Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

15. zk., 2004ko urtarrilaren 23a, ostirala

N.º 15, viernes 23 de enero de 2004


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Arbitraje Batzordea
Comisión Arbitral
418
418

<P ALIGN="JUSTIFY">4/2003 EBAZPENA, urriaren 6koa, Ebazpen Batzordearen Osoko Bilkurarena, Arabako Foru Aldundiak N-622 Errepide Nazionalean telebista kamerak ipintzeko eta zuntz optikoa hedatzeko eginiko jarduketak direla-eta, Eusko Jaurlaritzak sustatu duen eskumen-gatazka positiboaren gainean emandakoa.

RESOLUCIÓN 4/2003, de 6 de octubre, adoptada por el Pleno de la Comisión Arbitral, en el conflicto positivo de competencia promovido por el Gobierno Vasco en relación a las actuaciones encaminadas a la instalación de Cámaras de Televisión en Carretera Nacional N.622 y tendido de fibra óptica por parte de la Diputación Foral de Álava.

2003ko urriaren 6an, Gasteizko hirian, Ebazpen Batzordearen Osoko Bilkurak (aurrerantzean, Batzordea), Manuel María Zorrilla Ruiz lehendakari jaunak eta Mario Fernández Pelaz, Edorta Cobreros Mendazona, Fernando Campo Antoñanzas eta Andres Urrutia Badiola jaunek osatzen dutela, honako hau ebazten du:

En la ciudad de Vitoria a 6 de octubre del 2003, el Pleno de la Comisión Arbitral (en adelante, la Comisión), formada por el Presidente Sr. Don Manuel María Zorrilla Ruiz y los vocales Srs. don Mario Fernández Pelaz, don Edorta Cobreros Mendazona, don Fernando Campo Antoñanzas y don Andrés Urrutia Badiola, ha pronunciado la siguiente:

EBAZPENA
RESOLUCIÓN

Arabako Foru Aldundiak N-622 Errepide Nazionalean Telebista Kamerak ipintzeko eta zuntz optikoa hedatzeko jarduketei Eusko Jaurlaritzak Lurralde Historikoko Erakundearen aurrean bultzatu duen eskumen-auzi positiboan, Batzordeak honako hau ebazten du, eta Batzordeko Txostengile Fernando Campo Antoñanzas Bokalak aditzera ematen.

En el conflicto positivo de competencia que sobre las actuaciones encaminadas a la instalación de Cámaras de Televisión en la Carretera Nacional N-622 y tendido de fibra óptica por parte de la Diputación Foral de Álava, ha promovido en el Gobierno Vasco frente a la Institución del Territorio Histórico, la Comisión ha dictado la presente resolución siendo Ponente el Sr. Vocal don Fernando Campo Antoñanzas quien expresa el criterio de la Comisión.

AURREKARIAK
ANTECEDENTES DE HECHO

Lehenengoa.– Joan den 2002ko urriaren 16an Arabako Foru Aldundiko Herri Lanetarako Zuzendariak jakinarazpen idatzia helarazi zion Eusko Jaurlaritzako Industria eta Merkataritza eta Turismo Sailburu Jaunari eta aditzera eman AEE bati esleitu zitzaiola, ETRA NORTE S.A. eta ELECTRONIC TRAFIC S.A. merkataritza-enpresei zehazki, "N-622 errepidean bi telebista-kamera ipintzeko kontratua", Aiurdingo tunelaren hegoaldeko irteeran bata eta Etxabarri-Viña lotunean bestea".

Primero.– El pasado 16 de octubre del año 2002 el Director de Obras Públicas de la Diputación Foral de Álava dirige comunicación escrita al Sr. Consejero de Industria y Comercio y Turismo del Gobierno Vasco por la que se comunica la adjudicación a una U.T.E., concretamente la constituida por las mercantiles Etra Norte S.A. y Electronic Trafic S.A., de un contrato para la: "Instalación de dos Cámaras de televisión en la carretera N-622, salida Sur del túnel de Aiurdin y enlace de Echávarri-Viña".

Jakinarazpen horretan esaten da era berean, AEE horrek zuntz optikoa ezartzeari ekingo diola 15+770 kilometro gunetik, Aiurdingo tunelaren hegoaldeko irteeratik hasita, Arabako Foru Aldundiaren kontrol-gelaraino TCP/IP sare bat sortzeko.

Asimismo, continúa la comunicación, la mencionada U.T.E. procederá a iniciar la instalación del tendido de fibra óptica para crear una red TCP/IP desde el punto kilométrico 15+770, salida sur del túnel de Aiurdin, hasta la sala de control de la Diputación Foral de Álava.

Jakinarazpen hori Eusko Jaurlaritzaren eta Arabako Foru Aldundiaren arteko 1992ko urriaren 14ko hitzarmenaren, Arabako Lurralde Historikoko errepide eta autobideetan kanalizazioak egiteko bi administrazioen arteko hitzarmenaren baitan egin zen.

Tal comunicación se realizó en virtud del convenio de cooperación entre Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Álava, de fecha 14 de octubre de 1992, relativo a la cooperación entre ambas administraciones para la instalación de canalizaciones en carreteras y autovías del Territorio Histórico de Álava.

Bigarren.– Joan den azaroaren 7an Eusko Jaurlaritzaren Ogasun eta Herri Administrazio Sailaren Ondare eta Kontratazio Zuzendaritzak helarazi zion jakinarazpen idatzia Arabako Foru Aldundiko Herri Lan eta Hirigintza Zuzendariari eta, bere jarrera arrazoitu ondoren, aditzera eman zion Foru Administrazioari Gobernuak ezin ontzat har zezakeela Aldundiak bere jabetzako zeretan ebazpen honen lehenengo narrazio faktikoan aipatutako idatzian esaten zen instalazioa egiterik, eta hargatik, Gobernuak berak eskatzen zion lanak bertan behera uzteko horretan eskumena zuen organoak, Ebazpen Batzordeak, ebatzi arte

Segundo.– El pasado 7 de Noviembre del año 2002 la Dirección de Patrimonio y Contratación del Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno Vasco dirigió comunicación escrita al Director de Obras Públicas y Urbanismo de la Diputación Foral de Álava por la que, tras fundamentar su postura, comunicó a la Administración Foral que no era admisible para el gobierno la realización por parte de la Diputación en elementos de su propiedad, la instalación a la que se hacía referencia en el escrito referenciado en la primera narración fáctica de esta resolución, se les instaba por parte del Gobierno a que paralicen la misma hasta que el órgano competente, la Comisión Arbitral, no se pronuncie al respecto.

