Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

71. zk., 2003ko apirilaren 9a, asteazkena

N.º 71, miércoles 9 de abril de 2003


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Arbitraje Batzordea
Comisión Arbitral
2146
2146

EBAZPENA, 1/03 zenbakikoa, Ebazpen Batzordeak 2003ko otsailaren 24koa osoko bilkuran emandakoa, Arabako Foru Aldundiko Diputatuen Kontseiluaren 46/2002 Foru Dekretuaren aurrean Eusko Jaurlaritzak sustatutako eskumen gatazka positiboari dagokiona. Foru dekretu horrek Errepideen Foru Sarearen kontrol sistema eta Errepideen Kontrolgunea arautzen ditu.

RESOLUCIÓN 1/03 de 24 de febrero de 2003, adoptada por el Pleno de la Comisión Arbitral, en el Conflicto positivo de competencia promovido por Gobierno Vasco en relación con el Decreto Foral 46/2002, del Consejo de Diputados de la Excma. Diputación Foral de Alava, que regula el sistema de control de la Red Viaria Foral y el Centro de Control de carreteras.

EBAZPENA 1/03

RESOLUCIÓN N.º 1/03

Ebazpen Batzordeak (aurrerantzean, Batzordea), Manuel María Zorrilla Ruiz lehendakariak eta Mario Fernández Pelaz, Edorta Cobreros Mendazona, Fernando Campo Antoñanzas eta Andres Urrutia Badiola batzordekideek osatutakoak, ondokoa ebatzi zuen 2003ko otsailaren 24an egindako osoko bilkuran,

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 24 de febrero de 2003, el Pleno de la Comisión Arbitral (en adelante, la Comisión), formada por el Presidente, Sr. D. Manuel María Zorrilla Ruiz y los Vocales, Sres. D. Mario Fernández Pelaz, D. Edorta Cobreros Mendazona, D. Fernando Campo Antoñanzas, y D. Andrés Urrutia Badiola, ha pronunciado la siguiente,

EBAZPENA
RESOLUCIÓN

Arabako Foru Aldundiko Diputatuen Kontseiluaren 2002ko uztailaren 30eko Foru Dekretua (aurrerantzean, Dekretu Forala, Diputatuen Kontseilua eta Foru Aldundia, hurrenez hurren) dela eta, Errepideen Foru Sarearen kontrol sistemari eta Errepideen Kontrolguneari buruzko xedapen hori eman duen Lurralde Historikoko erakundearen aurrean Eusko Jaurlaritzak sustatutako eskumen gatazka positiboan Manuel María Zorrilla Ruiz lehendakariak, eledun lanetan, jakinarazi du Batzordearen iritzia.

En el conflicto positivo de competencia que, sobre el Decreto Foral del Consejo de Diputados de la Diputación Foral de Alava de 30 de julio de 2002 (en adelante, el Decreto Foral, el Consejo de Diputados y la Diputación Foral respectivamente), ha promovido el Gobierno Vasco frente a la institución del Territorio Histórico que, respecto al control de la Red Viaria Foral y el Centro de Control de Carreteras, ha emanado esa disposición, ha sido ponente el Sr. Presidente, D. Manuel María Zorrilla Ruiz, quien expresa el criterio de la Comisión.

AURREKARIAK
ANTECEDENTES DE HECHO

1.– Foru Dekretua argitaratu ondoren, Euskal Autonomia Erkidegoko Jaurlaritzaren Kontseiluak (aurrerantzean, Jaurlaritzaren Kontseilua), 2002ko uztailaren 30eko Akordioaren bidez, Arabako Foru Aldundiari eskumen gabeziaren errekerimendua egitea erabaki zuen, erakunde komunen eta foralen arteko eskumenen banaketa legala urratzen zuten Foru Dekretu horretako alderdiak aldatu edo baliogabetu zitzan.

1.– Tras la publicación del Decreto Foral, el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco (en adelante, el Consejo de Gobierno) de 30 de julio de 2.002 decidió requerir de incompetencia a la Diputación Foral de Alava, para que modificase o derogase los extremos en que aquella norma vulneraba la distribución legal de competencias entre las Instituciones Comunes y Forales de la Comunidad.

