Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

82. zk., 2005eko maiatzaren 4a, asteazkena

N.º 82, miércoles 4 de mayo de 2005


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Ogasun eta Herri Administrazio Saila
Hacienda y Administración Pública
2187
2187

78/2005 DEKRETUA, apirilaren 12koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorreko eta bere Erakunde Autonomoetako lanpostuen zerrenda arautzen duena.

DECRETO 78/2005, de 12 de abril, por el que se regulan las relaciones de puestos de trabajo de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos.

Arautze hau antolakuntza eta giza baliabideen eredu berri bat ekarriko duen aldaketa prozesu baten barruan dago, eta hor ezinbestekoa da lanpostuaren ikusmolde berria garatzea. Herritarren zerbitzura dauden herri administrazioen beharrak aldatu egiten dira, eta behar horietara egokitzeko gaitasuna duen errealitate dinamikoa da lanpostua. Horrela, bada, lanpostuari buruz zegoen ikusmolde tradizionala gainditu egiten da, haren ustez denborarekin aldatzen ez zen zeregin multzoa baitzen.

La presente regulación se enmarca en un proceso de cambio hacia un nuevo modelo organizativo y de recursos humanos, en el que es imprescindible desarrollar una nueva concepción del puesto de trabajo, entendido como una realidad dinámica capaz de adaptarse a las necesidades cambiantes de unas Administraciones Públicas que están al servicio de los ciudadanos, superando así la concepción tradicional del puesto como un conjunto acotado de tareas permanentes en el tiempo.

Ikusmolde dinamiko hori gauzatu egiten da honako ideia honetan: lanpostua eginkizun taldea dela, eta eginkizunak zereginetan banatzen direla. Hona hemen eginkizunaren eta zereginaren arteko aldea:

La materialización de esta nueva concepción dinámica se plasma en la idea del puesto como agrupación de funciones que, a su vez, se descomponen en tareas. El contenido de esta distinción entre funciones y tareas se concreta en las siguientes ideas:

– Eginkizunak egin beharrekoa adierazten du, zereginak, berriz, nola egin behar den.

– La función indica lo que se debe hacer; mientras que la tarea señala cómo se debe hacer.

– Eginkizuna bakoitzak bere egindako erantzukizunari buruzkoa da; zereginak, berriz, erantzukizun hori betetzeko behar diren prozesuak identifikatzen ditu.

– La función se refiere a una responsabilidad asumida; mientras que la tarea identifica los procesos necesarios para cumplir con esa responsabilidad.

– Lanpostua definitzeko oinarrizko unitate antolatzailea da eginkizuna; zeregina, aldiz, giza baliabideen alorrean parte hartzeko oinarrizko unitatea da, lanpostuetara pertsonak egokitzeko oinarrizko unitatea: desberdintasuna kudeatzea.

– La función constituye la unidad organizativa básica para definir el puesto, mientras que la tarea es la unidad básica para la intervención en materia de recursos humanos, entendida como la adecuación de las personas a los puestos: la gestión de la diferencia.

– Eginkizunak baloratzea funtsezkoa da lanpostuari maila eta dagokion destino osagarria esleitzeko. Zereginak baloratzea, aldiz, dagokion berariazko osagarria esleitzeko oinarria da.

– La valoración de las funciones es determinante para asignar el nivel del puesto y el correspondiente complemento de destino, mientras que la valoración de las tareas debe servir de fundamento para asignar el correspondiente complemento específico.

– Antzeko eginkizunek lanpostu homogeneoak definitzeko balio dute; zereginak, berriz, lanpostuen berezitasun egonkorrak edo gertagarriak identifikatzeko dira. Hori dela eta, lanpostu horien desberdintasuna egoki kudeatzeko bermerik onena dira.

– Las funciones similares permiten definir puestos homogéneos, mientras que las tareas permiten identificar las singularidades estables o contingentes de los puestos, de tal manera que se convierten en la mejor garantía para una adecuada gestión de la diferencia en esos puestos.

