautegia, eta garapen-xedapenak.

– Bases y funcionamiento de la protección catódica (ánodos de sacrificio y circuitos de corriente impresa).

– UNE 60.620 eta 60.621 Araua.

– Electricidad estática y su eliminación.

IV.14.– Gas-instalazioetarako kalifikazio indibidualeko txartela, GI IV kategoria.

– Tomas de tierra y medición.

a) Gutxieneko iraupena: 110 ordu.

– Depósitos de GLP aéreos y enterrados. Depósitos enterrados con cubierta de PE.

b) Gutxieneko programa:

2.– Química.

A) GI II-rekiko bestelako eskakizun teorikoak.

– Corrosión: clases y causas. Protecciones: activas y Pasivas.

1.– Fisika.

3.– Materiales, uniones y accesorios.

– Ihes-korronteak.

– Tuberías. Tubería polietileno.

– Korronte galbanikoak.

– Uniones. Tipos de soldadura. Uniones de tubos de polietileno.

– Babes katodikoaren oinarriak eta funtzionamendua (babes-anodoak eta korronte inprimatuzko zirkuituak).

4.– Instalaciones de tuberías, pruebas y ensayos.

– Elektrizitate estatikoa eta hura ezabatzeko modua.

– Redes y acometidas.

– Lur-hartuneak eta neurketa.

– Aplicación a GLP.

– Aireko eta lurpeko GLP deposituak. Polietilenozko estalkia duten depositu lurperatuak.

5.– Accesorios de las instalaciones de gas.

2.– Kimika.

– Cámaras de regulación.

– Korrosioa: klaseak eta arrazoiak. Babesak: aktiboak eta pasiboak.

– Válvulas depósitos.

3.– Materialak, loturak eta osagarriak.

– Válvulas de tres vías.

– Tutuak. Polietilenozko tutuak.

– Válvulas de purga.

– Loturak. Soldadura motak. Polietilenozko tutuen loturak.

– Mangueras de trasvase. Acoplamientos. Normas UNE.

4.– Tutu-instalazioak, probak eta entseguak.

– Bombas de agua: conocimientos básicos.

– Sareak eta harguneak.

– Compresores: principios de funcionamiento y utilización.

– GLPri aplikatzea.

– Vaporizadores.

5.– Gas-instalazioen osagarriak.

B) Requerimientos prácticos diferenciales.

– Erregulazio-ganberak.

1.– Tubería de polietileno: coste, uniones, soldadura a tope, "saddley" electrosoldadura.

– Deposituen balbulak.

2.– Colocación de tubería en zanja.

– Hiru bidetako balbulak.

3.– Aplicación de las protecciones pasivas (desoxidante, pinturas, cintas, etc.)

– Purga-balbulak.

4.– Control de la protección catódica, lectura de aparatos.

– Ontziz aldatzeko mahukak. Akoplamenduak. UNE Arauak.

5.– Montaje de depósitos de GLP y sus accesorios.

– Ur-ponpak: oinarrizko jakintzak.

6.– Pruebas y tarado de una válvula de seguridad.

– Konpresoreak: funtzionamendu- eta erabilera-printzipioak.

7.– Pruebas hidráulicas.

– Baporizagailuak.

Práctica final:

B) GI II-rekiko bestelako eskakizun praktikoak.

Realización práctica de una instalación de GLP mediante depósito fijo y red de tubería hasta la instalación receptora.

1.– Polietilenozko tutuak: ebaketa, loturak, "saddley" topekako elektrosoldadura.

C) Reglamentación:

2.– Tutuak zangan jartzea.

La misma que la indicada en II.13 y los Reglamentos de almacenamiento de GLP en depósitos fijos.

3.– Babes pasiboak aplikatzea (desoxidatzailea, pinturak, zintak eta abar).

IV.15.– Carné de cualificación individual de instalador de productos petrolíferos líquidos. Categoría I.

4.– Babes katodikoaren aplikazioa, aparatuen irakurketa.

a) Duración mínima: 175 horas, de las cuales 100 serán de clases teóricas y 75 de clases prácticas.

5.– GLP deposituak eta horien osagarriak muntatzea.

b) Programa mínimo:

6.– Segurtasun-balbula bat probatzea eta horren tara zehaztea.

A) Requerimientos teóricos:

7.– Proba hidraulikoak.

A.1.– Matemáticas:

Azken Praktika:

– Números enteros y decimales.

GLP instalazio bat egitea, depositu finkoarekin eta instalazio hartzailerainoko tutu-sarearekin.

– Operaciones básicas con números enteros y decimales.

C) Araudia:

– Números quebrados.

II.13. puntuan adierazitakoa, eta depositu finkoetan GLP biltegiratzeari buruzko arautegiak.

– Proporcionalidades.

IV.15.– Petroliotik eratorritako erregai likidoen instalazioetarako kalifikazio indibidualeko txartela. I. Kategoria.

– Regla de tres simple.

a) Gutxieneko iraupena: 175 ordu guztira; horietatik 100 eskola teorikoetarako, eta 75 eskola praktikoetarako.

– Porcentaje.

b) Gutxieneko programa:

– Longitud, superficies y volúmenes.

A) Eskakizun teorikoak:

– Líneas rectas, curvas, paralelas, etcétera.

A.1.– Matematika:

– Ángulos.

– Osoko zenbakiak eta hamartarrak.

– Polígonos.

– Oinarrizko eragiketak, osoko zenbakiak eta hamartarrak erabiliz.

– Círculo, diámetro y circunferencia.

– Zatikiak.

– Superficies: cuadrado, triángulo y rectángulo.

– Proportzionaltasunak.

– Volúmenes.

– Hirukotearen erregela bakuna.

A.2.– Física:

– Ehunekoa.

– La materia.

– Luzera, azalerak eta bolumenak.

– Estados de la materia.

– Lerro zuzenak, kurbak, paraleloak eta abar.

– Fuerza, masa, aceleración y peso.

– Angeluak.

– Masa volumétrica y densidad relativa.

– Poligonoak.

– Presión: concepto de presión, presión estática, principio de Pascal, presión atmosférica, etcétera.

– Zirkulua, diametroa eta zirkunferentzia.

– Energía, potencia y rendimiento.

– Azalerak: karratua, triangelua eta laukizuzena.

– El calor: concepto, unidades, calor específico, etcétera.

– Bolumenak.

– Temperatura: concepto, medidas, escala Celsius.

A.2.– Fisika:

– Efectos del calor.

– Materia.

– Transmisión del calor.

– Materiaren egoerak.

– Caudal: concepto y unidades.

– Indarra, masa, azelerazioa eta pisua.

– Transmisión de vapor.

– Masa bolumetrikoa eta dentsitate erlatiboa.

– Nociones de electricidad.

– Presioa: presio-kontzeptua, presio estatikoa, Pascalen printzipioa, presio atmosferikoa eta abar.

– Cuerpos aislantes y conductores.

– Energia, potentzia eta errendimendua.

– Ley de Ohm. Efecto Joule. Ejemplos aplicados a la soldadura.

– Beroa: kontzeptua, unitateak, berariazko beroa eta abar.

– Corrientes de fugas, corrientes galvánicas.

– Tenperatura: kontzeptua; neurriak, Celsius eskala.

– Bases y funcionamiento de la protección catódica.

– Beroaren efektuak.

– Viscosidad: tipos y unidades.

– Beroaren transmisioa.

A.3.– Química:

– Emaria: kontzeptua eta unitateak.

– Elementos y compuestos presentes en los productos petrolíferos.

– Lurrun-transmisioa.

– El aire como mezcla.

– Elektrizitateari buruzko nozioak.

– Clasificación de los PPL.

– Gorputz isolagarriak eta eroaleak.

– Productos petrolíferos comerciales (hidrocarburos clases C y D).

– Ohmen Legea. Jouleren efektua. Soldadurari aplikatutako adibideak.

– Combustión.

– Ihes-korronteak, korronte galbanikoak.

– Corrosión, clases y causas. Protecciones: activas y pasivas.

– Babes katodikoaren oinarriak eta funtzionamendua.

A.4.– Materiales, uniones y accesorios:

– Biskositatea: motak eta unitateak.

– Tuberías: características técnicas y comerciales de tuberías de acero, de cobre y flexibles.

A.3.– Kimika:

– Uniones mecánicas y soldadas.

– Petroliotik eratorritako produktuetako elementu eta konposatuak.

– Accesorios: de tuberías, para sujeción de tuberías, pasamuros, fundas o vainas, protecciones mecánicas.

– Airea nahasketa gisa.

– Tubería de material plástico.

– Petroliotik eratorritako produktu likidoen sailkapena.

– Uniones, tipos de soldadura, uniones de tubos de material plástico.

– Petroliotik eratorritako produktu komertzialak (hidrokarburoak, C eta D klaseak).

A.5.– Instalaciones mecánicas, pruebas, ensayos y verificación. Pruebas de estanqueidad y ensayos no destructivos:

– Errekuntza.

– Pruebas reglamentarias.

– Korrosioa, klaseak eta arrazoiak. Babesak: aktiboak eta pasiboak.

– Ensayos no destructivos.

A.4.– Materialak, loturak eta osagarriak.

– Pruebas de estanqueidad.

– Tutuak: altzairuzko eta kobrezko tutuen, eta tutu malguen ezaugarri tekniko eta komertzialak.

A.6.– Ventilación de locales: evacuación de gases, entrada de aire para la combustión.

– Lotura mekanikoak eta soldatuak.

A.7.– Protección y seguridad en instalaciones: conocimientos generales sobre instalaciones de protección contra Incendios.

– Tutuen osagarriak: tutuei eustekoak, alderik aldeko zuloak, zorroak, babes mekanikoak.

A.8.– Tanques fijos y móviles, equipos de bombeo, trasiego y accesorios:

– Material plastikozko tutuak.

– Tipos de tanques y características.

– Loturak, soldadura motak, material plastikozko tutuen loturak.

– Equipos de distribución.

A.5.– Instalazio mekanikoak, probak, entseguak eta egiaztatzea. Estankotasun-probak eta entsegu ez-suntsitzaileak:

– Válvulas en general.

– Arauzko probak.

– Válvulas de tres vías.

– Entsegu ez-suntsitzaileak.

– Acoplamientos rígidos y flexibles.

– Estankotasun-probak.

