Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

228. zk., 2004ko azaroaren 29a, astelehena

N.º 228, lunes 29 de noviembre de 2004


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Jaurlaritzaren Lehendakaritza
Presidencia del Gobierno
6104
6104

8/2004 LEGEA, azaroaren 12koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Industriakoa.

LEY 8/2004, de 12 de noviembre, de Industria de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Eusko Legebiltzarrak lege hau onartu duela jakinarazten zaie EAEko herritar guztiei,

Se hace saber a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi que el Parlamento Vasco ha aprobado la siguiente Ley,

AZAROAREN 12KO 8/2004 LEGEA, EUSKAL
LEY 8/2004, DE 12 DE NOVIEMBRE, DE INDUSTRIA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI
AUTONOMIA ERKIDEGOKO INDUSTRIAKOA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
ZIOEN AZALPENA
I

Legezko erreserbaren eta legezkotasunaren itzalpean –Konstituzioko printzipioak baitira–, Autonomia Erkidego honetan, legezko iturri izango da lege hau, eta haren arabera arautuko da industria-jarduera, haren arabera mugatuko, mugarik behar badu, industrian jarduteko modua –orokorrean, industriak jartzeko eta industrian aritzeko askatasuna baita nagusi–, haren arabera arautuko produktuen zirkulazio-askatasunerako mugak, eta, bereziki, haren arabera erabakiko aginte publikoen esku hartzeko araubidea, bai ezer betearazi behar denerako bai ezer arautu behar denerako.

La presente ley, de acuerdo con los principios constitucionales de reserva de ley y de legalidad, es la fuente por la que en esta Comunidad Autónoma se ordena la actividad industrial, se definen y regulan, dentro del marco general de libertad de establecimiento y de libertad de ejercicio de la actividad industrial, las posibles restricciones a su libre ejercicio, así como las limitaciones a la libertad de circulación de productos, y, especialmente, se establece el régimen de intervención de los poderes públicos, tanto en los aspectos ejecutivos como normativos.

Esparru horretan ematen zaio arau hau Euskal Autonomia Erkidegoari. Industria-jarduerarekin zerikusia duten alderdi guztiak daude jasota arau honetan, bai ekonomia-jarduera hori egin eta sustatzeari dagokionez bai industriako instalazio, tresna, ekipo eta produktuen segurtasuna eta kalitatea bermatzeko beharrezko eskakizunak eta baldintzak jartzeari dagokionez, eta, horretarako, jarduera horrek berez arriskurik ere badakarrenez, herritarren babeserako esparrua ere ezarri da.

Dentro de este marco, se dota a la Comunidad Autónoma de Euskadi de una norma donde se regulan todos aquellos aspectos relacionados con la actividad industrial, tanto desde el punto de vista del ejercicio y promoción de esta actividad económica como del establecimiento de los requisitos y condiciones que garanticen la seguridad y la calidad de las instalaciones, aparatos, equipos y productos industriales, y se establece el marco de protección de los ciudadanos contra los diversos riesgos inherentes al ejercicio de dicha actividad.

II
II

Gaur egun, Euskal Autonomia Erkidegoko gizartea, ekonomia eta teknologia ez dira, jada, garai batekoak, eta, horrenbestez, arauak ere eguneratu eta aldatu beharra zegoen, derrigor. Hona hemen, besteak beste, zerk ekarri duen egoera berri hori:

La actualización y modificación del vigente marco normativo viene impuesta directamente por la nueva realidad social, económica y tecnológica en la que en este momento se encuentra la Comunidad Autónoma. Esta realidad viene determinada por factores tales como:

1.– Euskal industria ez da geldirik egon, eta, bilakaera horretan, beste jarduera batzuei heldu die. Orain, prozesu ekonomikoek eta produkziokoek beste oinarri batzuk dituzte, hau da, teknologia berriak erabiltzen dira, prozesuak beti berrituz doaz eta enpresak kudeatzeko sistemak aldatzen ari dira.

1.– Evolución del tejido industrial vasco hacia la implantación de nuevas actividades industriales, en las que los procesos económicos y productivos se basan en la utilización de nuevas tecnologías, en la innovación de procesos y en la modificación de los sistemas de gestión empresarial.

2.– Egunetik egunera, informazioaren eta ezagutzaren gizartea garatuz eta ezarriz doa, eta aginte publikoek ere badute zeregina ibilbide horretan, haien betebeharra baita gizarte berri horri ateak zabaltzeko azpiegitura sortzea eta bultzatzea, eta haien betebeharra, era berean, teknologia horretara eta horren edukietara iristeko aukera herritar guztiek baldintza berberetan izateko beharrezko tresnak sortzea.

2.– El progresivo desarrollo e implantación de la sociedad de la información y del conocimiento, que exige de los poderes públicos no sólo crear y promover la infraestructura técnica que posibilite la misma, sino también crear los instrumentos necesarios para el acceso de todos los ciudadanos, en condiciones de igualdad, a esta tecnología y a sus contenidos.

3.– Produktu batzuk fabrikatzeko arau teknikoak Autonomia Erkidegoa baino goragotik datozkigu aginduta, eta beren kontrol eta berme sistema bereziak dakartzate, CE markatzailea esate baterako. Industria-arloa bera ere bere burua arautzeko geroz eta sistema gehiago ari da sortzen, arau pribatuak ezarriz, eta, horrenbestez, Administrazioaren esku-hartzea behera doa, bai araugintzan bai zeregin betearazlean.

3.– La existencia de normas técnicas para la fabricación de productos que nos vienen impuestas desde ámbitos supra-autonómicos, con sus propios sistemas de control y garantía, tales como el marcado CE, así como la generalización de los sistemas de autorregulación del propio sector industrial, a través de la implantación de normas de naturaleza privada, de tal manera que se reduce progresivamente la intervención normativa y ejecutiva de la Administración.

4.– Baina, aldi berean, teknikaren aldetik espezializatzeko beharra dago, eta eskakizun teknologikoei Administrazioak segituan erantzun behar die, derrigor. Horregatik, orain arte Administrazioarenak ziren hainbat eginkizun oinarri pribatuko beste eragile batzuk ari dira beren gain hartzen geroz eta gehiago, eta erabat sektore batzuetan.

4.– Al mismo tiempo, la necesidad de especialización técnica y la obligada celeridad en la respuesta administrativa a las demandas tecnológicas están incrementando, y en algunos sectores generalizando, la intervención de agentes de base privada para el ejercicio de funciones tradicionalmente administrativas.

Era berean, bateko eta besteko interesak uztartu beharra dago, hau da, industriako jarduera, instalazio, ekipo, tresna eta produktuen titular eta erabiltzaileen interesak industria-jarduerako eragile laguntzaileen interesekin uztartu behar dira, batetik, eta herritarren interes orokorrarekin, bestetik. Horretarako, betiere kontuan izan behar dira ahalik eta gutxien esku hartzearen eta industriaren liberalizazioaren printzipioak, ideia horiek izan dira-eta industriaren arloan orain arte egindako arautze-lanen gidari.

Así mismo, resulta imprescindible armonizar los intereses de los titulares y usuarios de actividades, instalaciones, equipos, aparatos y productos industriales con los intereses de los agentes colaboradores de la actividad industrial, así como con el interés general de los ciudadanos, teniendo en cuenta siempre los principios de intervención mínima y de liberalización industrial, que vienen inspirando las distintas regulaciones existentes en materia de industria.

III
III

Eskumenak Konstituzioan nola zedarrituta dauden begiratuz gero, oinarrizko gai modura ageri dira, besteak beste, industria-arloak antolatzea eta industriako prozesuak edo fabrikazio-prozesuak arautzea, eta, zehatzago, industriako segurtasunaren azpigaian industriako instalazio eta establezimenduen segurtasunarekin eta haietan egindako produktuen segurtasunarekin zerikusia duten jarduerak.

Desde el punto de vista de la delimitación constitucional de competencias, dentro del núcleo fundamental de la materia de industria se incluyen, entre otras, las actividades destinadas a la ordenación de sectores industriales y a la regulación de los procesos industriales o de fabricación, y, más específicamente, en la submateria de seguridad industrial, las actividades relacionadas con la seguridad de las instalaciones y establecimientos industriales y de los productos elaborados en los mismos.

Konstituzio Auzitegiak, gai honen inguruko eskumenak zedarritzean, abiaburu hau izan du: industriako segurtasuna bermatu beharra dela-eta, Estatuak du onartua gaia arautzeko ahalmena, eta, horrekin batera, industria-gaietan eskumen esklusiboa duten autonomia-erkidegoek xedapenak sortzeko ahalmena izango dute, Estatuaren xedapenen osagarri, baldin eta Estatuaren legeetako aginduei balioa galarazten ez badiete edo lege horien helburuak lortzea eragozten ez badute. Gaia arautzeko ahalmena, beraz, Estatuak eta autonomia-erkidego batzuek dute aldi berean, eta Estatuko legegileak, egoera hori antolatu nahi badu, errespetatu egin behar du eskumenaren esklusibotasuna, kasuan kasuko estatutuan jartzen duenaren arabera.

La delimitación competencial en la materia, en los términos en los que ha sido fijada por el Tribunal Constitucional, parte del reconocimiento al Estado de una potestad normativa –por razones de seguridad industrial– y del reconocimiento de la potestad que las comunidades autónomas con competencia exclusiva en materia de industria tienen para dictar disposiciones complementarias de las del Estado, siempre que no desvirtúen los mandatos o impidan alcanzar los fines perseguidos por la legislación estatal. Se trata, pues, de una concurrencia de potestades normativas, estatal y autonómica, que puede ordenar el legislador estatal respetando, en todo caso, el carácter exclusivo de la competencia en la materia, de acuerdo con lo establecido en la correspondiente norma estatutaria.

Hain zuzen ere, Euskal Herrirako Autonomia Estatutuari buruzko abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoaren 10.30 artikuluak honela dio Autonomia Erkidego honetaz: "Konpetentzia esklusiboa du industrian, segurtasun, garrantzi militar eta osasun arrazoiengatik eta lege berezipean diratekeen industrien

En efecto, según lo establecido en el artículo 10.30 de la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, esta Comunidad Autónoma "tiene competencia exclusiva en materia de industria, con exclusión de la instalación, ampliación y traslado de industrias sujetas a normas especiales por razones de seguridad, interés militar y sanitario y aquellas que precisen de legislación específica para estas funciones, y las que requieran de contratos previos de transferencia de tecnología extranjera. En la reestructuración de sectores industriales, corresponde al País Vasco el desarrollo y ejecución de los planes establecidos por el Estado".

ezarkuntza, zabalpen eta lekualdatzea izan ezik, ez eta funtzio hauetarako legegintza espezifikoa behar duten guztiak ere, eta atzerritar teknologiaren transferentzia egiteko aldez aurretiko kontratuak behar dituztenak ere ez. Industria-sektoreen berrestrukturaketan, Estatuak ezarriko dituen planak aurrera eraman eta betetzea Euskal Herriari dagokio".

En el ámbito estatal, los antecedentes inmediatos de la presente ley se encuentran en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, la cual, en muchos de sus contenidos, tiene el carácter de básica, de acuerdo con lo establecido en su disposición final única, en relación con el artículo 149.1.1.ª y 13.ª de la Constitución.

Estatua hartzen bada esparru modura, lege honen hurbileneko aurrekariak Industriako uztailaren 16ko 21/1992 Legean daude. Eduki askotan, lege hori oinarrizkoa da izatez, hala jartzen baitu azken xedapen bakarrean (Konstituzioko 149. artikuluko 1. puntuko 1 eta 13. gaiekin dauka zerikusia xedapen horrek).

La presente ley se fundamenta en el respeto a los principios que, con el carácter de básicos, se regulan en la referida ley, en la necesidad de desarrollar las potestades y contenidos que la misma atribuye a las comunidades autónomas, así como en la obligada coordinación de la actividad económica, que debe ser entendida como la fijación de medios y sistemas de relación que hagan posible la información recíproca, la homogeneidad técnica de los aspectos básicos y la acción conjunta de las diferentes administraciones en el ejercicio de sus respectivas competencias, de tal modo que se logre la integración de actos parciales en la globalidad del sistema.

Oinarriz ere, lege honek badu zerikusirik aipatu berri den horrekin. Han oinarrizko modura arauturik dauden printzipioak betetzea, han autonomia-erkidegoei emandako ahalak eta edukiak garatu beharra, eta, bestalde, jarduera ekonomikoa koordinatzea, derrigor: horiexek oinarriak. Koordinazio hori, berriz, hartu-emanetarako baliabideak eta sistemak ezartzea da, hartara batak besteari informazioa eman ahal diezaion, oinarrizko gauzetan teknika homogeneoa izan dadin, eta administrazio bat eta bestea –bakoitza bere eskumenen bidetik– elkarrekin ari daitezen, horrela zatikako ekintza oro sistemaren osotasunean txertaturik geratzea lortzeko.

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional expuesta, el carácter básico de la Ley de Industria en ningún caso impide que la regulación autonómica establezca, dentro de los límites fijados con el rango de básicos, un régimen diferenciado y propio para el ámbito territorial de la propia comunidad autónoma. En este sentido, la aparente contradicción entre ese carácter básico y la regulación autonómica se resuelve considerando que los destinatarios de la ley estatal son las comunidades autónomas, que en el ejercicio de su competencia normativa pueden establecer no únicamente requisitos y condiciones complementarias, sino también un marco jurídico sustantivo y propio regulador de la materia de industria.

IV

Azaldutako konstituzio-jurisprudentziaren arabera, Industriako Legea oinarrizkoa izateak ez du esan nahi, inola ere ez, araugintza autonomikoak ezin duela autonomia-erkidegoaren lurralderako araubide bereizi eta propioa eraiki, oinarrizko modura sailkatutako mugen barruan. Pentsa liteke kontraesanen bat ez ote dagoen oinarrizkoa izate horren eta araugintza autonomikoaren artean, baina itxurazko kontraesan hori gainditurik geratuko da kontuan hartzen bada autonomia-erkidegoak direla Estatuko legearen jomuga; autonomia-erkidego horiek, araugintzarako duten eskumenaren barruan, eskakizun eta baldintza osagarriak jartzeaz gainera, zuzenbide-esparru substantiboa eta propioa ere osa dezakete, industria arau-gaitzat harturik.

La ley se estructura en siete capítulos, cuarenta y dos artículos, tres disposiciones adicionales, tres transitorias y dos disposiciones finales.

IV

Egituraz, legeak zazpi kapitulu ditu, berrogeita bi artikulu, hiru xedapen gehigarri, aldi baterako hiru eta bi azken xedapen.

El Capítulo I define el objeto y el ámbito de aplicación, así como la delimitación competencial y el régimen de responsabilidad industrial. Dentro del régimen de responsabilidad industrial, se establece la responsabilidad general de los titulares de actividades e instalaciones industriales por los daños derivados de la referida actividad o de la utilización de instalaciones industriales, de acuerdo con el régimen general de responsabilidad civil. Así mismo, se establece, con carácter general, la responsabilidad de los fabricantes, vendedores o importadores de productos, aparatos o equipos sujetos a seguridad, y se delimita de forma específica la responsabilidad de los agentes que intervienen en este ámbito.

I. kapituluan xedea, aplikazio-eremua, eskumen-mugaketa eta industrien erantzukizun-araubidea datoz definiturik. Industriako erantzukizunerako araubidearen barruan, eta industriako jarduerak edo instalazioen erabilerak sor ditzaketen kalteak gogoan harturik, industriako jardueren eta instalazioen titularren erantzukizun orokorra dator zehazturik, erantzukizun zibileko araubide orokorraren arabera. Segurtasun-beharra duten produktu, tresna edo ekipoak fabrikatu, saldu edo inportatzen dituztenen erantzukizun orokorra ere badator zehazturik, eta, jarraian, esparru honetan diharduten eragileen erantzukizuna zehazten da berariaz.

En el Capítulo II, bajo el título "Actividades industriales", se recoge el régimen general del libre ejercicio de actividades industriales, así como la libertad de comercialización de los productos industriales que cumplan las normas reguladoras de los requisitos y condiciones técnicas de seguridad, con el fin de garantizar los intereses de los consumidores y usuarios. Así mismo, en este Capítulo se contempla el Registro de Establecimientos Industriales, cuya inscripción, de carácter obligatorio, supone la única limitación que se establece para el ejercicio de actividades industriales.

II. kapituluak "Industria-jarduerak" du izena. Araubide orokor modura, industrian jarduteko askatasuna eta industrietako produktuak salerosteko askatasuna dakar jasota, baina produktu horiek segurtasuneko eskakizun eta baldintza teknikoetako arauak bete behar dituzte, kontsumitzaileen eta erabiltzaileen interesak bermatze aldera. Industrien Erregistroa ere kapitulu honetan dago jasota; industrian aritzeko, nahitaezkoa da hor izena ematea, horixe da muga bakarra.

El Capítulo III establece el régimen jurídico aplicable a la seguridad industrial, bajo el principio de mínima intervención, determinando el marco legal en el que se deberá desarrollar la actuación de todas aquellas entidades que coadyuven o colaboren con la Administración en los procesos de autorización y control de las instalaciones sometidas a seguridad industrial. A este respecto, se desarrolla el marco jurídico en el que este tipo de agentes deben ejercer su actividad y los instrumentos de protección y garantía de los ciudadanos en relación con las facultades que a dichos agentes se atribuyen.