2.– Jaurlaritzaren Kontseiluak erabaki zuen, halaber, eskumen gatazka positiboa sustatzea Batzordearen aurrean, errekerimenduari muzin eginez gero.

2.– El Consejo de Gobierno acordó también suscitar, ante la Comisión, conflicto positivo de competencia, en el caso de que se desoyese su requerimiento.

3.–Errekerimendua 2002ko abuztuaren 16an jakinarazi zen, bada, Diputatuen Kontseiluaren irailaren 10eko Akordioak adierazi zuen Dekretu Foralak errespetatu egiten zituela bide publikoetako osasun-laguntzari, hiriarteko bideetan eta zeharbideetan zirkulazioaren trafikoaren erregulazioa, kudeaketa eta kontrolari buruz Eusko Jaurlaritzak dituen eskumen guztiak.

3.– Notificado éste el 16 de agosto de 2.002, el Acuerdo del Consejo de Diputados de 10 de septiembre siguiente declaró que el Decreto Foral respetaba todas las competencias que incumbían al Gobierno Vasco en cuanto a la asistencia sanitaria en vías públicas, regulación, gestión y control del tráfico de la circulación en vías interurbanas y travesías.

4.– Errekerimendu horrek emaitza negatiboa lortu zuenez, Eusko Jaurlaritzak eskumen gatazka positibo hau sustatu zuen; hori, hain zuzen ere, 2002ko urriaren 4an jaso zen Batzordean.

4.– Ante el resultado negativo de la intimación formulada, el Gobierno Vasco entabló el presente conflicto positivo de competencia, cuya entrada en la Comisión tuvo lugar el 4 de octubre de 2.002.

5.– Eskumen gatazka positiboa hasi duen idazkia izapidetzeko onartuta, hiru lurralde historikoak ordezkatzen dituzten erakundeei helarazi zitzaizkien alegazioak; horiek, kontra-alegazioetan, bakoitzaren interesak defendatzeko egoki iritzi zizkieten arrazoiak argudiatu zituzten.

5.– Admitido a trámite el escrito de iniciación, se dio traslado de sus alegaciones a las instituciones representativas de los tres Territorios Históricos, cuyas contralegaciones adujeron las razones que estimaron oportunas en defensa de sus respectivos intereses.

6- Alegazioetarako epea bukatuta eta froga-epea ireki gabe, azterketaren eta behin betiko ebazpenaren zain geratu da gaia.

6.– Concluido el periodo de alegaciones y sin apertura de fase probatoria, el asunto ha quedado pendiente de examen y resolución definitiva.

ZUZENBIDEKO OINARRIAK
FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.– Eskumen gatazka positibo honek —Eusko Jaurlaritzak hasi du Arabako Foru Aldundiaren aurrean eta beharrezko auzikide pasibo moduan agertu dira Bizkaiko eta Gipuzkoako foru aldundiak— zalantzan jartzen du inpugnatzen den Dekretu Foralaren prezeptuek, errepideen foru sarearen kontrol sistema eta Errepideen Kontrolgunea deritzon operazio-unitatea arautzerakoan, trafikoaren arloan Euskal Autonomia Erkidegoari (aurrerantzean, Erkidegoa) dagozkion eskumenak inbaditu egin dituzten.

1.– El presente conflicto positivo de competencia —incoado por el Gobierno Vasco frente a la Diputación Foral de Alava y al que han advenido, como litisconsortes pasivos necesarios, las Diputaciones Forales de Bizkaia y Gipuzkoa— cuestiona si los preceptos del Decreto Foral que se impugnan, han invadido, al regular el sistema de control de las carreteras forales y de la unidad de operación denominada Centro de Control de Carreteras, las competencias que, en materia de tráfico, corresponden a la Comunidad Autónoma del País Vasco (en adelante, la Comunidad).

Konstituzioko 148.1 artikuluko 5 zenbakiak onartzen duen arren autonomi erkidegoek eskumenak hartzea erkidegoko lurraldearekin guztiz bat datorren trazatua duten errepideen gaineko eskumena —sustapeneko administrazio-ekintzaren berezkoa dena—, 149.1 artikuluko 21 zenbakiak, aldiz, eskumen esklusiboa ematen dio Estatuari ibilgailu motordunen trafikoa eta zirkulazioa diziplinatzeko, poliziako administrazio-ekintza osatzen baitu.