Hirugarren.– 2002ko azaroaren 18ko data zuela, Arabako Foru Aldundiko Herri Lanetarako Zuzendariak helarazi zion jakinarazpen idatzia Eusko Jaurlaritzaren Ondare eta Kontratazio Zuzendariari eta bertan aditzera eman bideo-kamerak ipintzeko eta zuntz optikoa zabaltzeko lanek "ibilgailuak zenbatzea, meteorologia-estazioak abiaraztea ahalbidetzea zituztela helburu, eta orobat tuneletan bideetako segurtasunerako kontroleko elementuak izatea, hala nola Aiurdinen, eta hori guztia Arabako Foru Aldundiaren eskumen osoa eta erabatekoa zela".

Tercero.– Con fecha 18 de noviembre del año 2002, el Director de Obras Públicas de la Diputación Foral de Álava dirige comunicación escrita al Director de Patrimonio y Contratación del Gobierno Vasco por la que se comunicaba que las obras que tenían por objeto instalar las cámaras de video, así como el tendido de la fibra óptica, ya anunciados tenían la finalidad de posibilitar: "las funciones de cuenteo de vehículos, puesta en funcionamiento de estaciones meteorológicas, así como elemento de control de la seguridad vial en los túneles, como es el caso de Aiurdin, todo ello de plena y completa competencia de la Diputación Foral de Álava".

Orobat eman zen aditzera jakinarazpen hartan jakinarazpena igorri zuen aldundia ez zetorrela bat Gobernuak adierazitako irizpidearekin, zuntz optikoa Eusko Jaurlaritzaren Herrizaingo Sailaren trafiko-zerbitzuei eta ez beste inori atxikitako hodi batean zehar ipiniko zelako ustean.

Asimismo, en la referida comunicación, se hacía saber que la Diputación comunicante no compartía el criterio manifestado por el Gobierno al entender que el tendido de fibra óptica se iba a realizar por un tubo dedicado en exclusividad a los servicios de tráfico adscritos al Departamento de Interior del Gobierno Vasco.

Azkenik, Foru Administrazioak jakinarazi zuen egin nahi den kanalizazioak Arabako Foru Sarea zirkulazioaren segurtasuna eraginkortasunez kudeatzea ahalbidetuko duten zer guztiez hornitzea duela helburu, teknologia berriek aukeran jartzen dituzten bitarteko guztiez, eta adierazten du, azkenik, baldin eta Administrazio autonomikoak iritziko balio bere eskumenetan sartzea dela hori, eraman dezala dagokion auzia Ebazpen Batzordera hala egin behar duela uste badu.

Por último la Administración Foral comunicaba que la canalización que se pretende tiene como finalidad la de dotar a las carreteras de la Red Foral de Álava de aquellos elementos que permitan gestionar de forma eficaz la seguridad de circulación con todos aquellos medios que las nuevas tecnologías van propiciando, señalando, finalmente, en caso de entender la Administración Autonómica que existe una invasión de competencias articule ante la Comisión Arbitral el correspondiente conflicto si lo estima oportuno.

Laugarren.– 2002ko abenduko data duela helarazi zion Eusko Jaurlaritzak Arabako Foru Aldundiari jakinarazpena, Eusko Jaurlaritzaren Kontseiluaren erabakia, helarazte-data berekoa, Arabako Foru Aldundiko Aldunen Kontseiluari eskatzen zaiola 2002 urte horretako bereko urriaren 16ko eta azaroaren 18ko jakinarazpenetan, Arabako Foru Aldundiko Herri Lanetarako Zuzendariaren eta Foru Administrazio berorretako Ondare eta Kontratazio Zuzendariarenetan, esaten diren N-622 errepidean telebista-kamerak ipintzeko eta zuntz optikoa zabaltzeko jarduketak bertan behera uzteko.

Cuarto.– Con fecha 4 de diciembre del año 2002 el Gobierno Vasco comunica a la Excma. Diputación Foral de Álava, con la misma fecha de comunicación, el acuerdo del Consejo de Gobierno Vasco por el que se efectúa requerimiento al Consejo de Diputados de la Diputación Foral de Álava para que ponga fin a las actuaciones encaminadas a la instalación de cámaras de televisión en la carretera N-622 y tendido de fibra óptica a que se refieren las comunicaciones de fecha 16 de octubre y 18 de noviembre del mismo año 2002, efectuadas por el Director de Obras Públicas de la Diputación Foral de Álava y el Director de Patrimonio y Contratación de la misma Administración Foral.

Hala berean, jakinarazi zen Gobernu Kontseiluak Ebazpen Batzordearen aurrean esan diren Foru Administrazio arabarraren jarduketei buruzko eskumen-auzia hasteko erabakia hartu zuela eta erabaki hori jasotzen zuen akordioaren berri eman zen.

Asimismo se comunicaba el acuerdo del Consejo de Gobierno que contenía la decisión de promover el conflicto de competencia ante la Comisión Arbitral en relación con las expresadas actuaciones de la Administración Foral Alavesa.

2002ko abenduaren 27an, Arabako Diputatu Nagusiak Gobernuak egindako errekerimenduari erantzun zion eta ez zuen onartu Eusko Jaurlaritzak, desgaraian egina zelako, akordio honen adierazpen-zatian zehaztutako jarduketak direla-eta eskumenik ez zuelako errekerimendua eta onartu zuen exekutibo autonomikoak Ebazpen Batzordearen aurrean eskumen-auzia planteatuko balu auzitegi horren aurrera agertzeko asmoa.

Con fecha 27 de diciembre del año 2002, el Diputado General de Álava contesta al requerimiento efectuado por el Gobierno en el sentido de inadmitir el requerimiento de incompetencia formulada por el Gobierno Vasco respecto a las actuaciones reseñadas en la parte expositiva del presente acuerdo ya que el mismo ha sido formulado extemporáneamente y comparecer ante la Comisión Arbitral en el supuesto de que el ejecutivo autónomo plantease conflicto de competencia ante la misma.

