Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

244. zk., 2002ko abenduaren 23a, astelehena

N.º 244, lunes 23 de diciembre de 2002


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Industria, Merkataritza eta Turismo Saila
Industria, Comercio y Turismo
7307
7307

282/2002 Dekretua, abenduaren 3koa, zeinaren bidez honako instalazio hauek eraikitzeko, aldatzeko, ustiatzeko, eskualdatzeko eta ixteko administrazio baimenerako prozedurak arautzen diren: argindarra ekoitzi, garraiatu nahiz banatzeko instalazioak, bai eta kontsumitzaileak konektatzeko hartuneak, zuzeneko lineak eta instalazioak ere.

DECRETO 282/2002, de 3 de diciembre, por el que se regulan los procedimientos de autorización administrativa para la construcción, modificación, explotación, transmisión y cierre de las instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica, así como de las acometidas, líneas directas e instalaciones de conexión de consumidores.

Sektore Elektrikoaren Legean (54/1997 Legea, azaroaren 27koa) xedatuta dago aldez aurretik administrazio baimena behar dela argindarra ekoitzi, garraiatu nahiz banatzeko instalazioak (erregimen bereziko argindar ekoizpena barne) eraikitzeko, aldatzeko, ustiatzeko, eskualdatzeko eta ixteko.

La Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico establece la necesidad de autorización administrativa previa para la construcción, modificación, explotación, transmisión y cierre de las instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica incluida la producción de energía eléctrica en régimen especial.

Instalazio elektrikoetarako baimenak ematea autonomia erkidegoei dagokie, bakoitzari bere estatutuaren eremuan, baldin instalazio horien aprobetxamenduak beste autonomia erkidegoren bati eragiten ez badio edo baldin argindarraren garraioa edo banaketa bere lurralde eremutik irteten ez bada. Orobat, autonomia erkidegoenak dira instalazio horiei buruzko ikuskatze eta zigortze aginpideak. Halaxe dago jasota arestian aipatutako lege testuko 3.3 artikuluan.

El otorgamiento de las autorizaciones de las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento no afecte a otras Comunidades o cuando el transporte o la distribución no salga de su ámbito territorial corresponde, de conformidad con el articulo 3.3 del citado texto legal, a las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus respectivos Estatutos, así como el ejercicio de las competencias de inspección y sanción que afecten a dichas instalaciones.

Horregatik, lege testu horretako lehenengo azken xedapenean legearen oinarri izaera jasotzen den arren, ez dago inolako aipamenik administrazio prozedurei buruz. Prozedura horiek arautzea, kasu bakoitzean aginpidea duen Administrazioaren esku uzten da.

Por ello, si bien la Disposición Final Primera del citado texto consagra el carácter básico de la Ley se excluyen del mismo todas las referencias a los procedimientos administrativos cuya regulación se encomienda a la Administración que, en cada supuesto, resulte competente.

Horiek horrela, 1955/2000 Errege Dekretuan (abenduaren 1ekoa) xedatu da Estatuko Administrazio orokorraren eskumenekoak diren instalazio elektriko guztietarako baimen erregimena; formulatzeko geratu dira autonomia erkidegoen eskumenekoak diren administrazio prozedurak.

En este contexto el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, ha establecido el régimen de autorización correspondiente a todas las instalaciones eléctricas competencia de la Administración General del Estado quedando pendientes de formulación aquellos procedimientos administrativos en los que sean competentes las Comunidades Autónomas.

Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan, 115/2002 Dekretuan (maiatzaren 28koa) arautu da, espezifikoki, parke eolikoen bidez energia eolikotik argindarra ekoizten duten instalazioak baimentzeko prozedura.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, el Decreto 115/2002, de 28 de mayo, ha regulado de manera especifica el procedimiento para la autorización de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica, a través de Parques Eólicos.

Horregatik guztiagatik, eta hor den arau hutsunea betetze aldera, beharrezkoa da Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumenekoak diren instalazioen administrazio baimenak emateko prozedura arautzea. Herri onurakotzat izendatzea edo ingurumenaren gaineko eragina balioztatzea beharrezko ez denean, bizkortasun handiagoa eman beharko zaio prozedurari; hartara, gehien egiten diren instalazioak baimentzea eta abian jartzea erraztuko da. Era berean, egoki deritzogu instalazio elektriko horiei buruzko eskualdatzeen, ixteen, azterketen, ikuskatzeen, erantzukizunen eta zigorren erregimena arautzeari.

