Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

35. zk., 2004ko otsailaren 20a, ostirala

N.º 35, viernes 20 de febrero de 2004


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Arbitraje Batzordea
Comisión Arbitral
1000
1000

05/2003 ERABAKIA, azaroaren 3koa, Ebazpen Batzordearen osoko bilkurarena, Mahats-ardoaren Antolaketarako Lege-Egitasmoaren gainean Arabako Batzar Nagusiek eta Arabako Foru Aldundiak aurkeztutako eskumen-arazoei buruzkoa.

DECISIÓN 05/2003, de 3 de noviembre, del Pleno de la Comisión Arbitral, relativa a las cuestiones de competencia planteadas por las Juntas Generales de Álava y la Diputación Foral de Álava en relación con el Proyecto de Ley de Ordenación Vitivinícola.

Gasteizko hirian, bi mila eta hirugarren urteko azaroaren hiruan, Ebazpen Batzordeko Osoko Bilkurak, Manuel M.ª. Zorrilla lehendakari jaunak eta Mario Fernández, Iñaki Lasagabaster, Edorta Cobreros, Fernando Campo, Andres Urrutia eta José Manuel Castells mahaikide jaunek osatutakoak, hurrengo erabakia eman du.

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a tres de noviembre de dos mil tres, el Pleno de la Comisión Arbitral, formado por el Presidente Sr. D. Manuel M.ª. Zorrilla y los Vocales, Sres. D. Mario Fernández, D. Iñaki Lasagabaster, D. Edorta Cobreros, D. Fernando Campo, D. Andrés Urrutia y D. José Manuel Castells, ha pronunciado la siguiente

ERABAKIA
DECISIÓN

Arabako Batzar Nagusiek eskumen-arazoak eragin zituzten Mahats-Ardoaren Antolaketarako Lege-Egitasmoaren 10, 18, 21, 23.2, 30.1, 32.1 eta 2, 33.2, 11, 12 eta 13, 35.1 eta 3, 36, 73.2 eta 75.1 artikuluen, eta azken xedapenetatik lehenengoaren inguruan. Orobat egin zuen Arabako Foru Aldundiak, egitasmo bereko (aurrerantzean, MAALE) 10, 18.1, 21.1, 4, 5, 7, 9 eta 10, 23.2, 30.1, 32, 33.2, 3, 9, 11, 12 eta 13, 35.1 eta 3, 36, 41.4, 72, 73.2 eta 75.1 artikuluen, eta bigarren xedapen gehigarriaren, xedapen iragankorraren, lehenengo xedapen gehigarriaren eta azken xedapenetatik lehenengoaren inguruan. Lege-egitasmo hori Eusko Legebiltzarrean aurkeztu zen, Euskal Autonomia Erkidegoko Gobernuaren eskutik. Andres Urrutia jauna izan da txostengile, eta berak adierazi du Ebazpen Batzordeko Osoko Bilkuraren iritzia.

En las cuestiones de competencia planteados por las Juntas Generales de Álava, en relación con los artículos 10, 18, 21, 23.2, 30.1 y 32.1 y 2, 33.2, 11, 12 y 13, 35.1 y 3, 36, 73.2, 75.1 y disposición final primera del Proyecto de Ley de Ordenación Vitivinícola, y la Diputación Foral de Álava, en relación con los artículos 10, 18.1, 21.1, 4, 5, 7, 9 y 10, 23.2, 30.1, 32, 33.2, 3, 9, 11, 12 y 13, 35.1 y 3, 36, 41.4, 72, 73.2, 75.1, disposición adicional segunda, disposición transitoria y disposición adicional primera del mismo proyecto (en adelante, PLOV), presentado en el Parlamento Vasco por el Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Ha sido ponente D. Andrés Urrutia, quien expresa el parecer del Pleno de la Comisión Arbitral.

AURREKARIAK
ANTECEDENTES

1.a Arabako Batzar Nagusiek eta Arabako Foru Aldundiak eskumen-arazoak aurkeztu zituzten, garaiz, Ebazpen Batzorde honetan, aurretiaz aipatutako lege-egitasmoaren zenbait artikuluri buruz. Eusko Legebiltzarreko Mahaiari arazo horien berri eman zitzaion EBLren 49. artikuluan xedatutakoa betetzeko. Ondoren, Mahaiak izapidetza etetea agindu zuen.

1.º Promovidas sendas cuestiones de competencia en plazo por las Juntas Generales de Álava y la Diputación Foral de Álava ante esta Comisión Arbitral en relación con diferentes artículos del Proyecto de Ley antes mencionado, y efectuada la comunicación de tal interposición a la Mesa del Parlamento Vasco, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 LCA, la Mesa ordeFDFnó la suspensión de su tramitación.

Geroago, eta EBLren 25. artikuluak 30 eta 46. artikuluekin batera ezartzen duenarekin bat etorriz, Bizkaiko Foru Aldundiak bere burua aurkeztu zuen alderdi gisa, eta alegazioak egin zituen aurretiaz aipatutako eskumen-arazo bietan.

Posteriormente, y de conformidad con lo establecido en el artículo 25 LCA en conexión con los artículos 30 y 46 de la propia LCA, la Diputación Foral de Bizkaia compareció como parte y realizó alegaciones en las dos cuestiones de competencia planteadas.

2.a EBLren 31. artikuluan xedatutakoari helduta, eta aurkeztutako eskumen-arazoetan agerleei entzunaldia egin eta gero, Ebazpen Batzordeak eskumen-arazo horiek pilatzea erabaki zuen. Izan ere, bi horien artean oinarrizko berdintasunak daudenez gero, horrek justifikatzen du bi-bion izapidetza batera egin eta erabaki bakarra hartzea. Prozedura horretara bertaratuek ez zuten inolako eragozpenik jarri pilaketa horren aurka.

2.º De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 LCA, y previa audiencia de los comparecientes en las cuestiones de competencia planteadas, la Comisión Arbitral acordó su acumulación, en razón de que la identidad sustancial entre ambas cuestiones de competencia justifica la unidad de tramitación y decisión de las mismas, sin que se formulase oposición alguna a dicha acumulación por los personados en dichos procedimientos.

3.a Laburbilduta, Arabako Batzar Nagusiek bi motatako argumentuak erabiltzen dituzte. Alde batetik, argumentu orokorra erabiltzen dute; argumentu horrek zerikusia du Euskal Autonomia Erkidegoaren barruan mahats-ardoari buruzko gaietan eskumenak egikaritzearekin. Eta, bestetik, argumentu zehatzago bat erabiltzen dute; argumentu horrek zerikusia du Ebazpen Batzordeak lege-egitasmoaren artikulu zehatz batzuei buruz hartu beharreko erabakiarekin. Ikuspuntu orokorrari eutsiz, Arabako Batzar Nagusiek honako alegazio hauek egiten dituzte: a) MAALEk hautsi egiten du Lurralde Historikoen Legearen 7.b).1 artikulua; artikulu horren arabera, lurralde historikoei dagozkie "mahats-ardo eta enologia" gaiak, erakunde erkideek emandako legeria garatu eta betearazteko eskumenei begira. b) Mahats-ardoko ustiategien artean, "Errioxa" sor-marka dutenetatik gehienak Arabako lurraldean daude, eta Arabako Foru Aldundiak eskumen zehatzak egikaritu ditu gai horretan, Lurralde Historikoen Legearen 8.3 artikuluaren arabera; besteak beste, arauen garapenerako eskumenak, araudiak ematekoak, administrazio-eskumenak, eta administrazio-bidean ikuskapena eta berrikuspena burutzeko eskumenak. c) Arlokako lege baten bidez ezin da aldatu Lurralde Historikoen Legean ezarritako araubidea, nahiz eta bi-biok lerrun formal berbera izan. Egin-eginean ere, Lurralde Historikoen Legearen eduki material eta politikoa berezia da oso, guztiontzat jakinekoa denez, Euskal Herriko barne konstituzioa delako. d) Gaur egun, Arabako Foru Aldundiak kudeatu eta onesten ditu mahastiak berregituratu eta birmoldatzeko diru-laguntzak; ondoren, ebazpena Eusko Jaurlaritzari helarazten zaio, horrek ordaintzen baititu diru-laguntzok.

3.º En síntesis, los argumentos esgrimidos por las Juntas Generales de Álava tienen un doble prisma, uno de carácter general, relacionado con el ejercicio de las competencias en materia vitivinícola dentro de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y otro más específico, en relación individualizada con los artículos del Proyecto de Ley sujeto a la decisión de la Comisión Arbitral. Desde una perspectiva general, se alega por las Juntas Generales de Álava: a) El PLOV vulnera la Ley de Territorios Históricos en su artículo 7.b).1 por reservar ésta a los territorios Históricos la materia relativa a "viticultura y enología", en cuanto a las competencias de desarrollo y ejecución de la legislación sobre la misma emanada de las Instituciones comunes. b) El territorio de Álava es el lugar donde están situados una parte muy importante de las explotaciones vitivinícolas de la denominación de origen "Rioja", y la Diputación Foral de Álava ha ejercitado competencias precisas en esta materia, en función del artículo 8.3 de la ley de Territorios Históricos, competencias de desarrollo normativo, reglamentarias, administrativas y de inspección y revisoras en vía administrativa. c) No cabe alterar mediante una ley de carácter sectorial el régimen establecido en la Ley de Territorios Históricos, a pesar de tener ambas el mismo rango formal, ya que su contenido material y político es singular, pues constituye, como es bien sabido, la constitución interna del País Vasco ; d) La gestión y aprobación actual de las ayudas de reestructuración y reconversión del viñedo, se gestionan y aprueban por la Diputación Foral de Álava, remitiéndose luego la resolución al Gobierno Vasco como pagador de las mismas.

Ikuspegi zehatzago bati helduta, hurrengo arrazoibideak azaltzen dira, MAALEren artikulu jakin batzuei buruz: a) MAALEren 14.2 eta 23.2 artikuluak. Horiek kudeaketa-organoak arautzen dituzte, eta, mahats-ardoaren produktuak izendatu eta aurkezteko orduan, barruti geografikoen erabilerari buruzko baimena ere; barruti geografiko horiek berezkoak izan daitezke, edo, osorik edo zati batez, autonomia-erkidegoko biztanle-gune, udalerri, toki, eskualde edo lurraldeekin bat etor daitezke. Arlo horiek foru-aldundien eskumenekoak izan behar direla uste da udalerriz gaindiko lurralde-barrutien kasuan, Euskal Autonomia Estatutuaren 37.3.c) artikuluaren arabera. Zehatzago esateko, hurrengoa aipatzen da: lurralde historikoek eskumen esklusiboa dute udalerriz gaindiko lurralde-barrutietan, betiere barrutiok probintziaren mugak gainditzen ez dituztenean. b) 16. artikulutik 37.erakoak (enologia), 18.1 artikulua (produktu enologikoen inguruko jakinarazpena) eta 21. artikulua (mahasgintzaren arloko erregistroa). Artikulu horiek lurralde historikoei dagokien betearazpen-gaitasuna mugatzen dute. c) Kalitatezko ardoei dagokienez (25. artikulutik 37.erakoak), Eusko Jaurlaritzaren Nekazaritza eta Arrantza Sailari eskumenak eratxikitzen zaizkio. Eskumen horiek guztiak betearazpen-eskumenak direla esan daiteke, eta, horregatik, lurralde historikoei egokitu beharko litzaieke: kalitatezko ardoak aitortzea (30.1 eta 32.1 artikuluak); erakundeak homologatzea, erakundeok kalitatezko ardoak aitortzeko eskariak kontrola ditzaten (32.2 artikulua); kalitatezko ardoen kudeaketa-organoak aitortzea (33.2 artikulua); eta, orobat, beste zenbait eskumen, kalitatezko ardoen kudeaketa-organoei begira erabili beharrekoak (hauteskunde-prozedura, mandatuak, osaeraren berri ematea, bisitak eta ikuskapena burutzeko gaitasuna, administrazio-espedienteak irekitzea, eta kudeaketa-organoen erregistroak sortu eta antolatzea). d) Lurralde historikoek ez dute inolako esku-hartzerik kudeaketa-organoetan, ezta ikuskapenaren eremuan (41. art.) eta zehatzeko ahalean ere (72. art. eta ondorengoak). Bukatzeko, Arabako Batzar Nagusien iritziz, ez da onartzeko modukoa MAALEren azken xedapenak Eusko Jaurlaritzari aukera ematea, legea garatzeko xedapen zehatzak eman ditzan, nahiz eta lurralde historikoek arlo horretan dituzten eskumenak babestuta geratu.

Desde una perspectiva mas concreta de hacen los siguientes razonamientos en relación a artículos concretos del PLOV: a) Artículos 14.2 y 23.2 PLOV, relativos a órganos de gestión y la autorización, a los efectos de designación y presentación de productos vitivinícolas, del uso de los términos geográficos propios o coincidentes, total o parcialmente, con los núcleos poblacionales, municipios, zonas, comarcas o territorios de la Comunidad Autónoma, que se estima debería ser competencia de las Diputaciones Forales respecto de demarcaciones territoriales de ámbito supramunicipal, por la vía del artículo 37.3 c) del Estatuto de Autonomía del País Vasco. Más concretamente, se cita la competencia exclusiva de los Territorios Históricos respecto de demarcaciones territoriales de ámbito supramunicipal que no excedan de los límites provinciales; b) Artículos 16 a 37 (enología), artículo 18.1 (notificación sobre productos enológicos) y artículo 21 (registro en materia de viticultura), que limitan la capacidad de ejecución que corresponde a los Territorios Históricos. c) Respecto de los vinos de calidad (artículos 25 a 37) hay una atribución al Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco de competencias, que todas ellas pueden denominarse de ejecución y, por tanto de competencia de los Territorios Históricos: reconocimiento de vinos de calidad (artículos 30.1 y 32.1); homologación de entidades para control de solicitudes de reconocimiento de vinos de calidad (artículo 32.2); reconocimiento de órganos de gestión de vinos de calidad (artículo 33.2) y determinadas competencias a ejercitar sobre órganos de gestión de vinos de calidad (procedimiento electoral, encomiendas, comunicación de composición, capacidad de visita e inspección, apertura de expedientes administrativos y creación y organización de registros de órganos de gestión); d) No existe intervención alguna de los Territorios Históricos en los órganos de gestión, ni en el ámbito de la inspección (art. 41) ni en el de la potestad sancionadora (arts. 72 y ss.). Por último, no es de recibo, a juicio de las Juntas Generales de Álava, que la disposición final del PLOV establezca la posibilidad para el Gobierno Vasco de dictar disposiciones precisas para el desarrollo de la ley, aun cuando se salven las competencias de los Territorios Históricos en este campo.

