Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

186. zk., 2003ko irailaren 24a, asteazkena

N.º 186, miércoles 24 de septiembre de 2003


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Arbitraje Batzordea
Comisión Arbitral
5183
5183

ERABAKIA, 2003ko apirilaren 10ekoa, Ebazpen Batzordearen Osoko Bilkurarena, Eusko Legebiltzarrean Mahats-ardoaren Antolaketarako Lege-Egitasmoaren izapideen etendura amaiarazteko egindako eskariari buruzkoa.

DECISIÓN de 10 de abril de 2003, del Pleno de la Comisión Arbitral, del incidente de levantamiento de suspensión de la tramitación ante el Parlamento Vasco del Proyecto de Ley de Ordenación Vitivinícola, en la Cuestión de Competencia, Asunto acumulados, N.º3/02 y 4/02.

Gasteizko hirian, 2003ko apirilaren 10ean, Ebazpen Batzordearen Osoko Bilkurak, Manuel M.ª. Zorrilla lehendakariak eta Iñaki Lasagabaster, Mario Fernández, Edorta Cobreros, Fernando Campo, Andrés Urrutia eta José Manuel Castells jaun batzordekideek osatutakoak, eman du hurrengo

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 10 de abril de 2003, el Pleno de la Comisión Arbitral, formado por el Presidente Sr. D. Manuel M.ª. Zorrilla Ruiz y los Vocales, Sres. D. Mario Fernández Pélaz, D. Iñaki Lasagabaster Herrarte, D. Edorta Cobreros Mendazona, D. Andrés M.ª Urrutia Badiola, D. Fernando Campo Antoñanzas y D. José Manuel Castells Arteche, ha pronunciado la siguiente

ERABAKIA
DECISIÓN

Eusko Legebiltzarrean, Mahats-ardoaren Antolaketarako Lege-Egitasmoaren izapideak etenak dira. Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak etendura hori amaiarazteko eskaria egin zuen. Hurrengoak dira intzidente horren inguruko.

En el incidente de levantamiento de la suspensión de la tramitación ante el Parlamento Vasco del Proyecto de Ley de Ordenación Vitivinícola, solicitado por la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

AURREKARIAK
ANTECEDENTES DE HECHO

1. Arabako Batzar Nagusiek eta Arabako Foru Aldundiak eskumen-arazo bana eragin zuten Ebazpen Batzorde honetan, aurretiaz aipatutako lege-proiektuaren artikulu desberdinei buruz. Behin hori Eusko Legebiltzarreko Mahaiari komunikatu eta gero, eta EBLren 49. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, Mahaiak haren izapidetza etetea agindu zuen.

1.º Promovidas sendas cuestiones de competencia por las Juntas Generales de Araba y la Diputación Foral de Araba ante esta Comisión Arbitral en relación con diferentes artículos del Proyecto de Ley antes mencionado, y efectuada la comunicación de tal interposición a la Mesa del Parlamento Vasco, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 LCA, la Mesa ordenó la suspensión de su tramitación.

Geroago, eta EBLren 25. artikuluan, eta lege-testu bereko 30 eta 46. artikuluetan ezarritakoari helduta, Bizkaiko Foru Aldundiak bere burua aurkeztu zuen alderdi gisa, eta alegazioak egin zituen azaldutako eskumen-arazo bietan.

Posteriormente, y de conformidad con lo establecido en el artículo 25 LCA en conexión con los artículos 30 y 46 de la propia LCA, la Diputación Foral de Bizkaia compareció como parte y realizó alegaciones en las dos cuestiones de competencia planteadas.

2. EBLren 31. artikuluan xedatutakoari eutsiz, eta azaldutako eskumen-arazoetan agertzaile direnei entzunaldia egin eta gero, Ebazpen Batzordeak arazook pilatzea erabaki zuen. Izan ere, bi eskumen-arazo horien artean oinarrizko berdintasuna dagoenez gero, justifikatuta zegoen bi-bion izapideak batera egin eta haien gaineko erabakiak batera hartzea. Prozedura horietara aurkeztutakoek ez zuten aurkakotasunik azaldu pilatze horren inguruan.

