Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

72. zk., 2006ko apirilaren 12a, asteazkena

N.º 72, miércoles 12 de abril de 2006


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Industria, Merkataritza eta Turismo Saila
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila
Industria, Comercio y Turismo
Educación, Universidades e Investigación
1958
1958

63/2006 DEKRETUA, martxoaren 14koa, industria-segurtasunaren alorrean norbanakoaren prestakuntzako txartelak eta enpresa baimenduak arautzeko dena.

DECRETO 63/2006, de 14 de marzo, por el que se regulan los carnés de cualificación individual y las empresas autorizadas en materia de seguridad industrial.

Maiatzaren 17ko 175/1994 Dekretuaren bidez, txartel profesionalak lortzeko prozedura bateratu zen eta industria-segurtasunaren alorrean instalazio-lanak, mantentze-lanak edo bestelako jarduerak burutzen dituzten enpresa baimenduek bete beharrekoak definitu ziren.

Mediante Decreto 175/1994, de 17 de mayo, se unifica el procedimiento para la obtención de los carnés profesionales y se definen las exigencias para las empresas autorizadas que realizan instalaciones, mantenimientos u otras actividades en materia de seguridad industrial.

Euskal Autonomia Erkidegoko Estatutua onartzen duen abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikotik eratortzen den eskumen-eremuaren babesean dago dekretu hori. Bertako 10.30 artikuluan xedatzen denez, autonomia-erkidego honen "eskumen esklusiboa da industria, salbu eta arau berezien peko industriak ezartzea, handitzea eta lekualdatzea, dela segurtasunagatik, armadaren eta osasunaren interesagatik edota eginkizunotarako legeria berezia behar dutenak eta atzerriko teknologia eskuratzeko aurretiazko kontratuak behar dituztenak".

El referido Decreto se ampara en el marco competencial que se deriva de la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, que establece en su artículo 10.30 que esta Comunidad Autónoma "tiene competencia exclusiva en materia de industria con exclusión de la instalación, ampliación y traslado de industrias sujetas a normas especiales por razones de seguridad, interés militar y sanitario y aquellas que precisen de legislación específica para estas funciones, y las que requieran de contratos previos de transferencia de tecnología extranjera."

Eskumena estatuaren arau-ahalmen propioak eta industriaren alorrean eskumen esklusiboa duten autonomia-erkidegoen ahalmen propioek mugatzen dute; lehenak "industria-segurtasunarengatik" arauak eman ditzake, eta bigarrenek estatuaren xedapenen osagarri diren xedapenak sortzeko ahalmena izango dute, arau honi erantzunez.

La competencia aparece delimitada por una potestad normativa propia del Estado que puede dictar normas "por razones de seguridad industrial" y por unas potestades propias de las CCAA con competencia exclusiva en materia de industria que podrán dictar disposiciones complementarias a las del Estado, carácter al que responde la presente norma.

Txartel profesionalak eta enpresa baimenduak arautzea industria-segurtasunaren araubide propioaren alorrari dagokio, bistan denez, batik bat kontuan hartzen badugu industria-segurtasunaren helburua, batetik, arriskua aurreikusi eta mugatzea, eta bestetik, istripuen eta ezbeharren aurka babestea dela, eragile mota horren esku-hartzea industria-segurtasunaren berme eta kontrol-sistema izanik.

Es evidente que la regulación de los carnés profesionales y de las empresas autorizadas pertenece al ámbito normativo propio de la seguridad industrial, máxime si tenemos en cuenta que, la seguridad industrial tiene por objeto la prevención y limitación de riesgos, y la protección contra accidentes y siniestros, siendo la intervención de este tipo de agentes una garantía y un sistema de control de esa seguridad industrial.

Bestalde, Industriako uztailaren 16ko 21/1992 Legeak (1992ko uztailaren 23ko BOE) xedatzen duenez segurtasunerako araudiek, besteak beste, "ekipamendu-baldintzak, baliabideak eta gaitasun teknikoa, eta proiektuan, obra-zuzendaritzan, burutzapenean, eta, hala behar bada, instalazioen eta produktu industrialen muntaketan, kontserbazioan eta mantentzean parte-hartzen duten pertsonei eta enpresei eskatutako baimenak arautuko dituzte" (12.1.d artikulua).

Por su parte, la Ley 21/1992, de 16 julio, de Industria, (BOE 23 julio 1992), establece que los Reglamentos de Seguridad regularán, entre otras cuestiones, "las condiciones de equipamiento, los medios y capacidad técnica y, en su caso, las autorizaciones exigidas a las personas y empresas que intervengan en el proyecto, dirección de obra, ejecución, montaje, conservación y mantenimiento de instalaciones y productos industriales" (artículo 12.1.d).

Era berean, 13. artikuluaren 1. puntuaren b) idatz-zatian ezartzen duenez industria-segurtasunaren alorrean arau-eskakizunak betetzea, "kontrol-erakundearen, instalatzaile edo kontserbatzaile baimenduen edo goi-mailako teknikari eskudunen egiaztagiriarekin edo aktarekin" frogatuko da, besteak beste.

Así mismo, se establece el apartado b), punto 1 del artículo 13, que el cumplimiento de las exigencias reglamentarias en materia de seguridad industrial, se probará, entre otros posibles medios, por "Certificación o Acta de Organismo de Control, instalador o conservador autorizados o técnico facultativo competente".

Azkenik eta funtsean, "instalazio industrialen proiektuan, burutzapenean, muntaketan, kontserbazioan eta mantentzean parte-hartzen duten pertsonei eta enpresei eskumena duen autoritateak emandako baimenak estatu mailakoak izango direla" zehazten da (13.3 artikulua).

Por último y con carácter fundamental, se determina que "las autorizaciones concedidas por la autoridad competente en materia de industria a personas y empresas que intervengan en el proyecto, ejecución, montaje, conservación y mantenimiento de instalaciones industriales tendrán ámbito estatal" (artículo 13.3).

Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoko Industriako azaroaren 12ko 8/2004 Legearen 11. artikuluan, alde sektorialez gain, izaera orokorreko beste gai batzuk arautzeko aukera jasotzen du araubideak, prozedura, instalatzaileak edo enpresak kasu.

Por otra parte, la Ley 8/2004, de 12 de noviembre, de Industria de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en su artículo 11 recoge la posibilidad de que la vía reglamentaria regule, además de aspectos sectoriales, otros de carácter general como procedimiento, instaladores o empresas.

Azkenik, Industria Administrazioaren eragile kolaboratzaileen arautzeari buruzko 14. artikuluan, eskumena duten teknikari tituludunei eta aurreikusitako arauzko espezialitateetako baterako profesional edo enpresa baimenduei eragile kolaboratzaile kalifikazioa aitortzen zaie, eta industria gaietan eskumena duen organoari lagatzen zaio honako hauek arauz zehaztea:

Por último, en el artículo 14, dedicado a la regulación de los agentes colaboradores de la Administración Industrial, reconoce la calificación de agentes colaboradores a los técnicos titulados competentes y los profesionales o empresas autorizadas en alguna de las especialidades reglamentariamente previstas, remitiendo al órgano competente en materia de industria para determinar reglamentariamente:

a) Aipatu eragileek bete beharreko eskakizunak eta baldintzak.

a) Los requisitos y condiciones que deban cumplir los referidos agentes.

b) Esku-hartze hori araudietako zein esparrutan gerta daitekeen.

b) Los campos reglamentarios en los que la referida intervención se pueda producir.

c) Eragile horiek bete behar dituzten kontrol-prozedurak eta kontrol-sistemak.

c) Los procedimientos y sistemas de control a los que tales agentes se deban someter.

Aipatu eremuaren barnean, 175/1994 Dekretua aplikatzean erdietsitako esperientziatik abiatuz eta estatuan onartutako oinarrizko araubide ezberdinak nola Europar Batasunetik datozen arau bidezko garapenak errespetatuz, autonomia-erkidego honetan, norbanakoen prestakuntzako txartelei eta enpresa baimenduei aplika dakiekeen araubide juridikoa arautu, eguneratu eta argitu nahi du dekretu honek.

El presente Decreto dentro del referido marco, partiendo de la experiencia adquirida en la aplicación del Decreto 175/1994, respetando las diversas reglamentaciones que, con el carácter de básicas, se han aprobado en el ámbito estatal, así como, los desarrollos normativos procedentes de la Unión Europea, pretende regular, actualizar y clarificar el régimen jurídico aplicable, en esta Comunidad Autónoma, a los carnés de cualificación individual y a las empresas autorizadas.

Dekretu honen bidez, halaber, norbanakoen prestakuntzako txartela eskuratzeko sistema arautzen da, honela, industria-segurtasuneko beharrei mota honetako prestakuntzaren egokitzapenaren araberako ikasketen maila edo gradu arautua berariaz ezarriz; eta norbanakoen prestakuntzako txartelak eskuratzeko sistema berriak sortzen dira, zuzenean lortzekoa barne, emandako irakaskuntza arautuen errealitatearekin bat.

Mediante este Decreto se regula el sistema de acceso al carné de cualificación individual, estableciéndose expresamente el nivel o grado de formación reglada que resulte exigible en función de la adaptación de este tipo de formación a las necesidades de la seguridad industrial; se crean nuevos sistemas de acceso, incluida la posibilidad de acceso directo, a los carnés de cualificación individual de acuerdo con la realidad de las enseñanzas regladas impartidas.

Arau honekin, gainera, txartel profesionalak eskuratzeko eskatutako ezagutza teoriko-praktikoen probak burutzeko prozedura bizkortu eta errazten da. Honela, prozedura hauetan prestakuntza-entitate publiko zein pribatuen esku-hartzea onartzen eta errazten duten tresnak ezartzen dira, eta administrazioari uzten zaizkio kontroleko eta ikuskaritzako egitekoak.

