Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

207. zk., 2003ko urriaren 23a, osteguna

N.º 207, jueves 23 de octubre de 2003


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Ogasun eta Herri Administrazio Saila
Hacienda y Administración Pública
5714
5714

240/2003 DEKRETUA, urriaren 14koa, Euskal Autonomia Erkidegoko aurrezki-kutxena.

DECRETO 240/2003, de 14 de octubre, de Cajas de Ahorros.

Autonomia Estatutuko 10.26 artikuluarekin bat etorriz, kredituaren eta bankuen antolaketari buruzko oinarrien esparruan, Euskal Autonomia Erkidegoak eskumen esklusiboa du aurrezki-kutxen arloan.

La Comunidad Autónoma de Euskadi, de acuerdo con el artículo 10.26 del Estatuto de Autonomía, y en el marco de las bases sobre ordenación del crédito y la banca, tiene competencia exclusiva en materia de cajas de ahorros.

Eskumen horretaz baliatuz, bai eta kredituaren eta bankuen antolaketaren inguruan legeak garatu eta Estatuaren oinarriak exekutatzeko Euskal Autonomia Estatutuak aurreikusten duen Euskal Autonomia Erkidegoko aurrezki-kutxei buruzko 3/1991 Legea aldarrikatu zen, gero maiatzaren 7ko 3/2003 Legearen bidez aldatu zena.

En ejercicio de este título competencial, complementado con el de desarrollo legislativo y ejecución de las bases estatales en materia de ordenación del crédito y banca previsto en el Estatuto de Autonomía del País Vasco, se promulgó la Ley 3/1991, de 8 de noviembre, de Cajas de Ahorros de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que fue modificada por la Ley 3/2003, de 7 de mayo.

3/2003 Legearen bidez egindako aldaketen ondorioz, eta Legeak berak garapena aurreikusten duenez, araua behar bezala aplika dadin, behar-beharrezkoa araua garatzea. Eta horixe da, beraz, Dekretu honen xedea.

Las modificaciones introducidas por la Ley 3/2003 y la previsión de desarrollo que el texto legal contempla requieren, a fin de lograr una adecuada aplicación de la norma, el desarrollo reglamentario de la misma, constituyendo éste el objeto del presente Decreto.

Dekretuak 61 artikulu ditu honela banatuak: bost titulu, hiru xedapen iragankor, xedapen indargabetzaile bat eta azken xedapen bat.

El presente Decreto se compone de 61 artículos estructurados en cinco Títulos, tres Disposiciones Transitorias, una Disposición Derogatoria y una Disposición Final.

I. tituluak hiru kapitulu ditu. Horietan aurrezki-kutxak sortzeari, bat egiteari, desegiteari eta likidatzeari buruzko alderdiak lantzen dira; era berean, baimen-araubidea ezartzen eta baimena eskuratzeko baldintzak ere zehazten dira.

El Título I consta de tres capítulos en los que se abordan los aspectos relativos a la creación, fusión, disolución y liquidación de las cajas de ahorros, estableciendo el régimen de autorización y concretando los requisitos para su otorgamiento.

II. tituluak bi kapitulu ditu. Hauek, hurrenez hurren, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrezki Kutxen Erregistroko egitura eta edukia eta Goi Karguen Erregistrokoak arautzen dituzte.

El Título II contiene dos capítulos que regulan, respectivamente, la estructura y contenido del Registro de Cajas de Ahorro de Euskadi y del Registro de Altos Cargos.

III. titulua hiru kapitulutan banatzen da. Horietatik lehenak administrazioaren baimena edo jakinarazpena behar duten kutxa-eragiketa zehatzak arautzen ditu. Bigarrenak emaitzen banaketari buruz dihardu eta, batik bat, ongintzarako eta gizarte-ekintzarako obra aipatzen du. Hau dela eta, jarduera honen inguruko zuzentarauak ezartzea Eusko Jaurlaritzari dagokiola dio eta baimen-araubidea eta kudeatzeko moduak ezartzen ditu. Hirugarren kapituluan aurrezki-kutxek Autonomia Erkidegoko Administrazioko organo eskudunari igorri behar dioten finantza- eta kudeaketa-informazioa biltzen da.

El Título III se divide en tres capítulos, regulándose en el primero de ellos las operaciones específicas de las cajas que requieren autorización administrativa o comunicación. El segundo capítulo aborda la distribución de resultados, incidiendo especialmente en la obra benéfico-social, atribuyendo al Gobierno la determinación de las directrices de la misma y estableciendo el régimen de autorización y formas de gestión. El tercer capítulo recoge la información financiera y de gestión que han de remitir las cajas de ahorros al órgano competente de la Administración de la Comunidad Autónoma.

IV. tituluak, gobernu-organoei buruzkoak, lau kapitulu ditu. Lehenengoan hauteskunde-prozesuetan aplikatu beharreko printzipio orokorrak jasotzen dira, besteak beste, prozesuen hasiera eta iraupena, hauteskunde-batzordeari aplikatu beharreko araubidea eta hauteskunde-prozesuen babesa. Titulu honetako gainerako kapituluek Batzar Nagusia, Administrazio Kontseilua eta Kontrol Batzordea aztertzen dituzte, hurrenez hurren, eta horien xedea aurrezki-kutxetako gobernu-organoak hautatzerakoan zein horien jardueran gardentasun, demokratizazio eta independentziaren printzipioak betetzen direla bermatzea da.

El Título IV, dedicado a los órganos de gobierno, consta de cuatro capítulos. El primero de ellos contempla los principios generales aplicables a los procesos electorales, estableciendo el inicio y duración de los mismos, el régimen aplicable a la comisión electoral y la tutela de los procesos electorales. El resto de los capítulos del presente Título, relativos respectivamente a la Asamblea General, Consejo de Administración y Comisión de Control, tienen como finalidad garantizar el cumplimento de los principios de transparencia, democratización e independencia en la elección y funcionamiento de los órganos de gobierno de las cajas de ahorros.

Azkenik, V. tituluak bi kapitulu ditu. Lehenengoan dieta eta ordainsarien inguruko zenbait alderdi arautzen dira eta bigarrenean aurrezki-kutxen publizitateari buruzko kontrol- eta baimen-araubidea ezartzen da, bezeroen eskubide eta interesak babeste aldera.

Finalmente el Título V contiene dos capítulos, recogiéndose en el primero de ellos, la regulación de diversos aspectos relativos a dietas y retribuciones y reservándose el segundo para el establecimiento del régimen de control y autorización de la publicidad de las cajas de ahorros con objeto de proteger los derechos e intereses de sus clientes.

Ondorioz, Ogasun eta Herri Administrazio sailburuaren proposamenez, Aholku Batzorde Juridikoari entzunda eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2003ko urriaren 14an egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, oída la Comisión Jurídica Asesora, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 14 de octubre de 2003,

XEDATU DUT:
DISPONGO

1. artikulua. Dekretuaren xedea

Artículo 1. Objeto del Decreto.

Dekretu honen xedea azaroaren 8ko 3/1991 Legea garatzea da, Euskal Autonomia Erkidegoko aurrezki-kutxei buruzkoa.

El objeto del presente Decreto es el desarrollo de la Ley 3/1991, de 8 de noviembre, de Cajas de Ahorros de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

I. TITULUA.– SORTZEA, BAT-EGITEA, DESEGITEA ETA LIKIDATZEA
I. KAPITULUA.– SORTZEA
TÍTULO I.– CREACIÓN, FUSIÓN, DISOLUCIÓN
Y LIQUIDACIÓN.
CAPÍTULO I.– CREACIÓN.

2. artikulua. Baimena

Artículo 2. Autorización.

1. 3/1991 Legeko 4. artikuluko 1. idatz-zatian aipatzen den baimen-eskaerarekin batera honako agiriak aurkeztu behar dira:

1. La solicitud de autorización a que se refiere el apartado 1 del artículo 4 de la Ley 3/1991 debe ir acompañada de la siguiente documentación:

a) Estatutuen eta hauteskunde-prozedurari buruzko erregelamenduaren proiektua.

a) Proyecto de estatutos y de reglamento de procedimiento electoral.

b) Proiektuaren bideragarritasun-azterlana. Bertan honakoak zehaztuko dira: egin nahi den eragiketa-mota, administrazio- eta kontabilitate-antolaketa, barne-kontrolerako prozedurak eta kutxaren baliabide materialak eta giza-baliabideak.

b) Estudio de viabilidad del proyecto, especificando el género de las operaciones que se pretendan realizar, la organización administrativa y contable, los procedimientos de control interno y los medios materiales y humanos de la caja.

c) Fundatzaileen identifikazioa eta horien inguruabar pertsonalak, bai eta hasierako patronatua eratuko duten kideenak ere.

c) Identificación de los fundadores y circunstancias personales de los mismos, así como de los miembros que constituirán el Patronato inicial.

d) Fundazio-kapitala dela eta, legez ezarritako gutxieneko zuzkidura-funtsa eratu izanaren egiaztapena. Bertan ekarritako ondasun eta eskubideak, horien balioaren justifikazioa eta ekarpenaren jabetzaren titulua, kargak eta izaera deskribatuko dira.

d) Acreditación de haber constituido el fondo de dotación mínimo vinculado permanentemente al capital fundacional, exigido legalmente, con descripción de los bienes y derechos aportados y justificación de su valor, título de pertenencia, cargas y carácter de la aportación.

2. Ebazpenaren berri emateko epea sei hilabetekoa izango da gehienez.

2. El plazo máximo en que debe notificarse la resolución será de seis meses.

3. Ebazpena arrazoitua izango da.

3. La resolución será motivada.

4. Ematen diren baimenak ezingo dira eskualdatu edo lagatu.

4. Las autorizaciones concedidas no pueden ser objeto de transmisión o cesión.

5. Baimena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, Estatuko Aldizkari Ofizialean eta Lurralde Historikoko Aldizkari Ofizialean eta egoitza soziala kokatuko den lurralde historikoan gehien hedatuta dauden egunkarietan argitaratuko da.

5. La autorización será publicada en el Boletín Oficial del País Vasco, en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial del Territorio Histórico y en los diarios de mayor difusión en el Territorio Histórico de su domicilio social.

3. artikulua. Estatutuen proiektua

Artículo 3. Proyecto de estatutos.

Dekretu honetako 2. artikuluan, 1. idatz-zatiko a) letran aipatzen den estatutuen proiektuak, gutxienez, honako alderdiak jasoko ditu:

El proyecto de estatutos a que se refiere la letra a) del apartado 1 del artículo 2 del presente Decreto recogerá, como mínimo, los siguientes extremos:

a) Kutxaren izendapena eta izaera.

a) La denominación y naturaleza de la caja.

b) Egoitza soziala eta jarduketa-eremua.

b) El domicilio social y el ámbito de actuación.

c) 3/1991 Legean 1. artikuluko 2. idatz-zatiak eta 2. artikuluko 1. idatz-zatiak aurrezki-kutxei ematen dizkieten xedeak eta helburua.

c) Los fines y el objeto que el apartado 2 del artículo 1 y el apartado 1 del artículo 2 de la Ley 3/1991 atribuye a las cajas de ahorros.

d) Gobernu-organoen egitura eta osaera, batez ere kide-kopuruari dagokionez; horiek hautatu eta izendatzeko, plaza hutsak betetzeko, organoak berritzeko zein kargutik kentzeko prozeduraren arauak.

d) La estructura y composición de los órganos de gobierno, en especial, el número de miembros, las reglas de procedimiento para su elección y designación, para la cobertura de vacantes, para la renovación de los órganos y para su cese.

e) Gobernu-organoen eta horiek eskuordetutako batzordeen zereginak eta funtzionamendua, batez ere, deialdiak egiteko baldintzak, bertaratze-quoruma eta erabakiak hartzeko beharrezko gehiengoak.

e) Las funciones y el funcionamiento de los órganos de gobierno y de sus comisiones delegadas, en especial los requisitos de convocatoria, el quórum de asistencia y las mayorías necesarias para la adopción de acuerdos.

f) Lehendakaria hautatu, berritu nahiz kargutik kentzeko modua, bai eta horren eta zuzendari nagusiaren zereginak ere.

f) La forma de elección, renovación y cese del Presidente, así como sus funciones y las del Director General.

g) Ekonomi ekitaldiaren itxiera-eguna.

g) La fecha de cierre del ejercicio económico.

h) Gaindikinen aplikazioa edo erabilera.

h) La aplicación o destino de los excedentes.

i) Likidatuz gero, gerakinaren aplikazioa edo erabilera.

i) La aplicación o destino del remanente en caso de liquidación.

4. artikulua. Fundazio-eskritura

Artículo 4. Escritura fundacional.

1. Estatutuak eta erregelamenduak onetsi eta baimena eman ondoren, fundazio-eskritura emango da. Bertan honakoak jasoko dira gutxienez:

1. Concedida la autorización con aprobación de los estatutos y reglamentos, se otorgará la escritura fundacional, en la que se hará constar, como mínimo, lo siguiente:

a) Fundatzaileen identifikazio-datuak eta inguruabar pertsonalak.

a) Datos identificativos y circunstancias personales de los fundadores.

b) Aurrezki-kutxa indarreko xedapenekin bat etorriz eratzen dutelako berariazko adierazpena.

b) Manifestación expresa de constituir una caja de ahorros de conformidad con las disposiciones vigentes.

c) Kutxa eraenduko duten estatutuak. Hauetan, gutxienez, estatutuen proiektuko alderdi berak eta hauteskunde-prozedurari buruzko erregelamendua jasoko dira.

c) Los estatutos por los que se regirá la caja, que deberán recoger como mínimo los mismos extremos que el proyecto de estatutos, así como el reglamento de procedimiento electoral.

d) Hasierako zuzkidura-funtsa. Era berean, hori osatzen duten ondasun eta eskubideak, horien jabetza-titulua, kargak eta ekarpenaren izaera ere deskribatuko dira.

d) Fondo dotacional inicial con descripción de los bienes y derechos que lo integran, su título de propiedad, las cargas y el carácter de la aportación.

e) Fundazioaren hasierako patronatua osatuko duten pertsonak eta patronatu horrek izendatutako administrari orokorra.

e) Personas integrantes del Patronato inicial de la fundación y Administrador General designado por el mismo.

2. Fundazio-eskritura eta aurrezki-kutxaren eraketa Merkataritza Erregistroan inskribatu izanaren egiaztagiria Ogasun eta Herri Administrazio Sailean aurkeztu beharko dira gehienez ere sei hilabeteko epean, baimena jakinarazten den egunetik zenbatzen hasita. Aurrezki-kutxa baimenean ezarritako baldintzetara egokitzen dela egiaztatu ondoren, ofizioz Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrezki Kutxen Erregistroan inskribatuko da.

2. La escritura fundacional y la acreditación de la inscripción de la constitución de la caja de ahorros en el Registro Mercantil, se presentarán en el Departamento de Hacienda y Administración Pública, en el plazo máximo de seis meses a contar desde la notificación de la autorización, procediéndose de oficio, previa comprobación de que se ajusta a los términos de la autorización, a su inscripción en el Registro de Cajas de Ahorro de Euskadi.

3. Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrezki Kutxen Erregistroan inskribatzen den unetik kutxak nortasun juridikoa izango du eta bere jarduerei ekin ahal izango die.

3. Desde el momento de la inscripción en el Registro de Cajas de Ahorro de Euskadi, la caja gozará de personalidad jurídica y podrá iniciar sus actividades.

5. artikulua. Baimena iraungi eta baliogabetzea

Artículo 5. Caducidad y revocación de la autorización.

1. Baimena iraungi egingo da horren berri izan eta hurrengo hamabi hilabeteetan sozietatearen helburu diren jarduera zehatzei ekiten ez bazaie.

1. La autorización caducará si no se da comienzo a las actividades específicas de su objeto social dentro de los doce meses siguientes a la notificación de la autorización.

2. Aurrezki-kutxa bati ematen zaion baimena honako kasuetan baliogabetu ahal izango da:

2. La autorización concedida a una caja de ahorros sólo puede ser revocada en los siguientes supuestos:

a) Baimenari berariaz uko egiten bazaio;

a) Renunciar de modo expreso a ésta;

b) Sei hilabetetan zehar helburu dituen jarduera zehatzak izatez eteten baditu;

b) Interrumpir de hecho las actividades específicas de su objeto social durante un período de seis meses;

c) Baimena adierazpen faltsuen bidez edo, dagokion administrazio-prozedura edo prozedura judizialak halaxe egiaztatuta, arauz kontrakoa den beste bitartekoren bat erabiliz lortu bada;

c) Haber obtenido la autorización por medio de declaraciones falsas o por otro medio irregular acreditado mediante el correspondiente procedimiento administrativo o judicial;

d) Baimenean jasota dauden baldintzak betetzen ez badira.

d) Incumplir las condiciones contenidas en la autorización;

e) Funts propio nahikoak ez baditu edo hartzekodunekiko dituen betebeharrak bete ahal izateko bermerik ematen ez badu; eta, zehazki, bere esku utzi diren funtsen segurtasuna bermatzen ez badu; eta

e) Carecer de fondos propios suficientes o no ofrecer garantía de poder cumplir sus obligaciones en relación con sus acreedores y, en particular, no garantizar la seguridad de los fondos que le hayan sido confiados; y

f) Indarreko araudian oso larritzat jotzen diren arau-hausteetan erortzearen ondorio zehapena jaso badu.

f) Haber sido sancionada, por haber incurrido en infracciones tipificadas como muy graves en la normativa vigente.

II. KAPITULUA.– BAT-EGITEA
CAPÍTULO II.– FUSIÓN.

6. artikulua. Bat-egite proiektua

Artículo 6. Proyecto de fusión.

