Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

226. zk., 2004ko azaroaren 25a, osteguna

N.º 226, jueves 25 de noviembre de 2004


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Osasun Saila
Sanidad
6058
6058

208/2004 DEKRETUA, azaroaren 2koa, erabilera kolektiboko igerilekuen araudi sanitarioa aldatzen duena.

DECRETO 208/2004, de 2 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento Sanitario de piscinas de uso colectivo.

Erabilera kolektiboko igerilekuen araudi sanitarioa onartzen duen otsailaren 18ko 32/2003 Dekretua argitaratzearen ondorioz, indarrean ziren arauak egokitu egin zitzaizkien instalazio bakoitzaren ezaugarrien arabera planteatzen diren egoera berriei, bai dituzten erabiltzaileei eta azpiegiturei dagokienez eta bai dituzten segurtasun- eta sanitate-baldintzei dagokienez ere.

La publicación del Decreto 32/2003, de 18 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sanitario de piscinas de uso colectivo, supuso la adecuación de la normativa vigente a las nuevas situaciones que se plantean en función de las características de cada una de las instalaciones, tanto en relación a sus dotaciones de infraestructura y usuarios que soportan como en cuanto a las condiciones sanitarias y de seguridad con que cuentan.

Indarra hartu zuenetik igarotako denbora eta aplikatu den bitartean lortutako esperientzia direla-eta, zuzendu beharreko zenbait alderdi atzeman ahal izan dira, hain justu ere honako helburuak lortzearren: instalazio bakoitzaren ezaugarrien arabera, exijentzia-maila zehaztea; eta dekretuaren artikuluak argiago interpretatzea. Azken baten, igerilekuen segurtasun- eta kalitate-baldintzen eta erabileraren arabera exijentzia-maila egokituaz, arauaren zehaztasun-mila hobetu nahi da.

El tiempo transcurrido desde su entrada en vigor y la experiencia obtenida durante su aplicación ha permitido detectar determinados aspectos cuya corrección se considera necesaria al objeto de conseguir una mayor precisión en el nivel de exigencia, en función de las características particulares de cada instalación, así como una más clara interpretación del articulado del Decreto. En definitiva, se pretende mejorar el nivel de precisión de la norma adecuando el nivel de exigencia en función del uso y las condiciones de seguridad y calidad de las piscinas.

Eta hala gertatzen da lehen sorospenetako laguntzak exijitzeari, sorosleen presentziari eta autokontrolerako planari dagokienez, izan ere, beharrezkotzat jotzen baita aipatu obligazioak ondokoentzako apaltzea edo salbuestea: jabekideen erkidegoak, 32/2003 Dekretuan aurreikusitako instalazioak eta establezimenduak; betiere, segurtasun neurri proportzionatuak exijitzeari dagokionez, arriskua eta oreka izatearena baloratzeko antzeko inguruabar objektiboak badituzte.

Así ocurre específicamente con la exigencia de elementos de primeros auxilios, presencia de socorrista y plan de autocontrol, considerando necesario rebajar o eximir de tales obligaciones a comunidades de propietarios, establecimientos e instalaciones no previstas en el Decreto 32/2003, pero en las que concurren similares circunstancias objetivas de valoración de existencia de riesgo y equilibrio en la exigencia de medidas de seguridad proporcionadas al mismo.

Horrenbestez, Osasun sailburuak halaxe proposatuta, Eusko Jaurlaritzako Aholkularitza Batzorde Juridikoa ados dela, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2004ko azaroaren 2an egindako bilkuran gaia eztabaidatu eta onartu ondoren, honako hau

Por todo ello, a propuesta del Consejero de Sanidad, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su reunión de 2 de noviembre de 2004,

XEDATU DUT:
DISPONGO:

Lehengo artikulua.– Erabilera kolektiboko igerilekuen Araudiaren 12. artikuluko 1. paragrafoko b) eta c) idatz-zatiak batu egiten dira, eta aurrerantzean b) idatz-zatia izango dira, beherago zehazten den bezala. Araudi hori, otsailaren 18ko 32/2003 Dekretuaz onartu zen.