4.a Bestalde, Arabako Foru Aldundiaren argumentuek, luze eta sakon arrazoitutakoek, bi bide horiei heltzen diete: bateko, MAALEren inguruko oharbide orokorrak egiten dituzte; eta, besteko, MAALEren artikulu jakin batzuei buruzko adierazpen zehatzak egiten dituzte. Ildo horretatik, oharbide orokorrak hona alderatuz, Arabako Foru Aldundiak hauxe gogorarazten du: a) Lurralde historiko horretako Batzar Nagusiek erabilitako argumentu bera. Esangura horretan, Lurralde Historikoen Legearen 7.b).1 artikuluak lurralde historikoei eratxikitzen dizkie, beren beregi, "mahasgintza eta enologia"ren arloko garapen- eta betearazpen-eskumenak, eta horien hedadura ere, lege-testu bereko 8.2 artikuluari helduta. Arabako Foru Aldundiaren iritziz, autonomia-erkidegoek estatuaren oinarrizko legeria garatu eta betearazteko ahalmenak dituzten bezala, horren antzeko zerbait gertatzen da hemen. Arabako Foru Aldundiak gogorarazten du aspaldidanik egikaritzen dituela bere eskumenak arlo horretan, eta, baieztapen hori indartzeko, beren beregi aipatzen ditu lege-xedapenak. b) Orobat azpimarratzen du Arabako Foru Aldundiak hainbat jarduera burutu dituela, eremu horretan berrikuspen-, ikuskapen- eta zehapen-ahalmenak erabiliz. Erakunde erkideei industriaren eta nekazaritzako merkaturatzearen arloan eskumena badagokie ere, eskumen horrek ez du oztopatzen Arabako Foru Aldundiaren esku-hartzea, mahasgintza eta enologiaren esparruetan ahalmen arau-emaileak eta betearazpen-ahalmenak egikaritzeko, betiere Lurralde Historikoen Legearen itzalpean.

4.º Los argumentos de la Diputación Foral de Álava, por su parte, razonados en extenso, responden igualmente a consideraciones de carácter general en torno al PLOV y pronunciamientos singulares sobre determinados artículos del PLOV. Así, en sus apreciaciones de carácter general, recuerda la Diputación Foral de Álava: a) El argumento ya empleado por las Juntas Generales del mismo Territorio Histórico, en el sentido del artículo 7.b).1 de la Ley de Territorios Históricos, con expresa atribución a los Territorios Históricos de las competencias de desarrollo y ejecución de las materias de "viticultura y enología", y su extensión, según dicción del artículo 8.2 del mismo cuerpo legal. Traza un paralelismo con los supuestos en los que las Comunidades Autónomas tienen facultades de desarrollo y ejecución de la legislación estatal básica, y recuerda que la Diputación Foral de Álava lleva desde hace tiempo ejercitando sus competencias en este ámbito, con alegación expresa de disposiciones legales que ahondan en su afirmación; b) Recuerda, igualmente, que la Diputación Foral de Álava ha realizado actuaciones en ejercicio de sus facultades de revisión, inspección y sancionadoras en este apartado, y desecha que la competencia residenciada para las Instituciones Comunes en materia de industrias y comercialización agraria impida a la Diputación Foral de Álava intervenir en el ejercicio de facultades normativas y ejecutivas en viticultura y enología, al amparo de la Ley de Territorios Históricos.

Arabako Foru Aldundiak legearen testua aztertzen du, zehatz-mehatz, hurrengo edukietan. Eduki horiek guztiek zerikusia dute MAALEren artikulu zehatz batzuekin. Erakunde jardulearen iritziz, legearen testuak aldatu egiten du Lurralde Historikoen Legeak eskumenak banatzeko ezarri duen araubidea. Bide horretatik, Arabako Foru Aldundiak hauxe adierazten du: a) 10. artikuluak Eusko Jaurlaritzari eratxikitzen dizkio Foru Aldundiari dagozkion eta horrek dagoeneko egikaritzen dituen ahalmenak; ahalmen horien bidez, mahastiak berregituratu eta birmoldatzeko planak onesten dira, eta kasuan kasuko laguntzen kopurua ezarri eta erabakitzen da. b) Enologiaren arloan (ardogintza), 18.1 artikuluak (produktu enologikoen inguruko jakinarazpena arautzen duenak), 21. artikuluak (erregistroei buruzkoak) eta 23.2 artikuluak (kudeaketa-organoei barruti geografikoak ezartzeko baimena ematen dienak) Eusko Jaurlaritzari eratxikitzen dizkiote euretan barneratutako ahalmenak. Alabaina, betearazpen hutseko jarduerak direnez gero, horrekin foru-eskumenak urratzen dira. c) Enologiaren gaiaz denaz bezainbatean (kalitatezko ardoak), 30.1 eta 32.1 artikuluek (kalitatezko ardoak aitortzeari buruzkoek), 32.2 artikuluak (kalitatezko ardoak aitortzeko eskariak kontrolatzeko, erakundeen homologazioa arautzen duenak), 33.2 artikuluak (kalitatezko ardoak kudeatzeko organoak aitortzeari buruzkoak), 33.3 artikuluak (kudeaketa-organoen egintzen aurkako errekurtsoak arautzen dituenak), eta 33.9, 33.11, 33.12, 33.13, 35.1, 35.3 eta 36. artikuluek (artikulu horiek eskumen zehatz batzuk arautzen dituzte, kalitatezko ardoak kudeatzeko organoen gain egikaritu beharrekoak: hauteskunde-prozedura; lehendakariaren izendapena; mandatuak; osaeraren berri ematea; bisitak egiteko eta ikuskapena burutzeko gaitasuna; administrazio-espedienteak irekitzea; eta kudeaketa-organoen erregistroa sortu eta antolatzea) Eusko Jaurlaritzari eratxikitzen dizkiote euretan barneratutako eskumenak. Eratxikipen hori zentzuzkoa da, mahatsaren jatorria lurralde historiko batekoa baino gehiagokoa denean; baina lurralde historiko batekoa bakarrik izanez gero, horren eskumenak urratzen ditu. d) 73.2 eta 75.1 artikuluek ez dute kontuan hartzen foru-aldundiek esku hartu behar dutela, prozedura zehatzaileak eragin, horien izapidetza egin eta erabakitzeko, 47. artikulutik 50.erakoetan definitutako arau-hausteak gertatzen direnean, horrek lotura estua baitu mahasgintza eta enologiaren arloekin. Titulu berberaren barruan, 41.4 artikuluak betearazpen-eskumenak ahanzten ditu, Eusko Jaurlaritzari ahalmena ematen dionean, mahats, muztio eta ardoen mugimenduari buruzko gorabeheretan. e) 72. artikuluak ez ditu kontuan hartzen lurralde historikoen prozedura zehatzaileei buruzko arauak. f) Bigarren xedapen gehigarriak eta xedapen iragankorrak Eusko Jaurlaritzari eratxikitzen diote, edozein kasutan, egitasmoak onesteko ahalmena, egitasmo horien helburua denean sor-markei buruzko erregelamenduak etorkizuneko legeari egokitzea. Hori, bistakoa denez, lurralde historikoen eskumen-multzoan sartzen da bete-betean. Arean ere, gogoan izan behar da Arabako lurralde historikoak arauak garatzeko eskumenak dituela eta hori ezin dela bazterrean utzi. Kontrara, kasu zehatz horretan, autonomia-erkidegoaren arautegiak jarduera-eremuaren oinarrizko aldeak ezarri behar ditu, baina foru-"legegile"ari arauak emateko aukera eman behar dio, arlo horretan berari baitagokio arauak garatzeko eskumena. f) Azken xedapenetatik lehenengoak ahalmena eratxikitzen dio Eusko Jaurlaritzari, legearen garapenerako beharrezkotzat jotzen dituen xedapenak emateko. Ez du, ordea, esanbidezko salbuespenik jartzen, xedapen horiek lurralde historikoek eman behar dituztela gogoratzeko. Eta g) Eusko Jaurlaritzari eskumena dagokio ekonomiaren antolaketa orokorra burutzeko; ezin da halakorik ukatu. Baina hori ezin da eskumen-titulu gisa aplikatu arlo honetan. Hala eginez gero, edukirik gabe geratuko litzateke, Konstituzio Auzitegiaren jurisprudentzia oparoak adierazi duen bezala, lurralde historikoen eskumen-egikaritza.

Al examen pormenorizado del texto de la ley, dedica los siguientes contenidos, todos ellos en relación a artículos concretos del PLOV, que en opinión de la institución actuante altera el régimen de distribución de competencias de la Ley de Territorios Históricos. Así, se afirma: a) El artículo 10 atribuye al Gobierno Vasco las facultades que corresponden y viene ejercitando la Diputación Foral en todo lo afectante a la aprobación de los planes de reestructuración y reconversión de viñedos y en orden a cuantificar y resolver sobre las ayudas correspondientes. b) En materia de enología (vinicultura), los artículos 18.1 (notificación sobre productos enológicos), 21 (Registros), y 23.2 (autorización a órganos de gestión de términos geográficos) atribuyen las facultades incluidas en los mismos al Gobierno Vasco, cuando se trata de actuaciones de mera ejecución que invaden las competencias forales. c) Dentro de la materia de enología (vinos de calidad), los artículos 30.1 y 32.1 (reconocimiento de vinos de calidad), 32.2 (homologación de entidades para control de solicitudes de reconocimiento de vinos de calidad), 33.2 (reconocimiento de los órganos de gestión de los vinos de calidad), 33.3 (recursos contra actos de los órganos de gestión), 33.9, 33.11, 33.12, 33.13, 35.1, 35.3 y 36 (sobre determinadas competencias a ejercer sobre órganos de gestión de vinos de calidad; procedimiento electoral; nombramiento del Presidente; encomiendas; comunicación de composición; capacidad de visita e inspección; apertura de expedientes administrativos; y creación y organización de registros de órganos de gestión) sitúan las competencias incluidas en los mismos en el Gobierno Vasco, atribución que tendría sentido si se refiriese a uva procedente de mas de un Territorio Histórico, pero que en el supuesto de referirse a uno sólo de ellos, lesiona las competencias de los mismos; d) Los artículos 73.2 y 75.1 obvian la necesaria intervención que deben tener las Diputaciones Forales en la incoación, instrucción y resolución de los procedimientos sancionadores respecto de las infracciones definidas en los artículos 47 a 50 por afectar a materias relativas a viticultura y enología. Dentro del mismo título, el artículo 41.4 ignora las competencias de ejecución al atribuir al Gobierno Vasco la facultad de conocimiento de las incidencias relacionadas con el movimiento de uvas, mostos y vinos; e) El artículo 72 ignora las normas del procedimiento sancionador de los Territorios Históricos; f) La disposición adicional segunda y la disposición transitoria atribuyen en todo caso al Gobierno Vasco la facultad de aprobación de los proyectos de adaptación de los reglamentos de las Denominaciones de Origen a la futura ley, lo que cae de lleno en el haz competencial de los Territorios Históricos, ya que debe tenerse en cuenta que el Territorio Histórico de Álava está investido de competencias de desarrollo normativo que no cabe desconocer, pues sería precisamente éste uno de los supuestos en que la normativa autonómica, estableciendo los aspectos básicos propios de su ámbito de actuación, debe dejar el margen necesario de normación al "legislador" foral, de acuerdo con la competencia de desarrollo normativo que en esta materia le compete; f) La disposición final primera atribuye al Gobierno Vasco la facultad de dictar las disposiciones que estime precisas en desarrollo de la Ley, sin efectuar la salvedad expresa de que tales disposiciones deben ser dictadas por los Territorios Históricos; y g) Se rechaza igualmente que la competencia de ordenación general de la economía (artículo 27 Estatuto de Autonomía del País Vasco) que corresponde al Gobierno Vasco, sea de aplicación como título competencial exclusivo en este campo, so pena, según abundante jurisprudencia del Tribunal Constitucional, de vaciar de contenido el ejercicio competencial de los Territorios Históricos.

5.a Arabako Batzar Nagusiek eta Arabako Foru Aldundiak beren beregi aipatzen dute azaroaren 5ean Eusko Jaurlaritzako Aholku Batzorde Juridikoak MAALEren inguruan emandako 83/02 Irizpena. Eskumenen arloan, txosten horrek honako ñabardura hauek egiten ditu: "d) Erakunde erkideei ahalmen arau-emailea badagokie ere, ahalmen hori ez da ekonomiaren gaineko eskumen orokor baten ondorioa; aitzitik, nekazaritzaren gaineko eskumenaren ondorioa da, eta, zehatzago, mahasgintza-jardueraren gaineko eskumenaren ondorioa. Horixe atera daiteke Autonomia Estatutuaren 10.9 eta Lurralde Historikoen Legearen 7.b).1 artikuluak batera aplikatuz gero. Horrek esan nahi du ahalmen hori egikaritu ahal izateko ez dela beharrezkoa Euskadiko ekonomia orokorra bereziki ukitzea. e) Erakunde erkideei eskumen arau-emailea badagokie ere, eskumen hori oinarrizkora mugatu behar da; beste modu batera esanda, nekazaritzako edo mahasgintzako interes orokorra tartean dagoenean eta interes horrek lurralde zehatz baten interes propioa gainditzen duenean, orduan erabili behar da harako eskumena, interes orokorra asetzeko arauketa eraberekoa izan behar delako. Dena den, arauketa erabereko horretan, beren isla izan behar dute gai horretan dauden foru-interes orokorrek ere".

5.º Ambas instituciones citan expresamente el dictamen 83/02, de 5 de noviembre, de la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno Vasco, en relación al PLOV. Matiza dicho informe en relación al tema competencial lo siguiente: "d) la facultad normativa de las Instituciones comunes no le viene de una competencia general sobre economía, sino de una competencia sobre agricultura y, específicamente, sobre la actividad vitivinícola, derivada de la operatividad conjunta del artículo 10.9 del EA y el artículo 7.b).1 de la LTH; lo que significa que no es necesaria una especial afectación a la economía general de Euskadi para que tal facultad pueda ejercerse. e) La competencia normativa de las Instituciones comunes debe limitarse a lo básico, es decir, a aquellas regulaciones en que esté implicado un interés general agrícola o vitivinícola que transcienda el interés propio de cada Territorio y cuya consecución requiera un tratamiento normativo uniforme, el cual deberá dejar siempre espacio a la plasmación normativa de los intereses generales forales en la materia".

