Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

131. zk., 2004ko uztailaren 12a, astelehena

N.º 131, lunes 12 de julio de 2004


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Garraio eta Herri Lan Saila
Transportes y Obras Públicas
3763
3763

ERABAKIA, 2004ko ekainaren 1ekoa, Euskadiko Garraio Agintaritzaren Antolaketa eta Jarduteko Moduaren Erregelamendua onartzeko dena.

ACUERDO del Pleno de 1 de junio de 2004, en que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Autoridad del Transporte de Euskadi.

Nik, Aitor Uriarte Unzalu jaunak, Euskadiko Garraio Agintaritzaren idazkaria naizen aldetik, hau

D. Aitor Uriarte Unzalu, Secretario de la Autoridad del Transporte de Euskadi

EGIAZTATZEN DUT:
CERTIFICO:

Euskadiko Garraio Agintaritzak 2004ko ekainaren 1ean egindako Osoko Bilkuran, besteak beste, honako erabakia hartu zuela:

Que el Pleno de la Autoridad del Transporte de Euskadi, celebrado el 1 de junio de 2004, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo

"Euskadiko Garraio Agintaritzaren Antolaketa Eta Jarduteko Moduaren Erregelamendua Onartzea".

"Aprobar el Reglamento de Organización y Guncionamiento de la Autoridad del Transporte de Euskadi".

Eta dagozkion ondorioak izan ditzan, egiaztagiri hau ematen dut, Gasteizen, bi mila eta lauko ekainaren hamaseian.

Y para que surta los efectos oportunos, expido la presente certificación, en Vitoria-Gasteiz, a dieciséis de junio de 2004.

Euskadiko Garraio Agintaritzaren idazkaria,

El Secretario de la Autoridad del Transporte de Euskadi,

AITOR URIARTE UNZALU.

AITOR URIARTE UNZALU.

Euskadiko Garraio Agintaritzaren buruaren O.E.,

V.º B.º del Presidente de la Autoridad del Transporte de Euskadi,

ÁLVARO AMANN RABANERA.

ALVARO AMANN RABANERA.

EUSKADIKO GARRAIO AGINTARITZAREN
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y
ANTOLAKETA ETA JARDUTEKO MODUAREN ERREGELAMENDUA
FUNCIONAMIENTO DE LA AUTORIDAD DEL TRANSPORTE DE EUSKADI
I KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK.
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Erregelamenduaren helburua.

Artículo 1.– Objeto del Reglamento.

2. artikulua.– Erregelamenduaren eremua.

Artículo 2.– Ámbito subjetivo del Reglamento.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
EUSKADIKO GARRAIO AGINTARITZAREN
ORGANIZACIÓN DE LA AUTORIDAD DEL
ANTOLAKETA
TRANSPORTE DE EUSKADI

3. artikulua.– Euskadiko Garraio Agintaritzaren antolamenduaz.

Artículo 3.– De la organización de la Autoridad del Transporte de Euskadi.

4. artikulua.– Osoko Bilkuraren osaera.

Artículo 4.– Composición del Pleno.

5. artikulua.– Euskadiko Garraio Agintaritzako kideen eskubideak eta betebeharrak.

Artículo 5.– Derechos y deberes de los miembros de la Autoridad del Transporte de Euskadi.

6. artikulua.– Osoko Bilkuraren eginkizunak.

Artículo 6.– Funciones del Pleno.

7. artikulua.– Buruaren eginkizunak.

Artículo 7.– Funciones de la Presidencia.

8. artikulua.– Buruordearen eginkizunak.

Artículo 8.– Funciones de la Vicepresidencia.

9. artikulua.– Idazkaritza Teknikoa.

Artículo 9.– La Secretaría Técnica.

10. artikulua.– Idazkariaren eginkizunak.

Artículo 10.– Funciones del Secretario o Secretaria.

11. artikulua.– Osoko Bilkurako atalak.

Artículo 11.– De las Secciones del Pleno.

12. artikulua.– Txosten-batzordeak.

Artículo 12.– De las Ponencias.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
EUSKADIKO GARRAIO AGINTARITZAREN
RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DE LA
JARDUTEKO MODUAREN ARAUBIDEA
AUTORIDAD DEL TRANSPORTE DE EUSKADI

13. artikulua.– Osoko bilkuretarako deia.

Artículo 13.– Convocatoria de las sesiones del Pleno.

14. artikulua.– Gai-zerrenda taxutu eta deialdia egitea.

Artículo 14.– Fijación del orden del día y realización de la convocatoria.

15. artikulua.– Osoko Bilkuraren eraketa.

Artículo 15.– Constitución del Pleno.

16. artikulua.– Osoko Bilkurarako gaien inguruko eztabaidak eta bozketak.

Artículo 16.– De los debates y votación de los asuntos por el Pleno.