Con esta norma se agiliza y simplifica el procedimiento para la realización de las pruebas de conocimientos teórico-prácticos exigidos para la obtención de los carnés profesionales, estableciendo los instrumentos que permitan y faciliten la intervención en estos procesos, de entidades de formación, publicas o privadas, reservando para la Administración las correspondientes funciones de control y supervisión.

Era berean, industria-segurtasunaren alorreko zeregin teknikoak burutzeko ezarritako prestakuntza-beharrak kontuan hartuz, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren eta Industria, Merkataritza eta Turismo Sailaren arteko lankidetzarako tresnak aurreikusten dira.

Así mismo, teniendo en cuenta las necesidades formativas establecidas para el ejercicio de funciones técnicas dentro del campo de la seguridad industrial, se prevén los instrumentos de colaboración necesarios entre los Departamentos de Educación, Universidades e Investigación y el de Industria, Comercio y Turismo.

Ondorioz, Eusko Jaurlaritzako Aholku Batzorde Juridikoarekin bat etorriz, Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuak eta Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuak proposatuta eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2006ko martxoaren 14an egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo y del Consejero de Educación, Universidades e Investigación, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su reunión celebrada el día 14 de marzo de 2006,

XEDATU DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
HELBURUA, APLIKAZIO-EREMUA
OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN

1. artikulua.– Helburua.

Y DEFINICIONES

Dekretu honen helburua honakoak arautzea da:

Artículo 1.– Objeto.

a) Industria-segurtasunaren alorrean profesionalek eta enpresa baimenduek bete beharreko eskakizunak eta baldintzak.

El presente Decreto tiene por objeto regular:

b) Norbanakoen prestakuntzako txartela eskuratzeko sistemak.

a) Los requisitos y condiciones que deben cumplir los profesionales y empresas autorizadas en el ámbito de la seguridad industrial.

c) Profesional baimenduen prestakuntzako eta ebaluazioko ikastaroak emateko aintzatetsiak izan nahi duten entitate aintzatetsiek bete beharreko eskakizunak eta baldintzak.

b) Los sistemas de acceso al carné de cualificación individual.

2. artikulua.– Aplikazio-eremua.

c) Los requisitos y condiciones que deben cumplir las Entidades Reconocidas que soliciten ser reconocidas para impartir cursos para la formación y evaluación de profesionales autorizados.

Euskal Autonomia Erkidegoan, norbanakoaren prestakuntzako txartela eta enpresa baimenduen egiaztagiriak lortzeko, mantentzeko eta kontrolatzeko aplikatuko da dekretu hau, baita aipatu txartelak eskuratzeko ikastaroak emateko entitate aintzatetsiak baimentzeko eta kontrolatzeko ere.

Artículo 2.– Ámbito de aplicación.

3. artikulua.– Definizioak.

El presente Decreto es aplicable, dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco a la obtención, mantenimiento y control de los carnés de cualificación individual y certificados de empresas autorizadas, así como a la autorización y control de las entidades reconocidas para impartir cursos de formación para la obtención de los citados carnés.

Profesional baimendua.– Pertsona fisikoa da, norbanakoaren prestakuntzako txartelaren bidez egiaztatuta egonik, dekretu honetan eta araudi teknikoan ezartzen zaizkion lanak eta egitekoak burutzeko baimena duen pertsona fisiko oro.

Artículo 3.– Definiciones.

Norbanakoaren prestakuntzako txartela.– Administrazio-agiria da, titularrak jarduera profesionalerako ezagutza teoriko-praktikoak badituela eta bere espezialitateari aplika dakiokeen araudi teknikoa ezagutzen duela egiaztatzen duena, administrazioaren aurrean eta hirugarrenen aurrean instalatzaile edo profesional baimendu gisa jarduteko.

Profesional Autorizado.– Es toda persona física que, acreditada mediante el correspondiente carné de cualificación individual, está autorizada para realizar las operaciones y funciones que se le atribuyen en el presente Decreto y en la correspondiente reglamentación técnica.

Enpresa baimendua.– Pertsona fisiko edo juridikoa da, industria-segurtasunaren alorrean jarduerak burutzeko gaitzen duen baimen administratibo egokia duena, hain zuzen ere, instalazioak egin, konpondu, mantendu, berrikusi edo kontrolatzeko jarduerak.

Carné de cualificación individual.– Es el documento administrativo, de carácter individual e intransferible, que acredita que su titular posee los conocimientos teórico-prácticos adecuados para el ejercicio profesional y conoce la reglamentación técnica aplicable a su especialidad, acreditándole frente a la Administración y frente a terceros para ejercer como instalador o profesional autorizado.

Enpresa baimenduaren egiaztagiria.– Administrazio-agiria da, araudi teknikoetan ezarritako industria-segurtasunarekin zerikusia duten egitekoak burutzeko, entitateak giza gaitasuna eta gaitasun teknikoa badituela egiaztatzen duena; agiri hori entitatearen izenean ematen da.

Empresa autorizada.– Es la persona física o jurídica que dispone de la correspondiente autorización administrativa que le habilita para la realización de funciones dentro del ámbito de la seguridad industrial: ejecución, reparación, mantenimiento, revisión o control de instalaciones.

Eskumena duen teknikari tituluduna.– Pertsona fisikoa da, lehen edo bigarren zikloko unibertsitateko tituluduna, bere lanbide edo titulazioko araudiarekin bat, industria gaietan berariazko eskumenak ditu; gainera, araudi teknikoek bere esku-hartzea jasotzen dute, instalazioei edo tresna industrialei dagozkien baimen emate, martxan jartze edo kontrolatzeko prozeduretan.

Certificado de empresa autorizada.– Es el documento administrativo que acredita que la entidad, a cuyo nombre se ha emitido, dispone de la capacidad humana y técnica para el ejercicio de funciones relacionadas con la seguridad industrial en función de lo establecido en los correspondientes reglamentos técnicos.

Profesional baimenduak prestatzeko aintzatetsitako erakundea.– Industria gaietan prestakuntza-ikastaroak emateko eta ebaluatzeko, nola ezagutza teoriko-praktikoen probak burutzeko eskumena duen organoak baimendutako erakundea da, betiere dekretu honetan aurreikusitako eran.

Técnico titulado competente.– Es aquella persona física, con titulación universitaria de primer o segundo ciclo, que, de acuerdo con la norma reguladora de su profesión o titulación, tiene atribuciones específicas en materia de industria y cuya intervención, en los procesos de autorización, o puesta en servicio, así como, en los de control de instalaciones o aparatos industriales está expresamente prevista por las correspondientes reglamentaciones técnicas.

Prestakuntza-ikastaro baimendua.– Prestakuntzarako lanbide-heziketako ikastetxe batek edo erakunde aintzatetsi batek emaniko ikastaroa da, behar adinako edukia izateagatik industria gaietan eskumena duen organoaren baiespena merezi duena, dekretu honen garapeneko xedapenekin bat.

Entidad Reconocida para la Formación de Profesionales Autorizados.– Es aquella entidad autorizada por el órgano competente en materia de industria para impartir y evaluar los cursos de formación así como para realizar las pruebas de conocimientos teórico-prácticos, en los términos previstos en el presente Decreto.

4. artikulua.– Industria eta hezkuntza gaietan eskumena duten sailen arteko lankidetza.

Curso de formación autorizado.– Es aquel curso impartido por un Centro de Formación Profesional o por una Entidad Reconocida para la Formación que haya merecido la aprobación del órgano competente en materia de industria por tener un contenido suficiente, conforme a las disposiciones de desarrollo del presente Decreto.

1.– Industria eta hezkuntza gaietan eskumena duten sailek elkarrekin lan egingo dute, eskatutako txartelerako berariazko arloen gaineko eta garatu beharreko jarduerarekin lotura duen araubide teknikoaren gaineko ezagutza teoriko eta praktiko egokia bermatzeko xedearekin.

Artículo 4.– Colaboración entre los Departamentos competentes en materia de Industria y de Educación.

2.– Hezkuntza arloan eskumena duen sailak industria-segurtasuneko instalazioekin lotura duten titulazioen lanbide-heziketako programak industria-segurtasunaren beharretara egokitzeko beharrezko ekimenak hartu beharko ditu, horretarako sortutako Bitariko Batzordearen erabakiak aplikatuz.

1.– Los Departamentos competentes en materia de industria y de educación colaborarán entre sí, en aras a garantizar un adecuado conocimiento teórico y práctico de las materias específicas para el carné solicitado, así como de la reglamentación técnica relacionada con la actividad a desarrollar.

5. artikulua.– Bitariko Batzordea.

2.– Al Departamento competente en materia de educación le corresponde adoptar las iniciativas necesarias al objeto de adecuar los programas de formación profesional de las titulaciones relacionadas con las instalaciones de seguridad industrial a las necesidades de la seguridad industrial, en aplicación de los acuerdos de la Comisión Paritaria creada a tal efecto.

1.– Industria eta hezkuntza arloetan eskumena duten sailen ordezkarien Bitariko Batzordea sortzen da; honakoak dira bere egitekoak:

Artículo 5.– Comisión Paritaria.

a) Hezkuntza alorrean eskumena duen sailari proposamenak egitea, industria-segurtasunarekin lotura duten prestakuntza-zikloen programetan delako norbanakoaren prestakuntzako txartela eskuratzeko eskatutako edukiak barne har daitezen.

1.– Se crea una Comisión Paritaria de representantes de los Departamentos competentes en materia de industria y de educación con las siguientes funciones:

b) Lanbide-heziketako ikastetxeek burututako proben edo azterketen jarraipena egitea, baita prestakuntza-ikastaroak ematearekin zerikusia duten bestelako gaiena ere, norbanakoaren prestakuntzako txartelak eskuratzearekin lotura dutenetan.

a) Realizar propuestas al Departamento competente en materia de educación al fin de que los programas de los ciclos formativos relacionados con la seguridad industrial contemplen los contenidos requeridos para la obtención del carné de cualificación individual correspondiente.