6.a Bizkaiko Foru Aldundiak, bestalde, alderdi gisa aurkezten du bere burua azaldutako gatazketan, eta alegazioak egiten ditu honetara: a) Arabako Foru Aldundiak eta Arabako Batzar Nagusiek egindako alegazioekin bat egiten du, bi-biok salatzen dutelako MAALE izenekoak bere barrura erakartzen dituela berez lurralde historikoei dagozkien garapen- eta betearazpen-eskumenak. Arlokako lege baten bidez aldarazi nahi da Lurralde Historikoen Legea. Azalpen horren oinarri gisa, Bizkaiko Foru Aldundiak gai horretan eman dituen foru-xedapenak aipatzen dira. b) Aurkaratutako artikulu zehatzei buruz, Bizkaiko Foru Aldundiak aldarrikatzen du Bizkaiko lurralde historikoak eskumena duela artikulu horiek araututako gaietan; are gehiago, kalitatezko ardoei dagokien gaian, horiek lurralde historiko batera mugatzen direnean. c) Bukatzeko, Bizkaiko Foru Aldundiak aipatzen du Eusko Jaurlaritzaren Nekazaritza eta Arrantza Sailak bere buruari zenbait eskumen eratxikitzen dizkiola, eskumenoi eusteko bitartekoak, kredituak eta zerbitzuak ezarri gabe, eskumen horiek bere garaian foru-aldundiei transferitu baitzitzaizkien, horrek dakarren bikoiztasunarekin. Horregatik, ondorio gisa adierazten du MAALEk hautsi egiten duela erakunde erkideen eta lurralde historikoen arteko eskumen-banaketa.

6.º La Diputación Foral de Bizkaia, a su vez, comparece en los conflictos planteados y realiza sus alegaciones en estos términos: a) Comparte las alegaciones de la Diputación Foral de Álava y las Juntas Generales de Álava en cuanto se impugna la apropiación por parte del PLOV de competencias de desarrollo y ejecución de los Territorios Históricos que les corresponden a éstos y se intenta mediante una ley de naturaleza sectorial alterar la Ley de Territorios Históricos. Se citan, en apoyo del enunciado, las disposiciones forales en esta materia dictadas por la Diputación Foral de Bizkaia; b) Reivindica, en relación a los artículos singulares impugnados, la competencia del Territorio Histórico de Bizkaia para las cuestiones reguladas en dichos artículos, máxime si, como en el caso de los vinos de calidad, se circunscriben a un Territorio Histórico; c) Cita, por último, la Diputación Foral de Bizkaia que el Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco se atribuye competencias sin establecer medios, créditos y servicios para sostenerlas, ya que éstas fueron transferidas en su momento a las Diputaciones Forales, con la duplicidad que esto conlleva y concluye que el PLOV vulnera la distribución de competencias entre las Instituciones comunes y los Territorios Históricos.

7.a Errekurtsopeko alderdiak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak, bere argumentuak aurkeztu ditu aurreko alegazioen aurka, eta, horretarako, honako puntu hauek hartu ditu uztarri gisa: a) Bereizi egin du, batetik, egikaritutako eskumenaren gaineko titulartasuna, eta, bestetik, hori MAALEn jasotzeko modua. Erakunde alegaziogileen diskurtsoaren aurka egiten du, berak uste duelako diskurtso horrek ez dakarrela erakundeen arteko eskumen-banaketa, baizik eta MAALE deuseztatzeko asmoa; eta asmo hori, bistakoa denez, Ebazpen Batzordearen jarduera-eremutik kanpo geratzen da. b) Ez da egia MAALE izenekoak eskumen-aldaketa eragiten duela mahasgintza eta enologiaren arloetan. Izan ere, egitasmo horrek honako titulu hauek inbokatzen ditu: nekazaritza (Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren 10.9 artikulua), sor-marka (Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren 10.27 artikulua) eta Euskal Herriko jarduera ekonomikoa sustatu, garatu eta planifikatzea, ekonomiaren antolaketa orokorrarekin bat etorriz (Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren 10.25 artikulua). Titulu horiek guztiek berekin dakarte mahasgintza eta enologiaren arloko titulua neurri handiagoan edo txikiagoan moldatu ahal izatea. Gainera, sor-marken arloan, lurralde historikoek ez daukate inolako eskumenik, eta, beraz, ez da urratzen haien eskumen-esparrua, Lurralde Historikoen Legeak jasotzen duena. c) Jarraian, Administrazio Orokorrak defendatzen du geroko lege batek Lurralde Historikoen Legea moldatu eta zehaztu ahal duela, kasuan-kasuan beharrezkoa den artikulazioa oinarri hartuta. Administrazio Orokorrak berriro gogoratzen du MAALE ondo baino hobeto uztartzen dela Lurralde Historikoen Legearekin; eskumen-mugaketa, beraz, bi testuon arteko loturaren ondorioa da, bi-biok arau osagarriak direlako.

7.º La parte recurrida, Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, presenta sus argumentos frente a las anteriores alegaciones basándose en los siguientes puntos: a) Distingue entre la titularidad de la competencia ejercida y el modo en que esta se plasma en el PLOV y se opone al discurso de los instituciones alegantes, que entiende no de delimitación de competencias entre instituciones, sino de pretensión anulatoria del PLOV, lo que cae fuera de la actuación de esta Comisión Arbitral. b) La alteración competencial que propugna el PLOV en materia de viticultura y enología no es tal, ya que los títulos que éste invoca son agricultura (artículo 10.9 Estatuto de Autonomía del País Vasco), denominación de origen (artículo 10.27 Estatuto de Autonomía del País Vasco) y promoción, desarrollo económico y planificación de la actividad económica del País Vasco, de acuerdo con la ordenación general de la economía (artículo 10.25 Estatuto de Autonomía del País Vasco). Dentro de estos títulos, se concluye que en todos ellos cabe que modulen en mayor o menor grado las funciones que comporta el de viticultura y enología y que en el relativo a denominaciones de origen, además, carecen los Territorios Históricos de competencia alguna y, por tanto, no se vulnera su ámbito competencial contenido de la Ley de Territorios Históricos; c) Se defiende, a continuación, que una ley posterior puede modular y precisar la Ley de Territorios Históricos, en base a la articulación necesaria en cada caso, y se insiste en la idea de que el PLOV combina perfectamente con la Ley de Territorios Históricos, siendo el deslinde competencial resultado del engarce de ambos textos en situación de complementariedad normativa.

MAALEren artikuluek duten idazkera zehatzari dagokionez, Administrazio Orokorrak honako ñabardura hauek egiten ditu: a) 10. artikulua (laguntzen kudeaketari buruzkoa) oinarri gisa har daiteke, Eusko Jaurlaritzak berreskura dezan mahastien berregituraketa eta birmoldatzeari buruzko planak onesteko ahalmena; gaikuntza-titulu moduan aipatzen da sor-markei buruzkoa, eta, ondorenez, ez dira inola ere foru-eskumenak urratzen. b) 18, 23.2, 30.1 eta 32, 33, 35.1 eta 3, 36 eta 41.4 artikuluei, bigarren xedapen gehigarriari eta xedapen iragankorrari dagokienez, eskumenen arloan MAALEko gaikuntza-titulu gisa aipatzen dira "sor-markak" eta "iruzurren aurkako eta nekazaritza-elikagaien arloko defentsa", eta, horietan, lurralde historikoek ez daukate inolako eskumenik, eta aipatu ere ez dira egiten Lurralde Historikoen Legean. c) 21. artikuluan, berriro ere, Eusko Jaurlaritzaren mesederako gaikuntza-titulu gisa aipatzen da, Europako legeria (Europar Batasuneko Batzordeak 2001eko apirilaren 24an emandako 884/2001 Erregelamendua) eta estatuko legeria (25/70 Legea, Ardo, Mahasti eta Alkoholen Estatutua onetsi duena, eta horren erregelamendua, 835/1972 Dekretua) ez ezik, iruzurren aurkako babesa eta nekazaritza-elikagaien kalitatea kontrolatzea ere (2.231/1994 Errege Dekretuaren B.1.d) atala). d) Azken xedapenetatik lehenengoan, ez dira inola ere urratzen lurralde historikoen ahalmenak. Alderantziz, ahalmenok ukitu gabe geratzen dira. Eta, bukatzeko, e) 72, 73.2 eta 75.1 artikuluek argumentu zehatzak jasotzen dituzte, eskumenak Eusko Jaurlaritzari dagozkiola defendatzeko. Horren oinarri moduan aipa daiteke, alde batetik, eta lehen esan bezala, ekonomiaren antolaketa orokorra; beste alde batetik, zehapenetan izan beharreko eraberekotasuna, araua hautsi dutenentzat disuasio-neurriak izan daitezen; eta, azkenik, kasuan kasuko eskualdaketa-dekretuak. Egin-eginean ere, dekretu horiek Euskal Autonomia Erkidegoaren esku uzten dute ardogintzaren arloan zehapen-prozeduren izapidetza egin eta prozedurok ebaztea, nekazaritza-elikagaien kalitatea hautsi denean haren lurralde-eremuaren barruan. Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoaren esku uzten dute espedienteak eragin eta horien izapidetza egitea, Euskal Herrian kokatutako enpresek arau-hausteak egiten dituztenean, euskaldunak ez diren sor-markei begira. Arazo horiek guztiak euren arloetako legeriaren arabera konpondu behar dira.

Ya situado en el terreno de la redacción concreta de los artículos del PLOV, matiza: a) El artículo 10 (gestión de las ayudas) fundamenta para el Gobierno Vasco la recuperación de la facultad aprobatoria de los planes de reestructuración y reconversión de los viñedos, y se cita como título habilitante el relativo a la denominación de origen, así que en ningún caso se vulneran las competencias forales. b) Con respecto a los artículos 18, 23.2, 30.1 y 32, 33, 35.1 y 3, 36 y 41.4, disposición adicional segunda y disposición transitoria se citan como títulos competenciales habilitantes del PLOV los mencionados sobre "denominación de origen" o el de "defensa contra fraudes y calidad agroalimentaria", sin competencia alguna para los Territorios Históricos ni mención en la Ley de Territorios Históricos; c) En el artículo 21 se vuelve a citar como título habilitante para el Gobierno Vasco, además de la legislación europea (Reglamento CE n.º 884/2001 de la Comisión de 24 de Abril de 2001) y estatal (Ley 25/70, Estatuto del vino, viñas y alcoholes y su reglamento, Decreto 835/1972), la defensa contra fraudes y el control de la calidad agroalimentaria (apartado B, 1d) del Real Decreto 2231/1994); d) En la disposición final primera no se vulneran en ningún caso las facultades de los Territorios Históricos sino que, muy al contrario se dejan incólumes y, por último, e) Los artículos 72, 73.2 y 75.1 tienen argumentos precisos para su defensa como competencia del Gobierno Vasco en la ya mencionada competencia de ordenación económica general y en la necesaria uniformidad en los sanciones que juegan como elemento disuasor frente a los infractores, así como en los decretos de traspasos correspondientes que ubican en la Comunidad Autónoma del País Vasco la tramitación y resolución de procedimientos sancionadores en materia vinícola por infracciones de calidad agroalimentaria en su ámbito territorial y la incoación e instrucción de expedientes por infracciones cometidas por empresas ubicadas en el País Vasco, en relación con las denominaciones de origen no vascas, que se resolverán conforme a la legislación sobre estas materias.

8.a EBLren 51. artikuluak ezarritakoaren arabera, Ebazpen Batzordeak Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio Orokorrari jakinarazi zion aipatu eskumen-arazoen izapidetza onartuta zegoela. Ondoren, administrazio horren ordezkaritzak, eztabaidapeko lege-egitasmoaren izapidetza etenda zegoenez gero, etendura hori ezerezteko eskatu zuen. Eskari horren kontra agertu dira Arabako Foru Aldundia eta Arabako Batzar Nagusiak, bai eta Bizkaiko Foru Aldundia ere. Bestalde, Eusko Legebiltzarreko Mahaiak ez du alegaziorik egin, lege-egitasmoaren izapidetza eten eta etendura hori ezerezteari buruz.

8.º A tenor de lo previsto en el artículo 51 LCA, una vez que le fue notificada la admisión a trámite de las citadas cuestiones de competencia por esta Comisión Arbitral, la representación de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco solicitó el levantamiento de la suspensión de la tramitación del Proyecto de Ley afectado. A esta solicitud, se han opuesto tanto la Diputación Foral de Álava y las Juntas Generales de Álava, como la Diputación Foral de Bizkaia. A su vez, la Mesa del Parlamento Vasco acordó no formular alegaciones sobre el alzamiento de la suspensión de la tramitación del Proyecto de Ley.

9.a Bukatzeko, Ebazpen Batzordearen Osoko Bilkurak, 2003ko apirilaren 10ean egindako bileran, erabaki hau hartu zuen: Mahats-Ardoa Antolatzeko Eusko Legebiltzarraren Lege Egitasmoaren izapidetza etenda dago, etendura ezerezteko eskaria egin da, eta eskari horri ezezkoa ematen zaio.

9.º Por último, el Pleno de la Comisión Arbitral, en su sesión de fecha 10 de abril de 2003, acordó denegar la solicitud de levantamiento de la suspensión del Proyecto de Ley de Ordenación Vitivinícola del Parlamento Vasco.

10.a Ebazpen hau eztabaidatzeko eta azken erabakia hartzeko, 2003ko azaroaren hirua finkatu zen.

10.º Para la deliberación y fallo definitivo de la presente Decisión se señaló el día 3 de noviembre de 2003.

ZUZENBIDEKO OINARRIAK:
FUNDAMENTOS DE DERECHO:

1.a Esan bezala, Arabako Batzar Nagusiek eta Arabako Foru Aldundiak eskumen-arazoak eragin zituzten MAALEren inguruan, eta, geroago, Bizkaiak Foru Aldundiak bere burua aurkeztu zuen horietan. Arazo horiek pilatu egin ziren, eta, horien eretzean, Ebazpen Batzordeak argitu behar du ea Mahats-Ardoaren Antolaketarako Lege Egitasmoaren 10, 18, 21, 23.2, 30.1 eta 32, 33.2, 11, 12 eta 13, 33.2, 3, 9, 11, 12 eta 13, 35.1 eta 3, 36, 41.4, 72, 73.2, 75.1 artikuluek, bigarren xedapen gehigarriak, xedapen iragankorrak eta azken xedapenetatik lehenengoak hausten dituzten ala ez erakunde erkideen eta foru-erakundeen arteko eskumen-banaketa.