17. artikulua.– Osoko bilkuretako aktak.

Artículo 17.– De las actas de las sesiones del Pleno.

18. artikulua.– Euskadiko Garraio Agintaritzako atalen eta txosten-batzordeen jarduteko modua.

Artículo 18.– Régimen de funcionamiento de las ponencias o secciones de la Autoridad del Transporte de Euskadi.

19. artikulua.– Euskadiko Garraio Agintaritzaren ekintzen prozedura.

Artículo 19.– Procedimiento de los actos de la Autoridad del Transporte de Euskadi.

20. artikulua.– Euskadiko Garraio Agintaritzaren txostenez.

Artículo 20.– De los informes de la Autoridad del Transporte de Euskadi.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.– Erregelamendu honetan araututa ez dauden kontuetan.

Primera.– En lo no regulado en el presente Reglamento.

Bigarrena.– Indarrean jartzea.

Segunda.– Entrada en vigor.

EUSKADIKO GARRAIO AGINTARITZAREN
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y
ANTOLAKETA ETA JARDUTEKO MODUAREN ERREGELAMENDUA
FUNCIONAMIENTO DE LA AUTORIDAD DEL TRANSPORTE DE EUSKADI
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Erregelamenduaren helburua.

Artículo 1.– Objeto del Reglamento.

Erregelamendu honen helburua da Eusko Legebiltzarraren Euskadiko Garraio Agintaritzaren abenduaren 15eko 5/2003 Legea garatzea, eta Legearen 12. artikuluan, Euskadiko Garraio Agintaritzak bere burua antolatzeko duen ahalmena baliatuz idatzi da.

El presente reglamento tiene por objeto el desarrollo de la Ley 5/2003, de 15 de diciembre, del Parlamento Vasco, de la Autoridad del Transporte de Euskadi y se dicta en ejercicio de la potestad de autoorganización que el artículo 12 de la ley citada reconoce a la Autoridad del Transporte de Euskadi para regular su organización y funcionamiento.

2. artikulua.– Erregelamenduaren eremua.

Artículo 2.– Ámbito subjetivo del Reglamento.

Erregelamendu honek, garraioaren antolamenduaren arloan Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorraren aholku- eta koordinazio-organo gorena den Euskadiko Garraio Agintaritzaren antolaketa eta jarduteko modua arautzen ditu, abenduaren 15eko 5/2003 Legean aurreikusitako eskumen eta eginkizunekin, eta eskumenak ematen dizkion beste legezko edo arauzko edozein xedapenetan aurreikusitakoekin.

Este reglamento regula el régimen de organización y funcionamiento de la Autoridad del Transporte de Euskadi, que es el órgano superior consultivo y de coordinación de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de ordenación del transporte y sus infraestructuras, con las competencias y funciones previstas en la Ley 5/2003, de 15 de diciembre y en cualquier otra disposición legal o reglamentaria que le asigne competencias.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
EUSKADIKO GARRAIO AGINTARITZAREN
ORGANIZACIÓN DE LA AUTORIDAD DEL
ANTOLAKETA
TRANSPORTE DE EUSKADI

3. artikulua.– Euskadiko Garraio Agintaritzaren antolamenduaz.

Artículo 3.– De la organización de la Autoridad del Transporte de Euskadi.

1.– Euskadiko Garraio Agintaritza Osoko Bilkuraren, atalen eta txosten-batzordeen bidez jardun ahal izango da.

1.– La Autoridad del Transporte de Euskadi podrá actuar en Pleno, en Secciones y en Ponencias.

2.– Euskadiko Garraio Agintaritzaren Osoko Bilkurako burua, buruordea eta idazkaria kide bakarreko organoak izango dira.

2.– Serán órganos unipersonales de la Autoridad del Transporte de Euskadi la Presidencia, la Vicepresidencia y la Secretaría del Pleno.

4. artikulua.– Osoko Bilkuraren osaera.

Artículo 4.– Composición del Pleno.

1.– Osoko Bilkura honela osatuko da:

1.– El Pleno tendrá la siguiente composición:

a) Burua: Eusko Jaurlaritzako Garraio eta Herri Lan sailburua.

a) El Presidente o la Presidenta que corresponderá al Consejero o Consejera del Transportes y Obras Públicas del Gobierno Vasco.

b) Buruordea: Garraio eta Herri Lan sailburuordea.

b) El Vicepresidente o la Vicepresidenta que corresponderá al Viceconsejero o la Viceconsejera de Transportes y Obras Públicas.

c) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorraren 8 ordezkari, Eusko Jaurlaritzako Garraio eta Herri Lan sailburuak izendatuak.

c) Ocho vocales representantes de la Administración General del País Vasco, nombrados por el Consejero o Consejera del Transportes y Obras Públicas del Gobierno Vasco.

d) Foru-aldundi bakoitzaren bi ordezkari, kasuan kasuko organoak izendatuak.