– Normas de aplicación.

A.6.– Lokalen aireztapena. Gasen ebakuazioa, errekuntzarako airearen sarrera.

– Bombas, conocimientos básicos.

A.7.– Instalazioen babesa eta segurtasuna: suteen aurkako babes-instalazioei buruzko jakintza orokorrak.

– Compresores de funcionamiento y utilización.

A.8.– Tanga finko eta mugikorrak, ponpatzeko eta ontziz aldatzeko ekipoak, eta osagarriak:

– Conocimientos y normativa sobre instalaciones eléctricas.

– Tanga motak eta ezaugarriak.

A.9.– Esquema de instalaciones: croquización, uso de tablas, simbología, planos y esquemas de instalaciones.

– Banaketa-ekipoak.

A.10.– Cálculo de instalaciones:

– Balbulak oro har.

– Características de los productos petrolíferos.

– Hiru bidetako balbulak.

– Consumos de tales productos y capacidad de almacenamiento.

– Akoplamendu zurrun eta malguak.

– Trazado conducción.

– Aplikatzeko arauak.

– Tablas de consumo por aparatos.

– Ponpak, oinarrizko jakintzak.

– Tablas de determinación de diámetros en función de caudal, longitud de cálculo, pérdida de carga.

– Funtzionamendu-konpresoreak eta erabilera.

A.11.– Conocimiento de normativa técnica y legal:

– Instalazio elektrikoei buruzko jakintzak eta araudia.

– Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones petrolíferas e Instrucciones Técnicas Complementarias ITC - IP01 e ITC - IP02.

A.9.– Instalazioen eskema: krokizazioa, taulak erabiltzea, sinbologia, planoak eta instalazioen eskema.

– Real Decreto 1523/1999, de 1 octubre por el que se modifica el Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por Real Decreto 2085/1994, de 20-10-1994 y las instrucciones técnicas complementarias MI-IP03, aprobada por Real Decreto 1427/1997, de 15-09-1997, y MI-IP04, aprobada por el Real Decreto 2201/1995, de 28-12-1995.

A.10.– Instalazioen kalkulua:

– Real Decreto 365/2005, de 8 de abril, por la que se aprueba la Instrucción Técnica complementaria MI-IP 05 "Instaladores o reparadores y empresas instaladoras o reparadoras de productos petrolíferos líquidos".

– Petroliotik eratorritako produktuen ezaugarriak.

– Normativa en materia de prevención de riesgos laborales.

– Horrelako produktuen kontsumoak eta biltegiratze-ahalmena.

A.12.– Protección medioambiental.

– Eroapen-trazadura.

B) Requerimientos prácticos:

– Kontsumo-taulak aparatuen arabera.

B.1.-Instalaciones:

– Diametroak emariaren, kalkulu-luzeraren eta karga-galeraren arabera zehazteko taulak.

– Croquis, trazado y medición de tuberías.

A.11.– Araudi teknikoari eta legezkoari buruzko jakintzak:

– Curvado de tubos.

– 2085/1994 Errege Dekretua, urriaren 20koa, petrolio-instalazioen eta ITC - IP01 eta ITC - IP02 jarraibide tekniko osagarrien arautegia onartzen duena.

– Corte de tubos.

– 1523/1999 Errege Dekretua, urriaren 1ekoa, 1994-10-20ko 2085/1994 Errege Dekretuak onartutako petrolio-instalazioen arautegia aldatzen duena, eta MI-IP03 eta MI-IP04 jarraibide tekniko osagarriak, 1997-09-15eko 1427/1997 Errege Dekretuak eta 1995-12-28ko 2201/1995 Errege Dekretuak onartutakoak, hurrenez hurren.

– Soldeo de tubos de acero, cobre y materiales plásticos homologados para su uso.

– 365/2005 Errege Dekretua, apirilaren 8koa, "Petroliotik eratorritako produktu likidoen instalatzaile edo konpontzaileak, eta enpresa instalatzaile edo konpontzaileak" MI-IP 05 jarraibide tekniko osagarria onartzen duena.

– Injertos y derivaciones.

– Lan-arriskuak prebenitzeari buruzko araudia.

– Uniones mecánicas: racores, ermetos o similares, bridas.

A.12.– Ingurumen-babesa.

– Fijación de tuberías y colocación de protecciones, pasamuros, vaina y sellado.

B) Eskakizun praktikoak:

– Pruebas de estanqueidad.

B.1.– Instalazioak:

– Tubería de materias plásticas. Corte, uniones.

– Tutuen krokisa, trazadura eta neurketa.

– Colocación de tubería en zanja.

– Tutuak okertzea.

– Aplicación de las protecciones pasivas (desoxidantes, pinturas, cintas, etc.)

– Tutuak ebakitzea.

– Montaje de tanques. Sus accesorios.

– Altzairuzko eta kobrezko tutuak, eta erabiltzeko homologatuta dauden material plastikoz egindako tutuak soldatzea.

– Pruebas y tarado de una válvula de seguridad.

– Txertoak eta deribazioak.

– Pruebas hidráulicas o neumáticas.

– Lotura mekanikoak: errakoreak, ermetoak edo antzekoak, bridak.

B.2.– Aparatos:

– Tutuak finkatzea, eta babesak, alderik aldeko zuloak, zorroak eta zigilatzea jartzea.

– Grupos de trasiego.

– Estankotasun-probak.

– Aparatos de medida en general.

– Material plastikozko tutuak. Ebaketa, loturak.

B.3.– Práctica final: realización práctica de una instalación con tanque, equipo de trasiego y equipo de medida.

– Tutuak zangan jartzea.

IV.16.– Carné de cualificación individual de instalador de productos petrolíferos líquidos. Categoría II.

– Babes pasiboak aplikatzea (desoxidatzaileak, pinturak, zintak eta abar).

a) Duración mínima: 175 horas, de las cuales 100 serán de clases teóricas y 75 de clases prácticas.

– Tangak muntatzea. Tangen osagarriak.

b) Programa mínimo:

– Segurtasun-balbula bat probatzea eta haren tara zehaztea.

A) Requerimientos teóricos:

– Proba hidrauliko edo pneumatikoak.

A.1.– Química:

B.2.– Aparatuak:

– Elementos y compuestos presentes en los productos petrolíferos.

– Ontziz aldatzeko multzoak.

– El aire como mezcla.

– Neurgailuak oro har.

– Productos petrolíferos comerciales (hidrocarburos clases B, C y D).

B.3.– Azken praktika: instalazio bat egitea, tanga, ontziz aldatzeko ekipoa eta neurtzeko ekipoa erabiliz.

– Combustión.

IV.16.– Petroliotik eratorritako erregai likidoen instalazioetarako kalifikazio indibidualeko txartela. II. Kategoria.

– Corrosión, clases y causas. Protecciones: activas y pasivas.

a) Gutxieneko iraupena: 175 ordu guztira; horietatik 100 eskola teorikoetarako, eta 75 eskola praktikoetarako.

A.2.– Materiales, uniones y accesorios:

b) Gutxieneko programa:

– Tuberías: características técnicas y comerciales de tuberías de acero, de cobre y flexibles.

A) Eskakizun teorikoak:

– Uniones mecánicas y soldadas.

A.1.– Kimika:

– Accesorios: de tuberías, para sujeción de tuberías, pasamuros, fundas o vainas, protecciones mecánicas.

– Petrolio-produktuetako elementu eta konposatuak.

– Tubería de material plástico y otros materiales.

– Airea nahasketa gisa.

– Uniones, tipos de soldadura, uniones de tubos de material plástico.

– Petroliotik eratorritako produktu komertzialak (hidrokarburoak, B C eta D klaseak).

A.3.– Nociones sobre mecánica de fluidos. Sistemas y procedimientos de detección de fugas.

– Errekuntza.

A.4.– Instalaciones mecánicas, pruebas, ensayos y verificación.

– Korrosioa, klaseak eta arrazoiak. Babesak: aktiboak eta pasiboak.

A.5.– Acometidas e instalación de contadores.

A.2.– Materialak, loturak eta osagarriak:

A.6.– Ventilación de locales: evacuación de gases, entrada de aire para la combustión.

– Tutuak: altzairuzko eta kobrezko tutuen, eta tutu malguen ezaugarri tekniko eta komertzialak.

A.7.– Protección y seguridad en instalaciones:

– Lotura mekanikoak eta soldatuak.

– Protecciones pasivas.

– Tutuen osagarriak: tutuei eustekoak, alderik aldeko zuloak, zorroak, babes mekanikoak.

– Protecciones activas.

– Material plastikoz eta bestelako materialez egindako tutuak.

– Protección contra incendios.

– Loturak, soldadura motak, material plastikozko tutuen loturak.

A.8.– Tanques fijos y móviles, equipos de bombeo, trasiego y accesorios:

A.3.– Fluidoen mekanikari buruzko nozioak. Ihesak detektatzeko sistema eta prozedurak.

– Tipos de tanques y características.

A.4.– Instalazio mekanikoak, probak, entseguak eta egiaztatzea.

– Equipos de distribución.

A.5.– Harguneak eta kontagailuak instalatzea.

– Válvulas en general.

A.6.– Lokalen aireztapena. Gasen ebakuazioa, errekuntzarako airea sartzea.

– Válvulas de tres vías.

A.7.– Instalazioen babesa eta segurtasuna:

– Acoplamientos rígidos y flexibles.

– Babes pasiboak.

– Normas de aplicación.

– Babes aktiboak.

– Bombas.

– Suteen aurkako babesa.

– Compresores de funcionamiento y utilización.

A.8.– Tanga finko eta mugikorrak, ponpatzeko eta ontziz aldatzeko ekipoak, eta osagarriak:

– Conocimientos y normativa sobre instalaciones eléctricas aplicable.

– Tanga motak eta ezaugarriak.

A.9.– Esquema de instalaciones: croquización, uso de tablas, simbología, planos y esquemas de instalaciones.

– Banaketa-ekipoak.

A.10.– Cálculo de instalaciones:

– Balbulak oro har.

– Características de los productos petrolíferos.

– Hiru bidetako balbulak.

– Consumos de los mismos y capacidad de almacenamiento.

– Akoplamendu zurrun eta malguak.

– Trazado conducción.

– Aplikatzeko arauak.

– Tablas de consumo por aparatos.

– Ponpak.

