Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

74. zk., 2005eko apirilaren 20a, asteazkena

N.º 74, miércoles 20 de abril de 2005


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Industria, Merkataritza eta Turismo Saila
Industria, Comercio y Turismo
1995
1995

AGINDUA, 2005eko martxoaren 15ekoa, Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuarena, Elkartzen programa arautzen duena. Elkartzen programaren bidez laguntzak ematen zaizkie irabazi-asmorik gabeko erakundeei, kanpo sustapeneko jarduerak egin ditzaten.

ORDEN de 15 de marzo de 2005, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, por la que se regula el “Programa Elkartzen”, sobre Ayudas destinadas a Entidades sin Ánimo de Lucro para la realización de actividades de promoción exterior.

Jakina denez, irabazi-asmorik gabeko hainbat erakundek lan egiten dute Euskal Autonomia Erkidegoko enpresak nazioartean ere zabal daitezen. Horren haritik, Industria, Merkataritza eta Turismo Sailak finkatutako laguntzen esparruan, beharrezko da jarduera horiek babesteko eta sustatzeko hasitako ekimenari eustea.

Dentro del marco global de ayudas establecidas por el Departamento de Industria, Comercio y Turismo, resulta obligado continuar con la acción emprendida de apoyo y fomento de las distintas actuaciones que realizan ciertas Entidades sin Ánimo de Lucro en el campo de la internacionalización de las empresas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Esandakoari lotuta, agindu honen bitartez lortu nahi diren helburuak hauek dira: Euskadin kokatutako enpresek kanpo-merkatuetan garatzen dituzten produktu eta zerbitzuen merkatu-kuota handitzea, aipatutako merkatuetan euskal produktu eta zerbitzuen agerpena sendotzea, eta euskal produktu eta zerbitzuak sustatzeko eta beren irudia hobetzeko ekimenak bultzatzea.

En tal sentido son objetivos a conseguir por la presente Orden, el incremento de la cuota de mercado de los productos y servicios desarrollados por empresas radicadas en Euskadi en los mercados exteriores, la consolidación de la presencia en dichos mercados de los productos y servicios vascos, y la realización de acciones que persigan la promoción de los mismos, así como la mejora de su imagen.

Jarduera horiek irabazi-asmorik gabeko erakundeek egindakoak izan beharko dute, eta kanpoko merkatuak hobeto ezagutzearen beharra eta kanpo-merkatuetan eragin-maila handitzearen beharra ulertarazten lagundu beharko dute.

Todo ello dentro del ámbito de actividades realizadas por las Entidades sin Ánimo de Lucro, que contribuyan a una sensibilización sobre la necesidad de un conocimiento más amplio de los mercados y de un incremento del grado de penetración en los mismos.

Laguntza hauek finantzatzeko orduan, Europako Funtsen Programa Eragilea ere izan da laguntzaile (FEDER 2. Helburua, Euskal Autonomia Erkidegoa 2000-2006).

Estas ayudas están incluidas entre las cofinanciadas por el Programa Operativo Fondos Europeos, FEDER Objetivo 2, País Vasco 2000-2006.

Agindu honek arautzen duen laguntza-programak ekainaren 27ko 121/2000 Dekretuan xedatutakoa garatzen du. Izan ere, dekretu horrek ekonomia sustatzeko laguntzak ezartzen ditu, eta lehenengo xedapen gehigarrian ahalmena eman dio Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuari hura garatu eta betearazteko behar diren xedapenak emateko.

El Programa de ayudas regulado en la presente Orden desarrolla lo dispuesto en el Decreto 121/2000, de 27 de junio, por el que se establecen distintas Líneas de Ayudas con Fines de Promoción Económica, en cuya Disposición Final Primera, se faculta a la Consejera de Industria, Comercio y Turismo para dictar disposiciones que sean precisas para su desarrollo y ejecución.

Hori dela eta, hau

En su virtud

XEDATU DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Helburua.

Artículo 1.– Objeto.

1.– Elkartzen programa arautzea da agindu honen xedea. Programa horren bidez, Eusko Jaurlaritzak, Industria, Merkataritza eta Turismo Sailaren bitartez, laguntzak ematen dizkie irabazi-asmorik gabeko erakundeei, kanpo-sustapeneko jarduerak egin ditzaten Euskal Autonomia Erkidegoko enpresak nazioartean ezagutzera emateko.

1.– La presente Orden tiene por objeto la regulación del “Programa Elkartzen” sobre ayudas del Gobierno Vasco, a través del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, a Entidades sin Ánimo de Lucro para la realización de actividades de promoción exterior que favorezcan la internacionalización de las empresas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.– Laguntzen programa honen bidez emango diren diru-laguntzak ez dira itzuli beharko, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura ematen diren diru-laguntzak arautzeko indarrean dagoen araudiaren menpe egongo dira.

2.– Este programa de ayudas tendrá la consideración de subvenciones no reintegrables y dichas ayudas se encontrarán sometidas a la normativa vigente reguladora de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

3.– Eskatutako laguntza guztiak aldi berean esleituko dira, ekitaldi berean, lehiaketaren teknika erabili gabe; izan ere, programa honen helburua da diru-laguntzak ematea agindu honetan onuradun izateko eskatutako baldintzak betetzen dituzten guztiei, baldin eta eskabideak legez jarritako epean eta moduan egin badituzte. Horren haritik, gerta daiteke deialdi jakin batean laguntza hori finantzatzeko jarritako aurrekontua nahikoa ez izatea egindako eskabideei erantzuteko, agindu honen 13. artikuluko 1. idatz-zatian eta 5. artikuluan ezarritako kopuru eta ehunekoen arabera; holakorik gertatuz gero, hainbanatu egingo da laguntza, 5. artikuluaren 2. idatz-zatian adierazitakoarekin bat etorriz.

3.– La adjudicación de todas las ayudas solicitadas se efectuará de una sola vez, en un mismo acto, sin utilizar la técnica concursal, por tratarse de un programa cuya finalidad es otorgar ayudas a todos aquellos que habiendo formulado sus solicitudes en tiempo y forma cumplan los requisitos exigidos en la presente Orden para resultar beneficiarios. A tal efecto, si en una determinada convocatoria las disponibilidades presupuestarias vinculadas a la financiación de la misma resultaran insuficientes para atender las peticiones formuladas en las cuantías y porcentajes establecidos en el artículo 5 en relación con el apartado 1 del artículo 13 de la presente Orden, se procederá a su prorrateo entre las mismas de conformidad con lo previsto en el apartado 2 de este último artículo.

2. artikulua.– Diru-baliabideak.

Artículo 2.– Recursos económicos.

Aurreko artikuluaren helburua betetzeko bideratzen diren diru-baliabideak Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan horretarako jarritako aurrekontu-kredituetatik hartuko dira. Aurrekontu-ekitaldi batean ematen diren laguntzen guztirakoak ezingo du gainditu aipatutako diru-izendapena edo indarrean dagoen legeriaren arabera aurrekontuaren aldaketarik onartzen bada, esleipenaren eguneratzetik sortzen dena.

Los recursos económicos destinados a la finalidad del artículo anterior procederán de los correspondientes créditos presupuestarios establecidos al efecto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco. El volumen total de las ayudas a conceder dentro de un ejercicio presupuestario no superará la citada consignación o la que resulte de su actualización, en el caso de que se aprueben modificaciones presupuestarias de conformidad con la legislación vigente.

3. artikulua.– Onuradunak.

Artículo 3.– Beneficiarios.

1.– Elkarte sektorialak onuraduntzat joko dira.

1.– Tendrán la consideración de beneficiarios las Asociaciones Sectoriales.