Mientras que el artículo 148.1 n.º 5º de la Constitución admite que las Comunidades Autónomas asuman competencias en materia de carreteras cuyo trazado se superponga íntegramente al territorio comunitario, lo cual es propio de la acción administrativa de fomento, el artículo 149.1 n.º 21º confiere al Estado competencia exclusiva para disciplinar el tráfico y circulación de vehículos a motor, por tratarse de un aspecto que integra la acción administrativa de policía.

Lurralde Historikoen Legeko 7.8 artikuluak, bere aldetik, ezartzen du lurralde horietako gobernu-organoek bakoitzaren demarkazio geografikoetan dauden errepideak eta bideak planifikatu, proiektatu, eraiki, kontserbatu, aldatu eta ustiatzeko eskumena daukatela, eta ez dagoenez —ez dago horretan zalantzarik— hondar generorik edo erdiko generorik, ondorioztatu behar da atribuzio horiek guztiek ez dituztela trafikoari eta ibilgailuen zirkulazioari dagozkionak hartzen.

Dado que, a su vez, el artículo 7.8 de la Ley de Territorios Históricos instituye la competencia de sus órganos de gobierno para planificar, proyectar, construir, conservar, modificar, y explotar las carreteras y caminos sitos en las respectivas demarcaciones geográficas, la inexistencia —que está fuera de duda— de un género residual o intermedio, obliga a concluir que ese cúmulo de atribuciones no abarca las que atañen al tráfico y circulación de vehículos.

Ahal horiek Euskal Autonomia Erkidegoari ematea ez dator Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren (aurrerantzean, Estatutua) 10.34 artikulua aplikatzetik —zeinaren arabera, lurralde historikoetako foru aldundiek osorik gordeko dituzten beren baitan dituzten erregimen juridiko eta konpetentziak, edo, hala badagokio, berreskuratu behar dituztenak—, baizik eta testu haren 17.1 artikulua aplikatzetik. Artikulu horri jarraiki, transferitutako zerbitzuen eremua hedatu egiten da, bide publikoetan ibilgailuak zirkulatzeari, indarrean dagoen legediaren arabera, eragiten dioten zaintza-neurriak edo beharrezko murrizketak hartzeko.

La traslación de semejantes potestades a la Comunidad Autónoma del País Vasco no surge de aplicar el artículo 10.34 del Estatuto de Autonomía del País Vasco (en adelante, el Estatuto), según el cual las Diputaciones Forales de los Territorios Históricos conservarán, sin menoscabo alguno, el régimen jurídico y las competencias que ostentan o que, en su caso, hayan de recobrar, sino del artículo 17.1 de aquel texto, cuyo ámbito de servicios transferidos se amplía a la adopción de las medidas de vigilancia o de las restricciones necesarias que, según la legislación vigente, afecten a la circulación de vehículos por las vías públicas.

2.– Bide publikoetan ibilgailuen trafikoari buruz kontra egin zaizkien eskumenen titulua edo izateko arrazoia zehaztuta, bidezko da ondoko kontsiderazioak egitea.

2.– Así especificado el título o la razón de ser de las competencias objetadas respecto al tráfico rodado en las vías públicas, procede hacer las consideraciones siguientes.

Errepideen arloan herri administrazioen eskumentzat hartzen denaren eta horien eskuduntzek trafikoaren kudeaketari begira dakartenaren zedarriztapen kontzeptualak ez dirudi, printzipioz, baketsua ezta burutzeko erosoa denik ere. Agerian geratu behar da eskumen biak banatzen dituen lerroa arrazonamendu arretatsuak baino ezin dezakeela azalarazi eta trazatu.

La delimitación conceptual de lo que se entiende por competencia de las Administraciones Públicas en tema de carreteras y lo que sus atribuciones representan en orden a la gestión de tráfico, no parece, en principio, pacífica ni cómoda de llevar a cabo. Debe quedar constancia de que sólo un razonamiento cuidadoso descubre y traza la línea divisoria de ambas competencias.