Por todo ello y con la finalidad de cubrir el vacío normativo existente es preciso regular el procedimiento para el otorgamiento de las autorizaciones administrativas de la generalidad de instalaciones cuya competencia corresponde a la Comunidad Autónoma del País Vasco dotándole de mayor agilidad en aquellos supuestos en que no sea preciso la declaración de utilidad publica o la evaluación de impacto ambiental, con objeto de facilitar de este modo la autorización y puesta en servicio de las instalaciones más frecuentes. Asimismo se considera oportuno reglamentar el régimen de las transmisiones, cierres, revisiones, inspecciones, responsabilidades y sanciones relativos a las citadas instalaciones eléctricas.

Horregatik guztiagatik, Aholku Batzorde Juridikoarekin bat, Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuak proposatuta, eta Gobernu Kontseiluak 2002ko abenduaren 3ko bilkuran eztabaidatu eta onartu ondoren,

En su virtud, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora, a propuesta del Consejero de Industria, Comercio y Turismo y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 3 de diciembre de 2002,

XEDATU DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

1.– Dekretu honen xedea da, Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumenekoak diren argindarra ekoitzi, garraiatu nahiz banatzeko instalazioak eraikitzeko, aldatzeko, ustiatzeko, eskualdatzeko eta ixteko administrazio baimenak emateko prozedurak arautzea.

1.– El presente Decreto tiene por objeto regular los procedimientos de otorgamiento de las autorizaciones administrativas para la construcción, modificación, explotación, transmisión y cierre de las instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica, cuya competencia corresponda a la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.– Berebat, dekretu honetan araututa daude instalazio horiei dagozkien aldian behingo azterketak eta ikuskapenak, erantzukizunak eta zigorrak.

2.– Asimismo, se regulan en el presente Decreto las revisiones e inspecciones periódicas, responsabilidades y sanciones concernientes a dichas instalaciones.

2. artikulua.– Aplikazio eremua.

Artículo 2.– Ámbito de aplicación.

1.– Dekretu honetako xedapenak argindarra ekoitzi, garraiatu nahiz banatzeko instalazio elektrikoei aplikatuko zaizkie, bai eta artikulu honen 2. idatz-zatian zehaztutakoei ere, baldintza hauek betetzen direnean:

1.– Los preceptos de este Decreto se aplicarán a las instalaciones eléctricas de producción, transporte y distribución de energía eléctrica, así como a las descritas en el apartado 2 de este artículo, siempre que concurran las circunstancias siguientes:

a) Instalazioak Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldean izatea.

a) Que las instalaciones estén radicadas en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

b) Garraioa edo banaketa autonomia erkidego honen lurralde eremutik ez irtetea.

b) Que el transporte o distribución no salga del ámbito territorial de esta Comunidad Autónoma.

c) Instalazio horien aprobetxamenduak beste autonomia erkidegoren bati ez eragitea.

c) Que su aprovechamiento no afecte a otras Comunidades Autónomas.

Ekoizteko instalazioen kasuan, aprobetxamenduak autonomia erkidego bati baino gehiagori eragiten diola joko da, baldin potentzia instalatua 50 MW-ekoa baino gehiagokoa bada.

En el caso de las instalaciones de producción, se entenderá que su aprovechamiento afecta a más de una Comunidad Autónoma cuando su potencia instalada sea superior a 50 MW.

2.– Dekretu hau, orobat, ondorengo instalazio hauei aplikatzekoa da, argindarra banatzeko sareetako parte ez badira ere:

2.– El presente Decreto también es de aplicación a las siguientes instalaciones, aunque no formen parte de las redes de distribución de energía eléctrica:

a) Garraio edo banaketa sareari sorkuntzako edo kontsumitzaileen zentralak konektatzeko instalazioei, eta, oro har, kontsumitzaile batek bakarrik erabiltzeko diren linea elektrikoei.

a) Instalaciones de conexión de centrales de generación o de consumidores a la red de transporte o distribución y, en general, las líneas eléctricas para uso exclusivo de un consumidor.

b) Zuzeneko lineei, baldin titular bera duten edo kontsumitzaile kualifikatu batenak diren sorkuntza zentro bat eta kontsumo zentro bat lotzeko badira.

b) Líneas directas, que enlacen un centro de producción con un centro de consumo del mismo titular o de un consumidor cualificado.