Artículo primero.– Se fusionan los apartados b) y c) del párrafo 1 del artículo 12 del Reglamento sanitario de piscinas de uso colectivo, aprobado por Decreto 32/2003, de 18 de febrero, que pasan a constituir el apartado b) con la siguiente redacción:

"12. artikulua.– Segurtasun-elementuak.

"Artículo 12.– Elementos de seguridad.

b) Uhalez eta beste eusgarri batzuez hornitutako taulak —zutabe zurrunekoak—, zaurituak erabat ibilgetzeko balio dutenak, edo zaurituak garraiatzeko ohatilak."

b) Tablas de columna rígida dotadas de cinturones y otras sujeciones que permitan una inmovilización total de los lesionados o camillas para transportar a los accidentados."

Bigarren artikulua.– Erabilera kolektiboko igerilekuen Araudiaren 17. artikuluko 6. paragrafoa aldatu egiten da, eta beherago zehazten den bezala geratzen da. Araudi hori, otsailaren 18ko 32/2003 Dekretuaz onartu zen.

Artículo segundo.– Se modifica el párrafo 6 del artículo 17 del Reglamento sanitario de piscinas de uso colectivo, aprobado por Decreto 32/2003, de 18 de febrero, que queda redactado de la siguiente manera:

"17. artikulua.– Urtegiko uraren tratamendua.

"Artículo 17.– Tratamiento del agua del vaso.

6.– Berriaren berri eraikitako instalazioetan urtegi bakoitzak konpentsazio-urtegi bat izango du, zeinak dimentsio egokiak izatez gain sarbide erraza izango duen. Materialak erraz garbitu eta desinfektatzekoak izango dira; eta horretaz gain, ura tratatzeko erabiliko diren produktuetatik babesteko behar hainbateko erresistentzia eta egonkortasuna izan beharko dute. Hustuketa eta garbiketa errazteko, saneamendu-sarera doan hustubideranzko inklinazioa izan beharko du hondoak."

6.– En las instalaciones de nueva construcción cada vaso estará dotado de un vaso de compensación, el cual estará correctamente dimensionado y será de fácil acceso. Los materiales del mismo han de ser de fácil limpieza y desinfección y de suficiente resistencia y estabilidad frente a los productos que se deban utilizar para el tratamiento del agua. Para facilitar su vaciado y limpieza, el fondo tendrá una inclinación hacia un desagüe que conducirá a la red de saneamiento."

Hirugarren artikulua.– Erabilera kolektiboko igerilekuen Araudiaren 18. artikulua aldatu egiten da, eta beherago zehazten den bezala geratzen da. Araudi hori, otsailaren 18ko 32/2003 Dekretuaz onartu zen.

Artículo tercero.– Se modifica el artículo 18 del Reglamento Sanitario de Piscinas de Uso Colectivo, aprobado por Decreto 32/2003, de 18 de febrero, que queda redactado de la siguiente manera:

"18. artikulua.– Urtegiko uraren zirkulazioa.

"Artículo 18.– Circulación del agua del vaso.

1.– Tratamendu instalaziotik pasatuaz birziklatu egingo da urtegiko ur guztia.

1.– Todo el volumen del agua del vaso se recirculará pasando por la instalación de tratamiento.

2.– Horretan emandako denborak ez ditu honako hauek gaindituko:

2.– El tiempo empleado para ello no sobrepasará los siguientes límites:

– 30 minutu, lasaikuntzarako urtegietarako (hidromasaje bainuontziak, "spas", "jacuzzis" eta beste antzeko batzuk).

– 30 minutos para los vasos de relajación (bañeras de hidromasaje, "spas", "jacuzzis" y otros similares).

– ordubete, plisti-plastarako eta haurrentzako urtegietarako.

– 1 hora para los vasos de chapoteo.

– 2 ordu, 1,40 metrotik beherako sakonera duten urtegietarako.

– 2 horas para los vasos de profundidad inferior a 1,40 metros.

– 4 ordu, 1,40 metrotik gorako sakonera duten gainerako urtegietarako edo urtegi zatieatarako.

