Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

214. zk., 2005eko azaroaren 10a, osteguna

N.º 214, jueves 10 de noviembre de 2005


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Osasun Saila
Sanidad
5572
5572

285/2005 DEKRETUA, urriaren 11koa, tatuajeak, mikropigmentazioa, gorputz zulatzea ("piercing") eta antzeko beste teknika batzuk gauzatzen dituzten establezimenduek bete beharreko baldintza tekniko eta arau higieniko-sanitarioei dagokiena.

DECRETO 285/2005, de 11 de octubre, de requisitos técnicos y normas higiénico-sanitarias aplicables a los establecimientos en los que se realicen prácticas de tatuaje, micropigmentación y perforación corporal ("piercing") u otras técnicas similares.

Giza gorputzean tatuajeak eta mikropigmentazioak egitea edota larruazala eta muki-mintzak zulatuz apaingarri metalikoak ipintzea ("Piercing" izenaz ezagutzen den teknika) gure gizartean hedapen handia lortu duten teknikak dira eta asko ugaritu dira horrelakoak gauzatzen dituzten establezimenduak.

La realización en el cuerpo humano de tatuajes, micropigmentaciones y la aplicación de adornos metálicos mediante perforaciones en la piel o mucosas (técnica conocida como "piercing"), son prácticas que han adquirido una considerable difusión en nuestra sociedad, incrementándose el número de establecimientos en donde se practican.

Jarduera horiek garatzerakoan, arrisku bizia dago odolaren bidez kutsatzen diren gaixotasunak harrapatzeko; gainera, gerta liteke praktika horiek pertsona ez sanitarioek eta leku ez sanitarioetan egitea. Horrek guzitorrek beharrezko egiten du aipatu establezimenduek eta praktika horiek gauzatzen dituzten pertsonek bete beharreko baldintza teknikoak eta izaera higieniko eta sanitarioko arauak ezartzea. Izan ere, horrela lortuko dugu arrisku hori ahalik eta gehien murriztea eta erabiltzaileen eta toki horietako langileen osasuna babestea.

La relación directa entre el desarrollo de estas prácticas y el riesgo de adquirir enfermedades ligadas a la transmisión a través de la sangre, su ejecución por personal no sanitario y en ámbitos no sanitarios, exige, con el fin de minimizar este riesgo y proteger la salud de los usuarios y trabajadores, establecer los requisitos técnicos y las normas de carácter higiénico y sanitario que deben cumplir los establecimientos y las personas que se dedican a la realización de estas prácticas.

Osasuna babesteko helburu honen barruan, Dekretuak arautzen ditu instalazioek, ekipamenduek eta erabiliko diren materialek bete behar dituzten baldintzak, bai eta jarduera gauzatzeko higiene-baldintzak, aplikatzaileen formazioa eta erabiltzaileentzako informazioa ere. Hori guztia produktu sanitarioen eta produktu kosmetikoen arloan indarrean dagoen eta aplikatzekoa den araudia konplitzearen kaltetan izan gabe.

Dentro de este objetivo de protección de la salud, el Decreto regula los requisitos que deben tener las instalaciones, sus equipamientos y los materiales a utilizar, las condiciones de higiene en el desarrollo de la actividad, la formación de los aplicadores y la información al usuario. Ello sin perjuicio del cumplimiento de la normativa vigente en materia de productos sanitarios y productos cosméticos en vigor y que le resulte de aplicación.

Garrantzi berezia ematen zaion baldintzetako bat aplikatzaileen formazioa da, eta horretarako, Dekretuak formazio ikastaro bat gainditzea exijitzen die aplikatzaileei, osasunaren babesari buruzko ezagutza batzuk bereganatu ditzaten, bai beren buruarekiko eta bai erabiltzaileekiko ere. Betebehar honetatik salbuetsiak geratzen dira izaera profesionaleko titulazioen edo prestakuntzen jabe direnak, baldin eta beren curriculumetako edukien artean dekretu honek aurreikusten duen prestakuntzaren arloko gaiak badaude.

Especial importancia se da al requisito de formación de los aplicadores, a cuyo efecto el Decreto les impone la obligación de superar un curso de formación que tiene como finalidad la adquisición de conocimientos en materia de protección sanitaria tanto hacia sí mismos como hacia los usuarios. Quedan exentos de esta obligación quienes estén en posesión de titulaciones o formaciones de carácter profesional cuyos currículos incluyan, como parte de su contenido, las materias sobre las que gira la formación que prevé el presente Decreto.

Araudi hau apirilaren 25eko 14/1986 Osasuneko Lege Orokorrean eta ekainaren 26ko 8/1997ko Legean, Euskadiko Antolamendu Sanitarioari buruzkoan, jasoak dauden aurreikuspenekin lotzen da; aipatu legeek neurri egokiak hartzera behartzen dituzte Administrazio Publikoak, zenbait ondasun eta zerbitzuk kontsumitzaileen osasunerako eta segurtasunerako eragin ditzaketen arriskuak saihesteko.

La presente norma entronca con las previsiones que se contienen en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi, que obligan a las Administraciones Públicas a adoptar medidas con el fin de evitar los riesgos que para la salud y seguridad de los consumidores pueden provocar determinados bienes y servicios.

Dekretuaren arabera, praktika hauek gauzatzen dituzten establezimenduak zabaltzeko ezinbesteko da udal lizentzia edukitzea. Horretarako, eskabidearekin batera aurkeztu beharreko dokumentu sail bat aipatzen du araudiak. Arauan aipatzen diren aktibitateak aktibitate-lizentzia lortzetik salbuetsitzat eman dira, bat baitatoz martxoaren 9ko 165/1999 Dekretuko III. eranskineko 3.3 atalean aurreikusten direnekin; izan ere, hor ezartzen da Euskadiko Ingurumenaren Babeserako, otsailaren 27ko 3/1998 Lagean aurreikusten den jarduera lizentzia lortzetik salbuetsiak dauden jardueren zerrenda.

El Decreto somete la apertura de establecimientos en los que se realicen estas prácticas a la obtención de la correspondiente licencia municipal. A tal efecto, la norma relaciona una serie de documentos que habrán de acompañar a la solicitud correspondiente. Las actividades a que se refiere la norma se han considerado exentas de la obtención de licencia de actividad al asimilarse a las previstas en el apartado 3.3 del anexo III del Decreto 165/1999, de 9 de marzo, por el que se establece la relación de actividades exentas de la obtención de la licencia de actividad prevista en la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco.

Udal lizentzia eman ahal izateko, halere, aurrena, agintari sanitario eskudunak eginiko txosten bat lortu behar da; txostena kontrakoa bada, loteslea izango da.

El otorgamiento de la licencia municipal, no obstante, habrá de ir precedido de la emisión por la autoridad sanitaria competente de un informe sanitario, que se prevé con carácter vinculante si fuera desfavorable.

Aurreikuspen hauek bateratu egiten dute batetik, Udal Erregimeneko Oinarrien Lege Erregulatzaileak jasotzen duen udal autonomiaren eremua (14/1986 Sanitateko Lege Orokorrarekin eta Euskadiko Antolamendu Sanitarioko 8/1997 Legearekin lotuta), eta bestetik, agintari sanitarioak bermatu behar dituen izaera sanitarioko exijentziak, administrazioak ahalik eta gutxien esku hartzearen printzipioa aintzat hartuta.

Estas previsiones concilian el ámbito de autonomía municipal que contempla la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con la Ley 14/1986, General de Sanidad y la Ley 8/1997, de Ordenación Sanitaria de Euskadi, con las exigencias de orden sanitario que corresponde garantizar a la autoridad sanitaria, dentro del principio de mínima intervención administrativa.

Azkenik, dekretuak udalei esleitzen die jarduera horiek kontrolatu eta ikuskatzeko ardura, Udal Erregimeneko Oinarrien Lege Erregulatzaileari dagokionez, 14/1986 Sanitateko Lege Orokorrak eta Euskadiko Antolamendu Sanitarioko 8/1997 Legeak ematen dieten eskuartze sanitarioko eremuei jarraiki.