Bide horiek direla-eta Foru Aldundiari emandako eskumenak, gutxienez, ondokoak ditu, batetik, jabari publikoaren titulartasuna —aurreikusten den eskubide erreal administratibo osoaren fisonomiari datxekiona—, eta bestetik, edukitza-kargak. Azken hori, karga saihestezin moduan sartzen da, bai ondasun publikoa ibilgailuen trafikoak dituen erabiltzaileen eskura mantentzearren, bai ondasun horrek helburu dituen xede eta erabilgarritasunak bete ditzan ondasun horri baldintza egokiak ematearren. Bide publikoetatik igarotzen diren erabiltzaileak —gozamen mugatuko eskubide erreal administratiboen titularrak diren neurrian— zirkulazio-mota horrek eskura jartzen dien edukitza ibiltaria hartu eta jarduten dute; horrek posible egiten du eskubide subjektibo batzuk asetzea —oso izaera eta jatorri anitzekoak—, zeinak sarbide horren ondoriozko mugikortasunik gabe zapuztu egingo liratekeen edo osatu gabe geratu.

La competencia adjudicada a la Diputación Foral respecto de esas vías, consta, cuando menos, de la titularidad del dominio público —inherente a la fisonomía del derecho real administrativo pleno que se contempla— y de la posesión-gravamen que, al modo de carga ineludible, entra en juego para mantener el bien público a disposición de los usuarios del tránsito rodado y dotarle de condiciones aptas para cumplir los fines y utilidades a que se destina. Los usuarios que transitan por las vías públicas —en su calidad de titulares de sendos derechos reales administrativos de goce limitado— adquieren y actúan la posesión itinerante que esa modalidad de circulación pone a su alcance y hace posible la satisfacción de unos derechos subjetivos —de naturaleza y origen muy varios— que, sin la movilidad derivada de tal acceso, se frustrarían o quedarían incompletos.

Eusko Jaurlaritzako Herrizaingo Sailak trafikoaren kudeaketari dagokionez, bere gain hartzen ditu zenbait eskumen, zeinak helburu bikoitza duten administrazio-ekintzak sortzen dituzten. Horiekin nahi da, batetik, ibilgailuen trafikoak —lurrazaleko bide publikoen trazatuarekin bat datorren espazio fisikotik igarotzen dena— gorde ditzala segurtasun normalizatuko baldintzak; baldintzok, arrazoizko iritzi baten arabera zirkulazioko kaosak, ibilgailuen trafikoaren gehiegizko erritmoak edo larregiko geldotasunak sor ditzaketen eragozpenak edo trabak neutralizatu behar dituzte. Bestetik, saihetsi nahi da ibilgailuen trafikoak kalte zuzenak eragitea edo berehalako arriskua sortzea trafiko horretan parte-hartze aktiboa dutenen bizitzei eta osotasun fisikorako eskubideei, edo bide publikoan garraiatzen diren pertsonei eta ondasunei kalteak eragitea.

El Departamento de Interior del Gobierno Vasco asume, en lo que a la gestión de tráfico concierne, un haz de competencias que engendran actos administrativos encaminados a un objetivo doble. Pretenden, de una parte, que el tráfico rodado —desenvuelto sobre el espacio físico coincidente con el trazado superficial de las vías públicas— conserve las condiciones de seguridad normalizada que, según un sano juicio de razón, neutralicen cualesquiera inconvenientes o entorpecimientos derivados del caos circulatorio, el ritmo exacerbado o la excesiva lentitud del tránsito vial. Intentan, de otra parte, impedir que los episodios del tráfico rodado causen daños directos o pongan en trance de peligro inminente los derechos a la vida y la integridad física de quienes intervienen activamente en sus operaciones, o atenten contra la indemnidad de las personas o bienes transportados a través de las vías públicas.

Diskurtso horri beste argumentu bat gehitzen zaio, alegia, Erkidegoko lurralde historikoei eskumenak ematen dizkien ezein arauk ez dituela aipatzen, ez berariaz ez isilbidez, bideetako trafikoaren kudeaketaren ezelango eskuduntzen balizko esleipenik; soilik aipatzen dira, hipotesi bezala, arestian aipatutako Lurralde Historikoen Legeko 7.8 artikuluak errepideak direla-eta modu zehatzean adierazten dituen eskumenen berri ematen duen tituluarekin lotura dutenak.

