Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

64. zk., 2003ko martxoaren 31, astelehena

N.º 64, lunes 31 de marzo de 2003


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Osasun Saila
Sanidad
1945
1945

67/2003 DEKRETUA, martxoaren 18koa, euskararen erabilera Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuan normalizatzeko.

DECRETO 67/2003, de 18 de marzo, de normalización del uso del euskera en Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

Dekretu honek Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuan Euskararen Erabilera Normalizatzeko Plana arautu behar duten oinarriak ezartzen ditu. Plana Euskal Administrazioan euskararen erabilera normalizatzeko prozesu orokorrean dago kokaturik. Hizkuntz normalizazio prozesu hori araudi juridiko berariazko batek bultzatzen du, Euskadiko herritarren borondateari jarraitzen dionak, 10/1982 Legean, Euskararen Erabilera Arauzkotzekoan, hezurmamiturik.

El presente Decreto establece las bases que han de regular el Plan de Normalización del Uso del Euskera en Osakidetza-Servicio vasco de salud. Este Plan se inscribe dentro del proceso general de normalización de la Administración Vasca, impulsado por una reglamentación jurídica específica, expresión de la voluntad de la ciudadanía vasca, cuya concreción legal es la Ley 10/1982, Básica de Normalización del Uso del Euskera.

Aipatu Lege hori du abiaburu 8/1997 Legeak, Euskadiko Antolamendu Sanitarioari buruzkoak, bere 28. artikuluaren bosgarren arau komunean Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuak normalizazio-plan berariazko bat ezarri behar duela arautzeko.

De la citada Ley parte la Ley 8/1997, de Ordenación Sanitaria de Euskadi que, en su artículo 28, norma común quinta, dispone que el Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud ha de establecer un plan específico de normalización.

Euskadiko Antolamendu Sanitarioko Legeak plana "berezia" izango dela dio. Hain zuzen ere, euskararen erabilera Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuan arautzeak berezko eitea du, izaera berezi bat, ez soilik Erakundearen konplexutasun eta tamainagatik, baita arrazoi hau dela bide ere: Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuak herritarren osasuna zaintzea eta asistentzia sanitarioa ditu xede.

La Ley de Ordenación Sanitaria de Euskadi califica el plan como "especial". En efecto, la necesidad de normalizar el uso de la lengua vasca adquiere en Osakidetza-Servicio vasco de salud una fisonomía propia, un carácter peculiar, y no sólo por la complejidad y proporciones del Ente, sino también por un hecho fundamental: Osakidetza-Servicio vasco de salud es una organización orientada al cuidado de la salud y a la asistencia sanitaria.

Hori horrela izanik, Erakundeko jardueraren ezaugarrietan haren giza eta gizarte transzendentzia gailentzen da, zeren eta herritarren biziari alderik pertsonalen eta erabakigarrienetariko batean lotzen baitzaio –osasunari–, eta ez nolanahiko egoeretan, baizik eta harmonia eta hurbiltasun animikoa, Erakundeak bere xedeak beteko baditu, beharrezkoak ez ezik, ezinbestekoak direnean.

La actividad del Ente destaca por su transcendencia humana y social, por estar ligada de manera inmediata a la vida de las y los ciudadanos en una de sus facetas más personales y decisivas –la salud– y en situaciones donde la proximidad, la armonía y el calor humano resultan, más que necesarios, imprescindibles para el correcto cumplimiento de los fines.

Pazientearekiko komunikazioaren kalitatea eta enpatia giltzarri dira jarduera sanitarioaren arrakastarako, bai eta funtsezko parametroetariko bat ere asistentziaren kalitatea balioesteko.

La calidad de la comunicación, la empatía con el paciente son elementos claves del éxito sanitario y un parámetro fundamental de la calidad asistencial.

Horregatik guztiagatik, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko Euskararen Erabilera Normalizatzeko Plan honek lagundu behar du herritarrei ematen zaizkien zerbitzuak hobetzen, are gehiago, eginkizun hori da plana bera hezurmamitzen duten helburu eta ardatzetariko bat. Era horretan planak bat egiten du hobetze aldera Erakundean gauzatzen ari diren gainerako esfortzuekin eta, orobat, harmonikoki lotzen zaio Erkidegoko kudeaketa sanitarioa gidatzen duen filosofiari.

Por todo ello, el Plan de Normalización del Uso del Euskera de Osakidetza-Servicio vasco de salud contribuye a la mejora de los servicios prestados a la ciudadanía, es más, esta contribución es uno de los objetivos y ejes que lo articulan. De este modo, el Plan se une a los esfuerzos que, buscando la mejora, vienen desarrollándose en la Institución, y encaja armónicamente en la filosofía que guía hoy la gestión sanitaria de la Comunidad.

Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuaren berezitasuna zerbitzu-erakundea izatea denez, bezeroen atenditzea izango da plangintza honetako xede nagusia eta, beraz, lehentasunezkoa. Hori dela kausa, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuak euskara zerbitzu-hizkuntza gisa bermatzera bideratu nahi du bere ahalegina, nahiz eta ez duen baztertzen, aukerarik egonez gero, haietaz baliatzea lan-hizkuntza ere izan dadin.

Este carácter peculiar de Osakidetza-Servicio vasco de salud, como institución de servicios, motiva que la atención al cliente adquiera el valor de objetivo central y, por ello, prioritario de la planificación. Por ello, el Ente quiere concentrar los esfuerzos de su actuación en la instrumentalidad del euskera como lengua de servicio, sin renunciar al aprovechamiento de las posibilidades existentes para impulsar el uso del euskera como lengua de trabajo.

Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuak, hala asistentziaren berezko ezaugarriengatik nola Administrazioak eskueran dauzkan baliabide beti mugatuak arrazionalki administratzeko beharragatik, lehen mailako atentzioari ematen dio lehen mailako lehentasuna eta, beti ere, zerbitzu asistentzialei eta bezeroak atenditzen dituztenei lehentasuna emango die administrazio-zerbitzu eta orokorren aurretik.

Tanto por las características inherentes a la prestación asistencial como por la necesidad de administrar racionalmente los recursos siempre limitados de la Administración, Osakidetza-Servicio vasco de salud sitúa la atención primaria en el primer grado de prioridad y, en todo caso, los servicios asistenciales y de atención al público antes que los administrativos o generales.

Lehentasunezko esparru hori argiro zedarritzearren, Dekretuak berariaz definitzen du lehen mailako atentzioko eremutzat zer hartzen duen, eta hori horrela egiten du zerbitzu asistentzial batzuen ezaugarriak kontuan hartuta, zein diren irispenaren hurbiltasuna, erabileraren maiztasuna eta familia eta herri-bizitzarekin duten lotura.

Con el fin de delimitar claramente ese marco de prioridad, el Decreto define un ámbito propio de atención primaria, y lo hace en función de la inmediatez del acceso, de la frecuencia de uso y de la imbricación en la cotidianidad de la vida familiar y local que caracteriza a ciertos servicios asistenciales.

Ildo beretik, Planak epeak eta helburu partzialak zentro sanitarioen eragin- edo jarduera-eremuetako euskara-ezagutzaren arabera ezartzen ditu, datu ofizialak oinarri, Administrazioak baliabideen erabilerarik egokiena egiteagatik nahiz, egoera soziolinguistiko desberdinen kariaz, beharrizanetan egon daitezkeen maila desberdinengatik. Horren ondorioz, Dekretuak aurreragarritasun jakin bat xedatzen du, berak zedarritzen dituen zona soziolinguistikoen araberakoa.

La optimización de recursos así como los diversos grados de necesidad que devienen de la dispar realidad sociolingüística de nuestra sociedad determinan que el Plan establezca plazos y objetivos parciales atendiendo a parámetros coherentes con los porcentajes de conocimiento del euskera de los ámbitos o zonas de influencia o actuación de los centros sanitarios, partiendo de los datos oficiales al respecto, de lo que resulta una progresividad directamente dependiente de zonas sociolingüísticas que este mismo Decreto fija.

Gainera, Dekretuak banaketa demografikoaren beste eragile batzuk ere hartzen ditu kontuan, alegia, herri handietan biztanle elebidun asko bizi direla, nahiz eta herritar elebidunen portzentajea apala izan. Hori horrela, neurri jakinak ezartzen ditu, bezeroei medikua edo pediatra beren zonatik kanpo hautatzeko aukera emanez, harremanetarako euskara aukeratzeko modua izan dezaten.

Además, el Decreto tiene en cuenta otros factores de la distribución demográfica, como es el hecho de que en las grandes poblaciones reside un número importante de población bilingüe, a pesar de que el porcentaje global de ciudadanos bilingües no sea elevado. Siendo esto así, habilita medidas concretas con el fin de que este sector de la ciudadanía pueda ejercer la opción de lengua relacional en favor del euskera, pudiendo para ello elegir médico o pediatra en centro distinto al que por zona le corresponda.

Era berean, kontuan hartu beharrekoa da ume gehienak elebidunak direla, inguru soziolinguistikoa edozein izanda ere. Beraz, zerbitzuen arteko lehentasunak ezartzerakoan, lehentasunezko tratamendua eman beharko zaie umeak atenditzen dituzten zerbitzu sanitarioei.

Así mismo, otra realidad que se ha de tener en cuenta es el hecho de que la población infantil es mayoritariamente bilingüe, independientemente de la zona sociolingüística en que resida. Por ello, los servicios sanitarios relacionados con esta población habrán de recibir un trato preferente a la hora de fijar prioridades entre los servicios.

Aipatu behar da zer garrantzitsua den normalizazioan inplikaturiko eragile sozialek proposatzen ditugun helburuak bere egitea. Administrazio Sanitarioari gagozkiolarik, hezurmamitzen duten langileak eta organoak dira partaide nagusiak, zeren, eurek ekinez parte hartzen ez badute, proposatzen ari garen aldaketa honek, duen izaera eta sakontasunarekin, eragingarritasuna galduko baitu. Hortaz, Planak helburu neurtuak proposatzen ditu, gizartearen aldetik behar adinako adostasuna eta onarpena lortzeko modukoak.

Es necesario señalar la gran importancia que adquiere la asunción de los fines propuestos por los diversos agentes sociales implicados. En lo que a la Administración Sanitaria corresponde, los trabajadores y órganos que la articulan y componen son los protagonistas principales, porque sin su activa participación, un cambio de la naturaleza y profundidad del ahora propuesto vería disminuida su efectividad. Por ello, este Plan propone objetivos ponderados capaces de conseguir un suficiente grado de consenso y aceptación social.

Hori horrela, Dekretuaren 3.2. artikuluan ezarrita dagoen bezala, eta araudiak baimentzen duen partaidetza-maila kontuan hartuta, euskara-plana sindikatuekin kontsultatuko da, eta ahalik eta adostasunik handiena bilatuko da kontsulta horretan. Kontsulta plana onartu aurretik egingo da.