Bosgarrena.– 2003ko urtarrilaren 16ko data zuela eman zitzaion sarrera Ebazpen Batzorde honetan Euskal Herriko Autonomia Erkidegoko Administrazioko Zerbitzu Juridiko Zentralek abiarazitako idatzi bati, zeinetan, kontaketa egin ondoren eta desgaraikotasunak eragindako alegazioak egin ondoren, honako eskumen-auzi positiboa bultzatu Arabako Foru Aldundiak trafiko eta errepideetako eskumenak zedarritzen dituzten, eta espresuki aipatzen bideo-kamerak eta tragikoa kontrolatu, arautu, begiratu eta zuzentzeko irudiak jaso eta berrirudikatzeko edonolako bideak.

Quinto.– Con fecha 16 de enero del año 2003 tuvo entrada en esta Comisión Arbitral escrito promovido por los Servicios Jurídicos Centrales de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco por el que se promovía el presente conflicto positivo de competencia en el que tras relación fáctica y alegaciones en materia extemporaneidad, se plantea el fondo del asunto argumentado sobre la delimitación de competencias en materia de tráfico y carreteras entre Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Álava haciendo especial mención a la competencia para la instalación y uso de video-cámaras y de cualquier otro medio del captación y reproducción de imágenes para el control, regulación, vigilancia y disciplina del tráfico.

Seigarren.– Alegazio horiek hiru Lurralde Historikoetako erakunde ordezkariei helarazi zitzaizkien, eta 2003ko martxoaren 25ean Arabako Foru Aldundiko Aholkularitza Juridikorako Zerbitzuetako Legelari Burua agertu zen aholkularitza horren izenean eta Gobernuak adierazitakoaren kontrako alegazioak egin zituen eta Eusko Jaurlaritzak eta foru aldundiek trafikoaren, zirkulazioaren eta bide-segurtasunaren gaineko eskumen-erregimenari buruzko azterketa orokorra egin zuen, eta espresuki azpimarratu zuen Foru Aldundiak exertzitzen zituen eskumenen izaera, eta, amaitzeko trafiko-gaietan Eusko Jaurlaritzari dagozkionez bestelako funtzioak exertzitzeko Foru Aldundiak telebista-kamerak baliatzeko aukeraren azterketa zehatza egin zuen.

Sexto.– Admitido a trámite el escrito de iniciación, se dio traslado de sus alegaciones a las Instituciones representativas de los tres Territorios Históricos, compareciendo con fecha 25 de marzo del año 2003 el Letrado Jefe de los Servicios de la Asesoría Jurídica de la Diputación Foral de Álava, en representación de la misma, que contraalegó a lo manifestado por el Gobierno haciendo un examen de carácter general acerca del régimen competencial del Gobierno Vasco y de las Diputaciones Forales en lo afectante al tráfico, circulación y seguridad vial, señalando expresamente el carácter de las competencias ejercidas por la Diputación Foral y, concluyendo, realizando un examen concreto respecto a la posibilidad de utilizar cámaras de televisión por parte de la Diputación Foral para el ejercicio de funciones distintas de las que en materia de tráfico corresponden al Gobierno Vasco.

Zazpigarren.– Eskumen-auzi positibo honi hasiera eman zion Administrazioak, Batzorde honekikoak arautzen dituen 13/94 Legearen, ekainaren 30ekoaren, 62. artikuluan xedatutakoari jarraikiz, auzi honen gaia diren jarduketa administratiboak bertan behera utz zitezela eskatu zuen.

Séptimo.– La Administración a cuya instancia se inició el presente conflicto positivo de competencia, solicitó, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 13/1994 de 30 de junio reguladora de esta Comisión, la suspensión de las actuaciones administrativas citadas que son objeto del presente conflicto.

Horretarako, Batzordeak aldeei helarazi zien bertan behera uzteko egin zen eskariaren aurrean egoki zeritzotena alegatu zezaten, eta Euskal Herriko Administrazio Autonomoa agertu zen aurrera eta adierazi zuen berak Euskal Herriko Justizia Goi Auzitegiko Lehen Sekzioan eskatuta 153/03-1 Neurri Kautelarren prozeduran ari zirela, hemen aipatutako jarduketak berak geldiaraztea helburu zutenenean eta Jurisdikzio Arruntak aintzat hartzen zuela, pieza nagusitzat hartuta, auzi honen gai diren gertakari berei buruzko legezkotasun kontu bat planteatu zela zeritzolako.

A tales efectos la Comisión dio traslado a las partes para que alegasen lo que estimasen oportuno respecto a la suspensión solicitada, compareciendo la Administración Autónoma del País Vasco manifestando que a su instancia, ante la Sección Primera del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, se seguía procedimiento de Medidas Cautelares 153/03-1 que tenían por objeto la paralización las mismas actuaciones aquí afectadas y que la Jurisdicción Ordinaria entendía por haberse planteado, en pieza principal, una problemática de cuestión de legalidad sobre los mismos hechos objeto del presente conflicto.

Era berean ekarri zen jarduketa horietara 2003ko martxoaren 10eko data duen autoa, Euskal Herriko Justizia Goi Auzitegiak, Administrazioarekiko Auzibiderako Aretoak, emana, zeinetan erabakitzen baitzen bazegoela arrazoia auzia jarri zitzaion administrazioak etendako jarduketa etetea agintzen zuen neurri kautelarra hartzeko, eta jarduketa hori eskumenen esparrutik begiratuta oraingo ebazpen honen gaia diren jarduketak baino ez dira hain justu.

Asimismo se aportó a las actuaciones Auto de fecha 10 de Marzo del año 2003 dictado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Sala de lo Contencioso Administrativo, en el que se acordaba haber lugar a la medida cautelar solicitada procediendo a ordenar el cese de la actividad llevado a cabo por la Administración demandada y que no es otra que las actuaciones objeto de la presente resolución desde la perspectiva del ámbito competencial.

Gauzak horrela, Batzordeak, joan den 2003ko maiatzaren 15ean etenaren gorabehera geldiarazteko baimena ukatuta ebatzi zuen, eskari horrek Jurisdikzio Arruntaren babesa zuenez gero, eta gainera, ebazpen honetan esaten den eskumenei buruzko auzi positiboan ebatz dadinaren kalterik gabe hori guztia.