2.– Agindu honetan aurreikusitakoaren ondorioetarako, elkarte sektorialtzat jotzeko, betekizun hauek konplitu beharko dituzte erakundeek:

2.– A efectos de lo previsto en esta Orden tendrán la consideración de Asociaciones Sectoriales aquellas entidades que cumplan los siguientes requisitos:

a) Irabazi-asmorik gabeko erakundeak izan beharko dute.

a) Ser una Entidad sin Ánimo de Lucro.

b) Dagokion elkarte-erregistroan inskribatuta egon beharko dute.

b) Estar inscrita en el registro de asociaciones correspondiente.

c) Euskal enpresen ehunekoak %5ekoa izan beharko du, gutxienez.

c) Contar con un porcentaje mínimo de empresas vascas del 5%.

d) Sektore edo jarduera bereko enpresak edo zerbitzu-erakundeak bildu beharko dituzte.

d) Agrupar a empresas, o a entidades de servicios a empresas, de un mismo sector o actividad.

e) Sektorea ordezkatu beharko dute. Sektore bereko elkarte bi edo gehiago dauden kasuetan, Euskal Autonomia Erkidegoan enpresa gehien kokatuta dituen elkartea hartuko da kontuan.

e) Ser representativa de su sector. En el caso de que existan dos o más Asociaciones pertenecientes a un mismo sector se considerará aquella que cuente con un mayor número de empresas ubicadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

f) Helburu nagusia edo lehentasunezko helburuetako bat izango da elkartutako enpresak nazioartean zabaltzea eta ezagutzera ematea.

f) Tendrá como principal objetivo, o será uno de sus objetivos preferentes, la internacionalización de sus empresas asociadas.

3.– Diru-laguntzak eta laguntzak esleitzeko eta, hala behar bada, ordaintzeko, ezinbestekoa izango da amaituta egotea itzulketa edo zehapen prozedura oro, baldin eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak edo horko erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntza edo diru-laguntzengatik hasi bada eta artean izapidetzen ari bada.

3.– La concesión y, en su caso, el pago de las subvenciones y ayudas a los beneficiarios de éstas, quedarán condicionados a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

4. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen jarduerak.

Artículo 4.– Actividades subvencionables.

1.– Diru-laguntza jaso dezaketen jarduerak hauek dira: Euskal Autonomia Erkidegoko enpresak nazioartean ezagutzera ematen eta kanpo-lehiakortasuna hobetzen laguntzen duten jarduerak, onuradunek egindakoak nahiz antolatutakoak.

1.– Las actividades subvencionables serán aquellas realizadas u organizadas por los beneficiarios que favorezcan la internacionalización de las empresas de la Comunidad Autónoma del País Vasco y contribuyan a la mejora de su competitividad exterior.

2.– Agindu honetako elkarte onuradunek jarduera hauek egiteko eta sustatzeko erabil ditzakete deialdi honetan arautzen diren laguntzak:

2.– Las Asociaciones Beneficiarias de la presente Orden podrán acceder a las ayudas reguladas en la presente convocatoria para la promoción y realización de las siguientes actividades:

a) Zuzeneko merkataritza-eginkizunak:

a) Misiones Comerciales Directas:

Kanpoko merkatu edo herrialdeetara egindako bidaia komertzialak edo merkatua aztertzeko bidaiak, elkarte sektorial batek antolatutakoak; aipatutako elkarte horrek berak hartu behar du parte bidaia horietan eta/edo, bestela, Euskal Autonomia Erkidegoan dauden elkarteko enpresek; betiere, herrialde horietako merkataritza-sarean sartzea izango da helburu nagusia.

Viajes comerciales o de prospección a países o mercados exteriores, organizados por una Asociación Sectorial y en los cuales participa dicha Asociación y/o varias empresas pertenecientes a la misma radicadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco, con el objetivo de incidir comercialmente en dichos países.

b) Alderantzizko merkataritza-eginkizunak:

b) Misiones Comerciales Inversas:

Elkarte sektorial batek antolatuta, atzerriko bezeroak izan daitezkeen erakundeentzat antolatzen dituzten bidaia komertzialak, aipatutako elkarte hori bisitatzeko eta/edo, Euskal Autonomia Erkidegoan kokatuta daudela, elkarte horretako enpresa batzuk bisitatzeko.

Viajes comerciales de potenciales clientes o prescriptores extranjeros organizados por una Asociación Sectorial, con el objeto de visitar dicha asociación y/o varias empresas pertenecientes a la misma radicadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

c) Kanpoko feriak:

c) Ferias en el Exterior:

Produktuak atzerrian ezagutarazi eta sustatzeko, atzerrian egindako erakusketetan stand-a jarrita parte hartzea elkarte sektorialak berak eta/edo, elkarteak Euskal Autonomia Erkidegoan dituen enpresa batzuek; betiere, parte hartze horrek bakoitzari dagokion sektoreko elkarte batek antolatutakoa izan behar du.

Participaciones con stand en exposiciones del extranjero de la Asociación Sectorial, y/o de varias empresas pertenecientes a la misma radicadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco, organizando la participación la Asociación sectorial a la que pertenecen, con el objetivo de promocionar sus productos.

d) Sustapen- eta hedapen-elementuak:

d) Elementos de Promoción y Difusión:

Elkarteko enpresak eta horiek egiten dituzten produktuak sustatzeko, elkarte sektorialak erabiltzen duen edozein elementu, euskarria edozein dela ere (inprimaketa, elektronikoa…ea). Atzerriko hizkuntza bat erabili beharko da, gutxienez.

Cualquier elemento en soporte impreso, electrónico, etc. realizado en al menos un idioma extranjero, utilizado por la Asociación Sectorial para promocionar las empresas asociadas, así como los productos fabricados por las mismas.

e) Industria, Merkataritza eta Turismo Sailaren ustez euskal enpresak kanpoaldean sustatzeko balio duen beste edozein jarduera.

e) Cualesquiera otras actividades que a juicio del Departamento de Industria, Comercio y Turismo incidan en la promoción exterior de las empresas vascas.

3.– Diruz lagunduko diren jarduerak eskaera aurkeztu eta hurrengo ekitaldiaren urtarrilaren 1a baino lehenago amaitu beharko dira.

3.– Las actividades objeto de subvención deberán estar concluidas antes del 1 de enero del ejercicio siguiente al de la presentación de la solicitud.

4.– Jarduerek edo proiektuek Jarduteko Plan Orokor baten zati izan behar dute. Agindu honen ondorioetarako, jarduteko plan orokortzat joko da helburu bera duen jarduera-multzoa, bai merkatu batek zehaztutakoa eta/edo ekoizpen-sektoreek edo zerbitzuen sektoreek zehaztutakoa.

4.– Las actividades o proyectos deberán formar parte de un Plan de Actuación Global. Se entiende por Plan de Actuación Global, a los efectos de la presente Orden, aquel conjunto de actividades que persigan un mismo objetivo, bien se determine el mismo por un mercado y/o por sectores productivos o de servicios.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
LAGUNTZEN EZAUGARRIAK
CARACTERÍSTICAS DE LAS AYUDAS

5. artikulua.– Diru-laguntzen zenbatekoak.

Artículo 5.– Cuantía de las subvenciones.

1.– Jarduera-mota zein den kontuan hartuta, gastu hauetarako emango da laguntza, laguntza-ehuneko hauek erabilita:

1.– Según el tipo de actividad, se apoyarán los siguientes gastos y se aplicarán los siguientes porcentajes de ayuda:

a) Zuzeneko merkataritza-eginkizunak:

a) Misiones Comerciales Directas:

Bisitatuko den herrialdearen kasurako finkatutako bidaia-poltsen %50, gehienez ere (ikusi eranskina).