2.– Batzorde hori honela osatuta egongo da: Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren aldetik, Lanbide Heziketako Zuzendaritzako kide bat, KEIko beste bat eta Kalitatea eta Gaitasuna Ebaluatzeko Euskal Agentziako beste bat; eta Industria, Merkataritza eta Turismo Sailaren aldetik, industria-segurtasuna eta energia gaietan eskumena duten zuzendaritzek izendatutako hiru pertsona. Gainera, Batzordea sail bakoitzak proposatutako bi aditurekin osatu ahal izango da.

b) Realizar el seguimiento de las pruebas o exámenes que se realicen por los centros de formación profesional, así como cualquier otra cuestión relacionada con la impartición de los ciclos formativos cuando tenga relación con la obtención de los carnés de cualificación individual.

3.– Batzordearen funtzionamenduari buruz idatz-zati honetan aurreikusi ez den guztian Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen II. tituluko II. kapituluan xedatutakoa aplikatuko da.

2.– Dicha Comisión estará formada, por parte del Departamento de Educación, Universidades e Investigación, por un miembro de la Dirección de Formación Profesional, otro del IVAC y otro de la Agencia Vasca para la Evaluación de la Competencia y la Calidad de la Formación Profesional y por parte del Departamento de Industria, Comercio y Turismo por tres personas nombradas por las direcciones competentes en seguridad industrial y energía. La Comisión podrá completarse, además, con dos expertos técnicos a propuesta de cada Departamento.

II. KAPITULUA
PROFESIONAL BAIMENDUAK

6. artikulua.– Enpresa baimenduko kide izatea.

3.– En todo lo relativo al funcionamiento de este órgano, en lo no previsto en este artículo, se aplicará el Capítulo II del Título II de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

CAPÍTULO II
PROFESIONALES AUTORIZADOS

1.– Norbanakoaren prestakuntzako txartela eskuratu ondoren, arauzko jarduerarekin lotura duen euren zeregin profesionala burutu ahal izateko, profesional baimenduek enpresa baimendu baten titular izan behar dute, edo, lan-legepeko harreman juridiko baten bidez, euren espezialitate bereko enpresa baimendu bateko langileen zerrendako parte izan behar dute.

Artículo 6.– Pertenencia a Empresa Autorizada.

2.– Aurreko puntuan ezarritako arau honetatik kanpo geratzen dira mantentzaileak, konpontzaileak zein kontserbatzaileak, baita enpresako langileen zerrendako parte izanik, instalazioak edo aparatuak mantendu, konpondu edo kontserbatzen dituzten operatzaileak ere.

1.– Los profesionales autorizados, una vez obtenido el correspondiente carné de cualificación individual, sólo podrán ejercer su cometido profesional, relacionado con la actividad reglamentaria, cuando sean titulares de una empresa autorizada o pertenezcan, mediante una relación jurídica de carácter laboral, a la plantilla de una empresa autorizada en su misma especialidad.

7. artikulua.– Egitekoak eta eskumenak.

2.– Se exceptúan de la norma establecida en el punto anterior a los mantenedores, reparadores o, en su caso, conservadores u operadores que mantengan, reparen o conserven instalaciones o aparatos de una empresa de cuya plantilla formen parte.

Profesional baimenduak, euren maila eta espezialitatearen arabera, dagozkien araudi teknikoetan ezarritako egitekoak burutzeko gaituta daudela iritziko da eta, batez ere, ondokoak burutzera behartuta daude:

Artículo 7.– Funciones y Competencias.

1.– Instalazioetan:

Los profesionales autorizados, en función de su categoría y especialidad, se considerarán habilitados para realizar las funciones que se establecen en los correspondientes reglamentos técnicos y, en particular, están obligados a:

a) Eurek bakarrik, edo zuzenean euren kontrolpean eta ardurapean dauden langileekin, euren espezialitateko instalazioak muntatu, aldatu edo handitu, mantendu eta konpontzeko lanak burutzea. Instalazioak egin, muntatu, aldatu edo zabaldu, mantendu edo konpontzearen erantzule izango dira, baita erabilitako materialak indarrean dauden araudiarekin eta instalatzeko proiektuarekin bat etortzearen erantzule ere.

1.– En Instalaciones:

b) Eurek edo euren kontrolpean burututako instalazioak egiaztatu, ikuskatu eta mantentzea, eta, entsegu eta proba egokiak egin ostean, zerbitzuaren esku uztea, eta halaber, indarrean dagoen araudiak ezarritako egiaztagiriak sinatzea jarduera burutzen duen enpresaren ordezkaritzan.

a) Ejecutar por sí mismos, o con la colaboración de trabajadores bajo su control y responsabilidad directa, las operaciones de montaje, modificación o ampliación, mantenimiento y reparación de instalaciones de su especialidad. Responderán de que la ejecución, montaje, modificación o ampliación, mantenimiento o reparación de las instalaciones que le sean encomendadas, así como, de que los materiales empleados, sean conformes con la normativa vigente y, en su caso, con el proyecto de la instalación.

c) Agindutako ikuskatze- eta mantentze-lanak indarrean dauden araudietan jasotako eran eta epeetan burutzen direla zaintzea.

b) Verificar, revisar y mantener y dejar en disposición de servicio, realizando los ensayos y pruebas reglamentarias, las instalaciones ejecutadas por él mismo o bajo su control, suscribiendo los certificados establecidos en la normativa vigente, en representación de la empresa en la que realice la actividad.

d) Segurtasun-araudian ezarritako ikuskapenetara edo administrazioaren kabuz burututakoetara bertaratzea, hala eskatzen zaionean.

c) Velar porque las operaciones de revisión y mantenimiento que tengan encomendadas se efectúen, en la forma y plazos previstos en las Reglamentaciones vigentes.

2.– Ekipoetan, erabiltzeko aparatuetan edo instalazioen osagaietan:

d) Asistir a las inspecciones establecidas por el reglamento de seguridad correspondiente o las realizadas de oficio por la Administración, cuando fuera requerido para ello.

a) Instalatzaile batek esku hartzen duenean, konexioa, muntaketa, doikuntza eta martxan ipintzea egiaztatu beharko ditu, ekoizleak ezarritako aparatuen garantia-baldintzek ezartzen dituzten mugekin.

2.– En equipos, aparatos de utilización o componentes de instalaciones:

b) Egiteko hauek ekoizleak edo honek baimendutako pertsonak egin behar dituenean, instalatzaileak aparatuaren konexioa itxita eta zigilatuta utzi beharko du eta instalazio-egiaztagirian jaso beharko du, erabiltzailearen adostasunarekin.

a) Cuando intervenga un instalador, éste deberá comprobar la corrección de la conexión, montaje, ajuste y puesta en marcha, con las limitaciones que impongan las condiciones de garantía de los aparatos impuestas por el fabricante.

8. artikulua.– Espezialitateak eta mailak.

b) Cuando estas funciones deban ser efectuadas por el fabricante o persona por él autorizada, el instalador deberá dejar cerrada y precintada la conexión del aparato, haciéndolo constar en el certificado de instalación, con la conformidad del usuario.

1.– Profesional baimenduen espezialitateak eta mailak araudi teknikoan edo dekretu honen garapeneko xedapenetan jasotakoak dira.

Artículo 8.– Especialidades y categorías.

2.– Espezialitate eta maila bakoitza lortzeko eskatutako titulazioak edo prestakuntza-ikastaroak dekretu honen garapeneko xedapenetan zehaztutakoak izango dira.

1.– Las especialidades y categorías de profesionales autorizados son las recogidas en la correspondiente reglamentación técnica o en las disposiciones de desarrollo del presente Decreto.

9. artikulua.– Norbanakoaren prestakuntzako txartela eskuratzeko eskakizun orokorrak.

2.– Las titulaciones o los cursos de formación exigidos para la obtención de cada una de las especialidades y categorías serán definidos en las disposiciones de desarrollo del presente Decreto.

Dekretu honetan araututako norbanakoaren prestakuntzako txartela emateko, industria arloan eskumena duen lurralde-organoari eskatuko zaio, eta eskatzaileak honako eskakizun hauek bete beharko ditu:

Artículo 9.– Requisitos generales para la obtención del Carné de Cualificación Individual.

a) Adinez nagusia izatea.

La expedición de un carné de cualificación individual de los regulados en el presente Decreto se solicitará ante el órgano territorial competente en materia de industria, debiendo reunir el solicitante las siguientes condiciones:

b) Ezagutza teorikoak eta praktikoak badituela egiaztatzea, araudi teknikoa barne, hurrengo artikuluan aurreikusitakoarekin bat.

a) Ser mayor de edad.

c) Arloko araudiak eskatzen dituen bestelakoak.

b) Acreditar disponer de conocimientos teóricos y prácticos, incluida la correspondiente reglamentación técnica, de acuerdo con lo previsto en el artículo siguiente.

10. artikulua.– Ezagutza teorikoak eta praktikoak egiaztatzea.

c) Aquellas otras que exija la reglamentación sectorial.

9. artikuluaren b) idatz-zatiak aipatzen dituen ezagutza teorikoak eta praktikoak egiaztatzeko, ondokoa hartuko da aintzat:

Artículo 10.– Acreditación de conocimientos teóricos y prácticos.

1.– Lanbide-heziketako ikastetxeak emandako lanbide-heziketa arautuko titulu edo ikastaro baimenduaren egiaztagiria.

Para la acreditación de los conocimientos teóricos y prácticos a que se refiere el apartado b) del artículo 9 se atenderá, a lo que se indica a continuación:

a) Prestakuntza profesionaleko txartela zuzenean eskuratu ahal izango dute espezialitateko lanbide-heziketa arautuko titulua badutela egiaztatzen dutenek, dekretu honen garapeneko xedapenetan ezarritakoarekin bat.