III. kapituluan, berriz, industriako segurtasunean aplikatzeko araubide juridikoa dator zehazturik, ahalik eta gutxien esku hartu beharra printzipiotzat hartuta; horretarako, industriako segurtasuna zaindu beharrean dauden instalazioak baimentzeko eta kontrolatzeko prozesuetan Administrazioari laguntzen dioten erakundeek zein lege-esparrutan lan egin behar duten zehazten du. Hain zuzen ere, bi gauza garatzen dira: eragile horiek zein lege-esparrutan lan egin behar duten, eta, eragile horiek ahalmen batzuk jasoko dituztenez, herritarrek ahalmen horien aurrean izango dituzten babes eta berme tresnak.

Por otra parte, se regula el sistema por el que los titulares de actividades o instalaciones industriales deberán acreditar ante la Administración el cumplimiento de los requisitos y condiciones de seguridad de las mismas, y se delimitan las facultades de intervención de la Administración y las potestades públicas en los ámbitos de la prevención y protección contra riesgos derivados de su ejercicio o funcionamiento.

Beste alde batetik, industriako jardueren edo instalazioen titularrek Administrazioari segurtasuneko eskakizun eta baldintzak betetzen dituztela egiaztatzeko zein sistema erabili behar duten ere arautzen da. Era berean, halako jarduerek edo halako instalazioen funtzionamenduak dakartzaten arriskuei aurre egiteko eta haietatik babesteko lanean Administrazioak eta agintari publikoek zertan noiz esku har dezaketen eta zein ahalmen izango dituzten ere mugatzen da.

En el Capítulo IV se precisa la delimitación legal entre los conceptos de calidad y seguridad industrial, definiéndose las líneas de actuación de la Administración Pública en el campo de la calidad industrial, al objeto de promover la existencia de entidades, tanto de normalización como de acreditación y certificación, de base autonómica.

IV. kapituluan, kalitatearen eta industriako segurtasunaren artean legez zein muga dagoen dator zehazturik. Industriako kalitate-kontuetan Herri Administrazioak zein lan-ildori jarraitu behar dion ere jasotzen da, ea, hartara, oinarri autonomikoko erakundeak sortzen diren bai normalizaziorako bai egiaztapenetarako eta ziurtapenetarako.

En el Capítulo V, "Promoción industrial", se establecen las bases y objetivos mínimos a los que deberán ajustarse los planes y programas de contenido económico que se desarrollen por las Administraciones Públicas competentes en relación con el fomento de la actividad industrial. Esta intervención se estructura en cuatro grandes sectores: promoción industrial, sociedad de la información y del conocimiento, tecnología e innovación, e internacionalización.

"Industria sustatzea" da V. kapitulua. Herri-administrazio eskudunek industria-jarduera sustatzeko garatzen dituzten eduki ekonomikoko plan eta programek bete behar dituzten gutxieneko oinarri eta helburuak daude hor jasota. Esku-hartze hori lau arlo nagusiren inguruan dago egituraturik: industria sustatzea, informazioaren eta ezagutzaren gizartea, teknologia eta berrikuntza, eta nazioarteratzea.

El Capítulo VI regula la responsabilidad de todos los agentes intervinientes en las distintas fases de las actividades industriales, y establece, a su vez, el correspondiente régimen sancionador, la tipificación de las infracciones y los sujetos responsables, así como el régimen de sanciones y su determinación.

VI. kapituluan, industria-jardueren fase guztietan parte hartzen duten eragileen erantzukizuna dator arauturik. Aldi berean, zehatzeko araubidea zehazteaz gain, arau-hausteak tipifikatu, erantzuleak nor diren zehaztu, eta zehapen-sistema eta zehapen horiek nola erabaki ere zehazten da.

A este respecto, y desde el más estricto respeto a los principios enunciados por la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la Potestad Sancionadora de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, se establece un régimen sancionador basado en los principios de tipicidad, culpabilidad y responsabilidad, proporcionalidad y legalidad. A través de la objetivación del sistema de infracciones y sanciones, se excluye la aplicación analógica de los tipos, y se preserva, de este modo, la seguridad jurídica que imposibilite la subjetividad y arbitrariedad en la imposición de sanciones o de otro tipo de medidas de este carácter.

Alde horretatik, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioen Zigortzeko Ahalmenari buruzko otsailaren 20ko 2/1998 Legean zehazturiko printzipioak zorrotz baino zorrotzago bete nahian, zehatzeko araubideari printzipio hauek jartzen zaizkio oinarritzat: tipo-sistema, erruduntasuna eta erantzukizuna, heinekotasuna eta legezkotasuna. Arau-hauste eta zehapen sistema objektibo baten bidez, bazterrean uzten da tipoak analogiaz aplikatzeko aukera, eta, horrela, segurtasun juridikoaren aldera egiten da nabarmen, zehapenak jartzeko orduan edo halako beste neurriren bat hartzeko orduan ez dadin subjektibotasunik edo arbitrariotasunik izan.

Por otra parte, se pretende cohonestar los derechos del responsable con los intereses de las personas que se han visto afectadas con su conducta y con la propia seguridad de las instalaciones industriales. Al mismo tiempo, con una precisa graduación de las sanciones y su determinación a partir de las circunstancias que las delimitan, se pretende objetivar la sanción y dar cumplimiento al referido principio de proporcionalidad.

Beste alde batetik, batzuen eta besteen eskubideak bateratzeko ahalegina egin da: erantzulearen eskubideak, haren jokaerak kalte egindakoen interesak eta industriako instalazioen segurtasuna bera. Eta, aldi berean, zehapenak zehatz-zehatz mailakatuz, eta dagozkien inguruabarretan oinarriturik zehaztuz, zehapenak objektiboak izatea nahi da, eta printzipioen artean aipatu den neurriz jokatu behar hori (heinekotasuna) bete nahi da.

El Capítulo VII prevé y delimita las máximas facultades de intervención administrativa, tendentes, en este caso, a compeler al interesado a restablecer la disciplina industrial y adoptar las medidas necesarias para que la seguridad industrial y de productos sea un objetivo cumplido.

VII. kapituluak, berriz, Administrazioak esku hartzeko gehienez ere zein gaitasun duen azaltzen eta mugatzen du. Esku-hartze hori, kasu honetan, interesatua industriako diziplinara itzularazteko eta industriaren eta produktuen segurtasuna benetan lortzeko beharrezko neurriak harrarazteko izango da.

Se ha establecido un régimen general de infracciones y sanciones que es aplicable, con carácter general, tanto a la materia de industria como a la de minas. No obstante, en la disposición adicional primera, se ha considerado necesario delimitar las especialidades propias de la actividad minera. El objetivo es clarificar legalmente la actual situación de inseguridad jurídica que supone la aplicación del régimen sancionador de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, a las infracciones en materia de minas, aplicación derivada de la tipificación de las infracciones que se establece en la preconstitucional y vigente Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas.

Arau-hausteetarako eta zehapenetarako sistema orokor bat eratu da, eta, orokorrean, industriarako eta meatzaritzarako balio du. Baina, hala ere, lehen xedapen gehigarrian, meatzaritzaren berezko espezialitateak mugatzeko beharra zegoela pentsatu da. Izan ere, meatzaritzako arau-hausteetan Industriako uztailaren 16ko 21/1992 Legeko zehatzeko araubidea aplikatzeak gaur egun segurtasun juridikorik eza dakar, eta egoera hori legez argitzea da asmoa. Aplikazio hori Meatzeetako uztailaren 21eko 22/1973 Legean ezarrita dagoen arau-hausteen tipifikaziotik dator, Konstituzio aurreko lege hori indarrean baitago.

Por último, en relación con la disposición final segunda se debe resaltar la habilitación al órgano competente en materia de industria para que, mediante orden, se regulen los requisitos y condiciones de carácter estrictamente técnico. Esta habilitación responde a la extraordinaria complejidad técnica y al grado de detalle que requieren las reglamentaciones técnicas reguladoras de cada tipo de producto o de instalación. Así mismo, la opción por esta figura reglamentaria se fundamenta en la necesidad de utilizar procedimientos de elaboración y de modificación lo suficientemente rápidos y flexibles, de tal forma que se pueda adaptar la normativa técnica a una ciencia y tecnología en continua evolución.

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Azkenik, azken xedapenetako bigarrena dela-eta, industriako eskumenak dituen organoak arautu ahal izango ditu, agindu bidez, eskakizun eta baldintza teknikoak –huts-hutsik teknikoak direnak–, hartarako gaitasuna eman baitzaio. Eta gaitasun hori eman zaio, produktu-mota edo instalazio-mota bakoitzerako arau teknikoak izugarri konplexuak direlako teknikoki eta oso zehatzak izan behar dutelako. Eta arautze-figura hori erabili da, hain zuzen, zientzia eta teknologia etengabe ari direlako eraldatzen, eta, arau teknikoek ere derrigor haietara egokitzeko modukoak izan behar dutenez, arauak sortzeko eta aldatzeko behar bezain prozedura azkar eta malguak erabili behar direlako.

Artículo 1.– Objeto y ámbito de aplicación.

I. KAPITULUA
XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua.– Xedea eta aplikazio-eremua.

1.– La presente ley tiene por objeto establecer, en el ámbito de competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, el marco normativo regulador del ejercicio de la actividad y fomento industrial, así como determinar, en el ámbito de la seguridad y calidad industrial, las directrices para la intervención y control administrativo de las instalaciones, aparatos, equipos, procesos y productos industriales.

1.– Hauxe da lege honen xedea: Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumen-eremuan, industrian jarduteko eta industria sustatzeko arauen esparrua zehaztea eta, industriako segurtasuna eta kalitatea dela-eta, Administrazioak esku hartzeko jarraibideak eta industriako instalazioak, tresnak, ekipoak, prozesuak eta produktuak kontrolatzeko jarraibideak zehaztea.

2.– De acuerdo con el referido objeto son fines de la presente ley:

2.– Horixe da xedea, eta helburuak, berriz, beste hauek:

a) La protección del ejercicio de actividades industriales, dentro del marco de libertad de empresa y de establecimiento.

a) Enpresa-askatasunaren eta egoitza jartzeko askatasunaren itzalpean, industrian jardutea babestea.

b) La promoción y control de la seguridad y calidad industrial.

b) Industrien segurtasuna eta kalitatea sustatzea eta kontrolatzea.

c) La protección de la libre circulación de productos industriales, dentro del marco definido por el Derecho Comunitario y por los tratados y convenios internacionales.

c) Europar Batasuneko Zuzenbideak eta nazioarteko hitzarmen eta itunek zehazturiko esparruan, industriako produktuen joan-etorri askea babestea.

d) La determinación del régimen de responsabilidad industrial.

d) Industriako erantzukizun-araubidea zehaztea.

e) La promoción y fomento de la actividad industrial, de la tecnología y de la innovación.

e) Industria-jarduera, teknologia eta berrikuntza sustatzea.

f) La planificación estratégica de la actividad industrial.

f) Industria-jardueraren plangintza estrategikoa.

3.– Las disposiciones contenidas en la presente norma son de aplicación a todos aquellos establecimientos, aparatos, equipos, productos o instalaciones, incluidas las instalaciones energéticas de seguridad industrial, radicados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi, cualquiera que sea su uso, utilización o ubicación.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoan dauden industria, tresna, ekipo, produktu edo instalazio guztiek (baita industria-segurtasuneko instalazio energetikoek ere) bete behar dituzte arau honetako xedapenak, eta berdin dio zertarako diren, nola erabiltzen diren edo non dauden.

4.– Se rigen por la presente ley, en todo lo no previsto en su legislación específica, las actividades de investigación, aprovechamiento y beneficio de los yacimientos minerales y demás recursos geológicos, cualquiera que fuere su origen y estado físico, siempre que se trate de competencias asumidas por esta Comunidad Autónoma.

4.– Eskumena Autonomia Erkidego honen eskuetan baldin badago, meatokiak eta gainerako baliabide geologikoak ikertzeko, aprobetxatzeko eta etekina ateratzeko lanek ere, beren lege berezietan jasota ez duten edozertan, lege hau bete beharko dute, eta berdin dio baliabide horiek zein jatorri duten edo zein egoera fisikotan dauden.

Artículo 2.– Desarrollo normativo.

2. artikulua.– Arauak garatzea.

1.– En materia de industria, corresponde a la Comunidad Autónoma de Euskadi declarar la obligatoriedad de una norma en un determinado ámbito de aplicación o establecer una regulación específica cuando las razones que justifican su necesidad se integren en la protección de intereses públicos cuya competencia le corresponda, o por imperativo de un acuerdo internacional, cuando tenga atribuida su aplicación.

1.– Industria-gaietan, Euskal Autonomia Erkidegoari dagokio halako aplikazio-eremu jakin batean halako arau jakin bat nahitaezkoa dela deklaratzea edo erregulazio berezi bat zehaztea, baldin eta premia hori interes publikoak babestu beharrak badakar eta interes horietako eskumena berari badagokio, edo nazioarteko akordioren batek agindurik, akordio hori aplikatzea bere eskuetan badago.

2.– La ejecución o, en su caso, transposición de normas, en las materias objeto de esta ley, se realizará por los órganos competentes de esta Comunidad Autónoma, siempre que se trate de materias cuya competencia le corresponda.

2.– Lege honetako gaietan, arauen betearazte edo transposiziorik egin beharrik baldin badago, Autonomia Erkidego honetako organo eskudunek egingo dute, baldin eta dena delako gaian eskumena berari badagokio.

3.– Así mismo, de acuerdo con lo establecido en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, la Comunidad Autónoma de Euskadi podrá introducir requisitos adicionales a los previstos en las correspondientes normas estatales, o aprobar una norma autonómica, siempre que la misma suponga en su conjunto un incremento de los niveles de seguridad en relación con la norma equivalente de ámbito estatal.

3.– Eta, Industriako uztailaren 16ko 21/1992 Legean erabakitakoaren arabera, Estatuko arauetan jasotakoez gainera, Euskal Autonomia Erkidegoak beste eskakizun osagarri batzuk ere sar ditzake, edo arau autonomiko bat onartu, baina, horretarako, osotasunean, Estatuko arau baliokidearen aldean segurtasun-maila handiagoa ekarri behar du.

Artículo 3.– Régimen de responsabilidad industrial.

3. artikulua.– Industriako erantzukizunetarako araubidea.

1.– De los daños derivados del ejercicio de actividades industriales, así como de la utilización o funcionamiento de las instalaciones, aparatos, equipos o productos industriales, responderá el titular de los mismos, sin perjuicio de lo establecido en los puntos siguientes y en las normas de derecho privado que resulten de aplicación.

1.– Industrian jarduteak edo industriako instalazioak, tresnak, ekipoak edo produktuak erabiltzeak edo haien funtzionamenduak inolako kalterik eragiten badu, titularra izango da erantzulea, datozen puntuetan eta aplikatu beharreko zuzenbide pribatuko arauetan jartzen duenak bere hartan dirauela.

2.– Los fabricantes, vendedores o importadores de productos, aparatos o equipos sujetos a seguridad industrial son responsables de que los mismos cumplan la reglamentación técnica establecida.

2.– Industriako segurtasun-arauen pean dauden produktu, tresna edo ekipoak fabrikatu, saldu edo inportatzen dituztenak dira gauza horiek arau teknikoak betetzearen erantzule.

3.– Las personas físicas o jurídicas que, en relación con los aparatos, equipos o instalaciones sometidos a la presente ley, intervengan en cualquiera de sus fases de ejecución, utilización, conservación y control son responsables de los daños que sean consecuencia de su intervención y del cumplimiento de las condiciones y requisitos técnicos de seguridad reglamentariamente establecidos. A este respecto, en particular, se considerarán responsables:

3.– Lege honen pean dauden tresna, ekipo edo instalazioak egiten, erabiltzen, zaintzen edo kontrolatzen parte hartzen duten pertsona fisiko eta juridikoei dagokienez, beren lanaren edozein fasetan eragiten dituzten kalteen erantzule izango dira pertsona horiek, baita erregelamenduz ezarrita dauden segurtasuneko baldintza eta eskakizun teknikoak betetzearen erantzule ere. Alde horretatik, hona zer erantzukizun dagokion bakoitzari:

a) El autor del proyecto o de otro tipo de documentación técnica, de diseñar adecuadamente la instalación.

a) Egitasmoa edo beste edozein agiri tekniko egiten duenari instalazioa ondo diseinatzea.

b) El técnico o persona que emita el certificado de inspección final o de dirección de obra, de la adecuación de la obra al proyecto, de la dirección de la ejecución de la misma, de la realización de las comprobaciones y pruebas necesarias, así como de su certificación final.

b) Azken ikuskatzearen edo obra-zuzendaritzaren ziurtagiria egiten duen teknikari edo pertsonari, obra egitasmoaren araberakoa izatea, obra egitearen zuzendaritza, beharrezko egiaztatze eta probak egitea, eta azken ziurtagiria.

c) El titular o, en su caso, usuario de la instalación, de su uso, conservación y mantenimiento adecuado, así como de la acreditación de su cumplimiento reglamentario.

c) Instalazioaren titularraren edo erabiltzaileari, instalazioa ondo erabilita, zainduta eta mantenduta egotea, eta dagokion erregelamendua betetzen dela egiaztatzea.

d) Las empresas autorizadas, de la correcta ejecución o mantenimiento de las instalaciones que se les encomienden, así como del cumplimiento de los requisitos establecidos para ser autorizadas como tales.

d) Enpresa baimendunei, haien esku utzitako instalazioak behar bezala egitea edo mantentzea, eta baimena emateko jarri zitzaizkien baldintzak betetzea.

e) Las empresas distribuidoras o comercializadoras, de que las instalaciones a las que suministren energía, antes de su puesta en servicio y tras modificaciones sustanciales, tengan acreditado el cumplimiento de las condiciones de seguridad establecidas en la correspondiente reglamentación.

e) Energia banatzen edo salerosten duten enpresei, energiaz hornitzen dituzten instalazioek, bai martxan jarri aurretik eta bai sakoneko aldaketaren bat egindakoan, egiaztaturik izan dezatela erregelamenduz ezarritako segurtasun-baldintzak betetzen dituztela.

f) El resto de agentes colaboradores previstos en la presente ley, del cumplimiento reglamentario de las funciones para las que está habilitado.

f) Lege honetan zehazturik dauden gainerako eragile laguntzaileei, habilitazioaren arabera dagozkien eginkizunak erregelamenduan jartzen duen moduan betetzea.