Hasta un 50% del importe de las bolsas de viaje establecidas al país de destino (ver anexo).

b) Alderantzizko merkataritza-eginkizunak:

b) Misiones Comerciales Inversas:

Gonbidatutako pertsonen joan-etorriak, egonaldiak eta mantenuak sortutako gastuen %100 gehienez ere; gonbidatutako pertsona bakoitzeko laguntza modura jaso litekeen muga, gehienez ere, jatorriko herrialderako finkatutako bidaia-poltsaren zenbatekoa izango da (ikusi eranskina). Halaber, gehienez ere %100eko laguntza jaso daiteke Nazioartekotze Zuzendaritzaren iritziz merkataritza-jarduera hori behar bezala burutzeko beharrezko diren bestelako gastuengatik (barruko joan-etorriak, bazkari ofizialak, etab.).

Hasta un 100% de los gastos de desplazamiento, estancia y manutención de las personas invitadas, siendo el límite máximo de ayuda por persona invitada el importe de la bolsa de viaje referida al país de origen (ver anexo), y hasta un 100% de otros gastos (desplazamientos internos, comidas oficiales, etc.) que a juicio de la Dirección de Internacionalización sean necesarios para el adecuado desarrollo de la misión.

c) Kanpoaldeko feriak:

c) Ferias en el Exterior:

Bisitatuko den herrialderako finkatutako bidaia-poltsen %50 gehienez ere (ikusi eranskina) eta stand, dekorazio eta antzeko gastuen %50, gehienez ere.

Hasta un 50% del importe de las bolsas de viaje establecidas al país de destino (ver anexo), y hasta un 50% de los gastos de stand, decoración, etc.

d) Sustapen- eta hedapen-elementuak:

d) Elementos de Promoción y Difusión:

Proiektu bakoitzaren zenbatekoaren %50, gehienez ere.

Hasta un 50% del importe de cada proyecto.

e) Merkataritza sustatzeko beste jarduera batzuk:

e) Otras Actividades de Promoción Comercial:

Proiektu bakoitzaren zenbatekoaren %50, gehienez ere.

Hasta un 50% del importe de cada proyecto.

2.– Proiektu bakoitzeko emango den diru-laguntza 40.000 eurokoa izango da, gehienez ere; eskatzaile bakoitzak aurkeztutako proiektu-multzoari gehienez emango zaiona, berriz, 150.000 eurokoa.

2.– El límite máximo de ayuda por proyecto es de 40.000 euros y el límite máximo de ayuda para el conjunto de proyectos por solicitante es de 150.000 euros.

6. artikulua.– Beste laguntza batzuekiko bateragarritasuna.

Artículo 6.– Compatibilidad con otras subvenciones o ayudas.

Agindu honetan aurreikusitako diru-laguntzak bateragarriak dira beste erakunde publiko edo pribatu batek xede bererako ematen dituen beste diru-laguntzekin. Horretarako, ordea, ezinbestekoa izango da onuradunak jasotzen dituen laguntzen guztirakoak agindu honen 5. artikuluan ezarritako ehunekoen mugak ez gainditzea. Izan ere, gaindituz gero, ehuneko horietara iritsi arte murriztuko da diru-laguntzaren zenbatekoa.

Las subvenciones previstas en la presente Orden son compatibles con aquellas otras que, teniendo el mismo fin, pudieran ser otorgadas por cualquier otra institución pública o privada, siempre y cuando las ayudas totales recibidas por el beneficiario no superen los límites porcentuales establecidos en el artículo 5 de esta Orden. Caso de producirse esto, se reducirá el importe de la subvención hasta alcanzar dichos porcentajes.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
PROZEDURA
PROCEDIMIENTO

7. artikulua.– Prozeduraren hasiera.

Artículo 7.– Iniciación del procedimiento.

Agindu honen bidez araututako laguntzak deialdi publiko batez iragarriko dira urtero, eta publizitate, lehia eta objektibotasunaren printzipioei jarraituz emango.

Las ayudas reguladas por la presente Orden serán objeto de convocatoria pública y anual y se otorgarán bajo los principios de publicidad, concurrencia y objetividad.

Deialdia Industria Berritzeko eta Garatzeko sailburuordeak egingo du. Bertan, aurrekontu-dotazioaren zenbatekoa eta eskaerak aurkezteko epea eta lekua zehaztuko dira, bai eta, hala badagokio, 5.2 artikuluan eta honen eranskinean aurreikusitako zenbatekoen eguneratzea ere, Kontsumoko Prezioen Indizearen araberakoa.

La convocatoria se realizará por el Viceconsejero de Innovación y Desarrollo Industrial y precisará el importe de la dotación presupuestaria, el plazo y lugar de presentación de las solicitudes y la actualización conforme al índice de precios al consumo, en su caso, de las cuantías a que se refiere el artículo 5.2 y el anexo de la presente.

8. artikulua.– Eskabideak aurkeztea.

Artículo 8.– Presentación de solicitudes.

1.– Agindu honetan aurreikusitako laguntzen eskabideak Industria, Merkataritza eta Turismo Saileko Nazioartekotze Zuzendaritzari egin behar zaizkio; aurkeztu, berriz, sail horretan bertan edo lurralde historiko bakoitzari dagokion Industria, Merkataritza eta Turismo lurralde-bulegoan, edo, bestela, urteko deialdia egiteko ebazpenean zehaztutako lekuetan.

1.– Las solicitudes para acogerse a las ayudas previstas en la presente Orden habrán de dirigirse a la Dirección de Internacionalización del Departamento de Industria, Comercio y Turismo y se presentarán en dicho Departamento, en las Oficinas Territoriales de Industria, Comercio y Turismo de cada Territorio Histórico, o en los lugares especificados en la Resolución de convocatoria anual.

2.– Eskabidearekin batera agiri hauek aurkeztu behar dira:

2.– La documentación a adjuntar al impreso de solicitud será la siguiente:

a) Legezko ordezkariaren NANaren kopia.

a) Copia del DNI del Representante Legal.

b) Legezko ordezkariaren ahalordetze-eskrituraren kopia.

b) Copia de la Escritura del Apoderamiento Legal del Representante Legal.

c) Entitatea eratzeko eskrituraren kopia.

c) Copia de la Escritura de Constitución de la entidad.

d) Entitatearen estatutuen kopia eta ondoren egindako aldaketena.

d) Copia de los Estatutos de la entidad y modificaciones posteriores.

e) Entitatearen erregistro-inskripzioko datuen kopia.

e) Copia de los datos de la Inscripción Registral de la entidad.

f) Hala badagokio, entitatearen araudi juridikoa eta barne-araudia arautzen eta zehazten dituen xedapen arau-emailea.

f) En su caso, Disposición Normativa en la que se basan, o por la que se determinan, su régimen jurídico y régimen interior.

g) Entitatearen identifikazio fiskaleko txartelaren kopia.

g) Copia de la Tarjeta de Identificación Fiscal de la entidad.

h) Elkartearen katalogo eguneratua, katalogorik edukiz gero.

h) Catálogo actualizado de la asociación, si se dispone de él.

i) Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kargura emandako diru-laguntzen onuradunek zerga-obligazioak betetzen dituztela egiaztatzeari buruz, Ogasun eta Finantza sailburuak 1991ko urriaren 7an emandako Aginduan —edo horren ordez, indarrean jartzen den araudian— adierazten diren egoerak gertatzen direnean, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak ziurtagiri bat eskatuko die zuzenean zerga-arloan eskudun diren organoei, diru-laguntzen eskatzaileek zerga-betebeharrak beteta dituztela egiaztatu dezaten; hori egiteko, ordea, horretarako baimena ematen duela adierazi beharko du interesatuak. Dena den, interesatuak berariaz eman beharreko baimen hori espedientean jasota ez badago, eskatzaileak berak ekarri beharko du ziurtagiria.

i) Cuando se den los supuestos establecidos en la Orden de 7 de octubre de 1991, del Consejero de Hacienda y Finanzas, sobre acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias por los beneficiarios de subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi siempre que cuente con la autorización expresa del peticionario, solicitará directamente a los órganos competentes en materia tributaria la expedición de certificación acreditativa del cumplimiento de las obligaciones tributarias por los solicitantes de las ayudas y subvenciones. En el supuesto de que no constara en el expediente la citada autorización expresa de los interesados, éstos deberán aportar el correspondiente certificado.