Por último, el Decreto atribuye el ejercicio de la actividad de control e inspección de estas actividades a los Ayuntamientos, de conformidad con los ámbitos de intervención sanitaria que les confiere la Ley 14/1986, General de Sanidad y la Ley 8/1997, de Ordenación Sanitaria de Euskadi, en relación con la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Ondorioz, Osasun sailburuak proposaturik, Euskadiko Batzorde Juridiko Aholkulariarekin bat etorriz eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2005eko urriaren 11n egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

Por todo lo expuesto, a propuesta del Consejero de Sanidad, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su reunión celebrada el día 11 de octubre de 2005,

XEDATU DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Helburua.

Artículo 1.– Objeto.

Dekretu honen helburua hau da: tatuajeak, mikropigmentazioak, gorputz zulatzeak ("piercing") edo larruazala zein muki-mintzak zulatzea edo zeharkatzea dakarten beste teknika batzuk gauzatzen dituzten establezimenduei aplikatuko zaizkien baldintza teknikoak eta arau higieniko-sanitarioak ezartzea, bai eta praktika hauek gauzatzen dituzten pertsonen prestakuntza-baldintzak eta kontuan hartu beharko dituzten izaera higieniko- sanitarioko neurriak ere. Horrekin guztiorrekin erabiltzaileen eta aipatu teknikak aplikatzen dituztenen osasuna babestu nahi da.

El presente Decreto tiene por objeto establecer los requisitos técnicos y las normas higiénico-sanitarias aplicables a los establecimientos donde se realizan prácticas de tatuaje, micropigmentación, perforación corporal ("piercing") u otras técnicas que impliquen penetrar o atravesar la piel y/o mucosas, así como los requisitos de formación y las medidas higiénico-sanitarias que deberá observar el personal que las realice, todo ello con el fin de proteger la salud tanto de los usuarios como de los aplicadores de dichas técnicas.

2. artikulua.– Eremua.

Artículo 2.– Ámbito.

1.– Dekretu hau Euskal Autonomia Erkidegoan kokaturiko izaera ez sanitarioko establezimenduei aplikatuko zaie, alegia, tatuajeak, mikropigmentazioa, gorputz zulatzea ("piercing") eta antzeko beste teknika batzuk gauzatzen dituztenei.

1.– El presente Decreto será de aplicación a aquellos establecimientos de carácter no sanitario ubicados en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en los que se realicen prácticas de tatuaje, micropigmentación, perforación corporal ("piercing") u otras técnicas similares.

2.– Salbuetsia geratzen da belarri-gingila zulatzea, baldin eta, teknika esterilak eta erabilpen bakarreko tresneria erabiliz, profesional sanitarioek egiten badute.

2.– Se exceptúa la perforación del lóbulo de la oreja, siempre que se realice por profesionales sanitarios con técnicas estériles e instrumental de un solo uso.

3. artikulua.– Debekuak.

Artículo 3.– Prohibiciones.

1.– Espresuki debekaturik geratzen da dekretu honetan aipatzen diren teknikak praktikatzea azoka txiki, postu ibiltari eta horrelakoetan.

1.– Queda expresamente prohibida la práctica de las técnicas a que se refiere el presente Decreto en mercadillos, puestos ambulantes y similares.

2.– Dekretu honek ez ditu babesten izaera kaltegarri edo mutilatzailea daukaten praktikak, eta bereziki prozedura orbaintzaileak.

2.– No quedan amparadas por el presente Decreto las prácticas que tengan un carácter lesivo o mutilante del cuerpo humano, y expresamente los procedimientos cicatriciales.

3.– Era berean, dekretu honek ez ditu babesten profesional sanitario baten eskuartzea derrigorrezkoa duten prozedurak.

3.– Así mismo, el presente Decreto no ampara los procedimientos que requieran la intervención preceptiva de un profesional sanitario.

4. artikulua.– Definizioak.

Artículo 4.– Definiciones.

Dekretu honen ondorioetarako, honako hau da ondoko hitzon esanahia:

A los efectos de este Decreto se entienden por:

1.– Tatuajea: larruazalaren azpian pigmentuak eta koloratzaileak sartuz gorputza dekoratzeko prozedura. Larruazala zulatu egiten da ezten edo puntzoi batekin.

1.– Tatuaje: procedimiento de decoración del cuerpo mediante la introducción bajo la piel de pigmentos y colorantes. La piel se perfora con un instrumento punzante.

2.– Mikropigmentazioa edo dermopigmentazioa: larruazalaren azpian pigmentuak eta koloratzaileak sartzea baina gorputzeko gune jakin batzuetan, adibidez, ezpainetan, bekainetan edo begien ingurunean; hainbat hilabete edo urtetako iraupena izaten du.

2.– Micropigmentación o dermopigmentación: introducción bajo la piel, en zonas concretas como labios, cejas o contorno de los ojos de pigmentos y colorantes con una duración temporal de varios meses o años.

3.– Gorputz zulatzea ("piercing"): gorputza eraztun, uztai edo beste apaingarri batzuekin dekoratzeko prozedura; apaingarriok larruazala, muki-mintzak edo beste ehunen batzuk zulatuz eta zeharkatuz finkatzen dira gorputzean.

3.– Perforación corporal ("piercing"): procedimiento de decoración del cuerpo con anillos, aros u otros ornamentos, que se sujetan al cuerpo atravesando la piel, mucosas u otros tejidos corporales.

4.– Aplikatzaileak: larruazala, muki-mintzak edo gorputzeko beste ehunen batzuk zulatzea dakarten jarduerak gauzatzen dituzten pertsonak.

4.– Aplicadores: personal que realiza actividades que implican la perforación de la piel, las mucosas u otros tejidos corporales.

5.– Lan arloa: establezimendu batean tatuajeak, mi-kropigmentazioa, gorputz zulatzea ("piercing") eta antzeko beste teknika batzuk gauzatzen diren tokia.

5.– Área de trabajo: dependencia del establecimiento donde se realizan prácticas de tatuaje, micropigmentación, perforación corporal ("piercing") u otras similares.

6.– Esterilizazioa: edozein motatako bizitza mikrobiarra, esporak barne, suntsitzean edo ezabatzean datzan prozesua. Sistema baskularrarekin eta organismoko gune esterilekin ukipenean sartzen diren material guztientzat ezinbestekoa da garbiketa prozesu bat eta jarraian esterilizazioa egitea.

6.– Esterilización: proceso que consiste en la destrucción o eliminación de cualquier tipo de vida microbiana, incluidas las esporas. Todos los materiales que entran en contacto con el sistema vascular y zonas estériles del organismo requieren un proceso de limpieza, seguido de esterilización.

7.– Desinfekzioa: mikroorganismo guztiak, esporak izan ezik, ezabatzeko prozesua. Beharrezkoa da aurretiaz garbiketa prozesu bat egitea.

7.– Desinfección: proceso destinado a conseguir la eliminación de microorganismos, con excepción de las esporas. Requiere un proceso de limpieza previo.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
INSTALAZIOAK, EKIPAMENDUAK, MATERIALAK
INSTALACIONES, EQUIPAMIENTOS, MATERIALES

5. artikulua.– Instalazioak eta ekipamenduak.

Artículo 5.– Instalaciones y equipamientos.

1.– Dekretu honek aipatzen dituen praktikak gauzatzen dituzten establezimenduek espazio jakin bat eduki behar dute, gutxienez honako gune hauek bereiztuko dituena:

1.– Los establecimientos en los que se realicen las prácticas a que se refiere el presente Decreto deberán disponer de una zona en la que se diferenciarán, al menos, las siguientes áreas:

a) Harrera gunea: bezeroei harrera egin eta informazioa ematen zaien lekua.

a) Área de recepción: donde se atiende a los clientes y se les da información.

b) Laneko gunea: gainerako guneetatik erabat bereizia egon behar du, ekipamendua edukitzeko neurri egokiak eduki behar ditu eta erabiltzailearen intimitatea eta pribatutasuna bermatu behar ditu. Honako ezaugarri hauek eduki behar ditu:

b) Área de trabajo: debe estar completamente separada del resto de las áreas, disponer de dimensiones adecuadas para la disposición del equipamiento y garantizar la intimidad y privacidad del usuario. Debe tener las siguientes características:

– Bai laneko tokien gainazala eta bai zorua, hormak eta altzariak material ez porotsuzkoak izan behar dute, leunak, iragazgaitzak eta erresistenteak agente kimikoen ekintzaren aurrean, garbitasuna eta desinfekzioa errazteko.