– Tablas de determinación de diámetros en función de caudal, longitud de cálculo, pérdida de carga.

– Funtzionamendu-konpresoreak eta erabilera.

A.11.– Conocimiento normativa vigente:

– Instalazio elektriko aplikagarriei buruzko jakintzak eta araudia.

– Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones petrolíferas e Instrucciones Técnicas Complementarias ITC - IP01 e ITC - IP02.

A.9.– Instalazioen eskema: krokizazioa, taulak erabiltzea, sinbologia, planoak eta instalazioen eskemak.

– Real Decreto 1562/1998, que modifica la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP02 "Parques de almacenamiento de líquidos petrolíferos" del Reglamento aprobada por Real Decreto 2085/1994.

A.10.– Instalazioen kalkulua:

– Real Decreto 365/2005, de 8 de abril, por la que se aprueba la Instrucción Técnica complementaria MI-IP 05 "Instaladores o reparadores y empresas instaladoras o reparadoras de productos petrolíferos líquidos".

– Petroliotik eratorritako produktuen ezaugarriak.

– Normativa en materia de prevención de riesgos laborales.

– Horrelako produktuen kontsumoak eta biltegiratze-ahalmena.

A.12.– Medidas especiales en instalaciones de hidrocarburos clase B.

– Eroapen-trazadura.

A.13.– Protección medioambiental:

– Kontsumo-taulak aparatuen arabera.

– Recuperación de gases fase 1 y fase 2.

– Diametroak emariaren, kalkulu-luzeraren eta karga-galeraren arabera zehazteko taulak.

– Efluentes contaminantes.

A.11.– Indarreko araudiari buruzko jakintza:

A.14.– Conocimientos de procedimientos especiales de medida de volumen.

– 2085/1994 Errege Dekretua, urriaren 20koa, petrolio-instalazioen eta ITC - IP01 eta ITC - IP02 jarraibide tekniko osagarrien arautegia onartzen duena.

A.15.– Aparatos surtidores:

– 1562/1998 Errege Dekretua, 2085/1994 Errege Dekretuak onartutako arautegiko "Petroliotik eratorritako produktu likidoak biltegiratzeko parkea" MI-IP02 jarraibide tekniko osagarria aldatzen duena.

– Tipos.

– 365/2005 Errege Dekretua, apirilaren 8koa, "Petroliotik eratorritako produktu likidoen instalatzaile edo konpontzaileak, eta enpresa instalatzaile edo konpontzaileak" MI-IP 05 jarraibide tekniko osagarria onartzen duena.

– Conexiones mecánicas y eléctricas.

– Lan-arriskuak prebenitzeari buruzko araudia.

– Medida de volumen.

A.12.– B klaseko hidrokarburoen instalazioetarako neurri bereziak.

B) Requerimientos prácticos:

A.13.– Ingurumen-babesa:

B.1.-Instalaciones:

– Gasak berreskuratzea (1. eta 2. faseak).

– Croquis, trazado y medición de tuberías.

– Efluente kutsatzaileak.

– Curvado de tubos.

A.14.– Bolumena neurtzeko prozedura bereziei buruzko jakintzak.

– Corte de tubos.

A.15.– Hornigailuak:

– Soldeo de tubos de acero, cobre y materiales plásticos homologados para su uso.

– Motak.

– Injertos y derivaciones.

– Konexio mekaniko eta elektrikoak.

– Uniones mecánicas: racores, ermetos o similares, bridas.

– Bolumen-neurria.

– Fijación de tuberías y colocación de protecciones, pasamuros, vainas y sellados.

B) Eskakizun praktikoak:

– Pruebas de estanquidad.

B.1.– Instalazioak:

– Tubería de materias plásticas. Corte, uniones.

– Tutuen krokisa, trazadura eta neurketa.

– Tendido y colocación de tuberías.

– Tutuak okertzea.

– Aplicación de las protecciones pasivas (desoxidantes, pinturas, cintas, etc.)

– Tutuak ebakitzea.

– Aplicación de las protecciones activas.

– Altzairuzko eta kobrezko tutuak, eta erabiltzeko homologatuta dauden material plastikoez egindakoak soldatzea.

– Control de la protección catódica, lectura de aparatos.

– Txertoak eta deribazioak.

– Montaje de tanques e instalación de sus accesorios.

– Lotura mekanikoak: errakoreak, ermetoak edo antzekoak, bridak.

– Pruebas y tarado de una válvula de seguridad.

– Tutuak finkatzea, eta babesak, alderik aldeko zuloak, zorroak eta zigilatzea jartzea.

– Pruebas hidráulicas y neumáticas.

– Estankotasun-probak.

– Puesta a tierra.

– Material plastikozko tutuak. Ebaketa, loturak.

B.2.– Aparatos:

– Tutuak egin eta jartzea.

– Grupos de trasiego.

– Babes pasiboak aplikatzea (desoxidatzaileak, pinturak, zintak eta abar).

– Aparatos de medida en general. Surtidores.

– Babes aktiboen aplikazioa.

B.3.– Práctica final: realización práctica de una instalación con tanque, equipo de trasiego y equipo de medida.

– Babes katodikoaren aplikazioa; aparatuen irakurketa.

IV.17.– Carné de cualificación individual para reparación de instalaciones de productos petrolíferos líquidos. Categoría III.

– Tangak muntatzea eta tangetako osagarriak instalatzea.

a) Duración mínima: 175 horas, de las cuales 100 serán de clases teóricas y 75 de clases prácticas.

– Segurtasun-balbula bat probatzea eta horren tara zehaztea.

b) Programa mínimo:

– Proba hidrauliko eta pneumatikoak.

A) Requerimientos teóricos:

– Lur-konexioa.

A.1.– Matemáticas:

B.2.– Aparatuak:

– Números enteros y decimales.

– Ontziz aldatzeko multzoak.

– Operaciones básicas.

– Neurgailuak oro har. Hornigailuak.

– Quebrados.

B.3.– Azken praktika: instalazio bat egitea, tanga, ontziz aldatzeko ekipoa eta neurtzeko ekipoa erabiliz.

– Regla de tres simple y proporciones.

IV.17.– Petroliotik eratorritako erregai likidoen instalazioak konpontzeko kalifikazio indibidualeko txartela. III. kategoria.

– Porcentajes.

a) Gutxieneko iraupena: 175 ordu guztira; horietatik 100 eskola teorikoetarako, eta 75 eskola praktikoetarako.

– Longitud, superficies y volúmenes.

b) Gutxieneko programa:

– Unidades y equivalencias.

A) Eskakizun teorikoak:

– Ángulos y pendientes.

A.1.– Matematika:

– Polígonos.

– Osoko zenbakiak eta hamartarrak.

– Círculo, circunferencia, radio y diámetro.

– Oinarrizko eragiketak.

– Triángulo, cuadrado y rectángulo.

– Zatikiak.

– Superficies y volúmenes: cilindros y paralelepípedos.

– Hirukotearen erregela bakuna eta proportzioak.

A.2.– Física:

– Ehunekoak.

– La materia: estados de la materia.

– Luzera, azalerak eta bolumenak.

– Temperatura, calor, calor específico, conductividad térmica.

– Unitateak eta baliokidetasunak.

– Efecto del calor sobre los gases en atmósferas explosivas.

– Angeluak eta maldak.

– Ultrasonidos: fundamentos de la medición de espesor de chapa.

– Poligonoak.

– Elasticidad y plasticidad.

– Zirkulua, zirkunferentzia, erradioa eta diametroa.

– Resistencia física.

– Triangelua, karratua eta laukizuzena.

– Adherencia: normal y tangencial.

– Azalera eta bolumenak: zilindroak eta paralepipedoak.

– Velocidad, aceleración, masa, peso, fuerza, presión: concepto y unidades.

A.2.– Fisika:

– Ley de Pascal, caudal: concepto y unidades.

– Materia: materiaren egoerak.

– Corrientes galvánicas y de fugas.

– Tenperatura, beroa, berariazko beroa, eroankortasun termikoa.

– Protección catódica: fundamentos y tipología.

– Atmosfera lehergarrietan, beroak gasetan eragiten duen efektua.

A.3.– Química:

– Ultrasoinuak: xafla baten lodiera neurtzeko oinarriak.

– Tipos de combustible: propiedades.

– Elastikotasuna eta plastikotasuna.

– Concentración.

– Erresistentzia fisikoa.

– Densidad.

– Itsasgarritasuna: normala eta tangentziala.

– Viscosidad.

– Abiadura, azelerazioa, masa, pisua, indarra, presioa: kontzeptua eta unitateak.

– Curado: elementos residuales.

– Pascalen legea, emaria: kontzeptua eta unitateak.

– Dureza: ensayos y unidades.

– Korronte galbanikoak eta ihes-korronteak.

– Resistencia química.

– Babes katodikoa: oinarriak eta tipologia.

– Corrosión: clases y causas.

A.3.– Kimika:

– Protecciones: activas y pasivas.

– Erregai motak: propietateak.

A.4.– Medio ambiente:

– Kontzentrazioa.

– Residuos peligrosos.

– Dentsitatea.

– Acuíferos.

– Biskositatea.

– Contaminación.

– Ontzea: hondakinak.

– Causas y efectos de la propagación de la contaminación.

– Gogortasuna: entseguak eta unitateak.

– Contaminación confinada.

– Erresistentzia kimikoa.

– Sobrenadante.

– Korrosioa: klaseak eta arrazoiak.

– Concentraciones máximas permitidas: tabla danesa.

– Babesak: aktiboak eta pasiboak.

– Gestión de residuos.

A.4.– Ingurumena:

A.5.– Seguridad:

– Hondakin arriskutsuak.

– Clasificación de las zonas.

– Akuiferoak.

– Señalización de zonas de trabajo: criterios.

– Kutsadura.

– Explosividad, LIE, inflamabilidad, punto de ignición.

– Kutsadura hedatzearen arrazoiak eta efektuak.

– Puesta a tierra.

– Kutsadura konfinatua.

– Manejo del explosímetro.

– Gainjalkina.

– Extintores: clases y manejo.

– Baimendutako gehienezko kontzentrazioak: taula daniarra.

– Desgasificación.

– Hondakinen kudeaketa.

– Protección corporal: contra impactos, respiratoria.

A.5.– Segurtasuna:

– Ergonomía y esfuerzos.