Aurreko bi urteetan programa honetarako eskaerarik aurkeztu bada eta ordutik hona aldaketarik egin ez bada, ez da berriro aurkeztu beharrik izango a, b, c, d, e, f, g eta h puntuetan eskatzen den dokumentazioa.

Si se presentó solicitud a este programa en los dos años anteriores, y si no se han producido modificaciones, no será necesaria la presentación de la documentación citada en los apartados anteriores a, b, c, d, e, f, g y h.

3.– Aurreko idatz-zatietan eskatutako agiri bereziaz gain, honako hauek ere aurkeztu beharko dira:

3.– Además de la documentación particular solicitada en los apartados anteriores, se deberá presentar:

a) Eskaera egin aurreko ekitaldian erakundeak burututako jardueren memoria.

a) Memoria de actividades de la entidad del ejercicio anterior al de la solicitud.

b) Erakundeak eskaera egin duen urterako duen sarrera eta irteeren aurrekontua.

b) Presupuesto de ingresos y gastos de la entidad para el año de la solicitud.

c) Erakundeak eskaera egin duen urterako duen jarduteko plan orokorra.

c) Plan de actuación global de la entidad para el año de la solicitud.

d) Beste instituzio batzuei xede berarekin diru-laguntzak eskatu bazaizkie, laguntza horiek eskatzeko agiriaren kopia. Diru-laguntza horiek emanda badaude, berriz, diru-laguntza horien ebazpenaren kopia.

d) En el caso de que se hayan solicitado subvenciones para el mismo fin a otras instituciones, copia de la Solicitud de dichas ayudas. Si dichas subvenciones ya han sido concedidas, copia de la Resolución de las mismas.

4.– Dena den, Industria, Merkataritza eta Turismo Sailak informazio eta agiri osagarri gehiago ere eskatu ahal izango dizkio eskatzaileari, aurkeztu zaizkion eskaerak ebazteko beharrezko irizten badio.

4.– En todo caso el Departamento de Industria, Comercio y Turismo podrá recabar del solicitante la información y documentación complementaria que estime necesaria para la resolución de las solicitudes presentadas.

9. artikulua.– Laguntzak kudeatzeko organoa.

Artículo 9.– Órgano de gestión de las ayudas.

Nazioartekotze Zuzendaritzari dagokio agindu honetan aurreikusitako laguntzak kudeatzea.

Corresponderá a la Dirección de Internacionalización la realización de las tareas de gestión de las ayudas previstas en la presente Orden.

10. artikulua.– Aurkeztutako eskabideetan egindako akatsak zuzentzea.

Artículo 10.– Subsanación de defectos en la solicitud presentada.

Eskaerak behar bezala bete ez badira edo eskatzen den dokumentazio guztia aurkeztu ez bada, Nazioartekotze Zuzendaritzak interesatuari 10 egun balioduneko epea emango dio akatsak zuzentzeko eta falta den dokumentazioa aurkezteko; halaber, eskatzaileari jakinaraziko dio, gauzak horrela egiten ez baditu, eskabidea bertan behera utzi duela esan nahiko duela (Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko 71.1 artikulua).

Si las solicitudes no vinieran cumplimentadas en todos sus términos o no fueran acompañadas de la documentación exigida, la Dirección de Internacionalización requerirá al interesado para que, en un plazo de 10 días hábiles subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

11. artikulua.– Eskabideetan jasotako jarduerak berrestea edo aldatzea.

Artículo 11.– Confirmación o variación de los términos de las solicitudes.

Nazioartekotze Zuzendaritzak interesatuari 10 egun balioduneko epea emango dio eskabidean aurkeztutako proiektua berrets dezan; hori eskabideak aurkezteko epea bukatu, eta, hala dagokionean, 10. artikuluan aipatutako izapidea gauzatutakoan izango da, eskabideak aztertzen eta ebaluatzen ari direla, eta, betiere, 14.1 artikuluan esandako ebazpen-proposamena eman aurretik, alegia, gehienez ere lau hilabeteko epean, urteko deialdia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu, eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y substanciado, en su caso, el trámite a que se refiere el artículo 10, durante el periodo de análisis y evaluación de las solicitudes y con anterioridad a la elaboración de la propuesta de resolución contemplada en el artículo 14.1, en el plazo máximo de cuatro meses a contar desde el día siguiente de la publicación de la convocatoria anual en el Boletín Oficial del País Vasco, la Dirección de Internacionalización requerirá a los interesados para que, en un plazo de 10 días hábiles, confirmen los proyectos presentados en su solicitud.

Emandako epe horretan, aurkeztutako jardueretan aldaketak egin nahi dituztela jakinarazi dezakete interesatuek, edo jarduera horien ordez antzeko beste batzuk egin nahi dituztela. Hori egiteko, ordea, aldaketek edo ordezkapenek erabat justifikatuta egon beharko dute, diruz laguntzeko baldintzak bete beharko dituzte eta eskabidean hasieran aurkeztutako aurrekontu osoa ez dute gaindituko.

Durante dicho plazo los interesados podrán notificar variaciones en la ejecución de las acciones presentadas, así como su sustitución por otras de carácter similar, siempre y cuando estas variaciones o sustituciones estén plenamente justificadas, cumplan los requisitos para su calificación como subvencionables y no comporten incremento en el presupuesto global de las acciones inicialmente presentado en la solicitud.

Aipatutako epe horretan interesatuek jakinarazpenik egiten ez badute, eskabidea hasierako moduan eta bere horretan geratzea berretsi dela esan nahiko du.

Transcurrido el expresado plazo sin mediar comunicación por parte de los interesados se entenderá confirmada la solicitud en sus términos iniciales.

12. artikulua.– Balorazio Batzordea.

Artículo 12.– Comisión de valoración.

1.– Aurkeztutako eskaerak aztertzeko eta ebaluatzeko, balorazio batzorde bat eratuko da. Hona kideak:

1.– Para el análisis y evaluación de las solicitudes presentadas se constituirá una Comisión de Valoración compuesta por los siguientes miembros:

Lehendakaria: Nazioartekotze zuzendaria.

Presidente: la Directora de Internacionalización.

Batzordekideak: zuzendaritza horretako teknikari bi, Nazioartekotze zuzendariak izendatuta.

Vocales: dos técnicos de dicha Dirección designados por la Directora de Internacionalización.

Idazkaria: aipatutako zuzendaritzako teknikari bat, Nazioartekotze zuzendariak izendatua; iritzia eman ahalko du, baina botorik ez.

Secretario: un técnico de dicha Dirección, con voz y sin voto, designado por la Directora de Internacionalización.

2.– Aipatutako epaimahaiak, diru-laguntzak esleitzeko irizpideen arabera, hartzen duen erabakiaren proposamena bidaliko dio Nazioartekotze zuzendariari.

2.– Dicho Tribunal, en base a los criterios de adjudicación de las subvenciones, elevará la oportuna propuesta de resolución a la Directora de Internacionalización.

13. artikulua.– Diru-laguntzak esleitzeko eta zenbatekoak zehazteko irizpideak.

Artículo 13.– Criterios de adjudicación de las subvenciones y de determinación de la cuantía.

