Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

178. zk., 2004ko irailaren 16a, osteguna

N.º 178, jueves 16 de septiembre de 2004


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Industria, Merkataritza eta Turismo Saila
Industria, Comercio y Turismo
4910
4910

EBAZPENA, 2004ko ekainaren 23koa, Energia zuzendariarena, instalazioan bertan kontsumitzeko eta titularraren jabetzako ibilgailuak edo produktuaren hartzailea aldatzen ez duten ibilgailuak hornitzeko erregai likidoak biltzeko instalazioetarako espedienteen izapideei buruzko arauak ezartzen dituena.

RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2004, del Director de Energía, por la que se establecen normas relativas a la tramitación de expedientes de instalaciones de almacenamiento de combustibles líquidos para su consumo en la propia instalación y las de suministro a vehículos propiedad del titular o en los que no se produce cambio de depositario del producto.

Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuaren 2000ko abenduaren 26ko Aginduaren bitartez (2001-01-24ko EHAA), industria instalazioak jardunean jartzeko prozedura orokorra arautu zen, eta bertan ezarri zenez, dagokion eskabideaz gain, proiektu bat eta dagokion ziurtagiria aurkeztu beharko dira. Aginpidea duen tekniko batek emango du zertifikazioa eta, horren ezean, egun erabilgarri den eta indarrean dagoen araudian eskatutako agiri teknikoak aurkeztu beharko dira.

Mediante Orden de 26 de diciembre de 2000, (BOPV 24-01-2001), del Consejero de Industria, Comercio y Turismo se reguló el procedimiento general para la puesta en funcionamiento de instalaciones industriales, estableciendo que junto a la correspondiente solicitud se deberá presentar en las Oficinas Territoriales de Industria un proyecto y la correspondiente certificación expedida por técnico competente o, en su caso, la documentación técnica exigida por la reglamentación vigente aplicable.

Urriaren 21eko 248/2003 Dekretuaren bidez (2003-11-03ko EHAA) Euskal Autonomia Erkidego honetan erregai likidoen arloan ezarritako marko orokorra indargabetu zen; horren ondorioz, honakoa adierazi behar da: instalazioan bertan kontsumitzeko edo titularraren jabetzako ibilgailuak edo produktuaren hartzailea aldatzen ez duten ibilgailuak hornitzeko petrolio gaiak biltegiratzeko instalazioen arloan indarren dauden arauak MI-IP03 eta MI-IP04 Jarraibide Tekniko Osagarrietan jasotakok dira, urriaren 1eko 1523/1999 Errege Dekretuaren I. eta II. eranskinetan idatzitakoaren arabera (1999-10-22ko BOE).

El Decreto 248/2003, de 21 de octubre (BOPV 3-11-2003) del Gobierno Vasco, ha derogado el marco general de regulación en materia de combustibles líquidos establecido en esta Comunidad Autónoma, por lo que procede señalar que la reglamentación vigente en cuanto a instalaciones de almacenamiento de productos petrolíferos para su consumo en la propia instalación o suministro a vehículos propiedad del titular o en los que no se produce cambio de depositario del producto es la contenida en las Instrucciones Técnicas Complementarias MI-IP03 y MI-IP04 redactadas conforme a los Anexos I y II del Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre (BOE 22-10-99).

ITC-MI-IP03 jarraibidearen 32. eta 33. idatz-zatietan eta ITC-MI-IP-04 jarraibidearen 34. eta 35. idatz-zatietan ezartzen denez, karburante eta erregai likidoen bilketak dagokien erregistroan jaso beharko dira eta bertan proiektua aurkeztu behar dutenen bilketa-gaitasunen mugak adierazi beharko dira edo, bestela, memoria tekniko bat, enpresa instalatzaileak horretarako duen teknikariak izenpetua, eta, halaber, erregistroan jasotzeko administrazio izapidea bete behar ez dutenak.

Los apartados 32 y 33 de dicha ITC-MI-IP03 y los apartados 34 y 35 de la ITC-MI-IP-04, establecen que los almacenamientos de carburantes y combustibles líquidos serán inscritos en el correspondiente Registro indicando los límites de capacidad del almacenamiento para los que se requiere presentación de proyecto, o una Memoria Técnica firmada por el correspondiente técnico de la empresa instaladora y los que quedan eximidos del trámite administrativo de inscripción en el citado registro.