A este discurso se suma el argumento de que ninguna de las normas traslativas de competencias a los Territorios Históricos de la Comunidad menciona, expresa o tácitamente, una supuesta asignación de atribuciones en materia de gestión de tráfico vial, y sólo se hacen eco de las que, por hipótesis, guardan conexión con el título deferente de las competencias que el citado artículo 7.8 de la Ley de Territorios Históricos enuncia exhaustivamente en cuanto a carreteras.

3.– Trafikoa kudeatzeko ekintzak —horiek ezagutzea saihestezina bihurtzen duten baldintzetan emititu eta argitaratu direnez, horiei arreta jarri eta men egiteko betebeharra areagotzen dute— Herri Administrazio eskudunaren eta pertsona fisikoen arteko harreman juridikoak dira. Pertsona fisiko horiek —modu erlatiboan zehaztutakoak— orientabide edo agindu horiek bidaltzen zaizkien erabiltzaileak dira. Botere publikoak —zeinaren borondatea ez du zehaztu nahi izaten guztiz ulergarriak diren adierazpenetan— merezitako eskubideen ondarea babesten duen nolabaiteko segurtasun-zor baten eginbehar bereziak exekutatzen ditu. Administrazio-ekintza horien hartzaileek zuhurtzia eta ardura printzipioak bete behar dituzte, izan ere horietan oinarritzen dira ibilgailuen zirkulazioaren eta trafikoaren ondorioz gertatzen diren larderiazko arriskuek —arruntak eta ez ohikoak—eta gertaera kaltegarriek eragindako eskubideen eta interesen narriatze edo galerari aurre egiteko beharrezkoak diren lankidetzako jarrera eta portaerak.

3.– Los actos de gestión de tráfico —emitidos y publicados en condiciones, que, al hacer su conocimiento inevitable, acrecientan la inexcusabilidad del deber de prestarles atención y obediencia— constituyen sendas relaciones jurídicas entre la Administración Pública competente y las personas físicas —relativamente determinadas— que son cada uno de los usuarios a los que se cursan esas orientaciones o mandatos. El poder público —cuya voluntad cuida de concretarse en expresiones absolutamente comprensibles— ejecuta las obligaciones peculiares de una deuda de seguridad que protege el acervo de derechos de que se ha hecho mérito. Los destinatarios de esos actos administrativos han de cumplir los deberes de prudencia y diligencia en que consisten las actitudes y conductas de cooperación necesarias para afrontar el deterioro o la pérdida de los derechos e intereses afectados por los riesgos —ordinarios y extraordinarios— conminatorios y por los acaecimientos lesivos que suceden con motivo de la circulación y el tráfico rodado.

Aztertutako kontzeptuan, alegia, trafikoaren kudeaketan aurretik arrazoitutakoarekin bat, sartzen dira, errepideen kontrol sistema honako hauek osatzen dute errotulupean, Foru Dekretuaren 21 artikuluak seinale bertikal aldakor, laguntza eta larrialdietarako zutoin eta semaforoekin bat eginarazten dituen elementuak.

En el concepto examinado de gestión de tráfico encajan, conforme a lo anteriormente razonado, los elementos que, bajo el rótulo de integrantes del sistema de control de carreteras, el artículo 2.1 del Decreto Foral hace coincidir con la señalización vertical variable, los postes de auxilio y socorro, y los semáforos.