– Eremuen sailkapena.

– Primeros auxilios: nociones y aplicación.

– Lan-eremuetan seinaleak jartzea: irizpideak.

A.6.– Instalaciones mecánicas:

– Lehergarritasuna, lehergarritasunaren gutxieneko muga, sukoitasuna, sutze-puntua.

– Tuberías normalizadas: metálicas y plásticas.

– Lur-konexioa.

– Conexiones y uniones: mecánicas, soldadas, termofundidas.

– Esplosimetroa maneiatzea.

– Accesorios: valvulería, medidores de nivel, cortallamas...

– Itzalgailuak: klaseak eta maneiua.

– Manómetros, manotermógrafos, equipos de precisión, fondo de escala, resolución.

– Desgasifikazioa.

– Ensayos no destructivos: espesor de chapa.

– Gorputza babestea: inpaktuen aurkakoa, arnasa-babesa.

A.7.– Normativa:

– Ergonomia eta esfortzuak.

– Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones petrolíferas e Instrucciones Técnicas Complementarias ITC - IP01 e ITC - IP02.

– Lehen laguntzak: nozioak eta aplikazioa.

Real Decreto 1562/1998, que modifica la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP02 "Parques de almacenamiento de líquidos petrolíferos" del Reglamento aprobada por Real Decreto 2085/1994.

A.6.– Instalazio mekanikoak:

– Real Decreto 1523/1999, de 1 octubre por el que se modifica el Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por Real Decreto 2085/1994, de 20-10-1994 y las instrucciones técnicas complementarias MI-IP03, aprobada por Real Decreto 1427/1997, de 15-09-1997, y MI-IP04, aprobada por el Real Decreto 2201/1995, de 28-12-1995.

– Tutu normalizatuak: metalezkoak eta plastikozkoak.

– Real Decreto 365/2005, de 8 de abril, por la que se aprueba la Instrucción Técnica complementaria MI-IP 05 "Instaladores o reparadores y empresas instaladoras o reparadoras de productos petrolíferos líquidos". UNE 53 991.

– Konexio eta loturak: mekanikoak soldatuak, termomoldatuak.

– Normas de seguridad: trabajos en recintos confinados.

– Osagarriak: balbulak, maila-neurgailuak, suebakia...

– Normas medioambientales: almacenamiento y gestión de residuos peligrosos.

– Manometroak, manotermografoak, doitasun-ekipoak, eskala-fondoa, bereizmena.

– Normativa en materia de prevención de riesgos laborales.

– Entsegu ez-suntsitzaileak. txapa-lodiera.

B) Requerimientos prácticos:

A.7.– Araudia:

– Manejo de medidor de espesores de chapa.

– 2085/1994 Errege Dekretua, urriaren 20koa, petrolio-instalazioen eta ITC - IP01 eta ITC - IP02 jarraibide tekniko osagarrien arautegia onartzen duena.

– Manejo de explosímetro.

– 1562/1998 Errege Dekretua, 2085/1994 Errege Dekretuak onartutako arautegiko "Petroliotik eratorritako produktu likidoak biltegiratzeko parkea" MI-IP02 jarraibide tekniko osagarria aldatzen duena.

– Manejo de extintores.

– 1523/1999 Errege Dekretua, urriaren 1ekoa, 1994-10-20ko 2085/1994 Errege Dekretuak onartutako petrolio-instalazioen arautegia aldatzen duena, eta MI-IP03 eta MI-IP04 jarraibide tekniko osagarriak, 1997-09-15eko 1427/1997 Errege Dekretuak eta 1995-12-28ko 2201/1995 Errege Dekretuak onartutakoak, hurrenez hurren.

– Prácticas de primeros auxilios.

– 365/2005 Errege Dekretua, apirilaren 8koa, "Petroliotik eratorritako produktu likidoen instalatzaile edo konpontzaileak, eta enpresa instalatzaile edo konpontzaileak" MI-IP 05 jarraibide tekniko osagarria onartzen duena. UNE 53 991.

– Acceso y evacuación en recintos confinados (arquetas, depósitos...)

– Segurtasun-neurriak: eremu konfinatuetako lanak.

– Puesta a tierra. Instalación de una pica y conexiones.

– Ingurumen-arauak: hondakin arriskutsuak biltegiratu eta kudeatzea.

– Corte y unión de tubos de acero, cobre y plástico. Medidas de seguridad.

– Lan-arriskuak prebenitzeari buruzko araudia.

– Uniones mecánicas: codos, tuercas de unión, racores, llaves de corte.

B) Eskakizun praktikoak:

– Fijación de tuberías y colocación de protecciones, pasamuros, vainas y sellados.

– Xafla-lodieren neurgailua maneiatzea.

– Aplicación de protecciones pasivas (antioxidantes, cintas, etcétera).

– Esplosimetroa maneiatzea.

– Pruebas y tarado de válvulas de seguridad.

– Su-itzalgailuak.

– Pruebas hidráulicas y neumáticas.

– Lehen laguntzak lantzeko praktikak.

– Reparación y revestimiento de depósitos (se podrá elegir uno de los diferentes sistemas que prevé el informe UNE 53 991: Epoxi, Poliéster, Viniléster...)

– Eremu konfinatuetan (kutxatiletan, deposituetan…) sartu eta eremu horiek konfinatzea.

IV.18.– Carné de cualificación individual de operador de grúas torre.

– Lur-konexioa. Pika eta konexioak instalatzea.

a) Duración mínima: 200 horas repartidas en un módulo teórico de 50 horas y en un módulo práctico de 150 horas.

– Altzairuzko, kobrezko eta plastikozko tutuak ebaki eta lotzea. Segurtasun-neurriak.

b) Programa mínimo:

– Lotura mekanikoak: ukondoak, lotzeko azkoinak, errakoreak, ixteko giltzak.

A) Formación teórica:

– Tutuak finkatzea, eta babesak, alderik aldeko zuloak, zorroak eta zigilatzea jartzea.

– Descripción de la grúa-torre y componentes (perfiles, cables, lastres, etc.)

– Babes pasiboak aplikatzea (antioxidatzaileak, zintak eta abar).

– Definición de grúa torre desmontable. Clasificación. Composición estructural. Pluma.

– Segurtasun-balbulak probatu eta horien tara zehaztea.

– Lastres de estabilidad. Contrapesos de equilibrios. Condiciones que deben cumplir. Masa.

– Proba hidrauliko eta pneumatikoak.

– Cables de hacer. Manipulación. Engrase. Inspecciones. Sustitución.

– Deposituak konpondu eta estaltzea. UNE 53 991 txostenak aurreikusitako sistemetako bat aukera daiteke: Epoxi, Poliéster, Viniléster...

– Emplazamiento de la grúa. Desniveles de base. Vía. Proximidad de edificios y líneas eléctricas. Instalaciones con varias grúas. Zona de seguridad. Puesta a tierra.

IV.18.– Dorre-garabiko operadorearen kalifikazio indibidualeko txartela.

– Elementos de seguridad en grúas. Limitadores. Seguridad de momento de par. Seguridad de carga máxima. Puesta en veleta.

a) Gutxieneko iraupena: 200 ordu, bi modulutan banatuak. Modulu teorikoak 50 ordu izango ditu, eta modulu praktikoak 150 ordu.

– Condiciones de estabilidad en servicio y fuera de servicio.

b) Gutxieneko programa:

– Arriostramientos rígidos. Arriostramientos elásticos.

A) Prestakuntza teorikoa:

– Operación y manipulación. Obligaciones y prohibiciones. Conocimiento y características. Diagrama de cargas. Cálculo de diagramas.

– Dorre-garabia eta horren osagarriak (profilak, kableak, lastak eta abar).

– Mantenimiento y conservación de la grúa torre.

– Dorre-garabi desmuntagarria zehaztea. Sailkapena. Egiturazko konposizioa. Garabi-besoa.

– Regulación y puesta en servicio.

– Egonkortasun-lastak. Oreken kntrapisuak. Bete beharreko baldintzak. Masa.

– Legislación básica: reglamentación y Normas UNE: (Real Decreto 2291/1985 de 8 de noviembre de 1985, Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba un nueva Instrucción Técnica complementaria "MIE-AEM- 2" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones).

– Egiteko kableak. Maneiatzea. Koipeztatzea. Ikuskatzeak. Ordeztea.

B) Formación práctica:

– Etxebizitzaren kokalekua. Oinarrizko desnibelak. Bidea. Eraikin eta linea elektrikoen hurbiltasuna. Zenbait garabidun instalazioak. Segurtasun-eremua. Lur-konexioa.

– Normas de manejo (maniobras permitidas y prohibidas).

– Garabietako segurtasun-elementuak. Mugagailuak. Indar-parearen segurtasun-momentua. Karga goreneko segurtasuna. Haize-orratz eran jartzea.

– Normas de seguridad en el trabajo.

– Egonkortasun-baldintzak, zerbitzuan eta zerbitzutik kanpo.

– Realización de las comprobaciones diarias y semanales de seguridad y mantenimiento.

– Txarratxandura zurrunak. Txarratxandura elastikoak.

– Manejo de un grúa torre.

– Operazioa eta maneiatzea. Betebeharrak eta debekuak. Jakintza eta ezaugarriak. Karga-diagrama. Diagrama-kalkulua.

– Manejo de una grúa torre autodesplegable.

– Dorre-garabia mantendu eta kontserbatzea.

IV.19.– Carné de cualificación individual de operador de grúas móviles autopropulsadas. Categoría A.

– Erregulazioa eta zerbitzuan jartzea.

a) Duración mínima: 300 horas repartidas de la siguiente manera, 75 horas de formación teórica y 225 horas de formación práctica.

– Oinarrizko legeria: UNE arautegia eta arauak: 2291/1985 Errege Dekretua, 1985eko azaroaren 8koa, eta 836/2003 Errege Dekretua, ekainaren 27koa, obra edo bestelako aplikazioetarako dorre-garabiei dagokien jasotzeko eta mantentzeko aparatuen "MIE-AEM- 2" jarraibide tekniko osagarri berria onartzen duena.

b) Contenido mínimo:

B) Prestakuntza praktikoa:

A) Formación teórica:

– Maneiu-arauak (maniobra baimendu eta debekatuak).