En este sentido, tal como dispone el artículo 3.2 del Decreto, y atendiendo al grado de participación que autoriza la normativa, el Plan de Euskera se someterá a consulta de las organizaciones sindicales con las que se procurará el mayor grado de acuerdo posible, con carácter previo a su aprobación.

Beste herri-administrazioetan hizkuntz normalizazioko prozesuetan izan diren eskarmentuak kontuan hartuta, komeni da Euskararen Erabilpena Arauzkotzezko 10/1982 Oinarrizko Legeak eta Euskal Funtzio Publikoari buruzko Legeak emandako hizkuntz erabilerako jarraibide batzuk garatzea eta osatzea, Administrazio honetako jardueren erantzule direnek jarraibide zehatzak izan ditzaten hizkuntza ofizialen erabilerari buruz.

Las experiencias obtenidas en los procesos de normalización lingüística de otras administraciones públicas indican la conveniencia de desarrollar y completar algunos aspectos de las pautas de uso del euskera contemplados en la Ley 10/1982, Básica de Normalización del Uso del Euskera, y en la Ley de Función Pública Vasca, a fin de que los agentes responsables de las diferentes actuaciones de esta Administración puedan contar con unas directrices concretas de uso de las lenguas oficiales.

Dekretu honen ezaugarrien artean ere aipatu behar da sei urteko indarraldia duen plan dinamiko bat egiteko oinarriak jartzen dituela, irekita baitago eten gabeko ebaluaziorako mekanismoen bidez araua egokitzeko euskararen normalizazioan gertatzen den aurrerapenari, nahiz Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko aurrerapenari nahiz gizarte osokoari. Plan horren emaitzak hirugarren urtean ebaluatuko dira lehenengo aldiz eta ebaluazio orokorra indarraldiko seigarren urtean egingo da. Ebaluazio orokor horrek aukera emango du helburu berriak zehazteko eta beharrezkotzat jotzen diren egokitzapenak egiteko, dekretu hau aldatuz edo luzatuz.

Otra característica destacable de este Decreto es que establece las bases para el desarrollo de un plan dinámico, de seis años de vigencia, abierto a la mejora a través de mecanismos de evaluación permanente que permitan la adecuación constante de la norma al progreso de la normalización del uso del euskera tanto en Osakidetza-Servicio vasco de salud como en el conjunto de la sociedad vasca. Este Plan será sometido a una primera evaluación de resultados al tercer año así como a una evaluación general al sexto año de vigencia, que abran el camino a la formulación de nuevos objetivos y a las adecuaciones que se estimen necesarias, bien a través de la modificación del presente Decreto o a través de su prórroga.

Oro har, dekretu honek beste aurrerapauso bat dakar hizkuntzaren arloan, 8/1997 Legeak, Euskadiko Antolamendu Sanitarioa aldatzen duenak, 10. artikuluan ezarritakoa aplikatzerakoan. Hala da; Legeak, Sanitateko Lege Orokorrak 10.3. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, herritarren eskubideak bermatu beharrez ezartzen du herritarren nortasuna, duintasuna eta intimitatea errespetatu behar direla, bai eta zerbitzu sanitarioez baliatzerakoan berdintasun-printzipioa ere. Era berean, egin beharreko antolamenduzko aldaketak egiteko eskatzen du, herritarrek aukeratzeko ahalmen handiagoa izan dezaten.

En su conjunto, el presente Decreto supone un avance más, en esta ocasión en el orden de lo lingüístico, en la aplicación del articulo 10 de la Ley 8/1997 de Ordenación Sanitaria de Euskadi, que garantiza el respeto de los derechos de los ciudadanos, de su personalidad, dignidad e intimidad, así como el principio de igualdad en su acceso a los servicios sanitarios, a la vez que insta a realizar los cambios organizativos necesarios para que los ciudadanos y ciudadanas amplíen su capacidad de elección, todo ello en consonancia con lo establecido en el articulo 10.3 de la Ley General de Sanidad.

Azkenik, gogora ekarri behar dugu euskararen erabilera Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuan normalizatzeko planaren filosofia goitik behera besarkatzen dutela bai zerbitzatzeko borondateak, printzipio horrexek gidatzen duenez, bai adostasuna eta oreka biltzeko nahiak, funtzionamendu sozialaren bermea izanik.

Por último, cabe recoger aquí que la filosofía del Plan de Normalización del Uso del Euskera en Osakidetza-Servicio vasco de salud está impregnada de voluntad de servicio, que es su principio rector, y del espíritu de consenso y equilibrio que ha de garantizar su funcionamiento social.

Ondorioz, Aholku Batzorde Juridikoari jarraituz, Osasun sailburuak eta Kultur sailburuak, biek batera hala proposatuta, eta Jaurlaritza Kontseiluak 2003ko martxoaren 18an egindako bileran eztabaidatu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, de conformidad con la Comisión Jurídica Asesora, a propuesta del Consejero de Sanidad y de la Consejera de Cultura, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 18 de marzo de 2003,

XEDATU DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Dekretuaren xedea

Artículo 1.– Objeto del Decreto

1.– Dekretu honen xedea da euskararen erabilera Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuan normalizatzeko Planaren oinarriak arautzea, edo "Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko Euskara Planaren" oinarriak arautzea. Planaren helburua da Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzua arian-arian euskaraz baliatzen joatea, hala zerbitzu sanitarioak emateko herritarrekin dituen ohiko harreman ahozko eta idatzietan nola, ente publikoa denez, bere jarduera osatzen duten prozesu guztietan.

1.– El objeto del presente Decreto es establecer las bases que han de regular el Plan de Normalización del Uso del Euskera en Osakidetza-Servicio vasco de salud, -o "Plan de Euskera de Osakidetza-Servicio vasco de salud"-, cuyo fin es la progresiva incorporación del euskera tanto a las relaciones orales y escritas que con carácter habitual Osakidetza-Servicio vasco de salud mantiene con la población en la prestación de servicios sanitarios como a la totalidad de los procesos que como ente público conforman su actividad.

2.– Euskararen erabilera arian-arian normalizatzeko prozesua plana hasi eta hiru urtetara ebaluatuko da. Horretarako, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuak txosten bat egingo du helburuen betetzeari buruz, eta Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzara bidaliko du aztertu eta balora dezan.

2.– Esta incorporación progresiva será evaluada transcurridos tres años desde el inicio del Plan. Para ello, Osakidetza-Servicio vasco de salud elaborará un informe sobre el cumplimiento de objetivos, que será remitido a la Viceconsejería de Política Lingüística para su análisis y valoración.

3.– Ebaluazio-txostenak bere baitan hartuko ditu, besteak beste, gutxieneko helburuen eta lehentasunen betetze maila, hizkuntzaren aldetik gaitzeko prozesuak, eta hizkuntz eskakizunen egiaztatze gradua.

3.– Este informe abarcará, entre otras determinaciones, el cumplimiento de los objetivos mínimos y prioridades de uso, los procesos de capacitación lingüística del personal y el grado de consecución de perfiles lingüísticos.

4.– Plana hasi eta seigarren urtean ebaluazio orokorra egingo da, planaren betetze-maila zehazteko. Era berean, oinarritzat hartuko da hurrengo plana egiteko.

4.– En el sexto año desde el inicio del Plan, se realizará una evaluación general a fin de determinar el grado de cumplimiento del mismo, al tiempo que servirá de base para la elaboración del siguiente Plan.

2. artikulua.– Aplikazio-eremua

Artículo 2.– Ámbito de aplicación

1.– Dekretua aplikatuko zaie Jaurlaritzaren Kontseiluak Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzua ente publikoarentzat onartutako lanbide-taldeetako efektibo guztiei.

1.– El presente Decreto es de aplicación a la totalidad de efectivos de los diversos grupos profesionales aprobados por el Consejo de Gobierno para el Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud.

2.– Dekretua aplikatzeko, hiru esparru izango ditu euskararen erabilera Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuan normalizatzeko prozesuak:

2.– A los efectos de este Decreto, se establecen tres ámbitos para el desarrollo del proceso de normalización del uso del euskera en Osakidetza-Servicio vasco de salud:

– Lehen mailako atentzioa

– Atención primaria

– Atentzio espezializatua

– Atención especializada

– Administrazio-zerbitzuak eta zerbitzu orokorrak

– Servicios administrativos y generales

a) Zerbitzu hauek osatuko dute lehen mailako atentzioaren esparrua:

a) El ámbito de la atención primaria estará constituido por:

– Medikuntza orokorrak.

– Medicina general.

– Ospitalekoaz besteko haur-atentzioak.

– Atención infantil no hospitalaria.

– Osasun-zentroetako, anbulatorioetako eta kontsultategietako erizaintzak.

– Enfermería de centros de salud, ambulatorios y consultorios.

– Osasun-zentroetako, anbulatorioetako eta kontsultategietako bezeroak atenditzeko eremuek.

– Áreas de atención al cliente de centros de salud, ambulatorios y consultorios.

– Etengabeko atentzioko guneek eta emergentzietako unitateek.

– Puntos de atención continuada y unidades de emergencias.

b) Atentzio espezializatuaren esparrua hauek osatuko dute:

b) El ámbito de la atención especializada estará constituido por:

– Zerbitzu asistentzial guztiek, 2.a) atalekoek izan ezik.

– Todos los servicios asistenciales a excepción de los contemplados en el apartado 2.a).

– Atentzio espezializatuko zerbitzu-erakundeetako bezeroak atenditzeko eremuek.

– Las áreas de atención al cliente de las organizaciones de servicios de atención especializada.

c) Administrazio-zerbitzuen eta zerbitzu orokorren esparrua hauek osatuko dute:

c) El ámbito de los servicios administrativos y generales lo conformarán:

– Zerbitzu sanitarioak ematen dituzten erakundeetako eta Erakunde Zentraleko administrazio-zerbitzuek eta zerbitzu orokorrek, bai eta administrazio-zerbitzu horietako bezeroak atenditzeko eremuek ere.

– Los servicios administrativos y generales de las organizaciones de servicios sanitarios y de la Organización Central, y las áreas de atención al cliente de estos servicios administrativos.

3.– artikulua.– 1. Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko Euskara Plana Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak onartuko du, eta Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzari informatuko zaio onarpen horretaz.

Artículo 3.– 1.– El Plan de Euskera de Osakidetza-Servicio vasco de salud será aprobado por el Consejo de Administración de Osakidetza-Servicio vasco de salud. De ello se informará a la Viceconsejería de Política Lingüística.

2.– Onartu aurretik, Euskara Plana kontsultatuko da Sanitateko Mahai Sektorialean ordezkariak dituzten sindikatuekin eta, halaber, ordezkari horiek informatuta egongo dira segimenduaz eta Plana betetzerakoan egiten diren ebaluazioez.

2.– Con carácter previo a su aprobación, el Plan de Euskera se someterá a consulta de las organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial de Sanidad y, así mismo, serán informadas del seguimiento y de las evaluaciones que se realicen en el proceso de ejecución del Plan.