En este estado de cosas la Comisión, el pasado 15 de mayo del año 2003, resolvió el incidente de la suspensión no accediendo a la misma ya que tal petición estaba amparada por la Jurisdicción Ordinaria todo ello sin perjuicio de lo que se resuelva en el conflicto positivo de competencias a que hace referencia esta resolución.

Zortzigarrena.– Alegazioak egiteko aldia amaituta eta frogatzeko faserik hasteke, aztertzeko eta behin betiko ebazpena emateko geratu da kontua.

Octavo.– Concluido el período de alegaciones y sin apertura de fase probatoria, el asunto ha quedado pendiente de examen y resolución definitiva.

ZUZENBIDEZKO OINARRIAK
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
I

Halabeharrez lehenik Arabako Foru Aldundiak alegazioen kontra planteatutako idatzitik ondorioztatzen denetik, desgaraian egina izateagatik, ez onartu izanaren inguruan planteatutako kuestioari erantzun behar zaio.

Necesariamente ha de darse en primer lugar respuesta a la cuestión planteada de inadmisibilidad, por extemporánea, del presente conflicto positivo de competencia según se deduce del escrito de contra alegaciones planteado por la Diputación Foral de Álava.

Foru Administrazioaren iritziz ezin onartuzkoa izatearen arrazoia Eusko Jaurlaritzak egin zuen eskumenik ezagatiko errekerimendua desgaraian egin izana da.

A juicio de la Administración Foral el vicio de inadmisibilidad trae causa de haberse realizado de forma extemporánea el requerimiento de incompetencia efectuado por el Gobierno Vasco.

Eta hala da, administrazio bien arteko komunikazioko dokumentuetan ageri diren datek erakusten dute komunikazio horiek joan den urriaren 16an hasi zirela Arabako Foru Aldundiko Herri Lanetarako Zuzendariak izenpetu eta Eusko Jaurlaritzaren Industria Sailburuari zuzendutako idatzi batean.

Efectivamente la literalidad de las fechas que obran en los documentos de intercomunicación entre ambas administraciones señalan que éstas se iniciaron el pasado 16 de Octubre a través de un escrito suscrito por el Director de Obras Públicas de la Diputación Foral de Álava y dirigido al Consejero de Industria del Gobierno Vasco.

Horren ondotik Eusko Jaurlaritzaren Ondare eta Kontrataziorako Zuzendariak igorri zuen erantzun idatzia etorri zen 2002ko azaroaren 7koa, eta, azkenik, Arabako Foru Aldundiko Herri Lanetarako Zuzendariak Eusko Jaurlaritzaren Ondare eta Kontrataziorako Zuzendariari igorritako 2002ko azaroaren 18ko idatzia.

A él le sigue un escrito de contestación de fecha 7 de noviembre del 2002 remitido por el Director de Patrimonio y Contratación del Gobierno Vasco y, por último, un escrito de fecha 18 de Noviembre del año 2002 remitido por el Director de Obras Públicas de la Diputación Foral de Álava al Director de Patrimonio y Contratación del Gobierno Vasco.

Batzorde hau arautzen duen Legearen 58. artikuluan xedatzen diren jakinarazteko, errekeritzeko eta erantzuteko epeei buruz hitzez hitz adierazten digu errekerimendu hori xedapena, ebazpena edo eskumenik ez izatea akats duen egitea argitara eman edo jakinarazi eta 20 egunen buruan egin behar dela, eta zein administrazio publikotatik etorria den, haren goragoko hurrengo organo exekutiboari zuzenduta.

La literalidad de los plazos de comunicación, requerimiento y contestación que establece el artículo 58 de la Ley Reguladora de esta Comisión, nos informa que el requerimiento deberá formularse en los 20 días siguientes al de la publicación o notificación de la disposición, resolución o acto que se considere viciado de incompetencia, dirigiéndose al órgano ejecutivo superior de la Administración de la que éste haya emanado.

Baldin eta hori horrela bada, lehenengo jakinarazpenaren artean, 2002ko urriaren 21ekoaren eta, Administrazio Autonomikoak urte bereko abenduaren 4an egindako errekerimenduaren artean, legean xedatutako 20 eguneko epea askoz gainditua da.

Si ello es así, entre la primera comunicación, 21 de octubre del año 2002 y el requerimiento efectuado por la Administración Autonómica, 4 de Diciembre del mismo año, ha superado con creces, los 20 días de previsión legal.

Horri erants lekioke Foru Administrazioak egin zuen argudiaketa, alegia, une honetan eskumen-esparrua auzitan jarri zaion egintzaren helburua nabarmen geratua zela 2002ko urrian egindako lehen jakinarazpenean.

A ello cabe añadir la argumentación efectuada por la Administración Foral en el sentido de entender que la finalidad del acto cuyo ámbito competencia se pone en cuestión en estos momentos quedaba puesto de relevancia ya en la primera comunicación efectuada en octubre del año 2002.

Interpretazioaren arabera, Batzorde honetan jada sustraituta dagoen interpretazioaren arabera, ondoriozta daiteke 58. artikuluan eta eskumen-auzi positiboak abiatu baino lehenagoko hurrengoetan jasotako epeak gobernu-organoak diren batzuek egindako jakinarazpenei dagozkiela, ez, ordea, organo horiek baino maila txikiagoko administrazio-organoak direnek egindakoei.

A tenor de la interpretación, ya asentada en el seno de esta Comisión, cabe deducir que los plazos señalados en los artículos 58 y siguientes previos a la interposición de conflicto positivos de competencia, deben de entenderse que afectan a comunicaciones efectuadas por órganos de gobierno y no por órganos administrativos de inferior condición que la de aquellos.

Interpretazio horren argitara egiazta dezakegu joan den abenduaren 4an jakinarazi zitzaiola Foru Administrazioari Gobernu Kontseiluak abenduaren 3ko bilkuran erabakitakoa: Foru Administrazioak azaroaren 19ko bere idatzian egindako adierazpenei erantzunez, litis honek helburu duen errekerimendua egin, eta hala, Batzorde hau arautzen duen Legearen 58. artikuluaren lehen epigrafean legez xedatu eta jasotako epeak betetzen direla.