Ebazpen honetan jasotako xedapenak , alde batetik, Instalazioan bertan kontsumitzeko edo titularraren jabetzako ibilgailuak edo produktuaren hartzailea aldatzen ez duten ibilgailuak hornitzeko petrolio gaien bilketarako instalazioen erregistroan sartzeko aurkeztu beharreko agiriak finkatzeko xedez ematen dira eta, beste aldetik, aipatutako jarraibideak egun dauden instalazioei aplikatzerakoan zalantzak agertzen direlako.

Con el fin de establecer la documentación a presentar para proceder a la inscripción en el Registro de instalaciones de almacenamiento de productos petrolíferos para uso propio o suministro a vehículos propiedad del titular o en los que no se produce cambio de depositario del producto y ante las dudas planteadas para la aplicación de las referidas Instrucciones Técnicas a instalaciones existentes, se dictan las disposiciones contenidas en la presente Resolución.

Aipatutako lege-manuak, eta, oro har gai honetan erabilgarri diren gainerako xedapen guztiak ikusita,

Vistas las disposiciones legales citadas y otras de general y concordante aplicación.

EBATZI DUT:
RESUELVO:

1.– Instalazio berriak.

1.– Instalaciones nuevas.

a) MI-IP03 eta MI-IP04 Jarraibide Tekniko Osagarrietan ezarritakoari jarraituz proiektua behar duten instalazioak.

a) Instalaciones que, de acuerdo con las Instrucciones Técnicas Complementarias MI-IP03 y MI-IP04, necesiten proyecto.

Instalazioan bertan kontsumitzeko edo titularraren jabetzako ibilgailuak edo produktuaren hartzailea aldatzen ez duten ibilgailuak hornitzeko petrolio gaien bilketarako instalazioak jardunean jarri eta erregistroan sartzeko, bilketa-gaitasuna honakoa dela,

Con el fin de obtener la acreditación de puesta en servicio y proceder al Registro de las instalaciones petrolíferas nuevas para su consumo en la propia instalación o suministro a vehículos propiedad del titular o en los que no se produce cambio de depositario del producto cuya capacidad de almacenamiento sea,

Produktu mota	Biltegiaren kokapena	

	Barruan (litroak)	Kanpoan (litroak)	

Tipo de producto	Disposición del almacenamiento	

B mota	> 300	> 500	

	Interior (litros)	Exterior (litros)	

C eta D motak	> 3.000	> 5.000

Clase B	> 300	> 500	

dagokion Industriako Lurralde bulegoan honako agiriak aurkeztu beharko ditu:

Clases C y D	> 3.000	> 5.000

– Eskaera.

deberá presentarse, en la correspondiente Oficina Territorial de Industria, la siguiente documentación:

– Proiektua, eskudun teknikariak izenpetua eta Elkargo Ofizialak bisatua.

– Solicitud.

– Instalazioaren exekuzioaren ziurtagiria, hiru kopia, baimendutako instalatzaileak eta enpresa instalatzailearen arduradun teknikoak izenpetuak, I. Eranskinean ezarritako ereduaren arabera.

– Proyecto firmado por técnico competente y visado por el Colegio Oficial.

– Obra zuzendaritzaren ziurtagiria, eskudun teknikariak izenpetua eta elkargo ofizialak bisatua, IV. Eranskinean ezarritako ereduaren arabera.

– Certificado de Ejecución de Instalación, por triplicado, firmado por instalador autorizado, responsable técnico de la Empresa Instaladora, según modelo establecido en el Anexo I.

– Tangaren egileak emandako ziurtagiria, tangak egiteko arauak ezarritakoaren arabera.

– Certificado de Dirección de Obra firmado por técnico competente y visado por el Colegio Oficial según modelo establecido en el Anexo IV.

b) MI-IP03 Jarraibide Tekniko Osagarrian xedatutakoari jarraituz proiekturik behar ez duten instalazioak.

– Certificado emitido por el fabricante del tanque según la respectiva norma de fabricación.

Instalazioan bertan kontsumitzeko petrolio instalazio berriak jardunean jartzeko eta erregistroan sartzeko, biltegiratzeko gaitasuna honakoa dela,

b) Instalaciones que, de acuerdo con la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP03, no necesiten proyecto.