I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
EUSKARAREN ERABILERA
DEL USO DEL EUSKERA
1. ATALA
SECCIÓN 1.ª

Gutxieneko helburuak eta lehentasunak.

Objetivos mínimos y prioridades

4. artikulua.– Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko esparruen lehentasun-hurrenkera.

Artículo 4.– Orden de prioridad de los diferentes ámbitos de Osakidetza-Servicio vasco de salud

1.– Orokortasunez, lehentasun-hurrenkera honi jarraituko dio aurreko artikuluan ezarri diren esparruetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesuak, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzua ahozko eta idatzizko harremanetan euskaraz baliatzen joateko prozesuaren barruan:

1.– El proceso de normalización del uso del euskera en los ámbitos señalados en el artículo precedente, dentro del proceso de incorporación progresiva del euskera a las relaciones orales y escritas de Osakidetza-Servicio vasco de salud, con carácter general, se desarrollará conforme al siguiente orden de prioridades:

a) Lehen mailako lehentasuna: lehen mailako atentzioa.

a) Primer nivel de prioridad: atención primaria.

b) Bigarren mailako lehentasuna: atentzio espezializatua.

b) Segundo nivel de prioridad: atención especializada.

c) Hirugarren mailako lehentasuna: zerbitzu administratiboak eta orokorrak.

c) Tercer nivel de prioridad: servicios administrativos y generales.

2.– Esparru horietariko bakoitzak ondoko lehentasun-hurrenkera hau izango du:

2.– A su vez, cada uno de estos ámbitos contemplará el siguiente orden de prioridades:

a) Lehen mailako atentzioan:

a) En atención primaria:

– Ospitalekoa ez den haur-atentzioko zerbitzuak eta bezeroak atenditzeko eremuak.

– Servicios de atención infantil no hospitalaria y áreas de atención al cliente.

– Gainerako zerbitzu asistentzialak: medikuntza orokorra, erizaintza, etengabeko atentzioko guneak eta emergentzietako unitateak.

– Otros servicios asistenciales: medicina general, enfermería, puntos de atención continuada y unidades de emergencias.

b) Atentzio espezializatuan.

b) En atención especializada:

– Bezeroak atenditzeko eremuak.

– Áreas de atención al cliente.

– Pediatriako urgentziak.

– Urgencias pediátricas.

– Ospitaleetako gainerako urgentziak.

– Otras urgencias hospitalarias.

– Ospitalizazioko erizaintzako unitateak.

– Unidades de enfermería de planta de hospitalización.

– Gainerako zerbitzu asistentzialak, a) idaz-zatian jaso ez direnak).

– Otros servicios asistenciales, no incluidos en el apartado a).

c) Zerbitzu administratibo eta zerbitzu orokorretan:

c) En los servicios administrativos y generales:

– Bezeroak atenditzeko eremuak.

– Áreas de atención al cliente.

– Administrazio-zerbitzuak.

– Servicios administrativos.

– Zerbitzu orokorrak.

– Servicios generales.

3.– 1 puntuan ezarritakoagatik ere, euskararen erabilera normalizatzeko prozesua hiru esparruetan aldi berean gauzatuko da, baina Dekretu honetan ezarritako gutxieneko helburuen arabera mailaturik.

3.– No obstante lo dispuesto en el punto 1, el proceso de normalización del uso del euskera se desarrollará simultáneamente en los tres ámbitos referidos, graduándose su aplicación conforme a los objetivos mínimos que se establecen en este Decreto.

5. artikulua.– Euskararen erabilerarako gutxieneko helburuak lehen mailako atentzioan.

Artículo 5.– Objetivos mínimos del uso del euskera en atención primaria

1.– Kasuan kasuko derrigortasun-indizea aplikatzearren, gutxieneko helburu batzuk ezartzen dira, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuak arlo honetan lor ditzan:

1.– En aplicación del índice de obligado cumplimiento que en cada caso corresponda, se establecen una serie de objetivos mínimos que Osakidetza-Servicio vasco de salud deberá alcanzar en este entorno asistencial:

a) Zentro sanitarioen eragin- edo jarduera-eremuetako euskaldunen portzentajea %70etik gorakoa denean, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuak elebidunak eskainiko ditu zerbitzu asistentzialak eta bezeroak atenditzeko eremuetakoak.

a) Cuando los ámbitos o zonas de influencia o de actuación de los centros sanitarios tengan un porcentaje de euskaldunes superior al 70%, los servicios asistenciales y los de las áreas de atención al cliente ofertados por Osakidetza-Servicio vasco de salud serán bilingües.

b) Zentro sanitarioen eragin- edo jarduera-eremuetako euskaldunen portzentajea %45etik gorakoa eta %70era bitartekoa denean, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuak elebidunak eskainiko ditu bezeroak atenditzeko eremuetako zerbitzuak eta ospitalez kanpoko haur-atentzioko zerbitzuak.

b) Cuando los ámbitos o zonas de influencia o de actuación de los centros sanitarios tengan un porcentaje de euskaldunes superior al 45% y hasta el 70%, los servicios de las áreas de atención al cliente y los servicios de atención infantil no hospitalaria ofertados por Osakidetza-Servicio vasco de salud serán bilingües.

Halaber, medikuntza orokorreko zerbitzu elebidunak eskaintzen hasiko da, eta eskaintza hori arian-arian handituz joango da.

Así mismo, se iniciará la oferta de servicios de medicina general bilingües, que se irá ampliando con carácter progresivo.

c) Zentro sanitarioen eragin- edo jarduera-eremuetako euskaldunen portzentajea %20tik gorakoa eta %45era bitartekoa denean, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuak elebidunak eskainiko ditu bezeroak atenditzeko eremuetako zerbitzuak.

c) Cuando los ámbitos o zonas de influencia o de actuación de los centros sanitarios tengan un porcentaje de euskaldunes superior al 20% y hasta el 45%, los servicios de las áreas de atención al cliente ofertados por Osakidetza-Servicio vasco de salud serán bilingües.

Gainera, 30.000 biztanle baino gehiago dituzten udalerrietan, haur-atentzioan eta medikuntza orokorrean ere zerbitzu elebidunak eskainiko ditu.

Además, en municipios con más de 30.000 habitantes, Osakidetza-Servicio vasco de salud ofertará servicios de atención infantil y medicina general bilingües.

Halaber, 30.000 biztanle baino gehiagoko udalerrien eskaintza hori gainerako udalerrietara hedatzen hasiko da. Eskaintza arian-arian hedatuz joango da.

Así mismo, iniciará la extensión de la oferta establecida para los municipios con más de 30.000 habitantes al resto de los municipios. Esta oferta se irá ampliando de modo progresivo.

d) Zentro sanitarioen eragin- edo jarduera-eremuetako euskaldunen portzentajea %20 edo txikiagoa bada, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuak elebidunak eskainiko ditu bezeroak atenditzeko eremuetako zerbitzuak.

d) Cuando los ámbitos o zonas de influencia o de actuación de los centros sanitarios tengan un porcentaje de euskaldunes igual o inferior al 20%, los servicios de las áreas de atención al cliente ofertados por Osakidetza-Servicio vasco de salud serán bilingües.

Gainera, 30.000 biztanle baino gehiago dituzten udalerrietan, haur-atentzioan eta medikuntza orokorrean ere eskainiko ditu zerbitzu elebidunak.

Además, en municipios con más de 30.000 habitantes, Osakidetza-Servicio vasco de salud también ofertará atención infantil y medicina general bilingües.

Halaber, haur-atentzioari dagokionez, 30.000 biztanle baino gehiagoko udalerrien eskaintza gainerako udalerrietara hedatzen hasiko da. Eskaintza arian-arian hedatuz joango da.

Así mismo, en lo que a la atención infantil se refiere, iniciará la extensión de la oferta establecida para los municipios con más de 30.000 habitantes al resto de los municipios. Esta oferta se irá ampliando de modo progresivo.

2.– Osakidetzak pazienteak informatuko ditu mediku orokorra edo pediatra elebiduna aukeratzeko dituzten aukeren gainean.

2.– Osakidetza-Servicio vasco de salud informará a los pacientes sobre las opciones existentes para, en su caso, poder elegir médico general o pediatra bilingüe.

6. artikulua.– Euskararen erabilerarako gutxieneko helburuak atentzio espezializatuan.

Artículo 6.– Objetivos mínimos del uso del euskera en atención especializada

1.– Atentzio espezializatuari dagokionez, gutxieneko helburu batzuk ezartzen dira, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuak arlo honetan lor ditzan:

1.– En lo que a la atención especializada se refiere, se establecen unos objetivos mínimos que Osakidetza-Servicio vasco de salud deberá alcanzar en este entorno asistencial:

a) Zerbitzu-erakundearen eragin- edo jarduera-eremuko euskaldunen portzentajea %70etik gorakoa denean, elebidunak eskainiko ditu bezeroak atenditzeko eremuetako zerbitzuak eta pediatriako urgentziak.

a) Las organizaciones cuyo ámbito o zona de influencia o de actuación abarque una población con un porcentaje de euskaldunes superior al 70% ofertarán los servicios de las áreas de atención al cliente y la urgencia pediátrica bilingües.

Halaber, zerbitzu elebidunak eskaintzen hasiko da ospitaleko urgentzietan, pediatrian eta ospitalizazioko solairuko erizaintza-unitateetan. Eskaintza hori arian-arian handituz joango da.

Así mismo, se iniciará la oferta de servicios de urgencias hospitalarias, pediatría y unidades de enfermería de planta de hospitalización bilingües. Esta oferta se irá ampliando progresivamente.

b) Zerbitzu-erakundearen eragin- edo jarduera-eremuko euskaldunen portzentajea %20tik gorakoa eta %70era bitartekoa denean, elebidunak eskainiko ditu bezeroak atenditzeko eremuetako zerbitzuak eta pediatriako urgentziak.

b) Las organizaciones cuyo ámbito o zona de influencia o de actuación abarque una población con un porcentaje de euskaldunes superior al 20% y hasta el 70% ofertarán los servicios de las áreas de atención al cliente y la urgencia pediátrica bilingües.

Halaber, zerbitzu elebidunak eskaintzen hasiko da ospitaleko urgentzia-zerbitzu guztietan, baita ospitalizazioko solairuetako erizaintza-unitateetan ere. Eskaintza hori arian-arian handituz joango da.

Así mismo, se iniciará la oferta de servicios bilingües en todas las urgencias hospitalarias, así como en las unidades de enfermería de las plantas de hospitalización. Esta oferta se irá ampliando progresivamente.

c) Zerbitzu-erakundearen eragin- edo jarduera-eremuko euskaldunen portzentajea %20 edo txiikiagoa denean, elebidunak eskainiko ditu bezeroak atenditzeko eremuetako zerbitzuak.

c) Las organizaciones cuyo ámbito o zona de influencia o de actuación abarque una población con un porcentaje de euskaldunes igual o inferior al 20% ofertarán los servicios de las áreas de atención al cliente bilingües.