– Tanto la superficie de trabajo como las paredes, el suelo y el mobiliario deben ser de materiales no porosos, lisos, impermeables y resistentes a la acción de agentes químicos, para facilitar la limpieza y desinfección.

– Instalazioetako metalezko elementuek material herdoilgaitzezkoak izan behar dute.

– Los elementos metálicos de las instalaciones deben ser de materiales resistentes a la oxidación.

– Argitasun eta aireztapen ona eduki behar du.

– Debe disponer de buena iluminación y ventilación.

– Altzariek era egokian ezarriak egon behar dute, pertsona aplikatzailea behar duen tresneriara azkar eta eragozpenik gabe iristeko, ahalik eta desplazamendu txikienak eginez.

– El mobiliario debe estar dispuesto de modo que el acceso del personal aplicador a los utensilios que precise sea fácil y conlleve los mínimos desplazamientos posibles.

– Eskuz eragiten ez zaion konketa bat eduki behar du eskuak garbitzeko, honako hauez hornitua: ur korrontea, xaboi dispentsagailua, esku-lehorgailu elektrikoa edo erabilpen bakarreko xukaderak.

– Debe disponer de un lavamanos de accionamiento no manual, equipado con agua corriente, dispensador de jabón y secamanos eléctrico o toallas de un solo uso.

c) Gune bereizi bat garbiketa lanak, desinfekzioa eta esterilizazioa egiteko eta material desinfektatua eta esterilizatua gordetzeko. Espazio hau:

c) Área para las actividades de limpieza, desinfección, esterilización y almacenamiento del material desinfectado y estéril. Este espacio:

– Ongi bereizia egongo da lan gunetik eta publikoak ez du bertarako sarbiderik eduki behar.

– Debe estar suficientemente aislado del área de trabajo, sin acceso al público.

– Gune zikinek eta garbiek ongi bereiziak egon behar dute kutsapen gurutzatua saihesteko.

– Las zonas sucias y limpias deben estar bien diferenciadas de manera que se evite la contaminación cruzada.

– Eskuz eragiten ez zaion konketa bat eduki behar du eskuak garbitzeko, honako hauez hornitua: ur korrontea, xaboi dispentsagailua, esku-lehorgailu elektrikoa edo erabilpen bakarreko xukaderak.

– Debe disponer de un lavabo de accionamiento no manual, equipado con agua corriente, dispensador de jabón y secamanos eléctrico o toallas de un solo uso.

– Autoklabe bat edukiko da, I. eranskinean ezartzen denaren arabera, aurretiaz garbitu eta paketatu den materiala esterilizatzeko.

– Se dispondrá de un autoclave, según lo establecido en el anexo I, para la esterilización del material limpiado y empaquetado previamente.

– Produktuak, materialak eta laneko tresneria leku garbi eta lehor batean gorde behar dira, berauek eskatzen dituzten argi, tenperatura eta higiene-baldintzak betez.

– El almacenaje de los productos, materiales e instrumentos de trabajo se debe realizar en un lugar, limpio y seco, de acuerdo con los requerimientos de luz, temperatura e higiene de los mismos.

d) Eskuak garbitzeko konketa bat: ur korrontea, xaboi dispentsagailua eta lehorgailu elektrikoa edo erabilpen bakarreko xukaderak.

d) Aseo con lavamanos equipado con agua corriente, dispensador de jabón y secamanos eléctrico o toallas de un solo uso.

2.– Dekretu honek aipatzen dituen praktikak gauzatzen dituzten establezimenduek botikin bat eduki behar dute II. eranskinean zehazten diren materialez hornitua, erabiltzaileei lehenengo sorospenen asistentzia bermatzeko istripu arinak gertatzen direnerako; horrez gain, larrialditako zerbitzuen telefono zenbakiak eduki behar dituzte.

2.– Los establecimientos donde se realicen las prácticas a que se refiere el presente Decreto deben disponer de un botiquín con los materiales señalados en el anexo II, para garantizar la asistencia de primeros auxilios a los usuarios en caso de accidente menor, así como de los números de teléfono de los servicios de urgencia.

6. artikulua.– Tresnak eta materialak.

Artículo 6.– Utensilios y materiales.

1.– Dekretu honek aipatzen dituen praktikak gauzatzen dituzten establezimenduetan erabiltzen diren tresna eta material guztiek, alegia, larruazala, muki-mintzak edo beste ehunen batzuk zulatzen zein zeharkatzen dituztenek —adibidez, orratzak, labanak, xiringak eta antzekoak— esterilak izan behar dute eta erabilpen bakarrekoak; beraz, ontziratuak eta zigilatuak egon behar dute beren esteriltasuna bermatzeko, eta erabiltzaile edo bezeroaren aurrean kenduko zaie zigilua. Horrez gain, aplikatzea dagokien guztian, produktu sanitarioen arloan indarrean dagoen araudian xedatzen dena bete beharko dute, bai eta aplika dakizkiekeen gainerako lege guztiak ere.

1.– Todos los utensilios y materiales que se utilicen en las prácticas a que se refiere el presente Decreto y que penetren o atraviesen la piel, las mucosas u otros tejidos, como agujas, cuchillas, jeringuillas y similares, deberán ser estériles y de un solo uso, debiendo estar envasados y sellados para garantizar su esterilidad, y serán desprecintados en presencia del usuario. Además deberán cumplir, en lo que sea de aplicación, lo dispuesto en la normativa vigente en materia de productos sanitarios, así como cuanta otra legislación les sea aplicable.

2.– Debekaturik dago "odoljarioak ixteko lapitzak" deritzenak erabiltzea.

2.– No se pueden utilizar los denominados "lápices cortasangre".

3.– Pertsona aplikatzaileek betiere eskuzorro esterilak erabiliko dituzte. Halaber, beste hainbat metodo babesgarri erabiliko dituzte (mozorroak, lanerako berariazko arropak, etab.), gauzatzera doan praktikak eduki lezakeen arriskuaren arabera.

3.– El personal aplicador siempre utilizará guantes estériles. Asimismo, utilizará otros métodos de protección (mascarilla, ropa específica de trabajo, etc.) dependiendo del riesgo que implique la práctica a realizar.

4.– "Piercing" prozeduretan, apaingarritarako erabiliko diren objektuek erreakzio alergikoen arriskua saihestuko duten materialezkoak izan behar dute; horrez gain, biobateragarriak izan behar dute eta larruazalaren azpiko inplanteak egiteko egokitzat jotzen direnak indarrean dagoen araudian. Gainera, erabiltzeko momentura arte esteril eta banaka ontziratuta egon behar dute.

4.– En los procedimientos de "piercing", los materiales utilizados como adornos deberán ser de una calidad que evite el riesgo de reacciones alérgicas, habrán de ser biocompatibles y de materiales reconocidos como aptos para implantes subcutáneos por la normativa vigente. Además deberán permanecer estériles y envasados individualmente hasta su utilización.

5.– Erabiltzen diren tinta eta pigmentuek, produktu kosmetikoen arloan indarrean dagoen araudian xedatzen dena bete beharko dute, eta dagokien erregistro sanitarioa eduki. Tintak aplikazio bakar baterako ontzietan erosi beharko dira eta bota egingo da erabilpen bakoitzaren ondoren sobratzen dena. Kremak eta gelak aplikatzeko ihiztailuak ere erabilpen bakarrekoak izango dira.

5.– Las tintas y pigmentos utilizados deberán cumplir lo dispuesto en la normativa vigente en materia de productos cosméticos y disponer del correspondiente registro sanitario. Las tintas se adquirirán en presentaciones para aplicación única y se desechará la tinta sobrante después de cada sesión. Los hisopos para aplicar las cremas y geles también serán de un solo uso.

6.– Erabiltzen diren tresnen diseinuak eragotzi egin behar du horien barrura fluidorik sartzea; tresnen gainazalak, bestalde, ez du inolako zailtasunik eduki behar desinfektatzeko zein esterilizatzeko.