Bat egin nahi duten aurrezki-kutxa bakoitzeko administrazio-kontseiluak bat-egite proiektua onetsi beharko du. Bertan honako alderdiak zehaztuko dira gutxienez:

El Consejo de Administración de cada una de las cajas de ahorros que pretendan fusionarse deberá aprobar el proyecto de fusión que deberá contener, al menos, los siguientes extremos:

a) Parte hartzen duen kutxa bakoitzaren izendapena, egoitza eta Merkataritza Erregistroan nahiz dagozkien administrazio-erregistroetan inskribatu izanari buruzko datuak, bai eta bat-egitearen ondorioz sortutako kutxaren izendapena eta helbidea ere.

a) La denominación, domicilio y datos de inscripción en el Registro Mercantil y en los correspondientes registros administrativos de las cajas participantes, así como la denominación y domicilio de la caja resultante de la fusión.

b) Kutxa berriaren fundazio-eskritura prestatzeko proiektua. Bertan estatutuen eta hauteskunde-prozedurari buruzko erregelamenduaren proiektuak jasoko dira; xurgapena bada, ordea, kutxa xurgatzailearen estatutuetan eta hauteskunde-prozedurari buruzko erregelamenduan egingo diren aldaketen testu osoa bilduko da.

b) El proyecto de escritura fundacional de la nueva caja, que deberá recoger el proyecto de estatutos y de reglamento de procedimiento electoral, o si se tratara de absorción, el texto íntegro de las modificaciones que vayan a introducirse en los estatutos y en el reglamento de procedimiento electoral de la caja absorbente.

c) Parte hartzen duen kutxa bakoitzeko administrazio-kontseiluaren txostena. Bertan honakoen berri emango da: bat-egitearen justifikazio ekonomikoa; izan duen partaidetza; proiektuaren bideragarritasuna; egitura tekniko, finantzario eta administratibo berria; sortuko den kutxaren estrategia-programa berria; laneko plantillen integrazioa; eta ongintzarako eta gizarte-ekintzarako obren jarraipena.

c) Informe del Consejo de Administración de cada una de las cajas participantes relativo a la justificación económica de la fusión y a su participación, a la viabilidad del proyecto, a la nueva estructura técnica, financiera y administrativa, al nuevo programa estratégico de la caja resultante, a la integración de las plantillas laborales y a la continuidad de las obras benéfico-sociales.

d) Bat-egite prozesua koordinatzeko izendatzen diren organoen osaera eta funtzionamendu-araubidea, eta zeregin horretan horiei nahiz pertsonei ematen zaizkien ahalmenak.

d) La composición, régimen de funcionamiento y facultades atribuidas a las personas u órganos que se designen para la coordinación del proceso de fusión.

e) Bat-egitearen ondorioz sortutako kutxako gobernu-organoen osaera 3/1991 Legeko 9. artikuluan, 2. idatz-zatian, ezartzen den igaroaldirako.

e) La composición de los órganos de gobierno de la caja resultante de la fusión durante el período transitorio establecido en el apartado 2 del artículo 9 de la Ley 3/1991.

f) Kutxa bakoitzaren bat-egite balantzeak eta bat-egitearen ziozko balantzea guztira. Era berean, onetsi eta ikuskatu zen azken balantzearekiko sortu ahal izan diren balio-diferentziak adierazi eta justifikatuko dira.

f) Los balances de fusión de cada una de las cajas y el balance conjunto resultante de la fusión, señalando y justificando las diferencias de valor que pudieran aparecer respecto al último balance aprobado y auditado.

g) Desagertzen diren kutxetako eragiketak zein egunetik aurrera jotzen diren ondarearen jabe berria izango den kutxaren ardurapekoak.

g) La fecha a partir de la cual las operaciones de las cajas que se extingan habrán de considerarse realizadas a efectos contables por cuenta de la caja a la que traspasan su patrimonio.

h) Bat-egite akordioaren proiektua; dagokion batzar nagusiaren onespena jaso beharko du.

h) El proyecto del acuerdo de fusión que se someterá a la aprobación de las respectivas Asambleas Generales.

7. artikulua. Baimena

Artículo 7. Autorización.

1. 3/1991 Legeko 7.1 artikuluan aipatzen den baimena eskuratzeko, bat egitea helburu duten kutxek honako agiriak aurkeztu beharko dituzte beren eskabidearekin batera:

1. Para la obtención de la autorización a que se refiere el artículo 7.1 de la Ley 3/1991, las cajas que pretendan su fusión, presentarán solicitud acompañando la siguiente documentación:

a) Bat-egitean parte hartzen duen kutxa bakoitzeko batzar nagusiaren akordioa.

a) Acuerdo de la Asamblea General de cada una de las cajas participantes en la fusión.

b) Bat-egite proiektua.

b) Proyecto de fusión.

c) Parte hartzen duen kutxa bakoitzean indarrean diren estatutuak eta hauteskunde-prozedurari buruzko erregelamenduak; era berean, azken hiru urteetako urteko kontuak eta kudeaketa-txostenak, kontu-ikuskariek egindako txostenekin batera.

c) Los estatutos y reglamentos de procedimiento electoral vigentes en cada una de las cajas participantes, así como las cuentas anuales e informe de gestión de los tres últimos ejercicios de las cajas participantes en la fusión, con los informes correspondientes de los auditores de cuentas.

d) Merkataritza-erregistradoreak izendatzen dituen bi aditu edo gehiagok egindako txostena, bat-egite proiektuari eta bat egiten duten kutxek ekarritako ondareari buruzkoa.

d) El informe de dos o más expertos independientes, designados por el registrador mercantil correspondiente, sobre el proyecto de fusión y sobre el patrimonio aportado por las cajas que se fusionan.

2. Ebazpenaren berri emateko epea sei hilabetekoa izango da gehienez.

2. El plazo máximo en que debe notificarse la resolución será de seis meses.

3. Ebazpena arrazoitua izango da.

3. La resolución será motivada.

4. Baimena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, Estatuko Aldizkari Ofizialean eta Lurralde Historikoetako aldizkari ofizialetan eta euren egoitza soziala duten lurralde historikoetan gehien hedatutako egunkarietan argitaratuko da.

4. La autorización será publicada en el Boletín Oficial del País Vasco, en el Boletín Oficial del Estado, en los Boletines Oficiales de los Territorios Históricos y en los diarios de mayor difusión en los Territorios Históricos del domicilio social de las cajas de ahorros fusionadas.

III. KAPITULUA.– DESEGITEA ETA LIKIDATZEA
CAPÍTULO III.– DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.

8. artikulua. Desegitearen arrazoiak

Artículo 8. Causas de disolución.

Egoitza soziala Euskal Autonomia Erkidegoan duten aurrezki-kutxak honako arrazoiak direla medio desegingo dira:

Las cajas de ahorros con domicilio social en la Comunidad Autónoma de Euskadi se disolverán por las siguientes causas:

a) Batzar Nagusiak hala erabakitzen badu.

a) Por acuerdo de la Asamblea General.

b) Baimena iraungi edo baliogabetzen bada.

b) Por caducidad o revocación de la autorización.

c) Estatutu edo legeek ezartzen dituzten beste arrazoi batzuek eraginda.

c) Por cualquier otra causa que establezcan los estatutos o las leyes.

9. artikulua. Desegite- eta likidatze-akordioen berrespena

Artículo 9. Ratificación de los acuerdos de disolución y liquidación.

1. Aurrezki-kutxak desegin eta likidatzeko akordioak berreste aldera, desegin nahi duen kutxak eskabidearekin batera honako agiriak aurkeztu beharko ditu:

1. La ratificación de los acuerdos de disolución y liquidación de las cajas de ahorros requerirá la presentación, junto con la solicitud de la caja que pretenda su disolución, de la siguiente documentación:

a) Desegite hori erabaki duen Batzar Nagusiaren akta.

a) Acta de la Asamblea General donde se haya acordado.

b) Erabaki hori hartu aurreko hilabeteari dagozkion kontabilitate-egoerak.

b) Los estados contables correspondientes al mes anterior a dicho acuerdo.

2. Ebazpenaren berri emateko epea sei hilabetekoa izango da gehienez.

2. El plazo máximo en que debe notificarse la resolución será de seis meses.

3. Gerakina kutxako estatutuek xedatzen dutenari egokituta emango da; edonola ere, kutxari dagozkion ongintzarako eta gizarte-ekintzetarako obrak mantentzen direla bermatuko da.

3. La adjudicación del remanente se ajustará a lo que dispongan los estatutos de la caja, procurando el mantenimiento de las obras benéfico-sociales establecidas.

4. Aurrezki-kutxak desegin eta likidatzeko akordioen berrespena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, Estatuko Aldizkari Ofizialean, dagokion Lurralde Historikoko Aldizkari Ofizialean eta sozietateak egoitza duen lurralde historikoan gehien hedatuta dauden egunkarietan argitaratuko da.

4. La ratificación de los acuerdos de disolución y liquidación de las cajas de ahorros se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco, en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial del Territorio Histórico y en los diarios de mayor difusión en el Territorio Histórico de su domicilio social.

II. TITULUA.– ERREGISTROAK
I. KAPITULUA.– EUSKAL AUTONOMIA
TÍTULO II.– REGISTROS.
CAPÍTULO I.– REGISTRO DE CAJAS

ERKIDEGOKO AURREZKI KUTXEN ERREGISTROA

DE AHORRO DE EUSKADI.

10. artikulua. Egitura

Artículo 10. Estructura.

Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrezki Kutxen Erregistroa bi ataletan banatuko da:

El Registro de Cajas de Ahorro de Euskadi estará organizado en dos secciones:

a) Lehenengo atala: egoitza soziala Euskal Autonomia Erkidegoan duten aurrezki-kutxak inskribatuko dira bertan. Era berean, garatzen duten ongintzarako eta gizarte-ekintzarako obra guztiz edo partzialki kudeatzen duten erakundeen izenak.

a) Sección Primera, en la que se inscribirán las cajas de ahorros con domicilio social en Euskadi, que incluirá las fundaciones que gestionen total o parcialmente su obra benéfico-social.

b) Bigarren atala: egoitza soziala Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo izanik, bertan bulegoak dituzten aurrezki-kutxen datuak jasoko dira.

b) Sección Segunda, en la que se inscribirán las cajas de ahorros con domicilio social fuera de la Comunidad Autónoma de Euskadi y que tengan oficinas abiertas en su territorio.

11. artikulua. Edukia

Artículo 11. Contenido.

1. Lehenengo atalean 3/1991 Legeko 11. artikuluan, 1. idatz-zatian, aipatzen diren datuak jasoko dira, bai eta kutxak ireki edo isten dituen bulego eta agentziei buruzkoak ere. Era berean, bere ongintzarako eta gizarte-ekintzarako obra guztiz edo partzialki kudeatzen lagundu eta egoitza soziala Euskal Autonomia Erkidegoan duten aurrezki-kutxen erakundeak aipatuko dira.

1. En la Sección Primera se harán constar los datos referidos en el apartado 1 del artículo 11 de la Ley 3/1991, así como la apertura y cierre de oficinas operativas y agencias de la caja y las fundaciones de las cajas de ahorros con domicilio social en Euskadi que gestionen total o parcialmente la obra benéfico-social.

1.1. Estatutu eta erregelamenduetako aldaketak erregistroan inskribatzeko honakoak ekarri beharko dira:

1.1. La inscripción de las modificaciones de estatutos y reglamentos requerirá:

a) Aldaketa egitea erabaki den batzarreko akta.

a) Acta de la Asamblea en la que se haya acordado la modificación.

b) Estatutu eta erregelamendu berriak, hala badagokio, Ogasun eta Herri Administrazio Sailak agindutako aldaketekin.

b) Nuevos estatutos y reglamentos con inclusión, en su caso, de las modificaciones ordenadas por el Departamento de Hacienda y Administración Pública.

1.2. Bat-egite baimenak erregistroan inskribatzeko honakoak ekarri beharko dira:

1.2. La inscripción de las autorizaciones de fusión requerirá:

a) Bat-egite akordioa eta eskritura.

a) Acuerdo y escritura de fusión.

b) Emaitzazko kutxaren estatutuak eta erregelamenduak.

b) Estatutos y reglamentos de la caja resultante.

1.3. Desegite- eta likidatze-berrespenak erregistroan inskribatzeko honakoak ekarri beharko dira:

1.3. La inscripción de las ratificaciones de disolución y liquidación requerirá:

a) Jarduera etetea erabaki den batzarreko akta.

a) Acta de la Asamblea en la que se haya acordado el cese de actividad.

b) Likidatze-batzarreko kideen identifikazioa.

b) Identificación de los miembros de la junta de liquidación.

c) Azken likidazio-balantzea.

c) Balance final de liquidación.

1.4. Ongintzarako eta gizarte-ekintzarako obra guztiz edo partzialki kudeatzen duten erakundeak inskribatzeko honakoak ekarri beharko dira:

1.4. La inscripción de las Fundaciones que gestionen total o parcialmente la obra benéfico-social incluirá:

a) Erakundearen izendapena.

a) La denominación de la fundación.

b) Egoitza soziala.

b) El domicilio social.

c) Fundatzaileen identitatea.

c) La identidad de los fundadores.

d) Fundazio-eskritura publikoa eta horren aldaketak Fundazioen Erregistroan inskribatu izanari buruzko egiaztagiria.

d) El certificado de inscripción de la escritura pública de constitución en el Registro de Fundaciones y de sus modificaciones.

e) Gobernu-organoa osatzen duten kideen zerrenda, horiek izendatu zireneko eguna eta kargua utzi behar dutenekoa.

e) La relación de miembros que integran su órgano de gobierno y sus fechas de nombramiento y cese.

f) Gerentea edo antzekoa eta ahaldunak izendatu zireneko eguna eta horiek kargua utzi behar dutenekoa; eman zaizkien ahalmenak ere zehaztuko dira.

f) La fecha de nombramiento y cese del Gerente o asimilado y de los apoderados, con expresión de las facultades otorgadas.

1.5. Zehapenak inskribatzeko honakoak ekarri beharko dira:

1.5. La inscripción de las sanciones incluirá:

a) Zehapen hori jarri duen administrazio-ebazpeneko xedapenen zatia.

a) La parte dispositiva de la resolución administrativa por la que se haya impuesto.

b) Zehapena jarri duen agintaritza.

b) Autoridad que la haya impuesto.

c) Jarri den eguna.

c) Fecha en que se haya impuesto.

2. Bigarren atalean, honakoak jasoko dira:

2. En la Sección Segunda, se hará constar:

a) Kutxaren izendapena.

a) La denominación de la caja.

b) Egoitza soziala.

b) El domicilio social.

c) Estatutuak eta hauteskunde-prozedurari buruzko erregelamendua eta hauetan egindako aldaketak.

c) Los estatutos y el reglamento de procedimiento electoral y sus modificaciones.

d) Euskal Autonomia Erkidegoan ireki eta itxi diren bulego eta agentziei buruzko datuak.

d) La apertura y cierre de oficinas operativas y agencias en Euskadi.

e) Kutxari jarri zaizkion zehapenak, aurreko 1.5 idatz-zatian aipatutako baldintza berdinetan.

e) Las sanciones impuestas a la caja, en los mismos términos del apartado 1.5 anterior.

II. KAPITULUA. – GOI-KARGUEN ERREGISTROA
CAPÍTULO II - REGISTRO DE ALTOS CARGOS.

12. artikulua. Egitura

Artículo 12. Estructura.

Egoitza soziala Euskal Autonomia Erkidegoan duten Aurrezki Kutxetako Goi Karguen Erregistroak inskripzio-liburu bat izango du kutxa bakoitzerako. Liburu bakoitza lau ataletan banatuko da eta hauetan honakoa jasoko da, hurrenez hurren: Batzar Nagusian, Administrazio Kontseiluan, Kontrol Batzordean eta Zuzendaritza Nagusian karguren bat duten pertsonei buruzko informazioa.

El Registro de Altos Cargos de las Cajas de Ahorros con domicilio social en la Comunidad Autónoma de Euskadi constará de un libro de inscripciones para cada una de las cajas que, a su vez, se estructurará en cuatro secciones, donde se inscribirá, respectivamente, la información referida a las personas que ostenten cargos en la Asamblea General, Consejo de Administración, Comisión de Control y Dirección General.

13. artikulua. Edukia

Artículo 13. Contenido.

Goi Karguen Erregistroan honako informazio hau jasoko da, gutxienez:

El Registro de Altos Cargos contendrá, como mínimo, la siguiente información:

a) Kutxetako gobernu-kontseiluan karguren bat duten pertsonen zerrenda, bai eta Zuzendari Nagusi edo antzekoaren kargua dutenena ere.

a) Relación de personas que ostenten cargos en los órganos de gobierno de las cajas y las que ocupen el cargo de Director General o asimilado.

b) Aurrezki-kutxaren egiaztagiria, kargurako betekizunak betetzen direla eta bateraezintasun edo mugapenik ez duela agertzen duena.

b) Certificación de la caja de ahorros acreditativa del cumplimiento de los requisitos de acceso al cargo y de no hallarse incurso en incompatibilidades y limitaciones para el desempeño del cargo.

c) Administrazioko arau-hausteak egin dituztenei jarritako zehapenak.

c) Sanciones impuestas a aquéllos por la comisión de infracciones administrativas.

III. TITULUA.– INBERTSIOAK ETA HEDAPENA, EMAITZEN ETA INFORMAZIOAREN BANAKETA
I. KAPITULUA.– INBERTSIOAK ETA HEDAPENA
TÍTULO III.– INVERSIONES Y EXPANSIÓN,

14. artikulua. Eragiketak baimentzea

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS E INFORMACIÓN

CAPÍTULO I.– INVERSIONES Y EXPANSIÓN.

1. Egoitza soziala Euskal Autonomia Erkidegoan duten aurrezki-kutxak ezer egiten hasi aurretik Ogasun eta Herri Administrazio Sailaren baimena behar dute, honakoak garatzeko:

Artículo 14. Autorización de operaciones.

a) Beste erakunde batzuen kapitalean zuzenean nahiz zeharka parte hartzeko, edota beste aurrezki-kutxa batzuen partaidetza-kuotak harpidetzea, baldin eta, aurkeztutako azken aitorpenaren arabera, banaka nahiz guztiz kutxako baliabide konputagarrien %5 gainditzen badute.

1. Las cajas de ahorros con domicilio social en Euskadi, con carácter previo a su realización, están sometidas a autorización del Departamento de Hacienda y Administración Pública para:

b) Beste erakunde batzuen kapitalean zuzenean nahiz zeharka parte hartzea, baldin eta partaidetutako baltzuari dagokion kapital sozialaren %50 gainditzen badute edo, muga hori gainditu ez arren, kutxak administrazio-organoari dagozkion boto-eskubide gehienak izatea badakarte.

a) Las tomas de participación, directa o indirecta, en el capital de otras entidades, o la suscripción de cuotas participativas de otras cajas de ahorros, que, individual o acumulativamente, superen el 5% de los recursos propios computables de la caja, de acuerdo con la última declaración presentada.

c) Administrazio Kontseiluko mahaikideei nahiz hauen ezkontide edo izatezko bikoteei eta odol-ahaidetasunezko bigarren mailara arteko aurreko edo ondorengo ahaideei kreditu, abal edo bermeak emateko; halaber, banaka edo batera pertsona horiek kapitalaren partaide nagusi diren sozietateei edo lehendakari, kontseilari, gerente, zuzendari nagusi edo antzeko karguren bat duten sozietateei kreditu, abal edo bermeak emateko.

b) Las tomas de participación, directa o indirecta, en el capital de otras entidades que superen el 50% del capital social de la sociedad participada, o aquéllas, que sin superar el citado límite, supongan que la caja disponga de la mayoría de los derechos de voto del órgano de administración.