Halaber, zerbitzu elebidunak eskaintzen hasiko da ospitaleko urgentzia-zerbitzu guztietan, eta eskaintza hori arian-arian handituz joango da.

Así mismo, se iniciará la oferta de servicios bilingües en todas las urgencias hospitalarias, que se irá ampliando con carácter progresivo.

7. artikulua.– Euskararen erabilerarako gutxieneko helburuak administrazio-zerbitzuetan eta zerbitzu orokorretan.

Artículo 7.– Objetivos mínimos del uso del euskera en los servicios administrativos y generales.

1.– Administrazio-zerbitzuetako bezeroak atenditzeko eremuek zerbitzu elebidunak eskainiko dituzte. Horretarako, arian-arian jardungo dute eta kuantifikatzeko moduko helburuak ezarriko.

1.– Las áreas de atención al cliente de los servicios administrativos ofertarán servicios bilingües, para lo cual se actuará de manera progresiva y se establecerán objetivos cuantificables.

2.– Halaber, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuak arian-arian unitate administratibo elebidunak eratuko ditu. Unitate administratibo elebidunak ardatza izango dira administrazio-zerbitzuetan euskararen erabileraren normalizazioa planifikatzerakoan.

2.– Así mismo, Osakidetza-Servicio vasco de salud, progresivamente, irá desarrollando unidades administrativas bilingües. Las unidades administrativas bilingües serán el eje de la planificación de la normalización del uso del euskera en los servicios administrativos.

8. artikulua.– Plan bakoitza hasten denean, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko zentroek atenditzen dituzten biztanlerien euskaldunen portzentajea kalkulatuko da, Eustatek argitaratutako Erroldan edo Biztanleria eta Etxebizitza Estatistikan jasotako datuak erabiliz.

Artículo 8.– El cálculo del porcentaje de euskaldunes de las poblaciones atendidas por los centros de Osakidetza-Servicio vasco de salud se efectuará al inicio del correspondiente Plan a partir de los datos del último Censo o Estadística de Población y Vivienda publicada por el Eustat.

2. ATALA
SECCIÓN 2.ª

Unitate administratibo elebidunak eta lehen mailako atentzioko eta atentzio espezializatuko unitate elebidunak

Unidades administrativas y unidades de atención primaria y especializada bilingües

9. artikulua.– 1.– Unitate administratibo elebidunak dira unitate horien berezko zereginak hizkuntza ofizial batean nahiz bestean betetzen dituztenak.

Artículo 9.– 1.– Son unidades administrativas bilingües aquellas que desempeñan las funciones propias indistintamente en cualquiera de las dos lenguas oficiales.

2.– Unitate elebidunek euskara zerbitzu- eta lan-hizkuntza bezala bermatuko dute beren jardun guztietan.

2.– Las unidades administrativas bilingües garantizarán el uso del euskera como lengua de servicio y trabajo en todas sus actividades.

3.– Unitate administratibo bat elebiduntzat joko da, baldin eta betekizun hauek betetzen baditu:

3.– Una unidad administrativa se considerará bilingüe si reúne los siguientes requisitos:

a) Unitateko buruak edo arduradunak eta unitateko postuen %80k derrigortasun data duen hizkuntz eskakizuna eduki behar dute.

a) El responsable o jefe de la unidad y el 80% de los puestos de la misma han de tener perfil lingüístico con fecha de preceptividad.

b) Unitateko buruak edo arduradunak eta unitateko efektiboen %80k dagokien lanpostuko hizkuntz eskakizuna egiaztaturik eduki behar dute. 4. HE egiaztatu behar dutenean, helburu horretarako 3. HE egiaztatzea hartuko da kontuan.

b) El responsable o jefe de la unidad así como el 80% de los efectivos de la misma han de tener acreditado el perfil lingüístico de sus respectivos puestos de trabajo. En el caso de los puestos que tienen asignado el PL 4, se tendrá en cuenta a estos fines la acreditación del PL 3.

10. artikulua.– Zerbitzu elebidunak eskaini behar dituzten lehen mailako eta atentzio espezializatuko unitateetan gutxienez efektiboen %80ek derrigortasun-data ezarrita eduki beharko dute.

Artículo 10.– Cuando las unidades de atención primaria y de atención especializada deban ofertar servicios bilingües, al menos el 80% de sus efectivos habrán de tener asignada la correspondiente fecha de preceptividad.

3. ATALA
SECCIÓN 3.ª

Hizkuntza ofizialak erabiltzeko jarraibideak

Pautas de uso de las lenguas oficiales

11. artikulua.– Zerbitzu-hizkuntza

Artículo 11.– Lengua de servicio

1. Zenbait jarraibide ezartzen dira Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko zerbitzu-erakundeek, neurri positiboen bidez, euskararen erabilera administratuarekiko harreman-maila guztietan bultza dezaten.

1.– Se establece una serie de pautas para que las organizaciones de servicios de Osakidetza-Servicio vasco de salud, por medio de medidas positivas, promuevan el uso del euskera en todos los niveles de las relaciones con los administrados.

2.– Ahozko komunikaziorako jarraibideak:

2.– Pautas para la comunicación oral:

a) Hartzaile jakinik ez duten ahozko mezuak, hala nola erantzungailu automatikoz, megafoniaz edo antzerako sistemez, emandakoak, euskaraz eta gaztelaniaz emango dira, esandako ordena berean.

a) Los mensajes orales dirigidos a receptores indeterminados, tales como mensajes emitidos por contestadores automáticos, megafonía o similares, se emitirán en euskera y castellano, por este orden.

b) Langileek, derrigortasun-data duen lanpostua bete eta dagokion hizkuntz eskakizuna egiaztatu badute, euskara erabiliko dute hizkuntza hori aukeratu duten zerbitzuaren erabiltzaileekin.

b) Los empleados que ocupen un puesto con perfil lingüístico de carácter preceptivo y que hayan acreditado el perfil lingüístico correspondiente emplearán el euskera en las relaciones con los usuarios del servicio que opten por el uso de dicha lengua.

c) Herritar batek euskaraz jotzen duenean Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko langile batengana, langile horrek euskaraz ez badaki, ahal izanez gero, langile elebidun bati eskatuko dio une horretan laguntzeko, beti ere atentzio sanitarioaren jarduera normalari enbarazu egiten ez badio.

c) Cuando un ciudadano se dirija en euskera a un empleado de Osakidetza-Servicio vasco de salud que desconozca esta lengua, el empleado solicitará, si es posible y no entorpece el normal desenvolvimiento de la atención sanitaria, la colaboración puntual de un empleado bilingüe.

3.– Idatzizko komunikaziorako jarraibideak:

3.– Pautas para la comunicación escrita:

a) Elebidunak izango dira dokumentu estandarizatuak eta orokortasunez zabaldu edo administratuen talde bati zuzentzen zaizkionak.

a) La documentación estandarizada, y aquella que se remita con carácter general o a un grupo de administrados será bilingüe.

b) Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuak idatzizko harreman elebidunak izango ditu herritarrekin, salbu eta herritarrek prozedura indibidualizatuetan hizkuntza ofizialetatik bakar bat aukeratzen dutenean.

b) Osakidetza-Servicio vasco de salud establecerá relaciones escritas bilingües con los ciudadanos, salvo cuando en procedimientos individualizados éstos elijan una sola de las lenguas oficiales.

c) Hizkuntza ofizial biak erabiliko dira Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzu barruko eta kanpoko errotuluetan.

c) Se utilizarán las dos lenguas oficiales en la rotulación externa e interna de las dependencias de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

d) Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuak egindako edo sustatutako argitarapenetan, euskarari eman beharreko tratamenduari dagokionez, apirilaren 7ko 67/1998 Dekretuak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren argitarapenak arautzen dituenak, 15. atalean ezarritakoa beteko da.

d) En las publicaciones realizadas o promovidas por Osakidetza-Servicio vasco de salud se estará a lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto 67/1998, de 7 de abril, por el que se regula la actividad editorial de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en lo relativo a la presencia del euskera.

12. artikulua.– Administrazioen publikoen arteko komunikazioak

Artículo 12.– Las comunicaciones entre las Administraciones Públicas

1.– Euskararen Erabilpena Arauzkotzezko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legeak 8.2 atalean xedatutakoari jarraituz, elebidunak izango dira Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoko beste edozein administraziotara bidaltzen dituen komunikazio administratiboak.

1.– De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, Básica de Normalización del Uso del Euskera, las comunicaciones administrativas que se envíen desde Osakidetza-Servicio vasco de salud a cualquier otra Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi se redactarán de forma bilingüe.

2.– Komunikazio administratiboak euskaraz idatzi eta bidaliko dira hala eskatzen duten herri-administrazioetara, nola komunikazio administratiboetan euskara hutsa erabiltzen dutela ezaguna den guztietara ere.

2.– Se redactarán en euskera las comunicaciones administrativas dirigidas a las administraciones públicas que así lo soliciten, así como a aquellas respecto de las cuales haya constancia del uso exclusivo del euskera en sus comunicaciones administrativas.

3.– Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko edozein zerbitzutatik Administrazio Autonomikoan elebiduntzat katalogatutako atal batera doazen komunikazio administratiboak apurka-apurka euskaraz bidaliko dira, lanpostuan derrigortasun-data duten langileek hizkuntza-gaitasuna eskuratu ahala komunikazio administratiboa igortzen duen zerbitzuan.

3.– Las comunicaciones administrativas dirigidas desde cualquier servicio de Osakidetza-Servicio vasco de salud a un servicio catalogado como bilingüe de la Administración Vasca, progresivamente se generarán y enviarán en euskera, conforme se consolide la competencia de los ocupantes de puestos con perfil lingüístico preceptivo en el servicio emisor de la comunicación administrativa.

13. artikulua.– Lan-hizkuntza

Artículo 13.– Lengua de trabajo

1.– Lan-hizkuntzaren inguruko jarraibide hauek, batez ere, memoria, azterketa, txosten eta zirriborroak bezalako dokumentuei buruzkoak dira, eta, erabili beharreko hizkuntza ofiziala dela eta, legezko xedapenek ukitzen ez duten bestelako idatzizko jarduketei buruzkoak ere.

1.– Las pautas establecidas respecto a la lengua de trabajo se refieren, fundamentalmente, a documentos tales como memorias, estudios, informes, borradores y otras actuaciones materiales de los empleados y empleadas que no estén regidas por disposiciones legales en cuanto a la lengua oficial a utilizar.

2.– Asistentziaren jarduerari eusten dioten dokumentuetan hizkuntza ofizialak erabiltzeko moduari dagokionez, beti ere idatziko da asistentzia normaltasunez emateko bidea bermatuta.

2.– En lo que respecta al uso de las lenguas oficiales en la documentación sanitaria soporte de la actividad asistencial, se redactará siempre de modo que quede garantizado el desenvolvimiento normal de la asistencia.