– Reglamentación aplicable. Reglamento de aparatos de elevación y manutención, (Real Decreto 2291/1985 de 8 de noviembre de 1985), ITC "MIE-AEM-4" (Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción técnica complementaria "MIE-AEM-4" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsada) y Normas UNE.

– Laneko segurtasun-arauak.

– Descripción de la grúa móvil autopropulsada y componentes (pluma, plumón, estabilizadores, cabina y accesos, ganchos, cables, etc.). Funcionamiento general.

– Egunero eta astero segurtasun- eta mantentze-egiaztatzeak egitea.

– Tipos de grúa móvil autopropulsada. Clasificación. Diferencias entre grúas telescópicas y de celosía.

– Dorre-garabi bat maneiatzea.

– Nociones de resistencia de materiales (fuerzas, momentos, estabilidad). Centro de gravedad. Momento de vuelco. Cálculo de pesos. Soldaduras. Perfiles (angulares, cuadrados, redondos).

– Dorre-garabi autotolesgarri bat maneiatzea.

– Nociones de electricidad (efectos, protecciones).

IV.19.– Autopropultsatutako garabi mugikorren operadorearen kalifikazio indibidualeko txartela. A kategoria.

– Nociones de mantenimiento. Niveles de aceite y agua. Presión de los neumáticos. Equipos de inyección y bombas. Sistemas de funcionamiento mecánico, eléctrico o hidráulico. Sistemas de refrigeración, lubricación y frenos.

a) Gutxieneko iraupena: 300 ordu, honela banatuak: 75 ordu prestakuntza teorikorako, eta 225 ordu prestakuntza praktikorako.

– Elementos de seguridad de las grúas móviles autopropulsadas (indicador y limitador de carga, indicador de radio, limitadores de movimientos, etc.). Coeficientes de seguridad.

b) Gutxieneko edukia:

– Montaje y desmontaje de las grúas móviles autopropulsadas. Mecanismos de extensión de la pluma. Procedimientos de montajes especiales (grúas de celosía, plumines, etc.)

A) Prestakuntza teorikoa:

– Emplazamiento de la grúa en la zona de trabajo (visión general del entorno, taludes, líneas eléctricas, conducciones subterráneas, resistencia del terreno, etc.)

– Araudi aplikagarria. Jasotzeko eta mantentzeko aparatuen arautegia (2291/1985 Errege Dekretua, 1985eko azaroaren 8koa), MIE-AEM-4 ITC (837/2003 Errege Dekretua, ekainaren 27koa, autopropultsatutako garabi mugikorrei dagokien jasotzeko eta mantentzeko aparatuen arautegiko "MIE-AEM-4" jarraibide tekniko osagarriaren testu aldatu eta bategin berria onartzen duena), eta UNE arauak.

– Útiles de enganche: elección del método más apropiado, conservación y mantenimiento (estrobos de acero, cadenas, eslingas de poliéster, grilletes). Revisiones y marcaje. Formas de estrobar la carga. Útiles especiales (balancines).

– Autopropultsatutako garabi mugikorraren eta osagarrien deskribapena (garabi-besoa, garabi-beso handia, egonkorgailuak, kabina eta sarbideak, kakoak, kableak eta abar). Funtzionamendu orokorra.

– Operaciones normales con al grúa (estrobaje, nivelación, interpretación de diagramas de cargas, señales, etc.). Maniobras prohibidas.

– Autopropultsatutako garabi mugikorren motak. Sailkapena. Garabi teleskopikoen eta sareta-garabien arteko aldeak.

– Operaciones especiales con la grúa (pilotaje, elevación de una carga con más de una grúa, desplazamientos con la grúa totalmente montada y desplegada, elevación de una carga sin estabilizadores, derribo y demolición con bola) Precauciones interiores.

– Materialen erresistentziari buruzko nozioak (indarrak, momentuak, egonkortasuna). Grabitate-zentroa. Iraultzeko momentua. Pisu-kalkulua. Soldadurak. Profilak (angeluarrak, karratuak, biribilak).

– Operaciones de grúas con peligro próximos (taludes, líneas eléctricas aéreas, aeropuertos, ferrocarril, carreteras, plantas de proceso industrial, etc.)

– Elektrizitateari buruzko nozioak (efektuak, babesak).

– Verificaciones diarias, semanales y semestrales. Mantenimiento y conservación de la grúa móvil autopropulsada (sistema de elevación y vehículo). Inspecciones de los cables de acero y sustitución. Comprobación del sistema hidráulico y válvulas anti-retorno.

– Mantentzeari buruzko nozioak. Olio- eta ur-maila. Pneumatikoen presioa. Injekzio-ekipoak eta ponpak. Funtzionamendu mekanikoko, elektrikoko edo hidraulikoko sistemak. Hozteko, lubrifikatzeko eta balaztatzeko sistemak.

– Deberes y responsabilidades del operador de grúa móvil autopropulsada, del enganchador o estrobador y del jefe de la maniobra.

– Autopropultsatutako garabi mugikorren segurtasun-elementuak (kargaren adierazgailua eta mugagailua, erradioaren adierazgailua, mugimendu-mugagailuak eta abar). Segurtasun-koefizienteak.

– Prevención de riesgos laborales: seguridad en servicio. Seguridad con viento. Señalización. Desplazamiento con cargas. Control de las medidas de seguridad. Equipos de trabajo.

– Autopropultsatutako garabi mugikorrak muntatu eta desmuntatzea. Garabi-besoa zabaltzeko mekanismoak. Muntaketa berezien prozedurak (sareta-garabiak, garabi-beso txikiak eta abar).

B) Formación práctica:

– Garabia lan-eremuan kokatzea (ingurunearen ikuspegi orokorra, ezpondak, linea elektrikoak, lurpetik eramatea, lurraren erresistentzia eta abar).

– Toma de contacto con la grúa. Explicar puesta en funcionamiento para operar desde la estructura. Movimientos desde la estructura giratoria en vacío y con carga.

– Krokatzeko tresnak: metodo egokiena aukeratzea, kontserbatu eta mantentzea (altzairuzko estropuak, kateak, poliesterrezko eslingak, girgiluak). Azterketak eta markatzea. Karga estropuz lotzeko modua. Tresna bereziak (zabuak).

– Normas de manejo (maniobras permitidas y prohibidas). Señales.

– Garabiarekin egiten diren eragiketa arruntak (estropuz lotzea, nibelazioa, karga- eta seinale-diagramak interpretatzea eta abar). Maniobra debekatuak.

– Realización de las comprobaciones diarias y semanales de seguridad.

– Garabiarekin egiten diren eragiketa bereziak (pilotatzea, karga bat garabi bat baino gehiago erabiliz jasotzea, garabia erabat muntatua eta zabaldua dagoela lekualdatzea, karga bat egonkorgailurik gabe jasotzea, bolarekin eraistea). Garabi barruan kontuan hartu beharrekoak.

– Operaciones con los sistemas de seguridad. Utilización del sistema de control electrónico de la grúa ("ordenador de a bordo").

– Arriskua gertu dagoela (ezpondak, aireko linea elektrikoak, aireportuak, trenbidea, errepideak, industria-prozesuko instalazioak eta abar) garabi-eragiketak egitea.

– Mantenimiento de la grúa: diferentes puntos de engrase, verificación de niveles de aceite, limpieza, etc.

– Egunero, astero eta sei hilean behin egiaztatzea. Autopropultsatutako garabi mugikorra mantendu eta kontserbatzea (jasotzeko sistema eta ibilgailua). Altzairuzko kableen ikuskatzeak eta ordeztea. Sistema hidraulikoa eta itzuleraren aurkako balbulak egiaztatzea.

– Ejercicios para estabilizar la grúa en diferentes tipos de terreno. Desplazamiento de grúa desplegada con carga y en vacío.

– Autopropultsatutako garabi mugikorraren operadorearen, krokatzailearen eta maniobraburuaren betebehar eta erantzukizunak.

– Montaje de plumón y su utilización.

– Lan-arriskuen prebentzioa: segurtasuna zerbitzuan. Segurtasuna haizearekin. Seinaleak jartzea. Kargarekin lekualdatzea. Segurtasun-neurrien kontrola. Lan-ekipoak.

– Adiestramiento en el manejo con carga: simulación de montaje de grúa torre, tumbar o levantar silo de cemento, hormigonar con caldero, descarga de palés de ladrillo, etc.

B) Prestakuntza praktikoa:

– Prácticas de eslingaje: reconocimiento de los diferentes tipos de estrobos, eslinga, grilletes, cadeneas, ganchos, y su utilización correcta.

– Garabiarekin kontaktatzea. Martxan jartzeko modua azaltzea, egituratik jardun ahal izateko. Mugimenduak egitura birakaritik, kargarik gabe eta kargarekin.

– Conducción en carretera: puertos de montaña, pendientes y rampas prolongadas, etc.

– Maneiu-arauak (maniobra baimendu eta debekatuak). Seinaleak.

– Conducción "todoterreno": utilización de reductoras y bloqueos.

– Egunero eta astero segurtasuna egiaztatzea.

– Reconocimiento de diferentes tipos de terreno.

– Segurtasun-sistemekin egin beharreko eragiketak. Garabiaren kontrol elektronikoko sistema erabiltzea ("barruko ordenagailua").

– Normas de seguridad en el trabajo.

– Garabia mantentzea: koipeztatzeguneak, olio-mailak egiaztatzea, garbiketa eta abar.

IV.20.– Carné de cualificación individual de gruísta u operador de grúas móviles autopropulsadas. Categoría B.

– Garabia lur mota desberdinetan egonkortzeko ariketak. Garabi zabaldua lekualdatzea, kargarekin eta kargarik gabe.

a) Duración mínima: 450 horas repartidas de la siguiente manera: 150 horas de formación teórica y 300 de formación práctica.

– Garabi-beso handia muntatzea eta erabiltzea.

A estos efectos, a los titulares del carné de operador de grúa móvil autopropulsada de categoría A, para acceder a un carné de categoría B, se les computará como tiempo efectuado en la formación teórica y práctica el señalado para la categoría A, debiendo realizar el período restante de formación práctica con grúas móviles autopropulsadas de carga nominal comprendida en la categoría B.