Con el fin de obtener la acreditación de puesta en servicio y proceder al Registro de las instalaciones petrolíferas nuevas para su consumo en la propia instalación, cuya capacidad de almacenamiento sea,

Produktu mota	Biltegiaren kokapena	

Tipo de producto	Disposición del almacenamiento	

	Barruan (litroak)	Kanpoan (litroak)	

	Interior (litros)	Exterior (litros)	

B mota	300 ≥ Q ≥ 50	500 ≥ Q ≥ 100	

Clase B	300 ≥ Q ≥ 50	500 ≥ Q ≥ 100	

C eta D motak	3.000 ≥ Q ≥ 1.000	5.000 ≥ Q ≥ 1.000	

Clases C y D	3.000 ≥ Q > 1.000	5.000 ≥ Q > 1.000	

dagokion Industriako Lurralde bulegoan honako agiriak aurkeztu beharko ditu:

deberá presentarse, en la correspondiente Oficina Territorial, la siguiente documentación:

– Eskaera.

– Solicitud.

– Memoria teknikoa, II. eranskinean ezarritako ereduaren arabera.

– Memoria Técnica según modelo establecido en el Anexo II.

– Instalazioaren exekuzioaren ziurtagiria, hiru kopia, baimendutako instalatzaileak eta enpresa instalatzailearen arduradun teknikoak izenpetua, I. eranskinean ezarritako ereduaren arabera.

– Certificado de Ejecución de Instalación, por triplicado, firmado por el instalador autorizado, responsable técnico de la Empresa Instaladora, según modelo establecido en el Anexo I.

– Tangaren egileak emandako ziurtagiria, tangak egiteko arauak ezarritakoaren arabera.

– Certificado emitido por el fabricante del tanque según la respectiva norma de fabricación.

Aurreko idatz-zatian sartu ez diren instalazioak, hau da, C eta D motako produktuak biltzen dituzten 1.000 litro edo gutxiagokoak, edo barruko instalazioetan 50 litro baino gutxiagokoak edo kanpoko instalazioetan B motako produktuak biltzen dituzten 100 litrokoak, ez dira Erregistroan sartu behar; beraz, baimendutako instalatzaileak idatz-zati honetan adierazitako agiriak emango dizkio instalazioaren titularrari, Industriako Lurralde Bulegoan aurkeztu barik.

Las instalaciones no incluidas en el apartado anterior, es decir, las menores o iguales a 1.000 l. con producto de las clases C y D, o de menos de 50 l. en interior o 100 l. en exterior de la clase B, estarán excluidas del trámite de inscripción en el Registro, debiendo el instalador autorizado entregar la documentación técnica indicada en este apartado al titular de la instalación sin su presentación en la Oficina Territorial de Industria

b) MI-IP04 Jarraibide Tekniko Osagarrian ezarritakoari jarraituz proiekturik behar ez duten instalazioak.

c) Instalaciones que, de acuerdo con la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP04, no necesiten proyecto.

Titularraren jabetzako ibilgailuak edo produktuaren hartzailea aldatzen ez duten ibilgailuak hornitzeko petrolio instalazioak jardunean jarri izanaren ziurtagiria lortzeko eta Erregistroan sartzeko, bilketa-gaitasuna honakoa dela,

Con el fin de obtener la acreditación de puesta en servicio y proceder al Registro de las instalaciones petrolíferas nuevas para suministro a vehículos propiedad del titular o en los que no se produce cambio de depositario del producto cuya capacidad de almacenamiento sea,

Produktu mota	Biltegiaren kokapena	

Tipo de producto	Disposición del almacenamiento	

	Barruan (litroak)	Kanpoan (litroak)	

	Interior (litros)	Exterior (litros)	

B mota	300 ≥ Q 	500 ≥ Q 	

Clase B	300 ≥ Q 	500 ≥ Q 	

C eta D motak	3.000 ≥ Q 	5.000 ≥ Q 	

Clases C y D	3.000 ≥ Q 	5.000 ≥ Q 	

dagokion Industriako Lurralde bulegoan honako agiriak aurkeztu beharko ditu:

deberá presentarse, en la correspondiente Oficina Territorial, la siguiente documentación:

– Eskaera.