1.º Las cuestiones de competencia planteadas por las Juntas Generales de Álava y la Diputación Foral de Álava, con la posterior comparecencia de la Diputación Foral de Bizkaia, y posteriormente acumuladas sobre el PLOV requieren de la Comisión Arbitral que clarifique si los artículos 10, 18, 21, 23.2, 30.1 y 32, 33.2, 11, 12 y 13, 33.2, 3, 9, 11, 12 y 13, 35.1 y 3, 36, 41.4, 72, 73.2, 75.1 y disposición adicional segunda, disposición transitoria y disposición final primera del Proyecto de Ley de Ordenación Vitivinícola, vulneran o no la distribución de competencias entre las Instituciones comunes y las forales.

Erakunde errekurtsogileen ustez, arazo hauetan erabakigarri gertatzen da, batetik, Lurralde Historikoei buruzko 27/1983 Legea, indarrean dagoena, eta, beste alde batetik, lege-testu bereko 7.b).1 artikuluaren idazkera, 8.2 artikuluarekin uztartuta.

Las instituciones recurrentes cifran como elemento decisorio de sus pretensiones la vigente Ley 27/1983, de Territorios Históricos, y la redacción de su artículo 7.b).1, en conexión con el artículo 8.2 del mismo cuerpo legal.

Eusko Jaurlaritzak, kontrara, bere jarduerarako gaikuntza-titulu gisa aipatzen ditu honako eskumen hauek: nekazaritza, sor-markak, ekonomiaren antolaketa orokorra, eta, kasu zehatz batzuetarako, iruzurren aurkako defentsa eta nekazaritza-elikagaien kalitatea kontrolatzea, horietan lurralde historikoek ez baitute inolako eskumenik.

El Gobierno Vasco, por el contrario, cita como títulos habilitantes de su actuación los competenciales de agricultura, denominación de origen, ordenación general de la economía y, de forma más circunstanciada, el de defensa contra fraudes y calidad agroalimentaria, en los que los Territorios Históricos carecen de competencia alguna.

2.a Eskumen-arazo horien inguruan azaldu beharreko lehenengo puntuak, paradoxa dela ematen badu ere, ez du zerikusi handirik aurkaratutako arauketa zehatzaren xehetasun askorekin. Hala gertatu arren, puntu hori oinarri-oinarrizkoa da Lurralde Historikoen Legea garatzeko. Puntu horri dagokionez, gogoan izan behar da zer adierazten duen MAALEren zioen azalpenak: "Mahastiak berregituratu eta birmoldatzeko araubideari dagokionez, Lege honen bidez araubide hori oso-osorik Euskal Autonomia Erkidego osoko erakundeen esku utzi nahi da erakundeok Euskadiko ekonomiaren jarduera sustatu, garatu eta planifikatzeko dituzten eskumenen indarrez, Autonomia Estatutuko 10.25 artikuluan aipatutakoarekin bat etorrita. Horretara, salbuespena egiten da Lurralde Historikoen gaineko Legeko 7.b).1. artikuluan aurreikusitako araubide orokorraren gainean, hura aldatuta, hain zuzen mahastiak berregituratu eta birgaitzeko araubideari buruzko garapen eta betearazteko eskumenei dagokien puntuan". Nabari denez, MAALEren zioen azalpena abiaburutzat hartuta, zehaztu behar da ea Eusko Legebiltzarreko lege batek Lurralde Historikoen Legean ezarritako eskumen-banaketa aldaraz dezakeen, inolako muga edo trabarik gabe; hala bada, lege horrek eskumena eratxiki ahal izango die erakunde erkideei, Lurralde Historikoen Legeak lurralde horiei eratxikitzen dien gai batean edo batzuetan.

2.º La primera cuestión que se plantea en relación a estos temas de competencia está, aunque parezca paradójico, alejada de muchos de los detalles de la regulación concreta impugnada, aunque resulta central en la propia evolución de la LTH. Se trata, en efecto, de determinar, al albur de la dicción de la Exposición de Motivos del PLOV (“En lo referido al régimen de reestructuración y reconversión de viñedos, mediante la presente Ley se opta por residenciar dicho régimen, en su integridad, en las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y ello en virtud de la competencia de éstas en promoción, desarrollo económico y planificación de la actividad económica del País Vasco de acuerdo con la ordenación general de la economía, conforme se señala en el artículo 10.25 del Estatuto de Autonomía. Así, se viene a excepcionar, modificándolo, el régimen general previsto en el artículo 7.b).1. de la Ley de Territorios Históricos, en lo relativo a las competencias de desarrollo y ejecución del referido régimen de reestructuración y reconversión de viñedos") si una ley del Parlamento Vasco puede modificar el reparto competencial establecido en la Ley de Territorios Históricos sin ningún límite o cortapisa, y atribuir a las Instituciones Comunes competencias en alguna o algunas de las materias que la LTH atribuye a los Territorios Históricos.

Galdera horrela plazaratuz gero, zenbait oinarri aztertu behar dira aurretiaz, erantzunaren abiapuntu gisa: a) Lurralde Historikoen Legeak berak duen izaera, dela eduki materialari dagokionez, dela lerrun formalari dagokionez, eta lege horrek Euskal Autonomia Erkidegoaren arautegian duen kokaera. b) Hemen eztabaidatzen ari den eskumenaren beraren izaera. c) Lurralde Historikoen Legeak eskumenak banatzeko sistema ezarri duenez gero, sistema hori aldarazteko mekanismoak.

La pregunta, así formulada, requiere una respuesta que parta del análisis de varias premisas: a) La naturaleza de la propia LTH, tanto desde un punto de vista de contenido material como de rango formal y su ubicación en el entramado autonómico vasco; b) El carácter de la propia competencia aquí discutida; c) Los mecanismos de modificación del sistema de reparto competencial establecido en la LTH.

Ildo horretatik, lehendabiziko puntua da, beharbada, azalpenik agerikoena duena. Lurralde Historikoen Legeak bere testuan bertan adierazten du Euskal Autonomia Erkidegoaren barruan eskumenak banatzeko "markoa" dela, edo horretarako joera duela behintzat. Ondorenez, begi-bistan dago lege horrek kokaleku berezia duela Euskal Herriko antolamendu juridikoan. Kokaleku berezi hori dela eta, Lurralde Historikoen Legeak berebiziko garrantzia du Euskal Herriko autonomiaren eskemari dagokionez. Hori esan eta gero, hemen bereizketa klasikoa egin behar da; bereizketa horren antzekoa egin zuen Konstituzio Auzitegiak ere, besteak beste, 24/2002 epaian, eta gero behin eta berriro errepikatu izan du. Bereizketa horren eretzean, estatuaren eta autonomia-erkidegoen artean eskumenak banatzeko oinarriak finkatu behar direnean, gauza bat da oinarrizko eduki materiala eta beste gauza bat, ordea, arau bidezko adierazpena, lerrun formalari dagokionez, izaera horretakoa ez dena. Azalpen horrekin bat egiten duten parametroei helduta, Lurralde Historikoen Legea aipa daiteke. Lege horren eduki material berezia inork ere ez du eztabaidatzen; kontrara, erakunde jarduleetarik baten ordezkaritzak adierazi du lege hori "Euskal Herriko barne konstituzioa" dela. Hala eta guztiz ere, formaren ikuspuntuari helduta, ez dago prozedura berezirik, haren eraldaketa lehenetsia izan dadin, Eusko Legebiltzarrak lege-lerrunarekin ematen dituen xedapenetatik desberdina. Egin-eginean ere, euskal antolamendu juridikoak berak ez du lege berezien izatea aitortzen, beste antolamendu batzuek hala egin arren; lege berezien izatea izen batekin edo bestearekin aitortzen denean, eraldaketa-prozedura ad hoc eta desberdina izan ohi da.

Así las cosas, el primer punto es quizás el más evidente en su tratamiento. La LTH expresa en su propio texto su vocación de "marco" de encaje de la distribución competencial dentro de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Esto hace, evidentemente, que disfrute de una posición singular dentro del ordenamiento jurídico del País Vasco, posición singular que le dota ciertamente de un contenido de importancia capital en el esquema autonómico del País Vasco. Dicho esto, cabe realizar aquí una distinción clásica similar a la que el Tribunal Constitucional en Sentencia 24/2002, entre otras y de forma continuada, ha realizado entre lo que puede ser, en el campo de las bases del reparto competencial entre el Estado y las Comunidad Autónomas, un contenido material básico y una expresión normativa, que en lo relativo al rango formal, no tenga tal naturaleza. En parámetros paralelos a dicha formulación se encuentra la LTH, cuyo contenido material singular nadie discute —se le ha llegado a llamar por la representación de una de las instituciones actuantes en estas cuestiones de competencia, la "constitución interna del País Vasco" —, pero que desde el punto de vista formal no goza de ningún procedimiento especial que garantice una reforma privilegiada de la misma distinta de una disposición con rango de ley emanada del Parlamento Vasco, puesto que el propio ordenamiento vasco desconoce, a diferencia de otros ordenamientos, la existencia de leyes especiales, que, con una u otra denominación, requieran un procedimiento de reforma ad hoc y diferenciado.

Gauzak horrela, ez datoz bat, ezta hurrik eman ere, Lurralde Historikoen Legeari edukiaren ikusmiratik dagokion garrantzia eta lege horrek formaren aldetik duen lege-itxura. Nahikoa da Eusko Legebiltzarrak lege-lerruneko xedapen bat ematea, lege garrantzitsu horren edukia aldatu ahal izateko.

Se produce así una disociación ente la naturaleza angular de la LTH por razón de su contenido y su envoltorio legal formal, siendo la modificación de éste por una ley del Parlamento Vasco elemento suficiente para alterar el contenido de aquélla.

Begi-bistan dago horixe nahi izan zuela Lurralde Historikoen Legea onetsi zuen euskal legegileak berak, eta, horren inguruan, oso adierazgarria da legearen beraren zioen azalpena: "Lehenengo idazpuruak, bukatzeko, Kondaira-Lurraldeen agintepideak esandako oinarri-irizpide hoiei atxikiz araupetzen ditu. Horregatik eta "nolanahi ere" dagozkien agintepideak sendetsiz bat, oraingo Lege honek geroan sortu daitezkeen egoera berriei egokitu ahal izatea ohartematen du, batetik Estatutoa agintepide berriak egiteratzearen, eta bestetik herritarrei zerbitzu hobea egiteko aholkugarri gertatu eta agian izan daitekeen agintepide-birbanaketa baten ondorioz gai berriak eskuratu ahal izateko edo horietarako eskua emateko lege-bideak jarriaz. Honela, gure Herriaren gizarte, ekonomia eta politikaren aldetikako bilakakuntzaren beraren indarrezko ikusmolde egokikaitzik eta zurrunik eza bermatzen da".

Que así lo quiso el propio legislador vasco de la LTH es evidente y su manifestación en la Exposición de Motivos de la LTH, suficientemente ilustrativa al respecto: "Finalmente, el Título Primero regula las competencias de los Territorios Históricos de acuerdo con los principios expuestos. Por ello, a la vez que se ratifican las competencias que "en todo caso" les corresponden, el presente texto legal prevé la posibilidad de adaptarse a nuevas situaciones que puedan surgir en el futuro, configurando los mecanismos jurídicos por medio de los cuales se podrán transferir o delegar nuevas materias como consecuencia, de una parte, del desarrollo estatutario y el consiguiente ejercicio de competencias por la Comunidad Autónoma, y, de otra, en virtud de una eventual redistribución de competencias que se hiciera aconsejable para un mejor servicio de los ciudadanos. De este modo se garantiza la ausencia de planteamientos inflexibles o rígidos que pudieran resultar inadecuados por la propia evolución social, económica y política del País".

Argi dago euskal legegileak buruan zuela, eskumen-banaketari dagokionez behinik behin, Lurralde Historikoen Legeak eduki dinamikoa izatea; horrek saihestuko luke legearen eskema behin betiko finkatzea eta bertan ezarritako esparrua ez garatzea.

Está claro que el legislador vasco estaba pensando en un contenido de la LTH, dinámico en cuanto a su reparto competencial, que evitase cualquier fijación perenne de su esquema e impidiese la evolución del marco en ella establecido.

Edozein kasutan ere (eta honekin proposatutako bigarren arazoa argitu nahi da), ukaezina da eskumen-esparrua finkatuta dagoela erakunde erkide eta lurralde historikoen artean, eta Eusko Legebiltzarra dela, euskal autonomia-erkidegoaren barruan, lege-lerruneko xedapenak emateko legegintza-organo bakarra. Hortik nahitaez atera behar da Lurralde Historikoen Legean proposatutako aldarazpenak kontuan hartu behar duela eztabaidapeko eskumenaren izaera bera; aldarazpen horren eretzean, erakunde erkideek berreskuratu egiten dituzte lurralde historikoei dagozkien eskumen batzuk. Hori ez du alderdi jarduleetatik batek ere ukatzen. Aipatu Ebazpen Batzordeak berriro ere argi eta garbi azaltzen du, MAALEren inguruan emandako irizpenean, zein den eskumenaren izaera hori: "Zehaztu behar dugu aipatu legea [Lurralde Historikoen Legeaz ari da] ez dela berez aurreproiektuaren arauketa baliozkoa den ala ez erabakitzeko parametroa. Izan ere, aurreproiektu horren eduki materialak ez du eraginik forutasunaren gune ukiezinean (KAE, 76/1988); aitzitik, bi-biok lerrun eta indar formal bereko arauak dira. Egiatan, legegilearentzat beraren aginduak ez dira betiko lotesleak; kontrara, askatasuna du, berak egoki baderitzo, horiek aldatzeko. Zernahi gisaz, ezin da ahantzi Lurralde Historikoen Legeak erakunde-eginkizun berezi bat bete behar duela, hain zuzen ere, erakunde erkideen eta foru-erakundeen artean eskumenak banatzea. Eginkizun hori gogoan izanik, haren aldarazpenak zuzenekoak eta esanbidezkoak izan behar dira beti, eta, neurri berean ere, oinarridunak eta araupetuak. Bestela, arau horrek ez du beteko berari dagokion antolakuntza-zeregina. Ebazpen Batzordeari buruzko ekainaren 30eko 13/1994 Legearen 54.2 eta 55.6 artikuluek interpretazio hori berresten dute. Hori dela eta, hurrengo lerrokadetan azpimarratu nahi da aurreproiektuak eragina izan dezakeela indarreko eskumen-banaketaren gainean. Gure oharrek ez daukate hori baino norainoko zabalagorik —ezta urriagorik ere—".