– 4 horas para todos los demás vasos o partes de vasos que tengan una profundidad superior a 1,40 metros.

– 8 ordu, soil-soilik kiroletarako edo lehiaketetarako diren urtegietarako."

– 8 horas para los vasos dedicados exclusivamente a usos deportivos o de competición."

Laugarren artikulua.– Erabilera kolektiboko igerilekuen Araudiaren 28. artikuluko 1. paragrafoa aldatu egiten da, eta beherago zehazten den bezala geratzen da. Araudi hori, otsailaren 18ko 32/2003 Dekretuaz onartu zen.

Artículo cuarto.– Se modifica el párrafo 1 del artículo 28 del Reglamento sanitario de piscinas de uso colectivo, aprobado por Decreto 32/2003, de 18 de febrero, que queda redactado de la siguiente manera:

"28. artikulua.– Lehen sorospenetarako lokala.

"Artículo 28.– Local de primeros auxilios.

1.– Igerilekua duten instalazioetan lehen sorospenetarako lokal bat izan beheko da; salbu eta auzotarren komunitate eta urbanizazioetan kokatutakoetan eta salbamendu eta sorospenetarako langileak izatea beharrezko ez dutenetan. Salbuetsitako instalazioetan betiere botika-kutxa izan beharko da. Bai lehen sorospenetarako lokalek eta bai botika-kutxek ere, IV. eranskinean zehaztutako dotazioak eta baldintzak izan beharko dituzte.

1.– En las instalaciones con piscinas, a excepción de las de urbanizaciones y comunidades de vecinos y aquellas otras que no requieran contar con personal de salvamento y socorrismo, existirá un local dedicado a la prestación de primeros auxilios. En las instalaciones exceptuadas existirá, en todo caso, un botiquín. Tanto el local para primeros auxilios como, en su caso, el botiquín deberán reunir las condiciones y dotaciones que se especifican en el Anexo IV."

Bosgarren artikulua.– Erabilera kolektiboko igerilekuen Araudiaren 33. artikuluko 1. eta 6. paragrafoak aldatu egiten dira, eta beherago zehazten diren bezala geratzen dira. Araudi hori, otsailaren 18ko 32/2003 Dekretuaz onartu zen.

Artículo quinto.– Se modifican los párrafos 1 y 6 del artículo 33 del Reglamento sanitario de piscinas de uso colectivo, aprobado por Decreto 32/2003, de 18 de febrero, que queda redactado de la siguiente manera:

"33. artikulua.– Soroslea.

"Artículo 33.– Socorrista.

1. Erabilera kolektiboko igerilekuek sorosle bat eduki beharko dute, uretako salbamenduari eta lehen sorospenak emateri buruzko prestakuntza duena.

1.– Las piscinas de uso colectivo dispondrán de un socorrista con formación en salvamento acuático y prestación de primeros auxilios.

6.– Soroslea izateko obligaziotik salbuetsi egin ahal izango dira ondokoak: 20 etxebizitzatik 50 etxebizitzara bitarteko auzo-komunitateak eta urbanizazioak; 100 plazatik beherako aterpetxeak, nekazal turismorako etxeak eta hotelak; lasaikuntza eta errehabilitaziorako urtegi terapeutikoak soilik dituzten instalazioak; betiere bezeroek edo pazienteek soilik erabiltzekoak badira; eta, aurrekoen antzekoak direla-eta, osasun agintaritzak adierazten dituenak ere sartu ahalko dira salbuetsitako horien artean.

6.– Podrán ser excluidas de la obligación de disponer de socorrista las piscinas de urbanizaciones o comunidades de vecinos de entre 20 y 50 viviendas; de hoteles, agroturismos y albergues de menos de 100 plazas; las instalaciones que cuenten únicamente con vasos terapéuticos, de relajación y rehabilitación; que en todos los casos sean de uso exclusivo para los clientes o pacientes; así como cualesquiera otras que la Autoridad Sanitaria pudiera determinar, por ser similares a las anteriores.