4.– La responsabilidad a que se refiere este artículo se exigirá, en su caso, conforme al régimen de infracciones y sanciones previsto en el Capítulo VI de la presente ley.

CAPÍTULO II
ACTIVIDADES INDUSTRIALES

4.– Beharrezkoa gertatzen bada artikulu honetan zehazturiko erantzukizunak eskatzea, lege honetako VI. kapituluan arau-hauste eta zehapenetarako jasotako araubidearen arabera egin beharko da.

Artículo 4.– Régimen general de autorización y funcionamiento de las actividades industriales.

II. KAPITULUA
INDUSTRIA JARDUERAK

4. artikulua.– Industria-jardueren baimenetarako eta funtzionamendurako araubide orokorra.

1.– A los efectos previstos en la presente ley, se consideran industriales las actividades dirigidas a la obtención, reparación, mantenimiento, transformación o reutilización de productos industriales y el envasado y embalaje, así como el aprovechamiento, recuperación y eliminación de residuos o subproductos, cualquiera que sea la naturaleza de los recursos y procesos técnicos utilizados, en los términos establecidos en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

1.– Lege honen ondorioetarako, hauek dira industria-jarduerak: industriako produktuak lortzeko, konpontzeko, mantentzeko, eraldatzeko edo berriro erabiltzeko jarduerak, ontziratzea eta paketatzea, eta hondarrak edo azpiproduktuak aprobetxatzea, berreskuratzea eta ezabatzea –eta berdin dio zein baliabide edo prozesu tekniko erabiltzen den–, Industriako uztailaren 16ko 21/1992 Legean jartzen duen moduan.

2.– Se reconoce la libertad de ejercicio de actividades industriales, incluido su traslado y ampliación, salvo que por una ley por razones de interés público o por un tratado o convenio internacional se establezca lo contrario.

2.– Industrian jarduteko askatasuna dago, baita industria-jarduerak beste leku batera eramateko eta handitzeko ere, non eta ez den bestelakorik agintzen interes publikoak eragindako lege baten bidez edo nazioarteko hitzarmen edo itun bidez.

3.– Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, para ejercer actividades de carácter industrial se requerirá la inscripción en el Registro de Establecimientos Industriales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en los términos establecidos en el artículo siguiente.

3.– Aurreko paragrafoan xedaturik dagoenari ezer kendu gabe, industrian jardun nahi izatera, Euskal Autonomia Erkidegoko Industrien Erregistroan eman beharko da izena, hurrengo artikuluan jartzen duen moduan.

Artículo 5.– Registro de Establecimientos Industriales.

5. artikulua.– Industrien Erregistroa.

1.– La inscripción en el Registro de Establecimientos Industriales es obligatoria para el ejercicio de una determinada actividad industrial.

1.– Industrian jarduteko, nahitaezkoa da Industrien Erregistroan izena ematea.

2.– La inscripción en el registro produce efectos en toda la Comunidad Autónoma. Su función principal es la de ser el instrumento administrativo destinado a disponer de la información necesaria para la seguridad industrial, así como sobre las actividades industriales y de servicios relacionados con ellas.

2.– Erregistroko izen-emateak Autonomia Erkidego osorako balio du. Batez ere, administraziorako lan-tresna bat da, eta informazioa eskuratzeko da, bai industriako segurtasunerako beharrezko informazioa, bai industria-jarduerei buruzkoa eta bai jarduera horiekin zerikusia duten zerbitzuei buruzkoa.

3.– En los términos que reglamentariamente se establezcan, deberán constar en el Registro de Establecimientos Industriales, como mínimo, los datos generales de las empresas, establecimientos industriales, empresas de servicios industriales y de los agentes colaboradores previstos en el artículo 14 de la presente ley.

3.– Erregelamenduz ezarritako moduan, Industrien Erregistroan jaso beharko dira, gutxienez, enpresen, industrien eta industria-zerbitzuetarako enpresen eta eragile laguntzaileen datu orokorrak (lege honetako 14. artikuluan daude zehazturik nor diren eragile horiek).

4.– Así mismo, la Administración podrá recabar los datos específicos que resulten necesarios para acreditar la dimensión, tales como capacidad productiva, consumo energético, medios materiales y humanos u otros indicadores descriptivos de la actividad industrial, respetando las normas sobre confidencialidad aplicables a cada caso.

4.– Era berean, Administrazioak eska ditzake tamaina egiaztatzeko beharrezkoak diren datu zehatzak, hala nola ekoizteko gaitasuna, energia-kontsumoa, baliabide materialak eta langileak edo industria-jarduera deskribatzeko beste datu adierazgarri batzuk, kasuan-kasuan isilpekotasuna dela-eta aplikatu beharreko arauak errespetatuz.

5.– El procedimiento de inscripción se establecerá de acuerdo con los principios de celeridad, agilidad administrativa y mínimo coste para los sectores industriales objeto de inscripción.

5.– Izena emateko prozedura printzipio hauen araberakoa izango da: bizkor ibiltzea, Administrazioa arin ibiltzea eta izena eman behar duten industriek ahalik eta kosturik txikiena ordaindu behar izatea.

6.– El registro es público. En las disposiciones de desarrollo de la presente ley se establecerán los mecanismos de acceso al registro y de difusión de los datos inscritos, así como las normas necesarias para garantizar la confidencialidad de los datos protegidos por secreto industrial o normas aplicables en cada caso.

6.– Erregistroa publikoa da. Lege hau garatzeko xedapenetan zehaztuko da erregistrora nola iritsi eta horko datuak nola zabaldu, eta baita industriako sekretu-arauen edo kasuan-kasuan aplikatu beharreko arauen pean diren datuak isilpean bermatzeko beharrezko arauak ere.

Artículo 6.– Comercialización de productos industriales.

6. artikulua.– Industriako produktuak salerostea.

1.– Se reconoce la libertad de comercialización de aparatos, equipos o productos industriales, sin más requisitos o limitaciones que las derivadas de los procesos de certificación o declaración de conformidad, cuando existan normas que así lo establezcan.

1.– Industriako tresnak, ekipoak edo produktuak salerosteko askatasuna dago, eta egiaztapenetatik edo adostasun-adierazpenetatik datozenak izango dira eskakizun edo muga bakarrak, halakorik egin beharra badakar arauren batean.

2.– El departamento competente en materia de industria promoverá planes y campañas de comprobación, mediante muestreo, del cumplimiento de las condiciones reglamentarias de seguridad de los productos industriales.

2.– Industria-produktuek arauzko segurtasun-baldintzak betetzen ote dituzten laginketa bidez egiaztatzeko, industriako eskumenak dituen sailak hainbat plan eta kanpaina egingo du.

3.– Cuando se compruebe que determinados productos industriales incumplen las condiciones reglamentarias de seguridad, se ordenará la corrección de los defectos detectados en el plazo que se determine. Si además se aprecian defectos o deficiencias que impliquen un riesgo de daños a las personas o a los bienes, se podrá acordar su retirada del mercado u otras medidas que garanticen su destrucción.

3.– Ikusten baldin bada halako industria-produktu jakin batek ez dituela arauzko segurtasun-baldintzak betetzen, akatsak zuzentzeko aginduko da, eta horretarako epea ere zehaztuko da. Eta, horretaz gainera, pertsonentzat edo ondasunentzat arriskutsu den akatsik igarriz gero, produktua merkatutik kentzea erabaki daiteke, edo deuseztatu egingo dela bermatzeko beste neurri batzuk hartzea.

4.– Las medidas previstas en el punto anterior se adoptarán previa audiencia al interesado, salvo en el caso de peligro inminente, en cuyo caso la audiencia será posterior. Estas medidas se entenderán sin perjuicio de las sanciones que sean procedentes y de las medidas previstas en la legislación laboral.

CAPÍTULO III
SEGURIDAD INDUSTRIAL

4.– Aurreko puntuan zehazturik dauden neurri horiek hartu baino lehenago, interesatuari entzun beharko zaio; arriskua berehalakoa bada, ordea, gero entzungo zaio. Nolanahi ere, neurri hauek hartzeak ez du esan nahi jarri beharreko zehapenik jarriko ez denik eta lan arloko legedian zehaztutako neurririk hartuko ez denik.

Artículo 7.– Objeto de la seguridad industrial.

III. KAPITULUA
INDUSTRIAKO SEGURTASUNA

7. artikulua.– Industriako segurtasunaren xedea.

La seguridad industrial es el sistema de disposiciones obligatorias que tiene por objeto la prevención y limitación de riesgos, así como la protección contra accidentes capaces de producir daños a las personas, a los bienes o al medio ambiente derivados de la actividad industrial o de la utilización, funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones o equipos y de la producción, uso o consumo, almacenamiento o desecho de los productos industriales.

Industriako segurtasuna nahitaezko xedapen-sistema bat da, eta bi helburu ditu: arriskuei aurrea hartzea eta muga jartzea, batetik, eta, bestetik, istripuen aurkako babesa, istripu horiek pertsona, ondasun edo ingurumenari kalte egiteko modukoak badira eta industria-jarduerak sortuak badira, edo instalazioen edo ekipoen erabilerak, funtzionamenduak eta mantentzeak sortuak, edo industriako produktuak ekoiztearen, erabiltzearen edo kontsumitzearen, biltegiratzearen edo zakarretara botatzearen ondorioz sortuak.

Artículo 8.– Administración industrial.

8. artikulua.– Industria Administrazioa.

1.– A los efectos previstos en la presente ley, se considera administración industrial todos aquellos órganos dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma con competencias en materia de industria y, especialmente, en las áreas de seguridad y calidad industrial, de acuerdo con lo establecido en el punto 1 del artículo 4 de la presente ley.

1.– Lege honetan jasotako ondorioetarako, hau da Industria Administrazioa: lege honetako 4. artikuluko 1. puntuan jartzen duenaren arabera, industriako eskumenik duten –bereziki, industriako segurtasunari eta kalitateari dagokienez– eta Autonomia Erkidegoko Administrazioaren menpeko diren erakunde guztiak.

2.– La administración industrial velará por el funcionamiento del sistema de seguridad industrial globalmente considerado. A tal fin, supervisará el adecuado funcionamiento de las instalaciones, aparatos, equipos y productos industriales, mediante la exigencia a los agentes intervinientes y a los titulares de las instalaciones del cumplimiento de sus respectivas obligaciones.

2.– Industria Administrazioaren ardura izango da industriako segurtasun-sistema ondo dabilen zaintzea, sistema orokorki harturik. Horretarako, industriako instalazioak, tresnak, ekipoak eta produktuak ondo ote dabiltzan ikuskatu beharko du, tartean diren eragileei eta instalazioen jabeei dauzkaten betebeharrak betearaziz.

3.– La administración industrial supervisará la idoneidad técnica de las instalaciones, aparatos, equipos y productos industriales, en los términos previstos en los artículos siguientes, sin que ello suponga la aprobación técnica de los mismos.

3.– Industria Administrazioaren ardura izango da industriako instalazioak, tresnak, ekipoak eta produktuak teknikoki egokiak ote diren ikuskatzea, hurrengo artikuluetan zehazturik dagoen moduan. Horrek ez du esan nahi onarpen teknikoa ematen dienik.

Artículo 9.– Régimen general de autorización y funcionamiento de las instalaciones industriales.

9. artikulua.– Industriako instalazioen baimenetarako eta funtzionamendurako araubide orokorra.

1.– Para el funcionamiento de cualquier tipo de aparato, producto o instalación industrial incluido dentro del ámbito de aplicación de la presente ley, sólo se requerirá autorización administrativa cuando así lo establezca la legislación vigente.

1.– Industriako edozein tresna, produktu edo instalazioren funtzionamendurako –lege honen aplikazio-eremuko tresna, produktu eta instalazioei dagokienez betiere–, indarrean dauden legeek hala agintzen dutenean bakarrik beharko da administrazio-baimena.

2.– Fuera del supuesto referido en el punto anterior, el funcionamiento de las instalaciones, aparatos, equipos o productos sometidos a reglamentación de seguridad industrial sólo requerirá la acreditación, ante el órgano competente, del cumplimiento de los requisitos y condiciones técnicas de seguridad reglamentariamente establecidos.

2.– Aurreko puntuko kasuaz landa, industriako segurtasun-arauen pean diren instalazioen, tresnen, ekipoen edo produktuen funtzionamendurako, arau horietako segurtasuneko eskakizun eta baldintza teknikoak betetzen dituztela egiaztatu beharko da, besterik ez, dagokion organoan.

3.– En lo que respecta al ámbito de las condiciones de seguridad, podrán ser objeto de autorización administrativa de carácter excepcional las instalaciones, aparatos, equipos o productos que por su diseño, destino, emplazamiento, ubicación o por cualquier otra circunstancia debidamente justificada no cumplan las prescripciones técnicas vigentes, previa acreditación por el interesado de la adopción de medidas o de la imposición de requisitos alternativos que aporten equivalentes niveles de seguridad.

3.– Segurtasun-baldintzen esparruari dagokionez, zenbait instalazio, tresna, ekipo edo produktuk, nahiz eta, beren diseinuagatik, zertarakoagatik, dauden tokiagatik edo beste edozerengatik –kasuan kasuko gorabehera behar bezala egiaztatu beharko da–, indarrean dauden betebehar teknikoak ez bete, administrazio-baimen berezia lortu ahal izango dute, baldin eta interesatuak egiaztatzen badu beste neurri batzuk hartu dituela edo beste eskakizun batzuk betetzen dituela eta, azkenean, balio bereko segurtasun-maila lortu duela.

Artículo 10.– Reglamentos de seguridad industrial.

10. artikulua.– Industriako segurtasun-erregelamenduak.

1.– Se entiende que un producto, aparato o instalación entra dentro del ámbito de aplicación de la seguridad industrial cuando exista una disposición normativa que establezca los requisitos y condiciones técnicas para su fabricación, comercialización, utilización, instalación o funcionamiento.

1.– Produktu, tresna edo instalazio bat industriako segurtasunaren aplikazio-eremuan egongo da baldin eta arauren bat badago haren fabrikaziorako, salerosketarako, erabilerarako, instalaziorako edo funtzionamendurako eskakizun eta baldintza teknikoak jartzen dituena.

2.– Los reglamentos de seguridad tienen por objeto la prevención y limitación de riesgos derivados de la actividad industrial o de la utilización, funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones, equipos o productos industriales y la protección contra accidentes susceptibles de producir daños o perjuicios a las personas o los bienes, estableciendo:

2.– Segurtasun-erregelamenduak arriskuei aurrea hartu eta muga jartzeko eta istripuen aurka babesteko dira. Arrisku horiek industria-jarduerak dakartzanak edo industriako instalazioen, ekipoen edo produktuen erabilerak, funtzionamenduak eta mantentzeak dakartzatenak dira, eta istripuak, berriz, pertsona edo ondasunei kalte edo galerak ekartzeko modukoak. Erregelamenduetan honako hauek zehaztuko dira:

a) Las condiciones y requisitos técnicos.

a) Baldintza eta eskakizun teknikoak.

b) Las obligaciones de los profesionales que intervienen en el diseño, ejecución, utilización y mantenimiento de instalaciones, equipos y productos.

b) Instalazioak, ekipoak eta produktuak diseinatzen, egiten, erabiltzen eta mantentzen parte hartzen duten profesionalen betebeharrak.

c) Los controles previos y los periódicos necesarios.

c) Aurretiaz eta aldian-aldian egin beharreko kontrolak.

3.– Los reglamentos de seguridad utilizarán, salvo excepciones que lo justifiquen, el sistema de referencia a normas, y podrán ir acompañados de las especificaciones y exigencias que se consideren necesarias en orden a su adecuada utilización y aplicación. Así mismo, establecerán aquellos requisitos y condiciones técnicas que respondan a un incremento de los niveles de seguridad industrial, utilizando para ello las mejores tecnologías disponibles en cada momento.

3.– Sistema modura, eta arrazoizko salbuespenetatik landa, segurtasun-erregelamenduek arau-erreferentziak erabiliko dituzte, eta, horiekin batera, erregelamendua ondo erabili eta aplikatzeko beharrezko iritzitako zehaztasun eta betebeharrak ere bai. Era berean, industriako segurtasun-maila handitu beharra baldin badago, areagotze horri erantzuteko beharrezko eskakizun eta baldintzak ezarriko dituzte, eta, horretarako, unean-unean eskuragarri dauden teknologiarik onenak erabiliko.

Artículo 11.– Reglamentos sectoriales.

11. artikulua.– Arlokako erregelamenduak.

Los reglamentos de seguridad, de acuerdo con su objeto y ámbito de aplicación, pueden referirse a aspectos de carácter general (procedimiento, instaladores, empresas) o sectorial. Estos últimos, se incluirán en alguno de los siguientes sectores:

Beren xedea eta aplikazio-eremua aintzat hartuta, segurtasun-erregelamenduek gai orokorrak landu ditzakete (prozedura, instalatzaileak, enpresak) edo arlokako gaiak. Azken gaiok arlo hauetakoren batekoak izango dira:

– Almacenamientos de productos químicos.