Ohiko errealitatearen edozein behatzailek —hau da, errealitate horretatik sortzen diren kanpoko sentsibilitaterako eta esperientzietarako sarbidea duena— edo azaleko teknologi informazioa duen edozeinek arazorik gabe ulertzen du, eta ohartzen da zer diren eta zer esan nahi duten elementu horien definizioek. Hori nahikoa da ondorioztatzeko —diskurtso hau jarraitzeaz salbuesten duen konbentzitzeko ahalmenarekin— horien ezarpena eta administrazioa ez zaiola atxikitzen soilik ibilgailuen trafikoaren kudeaketaren berezko eskumenari, aldiz, egiatan, eskumen hori hartzen duten aldaera edo espezialitateak agortzen dituztela. Zaila da onartzea eskumen horren edukia elementu horien batuketa kontzeptuala baino gehiago denik. Arrazonamendu behartua eta ez oso logikoa erabili beharko litzateke defendatzeko —intuizioaren eskumenaren eta arrazoi zuzenaren irizpenaren aurka— elementu horiek errepideen gaiaren barrukoak direla eta, modu naturalean eta oztoporik gabe, sartzen direla Foru Dekretuko 2.1 artikuluak, indarrean dagoen Zuzenbidearen aurka, ematen dien eremuan.

Cualquier observador de la realidad vulgar —esto es, accesible a la sensibilidad externa y a las experiencias que de la misma surgen— o poseedor de información tecnológica superficial, comprende, sin dificultad, y se percata de lo que son y significan las definiciones de tales elementos. Ello basta para concluir —con un poder de convicción que exime de proseguir este discurso— que su implantación y administración no sólo se adscriben a la competencia característica de la gestión del tráfico vial, sino que, en realidad, agotan las variantes o especialidades que ocupan esa competencia. Cuesta admitir que su contenido vaya más lejos de la reunión conceptual de tales elementos. Haría falta echar mano de un razonamiento violentado y escasamente lógico, para defender —contra el fuero de lo intuitivo y el dictamen de la razón recta— que dichos elementos forman parte de la materia de carreteras y se engloban, naturalmente y sin reparo, en el ámbito que, contrariando el Derecho vigente, les otorga el artículo 2.1 del Decreto Foral.

Horiek horrela, argi dago arau horrek eskumen baten eremua inbaditzen duela —hots, bide publikoetan ibilgailuen trafikoaren kudeaketaren eskumen berezia—, eta hori Erkidegoari modu esklusiboan esleituta egoteaz gain, ez du onartzen —Zuzenbidean eta legitimoki adostu daitezkeen erabakimen arrazionalizatzaileen edo lankidetzarako formulen kalterik gabe— gatazka hau sartzen zaien lurralde historikoen eskuduntzetan inolako hondarrik edo eremu grisik egotea.

Es claro, así las cosas, que el precepto invade los dominios de una competencia —a saber, la especial de la gestión del tráfico rodado sobre vías públicas— que, además de atribuirse exclusivamente a la Comunidad, no tolera —en Derecho y sin perjuicio de los arbitrios racionalizadores o fórmulas de cooperación que legítimamente puedan convenirse— ningún residuo o zona gris localizable y residenciado en las atribuciones de los Territorios Históricos frente a los que este conflicto se entabla.

4.– Administrazio-baimena ematen da Herri Administrazio batek, bere eskumena erabiliz, baiespen hori gabe arazoa sortu duen ahalmenari buruzko ahalmen bat jardutea galaraziko lukeen eragozpena kentzen duenean. Ez da egokia, beraz, Foru Dekretuko 2.3 II artikuluak Lurralde Historikoko Herrilan eta Hirigintza Sailaren aurreko baimena lortu beharrari baldintzatzea ekintza horiek produzitzeko habilitatzen duen eskumenaren funtsezko edukia edo gune urratu ezina hasiera-hasieratik higatuko luketen ekintzak egitea —ekintza horiek Eusko Jaurlaritzako Herrizaingo Sailak kudeatu eta exekutatu beharreko trafikoaren kudeaketako arloari datxezkio—.

4.– La autorización administrativa se da cuando una Administración Pública remueve, en el ejercicio de su competencia, el óbice que, a falta de dicho asentimiento, impediría actuar una potestad relativa a la materia de que se haga cuestión. No procede entonces que el artículo 2.3 II del Decreto Foral condicione a la emisión y obtención de una autorización previa del Departamento de Obras Públicas y Urbanismo del Territorio Histórico, la realización de actos que —cuales los inherentes a la materia de gestión de tráfico que debe gestionar y ejecutar el Departamento de Interior del Gobierno Vasco— erosionarían, desde ya, el contenido esencial o núcleo invulnerable de la competencia que habilita para producirlos.