1.– Behin 11. artikuluan adierazitako fasea bukatzen denean, diruz laguntzekoa den jarduera bakoitzari aplikatu beharreko ehunekoa zein den zehaztuko da. Laguntza-ehuneko horiek finkatzerakoan, jarraian aipatzen diren irizpideak hartuko dira kontuan, denak neurri berean:

1.– Concluida la fase a que se refiere el artículo 11 se procederá a la determinación del concreto porcentaje de ayuda a aplicar a cada actividad subvencionable. En dicha determinación se tendrán en cuenta, en igual medida, los siguientes criterios:

a) Garatu beharreko jarduerak zenbat enpresatan izango duen eragina.

a) El número de empresas en las que repercute la acción.

b) Jarduerak zenbateraino laguntzen duen programaren bidez lortu nahi diren helburuak iristen.

b) El impacto de la acción en la consecución de los objetivos perseguidos por el programa.

c) Jarduera zein merkatu-motatan edo zein merkaturi begira garatzen den, betiere kontuan hartuta jarduera-mota eta sektorea.

c) El mercado en el que se desarrolla o al que se dirige la acción, teniendo en cuenta en cada caso el sector y el tipo de acción.

2.– Gerta daiteke deialdia finantzatzeko erabilgarri dauden diru-baliabideen kopurua nahikoa ez izatea lagungarri diren jarduera onartuei erantzuteko, artikulu honen 1. idatz-zatian ezarritakoaren arabera izendatutako ehunekoaren arabera. Horrelakorik gertatuz gero, murriztu egingo dira diruz onartutako jardueren laguntza-ehuneko guztiak: denak neurri berean murriztuko dira, eta guztira emango den laguntza eta programari izendatutako aurrekontua bat etorri arte.

2.– Si el volumen de recursos económicos disponibles destinados a financiar la convocatoria no alcanzase para atender a las acciones subvencionables aprobadas en el porcentaje asignado conforme a lo contemplado en el apartado 1 del presente artículo, se minorarán, en la misma cuantía, todos los porcentajes de ayuda de las acciones aprobadas hasta que la ayuda global resultante coincida con el presupuesto asignado al programa.

14. artikulua.– Ebazpena.

Artículo 14.– Resolución.

1.– Agindu honetan aurreikusitako diru-laguntzak esleitzeko ebazpena Nazioartekotze zuzendariak hartuko du Balorazio Batzordeak aurkeztutako proposamena aztertu ondoren. Horretarako gehienez sei hilabeteko epea egongo da, urteko deialdia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu, eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita. Aipatutako ebazpena bana-banan jakinaraziko zaie interesatuei prozedura ebazteko finkatutako epearen barruan.

1.– La resolución de concesión de las subvenciones previstas en esta Orden será dictada, a la vista de la propuesta elevada por la Comisión de Valoración, por la Directora de Internacionalización en el plazo máximo de seis meses a contar desde el día siguiente de la publicación de la convocatoria anual en el Boletín Oficial del País Vasco. Dicha resolución será notificada individualmente dentro del plazo establecido para la resolución del procedimiento.

2.– Aurreko puntuan adierazitako jakinarazpenaz gainera, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian ere argitaratuko da ebazpena, guztiek laguntza horien berri izan dezaten.

2.– Sin perjuicio de lo anterior, para general conocimiento de las ayudas concedidas se procederá a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

3.– Ebazpen horrek ez du administrazio-bidea agortuko. Beraz, ebazpen horren aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Industria Berritzeko eta Garatzeko sailburuordeari, ebazpenaren jakinarazpena jaso eta hilabeteko epean.

3.– Contra la resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Viceconsejero de Innovación y Desarrollo Industrial, en el plazo de un mes contado a partir de la recepción de la notificación de la resolución.

4.– Artikulu honen 1. idatz-zatian ezarritako epea igarota, interesatuei prozedura-ebazpenaren berri ematen ez bazaie, eskaerak ezetsi egin direla esan nahiko du, azaroaren 26ko 30/92 Legearen 44.1 artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako (30/1992 Legea, Herri Administrazioen Araubide Juridiko eta Administrazio Prozedura Erkidearena). Dena den, eskatutako laguntzari buruz ebazpen adierazia eman beharra dauka organo eskumendunak.

4.– Transcurrido el plazo establecido en el apartado 1 de este artículo sin que se hubiera notificado la resolución del procedimiento a los interesados, éstos podrán entender desestimadas sus solicitudes a los efectos de lo previsto en el artículo 44.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de la obligación del órgano competente de dictar resolución expresa en relación a la ayuda solicitada.

15. artikulua.– Diru-laguntza ordaintzea.

Artículo 15.– Abono de la subvención.

1.– Nazioartekotze zuzendariak hartuko ditu laguntzak ordaintzeko ebazpenak. Laguntzak formula honi jarraiki ordainduko dira:

1.– El órgano competente para dictar las resoluciones de abono de las ayudas será la Directora de Internacionalización. Las ayudas se abonarán mediante la siguiente fórmula:

– Onartutako diru-laguntzaren %50 laguntzen ebazpena hartu ondoren ordainduko da, baldin eta laguntzari uko egin ez bazaio. Aipatutako zenbatekoa abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan ezarritako bermeen araubidearen arabera bermatuko da (dekretu horrek ezarri zuen Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren kontura ematen diren diru-laguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra; halaber, horiek kudeatzen parte hartzen duten entitate laguntzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta eginbeharrak finkatu zituen).

– Un 50% de la subvención aprobada se abonará, si no existe renuncia, tras la resolución de las ayudas. Dicha cantidad será garantizada de acuerdo con el régimen de garantías establecido en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las entidades colaboradoras que participan en su gestión.

– Gainontzeko %50 onartutako jarduerak garatu direla agirien bidez frogatu ondoren ordainduko da.

– El restante 50% se hará efectivo previa justificación documental de la realización de las actividades aprobadas.

2.– Hala ere, salbuespen modura, gainontzeko %50 lehenago ordaintzeko eska diezaioke onuradunak Industria, Merkataritza eta Turismo Sailari; eskaera onartuz gero, dagokion banku-abalaren bitartez ziurtatu beharko da.

2.– No obstante, con carácter excepcional, el beneficiario podrá solicitar al Departamento de Industria, Comercio y Turismo el abono anticipado del restante 50% cantidad que, caso de concederse, deberá garantizarse mediante aval bancario.

3.– Justifikatzeko, agiri hauek aurkeztu beharko dira:

3.– La justificación documental a presentar será la siguiente:

a) Ordainagirien koadroa, finkatutako ereduaren arabera.

a) Cuadro de facturas según modelo normalizado.

b) Ordainagirien fotokopiak edo egindako gastua justifikatzen duten bestelako agiriak. Zuzeneko merkataritza-eginkizunetan eta kanpoko ferietan egindako bidaiak justifikatzerakoan, bidaia-poltsak aplikatu ahal izateko, hegazkinetako bidaia-txartelak eta/edo hoteleko ordainagiriak aurkeztu beharko dira, egiaztagiri modura.

b) Fotocopias de las facturas u otro tipo de documentación justificativa del gasto realizado. En el caso de justificación de los viajes realizados en misiones comerciales directas y ferias en el exterior, y de cara a aplicar las bolsas de viajes, sólo será necesario presentar los billetes aéreos y/o las facturas de hoteles como comprobante de la estancia.

c) Egindako jardueren memoria; jardueren bitartez bete nahi ziren helburuak zenbateraino bete diren adierazi beharko da.

c) Memoria de las actividades realizadas, indicando el grado de consecución de los objetivos perseguidos por las mismas.

d) Ordainketa izapidetzen ari dela, Ogasun eta Finantza sailburuak Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura ematen diren diru-laguntzen onuradunek zerga-betebeharrak beteta dituztela egiaztatzeari buruz 1991ko urriaren 7an emandako Aginduan ezarritako egoeraren bat gertatuz gero, agindu honen 8. artikuluko 2.i idatz-zatian ezarritako moduan egiaztatu beharko da aipatutako hori.

d) En la fecha en que se tramite el pago, cuando se den los supuestos establecidos en la Orden de 7 de octubre de 1991, del Consejero de Hacienda y Finanzas, sobre acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias por los beneficiarios de subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la referida acreditación se realizará en la forma establecida en el apartado 2.i del artículo 8 de la presente Orden.