6.– El instrumental empleado deberá estar diseñado de manera que se impida la entrada de fluidos en el interior de los mismos, con superficies que permitan la esterilización o la desinfección.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
HIGIENEA ETA HONDAKINEN GESTIOA
HIGIENE Y GESTIÓN DE RESIDUOS

7. artikulua.– Higienea.

Artículo 7.– Higiene.

1.– Laneko gunea eta garbiketa, desinfekzio, esterilizazio eta biltegi gunea urez eta elementu detergentez garbitu behar dira premia dagoen guztietan; gutxienez, egunero, publikoarentzat zabalik egoteko ordua amaitzean. Aldizka, garbiketa lanetan elementu desinfektatzaileak erabili beharko dira.

1.– El área de trabajo y el área destinada a las actividades de limpieza, desinfección, esterilización y almacenamiento deberán limpiarse con agua y elementos detergentes siempre que sea necesario y, como mínimo, todos los días al finalizar el horario de apertura al público. Periódicamente, se utilizarán en las operaciones de limpieza elementos desinfectantes.

2.– Erabiltzen den ohatila bezeroaren gorputzarekiko ukipen zuzena saihestuko duen material batez estaliko da; estalki hori praktika bakoitzaren ondoren aldatuko da.

2.– La camilla utilizada se cubrirá con un material que evite el contacto directo con el cuerpo del usuario, que se cambiará tras cada práctica.

3.– Debekaturik dago:

3.– Queda prohibido:

a) establezimenduan animaliak sartzea eta/edo egotea.

a) la entrada y/o permanencia de animales en el establecimiento.

b) laneko gunean erretzea eta jatea.

b) fumar y comer en el área de trabajo.

c) laneko gunean aktibitatearekin zerikusirik ez duten pertsonak sartzea.

c) la entrada al área de trabajo de personas ajenas a la actividad.

4.– Aplikatzaileak:

4.– Los aplicadores:

a) eskuak xaboi-urez garbitu behar dituzte praktika bakoitzaren aurretik eta ondoren, bai eta etenaldiren bat gertatuz gero praktikari berrekin behar diotenean ere.

a) deberán lavarse las manos con agua y jabón, antes y después de cada práctica, así como cada vez que se reanude la práctica en el caso de que se produzcan interrupciones.

b) eskuzorroak erabili behar dituzte odolarekin, likido organikoekin, mukosekin edo ukitu gabea ez den larruazalarekin manipulatzen duten guztietan.

b) deberán utilizar guantes siempre que se manipule sangre, líquidos orgánicos, mucosas o piel no intacta.

c) laneko arropa espezifikoak erabili behar dituzte beren lana garatzeko; arropak behar den beste garbitu beharko dira, bereziki gorputz fluidoz zikintzen diren aldi guztietan.

c) deberán utilizar ropa de trabajo específica para desarrollar el trabajo y proceder a su limpieza siempre que fuere necesario y siempre que se manche de fluidos corporales.

5.– Esterilizatu beharrik ez dagoen tresneria I. eranskinean ezartzen denaren arabera garbitu eta desinfektatu behar da.

5.– El instrumental que no requiera esterilización deberá ser, limpiado y desinfectado según lo establecido en el anexo I.

6.– Esterilizazio eta desinfekzio metodoetan eraginkortasunik handiena lortzen dela bermatzeko, ezinbestekoa da aldez aurretik garbitzea (eskuz zein automatikoki), betiere fabrikatzaileak ematen dituen erabilpen-argibideak kontuan edukiz.

6.– Para garantizar la máxima efectividad de los métodos de esterilización y desinfección es imprescindible una limpieza previa (manual o automática), siempre teniendo en cuenta las condiciones de uso recomendadas por el fabricante.

7.– Tresnaren bat lurrera eroriz gero edo aurreikusiriko esterilizazioa edo desinfekzioa galtzea dakarren edozer gertatuz gero, berriz ere esterilizatu edo desinfektatu beharko da —dagokiona dagokiola—, berriro erabiltzen hasi aurretik.

7.– En caso de que el instrumental caiga al suelo o ante cualquier otra circunstancia que suponga una pérdida de las condiciones previas de esterilización o desinfección deberá esterilizarse o desinfectarse, según proceda, antes de usarlo nuevamente.

8.– Edozein zulatzeri ekin aurretik, larruazala desinfektatu beharko da.

8.– Antes de cualquier perforación se procederá a la desinfección de la piel.

8. artikulua.– Hondakinen gestioa.

Artículo 8.– Gestión de residuos.

1.– Zentroek toki egoki bat eduki behar dute hondakin ebakitzaile edo ziztatzaileen edukiontziak kokatzeko, erabiltzaileek berauetara sarbiderik edukiko ez duten guneren batean.

1.– Los centros deberán disponer de un lugar de almacenamiento para los contenedores de residuos cortantes y punzantes adecuado, que impida el acceso de los usuarios al mismo.

2.– Hondakinak edukiontzietan metaturik edukitzeko gehieneko epea hiru hilabetekoa izango da.

2.– El periodo máximo de almacenamiento final de los residuos será de tres meses.

3.– Hondakin ebakitzaile edo ziztatzaileak erabilpen bakarreko ontzi zurrun, zulakaitz eta iragazgaitzetan jaso beharko dira.

3.– Los residuos cortantes y punzantes se depositarán en envases de un solo uso, rígidos, imperforables e impermeables.

4.– Ontziak "bio-arriskua" adierazten duen anagrama batekin errotulatuko dira eta hondakin biopoluituen nazioarteko piktograma eduki beharko dute, hondo hori-laranjaren gainean beltzez marraztua. Hondakinen Europar Katalogoaren (H.E.K.) kodearekin, hondakinaren identifikazio kodearekin eta 833/1988 Errege Dekretuaren 13. eta 14. artikuluetan adierazten diren gainerako datu guztiekin etiketatu beharko dira.

4.– Los recipientes se rotularán con un anagrama que indique "bio-riesgo" y contarán con el pictograma internacional de los residuos biocontaminados, dibujado en negro sobre fondo amarillo-naranja. Se etiquetarán con el código del Catálogo Europeo de Residuos (código C.E.R.), el código de identificación del residuo y demás datos contenidos en los artículos 13 y 14 del Real Decreto 833/1988.

5.– Hondakin arriskutsu ebakitzaile eta ziztatzaile biopoluituen kudeatzaile batek kudeatuko ditu hondakinak; kudeatzaile horrek hondakinak jasotzeko baimendua egon beharko du.

5.– Su gestión se realizará mediante su entrega a un gestor de residuos peligrosos cortantes y punzantes biocontaminados, autorizado para recogida de residuos.

6.– Zentro hauen titularren betebeharrak izango dira, halaber:

6.– Serán obligaciones de los titulares de estos centros, además:

a) Hondakinen onarpen agiriaren jabe izatea.

a) Estar en posesión del documento de aceptación de residuos.

b) Kudeatzaile baimenduari entregatu aurretik, kontrol eta segimenduko agiriak betetzea.

b) Cumplimentar los documentos de control y seguimiento con carácter previo a su entrega a gestor autorizado.

c) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko Ingurumen Erakundean dagoen produktore txikiaren erregistroan inskribatzea.

c) Inscripción en el registro de pequeño productor existente en el Órgano Ambiental de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
PERTSONALARI, BERONEN PRESTAKUNTZARI ETA BETEBEHARREI BURUZKOA
DEL PERSONAL, SU FORMACIÓN Y

9. artikulua.– Erantzukizuna.

Artículo 9.– Responsabilidad.

Tatuajeak, mikropigmentazioak eta "piercing" praktikak egiten dituzten establezimenduetako titularrek dute dekretu hau eta aplikatzekoak diren gainerako arau guztiak konplitzeko erantzukizuna.

Los titulares de los establecimientos donde se realizan tatuajes, micropigmentaciones y "piercing" son los responsables del cumplimiento de este Decreto y restante normativa de aplicación.

10. artikulua.– Betebehar sanitarioak.

Artículo 10.– Obligaciones sanitarias.

Aplikatzaileek honako neurri hauek hartu behar dituzte:

Los aplicadores adoptarán las siguientes medidas:

1.– B hepatitisaren eta tetanosaren aurkako txertoak.