Sin embargo, y con esto se trata de dilucidar el segundo extremo propuesto, la diferente articulación del juego competencial entre las Instituciones Comunes y los Territorios Históricos, al ser el Parlamento Vasco el único órgano legislativo dentro de la Comunidad Autónoma del País Vasco para dictar disposiciones con rango de ley, lleva inexorablemente a la conclusión de que ciertamente la modificación de la LTH, en el sentido que en este caso se propone, de recuperación de competencias residenciadas en los Territorios Históricos por parte de las Instituciones Comunes, tiene que tener en cuenta —como, por otra parte, no niega ninguna de las partes actuantes—, la propia naturaleza de la competencia discutida. Cual sea esa naturaleza lo expone, de nuevo, con una claridad meridiana, el dictamen de la Comisión Jurídico Asesora ya referenciado, sobre el PLOV: "Hemos de precisar que la ley citada [se refiere a la LTH] no constituye propiamente un parámetro de validez de la regulación que acomete el anteproyecto ya que el contenido material de éste no afecta al denominado núcleo intangible de la foralidad (STC 76/1988) y se trata de normas del mismo rango y fuerza formal. No obstante, a pesar de que el legislador no queda vinculado para siempre a sus propias determinaciones y es libre para cambiarlas cuando lo estime conveniente, no podemos olvidar que la LTH está llamada a desempeñar una función institucional específica como es la distribución de competencias entre las Instituciones Comunes y las Forales. Función que demanda que sus modificaciones sean siempre directas y expresas, y, por lo tanto, debidamente fundamentadas y articuladas. De otro modo se privaría a esa norma de su misión ordenadora. Los artículos 54.2 y 55.6 de la Ley 13/1994, de 30 de junio, por la que se regula la Comisión Arbitral avalan esta interpretación. Así, pues, en los párrafos que siguen se llama la atención sobre la posible afectación del anteproyecto al reparto competencial vigente sin que nuestras observaciones tengan más alcance —ni, tampoco, menos— que tal consideración".

Proposatutako hirugarren abiaburuari dagokionez, aipamen horretatik zentzuzko ondorioa atera daiteke, diskurtsoarekin hariarekin bat datorrena. Ondorio horri ekinez, Lurralde Historikoen Legeak ezarritako eskumen-banaketaren eskema, hau da, horren eduki materiala aldatzeko, nahitaezkoa da, formaren ikusmiratik behinik behin, Eusko Jaurlaritzak lege-lerruneko arau bat ematea. Arau horrek zuzenean, beren beregi eta oinarri sendoekin ezarri behar du aldarazpena. Osterantzean, Lurralde Historikoen Legeak bere eginkizun nagusia galduko luke, hain zuzen ere, Euskadiko Autonomia Erkidegoaren barruan oinarrizko eskumen-banaketa egitea. Hori gauzatzeko legegintza-teknika era askotakoa izan daiteke. Onargarria da, adibidez, Lurralde Historikoen Legea oso-osorik eraldatzeko xedapen orokor bat ematea; xedapen hori gaikuntza-titulua izango da, gerogarrenean arauketa zehatza emateko, ordu arte indarrean egon izan denaren desberdina. Onargarria da, era berean, lege berezi bat edo arlokako lege bat ematea; lege horrek beren beregi eskumen-banaketa berri bat ezarriko du, eta, horrekin, Lurralde Historikoen Legeak egindako eskumen-banaketaren eskema aldaraziko da. Modu horietan jokatuz gero, uztartu egin daitezke segurtasun juridikoa eta egungo eskumen-banaketari zor zaion errespetua, banaketa hori baita Lurralde Historikoaren Legearen oinarrizko edukia. Bi-biok uztartzeaz gain, aldarazpenerako eta egokitzapenerako eskakizunak betetzen dira denboran zehar, eta ez da beharrezkoa, formaren ikuspuntutik eta arau-hierarkiaren ikuspuntutik, mekanismo bereziak ezartzea aldarazpena burutu ahal izateko.

La cita efectuada da ya la clave, en cuanto a la tercera premisa propuesta, para una conclusión que se plantea lógica en el hilo discursivo seguido, cual es la de entender que la alteración del esquema de distribución competencial de la LTH, de su contenido material, requiere desde un punto de vista formal una norma con rango de ley dictada por el Parlamento Vasco, que articule de forma directa, expresa y fundada dicha modificación, ya que de lo contrario, la propia LTH se vería desprovista de su propia función de encaje competencial básico en la Comunidad Autónoma del País Vasco. La técnica legislativa para hacerlo factible puede ser variable, desde una disposición general de reforma global de la LTH, título habilitante de una posterior regulación concreta diversa de la hasta entonces existente o una ley singular o sectorial que expresamente delimite la nueva distribución competencial que se propone realizar junto con la modificación del esquema de reparto competencial de la LTH. Solo así se podrán conjugar la seguridad jurídica y el respeto del actual reparto competencial, contenido fundamental de la LTH, con las exigencias de su cambio y adaptación a lo largo del tiempo y la no existencia de mecanismos especiales, desde un punto de vista formal y de jerarquía normativa, para su modificación.

MAALEren kasu zehatzari helduta, gero egitasmo horren artikulu zehatzak aztertuko dira, baina orain zerbait aurreratu behar da orokorrean: aipatu berri den ezaugarria ezin zaio aplikatu, hain justu ere, eskumen-arazopeko lege-testuaren egitasmoari. Zioen azalpenean bertan adierazten da legegilearen asmoa dela Lurralde Historikoen Legearen eskumen-araubidea aldatzea, eta hori MAALEren artikuluetan islatzea; beraren eduki arau-emaileak, ordea, ez du esanbidezko aipamenik egiten Lurralde Historikoen Legeari berari buruz. Hori guztia dela eta, ez dira behar besteko arau-osagaiak ematen, Lurralde Historikoen Legeak ezarritako eskumen-banaketaren sistema aldarazteko.

Descendiendo al caso concreto del PLOV, cabe adelantar, con independencia de lo que luego se resolverá sobre artículos concretos del proyecto, que ésa es precisamente la característica que en este caso no se puede predicar del proyecto de texto legal objeto de las cuestiones de competencia, ya que la mención en la Exposición de Motivos de esa intención de alterar el régimen competencial de la LTH y su plasmación en el articulado del PLOV, sin referencia expresa en su contenido normativo a la propia LTH, hace que no sean elementos normativos suficientes para modificar el sistema de reparto competencial de la LTH.

3.a Ardogintzaren arauketa materialari dagokionez, hori MAALEren II. tituluan dago jasota. Beraren inguruan azpimarratu behar da gaia bera oso konplexua dela, horretan eragina dutelako, hala eskumen-arazoek, nola arazo materialek, arauaren arlo desberdinetan nahasita. Eskumen-banaketaz denaz bezainbatean, gai korapilatsua da, beraren gainean aldi berean eragina dutelako estatuaren arauek, autonomia-erkidegoaren arauek eta Europar Batasunaren arauek. Bestalde, Euskadiko Autonomia Erkidegoaren kasuan, lurralde historikoen arauak ere kontuan hartzekoak dira. Jarduera-ardatz hirukoitz horren aurrean, eztabaidapeko eskumen-arazoak Euskadiko Autonomia Erkidegoaren barne eskumen-arauari buruzkoak dira; ezin bestela izan. Baina horrek ezin du ahantzarazi Lurralde Historikoen Legeak eta beraren banaketa-irizpideek kasuan-kasuan ekar dezaketela lurralde historikoaren esku geratzea Europar Batasuneko arau bat betearazteko mekanismoak. Bide horretatik, egoki izan daiteke euskal legegilearen eta foru-legegilearen jarrera zein den azpimarratzea. Aholku Batzorde Juridikoak, bere 83/2002 irizpenean, gai horri ekin zion: "parekaketa ezin da egin legearen manuak betearazpen-erregelamendu baten bidez garatzen dituen Administrazioarekin. Aitzitik, parekaketa egin behar da autonomia-erkidegoak estatuaren oinarrizko arautegiari begira duen egoerarekin. Autonomia-erkidegoaren arautegia marko moduko bat izan behar da, eta, halakoa den heinean, errespetatu beharrekoa. Baina, eremu horretan, lurralde historikoek ahal arau-emailea dute, eta, horri esker, euren berezko orientazioa finka dezakete, betiere autonomia-erkidegoaren legeak aurretiaz definitutako eskemaren barruan".

3.º Ciñéndose al campo concreto de la regulación material de la viticultura, del que se ocupa el Título II del PLOV, la primera constatación es que se trata de una materia compleja por sí sola, ya que en él inciden tanto aspectos competenciales como materiales que se encuentran imbricados en diferentes áreas normativas. Por lo que hace al reparto competencial, la complejidad viene dada por la incidencia simultánea de las normas estatales, las de la Comunidad Autónoma y la Unión Europea. Por otra parte, en el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco, las de las correspondientes a los Territorios Históricos. Ante este triple vector de actuación, las cuestiones de competencia planteadas se refieren, cono no puede ser de otra manera, a la norma competencial interna de la Comunidad Autónoma del País Vasco, pero ello no puede hacer olvidar que la Ley de Territorios Históricos y sus criterios de reparto pueden hacer en casos concretos que los mecanismos de ejecución de una norma europea en esta materia recaigan también en el Territorio Histórico correspondiente. En esta dirección es adecuado afirmar que la posición del legislador vasco y la del foral, como dice la Comisión Jurídica Asesora, en su dictamen 83/2002, "no es equiparable a la de la Administración que desarrolla los preceptos de una ley mediante un reglamento ejecutivo, sino a la que se encuentra la Comunidad Autónoma respecto a una normativa básica estatal. La normación autonómica debe constituir un marco que ha de ser, desde luego respetado, pero en cuyo ámbito la potestad normativa de los Territorios Históricos de tal forma que pueda plasmar su propia orientación dentro del marco predefinido por la ley autonómica".

Begi-bistakoa denez, eskumen-banaketak ukitzen dituen sektoreen artean, mahats-ardoa eta enologia aipatu behar dira, eta horiexen gainean hartu behar da erabaki hau MAALEri begira. Horregatik, aurretiazko oharbide guztiak aintzakotzat hartuta, orain MAALEren artikulu zehatzak aztertu behar dira, horiek baitira eskumen-arazoen eztabaidan. Hori egitean, azaldutako printzipioak egitasmoaren arauketa konkretuarekin alderatu behar dira. Zernahi gisaz, horrekin hasi aurretik argitu behar da egin beharreko bereizketa anitza dela, MAALEk ez baitauka oinarrizko edukirik, erakunde erkideen eta lurralde historikoetako erakundeen artean eskumen-banaketa arautzeko. Hutsune horrek ez du konpentsatzen askotan beraren artikuluetan dagoen gehiegiko kasuistika.

Uno de los sectores sujetos a reparto competencial es evidentemente, el de viticultura y enología, objeto de esta decisión en relación al PLOV, con lo cual se hace necesario, a la luz de las consideraciones generales anteriores, entrar ahora en el examen de los artículos del PLOV objeto de las cuestiones de competencia, a fin de contrastar los principios expuestos con la regulación concreta que éste propugna, estableciendo de antemano que el deslinde a efectuar resulta prolijo, dada la ausencia en el PLOV de un contenido básico que regule la distribución competencial entre Instituciones Comunes y Propias de los Territorios Históricos, ausencia que no compensa la a veces excesiva casuística recogida en sus artículos.

4.a Oharbide horiek guztiak egin eta gero, erabaki honek aztertu behar duen lehenengo artikulua, ardogintzaren arlokoa dena, MAALEren 10. artikulua da. Horrek arautzen du nola kudeatu behar diren mahastiak berregituratu eta birmoldatzeko planetarako laguntzak. Laguntza horien gaineko eskumena Eusko Jaurlaritzaren Nekazaritza eta Arrantza Sailari eratxikitzen dio, hauxe adieraziz: Eusko Jaurlaritzari dagozkio Euskal Herrian jarduera ekonomikoa sustatu, garatu eta planifikatzeko eskumenak, ekonomiaren antolaketa orokorrarekin bat etorriz (Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren 10.25 artikulua). Horrela, MAALEren zioen azalpena hitzez hitz hartuta, lehen egin izan den moduan, salbuespena jartzen zaio Lurralde Historikoen Legeko 7.b).1 artikuluan ezarritako araubide orokorrari. Bigarren oinarri juridikoan, jadanik, oharbide negatiboak egin dira Lurralde Historikoen Legea modu horretan aldarazteko aukerari buruz. Oharbide horiek alde batera utzita, nabaria da gai horretako eskumenak lurralde historikoei dagozkien betearazpen-eginkizunak direla, Lurralde Historikoen Legeak ezarritako eskumen-banaketaren itzalpean; horixe gogorarazi du argiro-argiro Aholku Batzorde Juridikoak aipatu irizpenean. Hemen ezin da alegaziorik egin ekonomiaren antolaketaren arloko eskumenei buruz. Hori egitea generikoegia da, eta ez dator bat 10. artikulu horretan ezarritako xehetasunekin; gainera, hori eginez gero, lehen aipatutako eskumen-edukia ezerezean geratuko litzateke, kasu honetan inolako justifikaziorik gabe. Hala da lurralde historikoen kasuan, eta, batik bat, Arabako lurralde historikoaren kasuan. Izan ere, Arabako lurralde historikoak modu baketsuan arautu izan ditu hainbat gai, horien titulartasunari dagokionez; halako gaiak dira, besteak beste, mahastien landaketa eta birlandaketari buruzko arauak, mahastiaren landaketarako eskubide-erreserba, mahats-ardoaren erregistroa eta kasuan kasuko arau-hausteak eta zehapenak (Urriaren 8ko 51/2002 Foru Dekretua; Arabako lurralde historikoaren aldizkari ofiziala, 2002ko urriaren 21ekoa). Garapen- eta betearazpen-jarduera horretan, Arabako Foru Aldundiak mahats-ardoaren ekoizpena arautzen du, aspalditik egin ohi duen bezala, eta arauketa hori Europar Batasuneko arautegiari egokitzen zaio.