Lanpostuaren ikusmolde horrek Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legearen motiboen azalpenean legegileak adierazi zuen nahia betetzen dute, honakoa baitio:

Esta concepción del puesto contribuye decisivamente a dar cumplimiento a la voluntad del legislador expresada en la exposición de motivos de la Ley 6/1989, de la Función Pública Vasca, cuando afirma que:

“Legeak sistemaren egituraketak oinarri duen muintzat jartzen ditu lanpostu-zerrendak, administrazio-karrerako funtsezko elementu, lansari-sistemaren muinik garrantzizkoen eta, batez ere, administrazio egiturak arrazoibideratzeko eragile bilakatuz. Lanpostuak eratzeko erabili behar diren funtsezko irizpideak eta prozedura-bideak ezartzen ditu legeak, baina lanpostu-zerrenda horiek erakundearen beharren benetako adierazpide izan behar dute beti eta horretan datza horren indarra. Ondorioz, lanpostu-zerrenda horiek izaera dinamikoa dute eta horrek Administrazio Publikoaren helburuak betetzeak eskatzen duen etengabeko egokiketa-prozesuari jarraitu beharra dakar, beharrak aldatuz bait doaz”.

“La Ley erige a las relaciones de puestos de trabajo como la columna vertebral sobre la que descansa la estructuración del sistema, convirtiéndolas en el elemento esencial de la carrera administrativa, núcleo fundamental del sistema retributivo y, sobre todo, factor de racionalización de las estructuras administrativas. La ley marca los principios básicos y procedimentales a que debe atenerse su formación, pero las relaciones de puestos de trabajo, y en ello radica su virtualidad, deben ser en todo momento la expresión real de las necesidades de la organización, y que, por tanto, tienen una naturaleza dinámica, que obliga a un proceso constante de adecuación a las necesidades que demanda el cumplimiento de los fines de la Administración Pública”.

Agindu hori eraginkortasunez betetzeko, beharrezko da lanpostuak aztertzeko sistema berri bat hartzea. Analisi Funtzionalak dira sistema berri baten giltzarria, 1997 urtean hasitako azterlan eta esperientziek ematen duten balantze positiboa ikusirik. Analisi Funtzionalak behar bezala ezartzeko, lanpostu-zerrenda guztien berraztertze orokor bati ekitea beharrezkoa da, ondorengo helburu hirukoitzarekin:

Para dar cumplimiento efectivo a este mandato es necesaria la adopción de un nuevo sistema de análisis de puestos. Los Análisis Funcionales son la pieza clave del nuevo sistema, a la vista del positivo balance que ofrecen los estudios y experiencias iniciados en el año 1997. Para la efectiva implantación de los Análisis Funcionales es necesario proceder a una revisión general de todas las relaciones de puestos de trabajo con un triple objetivo:

1.– Lanpostuak erabat garatzeko aukera ematea giza baliabideen osoko kudeaketaren ikuspuntutik (hautaketa, horniketa, sustapena, karrera, mugikortasuna, ordainsaria, prestakuntza eta mugiaraztea). Orain arte zegoen ikusmolde nagusia ordainsarian oinarritzen zen, eta giza baliabideen osoko kudeaketaren ikuspuntua kontuan hartuz gero, ikusmolde hori gainditu egingo litzateke. Horretarako, beharrezkoa da gaur egungo Lanpostuen Monografiak aldatzea, eginkizunak eta zereginak deskribatuko dituen dokumentu antolatzaileak izan daitezen; lanpostu bakoitzaren ezaugarriak ere deskribatu beharko ditu, profil profesional egokiena identifikatzen laguntzeko.

1.º Posibilitar el pleno desarrollo de los puestos de trabajo desde la perspectiva de la gestión integral de los recursos humanos (selección, provisión, promoción, carrera, movilidad, retribución, formación y remoción), superando la concepción hasta ahora predominante basada en los aspectos retributivos. Para ello es necesario reconvertir las actuales Monografías de Puestos en el documento organizativo que describa las funciones y tareas, así como las características de cada puesto que permitan identificar el perfil profesional más idóneo.