– Produktu kimikoak biltegiratzea.

– Instalaciones de gas, de calefacción, de climatización y de agua caliente sanitaria.

– Gas-instalazioak, berotze-instalazioak, klimatizazio-instalazioak eta etxeetarako ur beroko instalazioak.

– Instalaciones frigoríficas y de protección contra incendios.

– Hozkailu-instalazioak eta suteen aurkako babesa.

– Aparatos elevadores y aparatos a presión.

– Igogailuak eta presio bidez dabiltzan tresnak.

– Seguridad de productos y de máquinas.

– Produktuen eta makinen segurtasuna.

– Prevención de accidentes graves.

– Istripu larriei aurrea hartzea.

– Vehículos.

– Ibilgailuak.

– Instalaciones radiactivas.

– Instalazio erradioaktiboak.

– Instalaciones de producción, distribución y almacenamiento de energía o cualquier producto energético.

– Energia edo edozein energia-produktu ekoizteko, banatzeko eta biltegiratzeko instalazioak.

– Cualquier otra materia sometida a reglamentación de seguridad industrial.

– Industriako segurtasunari buruzko arauak bete behar dituen beste edozein gai.

Artículo 12.– Cumplimiento reglamentario.

12. artikulua.– Nahitaezko betebeharrak.

1.– Todas las instalaciones, aparatos, equipos o productos sometidos a normas de seguridad industrial, con carácter previo a su uso o funcionamiento, deben acreditar el cumplimiento de las condiciones y requisitos de seguridad industrial establecidos en las correspondientes disposiciones normativas.

1.– Industriako segurtasun-arauen pean dauden instalazio, tresna, ekipo eta produktu guztiek, inork erabili baino lehenago edo funtzionatzen hasi baino lehenago, arauetan zehazturik dauden industriako segurtasun-baldintzak eta eskakizunak betetzen dituztela egiaztatu beharko dute.

2.– El cumplimiento de las disposiciones de seguridad, de acuerdo con las disposiciones que sean aplicables en cada caso, se acreditará por alguno de los siguientes medios:

2.– Segurtasun-xedapen horiek benetan betetzen dituztela egiaztatzeko, kasuan-kasuan aplikatu beharreko xedapenen arabera, honako bide hauetakoren bat erabili beharko da:

a) Por declaración del titular de las instalaciones, fabricante, representante, distribuidor o importador del producto.

a) Instalazioen titularraren edo produktuen fabrikatzailearen, ordezkariaren, banatzailearen edo inportatzailearen adierazpena.

b) Por certificación o acta de agente colaborador de los previstos en el artículo 14 de esta ley.

b) Eragile laguntzailearen egiaztagiria (lege honetako 14. artikuluan dago zehazturik nor diren eragileok).

c) Por cualquier otro medio de comprobación previsto en el Derecho Comunitario y en la legislación aplicable.

c) Aplikatu beharreko legeetan eta Europar Batasuneko Zuzenbidean zehazturiko beste edozein egiaztatze-bide.

Artículo 13.– Potestad de control e intervención de la administración industrial.

13. artikulua.– Industria Administrazioaren kontrol-ahalmena eta esku hartzeko almena.

1.– El control del funcionamiento de las instalaciones, aparatos, equipos o productos sujetos a seguridad industrial que se efectúe por los servicios técnicos dependientes de la administración industrial, sin perjuicio de lo establecido en el punto siguiente, se realizará vía auditoría o por muestreo. Estos controles se ajustarán a los siguientes criterios:

1.– Hurrengo puntuan ezarritakoak bere hartan dirauela, Industria Administrazioaren menpeko zerbitzu teknikoek ikuskaritza edo laginketa erabiliko dute industriako segurtasun-arauen menpe dauden instalazioen, tresnen, ekipoen edo produktuen funtzionamendua kontrolatzeko. Kontrol horiek irizpide hauek bete beharko dituzte:

a) Tendrán carácter periódico, en función de los planes de auditoría o de control que se aprueben por los órganos competentes.

a) Aldian-aldian egin beharrekoak izango dira, organo eskudunek onartzen dituzten ikuskaritzako edo kontroleko planen arabera.

b) Se establecerán procesos integrales de control, que incluirán tanto las instalaciones, aparatos, equipos o productos afectados como a los agentes intervinientes.

b) Kontrol-prozesu integralak ezarriko dira, bai instalazio, tresna, ekipo eta produktuetarako, bai parte hartzen duten eragileentzako.

c) El grado de intervención se evaluará, prioritariamente, teniendo en cuenta las demandas sociales, así como la siniestralidad y la peligrosidad intrínseca de las instalaciones.

c) Zertan eta noraino esku hartu erabakitzeko, gizartearen eskakizunak, instalazioetako istripuak eta instalazioen berezko arriskugarritasun-maila hartuko dira kontuan batez ere.

2.– Fuera de los supuestos previstos en el punto anterior, la administración industrial intervendrá de forma directa, ejerciendo funciones inspectoras o de control técnico, únicamente en los supuestos siguientes:

2.– Aurreko puntuko kasuetatik kanpora, Industria Administrazioak kasu hauetan bestetan ez du zuzenean esku hartuko eta ikuskaritzako eta kontrol teknikoko lanak egingo:

a) Cuando exista una norma que prevea con carácter preceptivo y obligatorio la referida intervención.

a) Arauren batean zehazturik dagoenean nahitaezkoa dela esku-hartze hori egitea.

b) Siempre que exista una denuncia relacionada con la ejecución o funcionamiento de una instalación sujeta a reglamentación industrial que se califique como fundada y para cuyo esclarecimiento sea necesaria la realización de una inspección.

b) Industriako arauak bete behar dituen instalazioren bat egitearekin edo haren funtzionamenduarekin zerikusia duen salaketaren bat dagoenean, baldin eta salaketa oinarritutzat jotzen bada eta, hura argitzeko, ikuskaritza-lana egitea ezinbestekoa bada.

c) En caso de accidente derivado del proceso de ejecución o de funcionamiento de una instalación sujeta a reglamentación industrial, siempre que se considere que la correspondiente inspección es necesaria para el esclarecimiento de los hechos o para la determinación de responsabilidades.

c) Istripuren bat gertatzen denean eta istripu hori industriako arauak bete behar dituen instalazioren bat egiteko prozesuaren edo funtzionamendu-prozesuaren ondorio denean, baldin eta dagokion ikuskatze-lana beharrezkotzat jotzen bada zer gertatu den argitzeko edo erantzukizuna norena den zehazteko.

3.– El personal dependiente de la administración industrial que realice la inspección tendrá en el ejercicio de esta función la consideración de agente de la autoridad, y se hallará facultado para acceder, en su caso sin previo aviso, tras su identificación, a las instalaciones en las que se desarrollen actividades objeto de esta ley.

3.– Ikuskaritza-lana egiten duten Industria Administrazioko langileak, lan horretan, agintaritzaren agentetzat hartuko dira, eta, beren buruak identifikaturik, nahi badute, aurretiaz abisatu gabe sar daitezke lege honetan arauturik dauden jardueretan aritzen diren instalazioetara.

4.– De toda visita de inspección se levantará un acta descriptiva de los hechos, cuyo contenido se ajustará al reglamentariamente previsto y en la que se harán constar las alegaciones que se formulen a la misma por los interesados. Estas actas gozan de la presunción de certeza y valor probatorio en relación con los hechos que consten en las mismas, sin perjuicio de la consideración conjunta de las pruebas que puedan contradecir el acta, tanto si son aportadas por los interesados como si son incorporadas de oficio al procedimiento. Todo ello con arreglo a la regulación legal del régimen probatorio.

4.– Ikuskaritza-bisita guztietan, zer gertatu den azaltzeko akta bat egin beharko da; akta horren edukia erregelamenduz erabakitakoa izango da, eta interesatuek alegaziorik aurkezten badiote, horiek ere jaso beharko dira. Azaltzen dituzten gertakariei dagokienez, eta kontrakorik ezean, halako aktak gauza ziurtzat hartu behar dira eta froga-balioa izango dute; nolanahi ere, aktaren aurkako frogak kontuan har daitezke batera, bai interesatuek aurkeztutakoak badira eta bai ofizioz prozeduran sartutakoak badira. Dena ere legez ezarritako froga-araubideari jarraituz.

Artículo 14.– Agentes colaboradores.

14. artikulua.– Eragile laguntzaileak.

1.– A los efectos previstos en la presente ley, se consideran agentes colaboradores todas aquellas entidades que acrediten ante esta Comunidad Autónoma la solvencia técnica y financiera e imparcialidad necesarias para realizar su cometido, el cumplimiento de las disposiciones técnicas que se dicten, así como el cumplimiento de los requisitos legal o reglamentariamente establecidos para el ejercicio de funciones relacionadas con la seguridad industrial, en los términos establecidos en la presente ley. Podrán tener la consideración de agentes colaboradores los siguientes:

1.– Lege honek dakartzan ondorioetarako, halako erakunde batzuk eragile laguntzailetzat hartuak izateko, erakunde horiek Autonomia Erkidego honi egiaztatu behar diote badituztela beren zeregina betetzeko gaitasun tekniko eta finantzazkoa eta beharrezko inpartzialtasuna, betetzen dituztela agindutako xedapen teknikoak, eta betetzen dituztela, orobat, industriako segurtasunarekin zerikusia duten eginkizunetan aritzeko eskakizunak –legez edo erregelamenduz zehaztuak–, lege honetan ezarrita dagoen moduan. Hauek hartu ahal izango dira eragile laguntzailetzat:

a) Los autorizados como organismos de control o de certificación o como laboratorios de ensayo o de calibración.

a) Kontrolerako edo egiaztapenerako erakunde modura edo saiakuntza edo kalibrazio laborategi modura baimendutakoak.

b) Los técnicos titulados competentes y los profesionales o empresas autorizados en alguna de las especialidades reglamentariamente previstas.

b) Teknikari tituludun gaitasundunak eta erregelamenduetan aurreikusitako espezialitateetakoren batean baimendurik dauden profesional edo enpresak.

c) Las empresas distribuidoras o comercializadoras de cualquier producto energético.

c) Edozein energia-gai banatu edo salerosten duten enpresak.

d) Los concesionarios de un servicio público sometido a normas de seguridad industrial.

d) Industriako segurtasun-arauak bete behar dituen zerbitzu publiko baten emakidadunak.

e) Los colegios o consejos profesionales que tengan legal o estatutariamente atribuidas funciones de colaboración en materia de industria.

e) Industria-kontuetan laguntzeko eginkizunak dauzkaten elkargo edo kontseilu profesionalak. Legez edo estatutuetan izendatuta eduki behar dituzte eginkizunak.

f) Organismos de normalización y entidades de acreditación en sus actuaciones comunes para la calidad y seguridad industrial.

f) Normalizaziorako eta egiaztapenerako erakundeak, batera aritzen direnetan industriako kalitate eta segurtasunerako.

g) Otras entidades que, en virtud de lo establecido en la correspondiente reglamentación, tengan atribuidas funciones de colaboración con la Administración en materia de seguridad.

g) Dagokion erregelamenduaren arabera, Administrazioarekin segurtasun-gaietan lankidetzan aritzeko zereginak dauzkaten beste erakunde batzuk.

2.– Los agentes colaboradores podrán intervenir, además de en el control del funcionamiento de las instalaciones industriales, en los procedimientos de autorización o puesta en servicio de las mismas. En este caso, con carácter previo, el órgano competente en materia de industria determinará reglamentariamente:

2.– Eragile laguntzaileek, industriako instalazioen funtzionamendua kontrolatzeko prozeduretan ez ezik, instalazio horiek baimentzeko edo martxan jartzeko prozeduretan ere parte hartu ahal izango dute. Halakoetan, industriako eskumenak dituen organoak gauza hauek zehaztu beharko ditu aurretiaz, erregelamendu bidez:

a) Los requisitos y condiciones que deban cumplir los referidos agentes.

a) Eragile horiek bete beharreko eskakizunak eta baldintzak.

b) Los campos reglamentarios en los que la referida intervención se pueda producir.

b) Esku-hartze hori erregelamenduetako zein esparrutan gerta daitekeen.

c) Los procedimientos y sistemas de control a los que tales agentes se deban someter.

c) Eragile horiek bete behar dituzten kontroleko prozedurak eta sistemak.

3.– Los certificados, actas de inspección o control u otros actos emitidos o realizados por cualquiera de estos organismos, cuando actúen ejerciendo funciones propias de la Administración, tienen el mismo valor y eficacia que los emitidos por ésta y podrán ser objeto de reclamación ante el órgano competente en materia de industria. Contra la resolución de estas reclamaciones se podrán interponer los recursos que legalmente procedan.

3.– Administrazioaren berezko eginkizunetan ari badira, erakunde horiek egiten dituzten ziurtagiriak, ikuskatze edo kontrol aktak edo bestelako egintzak Administrazioak berak egindakoen balio eta eraginkortasun berbera izango dute, eta haien aurka erreklamazioa jar daiteke industriako eskumenak dituen organoan. Erreklamazio horien ebazpenen aurka, berriz, legez zehazturik dauden errekurtsoak jar daitezke.

4.– Los agentes colaboradores están obligados a comunicar al órgano competente cualquier accidente del que tengan conocimiento y esté relacionado con la ejecución, uso o funcionamiento de una instalación, aparato o producto industrial que se encuentre dentro de su ámbito reglamentario de intervención. Así mismo, en los casos de grave riesgo de accidente o emergencia, están obligados a adoptar las medidas preventivas necesarias, comunicándolo de inmediato al órgano competente, que deberá proceder a su inmediata ratificación o revocación.

4.– Istripuren baten berri izaten badute, eta istripuak erregelamenduz dagokien esku-hartze eremuko industriako instalazio, tresna edo produkturen bat egitearekin, erabiltzearekin edo haren funtzionamenduarekin zerikusirik badu, eragile laguntzaileek organo eskudunari jakinarazi behar diote, derrigor. Eta istripu-arrisku larria edo larrialdiren bat baldin badago, aurretiazko beharrezko neurriak hartu, eta organo eskudunari jakinarazi beharko diote berehala, eta hark berretsi edo baliogabetu egingo ditu segituan.

5.– Así mismo, los agentes colaboradores deben conservar toda la documentación relativa al ejercicio de su actividad relacionada con la seguridad industrial. Los documentos que se refieren a las inspecciones y controles deberán conservarse durante un plazo mínimo de diez años, salvo que reglamentariamente se establezca otro distinto.

5.– Era berean, industriako segurtasunaren inguruan egiten duten lanari buruzko agiri guztiak gordeta eduki behar dituzte eragile laguntzaileek. Ikuskatze-lanei eta kontrolei buruzko agiriak gutxienez hamar urtez gorde behar dituzte, non eta erregelamenduz ez den beste eperen bat zehazten.

6.– Los agentes colaboradores operarán de forma que se garanticen la imparcialidad y la objetividad, así como la confidencialidad, en el ejercicio de sus intervenciones.

6.-Eragile laguntzaileek, beren lanean, inpartzialtasuna eta objektibotasuna bermatu beharra daukate, bai eta isilpekotasuna ere.

7.– Los agentes colaboradores vendrán obligados, en los términos en los que reglamentariamente se exija, como requisito previo a la efectividad de la autorización, a suscribir pólizas de seguro que cubran los riesgos de responsabilidad en la cuantía que se establezca, sin que la misma limite dicha responsabilidad.

7.– Baimena eraginkorra izango bada, eragile laguntzaileak behartuta egongo dira, erregelamenduz eskatzen den moduan, erantzukizun-arriskuak babestuko dituzten aseguru-polizak sinatzera; polizek zehazten den zenbatekoaren araberakoak izan beharko dute, baina zenbateko horrek ez du mugatuko aipatutako erantzukizuna.

Artículo 15.– Consejo Vasco de Seguridad Industrial.

15. artikulua.– Industria Segurtasunerako Euskal Kontseilua.

1.– Se crea el Consejo Vasco de Seguridad Industrial, adscrito al departamento competente en materia de industria. Será el órgano consultivo y de participación de los sectores representativos de intereses sociales y actividades relacionadas con la seguridad industrial. Este órgano participará en la elaboración, consulta y seguimiento de la política de seguridad industrial de esta Comunidad Autónoma, impulsando y coordinando planes de actuación en la materia.

1.– Industria Segurtasunerako Euskal Kontseilua sortzen da, industria-gaietan eskumena duen sailari atxikita. Industria-segurtasunaren arloko gizarte-interes eta jarduerak ordezkatzen dituzten sektoreek aholku eman eta parte hartzeko organoa izango da. Organo horrek parte hartuko du Autonomia Erkidego honen industria-segurtasunerako politika taxutzen, aholku ematen eta jarraipena egiten, arlo honetan jarduteko planak bultzatuz eta koordinatuz.

2.– La composición y normas de funcionamiento del Consejo Vasco de Seguridad Industrial se establecerán reglamentariamente, de acuerdo con lo establecido en la presente ley, y se podrá regular la existencia de una comisión permanente con competencias delegadas del consejo, así como de los comités que se estimen convenientes, en especial para colaborar en las tareas reglamentarias y coordinar las actuaciones en materia de organismos de control.