2.º De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 LCA, y previa audiencia de los comparecientes en las cuestiones de competencia planteadas, la Comisión Arbitral acordó su acumulación, en razón de que la identidad sustancial entre ambas cuestiones de competencia justifica la unidad de tramitación y decisión de las mismas, sin que se formulase oposición alguna a dicha acumulación por los personados en dichos procedimientos.

3. Era berean ere, eta EBLren 51. artikuluaren arabera, Ebazpen Batzorde honek Euskadiko Autonomia Erkidegoaren Administrazio Orokorrari jakinarazi zion aipatutako eskumen-arazo horien izapidetza onartu izana. Jakinarazpena jaso ondoren, Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren ordezkaritzak lege-proiektu horren izapidetzaren etendura amaiaraztea eskatu zuen. Arabako Foru Aldundia, Arabako Batzar Nagusiak eta Bizkaiko Foru Aldundia eskari horren aurka azaldu ziren. Eusko Legebiltzarreko Mahaiak, bestalde, alegaziorik ez egiteko erabakia hartu zuen, lege-proiektuaren izapidetzaren etendura amaiarazteari buruz.

3.º Del mismo modo, y a tenor de lo previsto en el artículo 51 LCA, una vez que le fue notificada la admisión a trámite de las citadas cuestiones de competencia por esta Comisión Arbitral, la representación de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco solicitó el levantamiento de la suspensión de la tramitación del Proyecto de Ley afectado. A esta solicitud, se han opuesto tanto la Diputación Foral de Araba y las Juntas Generales de Araba, como la Diputación Foral de Bizkaia. A su vez, la Mesa del Parlamento Vasco acordó no formular alegaciones sobre el alzamiento de la suspensión de la tramitación del Proyecto de Ley.

ZUZENBIDEKO OINARRIAK
FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. Mahats-ardoaren Antolaketarako Lege-Egitasmoaren kasuan, xedapenak lege-lerruna du, eta horren izapidetza Eusko Legebiltzarrean hasi zen. Xedapen horretako artikulu batzuen aurka, eskumen-arazoa eragin zuten Arabako Batzar Nagusiek eta Arabako Foru Aldundiak. Geroago, aurreko horiekin bat egin zuen Bizkaiko Foru Aldundiak ere, alegazioak eginez eta irekitako prozeduretan bere burua aurkeztuz. Hiru erakundeon iritziz, arlo horretan dituzten eskumenak hautsi egin dira.

1.º En el Proyecto de Ley de Ordenación Vitivinícola nos encontramos ante una disposición con rango de ley cuya tramitación se inicia ante el Parlamento Vasco y frente a algunos artículos de la cual formulan cuestión de competencia las Juntas Generales y la Diputación Foral de Araba, y se adhiere posteriormente la Diputación Foral de Bizkaia, realizando alegaciones y compareciendo en los procedimientos abiertos, por entender las tres instituciones que se vulneran sus competencias en esta materia.

EBLren 51. artikuluak eskumen-arazoak arautzen dituela kontuan hartuta, eskumen-arazo gisa hartu dira eztabaidapeko puntuak, artikulu horren itzalpean. Lehen esan bezala, eskumen-arazook eragin dira, lege-proiektu zehatz baten izapidetzaren etendura amaiarazteko. Horrek berarekin dakar, EBLren 51. artikuluari eta baterakorrei men eginez, amaiarazte hori salbuespenekoa izatea; hori kontuan hartuta, amaiaraztea gerta dadin, zehatz-mehatz ezarritako inguruabarrak bete behar dira. Eta, are gehiago, aldez aurretik, etenduraren amaiaraztea alegatzen duenak edo alegatzen dutenek betekizun formal batzuk gauzatu behar dituzte.

La caracterización de los puntos controvertidos como una cuestión de competencia de las reguladas en el artículo 51 LCA lleva, inexorablemente a señalar, de acuerdo con lo establecido en dicho artículo y los demás conexos, que el levantamiento de la suspensión de la tramitación del Proyecto de Ley en relación al cual se han formulado las cuestiones de competencia es de carácter excepcional y posible únicamente en base a una serie de circunstancias tasadas, para cuya aplicación se requiere el cumplimiento previo de una serie de requisitos formales por parte del alegante o de los alegantes del levantamiento de la suspensión.

