Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

42. zk., 2003ko otsailaren 27a, osteguna

N.º 42, jueves 27 de febrero de 2003


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Nekazaritza eta Arrantza Saila
Agricultura y Pesca
1207
1207

41/2003 DEKRETUA, otsailaren 18koa, angularen arrantzari buruzkoa.

DECRETO 41/2003, de 18 de febrero, de pesca de la angula.

Kontseiluaren abenduaren 20ko 3760/92 (EE) Erregelamenduak, Europako Batasunarentzako arrantza eta akuikultura araubidea ezarri du, eta Europako Batasuneko arrantza-politikaren helburu nagusia finkatu, alegia, itsas-baliabideak babestu eta zaintzea, eta horien ustiapen arrazoizkoa eta zentzuduna antolatzea, oinarri jasangarri baten gainean, sektorearentzako baldintza ekonomiko egokietan, itsas-ekosisteman izango duen eragina gogoan hartuta, eta ekoizleen eta kontsumitzaileen beharrizanak bereziki kontuan izanda.

El Reglamento (CEE) 3760/92, del Consejo, de 20 de diciembre, por el que se establece un régimen comunitario de la pesca y la acuicultura, fija como objetivo general de la Política Pesquera Común, la protección y conservación de los recursos marinos y la organización, sobre una base sostenible, de la explotación racional y responsable de los mismos, en condiciones económicas apropiadas para el sector, teniendo en cuentas sus repercusiones en el ecosistema marino y tomando en consideración, en particular, tanto las necesidades de los productores como las de los consumidores.

Autonomia Estatutuaren 10. artikuluko 10. paragrafoan ezarritakoaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoak eskumen osoa dauka barruko uretako arrantza, itsaskien harrapaketa eta akuikulturaren alorretan. Eskumen hori garatuz, martxoaren 13ko 6/98 Legea, itsas arrantzari buruzkoa, egin zen. Lege horrek Euskal Autonomia Erkidegorako lege-markoa ezarri dio arrantzari, eta jarduera horren helburuak eta gidalerroak finkatu. Alegia, arrantzan aritzeko behar zen kohesio materiala eta lege-marko egokiak taxutu ditu. Hain zuzen ere, dekretu honek lege-marko horren esparrua baitu eskumen-oinarri.

De conformidad con lo establecido en el Estatuto de Autonomía en su artículo 10, apartado 10, la Comunidad Autónoma del País Vasco tiene competencia exclusiva en materia de pesca en aguas interiores, marisqueo y acuicultura. En desarrollo de esta competencia, se dictó la Ley 6/1998, de 13 de marzo, de pesca marítima, que configura para el País Vasco el marco legal y fija los objetivos y líneas directrices para el ejercicio de la actividad pesquera, dotándola de la necesaria cohesión material y del marco legal adecuado para la práctica de la misma, siendo éste el marco competencial en virtud del cual se establece la presente norma.

Martxoaren 13ko 6/1998 Legearen lehenengo xedapen gehigarriaren arabera, Eusko Jaurlaritzak angula edo txitxardinaren arrantza arautuko du bere eskumenen esparruaren barruan. Beraz, dekretu honek aipatutako legeak ezarritakoa garatu, eta angularen arrantza arautu du Euskal Autonomia Erkidegoko barruko uretan.

La Disposición Adicional Primera de la Ley 6/1998, de 13 de marzo, faculta al Gobierno Vasco para que regule el ejercicio de la pesca de la angula en el ámbito de su competencia, dictándose el presente Decreto por el que se regula el ejercicio de la pesca de la angula en aguas interiores de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en desarrollo de lo dispuesto en la mencionada Ley.

Dekretu honek zortzi artikulu eta bi "azken xedapen" dauzka. Artikulu horietan arrantza mota hori antolatzeko arau orokorrak ezarri dira: lizentziak ematea, lizentzia-motak, indarraldia, baimendutako arrantza-tresnak, angularen arrantza-aldia etab.