2.– Industria Segurtasunerako Euskal Kontseiluaren osaera eta jarduera-arauak erregelamendu bidez ezarriko dira, lege honetan xedatutakoaren arabera. Batzorde iraunkor bat ere arautu ahal izango da, kontseiluak haren esku utzitako eskumenak baliatuko dituena, eta beharrezkotzat jotako komiteak ere bai, erregelamendu-lanetan laguntzeko eta kontrolerako organoen jarduna koordinatzeko batik bat.

3.– La organización y el régimen de funcionamiento interno serán establecidos por el propio consejo, de acuerdo con las normas y disposiciones administrativas vigentes.

3.– Kontseiluak berak ezarriko ditu bere antolaketa eta barne-araudia, indarrean dauden arau eta xedapen administratiboen arabera.

Artículo 16.– Documentación técnica industrial.

16. artikulua.– Industriako agiri teknikoak.

1.– La Administración dispondrá de la documentación con contenido técnico que deba presentarse ante la misma, siempre que se trate de documentos previstos y regulados en los correspondientes reglamentos técnicos en materia de seguridad industrial. Este poder de disposición se ejercerá conforme a lo establecido en normas reguladoras de la propiedad intelectual e industrial y, en su caso, de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

1.– Industriako segurtasuneko erregelamendu teknikoetan aurreikusirik eta arauturik baldin badaude, Administrazioak bere eskura izango ditu aurkeztu behar zaizkion agiri tekniko guztiak. Agiriak eskura izateko ahalmen hori jabetza intelektualeko eta industrialeko arauetan agindurik dagoenaren arabera erabili beharko da, edo, bestela, azaroaren 26ko 30/1992 Legean jartzen duenaren arabera, hau da, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen arabera.

2.– Así mismo, siempre que de acuerdo con la correspondiente reglamentación técnica esté prevista la intervención de alguno de los agentes colaboradores regulados en el artículo 14 de la presente ley, éstos están obligados a emitir la referida documentación técnica cuando la ejecución de la instalación se haya efectuado y la misma sea técnicamente correcta.

2.– Eta, dagozkion arau teknikoen arabera, lege honetako 14. artikuluan arauturik dauden eragile laguntzaileetakoren batek ere parte hartu behar badu, aipatutako agiri teknikoak egin beharko ditu eragile horrek, derrigor, instalazioa egiten amaitzen denean eta teknikoki zuzena denean.

Artículo 17.– Adopción de medidas cautelares en supuestos de riesgo.

17. artikulua.– Arriskurik badago, zuhurtziako neurriak hartzea.

1.– El departamento competente en materia de industria podrá paralizar o adoptar cualquier otro tipo de medida cautelar en relación con el funcionamiento de una actividad o instalación industrial siempre que la misma adolezca de defectos que determinen que su funcionamiento implique un riesgo de daños a las personas o a los bienes. Las medidas adoptadas serán proporcionales al riesgo y las estrictamente necesarias para evitar la materialización del mismo.

1.– Industriako jarduera edo instalazioren batek akatsak baldin baditu eta, funtzionatzen jarraituz gero, horrek arriskua badakar pertsonentzat edo ondasunentzat, industriako eskumenak dituen sailak bere esku izango du hura geldiaraztea edo beste edozein zuhurtziako neurri hartzea. Neurri horiek arriskuaren heinekoak izango dira, eta arriskuak aurrera ez egiteko behar direnak soil-soilik.

2.– Las medidas cautelares se adoptarán de acuerdo con el procedimiento que reglamentariamente se establezca. A estos efectos, la referida reglamentación tendrá en cuenta los siguientes criterios:

2.– Zuhurtziako neurri horiek zein prozeduraren arabera hartu behar diren erregelamendu bidez erabakiko da. Halakoetan, erregelamenduak irizpide hauek izan beharko ditu kontuan:

a) Las medidas adoptadas durarán hasta la desaparición del riesgo que las motivó y no podrán exceder del tiempo estrictamente necesario para la subsanación de las deficiencias o para la adopción de otro tipo de actuaciones.

a) Neurri horiek arriskua desagertu arte iraungo dute –harrarazi zituen arriskua desagertu arte–, eta akatsak konpontzeko behar den denbora edo beste neurri-mota batzuk hartzeko beharrezko denbora gainditu gabe, betiere.

b) Estas medidas podrán ser adoptadas directamente por los técnicos inspectores y por los agentes colaboradores cuando estén ejerciendo funciones relacionadas con la seguridad industrial.

b) Neurri horiek zuzenean teknikari ikuskatzaileek har ditzakete, edo, industriako segurtasunaren inguruko eginkizunetan ari direnean, eragile laguntzaileek.

Dichas medidas deberán ser inmediatamente ratificadas o revocadas por el órgano competente.

Neurriok berehala berretsi edo baliogabetu beharko ditu organo eskudunak.

c) En cualquier caso, la adopción de un tipo concreto de medida cautelar deberá efectuarse de forma técnicamente motivada, poniéndose de manifiesto la relación o nexo causal que existe entre el funcionamiento de la instalación o actividad y el riesgo.

c) Edonola ere, zuhurtziako neurri jakin bat hartzekotan, teknikoki arrazoiturik egin beharko da, eta dena delako instalazioaren funtzionamenduaren edo jardueraren eta arriskuaren artean zein harreman edo lotura kausal dagoen azaldu beharko da.

d) La medida de paralización sólo se podrá adoptar cuando el funcionamiento de la instalación implique un riesgo grave e inminente de daños. Esta paralización podrá ser total o parcial, y deberá acordarse la paralización parcial siempre que, cumpliéndose la misma finalidad, sea técnicamente posible.

d) Instalazioren bat geldiarazteko, haren funtzionamenduak kalteak sortzeko arrisku larria eta berehalakoa ekarri behar du, nahitaez. Erabat geldiaraz daiteke, edo zatiren bat geldiaraz daiteke; zatiren bat geldiarazita teknikoki posible bada helburua betetzea, zati hori geldiaraztea erabaki behar da, beti.

3.– Las medidas cautelares se adoptarán sin perjuicio de las sanciones que se pudieran imponer por la infracción cometida, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo VI de esta ley.

CAPÍTULO IV
CALIDAD INDUSTRIAL

3.– Zuhurtziako neurriak gorabehera, egindako arau-hausteari dagozkion zehapenak ezarri egingo dira, lege honetako VI. kapituluan xedaturik dagoen moduan.

Artículo 18.– Calidad industrial.

IV. KAPITULUA
INDUSTRIAREN KALITATEA

18. artikulua.– Industriaren kalitatea.

1.– A los efectos previstos en la presente ley, se entiende por calidad industrial el conjunto de procesos, requisitos y condiciones técnicas establecidos en una norma de naturaleza privada, reguladora tanto de los procesos productivos y de gestión como de las especificaciones técnicas de los productos, aparatos o equipos industriales, cuyo cumplimiento no es obligatorio por no venir impuesto por una disposición normativa.

1.– Lege honetan aurreikusita daudenetarako, honako hau da industriaren kalitatearen definizioa: izaera pribatuko arau batean ezarritako prozesu, eskakizun eta baldintza teknikoen multzoa, ekoizpen eta kudeaketa prozesuak zein industriako produktu, tresna edo ekipoen zehaztapen teknikoak arautzen dituena; hori betetzea ez da nahitaezkoa izango, ez delako arauzko xedapen batek agintzen duen zerbait.

2.– Cuando las normas a las que se refiere el párrafo anterior sean exigibles por una disposición de carácter normativo, pasarán a formar parte del ámbito de la seguridad industrial, en los aspectos que afecten a la misma.

2.– Aurreko paragrafoan aipatzen diren arauak arauzko xedapen baten bidez agindutakoak baldin badira, industriako segurtasunaren arloko bihurtuko dira, segurtasun horri dagozkionetan.

Artículo 19.– Infraestructura para la calidad industrial.

19. artikulua.– Industriaren kalitaterako azpiegitura.

1.– La administración industrial podrá establecer los requisitos y condiciones de organización y funcionamiento que deberán cumplir, para su autorización por esta Comunidad Autónoma, los agentes, públicos o privados, que constituyen la infraestructura para la calidad industrial, incluidos los organismos de normalización y de acreditación, entidades de certificación y laboratorios de ensayo y calibración.

1.– Industria Administrazioak industriaren kalitaterako azpiegitura osatzen duten eragile publiko zein pribatuek bete beharreko antolakuntza eta funtzionamenduko eskakizun eta baldintzak ezarri ahal izango ditu, Autonomia Erkidego honetan jarduteko aukera izan dezaten. Eragileon artean sartzen dira normalizazio eta egiaztapenerako erakundeak, ziurtapenerako erakundeak eta saiakuntza eta kalibrazioko laborategiak.

2.– La Administración de la Comunidad Autónoma promoverá el desarrollo y mejora del nivel de competitividad del tejido industrial vasco, mediante el fomento de la eficiencia y flexibilidad de los procesos de producción y distribución, de los sistemas de organización y calidad en la gestión. En particular, se fomentará:

2.– Autonomia Erkidegoko Administrazioak Euskadiko industria-sarearen lehiakortasuna garatzea eta hobetzea bultzatuko du, hain zuzen ere ekoizpen eta banaketa prozesuen, antolaketa-sistemen eta kudeaketako kalitatearen eraginkortasuna eta malgutasuna bultzatuta. Bereziki, honako hauek bultzatuko dira:

a) La participación de todos los sectores e intereses de la actividad económica y social en la normalización, así como en su difusión, y en la certificación de conformidad a normas.

a) Ekonomia eta gizarte arloko jarduerako sektore eta interes guztiek parte hartzea bai normalizazioan eta normalizatze hori hedatzeko prozesuan eta bai ziurtapenean, betiere arauekin bat etorriz.

b) La información, consulta y participación de los trabajadores.

b) Langileen informazioa, kontsulta eta parte-hartzea.

c) La existencia de entidades de normalización, acreditación, certificación, inspección y ensayo con demostrada capacidad técnica, para que puedan ser reconocidas en el ámbito europeo e internacional.

c) Normalizazio, egiaztapen, ziurtapen, ikuskapen eta saiakuntzako erakundeak egotea, behar besteko gaitasun teknikoarekin, Europan eta nazioartean aitormena lor dezaten.

d) La implantación y mejora de los sistemas de gestión de la calidad en las empresas.

d) Enpresetan kalitatea kudeatzeko sistemak ezarri eta hobetzea.

e) La sensibilización, divulgación y formación en materia de calidad.

e) Kalitatearen inguruko sentsibilizazio eta hedapen lana egin eta prestakuntza eskaintzea.

f) La elaboración de estudios y propuestas de actuaciones encaminadas a diseñar nuevos instrumentos para la mejora de la gestión empresarial y la difusión de su utilización.

f) Enpresetako kudeaketa hobetu eta kudeaketa-modu horren erabilera hedatzeko tresna berriak prestatzea helburu duten azterlan eta jarduera-proposamenak egitea.

g) La responsabilidad social corporativa.

CAPÍTULO V
PROMOCIÓN INDUSTRIAL

g) Erantzukizun sozial korporatiboa.

Artículo 20.– Planes estratégicos.

V. KAPITULUA
INDUSTRIA SUSTATZEA

20. artikulua.– Plan estrategikoak.

El departamento competente en materia de industria elaborará planes estratégicos cuatrienales de actividad industrial, de carácter interinstitucional, en cuya elaboración participarán todos los agentes sociales y económicos implicados. Estos planes versarán sobre los diagnósticos, los principios, los objetivos, las políticas, los instrumentos, la financiación y la evaluación de las políticas industriales previstas en esta ley. Se remitirán al Parlamento Vasco para su debate, y se realizará una evaluación periódica de su grado de ejecución.

Industriako eskumena daukan sailak industria-jarduerari buruzko lau urteko plan estrategikoak egingo ditu. Planak erakundeen artekoak izango dira eta gaiarekin zerikusia duten gizarte eta ekonomia eragile guztiek hartuko dute parte. Gai hauek jorratuko dituzte planek: lege honetan aurreikusten diren industria-politiken diagnostikoak, printzipioak, helburuak, politikak, baliabideak, finantzaketa eta ebaluazioa. Eusko Legebiltzarrari bidaliko zaizkio plan horiek, eztabaida ditzan, eta haien betetze-mailari buruzko ebaluazioa egingo da aldian-aldian.

Artículo 21.– Programas de promoción industrial.

21. artikulua.– Industria sustatzeko programak.

1.– Con el fin de contribuir al desarrollo de un modelo económico de crecimiento sostenible, que posibilite seguir avanzando en términos de competitividad, productividad, solidaridad y equilibrio territorial, la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco adoptará programas de promoción de la actividad industrial.

1.– Hazkunde iraunkorreko ekonomia-eredu bat sustatzen laguntzeko eta horren bidez lehiakortasunean, produktibitatean, solidaritatean eta lurraldeen arteko orekan aurrera egin ahal izateko, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak industria sustatzeko programak abiaraziko ditu.

2.– Los referidos programas tendrán como objetivos básicos los siguientes:

2.– Aipatutako programa horiek ondorengo oinarrizko helburuak izango dituzte:

a) El desarrollo, la modernización y competitividad de la actividad industrial.

a) Industria-jarduera garatu, modernizatu eta lehiakor egitea.

b) La mejora del nivel tecnológico y de la proyección internacional de las empresas.

b) Enpresen maila teknologikoa eta nazioartekotasuna areagotzea.

c) El incremento y promoción de los servicios técnicos de valor añadido relacionados con la actividad industrial y con los nuevos modelos de negocio.

c) Industria-jarduerarekin eta negozio-eredu berriekin zerikusia duten balio erantsiko zerbitzu teknikoak areagotzea eta sustatzea.

d) La adecuada financiación de la industria, con especial atención a las empresas de pequeña y mediana dimensión.

d) Industria modu egokian finantzatzea, eta horretan arreta berezia eskaintzea enpresa txiki eta tartekoei.

e) El desarrollo armónico del conjunto del país para reforzar su cohesión económica y social. En particular, el desarrollo de las zonas en las que exista una especial situación de desempleo o resulten gravemente afectadas por el declive social.

e) Herrialde osoa modu orekatuan garatzea, kohesio ekonomiko eta soziala sendoagoa izan dadin. Eta, zehazkiago, langabeziaren ondorioz edo gizarte-egoeraren gainbeheraren eraginez bereziki kaltetuta dauden eskualdeen garapena bultzatzea.

f) El fomento de la cooperación interempresarial que tenga como objetivo la potenciación de asociaciones, grupos y otras entidades de carácter empresarial.

f) Enpresen arteko elkarlana bultzatzea, enpresen elkarte, talde eta beste erakunde batzuk sor daitezen.

g) La evolución del tejido industrial hacia productos y procesos medioambientales sostenibles y energéticamente más eficientes.

g) Industriek ingurumenarentzat iraunkorrak diren eta energiaren ikuspegitik eraginkorragoak diren produktu eta prozesuetara jotzea.

h) El desarrollo de la investigación básica y aplicada.

h) Oinarrizko ikerketa eta ikerketa aplikatua garatzea.

i) El desarrollo de las cualificaciones específicas de los trabajadores.

i) Langileen prestakuntza espezifikoak garatzea.

j) El fomento de la información, consulta y participación de los trabajadores.

j) Langileen informazioa, kontsulta eta parte-hartzea sustatzea.

k) El fomento de la responsabilidad social corporativa.

k) Erantzukizun sozial korporatiboa sustatzea.

3.– El Gobierno Vasco podrá establecer en el ámbito de sus competencias cláusulas tendentes a prevenir posibles deslocalizaciones.

3.– Eusko Jaurlaritzak zenbait klausula jarri ahal izango ditu, bere eskumenen eremuan, industrien lekualdatzeei aurrea hartzeko.

4.– De acuerdo con los objetivos previstos en este artículo, la promoción o política industrial de la Comunidad Autónoma del País Vasco se articula en los siguientes sectores:

4.– Artikulu honetan aipatzen diren helburuekin bat etorriz, Euskal Autonomia Erkidegoko industriaren sustapena edo industria-politika ondorengo arloetan banatzen da:

a) Promoción y ordenación industrial.

a) Industria sustatu eta antolatzea.

b) Sociedad de la información y del conocimiento.

b) Informazioaren eta ezagutzaren gizartea.

c) Tecnología e innovación.

c) Teknologia eta berrikuntza.

d) Internacionalización.

d) Nazioartekotzea.

Artículo 22.– Promoción industrial.

22. artikulua.– Industria sustatzea.