3.– Nolanahi ere, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuak elebitasuna dokumentuen esparru honetan ere bultzatuko du.

3.– En todo caso, Osakidetza-Servicio vasco de salud promoverá el desarrollo del bilingüismo también en este entorno documental.

4.– Unitate administratibo elebidunetan, euskara zerbitzu-hizkuntza izateaz gain lan-hizkuntza ere izango da, horrela arian-arian bertan sortzen diren agirien sorburu-hizkuntza bihurtu ahal izateko. Halaber, euskara arian-arian lehen hizkuntza gisa erabiliko da jendaurreko harremanetan eta Unitate administratiboaren gainontzeko zereginetan ere.

4.– En las unidades administrativas bilingües el euskera, además de lengua de servicio, ha de ser lengua de trabajo, de modo que se convierta progresivamente en la lengua original de la documentación que en ellos se genere. Así mismo, se utilizará el euskera progresivamente como primera lengua en la atención al público y, en general, en el desempeño de las funciones propias de la unidad administrativa.

5.– Unitate administratibo elebidunetan euskaratik gaztelaniarako itzulpen-beharrizanek, beste Unitate administratiboetan gaztelaniatik euskararako itzulpenek jasotzen duten tratamendu bera izango dute.

5.– Las necesidades de traducción del euskera al castellano generadas en las unidades bilingües tendrán un tratamiento similar al de las necesidades de traducción del castellano al euskera en otro tipo de unidades administrativas.

14. artikulua.– Euskara Planak arreta bereziaz tratatuko ditu langileen prestakuntza tekniko-linguistikoa eta, euskara Administrazio Sanitarioko hizkuntza dela, trebakuntza behar duten eguneroko eginbehar ohikoak ere.

Artículo 14.– El Plan de Euskera prestará especial atención a la formación técnico-lingüística de los trabajadores y a aquellas labores del quehacer cotidiano que exijan adiestramiento en el uso del euskera como lengua sanitario-administrativa.

15. artikulua.– Pertsonalarekiko harremanen arloa

Artículo 15.– Ámbito de las relaciones de personal

1.– Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuak Autonomia Erkidegoko hizkuntza ofizial bien erabilera bermatuko du pertsonalarekiko harremanetan.

1.– Osakidetza-Servicio vasco de salud garantizará el uso de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma en el ámbito de las relaciones con su personal.

2.– Arian-arian, euskara erabiliko da Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko langileentzako etengabeko prestakuntzan.

2.– Se contemplará, de forma progresiva, el uso del euskera en la oferta de formación continua destinada al personal de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

3.– Prestakuntzako eskaintza guztietan zehaztu beharko da ikastaroak zein hizkuntzatan emango diren.

3.– En todas las ofertas de formación se hará mención expresa a la lengua de impartición de los cursos.

16. artikulua.– Itzulpen-politika

Artículo 16.– Política de traducción

Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuaren itzulpen politikak lagungarri izan beharko du zerbitzu elebidunetan hizkuntza biak erabiltzeko, bai eta Dekretu honetan hizkuntza ofizialen erabilera arautzeko ematen diren jarraibideak betetzeko ere.

Osakidetza-Servicio vasco de salud llevará a cabo una política de traducción que favorezca el funcionamiento en ambas lenguas de los servicios bilingües, así como el cumplimiento de las pautas establecidas en este Decreto para la ordenación de las lenguas oficiales.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
HIZKUNTZ ESKAKIZUNAK
DE LOS PERFILES LINGÜÍSTICOS
1. ATALA
SECCIÓN 1.ª

Hizkuntza eskakizunak ezartzea

Asignación de los perfiles lingüísticos

17. artikulua.– Irizpide orokorrak

Artículo 17.– Criterios generales

1.– Euskararen erabilera Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko zerbitzu-erakundeetan normalizatzeko helburua lortzeko, lanpostu funtzional orok bere hizkuntz eskakizuna izango du.

1.– A los efectos de la consecución de los objetivos de normalización del uso del euskera en las organizaciones de servicios de Osakidetza-Servicio vasco de salud, todos los puestos funcionales tendrán asignado su correspondiente perfil lingüístico.

2.– Lanpostu funtzional bakoitza betetzeko eta bertan euskaraz jarduteko beharrezko den gaitasun-maila kontuan hartuta erabakiko da lanpostu bakoitzari zein hizkuntz eskakizun dagokion.

2.– El perfil lingüístico estará determinado por los niveles de competencia en euskera necesarios para la provisión y desempeño de los puestos funcionales.

3.– Hizkuntz eskakizuna derrigorrezkoa ez bada, euskararen ezagutza meritu gisa baloratu beharko da, bai hautaketa-prozesuetan bai lanpostuak betetzerakoan.

3.– En tanto el perfil lingüístico no sea preceptivo, servirá para determinar la valoración que, como mérito, habrá de otorgarse al conocimiento del euskera, tanto en los procesos selectivos de acceso como en los procesos de provisión.

18. artikulua.– Lanpostuei hizkuntz eskakizunen ezartzea

Artículo 18.– Aplicación de los perfiles lingüísticos

1.– Apirilaren 15eko 86/1997 Dekretuak, Euskal Autonomia Elkarteko Herri-administrazioetan Euskararen Erabilera Normalizatzeko Prozesua arautzen duenak, 13. artikuluan xedatutako hizkuntz eskakizunak ezarriko zaizkie lanpostu funtzionalei.

1.– Los perfiles lingüísticos de aplicación a los puestos funcionales son los determinados en el artículo 13 del Decreto 86/1997, de 15 de abril, por el que se regula el proceso de normalización del uso del euskera en las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.– Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuak proposamena egingo du hizkuntz eskakizuna lanpostu funtzionalei, eta derrigortasun-data efektiboei ezartzeko, eta Hizkuntz Politikarako Sailburuordetzara bidaliko du proposamen hori txostena egin dezan.

2.– Osakidetza-Servicio vasco de salud realizará la propuesta de asignación del perfil lingüístico correspondiente a la totalidad de los puestos funcionales y de la fecha de preceptividad a los efectivos, la cual remitirá a la Viceconsejería de Política Lingüística para su informe.

3.– Bigarren hizkuntz eskakizuna ezarriko zaie 2. artikuluko a) eta b) idaz-zatietan zehazten diren unitate eta zerbitzuetako efektiboei.

3.– Los efectivos de las unidades y servicios recogidos en los apartados a) y b) del artículo 2 tendrán asignado el perfil lingüístico 2.

4.– Uztailaren 26ko 8/1997 Legeak, Euskadiko Antolamendu Sanitarioarenak, Laugarren Xedapen Gehigarrian pertsonala sailkatzeko ezarritakoarekin bat etorriz, hizkuntz eskakizun hauek ezarriko zaizkie 2. artikuluko c) idaz-zatian jasota dauden administrazio-zerbitzuetako eta zerbitzu orokorretako efektiboei:

4.– Los efectivos de los servicios administrativos y generales recogidos en el apartado c) del artículo 2 tendrán asignados los siguientes perfiles lingüísticos, conforme a los grupos de titulación establecidos en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi, referente a la clasificación del personal:

A taldea: 3. edo 4. hizkuntz eskakizunak

Grupo A: Perfil lingüístico 3 ó 4.

B taldea: 3. edo 4. hizkuntz eskakizunak

Grupo B: Perfil lingüístico 3 ó 4.

C taldea: 2. edo 3. hizkuntz eskakizunak

Grupo C: Perfil lingüístico 2 ó 3.

D taldea: 2. hizkuntz eskakizuna

Grupo D: Perfil lingüístico 2.

E taldea: 1. edo 2. hizkuntz eskakizunak

Grupo E: Perfil lingüístico 1 ó 2.

19. artikulua.– 1.– Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuak beharrezko neurriak hartuko ditu zerbitzu sanitarioak ematen dituzten erakunde publikoetako langileek behar duten hizkuntz gaitasuna lor dezaten. Horretarako, dekretu honetan ezarri diren lehentasunek, gutxieneko helburuek eta euskara erabiltzeko jarraibideek eragindako hizkuntz prestakuntzako beharrizanak aztertuko ditu.

Artículo 19.– 1.– Osakidetza-Servicio vasco de salud adoptará las medidas necesarias para procurar la adecuada capacitación lingüística del personal al servicio de las estructuras públicas de provisión de servicios sanitarios, para lo cual procederá al estudio de las necesidades de formación lingüística derivadas de las prioridades, objetivos mínimos y pautas de uso establecidas en este Decreto.

2.– Horretarako, hizkuntz eskakizuna egiaztatu arteko prestakuntzaz arduratzeko eginkizuna emango die Euskal Administrazio Autonomikoko langileak euskalduntzeko ardura daukaten erakundeei edo, hala badagokio, beste erakunde batzuei. Horretarako harremanak berariaz egindako hitzarmenen batez bideratuko dira.

2.– Para ello, encomendará la formación, hasta la obtención del perfil lingüístico, a organismos responsables de la euskaldunización y alfabetización de los empleados de las instituciones autonómicas vascas o, en su caso, a otros organismos, formalizándose las oportunas relaciones a través de convenios suscritos al efecto.

3.– Zerbitzu-erakundeek banakako hizkuntz prestakuntza-planak egingo dituzte langileek hizkuntz gaitasuna lor dezaten, orokortasunez ezarriko diren irizpideekin bat etorriz.

3.– Las organizaciones de servicios elaborarán planes de formación individualizados para la capacitación lingüística del personal, de conformidad con los criterios que con carácter general se establezcan.

2. ATALA
SECCIÓN 2.ª

Derrigortasun-datak.

Fechas de preceptividad.

20. artikulua.– 1.– Derrigortasun-datatik aurrera hizkuntz eskakizunak egiaztaturik egon behar du. Kasu horretan, derrigorrezkoa da hizkuntz eskakizuna egiaztaturik edukitzea kasuan kasuko lanpostuan sartzeko eta lanpostu berori bete ahal izateko.

Artículo 20.– 1.– La fecha de preceptividad es aquella a partir de la cual el cumplimiento del perfil lingüístico se constituye como exigencia obligatoria para el acceso y desempeño del correspondiente puesto de trabajo.

2.– Hizkuntz eskakizuna lanpostu funtzionalak identifikatzen dituzten osagaietan jasoko da. Derrigortasun-data, hala dagokionean, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko zerbitzu-erakunde guztietako plantilla funtzionaletan geratuko da jasota.

2.– El perfil lingüístico quedará incorporado entre los elementos de identificación de los puestos funcionales. En su caso, la fecha de preceptividad se establecerá en las correspondientes plantillas funcionales de todas y cada una de las organizaciones de servicios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

21. artikulua.– Derrigortasun-datak ezartzeko lehentasunak

Artículo 21.– Prioridades en la asignación de fechas de preceptividad

1.– Derrigortasun-data zein efektibori ezarri erabakitzeko, 4. artikuluko lehentasunen hurrenkera eta Dekretu honetan ezarritako gutxieneko helburuak eta erabilera-jarraibideak hartuko dira kontuan.