d) Dos vocales representantes de cada una de las Diputaciones Forales elegidos por los órganos correspondientes de dichas instituciones.

e) Bilbo, Donostia-San Sebastián eta Vitoria-Gasteizko udalen ordezkari bana, udal bakoitzeko kasuan kasuko organoak izendatuak.

e) Tres vocales en representación, respectivamente, de los Ayuntamientos de Bilbao, Donostia-San Sebastián y Vitoria-Gasteiz elegidos por los órganos correspondientes de las respectivas corporaciones municipales.

f) Euskal Autonomia Erkidegoko udal gehien ordezkatzen dituen udalen elkarteak, bere estatutuei edo, halakorik izan ezean, elkartea arautzen duten beste arau batzuei jarraikiz aukeraturiko ordezkari bat.

f) Un vocal elegido por la asociación de municipios que represente a la mayoría de municipios del País Vasco elegido de conformidad con lo que establezcan los estatutos o, en su caso, otras normas reguladoras de dicha asociación.

2.– Euskadiko Garraio Agintaritzako kideen izendapenek ez dute epe-mugarik izango; nolanahi ere, eta Euskadiko Garraio Agintaritza osatzen duten erakundeen arauek bestelakorik ezartzen ez badute behintzat, izendapena noiznahi baliogabetu ahal izango da, eta beste ordezkari bat izendatu.

2.– El nombramiento de los vocales de la Autoridad del Transporte de Euskadi tendrá una duración indefinida en tanto no se proceda a su sustitución, sin perjuicio de que se pueda revocar, en cualquier momento, dicho nombramiento y nombrar nuevo representante, salvo que otra cosa determinen las normas reguladoras de las entidades integrantes de la Autoridad del Transporte de Euskadi,

3.– Osoko Bilkurak idazkari bat hautatuko du Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorraren ordezkarien artetik.

3.– El Pleno elegirá el Secretario o Secretaria del mismo entre los vocales representantes de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

4.– Buruak, aztertu beharreko gaiaren inguruan jakintza handia duten edo gai horretan nabarmentzen diren beste pertsona batzuk edo beste erakunde batzuetako ordezkariak gonbidatu ahal izango ditu, Agintaritzaren osoko bilkuretan hitzarekin eta botorik gabe parte hartzera.

4.– La Presidencia de la Autoridad del Transporte de Euskadi podrá invitar a asistir a las sesiones del Pleno, con voz pero sin voto, a otras personas en razón a su especial conocimiento o significación en la materia a tratar, así como, en su caso, a representantes de otras instituciones.

5. artikulua.– Euskadiko Garraio Agintaritzako kideen eskubideak eta betebeharrak.

Artículo 5.– Derechos y deberes de los miembros de la Autoridad del Transporte de Euskadi.

Euskadiko Garraio Agintaritzako kideen eskubideak eta betebeharrak honako hauek dira:

Son derechos y deberes de los miembros de la Autoridad del Transporte de Euskadi:

a) Bilkurarako deia, bilkura egin baino gutxienez bi egun baliodun lehenago jasotzea, eta aztertu beharreko gaiei buruzko agiriak eskura izatea, Erregelamendu honen 13.2 eta 13.3 artikuluetan xedatutako eran.

a) Recibir con una antelación mínima de dos días hábiles la convocatoria de las sesiones, así como tener a su disposición la documentación relativa a los asuntos a tratar en las mismas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13, apartados 2 y 3, del presente Reglamento.

b) Bilkuretako eztabaidetan parte hartzea.

b) Participar en los debates de las sesiones.

c) Botoa emateko eskubideaz baliatzea, bidezko iritziz gero, beren boto partikularra ematea, eta botoaren esanahia eta arrazoiak azaltzea.

c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, en su caso, así como expresar el sentido de su voto y los motivos que lo justifican.

d) Osoko bilkurarako deia Erregelamendu honen 13.1 artikuluan ezarritako eran egitea eskatzea.

d) Solicitar, en su caso, la convocatoria del Pleno en los términos establecido en el artículo 13.1 del presente Reglamento.

e) Norberari emandako eginkizunak betetzeko behar den informazioa lortzea.

e) Obtener la información precisa para desempeñar las funciones asignadas.

f) Lege- edo erregelamendu-mailako xedapenen bidez ezartzen diren gainerakoak.

f) Cualesquiera otros que se establezcan en norma legal o reglamentaria.

6. artikulua.– Osoko Bilkuraren eginkizunak.

Artículo 6.– Funciones del Pleno.

1.– Euskadiko Garraio Agintaritzari esleitutako eginkizunak garatzeko beharrezkoak diren erabakiak hartzea.

1.– Corresponde al Pleno adoptar los acuerdos necesarios para el desarrollo de las funciones atribuidas a la Autoridad del Transporte de Euskadi.