En esta área se incluyen todas las actuaciones de la Administración encaminadas a promover la generación de actividad productiva mediante el apoyo a la creación de nuevas empresas industriales y al desarrollo de las existentes. Así mismo, se desarrollarán iniciativas que tengan como finalidad el adecuado dimensionamiento competitivo de las empresas, que habrá de incluir el relanzamiento de aquellas que se encuentren en dificultades:

Arlo honen barruan sartzen dira produkzio-jarduera sustatzea helburu duten Administrazioaren jarduera guztiak, sustatze-lan hori industria-enpresa berriak sortzeko eta dauden industriak garatzeko laguntzen bidez egiten dutenak. Era berean, enpresek lehiarako behar besteko tamaina izatea helburu duten ekimenak garatuko dira, eta horren barruan sartuko da zailtasunak dituzten enpresei bultzada ematea. Horretarako, ondorengo jarraibideak izango dira kontuan:

a) Elaborar programas de actuación para el fomento de iniciativas empresariales y de creación de empresas industriales y del aprendizaje.

a) Jarduera-programak egitea, enpresa arloko ekimenak sustatu eta industria eta ikasketa enpresak sortzeko.

b) Promover instrumentos de financiación para los sectores y empresas industriales que tengan por objeto la promoción industrial y el desarrollo tecnológico.

b) Industria sustatzeko eta teknologia garatzeko helburua duten industriako sektore eta enpresentzako finantzabideak bultzatzea.

c) Impulsar la promoción industrial de zonas del País Vasco con necesidades de reindustrialización, en colaboración con otras instituciones competentes.

c) Berriz industria garatzeko premia duten Euskal Autonomia Erkidegoko eskualdeetan industria sustatzea, arlo horretako eskumenak dituzten beste erakunde batzuekin elkarlanean.

d) Promover directa o indirectamente, en sectores o áreas de actividad emergentes o insuficientemente dimensionadas, una adecuada capacidad competitiva que racionalice las estructuras de las empresas.

d) Indarra hartzen ari diren sektore edo esparruetan edo behar besteko tamaina hartu ez dutenetan lehiarako gaitasun egokia sustatzea zuzenean edo zeharka, enpresen egiturak behar bezala arrazionalizatuta.

e) Desarrollar programas, instrumentos o actuaciones que promuevan la creación de agrupaciones interempresariales de carácter estable.

e) Enpresen elkarte egonkorrak sortzea bultzatuko duten programak, tresnak edo jarduerak garatzea.

f) Elaborar programas y propuestas de actuación en relación con las empresas en dificultades y promover su relanzamiento cuando puedan resultar viables, para el mantenimiento y creación de puestos de trabajo y actividad industrial.

f) Zailtasunak dituzten enpresentzako programak eta jarduera-proposamenak egitea eta, bideragarriak badira, enpresa horiei berriz indarra hartzen laguntzea, lanpostuak eta industria-jarduera mantendu eta sortzeko.

g) Desarrollar infraestructuras físicas y entornos tecnológicos que posibiliten la ubicación y adecuado desarrollo competitivo de proyectos industriales.

g) Industria-azpiegiturak kokatu eta lehian behar bezala jarduteko balioko duten azpiegitura fisikoak eta ingurune teknologikoak garatzea.

Artículo 23.– Sociedad de la información y del conocimiento.

23. artikulua.– Informazioaren eta ezagutzaren gizartea.

1.– Desde la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, junto con la promoción y ordenación de los sectores industriales, se fomentará el desarrollo de la sociedad de la información y del conocimiento en la sociedad vasca. Esta actuación, que constituirá un elemento básico del desarrollo industrial, se llevará a cabo sin perjuicio de las competencias que en relación con la administración y gobierno electrónicos correspondan a otras Administraciones Públicas.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak, industriako sektoreak sustatu eta antolatzeaz gainera, euskal gizartean informazioaren eta ezagutzaren gizartea garatzea sustatuko du, eta eginkizun hori industriak aurrera egiteko oinarrizkoa izango da. Dena den, bere hartan iraungo dute administrazio eta gobernu elektronikoaren arloan beste administrazio publiko batzuek dituzten eskumenek.

2.– A estos efectos, se promoverán medidas tendentes al desarrollo de la sociedad de la información y del conocimiento, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

2.– Horren guztiorren inguruan, informazioaren eta ezagutzaren gizartea garatzeko neurriak hartuko dira, ondorengo irizpideak kontuan izanda:

a) Promover la tramitación administrativa por vía telemática.

a) Administrazioko izapideak telematikaren bidez egin daitezen sustatzea.

b) Facilitar la formación y el acceso de todos los ciudadanos y empresas a las nuevas tecnologías.

b) Herritar eta enpresa guztiek teknologia berrien inguruko prestakuntza izateko eta teknologia horietaz baliatzeko erraztasunak ematea.

c) Desarrollar la base tecnológica necesaria para la creación de espacios de conocimiento compartido.

c) Ezagutza partekatzeko guneak sortzeko behar den teknologia-azpiegitura garatzea.

Artículo 24.– Tecnología e innovación.

24. artikulua.– Teknologia eta berrikuntza.

Se promoverá la innovación y el desarrollo de tecnologías propias, así como la incorporación de tecnologías avanzadas en las empresas industriales del País Vasco y la generación de infraestructuras tecnológicas de utilización colectiva, para lo cual se desarrollarán iniciativas en las siguientes áreas:

Berrikuntza eta teknologia propioen garapena bultzatuko da, eta, horrekin batera, baita Euskal Autonomia Erkidegoko industrietan teknologia aurreratuak sartzea eta taldean erabiltzeko teknologia-azpiegiturak sortzea ere, ondorengo arlootako ekimenak garatuz:

a) Proyectos de actuación en materia de investigación y desarrollo e innovación tecnológica en las áreas de investigación básica y aplicada.

a) Ikerketa, garapen eta berrikuntza teknologikoan jarduteko proiektuak, oinarrizko ikerketaren eta ikerketa aplikatuaren arloan.

b) Fomento de la creación y consolidación de una eficiente infraestructura tecnológica al servicio de la mejora de la competitividad industrial, con la colaboración de otras administraciones.

b) Industriaren lehiakortasuna hobetzearen alde lan egiteko azpiegitura teknologiko eraginkorra sortu eta sendotzea bultzatzea, beste administrazio batzuekin elkarlanean.

c) Planes de transferencia tecnológica en el ámbito de la innovación industrial entre las empresas y las entidades ofertantes de tecnología.

c) Enpresen eta teknologia eskaintzen duten erakundeen artean industria arloko berrikuntzen inguruko teknologia trukatzeko planak.

d) Colaboración con los agentes tecnológicos vascos, así como con los foros de encuentro interinstitucionales en materia de tecnología.

d) Euskal eragile teknologikoekin eta teknologiaren arloko erakunde arteko bilguneekin elkarlanean aritzea.

e) Infraestructuras tecnológicas de utilización colectiva para el fomento de la difusión de la información industrial y empresarial, así como de la información de las tecnologías disponibles contenida en los instrumentos de propiedad industrial, para su mejor conocimiento entre las empresas.

e) Taldean erabiltzeko azpiegitura teknologikoak, industriaren eta enpresaren arloko informazioa hedatu ahal izateko eta industria-jabetzako agerkarien bidez eskura daitekeen teknologiari buruzko informazioa izateko, betiere enpresek horren guztiorren berri zehatzagoa izan dezaten.

f) Adaptación de las actividades industriales a las exigencias medioambientales y de seguridad, potenciando las correspondientes medidas preventivas, protectoras y correctoras, mediante el desarrollo e incorporación de las tecnologías adecuadas.

f) Industria-jarduera ingurumenaren eta segurtasunaren eskakizunetara egokitzea, eta, horretarako, aurrezaintzako eta babeserako beharrezko neurriak hartzea eta zuzendu beharrekoak zuzentzea, teknologia egokiak eskuratu eta garatuta.

g) Creación y promoción de acuerdos con otras administraciones y entidades privadas, tanto en el área de la investigación básica como de la aplicada.

g) Beste administrazio eta erakunde pribatu batzuekin akordioak sortzea eta sustatzea oinarrizko ikerketaren eta ikerketa aplikatuaren arloan.

Artículo 25.– Entidades tecnológicas.

25. artikulua.– Teknologia-erakundeak.

1.– Se fomentarán y promoverán, entre otras, aquellas entidades que, con personalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro, tengan expresamente recogidos entre sus fines u objetivos el desarrollo de la sociedad de la información, de la investigación o innovación científica y el desarrollo tecnológico.

1.– Beste batzuen artean, nortasun juridiko propioa eduki eta irabazi-asmorik gabekoak izanik beren helburuen artean berariaz informazioaren gizartea, ikerketa edo berrikuntza zientifikoa eta garapen teknologikoa garatzea helburu duten erakundeak sustatu eta bultzatuko dira.

2.– Así mismo, se fomentarán las agrupaciones tecnológicas tendentes al desarrollo de proyectos de investigación o tecnológicos con amplia repercusión económica y social y con un alto grado de incidencia en el estado de la técnica y de la investigación destinada a las empresas de los sectores productivos vascos.

2.– Horrekin batera, teknologiaren arloan diharduten enpresen elkarteak bultzatuko dira, ikerketa eta teknologiarekin zerikusia duten proiektuak aurrera eraman ditzaten; proiektuok, betiere, eragin handia izan beharko dute bai ekonomian eta gizartean eta bai euskal produkzio- sektoreetan diharduten enpresen teknikan eta ikerketan.

3.– De acuerdo con lo que se establezca en las disposiciones de desarrollo de la presente ley, a las entidades previstas en el presente artículo se les podrá otorgar el carácter de preferentes a los efectos de acreditarlas como entidades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica y su posterior integración en la Red Vasca de Ciencia y Tecnología.

3.– Lege hau garatzeko egingo diren xedapenetan ezarritakoarekin bat etorriz, artikulu honetan aipatzen diren erakundeak lehentasunezko erakundetzat hartu ahal izango dira ikerketa, garapen eta berrikuntza teknologikoko erakundetzat sailkatzeari dagokionez eta ondoren Zientzia eta Teknologiaren Euskal Sarean sartzeari begira.

Artículo 26.– Internacionalización.

26. artikulua.– Nazioartekotzea.

Se fomentará en las empresas industriales del País Vasco una cultura competitiva internacional que impulse la adaptación estructural de las empresas y sectores industriales a las exigencias del mercado y a su proyección internacional. A estos efectos, se tendrán en cuenta los siguientes objetivos:

Euskal Autonomia Erkidegoko industria-enpresek nazioartean lehiatzeko kultura bultzatuko da, enpresen eta industriako sektoreen egiturak merkatuaren eskakizunetara eta nazioarteko jokalekura egokitu daitezen. Horretarako, ondorengo helburuak izango dira kontuan:

a) La promoción del comercio exterior.

a) Atzerriko merkataritza sustatzea.

b) El apoyo a la implantación de empresas vascas en el exterior, tanto en la creación de empresas mixtas o proyectos individuales como en la participación en proyectos ya existentes.

b) Euskal enpresei atzerrian kokatzen laguntzea, bai enpresa mistoak edo banan banako proiektuak sortzeari begira eta bai dagoeneko indarrean diren proiektuetan parte hartzeari begira.

c) La promoción de acuerdos de colaboración entre empresas vascas y extranjeras.

c) Euskadiko eta atzerriko enpresen artean elkarlanerako akordioak izatea sustatzea.

d) La promoción de instrumentos de financiación y medidas de apoyo para las empresas que tengan por objeto la exportación.

d) Esportatzeko asmoz diharduten enpresentzat finantzabideak eta beste laguntza-modu batzuk sustatzea.

e) La coordinación de las instituciones que operen en el área de la internacionalización.

e) Nazioartekotzea bultzatu nahian dabiltzan erakundeak koordinatzea.

Artículo 27.– Programas de ayudas.

27. artikulua.– Laguntza-programak.

1.– Los planes, programas o proyectos a los que se refieren los artículos anteriores se someterán a la normativa vigente en relación con la defensa de la competencia, y se instrumentarán a través de la concesión de ayudas, incentivos públicos u otro tipo de medidas, en los términos en los que en la reglamentación específica se determine.

1.– Aurreko artikuluetan aipatzen diren plan, programa edo proiektuek lehiaren babeserako ezarrita dagoen araudia bete beharko dute, eta horiek guztiak gauzatzeko, laguntzak, pizgarri publikoak edo beste neurri batzuk erabiliko dira, betiere gaiari buruzko erregelamenduetan ezarriko den moduan.

2.– Los planes, programas o proyectos a los que se refieren los artículos anteriores, en los aspectos referentes al régimen de ayudas y subvenciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, se ajustarán a lo establecido en el Título VI del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

CAPÍTULO VI
INFRACCIONES Y SANCIONES

2.– Aurreko artikuluetan aipatzen diren plan, programa edo proiektuek, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak ematen dituen laguntza eta diru-laguntzei dagokienez, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren VI. tituluan esaten dena bete beharko dute (dekretu horren bidez Euskal Autonomia Erkidegoko Herri-ogasuntza Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartu zuen).

Artículo 28.– Disposiciones de carácter general.

VI. KAPITULUA
ARAU HAUSTE ETA ZEHAPENAK

28. artikulua.– Xedapen orokorrak.

1.– Constituyen infracciones administrativas en las materias reguladas en esta ley las acciones u omisiones de los distintos sujetos responsables tipificadas y sancionadas en los artículos siguientes.

1.– Lege honek arautzen dituen arloetan, administrazioko arau-hausteak izango dira ondorengo artikuluetan zehaztutako erantzuleen ekintzak edo ez-egiteak.

2.– Las infracciones administrativas establecidas en la presente ley se entienden sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden en que puedan incurrir sus autores.

2.– Lege honetan aipatzen diren administrazioko arau-hausteak gorabehera, bere hartan jarraituko dute egileen erantzukizun zibilek, penalek edo bestelakoek, halakorik baldin badago.

3.– Cuando estas conductas constituyan incumplimiento de la normativa de seguridad y salud laboral, será esta infracción la que sea objeto de sanción conforme a lo previsto en dicha normativa.

3.– Dena delako jokaeran segurtasunaren eta lan-osasunaren arloko araudia hautsi bada, arau-hauste hori izango da zehapena ekarriko duena, aipatu den araudiak dioenarekin bat etorriz.

4.– En todo lo no previsto en el presente Capítulo, será aplicable lo establecido en la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la Potestad Sancionadora de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

4.– Kapitulu honetan aurreikusi ez den guztirako, otsailaren 20ko 2/1998 Legean ezarritakoa aplikatuko da (lege hori Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioen Zigortzeko Ahalmenari buruzkoa da).

Artículo 29.– Clasificación de las infracciones.

29. artikulua.– Arau-hausteen sailkapena.

Las infracciones se califican como leves, graves y muy graves.

Arau-hausteak arinak, larriak eta oso larriak izango dira.

Artículo 30.– Infracciones muy graves.

30. artikulua.– Oso arau-hauste larriak.

1.– Son infracciones muy graves las tipificadas en el artículo siguiente como infracciones graves cuando de las mismas resulte un riesgo o daño muy grave, o se derive un peligro muy grave e inminente, para las personas, las cosas o el medio ambiente.

1.– Oso arau-hauste larriak izango dira hurrengo artikuluan arau-hauste larritzat jotakoak, baldin eta horien ondorioz pertsonentzat, gauzentzat edo ingurumenarentzat oso arrisku edo kalte larria sortzen bada, edo oso arrisku larri eta berehalakoa sortzen bada.

2.– Así mismo, se consideran infracciones muy graves:

2.– Era berean, oso arau-hauste larriak izango dira:

a) El mantenimiento de una actividad cuando la autorización correspondiente esté suspendida o caducada, o la no paralización o suspensión de forma inmediata, a requerimiento de la autoridad competente, el funcionamiento de una instalación.

a) Dena delako jarduera aurrera eramaten jarraitzea, horretarako baimena bertan behera utzita edo iraungita dagoenean, edo instalazio baten jarduna berehala ez gerarazi edo bertan behera uztea, horretarako eskumena duen agintaritzak eskatutakoan.

b) La negativa o resistencia reiterada a prestar colaboración, o la obstrucción voluntaria grave, en las funciones de inspección y control que la presente ley atribuye a la autoridad en seguridad industrial.

b) Lege honen arabera industriako segurtasunaren arloan eskumenak dituen agintaritzari ikuskapen eta kontrol lanak egiteko laguntza eskaintzeari behin eta berriz uko egitea edo aurka jartzea, edo nahita oztopoak jartzea modu larrian.

c) La ocultación deliberada de información relevante o su provisión falseada a la administración competente cuando dicho comportamiento implique un riesgo grave para las personas o los bienes.

c) Garrantzia duen informazioa nahita ezkutatzea, edo eskumena duen administrazioari informazio hori okerreko datuekin ematea, jokaera horrek pertsonentzat edo ondasunentzat arrisku larria baldin badakar.

d) El incumplimiento de las medidas cautelares adoptadas por el órgano competente, en función de lo establecido en los artículos 17 y 39 de la presente ley.

d) Eskumena duen organoak hartutako zuhurtziako neurriak ez betetzea, lege honen 17 eta 39. artikuluetan ezarritakoaren arabera.

Artículo 31.– Infracciones graves.

31. artikulua.– Arau-hauste larriak.