A la luz de esta interpretación podemos constatar cómo el pasado 4 de diciembre se procede a comunicar a la Administración Foral el acuerdo de Consejo de Gobierno adoptado en su sesión de 3 de diciembre por el que se efectúa el requerimiento objeto de la presente litis, ante las manifestaciones efectuadas por la Administración Foral en su escrito de fecha 19 de noviembre, cumpliéndose de esta forma la previsión legal de plazos contemplada en el epígrafe primero del artículo 58 de la Ley Reguladora de esta Comisión.

Ondoko jakinarazpen segidakoek, Foru Organoak abenduaren 27an, Legeak xedatutako hilabeteko epearen barruan emandako erantzunak, eta Eusko Jaurlaritzak urtarrilaren 16an Ebazpen Batzorde honen aurrean eskumen-auzi positiboa jartzeak, gure arauaren 59. artikuluan xedatutako kopurua betetzen dute eta Auzirako Batzorde honen egoitzan izapidea egin aurretik planteatu den zikloa ixten dute, eta behar eran egina dela iritzi zaio.

El tracto sucesivo de comunicaciones, contestación de 27 de Diciembre por parte del Órgano Foral efectuada dentro del mes previsto por la Ley, y la interposición del conflicto positivo de competencias ante esta Comisión Arbitral, de fecha 16 de Enero por parte del Gobierno Vasco, cumplen la previsión de cómputo del artículo 59 de nuestra norma reguladora y cierran el ciclo previo a la tramitación en la sede de esta Comisión del Conflicto planteado que se entiende efectuado de forma correcta.

Horregatik guztiagatik ebazpen honen xedapenetan jaso behar da, ukatu egin zaiola Foru Administrazioari Eusko Jaurlaritzak eskumen-auzi positibo hau desgaraian jarria zuelako ustean egindako eskaria.

Por todo ello la presente resolución deberá de recoger en su parte dispositiva el rechazo de la petición formulada por la Administración Foral de entender interpuesto por parte el Gobierno Vasco de forma extemporánea el presente conflicto positivo de competencia.

II
II

Auzi hau kontzeptuaren eta helburuaren aldetik zehazten zail den problematika baten inguruan dabil jira-bueltan. Arrazoiketa arretatsua eskatzen du ezinbestean, eskumen-esparrua zedarritzeko ez ezik –eta esparru horren analisian badute zerikusia aspektu semantiko batzuek ere–, baita zenbait jarduketa administratibok ezkutuan zuen helburua ere, horiei ere heldu behar zaie-eta ezinbestez lege-ordenamenduaren argitan alde batera edo bestera erabakiko den eskumen-esparrua zedarritzeko.

El presente conflicto gira sobre una problemática de difícil concreción conceptual-finalista que requiere necesariamente un cuidadoso razonamiento para delimitar no solamente la concreción del ámbito competencial, de cuyo análisis no están exento ciertos aspectos semánticos, sino además el descubrimiento de la intencionalidad de determinadas actuaciones administrativas que deben abordarse necesariamente para delimitar en un sentido u en otro el ámbito competencia que a la luz del ordenamiento jurídico se establezca.

Auzi honek lotura estua du Ebazpen Batzorde honen aurtengo otsailaren 24ko 1/03 ebazpenarekin. Erabaki hori Arabako Foru Aldundiko Diputatuen Kontseiluaren 2002ko uztailaren 30eko Foru Dekretuari buruz Eusko Jaurlaritzak Foru Errepide Sarearen Kontrolari eta Errepideak Kontrolatzeko Zentroaren gainean Lurralde Historikoko Erakundearen aurrean hasi zuen eskumen-auzi positiboan hartutakoa da.

El presente conflicto está íntimamente interrelacionado con la resolución 1/03 de fecha 24 de febrero del año en curso de esta Comisión Arbitral dictada en el conflicto positivo de competencia que sobre el Decreto Foral del Consejo de Diputados de la Diputación Foral de Álava de 30 de julio del año 2002 promovió el Gobierno Vasco frente a la Institución del Territorio Histórico respecto al Control de la Red Viaria Foral y el Centro de Control de Carreteras.

Planteatutako arazoari buruzko analisia bai, baina ez hartutako erabakiarekiko mimetismorik, azpimarratzekoa da, besteak beste, 46/2002 Foru Dekretuaren 2.1. artikuluan agindu bezala tuneletan kontrolerako zerak ipintzea ez zela izan, Administrazio Autonomoak dioenaz bestera, gorago aipatutako ebazpenean esaten zen auzian eztabaidako gaia izan; aitzitik, ezin bestela izan, alde batek eta besteak zehaztutako eztabaidagaiei atxiki zitzaiela eta Dekretuaren 2.1. artikuluei buruzkoan, goitik beherako seinale finko eta/edo aldagarriak, laguntzarako zutoinak eta semaforoak aipatzen zirela.

Relación respecto al análisis del problema planteado pero no mimetismo respecto a la resolución adoptada, como pretende la Administración Autónoma, cabe señalar que, entre otros, la instalación de elementos de control de túneles prevista en el artículo 2.1 del Decreto Foral 46/2002 no fue objeto de controversia en el conflicto al que la resolución precitada hacia referencia sino que se centró, como no podía ser de otra forma, en los puntos señalados de controversia por las partes y que respecto al artículo de referencia 2.1 del Decreto, hacían mención a la señalización vertical fija y/o variable, postes de auxilio y socorro y semáforos.

III
III

Lurralde Historikoen Legearen 7. artikuluaren zortzigarren epigrafean xedatua da Lurralde Historikoetako foru erakundeek eskumen esklusiboa dutela errepide eta bideen plangintzan, proiektuetan, eraikitzen, zaintzen, berritzen, finantzatzen, erabiltzen eta ustiatzen, eta eskumen hori lurralde bakoitzaren erregimen juridikoaren arabera exertzituko dutela.

El epígrafe octavo del artículo 7.º de la Ley de Territorios Históricos establece que los órganos forales de los Territorios Históricos tienen competencia exclusiva que ejercitarán de acuerdo con el régimen jurídico privativo de cada uno ellos, en la planificación, proyecto, construcción conservación, modificación, financiación, uso y explotación de carreteras y caminos.