2.– Gaur egun antolakuntzan dagoen sakabanaketa gainditzea. Lanpostu bakoitzari zegozkion jarduerak deskribatzerakoan irizpide antolatzaile-linguistiko homogeneorik aurrez egon gabe diseinatu ziren; hori dela eta, hemendik aurrera ez da enuntziatu desberdinik erabiliko antzeko postuentzat eta ezta alderantziz ere. Helburu hori lortu ahal izateko, “lanpostu-eredu” kontzeptu antolatzailea erabili da; horri esker, eginkizun berdinak edo antzekoak dituzten lanpostu dotazio guztiak taldekatu eta homogeneizatu egin dira, izena kontuan izan gabe. “Lanpostu-eredu” trantsiziozko kontzeptua da Analisi Funtzionalak osorik ezartzen diren arte, horiek ezarritakoan arautze honetan dagoen “ohiko lanpostua” kontzeptua erabiliko baita.

2.° Superar la actual situación de dispersión organizativa, al diseñarse los puestos sin la existencia previa de criterios organizativo-lingüísticos homogéneos en la descripción de las actividades imputables a cada puesto, de manera que a partir de ahora no se utilicen enunciados diferentes para funciones idénticas o a la inversa. Para alcanzar este objetivo se ha utilizado el concepto organizativo de “puesto tipo”, que ha permitido agrupar y homogeneizar todas aquellas dotaciones de puestos con idénticas o similares funciones, con independencia de su denominación. El “puesto tipo” es un concepto de transición hasta que se implanten íntegramente los Análisis Funcionales, pues a partir de ese momento dará paso al concepto de puesto ordinario contenido en la presente regulación.

3.– Lanpostuak aztertzeko metodo berri honen arabera, “antolakuntzari” dagozkion parte hartzeak direnean aztertuko eta diseinatuko den elementua eginkizuna izango da; aldiz, pertsonak egokitzeko baldin bada parte-hartzea, aztertuko eta diseinatuko den elementua zeregina izango da. Lanpostu bakoitzak dotazio bat edo gehiago izan ditzake, eta hala balegokio, zereginak betetzearen ezaugarrietatik eta egoeretatik eratorritako berezitasunak izan ditzakete.

3.º Este nuevo método de análisis de puestos debe permitir que cuando se trate de intervenciones referidas a la “organización” el elemento de análisis y diseño sea la función y cuando se trate de intervenciones referidas a la adecuación de las personas el elemento de análisis y diseño sea la tarea. Esto se concreta en que cada puesto tipo puede tener una o varias dotaciones que, en su caso, pueden tener especificidades derivadas de las características y circunstancias del desempeño de las tareas.

Amaitzeko, prozedura kontuan hartuta oso garrantzitsuak diren bi alderdi. Batetik, aldi baterako prozedura jarri da; horrek erakunde sindikalen parte hartzea bermatzen du, baita lanpostuen zerrenda berriak onartzeak eragin dieten pertsonei entzutea ere. Bestetik, lanpostuen zerrenda onartzeko eta aldatzeko prozedura desberdinak arautzea onartu da; horren bidez lanpostuak etengabe eguneratuko dira eta antolakuntzako etengabeko aldaketetara eta zerbitzuen beharretara moldatu ere bai. Horregatik, Ogasun eta Herri Administrazio Sailari baimena ematen zaio garatu dezan eta gaur egun duen behin-behineko izaera amaitu dadin. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta bere erakunde autonomoen zerbitzuko funtzionarioen 2001eko lan-baldintzak arautzeko hitzarmena onartzen duen maiatzaren 2ko 74/2001 Dekretuaren 56. artikulua aplikatzetik dator behin-behineko izaera hori. Bestetik, aldi baterako prozedura jarri da; horrek erakunde sindikalen parte hartzea bermatzen du, baita lanpostuen zerrenda berriak onartzeak eragin dietenen ere.