4.– Nazioartekotze Zuzendaritzak aurkeztu diren justifikazio-agiriak nahikoak ez direla edo horietan zerbait falta dela ikusten badu, eskatzaileari horren berri emango dio eta hamar egun balioduneko epea emango, falta den dokumentazioa aurkezteko. Epe horretan eskatzaileak eskatu zaizkion agiriak aurkeztu ez baditu, ordura arte aurkeztu den justifikazio-dokumentazioaren arabera likidatuko dira laguntzak.

4.– Si la Dirección de Internacionalización advirtiera insuficiencia en la documentación justificativa presentada, lo comunicará al solicitante, concediéndole un plazo de 10 días hábiles para que proceda a presentar la documentación preceptiva. Transcurrido dicho plazo sin haber procedido a la presentación de la documentación requerida, se practicará la liquidación de las ayudas de acuerdo con la documentación justificativa presentada hasta ese momento.

5.– Laguntzetarako eskabidea aurkeztu eta hurrengo ekitaldiko martxoaren 31n amaituko da justifikazio-agiriak aurkezteko epea.

5.– El plazo para la presentación de la documentación justificativa finaliza el 31 de marzo del ejercicio siguiente al de la presentación de la solicitud de las ayudas.

16. artikulua.– Onuradunen betekizunak.

Artículo 16.– Obligaciones del beneficiario.

Agindu honetan araututako diru-laguntzen onuradunek betekizun hauek izango dituzte:

Los beneficiarios de las subvenciones reguladas en la presente Orden deberán cumplir en todo caso las siguientes obligaciones:

a) Emandako diru-laguntza onartu beharko dute. Izan ere, diru-laguntza eman zaiela jakinarazteko agiria jaso eta hamabost eguneko epean, entitate onuradunek, beren-beregi eta idatziz, laguntzari uko egiten ez badiote, diru-laguntza onartu dutela esan nahiko du.

a) Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días tras la fecha de recepción de la comunicación por la que se notifica la concesión de la subvención las entidades beneficiarias no renuncian expresamente y por escrito a la misma, se entenderá que ésta ha sido aceptada.

b) Diru-laguntza eskabidean adierazitako jarduerak garatzeko erabiltzea, eta ez beste ezertarako. Hala ere, Industria, Merkataritza eta Turismo Sailak onartu ahal izango ditu jarduera horiek burutzerakoan egindako aldaketak —halakorik balego—, bai eta onartutako jardueren ordez antzeko beste batzuk egitea ere, baldin eta aipatu aldaketak edo ordezkapenak erabat justifikatzen badira eta Nazioartekotze Zuzendaritzak berariaz horretarako baimena ematen badu; dena den, laguntzen eskaera egin eta hurrengo ekitaldiko urtarrilaren 1a baino lehenago egin beharko da hori.

b) Utilizar la subvención para las actividades para las que ha sido concedida, sin perjuicio de que el Departamento de Industria, Comercio y Turismo pueda aceptar las variaciones que puedan producirse en la ejecución de dichas actividades, así como su sustitución por otras de carácter similar, siempre y cuando estas variaciones o sustituciones hayan sido plenamente justificadas y hayan obtenido la autorización expresa de la Dirección de Internacionalización con anterioridad al 1 de enero del ejercicio siguiente al de la solicitud de concesión de las ayudas.

c) Diru-laguntza jaso duten jardueretan Industria, Merkataritza eta Turismo Sailak parte hartzen duela nabarmendu behar da; horretarako, ikur-identifikazioko elementu ofizialak erabili beharko dira, abuztuaren 31ko 318/1999 Dekretuaren arabera (318/1999 Dekretua, Eusko Jaurlaritzaren erakunde-nortasunaren eskuliburua onartzekoa).

c) Hacer patente, en las actividades objeto de subvención, la participación en las mismas del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, utilizando para ello de forma preeminente los elementos oficiales de identificación visual conforme al Decreto 318/1999, de 31 de agosto, por el que se regula el Manual de Identidad Corporativa del Gobierno Vasco.

d) Emandako diru-laguntzen inguruan Nazioartekotze Zuzendaritzak egokitzat jotzen dituen egiaztapenak egiten lagundu beharko dute, eta eskatzen dien informazio osagarri guztia eman beharko diote.

d) Facilitar a la Dirección de Internacionalización la realización de las comprobaciones que estime oportunas en relación con las subvenciones concedidas, debiendo aportar los beneficiarios cuanta información complementaria les sea solicitada.

e) Kontrol Ekonomikoko Bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak —diru-laguntzen inguruko egitekoak dituztenez— eskatzen dien beste agiri eman beharko diete.

e) Facilitar a la Oficina de Control Económico y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas la información que le sea requerida en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las ayudas.

f) Agindu honetan finkatutako arauak bete beharko dituzte.

f) Cumplir las normas fijadas en la presente Orden.

g) Jasotako funts publikoen erabilera justifikatzeko araudian zehaztutako arauak bete beharko dituzte.

g) Cumplir las normas señaladas por la normativa para la justificación del uso de los fondos públicos recibidos.

h) Beste edozein administraziotatik edo erakunde publiko zein pribatuetatik, helburu berbera edo antzeko bat burutzeko, diru-laguntzak edo laguntzak, sarrerak edo errekurtsoak eskatu badira edo jaso, horren berri eman beharko diote Industria, Merkataritza eta Turismo Sailari.

h) Comunicar al Departamento de Industria, Comercio y Turismo la solicitud u obtención de subvenciones o ayudas, ingresos o recursos para la misma o similar finalidad, procedente de cualquier otra Administración o Ente tanto público como privado.

17. artikulua.– Diru-laguntzaren baldintzak aldatzea.

Artículo 17.– Alteración de las condiciones de la subvención.

Jarduerak burutzeko orduan aldaketarik eginez gero, azken ordainketa aldatu egingo da dagokion heinean, benetan egindakoari eta Sailak aurrez onartutakoari egokitu arte.

En el caso de producirse variaciones en la ejecución de las actividades la aportación final se adecuará en la cuantía proporcional a lo efectivamente realizado y previamente aprobado por el Departamento, mediante la oportuna resolución de modificación.

Desbideraketa %25etik gorakoa bada, galdu egingo da diru-laguntza jasotzeko eskubidea, ez-betetzearen espedientea izapidetuta. Diru-laguntza emateko arrazoi izan ziren helburu guztiak bete direla egiaztatzen denean, ordea, ez da eskubide hori galduko. Izan ere, horrelakorik gertatuz gero,diru-laguntzaren zenbatekoa aurreko paragrafoan jarritako moduan gutxituko da; halaber, interesatuari jakinaraziko zaio behar baino gehiago jasotako zenbatekoak itzuli egin beharko dituela jakinarazpenaren egunetik zenbatzen hasi eta hilabeteko epean.

Una desviación superior al 25% dará lugar a la pérdida del derecho a la subvención, mediante la tramitación del correspondiente expediente de incumplimiento, excepto que se justifique que se han cumplido todos los objetivos para los cuales se concedió la ayuda económica. En este segundo supuesto, se procederá a la minoración de la cuantía de la subvención en la forma prevista en el párrafo anterior, comunicando al interesado, si procede, la obligación de devolver las cantidades percibidas en exceso en el plazo de un mes a contar desde la notificación.