El presente Decreto se articula en ocho artículos y dos disposiciones finales. En dichos artículos se establecen las normas generales de regulación de la actividad, la concesión de licencias, sus clases, su período de validez, las artes autorizadas, la temporada de pesca de la angula etc.

Gerta daitezkeen arau-hausteak itsas arrantzari buruzko martxoaren 13ko 6/98 Legearen 47. artikuluan eta hurrengoetan ezarritakoaren arabera zigortuko dira.

Las infracciones que se cometan serán sancionadas de conformidad con lo establecido en los artículos 47 y siguientes de la Ley 6/1998, de 13 de marzo, de pesca marítima.

Ondorioz, arrantza-sektoreko lanbide-antolamenduei kontsulta eginda, Eusko Jaurlaritzako Batzorde Juridiko Aholku-emailearekin adostu eta gero, Nekazaritza eta Arrantza sailburuaren proposamenez, eta Jaurlaritza Kontseiluak 2003ko otsailaren 18ko bilkuran eztabaidatu eta onartu ondoren, honako hau.

Por todo lo expuesto, consultadas las diversas organizaciones del sector pesquero, de conformidad con la Comisión Jurídica Asesora, a propuesta del Consejero de Agricultura y Pesca, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 18 de febrero de 2003.

XEDATU DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Dekretu honen xedea da angularen arrantza arautzea. Izan ere, arrantza-mota horrek helburu dauka Euskal Autonomi Erkidegoko barruko uretan ibai-aingiraren (Anguila anguila) indibiduo gazteak, 10 zm.tik beherakoak, harrapatzea.

El presente Decreto tiene por objeto regular la pesca de la angula, entendida como aquella pesca dirigida a la captura de los individuos jóvenes de la anguila europea (Anguila anguila), de tamaño inferior a 10 centímetros, y que se lleva a cabo en aguas interiores de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2. artikulua.– Lizentziak.

Artículo 2.– Licencias.

1.– Angularen arrantzan aritu ahal izateko beharrezkoa izango da dagokion lizentzia izatea. Lizentzia hori arrantza-arloan eskumena duen zuzendaritzak emango du.

1.– Para poder practicar la pesca de la angula será necesario estar en posesión de la correspondiente licencia que será expedida por la dirección competente en materia de pesca.

2.– Lizentzia norberarentzakoa eta inori utzi ezinekoa izango da, eta, berarekin batera lizentziaren jabearen nortasuna egiaztatzen duen agiriren bat eraman beharko da.

2.– La licencia tiene carácter personal e instransferible y deberá ir acompañada de cualquier documento que acredite la identidad del poseedor.

3.– Lizentzia, arro edo alde bakar jakin baterako emango da. Beraz titularraren jarduera lizentzian zehaztutako eskualdera mugatuko da.

3.– La licencia se concederá para una única cuenca o zona determinada, por lo que la actividad de su titular se limitará a la zona indicada en la misma.

4.– Lizentziarekin batera harrapaketa-orria doa, dekretu honen eranskinean azaltzen den bezala. Bertan, titularrak harrapakinen pisua, erabilitako arrantza-tresnak eta arrantza-eguna eta ordutegia jaso beharko ditu.

4.– La licencia llevará incorporado a la misma un cuaderno de capturas, con el contenido que figura en el Anexo del presente Decreto, en el cual el titular deberá apuntar el peso de las capturas, las artes de pesca empleadas y la fecha y horario de la pesca.

5.– Angularen arrantzarako lizentziak, berez, ez du bidea ematen titularrek harrapatutako angulak saltzeko.

5.– La obtención de la licencia de pesca de la angula no habilita por sí misma a los titulares para la venta de las capturas.

3. artikulua.– Lizentzia-motak.

Artículo 3.– Clases de licencias.

