Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

188. zk., 2003ko irailaren 26a, ostirala

N.º 188, viernes 26 de septiembre de 2003


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Arbitraje Batzordea
Comisión Arbitral
5219
5219

EBAZPENA, 2003ko maiatzaren 15ekoa, Eusko Jaurlaritzak sustatutako etendura intzidentean Ebazpen Batzordearen osoko bilkurak hartutakoa, N-622 errepidean telebista kamerak eta zuntz optikoaren lineak jartzeaz Arabako Foru Aldundiaren jarduerei buruzkoa dena.

RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2003, adoptada por el Pleno de la Comisión Arbitral, en el incidente de suspensión promovido por Gobierno Vasco, respecto a actuaciones de la Diputación foral de Alava encaminadas a la instalación de cámaras de televisión en la carretera N-622 y al tendido de fibra óptica.

ESKUMEN-GATAZKA POSITIBOAN SUSTATUTAKO ETENDURA
RESOLUCIÓN DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN PROMOVIDO EN CONFLICTO POSITIVO DE
INTZIDENTEAREN EBAZPENA
COMPETENCIA

Vitoria-Gasteizen, 2003ko maiatzaren 15ean, Ebazpen Batzordearen osoko bilkurak (Lehendakaria: Manuel María Zorrilla Ruiz jauna; Bokalak: Mario Fernández Pelaz, Edorta Cobreros Mendazona, Andrés Urrutia Badiola eta Fernando Campo Antoñanzas jaunak) hartutako

En la ciudad de Vitoria - Gasteiz a 15 de mayo de 2003, el Pleno de la Comisión Arbitral, formado por el Presidente Sr. D. Manuel Mª Zorrilla Ruiz, y los Vocales Sres.: D. Mario Fernández Pelaz, D. Edorta Cobreros Mendazona, D. Andrés Mª Urrutia Badiola y D. Fernando Campo Antoñanzas, ha pronunciado la siguiente:

EBAZPENA
RESOLUCIÓN

Etendura intzidentea ezarri du Eusko Jaurlaritzak, bera izan baita Arabako Foru Aldundiko Herrilanen Foru Sailak dituen asmo batzuei buruzko eskumen-gatazka positiboa sustatu duena. Asmo horiek dira, izan ere, N-622 errepideko 15,770 PKtik —Aiurdingo tunelaren irteeratik— Arabako Aldundiak duen kontrol gelaraino zuntz optikoa jartzeko jarduerei ekitea. Eta orain ebazpena eman da intzidente horretan; Fernando Campos Antoñanzas jaunak, ponente legetxe jardun duenak, Batzordearen irizpidea azaltzen duelarik.

En el incidente de suspensión establecido por el Gobierno Vasco, promotor del conflicto positivo de competencia relativo a la intención del Departamento Foral de Obras Públicas de la Excma. Diputación Foral de Alava de iniciar las actuaciones encaminadas al tendido de fibra óptica entre el punto kilométrico 15, 770, salida del túnel de Ayurdín en la N-622, hasta la sala de control de dicha Diputación, ha emanado la presente resolución, habiendo sido ponente D. Fernando Campo Antoñanzas quien expresa el criterio de la Comisión.

AURREKARIAK
ANTECEDENTES DE HECHO

Lehenengoa.– Eusko Jaurlaritzak, 2003ko urtarrilaren 16an, eskumen-gatazka positiboa irekitako idazkia aurkeztu zion Euskal Autonomia Erkidegoko Ebazpen Batzordeari; hain zuzen ere N-622 errepidean telebistako kamerak eta zuntz optikoaren lineak jartzeaz Arabako Foru Aldundiaren jardueren aurkako idazkia.

Primero.– El pasado 16 de enero de 2003 el Gobierno Vasco interpuso, ante la Comisión Arbitral del País Vasco, escrito de incoación de conflicto positivo de competencia contra las actuaciones de la Excma. Diputación Foral de Alava encaminadas a la instalación de cámaras de televisión en la carretera Nacional 622 y al tendido de fibra óptica correspondiente.