Por último, una referencia a dos aspectos procedimentalmente relevantes. Por un lado, se establece un procedimiento transitorio que garantiza la participación de las organizaciones sindicales y la audiencia de las personas afectadas en la aprobación de las nuevas relaciones de puestos de trabajo. Por otro, se aprueba la regulación de los diferentes procedimientos de aprobación y modificación de las relaciones de puestos de trabajo, garantizando su permanente actualización y adecuación a los constantes cambios organizativos y a las necesidades de los servicios. Por ello, se autoriza al Departamento de Hacienda y Administración Pública para que proceda a su desarrollo, poniendo fin a la actual situación de provisionalidad derivada de la aplicación del artículo 56 del Decreto 74/2001, de 2 de mayo, por el que se aprueba el Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo para el año 2001 del personal funcionario al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos. Por otro lado, se establece un procedimiento transitorio que garantiza la participación de las organizaciones sindicales y de las personas afectadas en la aprobación de las nuevas relaciones de puestos de trabajo.

Aurrekoa kontuan hartuta, Ogasun eta Herri Administrazio sailburuaren proposamenez, Funtzio Publikoaren Euskal Kontseiluaren txostena ikusi ondoren eta Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin bat etorriz, Jaurlaritzaren Kontseiluak 2005eko apirilaren 12an egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

En atención a lo expuesto, a propuesta de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, visto el informe del Consejo Vasco de la Función Pública y de conformidad con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, previa deliberación y aprobación en el Consejo de Gobierno en su reunión del día 12 de abril de 2005,

XEDATU DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Aplikazio-eremua.

Artículo 1.– Ámbito de aplicación.

Dekretu hau Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta bere erakunde autonomoen funtzionarioei soil-soilik ezarriko zaie, eta hortik berariaz kanpo geldituko dira hezkuntza administrazioko, Justizia Administrazioko, Osakidetzako eta Ertzaintzako funtzionarioak.

El presente Decreto será únicamente de aplicación al personal funcionario de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos, quedando expresamente excluidos el personal funcionario al servicio de la administración educativa, al servicio de la administración de justicia, de Osakidetza/Servicio Vasco de Salud y el personal de la Ertzaintza.

2. artikulua.– Lanpostuen zerrendak.

Artículo 2.– Las relaciones de puestos de trabajo.

Lanpostuen zerrenden bidez Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta bere erakunde autonomoek arrazionalizatu eta antolatu egiten dituzte barneko egiturak, langileen beharrak zehazten dituzte, lanpostu bakoitzerako eskatzen diren betekizunak definitzen dituzte eta horietako bakoitza sailkatzen dute.

Las relaciones de puestos de trabajo son el instrumento técnico mediante el cual la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos racionalizan y ordenan sus estructuras internas, determinan sus necesidades de personal, definen los requisitos exigidos para el desempeño de cada puesto y clasifican cada uno de ellos.

3. artikulua.– Lanpostua.

Artículo 3.– El puesto de trabajo.

1.– Lanpostua da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta bere erakunde autonomoetako Funtzio Publikoko egituraketaren oinarrizko unitate eratzailea eta eginkizun taldeez osatuta dago; hauek, berriz, zereginetan banatzen dira.

1.– El puesto de trabajo es la unidad organizativa básica de estructuración de la Función Pública de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos y está constituido por la agrupación de funciones que, a su vez, se descomponen en tareas.

Dekretu honi begira herri administrazioko eskumendun jarduera alor baten barruan lanpostu batek hartzen duen eta har dezakeen

A efectos de este Decreto, una función es el enunciado de una responsabilidad que asume o puede asumir un puesto dentro de un ámbito competencial de actuación de la Administración Pública. Una tarea es el enunciado de una actividad que identifica un proceso mediante el cual se satisface la responsabilidad enunciada por la función.

erantzukizunaren enuntziatua da eginkizuna. Eginkizunak enuntziatutako erantzukizuna asetzen duen prozesua identifikatzen duen jardueraren enuntziatua da, berriz, zeregina.

2.– La Dirección de la Función Pública determinará la atribución de funciones que, en base a las tareas, configuran un puesto de trabajo.

2.– Funtzio Publikoaren zuzendariak zehaztuko du, zereginak oinarri hartuta, lanpostu bat konfiguratzen duten eginkizunen esleipena.

Artículo 4.– Monografía del puesto de trabajo.

4. artikulua.– Lanpostuaren Monografia.