– Karga-maneiuan trebatzea: dorre-garabiaren muntaketa simulatzea, zementu-siloa eraitsi edo jasotzea, galdara erabiliz hormigonatzea, adreilu-paleak deskargatzea eta abar.

b) Programa mínimo: el mismo que para la categoría A pero con conocimientos ampliados.

V. ERANSKINA / ANEXO V
LANBIDE TXARTELAREN EREDUA / MODELO DE CARNÉ PROFESIONAL

– Eslingekin praktikak: estropuen, eslingen, girgiluen, kateen eta kakoen mota guztiak bereiztea eta behar bezala erabiltzea.

&#9; &#9;<IMG SRC="Image14.gif" WIDTH=392 HEIGHT=43>

– Errepidean gidatzea: mendateak, malda eta aldapa luzeak eta abar.

&#9;&#9;INDUSTRIA, MERKATARITZA&#9;DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA,

– "Lur orotan" gidatzea: erreduktoreak eta blokeoak

&#9;&#9;ETA TURISMO SAILA&#9;COMERCIO Y TURISMO

erabiltzea.

&#9;&#9;…………….ako Lurralde Ordezkaritza&#9;Oficina Territorial de………

– Lur motak bereiztea.

&#9;&#9;TXARTELA/CARNÉ

– Laneko segurtasun-arauak.

&#9;&#9;IZENA / NOMBRE:

IV.20.– Autopropultsatutako garabi mugikorren garabilariaren edo operadorearen kalifikazio indibidualeko txartela. B kategoria.

&#9;&#9;NAN / DNI:

a) Gutxieneko iraupena: 450 ordu, honela banatuak: 150 ordu prestakuntza teorikorako eta 300 ordu prestakuntza praktikorako.

&#9;

A kategoriako autopropultsatutako garabi mugikorraren operadorearen txartela dutenek B kategoriako txartela eskuratu nahi badute, A kategoriarako adierazitakoa zenbatuko zaie prestakuntza teorikoan eta praktikoan egindako denboratzat. Prestakuntza praktikoaren gainerako denbora, berriz, B kategoriako karga izendatuko autopropultsatutako garabi mugikorrekin bete beharko dute.

&#9; LURRALDE BULEGOKO BURUA

b) Gutxieneko programa: A kategoriarako adierazi dena, baina jakintza gehiagorekin.

&#9;Noiz emana / Fecha de exped.:&#9;JEFE DE OFICINA TERRITORIAL

V. ERANSKINA / ANEXO V
LANBIDE TXARTELAREN EREDUA / MODELO DE CARNÉ PROFESIONAL

&#9; &#9;<IMG SRC="Image14.gif" WIDTH=392 HEIGHT=43>

&#9;LANBIDEAN JARDUTEKO GAITZEN DU, BAINA &#9;HABILITA PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL

&#9;&#9;INDUSTRIA, MERKATARITZA&#9;DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA,

&#9;ENPRESA BAIMENDU BATEN PLANTILLAN &#9;SOLAMENTE SI ESTÁ EN PLANTILLA EN UNA

&#9;&#9;ETA TURISMO SAILA&#9;COMERCIO Y TURISMO

&#9;BADAGO SOILIK&#9;EMPRESA AUTORIZADA

&#9;&#9;…………….ako Lurralde Ordezkaritza&#9;Oficina Territorial de………

&#9;EZ DA BERRITU BEHAR&#9;NO NECESITA RENOVACIÓN

&#9;&#9;TXARTELA/CARNÉ

&#9;ONARTUTAKO AKREDITAZIOAK&#9;ACREDITACIONES RECONOCIDAS

&#9;&#9;IZENA / NOMBRE:

&#9;&#9;NAN / DNI:

&#9;

&#9; LURRALDE BULEGOKO BURUA

&#9;Noiz emana / Fecha de exped.:&#9;JEFE DE OFICINA TERRITORIAL

&#9;LANBIDEAN JARDUTEKO GAITZEN DU, BAINA &#9;HABILITA PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL

&#9;ENPRESA BAIMENDU BATEN PLANTILLAN &#9;SOLAMENTE SI ESTÁ EN PLANTILLA EN UNA

&#9;BADAGO SOILIK&#9;EMPRESA AUTORIZADA

ANEXO VI
CATEGORÍAS DE EMPRESAS AUTORIZADAS

&#9;EZ DA BERRITU BEHAR&#9;NO NECESITA RENOVACIÓN

– Empresa Instaladora de Fontanería.

&#9;ONARTUTAKO AKREDITAZIOAK&#9;ACREDITACIONES RECONOCIDAS

– Empresa Instaladora de calefacción y agua caliente sanitaria.

– Empresa Mantenedora de calefacción y agua caliente sanitaria.

– Empresa Instaladora de climatización.

– Empresa Mantenedora de climatización.

– Empresa Instaladora Electricista de Baja Tensión.

– Empresas Instaladora Electricista de Baja Tensión. Especialidades.

– Empresa Instaladora-mantenedora de Alta Tensión.

– Empresa Instaladora Frigorista.

– Empresa Conservadora-reparadora Frigorista.

VI. ERANSKINA
BAIMENDUTAKO ENPRESEN KATEGORIAK

– Iturgintzako enpresa instalatzailea.

– Empresa Instaladora de Gas. Categoría IG- I.

– Berokuntzako eta ur bero sanitarioko enpresa instalatzailea.

– Empresa Instaladora de Gas. Categoría EG-II.

– Berokuntzako eta ur bero sanitarioko enpresa mantentzailea.

– Empresa Instaladora de Gas. Categoría EG-III.

– Girotzeko enpresa instalatzailea.

– Empresa Instaladora de Gas. Categoría EG-IV.

– Girotzeko enpresa mantentzailea.

– Empresa Revisora de Instalaciones de gas.

– Behe-tentsioko elektrizitateko enpresa instalatzailea.

– Empresa Instaladora de productos petrolíferos líquidos. Categoría I.

– Behe-tentsioko elektrizitateko enpresa instalatzaileak. Espezialitateak.

– Empresa Instaladora de productos petrolíferos líquidos. Categoría II.

– Goi-tentsioko elektrizitateko enpresa instalatzaile-mantentzailea.

– Empresa Reparadora de productos petrolíferos líquidos. Categoría III.

– Hotz-ekipoen enpresa instalatzailea.

– Empresa Instaladora de aparatos elevadores.

– Hotz-ekipoen enpresa kontserbatzaile-konpontzailea.

– Empresa Conservadora de aparatos elevadores.

– Gas-instalazioen enpresa. GE-I. kategoria.

– Empresa Instaladora de grúas torre.

– Gas-instalazioen enpresa. GE-II. kategoria.

– Empresa Conservadora de grúas torre.

– Gas-instalazioen enpresa. GE-III. Kategoria.

– Empresa Conservadora de grúas móviles autopropulsadas.

– Gas-instalazioen enpresa. GE-IV. Kategoria.

– Empresa Instaladora de equipos a presión. Categoría I.

– Gas-instalazioen enpresa ikuskatzailea.

– Empresa Instaladora de equipos a presión. Categoría II.

– Petroliotik eratorritako produktu likidoen enpresa instalatzailea. I. Kategoria.

– Empresa Reparadora de equipos a presión. Categoría I.

– Petroliotik eratorritako produktu likidoen enpresa instalatzailea. II. kategoria.

– Empresa Reparadora de equipos a presión. Categoría II.

– Petroliotik eratorritako produktu likidoen enpresa konpontzailea. III. kategoria.

– Empresa para inspección y pruebas de gases (AP-7).

– Aparatu jasotzaileen enpresa instalatzailea.

– Empresa recargadora de botellas de equipos de respiración autónoma (AP-18).

– Aparatu jasotzaileen enpresa kontserbatzailea.

– Empresa para inspección periódica de botellas de equipos de respiración autónoma (AP-18).

– Dorre-garabien enpresa instalatzailea.

– Empresa para inspección visual de botellas de equipos de botellas de equipos de respiración autónoma (AP-18).

– Dorre-garabien enpresa kontserbatzailea.

– Empresa instaladora de Protecciones contra incendios.

– Autopropultsatutako garabi mugikorren enpresa kontserbatzailea.

– Empresa Mantenedora de Protecciones contra incendios.

– Presio-ekipoen enpresa instalatzailea. I. Kategoria.

– Empresa Instaladora de tacógrafos.

– Presio-ekipoen enpresa instalatzailea. II. kategoria.

– Empresa autorizada para la revisión periódica de tacógrafos.

– Presio-ekipoen enpresa konpontzailea. I. Kategoria.

– Empresa Instaladora de limitadores de velocidad.

– Presio-ekipoen enpresa instalatzailea. II. kategoria.

ANEXO VII

EXIGENCIAS POR ESPECIALIDAD Y CATEGORÍA PARA LAS EMPRESAS AUTORIZADAS

– Ikuskatzeko eta gas-probak egiteko enpresa (AP-7).

Tipo de empresa&#9;Necesidades mínimas de personal&#9;Necesidad de técnico titulado &#9;Cuantía mínima de la póliza

– Arnasketa autonomoko ekipoetako botilen enpresa kargatzailea (AP-18).

&#9;&#9;competente&#9;de seguro por siniestro

– Arnasketa autonomoko ekipoetako botilak aldian behin ikuskatzeko enpresa (AP-18).

Instaladora de fontanería&#9;Un profesional autorizado&#9; No&#9;200.000 euros

– Arnasketa autonomoko ekipoetako botilak ikuskatzeko enpresa (AP-18).

Instaladora de calefacción y agua caliente sanitaria&#9;Un operario con carné por cada categoría y especialidad solicitada&#9;No&#9;300.000 euros

– Suteen aurkako babesen enpresa instalatzailea.

Mantenedora de calefacción y agua caliente sanitaria&#9;Un operario con carné por cada categoría y especialidad solicitada&#9;No&#9;200.000 euros

– Suteen aurkako babesen enpresa instalatzailea.

Instaladora de climatización&#9;Un operario con carné por cada categoría y especialidad solicitada&#9;No&#9;300.000 euros

– Takografoen enpresa instalatzailea.

Mantenedora de climatización&#9;Un operario con carné por cada categoría y especialidad solicitada&#9;No&#9;300.000 euros

– Takografoak aldian behin ikuskatzeko enpresa baimendua.

Instaladora Electricista de Baja Tensión&#9;Un operario autorizado de categoría igual a cada una de las empresas. &#9;No&#9;600.000 euros

– Abiadura-mugagailuen enpresa instalatzailea.