3.– Parke eolikoetarako administrazio baimenetan, 115/2002 Dekretuan (maiatzaren 28koa, parke eolikoen bidez energia eolikotik argindarra ekoizten duten instalazioak baimentzeko prozedura arautzen duena) araututakoari jarraitu beharko zaio, baldin parke eolikoak ezaugarri hauek baditu: a) guztira gutxienez 500 kW-eko potentzia instalatua duten aerosorgailu bat edo gehiagoz osatutako instalazioa izatea; b) aerosorgailuak sare propioen bidez elektrikoki elkarri lotuta egotea; c) aerosorgailuek irispide eta kontrol egitura bera partekatzea; d) energia neurketa propioa izatea; eta e) sare orokorrari konektatuta egotea.

3.– Las autorizaciones administrativas de Parques Eólicos, siempre que los mismos constituyan una instalación integrada de uno o varios aerogeneradores con una potencia total instalada igual o superior a 500 kW, interconectados eléctricamente mediante redes propias, compartiendo una misma estructura de accesos y control, con medición de energía propia y conexión a la red general, se regirán por lo dispuesto en el Decreto 115/2002, de 28 de mayo, por el que se regula el procedimiento para la autorización de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica, a través de Parques Eólicos, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Aurreko paragrafoan sartzen ez diren instalazio eolikoetarako, dekretu honetan xedatutakoari jarraitu beharko zaio.

Las instalaciones eólicas no incluidas en el párrafo anterior se regularan por lo dispuesto en el presente Decreto.

4.– Dekretu honen aplikazio eremutik at daude instalazio hauek:

4.– Quedan excluidas del ámbito de aplicación del presente Decreto las instalaciones siguientes:

a) Argindarra ekoitzi, garraiatu nahiz banatzeko instalazioak, Estatuko Administrazio orokorraren eskumenekoak direnak.

a) Las de producción, transporte y distribución de energía eléctrica cuya competencia sea de la Administración General del Estado.

b) Voltaje nominala 1 kV-ekoa edo gutxiagokoa dutenak, salbu eta herri onurakotzat izendatzea eskatzen bada.

b) Las de tensión nominal igual o inferior a 1 kV., salvo que se solicite para las mismas la declaración de utilidad pública.

3. artikulua.– Instalazioen sailkapena.

Artículo 3.– Clasificación de instalaciones.

– Dekretu honen aplikazio eremuaren baitako instalazio elektrikoak talde hauetan sailkatuta daude:

Las instalaciones eléctricas incluidas en el ámbito de aplicación del presente Decreto se clasifican en los siguientes grupos:

a) Lehenengo taldea.

a) Grupo primero.

– Erregimen arruntean ekoizteko instalazioak eta haien ebakuazio lineak.

– Instalaciones de producción en régimen ordinario y sus líneas de evacuación.

– Garraio instalazioak.

– Instalaciones de transporte.

– 30 kV-etik gorako voltaje nominala duten banaketa instalazioak.

– Instalaciones de distribución de tensión nominal superior a 30 kV.

– Aurrekoetan sartzen ez den edozein instalazio, baldin herri onurakotzat izendatzea eskatzen bada edo ingurumenaren gaineko eragina banaka balioztatu beharrekoa bada.

– Cualquier instalación no incluida en las anteriores, si se solicita la declaración de utilidad pública o está sujeta a evaluación individualizada de impacto ambiental.

b) Bigarren taldea.

b) Grupo segundo.

– Erregimen berezian ekoizteko instalazioak eta haien ebakuazio lineak.

– Instalaciones de producción en régimen especial y sus líneas de evacuación.

– 30 kV-eko edo gutxiagoko voltaje nominala duten banaketa instalazioak.

– Instalaciones de distribución de tensión nominal igual o inferior a 30 kV.

– Garraio edo banaketa sareari kontsumitzaile bat konektatzeko instalazioak, zuzeneko lineak, eta, oro har, kontsumitzaile batek bakarrik erabiltzeko diren lineak.

– Instalaciones de conexión de un consumidor a la red de transporte o distribución, líneas directas y, en general, las líneas para uso exclusivo de un consumidor.

– Luzatzeko instalazioak.

– Instalaciones de extensión.

c) Hirugarren taldea.

c) Grupo tercero.

– Aldi baterako instalazioak.

– Instalaciones temporales.