1.– La Monografía del Puesto de Trabajo es el documento organizativo que describe las correspondientes funciones y tareas, así como los componentes de perfil necesarios para un desempeño eficaz del puesto. Asimismo, la Monografía recogerá las especificidades de las distintas dotaciones de cada puesto.

1.– Lanpostuaren Monografia da dagozkien eginkizunak eta zereginak deskribatzen dituen dokumentu eratzailea. Horiez gain, lanpostua modu eraginkorrean betetzeko behar diren profilaren osagarriak ere deskribatzen ditu. Era berean, lanpostu bakoitzeko dotazio desberdinen berezitasunak jasoko ditu Monografiak.

La información que contiene la Monografía se obtiene del análisis del puesto de trabajo.

Monografiak jasotzen duen informazioa lanpostuaren analisia egitetik lortua da.

2.– La Monografía del Puesto de Trabajo será aprobada y actualizada periódicamente por acuerdo de la Dirección de Función Pública, de oficio o a propuesta del Departamento u Organismo Autónomo correspondiente.

2.– Lanpostuaren Monografia aldian-aldian onartu eta eguneratuko da Funtzio Publikoaren zuzendariaren akordioaren bidez, nola ofizioz hala sailak edo dagokion erakunde autonomoak proposatuta.

3.– Por Orden del o de la Titular del Departamento competente en materia de Función Pública se determinará el procedimiento de elaboración, modificación, acceso y archivo de las monografías de puestos de trabajo.

3. Funtzio Publikoaren gaian eskumena duen Sailaren titularraren aginduz zehaztuko da lanpostuen monografiak egiteko, aldatzeko, sartzeko eta artxibatzeko prozedura.

En el procedimiento de modificación de las monografías, de la propuesta correspondiente se dará traslado a titular, si lo hubiere, y, en su caso, al ocupante de la dotación cuya monografía se pretende modificar a efectos de que pueda formular las alegaciones que considere oportunas.

Monografiak aldatzeko prozeduran, titularrari igorriko zaio proposamena, baldin balego, eta, kasu horretan, monografia aldatu nahi zaion dotazioan dagoenari, egoki iritzitako alegazioak aurkezteko aukera izan dezan.

Artículo 5.– Contenido de las relaciones de puestos de trabajo.

5. artikulua.– Lanpostuen zerrenden edukia.

1.– Las relaciones de puestos de trabajo deberán incluir la totalidad de los que se hallen dotados presupuestariamente, distinguiendo los puestos reservados a personal funcionario, de los atribuidos a personal laboral fijo y a personal eventual.

1.– Lanpostuen zerrendetan aurrekontua duten lanpostu guztiak jarri beharko dira; era berean, bereiztu egin beharko dira funtzionarioentzat gordetako lanpostuak, langile finkoei dagozkienetatik eta aldi baterako langileei dagozkienetatik.

2.– Las relaciones de puestos de trabajo para personal funcionario indicarán necesariamente para cada uno de ellos:

2.– Funtzionarioentzako lanpostu-zerrendek honako hauek adieraziko dituzte nahitaez horietako bakoitzeko:

a) Su denominación.

a) Izena.

b) Forma de provisión.

b) Hornitzeko era.

c) El Departamento o Centro Directivo al que se halle adscrito.

c) Zein saili edo zuzendaritza zentrori atxikita dagoen.

d) Centro de destino.

d) Lanpostuaren zentroa.

e) Régimen de dedicación.

e) Dedikazioaren erregimena.

f) Requisitos exigidos para su desempeño, entre los que necesariamente deberá figurar el perfil lingüístico asignado y, en su caso, su fecha de preceptividad.

f) Jarduerarako eskatutako betekizunak. Horien artean nahitaez egon beharko dira esleitutako hizkuntza-eskakizuna eta, dagokionean, honen derrigortasun-data.

g) La adscripción al Grupo, Cuerpo o Escala. Los puestos de trabajo podrán atribuirse indistintamente a más de un Grupo, siempre que estuvieran comprendidos en su intervalo de niveles.

g) Talde, Kidego edo Eskalarekiko atxikipena. Lanpostuak Talde bati baino gehiagori atxikita egon daitezke, bere mailen tartean egonez gero.