Administrazio auzi-jartzaileak aldundiaren aipatu jarduerak eteteko eskatu zion, idazki horretan, Ebazpen Batzordeari, uste baitzuen kalte bideraezinak ekarriko zizkiola orain Batzordearen iritzira jarri den eskumen-eremuan.

En el mismo escrito la Administración actora solicitó de la Comisión Arbitral la suspensión de dichas actuaciones al entender que se iban a producir daños irreparables en el ámbito competencial que se sometía a la consideración de la Comisión.

Bigarrena.– Arabako Foru Aldundia, 2003ko martxoaren 25ean, Ebazpen Batzordearen aurrean azaldu zen, irekitako espedientearen barruan. Zuzenbidearen arabera interesatzen zaiona alegatu ostean, administrazio autonomoak aurkeztutako auzia ezesteko eskatu zuen, uste baitu auzigai diren jarduerak guztiz bat datozela Arabako Lurralde Historikoak bere esku dituen eskumenekin.

Segundo.– El pasado 25 de marzo de 2003 la Excma. Diputación Foral de Alava comparece ante la Comisión Arbitral en el expediente incoado al efecto y, tras alegar lo que a su derecho interesa, solicita se rechace el conflicto planteado por la Administración Autónoma dado que las actuaciones sometidas a debate están en plena conformidad con las competencias que ostenta el Territorio Histórico de Alava.

Hirugarrena.– 2003ko apirilaren 10ean egindako osoko bilkuran jakin zuen Ebazpen Batzordeak eskumen-gatazka positibo hau motibatzen duten egintzak Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioaren Auzitarako Salaren Lehenengo Sekzioak aztergai zituela. Ondorioz, etendura intzidentea ebazteko epea eten ondoren, jarduera judizial horien egungo egoerari buruzko txostena eskatu zitzaien gai horretan zerikusirik zuten administrazio publikoei. 2003ko maiatzaren 12a jarri zen eskatutako argibide-tramitea betetzeko.

Tercero.– En la reunión del Pleno de la Comisión Arbitral celebrado el pasado 10 de abril de 2003 se tuvo conocimiento que los mismos hechos motivadoras del presente conflicto positivo de competencia estaban siendo sujetas a consideración por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por lo que, con suspensión del plazo para resolver el incidente de suspensión, se acordó recabar de las Administraciones Públicas implicadas informe sobre el estado actual de esas actuaciones Judiciales señalando el plazo del 12 de mayo de 2003 a los efectos de evacuar el trámite de información solicitada.

Laugarrena.– Autonomia Erkidegoko Administrazioak 2003ko maiatzaren 12an eman zizkion argibideak Ebazpen Batzordeari, non adierazten baitzen EAEko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzietako Salako lehenengo Sekzioak autoa eman zuela 2003ko martxoaren 10ean; auto hori, Eusko Jaurlaritzak Arabako Foru Aldundiaren aurka aurkeztutako Administrazioarekiko Auzitako errekurtsoaren ondorio diren 153/2003 kautelazko neurrietan eman zen, honela zioela:

Cuarto.– La Administración de la Comunidad Autónoma informó a la Comisión Arbitral, el pasado 12 de mayo de 2003, que efectivamente la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en Medidas Cautelares 153/2003 que traen causa de Recurso Contencioso Administrativo interpuesto por el Gobierno Vasco contra la Excma. Diputación Foral de Alava, había dictado Auto de fecha 10 de marzo de 2003 por el que se acordaba:

"Pieza banandu honetan EAEko Administrazio Orokorraren ordezkariek eskatutako kautelazko neurria aintzatestea; beraz, goian adierazitako administrazio demandatuak burututako jarduera eteteko agindua ematea, kostuak inori ezarri barik".

"Haber lugar a la medida cautelar solicitada en esta pieza separada por la representación de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, procediendo ordenar el cese de la actividad llevada a cabo por la Administración demandada que arriba ha quedado descrita, sin hacer imposición de costas".

Honako honetan datza ebazpen judizial horretan aipatzen den jarduera: N-622 errepideko 15,770 KPtik —Aiurdingo tunelaren irteeratik— Arabako Aldundiak duen kontrol gelaraino zuntz optikoa jartzea.