1.– Vacunación contra la hepatitis B y tétanos.

2.– Larruazaleko lesioak dituztenean, material iragazgaitzez estali behar dituzte. Hori egitea ezinezko bada, jarduera hau gauzatzeari utzi beharko diote sendatu arte.

2.– Cuando presenten lesiones de la piel deberán cubrirse las mismas con material impermeable. Si ello no fuera posible, se abstendrán de realizar esta actividad hasta su curación.

3.– Ezingo dute ez jan, ez edan eta ez erre praktikak egiten diharduten bitartean.

3.– No podrán comer, fumar o beber durante el tiempo de la realización de las prácticas.

4.– Lanean ari diren bitartean, beti eta edonork ikusteko moduko lekuren batean eraman behar dute txartel identifikatzailea. Izan ere, txartel horrek identifikatuko ditu darabilten teknikaren aplikatzaile gisa.

4.– Durante su trabajo, deberán llevar colocada siempre y en lugar visible al público la tarjeta identificativa que acredite su identidad como aplicador de la técnica correspondiente.

11. artikulua.– Prestakuntza.

Artículo 11.– Formación.

1.– Aplikatzaileek behar besteko ezagutza maila eduki behar dute dekretu honetan arautzen diren praktikekin lotuta dauden osasun-arriskuei buruz ohartarazteko. Ondorio horietarako, ezagutza maila egokia dutela onartzen zaie aplikatzaileei baldin eta titulazio edo kualifikazio profesional hauetakoren baten jabe badira:

1.– Los aplicadores deben disponer de un nivel de conocimientos suficientes para realizar una prevención de los riesgos para la salud asociados a la realización de las actividades reguladas en el presente Decreto. A tales efectos, se reconoce la adquisición de tal nivel de conocimientos a los aplicadores que estén en posesión de alguna de las titulaciones o cualificaciones profesionales siguientes:

a) Medikuntza eta Kirurgiako Lizentziatura.

a) Licenciatura en Medicina y Cirugía.

b) Farmaziako Lizentziatura.

b) Licenciatura en Farmacia.

c) Erizaintzako Diplomatura.

c) Diplomatura en Enfermería.

d) Estetikako Goi Mailako Teknikaria.

d) Técnico superior en Estética.

e) Makillaje Integraleko Kualifikazio Profesionala.

e) Cualificación Profesional de Maquillaje Integral.

2.– Osasun sailburuaren Aginduz, luzatu ahal izango da goiko zerrenda, dekretu honen III. eranskinean jasotako arloei buruzko ezagutzak lortu izana kreditatzen duten beste titulazio edo kualifikazio profesional batzuk ere barne hartuz.

2.– Mediante Orden de Consejero de Sanidad podrá ampliarse la relación anterior a otros títulos o cualificaciones profesionales que acrediten la adquisición de conocimientos en las materias que contiene el anexo III del presente Decreto.

3.– Exijitzen diren titulazio edo kualifikazio profesionalak ez dauzkaten aplikatzaileek gutxienez 40 orduko prestakuntza ikastaro bat gainditu dutela kreditatu beharko dute; ikastaroaren programa dekretu honen III. eranskinean jasotako edukiei lotu beharko zaie.

3.– Los aplicadores que no dispongan de las titulaciones o cualificaciones profesionales requeridas deberán acreditar la superación de un curso de formación con un mínimo de 40 horas de duración, cuyo programa debe ajustarse a los contenidos reflejados en el anexo III de este Decreto.

Ikastaroaren kreditazioak barne hartuko du azken ebaluazio bat, bai teorikoa eta bai praktikoa, gainditu izana.

La acreditación del curso implicará la superación de una evaluación final, tanto teórica como práctica.

12. artikulua.– Prestakuntza ikastaroak egitea.

Artículo 12.– Realización de cursos formativos.

Ikastaro horiek emango dituztenak Osasun Sailarekin lankidetza hitzarmen bat izenpetua daukaten entitate edo erakunde profesionalak edo hezkuntza zentroak izango dira.

Los cursos serán impartidos directamente por entidades u organizaciones profesionales o centros educativos con los que el Departamento de Sanidad suscriba un convenio de colaboración.

13. artikulua.– Prestakuntza jardueren kontrola eta ikuskapena.

Artículo 13.– Control y supervisión de las actividades formativas.

Osasun Publikoko Zuzendaritzak kontrolatuko eta gainbegiratuko ditu prestakuntza jardueren antolaketa eta garapena, izenpetzen den lankidetza-hitzarmenean jasoa geratuko denaren arabera.

La Dirección de Salud Pública controlará y supervisará la organización y el desarrollo de las actividades formativas, en los términos que se establezcan en el convenio de colaboración que se suscriba.

V. KAPITULUA
CAPÍTULO V
ERABILTZAILEEN INFORMAZIOA ETA BABESA
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS USUARIOS

14. artikulua.– Aldez aurreko informazioa.

Artículo 14.– Información previa.

Aplikatzaileek, adostasuna eman aurretik, erabiltzaileei dokumentu informatzaile bat entregatu behar diete, gutxienez, honako datu hauek argituko dituena:

El personal aplicador, previamente al otorgamiento del consentimiento, deberá entregar al usuario un documento informativo con, al menos, los siguientes datos:

a) Establezimendu horretan zehazki aplikatzen diren praktiken ezaugarriak.

a) Características de las prácticas que se aplican en el establecimiento concreto.

b) Hartuko diren higiene-neurriak.

b) Medidas higiénicas que se adoptarán.

c) Aplikazioen izaera betiereko eta ezabaezina, izaera hori daukaten kasuetan.

c) Carácter permanente e indeleble de las aplicaciones que tengan ese carácter.

d) Gauzatzen diren praktiketako bakoitzaren kontraindikazioak.

d) Contraindicaciones de cada una de las prácticas que se realizan.

e) Konplikazio ohikoenak.

e) Complicaciones más frecuentes.

f) Garatzen den praktika bakoitzaren aplikazioaren ondoren beharrezkoak diren zainketak.

f) Cuidados necesarios tras la aplicación para cada práctica que se desarrolle.

g) Erabiltzaileari jakinaraztea beharturik dagoela bere adostasuna ematera praktika gauzatu aurretik, edo berak zuzenean edo ordezkari legal batek, adin txikikoa edo minusbaliatua den kasuetan.

g) Indicación al usuario de la obligación de otorgar consentimiento previo a la realización de la práctica, bien por sí o por representante legal en caso de minoría de edad o discapacidad.

15. artikulua.– Onarpena.

Artículo 15.– Consentimiento.

1.– Aplikatzaileek, dekretu honetan aurreikusten diren praktikak gauzatu aurretik, erabiltzaileei dokumentu informatzaile bat entregatu behar diete, izenpetu eta bere adostasuna eman dezaten, gutxienez honako datu hauek argituko dituena:

1.– El personal aplicador, previamente a la realización de las prácticas previstas en el presente Decreto, deberá entregar al usuario un documento informativo para su firma y consentimiento, que contendrá, al menos, los siguientes datos:

a) Establezimenduaren datuak.

a) Datos del establecimiento.

b) Zerbitzua gauzatuko duen aplikatzailearen datuak.

b) Datos del aplicador que va a efectuar el servicio.

c) Gauzatuko den praktikaren eta erabiliko diren materialen ezaugarriak.

c) Características de la práctica a realizar y materiales usados.

d) Infekzioak prebenitzeko hartuko diren neurriak.

d) Medidas de prevención de infecciones que se adoptarán.

e) Aplikazioen izaera betiereko eta ezabaezina, izaera hori daukaten kasuetan.

e) Carácter permanente e indeleble de las aplicaciones que tengan este carácter.

f) Kontraindikazioak.

f) Contraindicaciones.

g) Konplikazio ohikoenak.

g) Complicaciones más frecuentes.

h) Aplikazioaren ondoren beharrezkoak diren zainketak.

h) Cuidados necesarios tras la aplicación.

i) Erabiltzailearen datu pertsonalak.

i) Datos personales del usuario.

j) Data eta erabiltzailearen sinadura edo, dagokion kasuan, beronen ordezkari legalarena.

j) Fecha y firma del usuario o en su caso, de su representante legal.