Salbuetsia izateko eskabidea osasun agintaritzari aurkeztu behako zaio, berriro ireki baino lehen, eta titularrak sinatutako honako dokumentua erantsi beharko zaio: erabiltzaileentzako segurtasun-neurriak, instalazioaren barne-araudiak aurreikusitakoak, betetzearen gaineko erantzukizunaz arduratzeari buruzkoa. Jabetza Horizontalaren Legeren menpeko komunitate eta urbanizazioen kasuan, jabeen batzordeak berariaz hartutako erabakiaren ziurtagiria erantsi beharko zaio lehendakariak sinatutako eskabideari."

La solicitud de exclusión se presentará ante la autoridad sanitaria, con anterioridad a la reapertura, e irá acompañada de un documento, suscrito por el titular de la instalación, de asunción de responsabilidad en el cumplimiento de las medidas de seguridad para los usuarios de las mismas que se prevean en el reglamento interno de la instalación. En el caso de urbanizaciones y comunidades sometidas a la Ley de Propiedad Horizontal, a la solicitud, suscrita por el Presidente, se acompañará certificación del acuerdo adoptado, a tal efecto, en Junta de Propietarios."

Seigarren artikulua.– Erabilera kolektiboko igerilekuen Araudiaren 36. artikulua aldatu egiten da, eta beherago zehazten den bezala geratzen da. Araudi hori, otsailaren 18ko 32/2003 Dekretuaz onartu zen.

Artículo sexto.– Se modifica el artículo 36 del Reglamento sanitario de piscinas de uso colectivo, aprobado por Decreto 32/2003, de 18 de febrero, que queda redactado de la siguiente manera:

"36. artikulua.– Salbuesteak.

"Artículo 36.– Exclusiones.

1.– Autokontrolerako Plan aurkezteko obligaziotik salbuetsi egin ahal izango dira ondokoak: 20 etxebizitzatik 100 etxebizitzara bitarteko auzo-komunitateak eta urbanizazioak; 100 plazatik beherako aterpetxeak, nekazal turismorako etxeak eta hotelak; lasaikuntza eta errehabilitaziorako urtegi terapeutikoak soilik dituzten instalazioak; betiere bezeroek edo pazienteek soilik erabiltzekoak badira; 200 metro karratutik beherako ur-lamina dutenak, hartakotzat urtegi guztien azalerak hartuaz; eta, aurrekoen antzekoak direla-eta, osasun agintaritzak adierazten dituenak ere sartu ahalko dira salbuetsitako horien artean.

1.– Podrán ser excluidas de la presentación del Plan de Autocontrol, las urbanizaciones de entre 20 y 100 viviendas; los hoteles, agroturismos y albergues de menos de 100 plazas; las instalaciones que cuenten únicamente con vasos terapéuticos, de relajación y rehabilitación; que en todos los casos sean de uso exclusivo para los clientes o pacientes; las que presenten una lámina de agua inferior a 200 m2, entendida como la suma de las superficies de todos los vasos; así como cualesquiera otras que la Autoridad Sanitaria pudiera determinar, por ser similares a las anteriores.

2.– Instalazio hauek titularrek ondoko dokumentazioa aurkeztu beharko diote osasun agintaritzari:

2.– Los titulares de estas instalaciones presentarán a la autoridad sanitaria, para su aprobación, la siguiente documentación:

a) Urtegietako uren tratamendu-sistema. Hor prozesua deskribatuko da (aurreiragazketa, iragazketan desinfektatzailea eta pH-ren zuzentzaileren dosifikazioa) eta tratamenduan erabilitako produktuen zerrenda jasoko da, erregistro-zenbakia eta segurtasun-datuen fitxa barne direla.

a) Sistema de tratamiento del agua de los vasos, en el que se describa el proceso (prefiltración, filtración, dosificación de desinfectante y corrector del pH,) e indique la relación de productos utilizados en el tratamiento, incluyendo su número de registro y la ficha de datos de seguridad.

b) Instalazioen segurtasuna eta jagote-lanak; eta horietan, beharrezkoa bada, honako hauek jasoko dira: igerilekuan dauden sorosleak, titulazio egiaztatzailea, igerilekua joango den ordutegia, barne araudia eta instalazioa, eta instalazioaren prest jartzearen egiaztagiria.