La actuación concreta a la que hace referencia la resolución judicial antedicha consiste en la encaminada por parte de la Excma. Diputación Foral de Alava a realizar el tendido de fibra óptica entre el punto kilométrico 15 -770 salida del túnel de Ayurdín hasta la sala de control de dicha Diputación en la carretera Nacional - 622.

Bosgarrena.– Ikusten denez, administrazio jarduera bera aurkeztu da Ohiko Jurisdikzioak kontrola gauzatu dezan eta Ebazpen Batzorde honek eskumen-ebazpena eman dezan; kontuan izanik, halaber, EAEko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzitako Salak ere —alderdi biek aurkez diezaioten legaltasun arazoaren arabera— ebazpena emango duela bere aldetik. Ebazpen Batzorde honi eskumen-gatazka baino ez dagokio, horrela baitago xedatuta Ebazpen Batzordea arautzen duen ekainaren 30eko 13/1994 Legeko 60. artikuluan.

Quinto.– Se constata, por tanto, que la actuación administrativa sometida al control de la Jurisdicción Ordinaria y a la resolución competencial de esta Comisión Arbitral es la misma, sin perjuicio de que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco resolverá conforme a la problemática de legalidad que las partes le puedan someter y el conflicto que a esta Comisión Arbitral compete está planteado exclusivamente desde la perspectiva del ámbito competencial conforme establece el artículo 60 de la Ley 13/1994 de 30 de junio por la que se regula la Comisión Arbitral.

ZUZENBIDEKO OINARRIAK
FUNDAMENTOS DE DERECHO

Bakarra: eskumen-gatazka positiboak aurkezteko legitimatuta dauden administrazio publikoek egintzak eteteko eska diezaiokete Ebazpen Batzorde honi, eskumen gabeziako salaketa eginez kasu honetan. Horretarako adierazten da, adierazi ere, kalte bideraezinak sor daitezkeela egintzok aplikatu edo gauzatzen badira (ekainaren 30eko 13/1994 Legeko 62. artikulua).

Único: Las Administraciones Públicas legitimadas para interponer conflictos positivos de competencia ante la Comisión Arbitral, pueden solicitar de la misma la suspensión de los actos, como en este caso, denunciados de incompetencia invocando la posible producción de perjuicios irreparables como consecuencia de su aplicación o ejecución ( Artículo 62 de la Ley 13/1994 del 30 de junio.)

Ebazpen honen zioen adierazpenean esan dugun modura, etendura intzidente honi dagokion eskabideak galdu egin du bere edukia, izan ere, organo estatutario honek eten dezala eskatzen den jarduera etenda dago dagoeneko egintza horien gain ardura duen organo jurisdikzionalak hartutako ebazpenaren ondorioz.

Como ha quedado reflejado en el expositivo de hechos de la presente resolución, la petición sujeta a este incidente de suspensión ha quedado vacía de contenido ya que la actuación que se solicita sea suspendida por este Órgano Estatutario se encuentra ya en situación de suspenso por mor de una Resolución Judicial adoptada por el Organo Jurisdiccional competente que entiende sobre los mismos hechos.

Eskatutakoari erantzun beharrik ez dagoenez, batzordeak ez du arrazoi gehiagorik ematen, eta

En consecuencia no existiendo necesidad material de dar respuesta a lo solicitado procede sin mas razonamientos:

EBAZTEN DU:
LA COMISIÓN RESUELVE:

Eskatutako etena ez onartzea, eskabide hori ohiko jurisdikzioak babesten baitu; eta kontuan hartuz eragindako administrazio publikoen arteko eskumen-gatazka positiboan har dadin ebazpena.

No acceder a la suspensión solicitada ya que tal petición está amparada por la Jurisdicción Ordinaria todo ello sin perjuicio de lo que se resuelva en el conflicto positivo de competencia planteado entre las Administraciones Públicas afectadas.

Beraz, Batzordeko kideek ebazpen hau erabaki eta izenpetu dute, eta nik, idazkaria naizenez, horren fede ematen dut.

Así por esta resolución que se notificará a las partes lo acuerdan los componentes de la Comisión que la suscriben y de lo cual yo, la Secretaria doy fe.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común