4.º Tras esas consideraciones generales, el primer artículo objeto de esta decisión y que se halla dentro de la viticultura es el artículo 10 PLOV, que regula la gestión de las ayudas para los planes de reestructuración y reconversión y residencia éstas en el Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, sobre la base de que a éste corresponden las competencias en materia de promoción, desarrollo económico y planificación de la actividad en el País Vasco, de acuerdo con la ordenación general de la economía (artículo 10.25 Estatuto de Autonomía del País Vasco). Se excepciona así, en dicción literal ya transcrita de la Exposición de Motivos del PLOV, el régimen general del artículo 7.b).1 de la Ley de Territorios Históricos. Independientemente de las consideraciones negativas ya efectuadas en el fundamento jurídico segundo sobre la posibilidad de modificar la Ley de Territorios Históricos de esta forma, es evidente que las competencias en esta materia, como ha recordado de forma tangible la Comisión Jurídica Asesora en el informe reseñado, son funciones de ejecución que corresponden a los Territorios Históricos en el reparto competencial establecido en la Ley de Territorios Históricos. No cabe aquí alegar competencias en materia de ordenación económica, invocación que, además de excesivamente genérica y no compatible con aspectos de detalle como los previstos en este artículo 10, nos llevaría a anular el contenido competencial antes citado, sin justificación alguna en este caso, sobre todo cuando los Territorios Históricos, y más en concreto, el Territorio Histórico de Álava viene regulando de forma pacífica en cuanto a su titularidad, cuestiones como las normas relativas a las plantaciones y repoblaciones de viñedo, a la reserva de los derechos de plantación de viñedo, registro vitícola e infracciones y sanciones correspondientes, en el Territorio Histórico de Álava (Decreto Foral 51/2002, de 8 de Octubre, BOTHA, 21 de Octubre de 2002), en una actuación de desarrollo y ejecución en la que la Diputación Foral de Álava adecua a la normativa comunitaria europea las disposiciones que venía tradicionalmente dictando la Diputación Foral de ese territorio en materia de producción vitícola.

5.a MAALEren III. tituluak mahats-ardoari buruzko xedapen orokorrak jasotzen ditu, eta horien inguruan aipatzekoak dira MAALEren 18 (produktu enologikoen gaineko jakinarazpenak), 21 (ardo-produktuen erregistroa) eta 23.2 (kudeaketa-organoen autonomia) artikuluen inguruan sortutako eztabaidak. Dena den, azken artikulu horrek lotura estu-estuak ditu kalitatezko ardoen inguruan azaldu beharreko arazoekin; horregatik, kalitatezko ardoei dagokien oinarri juridikoan aztertuko da.

5.º El Título III del PLOV recoge las disposiciones sobre vinicultura en general y dentro de él, cabe referirse a las cuestiones suscitadas en torno al artículo 18 (notificaciones de productos enológicos), 21 (registro de productos vinícolas) y 23.2 (autonomía de los órganos de gestión) del PLOV, si bien este último presenta una conexión ancilar con lo planteado en torno a los vinos de calidad, por lo que será objeto de argumentación en el fundamento jurídico a ellos se dedica más adelante.

Eusko Jaurlaritzak, zalantzarik gabe, gaikuntza du, alegaziopeko tituluen babesean, xedapenak emateko eta, xedapen horien bidez, ardogintza eta enologiaren esparruan jarduteko. Xedapen horien artean daude, gero aipatuko den bezalaxe, sor-markei eta kalitatezko ardoei buruzkoak. Ildo horretatik, aintzakotzat hartzekoak dira, batetik, kalitatearen ondoriozko eskakizunak, eta, bestetik, nekazaritza-elikagaien arloko iruzurren aurkako borroka. Bi-biok gogoan izanik, honako ondorio hau atera daiteke: MAALEren III. tituluak ardogintzaren prozesua arautzen du, eta bertara biltzen dira eskumen-arazopeko artikulu horiek; bada, prozesu horren barruan, Administrazioaren jarduerak bi-biok bermatu behar ditu, bai enologia-erabilerarako produktuen zerrenda jakinaraziz (MAALEren 18. artikulua), bai mahats-ardoko produktuen erregistroak antolatuz (MAALEren 21. artikulua).

El Gobierno Vasco está sin duda habilitado, a la luz de los títulos alegados, para dictar disposiciones que le permitan actuar en materia de viticultura y enología. Dentro de ellas, como luego se dirá, están las relativas a las denominaciones de origen y vinos de calidad. Son precisamente las exigencias de calidad y de lucha contra el fraude agroalimentario, las que llevan a concluir que en el proceso de la viticultura, regulado en el Titulo III del PLOV, donde se hallan ubicados estos artículos objeto de las cuestiones de competencia, se busca una actuación administrativa que garantice adecuadamente ambas exigencias, bien a través de la notificación del listado de productos de uso enológico (artículo 18 PLOV) o bien, como ocurre en el artículo 21 PLOV, en los Registros de productos vitivinícolas.

Lehen aipatu moduan, Eusko Jaurlaritzak uste du arauketa horren oinarria dela nekazaritza-elikagaien kalitatea kontrolatzea eta arlo horretako iruzurren aurka borrokatzea. Argumentazio hori bete-betean onartu behar da, eta, horren ondorioz, hauxe ulertu beharra dago: erakunde erkideen eskumen-esparruan sartzen dira halakoak, eta, beraz, erakunde erkideek mahats-ardoaren arloan horiek gara ditzakete.

Como ya se ha dicho, la argumentación del Gobierno Vasco de que esta regulación tiene su base en la defensa y control de la calidad agroalimentaria y contra fraudes, debe ser acogida plenamente, y, en consecuencia, entender que entran dentro del haz competencial que las Instituciones Comunes pueden desarrollar en materia de viticultura.

6.a MAALEren IV. titulua kalitatezko ardoei buruzkoa da. Titulu horri dagokionez, eskumen-arazoa eragin dute 30.1, 32.1 eta 2, 33.2, 3, 9, 11, 12 eta 13, 35.1 eta 3 eta 36. artikuluek. Horiek arautzen dute zer-nolako prozedura bete behar den, Euskadiko Autonomia Erkidegoaren barruan ekoitzitako kalitatezko ardoak aitortzeko; eurek arautzen dituzte, orobat, kalitatezko ardoen kudeaketarako organoak, betebeharren ez betetzea eta ardoon erregistroa. Eztabaida horri lotuta, MAALEren 23. artikulua aipatu behar da; horrek baimena ezartzen du, mahats-ardoko produktuen kudeaketarako organoek barruti geografikoen erabilera kudea dezaten. Eztabaida horri lotuta dago, era berean, MAALEren 41.4 artikulua; horrek arautzen du kudeaketa-organoek nola zainduko duten mahats, muztio eta kalitatezko ardoen babesik ez duten ardoen mugimendua, mugimendu hori euren gune geografikoan gertatzen denean. Hemen aldatu egiten da Eusko Jaurlaritzak bere eskumenak defendatzeko erabiltzen duen argumentua. Eusko Jaurlaritzak kasu honetan adierazten du eskumen esklusiboa duela sor-marken arloan, bai eta nekazaritzako elikagaien arloko iruzurrak zapaltzeko ere. Argumentu hori, zinez, geldiro-geldiro aztertu behar da.

6.º El Título IV del PLOV está dedicado a los vinos de calidad. En él se encuentran, como objeto de discusión competencial, los artículos 30.1, 32.1 y 2, 33.2, 3, 9, 11, 12 y 13, 35.1 y 3 y 36, que regulan el procedimiento del reconocimiento de vinos de calidad producidos en la Comunidad Autónoma del País Vasco, órganos de gestión de los mismos; incumplimiento de sus obligaciones y su registro. Conexa con esa discusión son las relativas al artículo 23 PLOV que establece la autorización para la gestión del uso de los términos geográficos por los órganos de gestión de los productos vitivinícolas y al artículo 41.4 PLOV, sobre vigilancia por los órganos de gestión del movimiento de uvas, mostos y vinos no protegidos por sus vinos de calidad, pero que ocurran en su zona geográfica. Cambia aquí el argumento del Gobierno Vasco para la defensa de sus competencias y se alega la exclusividad sobre denominación de origen y defensa contra el fraude agroalimentario. La pretensión, ciertamente, requiere ser analizada con un cierto detenimiento.

Kalitatezko ardoen esparruan (30.1, 32, 33.3, 35.1 eta 3 eta 36. artikuluak), bereizketa egiteko lehen osagaia da legeak berak darabilen terminologia –kalitatezko ardoak– eta gaikuntza-titulu gisa alegatzen dena –sor-marka–. Bereizketak, kasu honetan, egundoko garrantzia du. Izan ere, bi kontzeptu horiek identifikatuz gero, zentzuzkoa da pentsatzea Euskadiko erakunde erkideei eskumen esklusiboa dagokiela, Lurralde Historikoen Legeak 6. artikuluan ezartzen duen itxiera-klausulari kalterik egin gabe; hala bada, MAALE bat dator Euskal Autonomia Erkidegoak gaur egun ardoei buruzko sor-marken arloan duen barne eskumen-banaketarekin. Sor-marka kontzeptua, jatorrian, mahats-ardoko produktuentzat erabiltzen zen Espainiako estatuko zuzenbidean. Gaur egun, ordea, zabaldu egin zaie beste produktu batzuei ere, produktuok nekazaritza-elikagaien arlokoak izan nahiz bestelakoak izan. Gauzak horrela, sor-markaren kontzeptuak egungo egunean bi alderdi desberdin barneratzen ditu: bata, produktuari berari buruzkoa, hori kalitatezko baldintza zehatz batzuetan eta gune geografiko jakin batean ekoitzi behar delako; eta, bestea, produktuaren identifikazioari buruzkoa, gune geografiko batekoa izateagatik berezi egiten dena, eta merkatuko eta gizarteko beste produktu batzuetatik babesten duena.

En materia de vinos de calidad (artículos 30.1, 32, 33.3, 35.1 y 3 y 36) el primer elemento de diferenciación es el de la terminología que emplea la ley – vinos de calidad – y el que se alega como título habilitante –denominación de origen–. La distinción tiene especial relieve en este caso, puesto que de identificar ambos conceptos, parece lógico pensar que su atribución competencial exclusiva a las Instituciones Comunes del País Vasco, junto con la cláusula residual de la Ley de Territorios Históricos, recogida en su artículo 6, suponen la conformidad del PLOV con el actual marco competencial interno de la Comunidad Autónoma Vasca en materia de vinos con denominación de origen. Es evidente que el concepto de denominación de origen, originariamente utilizado para los productos vitivinícolas en el derecho español, se ha extendido hoy a otra serie de productos, de naturaleza agroalimentaria o de otro tipo y encierra dentro de sí dos diferentes aspectos: uno, el relativo al producto en sí, producido con unas determinadas condiciones de calidad y en una zona geográfica determinada y otro, relativo a su identificación con un término geográfico que lo distingue y protege frente a otros productos en el mercado y la sociedad.

Kontzeptu horretan, MAALEk ez ditu sor-markak aipatzen euren horretan. Izan ere, sor-markak aipatzen dituenean, zuzenbide iragankorra baino ez du ezarri nahi, egungo sor-marken kontseilu arau-emaileak kalitatezko ardoen kudeaketarako organo bihurtzeko, gero adieraziko den bezala. MAALEk haren idazkera eguneratzea hobetsi du, eta, horrela, Europar Batasuneko egungo arautegiari egokitzen zaio, bi hauek definitu eta bereiziz: bateko, kalitatezko ardoaren kontzeptua (MAALEren 25. artikulua), eta, besteko, horren gaineko babesa, kasuan-kasuan dagokion izen geografikoaren bitartez (MAALEren 26. artikulua).

En este contexto, el PLOV no se refiere a las denominaciones de origen como tal, ya que tan solo las menciona a efectos de derecho transitorio, a fin de reconvertir los Consejos reguladores de las actuales denominaciones de origen en Órganos de Gestión de vinos de calidad, como luego se dirá. El PLOV prefiere actualizar su dicción y se aproxima a la actual regulación comunitaria europea definiendo y distinguiendo entre el concepto de vino de calidad (artículo 25 PLOV) y su protección por medio del nombre geográfico correspondiente (artículo 26 PLOV).

Europar Batasuneko arauketari helduta, halako ardoak kalitatezko ardoak dira, eskualde jakin batzuetan ekoitzitakoak izanez gero (laburdura erabiliz, kaeje). Kontzeptu bera jasotzen du martxoaren 20ko 8/2003 indarreko Legeak, Gaztela-Mantxako Mahasti eta Ardoari buruzkoak, bere 2. artikuluan; artikulu horrek beren beregi bereizi nahi du kalitatezko ardoaren kontzeptua sor-marka kontzeptutik. Esangura horretan, lehendabizikoak kalitatezko ezaugarri bereziak dituzten ardoak dira; horiek ekoizteko, arau zehatz batean ezarritako irizpideak bete dira, eta, eurok izendatzeko ere, ardo-gune jakin baten izena erabili behar da, bertan ereiten baitira ardo hori egitean erabilitako mahatsak. Hori guztia arautzeko, kontuan hartzen da Europar Batasuneko arautegi aplikagarria. Bigarrena, aldiz, aipamen tradizionala da. Berori erabil daiteke Gaztela-Mantxako eskualde jakin batzuetan ekoitzitako kalitatezko ardoak aurkezteko; hori eginez gero, etiketaren azpiko aldean, eskualde zehatz horren izena aipatu behar da. Aipamen luze honek argi eta garbi uzten du eremu honetan izandako kontzeptu-bereizketa. Bereizketa horri esker, kalitatezko ardoen arauketa hurbildu egin zaie Europar Batasuneko eskakizunei, eta urrundu egin da Konstituzioaren aurreko Ardoaren Estatututik, horrek parekatu egiten baitzituen kalitatezko ardoa eta sor-markarekin babestutakoa.

Esta regulación europea denomina a estos vinos como vinos de calidad producidos en regiones determinadas (en siglas vcprd) en concepto que hoy recoge la vigente ley 8/2003, de 20 de Marzo, de la Viña y el Vino de Castilla-La Mancha en su artículo 2 para diferenciarlo expresamente de la denominación de origen. Así, los primeros son vinos con características cualitativas especiales en cuya producción se han respetado los elementos delimitados en una norma específica y en cuya designación se utiliza el nombre del área vitícola donde se cosechan las uvas empleadas en su elaboración, en los términos fijados por la reglamentación comunitaria que les resulta de aplicación. La segunda, sin embargo, es la mención específica tradicional que puede emplearse en la presentación de los vinos de calidad producidos en regiones determinadas de Castilla-La Mancha, debiendo figurar en la etiqueta inmediatamente debajo del nombre de la correspondiente región determinada. La larga cita es ilustrativa de la distinción conceptual operada en este campo, que aproxima la regulación de los vinos de calidad a las exigencias comunitarias europeas, alejándose del Estatuto del Vino preconstitucional que identificaba vino de calidad con aquel protegido por una denominación de origen.