1.– En orden a determinar los efectivos a los que corresponderá asignar fecha de preceptividad se tendrá en cuenta la escala de prioridades establecida en el artículo 4 y los objetivos mínimos establecidos en este Decreto.

2.– Orobat, lehenetsi beharko dira jarduera motagatik erabiltzailearen hizkuntzaz baliatzeak zerbitzu sanitarioaren kalitatean eragin zuzenagoa duten efektiboak.

2.– Así mismo, se dará prioridad a aquellos efectivos en cuyo desempeño la relación entre el uso de la lengua del usuario y la calidad de la prestación sanitaria sea más directa.

3.– Derrigorrezko hizkuntz eskakizunak efektiboei ezartzeko irizpideez baliatzean ez da titulazio-taldearen araberako bereizketarik egingo.

3.– La aplicación de los criterios para la determinación de los efectivos a los que corresponda la asignación de fecha de preceptividad se realizará sin diferenciación en razón del grupo de titulación.

22. artikulua.– Derrigortasun-datak ezartzeko irizpideak.

Artículo 22.– Criterios para la asignación de fechas de preceptividad.

1.– Aurreko artikuluan ezarritako lehentasunak nahikoa ez badira zerbitzu jakin bateko efektiboetatik zein efektibori ezarri behar zaion derrigortasun-data erabakitzeko, derrigortasun-data lehentasunezko irizpide hauei jarraiki ezarriko da:

1.– Cuando un puesto funcional de un servicio determinado tenga varios efectivos y las prioridades establecidas en el artículo anterior no sean suficientes para determinar la asignación de fecha de preceptividad a uno de ellos, la asignación se realizará de acuerdo a los siguientes criterios de prioridad:

a) Derrigortasun-datak, lanpostu funtzionalei kasuan-kasuan dagozkien hizkuntz eskakizunak edo baliokideak egiaztaturik dituzten langileek betetako efektiboei ezarriko zaizkie.

a) La fecha de preceptividad será asignada a aquellos efectivos cubiertos por personal que tenga acreditado el perfil correspondiente o equivalente.

b) Unitate batean lanpostu funtzional bereko efektibo bat baino gehiago daudela, derrigortasun-data langile finko batek betetzen duen efektiboari ezartzea erabakitzen bada, lehentasun-irizpide hauetaz baliaturik ezarriko da:

b) Cuando existiendo más de un efectivo correspondiente a un mismo puesto funcional en una unidad se opte por asignar la fecha de preceptividad que corresponda al efectivo cubierto por personal fijo, la asignación se realizará de acuerdo con los siguientes criterios de prioridad:

– Lehenengoz, guztizko lehentasuna izango du derrigortasun-data ezartzeko eskatu duen lanpostu funtzional horretako langile finkoaren eskariak.

– En primer lugar, tendrá consideración de carácter prioritario sobre cualquier otro criterio la solicitud del personal fijo del puesto funcional de que se trate.

– Bigarrenez, derrigortasuna ezarriko zaie lanpostu funtzionalari dagokion hizkuntz eskakizunarekiko euskara maila handiagoa duten langile finkoak atxikitako efektiboei.

– En segundo lugar, se establecerá la preceptividad en aquellos efectivos asignados a personal fijo con mayor nivel de conocimiento de euskera en relación con el perfil lingüístico.

– Hirugarrenez, derrigortasuna aurreko irizpide horiekin erabakitzerik ez badago, lanpostu funtzional horretan denborarik gutxien daraman langile finkoaren efektiboari ezarriko zaio.

– En tercer lugar, si los criterios anteriores resultaren insuficientes, se hará recaer la preceptividad sobre el personal fijo de menor antigüedad en el desempeño del puesto funcional.

– Laugarrenez, adinaren arabera ezarriko da derrigortasuna, hau da, lanpostu funtzional horretako langile bakoitzak duen adina kontuan hartuta, langile gazteenarengandik hasita.

– En cuarto lugar, la asignación de preceptividad se realizará en razón de la edad que tenga el personal adscrito al puesto funcional de que se trate, comenzando por quien tenga menor edad.

c) Langile finkoek betetzen ez dituzten efektiboei derrigortasun data ezarriko zaizkie.

c) Se asignará fecha de preceptividad a los efectivos no cubiertos por personal fijo.

2.– Salbuespen gisa, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuak Hizkuntz Politikarako Sailburuordetzari proposatu ahal izango dio derrigortasun-data beste efektibo bati ezartzea, baldin eta efektibo horrek baldintza hauek betetzen baditu:

2.– Excepcionalmente, Osakidetza-Servicio vasco de salud podrá proponer a la Viceconsejería de Política Lingüística la asignación de fecha de preceptividad a otro efectivo siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

a) derrigortasun-data jasotzeko proposatzen den efektiboa hutsik geratzea eta aldi baterako edo bitartekotasunez nahiz aukeraketa bidez bete behar izatea,

a) Que el efectivo para el que se proponga la fecha de preceptividad haya quedado vacante y deba ser cubierto temporal o interinamente o por medio de proceso selectivo a tal efecto convocado,

b) aldaketa hori euskara erabiltzeko gutxieneko helburuak betetzeko egitea,

b) Que dicha modificación responda al cumplimiento de los objetivos mínimos de uso del euskera,

c) efektibo hori atxikirik dagoen unitate edo zerbitzuan, hizkuntz eskakizuna egiaztatzeko ezarritako datan egiaztatu ez duen pertsonal finkoa egotea.

c) Que en la unidad o servicio al que se halla adscrito dicho efectivo exista personal fijo que no haya acreditado el perfil lingüístico en la fecha asignada para su acreditación.

3.– Aurkeztutako proposamena ikusita, Hizkuntz Politikarako Sailburuordetzak txostena egingo du, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuari helaraziko diona. Eta, hala badagokio, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuak beharrezko aldaketak egingo ditu plantilla funtzionalean.

3.– La Viceconsejería de Política Lingüística, a la vista de la propuesta presentada, emitirá el correspondiente informe, del cual dará traslado a Osakidetza-Servicio vasco de salud a fin de que, si así procede, efectúe las oportunas adaptaciones en la plantilla funcional que corresponda.

4.– Derrigorrezko eskakizuna dagokien efektiboetako hizkuntz eskakizunaren derrigortasun-data planaren sei urteen barruan finkatuko da eta ezarritako ebaluazio orokorraren aurretik.

4.– La fecha de preceptividad del perfil lingüístico en aquellos efectivos a los que corresponda un perfil preceptivo se fijará dentro de los seis años del Plan y con anterioridad a la evaluación general establecida.

23. artikulua.– Derrigorrezko data igarota daukaten hizkuntz eskakizunak.

Artículo 23.– Perfiles lingüísticos con fecha de preceptividad vencida

Derrigortasun-data igarota daukaten lanpostu funtzionaletako efektiboak hizkuntz eskakizuna egiaztatu duten langileek bete behar dituzte, bai langileak hartzeko hautaketa-prozesuetan bai destinoak betetzekoetan.

La cobertura de los efectivos correspondientes a los distintos puestos funcionales con fecha de preceptividad vencida se deberá realizar con personas que cumplan los perfiles lingüísticos, tanto en procedimientos selectivos de acceso como en procesos de provisión de destinos.

24. artikulua.– Derrigorrezko datarik gabeko hizkuntz eskakizunak edo derrigorrezko data igarota ez daukatenak.

Artículo 24.– Perfiles lingüísticos sin fecha de preceptividad o con fecha de preceptividad no vencida

1.– Aukeraketa-prozesuetan edo lanpostuak hornitzeko prozesuetan eskakizuna egiaztatzea eskatzerik ez dagoenean, euskararen ezagutzagatik eman daitekeen puntuazioa ondoko portzentaje hauen arabera kalkulatuko da, portzentajea prozesu osoan guztira lor daitekeen puntuazioa aintzakotzat hartuta:

1.– Cuando no fuera exigible la acreditación del perfil lingüístico en los procesos selectivos de acceso o en los procesos de provisión, la puntuación correspondiente a la valoración del conocimiento del euskera representará los siguientes porcentajes respecto de la puntuación máxima alcanzable en el resto del proceso:

– %20 izangaiak 4. hizkuntz eskakizuna egiaztatzen badu,

– 20% cuando se acredite el perfil lingüistico 4,

– %15 izangaiak 3. hizkuntz eskakizuna egiaztatzen badu,

– 15% cuando se acredite el perfil lingüístico 3,

– %10 izangaiak 2. hizkuntz eskakizuna egiaztatzen badu,

– 10% cuando se acredite el perfil lingüístico 2,

– %5 izangaiak 1. hizkuntz eskakizuna egiaztatzen badu.

– 5% cuando se acredite el perfil lingüístico 1.

2.– Lanpostuak hornitzeko prozesuetan euskararen ezagutza baloratzerakoan beti ere mugatzat hartuko da artikulu honetan kasuan kasuko kategoriaren hizkuntz eskakizunari ematen zaion portzentajea. Aukeraketa-prozesuetan euskararen ezagutzagatik emandako puntuazioa bat bera izango da lanpostu berean hutsik dauden efektiboen kasuan, eta lanpostu horretan nagusitzen den hizkuntz eskakizunaren arabera ezarriko da.

2.– En todo caso, la valoración del conocimiento de euskera en los procesos de provisión tendrá como límite el porcentaje que en este artículo se otorga al perfil correspondiente a la categoría de que se trate. En los procesos de selección, el porcentaje de puntuación asignado a la valoración del conocimiento del euskera será idéntico para las diferentes vacantes de un mismo puesto, estableciéndose en función del perfil lingüístico predominante en el mismo.

3. ATALA
SECCIÓN 3.ª

Hizkuntza eskakizunen egiaztatzea, salbuespen-arauak eta baliokidetasunak.

Acreditación, régimen de exención y equivalencias de los perfiles lingüísticos

25. artikulua.– Hizkuntza eskakizunak honela egiaztatuko dira:

Artículo 25.– La acreditación se llevará a cabo del modo siguiente:

a) Langileak hartzeko hautaketa-prozesuetan, lanpostuak betetzeko prozesuetan eta Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuaren aldi baterako lanerako zerrendetako langileentzat berariaz egiten diren probak.

a) Mediante las pruebas que al efecto se celebren en los procesos selectivos de acceso, en los procesos de provisión y en aquellos convocados para los integrantes de las listas para la vinculación temporal de personal en el ámbito de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

b) Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuak helburu horretarako egindako ohiko zein ohiz kanpoko deialdiak.

b) A través de las convocatorias ordinarias y/o extraordinarias que, con esa específica finalidad, se realicen por Osakidetza-Servicio vasco de salud.

c) Hizkuntza eskakizunak egiaztatzeko probak Herri Ardularitzaren Euskal Erakundeak xedatutakoaren arabera egingo dira.

c) Las pruebas de acreditación de perfiles se ajustarán a lo dispuesto por el Instituto Vasco de Administración Pública.