1.– Título de Formación Profesional reglada o Certificado de Curso Autorizado emitidos por Centro de Formación Profesional.

b) Txartela zuzenean eskuratu ahal izango dute, halaber, prestakuntza-ikastaro baimendua gainditu dutenek, betiere ikastaroa lanbide-heziketako ikastetxe batek eman badu, industria-segurtasunaren eta/edo energiaren arloan eskumena duen zuzendariaren ebazpenean zehazten diren gutxieneko eduki eta iraupenarekin.

a) Tendrán acceso directo al respectivo carné de cualificación profesional las personas que acrediten disponer de un título de Formación Profesional reglada en la especialidad correspondiente, de conformidad con lo establecido en las disposiciones de desarrollo del presente Decreto.

Edonola ere, alderdi teknikoei dagokienez, ikastaro honetako edukiak eta lanbide-heziketa arautuan bere pareko den espezialitateko edukiak baliokideak izan beharko dute.

b) Igualmente tendrán acceso directo al carné las personas que hayan superado un curso de formación autorizado con el contenido y la duración mínima que se indique en resolución del director competente en materia de seguridad industrial y/o energía, siempre que el Curso haya sido impartido por un Centro de Formación Profesional.

2.– Prestakuntzarako erakunde aintzatetsiak emandako ikastaro baimenduaren egiaztagiria.

En todo caso este curso deberá tener un contenido equivalente, en los aspectos técnicos, a los de la formación profesional reglada de la especialidad que corresponda.

Erakunde aintzatetsi batek emandako prestakuntza-ikastaro baimendua gainditu duten pertsonek erakunde horretan egingo den gaitasun-azterketa gainditu beharko dute, dekretu honen garapeneko xedapenetan ezarritako edukiari dagokiona, eta industriaren alorrean eskumena duen teknikari batek gainbegiratu beharko du hautaketa prozesua.

2.– Certificado de Curso Autorizado emitido por entidad reconocida para la formación.

3.– Euskal Autonomia Erkidegokoa ez den erakunde batek emandako lanbide-heziketa arautuko titulua edo ikastaro baimenduaren egiaztagiria.

Aquellas personas que hayan superado un curso de formación autorizado impartido por una entidad reconocida para la formación, con el contenido establecido en las disposiciones de desarrollo del presente Decreto, deberán superar un examen de aptitud que se realizará en dicha entidad, siendo necesaria la supervisión del proceso selectivo por un técnico del Departamento competente en materia de industria.

Euskal Autonomia Erkidegokoa ez den erakunde batek emandako lanbide-heziketa arautuko titulua edo ikastaro baimenduaren egiaztagiria eskuratuta duen interesdunak, agiri horiek aurkezteaz gain, gaitasun-azterketa gainditu beharko du Euskal Autonomia Erkidegoan prestakuntzarako entitate aintzatetsiaren aurrean, eta industriaren alorrean eskumena duen teknikari batek gainbegiratuko du hautaketa prozesua.

3.– Título de Formación Profesional Reglada o Certificado de Curso Autorizado emitido por entidad ajena a la Comunidad Autónoma del País Vasco.

11. artikulua.– Norbanakoaren prestakuntzako txartela ematea.

Cuando se disponga de título de formación profesional reglada o del certificado de curso emitido por centro ajeno a la Comunidad Autónoma, el interesado, además de presentar los referidos documentos, deberá superar ante una entidad reconocida para la Formación en el País Vasco el correspondiente examen de aptitud, con la supervisión del proceso selectivo por un técnico del Departamento competente en materia de industria.

1.– Aurreko artikuluetan aurreikusitako eskakizunak bete direla egiaztatu ondoren, industria arloan eskumena duen lurralde-erakundeak emango ditu norbanakoaren prestakuntzako txartelak.

Artículo 11.– Concesión del carné de cualificación individual.

2.– Dekretu honetan aurreikusitakoarekin bat emandako txartelak betirako balioko dute, eta ez da berriztatu beharrik izango. Titularrek, hala ere, dekretu honen 6. artikuluan aurreikusitako egoeretan soilik burutu ahal izango dituzte berentzat bereizitako egitekoak.

1.– Acreditado el cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos anteriores, los carnés de cualificación individual serán concedidos, por el órgano territorial competente en materia de industria.

3.– Norbanakoaren prestakuntzako txartelek dekretu honen garapeneko xedapenetan ezartzen diren formatuak eta ezaugarriak izango dituzte.

2.– Los carnés otorgados conforme a lo previsto en el presente Decreto serán válidos de manera indefinida, sin que sea precisa su renovación. Sus titulares, sin embargo, sólo podrán ejercer las funciones a ellas reservadas siempre que se den las circunstancias previstas en el artículo 6 del presente Decreto.

12. artikulua.– Norbanakoaren prestakuntzako txartelen erregistroa.

3.– Los Carnés de Cualificación Individual tendrán el formato y las características que se establezcan en las disposiciones de desarrollo del presente Decreto.

1.– Industriako lurralde-organo bakoitzak erregistro bat izango du, eta bertan administrazioaren kabuz inskribatuko dira emandako norbanakoen prestakuntzako txartelak, espezialitate eta mailen arabera sailkatuak.

Artículo 12.– Registro de Carnés de Cualificación Individual.

2.– Arau-hauste oso larriak gertatzen badira, Euskal Autonomia Erkidegoko Industriari buruzko Legean aurreikusitakoarekin bat, dekretu honetan eta aplikaziokoak diren araudi teknikoetan ezarritako betebeharrak ez betetzeak, norbanakoaren prestakuntzako txartela baliogabetzea ekarriko du, prozedura izapidetu ondoren.

1.– En cada órgano territorial de Industria se llevará un Registro, en el que se inscribirán de oficio los carnés de cualificación individual emitidos, clasificados por especialidades y categorías.

3.– Dena dela, txartela baliogabetzeari prozedura Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legean ezarritakoarekin bat izapidetuko da.

2.– En el supuesto de infracciones muy graves, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Industria de la Comunidad Autónoma de Euskadi, el incumplimiento de las obligaciones impuestas en este Decreto y en los Reglamentos técnicos que sean de aplicación, determinará, previa la tramitación del correspondiente procedimiento, la revocación del carné de cualificación individual.

III. KAPITULUA
ENPRESA BAIMENDUAK

13. artikulua.– Enpresa baimenduen egitekoak.

3.– En todo caso, el correspondiente procedimiento de revocación del carné será tramitado de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones y del Procedimiento Administrativo Común.

CAPÍTULO III
EMPRESAS AUTORIZADAS

1.– Enpresa baimenduek, industria-segurtasunaren alorrean, honako jardueraren bat burutuko dute, gutxienez:

Artículo 13.– Funciones de las empresas autorizadas.

a) Industria-segurtasunerako araudien pean dauden instalazioak diseinatzea eta exekutatzea.

1.– Las empresas autorizadas, dentro del ámbito de la seguridad industrial, realizarán, al menos, alguna de las siguientes funciones:

b) Instalazioak berrikustea, ikuskatzea eta kontrolatzea.

a) Diseño y ejecución de instalaciones sometidas a reglamentos de seguridad industrial.

c) Instalazioak mantentzea araudi teknikoak hala eskatzen duenean.

b) Revisión, Inspección o control de instalaciones.

d) Instalazioak konpontzea, jarduera hori instalatzaile baimendu batek burutu beharrekoa denean.

c) Mantenimiento de las mismas cuando así lo establezca el correspondiente reglamento técnico.

2.– Enpresa baimenduak dekretu honen garapeneko xedapenetan zehaztutako motatakoak izango dira.

d) Reparación de las mismas instalaciones cuando esta actuación deba efectuarse por un instalador autorizado.

14. artikulua.– Enpresa baimenduen betebeharrak.

2.– Los tipos de empresas autorizadas serán las especificadas en las disposiciones de desarrollo del presente Decreto.

Enpresa baimenduen betebeharrak, industria-segurtasunaren alorrean, jarduerarengatik aplikatzekoak diren eta indarrean dauden xedapenetatik eratortzen direnak dira. Nolanahi ere, ondokoak bete beharko dituzte:

Artículo 14.– Obligaciones de las Empresas Autorizadas.

a) Kasuan-kasuan, industriako ekipoen, aparatuen edo produktuen ekoizteko, martxan jartzeko eta/edo erabiltzeko prozesuari dagokionez, araudi teknikoan ezarrita dagoen agiri teknikoen erabilgarritasuna egiaztatzea.

Las obligaciones de las Empresas Autorizadas son las derivadas de las disposiciones en vigor que le sean de aplicación por razón de la actividad, en materia de seguridad industrial. En todo caso, estarán obligadas a:

b) Agindu zaizkien lanak gaizki burutu izanari egotzitako gabeziei erantzun, baita lan hauen ondorioz sortzen direnei ere, indarrean dagoen legeriari jarraiki. Halaber, araudi teknikoak ezartzen duen aldian, edo hala ezean, bi urteko epean, jardunean dauden instalazioen funtzionamendu zuzena bermatu beharko dute.

a) Comprobar la disponibilidad de la documentación técnica que, en cada caso, esté establecida en la correspondiente reglamentación técnica en relación con el proceso de fabricación, puesta en servicio y/o utilización de equipos, aparatos o productos industriales.

c) Enpresa baimenduaren egiaztagiria eguneratua izatea, eta industria alorrean eskumena duen organoari baimena emateko oinarri izan ziren baldintzen edozein aldaketaren berri ematea, hilabeteko epean gehienez ere.

b) Responder de las deficiencias atribuidas a una mala ejecución de las operaciones que les hayan sido encomendadas, así como, de todas las consecuencias que de ellas se deriven, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. Así mismo, deberán garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones que ejecuten durante el período que establezca la reglamentación técnica o, en su defecto, durante el plazo de 2 años.