Foru aldundiek berentzat duten eskumen-esparru horrek jabetza publikoko titularitatea du, batetik, eta, bestetik, jabetza-karga, Batzorde honek bere 1/03 ebazpenean arrazoitu ahal izan zuen bezala.

Este ámbito competencial adjudicado a las Diputaciones Forales consta de la titularidad de dominio público y de la posesión-gravamen tal y como esta Comisión tuvo oportunidad de razonar en su resolución 1/03.

Halarik ere, Lurralde Historikoari izendatutako eskumen guztiak gorabehera, ez da inolako zalantzarik eskumen horietatik kanpo geratzen direla trafikoari eta ibilgailuen zirkulazioari buruzkoak.

En todo caso del cúmulo de atribuciones otorgadas al Territorio Histórico queda fuera de toda duda que en las mismas no se comprenden incluidas las que atañen al tráfico y circulación de vehículos.

Eusko Jaurlaritzari eta trafikoaren gestioari dagokienez, trafikoaren gestioa deritzonaren itzalpean jasotako eskumenetako bat asumitzen du, eta bere baitan hartzen trafikoaren beraren segurtasun-baldintzei eustea helburu duten jarduketak eta baita, hala berean, pertsonen eta ondasunen kaltea lekarketen aldetik, trafikoak berak dituen arriskuak ahal dela arindu eta gutxitzekoa ere.

Respecto al Gobierno Vasco y en lo que concierne a la gestión de tráfico, asume una de las competencias recogidas bajo el paraguas de la denominada gestión de tráfico alcanzando actuaciones diversas encaminadas a la conservación de las condiciones de seguridad del propio tráfico así como paliar o reducir en cuanto sea posible el riesgo del propio tráfico como causante directo de daños en las personas y en los bienes.

Eskumenen aldetiko ikuspegi honetatik begiratuta eztabaidagai den egintza jakina aztertu behar dugu derrigor, eta egintza hori Arabako Foru Aldundiak N-622 errepidean bi telebista-kamera ipini izana da, Aiurdingo tunelaren hegoaldeko irteeran eta Etxabarri-Viña lotunean, eta baita halaber esan diren ikusteko erreproduzio-sistema horiek erabili ahal izateko beharrezkoa den zuntz optikoa zabaldu izana ere.

Bajo este prisma competencial debemos necesariamente analizar el acto concreto sometido a controversia y que no es otro que la instalación por parte de la Diputación Foral de Álava de dos cámaras de televisión en la carretera N-622, salida sur del túnel de Aiurdin y enlace de Echávarri-Viña, así como el consiguiente tendido de fibra óptica que hagan viable la utilización de aquellos de los mencionados sistemas de reproducción visual.

Jarduketa administratiboa esan den eran zehazturik izan lezake legearen aldetiko babesa, tunelari dagokionez bederen, foru bide-sarearen kontrol-sistema eta errepideen kontroleko zentroa arautzen dituen Diputatuen Kontseiluaren 46/02 Foru Dekretuaren 2.1. artikuluan, zeinetan xedaturik baitago "tunelak kontrolatzeko zerak" kontroleko sisteman sartzen diren elementuak direla.

Establecida la actuación administrativa en dichos términos podría encontrar cobertura legal, al menos en el caso del túnel, en el artículo 2.1 del Decreto Foral 46/02 del Consejo del Diputados de 30 de julio que regula el sistema de control de la red viaria foral y el centro de control de carreteras que establece como elemento integrante en el sistema de control "los elementos de control de túneles".

Badirudi, hortaz, kamera fisikoki ipini izana bera egun indarrean dagoen antolamendu juridikoaren eskumen-tituluaren pean babesturik legokeela, baina analisiak ez du era horretan egina izan behar, ez era horretan soilik behintzat, eta bitarteko horiek zertarako erabiltzen diren beharko da ikusi ea dagokien bi administrazioen eskumen-esparrurik urratzen ote den horrela.

Parece por tanto que la materialización física de la instalación de la cámara podría estar bajo la cobertura del título competencial del ordenamiento jurídico vigente pero el análisis no debe de centrarse en estos términos, al menos no exclusivamente, y habrá que estar a la finalidad de la utilización de los medios por ver si de esa forma se quiebra el ámbito competencial entre las dos administraciones afectadas.

Eta puntu honetan bihurtzen da eztabaida konplexuago, Foru Administrazioak urriaren 16ko data duela jakinarazpenean azpimarratzen baitu bere jarduketek bi kamerak ipintzea zutela helburu eta N- 622 bideko bi puntuetan ipintzea ere, eta gero, berriz, azaroaren 18ko jakinarazpenean azpimarratzen zuen jarduketa horren helburua ibilgailuak zenbatzea, estazio meteorologikoak eta tuneletan bide-segurtasuna zaintzeko zerak ipintzea zela, Aiurdinen, esate baterako, den-dena Foru Aldundiaren eskumen oso eta erabatekoaren barruan dagoela aditurik, azkenik, Batzorde honen aurrean jarritako alegazioen kontrako idatzian ondorioztatzen dela kamerak oso baliagarriak direla ibilgailuek bide nagusien sarrera-irteeretan eta komunikazio-lotunetan nola jokatzen duten antzemateko, hartara hobetu beharrekoak hobetu edo plan hobeak egiteko edo baita eskarmentuak erakusten duenez saihetseko lubakietan luiziak, izotz plakak, ibilgailuek karga galtzea, eta abar, maiz gertatu ohi diren gertueneko lekuetan ere.

Y es en este punto de la discusión donde la misma se hace ciertamente más compleja ya que efectivamente la Administración Foral señala en su comunicación de fecha 16 de octubre que su actuación va encaminada a la instalación de las dos cámaras y en los dos puntos de referencia en la vial N-622, para añadir en la comunicación de fecha 18 de noviembre que dicha actuación tiene por finalidad el posibilitar las funciones de cuenteo de vehículos, puesta en funcionamiento de estaciones meteorológicas, así como elemento de control de la seguridad vial en los túneles, como en el caso de Aiurdin, entendiendo que todo ello está dentro de la plena y completa competencia de la Diputación Foral para, por último, concluir en su escrito de contra-alegaciones interpuesto ante esta Comisión que las Cámaras resultan muy útiles a fin de detectar el comportamiento de los vehículos en los accesos y salidas a las vías principales así como los nudos de comunicación en orden a introducir las mejoras pertinentes o efectuar una mejor planificación o en los lugares próximos aquellos en que la experiencia señala que es frecuente la existencia de desprendimientos de los taludes laterales, la formación de placas de hielo, el desprendimiento de carga de vehículos etc.