4. artikulua.– Organo aginpidedunak.

Artículo 4.– Órganos competentes.

Titularitatea Euskal Autonomia Erkidegoarena duten baimenak emateko aginpideak Industria, Merkataritza eta Turismo Saileko Energia Zuzendaritzak erabiliko ditu.

Las competencias para otorgar las autorizaciones cuya titularidad corresponda a la Comunidad Autónoma del País Vasco, serán ejercidas por la Dirección de Energía del Departamento de Industria, Comercio y Turismo.

5. artikulua.– Baimen beharra.

Artículo 5.– Necesidad de autorización.

1.– Dekretu honen aplikazio eremuan instalazioak eraikitzeko, ustiatzeko, handitzeko, funtsezko aldaketak egiteko, eskualdatzeko eta ixteko, dagokionean, artikulu honetan adierazitako administrazio baimenak behar dira.

1.– La construcción, explotación, ampliación, modificación sustancial, transmisión y cierre de las instalaciones en el ámbito de aplicación del presente Decreto requiere, en su caso, las autorizaciones administrativas que se indican en este artículo.

2.– Ondorengo administrazio ebazpen hauek beharko dira 3. artikuluko lehenengo eta bigarren taldeetan sartutako instalazioetarako:

2.– Las instalaciones incluidas en los grupos primero y segundo del artículo 3, requerirán las resoluciones administrativas siguientes:

a) Administrazio baimena, instalazioko aurreproiektuarena. Dokumentu tekniko hori, dagokionean, ingurumenaren gaineko eraginaren azterketarekin batera izapidetuko da. Orobat, beharrezko denean, zehazki herri onurakotzat izendatzeko izapideak abiatzea ahalbidetuko du.

a) Autorización administrativa, que se refiere al anteproyecto de la instalación como documento técnico que se tramitará, en su caso, conjuntamente con el estudio de impacto ambiental. Asimismo, en los casos en los que resulte necesario, permitirá la iniciación de los trámites correspondientes para la declaración de utilidad pública en concreto.

b) Gauzatzeko proiektua onartzea. Instalazioaren proiektu konkretuari buruzkoa da, eta titularrari instalazioa eraikitzeko edo ezartzeko baimena ematen dio.

b) Aprobación del proyecto de ejecución, que se refiere al proyecto concreto de la instalación y permite a su titular la construcción o establecimiento de la misma.

c) Ustiatzeko baimena. Proiektua gauzatu eta gero, instalazioetan voltajea sartu eta merkataritza ustiaketa egiteko baimena da.

c) Autorización de explotación, que permite, una vez ejecutado el proyecto, poner en tensión las instalaciones y proceder a su explotación comercial.

3.– Ez dute administrazio baimenik behar 3. artikuluko hirugarren taldean sartzen diren instalazioek. Hala ere, dekretu honetako IV. kapituluan zehaztutako baldintzak bete beharko dituzte, abian jartzeko.

3.– Las instalaciones incluidas en el grupo tercero del artículo 3, no requieren autorización administrativa, sin perjuicio de la necesidad de cumplir los requisitos establecidos en el capítulo IV del presente Decreto para su puesta en servicio.

4.–Dekretu honetako 3. artikuluko lehenengo eta bigarren taldeetan sartzen diren instalazioak eskualdatzeko eta ixteko, administrazio baimena beharko da.

4.– La transmisión y cierre de las instalaciones incluidas en los grupos primero y segundo del artículo 3 del presente Decreto, precisarán, en su caso, de autorización administrativa.

5.– Artikulu honetako 2.a. idatz-zatian adierazitako baimenak emateak ez du kentzen beharrezko emakidak eta baimenak izan beharra, aplikagarri diren beste xedapen batzuei jarraituz, eta, batez ere, lurralde antolamenduari eta ingurumenari buruzko xedapenei jarraituz.

5.– Las autorizaciones a las que hace referencia el apartado 2.a. del presente articulo, serán otorgadas sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial, las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.

6. artikulua.– Baimen eskaerak.

Artículo 6.– Solicitudes de autorización.

1.– 5. artikuluan adierazitako baimenen eskatzaileek, instalazioa dagoen lurralde historikoko Industria, Merkataritza eta Turismo Saileko lurralde bulegoan aurkeztu beharko dute eskaera. Era berean, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko (30/1992 Legea, azaroaren 26koa) 38.4. artikuluan zehaztutako beste edozein tokitan aurkez daitezke eskaerak.