Berme erreal nahikoa aurkeztuz gero, ez da baimenik eskatu beharko etxebizitza eskuratzera bideratzen diren kreditu, abal eta bermeak emateko. Langileen ordezkariei ere ez zaie alderdi hau aplikatuko; izan ere, hauek lan-hitzarmenetan ezarritakoari jarraiki eskuratu ahal izango dituzte kredituak, Kontrol Batzordeak txostena egin ondoren.

c) La concesión de créditos, avales o garantías a los vocales del Consejo de Administración, así como a sus cónyuges o parejas de hecho, ascendientes o descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad y la concesión de créditos, avales o garantías a las sociedades en las que dichas personas participen mayoritariamente en el capital, bien de forma aislada o conjunta, o en las que desempeñen los cargos de presidente, consejero, administrador, gerente, director general o asimilado.

d) Kutxak eta aurreko c) idatz-zatian aipatzen diren pertsona edo sozietateek beren jabetzakoak diren edo horiek jaulkitzen dituzten ondasun edo baloreak salerosteko; halaber, aurreko c) idatz-zatian aipatutako pertsonak kapitalean partaide nagusi diren sozietateekin obra-, zerbitzu- edo hornidura-kontratuak formalizatzeko.

No se requerirá esta autorización para la concesión de créditos, avales o garantías destinados a la adquisición de vivienda con garantía real suficiente. Tampoco será de aplicación respecto a los representantes del personal, para los cuales, la concesión de créditos se regirá por los convenios laborales, previo informe de la Comisión de Control.

e) Pertsona edo talde ekonomikoren bati kredituak edo beste mota bateko arriskuak emateko, kutxarekiko duen arrisku-bolumenak kutxako baliabide propio konputagarrien %20 gainditzen duenean.

d) La compraventa entre la caja y las personas o sociedades indicadas en el apartado c) anterior, de bienes o valores de su propiedad o emitidos por tales entidades, así como la formalización de contratos de obra, servicio o suministro con sociedades en las que las personas del apartado c) anterior participen mayoritariamente en el capital.

2. Ebazpenaren berri emateko epea hamabost egunekoa izango da gehienez.

e) La concesión de créditos u otro tipo de riesgos a una persona o grupo económico cuyo volumen de riesgo con la caja supere el 20% de los recursos propios computables de la caja.

15. artikulua. Bulegoak ireki eta istea

2. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será de quince días.

1. Egoitza soziala Euskal Autonomia Erkidegoan duten aurrezki-kutxek hamabost eguneko epea izango dute bulegoak ireki eta itxi izanaren berri emateko.

Artículo 15. Apertura y cierre de oficina.

2. Egoitza soziala Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo duten aurrezki-kutxek hamabost eguneko epea izango dute Ogasun eta Herri Administrazio Sailari Euskal Autonomia Erkidegoan bulegoak ireki eta itxi izanaren berri emateko.

1. Las cajas de ahorros con domicilio social en Euskadi comunicarán la apertura y cierre de oficinas en el plazo de quince días desde su realización.

3. Jakinarazpena jaso ondoren, Ogasun eta Herri Administrazio Sailak Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrezki Kutxen Erregistroan barneratuko ditu datu horiek.

2. Las cajas de ahorros con domicilio social fuera de la Comunidad Autónoma de Euskadi comunicarán al Departamento de Hacienda y Administración Pública la apertura y cierre de oficinas en el territorio de la Comunidad Autónoma en el plazo de quince días desde su realización.

4. Egoitza soziala Euskal Autonomia Erkidegoan duten aurrezki kutxek bostehun biztanle baino gutxiago dituzten herrigune edo udalerrietan bulegoak ireki edo itxi nahi izanez gero, aurretik Ogasun eta Herri Administrazio Sailaren txostena beharko dute. Bulego horiek itxi ahal izateko, lehendik Batzar Nagusiaren berariazko onespena beharko da.

3. Recibida la comunicación, el Departamento de Hacienda y Administración Pública procederá a practicar la inscripción en el Registro de Cajas de Ahorro de Euskadi.

II. KAPITULUA.– EMAITZEN BANAKETA

16. artikulua. Emaitzen banaketa eta ongintzarako eta gizarte-ekintzarako obra

4. El cierre de oficinas efectuado por cajas de ahorros con domicilio social en Euskadi en núcleos de población o municipios, cuya población de derecho sea inferior a quinientos habitantes, requerirá informe del Departamento de Hacienda y Administración Pública. El cierre de las citadas oficinas requerirá la aprobación expresa de la Asamblea General.

CAPÍTULO II.– DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS.

1. Egoitza soziala Euskal Autonomia Erkidegoan duten aurrezki-kutxek erreserbak eratu, ongintzarako eta gizate-ekintzarako obrak egin eta, hala badagokio, partaidetza-kuotak ordaintzeko erabiliko dituzten xedapen libreko gaindikinak.

Artículo 16. Distribución de resultados y obra benéfico-social.

2. Jarraian datorren 3. idatz-zatian aipatzen den Batzar Nagusia ospatu baino hamabost egun lehenago, egoitza soziala Euskal Autonomia Erkidegoan duten aurrezki-kutxek Ogasun eta Herri Administrazio Sailari jada Administrazio Kontseiluak onartu dituen agiri hauek igorriko dizkiote: aurreko ekitaldiko emaitzak banatzeari buruzko proposamena, ekitaldi honetako ongintzarako eta gizarte-ekintzarako obraren aurrekontu-proiektua eta aurreko ekitaldiko aurrekontuaren likidazio-proposamena, bai eta, hala badagokio, obra kudeatzen duten erakundeena ere. Agiri hauek Batzar Nagusian aurkeztuko dira ondoren, ones ditzan.

1. Las cajas de ahorros con domicilio social en Euskadi dedicarán sus excedentes de libre disposición a la constitución de reservas, a la realización de obras benéfico-sociales y a remunerar, en su caso, las cuotas participativas.

3. Emaitzak banatzeko proposamena, ongintzarako eta gizarte-ekintzarako obraren aurrekontua eta aurreko ekitaldiari dagokion aurrekontuaren likidazioa onesten dituen Batzar Nagusia ospatu eta hurrengo hamabost egunen buruan, aurrezki-kutxek erabaki horiek onesteko eskatuko diote Ogasun eta Herri Administrazio Sailari. Ebazpenaren berri emateko epea hilabetekoa izango da gehienez.

2. Con quince días de antelación a la celebración de la Asamblea General a que se refiere el apartado 3 siguiente, las cajas de ahorros con domicilio social en Euskadi, deberán remitir al Departamento de Hacienda y Administración Pública, la propuesta de distribución de resultados del ejercicio anterior, el proyecto de presupuesto de la obra benéfico-social del ejercicio en curso y la propuesta de liquidación del presupuesto del ejercicio precedente, incluido, en su caso, el de las fundaciones que gestionen la obra benéfico-social, aprobados por el Consejo de Administración, que se propongan someter a la aprobación de la Asamblea General.

Lehen atala.– Egoitza soziala Euskal Autonomia Erkidegoan duten aurrezki-kutxen ongintzarako eta gizarte-ekintzarako obra

3. Dentro de los quince días siguientes a la celebración de la Asamblea General en la que se aprueben la propuesta de distribución de resultados, el presupuesto de la obra benéfico-social y la liquidación del correspondiente al ejercicio anterior, las cajas de ahorros deberán solicitar la aprobación de estos acuerdos al Departamento de Hacienda y Administración Pública. El plazo máximo en que debe notificarse la resolución será de un mes.

17. artikulua. Ongintzarako eta gizarte-ekintzarako obraren inguruko gida-ildoak

Sección Primera.– Obra benéfico-social de las cajas de ahorros domiciliadas en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Eusko Jaurlaritzak, Ogasun eta Herri Administrazio Sailak hala eskatuta eta aurrezki-kutxak entzun ondoren, ongintzarako eta gizarte-ekintzarako obraren inguruko ildoak ezarriko ditu. Bertan gabeziak eta lehentasunak aipatuko ditu, betiere aurrezki-kutxei askatasuna emanez zein jarduera abiarazi erabakitzeko.

Artículo 17. Directrices en materia de obra benéfico-social.

18. artikulua. Ongintzarako eta gizarte-ekintzarako obra-motak

El Gobierno Vasco, a propuesta del Departamento de Hacienda y Administración Pública, previa audiencia a las cajas de ahorros, establecerá las directrices en materia de obra benéfico-social, indicando las carencias y prioridades, respetando la libertad de elección de las cajas de ahorros para la concreción de las actuaciones.

1. Aurrezki-kutxek bakarka nahiz beste erakunde batzuekin lankidetzan garatuko dute ongintzarako eta gizarte-ekintzarako obra.

Artículo 18. Tipos de obra benéfico-social.

2. Ongintzarako eta gizarte-ekintzarako obra propioa izango da aurrezki-kutxak soilik kudeatu eta finantzatzen duen jarduera-multzoa.

1. Las cajas de ahorros realizarán su obra benéfico-social por sí mismas o en colaboración con otras entidades.

3. Lankidetzan garatzen den ongintzarako eta gizarte-ekintzarako obra izango da beste erakunde edo pertsona fisiko zein juridikoekin batera egiten den jarduera-multzoa. Jarduera hauetan kutxak modu ezberdinetan har dezake parte, alegia, ondasun edo eskubideak ekarriz, zerbitzuak eskainiz, inbertsioak eginez edo higiezinak lagaz.

2. Tendrán la consideración de obra benéfico-social propia las actuaciones cuya gestión y financiación correspondan exclusivamente a la caja de ahorros.

19. artikulua. Kudeaketa-moduak

3. Tendrán la consideración de obra benéfico-social en colaboración las actuaciones realizadas conjuntamente con otras instituciones o personas físicas o jurídicas, mediante la aportación de bienes o derechos, la prestación de servicios o la realización por la caja de inversiones o cesiones de inmovilizado.

1. Aurrezki-kutxek ongintzarako eta gizarte-ekintzarako obra zuzenean nahiz zeharka (horretarako sortutako fundazioen bidez) egin dezakete. Aurrezki-kutxek ongintzarako eta gizarte-ekintzarako obra kudeatu eta administratzeko bakarka nahiz erakunde laguntzaileekin batera era ditzaketen fundazio edo patronatuen estatutuek, eta hauetan egindako aldaketek, Ogasun eta Herri Administrazio Sailaren baimena beharko dute aldez aurretik.

Artículo 19. Formas de gestión.

2. Aurrezki-kutxek bakarka nahiz beste erakunde batzuekin lankidetzan garatuko dute ongintzarako eta gizarte-ekintzarako obra.

1. Las cajas de ahorros podrán realizar la obra benéfico-social directamente o indirectamente a través de fundaciones creadas al efecto. Los estatutos de las fundaciones o patronatos, así como sus modificaciones, que las cajas de ahorros, solas o en asociación con entidades colaboradoras, pudieran constituir para la gestión y administración de las obras benéfico-sociales, requerirán autorización previa del Departamento de Hacienda y Administración Pública.

3. Lankidetzan garatzen den ongintzarako eta gizarte-ekintzarako obra helburu horrekin sinatutako hitzarmen zehatzen bidez formalizatuko da. Hitzarmen horiek, batetik, aurrezki-kutxek edo ongintzarako eta gizarte-ekintzarako obra kudeatzen duten erakundeek sinatuko dute, eta, bestetik, beste erakunde publiko edo pribatu batzuek.

2. Las cajas de ahorros podrán realizar la obra benéfico-social, tanto propia como en colaboración, con otras entidades públicas o privadas.

20. artikulua. Ongintzarako eta gizarte-ekintzarako obraren aurrekontua

3. La obra benéfico-social en colaboración se formalizará a través de convenios específicos para tal finalidad suscritos, de una parte, por las cajas de ahorros o por las fundaciones que gestionen la obra benéfico-social y, de otra parte, por otras entidades públicas o privadas.

1. Administrazio Kontseiluak, edo hala badagokio ongintzarako eta gizarte-ekintzarako obra kudeatzen duen erakundeak, urtero ongintzarako eta gizarte-ekintzarako obraren aurrekontua prestatuko du. Aurrekontu hori Batzar Orokorraren onespena izan duten urte anitzeko plan estrategikoen barruan koka daiteke.

Artículo 20. El presupuesto de la obra benéfico-social.

2. Ongintzarako eta gizarte-ekintzarako obraren aurrekontuan ekitaldi bakoitzean aurreikusten diren sarrerak eta gastuak adieraziko dira bereiz.

1. El Consejo de Administración, o en su caso la fundación que gestione la obra benéfico-social, elaborará anualmente el presupuesto de la obra benéfico-social, que podrá estar integrado, en su caso, en el marco de los planes estratégicos que, con carácter plurianual, hubiesen sido aprobados por la Asamblea General.

3. Sarreren aurrekontuan, batetik, aurreko ekitaldikoak jarriko dira eta, bestetik, ekitaldi horretakoak. Era berean, azken hauen artean zuzkiduretatik datozenak, ongintzarako eta gizarte-ekintzarako obraren aktibo edo jardueretatik datozenak eta hirugarrenen diru-laguntza edo ekarpenetatik etorritakoak bereiziko dira.

2. En el Presupuesto de la obra benéfico-social figurarán separadamente los ingresos previstos y los gastos proyectados para cada ejercicio.

4. Ongintzarako eta gizarte-ekintzarako obraren gastuei buruzko urteko aurrekontuan, lehenik, abian diren proiektuak aipatuko dira eta, ondoren, ekitaldian zehar hasiko diren gainerako proiektuak.

3. El presupuesto de ingresos deberá diferenciar los ingresos procedentes de ejercicios anteriores de los previstos en el ejercicio corriente, y dentro de estos últimos, los que tienen su origen en las dotaciones, los procedentes de activos o actividades de la propia obra benéfico-social, y aquellos que procedan de subvenciones o aportaciones de terceros.

Aurrekontuan barneratzen den proiektu berri bakoitzarekin batera proiektuaren interes eta gizarte-onurei buruzko adierazpen-memoria aurkeztu beharko da. Memoria honetan, gutxienez, honako datuak jasoko dira:

4. El presupuesto anual de gastos de la obra benéfico-social agrupará, en primer lugar, los proyectos en curso y, a continuación, aquellos otros proyectos que se pretendan iniciar en el ejercicio.

a) Proiektuaren identifikazioa, gastuaren izaera eta xedeari jarraiki.

Cada nuevo proyecto incluido en el presupuesto deberá ir acompañado de una memoria explicativa del interés y de los beneficios sociales del proyecto, debiendo contener, como mínimo, los siguientes datos:

b) Proiektuaren gastua urteko bakarrari edo segidako urteko ezberdinei ote dagokien, edota aldi baterako gastu mugagabea den zehaztuko da.

a) Identificación del proyecto con arreglo a la naturaleza y finalidad del gasto.

Baliabideak erabiltzearen eta horien emaitzen eraginkortasuna ikusten uzten diguten adierazleak.

b) Especificación de si el proyecto implica una sola anualidad, varias anualidades sucesivas o un gasto temporal indefinido.

Proiektua propioa edo lankidetzan egindakoa ote den.

c) Indicadores que permitan apreciar tanto la eficiencia de la utilización de los recursos como la eficacia de sus resultados.

Gastuen aurrekontuan, batetik, ongintzarako eta gizarte-ekintzarako obra administratzeko eta, bestetik, berau kudeatzeko direnak bereiziko dira.

d) Calificación del proyecto como obra propia o en colaboración.

5. Ongintzarako eta gizarte-ekintzarako obra kudeatzen duten erakundeen urteko aurrekontua prestatu duen aurrezki-kutxako Administrazio Kontseiluari igorriko zaio. Hala badagokio, Batzar Nagusiak onetsi egingo du eta erakundea mantentzeko beharrezko zuzkidura finkatuko du.

En el presupuesto de gastos se diferenciarán los destinados a la administración y gestión de la obra benéfico-social.

21. artikulua. Aurrekontu-aldaketak

5. El presupuesto anual de las fundaciones que gestionen la obra benéfico-social se remitirá al Consejo de Administración de la caja de ahorros que la haya constituido, para su aprobación, en su caso, por la Asamblea General, que decidirá sobre la dotación que proceda para el sostenimiento de la fundación.

1. Batzar Nagusiak, zuzenean nahiz erakunde baten bidez kudeatutako ongintzarako eta gizarte-ekintzarako obraren urteko aurrekontua onesten duenean, Administrazio Kontseiluari baimena eman ahal izango dio aurrekontua gauzatzerakoan partidak birbanatzeko, obren inbertsioak edo mantentze-gastuak baloratzeko aurreikuspenetan aldaketak gertatzen badira. Aldaketa hauek ezingo dute urteko aurrekontuaren %10 gainditu.

Artículo 21. Modificaciones presupuestarias.

2. Era berean, Batzar Nagusiak, zuzenean nahiz erakunde baten bidez kudeatutako ongintzarako eta gizarte-ekintzarako obraren urteko aurrekontua onesten duenean, Administrazio Kontseiluari baimena eman ahal izango dio aurrekontua gauzatzerakoan bertan adierazten ez den beste obra edo jardueraren bat egiteko. Edonola ere, obra edo jarduera hauen kopuruak ezingo du urteko aurrekontuaren %10 gainditu.

1. La Asamblea General, al aprobar el presupuesto anual de la obra benéfico-social gestionada directamente o a través de una fundación, podrá autorizar al Consejo de Administración para que en la ejecución de dicho presupuesto, pueda redistribuir partidas con motivo de cambios en las previsiones de valoración de las inversiones o de los gastos de mantenimiento de las obras. Estas modificaciones no podrán exceder del 10 por ciento del presupuesto anual.

22. artikulua. Ongintzarako eta gizarte-ekintzarako obrari dagokion aurrekontuaren likidazioa

2. Asimismo, la Asamblea General, al aprobar el presupuesto anual de la obra benéfico-social gestionada directamente o a través de una fundación, podrá autorizar al Consejo de Administración para que en la ejecución de dicho presupuesto, pueda realizar cualquier obra o actividad nueva que no esté incluida en el presupuesto anual. El montante total de estas obras o actividades no podrá superar, en ningún caso, el 10 por ciento del presupuesto anual.

1. Administrazio Kontseiluak ongintzarako eta gizarte-ekintzarako obraren aurrekontua gauzatzearen berri emango du. Bertan ongintzarako eta gizarte-ekintzarako obraren txostena barneratuko da, bai eta aurreko ekitaldiko aurrekontuaren likidazio-proposamena ere, Batzar Nagusiak eta Ogasun eta Herri Administrazio Sailak onetsi beharko dutena.