26. artikulua.– Lanpostuetarako hautaketetan eta horiek betetzeko prozesuetan derrigorrez gainditu beharreko hizkuntz eskakizuna 4.a denean, lehiakide batek ere egiaztatzen ez badu, lanpostu horri 3. hizkuntz eskakizuna ezarriko zaio, deialdi horretan lanpostua betetzeko baino ez.

Artículo 26.– En los procesos selectivos de acceso y en los procesos de provisión con perfil lingüístico 4 de carácter preceptivo, en el caso de no acreditarse éste por ninguno de los aspirantes, se aplicará a dicho puesto el PL3, a los únicos efectos de cobertura en tal convocatoria.

27. artikulua.– Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko langileek egiaztaturiko hizkuntz eskakizunei, balio eta ondorioei dagokienez, apirilaren 15eko 86/1997 Dekretuak, Euskal Autonomia Erkidegoko Herri-administrazioetan Euskararen Erabilera Normalizatzeko Prozesua arautzen duenak, orokortasunez ezarritako erregimena aplikatuko zaie.

Artículo 27.– A los perfiles lingüísticos acreditados por el personal de Osakidetza-Servicio vasco de salud, les será de aplicación, respecto a su validez y efectos, el régimen dispuesto con carácter general en el Decreto 86/1997, de 15 de abril, por el que se regula el proceso de normalización del uso del euskera en las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

28. artikulua.– 1.– Dekretu honetan ezarritako hizkuntz eskakizunen baliokidetza-arauak apirilaren 17ko 86/1997 Dekretuaren 41. atalean ezarritakoak izango dira, edo une bakoitzean indarrean dagoena, ondoren adieraziko denari jarraituta:

Artículo 28.– 1.– El régimen de equivalencias de los perfiles establecidos en este Decreto será el recogido en el artículo 41 del Decreto 86/1997 de 15 de abril, o en el que en su momento esté en vigor, conforme a lo que a continuación se indica:

a) HE4aren baliokidea:

a) Se convalida con el PL4:

– Herri Ardularitzaren Euskal Erakundeak egiaztatutako HE4.

– El PL4 acreditado por el Instituto Vasco de Administración Pública.

b) HE3aren baliokideak:

b) Se convalidan con el PL3:

– Herri Ardularitzaren Euskal Erakundeak egiaztatutako HE3.

– El PL3 acreditado por el Instituto Vasco de Administración Pública.

– EGA eta baliokideak diren egiaztagiri zein diplomak.

– El EGA y certificados o diplomas equivalentes.

– Hezkuntza-sistemako HE2.

– El PL2 del sector docente.

c) HE2aren baliokideak:

c) Se convalidan con el PL2:

– Herri Ardularitzaren Euskal Erakundeak egiaztatutako HE2.

– El PL2 acreditado por el Instituto Vasco de Administración Pública.

– Hizkuntz Eskola Ofizialaren 4. maila gaiditua.

– La superación del 4º curso de euskera de la Escuela Oficial de Idiomas.

– Hezkuntza-sistemako HE1.

– El PL1 del sector docente.

d) HE1aren baliokidea:

d) Se convalida con el PL1:

– Herri Ardularitzaren Euskal Erakundeak egiaztatutako HE1.

– El PL1 acreditado por el Instituto Vasco de Administración Pública.

2.– Langileek, aurreko atalean zehaztutako kasuetan sartzen direnean, beharrezkoa den dokumentazioa aurkeztuko dute Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuan.

2.– El personal afectado por lo previsto en este artículo presentará ante Osakidetza-Servicio vasco de salud la documentación precisa.

29. artikulua.– 1.– Ondorengo langile finko hauek egon daitezke Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko hizkuntz eskakizunen derrigortasun-araudi orokorra betetzetik salbuetsita:

Artículo 29.– 1.– Podrán estar exentos del cumplimiento del régimen general de preceptividad de los perfiles lingüísticos de Osakidetza-Servicio vasco de salud los trabajadores fijos que cumplan los requisitos siguientes:

a) Plana hasten denean 45 urtetik gora dutenek nahiz 1.2. artikuluko ebaluazioa egiten den egunean adin horretatik gorakoak direnek, kasu bietan baldin eta interesatuek salbuesteko eskatzen badute.

a) Quienes superen la edad de 45 años al comienzo del Plan, así como quienes superen dicha edad a la fecha de la realización de la evaluación establecida en el artículo 1.2. y, en ambos casos, así lo soliciten.

b) Bigarren Hezkuntzako Graduatua edo baliokideren bat lortu ez duten pertsonak. Ez dira kontuan hartuko, eskolatze-egiaztagiria dela eta, legeek beste helburu batzuetarako ezarritako baliokidetzak edo baliozkotzeak.

b) Aquellas personas cuyo nivel de estudios realizados no alcanzara el de Graduado de Educación Secundaria o equivalentes, prescindiendo de las equivalencias y convalidaciones que contemple el ordenamiento jurídico a otros fines respecto del certificado de escolaridad.

c) Hizkuntzak ikasteko prozesuan ezinbestekoa den gutxieneko trebetasun-gaitasunik ez duten pertsonak, ezintasun hori ageri-agerikoa eta egiaztatua denean eta helduek hizkuntzak ikasteko gaur egun erabiltzen diren programak kontuan hartuta.

c) Aquellas personas en las que concurra carencia manifiesta y contrastada de las destrezas aptitudinales necesarias para el proceso de aprendizaje de idiomas mediante los programas actualmente en vigor de formación y capacitación lingüística de adultos.

d) Minusbaliotasun fisiko edo psikologikoak izanik, gaur egun helduen hizkuntz trebakuntza eta gaitasuna lortzeko erabiltzen diren programen bidez euskaraz ikasteko eragozpenak eta ezintasunak dituzten pertsonak.

d) Las personas afectadas de minusvalías físicas o psíquicas que imposibiliten o dificulten el aprendizaje del euskera mediante los programas actualmente vigentes de formación y capacitación lingüística de adultos.

2.– Hizkuntz eskakizunak egiaztatu beharrarekiko c) eta d) idatz-zatietan aurreikusi den salbuespena eman aurretik, kontraesaneko administrazio-espedientea izapidetuko da, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuak hasiera emanda, bai bere kabuz, bai zerbitzu-erakundeek proposaturik edo interesdunak hala eskaturik.

2.– La exención en el cumplimiento de los perfiles lingüísticos, prevista en los apartados c) y d), se declarará previa instrucción de expediente administrativo contradictorio, que se iniciará por Osakidetza-Servicio vasco de salud, bien de oficio, bien a propuesta de las organizaciones de servicios o por haberlo solicitado el interesado.

3.– Hizkuntz eskakizunak ez betetzeko salbuespenek espedienteari buruzko erabakia hartu den unean langileak betetzen duen lanpostu horrexeri dagokionez bakar-bakarrik izango dute balioa.

3.– Las exenciones en el cumplimiento de los perfiles lingüísticos tendrán validez únicamente respecto al puesto que se ocupe en el momento de la resolución del expediente.

4.– Salbuetsiek lanpostuak betetzeko deialdietan parte hartu eta derrigortasun-data igarota ez duten lanpostuak bete ditzakete.

4.– El personal declarado exento podrá participar en las convocatorias de provisión que, con posterioridad, se celebren, así como ocupar aquellos destinos que no tengan atribuida fecha de preceptividad vencida.

30. artikulua.– 1.– Aurreko artikuluan finkatutako salbuespenei dagokien espedienteari hasiera emateko, honako dokumentazio hau aurkeztu behar da, salbuespen motaren arabera:

Artículo 30.– 1.– Para la iniciación de expedientes relativos a las exenciones previstas en el artículo precedente deberá concurrir la siguiente documentación según los diferentes supuestos:

a) 45 urtetik gorakoa izanez gero:

a) Por superación de la edad de 45 años:

– Salbuespen-eskaera edo interesatuaren adostasuna.

– Solicitud de exención, o conformidad del interesado.

– Jaiotze-data egiaztatzen duen edozein egiaztagiri ofizial.

– Cualquier documento oficial acreditativo de la fecha de nacimiento.

b) Bigarren Hezkuntzako Graduatua lortu ez bada:

b) Por nivel de estudios realizados inferior al de Graduado de Educación Secundaria:

– Salbuespen-eskaera edo interesatuaren adostasuna.

– Solicitud de exención, o conformidad del interesado.

– Interesatuak egindako zinpeko aitorpena. Bertan adieraziko du interesatuak ez duela Oinarrizko Batxilerra edo Oinarrizko Heziketa Orokorra lortu edo gainditu.

– Declaración jurada del interesado respecto a no haber realizado estudios cuyo nivel alcance o supere el de Bachillerato Elemental o el de Educación General Básica.

c) Gaur egun helduen hizkuntza trebakuntza eta gaitasuna lortzeko erabiltzen diren programen bidez hizkuntzak ikasteko prozesuan ezinbestekoa den gutxieneko trebetasun-gaitasunik izan ez, eta ezintasun hori ageri-agerikoa eta egiaztatua denean:

c) Por carencia manifiesta y contrastada de las destrezas aptitudinales necesarias en el proceso de aprendizaje del idioma mediante los programas actualmente vigentes de formación y capacitación lingüística de adultos:

– Langilearen hizkuntz gaitasun-prozesuaren garapena nolakoa izan den egiaztatzen duen dokumentua. Bertan emandako ordu-kopurua eta prozesuaren emaitza jasoko dira.

– Documentación acreditativa del desarrollo del proceso de capacitación lingüística del empleado, con indicación del número de horas y resultado del proceso.

– Espedientea interesatuak eskatuta izapidetzen denean, honek edozein hizkuntzari buruz lortutako ezagutza-maila adierazten duen titulu ofizialari buruzko zinpeko aitorpena aurkeztu beharko du.

– Cuando el expediente se tramite a instancia del interesado, declaración jurada relativa a las titulaciones oficiales de conocimiento de cualquier idioma que ostente.

d) Minusbaliotasun fisiko edo psikikoa izanez gero, eta, horren eraginez, gaur egun helduen hizkuntza trebakuntza eta gaitasuna lortzeko erabiltzen diren programen bidez euskaraz ikasteko eragozpenak edo ezintasunak izanez gero:

d) Por minusvalía física o psíquica que imposibilite o dificulte el aprendizaje de idiomas mediante los programas actualmente vigentes de formación y capacitación lingüística de adultos:

– Dagokion erakundean arlo horretaz arduratzen den organoak egindako egiaztagiria, bertan minusbaliotasuna zein den jakinarazita. Era berean, minusbaliotasunaren maila ere zehaztuko da eta, ahal izanez gero, minusbalia horrek hizkuntza ikasteko duen eragina ere bai.