2.– Osoko Bilkurak Euskadiko Garraio Agintaritzaren buruaren, buruordearen edo beste organoen esku utzi ahal izango ditu kudeaketa-eskumenak. Eskumen horiek besteen esku uzteko, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legean, edo horren ordez edo hura osatzeko ematen diren arauetan xedatutakoari jarraituko zaio.

2.– El Pleno podrá delegar el ejercicio de sus competencias de gestión a la Presidencia, Vicepresidencia o a los restantes órganos de la Autoridad del Transporte de Euskadi. Dicha delegación se llevará a efecto de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o de la normativa que, en su caso, la sustituya o complemente.

7. artikulua.– Buruaren eginkizunak.

Artículo 7.– Funciones de la Presidencia.

1.– Osoko Bilkurako buruari honakoak dagozkio:

1.– Corresponde a la Presidencia de la Autoridad del Transporte de Euskadi:

a) Euskadiko Garraio Agintaritzaren ordezkari izatea.

a) Representar a la Autoridad del Transporte de Euskadi.

b) Osoko bilkuretarako deialdia egitea, bilkuretan buru izatea eta gai-zerrenda ezartzea; baita kide anitzeko organo bateko buruari dagozkion eginkizunak betetzea ere, hala nola bozetan berdinketa gertatzen bada kalitateko bozarekin ebaztea.

b) Convocar, presidir y fijar el orden del día de las sesiones del Pleno y ejercer las funciones inherentes a la presidencia en un órgano colegiado, decidiendo los empates con su voto de calidad.

c) Garraioaren lurralde-agintaritzekiko harremanak zuzentzea, bai eta, Garraio Agintaritzaren eginkizunen eremuko gaietan, herri-administrazioetako organo betearazleekiko harremanak ere.

c) Dirigir las relaciones con las Autoridades Territoriales del Transporte, así como con los órganos ejecutivos de las Administraciones Públicas, en materias del ámbito funcional de la Autoridad del Transporte de Euskadi.

d) Euskadiko Garraio Agintaritzaren administrazio-jarduera eta jarduera teknikoa zuzendu eta gainbegiratzea.

d) Dirigir y supervisar el funcionamiento administrativo y técnico de la Autoridad del Transporte de Euskadi.

e) Euskadiko Garraio Agintaritzaren antolaketaren eta jarduteko moduaren erregelamendua proposatzea, onar dezan.

e) Proponer la aprobación del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Autoridad del Transporte de Euskadi.

f) Lege- edo erregelamendu-mailako xedapenen bidez esleitzen zaizkion gainerako eskumenak.

f) Las demás competencias que se le atribuyan mediante disposición legal o reglamentaria.

g) Euskadiko Garraio Agintaritzak, Erregelamendu honen 6. artikuluan aurreikusitakoari jarraikiz, haren esku uzten dituen eskumenak erabiltzea.

g) Ejercer las competencias delegadas por el Pleno de la Autoridad del Transporte de Euskadi, de conformidad con lo previsto en el artículo 6 del presente Reglamento.

2.– Buruak Euskadiko Garraio Agintaritzaren buruordearen edo Osoko Bilkurako edozein kideren esku utzi ahal izango ditu bere eskumenak, artikulu honen aurreko idatz-zatiko b) eta g) hizkietan aipatutakoak izan ezik. Eskumen horiek besteren esku uzteko, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legean, edo horren ordez edo hura osatzeko ematen diren arauetan xedatutakoari jarraituko zaio.

2.– La Presidencia podrá delegar el ejercicio de sus competencias, salvo las referidas en las letras b) y g) del apartado anterior del presente artículo, en el Vicepresidente o Vicepresidenta de la Autoridad del Transporte de Euskadi o, en su caso, en cualquier miembro del Pleno. Dicha delegación se llevará a efecto de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o de la normativa que en su caso la sustituya o complemente.

8. artikulua.– Buruordearen eginkizunak.

Artículo 8.– Funciones de la Vicepresidencia.

Burua kanpoan edo gaixo bada, buruordeak egingo ditu Osoko Bilkurak edo buruak, Erregelamendu honetan ezarritakoari jarraikiz, haren esku utzitako lanak.

Corresponderá al Vicepresidente o a la Vicepresidenta sustituir al Presidente o la Presidenta en caso de ausencia o enfermedad, así como ejercer las funciones que le hayan sido delegadas por el Pleno o por la Presidencia de conformidad con lo previsto en el presente reglamento.

9. artikulua.– Idazkaritza Teknikoa.

Artículo 9.– La Secretaría Técnica.

1.– Euskadiko Garraio Agintaritzaren Idazkaritza Teknikoa Eusko Jaurlaritzako Garraio eta Herri Lan Sailean gai horren inguruko eskumena duen Zuzendaritzari dagokio.