5.– Diskurtsoa —orain arte garatu dena— Foru Dekretuko 4 e artikuluan ere predikatzen da eta prezeptu horretan agertzen den akatsa erakusten du. Errepideen Kontrolguneari —Foru Dekretuko 1 eta 3 artikuluek eratutakoa—, zuzendu behar den gehiegikeria baten ondorioz, seinale bertikal aldakorren mezuak eta erabilerak ezartzeko eginkizuna esleitzen zaio, eta hori, aurretik esan den bezala, organismo berria sortu duen erakundearen eskumenetatik kanpo dago.

5.– Discurso —el que hasta aquí se ha desenvuelto— que también se predica del artículo 4 e del Decreto Foral y revela el vicio que en este precepto concurre. Al Centro de Control de Carreteras —coerigido por los artículos 1 y 3 del Decreto Foral— se asigna, como resultante de una extralimitación que hay que corregir, la función de establecer los mensajes y usos de una señalización vertical variable que, según se ha indicado, extravaga del círculo de competencias de la institución creadora del nuevo organismo.

6.– Arrazoitutakoa dela-eta, egiazkoa eta onargarria da ondoko salaketa, alegia, errepideen arloan eskudunak diren beste administrazio batzuekin Foru Aldundiak duen lankidetzak ez duela justifikatzen, desautorizatu baino, zenbait irtenbide edo formula kooperatibo hartzea. Irtenbide edo formula horiek izango dira ezarri eta garatuz gero aurretik ere aipatu den Lurralde Historikoen Legeko 7.8 artikuluak zehatz-mehatz ezartzen dituen eskumenetatik kanpo dauden eskumenak Lurralde Historikoari esleitzea ekarriko dutenak.

6.– Es, a causa de lo razonado, cierta y aceptable la denuncia de que la colaboración de la Diputación Foral con otras Administraciones Públicas competentes en materia de carreteras, no justifica, sino que desautoriza la adopción de ciertas soluciones o fórmulas cooperativas. A saber, aquellas cuyo establecimiento y desarrollo presupongan la atribución al Territorio Histórico de competencias ajenas a la lista que taxativamente fija el repetido artículo 7.8 de la Ley de Territorios Históricos.

Zentzu horretan —Kode Zibileko 3.1 artikuluak hemen aplikatzea eskatzen duen interpretazio gramatikal eta sistematikoko irizpideekin bat— ulertzen da Foru Dekretuaren eduki anomaloari buruzko objekzioa. Foru Aldundiak eusko Jaurlaritzarekin eta zirkulazio arloan eskumena duten beste administrazio batzuekin izango duen lankidetza-klausularen irismena —artikulu horretan agertzen da— gatazka honen ebazpenak erabakitako eskumenak zuzendu eta birkokatzeari baldintzatuta dago.

Sentido en el que —conforme a los criterios de interpretación gramatical y sistemática que el artículo 3.1 del Código Civil requiere aquí aplicar— se entiende la objeción relativa al contenido anómalo del artículo 7 del Decreto Foral. El alcance de la cláusula de cooperación —que figura en aquél— de la Diputación Foral con el Gobierno Vasco y demás Administraciones Públicas competentes en materia de tráfico, se supedita a la rectificación y resituación de competencias que acuerda la resolución de este conflicto.

7.– Egokia da eztabaida honetatik deduzitutako uziei heltzea eta horien sustatzaileak nagusi jarri duen interesa asetzeko egokiak diren pronuntziamenduak formulatzea. Benetako babesa —Konstituzioaren 24.1 artikuluan bermatutakoa— Zuzenbidean eman beharreko erantzunetik bana ezinak diren eztabaidatuko puntu guztien gainean proiektatzen den kongruentzia kontzeptuala eskatzen du.

7.– Procede acoger las pretensiones deducidas en esta controversia y formular los pronunciamientos adecuados a la satisfacción del interés que su promotor hace valer. La protección efectiva —garantizada en el artículo 24.1 de la Constitución— recaba la congruencia conceptual que se proyecta sobre cuantos puntos debatidos son indisociables de la respuesta debida en Derecho.