Artículo 22. Liquidación del presupuesto de la obra benéfico-social.

2. Ongintzarako eta gizarte-ekintzarako obra kudeatzeari buruz Administrazio Kontseiluak egindako txostenean jardueraren bilakaera eta egoera fidelki agertu beharko ditu. Era berean, ekitaldia itxi ondoren ongintzarako eta gizarte-ekintzarako obran izan diren gertaera esanguratsuenen berri emango du, bai eta obrak ustez izango duen bilakaeraren berri ere.

1. El Consejo de Administración rendirá cuentas de la ejecución del presupuesto de la obra benéfico-social, formulando el informe de la obra benéfico-social y la propuesta de liquidación del presupuesto del ejercicio anterior que deberá ser aprobada por la Asamblea General y por el Departamento de Hacienda y Administración Pública.

3. Likidazioan gastu eta sarrera guztiak proiektuka eta ongintzarako eta gizarte-ekintzarako obra kudeatu eta administratzeko moduaren arabera banakatuko dira eta gertatutako desbiderapenak aztertuko dira.

2. El informe del Consejo de Administración sobre la gestión de la obra benéfico-social habrá de mostrar una imagen fiel de la evolución de la actividad y su situación. Informará igualmente de los acontecimientos más relevantes para la obra benéfico-social ocurridos después del cierre del ejercicio y de la evolución previsible de aquélla.

4. Ongintzarako eta gizarte-ekintzarako obra kudeatzen duten erakundeei dagokien urteko aurrekontuaren likidazioa obra hori garatzen duen aurrezki-kutxako Administrazio Kontseiluari igorriko zaio, bertako Batzar Nagusiak beraren berri izan eta, hala badagokio, ones dezan.

3. En la liquidación se desglosarán los diferentes gastos e ingresos por cada proyecto y por la gestión y administración de la obra benéfico-social en su conjunto, y se analizarán las desviaciones producidas.

23. artikulua. Gerakina

4. La liquidación del presupuesto anual de las fundaciones que gestionen la obra benéfico-social se remitirá al Consejo de Administración de la caja de ahorros en cuya obra benéfico-social se integre, para conocimiento y aprobación, en su caso, de la Asamblea General.

Gerakina izango da ongintzarako eta gizarte-ekintzarako aurrekontuari dagokion konprometitu gabeko zatia. Gerakinaren zenbatekoak guztira ezingo du ekitaldiari dagokion urteko aurrekontuaren %20 gainditu, Ogasun eta Herri Administrazio Sailak berariazko baimena eman ezean.

Artículo 23. Remanente.

Bigarren atala.– Egoitza soziala Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo duten aurrezki-kutxen ongintzarako eta gizarte-ekintzarako obra

Se considera remanente la parte no comprometida del presupuesto de la obra benéfico-social. El importe total del remanente no podrá superar, el 20% del presupuesto anual del ejercicio, salvo autorización expresa del Departamento de Hacienda y Administración Pública.

24. artikulua. Kuantifikazioa eta informazioa

Sección Segunda.– Obra benéfico-social de las cajas de ahorros domiciliadas fuera de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Egoitza soziala Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo izan arren bertan jarduten duten aurrezki-kutxek Autonomia Erkidegoan bertan garatzen duten ongintzarako eta gizarte-ekintzarako obrari dagozkion gastu eta inbertsioak egingo dituzte. Hauen zenbatekoa ongintzarako eta gizarte-ekintzarako obrari dagokion aurrekontuaren zati bat izango da, gutxienez, Euskal Autonomia Erkidegoan kutxako guztizkoarekiko eskuratu dituzten besteren baliabideen araberakoa.

Artículo 24. Cuantificación e información.

Aurrezki-kutxa horiek urte bakoitzeko lehen hiruhilekoan honako informazioaren berri eman beharko diote Ogasun eta Herri Administrazio Sailari:

Las cajas de ahorros con domicilio social fuera de la Comunidad Autónoma de Euskadi que operen en Euskadi, deberán realizar gastos o inversiones correspondientes a su obra benéfico-social en la Comunidad Autónoma, cuya cuantía será, como mínimo, la parte de su presupuesto anual de obra benéfico-social proporcional a los recursos ajenos captados en Euskadi con respecto al total de la caja.

a) Kutxan dauden besteren baliabide guztien urteko bolumena.

Las mencionadas cajas de ahorros deberán remitir al Departamento de Hacienda y Administración Pública, dentro del primer trimestre de cada año, la siguiente información:

b) Euskal Autonomia Erkidegoan eskuratu dituen besteren baliabideen urteko bolumena.

a) Volumen anual de recursos ajenos totales de la caja.

c) Urte bakoitzean ongintzarako eta gizarte-ekintzarako obrari dagokion urteko aurrekontu guztiaren zenbatekoa.

b) Volumen anual de recursos ajenos captados en Euskadi.

d) Euskal Autonomia Erkidegoan egin beharreko ongintzarako eta gizarte-ekintzarako obrari dagokion urteko aurrekontu guztiaren zenbatekoa.

c) Importe del presupuesto total anual de obra benéfico-social de cada año.

e) Euskal Autonomia Erkidegoan egin beharreko ongintzarako eta gizarte-ekintzarako obrari dagokion aurrekontuaren likidazioa, aurreko ekitaldikoa.

d) Importe del presupuesto anual de obra benéfico-social a realizar en Euskadi.

III. KAPITULUA.– INFORMAZIOA

25. artikulua.– Egoitza soziala Euskal Autonomia Erkidegoan duten aurrezki-kutxek igorri beharreko informazioa

e) Liquidación del presupuesto de obra benéfico-social a realizar en Euskadi, correspondiente al ejercicio anterior.

CAPÍTULO III.– INFORMACIÓN

1. Egoitza soziala Euskal Autonomia Erkidegoan duten aurrezki-kutxek epe eta baldintza berak izango dituzte Ogasun eta Herri Administrazio Sailari honakoak helarazteko: Espainiako Bankura nahitaez igorri beharreko informazioa eta Sail horrek beren jarduera, kudeaketa eta egoera ekonomikoari buruz eskatzen dizkien beste informazio eta agiri.

Artículo 25. Información a remitir por las cajas de ahorros domiciliadas en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2. Seihileko natural bakoitza amaitu eta hurrengo hilean aurrezki-kutxek Kontrol Batzordearen bidez Ogasun eta Herri Administrazio Sailera kutxa kudeatzeari buruzko txostena igorriko dute eta bertan 3/1991 Legeko 17. artikuluak ezartzen dituen helmen-eremua eta gutxieneko edukia adierazi beharko dira. Ogasun eta Herri Administrazio Sailak kudeaketa-txosten horren helmen-eremua eta edukia zehaztu ahal izango ditu.

1. Las cajas de ahorros con domicilio social en Euskadi remitirán al Departamento de Hacienda y Administración Pública, en los mismos plazos y con las mismas características, la información de remisión obligatoria al Banco de España, así como cuanta información y documentación les sea solicitada por el citado Departamento sobre su actividad, gestión y situación económica.

3. Urtero, aurrezki-kutxek kutxaren gobernu-txostena egingo dute eta Ogasun eta Herri Administrazio Sailak urteko lehen hiruhilekoan izango du honen berri. Txosten honek kutxako gobernu-sistemaren egitura eta praktikan duen funtzionamendua zehatz-mehatz agertuko ditu.

2. En el mes siguiente a la finalización de cada semestre natural, a través de la Comisión de Control, las cajas de ahorros remitirán al Departamento de Hacienda y Administración Pública, un informe de la gestión de la caja con el alcance y el contenido mínimo que establece el artículo 17 de la Ley 3/1991. El Departamento de Hacienda y Administración Pública podrá concretar el alcance y contenido del informe de gestión.

Edonola ere, gobernu-txostenak gutxienez honakoak jasoko ditu:

3. Anualmente, las cajas de ahorros deberán realizar un informe de gobierno de la caja que será comunicado, dentro del primer trimestre del año, al Departamento de Hacienda y Administración Pública. Dicho informe deberá ofrecer una explicación detallada de la estructura del sistema de gobierno de la caja y de su funcionamiento en la práctica.

a) Kutxaren administrazio-egitura;

En todo caso el informe de gobierno contendrá como mínimo:

b) Zergapeko eragiketak eta taldebarneko eragiketak;

a) La estructura de administración de la caja;

c) Arriskuak kontrolatzeko sistema; eta

b) Las operaciones vinculadas y las operaciones intragrupo;

d) Gobernu-organoen funtzionamendua.

c) El sistema de control de riesgos; y

Txostena argitaratu egingo da eta Batzar Nagusian ordezkari diren guztien eskura egongo da.

d) El funcionamiento de los órganos de gobierno.

Ogasun eta Herri Administrazio Sailak gobernu-txostenaren helmen-eremua eta edukia zehaztu ahal izango ditu.

El informe será objeto de publicación, debiendo facilitarse su disposición a todos los representantes en la Asamblea General.

26. artikulua.– Egoitza soziala Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo duten aurrezki-kutxek igorri beharreko informazioa

El Departamento de Hacienda y Administración Pública podrá concretar el alcance y contenido del informe de gobierno.

Egoitza soziala Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo izan arren bertan bulegoak dituzten aurrezki-kutxek Autonomia Erkidegoan garatzen dituzten jarduera eta eragiketei buruz eskatzen zaien beste informazio igorri beharko dute Ogasun eta Herri Administrazio Sailera.

Artículo 26. Información a remitir por las cajas de ahorros domiciliadas fuera de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

IV. TITULUA.– GOBERNU-ORGANOAK ETA

HAUTESKUNDE-PROZESUAK

Las cajas de ahorros domiciliadas fuera de la Comunidad Autónoma de Euskadi y que tengan oficinas en Euskadi están obligadas a facilitar al Departamento de Hacienda y Administración Pública, cuanta información se les solicite en relación con las actividades y operaciones realizadas en la Comunidad Autónoma.

I. KAPITULUA.– PRINTZIPIO OROKORRAK
TÍTULO IV.– ÓRGANOS DE GOBIERNO

27. artikulua. Hauteskunde-prozesuen hasiera

Y PROCESOS ELECTORALES

CAPÍTULO I.– PRINCIPIOS GENERALES

1. Administrazio Kontseiluak erabakiko du gobernu-organoetako kideak hautatu eta izendatzeko prozesuak noiz hasiko diren. Erabakia Kontrol Batzordeko lehendakariari eta Ogasun eta Herri Administrazio Sailari jakinaraziko zaie, hartu eta hurrengo hiru egunen barruan.

Artículo 27. Iniciación de los procesos electorales.

2. Aurreko idatz-zatian aurreikusitakoa beteko ez balitz, Kontrol Batzordeak dagozkion betebeharrak bete ditzala eskatuko dio Administrazio Kontseiluari eta honen berri emango dio Ogasun eta Herri Administrazio Sailari.

1. El Consejo de Administración acordará la iniciación de los procesos de elección y designación de los miembros de los órganos de gobierno. El acuerdo deberá comunicarse al Presidente de la Comisión de Control y al Departamento de Hacienda y Administración Pública, dentro de los tres días siguientes a su adopción.

3. Hauteskunde-prozesua hasteko erabakia Administrazio Kontseiluari jakinarazi ondoren, Kontrol Batzordeak hamar eguneko epea izango du bilkura egin eta Hauteskunde Batzorde gisa eratzeko. Egun horretatik aurrera hasiko da gobernu-organoetako kideak hautatu eta izendatzeko prozesua. Bilkura horretan hauteskunde-egutegia onetsiko da.

2. En el supuesto de inobservancia de lo previsto en el apartado anterior, la Comisión de Control requerirá al Consejo de Administración para que proceda al cumplimiento de sus obligaciones e informará al Departamento de Hacienda y Administración Pública.

4. Egutegi honetan hauteskunde-prozesuetako ekintza guztiak zehaztuko dira eta erreklamazio posibleak egiteko epean aurreikusiko dira. Hauteskunde-prozesua hasten den egunetik amaitzen denera bitartean gehienez ere lau hilabeteko epea egongo da. Batzar Nagusiak kargua utzi behar dutenen agintaldia amaitzean ospatuko du gobernu-organoetako kide berriak izendatzeko bilkura.

3. Una vez comunicado por el Consejo de Administración el acuerdo de inicio de cada proceso electoral, la Comisión de Control se constituirá, en el plazo de diez días, en Comisión Electoral en sesión convocada al efecto, que marcará el inicio del proceso de elección y designación de los miembros de los órganos de gobierno. En dicha sesión se aprobará el calendario electoral.

5. Hauteskunde Batzordeari dagokio hauteskunde-egutegian ezarritako epeak betetze aldera hauteskunde-prozedurako fase ezberdinak behar bezala egiten direla zaintzea, bai eta hauteskunde-prozesuak erregulatzen dituen araudia betetzen dela zaintzea ere.

4. El calendario deberá detallar la totalidad de los actos que integran los procesos electorales, previendo los plazos para la formulación de posibles reclamaciones. Desde la fecha de inicio del proceso electoral hasta su finalización, no podrá transcurrir un plazo superior a cuatro meses, teniendo en cuenta que la sesión de la Asamblea General en la que hayan de ser designados nuevos miembros de los órganos de gobierno, deberá celebrarse al término del mandato de aquellos que hayan de cesar por la finalización del plazo para el que hubiesen sido nombrados.

28. artikulua. Hauteskunde-prozesua babestea

5. Corresponderá a la Comisión Electoral velar por que las diversas fases del procedimiento electoral se lleven a cabo con la debida diligencia para asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos en el calendario electoral, así como por el cumplimiento de la normativa reguladora de los procesos

1. Ogasun eta Herri Administrazio Sailak hauteskunde-prozesuari buruzko oinarrizko agiriak egoki eginda daudela egiaztatuko du eta 3/1991 Legean, dekretu honetan eta estatutuetan zein hauteskunde-prozesuari buruzko erregelamenduetan aurreikusten diren hauteskunde-prozesuko arauak betetzen dira zainduko du. Hala badagokio, arlo honetan indarreko arautegian ezartzen diren zehapenak jarriko ditu, zehapen oso larriak izan ezik, hauek Gobernu Kontseiluari baitagozkio.

electorales.

2. Hauteskunde Batzordeko lehendakariak Ogasun eta Herri Administrazio Sailari jakinaraziko dizkio hauteskunde eta izendapenen emaitzak. Halaber, aplikatzen den arautegiarekin bat etorriz beharrezkoak diren bestelako jakinarazpenak ere egingo ditu, hamar eguneko epean, sortzen diren egunaren biharamunetik zenbatzen hasita. Epe berean, gobernu-organoetan gerta daitezkeen kargu-uzte eta ordezkapenen berri ere emango du.

Artículo 28. Tutela del proceso electoral.

3. Ogasun eta Herri Administrazio Sailak, Hauteskunde Batzordeak hala proposatuta, hauteskunde-prozesua hastea, bertan behera uztea edota guztiz zein partzialki etetea erabaki dezake aplikagarria den arautegia betetzen ez dela edo hauteskunde-prozesuaren garapenean eragina duten bestelako gorabeherak daudela antzematen badu.

1. El Departamento de Hacienda y Administración Pública verificará la correcta elaboración de la documentación básica del proceso electoral y velará por el cumplimiento de las normas sobre proceso electoral previstas en la Ley 3/1991, en el presente Decreto y en los estatutos y reglamentos de procedimiento electoral imponiendo, en su caso, las sanciones establecidas en la normativa vigente al respecto, salvo la imposición de las sanciones muy graves que corresponderá al Consejo de Gobierno.

4. Hauteskunde Batzordeak ebatziko ditu gobernu-organoetako hauteskunde-prozesuekin erlazionatutako erreklamazioak.

2. El Presidente de la Comisión Electoral deberá informar al Departamento de Hacienda y Administración Pública del resultado de las elecciones y designaciones, así como remitir cualesquiera otras comunicaciones que resulten exigibles de conformidad con la normativa aplicable, en el plazo de diez días, contados a partir del día siguiente a aquél en que se produzcan. En el mismo plazo informará de los ceses y sustituciones que se produzcan en los órganos de gobierno.

II. KAPITULUA.– BATZAR NAGUSIA

Lehen atala.– Xedapen orokorrak

3. El Departamento de Hacienda y Administración Pública podrá acordar, a propuesta de la Comisión Electoral, la iniciación, así como la anulación o suspensión, total o parcial, del proceso electoral, cuando observe incumplimiento de la normativa aplicable u otro tipo de irregularidades que afecten gravemente al desarrollo del proceso electoral.

29. artikulua. Prozesuetako oinarrizko dokumentazioa eta erreferentzi datak

4. La Comisión Electoral resolverá las reclamaciones que se presenten en relación con los procesos electorales de los órganos de gobierno.

CAPÍTULO II.– ASAMBLEA GENERAL.

1. Aurrezki-kutxek hauteskunde-prozesuetako oinarrizko dokumentazioa prestatuko dute. Honakoa izango da: 3/1991 Legean eta dekretu honetan aipatu bezala, ezarle, bulego eta udalerrien zerrendak, gordailuak, biztanle kopurua eta mugapeak; bai eta hauteskunde-prozesua behar bezala gara dadin beharrezkoa den beste edozein datu ere. Datu hauek hauteskunde-prozesua hasi aurreko hilaren azken egunekoak izango dira.

Sección Primera.– Disposiciones comunes.

2. Ezarleen zerrenda kontu-zerrendan oinarrituz prestatuko da. Ezarleak behin baino ez dira agertuko, titulartzat dituzten kontuen kopurua edozein dela ere. Ezarleen zerrendan hautagarritasun-betekizunak betetzen dituzten eta, indarreko arautegiaren arabera, bateraezintasun-egoeran ez dauden ezarleak aipatuko dira. Ezarleen zerrenda probintzi, lurralde historiko, eskualde edo hiriburu-barrutika egingo da, edota estatutuek zein hauteskunde-prozedurari buruzko erregelamenduek zehazten dituzten beste mugape batzuen arabera.

Artículo 29. Documentación básica y fecha de referencia para los procesos.

3. Bulegoen zerrenda udalerrika egiteko Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrezki Kutxen Erregistroan ziurtagiria eskatuko da. Era berean, zerrenda horretan udalerri bakoitzean dauden bulego guztietako ezarleen kopurua adieraziko da. Hauteskunde-prozesua hasi eta hamar eguneko epean, bulegoen zerrenda udalerrika bertan aipatzen diren udal-korporazio guztiei helaraziko zaie, 3/1991 Legeko 38. artikuluan, 4. idatz-zatiko a) letraren lehen paragrafoko azken intzisoak aurreikusten duen taldekatzeko aukeraren ondoreetarako.