Aurreko horrek ez du ahantzarazi behar, edozein kasutan ere, izapidetzaren etendura automatikoak baduela beste salbuespen-eremu bat, EBLren 52. artikuluak jasotzen duen bezala.

Lo anterior no debe hacer olvidar la necesidad de descartar, en todo caso, el otro posible ámbito de excepción a la suspensión automática de la tramitación, recogido en el artículo 52 LCA.

2. EBLren 52. artikuluak arautzen du zein kasutan amaiaraz daitekeen izapidetzaren etendura automatikoa. Kasu horiek ez dira betetzen, Mahats-ardoaren Antolaketarako Lege-Egitasmoaren edukiari dagokionez. Hori dela eta, ezin da inola ere alegatu amaiaraztea artikulu horren aplikazio-eremuan sartzen denik.

2.º Los supuestos de levantamiento de la suspensión automática de la tramitación recogidos en el artículo 52 LCA no concurren en lo relativo al contenido del Proyecto de Ley de Ordenación Vitivinícola, por lo que en ningún caso cabe alegar su inclusión dentro de dicho artículo.

3. Ondorenez, eta lege-proiektuari EBLren 51. artikuluan ezarritakoa aplikatzen zaion ala ez aztertu aurretik, nahitaez egiaztatu behar da amaiarazte hori eskatzeko betekizun formalak gauzatu direla. Betekizunok hurrengoak dira: eskaera Eusko Legebiltzarreko Mahaiak, Batzar Nagusiek edo lege-proiektuaren egileak eskatu behar du, proiektu horren izapidetzaren etendura amaiaraztea eskatzen baita; eskaera hori eta horren inguruko alegazioak bost eguneko epean egin behar dira, eskumen-arazoaren izapidetza onartu dela noiz jakinarazi eta jakinarazpen horretatik zenbatuta; eta, azkenik, pilatutako eskumen-arazoen sustatzaileentzat entzunaldi-izapidea egin behar da. Betekizun horiek guztiak gauzatu dira, gauzatu ere. Ondorenez, alderdien alegazioak aintzakotzat hartuta, galdetu beharra dago ea EBLren 51. artikuluko salbuespeneko inguruabarrak betetzen diren ala ez, etendura amaiarazteari buruz.

3.º En consecuencia, y antes de entrar a examinar la aplicabilidad a dicho Proyecto de Ley de lo establecido en el artículo 51 LCA, es necesario constatar la concurrencia de los requisitos formales necesarios para pedir dicho levantamiento. Son éstos, el que la petición se realice por la Mesa del Parlamento Vasco o Juntas Generales o el autor del Proyecto de Ley del que se solicita el levantamiento de la suspensión de la tramitación; el que la solicitud y alegaciones al respecto se realicen en el plazo de cinco días a partir de la notificación de la admisión a trámite de la cuestión de competencia; y, por último, que tenga lugar el trámite de audiencia a los promotores de las cuestiones de competencia acumuladas. Todos ellos se han cumplido, por lo que cabe ya preguntarse, a tenor de las alegaciones de las partes, por la existencia o inexistencia de las circunstancias excepcionales del artículo 51 LCA en relación al levantamiento de la suspensión.

4. EBLren 51. artikuluak inguruabar jakin batzuk aipatzen ditu, eta inguruabar horietan oinarritzen da etenduraren salbuespeneko amaiaraztea. Aurretiaz adierazi moduan, inguruabar horiek zehatz-mehatz jasotzen dira, eta funtsezko bi puntu hauetara labur daitezke: "aparteko edo presazko inguruabarrak gertatzea edota kasuan kasuko herri-interesei men egitea".

4.º Las circunstancias en que basa el artículo 51 LCA el levantamiento excepcional de la suspensión son, como ya se ha dicho, tasadas y resumibles en dos puntos centrales: "circunstancias de extraordinaria o urgente necesidad y atención a los intereses públicos en juego".