Son infracciones graves:

Hauek dira arau-hauste larriak:

a) La fabricación, importación, venta, transporte, ejecución, instalación o utilización de productos, equipos, aparatos, técnicas de producción o elementos sujetos a seguridad industrial sin cumplir las normas reglamentarias, cuando del referido incumplimiento se derive un riesgo o daño grave.

a) Industriako segurtasun-arauak bete behar dituzten produktu, ekipo, tresna, produkzio-teknika edo osagaiak erregelamendu-arauek diotena bete gabe fabrikatu, inportatu, saldu, garraiatu, egin, instalatu edo erabiltzea, baldin eta ez-betetze horrek arrisku edo kalte larria baldin badakar.

b) La puesta en funcionamiento de instalaciones sin haber acreditado ante el órgano competente en materia de industria el cumplimiento de la reglamentación establecida o, en su caso, sin haber obtenido la autorización requerida, cuando sea preceptivo de acuerdo con la correspondiente disposición legal o reglamentaria.

b) Instalazioak martxan jartzea industriaren arloan eskumena duen organoari arauak betetzen direla egiaztatu gabe, edo beharrezkoa zen baimena eskuratu gabe, egiaztapen edo baimen hori nahitaezkoa denean legeek edo erregelamenduek hala eskatzen dutelako.

c) La expedición de actas, certificados o informes cuyo contenido no se ajuste a la realidad de los hechos.

c) Benetako gertakariekin bat ez datozen akta, ziurtagiri edo txostenak idaztea.

d) La ejecución, certificación y control de instalaciones sometidas a seguridad industrial sin contar con la correspondiente habilitación, o en su caso autorización, establecida reglamentariamente.

d) Industriako segurtasun-arauen menpe dauden instalazioak egitea, ziurtagiriak ematea edo kontrolatzea, erregelamenduz ezarritakoaren arabera behar den habilitazio edo baimenik izan gabe.

e) La ocultación deliberada de información relevante, la resistencia a facilitar la información requerida o la reiterada demora en proporcionarla a la administración competente, así como su provisión falseada, cuando hubiese obligación legal o reglamentaria de presentar la misma.

e) Garrantzia duen informazioa nahita ezkutatzea, eskumena duen administrazioari informazio hori ematearen aurka jartzea edo behin baino gehiagotan berandu ematea, edo okerreko datuekin ematea, informazio hori aurkeztea nahitaezkoa bada legez edo erregelamenduz agindutakoaren arabera.

f) El incumplimiento o demora injustificados en la obligación de comunicar o notificar a la administración competente los supuestos de accidentes en relación con instalaciones sometidas a seguridad industrial.

f) Industriako segurtasunaren menpe dauden instalazioetan istripuren bat izan denean, arloko eskumenak dituen administrazioari berri ematea edo jakinaraztea nahitaezkoa izanik ere, halakorik ez egitea edo berandu egitea, horretarako arrazoirik izan gabe.

g) Las acciones u omisiones que impidan, obstaculicen o retrasen las actuaciones inspectoras o de control, siempre que dicho comportamiento no deba ser calificado como falta muy grave o leve.

g) Ikuskapen edo kontrol lanak egitea galarazi, oztopatu edo atzeratzea, egitez edo ez-egitez, jarduteko modu hori oso arau-hauste larritzat edo arintzat jotzen ez den kasuetan.

h) El incumplimiento reiterado de los requerimientos específicos efectuados por la autoridad competente en materia de seguridad industrial.

h) Industriako segurtasunaren arloan eskumenak dituen agintaritzaren berariazko errekerimenduak behin eta berriz ez betetzea.

i) Las inspecciones, ensayos o pruebas efectuadas por los agentes colaboradores de forma incompleta o con resultados inexactos por una insuficiente constatación de los hechos o por la deficiente aplicación de normas técnicas.

i) Erakunde laguntzaileek ikuskapen, saiakuntza edo probak behar bezala amaitu gabe uztea edo okerreko emaitzekin egitea, gertakariak nahikoa ez egiaztatzeagatik edo arau teknikoak zehaztasunik gabe aplikatzeagatik.

j) La acreditación de organismos de control por parte de las entidades de acreditación cuando se efectúe sin verificar totalmente las condiciones y requisitos técnicos exigidos para el funcionamiento de aquéllos o mediante valoración técnicamente inadecuada.

j) Egiaztapenerako erakundeek kontrolerako erakundeen egiaztapena behar bezala ez egitea, hau da, kontrolerako erakunde horiek funtzionatzeko bete behar dituzten baldintza eta eskakizun teknikoak erabat egiaztatu gabe edo teknikoki desegokia den balorazioaren bidez egitea egiaztapena.

k) El incumplimiento de las instrucciones u órdenes específicas dictadas por la autoridad competente en cuestiones de seguridad relacionadas con esta ley y con las normas que la desarrollen.

k) Lege honetan edo berau garatuko duten arauetan aipatzen diren segurtasun-kontuetan eskumena duen agintaritzak berariaz emandako jarraibide edo aginduak ez betetzea.

l) La inadecuada conservación o mantenimiento de instalaciones, si de ello puede derivarse un riesgo grave para las personas, bienes o el medio ambiente.

l) Instalazioak behar bezala ez zaintzea edo mantentzea, horren ondorioz pertsonentzat, ondasunentzat edo ingurumenarentzat kalte larria sor baldin badaiteke.

m) La no facilitación de la documentación a la que se refiere el artículo 16.2 de esta ley, cuando no existan razones técnicas que impidan su presentación.

m) Lege honetako 16.2 artikuluan aipatzen diren agiriak ez ematea, agiri horiek aurkeztea galarazten duen arrazoi teknikorik ez baldin badago.

n) La no subsanación de las deficiencias detectadas cuando de las mismas se derive un riesgo o daño grave para las personas, bienes o medio ambiente.

n) Aurkitutako akatsak ez konpontzea, horien eraginez pertsonentzat, ondasunentzat edo ingurumenarentzat arrisku edo kalte larria sor daitekeenean.

ñ) Cualquier acción u omisión que vulnere la normativa en materia de seguridad y comporte un riesgo grave u ocasione un daño del mismo carácter.

ñ) Segurtasunaren arloko araudia ez betetzea dakarren edozein ekintza edo ez-egite, horrek arrisku edo kalte larria sortzen baldin badu.

Artículo 32.– Infracciones leves.

32. artikulua.– Arau-hauste arinak.

Son infracciones leves:

Hauek dira arau-hauste arinak:

a) La no subsanación de las deficiencias de las instalaciones detectadas en inspecciones o revisiones reglamentarias, en el plazo señalado en la correspondiente acta, por parte de los titulares de las mismas, salvo que de la referida deficiencia se derive un riesgo o daño grave.

a) Erregelamenduz agindutako ikuskapen edo berrikuspenak egitean instalazioetan aurkitutako akatsak ez konpontzea titularrek kasuan kasuko aktan aipatzen den epean, non eta ez den horren ondorioz arrisku edo kalte larria sortzen.

b) La no facilitación de las actuaciones inspectoras cuando se trate de un mero retraso en el cumplimiento de las obligaciones de información, comunicación o comparecencia.

b) Ikuskapen-lanak egitea ez erraztea, horren ondorioz informazioa emateko edo dena delakoaren aurrean agertzeko betebeharrean atzerapenak izatea baino ez bada sortzen.

c) El incumplimiento de cualquier otra prescripción legal o reglamentaria no incluido como infracción grave o muy grave.

c) Lege edo erregelamenduzko beste edozein arau ez betetzea, ez-betetze hori arau-hauste larri edo oso larritzat jo ez bada.

d) La no comunicación a la Administración, dentro del plazo establecido, de los datos que reglamentariamente se está obligado a comunicar.

d) Administrazioari ez jakinaraztea, horretarako ezarrita dagoen epean, erregelamenduz hala aginduta dagoelako jakinarazi beharreko datuak.

e) La no conservación, durante el periodo establecido, de la documentación que legalmente deba conservarse o que reglamentariamente resulte exigible, o no tenerla a disposición de la autoridad competente.

e) Legez hala aginduta dagoelako gorde beharrekoak diren agiriak, edo erregelamenduz hala ezarrita dagoelako eska daitezkeenak, behar den epean ez gordetzea edo agintaritza eskudunari uzteko moduan ez izatea.

f) La falta de colaboración con la administración competente en el ejercicio por ésta de las funciones previstas en la presente ley y sus normas de desarrollo.

f) Lege honetan eta berau garatuko duten arauetan aurreikusitako eginkizunak aurrera eramateko orduan, eskumenak dituen administrazioarekin elkarlanean ez aritzea.

g) El incumplimiento de los requerimientos específicos efectuados por el órgano competente en materia de seguridad industrial.

g) Industriako segurtasunaren arloan eskumenak dituen agintaritzaren berariazko errekerimenduak ez betetzea.

Artículo 33.– Prescripción de infracciones y sanciones.

33. artikulua.– Arau-hauste eta zehapenen indargabetze-epea.

1.– Las infracciones muy graves previstas en este Capítulo prescribirán a los cinco años; las graves, a los tres años, y las leves, al año.

1.– Kapitulu honetan aipatzen diren oso arau-hauste larriak bost urteren buruan geratuko dira indarrik gabe, larriak hiru urteren buruan eta arinak urtebete igaro ostean.

2.– Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los cinco años; las impuestas por faltas graves, a los tres años, y las impuestas por faltas leves, al año.

2.– Oso arau-hauste larrien ondorioz jarritako zehapenak bost urteren ostean geratuko dira indarrik gabe, arau-hauste larriengatik jarritakoak hiru urteren buruan eta arau-hauste arinengatik jarritakoak urtebete igarotakoan.

3.– El cómputo de los plazos a que se refiere este artículo se efectuará de acuerdo con lo establecido en la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la Potestad Sancionadora de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

3.– Artikulu honetan aipatzen diren epeak neurtzeko, otsailaren 20ko 2/1998 Legean ezarritakoa bete beharko da (lege hori Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioen Zigortzeko Ahalmenari buruzkoa da).

Artículo 34.– Responsables.

34. artikulua.– Erantzuleak.

1.– Son sujetos responsables de las infracciones las personas físicas o jurídicas que sean autores de las mismas cuando la infracción sea consecuencia directa de su intervención, en función de lo establecido en el artículo 3 de la presente ley.

1.– Arau-hausteen erantzule arau-hausteok egin dituzten pertsona fisiko edo juridikoak izango dira, pertsona horien jardunaren ondorio zuzena baldin badira arau-urratzeak, lege honen 3. artikuluan ezarritakoa kontuan hartuta.

2.– Cuando dos o más personas sean autores de una infracción y, por ende, resulten responsables de la misma, y no fuese posible determinar su grado de participación, responderán de forma solidaria de las sanciones que se deriven.

2.– Bi pertsona edo gehiago arau-hauste baten egile eta, horrenbestez, erantzule baldin badira, eta ezin bada zehaztu zenbaterainoko parte-hartzea izan duten, modu solidarioan erantzun beharko dute arau-hausteari dagozkion zehapenetan.

3.– Cuando la infracción se produzca por acumulación de acciones de varios agentes, y todos ellos sean responsables de la infracción, las sanciones que se deriven tendrán entre sí carácter independiente.

3.– Arau-haustea hainbat egileren ekintzak bata besteari batzearen ondorioz gertatu baldin bada, eta egile horiek guztiak baldin badira arau-haustearen erantzule, kasuan kasuko zehapenak bata bestetik independenteak izango dira.

Artículo 35.– Sanciones.

35. artikulua.– Zehapenak.

1.– Las sanciones por las infracciones tipificadas en los artículos anteriores se impondrán atendiendo a criterios de proporcionalidad en relación con la gravedad del hecho constitutivo de la infracción, considerándose especialmente las circunstancias establecidas en el artículo 36 de la presente ley. A estos efectos, las infracciones serán sancionadas en la forma siguiente:

1.– Aurreko artikuluetan aipatzen diren arau-hausteengatik zehapenak jartzerakoan, heinekotasun-irizpidea erabiliko da arau-haustea eragin duen gertakariaren larritasunari begiratuta, eta bereziki lege honetako 36. artikuluan zehazten diren inguruabarrak hartuko dira kontuan. Horretarako, arau-hausteak era honetan zehatuko dira:

a) Las infracciones leves, con multa de 300 a 6.000 euros.

a) Arau-hauste arina: 300-6.000 euro arteko isuna.

b) Las infracciones graves, con multa de 3.000 a 90.000 euros.

b) Arau-hauste larria: 3.000-90.000 euro arteko isuna.

c) Las infracciones muy graves, con multa de 30.000 a 1.000.000 euros.

c) Oso arau-hauste larria: 30.000-1.000.000 euro arteko isuna.

2.– Cuando a consecuencia de la infracción se obtenga un beneficio económico superior a la multa, dicha sanción podrá elevarse hasta el doble del beneficio obtenido. A estos efectos, se entenderá por beneficio económico el obtenido a consecuencia del incumplimiento.

2.– Arau-haustetik datorren etekin ekonomikoa isuna baino handiagoa bada, isunaren kopurua etekin hori halako biraino jaso daiteke. Horretarako, ez-betetzearen ondorioz lortutakoa hartuko da etekin ekonomikotzat.

3.– La autoridad sancionadora competente podrá acordar además para el infractor, en las infracciones muy graves y graves, la imposibilidad de acceder a subvenciones y la prohibición para celebrar contratos con las Administraciones Públicas durante un plazo de hasta dos años en las infracciones graves y de hasta cinco años en las infracciones muy graves.

3.– Eskumena duen agintaritza zehatzaileak, adierazitakoaz gainera, eta arau-hauste oso larri eta larrien kasuan, administrazio publikoen diru-laguntzak jaso eta administraziookin kontratuak egiteko debekua jarri ahal izango dio arau-hausleari; debeku hori bi urtera artekoa izango da arau-hauste larrietan, eta bost urtera artekoa oso arau-hauste larrietan.

4.– Las sanciones impuestas por infracciones muy graves, una vez firmes, serán publicadas en la forma que se determine reglamentariamente.

4.– Oso arau-hauste larrien ondorio diren zehapenak, irmo bihurtzean, erregelamenduz agindu bezala argitaratuko dira.

5.– Las acciones u omisiones tipificadas en la presente ley, que lo estén también en otras leyes, se calificarán con arreglo a la ley que comporte mayor sanción.

5.– Lege honetan tipifikatutako ekintzak edo ez-egiteak beste lege batzuetan ere tipifikatuak badira, zehapenik handiena jartzen duen legearen arabera kalifikatuko dira.

Artículo 36.– Determinación de las sanciones.

36. artikulua.– Zehapenak zehaztea.

1.– Para la determinación de la cuantía de las sanciones correspondientes se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias:

1.– Kasuan kasuko zehapena zenbatekoa izango den zehazteko orduan, ondorengo inguruabarrak hartuko dira kontuan:

a) El riesgo resultante de la infracción para las personas, los bienes o el medio ambiente.

a) Arau-hausteak zer-nolako arriskua eragin dien pertsonei, ondasunei edo ingurumenari.

b) La importancia del daño o deterioro causado a las personas, bienes o el medio ambiente.

b) Pertsonei, ondasunei edo ingurumenari eragindako kaltea zenbaterainokoa izan den.

c) El grado de participación en la acción u omisión tipificada como infracción y el beneficio obtenido de la misma.

c) Arau-haustetzat jotako ekintzan edo ez-egitean zenbateraino parte hartu den eta hortik zenbateko onura eskuratu den.

d) La intencionalidad o negligencia en la comisión de la infracción y la reiteración en la misma.

d) Arau-haustea egiteko zenbaterainoko asmoa zegoen edo zenbaterainoko arduragabekeriaz jardun den, eta behin baino gehiagotan gertatu ote den.

e) El incumplimiento de las advertencias previas o requerimientos de las autoridades competentes o agentes colaboradores cuando actúen en el ámbito de la seguridad industrial.

e) Eskumena duen agintaritzak edo eragile laguntzaileek (industriako segurtasunaren arloan dihardutenean) aldez aurretik egindako ohartarazpenak edo errekerimenduak ez bete izana.

f) La reincidencia por la comisión en el término de tres años de más de una infracción de la misma naturaleza cuando haya sido declarada por resolución firme.

f) Hiru urteko tartean ezaugarri berak dituen arau-hauste bat baino gehiago egin izana; arau-hauste horiek ebazpen irmoaren bidez halakotzat hartutakoak izan beharko dute.

g) La capacidad económica del infractor.

g) Arau-hauslearen gaitasun ekonomikoa.

h) La cualificación técnica y capacidad profesional exigible al infractor.

h) Arau-hausleari eska dakiokeen prestakuntza tekniko eta gaitasun profesionala.

2.– Estas circunstancias no podrán aplicarse cuando contemplen una realidad sustancialmente igual, o atiendan al mismo o similar bien jurídico o al mismo o similar aspecto de la culpabilidad, y aparezcan en la descripción del tipo infractor aplicado, o sean de tal manera inherentes al mismo que sin su concurrencia no podría cometerse la infracción.

2.– Inguruabar horiek ezin izango dira aplikatu oso antzeko errealitateari badagozkio, nahiz ondasun juridiko berari edo antzekoari edo erruduntasunaren antzeko alderdiari edo alderdi berari badagozkio, eta aplikatuko den arau-hauste tipoaren deskripzioan ageri baldin badira. Era berean, ezin izango dira aplikatu arau-hausteari erabat lotuta badaude, hau da, haiek gabe arau-haustea egiterik ez badago.

Artículo 37.– Suspensión de la actividad.

37. artikulua.– Jarduera bertan behera uztea.

1.– En los supuestos de infracciones muy graves podrá imponerse, conjuntamente con la multa correspondiente, la suspensión temporal de la actividad o de la instalación, la revocación o suspensión de la autorización administrativa, o, en su caso, la prohibición para operar en el mercado.

1.– Oso arau-hauste larrietan, kasuan kasuko isunarekin batera, jarduera edo instalazioa aldi batean bertan behera uztea erabaki ahal izango da, edo administrazioaren baimena ezeztatu edo bertan behera uztea, edo merkatuan aritzea debekatzea.

2.– En el supuesto de que se acuerde alguna de las medidas previstas en el punto anterior, ésta no podrá superar el plazo máximo de tres años. Esta suspensión podrá acordarse cuando se aprecie la concurrencia de tres o más de las circunstancias señaladas en las letras a), b), c), d), e) y f) del artículo 36 de la presente ley.

2.– Aurreko puntuan aipatutako neurrietakoren bat hartzea erabakitzen baldin bada, neurri hori ezin izango da hiru urte baino gehiagoan egon indarrean. Gorago aipatzen den bertan behera uzteko aukera hori indarrean jartzeko, lege honetako 36. artikuluko a), b), c), d), e) eta f) hizkietan aipatzen diren inguruabarretako hiru edo gehiago gertatu beharko dira batera.