1. Las cajas de ahorros elaborarán la documentación básica del proceso electoral que consistirá en las relaciones de impositores, oficinas y municipios, los depósitos, número de habitantes, las circunscripciones a que se refiere la Ley 3/1991 y el presente Decreto, así como cualquier otro dato necesario para una correcta ejecución del proceso electoral, que serán los correspondientes al último día del mes anterior al de inicio del proceso electoral.

4. Aurrezki-kutxetako gordailuak onetsitako azken balantzekoak izango dira eta autonomia-erkidego bakoitzari bere lurralde-eremuan dauden bulegoei dagozkienak emango zaizkio.

2. La relación de impositores se confeccionará a partir del listado de cuentas. Los impositores aparecerán relacionados una sola vez, con independencia del número de cuentas del que pudieran ser titulares. La relación de impositores incluirá a aquellos impositores que cumplan los requisitos de elegibilidad y no estén incursos en ninguna causa de incompatibilidad, de acuerdo con la normativa vigente. La relación de impositores se confeccionará por provincias, territorios históricos, comarcas, distritos de capitales o por otras circunscripciones que determinen los estatutos o los reglamentos de procedimiento electoral.

5. Autonomia-erkidegoetako biztanleen kopurua eskura dagoen azken errolda ofizialekoa izango da, Estatistikako Institutu Nazionalak prestatua.

3. Para la elaboración de la relación de oficinas por municipios se solicitará certificación del Registro de Cajas de Ahorro de Euskadi. Asimismo, la citada relación contendrá el número de impositores del total de oficinas de cada municipio. La relación de oficinas por municipios se remitirá, en el plazo de diez días desde el inicio del proceso electoral, a todas las corporaciones municipales incluidas en la misma, a los efectos de la posibilidad de agrupación prevista en el último inciso del primer párrafo de la letra a) del apartado 4 del artículo 38 de la Ley 3/1991.

6. Aurrezki-kutxek aurreko idatz-zatietan aipatzen den oinarrizko dokumentazioa helaraziko dioten Hauteskunde Batzordeari hau eratzen den egunean.

4. Los depósitos de la caja de ahorros serán los correspondientes al último balance aprobado, adjudicando a cada una de las comunidades autónomas, los depósitos correspondientes a las oficinas abiertas en su territorio.

30. artikulua. Hautaketak eta zozketak

5. El número de habitantes de comunidades autónomas será el correspondiente al último censo oficial disponible, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística.

1. Ezarle eta langileen ordezkaritzan jardungo duten kontseilari orokorrak lau urtean behin hautatuko dira.

6. Las cajas de ahorros proporcionarán la documentación básica a que se refieren los apartados anteriores a la Comisión Electoral, en la fecha de constitución de ésta.

2. Lau urtean behin zehaztuko dira 3/1991 Legeko 38. artikuluan, 4. idatz-zatiko a) letran, aipatzen diren kontseilari orokorrak izendatuko dituzten udalerriak, eta udalerri edo udalerri-multzo bakoitzak izendatu beharreko kontseilu orokorren kopurua eta ordena.

Artículo 30. Elecciones y sorteos.

3. Lau urtean behin zehaztuko dira, baita ere, 3/1991 Legeko 38. artikuluan, 4. idatz-zatiko b) letran, aipatzen diren kontseilari orokorrak izendatzeko udalerriak eta horiek izendatzeko ordena.

1. Los consejeros generales representantes de los impositores y de los empleados se elegirán cada cuatro años.

4. Batzar Nagusia osatuko duten kideak zehazteko zozketak notario aurrean ospatuko dira.

2. La determinación de los municipios que deban designar los consejeros generales a que se refiere la letra a) del apartado 4 del artículo 38 de la Ley 3/1991, así como del número de consejeros generales a designar por cada municipio o, en su caso, agrupación de municipios, y del orden en el que deben designarse, se realizará cada cuatro años.

31. artikulua. Agintaldiaren iraupena eta berrautapena

3. La determinación de los municipios que deban designar los consejeros generales a que se refiere la letra b) del apartado 4 del artículo 38 de la Ley 3/1991, y del orden en que deben designarse, se realizará cada cuatro años.

Kontseilari orokorren agintaldiak lau urte iraungo ditu eta 3/1991 Legeko 41. artikuluko 1. eta 4. idatz-zatiek ezartzen dituzten baldintzetan berrautatu ahal izango dira.

4. Los sorteos que se celebren para determinar los miembros que han de componer la Asamblea General se efectuarán ante notario.

32. artikulua. Errebokaezintasuna

Artículo 31. Duración del mandato y reelección.

Kontseilari orokorren izendapena ezeztaezina izango da, 3/1991 Legeko 41. artikuluko 2. eta 3. idatz-zatiek aurreikusitako kasuetan izan ezik.

La duración del mandato de los consejeros generales será de cuatro años, pudiendo ser reelegidos en las condiciones establecidas en los apartados 1 y 4 del artículo 41 de la Ley 3/1991.

33. artikulua. Batzar Nagusia berritzea

Artículo 32. Irrevocabilidad.

1. Kontseilari orokorrak bi urtean behin berrituko dira, lehendabizi erdia eta gero beste erdia, 3/1991 Legeko 34. artikuluan aurreikusten diren ordezkaritzen proportzionaltasuna errespetatuz.

El nombramiento de los consejeros generales será irrevocable, salvo en los supuestos previstos en los apartados 2 y 3 del artículo 41 de la Ley 3/1991.

2. 3/1991 Legeko 34.1 artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, erakunde fundatzaileetakoak diren kontseilari orokorrak bi urtean behin eta erakunde horiek izendatu ondoren Batzar Nagusian izango dira, lehendabizi erdia eta ondoren beste erdia.

Artículo 33. Renovación de la Asamblea General.

3. Ezarle eta langileen ordezkaritzan diharduten kontseilari orokorrak bi urtean behin Batzar Nagusian izango dira, lehendabizi erdia eta gero beste erdia, horiek hautatzeko ordenari jarraiki.

1. La renovación de los consejeros generales se efectuará por mitades, cada dos años, respetando la proporcionalidad de las representaciones previstas en el artículo 34 de la Ley 3/1991.

4. Lege horretako 30. artikuluko 2. eta 3. idatz-zatietan eta dekretu honetako 44. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, udal-korporazio jakinen ordezkaritzan diharduten kontseilari orokorrak bi urtean behin Batzar Nagusian izango dira, lehendabizi erdia eta ondoren beste erdia, ezarri den izendapen-ordenari jarraiki.

2. Los consejeros generales que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.1 de la Ley 3/1991, correspondan a las entidades fundadoras se integrarán, por mitades, en la Asamblea General, cada dos años, previa designación por las citadas entidades.

34. artikulua.– Plaza hutsak

3. Los consejeros generales representantes de los impositores y empleados se integrarán en la Asamblea General, por mitades, cada dos años, de acuerdo con el orden de elección de los mismos.

1. Kontseilari orokorrek beren agintaldia baino lehen hutsik uzten dituzten plazak aurrezki-kutxen estatutu eta erregelamenduetan ezartzen diren era eta baldintzetan beteko dira, 3/1991 Legean eta dekretu honetan xedatzen denarekin bat etorriz.

4. Los consejeros generales representantes de las corporaciones municipales determinadas de acuerdo con lo establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 30 y en el artículo 44 del presente Decreto, se integrarán en la Asamblea General, por mitades, cada dos años, de acuerdo con el orden de designación establecido.

2. Kontseilari orokorrak agintaldia amaitu baino lehen kargua uzten badu edo horretatik aldetzen bada, dagokion ordezkoak hartuko du horren lekua. Ondore hauetarako, zenbat titular hainbat ordezko hautatu edo izendatuko dira.

Artículo 34. Vacantes.

3. Hutsik geratzen diren plazak gehienez ere hilabeteko epean bete beharko dira, kargua uzten denetik zenbatzen hasita.

1. Las vacantes de consejeros generales que se produzcan antes del término del mandato para el que fueron nombrados deberán ser cubiertas, en la forma y condiciones que se establezcan en los estatutos o reglamentos de las cajas de ahorros, de acuerdo con lo establecido en la Ley 3/1991 y en el presente Decreto.

4. Plaza hutsak betetzen ditzuten kontseilari orokor berriak aurrekoen agintaldiaren gainerako denboraldirako izendatuko dira eta agintaldia amaitzean utzi beharko dute kargua.

2. En el caso de cese o separación del cargo de un consejero general antes del término de su mandato, será sustituido por el suplente que le corresponda. A estos efectos se elegirán o designarán tantos suplentes como titulares.

Bigarren atala.– Erakunde fundatzaileen ordezkaritzan jardungo duten kontseilari orokorrak

3. Las vacantes que se produzcan deberán ser cubiertas en el plazo máximo de un mes, contado desde la fecha del cese.

35. artikulua. Izendapena

4. Los nuevos consejeros generales así nombrados lo serán durante el período restante del mandato y cesarán en el cargo en la fecha que hubiera correspondido a quienes hayan sustituido.

1. Erakunde fundatzaileen ordezkaritzan jardungo duten kontseilari orokorrak erakunde horiek berak izendatuko dituzte zuzenean. Izendapen hau erakunde horri dagozkion barneko funtzionamendu-arauekin bat etorriz egingo da.

Sección Segunda.– Consejeros generales representantes de las entidades fundadoras.

Ondore horietarako, Hauteskunde Batzordeko lehendakaria erakunde fundatzaileekin harremanetan jarriko da ordezkari horiek kide izango dituen Batzar Nagusia ospatu baino, gutxienez, bi hilabete lehenago eta izendatu behar dituzten kontseilari orokorren kopurua adieraziko die.

Artículo 35. Designación.

2. Aurrezki-kutxak erakunde fundatzaile asko balitu, hauetako bakoitzak izenda ditzakeen kontseilari orokorren kopurua fundazio-itunetan xedatutakoarekin bat etorriz zehaztuko da, edo, itunik ez balego, euren artean adostu beharko dute. Adostasunik ez balego, banaketa parekidea egingo da.

1. Los consejeros generales representantes de las entidades fundadoras, serán designados directamente por las mismas. Dicha designación se efectuará de acuerdo con sus normas internas de funcionamiento.

36. artikulua. Izendapena jakinaraztea

A los citados efectos, el Presidente de la Comisión Electoral se dirigirá a las entidades fundadoras, con al menos dos meses de antelación a la celebración de la Asamblea General en la que hayan de integrarse sus representantes, indicándoles el número de consejeros generales que les corresponda designar.

1. Erakunde fundatzaileek Hauteskunde Batzordeko lehendakariari kontseilari orokorren izendapena jakinaraziko diote horiek parte hartuko duten Batzar Nagusia ospatu baino gutxienez hamabost egun lehenago. Jakinarazpenarekin batera, honakoak aurkeztuko dira: akordioaren egiaztagiria, izendatutakoen onarpena eta kontseilari orokor izateko legez ezartzen diren betekizunak betetzen dituztela eta karguan jarduteko indarreko legerian ezartzen diren baterazintasun-egoeretan ez daudela zehazten duten adierazpenak.

2. Si la caja de ahorros tuviese pluralidad de entidades fundadoras, el número de consejeros generales designables por cada una de aquéllas, será determinado conforme a lo dispuesto en los pactos fundacionales y, en su defecto, por acuerdo entre las mismas. Si no lo hubiere, se realizará un reparto paritario.

2. Epe hori betetzen ez bada, izendatutakoak Batzar Nagusitik kanpo geratuko dira eta, ondorioz, baita Administrazio Kontseiluko mahaikideak eta Kontrol Batzordeko kideak aukeratzeko hautagai-zerrendetatik ere. Kontseilari orokor berriak erakunde fundatzaileek izendatu dituztela jakinarazten dutenetik izango dira Batzar Nagusiaren parte. Agintaldiaren iraupenari dagokionez, hasierako data parte hartu beharko luketen Batzarra ospatzen den eguna izango da.

Artículo 36. Notificación de la designación.

Hirugarren atala.– Ezarleen ordezkaritzan jardungo duten kontseilari orokorrak

1. Las entidades fundadoras notificarán al Presidente de la Comisión Electoral, la designación de los consejeros generales, al menos con quince días de antelación a la celebración de la Asamblea en la que éstos hayan de integrarse, adjuntando certificación del acuerdo, aceptación de los designados, así como declaración de que concurren en ellos los requisitos legalmente exigidos para ser consejero general y de no hallarse incursos en ninguna causa de incompatibilidad para el ejercicio del cargo de las establecidas en la legislación vigente.

37. artikulua. Esleipena autonomia-erkidegoka.

2. El incumplimiento de dicho plazo impedirá la inclusión de los designados en la Asamblea General y, consecuentemente, en las candidaturas para la elección de los vocales del Consejo de Administración y miembros de la Comisión de Control, integrándose en la Asamblea General a partir del momento de la notificación de su designación por las entidades fundadoras. A efectos de duración del mandato se contará como fecha inicial la de la Asamblea en la que hubieran debido integrarse.

3/1991 Legeko 36. artikuluko 3. idatz-zatian ezarritakoaren ondoreetarako, idatz-zati horretan aipatzen den kalkulua egin ondoren, autonomia-erkidego bakoitzari dagokion kontseilari orokorren kopurua honela esleituko da:

Sección Tercera.–Consejeros generales representantes de los impositores.

a) Autonomia-erkidegoak handienetik txikienera ordenatuko dira, ezarritako banaketa proportzionaletik lortzen den emaitzaren arabera.

Artículo 37. Asignación por comunidades autónomas.

b) Autonomia-erkidego bakoitzari hasieran ordezkarien kopuru bat emango zaio, emaitza horren zati osoari dagokiona, eta banatu beharreko kopurua osatu arteko gainerakoak, berriz, emaitzaren zati hamartarra izango dira, orden beherakorrean

A los efectos de lo establecido en el apartado 3 del artículo 36 de la Ley 3/1991, la asignación de los consejeros generales que corresponda a cada comunidad autónoma se realizará, una vez efectuado el cálculo a que se refiere el citado apartado, de la siguiente forma:

38. artikulua. Konpromisarioak hautatzea

a) Se ordenarán las comunidades autónomas de mayor a menor, en función del resultado del reparto proporcional establecido.

1. Autonomia-erkidego bakoitzari dagozkion ezarleen ordezkaritzan jardungo duten kontseilari orokorrak konpromisarioek hautatuko dituzte. Horretarako, talde horrek aukeratu beharreko kontseilari orokor bakoitzeko hogei konpromisario hautatuko dira.

b) A cada comunidad autónoma le será inicialmente asignado un número de representantes idéntico al que corresponda a la parte entera del citado resultado y el resto de representantes hasta completar el número a distribuir, se asignará en función de la parte decimal del citado resultado, en orden decreciente.

2. Hauteskunde-prozeduraren estatutuek edo arautegiek irizpideak jaso beharko dituzte gordailuen titulartasun anizkoitzeko edo banatuko egoerak ebazteko, kontu bakoitzeko ezarle bakarra izendatze aldera. Era berean, jaso beharko dituzte bulego batean edo batzuetan hainbat kontu irekitzen direneko egoera, ezarle bakoitzak kontu bakar batengatik parte har dezan hauteskunde-prozesuetan.

Artículo 38. Elección de compromisarios.

3. Hauteskunde-prozeduraren estatutuek edo arautegiek ezarleen zerrendaren argitalpena emateko epea eta prozedura finkatuko dute, eta erreklamazioen araubidea arautuko dute.

1. Los consejeros generales en representación de los impositores que correspondan a cada comunidad autónoma, se elegirán por compromisarios. A estos efectos, se elegirán veinte compromisarios por cada consejero general a elegir por este grupo.

4. Konpromisarioak notario aurrean eta jendaurrean egindako zozketaren bidez hautatuko dira, barruti bakoitzeko ezarle-kopuruaren arabera.

2. Los estatutos o reglamentos de procedimiento electoral deberán contener los criterios para resolver los supuestos de titularidad múltiple o dividida de los depósitos con el fin de designar un solo impositor por cada cuenta. También deberán contemplar los supuestos de apertura de varias cuentas en una o varias oficinas a fin de que cada impositor participe en los procesos electorales por una sola cuenta.

5. Hauteskunde Batzordeak konpromisario bakoitzari jakinaraziko dio hautatua izan dela, eta, horrek berariaz uko egiten ez badio, hautapena onartzen duela joko da. Batzorde horrek, egin beharreko ordezkapenak egin ondoren, eta ondorio horretarako hauteskunde-prozeduraren estatutuetan edo arautegietan ezarritako irizpideei jarraiki, konpromisarioen zerrenda prestatuko du. Zerrenda hori behin betikoa dela joko da erreklamazioen gaineko ebazpena eman ondoren –baldin eta erreklamaziorik aurkezten bada–.

3. Los estatutos o los reglamentos de procedimiento electoral establecerán el plazo y los procedimientos por los que se dará publicidad a la relación de impositores y regularán el régimen de reclamaciones.

39. artikulua. Hautagai-zerrendak

4. La elección de compromisarios se efectuará mediante sorteo público ante notario, en proporción al número de impositores de cada circunscripción.

1. Konpromisarioak izendatu ondoren, Hauteskunde Batzordeak ezarleen ordezkaritzan jardungo duten kontseilari orokorrak hautatzeko bilkurarako dei egingo du. Hauteskundeak egin baino hamabost egun lehenago gutxienez, Hauteskunde Batzordeak ezarleen zerrenda jarriko du kutxako bulegoetan, hautagai-zerrendak aurkeztu dituzten pertsonen eskura, eta konpromisarioen behin betiko zerrenda emango die, hauteskunde-prozeduraren arautegiek ezarritako eran. Konpromisarioen zerrendan, honakoak baizik ez dira jasoko: konpromisarioen izena, abizenak, Nortasun Agiriaren Txartela eta helbidea.

5. La Comisión Electoral notificará a cada uno de los compromisarios su elección como tal, entendiéndose que acepta si no renuncia de forma expresa. Dicha Comisión, realizadas las sustituciones necesarias, de acuerdo con los criterios que, a tal efecto, se establezcan en los estatutos o reglamentos de procedimiento electoral, elaborará una lista de compromisarios, la cual, una vez resueltas las reclamaciones que, en su caso, se formulen, se elevará a definitiva.