2.– Adin txikikoen eta minusbaliatuen kasuan, dokumentu hau aplikatzailearen aurrean izenpetu behar da eta ordezkari legalaren agiri identifikatzaile baten fotokopia gehitu behar zaio.

2.– En el caso de menores de edad y discapacitados este documento deberá ser firmado en presencia del aplicador y deberá ir acompañado de una fotocopia de un documento identificativo del representante legal.

3.– Aplikatzaileek praktika gauzatzeari uko egin behar diote, baldin eta uste badute erabiltzaileak ez dituela betetzen erabaki egoki bat hartzeko baldintza fisikoak edo psikikoak, edo ez dela gai ondorengo garbiketa eta zainketa lanak egiteko, edo erabiltzailearen edo aplikatzailearen osasunerako arriskutsua gerta litekeen beste zehaztasun garrantzitsuren bat sumatzen badute.

3.– El personal aplicador deberá negarse a realizar la práctica si considera que el usuario no está en condiciones físicas o psíquicas de tomar una decisión adecuada o de llevar a cabo las tareas de limpieza y cuidado posteriores, o si considera inadecuado cualquier otro aspecto que resulte relevante para la salud del usuario o del propio aplicador.

16. artikulua.– Erakusketa publikoa.

Artículo 16.– Exposición pública.

1.– Tatuajeak, mikropigmentazioak eta gorputz zulatzeak ("piercing") egiten dituzten establezimenduek, establezimenduaren barruan, publikoarentzat erraz ikusteko moduko lekuan, honako hauek eduki behar dituzte:

1.– Los establecimientos que realicen prácticas de tatuaje, micropigmentación, y perforación corporal ("piercing") deberán tener expuesta al público, en lugar bien visible en el interior del establecimiento:

a) Aipatu jarduerak gauzatzeko baimena ematen dion udal lizentzia.

a) La licencia municipal que le autorice para realizar dichas actividades.

b) Establezimenduan lan egiten duten aplikatzaileen zerrenda, beren izena, deiturak eta NAN zenbakiaz identifikatuak, eta jarduera horiek gauzatzeko gaitasuna aitortzen dien titulazio ertain edo gorena daukatelako adierazpen espresoa, edota, horrelakorik eduki ezean, prestakuntza ikastaroa gainditu dutelako adierazpena.

b) La relación de aplicadores que trabajan en el establecimiento, identificadas por nombre y apellidos, DNI, y con manifestación expresa de tener titulación media o superior que habilite para la práctica de tales actividades o, en su defecto, haber superado el curso de formación.

2.– Establezimenduan erreklamazio orriak egongo dira erabiltzailearen eskura.

2.– En el establecimiento existirán hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios.

17. artikulua.– Erregistroa.

Artículo 17.– Registro.

Establezimenduak bezeroen fitxategi eguneratu bat eduki behar du, eta hor artxibatuko dira adostasun-dokumentuak behar bezala izenpeturik. Fitxategi hori paper euskarrian gutxienik urtebetez gorde behar da, eta betiko, establezimenduak egokien deritzon formatuan.

El establecimiento llevará un fichero actualizado de los clientes, donde se archivará el documento de consentimiento debidamente firmado. Dicho fichero deberá ser conservado en soporte papel, como mínimo, durante un año y de modo permanente en el formato que le sea más operativo al establecimiento.

VI. KAPITULUA
CAPÍTULO VI
BAIMENA, JAGOLETZA ETA KONTROLA
AUTORIZACIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

18. artikulua.– Udal lizentzia.

Artículo 18.– Licencia municipal.

Tatuajeak, mikropigmentazioa, gorputz zulatzea ("piercing") eta antzeko beste teknika batzuk gauzatzen dituzten establezimenduak irekitzeko, udal lizentzia lortu beharra dago.

La apertura de establecimientos en los que se realicen prácticas de tatuaje, micropigmentación, "piercing" o similares está sometida a la obtención de la correspondiente licencia municipal.

19. artikulua.– Dokumentazioa.

Artículo 19.– Documentación.

1.– Tatuajeak, mikropigmentazioa, "piercing" eta antzeko beste teknika batzuk gauzatzen dituzten establezimenduetako titularrek, udal lizentzia eman edo aldatzeko prozeduran integratuak izateko, udal agintaritzaren aurrean honako dokumentazio hau aurkeztu behar dute:

1.– Los titulares de establecimientos en los que se realicen prácticas de tatuaje, micropigmentación, "piercing" o similares presentarán ante la autoridad municipal, para su integración en el procedimiento de emisión o modificación de la licencia municipal, la siguiente documentación:

a) Jardueraren arduradunak izenpeturiko aitorpena; aitorpen horretan zehatz-mehatz deskribatuko dira gauzatuko diren praktikak; instalazioak; ekipamendua eta materiala; esterilizazio, desinfekzio eta garbiketa prozedurak, eta aplikatzaileen izen-deiturak.

a) Declaración firmada por el responsable de la actividad en la que conste una descripción detallada de las prácticas que se llevarán a cabo, de las instalaciones, equipamiento y material, de los procedimientos de esterilización, desinfección y limpieza y la relación del personal aplicador.

b) Prestakuntza kreditatzen duten ziurtagiriak.

b) Documentos de acreditación de la formación.

c) Informazio eta adostasun dokumentuen ereduak.

c) Modelos de los documentos de información y consentimiento.

d) Sortzen diren hondakin arriskutsuak (ebakitzaileak eta ziztatzaileak) nora bideratzen diren azaltzen duen agiria.

d) Indicación del destino de los residuos peligrosos generados (cortantes y punzantes).

2.– Dekretu honetan ezartzen diren arauak betetzen diren egiaztatzeko garrantzitsuak diren datu gehigarriak eskatu ahal izango ditu udal agintaritzak.

2.– La autoridad municipal podrá solicitar los datos adicionales que sean relevantes para verificar el cumplimiento de las normas establecidas en este Decreto.

20. artikulua.– Txosten sanitarioa.

Artículo 20.– Informe sanitario.

1.– Eskudun agintari sanitarioak txosten sanitarioa egingo du, establezimenduak dekretu honetan aurreikusten diren baldintza higieniko-sanitarioak betetzen dituen ala ez adierazteko. Horretarako, eta dagokion udal lizentzia eman aurretik, udalak txosten sanitarioa egin dadin eskatuko du, eta espedientearen kopia bidaliko du.

1.– Por la autoridad sanitaria competente se emitirá informe sanitario acerca del cumplimiento por el establecimiento de los requisitos higiénico-sanitarios que se prevén en el presente Decreto. A tal efecto, y previamente al otorgamiento de la correspondiente licencia municipal, el Ayuntamiento recabará la emisión del informe sanitario, remitiendo copia del expediente.

2.– Txosten sanitarioa kontrakoa bada, loteslea izango da.

2.– El informe sanitario tendrá carácter vinculante si fuera desfavorable.

21. artikulua.– Jagoletza eta kontrola.

Artículo 21.– Vigilancia y control.

Osasun Sailari esleitzen zaizkion eskumenen kaltetan izan gabe, eta 14/1986 Sanitateko Lege Orokorrean eta Euskadiko Antolamendu Sanitarioko 8/1997 Legean ezartzen denari jarraiki, udal bakoitzari dagokio establezimendu hauen jagoletza eta kontrola; beraz, eurei dagokie dekretu honetan eta aplikatzekoak diren gainerako arauetan xedatzen dena betetzen den ala ez egiaztatzea.

Sin perjuicio de las competencias asignadas al Departamento de Sanidad, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 14/1986, General de Sanidad y en la Ley 8/1997, de Ordenación Sanitaria de Euskadi, corresponde a cada Ayuntamiento la vigilancia y control de estos establecimientos, comprobando el cumplimiento de lo dispuesto en este Decreto y otras normas de aplicación.

22. artikulua.– Arau-hausteak.

Artículo 22.– Infracciones.

1.– Dekretu honetako preskripzioen urratzeek araudi sanitarioaren aurkako hauste administratiboen izaera edukiko dute eta Euskadiko Osasun Antolamenduko 8/1997 Legeko VI. Tituluan xedatzen denaren arabera zehatuko dira.