Alderdiek eta, bereziki, Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak alegazioak egin ditu horren inguruan, berak eskatu baitu izapidetzaren etendura amaiaraztea. Alegazio horiek, labur-labur adierazita, honako hauek izan dira: a) Ganbera eskudunean prozedura hasi eta gero, prozedura horren etendura automatikoa behar-beharrezko neurria da, ebazpenaren edukiak benetako eragingarritasuna duela bermatzeko, Ebazpen Batzordeak ebazpen hori emango baitu arazoaren muinari buruz. Aurrekoa gorabehera, Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren ordezkaritzak azaltzen du lege-proiektuaren aurkaratzeari ezin zaiola tratamendu bera eman, horren arrazoia denean Autonomia Estatutuan ezarritako eskumen-banaketa urratu ahal izatea, edo horren arrazoia denean erakunde erkideen eta foru-erakundeen arteko eskumen-banaketa Autonomia Estatutuaz kanpoko legeetan aldaraztea. Lehenengo kasuan, arazoa eskumenaren titulartasunari buruzkoa da, eta, beraz, arazo horrek eragina du etorkizuneko legearen baliozkotasunaren gainean. Bigarren kasuan, aldiz, erakunde erkideen eta foru-erakundeen arteko eskumen-banaketa lege batean ezarri eta gero, lege hori modu inplizituan edo zeharka aldatu egin dela bakarrik egiaztatu nahi da. b) Era berean, eta EBLren 51. artikuluari begira, honako alegazio hau egiten da: arauak erabiltzen dituen hitz biribilek ez dute oztopo gaindiezinik ezartzen; aitzitik, haien esangura zein den jakiteko, interpretazio teleologiko eta sistematikoa egin behar da, lehen azaldu bezala. c) Lege-proiektuaren izapidetzak eragin ditzakeen susmo txarrei dagokienez, honako argumentu hau erabiltzen da: egungo proiektuak ez du eragingo kalte konpongaitz edo konponezinik, eskumen-arazoak sustatu dituzten erakundeen eskumenetan, Autonomia Estatutuak berak bermatzen baitu hori ez gertatzea. Bide bertsutik, kasuan kasuko herri-interesei men egitea ez da zalantzan jarriko, ezta eragotziko ere, Ebazpen Batzordeak bere ebazpen ematen badu Mahats-ardoaren Antolaketarako Legean indarrean dagoela. d) Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak berriz adierazten du autu honen muinean ez dagoela eskumen-arazorik. Haatik, lege batek erakunde erkideen eta foru-erakundeen arteko eskumen-banaketa ezarri du arlo honetan, eta lege hori modu inplizituan edo zeharka aldatu egin dela egiaztatu besterik ez da egiten. Bistan dagoenez, lege hori Lurralde Historikoen Legea da. f) Bukatzeko, hauxe aipatzen da: Mahats-ardoaren Antolaketarako Lege-Egitasmoaren izapidetzak aurrera eginez gero ere, aukera izango da alderdiak, Parlamentuan bertan, ados jar daitezen.