2002ko abenduaren 28ko Batzordearen Erabakiaren bidez hartutako akordioa hemen ebatzitakoaren xedapenak sortzen duen deklarazioko izaerarekin eta gauza epaitu materialaren efektuarekin elkartzen da.

El acuerdo adoptado por la Decisión de la Comisión de 28 de diciembre de 2.002, se conjuga con la naturaleza declarativa y el efecto de cosa juzgada material que produce la parte dispositiva de lo resuelto aquí y ahora.

BATZORDEAK HONAKOA EBATZI DU:
LA COMISIÓN RESUELVE:

Arduratu eta ebatzi behar dugun eskumen gatazka positiboaren planteamendua erabat oinarrituta dagoela onetsita eta horren sustatzaileak egikaritzen dituen uziak onartuta, adierazi behar dugu:

Que, estimando íntegramente fundado el planteamiento del conflicto positivo de competencia cuyo conocimiento y decisión nos corresponde, y acogiendo las pretensiones que su promotor ejercita, debemos declarar y declaramos:

1.– Arabako Foru Aldundiaren Diputatuen Kontseiluko 2002ko uztailaren 30eko Foru Dekretuaren, Errepideen Foru Sarearen kontrol sistema eta Errepideen Kontrolgunea arautzen duenaren, ondoko prezeptuek, jarraian adieraziko den bezala, Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde komun eta foralei esleitutako eskumenen banaketa urratzen dutela eta dagozkion zuzenketak egin behar direla:

1.– Que los siguientes preceptos del Decreto Foral del Consejo de Diputados de la Diputación Foral de Alava de 30 de julio de 2.002, regulador del sistema de control de la Red Viaria Foral y creador del Centro de Control de Carreteras, vulneran, como a continuación se precisa, la distribución de competencias asignadas a las Instituciones Comunes y Forales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y exigen las modificaciones oportunas:

– Foru Dekretuko 2.1 artikulua: zuzenbidearen kontrakoak dira seinale bertikal aldakorrei, laguntza eta larrialdietarako zutoinei eta semaforoei buruzko erreferentziak.

— Artículo 2.1 del Decreto Foral: Son contrarias a Derecho las referencias a la señalización vertical variable, los postes de auxilio y socorro, y los semáforos.

– Foru Dekretuko 2.3 II artikulua: behar ez bezala sartzen du ondoko adierazpena: "Horietako bat, Errepideen Kontrol Sistemarekin eta Kontrolgunearekin eduki beharreko harremana izan daiteke".

— Artículo 2.3 II del Decreto Foral: Da entrada indebidamente la expresión: "…entre las que podrá incluir su relación con el sistema y el Centro del Control de las Carreteras".

– Foru Dekretuko 4 e artikulua: seinale bertikal aldakorrak erabiltzea eta argibideak emateari buruzko aipamen ezegokia egiten du.

— Artículo 4 e del Decreto Foral: Realiza una mención improcedente de los mensajes y usos de la señalización vertical variable.

– Foru Dekretuko 7 artikulua: aurreko pronuntziamenduekin bat etorrita interpretatu behar da.

— Artículo 7 del Decreto Foral: Tiene que interpretarse en consonancia con los pronunciamientos anteriores.

2.– Eusko Jaurlaritza dela aipatu berri diren Foru Dekretuko ataletan modu ezegokian esleitutako eskumenen titularra, hain zuzen ere, trafikoaren kudeaketari eta bide-segurtasunari buruzkoena.

2.– Que el Gobierno Vasco es titular de las competencias que, indebidamente atribuidas en los pasajes del Decreto Foral que acaban de citarse, pertenecen a la materia de gestión de tráfico y seguridad vial.

Beraz, ebazpen honen bidez, zeina interesdunei legeak ezarritako eran jakinaraziko zaien eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lurralde historikoetako aldizkari ofizialetan argitaratuko den, behin betiko epaitzen dugu, eta epai hau eman, agindu eta sinatzen dugu.

Así, por esta nuestra resolución, que se notificará a los interesados en forma legal y se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco y en los respectivos Boletines Oficiales de los Territorios Históricos de Alava, Bizkaia y Gipuzkoa, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común