1.– Las infracciones a las prescripciones del presente Decreto tendrán carácter de infracciones administrativas a la normativa sanitaria, y se sancionarán de acuerdo con lo dispuesto en el Título VI de la Ley 8/1997, de Ordenación Sanitaria de Euskadi.

2.– Ondorio horietarako, eta Euskadiko Osasun Antolamenduko 8/1997 Legearen 36. artikuluan aurreikusten dena garatu eta osatzeko, arau-hausteak era honetan tipifikatzen eta zehatzen dira:

2.– A tales efectos, y en desarrollo y complemento de lo previsto en el artículo 36 de la Ley 8/1997, de Ordenación Sanitaria de Euskadi, las infracciones se tipifican y sancionan de la siguiente manera:

A) Arau-hauste arinak:

A) Infracciones leves:

a) Dekretu honek aurreikusten duena konplitzerakoan egindako irregulartasun soila, baina osasun publikorako eraginik izan gabe.

a) La simple irregularidad en el cumplimiento de lo que prevé el presente Decreto sin trascendencia para la salud pública.

b) Dekretu honek instalazioen, ekipamenduaren eta tresneriaren mantentze eta kontrolaren arloan ezartzen dituen arauak ez betetzea, ondorioztatzen den asaldu edo arrisku sanitarioa garrantzi txikikoa denean.

b) El incumplimiento de las normas que establece el presente Decreto en materia de mantenimiento y control de instalaciones, equipamiento e instrumental, cuando la alteración o riesgo sanitario sea de escasa incidencia.

c) Jarduera gauzatzen aritzea, dekretu honetan establezimendua irekitzeko aurreikusten diren izapide guztiak bete gabe.

c) El ejercicio de la actividad sin cumplimentar los trámites que para la apertura se prevén en el presente Decreto.

d) Dekretu honek aurreikusten duena konplitzerakoan egindako irregulartasunak, baina hutsegite larri edo oso larrien kalifikazioa merezi ez dutenak.

d) Las irregularidades en el cumplimiento de lo que prevé este Decreto que no merecen la calificación de faltas graves o muy graves.

e) Hondakinen higiene eta gestioko arauak ez betetzea.

e) El incumplimiento de las normas de higiene y gestión de residuos.

f) Dekretu honetan arautzen diren praktikak gauzatzea aurretiaz jakinaren gaineko adostasuna lortu gabe.

f) La realización de las prácticas reguladas en el presente Decreto sin haber obtenido el consentimiento previo informado.

B) Arau-hauste larriak:

B) Infracciones graves:

a) Agintari eskudunek formulaturiko errekerimendu espezifikoak eta kautelazko edo behin betiko neurriak ez betetzea instalazioei, ekipamendu eta tresneriaren baldintzei eta higieneko eta pertsonalaren babeseko neurriei dagokienez, betiere, lehenbiziko aldiz gertatu bada eta pertsonen osasunerako kalte larririk gertatu ez bada.

a) El incumplimiento de los requerimientos específicos y de las medidas cautelares o definitivas que formulen las autoridades competentes por lo que respecta a las instalaciones, los requisitos del equipamiento y el instrumental y a las medidas de higiene y protección personal, siempre que se produzca por primera vez y no concurra daño grave para la salud de las personas.

b) Behar besteko kontrol eta arretarik ez jartzea dekretu honek arautzen dituen praktikak gauzatzeko ezinbestekoak diren ekipamendu, tresneria eta instalazioak erabiltzerakoan, berariaz zein arduragabekeria larriagatik gertatu bada edo asaldu edo arrisku sanitario larria eragin badu.

b) La falta de control y observación de las debidas precauciones en el uso de las instalaciones y del equipamiento y el instrumental necesario para la realización de las prácticas que regula el presente Decreto, de carácter deliberado o debido a imprudencia grave o que ocasione un riesgo o alteración sanitaria grave.

C) Arau-hauste oso larriak:

C) Infracciones muy graves:

a) Agintari eskudunek formulaturiko errekerimendu espezifikoak eta kautelazko edo behin betiko neurriak ez betetzea instalazioei, ekipamendu eta tresnen baldintzei eta higieneko eta pertsonalaren babeseko neurriei dagokienez, behien eta berriz gertatu bada edo pertsonen osasunerako kalte larria eragin bada.

a) El incumplimiento de los requerimientos específicos y de las medidas cautelares o definitivas que formulen las autoridades competentes por lo que respecta a las instalaciones, los requisitos del equipamiento y el instrumental y a las medidas de higiene y protección personal, cuando se produzca de modo reiterado o cuando concurra daño grave para la salud de las personas.

b) Tatuaje, mikropigmentazio eta larruazalaren zulatze ("piercing") praktikak IV. kapituluan arautzen den prestakuntza ez daukaten pertsonek egitea.

b) La realización de tatuajes, micropigmentación y perforación cutánea ("piercing") por personal que no disponga de la formación que se regula en el Capítulo IV.

c) Jakinaren gainean eta berariaz behar besteko kontrol eta arretarik ez jartzea dekretu honek arautzen dituen praktikak gauzatzeko ezinbestekoak diren ekipamendu, tresneria eta instalazioak erabiltzerakoan, eta higieneari buruzko arauak ere ez betetzea, baldin eta ondorio gisa asaldu edo arrisku sanitario larria eragiten bada.

c) La falta consciente y deliberada de control y observación de las debidas precauciones en el uso de las instalaciones y del equipamiento y el instrumental necesario así como en el cumplimiento de las normas de higiene para la realización de las prácticas que regula el presente Decreto, siempre que ocasionen alteración o riesgo sanitario grave.

23. artikulua.– Ahalmen zehatzailea.

Artículo 23.– Potestad sancionadora.

Ekainaren 26ko 8/1997ko Legeak, Euskadiko Antolamendu Sanitarioari buruzkoak, bere 39. artikuluan aurreikusten duenari jarraiki, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari udal ordenantza jakinarazi dioten Autonomia Erkidegoko udalek erabili ahal izango dute ahalmen zehatzailea dekretu honetan aurreikusten den gaian, legez ezarrita dagoen mugaraino.

De conformidad con lo previsto en el artículo 39 de la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi, los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma que hayan comunicado al Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco la correspondiente ordenanza municipal, podrán ejercer la potestad sancionadora en relación con lo previsto en el presente Decreto, hasta el límite legalmente establecido.

XEDAPEN GEHIGARRIA

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Euskal Autonomia Erkidegoan aintzatetsi egingo dira beste autonomia erkidego batzuek emaniko araudien markoan homologaturiko prestakuntza ikastaroak gainditu direla kreditatzen duten diploma edo ziurtagiriak, baldin eta Osasun Publikoko Zuzendaritzak egiaztatzen badu baliokidetasuna dagoela bai edukietan eta bai prestakuntza exijentzietan. Horretarako, aplikatzaile interesatuak zehaztasun horiek kreditatzen dituen dokumentazioa aurkeztu beharko du Osasun Publikoko Zuzendaritzan. Osasun Publikoko Zuzendaritzak hilabeteko epe barruan emango du ebazpena.

Se reconocerán en la Comunidad Autónoma del País Vasco los diplomas o certificados acreditativos de la superación de cursos de formación homologados en el marco de las normativas dictadas por otras Comunidades Autónomas, siempre que se constate por la Dirección de Salud Pública la equivalencia de contenidos y exigencias formativas. A tal efecto, por el aplicador interesado se presentará ante la Dirección de Salud Pública la documentación acreditativa de estos extremos. La Dirección de Salud Pública dictará resolución en el plazo de un mes.

XEDAPEN IRAGANKORRA

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Dekretu hau indarrean jartzen den egunean, tatuajeak, mikropigmentazioak, "piercing" eta antzeko beste teknika batzuk gauzatzen dituzten establezimenduetako titularrek 6 hilabeteko epea edukiko dute dekretu honetan aurreikusten denera egokitzeko eta 19. artikuluan zehazten den dokumentazioa udal agintaritzaren aurrean aurkezteko, udal lizentzia lortu ahal izateko.