h) El nivel de complemento de destino con el que el puesto haya sido clasificado y, en su caso, el complemento específico.

h) Lanpostuari eman zaion destino osagarriaren maila eta berariazko osagarria.

i) El código referido al puesto de trabajo y dotación que permita identificar la monografía correspondiente.

i) Lanpostuari dagokion kodea eta dotazioa, dagokion monografia identifikatu ahal izateko.

j) El Área Funcional y, en su caso, el Área o las Áreas Relacionales a las que se adscribiese el puesto de trabajo.

j) Lanpostua atxikita dagoen Funtzio-arloa eta, hala balegokio, Harremanetarako Arlo edo Arloak.

k) La identificación de aquellas condiciones particulares que se consideren relevantes en el contenido del puesto o en su desempeño.

k) Postuaren edukian edo jardueran garrantzitsuak diren baldintza berezien identifikazioa.

l) En su caso, exigencia de la acreditación de una determinada Especialidad, en función del contenido técnico y particularizado del puesto.

l) Hala badagokio, espezialitate jakinen bat kreditatzeko eskaera, postuaren eduki teknikoaren eta bereziaren arabera.

m) Indicación de si está abierto a funcionarios de otras Administraciones.

m) Beste administrazioetako funtzionarioei irekita al dagoen adierazi.

n) Indicación de si es o no un puesto singularizado.

n) Lanpostu bereiztua den ala ez adierazi.

3.– Las relaciones de puestos de trabajo para personal laboral fijo indicarán necesariamente para cada uno de ellos:

3.– Lan-kontratuko langile finkoentzako lanpostu-zerrendek honako hauek adieraziko dituzte nahitaez horietako bakoitzeko:

a) Su denominación.

a) Izena.

b) El Departamento o Centro Directivo al que se halle adscrito.

b) Zein saili edo zuzendaritza zentrori atxikita dagoen.

c) Centro de destino.

c) Lanpostuaren zentroa.

d) Régimen de dedicación.

d) Dedikazioaren erregimena.

e) Requisitos exigidos para su desempeño, entre los que necesariamente deberá figurar el perfil lingüístico asignado y, en su caso, su fecha de preceptividad.

e) Jarduerarako eskatutako betekizunak. Horien artean nahitaez egon beharko dira esleitutako hizkuntza-eskakizuna eta, dagokionean, honen derrigortasun-data.

f) La categoría laboral que, en cada caso, corresponda.

f) Kasu bakoitzean, dagokion lanbide-maila.

g) El código referido al puesto de trabajo y dotación que permita identificar la monografía correspondiente.

g) Lanpostuari dagokion kodea eta dotazioa, dagokion monografia identifikatu ahal izateko.

h) La identificación de aquellas condiciones particulares que se consideren relevantes en el contenido del puesto o en su desempeño.

h) Postuaren edukian edo jardueran garrantzitsuak diren baldintza berezien identifikazioa.

4.– En relación con el personal eventual, las relaciones de puestos de trabajo indicarán necesariamente para cada uno de ellos:

4.– Aldi baterako langileei dagokienez, lanpostu-zerrendek honako hauek adieraziko dituzte nahitaez horietako bakoitzeko:

a) La denominación.

a) Izena.

b) El departamento o centro de destino al que se halle adscrito.

b) Zein saili edo lanpostuaren zentrori atxikita dagoen.

c) Indicación de si las retribuciones son asimiladas a las del personal funcionario o a las de los altos cargos.

c) Funtzionarioei edo goi karguei baliokidetutako ordainsariak diren ala ez.

d) En su caso, otras características del puesto.

d) Lanpostuaren bestelako ezaugarriak, hala badagokio.

5.– Por Orden del o de la Titular del Departamento competente en materia de Función Pública se aprobarán los modelos de relaciones de puestos de trabajo.

5.– Funtzio Publikoaren gaietan eskumena duen Sailaren titularraren aginduz onartuko dira lanpostuen zerrenden ereduak.

Artículo 6.– Elaboración y modificación de las relaciones de puestos de trabajo para el personal funcionario y el personal laboral fijo.