Hala da, errealitatea bideokamera baten bidez iruditan jasotzeak era askotako helburuetarako erabil daitekeen datu piloa ematen du.

Efectivamente la reproducción objetiva de una realidad, por medio de una videocámara, aporta multitud de datos susceptibles de ser destinados en muy diversas finalidades.

Egia da zentzu onak esaten duela aholkatzekoa dela bide-azpiegiturak mantentzeko lanetan eskumena duen administrazioek, esate baterako, tunelen egoera fisikoari buruzko informazioa izatea etengabe.

Es cierto que la utilización del sentido común parece aconsejable que aquella administración que tiene competencia en el mantenimiento de las infraestructuras viales pueda tener una información permanente, por ejemplo, del estado físico de los túneles.

Ebazpen honen helburua, ordea, ikuspegi juridikoari hertsiki loturik, planteatutako arazoari erantzuna ematea da, eta horretarako dagokion asmoei buruzko irizpena egin beharko da eta ikusi dagokion administrazioak bideokameren erabilerari buruz zer adierazi duen.

Pero esta resolución tiene por finalidad, desde la estricta perspectiva jurídica, dar contestación al problema planteado para lo que necesariamente se deberá de realizar el juicio de valor pertinente por ver la finalidad que la administración afectada ha manifestado respecto a la utilización de las videocámaras.

Eta aspektu horretan erakusten du inolako ezbairik gabe Arabako Foru Aldundiak, besteak beste, ibilgailuak zenbatu ahal izatea eta tuneletako bide-segurtasuna helburu dituzten ikustezko irudikapen-bideak ipini nahi hori.

Y es en este aspecto donde la Diputación Foral de Álava manifiesta de forma indubitada que su pretensión a la hora de instalar los mecanismos de reproducción visual tienen por finalidad la posibilidad de, entre otros, el cuenteo de vehículos y la seguridad vial en los túneles.

IV
IV

Foru Administrazioaren argudiatzearen ardatza administrazio berorren eskumen-esparrua alde horrek aipatzen dituen ebazpenetan Konstituzio Auzitegiak dioen "foru-erregimenaren muinaren barnean" dagoelakoa da, eta horiek horrela, bere argudiatzearen hariari jarraikiz, ondorioztatzen du trafiko kontzeptu juridikoa osatzen duten era bateko eta besteko ekintza konkretuak sar daitezkeela Antolamendu Juridikoak izendatzen dion kudeaketan, "errepide eta bideen plangintza, proiektu, eraikuntza, zainketa, berriketa, finantzamendua, erabilera eta ustiaketa" Eusko Legebiltzarraren Lurralde Historikoen Legearen 7-a8 artikuluaren hitzez hitzekoa baino harantzago jota.

La Administración Foral centra su posicionamiento argumental en el dato de considerar que su ámbito competencial forma parte " del núcleo del régimen foral " al que se refiere el Tribunal Constitucional en las resoluciones que la parte cita, con ello, siguiendo su línea argumental, concluye que las diversas acciones concretas que configuran el concepto jurídico de tráfico pueden entrar en la gestión que, en dicha materia, le otorga el Ordenamiento Jurídico más allá de la "planificación, proyecto, construcción, conservación, modificación, financiación, uso y explotación de carreteras y caminos" términos que obedecen a la literalidad del artículo 7-a8 de la Ley de Territorios Históricos del Parlamento Vasco.

Gogorarazi beharra dago une honetan, telebista-kamerak ipintzea justifikatzeko Foru Administrazioak azaldu dituen era bateko eta besteko asmoak gorabehera, irauten duela hor, ukatu ez delako, 2002ko azaroaren 18ko data duen Arabako Foru Aldundiaren Herri Lanetarako Zuzendariaren idatzian jasotakoaren araberako harako trafikoaren kontrol, gestio, arauketa, zainketa eta/edo diziplinari buruzkoak ere. Alde-idatzietan Foru Administrazioak bere helburua ñabartzen du eta irispideetan, komunikazio-lotuneetan, eta abarretan ibilgailuen jokaera antzematea duela zehazten. Baina bere asmoa zehazte horretan ikusten da horren barruan, lehenik eta behin ez duela etsitzen hasierako bere asmoan, eta, bigarren, Batzorde honen iritziz, bete-betean trafikoko gaien barrukotzat jo daitezkeen jarduketetan kokatzen da honetan ere, hala nola, zirkulazioaren hara-honakoen kontrolean eta monitorizazioan.

Es necesario recordar en este momento que a pesar de las diferentes intencionalidades que la Administración Foral ha dado para justificar la instalación de las cámaras de televisión, persiste, por no desmentida, aquella que hace referencia al propio control, gestión, regulación, vigilancia y/o disciplina de tráfico según se recoge en el escrito del Director de Obras Públicas de la Diputación Foral de Álava de fecha 18 de noviembre de 2002. En los escritos de parte la Administración Foral matiza la finalidad de su actuación incardinándola a fin de detectar el comportamiento de los vehículos en los accesos, nudos de comunicación etc. Pero en la misma determinación de su intencionalidad se ve implícita en primer lugar que no desiste de su intencionalidad primera y, en segundo lugar, a criterio de esta Comisión se sigue persistiendo en actuaciones directamente encardinables en materia de tráfico como son el control y la monitorización de los flujos circulatorios.