1.– Los peticionarios de las autorizaciones indicadas en el artículo 5 deberán presentar la solicitud en las Oficinas Territoriales de Industria, Comercio y Turismo del Territorio Histórico donde radique la instalación. Igualmente, podrán presentarse las correspondientes solicitudes en cualquiera de los lugares a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2.– Eskaera horiek Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Lege horretako 70. artikuluan ezarritako baldintzak bete behar dituzte.

2.– Las solicitudes indicadas deberán reunir los requisitos establecidos en el articulo 70 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, antes citada.

3.– Probintzia bat baino gehiagoko linea elektrikoak direnean, aurreko idatz-zatietan adierazitako izapidea probintzia bakoitzean egin beharko da. Behinik behin, oraindik orain aipatutako lurralde bulego horietako bakoitzean, dagokien parteari buruzko dokumentazioa aurkeztu beharko da.

3.– Cuando se trate de líneas eléctricas de carácter interterritorial, deberá realizarse el trámite indicado en los apartados anteriores por Territorios, presentando como mínimo, en cada una de las Oficinas Territoriales citadas, la documentación correspondiente a la parte que les afecte.

4.– Nahiz bata bestearen ondoren, nahiz aldi berean, nahiz elkarrekin eska daitezke 5.2. artikuluan zehaztutako administrazio baimena eta gauzatzeko proiektua.

4.– Las solicitudes de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución definidas en el artículo 5.2. podrán efectuarse de manera consecutiva, coetánea o conjunta.

7. artikulua.– Eskatzailearen gaitasuna.

Artículo 7.– Capacidad del solicitante.

Argindarra banatzeko eta garraiatzeko instalazioen baimenaren eskatzaileek, 1955/2000 Errege Dekretuko (abenduaren 1ekoa) 37. eta 121. artikuluetan ezarritako baldintzetatik, aplikagarri zaizkienak bete beharko dituzte, jarduera egiteko.

Los solicitantes de autorización de instalaciones de distribución y transporte de energía eléctrica deberán cumplir los requisitos establecidos en los artículos 37 y 121 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, que les sean de aplicación, para el ejercicio de la actividad.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
LEHENENGO TALDEKO INSTALAZIOAK
AUTORIZACIÓN DE INSTALACIONES
BAIMENTZEA
DEL GRUPO PRIMERO

8. artikulua.– Administrazio baimenaren eskaera.

Artículo 8.– Solicitud de autorización administrativa.

1.– Administrazio baimenaren eskaerarekin batera, dagokionean, 7. artikuluan adierazitako eran eskatzailearen gaitasuna egiaztatzen duten dokumentuak aurkeztu behar dira.

1.– La solicitud de autorización administrativa se acompañará, en su caso, de la documentación que acredite la capacidad del solicitante en los términos que se señalan en el artículo 7.

2.– Eskaerarekin batera, instalazioaren aurreproiektua aurkeztuko da. Aurreproiektuak teknikari eskudunaren sinadura eta haren elkargo ofizialaren ikus-onetsia izan beharko ditu. Aurreproiektuak, gainera, ondoren zehazten diren dokumentuak ekarri beharko ditu bere baitan.

2.– A la solicitud se acompañará un anteproyecto de la instalación, firmado por técnico competente y visado por su Colegio Oficial, que deberá contener los documentos que se indican a continuación.

a) Oroit-idazkia. Honako zehaztapen hauek behintzat adierazi beharko ditu:

a) Memoria en la que se consignen, como mínimo, las especificaciones siguientes:

– Instalazioaren kokagunea, edo, argindarra garraiatzeko edo banatzeko lineak direnean, linearen sorburua, ibilbidea eta helmuga.

– Ubicación de la instalación o, cuando se trate de líneas de transporte o distribución de energía eléctrica, origen, recorrido y fin de la misma.

– Instalazioaren helburua.

– Finalidad de la instalación.

± Instalazioaren ezaugarri nagusiak.