Uztailaren 10eko 24/2003 Legeak, Mahasti eta Ardoari buruzkoak, bere II. tituluan, eta, zehatzago, 12. artikulutik 32.erakoetan, haien jatorria eta kalitatea babesteko sistema aipatzen du. Gainera, artikulu horien idazkerari oinarrizko izaera ematen zaio, estatuko eskumen-banaketaren sistemaren barruan. Hortaz, lege horretan, ardoaren jatorria eta kalitatea babesteko sistema ezartzen da, eta sistema hori maila desberdinetan garatzen da. Maila horien artean, gorengoa da eskualde zehatz batean ekoitzitako kalitatezko ardoena (laburduretan, kaeje). Horien artean, bestalde, honako maila hauek bereiz daitezke: 1) Kalitatezko ardoak, eskualde geografikoaren aipamena egiten dutenak. 2) Sor-marka duten ardoak. 3) Sor-marka kalifikatua duten ardoak. 4) Ordainketetako ardoak. Bistan denez, kalitatezko ardoen kontzeptuan, berriro ere osagai bikoitz hori ageri da. Kalitatezko ardoak, gune geografiko zehatz batean ekoitzitakoa izateaz gain, aurretiaz ezarritako baldintza jakin batzuk betetzen ditu. Ardo horri zor zaion babesa maila desberdinetakoa izan daiteke, eta babes horren jatorrian sor-marka aipatu behar da. Legearen 22.1 artikulua hitzez hitz hartuta, sor-marka "... erregio, eskualde, udalerri edo toki zehatz baten izena da, Administrazioak izen hori aitortu duenean hurrengo baldintzak betetzen dituzten ardoak identifikatzeko ...".

La Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y el Vino, se ha referido al sistema de protección del origen y calidad de los mismos en su título II, artículos 12 a 32, dando la naturaleza de básica a su redacción, dentro del sistema de distribución competencial del Estado. Se configura en dicha ley un sistema de protección del origen y la calidad del vino que se desarrolla en diferentes niveles de los que el nivel superior se refiere a los vinos de calidad producidos en una región determinada (en siglas vcprd), en los que, a su vez, podrán establecerse los siguientes niveles: 1) Vinos de calidad con indicación geográfica. 2) Vinos con denominación de origen. 3) Vinos con denominación de origen calificada. 4) Vinos de pagos. Vuelve a aparecer de nuevo ese doble elemento ilustrativo del concepto de vino de calidad, en cuanto que producido en una zona geográfica determinada y en unas condiciones preestablecidas y su correspondiente protección que viene dada, a diferentes niveles, por la denominación de origen, que es en dicción literal del artículo 22.1 de la ley: "... el nombre de una región, comarca, localidad o lugar determinado que haya sido reconocido administrativamente para designar vinos que cumplan las siguientes condiciones: ...".

Gauzak horrela, eta lehen adierazi moduan, MAALEren 25. artikuluak antzeko bide batetik definitzen du kalitatezko ardoa, eta horren kudeaketarako organo berezi batzuk ezartzen ditu. Era berean agintzen du sor-marken egungo kontseilu arau-emaileak kudeaketa-organo bihurtzea. Bide horretatik, MAALEren 26. artikuluak babes-araubidea ezartzen du; araubide horrek erregio, eskualde, udalerri edo toki zehatz batzuen izena erabiltzea ezartzen du, horietan ardoa ekoitzi, prestatu, zahartu eta botiletan sartzen denean. Hori guztia aintzakotzat hartuta, galdetzeko modukoa da ea Lurralde Historikoen Legeak ezarritako eskumen-eskemaren barruan sartzen den kalitatezko ardoaren inguruko aitorpena eskatzea (30.1 artikulua), kalitatezko ardoen aitorpena eta horien homologaziorako txostena (32. artikulua), kalitatezko ardoaren kudeaketarako organoa (33. artikuluaren 2, 3, 9, 11, 12 eta 13. paragrafoak), ez betetzea eta kudeaketa-organoen erregistroa (35. artikuluaren 1 eta 3. paragrafoak, eta 36. artikulua); edo, alderantziz, halakoak eskematik kanpo geratzen diren, Eusko Jaurlaritzak alegatutako eskumen esklusiboak direlako. Konstituzio Auzitegiak, 209/89 epaia ematean, isilbidez aitortu zuen sor-marken araudiak onestea eta eremu horretako autonomia, izatez, betearazpen-eskumenaren barruko ahalmenak direla. Jarrera bera izan zuen Konstituzio Auzitegiak, 112/95 epaian ere. Azterketa xeheagoa eginez, onartu behar da honako argumentu hau: kalitatezko ardoen esparruan, ezin dira bereizi, alde batetik, haien inguruko aitorpena, eta, beste alde batetik, ardook definitzeko arauak eta gainerako elementuak. Egiatan, Eusko Jaurlaritzak berak aitortu ditu Araba, Getaria eta Bizkaiko txakolinen sor-markak, eta txakolin horien sor-markei buruzko araudiak eman ditu. Horrek ageri-agerian jartzen du erakunde erkideek eskumen esklusiboa dutela sor-marken arloan (Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren 10.27 artikulutik atera daitekeenez). Hori dela eta, erakunde erkideei dagokie kalitatezko ardoak definitzeko eskumena —erakunde errekurtsogileek ez dute arazorik aurkeztu MAALEren aipatu 25. artikuluari buruz, eta horrek ezartzen du kalitatezko ardoaren kontzeptua—. Era berean, erakunde erkideei dagozkie arlo horretako betearazpena eta garapena, eta, bereziki, kalitatezko ardoaren inguruko aitorpena eskatzea (30.1 artikulua), kalitatezko ardoen aitorpena eta horien homologaziorako txostena (32. artikulua), kalitatezko ardoaren kudeaketarako organoa (33. artikuluaren 2, 3, 9, 11, 12 eta 13. paragrafoak), ez betetzea eta kudeaketa-organoen erregistroa (35. artikuluaren 1 eta 3. paragrafoak, eta 36. artikulua). Beste arazo bat da lurralde historikoen lankidetza eta parte-hartzea nola gauzatu beharko litzatekeen argitzea; beharbada, lurralde historikoek esku hartu beharko lukete kalitatezko ardoen formulazioan, eta, bereziki, horien kudeaketarako organoak osatzean. Alabaina, arazo hori legegilearen aukera bat besterik ez da, eta ez da jasotzen MAALEren testuan. Horregatik, ezin da horren gaineko irizpenik eman. Egia da, dena den, kalitatezko ardoen arloko egungo arauketak, historian zehar, aukera hori bermatu izan duela.

Así las cosas, el PLOV, como ya se ha dicho, define en su artículo 25 en un sentido muy parecido el vino de calidad y sujeta su gestión a la creación de un órgano de gestión, estableciendo la adaptación de los actuales Consejos Reguladores de las denominaciones de origen a las especificidades de estos órganos de gestión. De la misma forma, establece un régimen de protección en el artículo 26 PLOV que se extiende al uso de los nombres de región, comarca, localidad o lugar determinado que formen las respectivas zonas de producción, elaboración, envejecimiento y embotellado. Y es en este punto donde cabe preguntarse si la solicitud (artículo 30.1) de reconocimiento de un vino de calidad, el reconocimiento de vinos de calidad y el informe de su homologación (artículo 32), el órgano de gestión del vino de calidad (artículo 33, 2.3.9.11.12 y 13) incumplimiento y registro de órganos de gestión (artículos 35, 1 y 3, 36) entran o no dentro del esquema competencial de la Ley de Territorios Históricos o están sustraídos a éste por el carácter exclusivo de las competencias alegadas por el Gobierno Vasco. El Tribunal Constitucional, en sentencia 209/89, ya reconoció tácitamente que la autonomía y aprobación de los Reglamentos de Denominación de Origen configuran facultades incardinadas en el ejercicio de una competencia de ejecución, pronunciándose en el mismo sentido en la sentencia 112/95. Un examen más en detalle lleva también a la admisión del argumento de que en materia de vinos de calidad no puede disgregarse su reconocimiento por un lado, y las normas y demás elementos que los definen por otro. Además, el hecho de que se haya procedido al reconocimiento por parte del Gobierno Vasco de las denominaciones de origen de los txakolís de Álava, Getaria y Bizkaia, y de que se hayan dictado por parte del Gobierno Vasco los reglamentos de las denominaciones de origen de dichos txakolís hace evidente que la competencia exclusiva de las Instituciones Comunes en materia de denominación de origen (ex. artículo 10.27 EAPV), posibilita la radicación competencial en dichas Instituciones Comunes del ámbito de lo definitorio de los vinos de calidad –las instituciones recurrentes no plantean cuestiones acerca del artículo 25 PLOV ya citado, que establece el concepto de vino de calidad–, y la ejecución y desarrollo de esta materia, y con carácter singular de la solicitud (artículo 30.1) de reconocimiento de un vino de calidad, el reconocimiento de vinos de calidad y el informe de su homologación (artículo 32), el órgano de gestión del vino de calidad (artículo 33, 2.3.9.11.12 y 13), y el incumplimiento y registro de órganos de gestión (artículos 35, 1 y 3, 36). Cuestión diferente será la articulación de la necesaria cooperación y participación de los Territorios Históricos en la formulación de todo lo relativo a los vinos de calidad y especialmente en los órganos de gestión de los mismos, cuestión que desde luego es una opción legislativa que no aparece plasmada en el PLOV, por lo que no cabe pronunciarse sobre ella, si bien es cierta en la historia de la regulación actualmente vigente en materia de vinos de calidad.

7.a Orain, MAALEren 23. artikuluari buruz hitz egin behar da, nahiz eta sistematikaren arabera artikulu hori, lege-testuaren egitasmoaren barruan, III. tituluan kokatu. MAALEren 23. artikuluak baimena ezartzen du, mahats-ardoko produktuen kudeaketarako organoek gune geografikoen erabilera kudea dezaten. Eusko Jaurlaritzak, hemen, sor-marken arloan duen eskumena aldararrikatzen du, arlo hori sor-marka identifikatzen duen gune geografikoan gauzatuz. Hortaz, ezin da inolako eskumen-banaketarik alegatu. Nolanahi den ere, eskumen horren inguruan azaldutako moldatzea ez da egin behar Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren 37.3.c) artikuluan ezarritakoarekin bakarrik; jakina denez, artikulu horrek udalerriz gaindiko lurralde-guneak arautzen ditu, horiek probintziaren mugak gainditzen ez dituztenean, eta eskumena lurralde historikoari eratxikitzen dio. Haatik, horren moldaketa egin behar da, Euskal Autonomia Erkidegoaren hizkuntza ofizialkideei, euskarari eta gaztelaniari, dagozkien toponimoekin koordinatuta. Beste arazo bat izango da, zinez, horien erabilera baimentzea, eta horixe da, hain zuzen ere, MAALEk arautu nahi duena. Hori bete-betean sartzen da Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren bitartez erakunde erkideei dagozkien ahalmenen barruan, gai horrek lotura estu-estuak dituelako kalitatezko ardoen gaineko babesarekin, babes hori naziokoa izan nahiz nazioartekoa izan.

7.º Aunque su ubicación sistemática le sitúa en el Título III del PLOV, procede ahora pronunciarse sobre el artículo 23 de este proyecto de texto legal. El artículo 23 PLOV establece la autorización para la gestión del uso de los términos geográficos por los órganos de gestión de los productos vitivinícolas. El Gobierno vasco alega aquí su competencia en denominaciones de origen, singularizada en el término geográfico que la identifica, sin que quepa alegar distribución competencial alguna. Sin embargo, la modulación ya reseñada de esta competencia debe hacerse no solo con la establecida en el artículo 37.3) c del Estatuto de Autonomía del País Vasco sobre demarcaciones territoriales de ámbito supramunicipal que no excedan los límites provinciales, competencia atribuida al Territorio Histórico, sino en coordinación con la fijación de los topónimos correspondientes en las lenguas cooficiales de la Comunidad Autónoma Vasca, el euskera y el castellano. Cosa diferente será, desde luego, la autorización de su uso, que es lo que el PLOV pretende regular y que cabe perfectamente dentro de las facultades competenciales que por vía del EAPV corresponden a las Instituciones Comunes, al estar íntimamente ligado con el tema de la protección del vino de calidad a nivel tanto nacional como internacional.

8.a Kalitatezko ardoen kudeaketarako organoei lotuta dago, orobat, MAALEren 41.4 artikulua. Artikulu horrek arautzen du kudeaketa-organoek nola zainduko duten mahats, muztio eta kalitatezko ardoen babesik ez duten ardoen mugimendua, mugimendu hori euren gune geografikoan gertatzen denean. Erakunde jarduleek, berriro ere, elkarren aurkako argumentuak erabiltzen dituzte. Kontrakotasun hori gainditzeko, beste behin ere argitu behar da nori dagokion eskumena: erakunde erkideei, sor-marken arlokoa delako, edo lurralde historikoei, eurak direlako arauak garatu eta betearazteko ahalmenen titular. Kudeaketa-organoen arloan eskumena erakunde erkideei dagokiela finkatu eta gero, ondorioa jakinekoa da: kudeaketa-organoen jardueren artean egon daiteke, besteak beste, aurretiaz aipatutako produktuak zaintzea. Hala izan behar da jarduera-eremua kontuan hartuta, eta gauza bera esan daiteke, ardoen kalitatean iruzurra saihestu nahi bada, hori baita kudeaketa-organoek arautu behar dutena.

8.º Con los órganos de gestión de los vinos de calidad está también conectado el artículo 41.4 PLOV, sobre vigilancia por los órganos de gestión del movimiento de uvas, mostos y vinos no protegidos por sus vinos de calidad, pero que ocurran en su zona geográfica. La contraposición argumental entre las Instituciones actuantes radica, una vez más, en saber donde está situada la competencia, si en las Instituciones Comunes por la vía del título de la denominación de origen o en los Territorios Históricos, en esas facultades de desarrollo normativo y ejecución de las que son titulares. Una vez sentada la competencia de las Instituciones Comunes en materia de órganos de gestión, es evidente que la conclusión no puede ser otra que la de reconocer entre sus posibles actuaciones la de vigilancia sobre los productos antes mencionados, y ello tanto por su propio ámbito de actuación como por la necesidad de evitar un fraude a la calidad de la vinificación objeto de regulación por parte de esos órganos de gestión.

9.a MAALEren 72, 73.2 eta 75.1 artikuluek Eusko Jaurlaritzari dagozkion eskumenen artean sartzen dituzte, ardogintza eta mahasgintzaren arloan, zehatzeko ahala eta espedienteak eragin, horien izapideak egin eta horiek ebazteko ahalmenak. Horren oinarri gisa alegatzen da ekonomikoaren antolaketa orokor eta nahitaezkoa, bai eta zehapenetan beharrezkoa den eraberekotasuna ere. Bi-biok berresten dute Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumena, gai honetan eta beste batzuetan izandako eskualdaketa-dekretuak oinarri hartuta.

9.º Los artículos 72, 73.2 y 75.1 del PLOV incorporan al acervo de competencias del Gobierno Vasco la potestad sancionadora y las facultades de incoación, instrucción y resolución de expedientes en materia de viticultura y vinicultura, fundadas en la necesaria ordenación económica general y en la no menos necesaria uniformidad sancionadora, y reafirman la competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco en base a los Decretos de transferencia en estas y otras materias.