2. Hauteskunde-prozeduraren estatutuek edo arautegiek ezar dezakete hautagai-zerrendak probintzien, lurralde historikoen, eskualdeen, hiriburu-barrutien edo beste barruti batzuen arabera aurkezteko aukera; horien bidez hautatuko dira ezarleen kopuruaren arabera tokatzen zaizkien kontseilari orokorrak.

Artículo 39. Candidaturas.

3. Hautatuak izateko baldintzak betetzen dituzten ezarleak, bateraezintasunerako egoeretan sartuta ez badaude eta dagokion barrutian badute ohiko bizitokia, kontseilari orokorren hauteskundeetara aurkeztu ahal izango dira.

1. Designados los compromisarios, la Comisión Electoral convocará la sesión para la elección de los consejeros generales representantes de los impositores. Al menos con quince días de antelación a la fecha de celebración de la elección, la Comisión Electoral pondrá, en las oficinas de la caja, a disposición de las personas que hayan presentado candidaturas, la relación de impositores y facilitará la lista definitiva de compromisarios, en la forma que determinen los reglamentos de procedimiento electoral. En la lista de compromisarios se hará constar exclusivamente el nombre, apellidos, Documento Nacional de Identidad y domicilio de los mismos.

4. Zerrendaburu agertzen den pertsonak aurkeztuko dizkio hautagai-zerrendak Hauteskunde Batzordeari, hauteskunde-prozeduraren arautegiak ezarritako lekuan eta epean. Hautagai-zerrenda bakoitzaren aldamenean, hautesleen onarpena jaso beharko da. Halaber, jaso beharko da hautesleak beste hautagai-zerrenda batean parte hartzen ez duela, eta ezarleen ordezkaritzan jardungo duen kontseilari orokorra izateko legeak eskatzen dituen baldintza guztiak ezagutzen eta betetzen dituela dioen adierazpena. Hautagai-zerrendak zerrenda itxietan aurkeztuko dira, eta zerrenda horietako hautagai titularren eta ordezkoen kopuruak barruti bakoitzak duen kopuruaren parekoa izan beharko du.

2. Los estatutos o reglamentos de procedimiento electoral preverán la presentación de candidaturas por provincias, territorios históricos, comarcas, distritos de capitales o por otras circunscripciones, por las que se elegirán los consejeros generales que proporcionalmente les corresponda, en función del número de impositores.

5. Hauteskunde Batzordeak akatsen edo okerren bat antzematen badu hautagai-zerrenda batean, zerrendaburuari jakinaraziko dio, eta, horrek, akatsa zuzendu beharko du, hauteskunde-prozeduraren arautegiak ezarritako gehienezko epean. Epe horretan zuzentzen ez badu, hautagai-zerrenda deuseztatuko da. Hautagai-zerrendak baliogabetzeko deuseztatze arrazoitua beharko da, eta Batzar Orkoorrari horren berri eman beharko zaio.

3. Podrán presentarse a la elección de consejeros generales los impositores que cumplan los requisitos de elegibilidad, no estén incursos en ninguna causa de incompatibilidad y tengan su residencia habitual en la circunscripción de que se trate.

40. artikulua. Kontseilari orokorrak hautatzea

4. Las candidaturas se presentarán a la Comisión Electoral por la persona que encabece la lista en lugar y plazo establecidos en el reglamento de procedimiento electoral. Junto a cada candidatura deberá figurar la aceptación de los candidatos, así como su declaración de no participar en ninguna otra candidatura y de conocer y cumplir todos los requisitos legalmente exigidos para acceder a la condición de consejero general representante de los impositores. Las candidaturas se presentarán en listas cerradas y contendrán igual número de candidatos titulares al que haya de en cada circunscripción, e igual número de suplentes.

1. Kontseilari orokorrak eta kopuru bereko ordezkoak ekintza bakar batean hautatuko dira, konpromisarioen bozketa pertsonalaren eta isilpekoaren bidez. Bozketa hori hautatuak suertatzen direnen lehen erdiak osatu behar duen Batzar Orokorra egin baino hamabost egun lehenago egin beharko da gutxienez.

5. En el caso de que la Comisión Electoral aprecie deficiencias o irregularidades en alguna candidatura, se comunicará al cabeza de lista de la misma para que, en el plazo máximo que establezca el reglamento de procedimiento electoral, se proceda a su subsanación. De no subsanarse en plazo, quedará anulada la candidatura. La anulación de candidaturas deberá ser motivada, debiendo informar a la Asamblea General.

2. Kontseilari orokorrei hautagai-zerrenda bakoitzak jasotako boto-kopuruaren arabera esleituko zaie postua barruti bakoitzean. Emandako boto baliodunen ehuneko bosta gutxienez lortzen ez duten hautagai-zerrendak ez dira aintzat hartuko. Hauteskunde-prozeduraren arautegiek biribiltze-arauak, eta hautatutako hautagaiak zehazteko eta zein hurrenkeran izan diren hautatuak finkatzeko irizpideak jaso beharko dituzte.

Articulo 40. Elección de consejeros generales.

Laugarren atala.– Enplegatuen ordezkaritzan jardungo duten kontseilari orokorrak.

1. La elección de los consejeros generales y de sus suplentes en igual número, se efectuará en un único acto mediante votación personal y secreta de los compromisarios con al menos quince días de antelación a la celebración de la Asamblea General en la que hayan de integrarse la primera mitad de los que resulten elegidos.

41. artikulua. Hautatzea

2. La asignación de puestos de consejeros generales, en cada circunscripción, se efectuará en proporción al número de votos obtenidos por cada candidatura. No serán tenidas en cuenta aquellas candidaturas que no obtengan, por lo menos, el 5 por ciento de los votos válidos emitidos. Los reglamentos de procedimiento electoral deberán contener las reglas de redondeo y los criterios para la determinación precisa de los candidatos elegidos y de su orden de elección.

Enplegatuen ordezkaritzan jardungo duten kontseilari oorkorrak enplegatuen legezko ordekariek hautatuko dituzte sistema proportzionalaren bidez. Hauteskunde-prozesua hasten den egunean, kontseilari orokorrek hiru urteko antzinatasuna izan beharko dute gutxienez kutxako plantillan. Horretarako, Hauteskuden Batzordeko lehendakaria enplegatuen legezko ordezkariei zuzenduko zaie eta hautatu behar dituzten kontseilari nagusien kopurua adieraziko die. Hautatuak suertatzen direnen lehen erdiak osatu behar duen Batzar Orokorra egin baino bi hilabete lehenago gutxienez adierazi beharko die hori.

Sección Cuarta.– Consejeros generales representantes de los empleados.

42. artikulua. Hautaketa jakinaraztea

Artículo 41. Elección.

1. Langileen ordezkaritzan jardungo duten kontseilari orokorren hautaketa Hauteskunde Batzordeko lehendakariari jakianarazi beharko zaio, hautatutakoek osatu behar duten Batzar Orokorra egin baino gutxienez hamabost egun lehenago. Jakinarazpen horrekin batera jaso beharko dituzte hautaketen emaitzak, hautatutakoen onarpena, eta, halaber, legeak kontseilari orokor izateko eskatutako baldintzak betetzen dituztela eta, orobat, karguan aritzeko indarreko legeriak jasotako bateraezintasuneko egoeretan sartuta ez daudela dioen adierazpena.

Los consejeros generales representantes del personal serán elegidos mediante sistema proporcional por los representantes legales de los empleados, y habrán de tener, como mínimo, una antigüedad de tres años en la plantilla de la caja a la fecha de inicio del proceso electoral. A estos efectos, el Presidente de la Comisión Electoral se dirigirá a los representantes legales de los empleados, con al menos dos meses de antelación a la celebración de la Asamblea General en que hayan de integrarse la primera mitad de los que resulten elegidos, indicándoles el número de consejeros generales que les corresponda elegir.

2. Epe hori bete ezik, hautatutakoak ezin izango dira Batzar Orokorrean sartu, eta, hortaz, ezta Administrazio Kontseiluko kideen eta Kontrolerako Batzordeko kideen hautaketarako hautagai-zerrendan ere. Enplegatuen legezko ordezkariek hautatutakoari aukeratu dutela jakiarazten dion momentutik, hautatua Batzar Orokorrean sartuko da. Agintaldiaren iraupenaren ondorioetarako, hautatuek osatu behar duten Batzarra egiten den eguna izango da hasierako eguna.

Artículo 42. Notificación de la elección.

Bosgarren atala.– Udal korporazioen ordezkari diren kontseilari nagusiak.

1. La elección de los consejeros generales representantes del personal deberá ser notificada al Presidente de la Comisión Electoral con una antelación de, al menos, quince días a la celebración de la Asamblea General en la que éstos hayan de integrarse, adjuntando certificación del resultado de la elección, aceptación de los elegidos, así como declaración de que concurren en ellos los requisitos legalmente exigidos para ser consejero general y de no hallarse incursos en ninguna causa de incompatibilidad para el ejercicio del cargo de las establecidas en la legislación vigente.

43. artikulua. Autonomi erkidegoen araberako banaketa.

2. El incumplimiento de dicho plazo impedirá la inclusión de los elegidos en la Asamblea General y consecuentemente en las candidaturas para la elección de los vocales del Consejo de Administración y miembros de la Comisión de Control, integrándose en la Asamblea General a partir del momento de la notificación de su elección por los representantes legales de los empleados. A efectos de duración del mandato se contará como fecha inicial la de la Asamblea en la que hubieran debido integrarse.

3/1991 Legearen 38. artikuluko 3. idatz-zatian ezarritakoaren ondorioetarako, autonomi erkidego bakoitzari dagozkion kontseilari nagusiak honela banatuko dira, aipatutako idatz-zatian azaltzen den kalkulua egin ondoren:

Sección Quinta.–Consejeros generales representantes de las corporaciones municipales.

a) Autonomi erkidegoak goitik behera ordenatuko dira, banaketa proportzionalaren emaitzaren arabera.

Artículo 43.Asignación por comunidades autónomas.

b) Aipatutako emaitzaren zati osoari dagokion ordezkari kopurua emango zaio autonomi erkidego bakoitzari. Gainerako ordezkariak, banatu beharreko kopurura iritsi arte, emaitza horren zati dezimalaren arabera banatuko dira, goitik beherako ordenan.

A los efectos de lo establecido en el apartado 3 del artículo 38 de la Ley 3/1991, la asignación de los consejeros generales que corresponda a cada comunidad autónoma se realizará, una vez efectuado el cálculo a que se refiere el citado apartado, de la siguiente forma:

44 artikulua. Udal korporazioen izendapena

a) Se ordenaran las comunidades autónomas de mayor a menor, en función del resultado del reparto proporcional establecido.

Autonomi erkidego bakoitzerako, kontseilari nagusiak izendatzeko eskubidea duten udal korporazioak, hautapen bakoitzean, honela banatuko dira:

b) A cada comunidad autónoma le será inicialmente asignado un número de representantes idéntico al que corresponda a la parte entera del citado resultado y el resto de representantes hasta completar el número a distribuir se asignará en función de la parte decimal del citado resultado, en orden decreciente.

a) Kontseilari nagusien %50 udalerri bakoitzean irekita dauden bulego kopuruarekiko proportzioan banatuko da. Ondorio horietarako, udalerri bati baino gehiagori dagozkien bulegoak elkartu daitezke. Banaketa hau honela egingo da:

Artículo 44. Designación de corporaciones municipales.

Kalkulu hau egin behar da:

Para cada comunidad autónoma, la designación de las corporaciones municipales con derecho a nombrar consejeros generales, se realizará, en cada elección, de la siguiente forma:

Ai

a) El 50 por 100 de los consejeros generales, se distribuirá proporcionalmente al número de oficinas abiertas en cada municipio. A estos efectos podrán agruparse las oficinas correspondientes a varios municipios. Esta distribución se realizará con arreglo al siguiente procedimiento:

Xi= --------- x R, izanik:

Se efectuará el siguiente cálculo:

A

	 Ai

Xi: i udalerriari eman beharreko ordezkari kopurua.

Xi= --------- x R, siendo:

Ai: kutxak i udalerrian irekita daukan bulego kopurua.

	 A

A: banaketa honetan sar daitezkeen udalerrietan aurrezki kutxak irekita daukan bulego kopurua.

Xi, el número de representantes a asignar al municipio i.

R: izendatu beharreko ordezkari kopurua, banaketa honen arabera.

Ai, el número de oficinas abiertas de la caja en el municipio i.

Udal korporazio bakoitzari, hasiera batean, Xi-ren zati osoari dagokion ordezkari kopuru berbera emango zaio.

A, el número total de oficinas abiertas de la caja de ahorros en los municipios que puedan acceder al reparto.

%50 honetako gainerako ordezkariak, banatu beharreko kopurua osatzeraino, Xi-ren zati dezimalaren arabera banatuko da, beheranzko ordenan. Udalerri biri edo gehiagori zati dezimal berbera badagokie, beheranzko ordena horretan udalerri bakoitzak duen tokia udalerri bakoitzaren (edo udalerri talde bakoitzaren) ezarle kopuruaren arabera erabakiko da, goitik beherako ordenan.

R, el número de representantes a asignar, conforme a esta distribución.

b) Kontseilari nagusien gainerako %50 txandaren hurrenkeraz banatuko dira hautapen bakoitzean, honako prozedura hau betez:

A cada corporación municipal le será inicialmente asignado un número de representantes idéntico al que corresponde a la parte entera de Xi.

Kutxak bulegorik irekita daukan udalerrien zerrenda egingo da.

El resto de representantes de este 50% hasta completar el número a distribuir, se asignará en función de la parte decimal de Xi, en orden decreciente. En el supuesto de que a dos o más municipios les corresponda idéntica parte decimal, se determinará su ubicación en el orden decreciente anterior en función del número de impositores de cada municipio o agrupación de municipios, asimismo con un orden de mayor a menor.

Udalerrien zerrenda hau udal mugarte bakoitzean irekita dagoen bulego kopuruaren arabera ordenatuko da, goitik behera. Bi udalerritan kopurua berbera bada, ezarle kopuruaren arabera ordenatuko da.

b) El 50 por 100 restante de los consejeros generales, se cubrirá, en cada elección, por orden de turno, de acuerdo con el siguiente procedimiento.

Aurreko bi lerrokadetan azaldu den udalerri zerrenda horretan oinarriturik, ordezkaria izendatzeko eskubidea daukaten udalerriak erabakiko dira, zerrendako lehenengo udalerritik hasita.

Se elaborará una relación de aquellos municipios en que la caja tenga abiertas oficinas.

Udal korporazio bakoitzak ordezkari bakarra izendatuko du.

Esta relación de municipios se ordenará de mayor a menor según el número de oficinas abiertas en cada término municipal y en caso de igualdad en función del número de impositores.

Geroko hautapenetan, udalerrien zerrendan oinarriturik, ordezkaria izendatzeko eskubidea daukaten udalerriak izendatuko dira, ordezkaririk izendatu ez duen zerrendako lehenengo udalerritik hasita.

Con base en la relación de municipios a que se refieren los dos párrafos anteriores, se determinarán los municipios con derecho a nombrar representante, comenzando por el primero de la citada relación.

Geroko hautapenetan, aurreko lerrokadetan ezarritakoaren arabera ordezkaria izendatzeko eskubidea daukaten udalerri guztiek ordezkaria izendatzen dutenean, prozesua berriro hasiko da, irizpide berberak aplikatuz.

Cada corporación municipal nombrará un único representante.

c) Izendatu behar den ordezkari kopuru osoa bakoitia bada, a) eta b) hizkietan aipatzen den erdibanaketa zenbaki bakoiti horren aurreko zenbaki bikoitian oinarrituko da. Banatzen ez den kontseilari hori udalerrien ordezkari gisa ezartzen diren kontseilari nagusien kopuruari gehituko zaio, a) hizkian ezarritakoaren arabera erabakiko dena.

En las elecciones sucesivas, y con base en la correspondiente relación de municipios, se determinarán los municipios con derecho a nombrar representante, comenzando por el primero de la citada relación, que aún no hubiera nombrado representante.

45. artikulua. Izendapena jakinaraztea

Cuando, tras sucesivas elecciones, todos los municipios que tuvieran derecho a nombrar representante, de acuerdo con lo establecido en los párrafos anteriores, hubieran efectivamente designado representante, se reiniciará el proceso aplicando los mismos criterios.

1. Udal korporazio bakoitzari dagokion kontseilari nagusien kopurua eta izendatzeko ordena zehaztu ondoren, Hauteskunde Batzordeko lehendakariak udal korporazio horiei zeinek bere ordezkariak izendatzeko eskatuko die. Ordezkariek bere kargua hartu behar duten Batzar Orokorra baino bi hilabete lehenago (gutxienez) egin behar da eskaera hori.

c) En el caso de que, el número total de representantes que corresponda designar, sea impar, la distribución por mitades a que se refieren las letras a) y b), se hará con respecto al número par inmediatamente anterior. El representante no asignado, se adicionará al número de consejeros generales representantes de municipios que se determine de acuerdo con lo establecido en la letra a) anterior.

2. Udal korporazioek Hauteskunde Batzordeko lehendakariari kontseilari nagusien izendapena jakinaraziko diote, bere karguaz jabetu behar diren batzarra baino hamabost egun lehenago (gutxienez). Jakinarazpen horrekin batera, honakoak bidali behar dituzte: osoko bilkuraren erabakiaren ziurtagiria, izendatuen onarpena, eta kargua hartzeko indarreko legerian ezartzen diren bateraezintasuneko kausetako ezeinetan ez daudelako adierazpena.

Artículo 45. Notificación de la designación.

3. Epe hori bete ezean, izendatutako pertsonak ezin izango dira Batzar Orokorrean sartu eta, horrenbestez, Administrazio Kontseiluko kideak eta Kontrol Batzordeko kideak hautatzeko hautagai-zerrendetan ere ezin izango dira sartu. Udal korporazioek ordezkariak izendatu dituztela jakinarazten duten unean sartuko dira Batzar Orokorrean. Agintaldiaren iraupenaren ondorioetarako, ordezkariek euren kargua hartu behar izan luketen Batzar Orokorraren data izango da hasierako eguna.

1. Una vez determinado el número de consejeros generales que corresponde a cada Corporación Municipal, y el orden en que deben designarse, el Presidente de la Comisión Electoral se dirigirá a aquéllas, con al menos dos meses de antelación a la celebración de la Asamblea General en que hayan de integrarse sus representantes, para que procedan a su designación.

III. KAPITULUA.– ADMINISTRAZIO

KONTSEILUA

2. Las corporaciones municipales notificarán al Presidente de la Comisión Electoral, la designación de los consejeros generales, al menos con quince días de antelación a la celebración de la Asamblea en la que éstos hayan de integrarse, adjuntando certificación del acuerdo del pleno, aceptación de los designados, así como declaración de que concurren en ellos los requisitos legalmente exigidos para ser consejero general y de no hallarse incursos en ninguna causa de incompatibilidad para el ejercicio del cargo de las establecidas en la legislación vigente.