d) Erantzukizun zibileko aseguru-poliza beti eta behar bezala eguneratuta indarrean izatea, inskribatuta dagoen mailarako ezarrita dagoen zenbatekoarekin bat datorrena eta kontsumoko prezioen indizearen aldakuntzen arabera eguneratuko dena.

c) Tener al día el Certificado de Empresa Autorizada así como comunicar, en el plazo máximo de un mes, al órgano competente en materia de industria, cualquier modificación o alteración de las condiciones que sirvieron de base para su autorización.

e) Esku hartzen duen bakoitzean, profesional baimenduarekin batera, zehaztutako nahitaezko instalazio-egiaztagiriak izenpetzea.

d) Tener vigente, en todo momento y debidamente actualizada la póliza de seguro de responsabilidad civil por la cuantía que se establezca para la categoría en la que esté inscrita, que se actualizará según la variación del índice de precios al consumo.

f) Bere gain dauden instalazioetan gertatutako istripuen berri ematea eskumena duen lurralde-organoari.

e) Suscribir, junto con el profesional autorizado, que en cada caso intervenga, los preceptivos certificados de instalación que se determinen.

g) Titularrei ondokoen berri ematea: kontratatuak dituzten instalazioen ikuskapen ofizialen datak, eragiten dieten legeen aldaketak, hauetan dauden gabeziak eta hauek zuzendu ezean izango dituzten erantzukizunak.

f) Informar al órgano territorial competente sobre los accidentes en las instalaciones a su cargo.

h) Enpresa baimenduen erantzukizuna duten instalazioei dagokienean, eskumena duen lurralde-organoak eskatutako agiriak ematea.

g) Informar a los titulares de las instalaciones que tengan contratadas de las fechas de inspecciones oficiales, de los cambios de legislación que les afecten, de las deficiencias existentes en las mismas, y de las responsabilidades en que incurran si no se procede a su corrección.

i) Burututako eta/edo zaindutako instalazioei dagozkien agiriak gordetzea gutxienez 5 urtez.

h) Facilitar la documentación que le sea requerida por el órgano territorial competente en relación con las instalaciones de las que son responsables.

j) Alten eta bajen eskumena duen lurralde-organoari bere mantentze-zorroaren berri idatziz ematea, eta berariazko araubideari jarraiki, eskatu ahal izango zaion mantentze-kontratuen kopia gordetzea.

i) Conservar la documentación relativa a las instalaciones ejecutadas y/o mantenidas durante el plazo mínimo de 5 años.

k) Mantentze-liburua eguneratua izatea, hau eskatu ahal izango baitzaio, eta, mantentzean baja ematen denetik, berariazko araudiak zehazten dituen agiriak eguneratuta izatea eta urtebetez gordetzea.

j) Informar por escrito al órgano territorial competente de las altas y bajas, de su cartera de mantenimiento, disponiendo de copia de los contratos de mantenimiento que sean exigibles de acuerdo con la Reglamentación específica.

15. artikulua.– Enpresa baimenduaren egiaztagiria.

k) Mantener actualizado el libro de mantenimiento, cuando este sea exigible y conservar al día y mantener durante un año desde la baja en el mantenimiento, la documentación que indique la reglamentación específica.

1.– Enpresa baimenduaren egiaztagiria erakunde eskatzailearen helbide sozialari industria alorrean eskumena duen lurralde-organoak emango du.

Artículo 15.– Certificado de Empresa Autorizada.

2.– Aipatu egiaztagiria eskuratzeko, interesdunak ondoko eskakizunak betetzen dituela egiaztatu beharko du:

1.– El Certificado de Empresa Autorizada se emitirá por el órgano territorial competente en materia de industria correspondiente al domicilio social de la entidad solicitante.

a) Industria Establezimenduen Erregistroan inskribatuta egotea eta Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan alta emanda egotea.

2.– Para la obtención del referido certificado, el interesado deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos:

b) Bere jarduerak garatzeko baldintzak eta baliabide tekniko eta giza baliabide egokiak izatea, dekretu honen garapeneko xedapenetan edo erregelamenduzko arauetan ezarritakoarekin bat.

a) Estar inscrita en el Registro de Establecimientos Industriales y estar en situación de alta en el Impuesto de Actividades Económicas.

c) Erantzukizun zibileko poliza bat baduela egiaztatzea, dekretu honen garapeneko xedapenetan ezartzen duen zenbatekoarekin.

b) Disponer de las condiciones y de los medios técnicos y humanos adecuados para el desarrollo de sus actividades, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones de desarrollo del presente Decreto o en las correspondientes normas reglamentarias.

3.– Industria arloan eskumena duen lurralde-organoak, aurkeztutako agiriak ikusi ostean eta behar diren egiaztapenak egin ostean, gehienez hilabeteko epean, enpresa baimenduen egiaztagiria emango du.

c) Acreditar la disposición de una póliza de responsabilidad civil de la cuantía que se disponga en las disposiciones de desarrollo del presente Decreto.

4.– Egiaztagiri honek, dekretu honen 18. artikuluan jasotako eskakizunarekin, Autonomia Erkidego osoan industria-segurtasunarekin zerikusia duten jarduerak burutzeko gaituko du.

3.– El órgano territorial competente en materia de industria a la vista de la documentación aportada, realizadas las comprobaciones oportunas, emitirá, en su caso, en el plazo máximo de un mes, el certificado de empresa autorizada.

16. artikulua.– Enpresa baimenduaren egiaztagiria berriztatzea.

4.– Este certificado habilitará, sin más requisitos que el recogido en el artículo 18 del presente Decreto, para el ejercicio de las correspondientes funciones relacionadas con la seguridad industrial en todo el territorio de esta Comunidad Autónoma.

1.– Enpresa baimenduaren egiaztagiriak ematen diren egunetik aurrera bost urterako izango dira, eta iraungi baino lehen berriztatu beharko dira.

Artículo 16.– Renovación del Certificado de Empresa Autorizada.

2.– Berriztatzeko, inskribatzeko behar diren agiri berak aurkeztuko dira, une horretan indarrean dagoen berariazko araudian xedatutakoaren arabera.

1.– Los Certificados de Empresa Autorizada se otorgarán por un plazo de duración de cinco años, contados desde la fecha de su emisión, debiendo renovarse antes de su vencimiento.

17. artikulua.– Enpresa baimenduak erregistratzea.

2.– Para la renovación se deberán presentar los mismos documentos que se exijan para su inscripción, en función de lo establecido en la reglamentación específica vigente en ese momento.

1.– Industria arloan eskumena duen lurralde-organo bakoitzak erregistro bat izango du eta bertan enpresa baimenduaren egiaztagiriaren titular diren enpresak inskribatu beharko dira.

Artículo 17.– Registro de Empresas Autorizadas.

2.– Enpresa baimendu gisa baimena ematea bideragarri egin zuten baldintzak galtzeak, edo dekretu honetan eta aplikatzekoak diren araudi teknikoetan ezarritako betebeharrak ez betetzeak, arau-hauste oso larritzat hartuko balira, Euskal Autonomia Erkidegoko Industriari buruzko Legean aurreikusitakoarekin bat, prozedura izapidetu ostean, baliogabetu egin ahal izango du baimena, dekretu honen 12. artikuluan ezarritako era berean.

1.– Cada órgano territorial en materia de industria llevará un Registro donde deberán inscribirse, las empresas titulares del certificado de empresa autorizada.

18. artikulua.– Enpresa baimenduen jarduteko lurralde-eremua.

2.– La pérdida de las condiciones que dieron lugar a la autorización como empresa autorizada o el incumplimiento de las obligaciones impuestas en este Decreto y en los reglamentos técnicos que sean de aplicación, cuando tenga la consideración de infracción muy grave, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Industria de la Comunidad Autónoma de Euskadi, podrán dar lugar, previa la tramitación del correspondiente procedimiento, a la revocación de la autorización en la misma forma establecida en el artículo 12 del presente Decreto.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde bateko enpresa baimenduek beste lurralde-historiko batean jardun ahal izango dute, lurralde-organo egokiari jakinarazi ostean, eta Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan alta emanda dagoela egiaztatu ostean.

Artículo 18.– Ámbito territorial de actuación de las Empresas Autorizadas.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoz kanpotik datozen enpresa baimenduek bertan jardun ahal izango dute, eskumena duen lurralde-organo egokiari jakinarazi ostean. Jakinarazpen horrekin batera, agiri hauek aurkeztu beharko dira:

1.– Las empresas autorizadas en un territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco podrán actuar en cualquier otro Territorio Histórico, previa notificación al órgano territorial respectivo, y previa acreditación, en su caso, de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas correspondiente.

a) Jatorriko lekuko industria alorrean eskumena duen organoaren egiaztagiria, enpresa baimendua izateko.

2.– Las empresas autorizadas procedentes de fuera de esta Comunidad Autónoma podrán actuar en la misma, previa notificación al órgano territorial competente. Junto con la referida notificación se deberá acompañar la siguiente documentación:

b) Jardun nahi duen lekuan Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan alta emanda dagoela egiaztatzea.

a) Certificado del órgano competente en materia de Industria del lugar de procedencia, como empresa autorizada.

3.– Jakinarazpen hori enpresa baimenduen erregistroan jaso beharko da, eta jatorriko autonomia-erkidegoak emandako enpresa baimenduaren egiaztagiriak duen balio-iraupen bera izango du.

b) Acreditación de estar de alta en el Impuesto de Actividades Económicas correspondiente al lugar donde se pretenda actuar.

IV. KAPITULUA
ESKUMENA DUTEN TEKNIKARI TITULUDUNAK

19. artikulua.– Gaia dela-eta eskumena duten teknikari tituludunek norbanakoaren prestakuntzako txartela eskuratzea.

3.– Dicha notificación deberá ser anotada en el Registro de Empresas Autorizadas, teniendo el mismo plazo de validez que el certificado de empresa autorizada por la Comunidad Autónoma de origen que sea presentado.