Las alegaciones de las partes al respecto y, en especial, de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, solicitante del levantamiento de la suspensión de la tramitación, son, sucintamente, las siguientes: a) La suspensión automática del procedimiento iniciado ante la Cámara correspondiente es una medida necesaria para garantizar la eficacia real del contenido de la resolución que sobre el fondo del asunto acuerde la Comisión Arbitral. No obstante lo anterior, argumenta la representación de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco que no puede recibir el mismo tratamiento la impugnación de un Proyecto de Ley por la posible vulneración del régimen de distribución de competencias establecido en el Estatuto de Autonomía, que por razón de la modificación de la delimitación competencial entre las instituciones comunes y forales establecidas en leyes distintas del Estatuto de Autonomía. Mientras en el primer caso el problema que se plantea es de titularidad de la competencia y, por tanto, afecta a la validez de la futura Ley, en el segundo, tan sólo se pretende constatar la alteración implícita o indirecta de la norma legal que ha establecido el reparto competencial entre las Instituciones Comunes y las Forales. b) Se alega igualmente, en relación al artículo 51 LCA, que los términos enfáticos que emplea la norma no representan un obstáculo insalvable, pues su significado ha de extraerse de la lectura teleológica y sistemática que se ha expuesto. c) En relación a las posibles recelos que puede producir la tramitación del Proyecto de Ley, se arguye que el actual Proyecto no causará perjuicios de difícil o imposible reparación en el acervo competencial de quienes han promovido las cuestiones de competencia, dado que éste está garantizado estatutariamente. Del mismo modo, la satisfacción de los intereses públicos en juego no quedará comprometida ni dificultada por el hecho de que la resolución de la Comisión Arbitral se produzca estando ya vigente la Ley de Ordenación Vitivinícola. d) Insiste la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco que en el fondo del asunto no hay un problema de cuestión de competencia sino que únicamente se pretende constatar la alteración implícita o indirecta de la norma legal que en esta materia ha establecido el reparto competencial entre las Instituciones Comunes y las Forales, y que no es otra que la LTH. f) Se cita, por último, que la continuación de la tramitación del Proyecto de Ley de Ordenación Vitivinícola entraña la posibilidad de llegar a un acuerdo por ambas partes en sede parlamentaria.

Horren guztiaren kontra, Arabako Foru Aldundiak, Arabako Batzar Nagusiek eta Bizkaiko Foru Aldundiak hitzez hitz interpretatzen dute EBLren 51. artikulua. Hiru erakundeon iritziz, EBLren 51. artikuluari helduta, ez dago inolako arrazoirik Mahats-ardoaren Antolaketarako Lege-Egitasmoaren izapidetzaren etendura amaiarazteko. Ildo beretik, erakundeok azpimarratzen dute eurentzat oso kaltegarria izango litzatekeela lege-proiektuaren izapidetzak aurrera egitea. Arean ere, proiektua onesten bada Ebazpen Batzordeak ezer erabaki baino lehen, erabaki horrek ez du inolako eragingarritasunik izango alderdi errekurtsogileen aldekoa izanez gero, foru-erakundeok ezin baitute beste bide batetik aurkaratu Eusko Legebiltzarrak emandako legea.

Por el contrario, la Diputación Foral de Araba, las Juntas Generales de Araba y la Diputación Foral de Bizkaia se atienen a la dicción literal del artículo 51 LCA, alegando no existir a su juicio, las razones que autoricen, en los términos del artículo 51 LCA, el levantamiento de la suspensión del Proyecto de Ley de Ordenación Vitivinícola. Del mismo modo, explicitan el perjuicio que podría suponer para ellas la continuación de la tramitación del Proyecto de Ley, ya que si éste es aprobado antes del pronunciamiento de esta Comisión, este pronunciamiento podría verse privado de cualquier efectividad, de ser favorable a las tesis de las partes recurrentes, puesto que las Instituciones forales no podrían impugnar en otra vía la ley emanada del Parlamento Vasco.

5. Eztabaidapeko arazo juridikoak horrela ezarrita, arrazoi dute Araba eta Bizkaiko foru-aldundiek, eta Arabako Batzar Nagusiek. Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak alegazioak egin baditu ere, alegazio horiek ez dute agerrarazi "aparteko edo presazko inguruabarrak gertatzea edota kasuan kasuko herri-interesei men egitea", eta hori nahitaezkoa da etendura amaiarazteko. Alde batetik, lege-proiektuaren izapidetza arrunta aipatu behar da, horren gainean eragin baitira eskumen-arazoak. Beste alde batetik, Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak alegazioak egin ditu, eztabaidapeko kasua eskumen-arazoa ez zela nabarmentzeko, horrek autuaren muinean duen eragina alde batera utzita. Alabaina, alegazio horiek ez dute inola ere justifikatzen etendura amaiaraztea. Are gutxiago, beste argumentu honek: arazoak konponbidea izan dezake etendura amaiaraztearen bidez, Parlamentuko iter hori eten gabe ere, kasuan kasuko erakundeak edozein unetan ados jar daitezkeelako, gai honetan legegintzazko ekimen berriak bultzatuz, edo, osterantzean, aurkeztutako eskumen-arazoetan amore emanez, EBLren 36.1 artikuluan ezarritakoarekin bat eginez.