1.– La Secretaría Técnica de la Autoridad del Transporte de Euskadi recaerá en la Dirección competente en materia de transportes del Departamento de Transportes y Obras Públicas del Gobierno Vasco.

2.– Euskadiko Garraio Agintaritzaren Idazkaritza Teknikoari dagokio gaiak prestatzea eta, hala behar balitz, abenduaren 15eko 5/2003 Legearen 5. artikuluan aipatutako txosten-proposamenak egitea, non eta eginkizun hori ez den berariaz txosten-batzorde baten edo Euskadiko Garraio Agintaritzaren beste organoren baten gain utzi, gaiaren berezitasunagatik.

2.– Corresponderá a la Secretaría Técnica de la Autoridad del Transporte de Euskadi la preparación de los asuntos y, en su caso, las propuestas de informe previstos en el artículo 5 de la Ley 5/2003, de 15 de diciembre, salvo que haya sido expresamente encomendada esta función a alguna ponencia o a otro órgano de la Autoridad del Transporte de Euskadi en atención a la especialidad de la materia.

10. artikulua.– Idazkariaren eginkizunak.

Artículo 10.– Funciones del Secretario o Secretaria.

Idazkariaren eginkizunak honakook dira:

Serán funciones del Secretario o la Secretaria:

a) Osoko bilkuretara joatea.

a) Asistir a las sesiones del pleno.

b) Buruak aginduz gero, deialdia egin eta Osoko Bilkurako kideei jakinaraztea.

b) Efectuar la convocatoria de las sesiones por orden de la Presidencia, así como las notificaciones de la misma a los miembros del Pleno.

c) Osoko Bilkurako kideen eta organo horren arteko komunikazio-ekintzak hartzea.

c) Recibir los actos de comunicación de los miembros del Pleno con dicho órgano.

d) Bilkuretako aktak idaztea eta akta horien fede ematea.

d) Redactar y autorizar las actas de las sesiones.

e) Emandako aholku, irizpen eta erabakien ziurtagiriak egitea.

e) Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados.

f) Lege- edo erregelamendu-mailako xedapenen bidez esleitzen zaizkion gainerakoak.

f) Cualquier otra que le sea asignada por norma legal o reglamentaria.

11. artikulua.– Osoko Bilkurako atalak.

Artículo 11.– De las Secciones del Pleno.

1.– Osoko Bilkurak atalak sortu ahal izango ditu. Atal horiek Osoko Bilkurako hainbat kidek osatuko dute, eta atala sortzeko erabakian zehaztuko da zeintzuk osatuko duten.

1.– El Pleno podrá crear secciones integradas por los miembros del mismo que determine el acuerdo de creación.

2.– Atalek, deskontzentrazio-araubidearen barruan sorrera-erabakiak esleitzen dizkieten eginkizunak izango dituzte. Nolanahi ere, Osoko Bilkurak, egoki iritzi dionean, atal bati dagokion gai bat bereganatzeko aukera izango du.

2.– Las secciones ejercerán las funciones que el acuerdo de creación de las mismas les asignen en régimen de desconcentración. En todo caso, el Pleno podrá avocar para sí el conocimiento de cualquier asunto que corresponda a la sección.

3.– Atala sortzeko erabakian bertan zehaztuko da zein izango den atal-burua eta zein idazkaria.

3.– En el acuerdo de creación de la sección se determinará el Presidente o, en su caso, la Presidenta de la misma, así como el miembro de ésta que asuma la Secretaría.

12. artikulua.– Txosten-batzordeak.

Artículo 12.– De las Ponencias.

1.– Osoko Bilkurak txosten-batzordeak sortu ahal izango ditu. Txosten-batzorde horiek Osoko Bilkurako hainbat kidek osatuko dute, eta batzordea sortzeko erabakian zehaztuko da zeintzuk osatuko duten.

1.– El Pleno podrá crear ponencias compuestas por los miembros del mismo que determine el acuerdo de creación.

2.– Txosten-batzordea sortzeko erabakian bertan zehaztuko da zein izango den batzorde-burua eta zein idazkaria.

2.– En el acuerdo de creación de la ponencia se determinará el Presidente o, en su caso, la Presidenta de la misma, así como el miembro de ésta que asuma la Secretaría.

3.– Txosten-batzordeak, sorrera-akordioaren arabera Idazkaritza Teknikoak Osoko Bilkurara igorri beharreko gaiei buruzko txostenak egingo ditu, edo, kasuaren arabera, Idazkaritza Teknikoaren ordezko gisa proposamenak egingo ditu, Erregelamendu honen 9.2 artikuluan aurreikusitako kasuetan.