CAPÍTULO IV
TÉCNICOS TITULADOS COMPETENTES

Herri Administrazio eskudunak emandako berariazko eskuduntzak dituzten teknikari tituludunek, dekretu honen 8. artikuluan aurreikusitako eskakizunak bete behar izan gabe eskuratu ahal izango dute norbanakoaren prestakuntzako txartela; horretarako, industria alorrean eskumena duen lurralde-ordezkaritzari tituluaren kopia konpultsatua aurkeztea nahikoa izango da.

Artículo 19.– Acceso al Carné de Cualificación Individual de Técnicos titulados competentes por razón de la materia.

20. artikulua.– Eskumenari buruzko deklarazioa.

Los Técnicos titulados, con atribuciones específicas concedidas por la Administración Pública competente, podrán obtener el Carné de Cualificación Individual, sin tener que cumplir los requisitos previstos en el artículo 8 del presente Decreto, bastando para la obtención del carné la presentación ante el órgano territorial competente en materia de industria, de una copia compulsada del título.

1.– Gaian eskumena duen teknikaria, legez edo arauz, lanbide jakin bat edo jarduera jakin batzuk burutzeko eskumena duena da, izan titulazioen esparru formalaren arabera (esleitzeko arauak), zein esparru materialaren arabera (jasotako irakaskuntzatik eratorritako gaitasunaren ondoriozkoa: ikasketa-planak).

Artículo 20.– Declaración de competencia.

2.– Industria alorrean eskumena duten lurralde-organoek ebatziko dituzte teknikari tituludunen eskumenarekin lotuta mahaigaineratzen diren gai guztiak, eta interesdunari gaiok ebazteko beharrezko ikusten diren agiri guztiak eskatu ahal izango zaizkio, hala nola: ikasketen egiaztagiriak, elkargo profesionalaren eskumenari buruzko deklarazioa, etab.

1.– Es técnico competente aquel que, por razón de la materia, tenga atribuida legal o reglamentariamente, la competencia para ejercer determinada profesión o realizar determinadas actividades, en función tanto del ámbito formal de las titulaciones (Normas de atribuciones), como del ámbito material (capacitación resultante de las enseñanzas recibidas: planes de estudios).

3.– Nolanahi ere, osagarritasun printzipioa kontuan izango da, zeinaren arabera, instalazioa edo obra nagusia diseinatzeko, proiektatzeko edo burutzeko eskumena duenak, lan osagarrietarako ere izango baitu.

2.– Desde los órganos territoriales competentes en materia de industria se resolverán todas las cuestiones que se planteen en relación con la competencia de los técnicos titulados, pudiendo requerir al interesado cuantos documentos consideren procedentes para su resolución, tales como: certificación de estudios, declaración de competencia del colegio profesional, etc.

21. artikulua.– Eskumena duten teknikari tituludunen betebeharrak.

3.– En cualquier caso se tendrá en cuenta el principio de accesoriedad, según el cual el que tenga competencia para diseñar, proyectar o ejecutar la instalación u obra principal la tendrá también para las accesorias.

Eskumena duen teknikari tituludun baten esku-hartzea beharrezko den lanez ari garenean (burutzea, martxan ipintzea, ikuskaritza, kontrolatzea edo mantentzea), aipatu lanak profesional baimenduen kontrolpean eta erantzukizunpean burutuko dira; halaber, industria-instalazioen burutzapenaren edo mantentzearen kontrolari eta ikuskaritzari dagokionez, dekretu honetan profesional baimenduei ematen zaizkien egiteko eta erantzukizun berak dagozkie.

Artículo 21.– Obligaciones de los Técnicos titulados competentes.

V. KAPITULUA
PROFESIONAL BAIMENDUAK PRESTATZEKO
ENTITATE AINTZATETSIAK

22. artikulua.– Profesional baimenduak prestatzeko entitate aintzatetsiak.

Cuando se trate de operaciones (ejecución, puesta en servicio, inspección, control o mantenimiento) para las que sea preceptiva la intervención de un técnico titulado competente, las referidas operaciones se efectuarán bajo el control y responsabilidad del mismo, correspondiéndole las mismas obligaciones y responsabilidades que en el presente Decreto se atribuyen a los profesionales autorizados, en relación con el control y supervisión de la ejecución o mantenimiento de las instalaciones industriales.

CAPÍTULO V
ENTIDADES RECONOCIDAS PARA LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES AUTORIZADOS

1.– Dekretu honen eremuan, prestakuntza ikastaroak emateko aintzatetsiak izan ahal izango dira hiru baldintza hauetakoren bat betetzen duten entitate guztiak:

Artículo 22.– Entidades Reconocidas para la Formación de profesionales autorizados.

a) Lanbide-heziketako ikastetxe gisa, hezkuntza alorrean eskumena duen sailaren baimena izatea norbanakoaren prestakuntzako txartelekin lotuta dauden lanbide-prestakuntza arautuko zikloak emateko.

1.– Podrán ser reconocidas para impartir cursos de formación, en el marco del presente Decreto, todas aquellas entidades que cumplan alguna de las tres condiciones siguientes:

b) Lan-munduan txertatzeko prestakuntza-baliabideen katalogoaren eremuan, erakunde kolaboratzaile gisa, eskumena duen organoaren baimena izatea lanaren arloan eta norbanakoaren prestakuntzako txartelekin lotutako esparruetan.

a) Contar con la autorización como Centro de Formación Profesional, del Departamento competente en materia de Educación para impartir los ciclos de formación profesional reglada relacionados con los carnés de cualificación individual.

c) Gainontzeko kasuetan, izan zuzenean zein era hitzartuan, gutxienez, ondoko baliabide materialak izatea:

b) Disponer de la autorización como entidad colaboradora en el marco del Catálogo de Recursos Formativos para la Inserción Laboral por el órgano competente en materia de empleo, en las áreas competenciales relacionadas con los carnés de cualificación individual.

– Ikasgela bat, ikasleko metro koadro bateko azalera duena, ez duena inolaz ere 30 metro koadro baino gutxiago izango.

c) Disponer, en el resto de supuestos, bien directamente, bien de forma conveniada, de, al menos, los siguientes recursos materiales:

– 30 metro koadroko tailer-ikasgela, aintzatesteko eskatzen den espezialitate motaren araberakoa.

– Un aula, con una superficie de un metro cuadrado por alumno, que, en ningún caso, tendrá menos de 30 metros cuadrados.

– Zentroaren edukieraren araberako komun eta zerbitzu higieniko-sanitario kopuru egokia.

– Un aula taller de 30 metros cuadrados, en función del tipo de especialidad para la que se solicite el reconocimiento.

– Zuzendaritza, idazkaritza eta liburutegirako lekua.

– Aseos y servicios higiénico-sanitarios en número adecuado a la capacidad del centro.

2.– Hala ere, artikulu honetan ezarritakoez gain, arau teknikoek betekizun gehigarriak eskatu ahal izango dituzte.

– Un espacio para dirección, secretaría y biblioteca.

23. artikulua.– Enpresa aintzatetsien egitekoak.

2.– No obstante, las reglamentaciones técnicas podrán exigir requisitos adicionales a los establecidos en este artículo.

1.– Behar bezala aintzatetsitako entitateek dekretu honetan aurreikusitako eta horretarako baimena duten prestakuntza-ikastaroak emango dituzte.

Artículo 23.– Funciones de las entidades reconocidas.

2.– Behar bezala aintzatetsitako entitateek, gainera, ezagutza teoriko-praktikoen eta dekretu honen 10.2 eta 10.3 artikuluetan aurreikusitako araubide teknikoko probak burutuko dituzte.

1.– Las Entidades debidamente reconocidas impartirán los cursos de formación previstos en el presente Decreto para los que estén autorizadas.

24. artikulua.– Ezagutza teoriko-praktikoen probak.

2.– Las Entidades debidamente reconocidas realizarán, además, las pruebas de conocimientos teórico-prácticos y de reglamentación técnica previstas en los artículos 10.2 y 10.3 del presente Decreto.

1.– Entitate aintzatetsiek egindako probak industria-alorrean eskumena duen lurralde-organoko teknikari batek ikuskatuko ditu, zeinak galderen prestakuntzan eta proben zuzenketan parte hartuko baitu.

Artículo 24.– Pruebas de conocimientos teórico-prácticos.

2.– Entitate aintzatetsiek emandako ikastaro bakoitzeko gaitasun-azterketa bakarra burutu ahal izango dute, eta gehienez ere 4 azterketa espezialitate bakoitzeko eta urteko.

1.– Las pruebas realizadas en las entidades reconocidas serán supervisadas por un técnico del órgano territorial competente en materia de industria, quien participará en la preparación de las preguntas y en la corrección de las pruebas.

25. artikulua.– Baimena emateko prozedura.

2.– Las entidades reconocidas sólo podrán realizar un examen de aptitud por curso impartido con un máximo de 4 exámenes por especialidad al año.

1.– Dekretu honetan eta beren garapeneko xedapenetan aurreikusitako eskakizun eta baldintzak betetzen dituztela egiaztatu beharko dute aintzatetsiak izan nahi duten entitateek, eta batez ere, ondokoak:

Artículo 25.– Procedimiento de autorización.

a) Dekretu honen 22. artikuluan aipatzen diren eskakizunak betetzen dituztela egiaztatzea.

1.– Las Entidades que quieran ser reconocidas deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos y condiciones previstos en el presente Decreto y en sus disposiciones de desarrollo, y, en particular, los siguientes:

b) Entitateak dituen giza baliabideak deskribatzea, ikastaroen zuzendari teknikoaren izena eta titulazioa, eta bere esperientziaren egiaztapena barne.

a) Acreditación del cumplimiento de los requisitos a los que se refiere el artículo 22 del presente Decreto.

c) Emango diren ikastaroak espezifikatzea, honakoak zehaztuta, batetik, ikasgaien zerrenda, gutxienez garapeneko xedapenetan jasota egongo direnak, eta bestetik, irakaskuntza-metodologia, beronen antolaketa eta aurreikusitako ebaluazio-sistemak zein izango diren aipatuz.

b) Descripción de los recursos humanos que posea la entidad, incluido el nombre y titulación del Director técnico de los cursos y justificación de su experiencia.