1.– Bi lizentzia-mota daude: angula lehorretik harrapatzeko lizentzia, eta, angula ontzitik harrapatzeko lizentzia:

1.– Existen dos modalidades de licencia: licencia de pesca de la angula desde tierra y licencia de pesca de la angula desde embarcación:

a) Angula lehorretik harrapatzeko lizentziak eskubidea ematen dio arrantzaleari ur-bazterretik arrantza egiteko. Lizentzia horren jabe izateko beharrezkoa da gutxienez hamasei urte beteta izatea.

a) Licencia de pesca de la angula desde tierra es la que faculta al pescador para realizar su pesca a pie desde la orilla. Para ser titular de esta licencia es necesario tener una edad mínima de dieciséis años.

b) Angula ontzitik harrapatzeko lizentziak eskubidea ematen dio arrantzaleari ontzi batetik arrantza egiteko. Lizentzian, arrantzarako erabiliko den ontziaren izena eta matrikula jaso beharko dira. Lizentzia eta ontzia elkar lotuta egongo dira. Lizentzia horren jabe izateko beharrezkoa da gutxienez hemezortzi urte beteta izatea eta ontziari dagokion patroi-titulua izatea.

b) Licencia de pesca de la angula desde embarcación es la que faculta al pescador para realizar la faena de pesca a bordo de una embarcación. En la licencia figurará el nombre y matrícula de la embarcación que se va a utilizar para esta pesca, quedando vinculada la licencia a dicha embarcación.Para ser titular de esta licencia es necesario tener una edad mínima de dieciocho años y estar en posesión del título de patrón correspondiente al despacho de la embarcación.

4. artikulua.– Lizentzien indarraldia.

Artículo 4.– Periodo de validez de las licencias.

1.– Angularen arrantzarako lizentziak, ur-bazterretik zein ontzitik egin, arrantza-aldi bakoitzeko emango dira eta arrantza-aldi horretan izango du indarra.

1.– Las licencias para la pesca de la angula, tanto desde tierra como desde embarcación, se expedirán por temporada de pesca y su periodo de validez coincidirá con la misma.

2.– Lizentzia berritzeko ezinbestekoa da aurreko arrantza-aldiko harrapaketa-orria behar bezala beteta aurkeztea.

2.– Para proceder a la renovación de una licencia será requisito indispensable la cumplimentación y entrega del cuaderno de capturas de la temporada anterior.

5. artikulua.– Baimendutako arrantza-tresnak.

Artículo 5.– Artes autorizadas.

1.– Titxardin edo angularen arrantza "baia" edo "bahe" izeneko tresna bidez egingo da, bi modalitateetan.

1.– La pesca de la angula se realizará con el arte denominado "baia" o "cedazo" en cualquiera de sus variantes.

2.– Baheen gehienezko neurriak honakook izango dira: 1’8 metrokoak erdiko lerroan, forma borobileko bahetarako, eta, 1’8 metrokoak ardatz nagusian, forma eliptiko edo angeluzuzeneko bahetarako.

2.– Las dimensiones máximas de los cedazos serán de 1’8 metros de diámetro para los cedazos de forma circular y de 1’8 metros en el eje mayor para los cedazos de forma elíptica o rectangular.

3.– Lehorretik aritzen diren arrantzaleek mailasare edo bahe bat baino ez dute erabiltzerik.

3.– Los pescadores a pie sólo podrán utilizar un arte o cedazo.

4.– Ontzitik aritzen diren arrantzaleek, gehienez ere, bi mailasare edo bahe erabili ahal izango dituzte aldi berean, berdin duela zenbat lagun dauden txitxardina harrapatzen ontzitik.

4.– Los pescadores desde embarcación podrán utilizar simultáneamente como máximo dos artes o cedazos, independientemente de que sean una o varias las personas dedicadas a la actividad de la pesca de la angula a bordo de la embarcación.

5.– Lehorreko arrantzaleek eskuko aitzur edo antzeko tresna bat erabili ahal izango dute lagun bakoitzeko.

5.– Se permitirá a los pescadores a pie el uso de una azada manual o instrumento similar por persona.

6.– Ezin da erabili tresna mekanikorik, ez eta aurreko paragrafoetan aipatu ez den bestelako arrantza-tresnarik ere. Nolanahi ere, bidezkoa da argiak erabiltzea.

6.– Queda prohibido el uso de instrumentos mecánicos u otras artes de pesca distintas de las mencionadas en los apartados anteriores. No obstante, se permite el uso de fuentes de luz.