3.– Corresponderá a las ponencias informar en aquellos asuntos que determine el acuerdo de creación que la Secretaría Técnica eleve al Pleno, antes de su conocimiento por el mismo, o, en su caso, sustituir a ésta en su función de propuesta, en los supuestos previstos en el artículo 9.2 del presente Reglamento.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
EUSKADIKO GARRAIO AGINTARITZAREN
RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DE LA
JARDUTEKO MODUAREN ARAUBIDEA
AUTORIDAD DEL TRANSPORTE DE EUSKADI

13. artikulua.– Osoko bilkuretarako deia.

Artículo 13.– Convocatoria de las sesiones del Pleno.

1.– Osoko Bilkura hiru hilabeterik behin bilduko da gutxienez, Osoko Bilkurako buruak deituta edo Osoko Bilkurako kideen laurdenek eskatuta. Bilkuretarako deiarekin batera, mintzagai izango diren gaien zerrenda bidaliko da, behar besteko xehetasunekin, bai eta bilkura horretan onartzeko aurkeztuko diren aurreko bilkuretako akten zirriborroak ere.

1.– El Pleno se reunirá previa convocatoria de la Presidencia al menos una vez cada trimestre, o cuando lo solicite una cuarta parte de sus miembros. A la convocatoria de las sesiones se acompañará el orden del día comprensivo de los asuntos a tratar con el suficiente detalle y los borradores de las actas de las sesiones anteriores que deban ser aprobadas en la sesión.

2.– Bilkura-deia, gai-zerrenda eta akten zirriborroak Osoko Bilkurako kide guztiei jakinarazi beharko zaie, beren helbidean edo, jakinarazpen kontuetarako adierazi duten lekuan.

2.– La convocatoria, orden del día y borradores de las actas de las sesiones anteriores deben ser notificados a la totalidad de los miembros del Pleno en su domicilio o lugar que, a estos efectos, ellos designen.

3.– Aurreko puntuan adierazitako jakinarazpena egiten denetik bilkura egin arte, gutxienez bi egun baliodun igaro beharko dira. Bilkurarako deia kideek eskatuta egiten bada (gutxienez kideen laurdenak eskatu beharko du), eskaria aurkezten denetik astebeteko epean egin beharko da deia, eta bilkura bera ezin izango da eskaria aurkezten denetik hilabete baino gehiago atzeratu.

3.– Entre la notificación referida en el punto anterior y la celebración de la sesión no podrá transcurrir menos de dos días hábiles. La convocatoria realizada a solicitud de, al menos, una cuarta parte de los miembros del Pleno deberá efectuarse dentro del plazo de una semana desde la presentación de la petición y no podrá demorarse la celebración de la sesión más de un mes desde dicha presentación.

4.– Gai-zerrendan sartutako gaien inguruko agiri guztiak deia egiten den unetik bertatik Osoko Bilkurako kide guztien esku izango dira Euskadiko Garraio Agintaritzaren Idazkaritzan.

4.– Toda la documentación de los asuntos incluidos en el orden del día deberá estar a disposición de los miembros del Pleno en la Secretaría de la Autoridad del Transporte de Euskadi desde el mismo día de la convocatoria.

14. artikulua.– Gai-zerrenda taxutu eta deialdia egitea.

Artículo 14.– Fijación del orden del día y

1.– Osoko bilkuretarako gai-zerrenda buruak finkatuko du Idazkaritza Teknikoaren laguntzarekin, eta hark proposaturiko gaiak edo, Erregelamendu honetan ezarritakoari jarraikiz, txosten-batzordeek proposatu eta txostenean landutako gaiak jasoko ditu.

realización de la convocatoria.

2.– Deia egin, eta gai-zerrenda eta aurreko bilkuretako aktekin batera Osoko Bilkurako kideei jakinarazteko lana Osoko Bilkuraren idazkariak egingo du, buruak aginduta.

1.– El orden del día de las sesiones del Pleno será fijado por la Presidencia asistida por la Secretaría Técnica, incluyendo los asuntos propuestos por ésta o, en su caso, propuestos o informados por las respectivas ponencias, de conformidad con lo dispuesto en el presente reglamento.

15. artikulua.– Osoko Bilkuraren eraketa.

2.– La realización de la convocatoria así como su notificación a los miembros del Pleno, junto con el orden del día y las actas de las sesiones anteriores que correspondan, competerá al Secretario o Secretaria del Pleno por orden de la Presidencia.

1.– Osoko Bilkura behar bezala eratzeko, burua edo, bestela, haren ordezko lanak egingo dituen buruordea eta gutxienez kideen erdiak bildu beharko dute, ordezkari bidez bada ere. Osoko Bilkurako idazkaria bilkuran ez bada, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren ordezkarietatik zaharrenak egingo du haren lana.

Artículo 15.– Constitución del Pleno.

2.– Euskadiko Garraio Agintaritzako kideek Agintaritzako beste edozein kide izendatu ahal izango dute beren ordezkari izateko, eta, beraz, buruak Osoko Bilkura behar bezala osatutzat jo beharko du kideen erdiak bertan badira, kideak berak nahiz ordezkari bidez.