46. artikulua. Agintaldiaren iraupena eta berrautapena

3. El incumplimiento de dicho plazo impedirá la inclusión de los designados en la Asamblea General y consecuentemente en las candidaturas para la elección de los vocales del Consejo de Administración y miembros de la Comisión de Control, integrándose en la Asamblea General a partir del momento de la notificación de su designación por las corporaciones municipales. A efectos de duración del mandato se contará como fecha inicial la de la Asamblea en la que hubieran debido integrarse.

CAPÍTULO III.– EL CONSEJO DE

Administrazio Kontseiluko kideen agintaldiak lau urte iraungo du. 3/1991 Legearen 48. artikuluaren 1 eta 5. idatz-zatietan ezarritako baldintzetan berrauta daitezke.

ADMINISTRACIÓN.

47. artikulua. Errebokaezintasuna

Artículo 46. Duración del mandato y reelección.

Administrazio Kontseiluaren izendapena errebokaezina izango da. 3/1991 Legearen 41. artikuluaren 2 eta 3. idatz-zatietan kontseilari nagusientzat ezartzen diren salbuespen berberak aplikatuko dira.

La duración del mandato de los vocales del Consejo de Administración será de cuatro años pudiendo ser reelegidos en las condiciones establecidas en los apartados 1 y 5 del artículo 48 de la Ley 3/1991.

48. artikulua. Kontseiluko kideak hautatzea eta kargu hutsak betetzea

Artículo 47. Irrevocabilidad.

1. Administrazio Kontseiluko kide titularrak eta ordezkoak Batzar Orokorrak izendatuko ditu, 3/1991 Legearen 45. artikuluan ezarritakoaren arabera.

El nombramiento de los vocales del Consejo de Administración será irrevocable, siendo de aplicación las mismas salvedades previstas para los consejeros generales en los apartados 2 y 3 del artículo 41 de la Ley 3/1991.

2. Ordezkaritza talde bakoitzak dagozkion kide titularrak (eta ordezkoen kopuru berbera) proposatuko ditu.

Artículo 48. Elección de los vocales y cobertura de vacantes.

3. Hautagai-zerrendetan, hautagai titularren kopurua eta ordezkoen kopurua berbera izan behar da. Zerrendaburuak Hauteskunde Batzordearen aurrean aurkeztuko du zerrenda hori, Batzar Orokorra egin baino bost egun lehenago.

1. Los vocales titulares y suplentes del Consejo de Administración serán nombrados por la Asamblea General, de acuerdo con lo establecido en el artículo 45 de la Ley 3/1991.

4. Hutsik geratzen diren karguak hilabeteko epean bete behar dira gehienez, kargua hutsik geratzen den egunetik zenbatuta.

2. Cada grupo de representación propondrá para su nombramiento, los vocales que le correspondan y un número igual de suplentes.

5. Hautagai-zerrenda bakoitzarekin batera, honakoak aurkeztu behar dira: hautagaien onarpena, beste hautagai-zerrenda batean ez daudelako adierazpena, eta Administrazio Kontseiluko kideak hautatzeko legeak agintzen dituen baldintza guztiak dakizkitelako eta betetzen dituztelako adierazpena.

3. Las candidaturas deberán contener igual número de candidatos titulares al que haya de elegirse, e igual número de suplentes y se presentarán ante la Comisión Electoral por la persona que encabece la lista, con una antelación de cinco días a la fecha de celebración de la Asamblea General.

6. Hauteskunde Batzordearen ustez hautagai-zerrendaren batek funtsezko akatsik badu, hautagai-zerrendako buruari jakinaraziko dio. Bi eguneko epea emango zaio akatsa ongitzeko. Ez badu ongitzen, Hauteskunde Batzordeak zerrenda hori baliogatu ahal izango du. Hautagai-zerrenda baliogabetzean, arrazoiak azaldu behar dira, eta Batzar Orokorrari jakinarazi behar zaio.

4. Las vacantes que se produzcan deberán ser cubiertas en el plazo máximo de un mes, contado desde la fecha del cese.

7. Betiere, aurrezki kutxa erakunde ugarik sortu badute, Administrazio Kontseiluan erakunde horietako bakoitzak izango duen kide kopurua kutxa sortzeko itunetan xedatu zenaren arabera erabakiko da. Itunetan ez bazen horri buruzko ezer xedatu, erakunde sortzaileen artean ados jarri beharko dira. Ados jartzen ez badira, hainbanaketa egingo da.

5. Junto a cada candidatura deberá figurar la aceptación de los candidatos así como su declaración de no formar parte de ninguna otra candidatura y de conocer y cumplir todos los requisitos legalmente exigidos para acceder a la elección de vocal del Consejo de Administración.

49. artikulua. Administrazio Kontseilua eraberritzea

6. Si a juicio de la Comisión Electoral alguna candidatura adoleciera de deficiencias esenciales, se comunicará al cabeza de lista de la candidatura en cuestión, para que, en el plazo máximo de dos días, se proceda a su subsanación. En el caso de no subsanarse en dicho plazo la Comisión Electoral podrá anular la candidatura. La anulación de candidaturas deberá ser motivada, debiendo informar a la Asamblea General.

1. Administrazio Kontseiluko kideak bi urtean behin eraberrituko dira. Kontseiluko ordezkarien proportzioak errespetatu beharko dira betiere. Kontseilari nagusiak eraberritu ondoren (3/1991 Legearen 41. artikuluko 1. idatz-zatiko bigarren lerrokadan azaltzen denez), berehala eraberrituko dira Administrazio Kontseiluko kideak ere.

7. En cualquier caso, si la caja de ahorros tuviese pluralidad de entidades fundadoras, el número de vocales del Consejo de Administración designables por cada una de aquellas, será determinado conforme a lo dispuesto en los pactos fundacionales y, en su defecto, por acuerdo entre las mismas. Si no lo hubiere, se realizará un reparto paritario.

2. Batzar orokorreko kide izango diren kontseilari nagusiak bakarrik izan daitezke Administrazio Kontseilurako hautagai, 3/1991 Legearen 41. artikuluaren 1. idatz-zatiko bigarren lerrokadan ezarritako eraberritzearen ondorioz. Kontseiluan sartzeko baldintza hau ez zaie aplikatuko kontseilari nagusi ez diren pertsonei.

Artículo 49. Renovación del Consejo de Administración.

50. artikulua. Administrazio Kontseiluaren funtzionamendua

1. La renovación de los vocales del Consejo de Administración se efectuará cada dos años, respetando en todo caso la proporcionalidad de los grupos de representación que lo componen, inmediatamente después de la renovación de los consejeros generales prevista en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 41 de la Ley 3/1991.

1. Administrazio Kontseiluko lehendakariak kontseiluaren batzarra berak egoki deritzonean deituko du, eta kontseiluko kideen heren batek edo gehiagok eskatzen diotenean ere bai.

2. Sólo podrán ser candidatos a vocales del Consejo de Administración los consejeros generales que se hayan de integrar a la Asamblea General, como consecuencia de la renovación prevista en el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 41 de la Ley 3/1991. Se exceptúa de esta limitación el acceso al Consejo de terceras personas que no sean consejeros generales.

2. Kontseiluaren eraketa baliogarri izan dadin, kide gehienak etorri beharko dira batzarrera, salbu eta estatutuek asistentzia zabalagoa eskatzen duten kasuetan.

Artículo 50. Funcionamiento del Consejo de Administración.

3. Administrazio Kontseiluko lehendakariak (edo bere ordezkoak) kalitate botoa izango du organo horren erabakiak hartzean.

1. El presidente convocará reunión del Consejo de Administración a iniciativa propia o a petición de, al menos, una tercera parte de los miembros del Consejo.

4. Zuzendari nagusia Administrazio Kontseiluaren batzarretara joango da, hizpidearekin baina hautespiderik gabe.

2. Para que se constituya válidamente el Consejo será necesaria la asistencia a la reunión de la mayoría de sus miembros, salvo en los supuestos en que los estatutos exijan una asistencia mayor.

IV. KAPITULUA.– KONTROL BATZORDEA

51. artikulua. Agintaldiaren iraupena eta berrautapena

3. El presidente del Consejo de Administración, o quien lo sustituya, tendrá voto de calidad en la adopción de los acuerdos de dicho órgano.

Kontrol Batzordeko kideen agintaldiaren iraupena eta berrautapena Administrazio Kontseiluko kideentzat xedatutakoaren araberakoak izango dira, Ogasun eta Herri Administrazio Sailaren ordezkariaren kasuan izan ezik.

4. A las reuniones del Consejo de Administración asistirá el Director General con voz y sin voto.

CAPÍTULO IV.– LA COMISIÓN DE CONTROL.

52. artikulua. Komisarioak hautatzea eta plaza hutsak betetzea

Artículo 51. Duración del mandato y reelección.

1. Kontrol Batzordeko komisario titular eta ordezkoak Batzar Orokorrak izendatuko ditu, Ogasun eta Herri Administrazio Sailaren ordezkariaren kasuan izan ezik.

La duración del mandato y reelección de los miembros de la Comisión de Control se regirá por lo dispuesto para los vocales del Consejo de Administración, a excepción del representante del Departamento de Hacienda y Administración Pública.

2. Ordezkaritza talde bakoitzak dagozkion kide titularrak (eta ordezkoen kopuru berbera) proposatuko ditu.

Artículo 52. Elección de comisionados y cobertura de vacantes.

3. Hautagai-zerrendetako titular kopurua (eta ordezkoen kopurua) hautatu behar den komisario kopuru bera izan behar da. Zerrendaburuak zerrenda hori Hauteskunde Batzordearen aurrean aurkeztu behar du, Batzar Orokorra egin baino bost egun lehenago.

1. Los comisionados titulares y suplentes de la Comisión de Control serán nombrados por la Asamblea General, a excepción del representante del Departamento de Hacienda y Administración Pública.

4. Hutsik geratzen diren ordezkaritzak hilabete bateko epean bete behar dira (kargua uzten den egunetik zenbatuta).

2. Cada grupo de representación propondrá para su nombramiento, los vocales que le correspondan y un número igual de suplentes.

5. Hautagai-zerrenda bakoitzarekin batera, honakoak jarri behar dira: hautagaien onarpena, beste hautagai-zerrenda batean ez daudelako adierazpena, eta Kontrol Batzordeko komisario izateko hautapenean parte hartzeko legeak eskatzen dituen baldintza guztiak ezagutzen eta betetzen dituztelako adierazpena.

3. Las candidaturas deberán contener igual número de candidatos titulares que de comisionados hayan de elegirse e igual número de suplentes y se presentarán ante la Comisión Electoral por la persona que encabece la lista con una antelación de cinco días a la fecha de celebración de la Asamblea General.

6. Hauteskunde Batzordearen ustez hautagai-zerrendaren batek funtsezko akatsik badu, hautagai-zerrendako buruari jakinaraziko dio. Bi eguneko epea emango zaio akatsa ongitzeko. Ez badu ongitzen, Hauteskunde Batzordeak zerrenda hori baliogatu ahal izango du. Hautagai-zerrenda baliogabetzean, arrazoiak azaldu behar dira, eta Batzar Orokorrari jakinarazi behar zaio.

4. Las vacantes que se produzcan deberán ser cubiertas en el plazo máximo de un mes, contado desde la fecha del cese.

53. artikulua. Kontrol Batzordea eraberritzea

5. Junto a cada candidatura deberá figurar la aceptación de los candidatos así como su declaración de no formar parte de ninguna otra candidatura y de conocer y cumplir todos los requisitos legalmente exigidos para acceder a la elección de comisionado de la Comisión de Control.

1. Kontrol Batzordeko komisarioak bi urtean behin eraberrituko dira. Batzordeko ordezkarien proportzioak errespetatu beharko dira betiere. Kontseilari nagusiak eraberritu ondoren (3/1991 Legearen 41. artikuluko 1. idatz-zatiko bigarren lerrokadan azaltzen denez), berehala eraberrituko dira Kontrol Batzordeko kideak ere.

6. Si a juicio de la Comisión Electoral alguna candidatura adoleciera de deficiencias esenciales, se comunicará al cabeza de lista de la candidatura en cuestión, para que, en el plazo máximo de dos días, se proceda a su subsanación. En el caso de no subsanarse en dicho plazo la Comisión Electoral podrá anular la candidatura. La anulación de candidaturas deberá ser motivada, debiendo informar a la Asamblea General.

2. Batzar orokorreko kide izango diren kontseilari nagusiak bakarrik izan daitezke Kontrol Batzorderako hautagai, 3/1991 Legearen 41. artikuluaren 1. idatz-zatiko bigarren lerrokadan ezarritako eraberritzearen ondorioz.

Artículo 53. Renovación de la Comisión de Control.

54. artikulua. Kontrol Batzordearen funtzionamendua

1. La renovación de los comisionados de la Comisión de Control se efectuará cada dos años, respetando en todo caso la proporcionalidad de los grupos de representación que la componen, inmediatamente después de la renovación de los consejeros generales prevista en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 41 de la Ley 3/1991.

1. Kontrol Batzordeko lehendakariak batzordearen batzarra berak egoki deritzonean deituko du, eta batzordeko gutxienez hiru kidek edo Ogasun eta Herri Administrazio Sailaren ordezkariak eskatzen diotenean ere bai.

2. Sólo podrán ser candidatos a comisionados de la Comisión de Control, los consejeros generales que se hayan de integrar a la Asamblea General, como consecuencia de la renovación prevista en el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 41 de la Ley 3/1991.

2. Kontrol Batzordearen eraketa baliogarri izan dadin, hautespidea duten kide gehienak etorri beharko dira batzarrera, salbu eta estatutuek asistentzia zabalagoa eskatzen duten kasuetan.

Artículo 54. Funcionamiento de la Comisión de Control.

3. Kontrol Batzordearen erabakiak gehiengo osoz hartuko dira.

1. El presidente convocará reunión de la Comisión de Control a iniciativa propia, a petición de al menos tres de sus miembros o del representante del Departamento de Hacienda y Administración Pública.

4. Zuzendari nagusia Kontrol Batzordearen batzarretara joango da, hizpidea duela baina hautespiderik gabe, batzordeak besterik ez badu erabakitzen.

2. Para que se constituya válidamente la Comisión de Control será necesaria la asistencia a la reunión de la mayoría de sus miembros con derecho a voto, salvo en los supuestos en que los estatutos exijan una asistencia mayor.

5. Kontrol Batzordeak bere funtzioak betetzeko beharrezko deritzen bitartekoak, aurrekariak eta informazioa eskatuko dizkie Administrazio Batzordeari, zuzendari nagusiari eta gainerako organo betearazleei.

3. Los acuerdos de la Comisión de Control se adoptarán por mayoría absoluta.

V. TITULUA.– BESTELAKO XEDAPENAK
I. KAPITULUA.– DIETAK ETA ORDAINSARIAK

55. artikulua. Dietak

4. El Director General asistirá a las reuniones con voz y sin voto, salvo que la Comisión de Control decida lo contrario.

3/1991 Legearen 33.3 artikuluan ezartzen diren dietak Administrazio Kontseiluak onetsi behar ditu. Bidezkoa bada, Ogasun eta Herri Administrazio Sailak ezartzen dituen mugen barruan finkatu behar dira.

5. La Comisión de Control podrá recabar del Consejo de Administración, del Director General y de los demás órganos ejecutivos cuantos medios, antecedentes e información considere convenientes para el cumplimiento de sus funciones.

TÍTULO V.– OTRAS DISPOSICIONES.
CAPÍTULO I.– DIETAS Y RETRIBUCIONES.

56. artikulua. Ordainsariak

Artículo 55. Dietas.

1. Administrazio Kontseiluko lehendakariak edozein kontzepturengatik jasotzen dituen ordainsariak kontseilu horrek onetsi behar ditu. Lehendakariak edozein kausarengatik kargua uzten badu, egokitu ahal zaizkion edonolako balizko kalte-ordain edo konpentsazioak ere onetsi behar ditu kontseiluak.

El Consejo de Administración debe aprobar las dietas a que se refiere el artículo 33.3 de la Ley 3/1991, siendo fijadas dentro de los límites que, en su caso, establezca el Departamento de Hacienda y Administración Pública.

2. Zuzendari nagusiak (edo baliokideak) edozein kontzepturengatik jasotzen dituen ordainsariak Administrazio Kontseiluak onetsi behar ditu. Zuzendari nagusiak (edo baliokideak) edozein kausarengatik kargua uzten badu, egokitu ahal zaizkion edonolako balizko kalte-ordain edo konpentsazioak ere onetsi behar ditu kontseiluak.

Artículo 56. Retribuciones.

II. KAPITULUA.– PUBLIZITATEA
57. ARTIKULUA. KONTZEPTUA

Finantza operazio, zerbitzu edo produktuak eskaintzeko edo haiei buruzko informazioa emateko komunikazio modu guztiak publizitatea dira, edozein bitarteko edo euskarri erabiltzen dela ere.

1. El Consejo de Administración debe aprobar las retribuciones que por cualquier concepto perciba el Presidente del Consejo de Administración, así como las indemnizaciones o compensaciones de cualquier tipo, que le pudieran corresponder en caso de cese, cualquiera que fuese su causa.

58. artikulua. Kontrol motak

2. El Consejo de Administración debe aprobar las retribuciones que por cualquier concepto perciba el Director General o asimilado, así como las indemnizaciones o compensaciones de cualquier tipo, que le pudiera corresponder en caso de cese, cualquiera que fuese su causa.

CAPÍTULO II.– PUBLICIDAD.
ARTÍCULO 57. CONCEPTO.

1. Egoitza Euskadin daukaten aurrezki kutxek finantza operazio, zerbitzu edo produktuei buruzko publizitatea egiteko (publizitatean euren kostua edo etekina modu esplizituan edo inplizituan aipatzen badute), Ogasun eta Herri Administrazio Sailak aldez aurretik baimena eman beharko die.

Tendrá la consideración de publicidad, toda forma de comunicación por la que se ofrezcan operaciones, servicios o productos financieros o se divulgue información sobre ellos, cualquiera que sea el medio o soporte que se utilice.

2. Egoitza Euskadiko Autonomi Erkidegotik kanpo daukaten aurrezki kutxek finantza operazio, zerbitzu edo produktuei buruzko publizitatea Euskadiko Autonomi Erkidegoan egiteko (publizitatean euren kostua edo etekina modu esplizituan edo inplizituan aipatzen badute), Ogasun eta Herri Administrazio Sailak aldez aurretik baimena eman beharko die. Publizitatea Euskadiko Autonomi Erkidegoa baino lurralde zabalagoan egiten badute, nahikoa izango da dagokion organo gainbegiratzaileak emandako baimenaren kopia Ogasun eta Herri Administrazio Sailari bidaltzea.