– Solicitud.

– Memoria teknikoa, III. eranskinean ezarritako ereduaren arabera.

– Memoria Técnica según modelo establecido en el Anexo III.

– Instalazioaren exekuzioaren ziurtagiria, hiru kopia, baimendutako instalatzaileak eta enpresa instalatzailearen arduradun teknikoak izenpetua, I. eranskinean ezarritako ereduaren arabera.

– Certificado de Ejecución de Instalación, por triplicado, firmado por el instalador autorizado, responsable técnico de la Empresa Instaladora, según modelo establecido en el Anexo I.

– Tangaren egileak emandako ziurtagiria, tangak egiteko arauak ezarritakoaren arabera.

– Certificado emitido por el fabricante del tanque según la respectiva norma de fabricación.

2.– 1999ko azaroaren 22az geroko instalazioak.

2.– Instalaciones existentes posteriores al 22 de noviembre de 1999.

Legeztatu gabe dauden eta 1999ko azaroaren 22az gero burutu diren instalazioak -egun horretan jarri zen indarrean urriaren 1eko 1523/1999 Errege Dekretua, MI-IP03 eta MI-IP04 jarraibideak ezartzen dituena- 1. idatz-zatian ezarritako prozeduraren menpe jarri beharko dira instalazio berriak bailiran erregistratu ahal izateko eta zerbitzuan jarri izanaren ziurtagiria lortu ahal izateko.

Las instalaciones no legalizadas, ejecutadas con posterioridad al 22 de noviembre de 1999, fecha de entrada en vigor del R.D. 1523/1999, de 1 octubre, por el que se establecen las MI-IP03 y MI-IP04 en vigor, deberán someterse al procedimiento establecido en el apartado 1 anterior para proceder al registro de las mismas como instalaciones nuevas, y obtener la correspondiente acreditación de puesta en servicio.

3.– 1999ko azaroaren 22a baino lehenagoko instalazioak.

3.– Instalaciones existentes anteriores al 22 de noviembre de 1999.

a) MI-IP03 eta MI-IP04 Jarraibide Tekniko Osagarrietan ezarritakoari jarraituz proiektua behar duten instalazioak.

a) Instalaciones que, de acuerdo con las Instrucciones Técnicas Complementarias MI-IP03 y MI-IP04, necesiten proyecto.

Instalazioan bertan kontsumitzeko edo titularraren jabetzako ibilgailuak edo produktuaren hartzailea aldatzen ez duten ibilgailuak hornitzeko petrolio instalazioak zerbitzuan jarri izanaren ziurtagiria lortzeko eta erregistroan sartzeko, baldin eta 1999 azaroaren 22a baino lehen burutu badira eta legeztatu gabe badaude eta, MI-IP03 eta MI-IP04 jarraibideei atxikiz proiektua behar badute, honako agiri hauek aurkeztu beharko dituzte Industriako Lurralde Ordezkarizan:

Con el fin de obtener la acreditación de puesta en servicio y proceder al Registro de las instalaciones petrolíferas no legalizadas ejecutadas con anterioridad al 22 de noviembre de 1999, para su consumo en la propia instalación o suministro a vehículos, propiedad del titular o en los que no se produce cambio de depositario del producto que de acuerdo con las MI-IP03 y MI-IP04 necesiten proyecto, deberá presentarse en la correspondiente Oficina Territorial de Industria, la siguiente documentación:

– Eskaera.

– Solicitud.

– Memoria teknikoa, eskudun teknikari batek eta Elkargo Ofizialak izenpetua, II. eta III. eranskinen arabera.

– Memoria Técnica firmada por técnico competente y visada por el Colegio Oficial, según Anexos II y III.

– Berrazterketaren eta proben ziurtagiria, hiru ale, kontrolatzeko eskudun den erakundeak izenpetua, V. eta VI. eranskinen arabera.

– Certificado de revisión y pruebas, por triplicado, suscrito por un Organismo de Control Autorizado según modelo establecido en los Anexos V y VI.