Los titulares de los establecimientos que en la fecha de entrada en vigor del presente Decreto estén desarrollando actividades de aplicación de tatuajes, micropigmentaciones, "piercing" u otras técnicas similares dispondrán de un plazo de 6 meses para adecuarse a lo previsto en el presente Decreto, y presentar ante la autoridad municipal la documentación a que se refiere el artículo 19 a efectos de la obtención de la licencia municipal.

Halere, 6. artikuluan (tresnak eta materialak) eta 7. artikuluan (higienea) ezartzen diren arauak berehalaxe bete beharrekoak izango dira dekretu hau indarrean jarri bezain laster.

Las normas contenidas en los artículo 6 (utensilios y materiales) y 7 (higiene) serán de aplicación inmediata a la entrada en vigor del presente Decreto.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabetua geratzen da Osasun eta Kontsumoko sailburuaren 1989ko ekainaren 19ko Agindua —odolaren bidez kutsatzen diren infekzioak kontrolatzeko helburuaz atentzio pertsonaleko langile ez sanitarioek bete beharreko arau higieniko-sanitarioak ezarri zituena—, dekretu honek arautzen duen jarduerarentzat aplikagarriak gerta daitezkeen gauza guztietan.

Se deroga la Orden de 19 de junio de 1989, del Consejero de Sanidad y Consumo, por la que se establecen las normas higiénico-sanitarias que han de observar los trabajadores de atención personal no sanitario con el fin de controlar las infecciones de transmisión sanguínea, en todo aquello que pueda resultar de aplicación a la actividad que regula el presente Decreto.

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu hau indarrean jarriko da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean.

Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2005eko urriaren 11n.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 11 de octubre de 2005.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Osasun sailburua,

El Consejero de Sanidad,

GABRIEL M.ª INCLÁN IRIBAR.

GABRIEL M.ª INCLÁN IRIBAR.

URRIAREN 11ko 285/2005 DEKRETUAREN
ANEXO I
I. ERANSKINA
AL DECRETO 285/2005, DE 11 DE OCTUBRE
Esterilizazioa eta desinfekzioa
Esterilización y desinfección

Esterilizazioa: lurrin autoklabea.

Esterilización: autoclave de vapor.

Fabrikatzaileak ematen dituen gomendioak bete beharko dira

Se seguirán las recomendaciones dadas por el fabricante y se realizarán las revisiones por el servicio técnico competente.

eta zerbitzu tekniko adituak egingo ditu berraztertzeak.

Se realizarán los siguientes controles del ciclo de esterilización:

Honako kontrol hauek egingo dira esterilizazio zikloan:

a) Químicos: los envases de esterilización deben disponer de unos indicadores que cambian de color cuando han sido expuestos al agente esterilizante Se hará constar la fecha de caducidad, una vez esterilizado el material.

a) Kimikoak: esterilizazioa egiteko ontziek adierazle batzuk eduki behar dituzte, agente esterilizatzailearen eraginpean jartzen direnean kolorez aldatzen dutenak. Iraungitze data jarriko da, materiala esterilizatu ondoren.

b) Físicos: se llevará un sistema de registro de los ciclos de esterilización que incorpore temperatura, presión y duración del ciclo.

b) Fisikoak: esterilizazio zikloen erregistro sistema bat baliatuko da, tenperatura, presioa eta zikloaren iraupena adieraziko dituena.

c) Biológicos: son dispositivos inoculados con esporas de microorganismos que detectan la eliminación real de las esporas dentro del autoclave. Se harán con la periodicidad recomendada por el fabricante.

c) Biologikoak: mikroorganismo esporak dituzten gailu inokulatuak dira, autoklabearen barruan esporak egiazki ezabatu diren detektatzeko. Fabrikatzaileak gomendatzen duen periodikotasunez egingo dira.

Desinfección.

Desinfekzioa.

– Para la desinfección del instrumental se utilizarán aldehídos u otros productos que garanticen una desinfección de alto nivel (destrucción de todos los microorganismos con la excepción de un elevado número de esporas bacterianas).

– Tresneria desinfektatzeko, aldehidoak edo maila altuko desinfekzioa (mikroorganismo guztien suntsipena espora bakteriano kopuru altu bat salbu) bermatzen duten beste produktu batzuk erabili beharko dira.

– Para suelos, superficies y mobiliario se emplearán diluciones de hipoclorito sódico (lejía), que se prepararán en función de la concentración de cloro libre del producto, u otros productos de acción similar.

ANEXO II
AL DECRETO 285/2005, DE 11 DE OCTUBRE
CONTENIDO DEL BOTIQUÍN DE PRIMEROS
AUXILIOS

– Zoru, gainazal eta altzarietarako, hipoklorito sodikoko (lixiba) diluzioak erabiliko dira —produktuak daukan kloro kontzentrazioaren arabera prestatuko direnak— edo antzeko ekintza duten beste prestakin batzuk.

Algodón

URRIAREN 11ko 285/2005 DEKRETUAREN
II. ERANSKINA.
LEHENENGO SOROSPENETAKO BOTIKINEAN EDUKI BEHARREKOAK

Kotoia

Gasas estériles individuales

Gasa esteril indibidualak

Vendas

Hesgailu edo bendak

Apósitos adhesivos

Apositu itsasgarriak

Esparadrapo

Esparatrapua

Guantes desechables

Erabili eta botatzeko eskuzorroak

Tijeras

Guraizeak

Jabón

Xaboia

Antisépticos

Antiseptikoak

Termómetro

Termometroa

Alcohol de 70º

ANEXO III
AL DECRETO 285/2005, DE 11 DE OCTUBRE
CONTENIDO BÁSICO DEL PROGRAMA
DE FORMACIÓN

70º-ko alkohola

1.– Anatomía y fisiología de la piel y de las mucosas.

URRIAREN 11ko 285/2005 DEKRETUAREN
III. ERANSKINA.
PRESTAKUNTZA PROGRAMAREN OINARRIZKO EDUKIA

1.– Larruazalaren eta muki-mintzen anatomia eta fisiologia.

2.– Patología de la piel y de las mucosas:

2.– Larruazalaren eta muki-mintzen patologia.

–Lesiones elementales de la piel.

–Larruazalaren oinarrizko lesioak.

–Riesgos derivados de los productos y de las técnicas utilizadas.

–Erabiltzen diren produktu eta tekniken ondoriozko arriskuak.

3.– Enfermedades transmisibles:

3.– Gaixotasun kutsagarriak:

–Epidemiología.

–Epidemiologia.

–Microbiología básica.

–Oinarrizko mikrobiologia.

4.– Conceptos de limpieza, desinfección y esterilización.

4.– Garbiketa, desinfekzio eta esterilizazio kontzeptuak.

5.– Higiene de los procedimientos. Precauciones estándar.

5.– Prozeduretako higienea. Arreta estandarrak.

6.– Locales e instalaciones:

6.– Aretoak eta instalazioak:

–Condiciones higiénico-sanitarias.

–Baldintza higieniko-sanitarioak.

–Limpieza y desinfección de los locales.

–Lokalen garbiketa eta desinfekzioa.

7.– Gestión de residuos.

7.– Hondakinen gestioa.

8.– Prevención y protección personal:

8.– Prebentzio eta babes pertsonala:

–Limpieza de manos.

–Eskuen garbitasuna.

–Protección de heridas y lesiones de la piel.

–Larruazaleko zaurien eta lesioen babesa.

– Vacunas.

–Txertoak.

– Seguridad en el trabajo.

–Laneko segurtasuna.

9.– Primeros auxilios y resucitación cardio-pulmonar básica.

9.– Lehenengo sorospenak eta oinarrizko bihotz-biriken berpiztea.

10.– Conceptos legales: responsabilidad civil, consentimiento informado y normativas sanitarias.

10.– Kontzeptu legalak: erantzukizun zibila, jakinaren gaineko adostasuna eta araudi sanitarioak.

El programa incluirá la realización de supuestos prácticos en los que se apliquen los conocimientos relativos a la higiene de los procedimientos, a las técnicas de higiene, desinfección y esterilización y a primeros auxilios.

Programan ariketa praktiko batzuk barne hartuko dira, prozeduren higieneari, garbiketa, desinfekzio eta esterilizazioari eta lehenengo sorospenei buruzko ezagutzak aplikatzeko.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común