6. artikulua.– Funtzionarioentzako eta lan-kontratuko langile finkoentzako lanpostuen zerrenda egitea eta aldatzea.

1.– La elaboración y modificación de las relaciones de puestos de trabajo ha de ajustarse a criterios de objetividad, racionalidad, economía, eficacia y eficiencia.

1.– Lanpostuen zerrendak, egiterakoan eta aldatzerakoan, honako irizpideetara doitu beharko dira: objektibotasuna, arrazionaltasuna, ekonomia eta eraginkortasuna.

2.– El proceso de elaboración inicial o modificación de relaciones de puestos de trabajo para el personal funcionario y para el personal laboral fijo puede comprender, en función del alcance de la modificación propuesta, las siguientes fases:

2.– Funtzionarioentzako eta lan-kontratuko langile finkoentzako lanpostuen zerrenda egiteko prozesuaren hasieran edo aldaketetan honako aldiak egon daitezke, proposatutako aldaketaren irismenaren arabera:

1.ª Realización de un estudio organizativo previo o en su caso un proyecto de nueva estructura, acompañado de la correspondiente memoria económica.

1) Aurrez antolakuntza azterketa bat edo egitura berri baten proiektua egin dagokion memoria ekonomikoarekin batera.

2.ª Análisis de los puestos de trabajo.

2) Lanpostuak aztertu.

3.ª Asignación del perfil lingüístico y, en su caso, fecha de preceptividad.

3) Hizkuntza-eskakizuna eta, dagokionean, derrigortasun-data esleitu.

4.ª Traslado a la representación de personal de la documentación a que se refieren los apartados anteriores, a los efectos de que formulen las alegaciones que estimen oportunas.

4) Langileen ordezkariei aurreko atal horiei dagokien dokumentazioa igorri, egoki iritzitako alegazioak egin ditzaten.

5.ª Valoración de los puestos de trabajo conforme al procedimiento establecido para ello.

5) Lanpostuen balorazioa, horretarako ezarrita dagoen prozedurari jarraituz.

6.ª En el caso de las relaciones de puestos de trabajo para el personal funcionario: Clasificación de los puestos de trabajo, dentro de la escala de niveles vigente.

6) Funtzionarioentzako lanpostuen zerrenden kasuan: Lanpostuak sailkatu, indarrean dauden mailetan.

Las fases 5 y 6 estarán condicionadas a los resultados de las fases anteriores.

Goiko 5. eta 6. aldiak aurreko aldien emaitzen mende daude.

3.– Todas las modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo se realizarán a través de uno de los siguientes procedimientos:

3.– Lanpostuen zerrendan egin beharreko aldaketa guztiak honako prozedura hauetakoren baten bidez egingo dira:

a) Modificaciones que tengan incidencia presupuestaria.

a) Aurrekontuetan eragina duten aldaketak.

b) Modificaciones sin incidencia presupuestaria.

b) Aurrekontuetan eraginik ez duten aldaketak.

Mediante Orden del o de la Titular del Departamento competente en materia de Función pública se regulará el desarrollo de estos procedimientos.

Funtzio Publikoko gaian eskumena duen Sailaren titularraren aginduaren bitartez arautuko da prozedura horien garapena.

4.– Asimismo, ha de garantizarse la participación de la representación del personal en los procesos de elaboración y modificación de las relaciones de puestos de trabajo para personal funcionario y personal laboral fijo, de acuerdo con lo establecido en la normativa sobre órganos de representación y, en su caso, en los correspondientes acuerdos reguladores de las condiciones del personal funcionario y convenios del personal laboral.

4.– Era berean, funtzionarioentzako eta lan-kontratuko langile finkoentzako lanpostuen zerrendak egin eta aldatzeko prozesuetan langileen ordezkarien parte-hartzea bermatu behar da, langileak ordezkatzeko

Artículo 7.– Efectividad, publicación y publicidad.

organoei buruzko araudian eta, dagokionean, funtzionarioen baldintzen hitzarmen arautzaileetan zein lan-kontratuko langileen hitzarmenetan ezarritakoari jarraituz.