18. artikulua.– Ez-betetzeak.

Artículo 18.– Incumplimientos.

Diru-laguntzaren onuradunak laguntza emateko ebazpenean, agindu honetan eta ezar daitezkeen gainontzeko arauetan finkatutako baldintzaren bat bete gabe uzten badu, organo eskumendunak artean jasotzeke dauden zenbatekoak jasotzeko eskubidea galdutzat joko du eta jasotako zenbatekoak eta legezko interesak ere Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusira itzultzeko betebeharra ezarriko du ebazpen baten bidez; hori gorabehera, beste ekintza batzuk ere burutu ahal izango dira, behar izanez gero. Eta hori hala egingo da bi lege-testu hauek oinarri hartuta: batetik, Euskal Autonomia Erkidegoko Herriogasuntza Nagusiaren antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina —azaroaren 11ko 1/1997 Dekretu Legegileak onartua— eta, bestetik, abenduaren 17ko 698/1991 Dekretua (Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren kontura ematen diren diru-laguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra ezarri zuen; halaber, horiek kudeatzen parte hartzen duten entitate laguntzaileek bete beharreko baldintzak, araubidea eta eginbeharrak finkatu zituen).

En el supuesto que el beneficiario de la subvención incumpliera cualquiera de las condiciones establecidas en la resolución de concesión, así como en la presente Orden y demás normas de aplicación, el órgano competente para resolver, mediante la oportuna resolución, declarará la pérdida del derecho a la percepción de las cantidades pendiente y la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las cantidades que hubiera percibido, así como los intereses legales que correspondan, sin perjuicio de las demás acciones que procedan, de conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión.

XEDAPEN GEHIGARRIA

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Denbora-tarte honetan, baliteke izapidetze telematikoa egiteko prozeduraren bat garatzea eta horri dagokion araua argitaratzea, azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 45. artikuluan ezarritakoari jarraituz; hala gertatuz gero, agindu honetan araututako laguntzak prozedura horren arabera izapidetu ahal izango dira (30/1992 Legea, Herri Administrazioen Araubide Juridiko eta Administrazio Prozedura Erkidearena).

En el supuesto de que se desarrolle un procedimiento de tramitación telemática, de conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, una vez publicada la norma que lo regule, las ayudas contempladas en la presente Orden podrán tramitarse de acuerdo con el mismo.

XEDAPEN IRAGANKORRA

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Agindu honen xedapen indargabetzailean agindutakoa gorabehera, Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuaren 2003ko maiatzaren 19ko Aginduaren babesean emandako laguntzek agindu horretan ezarritakoa izango dute araubide, bai eta laguntzak emateko urteko deialdiaren ebazpenean ezarritakoa ere. Agindu horren bidez, bestalde, Elkartzen programa arautu zen, irabazi-asmorik gabeko erakundeei laguntzak ematekoa kanpo sustapeneko jarduerak egin ditzaten.

No obstante lo dispuesto en la Disposición Derogatoria de la presente Orden, las ayudas concedidas al amparo de la Orden de 19 de mayo de 2003, del Consejero de Industria, Comercio y Turismo, por la que se regula el Programa Elkartzen, sobre Ayudas destinadas a Entidades sin Ánimo de Lucro para la realización de actividades de promoción exterior, se regirán por lo establecido en la misma, así como por lo establecido en la Resolución de la convocatoria anual al amparo de la cual fueron concedidas.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Agindu hau indarrean sartzen den unean, indargabetuta geratuko da Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuaren 2003ko maiatzaren 19ko Agindua, Elkartzen programa arautu zuena (2003ko maiatzaren 29ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 104. zk.). Programa horren bidez laguntzak ematen zaizkie irabazi-asmorik gabeko erakundeei kanpo sustapeneko ekintzak egin ditzaten.

A partir del momento en que entre en vigor la presente Orden, quedará derogada la Orden de 19 de mayo de 2003, del Consejero de Industria, Comercio y Turismo, por la que se regula el Programa Elkartzen, sobre Ayudas destinadas a Entidades sin Ánimo de Lucro para la realización de actividades de promoción exterior, publicada el 29 de mayo de 2003 en el Boletín Oficial del País Vasco número 104.

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICIÓN FINAL

Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu, eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2005eko martxoaren 15a.

En Vitoria-Gasteiz, a 15 de marzo de 2005.

Industria, Merkataritza eta Turismo sailburua,

La Consejera de Industria, Comercio y Turismo,

ANA AGUIRRE ZURUTUZA.

ANA AGUIRRE ZURUTUZA.

ERANSKINA / ANEXO
ERANSKINA / ANEXO
BIDAIA-POLTSAK / BOLSAS DE VIAJE
BIDAIA-POLTSAK / BOLSAS DE VIAJE

Kodea Herrialdea Zenbatekoa (euro)

Kodea Herrialdea Zenbatekoa (euro)

Código País Importe (euros)

Código País Importe (euros)

70 Albania 1.450

70 Albania 1.450

4 Alemania 1.094

4 Alemania 1.094

330 Angola 2.537

330 Angola 2.537

632 Saudi Arabia / Arabia Saudita 2.042

632 Saudi Arabia / Arabia Saudita 2.042

208 Argelia 930

208 Argelia 930

528 Argentina 2.574

528 Argentina 2.574

77 Armenia 2.079

77 Armenia 2.079

800 Australia 2.574

800 Australia 2.574

38 Austria 1.220

38 Austria 1.220

78 Azerbaijan / Azerbaiyan 2.079

78 Azerbaijan / Azerbaiyan 2.079

666 Bangladesh 2.358

666 Bangladesh 2.358

17 Belgika / Bélgica 1.062

17 Belgika / Bélgica 1.062

73 Bielorrusia 1.861

73 Bielorrusia 1.861

516 Bolivia 2.502

516 Bolivia 2.502

93 Bosnia-Herzegovina 1.156

93 Bosnia-Herzegovina 1.156

391 Botswana 2.804

391 Botswana 2.804

Kodea Herrialdea Zenbatekoa (euro)

Kodea Herrialdea Zenbatekoa (euro)

Código País Importe (euros)

Código País Importe (euros)