5.000 litrotik gorako harmena eta hamar urtetik gorako antzinatasuna duten lurpeko metalezko tangak izanez gero, arauzko estankotasun-proba hutsik, garbi eta gasik gabe dagoen tanga batean egin beharko da, barruko azalera ikusi eta lodierak neurtu ostean. Tangaren antzinatasuna, fabrikatzaileak emandako ziurtagiriaren bidez kreditatua, hamar urtetik beherakoa izanez gero, estankotasun proba tangan bertan egin ahal izango da, produktua eta guzti.

En los casos de tanques metálicos enterrados con capacidad superior a 5.000 litros y antigüedad superior a diez años, la prueba de estanqueidad reglamentaria se efectuará en tanque vacío, limpio y desgasificado, tras examen visual de la superficie interior y medición de espesores. Si la antigüedad del tanque, acreditada mediante el correspondiente certificado emitido por el fabricante, fuese inferior a diez años, la referida prueba de estanqueidad podrá realizarse con producto en el tanque.

5.000 litro edo gutxiagoko harmena duten lurpeko metalezko tangak izanez gero, estankotasun-proba tangan bertan egin ahal izango da, produktua erabiliz.

En los casos de tanques metálicos enterrados, con capacidad igual o inferior a 5.000 litros, la citada prueba de estanqueidad podrá realizarse con producto en el tanque.

b) MI-IP03 eta MI-IP04 Jarraibide Tekniko Osagarriei eutsiz proiekturik behar ez duten instalazioak.

b) Instalaciones que, de acuerdo con las Instrucciones Técnicas Complementarias MI-IP03 y MI-IP04, no precisen proyecto.

Instalazioan bertan kontsumitzeko edo titularraren jabetzako ibilgailuak edo produktuaren hartzailea aldatzen ez duten ibilgailuak hornitzeko petrolio instalazioak zerbitzuan jarri izanaren ziurtagiria lortzeko eta erregistroan sartzeko, baldin eta 1999 azaroaren 22a baino lehen burutu badira eta legeztatu gabe badaude eta, MI-IP03 eta MI-IP04 jarraibideei atxikiz, proiektua behar badute, honako agiri hauek aurkeztu beharko dituzte Industriako Lurralde Ordezkarizan:

Con el fin de obtener la acreditación de puesta en servicio y proceder al Registro de las instalaciones petrolíferas no legalizadas ejecutadas con anterioridad al 22 de noviembre de 1999, para su consumo en la propia instalación o suministro a vehículos, propiedad del titular o en los que no se produce cambio de depositario del producto que de acuerdo con las MI-IP03 y MI-IP04 no necesiten proyecto, deberá presentarse en la correspondiente Oficina Territorial de Industria la siguiente documentación:

– Eskaera.

– Solicitud.

– Txosten teknikoa, baimendutako teknikari batek edo tituludun teknikari eskudunak izenpetua, II. eta III. eranskinetan ezarritakoaren arabera.

– Memoria Técnica firmada por instalador autorizado o técnico titulado competente según modelo establecido en los Anexos II y III.

– Berrazterketaren eta proben ziurtagiria, hiru ale, baimendutako instalatzaile batek edo kontrolatzeko eskuduna den erakundeak izenpetua, V. eta VI. eranskinen arabera.

– Certificado de revisión y pruebas, por triplicado, suscrito por Instalador Autorizado u Organismo de Control Autorizado según modelo establecido en los Anexos V y VI.

4.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadila agintzea.

4.– Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

XEDAPEN IRAGANKORRA

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

1999ko azaroaren 22a baino lehenago zeuden instalazioak legeztatzeko aurkeztu beharreko agiriei buruz 3. idatz-zatian ezarritako prozedurak bi urtez iraungo du, ebazpen hau indarrean hasten denetik aurrera.

El procedimiento establecido en el apartado 3 relativo a la documentación a presentar para la legalización de instalaciones existentes anteriores al 22 de noviembre de 1999 tendrá un periodo de validez de dos años contados a partir de la entrada en vigor de la presente Resolución.

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICIÓN FINAL

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean hasi eta hilabeteko epean hartuko du indarra ebazpen honek.

La presente Resolución entrará en vigor en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2004ko ekainaren 23a.

En Vitoria-Gasteiz, a 23 de junio de 2004.

Energiako zuzendaria,

El Director de Energía,

TXABER LEZAMIZ CONDE.

TXABER LEZÁMIZ CONDE.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común