Artículo 58. Modalidades de control.

3. Egoitza Euskadin daukaten aurrezki kutxek eta gainerako aurrezki kutxek Euskadiko Autonomi Erkidegoan publizitatea egin nahi badute, eta publizitatea ez bada finantza operazio, zerbitzu edo produktuei buruzkoa (edo haiei buruzkoa izan arren ez bada haien kostua edo etekina modu esplizituan edo inplizituan aipatzen), Ogasun eta Herri Administrazio Sailari aldez aurretik jakinarazi beharko diote.

1. La actividad publicitaria de las cajas de ahorros con domicilio social en Euskadi, sobre operaciones, servicios o productos financieros en la que se haga referencia, explícita o implícita, a su coste o rendimiento, requerirá autorización previa del Departamento de Hacienda y Administración Pública.

59. artikulua. Baimena eta dokumentazioa eskatzea.

2. La actividad publicitaria de las cajas de ahorros con domicilio social fuera de la Comunidad Autónoma de Euskadi, cuyo ámbito de difusión se circunscriba a la Comunidad Autónoma de Euskadi, sobre operaciones, servicios o productos financieros en la que se haga referencia, explícita o implícita, a su coste o rendimiento, requerirá autorización previa del Departamento de Hacienda y Administración Pública. Cuando su ámbito de difusión supere la Comunidad Autónoma de Euskadi, la obligación de las cajas se limitará a remitir al Departamento de Hacienda y Administración Pública, copia de la autorización emitida por el órgano supervisor correspondiente.

1. Publizitate-kanpainen proiektuetarako baimena, dekretu honen 58. artikuluko 1. eta 2. idatz-zatietan aipatzen dena, Ogasun eta Herri Administrazio Sailari eskatu behar zaio. Eskaerarekin batera proiektua aurkeztu behar da. Proiektuan, hedabide motaren arabera, erabiliko diren iragarkiak, testuak, kartelak, foiletoak, irratietako ziriak, filmaketak edo bestelako bitarteko edo euskarriak ahalik eta hoberen azalduko dira.

3. La actividad publicitaria de las cajas de ahorros con domicilio social en Euskadi y del resto de cajas, cuando su ámbito de difusión se circunscriba a la Comunidad Autónoma de Euskadi, que no afecte a operaciones, servicios o productos financieros o que, afectando a éstos, no haga referencia, explícita o implícita, a su coste o rendimiento, requerirá comunicación previa al Departamento de Hacienda y Administración Pública.

2. Osorik edo zati batez espeziean ordaintzen den finantzako produktu bati buruzko publizitate-kanpainen kasuetan, baimen-eskaerarekin batera (aurreko idatz-zatian aipatutako agiriak ez ezik) ordainketa gisa eskaintzen den objektuaren kostu xehatua jakinarazi behar da. Produktuen balioa osatzen duten kontzeptuetako bakoitzaren azalpen xehatua eta operazioen azken errentagarritasunak ere adierazi behar dira.

Artículo 59. Solicitud de la autorización y documentación.

60. artikulua. Ebazpena

1. La autorización de los proyectos de campañas publicitarias referidas en los apartados 1 y 2 del artículo 58 del presente Decreto se solicitará al Departamento de Hacienda y Administración Pública, acompañando el proyecto correspondiente, que reproducirá fielmente, según el medio de difusión, los anuncios, textos, carteles, folletos, cuñas radiofónicas, filmaciones o cualquier otro medio o soporte.

1. Publizitate kanpaina baimendu egingo du Ogasun eta Herri Administrazio Sailak, baldin eta eskaintzen den finantza operazio, zerbitzu edo produktuaren ezaugarrien deskribapen argi eta xehea egiten bada, jendeak beharrezko diren datu guztien berri jakiteko moduan, eta baldin eta haien benetako kostu edo etekina (Urteko Tasa Baliokidea) adibide esanguratsu baten bidez adierazten bada.

2. Cuando la campaña publicitaria tenga por objeto un producto financiero, retribuido total o parcialmente en especie, deberá acompañarse a la solicitud de autorización, además de la documentación indicada en el apartado anterior, detalle del coste del objeto ofertado como retribución, incluyendo explicación detallada de cada uno de los conceptos que integran el valor de los productos y las rentabilidades finales de las diversas operaciones.

Publizitatean azaldu behar den benetako kostu edo etekina aldatu ahal denean (operazioaren zenbatekoaren ondorioz, komisio ezberdinak daudelako edo bestelako kausengatik), aldaketa hori zein denboralditan gerta daitekeen azalduko da.

Artículo 60. Resolución.

2. Ebazpena gehienez zortzi eguneko epean jakinarazi behar da.

1. La campaña publicitaria será autorizada por el Departamento de Hacienda y Administración Pública siempre que incluya una descripción clara y detallada de las características de la operación, servicio o producto financiero ofertado, de forma que permita un conocimiento suficiente de los mismos por parte del público, así como la indicación de su coste o rendimiento efectivo (Tasa Anual Equivalente) mediante un ejemplo significativo.

3. Ematen den baimenak eskatutako lurralde eremurako izango ditu ondorioak, kanpainaren iraupen aldian. Iraupen aldi hori luzatu egin daiteke (hedatzeko lurralde eremua zabalduz edo ez), aurrezki kutxak aldez aurretik jakinarazten badu, eta onespena ekarri zuten datu eta inguruabarrak aldatu ez direla frogatzen badu.

Cuando el coste o rendimiento efectivo a indicar en la publicidad pueda verse alterado por circunstancias tales como el importe de la operación, la existencia de comisiones diferentes, u otras causas, se indicará el intervalo significativo en que pueda moverse.

4. Kutxak, hedabide-mota bakoitzerako egokien den eran, honakoa adierazi behar du: "Eusko Jaurlaritzak baimendutako publizitatea, .... espediente zenbakiarekin" .

2. El plazo máximo en que debe notificarse la resolución será de ocho días.

5. Halaber, baimendutako baldintzen arabera egin beharko du kutxak kanpaina. Aldaketarik egin nahi badu, aldez aurretik baimena eskatu beharko du.

3. La autorización concedida tendrá efectos para el ámbito territorial solicitado y durante el período de duración de la campaña, pudiendo prorrogarse, con o sin ampliación del ámbito territorial de difusión, previa comunicación de la caja de ahorros, siempre que se acredite que no han variado los datos y circunstancias que motivaron su aprobación.

61. artikulua. Baimenaren baldintzak ez betetzea

4. La caja quedará obligada a hacer constar en forma adecuada al medio de difusión la expresión "Publicidad autorizada por el Gobierno Vasco, con el n.º de expediente…" .

1. Ogasun eta Herri Administrazio Sailak aurrezki kutxei publizitatea zuzentzeko edo eteteko agindu ahal die, baldin eta, baimena nahitaezkoa izanik, baimenik gabe egiten badute edo baimenaren baldintzak betetzen ez badituzte. Horrez gain, indarrean dagoen arautegiaren arabera aurrezki kutxei exijitu beharreko erantzukizunak aplikatuko dira.

5. Asimismo, la caja estará obligada a ejecutar la campaña con arreglo a las condiciones autorizadas y a solicitar, antes de su realización, autorización de cualquier alteración que pretenda introducir.

2. Baimendutako publizitatean iragartzen den operazioan aldaketaren bat dakarren gertaerarik edo inguruabarrik jazoz gero, Ogasun eta Herri Administrazio Sailak emandako baimena ezezta dezake, arrazoituz.

Artículo 61. Incumplimiento de las condiciones de la autorización.

Baimena emateko oinarriak funtsean aldatzen dituen judizio-elementu berriren bat sortzen bada, baimena ezezta daiteke. Halaber, adierazitako datuak okerrak badira edo datu guztiak jarri ez badira, aurrezki kutxek izan ditzaketen erantzukizunak aplikatuko dira.

1. El Departamento de Hacienda y Administración Pública podrá requerir de las cajas de ahorros la rectificación o el cese de la publicidad que no respete las condiciones de la autorización, o que no la hubiese obtenido siendo exigible, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran exigirse a las cajas de ahorros en aplicación de la normativa vigente.

XEDAPEN IRAGANKORRETAKO LEHENENGOA

2. Si se produjeran hechos o circunstancias que pudieran suponer un cambio en la operación a que se refiere la publicidad autorizada, el Departamento de Hacienda y Administración Pública podrá, de forma motivada, revocar la autorización concedida.

1. Aurrezki kutxek, beharrezkoa bada, euren estatutuak eta araudiak dekretu honetako xedapenei egokitu beharko dizkiete, eta bi hilabeteko epean Ogasun eta Herri Administrazio Sailari aurkeztu, onesteko.

La autorización también podrá revocarse cuando lleguen a conocimiento del citado Departamento nuevos elementos de juicio que alteren sustancialmente las bases sobre las que se concedió dicha autorización, sin perjuicio, en su caso, de las responsabilidades que pudieran exigirse a las cajas de ahorros por omisión o inexactitud de los datos aportados.

2. Aurreko idatz-zatian aipatzen den epea bukatutakoan egokitzapen hori ez bada egin, eta ez egitearen kausa aurrezki kutxari egotzi ahal bazaio, kutxa horren estatutu eta araudietan dekretu honekin bat ez datozen manuak aldarazteko aginduko du Ogasun eta Herri Administrazio Sailak, eta gero onetsi egingo ditu.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA

XEDAPEN IRAGANKORRETAKO BIGARRENA

1. Las cajas de ahorros procederán, en caso de que resulte necesario, a la adaptación de sus estatutos y reglamentos a las disposiciones de este Decreto, elevándolos en el plazo de dos meses al Departamento de Hacienda y Administración Pública para su aprobación.

Dekretu honen 25. artikuluko 3. idatz-zatian aipatzen diren urteroko gobernuko txostenetako lehena 2004. urtean hasten den ekitaldi ekonomikoari dagokiona izango da.

2. Si transcurrido el plazo otorgado en el apartado anterior para la adaptación, ésta no se hubiera producido por cualquier causa imputable a la caja de ahorros, el Departamento de Hacienda y Administración Pública ordenará la modificación de los preceptos de los estatutos y reglamentos, que no se ajusten al presente Decreto, y procederá a su aprobación.

XEDAPEN IRAGANKORRETAKO HIRUGARRENA

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA

Kontseilari nagusien, Administrazio Kontseiluko kideen eta Kontrol Batzordeko komisarioen erdia lehen aldiz eraberritzea arautu zuen maiatzaren 7ko 3/2003 Legeko Xedapen Iragankorretako Laugarrenean ezarritakoaren ondorioetarako, honela jardungo da:

El informe anual de gobierno a que se refiere el apartado 3 del artículo 25 del presente Decreto, se elaborará por primera vez respecto al ejercicio económico que se inicie en 2004.

1. Ezarleen eta udal korporazioen ordezkari diren kontseilari nagusietatik, Administrazioko Kontseiluko kide eta aldi berean Kontrol Batzordeko komisario direnak baztertuko dira.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA

2. Horrela ateratzen dugun kontseilari nagusien zerrendatik, sektore bi horietako bakoitzeko eraberritu behar den erdia zehaztuko da, notario aurreko zozketaren bidez. Udal korporazioen ordezkari diren kontseilari nagusietatik zeintzuk eraberritu behar diren erabakitzeko, dekretu honetako 44. artikuluko a) eta b) hizkietan adierazten diren %50 bietako bakoitzeko zozketa bana egingo da.

A los efectos de lo previsto en la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 3/2003, de 7 de mayo, por la que se regula la primera renovación de la mitad de los consejeros generales, vocales del Consejo de Administración y comisionados de la Comisión de Control, se procederá de la siguiente forma:

3. Administrazio Kontseiluko kideetatik eta Kontrol Batzordeko komisarioetatik eraberritu behar direnen erdia notario aurreko zozketaren bidez aukeratuko dira. Aldi berean, kontseilari nagusiko kargua utziko dute. Administrazio Kontseiluan udal korporazioen ordezkari diren kideetatik zeintzuk eraberritu behar diren erabakitzeko, dekretu honetako 44. artikuluko a) eta b) hizkietan adierazten diren %50 bietako bakoitzeko zozketa bana egingo da.

1. De los consejeros generales representantes de los impositores y de las corporaciones municipales, se excluirán aquéllos que, a su vez, ostenten la condición de vocal del Consejo de Administración y de comisionado de la Comisión de Control.

3/1991 Legearen 45. artikuluko 2. idatz-zatiko hirugarren lerrokada edo 45. artikuluko 4. idatz-zatiko bigarren lerrokada direla bide Administrazio Batzordeko kide direnek, ordea, ez dute parte hartuko aurreko lerrokadan aipatu den zozketa horretan.

2. De la relación de consejeros generales así obtenida, se determinará, por cada uno de estos dos sectores y mediante sorteo ante notario, la mitad de los mismos que haya de ser renovada. Para determinar los consejeros generales representantes de las Corporaciones Municipales que hayan de ser renovados, se efectuará un sorteo por cada uno de los dos 50% a que se refieren las letras a) y b) del artículo 44 del presente Decreto.

4. Bi urteren buruan eraberritu behar diren kontseilari nagusien erdia erakunde sortzaileek eta langileen ordezkariek aukeratuko dute. Horien artean, betiere, aipatutako bi sektore horiek ordezkatuz Kontrol Batzordeko komisario eta Administrazio Kontseiluko kide direnen erdia sartu behar dira.

3. Se determinará, mediante sorteo ante notario, la mitad de los vocales del Consejo de Administración y comisionados de la Comisión de Control que corresponda a cada uno de estos dos sectores que hayan de ser renovados, cesando a su vez como consejeros generales. Para determinar los vocales del Consejo de Administración representantes de las Corporaciones Municipales que hayan de ser renovados, se efectuará un sorteo por cada uno de los dos 50% a que se refieren las letras a) y b) del artículo 44 del presente Decreto.

5. Hautapen prozedurako araudietan, beharrezko diren irizpide eta aurreikuspenak eta biribiltze arauak egon behar dira, betiere 3/1991 Legearen 34. artikuluko 1. idatz-zatiko proportzionaltasunak bete ahal izateko.

No participarán en el sorteo a que se refiere el párrafo anterior, aquéllos que hubieran accedido al cargo de vocal del Consejo de Administración al amparo del párrafo tercero del apartado 2 del artículo 45 así como del párrafo segundo del apartado 4 del artículo 45 de la Ley 3/1991.

6. 3/2003 Legeko Xedapen Iragankorretako Laugarrenean azaldutako moduan kontseilari nagusiak eraberritu eta berehala, Administrazio Kontseiluko kideak eta Kontrol Batzordeko komisarioak hautatuko dira. Eraberritze horren ondorioz batza orokorrean sartu behar diren kontseilari nagusiak bakarrik izan daitezke Administrazio Kontseilurako eta Kontrol Batzorderako hautagai.

4. Las Entidades Fundadoras y los representantes de los empleados determinarán la mitad de los consejeros generales que hayan de ser renovados a los dos años, debiendo incluir, entre los mismos, en todo caso, a la mitad de aquéllos que, a su vez, ostenten la condición de vocales del Consejo de Administración así como de comisionados de la Comisión de Control en representación de estos dos sectores.

7. Administrazio Kontseiluko kideak eta Kontrol Batzordeko komisarioak hautatzeko dekretu honen 48. eta 52. artikuluetan oro har xedatu dena betez hautatuko dira organo horietako kideak eta komisarioak.

5. Los reglamentos de procedimiento electoral deberán contener las reglas de redondeo y los criterios y previsiones necesarias para que, en todo caso, se respeten las proporcionalidades del apartado 1 del artículo 34 de la Ley 3/1991.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

6. La elección de los vocales del Consejo de Administración y de los comisionados de la Comisión de Control se efectuará inmediatamente después de la renovación de los consejeros generales prevista en la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 3/2003. Sólo podrán ser candidatos a vocales del Consejo de Administración y comisionados de la Comisión de Control, los consejeros generales que se hayan de integrar en la Asamblea General como consecuencia de la citada renovación.

Honako hauek indargabeturik geldituko dira: 45/1981 Dekretua, martxoaren 16koa, Euskadiko Autonomi Erkidegoko Aurrezki Kutxen dependentzia araubideari buruzkoa; 38/1986 Dekretua, otsailaren 11koa, Euskadiko Autonomi Erkidegoko Aurrezki Kutxen Antolaketari buruzkoa; 156/1988 Dekretua, ekainaren 21ekoa, otsailaren 11ko 38/1986 Dekretua aldarazten duena; 180/1988 Dekretua, uztailaren 19koa, 156/1988 Dekretua aldarazten duena; 281/1989 Dekretua, abenduaren 29koa, 38/1986 Dekretua aldarazten duena; eta 1989ko irailaren 22ko Agindua, kredituko eta aurrezkiko erakundeek egiten dituzten publizitateko operazioak baimentzeko araubideari buruzkoa, aurrezki kutxei dagokienean.

7. La elección de los vocales del Consejo de Administración y de los comisionados de la Comisión de Control se efectuará de acuerdo con lo dispuesto con carácter general para la elección de estos órganos en los artículos 48 y 52 del presente Decreto.

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu ondoko egunean sartuko da indarrean.

Quedan derogados, el Decreto 45/1981, de 16 de marzo, sobre régimen de dependencia de las Cajas de Ahorros de la Comunidad Autónoma del País Vasco; el Decreto 38/1986, de 11 de febrero, sobre Organización de las Cajas de Ahorros de la Comunidad Autónoma del País Vasco; el Decreto 156/1988, de 21 de junio, de modificación del Decreto 38/1986, de 11 de febrero; el Decreto 180/1988, de 19 de julio, por el que se modifica el Decreto 156/1988; el Decreto 281/1989, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 38/1986; y la Orden de 22 de septiembre de 1989, sobre régimen de autorización de las operaciones publicitarias que realicen las entidades de crédito y ahorro, en lo que respecta a las cajas de ahorros.

Vitoria-Gasteizen, 2003ko urriaren 14an.

DISPOSICIÓN FINAL

Lehendakaria,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU

Ogasun eta Herri Administrazio sailburua

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

IDOIA ZENARRUTZABEITIA BELDARRAIN

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 14 de octubre de 2003.

El Lehendakari,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

La Consejera de Hacienda y Administración Pública,

IDOIA ZENARRUTZABEITIA BELDARRAIN.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común