– Características principales de la misma.

b)Instalazioaren planoak, gutxienez ere 1:50.000 eskalan.

b) Planos de la instalación a escala mínima 1:50.000.

c) Instalaziorako kalkulatutako aurrekontua.

c) Presupuesto estimado de la misma.

d) Euren kargu instalazioak eragindako ondasun edo zerbitzuak dituzten Herri Administrazioentzako, erakundeentzako eta, halakorik izanez gero, zerbitzu publikoko edo interes orokorreko zerbitzuetako enpresentzako separatak.

d) Separatas para las Administraciones Públicas, organismos y, en su caso, empresas de servicio público o de servicios de interés general con bienes o servicios a su cargo afectados por la instalación.

e) Hala badagokio, garraio edo banaketa enpresak instalazioa bere sarera konektatzeko onespena eman duela egiaztatzea.

e) Acreditación, en su caso, de la conformidad de la empresa de transporte o distribución para conectar la instalación a su red.

3.– Arestian 2. puntuan adierazitako aurreproiektuaren ordez, eskatzaileak, egoki baderitzo, instalazio proiektua aurkez dezake.

3.– En lugar del Anteproyecto indicado en el punto 2, el peticionario podrá presentar, si lo estima conveniente, el proyecto de la instalación.

9. artikulua.– Ingurumenaren gaineko eragina balioztatzeko izapideak.

Artículo 9.– Trámites de evaluación de impacto ambiental.

1.– Argindarra ekoizteko, garraiatzeko nahiz banatzeko instalazioen proiektuei ingurumenaren gaineko eraginaren balioztapena egingo zaie, ingurumenaren arloko legedian zehaztutako baldintzetan eta kasuetan.

1.– Los proyectos de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica se someterán a evaluación de impacto ambiental en los términos y casos que determine la legislación prevista en materia de medio ambiente.

2.– Ingurumenaren gaineko eragina balioztatzeko prozeduran xedatuta dagoen jendaurreko informazio erakustaldia, ondorio horietarako, administrazio baimeneko fase honetan egingo da, 10. artikuluan adierazitako jendaurreko informazio erakustaldiarekin batera.

2.– A tales efectos, la información pública prevista en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, será llevada a cabo en la presente fase de autorización administrativa, conjuntamente con la señalada en el artículo 10.

10. artikulua.– Jendaurreko informazio erakustaldia.

Artículo 10.– Información pública.

Administrazio baimenaren eskaerei jendaurreko informazio erakustaldiaren izapidea egingo zaie. Hala, bada, jendaurrean izango dira hogei egunez. Horretarako, eskaeren laburpen iragarkia argitaratuko da instalazioa dagoen lurralde historikoko aldizkari ofizialean eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian.

Las solicitudes de autorización administrativa se someterán al trámite de información pública durante el plazo de veinte días, a cuyo efecto se insertará un anuncio extracto de las mismas en el Boletín Oficial del Territorio Histórico donde radique la instalación y en el Boletín Oficial del País Vasco.

Baldin instalazioak lurralde historiko bati baino gehiagori eragiten badio, instalazioak sorburu duen probintziako lurralde bulegoak izapidetuko du Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian iragarkia argitaratzea. Administrazio baimena eta, zehazki, herri onurakotzat izendatzea batera eskatuz gero, aurreko idatz-zatian adierazitako jendaurreko informazio erakustaldia batera egingo da bi eskaeretarako.

En el supuesto de que la instalación afecte a más de un Territorio Histórico, la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del País Vasco deberá tramitarse por la Oficina Territorial en cuyo territorio tenga su origen la instalación. En el supuesto que se solicite simultáneamente la autorización administrativa y la declaración, en concreto, de utilidad pública, la información pública a que se refiere el apartado anterior se efectuará conjuntamente para ambas solicitudes.

Jendaurreko informazio erakustaldiaren ondorioz alegaziorik aurkezten bada, alegazio horiek eskatzaileari helaraziko zaizkio. Eskatzaileak egoki deritzona jakinaraziko dio Industria, Merkataritza eta Turismo Saileko lurralde bulegoari, gehienez ere hamabost eguneko epean.

De las alegaciones presentadas, en su caso, como consecuencia de la información pública, se dará traslado al peticionario, para que éste, a su vez, comunique a la Oficina Territorial de Industria, Comercio y Turismo lo que estime pertinente en un plazo no superior a quince días.

11. artikulua.– Beste Herri Administrazio batzuei, erakundeei edo enpresei informazioa ematea.

Artículo 11.– Información a otras Administraciones Públicas, organismos o empresas.

1.– Euren kargu dituzten ondasun edo zerbitzuei eragiten dien partean, informazioa emango zaie Administrazioei, erakundeei edo, halakorik izanez gero, zerbitzu publikoko edo interes orokorreko zerbitzuetako enpresei.