&#9;Un número máximo de 10 operarios por cada carné

VII. ERANSKINA
ENPRESA BAIMENDUETARAKO ESKAKIZUNAK, ESPEZIALITATEAREN ETA KATEGORIAREN ARABERA

Enpresa Mota&#9;Pertsonaleko gutxieneko beharrak&#9;Gaitutako teknikari &#9;Ezbeharragatiko aseguru

Instaladora Electricista de Baja Tensión- Especialidades&#9; Un profesional autorizado de categoría igual a cada una de las empresas. &#9;No&#9;900.000 euros

&#9;&#9;tituludunaren beharra&#9;polizaren gutxieneko zenbatekoa

&#9;Un número máximo de 10 operarios por cada carné

Iturgintzako instalatzailea&#9;Baimendutako profesional bat&#9;Ez&#9;200.000 euro

Instaladora- mantenedora de Alta Tensión&#9;&#9;Sí&#9; 600.000 euros

Berokuntzako eta ur bero sanitarioko instalatzailea.&#9; Txarteldun operario bat eskatutako kategoria eta espezialitate bakoitzeko.&#9;Ez&#9;300.000 euro

Instaladora Frigorista&#9;Un profesional autorizado, salvo que la empresa cuente con un técnico titulado competente&#9;No&#9;300.000 euros

Berokuntzako eta ur bero sanitarioko mantentzailea.&#9; Txarteldun operario bat eskatutako kategoria eta espezialitate bakoitzeko.&#9;Ez&#9;200.000 euro

Conservadora Reparadora Frigorista&#9;Un profesional autorizado, salvo que la empresa cuente con un técnico titulado competente&#9;No&#9;300.000 euros

Girotzeko instalatzailea&#9;Txarteldun operario bat eskatutako kategoria eta espezialitate bakoitzeko.&#9;Ez&#9;300.000 euro

Instaladora de Gas. Categoría EGI&#9;Un máximo de 5 operarios por carné&#9;No&#9;300.000 euros

Girotzeko mantentzailea&#9;Txarteldun operario bat eskatutako kategoria eta espezialitate bakoitzeko.&#9;Ez&#9;300.000 euro

Instaladora de Gas. Categoría EGII&#9;Un máximo de 10 operarios por carné&#9;Sí&#9;300.000 euros

Behe-tentsioko elektrizitateko instalatzailea.&#9; Baimendutako operario bat, enpresa bakoitzaren kategoriakoa. &#9;Ez&#9;600.000 euro

Instaladora de Gas. Categoría EGIII&#9;Un máximo de 10 operarios por carné&#9;Sí&#9;500.000 euros

&#9;Gehienez 10 operario txartel bakoitzeko.

Instaladora de Gas. Categoría EGIV&#9;Un máximo de 10 operarios por carné&#9;Sí &#9;500.000 euros

Behe-tentsioko elektrizitateko instalatzailea. &#9; Baimendutako profesional bat, enpresa bakoitzaren kategoriakoa. &#9;Ez&#9;900.000 euro

Revisora de Instalaciones de gas&#9;Un máximo de 5 operarios por carné&#9;No&#9;300.000 euros

Espezialitateak.&#9;Gehienez 10 operario txartel bakoitzeko.

Instaladora de productos petrolíferos líquidos. Categoría I&#9;Un profesional autorizado. Un máximo de 5 operarios por carné&#9;No &#9;300.000 euros

Goi Tentsioko elektrizitateko instalatzaile-mantentzailea.&#9;&#9;Bai&#9;600.000 euro

Instaladora de productos petrolíferos líquidos. Categoría II&#9;Un profesional autorizado. Un máximo de 5 operarios por carné&#9;No&#9;600.000 euros

Hotz-ekipoen instalatzailea&#9;Baimendutako profesional bat, salbu eta enpresak gaitutako teknikari tituluduna badu.&#9;Ez&#9;300.000 euro

Reparadora de productos petrolíferos líquidos. Categoría III&#9;Un profesional autorizado. Un máximo de 5 operarios por carné&#9;No&#9;600.000 euros

Hotz-ekipoen kontserbatzaile-konpontzailea&#9;Baimendutako profesional bat, salbu eta enpresak gaitutako teknikari tituluduna badu.&#9;Ez&#9;300.000 euro

Instaladora de aparatos elevadores&#9;Cinco operarios cualificados&#9;Sí&#9;500.000 euros, pudiendo incluir

Gas-instalatzailea GE I kategoria&#9;Gehienez 5 operario txartel bakoitzeko.&#9;Ez&#9;300.000 euro

&#9;&#9;&#9;las actividades de instalación

Gas-instalatzailea GE II kategoria&#9;Gehienez 10 operario txartel bakoitzeko.&#9;Bai&#9;300.000 euro

&#9;&#9;&#9;y conservación.

Gas-instalatzailea GE III kategoria&#9;Gehienez 10 operario txartel bakoitzeko.&#9;Bai&#9;500.000 euro

Conservadora de Aparatos elevadores&#9;Dos operarios cualificados&#9;Sí&#9;500.000 euros, pudiendo incluir

Gas-instalatzailea GE IV kategoria&#9;Gehienez 10 operario txartel bakoitzeko. &#9;Bai&#9;500.000 euro

&#9;&#9;&#9;las actividades de instalación

Gas-instalazioen ikuskatzailea.&#9;Gehienez 5 operario txartel bakoitzeko.&#9;Ez&#9;300.000 euro

&#9;&#9;&#9;y conservación.

Petroliotik eratorritako produktu likidoen &#9;Baimendutako profesional bat Gehienez 5 operario txartel bakoitzeko.&#9;Ez&#9;300.000 euro

Tipo de empresa&#9;Necesidades mínimas de personal&#9;Necesidad de técnico titulado &#9;Cuantía mínima de la póliza

instalatzailea. I. kategoria

&#9;&#9;competente&#9;de seguro por siniestro

Petroliotik eratorritako produktu likidoen &#9;Baimendutako profesional bat Gehienez 5 operario txartel bakoitzeko.&#9;Ez&#9;600.000 euro

Instaladora de grúas torre&#9;Tres montadores cualificados) dos mecánicos y un eléctrico)&#9;Sí&#9;600.000 euros

instalatzailea. II. kategoria

Conservadora de grúas torre&#9;Dos operarios cualificados&#9; No&#9;600.000 euros. En el caso

Petroliotik eratorritako produktu likidoen &#9;Baimendutako profesional bat Gehienez 5 operario txartel bakoitzeko.&#9;Ez&#9;600.000 euro

&#9;&#9;&#9;de que la empresa sea

konpontzailea. III. kategoria.

&#9;&#9;&#9;instaladora-conservadora, no será

Aparatu jasotzaileen instalatzailea&#9;Gaitutako bost operario&#9;Bai&#9;500.000 euro; instalazio- eta

&#9;&#9;&#9;necesario más que una sola póliza.

&#9;&#9;&#9;kontserbazio-jarduerak ere barne

Conservadora de grúas móviles autopropulsadas&#9;Un operario cualificado por cada 30 grúas o fracción a conservar, de los cuales &#9;No&#9;1.000.000 euros.

&#9;&#9;&#9;hartuta egon daitezke.

&#9;al menos uno dispondrá del carné de operador de grúa móvil autopropulsada

Enpresa Mota&#9;Pertsonaleko gutxieneko beharrak&#9;Gaitutako teknikari &#9;Ezbeharragatiko aseguru

&#9;&#9;tituludunaren beharra&#9;polizaren gutxieneko zenbatekoa

&#9;correspondiente a la categoría de las grúas a conservar

Aparatu jasotzaileen kontserbatzailea.&#9;Gaitutako bi operario&#9;Bai&#9;500.000 euro; instalazio- eta

Instaladora de equipos a presión Categoría 1 &#9;Un soldador homologado&#9;Sí &#9;500.000 euros

&#9;&#9;&#9;kontserbazio-jarduerak

(Cualquier tipo de aparatos)

&#9;&#9;&#9;ere barne hartuta egon daitezke.

Instaladora de equipos a presión de Categoría 2 &#9;Un soldador homologado si utiliza uniones soldadas&#9;No&#9;300.000 euros

Dorre-garabien instalatzailea.&#9;Gaitutako hiru muntatzaile (bi mekanika-arlokoak eta bat elektrizitate-arlokoa) &#9;Bai&#9;600.000 euro

(Sólo aparatos sin ITC o correspondientes

Dorre-garabien kontserbatzailea.&#9;Gaitutako bi operario&#9; Ez&#9;600.000 euro. Enpresa

a las ITC AP13, 14 y 17)

&#9;&#9;&#9;instalatzaile-kontserbatzailea bada,

Reparadora de equipos a presión. Categoría I&#9;Un soldador homologado&#9;Sí&#9;500.000 euros

&#9;&#9;&#9;poliza bakarra nahikoa izango da.

Reparadora de equipos a presión. Categoría I.&#9;Un soldador homologado&#9;No&#9;300.000 euros

Autopropultsatutako garabi mugikorren kontserbatzailea.&#9; Gaitutako operario bat 30 garabiko edo kontserbatu beharreko zati bakoitzeko. &#9;Ez&#9;1.000.000 euro

Empresa para inspección y pruebas de botellas &#9;&#9;&#9; 500.000 euros

&#9;Gutxienez horietatik bat kontserbatu beharreko garabien kategoriari dagokion

de gases (AP-7)

&#9;autopropultsatutako garabi mugikorraren operadore-txartelaren jabe izango da.

Empresas recargadora de botellas de equipos &#9;Un especialista con conocimientos en la materia&#9;&#9;500.000 euros

1. kategoriako presio-ekipoen instalatzailea &#9;Soldatzaile homologatu bat.&#9;Bai&#9;500.000 euro

de respiración autónoma (AP-18)

(edonolako aparatuak).