1.– Para la válida constitución del Pleno se requerirá la presencia del Presidente o la Presidenta o, en su caso, del Vicepresidente o Vicepresidenta que lo sustituya y la mitad, al menos de sus miembros, presentes o representados. Para el caso de que el Secretario o Secretaria del Pleno no concurriera a la sesión, será sustituido o sustituida en el ejercicio de dichas funciones por el miembro de mayor edad nombrado en representación de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

3.– Ezin izango da gai-zerrendan ez datorren gairik eztabaidatu edo erabaki; hala egiteko, Osoko Bilkurako kide guztiek egon behar dute bilduta, eta gehiengoak erabaki, aztergaia presakoa dela.

2.– Los vocales de la Autoridad del Transporte de Euskadi, podrán delegar su representación en cualquiera de los otros miembros integrantes de la misma; en este caso, la Presidencia podrán considerar validamente constituido el Pleno en caso de estar presentes o representados la mitad de sus miembros.

16. artikulua.– Osoko Bilkurarako gaien inguruko eztabaidak eta bozketak.

3.– No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo que estén presentes todos los miembros del Pleno y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.

1.– Bilkura hasteko, deiarekin batera banatutako aurreko bilkuretako akten gainean inork ezer esan nahi duenetz galdetuko du buruak. Inork oharrik egin nahi ez badu, onartutzat joko dira. Inolaz ere ezin izango da une horretan bertan aktetan jasotako akordioen edukia aldatu, eta errakuntza materialak edo egitezkoak bakarrik zuzendu ahal izango dira.

Artículo 16.– De los debates y votación de los asuntos por el Pleno.

2.– Gai guztiak, gai-zerrendan ezarritako hurrenkerari jarraikiz eztabaidatu eta bozkatuko dira. Nolanahi ere, buruak eskubidea izango du gaien hurrenkera aldatzeko edo gairen bat zerrendatik kentzeko, baldin eta gai hori hobeto prestatu beharra dagoela iruditzen bazaio.

1.– Las sesiones del pleno comenzarán preguntando la Presidencia si algún miembro tiene alguna observación al acta o las actas de sesiones anteriores que se hubieren distribuido con la convocatoria. Si no hubieran observaciones se considerarán las mismas aprobadas. En ningún caso podrá modificarse, en dicho momento, el fondo de los acuerdos adoptados obrantes en dichas actas y solo cabrá subsanar los meros errores materiales o de hecho.

3.– Bertaratutakoen botoen erabateko gehiengoa beharko da erabakiak hartzeko.

2.– Todos los asuntos se debatirán y votaran por el orden que estuvieren relacionados en el orden del día. No obstante, la Presidencia podrá alterar el orden de los temas o retirar un asunto del orden del día cuando se comprobara la necesidad de una mayor preparación del asunto para su aprobación.

17. artikulua.– Osoko bilkuretako aktak.

3.– Los acuerdos serán adoptados por mayoría absoluta de votos de los asistentes.

1.– Osokoaren bilera guztietako akta egingo du idazkariak. Akta horretan, nahitaez, honako hauek jaso behar dira: zeintzuk bildu diren, gai-zerrenda zein izan den, bilera noiz eta non izan den, eztabaidetan erabilitako argudio nagusiak eta zer erabaki den.

Artículo 17.– De las actas de las sesiones del Pleno.

2.– Osoko Bilkurako kideren batek hala eskatzen badu, aktan, honako datu hauek ere azalduko dira: hartutako akordioak izandako kontrako botoak, abstentzioak eta horren arrazoiak edo aldeko botoa emateko arrazoiak. Kide guztiek eska dezakete, halaber, norberaren berbaldia edo proposamena osorik jasotzeko, baina, horretarako, berbaldiaren testu osoa aurkeztu behar dute, bilkura horretan bertan edo buruak jarritako epean. Testu hori aktan idatzi behar da, edo, bestela, horren kopia erantsi.

1.– De cada sesión que celebre el Pleno se levantará acta por el Secretario o la Secretaria que especificará, necesariamente, los asistentes, el orden del día de la sesión, las circunstancias de lugar y tiempo en que se haya celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados.

3.– Kideek boto partikularra eman dezakete idatziz, gehiengoaren erabakiarekin bat ez badatoz; hori egiteko berrogeita zortzi ordu izango dituzte, eta onartutako erabakian jasoko da.

2.– En el acta figurará, a solicitud de los miembros del Pleno, el voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el voto favorable. Cualquier miembro del Pleno tiene el derecho a solicitar la trascripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que aporte, en la sesión o bien en el plazo que fije la Presidencia, el texto de aquellas, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma.

18. artikulua.– Euskadiko Garraio Agintaritzako atalen eta txosten-batzordeen jarduteko modua.