Lehenengo eta behin, lurralde historikoen ordezkariek egindako alegazioak aztertu behar dira. Euren iritziz, MAALEren 72. artikuluak ez ditu kontuan hartzen lurralde historikoek zehapen-prozeduraren arloan emandako arauak. Gai horri dagokionez, MAALEren 72. artikulua irakurriz gero, argi geratzen da artikulu horrek betetzen dituela otsailaren 20ko 2/1998 indarreko Legearen parametroak. Lege horrek Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazioen zehapen-ahala arautu du. Beraren lehendabiziko artikuluak xedatzen duenari helduta, lege hori aplikatu behar zaie euren zehapen-ahala Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde-eremuan erabiltzen duten erakunde guztiei, eta berori aplikatu behar da, halaber, erakunde erkideen eskumeneko gaietan, eskumen horiek oso-osokoak izan edo estatuarekin nahiz lurralde historikoetako organoekin elkarbanatuak izan. Hortaz, ezin dira onartu lurralde historikoek mahats-ardoaren arloan egindako alegazioak, eskumen horren titulartasuna erakunde erkideei dagokiela argitu baita jadanik ebazpen honetan.

La primera cuestión a deslindar es la relativa a las alegaciones efectuadas por los representantes de los Territorios Históricos, en el sentido de que el artículo 72 PLOV ignora las normas de procedimiento sancionador de los territorios Históricos. En este punto, la dicción del articulo 72 PLOV cumple, como es constatable por su simple lectura, los parámetros de la vigente ley 2/1998, de 20 de febrero, de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que dispone, en su artículo primero, la aplicación de la ley por todos los entes que ejerzan su potestad sancionadora en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco y en las materias en que las instituciones comunes de ésta ostenten competencias normativas, ya sean plenas, ya compartidas con el Estado o con los órganos de los Territorios Históricos. No cabe, por tanto, admitir las alegaciones de los Territorios Históricos en lo que se refiere a vinicultura, competencia de titularidad ya deslindada en esta decisión dentro de las Instituciones Comunes.

Edozein modutan ere, galde daiteke ea egokia den lurralde historikoen beste azalpen bat, eta, kasu honetan, baietz erantzun beharra dago. Lurralde historikoek diotenez, ardogintzaren arloan, zehatzeko ahala eta espedienteak eragin, horien izapideak egin eta horiek ebazteko ahalmenak, izatez, betearazpen-ahalmenak dira, eta, Lurralde Historikoen Legeak egindako eskumen-banaketaren arabera, lurralde historikoei dagokien eskumen-multzoan sartzen dira. Dagoeneko ebazpen honetan argitu da zein den lurralde historikoei ardogintzaren arloan dagokien eskumen-multzoa, eta multzo hori ezin da edukirik gabe utzi, batez ere, zehatzeko ahalmen eta prozedura-ahalmen horiek jadanik lurralde historikoek egikaritzen dituztenean ardogintzaren arloan. Hori frogatzeko, egindako alegazioetan hainbat xedapen aipatzen dira, eta aurreko oinarri juridikoetan horiek alderatu dira hona. Ezaguna denez, aurkaratutako artikuluetan, arauketaren gaia ez da zehapen-mota, eta, beraz, bermatuta geratzen da zehapenak jartzeko orduan izan beharreko oinarrizko eraberekotasuna. Arauketaren gaiak dira, izatez, zehapenak jartzeko organo eskuduna eta zehatzeko prozedura, eta horiek, beste behin esan beharra dago, lurralde historikoen eskumenekoak dira ardogintzaren arloan.

Si cabe, sin embargo, preguntarse y contestar afirmativamente a la pretensión de los Territorios Históricos de que la regulación en materia de potestad sancionadora y las facultades de incoación, instrucción y resolución de expedientes en materia de viticultura, sean facultades de ejecución que entran, a través del reparto competencial de la Ley de Territorios Históricos, en el conjunto de competencias de los Territorios Históricos. Y esto es así, porque sentado ya en esta decisión el conjunto de competencias de los Territorios Históricos en materia de viticultura, no se puede vaciar de contenido el mismo, máxime cuando estas facultades sancionadoras y de procedimiento vienen siendo ejercitadas por los Territorios Históricos en materia de viticultura, a tenor de diferentes disposiciones que se citan en las alegaciones efectuadas y que ya se han transcrito en anteriores fundamentos jurídicos. Es evidente que en los artículos impugnados lo que es objeto de regulación no es el tipo de sanción, con lo que se salvaguarda el carácter básico de la necesaria uniformidad en la tipificación sancionadora, sino el órgano competente para imponerla y el procedimiento sancionador, que, como se vuelve a reiterar, constituyen, en el campo de la viticultura, competencia de los Territorios Históricos.

10.a Bukatzeko, bigarren xedapen gehigarria, xedapen iragankorra eta azken xedapenetatik lehenengoa aztertu behar dira.

10.º Procede, por último, referirse tanto a la disposición adicional segunda y a la disposición transitoria, como a la disposición final primera.

Lehenengo biek, berriro ere, Eusko Jaurlaritzari eratxikitzen dizkiote arau eta araudien garapenerako ohiko ahalmenak, sor-marken arloko kontseilu arau-emaileei dagokienez. Lurralde Historikoen Legearen 8. artikuluak egindako eskumen-banaketari helduta, sor-marken inguruko eskumen-titulu esklusiboa izatearen ondorioz, arlo horretako araudi-ahalmenak ere, gaur egun gertatzen den bezala, Eusko Jaurlaritzari dagozkio.

Las dos primeras vuelven a residenciar en el Gobierno Vasco facultades típicas de desarrollo normativo y reglamentario en materia de Consejos Reguladores de denominación de origen, que en el reparto competencial del artículo 8 de la Ley de Territorios Históricos le corresponden a través del título competencial exclusivo sobre denominación de origen que abarca, como ya ocurre hoy en día, las facultades reglamentarias en esta materia.

Ez da gauza bera gertatzen, ordea, azken xedapenetatik lehenengoarekin, horrek Eusko Jaurlaritzari baimena ematen dionean MAALEren garapenerako xedapenak emateko. Hori ezin da salbatu beren beregi hauxe aipatu arren: "erakunde erkideek emandako arauak garatu eta betearazteko eskumenei kalterik egin gabe, eskumenok lurralde historikoei baitagozkie".

No ocurre lo mismo con la disposición final primera, autorizando al Gobierno Vasco a dictar disposiciones en desarrollo del PLOV, sin que quepa salvarla por la expresa alegación del "sin perjuicio de las competencias de desarrollo y ejecución de las normas emanadas de las Instituciones comunes y que corresponde a los Territorios Históricos".

Azken xedapen horren testuak berretsi egiten du lehen azaldutakoa. Aurretiaz adierazi bezala, Lurralde Historikoen Legeari helduta, mahasgintza eta enologiaren arloko eskumena continuum bat besterik ez da; continuum horretan, nahitaezko eraberekotasuna bermatu behar da oinarrizko gaietan, eta, horretarako, behin eta berriro aipatutako eskumen-tituluak onartu behar dira. Alabaina, ezin da ezerezean utzi Lurralde Historikoen Legeak egindako eskumen-banaketa. Bestela, barne banaketarik gabeko eskumen-tituluak aitzakia moduan hartuta, edukirik gabe geratuko lirateke arau nahiz araudien garapenerako eta administrazio-garapenerako ahalmenak, administrazio-bideko ikuskapena eta berrikuspena barne. Horiek guztiak, mahasgintzaren arloan, lurralde historikoei dagozkie. Ondorenez, ezin da jo azken xedapenetatik lehenengoaren formulara, horrek aipatzen dituenean lurralde historikoei mahasgintzaren arloan dagozkien eskumenak; osterantzean, eta zeharka bada ere, Lurralde Historien Legeak egun ezarritako eskumen-banaketa urratuko litzateke.

El enunciado de esta última disposición reitera lo ya argumentado, sobre la base de que la competencia de la Ley de Territorios Históricos en materia de viticultura y enología han de entenderse como un continuum en el que las normas básicas corresponden al Gobierno Vasco, y es aquél el que debe garantizar la necesaria uniformidad en lo sustancial, para lo cual cabe acogerse a los títulos competenciales una y otra vez esgrimidos, pero no desvirtuar la distribución competencial de la Ley de Territorios Históricos, desnaturalizando, so pretexto de títulos competenciales sin reparto interno, las facultades de desarrollo normativo, reglamentario y administrativo, incluida la inspección y revisora en la vía administrativa, que tienen, en materia de viticultura, los Territorios Históricos. No cabe, por tanto, el recurso a la fórmula de la disposición final primera en lo relativo a las competencias que en materia de viticultura tienen los Territorios Históricos, so pena de desvirtuar de forma indirecta el actual reparto competencial de la LTH.

EPAITZA
FALLO

Azaldutako guztia kontuan hartuta, Ebazpen Batzordearen Osoko Bilkurak

En atención a todo lo expuesto, el Pleno de la Comisión Arbitral

EBATZI DU
HA DECIDIDO

MAALEren inguruan eztabaidatutako eskumenetatik:

Que de las competencias cuestionadas en relación al PLOV:

A.– Lurralde historikoei jarraikoak dagozkiela, ebazpen honen zuzenbideko 2. oinarrian ezarritakoaren arabera:

A.– Corresponden a los Territorios Históricos en los términos establecidos en el Fundamento Jurídico 2.º de esta decisión:

1.– MAALEren 10. artikulua, mahastien berregituraketa eta birmoldatzea onesteari buruzkoa; 2) MAALEren 72, 73.2 eta 75.1 artikuluak, zehatzeko prozedurak eragin, horien izapideak egin eta horiek ebazteari buruzkoak, betiere ardogintzaren arloan 47. artikulutik 50.erakoek definitutako arau-hausteen kasuan; eta 3) testu horren azken xedapenetatik lehenengoa, Lurralde Historikoen Legeak mahasgintzaren arloan MAALE garatzeko eta betearazteko ezartzen duenari eutsiz.

1.– El artículo 10 PLOV relativo a la aprobación de reestructuración y reconversión de viñedos; 2) Los artículos 72, 73.2 y 75.1 PLOV, sobre incoación, instrucción y resolución de los procedimientos sancionadores respecto de las infracciones definidas en los artículos 47 a 50 en lo relativo a viticultura; y 3) la Disposición Final Primera de dicho texto, en los términos que resultan de la Ley de Territorios Históricos sobre desarrollo y ejecución del PLOV en materia de viticultura.

B.– Erakunde erkideei dagozkie, berriz, hurrengoak:

B.– Corresponden a las Instituciones Comunes:

1.– MAALEren 18. artikulua, enologiako produktuen jakinarazpen, inguruabar eta debekuei buruzkoa (MAALEren 18. art.); 2) MAALEren 21. artikuluko 1, 4, 5, 7, 9 eta 10. paragrafoak, mahats-ardoko produktuen erregistroei buruzkoak; 3) MAALEren 30.1, 32.1 eta 2, 33.2, 3, 9, 11, 12 eta 13, 35.1 eta 3 eta 36. artikuluak, bigarren xedapen gehigarria eta xedapen iragankorra, horiek guztiek arautzen baitituzte Euskal Autonomia Erkidegoan ekoitzitako kalitatezko ardoen aitorpenerako prozedura, ardook kudeatzeko organoak, betebeharren ez betetzea, erregistroa eta sor-marken kontseilu arau-emaileak kalitatezko ardoen kudeaketarako organo bihurtzea; 4) MAALEren 23.2 artikulua, horrek baimena ezartzen baitu, mahats-ardoko produktuen kudeaketarako organoek barruti geografikoen erabilera kudea dezaten; 5) MAALEren 41.4 artikulua, horrek arautzen baitu kudeaketa-organoek nola zainduko duten mahats, muztio eta kalitatezko ardoen babesik ez duten ardoen mugimendua, mugimendu hori euren gune geografikoan gertatzen denean; 6) MAALEren 72, 73.2 eta 75.1 artikuluak, zehatzeko prozedurak eragin, horien izapideak egin eta horiek ebazteari buruzkoak, betiere MAALEn definitutako arau-hausteei begira, ez, ordea, 47. artikulutik 50.erakoetan ezarritakoei begira, horiek mahasgintzaren arlokoak izanik, lurralde historikoen eskumenekoak baitira; eta 7) testu horretako azken xedapenetatik lehenengoa, MAALEren garapenerako xedapenei buruzkoa, betiere lurralde historikoek mahasgintzaren arloan dituztenei kalterik egin gabe.

1.– El artículo 18 PLOV relativo a notificación, circunstancias y prohibición de productos enológicos (art. 18 PLOV); 2) Los artículos 21,1.4.5.7.9.10 PLOV relativos a Registros de productos vitivinícolas; 3) Los artículos 30.1, 32.1 y 2, 33.2, 3, 9, 11, 12 y 13, 35.1 y 3 y 36, la disposición adicional segunda y la transitoria PLOV, que regulan el procedimiento del reconocimiento de vinos de calidad producidos en la Comunidad Autónoma del País Vasco, órganos de gestión de los mismos; incumplimiento de sus obligaciones y su registro y la adaptación de los Consejos Reguladores de las denominaciones de origen a los Órganos de Gestión de los vinos de calidad; 4) El artículo 23.2 PLOV que establece la autorización para la gestión del uso de los términos geográficos por los órganos de gestión de los productos vitivinícolas; 5) El artículo 41.4 PLOV, sobre vigilancia por los vigilancia por los órganos de gestión del movimiento de uvas, mostos y vinos no protegidos por sus vinos de calidad, pero que ocurran en su zona geográfica; 6) Los artículos 72, 73.2 y 75.1 PLOV, sobre incoación, instrucción y resolución de los procedimientos sancionadores respecto de las infracciones definidas en el PLOV, con la excepción de los artículos 47 a 50, relativos a viticultura, de competencia de los Territorios Históricos ; y 7) la Disposición Final Primera de dicho texto, sobre disposiciones de desarrollo del PLOV, con excepción de las que corresponden a los Territorios Históricos en materia de viticultura.

Ebazpen hau alderdiei jakinaraziko zaie eta Euskal Herriko Agintaritza Aldizkarian argitaratuko da. Hala erabaki dute batzordekideek, eta izenpetu ere, eta nik, idazkariak, horren fede ematen dut.

La presente decisión se notificará a las partes y se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco, lo acuerdan los componentes de la Comisión, que la suscriben y de lo cual yo, la Secretaria, doy fe.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común