Empresa para inspección periódica de botellas&#9;Un especialista con conocimientos en la materia&#9;Sí&#9;500.000 euros

2. kategoriako presio-ekipoen instalatzailea &#9;Soldatzaile homologatu bat, lotura soldatuak erabiltzen baditu.&#9;Ez&#9;300.000 euro

de equipos de respiración autónoma (AP-18)

(ITCrik gabeko aparatuak edo AP13, 14 eta 17 ITCei

Empresa para inspección visual de botellas de equipos &#9;Un especialista con conocimientos en la materia&#9;&#9;500.000 euros

dagozkien aparatuak soilik).

de respiración autónoma (AP-18)

Presio-ekipoen konpontzailea. I. kategoria&#9;Soldatzaile homologatu bat.&#9;Bai&#9;500.000 euro

Instaladora de Protecciones contra incendios&#9;– Especialista con formación acreditada en Electrónica, si la empresa se inscribe en &#9;Sí&#9;900.000 euros

Presio-ekipoen konpontzailea. I. kategoria&#9;Soldatzaile homologatu bat.&#9;Ez&#9;300.000 euro

&#9;alguna actividad de detección, alarma o comunicación de alarma

Gas-botilak ikuskatzeko eta gas-probak &#9;&#9;&#9;500.000 euro

&#9;– Especialista con formación acreditada en soldadura, si se inscribe en

egiteko enpresa (AP-7)

&#9;alguna actividad de sistemas de extinción

Arnasketa autonomoko ekipoetako botilen enpresa &#9;Gaiari buruzko jakintzak dituen espezialista bat&#9;&#9;500.000euro

Mantenedora de Protecciones contra incendios&#9;– Especialista con formación acreditada en electrónica, si la empresa se inscribe &#9;Sí&#9;900.000 euros

kargatzailea (AP-18)

&#9;en alguna actividad de detección, alarma o comunicación de alarma

Arnasketa autonomoko ekipoetako botilak aldian &#9;Gaiari buruzko jakintzak dituen espezialista bat&#9;Bai&#9;500.000 euro

&#9;– Especialista con formación acreditada en soldadura, si se inscribe en alguna

behin ikuskatzeko enpresa (AP-18)

&#9;actividad de sistemas de extinción

Arnasketa autonomoko ekipoetako botilak &#9;Gaiari buruzko jakintzak dituen espezialista bat&#9;&#9;500.000 euro

Tipo de empresa&#9;Necesidades mínimas de personal&#9;Necesidad de técnico titulado &#9;Cuantía mínima de la póliza

ikuskatzeko enpresa (AP-18)

&#9;&#9;competente&#9;de seguro por siniestro

Suteen aurkako babesen instalatzailea.&#9;– Elektronikan prestakuntza egiaztatua duen espezialista, baldin

Instaladora de tacógrafos&#9;Un instalador de tacógrafo&#9; No&#9;60.000 euros

&#9;eta enpresa detekzioko, alarmako edo alarma-komunikazioko

Empresa autorizada para la revisión periódica &#9;Un instalador de tacógrafo&#9;No&#9;60.000 euros

&#9;jarduera batean erregistratzen bada.

de tacógrafos

&#9;– Soldaduran prestakuntza egiaztatua duen espezialista, baldin eta &#9;Bai&#9;900.000 euro

Instaladora de limitadores de velocidad&#9;Un instalador de limitadores de velocidad&#9;No&#9;60.000 euros

VIII. ERANSKINA / ANEXO VIII
BAIMENDUTAKO ENPRESAREN ZIURTAGIRI EREDUA
MODELO DE CERTIFICADO DE EMPRESA AUTORIZADA

&#9;itzaltzeko sistemen jarduera batean erregistratzen bada.

BAIMENDUTAKO ENPRESA IZAERA ZIURTATZEKO AGIRIA&#9;CERTIFICADO DE EMPRESA AUTORIZADA

Enpresa Mota&#9;Pertsonaleko gutxieneko beharrak&#9;Gaitutako teknikari &#9;Ezbeharragatiko aseguru

&#9;&#9;tituludunaren beharra&#9;polizaren gutxieneko zenbatekoa

Zenbakia:&#9;Número:

Suteen aurkako babesen mantentzailea.&#9;– Elektronikan prestakuntza egiaztatua duen espezialista,

Noiz arteko balioa:&#9;Válido hasta

&#9;baldin eta enpresa detekzioko, alarmako edo alarma-komunikazioko

ESPEZIALITATEA:

&#9;jarduera batean erregistratzen bada.

ESPECIALIDAD:

&#9;– Soldaduran prestakuntza egiaztatua duen espezialista, baldin eta itzaltzeko &#9;Bai&#9;900.000 euro

ENPRESA:

&#9;sistemen jarduera batean erregistratzen bada.

EMPRESA:

Takografoen instalatzailea&#9;Takografoen instalatzaile bat&#9;Ez&#9;60.000 euro

ENPRESAREN ORDEZKARIA:

Takografoak aldian behin ikuskatzeko &#9;Takografoen instalatzaile bat&#9;Ez&#9;60.000 euro

REPRESENTADA POR:

baimendutako enpresa.

HELBIDE SOZIALA:

Abiadura-mugagailuen instalatzailea.&#9;Abiadura-mugagailuen instalatzaile bat.&#9;Ez&#9;60.000 euro

CON DOMICILIO SOCIAL EN:

VIII. ERANSKINA / ANEXO VIII
BAIMENDUTAKO ENPRESAREN ZIURTAGIRI EREDUA
MODELO DE CERTIFICADO DE EMPRESA AUTORIZADA

BAIMENDUTAKO ENPRESA IZAERA ZIURTATZEKO AGIRIA&#9;CERTIFICADO DE EMPRESA AUTORIZADA

ENPRESAREN ALTA EGUNA:&#9;ESPEZIALITATEAN ZUZENEAN ENPLEGATUTAKO LANGILE KOPURUA:

Zenbakia:&#9;Número:

FECHA DE ALTA DE LA EMPRESA:&#9;N.º DE PERSONAS EMPLEADAS DIRECTAMENTE EN LA ESPECIALIDAD

Noiz arteko balioa:&#9;Válido hasta

ESPEZIALITATEAN BAIMENDUTAKO INSTALATZAILE KOPURUA:&#9;ENPRESAKO LANGILEEN KOPURU OSOA:

ESPEZIALITATEA:

N.º INSTALADORES AUTORIZADOS EN LA ESPECIALIDAD:&#9;PERSONAL TOTAL DE LA EMPRESA:

ERREFERENTZIAK/REFERENCIAS

ESPECIALIDAD:

IFZ edo NAN&#9;INDUSTRIA ERREGISTRO ZENBAKIA:

ENPRESA:

NIF ó DNI&#9;N.º REGISTRO INDUSTRIAL

EMPRESA:

JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKO ZERGAREN EPIGRAFEA:&#9;BAIMENDUTAKO INSTALATZAILEEN ERREGISTROAREN

ENPRESAREN ORDEZKARIA:

EPÍGRAFE DEL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS:&#9;ALTA ZENBAKIA:

REPRESENTADA POR:

&#9;N.º DE ALTA EN EL REGISTRO DE INSTALADORES AUTORIZADOS

HELBIDE SOZIALA:

ASEGURU KONPAINIA&#9;ASEGURU POLIZAREN ZENBAKIA

CON DOMICILIO SOCIAL EN:

COMPAÑÍA DE SEGUROS&#9;N.º PÓLIZA DE SEGURO

ENPRESAREN ALTA EGUNA:&#9;ESPEZIALITATEAN ZUZENEAN ENPLEGATUTAKO LANGILE KOPURUA:

Lurralde Bulego honek aurkeztutako dokumentuak aztertu ditu, baita aurkeztutako txostenak eta aurrekariak aztertu ere. Horiek guztiak aintzat hartuta, enpresa baimenduko honako ziurtagiri hau ematea erabaki du, ziurtagiri hau arautzen duen martxoaren 14ko 63/2006 Dekretuak ematen dizkion eskumenen arabera.

FECHA DE ALTA DE LA EMPRESA:&#9;N.º DE PERSONAS EMPLEADAS DIRECTAMENTE EN LA ESPECIALIDAD

Esta Oficina Territorial, examinada la documentación presentada y a la vista de los informes solicitados y antecedentes obrantes en la misma, ha resuelto otorgar el presente Certificado de empresa autorizada, de acuerdo con las facultades que le otorga el Decreto 63/2006, de 14 de marzo, que lo regula.

ESPEZIALITATEAN BAIMENDUTAKO INSTALATZAILE KOPURUA:&#9;ENPRESAKO LANGILEEN KOPURU OSOA:

…………..………., …………....eko ……..…..…aren …..a / …………….., a …….de ……..……….de 20…

N.º INSTALADORES AUTORIZADOS EN LA ESPECIALIDAD:&#9;PERSONAL TOTAL DE LA EMPRESA:

ERREFERENTZIAK/REFERENCIAS

IFZ edo NAN&#9;INDUSTRIA ERREGISTRO ZENBAKIA:

NIF ó DNI&#9;N.º REGISTRO INDUSTRIAL

JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKO ZERGAREN EPIGRAFEA:&#9;BAIMENDUTAKO INSTALATZAILEEN ERREGISTROAREN

EPÍGRAFE DEL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS:&#9;ALTA ZENBAKIA:

&#9;N.º DE ALTA EN EL REGISTRO DE INSTALADORES AUTORIZADOS

ASEGURU KONPAINIA&#9;ASEGURU POLIZAREN ZENBAKIA

COMPAÑÍA DE SEGUROS&#9;N.º PÓLIZA DE SEGURO

Lurralde Bulego honek aurkeztutako dokumentuak aztertu ditu, baita aurkeztutako txostenak eta aurrekariak aztertu ere. Horiek guztiak aintzat hartuta, enpresa baimenduko honako ziurtagiri hau ematea erabaki du, ziurtagiri hau arautzen duen martxoaren 14ko 63/2006 Dekretuak ematen dizkion eskumenen arabera.

Esta Oficina Territorial, examinada la documentación presentada y a la vista de los informes solicitados y antecedentes obrantes en la misma, ha resuelto otorgar el presente Certificado de empresa autorizada, de acuerdo con las facultades que le otorga el Decreto 63/2006, de 14 de marzo, que lo regula.

…………..………., …………....eko ……..…..…aren …..a / …………….., a …….de ……..……….de 20…

LURRALDE BULEGOKO BURUA / EL JEFE DE OFICINA TERRITORIAL
LURRALDE BULEGOKO BURUA / EL JEFE DE OFICINA TERRITORIAL
Sin./Fdo: ………………………………………………
Sin./Fdo: ………………………………………………

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común