b) Seguridad y vigilancia de la instalación que contemple, cuando fuere exigible, personal socorrista presente en la piscina, la titulación acreditativa y el horario de vigilancia de la misma; el reglamento de régimen interno; y, en su caso, el certificado de puesta a punto de la instalación.

c) Instalazioen garbiketa eta desinfekzioa, non aldageletako zoruen, komunen, zabaltzeen, ibilbideen eta urtegien azalerak garbitzeko lanak adieraziko diren. Honako hauek jasoko dira: garbiketaren maiztasuna eta hori egiteko arduraduna, erabilitako produktuak, aplikazio-era eta segurtasun-fitxa barne direla, eta aurreikusitako erregistro-sistema, non egindako jarduketez gain, garbiketarekin zerikusia duten intzidentziak jasoko diren.

c) Limpieza y desinfección de las instalaciones, donde quedarán reflejadas las operaciones de limpieza de las superficies de suelos de vestuarios, aseos, playas, andenes y vaso. Se incluirá la periodicidad de la limpieza y la persona responsable de la misma, los productos utilizados, con sus fichas de seguridad y forma de aplicación, y el sistema de registro previsto donde se anoten, además de las actuaciones realizadas, las incidencias relacionadas con la limpieza.

d) Intsektuak eta arratoiak hiltzeko tratamendua, non erabilitako produktuen zerrenda, erregistro-zenbakia, segurtasun-epea eta segurtasun-fitxa eta tratamendua egin behar duen enpresa jasoko diren.

d) Tratamiento de desinsectación y desratización, donde se recoja la relación de productos utilizados con número de registro, plazo de seguridad y ficha de seguridad y empresa que va a realizar el tratamiento.

e) Bainurako uraren tratamendu-sistemaren funtzionamenduaren kontrola.

e) Control de funcionamiento del sistema de tratamiento del agua de baño.

Egunean birritan gutxienez, irekitzeko unean eta erabiltzaile gehien dabilen unean: hondar-desinfektatzailearen maila, pH, uraren araztasuna, uraren tratamendua eta urtegi klimatizatuetan ingurumenarena, gainezkabidean uraren nibela eta bainulari kopurua.

Al menos dos veces al día, en el momento de la apertura y en el de máxima afluencia de usuarios: nivel de desinfectante residual, pH, transparencia del agua, temperatura del agua y del ambiente en los vasos climatizados, nivel de agua en el rebosadero y número de bañistas.

Egunean gutxienez behin: araztutako ura (m3), birzirkulatutako ura (m3), iragazkiaren funtzionamendu zuzena eta produktuen dosifikazio egokia.

Al menos una vez al día: agua depurada (m3), agua recirculada (m3), funcionamiento correcto del filtro, y dosificación correcta de productos.

Datu horiek uraren kalitate-kontrolaren fitxan erregistratuko dira (V. eranskina).

Estos datos se registrarán en la ficha de control de calidad del agua (anexo V).

3.– Dokumentazio hori eguneratu egin beharko da, adierazitako elementuen inguruan funtsezko aldaketaren bat gertatzen den guztietan.

3.– Esta documentación deberá de actualizarse siempre que se produzcan cambios significativos relacionados con los elementos anteriormente señalados.

4.– Jabetza Horizontalaren Legeren menpeko komunitate eta urbanizazioen kasuan, jabeen batzordeak berariaz hartutako erabakiaren ziurtagiria erantsi beharko zaio lehendakariak sinatutako eskabideari."

4.– En el caso de urbanizaciones y comunidades sometidas a la Ley de Propiedad Horizontal, a la solicitud, suscrita por el Presidente, se acompañará certificación del acuerdo adoptado, a tal efecto, en Junta de Propietarios."

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2004ko azaroaren 2an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 2 de noviembre de 2004.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Osasun sailburua,

El Consejero de Sanidad,

GABRIEL M..ª INCLÁN IRÍBAR.

GABRIEL M..ª INCLÁN IRÍBAR.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común