3.– Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto particular por escrito en el plazo de cuarenta y ocho horas que se incorporará al acuerdo aprobado.

Erregelamendu honen 11. eta 12. artikuluei jarraikiz sortutako atal eta txosten-batzordeen jardunbide-araubidea, horiek sortzeko erabakietan arautuko da. Hala arautzen ez bada, Erregelamendu honetan Osoko Bilkurarentzako ezarritako arauak aplikatuko dira, analogiaz.

Artículo 18.– Régimen de funcionamiento de las ponencias o secciones de la Autoridad del Transporte de Euskadi.

19. artikulua.– Euskadiko Garraio Agintaritzaren ekintzen prozedura.

La regulación del régimen de funcionamiento de las secciones y ponencias, constituidas de conformidad con los artículos 11 y 12, respectivamente, del presente reglamento se establecerá en el acuerdo de creación de las mismas. A falta de dicha regulación se aplicarán analógicamente las normas contenidas en el presente reglamento para el funcionamiento del Pleno.

1.– Euskadiko Garraio Agintaritza Herri Administrazioaren Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legean ezarritako prozedurari lotuko zaio bere jardunean.

Artículo 19.– Procedimiento de los actos de la Autoridad del Transporte de Euskadi.

2.– Euskadiko Garraio Agintaritzak aztertu behar duen gaiak zuzenean ukitzen duen orok eskubidea izango du erakunde horrek entzun dakion. Buruaren bidez, Euskadiko Garraio Agintaritzak aztergai dituen gaietan gaitasun tekniko nabarmeneko organo eta pertsonak gonbidatu ahal izango dira Agintaritzari, hitzez nahiz

1.– La Autoridad del Transporte de Euskadi ajustará su actividad al procedimiento establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

idatziz, gai horren inguruko informazioa emateko.

2.– Podrán ser oídos ante la Autoridad del Transporte de Euskadi los directamente afectados en el asunto sometido a su consideración. Por conducto de la Presidencia podrán ser invitados a informar ante la Autoridad del Transporte de Euskadi, por escrito o de palabra, los organismos o personas que tuvieran notoria competencia técnica en los asuntos sometidos a su consideración.

3.– Euskadiko Garraio Agintaritzaren jarduna beste administrazio-organo batek izapideturiko administrazio-prozeduraren barruan sartzen denean edo izaera orokorreko xedapen bat egiteko denean, buruaren bidez, egoki irizten dituen aurrekari, txosten eta froga guztiak eskatu ahal izango dizkio beste organo horri, eta kasuan kasuko gaiaren inguruan gaitasun tekniko nabarmena duten erakunde eta pertsonen iritzia ere eskatu ahal izango du.

3.– Cuando la actuación de la Autoridad del Transporte de Euskadi se desarrolle dentro de un procedimiento administrativo o de elaboración de una disposición de carácter general tramitado por otro órgano administrativo, podrá requerir al mismo, por conducto de la Presidencia, cuantos antecedentes, informes y pruebas estime convenientes, incluso el parecer de los organismos o personas que tuvieran notoria competencia técnica en el asunto de que se trate.

20. artikulua.– Euskadiko Garraio Agintaritzaren txostenez.

Artículo 20.– De los informes de la Autoridad del Transporte de Euskadi.

1.– Euskadiko Garraio Agintaritzaren aholku-lanak egitekoan aurreko artikuluan ezarritako prozedura-arauak aplikatu beharraren kaltetan gabe, Agintaritzaren txostenak aginduzkoak eta ez-lotesleak izango dira, eta eskatzen direnetik aurrera hiru hilabeteko epean egin beharko dira. Nolanahi ere, txosten-eskarian, premiazko arrazoiengatik, txostena epe laburragoan egiteko ere eska daiteke.

1.– Sin perjuicio de la aplicación, al ejercicio de la función consultiva de la Autoridad del Trasporte de Euskadi, de las normas de procedimiento contenidas o referidas en el artículo anterior, sus informes serán preceptivos y no vinculantes y su emisión se verificará en el plazo de tres meses desde que los mismos fueran solicitados. En todo caso, en la petición del informe podrá solicitarse que, por razones de urgencia, el mismo se evacue en el plazo que se señale en la petición.

2.– Txostena ez bada ezarritako epean egiten, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 83. artikuluan aurreikusitakoa aplikatu beharko da.

2.– En el supuesto de no emitirse el informe en el plazo establecido, será de aplicación lo previsto en el artículo 83 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.– Erregelamendu honetan araututa ez dauden kontuetan, Euskadiko Garraio Agintaritza Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeari lotuko zaio.

Primera.– En lo no regulado en el presente reglamento, el funcionamiento de la Autoridad del Transporte de Euskadi se ajustará a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Bigarrena.– Erregelamendu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean sartuko da indarrean.

Segunda.– El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común