6. artikulua.– Angula harrapatzeko aldia.

Artículo 6.– Temporada de pesca de la angula.

Angula urriaren 15etik hurrengo urteko martxoaren 15a arte harrapa daiteke. Garai horretatik kanpo debekatuta dago arrantza egitea.

La temporada de pesca de la angula comprende desde el 15 de octubre hasta el 15 de marzo del siguiente año, estando prohibida su pesca fuera de estas fechas.

7. artikulua.– Ohiturak.

Artículo 7.– Usos tradicionales.

Zenbait lekutan txitxardinaren arrantza inguruan dauden ohiturek beren hartan jarrai dezakete dekretu honetan ezarritakoa betetzen baldin bada. Nolanahi ere, ulertu behar da ohitura horiek ez dutela eraginik administrazio-ondorioetarako.

Los usos tradicionales en la actividad de la pesca de la angula que existen en determinadas zonas, tales como sorteo de puestos, distancia entre los mismos etc., podrán mantenerse siempre que respeten lo establecido en la presente norma. En cualquier caso, ha de entenderse que dichos usos no tendrán relevancia a efectos administrativos.

8. artikulua.– Arau-hausteak eta zehapenak.

Artículo 8.– Infracciones y sanciones.

Dekretu honetan xedatuaren aurkako arau-hausteak Itsas Arrantzari buruzko martxoaren 13ko 6/1998 Legearen arabera zigortuko dira.

Las infracciones a lo dispuesto en este Decreto serán sancionadas de acuerdo con lo establecido en la ley 6/1998, de 13 de marzo, de pesca marítima.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.– Ahalmena ematen zaio Nekazaritza eta Arrantza sailburuari dekretu honetan ezarritakoa garatzeko xedapenak eta neurriak har ditzan.

Primera.– Se faculta al Consejero de Agricultura y Pesca para adoptar las disposiciones que sean necesarias para el desarrollo del presente Decreto.

Bigarrena.– Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean.

Segunda.– El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2003ko otsailaren 18an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 18 de febrero de 2003.

Lehendakaria,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

El Lehendakari,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Nekazaritza eta Arrantza sailburua,

El Consejero de Agricultura y Pesca,

GONZALO SAENZ DE SAMANIEGO BERGANZO.

GONZALO SAÉNZ DE SAMANIEGO BERGANZO.

ERANSKINA
HARRAPAKETA-ORRIA
ANEXO
CUADERNO DE CAPTURAS

Eguna	Arrantza noiz 	Herria	Modalitatea	Arrantza noiz 	Eguneko 	Oharrak

Fecha	Comienzo de Pesca	Localidad	Modalidad	Fin de Pesca	Captura 	Observaciones

	hasi		(zerrenda ikusi)	amaitu	harrapaketa

	(hora : minutos)		(ver listado)	(hora: 	 (gramos)	Diaria

	(ordua:			(ordua: minutuak)	(gramotan)

				minutos)

	minutuak)

	:			:

	:			:

	:			:

	:			:

	:			:

	:			:

	:			:

	:			:

	:			:

	:			:

	:			:

	:			:

	:			:

	:			:

	:			:

	:			:

	:			:

	:			:

	:			:

	:			:

	:			:

	:			:

	:			:

	:			:

	:			:

	:			:

	:			:

	:			:

	:			:

	:			:

	:			:

	:			:

	:			:

	:			:

	:			:

	:			:

	:			:

	:			:

	:			:

	:			:

Localidad: Nombre del rio o playa donde se realiza la pesca	.

Herria: Arrantzako ibai edo hondartzaren izena.

Modalidades: (Emb) Desde embarcacion; (Ced) Cedazo desde orilla; (Ola) Pesca a la ola; (Arr) Cedazo arrastrado desde muro, (Aza) Azada.

Modalitateak: (Ontz.) itsasontzitik; (Ba) bahez, itsasertzetik; (Ola) Olatu-arrantza; (Arr) Hormatik herrestatutako bahea, (Aza) Aitzurra.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común