5.º Establecidos así los presupuestos jurídicos del debate, hay que dar la razón a las Diputaciones Forales de Araba y Bizkaia y a las Juntas Generales de Araba, ya que las alegaciones formuladas por la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco no han dejado patentes "circunstancias de extraordinaria o urgente necesidad" que justifiquen el levantamiento de la suspensión. De una parte, está la tramitación con carácter ordinario del Proyecto de Ley sobre el que se han suscitado las cuestiones de competencia. De otra parte, las alegaciones efectuadas por la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el sentido de no tratarse de una cuestión de competencia, independientemente de su incidencia en el fondo del asunto, no justifican en ningún caso el levantamiento de la suspensión. Mucho menos el argumento de la posible solución al conflicto en el caso de no interrumpirse el iter parlamentario mediante el levantamiento de la suspensión, puesto que será el libre juego del acuerdo entre instituciones implicadas el que en cualquier momento puede impulsar nuevas iniciativas legislativas en esta materia o desistir, en su caso, de las cuestiones de competencia planteadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 36.1 LCA.

Bukatzeko, eta "kasuan kasuko herri-interesei men egitea"z denaz bezainbatean, Ebazpen Batzorde honek jadanik bere doktrina finkatu zuen, 2/02 eskumen-arazoaren gainean erabakia hartu zuenean; erabaki hori Bizkaiko lurralde historikoko foru-erakundeen aurrekontu-arauari buruzkoa zen. Une horretan, hauxe adierazi zuen Ebazpen Batzordeak: "Foru Arauaren Proiektuaren izapidetzea eteteak, eskumen-arazoaren funtsari buruzko ebazpena eman arteko epean, jokoan dauden interes publikoei kalte gutxiago sorrarazten die etenaldi hori indargabetu eta izapidetzea amaitu ondoren Ebazpen Batzordeak baietsi egingo balu Eusko Jaurlaritzak aurkeztutako eskumenen gaineko erreklamazioa, erabakitako benetan aplikatzeak izango lituzkeen konplexutasunak ikusita (horien berri ematen du EBLko 57. artikuluak)."

Por último, y en relación a "los intereses públicos en juego" en este caso, recordar la doctrina ya fijada por esta Comisión Arbitral respecto a la cuestión de competencia n.º 2/02, sobre la norma foral presupuestaria de las entidades forales del territorio histórico de Bizkaia, en el sentido de que "la paralización de la tramitación del Proyecto de Norma Foral durante el período de tiempo hasta que se produzca la resolución sobre el fondo de la cuestión de competencia produce menos prejuicios en los intereses públicos en juego que la eventualidad de los que se originarían si, alzada la suspensión y finalizada su tramitación, entrase en vigor y, posteriormente, la Comisión Arbitral decidiese la estimación de la reivindicación competencial planteada por el Gobierno Vasco, dadas las complejidades que plantearía la efectiva aplicación de lo decidido (de las que el artículo 57 LCA viene a dar buena cuenta)".

ERABAKIA
FALLO

Azaldutako hori guztia kontuan hartuta, Ebazpen Batzordeak

En atención a todo lo expuesto, la Comisión Arbitral

Hauxe erabaki du

Ha decidido

Eusko Legebiltzarreko Mahats-ardoaren Antolaketarako Lege-Egitasmoaren etendura amaiarazteko eskariari ezezkoa ematea.

Denegar la solicitud de levantamiento de la suspensión del Proyecto de Ley de Ordenación Vitivinícola del Parlamento Vasco.

Erabaki hau alderdiei jakinaraziko zaie, eta Euskal Herriko Agintaritza Aldizkarian argitaratuko da. Horixe erabaki dute batzordekideek, hala izenpetu, eta neronek, idazkari naizen honek, horren fede ematen dut.

La presente decisión se notificará a las partes y se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco, lo acuerdan los componentes de la Comisión que la suscriben y de lo cual yo, la Secretaria, doy fe.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común