Artículo 38.– Adopción de medidas provisionales o cautelares en relación con el procedimiento sancionador.

38. artikulua.– Zehapen-prozedurarekin zerikusia duten behin-behineko edo zuhurtziako neurriak hartzea.

Sin perjuicio de la paralización de la instalación, en cualquier momento, por riesgo inminente en función de lo establecido en el artículo 16 de la presente ley, también se podrá acordar la paralización cautelar de las actividades o instalaciones industriales, con carácter inmediatamente previo o una vez iniciado el correspondiente procedimiento sancionador, en cuyo caso la paralización se ajustará a lo previsto en los artículos 31 y 32 de la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la Potestad Sancionadora de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Instalazioa geraraztea erabakitzen den edo ez alde batera utzita, berehalako arriskua dagoela ikusten baldin bada lege honetako 16. artikuluan ezartzen dena kontuan hartuta, industria-jarduerak edo instalazioak badaezpada geraraztea erabaki ahal izango da zigor-prozedura hasi baino lehen edo hasi ondoren, eta kasu horretan gerarazte horrek otsailaren 20ko 2/1998 Legeko 31 eta 32. artikuluetan esaten denaren araberakoa izan beharko du (lege hori Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioen Zigortzeko Ahalmenari buruzkoa da).

Artículo 39.– Competencia sancionadora.

39. artikulua.– Zehatzeko eskumena.

La competencia en el ámbito sancionador prevista en la presente ley corresponderá al titular del departamento competente en materia de industria para las infracciones muy graves. Para las infracciones graves y leves, se estará a lo dispuesto en los correspondientes decretos de estructura orgánica.

Lege honetan zehapenen arloan aipatzen diren kontuetarako eskumena, oso arau-hauste larriei dagokienez, industria-gaietan eskumena duen saileko buruak izango du. Arau-hauste larri eta arinei dagokienez, egitura organikoa zehazteko kasuan kasuko dekretuetan xedatzen denari egingo zaio kasu.

Artículo 40.– Procedimiento sancionador.

40. artikulua.– Zehatzeko prozedura.

1.– El procedimiento ordinario para la imposición de las sanciones establecidas en la presente ley es el establecido en la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la Potestad Sancionadora de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

1.– Lege honetan zehapenetarako zehazten den prozedura arrunta otsailaren 20ko 2/1998 Legean ezarritakoa da (lege hori Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioen Zigortzeko Ahalmenari buruzkoa da).

2.– Reglamentariamente se podrán establecer procedimientos de carácter simplificado para la imposición de sanciones de carácter leve.

CAPÍTULO VII
MULTAS COERCITIVAS Y EJECUCIÓN
SUBSIDIARIA

2.– Erregelamendu bidez prozedura sinpleagoak ezarri ahal izango dira zehapen arinak jartzeko.

Artículo 41.– Multas coercitivas.

VII. KAPITULUA
HERTSATZEKO ISUNAK ETA BETEARAZTE
SUBSIDIARIOA

41. artikulua.– Hertsatzeko isunak.

1.– El órgano competente en materia de industria podrá imponer multas coercitivas para compeler a los responsables a cumplir las prescripciones previstas en la correspondiente reglamentación, incluida la legalización de actividades o instalaciones cuando sea preceptiva la obtención de tal autorización o acto equivalente.

1. Industriaren arloko eskumenak dituen organoak hertsatzeko isunak jarri ahal izango ditu erantzuleei kasuan kasuko erregelamenduan jasota dauden aginduak betearazteko. Bete beharrekoen artean sartuko da jarduerak edo instalazioak legezko bihurtzea, baldin eta baimen hori lortzea edo neurri baliokidea nahitaezkoa baldin bada.

2.– Este tipo de multas se podrán imponer de forma sucesiva y reiterada por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado. Se impondrán cuantas veces se incumplan los requerimientos efectuados, con una periodicidad mínima de un mes, hasta el cumplimiento de lo ordenado y por un importe igual o inferior, en cada caso, a 6.000 euros. La cuantía de cada una de las multas coercitivas no superará el importe de la sanción fijada para la infracción cometida.

2.– Era horretako isunak bata bestearen atzetik jarri ahal izango dira, eta agindutakoa betetzeko behar besteko tartea utzita aldian-aldian errepikaturik. Egindako errekerimenduak betetzen ez diren bakoitzean jarriko dira isunok, gutxieneko tartea hilabetekoa dela, harik eta agindutakoa betetzen den arte; kasu bakoitzean 6.000 euro izango da kopurua, gehienez ere. Hertsatzeko isun bakoitzaren zenbatekoa ez da izango arau-haustearentzako zehapenaren kopurua baino handiagoa.

3.– Es órgano competente para la imposición de las referidas multas aquel que resulte competente para la imposición de sanciones leves, salvo que la norma reguladora de la estructura orgánica del departamento competente en materia de industria determine otro distinto.

3.– Isun horiek jartzeko organo eskuduna zehapen arinak jartzeko eskumena duen bera izango da, non eta industriako eskumenak dituen sailaren egitura organikoa zehazteko arauan beste organo bat aipatzen ez den.

4.– En todo caso, la imposición de multas coercitivas se efectuará de acuerdo con lo establecido en el artículo 99 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4.– Dena den, hertsatzeko isunak jartzekotan, 30/1992 Legearen 99. artikuluan esaten dena bete beharko da, hau da, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legean esaten dena.

Artículo 42.– Ejecución subsidiaria.

42. artikulua.– Betearazte subsidiarioa.

1.– Si el responsable no cumpliera sus obligaciones en relación con el funcionamiento o con la legalización de las instalaciones o actividades a que se refiere la presente ley, habiendo sido requerido a tal fin por el órgano competente, éste podrá ordenar la ejecución subsidiaria.

1.– Organo eskudunak errekerimendua egin eta gero erantzuleak ez baditu betetzen lege honetan aipatzen diren instalazio edo jardueren funtzionamendu edo legeztatzeari buruzko betebeharrak, organo horrek betearazte subsidiarioa agindu ahal izango du.

2.– No será necesario requerimiento previo, por lo que podrá procederse de modo inmediato a la ejecución, cuando de la persistencia de la situación pudiera derivarse un peligro inminente para la salud de las personas o el medio ambiente.

2.– Ez da beharrezkoa izango aldez aurretik errekerimendurik egitea, eta berehala ekin ahal izango zaio betearazteari baldin eta egoerak bere horretan jarraituta berehalako arriskua sor badaiteke pertsonen osasunarentzat edo ingurumenarentzat.

3.– La ejecución subsidiaria se hará por cuenta de los responsables, sin perjuicio de las sanciones pecuniarias y demás indemnizaciones a que hubiere lugar.

3.– Betearazte subsidiarioa erantzuleen kontura izango da, eta kasuan kasuko diru-zehapenak eta gainerako kalte-ordainak eskatuko dira, hala behar badu.

DISPOSICIONES ADICIONALES

XEDAPEN GEHIGARRIAK

Primera.– Régimen de infracciones y sanciones, multas coercitivas y ejecución subsidiaria en materia de minas.

Lehenengoa.– Meatzeen arloko arau-hauste eta zehapenen, hertsatzeko isunen eta betearazte subsidiarioaren araubidea.

1.– El régimen de infracciones y sanciones y el de multas coercitivas y ejecución subsidiaria previstos en la presente ley son aplicables a la materia de minas, con las especialidades que se establecen en la presente disposición adicional, hasta que no se apruebe un régimen sancionador en dicha materia.

1.– Lege honetan aurreikusten den arau-hauste eta zehapenen araubidea eta hertsatzeko isunen eta betearazte subsidiarioaren araubidea meatzeen arloan ere aplikatuko dira xedapen gehigarri honetan ezartzen diren berezitasunekin, harik eta gai horretako zehapen-araubidea onartzen den arte.

2.– Además de las infracciones previstas en el artículo 31 de la presente ley, se consideran infracciones graves en materia de minas las siguientes:

2.– Lege honetako 31. artikuluan aurreikusitako arau-hausteez gainera, ondorengoak ere arau-hauste larritzat joko dira meatzeen arloan:

a) La explotación de recursos mineros, cualquiera que sea su clasificación, sin haber obtenido previamente la preceptiva autorización de la administración minera.

a) Meatze-baliabideak ustiatzea, diren sailkapenekoak direla, Meatze Administrazioak aldez aurretik nahitaez eman behar duen baimena eskuratu gabe.

b) El incumplimiento de obligaciones de carácter formal o documental que impidan a la administración minera conocer fehacientemente las condiciones de seguridad existentes en la explotación.

b) Ustiategian segurtasunaren aldetik zer-nolako baldintzak dauden zehatz-mehatz jakin ahal izateko Meatze Administrazioari jakinarazi beharrekoak edo erakutsi beharreko agiriak ez aurkeztea.

3.– En relación con lo previsto en el artículo 34 de la presente ley, en materia de minas, también son responsables los directores facultativos de las explotaciones mineras respecto a las infracciones que sean consecuencia de la inobservancia de las obligaciones establecidas legal y específicamente para los mismos.

3.– Lege honen 34. artikuluan aurreikusitakoari dagokionez, eta meatzeen arloaz den bezainbatean, arau-hausteen erantzule izango dira meategietako zuzendari fakultatiboak ere, baldin eta arau-haustearen arrazoia zuzendarioi legez eta berariaz jarri zaizkien betebeharrak ez betetzea baldin bada.

Segunda.– Actualización de los importes de las sanciones.

Bigarrena.– Zehapenen zenbatekoak eguneratzea.

Corresponde al Consejo de Gobierno la actualización del importe de las sanciones pecuniarias, que se efectuará teniendo en cuenta el índice de precios al consumo de la Comunidad Autónoma de Euskadi acumulado a la fecha de actualización.

Gobernu Kontseiluaren eginkizuna izango da diru-zehapenak eguneratzea, eta, hori egiteko, Euskal Autonomia Erkidegoko kontsumoko prezioen indizeak eguneratze-datara arte izandako aldaketa hartuko da kontuan.

Tercera.– Régimen especial de las entidades que integren la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación con forma jurídica de fundaciones.

Hirugarrena.– Fundazioen forma juridikoa dutela Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarea osatzen duten erakundeen araubide berezia.

1.– Las entidades que integren la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación con forma jurídica de fundación, en lo que respecta al artículo 3 de la Ley 12/1994, de 17 de junio, de Fundaciones del País Vasco, estarán afectas a fines de interés general de investigación científica y desarrollo tecnológico mediante el desarrollo y ejecución de proyectos en colaboración principal y directa con todo tipo de entidades empresariales, lo que redundará de manera indirecta en el incremento de la competitividad e innovación de toda la industria de Euskadi.

1.– Fundazioen forma juridikoa dutela Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarea osatzen duten erakundeak, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko ekainaren 17ko 12/1994 Legearen 3. artikuluan esaten denari dagokionez, ikerketa eta zientziaren arloko eta teknologiaren garapenaren arloko interes orokorreko helburuei atxikita egongo dira, era guztietako enpresekin lehentasunezko eta zuzeneko lankidetza-proiektuak garatu eta gauzatuta. Horrek, zeharka, Euskadiko industria-sare osoan lehiakortasuna eta berrikuntza areagotzea ekarriko du.

2.– En relación con el mismo artículo 3 de la Ley 12/1994, de 17 de junio, de Fundaciones del País Vasco, también podrán tener la condición de beneficiarios, entre otros, las uniones o agrupaciones de interés tecnológico y las entidades constituidas con fines exclusivamente de investigación científica y desarrollo tecnológico.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko ekainaren 17ko 12/1994 Legearen 3. artikulu horri dagokionez, onuradunak izateko aukera izango dute, era berean, interes teknologikoko batasun edo elkarteek eta soil-soilik zientziaren arloko ikerketa eta garapen teknologikoa lantzeko sortutako erakundeek.

3.– De acuerdo con lo establecido en la presente disposición, y a los efectos de lo previsto en el artículo 14 de la Ley 12/1994, de 17 de junio, de Fundaciones del País Vasco, los patronos de las fundaciones integradas en la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación podrán contratar con las fundaciones de cuyos patronatos sean miembros, pero dichos patronos deberán comunicar al Protectorado de Fundaciones del País Vasco dichas autocontrataciones en el plazo de un mes desde que se formalicen. Además, la propia fundación, en la memoria prevista en el artículo 27 de la Ley 12/1994, de 17 de junio, deberá expresar la celebración de dichas autocontrataciones, describiendo su objeto y duración.

3.– Xedapen honetan ezartzen denarekin bat etorriz, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko ekainaren 17ko 12/1994 Legearen 14. artikuluan esaten denaren ondorioetarako, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarean sartuta dauden fundazioetako patronatu-kideek kontratuak egin ahal izango dituzte beste fundazio batzuekin, fundazio horietako patronatuetako kide izanik ere, baina Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Babesletzari autokontratazio horien berri eman beharko diote patronatu-kideok, gauzatzen direnetik hilabete

4.– A estos efectos, siempre que se trate de fundaciones de carácter tecnológico, el interés general se podrá concretar en el inmediato desarrollo tecnológico de determinados sectores y en el mediato desarrollo del estado de la ciencia.

igaro baino lehen. Horrekin batera, fundazioak berak, ekainaren 17ko 12/1994 Legearen 27. artikuluan aurreikusten den memorian bertan, autokontratazio horien berri eman beharko du, helburuak eta iraupena zein diren adierazita.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

4.– Horretarako, eta teknologiaren arloan diharduten fundazioak direnean, interes orokorra sektore jakin batzuen berehalako garapen teknologikoa bultzatuz gauzatu daiteke edo, aurrera begira, zientziaren egoera garatuz.

Primera.– Disposiciones vigentes.

XEDAPEN IRAGANKORRAK

Mientras no se proceda al desarrollo reglamentario de lo dispuesto en la presente ley, seguirán siendo de aplicación las disposiciones reglamentarias vigentes reguladoras de la materia, en todo lo que no contradigan lo dispuesto por ella.

Lehenengoa.– Indarrean dauden xedapenak.

Segunda.– Tramitación de expedientes.

Lege honetan xedatutakoa erregelamendu bidez garatzeari ekiten ez zaion artean, gai hau arautzeko indarrean dauden erregelamenduzko xedapenak aplikatuko dira, legean xedatzen denarekin kontraesanik sortzen ez bada.

Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley se sustanciarán con arreglo a las disposiciones vigentes en el momento de su iniciación, salvo que las disposiciones contenidas en la presente ley resulten más favorables, en cuyo caso ésta será la norma aplicable.

Bigarrena.– Espedienteak izapidetzea.

Tercera.– Titulares de autorizaciones y licencias.

Lege hau indarrean sartu aurretik hasita zeuden espedienteen kasuan, prozedura hasi zen unean indarrean zeuden xedapenek ziotenaren arabera izapidetuko dira. Lege honetako xedapenak aldekoagoak direnean, ordea, lege honek dioena izango da aplikatu beharrekoa.

Quienes fueran titulares de autorizaciones a la fecha de entrada en vigor de la presente ley seguirán disfrutando de sus derechos conforme al contenido de sus títulos administrativos y lo que esta ley establece, sin perjuicio de que hayan de adaptarse a la misma, en función de las disposiciones que la desarrollen.

Hirugarrena.– Baimen eta lizentzien titularrak.

DISPOSICIONES FINALES

Lege hau indarrean sartzean baimenen titular direnek eskubide horietaz baliatzen jarraitu ahal izango dute, administrazio-tituluetan esaten denaren eta lege honek ezartzen duenaren arabera, baina legeak dioenera egokitu beharko dute, legea garatuko duten xedapenetan esaten dena beteta.

Primera.– Entrada en vigor.

AZKEN XEDAPENAK

La presente ley entrará en vigor a los treinta días contados desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Lehenengoa.– Indarrean sartzea.

Segunda.– Desarrollo reglamentario.

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik hogeita hamar egunera sartuko da indarrean lege hau.

1.– El Consejo de Gobierno aprobará las disposiciones de aplicación y desarrollo de la presente ley.

Bigarrena.– Erregelamendu bidez garatzea.

2.– Así mismo, mediante orden del consejero competente en materia de industria, se aprobarán todas aquellas disposiciones que sean consecuencia de los avances tecnológicos y la evolución del estado de la técnica y que obliguen a una adaptación de los requisitos y condiciones de carácter estrictamente técnico que deban reunir tanto las instalaciones como los aparatos, equipos y productos de carácter industrial, incluidos, en su caso, los procedimientos de prueba, inspección y control a que deban ser sometidos.

1.– Gobernu Kontseiluak lege hau aplikatu eta garatzeko xedapenak onartuko ditu.

Por consiguiente, ordeno a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi, particulares y autoridades, que la guarden y hagan guardarla.

2.– Horrekin batera, industriaren arloko eskumenak dituen sailburuaren aginduaren bidez, beharrezko xedapen guztiak onartuko dira aurrerapen teknologikoen eta teknikaren bilakaeraren ondorioz eskakizun eta baldintza teknikoetan –huts-hutsik teknikoak direnetan– egokitu beharrekoak egokitzeko, hau da, industriako instalazio, tresna, ekipo eta produktuetan egin beharreko egokitzapenak egin ahal izateko, proba, ikuskapen eta kontrol prozeduretakoak barne.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 22 de noviembre de 2004.

Beraz, Lege honi men egiteko eta men eginarazteko agintzen diet, norbanako zein agintari direla, Euskadiko herritar guztiei.

Vitoria-Gasteizen, 2004ko azaroaren 22an.

Lehendakaria,
JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Azterketa dokumentala

El Lehendakari,
JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Análisis documental

Euskadi, bien común