– Certificación de la minusvalía de que se trate emitida por el órgano correspondiente de la entidad competente, con expresión de su graduación y, siempre que ello sea posible, de su incidencia para el estudio de los idiomas.

– HABEren txostena, espedientearen xedeko langileak inoiz euskarako eskolak euskaltegiren batean hartu baditu.

– Informe de HABE, en el caso de que la persona afectada por el expediente haya asistido a clases de euskera en algún euskaltegi.

31. artikulua.– 29.1. artikuluko a) eta b) idatz-zatian zehaztutakoak gertatuz gero, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuak erabakiko du zer salbuespen behar den, hala badagokio. Ondoren, pertsonaleko erregistroan inskribatuko du.

Artículo 31.– En los supuestos recogidos en los apartados a) y b) del artículo 29.1 Osakidetza-Servicio vasco de salud resolverá, en su caso, la exención que proceda y, a continuación, la hará constar en el registro de personal.

32. artikulua.– 1.– 29.1. artikuluko d) idatz-zatian zehaztutakoak gertatuz gero, espedienteari hasiera emateko dokumentazioa Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuak izendatutako batzorde tekniko-medikora bidali beharko da. HAEEk eta HABEk ordezkari bana izango dute batzorde horretan.

Artículo 32.– 1.– En el supuesto del apartado d) del artículo 29.1, la documentación de inicio del expediente deberá remitirse a la comisión de carácter técnico-médico que Osakidetza-Servicio vasco de salud constituya para su valoración, de la que formarán parte un representante del IVAP y de HABE.

2.– Batzordeak txostena egingo du hiru hilabete igaro baino lehenago eta, minusbaliotasun horrek gaur egun helduen hizkuntza trebakuntza eta gaitasuna lortzeko erabiltzen diren programen bidez euskaraz ikasteko ezintasunik edo eragozpenik ba ote dakarren zehaztuko du.

2.– La comisión emitirá, en plazo no superior a tres meses, informe respecto a la imposibilidad o dificultad que la minusvalía, en cada caso, suponga para el aprendizaje del euskera mediante los programas actualmente vigentes de formación y capacitación lingüística de adultos.

3.– Batzorde tekniko-medikoak bere txostena Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuari bidaliko dio, honek dagokion erabakia har dezan.

3.– El informe de la comisión técnico-médica será remitido a Osakidetza-Servicio vasco de salud a fin de que este último adopte la resolución pertinente.

33. artikulua.– 1.– 30. artikuluko c) idatz-zatiko salbuespen-espedientearen kasuan, ondoren, egiaztatu beharko da interesatuak plana hasi zenetik euskaraz gaitasuna lortzeko honelako baldintzak dituen prozesurik bete duen:

Artículo 33.– 1.– Cuando se trate del expediente de exención al que se refiere el apartado c) del artículo 30, se comprobará si el interesado ha llevado a cabo, desde el inicio del Plan, un proceso de capacitación de euskera con las siguientes condiciones:

a) Gaikuntza-prozesu etengabea izatea eta ikasleak hirurehun eskola-ordu hartzea. Ordu horiek ikasleak egindako ikastaroaldi osoaren ehuneko laurogei osatuko dute gutxienez.

a) Proceso de capacitación ininterrumpido, en el que se hayan recibido trescientas horas de clase, las cuales supongan, al menos, el ochenta por ciento de la duración total de los diferentes cursos en los que tales horas se hubieran recibido.

b) Gaikuntza-prozesu etena izatea eta ikasleak bostehun eskola-ordu hartzea. Ordu horiek, gutxienez, ikasleak egindako ikastaroaldi osoaren ehuneko laurogei osatuko dute.

b) Proceso de capacitación discontinuo, en el que se hayan recibido quinientas horas de clase, las cuales supongan, al menos, el ochenta por ciento de la duración total de los diferentes cursos en que tales horas se hubieran recibido.

2.– Hala eta guztiz ere, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuak bere kabuz, zein zerbitzu-erakundeek zein interesatuak eskaturik has dezake 29. artikuluko c) idatz-zatian ezarritako arrazoiengatiko salbuespena aitortzeko espedientea. Horrela, ikasketa-prozesutik gaitasun falta larria ondorioztatzen den kasuetan, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuak berariaz izendatutako batzorde tekniko batek aztertuko du proposamena.

2.– No obstante lo anterior, Osakidetza-Servicio vasco de salud podrá incoar bien de oficio bien a propuesta de las organizaciones de servicios o por haberlo solicitado el interesado, el expediente de declaración de exención por la causa prevista en el apartado c) del artículo 29 ante la comisión técnica al efecto nombrada por Osakidetza-Servicio vasco de salud, que estudiará la propuesta cuando del proceso de aprendizaje se colija un supuesto grave de incapacidad.

3.– Batzorde teknikoak, hiru hilabete igaro baino lehen, bere txostena bidaliko dio Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuari, honek dagokion erabakia har dezan.

3.– El informe, que la comisión técnica deberá emitir en plazo no superior a tres meses, será presentado a Osakidetza-Servicio vasco de salud a fin de que éste resuelva lo que proceda.

34. artikulua.– 1.– Salbuesteko edozein prozeduratan, prozedura hasi eta sei hilabete igarota Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuak esanbidez erabakirik hartu ez badu, eskaera ezetsi egin dela ulertu beharko da.

Artículo 34.– 1.– En relación con cualquiera de los procedimientos de exención, transcurridos seis meses desde el inicio del procedimiento sin que hubiera recaído resolución expresa de Osakidetza-Servicio vasco de salud, deberá entenderse desestimada la solicitud de exención.

2.– Dekretuko 29.1. artikuluan ezarritako arrazoiengatiko salbuespena ematen duen erabakia Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko pertsonaleko erregistroan inskribatuko da.

2.– La resolución que declare haber lugar a la exención por alguna de las causas previstas en el artículo 29.1 de este Decreto se inscribirá en el registro de personal de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

35. artikulua.– 1.– Inskribatutako salbuespenak indarrean egongo dira salbuespena onesteko arrazoietan inolako aldaketarik ez dagoen bitartean.

Artículo 35.– 1.– Los efectos de las exenciones ya inscritas operarán en tanto en cuanto no se constate el decaimiento de los motivos que dieron lugar a ellas.

2.– Arrazoi horietan funtsezko aldaketaren bat gertatuz gero, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuak kasu hori Hizkuntz Politikarako Sailburuordetzari proposatuko dio era indibidualizatuan aztertzeko, efektiboaren hizkuntz eskakizuna eta titularraren euskarazko ezagutza maila kontuan izanik.

2.– De producirse modificación sustancial en tales motivos, Osakidetza-Servicio vasco de salud propondrá a la Viceconsejería de Política Lingüística dicho supuesto para su estudio de forma individualizada en atención al perfil lingüístico del efectivo y a los conocimientos de euskera de su titular.

3.– Proposamena aztertutakoan, Hizkuntz Politikarako Sailburuordetzak dagokion txostena egingo du aurretik emandako salbuespena noiz bukatu behar den ezartzeko. Txosten hori Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuari helaraziko dio.

3.– Una vez estudiada la propuesta, la Viceconsejería de Política Lingüística emitirá el correspondiente informe preceptivo sobre la fecha que proceda establecer como término de la exención anteriormente declarada, del cual dará traslado a Osakidetza-Servicio vasco de salud.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

DISPOSICIONES ADICIONALES

Lehenengoa.– Euskadiko Sanitateko Kontseiluak eta osasun barrutietako kontseiluek euskararen erabilera Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuan normalizatzeko prozesuan burututako ekintzei buruzko informazioa jasoko dute.

Primera.– El Consejo de Sanidad de Euskadi y los Consejos de Área de Salud serán informados de las actuaciones relativas al proceso de normalización del uso del euskera en Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Bigarrena.– Zerbitzu sanitarioek bete behar dituzten kalitate-baldintzen artean, hain zuzen ere programa-kontratuetan zehaztu behar direnetan, dekretu honetan ezarritako hizkuntz betekizunak jasoko dira.

Segunda.– Entre los requisitos de calidad a cumplir por los servicios sanitarios, que deben determinarse en los contratos-programa, se recogerán los relativos a los requerimientos lingüísticos derivados del presente Decreto.

Hirugarrena.– Halaber, zerbitzuak emateko hitzarmenek eta kontratuek arian-arian ziurtatu beharko dute Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko zerbitzu-erakundeentzat ezarritako hizkuntz betekizunak betetzen dituztela.

Tercera.– Así mismo, los conciertos y contratos realizados para la prestación de servicios asegurarán progresivamente el cumplimiento de los requerimientos lingüísticos fijados para las organizaciones de servicios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Laugarrena.– Apirilaren 15eko 86/1997 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesua arautuko duena, osagarri izango da Dekretu honek ezarritakoari edo Dekretua garatzeko ematen diren xedapenek ezarritakoari kontrajartzen ez zaion neurrian.

Cuarta.– El Decreto 86/1997, de 15 de abril, por el que se regula el proceso de normalización del uso del euskera en las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi tendrá carácter supletorio en todo lo que no contradiga o se oponga a lo dispuesto en el presente Decreto o en las disposiciones que se dicten en desarrollo del mismo.

XEDAPEN IRAGANKORRA

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Bakarra.– Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren 8/1997 Legeak 28. artikuluko bigarren arauaren 6. atalean ezarritakori jarraituz, kategorien araberako lanpostu funtzionalak arau bidez garatuta ez dauden bitartean, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko euskararen erabilera normalizatzeko prozesuari hasiera emango zaio zerbitzu-erakundeetako egiturazko plantillak oinarri hartuta.

Única.– En tanto en cuanto no se hayan desarrollado reglamentariamente los diferentes puestos funcionales por categorías, según lo previsto en el artículo 28, norma segunda, apartado 6, de la Ley 8/1997, de Ordenación Sanitaria de Euskadi, el proceso de normalización del uso del euskera en Osakidetza-Servicio vasco de salud iniciará su desarrollo sobre la base de las plantillas estructurales de las organizaciones de servicios.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.– Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

Primera.– El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Bigarrena.– Osasun sailburuari baimena ematen zaio dekretu honek ezarritakoa betetzeko eta gauzatzeko behar diren xedapenak eman ditzan.

Segunda.– Se autoriza al Consejero de Sanidad para dictar las disposiciones necesarias para la ejecución y desarrollo de lo establecido en el presente Decreto.

Vitoria-Gasteizen, 2003ko martxoaren 18an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 18 de marzo de 2003

Lehendakaria,

El Lehendakari,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Osasun sailburua,

El Consejero de Sanidad,

GABRIEL M.ª INCLÁN IRIBAR.

GABRIEL Mª INCLÁN IRIBAR.

Kultura sailburua,

La Consejera de Cultura,

MIREN AZKARATE VILLAR.

MIREN AZKARATE VILLAR.

<FONT FACE="B Garamond Bold,Times New Roman" SIZE=2>


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común