Ebazpen honen argudio-ildoa agortu eta ixteko Batzorde honek beste batean eman zuen irizpen batean azaldu zuen jarrera gogorarazi besterik ez dago, alegia, trafikoaren eskumen-esparrua Euskal Herriko Autonomia Erkidegoko Erakunde Administratibo erkideei dagokiela. Ildo horretan argudiatu zen administrazio horrek, jomuga biko egintza administratiboak sortzen dituen eskumen saila hartua duela bere gain, trafikoari dagokionez, batetik, zirkulazioaren kaosak, bideetako joan-etorrien erritmo gehiegizkoak edo motelegiak sor ditzaketen edonolako eragozpen edo moteltzeak beren horretan deuseztuko dituzten segurtasun eskakizunak mantendu ditzala gurpildunen trafikoak, eta, bestetik, gurpildunen trafikoko gertakariek operazioetan aktiboki parte hartzen dutenen bizian eta segurtasunean kalterik izan ez dezaten edo ibilbide publikoetan zehar garraiatzen diren pertsonei edo ondasunei eraso egin diezaioten eragotzi.

Para agotar y cerrar la línea argumental de la presente Resolución sólo cabe recordar la postura que ya en un anterior pronunciamiento tuvo esta Comisión la oportunidad de realizar en el sentido de determinar que en el ámbito competencial de tráfico corresponde a los Órganos Administrativos Comunes de la Comunidad Autónoma del País Vasco. En este sentido se razonaba que dicha administración asume, en lo que a la gestión de tráfico concierne, un haz de competencias que engendran actos administrativos encaminados a un objetivo doble, pretenden, de una parte, que el tráfico rodado conserve las condiciones de seguridad normalizada que neutralicen cualesquiera inconvenientes o entorpecimientos derivados del caos circulatorio, el ritmo exacerbado o la excesiva lentitud del tránsito vial y, por otra parte, impedir que los episodios del tráfico rodado causen daños inminente a la vida y la integridad física de quienes intervienen activamente en operaciones o atenten contra la indemnidad de las personas o bienes transportados a través de las vías públicas.

Diskurtso honi –hala arrazoitzen zuen Batzorde honek– beste argudiatze hau ere gehitzen zaio, alegia, Erkidegoko Lurralde Historikoei eskumenak eskuratzeko arauetako batean ere ez dela aipatzen, ez espresuki, ez esan gabe, bide-trafikoko gaian ustezko atribuzio izendapenik, eta besterik ez dela aipatzen, hipotesia eginda, errepideei ez besteri buruz iragartzen den lehen ere aipatutako Lurralde Historikoen Legearen 7-a8k eskumenei buruzko tituluarekin zerikusia dutenak baizik.

A este discurso, razonaba esta Comisión, se suma el argumento de que ninguna de las normas traslativas de competencias a los Territorios Históricos de la Comunidad menciona, expresa o tácitamente, una supuesta asignación de atribuciones en materia de gestión de tráfico vial, y sólo se hacen ecos de las que, por hipótesis, guardan conexión con el título deferente de las competencias que el ya citado artículo 7-a8 de la Ley de Territorios Históricos en anuncia exhaustivamente en cuanto a carreteras.

Hortaz, arrazonamendu horiek oinarri direla, bidezko da eztabaida honen eragile izan den aldeak azaldu dituen nahiak aintzat eta ontzat hartzea, eta, hala, eragile horrek alegatu duen interesari erantzuteko eman beharreko irizpenak ematea.

Es, por tanto, sobre la base de estos razonamientos por los que procede acoger las pretensiones deducidas en esta controversia por su promotor y, en consecuencia, formular los pronunciamientos adecuados a la satisfacción del interés por él alegado.

Horregatik guztiagatik.

Por todo ello

BATZORDEAK HONAKO HAU EBAZTEN DU:
LA COMISION RESUELVE

Aztertzea eta ebaztea dagokigun eskumen-auzi positiboaren planteamenduak oinarri sendoa eta erabatekoa duela iritzirik, eta planteamendu hori egin duenak aurrera atera nahi dituenak aintzat eta ontzat hartzen ditugula, honako hau adierazi behar dugu eta adierazten dugu:

Que estimando íntegramente fundado el planteamiento del conflicto positivo de competencia cuyo conocimiento y decisión nos corresponde, y acogiendo las pretensiones que su promotor ejercita, debemos declarar y declaramos:

1.– Eskumen-auzi positibo hau Ebazpen Batzordea Arautzen duen Legearen 58. artikuluan eta hurrengoetan xedatutako epeetan planteatua dela.

1.– Que el presente conflicto positivo de competencia ha sido planteado conforme a los plazos previstos en los artículos 58 y siguientes de la Ley Reguladora de esta Comisión Arbitral.

2.– Arabako Foru Aldundiak N-622 errepidean, besteak beste, ibilgailuak zenbatzeko eta errepideetako segurtasuna zaintzeko, bi telebista-kamera, Aiurdingo Tunelean bata, eta bestea Etxabarri-Viña lotunean, ipini nahia izateak Euskal Herriko Erakunde Erkide eta Foru Erakundeei egindako eskumen-banaketa urratzen du, eskumen horiek trafikoaren kudeaketaren eta bideetako segurtasunaren barruko gaiak baitira, eta horien kudeaketaren titularitatea Eusko Jaurlaritzari dagokio.

2.– Que la pretensión de la Diputación Foral de Álava de instalar en la instalación de dos cámaras de televisión en la carretera N-622, salida del Túnel de Aiurdin y enlace de Echávarri-Viña con la finalidad, entre otras, de realizar funciones de cuenteo de vehículos y de control de seguridad vial, vulnera la distribución de competencias asignadas a las Instituciones Comunes y Forales de la Comunidad Autónoma del País Vasco ya que las mismas pertenecen a la materia de gestión de tráfico y seguridad vial cuya titularidad de gestión corresponde al Gobierno Vasco.

3.– Iritzi bera merezi duela Arabako Foru Aldundiak ebazpen honetako aurreko irizpenean jasotakoa bera helburu duela zuntz optikoa ipini nahi izateak.

3.– Que igual pronunciamiento merece la pretensión de la Diputación Foral de Álava de instalar el tendido de fibra óptica con finalidad contenida en el anterior pronunciamiento de la presente Resolución.

Hala, behin betikoz epaituta, gure ebazpen honen bidez aditzera ematen, manatzen eta sinatzen dugu, eta hala berean, jakinaraziko zaie doakienei legez xedaturik dagoen eran eta argitaratuko da Euskal Herriko Aldizkari Ofizialean eta Arabako Lurralde Historikoko Aldizkari Ofizialean.

Así, por esta nuestra Resolución, que se notificará a los interesados en forma legal y se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco y en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común