508 Brasil 2.358

508 Brasil 2.358

703 Brunei 2.960

703 Brunei 2.960

68 Bulgaria 1.420

68 Bulgaria 1.420

302 Kamerun / Camerún 2.164

302 Kamerun / Camerún 2.164

404 Kanada / Canadá 2.164

404 Kanada / Canadá 2.164

480 Kolonbia / Colombia 2.164

480 Kolonbia / Colombia 2.164

322 Kongoko Herri-Errepublika (lehengo Zaire)

322 Kongoko Herri-Errepublika (lehengo Zaire)

Congo, Rep. Democrática (antiguo Zaire) 2.284

Congo, Rep. Democrática (antiguo Zaire) 2.284

318 Kongo, Errepublika / Congo, República 2.358

318 Kongo, Errepublika / Congo, República 2.358

728 Hego Korea / Corea del Sur 2.804

728 Hego Korea / Corea del Sur 2.804

272 Boli Kosta / Costa de Marfil 1.934

272 Boli Kosta / Costa de Marfil 1.934

436 Costa Rica 2.128

436 Costa Rica 2.128

92 Kroazia / Croacia 1.156

92 Kroazia / Croacia 1.156

448 Kuba / Cuba 1.934

448 Kuba / Cuba 1.934

244 Txad / Chad 2.006

244 Txad / Chad 2.006

512 Txile / Chile 2.804

512 Txile / Chile 2.804

720 Txina / China 2.804

720 Txina / China 2.804

600 Zipre / Chipre 1.420

600 Zipre / Chipre 1.420

8 Danimarka / Dinamarca 1.126

8 Danimarka / Dinamarca 1.126

500 Ekuador / Ecuador 2.321

500 Ekuador / Ecuador 2.321

220 Egipto 1.388

220 Egipto 1.388

428 El Salvador 2.164

428 El Salvador 2.164

647 Arabiar Emirerri Batuak / Emiratos Árabes Unidos 2.199

647 Arabiar Emirerri Batuak / Emiratos Árabes Unidos 2.199

63 Eslovakia / Eslovaquia 1.156

63 Eslovakia / Eslovaquia 1.156

91 Eslovenia 1.094

91 Eslovenia 1.094

400 Estatu Batuak / Estados Unidos 1.898

400 Estatu Batuak / Estados Unidos 1.898

53 Estonia 1.861

53 Estonia 1.861

334 Etiopia / Etiopía 2.128

334 Etiopia / Etiopía 2.128

708 Filipinak / Filipinas 2.889

708 Filipinak / Filipinas 2.889

32 Finlandia 1.262

32 Finlandia 1.262

1 Frantzia / Francia 994

1 Frantzia / Francia 994

314 Gabon / Gabón 2.284

314 Gabon / Gabón 2.284

76 Georgia 2.079

76 Georgia 2.079

276 Ghana 1.971

276 Ghana 1.971

9 Grezia / Grecia 1.220

9 Grezia / Grecia 1.220

416 Guatemala 2.164

416 Guatemala 2.164

260 Ginea / Guinea 1.898

260 Ginea / Guinea 1.898

310 Ekuatore Ginea / Guinea Ecuatorial 2.042

310 Ekuatore Ginea / Guinea Ecuatorial 2.042

257 Ginea-Bissau / Guinea-Bissau 1.753

257 Ginea-Bissau / Guinea-Bissau 1.753

3 Holanda 1.062

3 Holanda 1.062

424 Honduras 2.236

424 Honduras 2.236

64 Hungaria / Hungría 1.294

64 Hungaria / Hungría 1.294

664 India 2.358

664 India 2.358

700 Indonesia 2.889

700 Indonesia 2.889

616 Iran / Irán 2.199

616 Iran / Irán 2.199

612 Irak / Iraq 1.898

612 Irak / Iraq 1.898

7 Irlanda 1.094

7 Irlanda 1.094

24 Islandia 1.826

24 Islandia 1.826

624 Israel 1.450

624 Israel 1.450

5 Italia 1.062

5 Italia 1.062

464 Jamaika / Jamaica 2.199

464 Jamaika / Jamaica 2.199

732 Japonia / Japón 2.804

732 Japonia / Japón 2.804

628 Jordania 1.450

628 Jordania 1.450

79 Kazajstán 2.358

79 Kazajstán 2.358

346 Kenya / Kenia 2.164

346 Kenya / Kenia 2.164

83 Kirgizistan / Kirgistán 2.358

83 Kirgizistan / Kirgistán 2.358

636 Kuwait 2.006

636 Kuwait 2.006

Kodea Herrialdea Zenbatekoa (euro)

Kodea Herrialdea Zenbatekoa (euro)

Código País Importe (euros)

Código País Importe (euros)

54 Letonia 1.861

54 Letonia 1.861

604 Libano / Líbano 1.450

604 Libano / Líbano 1.450

268 Liberia 1.934

268 Liberia 1.934

216 Libia 1.450

216 Libia 1.450

55 Lituania 1.861

55 Lituania 1.861

18 Luxenburgo / Luxemburgo 1.094

18 Luxenburgo / Luxemburgo 1.094

370 Madagaskar / Madagascar 2.889

370 Madagaskar / Madagascar 2.889

701 Malasia 2.804

701 Malasia 2.804

386 Malawi 2.889

386 Malawi 2.889

232 Mali / Malí 1.789

232 Mali / Malí 1.789

204 Maroko / Marruecos 930

204 Maroko / Marruecos 930

228 Mauritania 1.633

228 Mauritania 1.633

412 Mexiko / México 2.128

412 Mexiko / México 2.128

74 Moldavia 2.079

74 Moldavia 2.079

716 Mongolia 2.889

716 Mongolia 2.889

389 Namibia 2.502

389 Namibia 2.502

672 Nepal 2.358

672 Nepal 2.358

432 Nikaragua / Nicaragua 2.284

432 Nikaragua / Nicaragua 2.284

288 Nigeria 1.898

288 Nigeria 1.898

28 Noruega 1.188

28 Noruega 1.188

804 Zeelanda Berria / Nueva Zelanda 2.574

804 Zeelanda Berria / Nueva Zelanda 2.574

649 Oman / Omán 2.321

649 Oman / Omán 2.321

662 Pakistan / Pakistán 2.128

662 Pakistan / Pakistán 2.128

442 Panama / Panamá 2.236

442 Panama / Panamá 2.236

520 Paraguai / Paraguay 2.574

520 Paraguai / Paraguay 2.574

504 Peru / Perú 2.502

504 Peru / Perú 2.502

60 Polonia 1.220

60 Polonia 1.220

10 Portugal 832

10 Portugal 832

995 Puerto Rico (EE.BBen tutorepekoa / tutela EE.UU) 2.006

995 Puerto Rico (EE.BBen tutorepekoa / tutela EE.UU) 2.006

6 Erresuma Batua / Reino Unido 1.094

6 Erresuma Batua / Reino Unido 1.094

306 Afrika Erdiko Errepublika / Rep. Centroafricana 2.284

306 Afrika Erdiko Errepublika / Rep. Centroafricana 2.284

61 Txekiar Errepublika / Rep. Checa 1.262

61 Txekiar Errepublika / Rep. Checa 1.262

456 Dominikar Errepublika / Rep. Dominicana 2.006

456 Dominikar Errepublika / Rep. Dominicana 2.006

66 Errumania / Rumania 1.356

66 Errumania / Rumania 1.356

75 Errusia / Rusia 1.861

75 Errusia / Rusia 1.861

248 Senegal 1.450

248 Senegal 1.450

706 Singapur 2.696

706 Singapur 2.696

608 Siria 1.450

608 Siria 1.450

342 Somalia 2.502

342 Somalia 2.502

669 Sri Lanka 2.358

669 Sri Lanka 2.358

388 Hegoafrika / Sudáfrica 2.199

388 Hegoafrika / Sudáfrica 2.199

30 Suedia / Suecia 1.188

30 Suedia / Suecia 1.188

39 Suitza / Suiza 1.062

39 Suitza / Suiza 1.062

680 Tailandia 2.659

680 Tailandia 2.659

736 Taiwán 2.889

736 Taiwán 2.889

212 Tunisia / Túnez 962

212 Tunisia / Túnez 962

80 Turkmenistan / Turkmenistán 2.358

80 Turkmenistan / Turkmenistán 2.358

52 Turkia / Turquía 1.388

52 Turkia / Turquía 1.388

72 Ukraina / Ucrania 1.861

72 Ukraina / Ucrania 1.861

524 Uruguai / Uruguay 2.574

524 Uruguai / Uruguay 2.574

81 Uzbekistan / Uzbekistán 2.358

81 Uzbekistan / Uzbekistán 2.358

484 Venezuela 2.164

484 Venezuela 2.164

690 Vietnam 2.889

690 Vietnam 2.889

653 Yemen 2.164

653 Yemen 2.164

94 Jugoslavia (Serbia eta Montenegro)

94 Jugoslavia (Serbia eta Montenegro)

Yugoslavia (Servia y Montenegro) 1.188

Yugoslavia (Servia y Montenegro) 1.188

378 Zambia 2.841

378 Zambia 2.841

382 Zimbabwe 2.841

382 Zimbabwe 2.841


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común