2.– Zentroa egiaztatzeko ebazpenak jakinarazpena egiten denetik izango ditu ondorioak, nahiz Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian nahitaez argitaratu beharko den.

c) Especificación de los cursos a impartir, con detalle de los temarios que, como mínimo, serán los recogidos en las disposiciones de desarrollo, y la metodología de la enseñanza, con indicación de la organización de la misma y sistemas de evaluación previstos.

26. artikulua.– Egiaztapena berriztatzea.

2.– La resolución de acreditación del centro producirá efectos desde su notificación, sin perjuicio de su obligatoria publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

1.– Prestakuntzarako entitate aintzatetsi izateko baimena 5 urterako emango da gehienez, eta epea amaitu baino lehen berriztatu beharko da, betiere bere titularrak eman zeneko eskakizunak eta baldintzak betetzen baditu.

Artículo 26.– Renovación de la acreditación.

2.– Entitateak, bestalde, dekretu honetan aurreikusitako eskakizunak betetzen jarraitzen duela egiaztatzeko, baimentzeko eskatutako agiri berak aurkeztu beharko dira, berriztatzeko eskabidearekin batera, lehenago aurkeztutakoak indarrean ez badaude.

1.– La autorización como Entidad Reconocida para la Formación se emitirá por un plazo máximo de 5 años, debiendo renovarse con anterioridad a su finalización, siempre que su titular reúna los requisitos y condiciones bajo las cuales se les concedió.

27. artikulua.– Entitate aintzatetsien kontrola eta jarraipena.

2.– A los efectos de comprobar que la entidad sigue reuniendo los requisitos previstos en el presente Decreto, con la solicitud de renovación, se deberán presentar los mismos documentos que se exijan para su autorización, en el caso de que los anteriormente presentados no estén vigentes.

1.– Entitate hauen kontrola eta jarraipena dekretu honetan ezarritakoarekin eta bere garapeneko xedapenekin bat burutuko da.

Artículo 27.– Control y seguimiento de las Entidades Reconocidas.

2.– Kontrol honek, entitateen kontrolaz gain, hauek burutzen dituzten proben edo azterketen, lortutako emaitzen eta izandako ebaluazio-irizpideen jarraipena barne hartuko ditu, norbanakoen prestakuntzako txartelak eskuratzearekin lotura duten ikastaroak ematearekin lotutako bestelako gaiez gainera.

1.– El control y seguimiento de estas entidades se efectuará de acuerdo con lo que se establece en este Decreto y en sus disposiciones de desarrollo.

3.– Industria alorrean eskumena duen organoak, bere ekimenez edo alderdi batek hala eskatuta, behar diren egiaztapenak burutu ahal izango ditu emandako irakaskuntza programatutako ikaskuntzara doitzen dela ziurtatzeko.

2.– Este control incluirá, además del control de las entidades, el seguimiento de las pruebas o exámenes que se realicen, de los resultados obtenidos y de los criterios de evaluación mantenidos por los mismos, además de cualquier otra cuestión relacionada con la impartición de los cursos en relación con la obtención de los carnés de cualificación individual.

4.– Entitate baimenduek galdu egingo dute entitate baimenduaren kalifikazioa, baldin eta bete gabe uzten badituzte aipatu dekretuan xedatutako betebeharrak eta konpromisoak zein aplikatu behar diren bestelako arauak.

3.– El órgano competente en materia de industria, por propia iniciativa o a solicitud de parte, podrá realizar las comprobaciones oportunas para verificar que la enseñanza impartida se ajusta a la programada.

28. artikulua.– Entitate aintzatetsien betebeharrak.

4.– El incumplimiento grave por las Entidades Reconocidas de las obligaciones y compromisos que resulten de lo dispuesto en el presente Decreto, y demás normas que resulten de aplicación, determinará la perdida de la calificación de Entidad Reconocida.

Profesional baimenduak prestatzeko aintzatetsiak diren entitateek honakoak bete beharko dituzte:

Artículo 28.– Obligaciones de las Entidades Reconocidas.

a) Dekretu honetan aipatzen diren alorretan beren jarduerak koordinatzea, profesional baimenduen prestakuntzari buruz industria arloan eskumena duen sailak emandako gidalerroei jarraiki.

Las Entidades que sean reconocidas para la formación de Profesionales Autorizados estarán obligadas a:

b) Aintzatetsita duen espezialitate bakoitzeko ikastaro bat gutxienez ematea, gutxienez 10 eskabide daudenean betiere.

a) Coordinar sus actividades, en las materias a que se refiere este Decreto, con las directrices emanadas del Departamento competente en materia de industria, sobre formación de profesionales autorizados.

c) Proba egokiak burutu baino hilabete lehenago, hauen daten berri ematea, organo eskudunak ikuska ditzan.

b) Impartir anualmente al menos un curso por las especialidades que tenga reconocidas, siempre que exista un mínimo de 10 solicitudes.

d) Organo eskudunari urtero Euskal Autonomia Erkidego osoko jarduketen memoria aurkeztea, kontrola ditzan. Honakoak aipatu beharko dira gutxienez:

c) Comunicar, con un mes de antelación la fecha de realización de las correspondientes pruebas a los efectos de que sean supervisadas por el órgano competente.

1) Espezialitate bakoitzean emandako ikastaro eta burututako proba kopurua.

d) Presentar anualmente ante el órgano competente, a efectos de control, una memoria de actuaciones en toda la Comunidad Autónoma del País Vasco, en la que deberá figurar como mínimo:

2) Ikastaro edo proba bakoitzean parte hartu duen jende kopurua.

1) Número de cursos impartidos en cada especialidad y pruebas realizadas.

3) Gaitasun-probak gainditu dituzten profesionalen kopurua, espezialitate ezberdinak zehaztuko direlarik.

2) Número de asistentes a cada tipo de curso o prueba.

29. artikulua.– Ikastaroen edukia.

3) Número de profesionales que han superado las pruebas de aptitud, especificando las distintas especialidades.

1.– Entitate aintzatetsiek arlo teknikoak eta ikastaroen iraupena kontuan hartuz landuko dituzte programak, dekretu honen garapeneko xedapenetan ezarritakoari jarraiki.

Artículo 29.– Contenido de los cursos.

2.– Edonola ere, hogeita hamar izango da gehienezko ikasle kopurua ikastaroko eta espezialitateko.

1.– Las Entidades Reconocidas elaborarán los programas teniendo en cuenta el contenido de las materias técnicas y la duración de los cursos en función de lo establecido en las disposiciones de desarrollo del presente Decreto.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

2.– En cualquier caso, el número máximo de alumnos por curso y especialidad será de treinta.

Lehenengoa.– Lanbide-heziketako titulu baliokidea duten interesdunak.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Norbanakoaren prestakuntzako txartela eskuratzeko dekretu honen garapeneko xedapenetan eskatzen diren tituluak barik, dekretu honen 9.b) artikuluak aipatzen dituen ezagutza teorikoak eta praktikoak egiaztatzeko, baliokide diren lanbide-heziketako beste tituluren bat duten pertsonek, titulu hori aurkeztearekin batera, horri dagokion gaitasun-azterketa gainditu beharko dute Euskal Autonomia Erkidegoan prestakuntzarako aintzatetsitako entitate baten aurrean.

Primera.– Interesados que cuenten con título de Formación Profesional equivalente.

Bigarrena.– Zuzenean indarrean sartu baino lehenagotik lanbide-heziketako titulu egokia duten interesdunak.

Las personas que cuenten con un título de formación profesional distinto a los que, en las disposiciones de desarrollo del presente Decreto, se exijan para acceder a cada tipo de carné de cualificación individual, pero que sean declarados equivalentes, para acreditar los conocimientos teóricos y prácticos a los que se hace referencia en el artículo 9.b) del presente Decreto, junto con la presentación del correspondiente título deberán superar, ante una entidad reconocida para la formación en el País Vasco, el correspondiente examen de aptitud.

Dekretu honen garapeneko xedapenetan jasotako lanbide-heziketa arautuko titulua duten pertsonek, baina 2006-2007 ikasturtea amaitu baino lehen eskuratu badute, berariazko araubide teknikoan xedatutakoarekin bat egin eta, Euskal Autonomia Erkidegoan prestakuntzarako aintzatetsitako entitate baten aurrean, gaitasun-azterketa gainditu beharko dute.

Segunda.– Interesados que cuenten con título de Formación Profesional adecuado pero concedido con anterioridad a la entrada en vigor del acceso directo.

Hirugarrena.– Gaitasun-azterketak entitate aintzatetsirik ez dagoenean.

Las personas que cuenten con un título de formación profesional reglada de los recogidos en las disposiciones de desarrollo del presente Decreto pero que haya sido otorgado con anterioridad a la finalización del curso académico 2006-2007, deberán estar a lo dispuesto en la reglamentación técnica específica y superar, ante una entidad reconocida para la formación en el País Vasco el correspondiente examen de aptitud.

Norbanakoaren prestakuntzako txarteleko espezializazioren bati dagokion ikastarorik ematen ez den kasuan, industria arloan eskumena duen saileko lurralde-organoak gaitzen dira 10.2 eta 10.3 artikuluan aipatzen diren gaitasun-azterketak burutzeko.

Tercera.– Exámenes de aptitud en ausencia de entidades reconocidas.

XEDAPEN IRAGANKORRAK

En el supuesto de que, para una determinada especialidad de carné de cualificación individual, no se impartan los cursos correspondientes, se faculta a los órganos territoriales del Departamento competente en materia de industria para realizar los exámenes de aptitud a los que se hace referencia en el artículo 10.2 y 10.3.