1.– Las relaciones de puestos de trabajo, así como sus modificaciones, serán públicas y producirán efectos administrativos y económicos a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, salvo que en el acuerdo de aprobación se establezca un plazo diferente.

7. artikulua.– Eraginkortasuna, argitaratzea eta publikotasuna.

2.– A fin de facilitar su conocimiento, la Dirección de la Función Pública mantendrá permanentemente actualizadas las relaciones de puestos de trabajo a través de la intranet del Gobierno Vasco.

1.– Lanpostuen zerrendak eta egindako aldaketak publikoak izango dira eta eragin administratiboak eta ekonomikoak izango dituzte Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita, onarpen akordioan beste eperen bat jartzen ez bada, behintzat.

3.– Anualmente se publicarán todas las relaciones de puestos actualizadas mediante resolución del Viceconsejero competente en materia de Función Pública.

2.– Horiek ezagutzea errazteko, Funtzio Publikoko Zuzendaritzak lanpostuen zerrendak etengabe eguneratuta izango ditu Eusko Jaurlaritzako intranetaren bidez.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

3.– Urtero argitaratuko dira eguneratutako lanpostuen zerrendak Funtzio Publikoaren gaian eskumena duen sailburuordearen ebazpenaren bidez.

La aprobación de las Relaciones de Puestos de Trabajo resultantes de la aplicación de los Análisis Funcionales se ajustará al procedimiento siguiente:

XEDAPEN IRAGANKORRA

1.º Propuesta de nueva Relación de Puestos de Trabajo para personal funcionario formulada por la Administración.

Analisi Funtzionalak aplikatu ondorengo Lanpostu Zerrendak onartzeko honako prozedura jarraituko da:

2.º Traslado de la propuesta a las personas afectadas por las modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo a fin de que en el plazo de un mes puedan presentar las alegaciones que consideren convenientes.

1.– Administrazioak eginiko langileentzako Lanpostuen Zerrenda berrirako proposamena.

Así mismo, se dará traslado de las modificaciones a los representantes de personal para que en el plazo previsto en el párrafo anterior puedan formular las alegaciones que consideren oportunas.

2.– Lanpostuen zerrenden aldaketen ondorioz ukitutakoei proposamena jakinaraztea, hilabeteko epean egoki deritzeten alegazioak aurkez ditzaten.

3.º Valoración definitiva por el Comité de Valoración de los puestos de trabajo conforme al Manual de Valoración.

Era berean, aldaketen berri igorriko zaie langileen ordezkariei aurreko paragrafoan aurreikusitako epean, egoki iritzitako alegazioak aurkez ditzaten.

4.º Aprobación definitiva de las relaciones de puestos de trabajo.

3.– Balorazio Batzordeak Balorazio Eskuliburuaren arabera egindako lanpostuen behin betiko balorazioa.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

4.– Lanpostuen zerrenda behin betiko onartu.

Quedan derogadas todas las disposiciones de naturaleza reglamentaria aprobadas por el Gobierno Vasco que se opongan a lo establecido en el presente Decreto.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

DISPOSICIONES FINALES

Indargabetuta geratzen dira Dekretu honen aurka agertzen diren Eusko Jaurlaritzak onetsitako arau-izaera duten xedapen guztiak.

Primera.– Se habilita al Titular del Departamento competente en materia de Función Pública para que dicte las disposiciones normativas necesarias para el desarrollo del presente Decreto.

AZKEN XEDAPENAK

Segunda.– El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Lehenengoa.– Funtzio Publikoaren arloan eskumena duen saileko titularrari ahalmena aitortzen zaio Dekretu hau garatzeko behar diren xedapenak emateko.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 12 de abril de 2005.

El Lehendakari,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Bigarrena.– Dekretu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean hartuko du indarra.

La Consejera de Hacienda y Administración Pública,

Vitoria-Gasteizen, 2005eko apirilaren 12an.

IDOIA ZENARRUTZABEITIA BELDARRAIN.

Lehendakaria,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Ogasun eta Herri Administrazio sailburua,

IDOIA ZENARRUTZABEITIA BELDARRAIN.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común