Lehenengoa.– Egun dauden txartel profesionalak eta enpresa baimenduen egiaztagiriak.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Egun baimenduta dauden enpresen txartel profesionalak eta egiaztagiriak baliozkoak izango dira eta iraungi arte izango dituzte ondorioak. Berau ordezkatzeko, txartel profesionalen kasuan, jatorrizko txartel profesionala, eta enpresa baimenduaren kasuan, berriztatzeko une horretan indarrean dagoen berariazko araudian ezarritakoaren arabera eskatzen diren agiriak aurkeztu beharko dira.

Primera.– Carnés profesionales actualmente existentes y certificados de empresa autorizada.

Aldaketaren bat eman den espezialitateetan (maila-aldaketa, e.a.), aldatu duen arauaren erregimen iragankorrak ezarritakoari atxikiko zaio.

Los carnés profesionales y certificados de empresa autorizada actualmente existente serán validos y producirán sus efectos hasta la fecha de su vencimiento. Para su sustitución se deberán presentar, para el caso de carnés profesionales, únicamente el original del carné profesional y para el de certificados de empresa autorizada, la documentación que se exija para su renovación en función de lo establecido en la reglamentación específica vigente en ese momento.

Bigarrena.– Etxebizitzetan egiten diren 70 kW-ko potentzia izendatuko berokuntzako eta ur bero sanitarioko eta 15 kW-ko klimatizazioko instalazioetarako instalatzaile txartela.

En aquellas especialidades en las que se haya producido algún tipo de modificación (cambio de categorías, etc.), se estará a lo que establezca el régimen transitorio de la norma que lo haya modificado.

Aurreko xedapenean ezarritakoa kontuan hartuta ere, "Eraikinetako instalazio termikoak" espezialitatean, maiatzaren 17ko 175/1994 Dekretuan ezarritako "Etxebizitzetan egiten diren 70 kW-ko potentzia izendatuko berokuntzako eta ur bero sanitarioko eta 15 kW-ko klimatizazioko instalazioetarako instalatzaile txartela" dela-eta, estatuko araubide aplikagarrian baliokiderik ez duena, indarrean dauden txartelen titularrek aipatu txartela mantenduko dute, betiere aurreko xedapenean aurreikusi bezala ordezkatzeko egin beharrekoa betetzen badute.

Segunda.– Carné de Instalador de Calefacción y Agua Caliente Sanitaria para instalaciones de potencia nominal hasta 70 kW y de climatización hasta 15 kW a realizar en viviendas.

Hirugarrena.– Egun prestakuntza-ikastaroak emateko aintzatetsita dauden entitateak.

No obstante lo establecido en la disposición anterior, en la especialidad de "Instalaciones Térmicas en Edificios", en relación con el Carné de "Instalador de Calefacción y Agua Caliente Sanitaria para instalaciones de potencia nominal hasta 70 kW y de climatización hasta 15 kW a realizar en viviendas" establecido en el Decreto 175/1994, de 17 de mayo, que no tiene equivalente en la legislación aplicable de ámbito estatal, los titulares de carnés en vigor, mantendrán dicho carné, siempre que cumplan la obligación de sustitución en los términos previstos en la disposición anterior.

Egun prestakuntza-ikastaroak emateko aintzatetsita dauden entitateek jarduera urtebetez burutu ahal izango dute euren arlo espezifikoan, dekretu hau indarrean sartzen denetik aurrera. Aipatu epea amaitu baino lehen entitate aintzatetsi gisa euren baimena berriztatu beharko dute, dekretu honetan ezarritako eskakizunak eta baldintzak betetzen direla egiaztatu ostean.

Tercera.– Entidades actualmente reconocidas para la impartición de cursos de formación.

Epe horretan beren baimena berriztatzen ez duten entitateei dagokienez, prozedura izapidetu eta gero, beren inskripzioa administrazioaren kabuz baliogabetuko da.

Las Entidades que actualmente se encuentran reconocidas para la impartición de cursos de formación podrán ejercer la actividad en su materia específica durante el plazo de un año contado desde la entrada en vigor del presente Decreto. Antes de finalizar dicho plazo deberán renovar su autorización como Entidad Reconocida, previa acreditación del cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en el presente Decreto.

Laugarrena.– Dekretu hau argitaratu baino lehen entitate aintzatetsiek emandako ikastaroak gainditu dituzten profesionalak.

En relación a las entidades que en el referido plazo no renueven su autorización, tras la instrucción del correspondiente procedimiento, se procederá, de oficio a la cancelación de su inscripción.

Dekretu hau argitaratu baino lehen entitate aintzatetsiek emandako ikastaroak gainditu dituzten edo jasotzen ari diren profesionalak, eta halaber, aurreko xedapen iragankorrean aipatzen diren entitateek emandako ikastaroak gainditu izanaren egiaztapena eskuratu baina gaitasun-proba oraindik gainditu gabe dutenek, dekretu hau indarrean sartzen denetik aurrera bi urteko epea izango dute prestakuntzarako entitate baimendu baten aurrean probak gainditu dituztela egiaztatzeko.

Cuarta.– Profesionales que hayan superado los cursos impartidos por Entidades Reconocidas anteriores a la publicación del presente Decreto.

Bosgarrena.– Araubide teknikoko probak gainditu izanaren egiaztagiria duten interesdunak.

Los profesionales que hayan superado o que se encuentren impartiendo los cursos ante Entidades Reconocidas anteriores a la publicación del presente Decreto, y así mismo, los que obtengan la certificación de haber superado los cursos impartidos por las Entidades a que se refiere la Disposición Transitoria anterior y aún no hayan superado la prueba de aptitud, dispondrán del plazo de dos años a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para acreditar la superación de las pruebas ante una Entidad Reconocida para la Formación.

Araubide teknikoko probak gainditu izanaren egiaztagiria duten interesdunek pareko txartel profesionalarekin trukatu beharko dute iraungipena deklaratu baino lehen, eman zirenean zegoen araudiari jarraiki.

Quinta.– Interesados que dispongan del Certificado de haber superado las pruebas de reglamentación técnica.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

Los interesados que dispongan del Certificado de haber superado las pruebas de reglamentación técnica deberán canjearlo por el correspondiente carné profesional con anterioridad a su declaración de caducidad de acuerdo con la normativa con la que se otorgaron.

175/1994 Dekretua indargabetzea.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Txartel profesionalak lortzeko prozedura bateratu zuen eta bertan industria-segurtasunaren alorrean instalazio-lanak, mantentze-lanak edo antzeko jarduerak burutzen dituzten enpresa baimenduek bete beharrekoak definitu zituen maiatzaren 17ko 175/1994

Derogación del Decreto 175/1994.

Dekretua indargabetuta geratu da, baita dekretu honetan aurreikusitakoari kontra jartzen zaizkionean maila txikiagoko edo maila bereko xedapenak ere.

Queda derogado el Decreto 175/1994, de 17 de mayo, por el que se unifica el procedimiento para la obtención de los Carnés Profesionales y se definen las exigencias para las Empresas Autorizadas que realizan instalaciones, mantenimientos u otras actividades en materia de seguridad industrial así como cuantas disposiciones de inferior o igual rango en lo que se opongan a lo previsto en el presente Decreto.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.– Erregelamendu bidezko garapena.

Primera.– Desarrollo reglamentario.

Dekretu honen garapenean eta industria arloan eskumena duen sailaren titularraren agindu bidez arautu beharko dira ondoko gaiak:

En desarrollo del presente Decreto y mediante Orden del titular del Departamento competente en materia de Industria se deberán regular las siguientes materias:

– Norbanakoaren prestakuntzako txartelen eta enpresa baimenduen maila ezberdinak.

– Las distintas categorías de carnés de cualificación individual y de empresas autorizadas.

– Txartel profesionalen espezialitate bakoitzerako eskatuko diren lanbide-heziketako titulazioak eta prestakuntza-ikastaro bakarra eskatuko denetan espezialitateak zehaztea.

– Titulaciones de Formación profesional exigibles para cada una de las especialidades de carnés profesionales y especificación de aquellas especialidades en las que únicamente es exigible un curso de formación.

– Profesional baimenduak prestatzeko aintzatetsitako entitateek eman beharreko prestakuntza ikastaro teoriko-praktikoen gutxieneko iraupena eta edukia.

– Duración y contenido mínimo de los cursos teórico-prácticos de formación a impartir por entidades reconocidas para la formación de profesionales autorizados.

– Enpresa baimenduentzako baliabide teknikoak eta giza baliabideak espezialitateka eta mailaka.

– Medios técnicos y humanos por especialidad y categoría para las empresas autorizadas.

– Txartel profesionalaren eta enpresa egiaztagiriaren forma eta edukia.

– Forma y contenido del carné profesional y del certificado de empresa.

Bigarrena.– Indarrean jartzea.

Segunda.– Entrada en vigor.

1.– Dekretu hau 2006ko ekainaren 1ean jarriko da indarrean.

1.– El presente Decreto entrará en vigor el 1 de junio de 2006.

2.– Hala ere, lanbide-heziketako ziklo arautuetako tituludunak norbanakoaren prestakuntzako txartela zuzenean eskuratzea 2006-2007 ikasturtea amaitu ondoren jarriko da indarrean.

2.– No obstante, el acceso directo al carné de cualificación individual de los titulados de ciclos de formación profesional reglada entrará en vigor después de la finalización del curso académico 2006-2007.

Vitoria-Gasteizen, 2006ko martxoaren 14an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 14 de marzo de 2006.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Industria, Merkataritza eta Turismo sailburua,

La Consejera de Industria, Comercio y Turismo,

ANA AGUIRRE ZURUTUZA.

ANA AGUIRRE ZURUTUZA.

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburua,

El Consejero de Educación, Universidades e Investigación,

JOSÉ ANTONIO CAMPOS GRANADOS.

JOSÉ ANTONIO CAMPOS GRANADOS.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común