1.– Se dará traslado a las distintas Administraciones, organismos o, en su caso, empresas de servicio publico o de servicios de interés general, en la parte que la instalación pueda afectar a bienes y derechos a su cargo.

2.– Horretarako, Industria, Merkataritza eta Turismo Saileko lurralde bulegoak, aurreproiektuaren separata bat bidaliko die. Separata horren barruan izango dira instalazioaren ezaugarri orokorrak eta dagozkion kartografia dokumentuak; bai eta, hala badagokio, ingurumenaren gaineko eraginaren estudioa laburbiltzen duen dokumentua. Informazioa bidali zaien horiek, hogei eguneko epea izango dute eskatutako eskaeraren alde edo kontra agertzeko.

2.– A los anteriores efectos, será remitida por la Oficina Territorial de Industria, Comercio y Turismo, una separata del anteproyecto, conteniendo las características generales de la instalación y la documentación cartográfica correspondiente y, en su caso, un documento de síntesis del estudio de impacto ambiental, en orden a que en un plazo de veinte días presten su conformidad u oposición a la autorización solicitada.

Epe hori igarota, baldin euren ondasun eta eskubideetan eragindako Administrazioek, erakundeek edo enpresek erantzun ez badute, eskakizuna egingo zaie berriz, hamar eguneko beste epe batean instalazioaren alde edo kontra ager daitezen.

Transcurrido dicho plazo sin que los distintas Administraciones, organismos o empresas afectadas en sus bienes y derechos hayan contestado, se reiterará el requerimiento para que en un nuevo plazo de diez días se pronuncien sobre la conformidad u oposición a la instalación.

Beste epe hori ere igarota erantzuteko eskatu zaion Administrazioak, erakundeak edo enpresak erantzun ez badu, instalazioa baimentzearekin bat datorrela ulertuko da.

Pasado el plazo de reiteración sin haberse producido la contestación de la Administración, organismo o empresa requerida, se entenderá su conformidad con la autorización de la instalación.

3.– Eskatzaileari aldekotasunak edo aurkakotasunak jakinaraziko zaizkio, aurreko idatz-zatian xedatuari jarraituz. Eskatzaileak hamabost eguneko epea izango du adostasuna agertzeko edo egoki derizkion eragozpenak adierazteko.

3.– Se dará traslado al solicitante de la aceptación u oposición, según lo dispuesto en el apartado anterior, para que en el plazo de quince días preste su conformidad o formule los reparos que estime procedentes.

4.– Eskatzaileak eragozpenik adieraziz gero, haren erantzuna aurkakotasuna adierazi zuen Administrazioari, erakundeari edo enpresari jakinaraziko zaio. Jakinarazi zaion horrek hamabost eguneko epea izango du erantzun horren alde agertzeko edo eragozpenak adierazteko.

4.– En caso de reparos del peticionario se trasladarán los mismos a la Administración, organismo o empresa que formuló la oposición, en orden a que en el plazo de quince días muestre su conformidad o reparos a dicha contestación.

Baldin epe hori igarota Administrazio, erakunde edo enpresa horiek beste eragozpen-idatzi bat egin ez badute, eskatzailearen erantzunarekin bat datozela ulertuko da.

Transcurrido dicho plazo sin que las Administraciones, organismos o empresas citadas, emitieran nuevo escrito de reparos, se entenderá la conformidad con la contestación efectuada por el peticionario.

5.– Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumenekoak diren garraio instalazioetarako baimena emateko, aldez aurretik, Energia Politikako eta Meategietako Zuzendaritza Nagusiaren txostena beharko da, Sektore Elektrikoaren Legeko (54/1997 Legea) 36.3 artikuluan eta 1955/2000 Errege Dekretuko (abenduaren 1ekoa) 114. artikuluan xedatutakoari jarraituz.

5.– La autorización de las instalaciones de transporte que sean competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, requerirá el informe previo de la Dirección General de Política Energética y Minas, según se determina en el artículo 36.3 de la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico y en el artículo 114 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

Horretarako, Energia Zuzendaritzak eskaera eta eskaerarekin batera doazen dokumentuak Energia Politikako eta Meategietako Zuzendaritza Nagusira bidaliko ditu. Zuzendaritza horrek txostena emango du, bi hilabeteko epean. Epe hori igarota oraindik txostena eman ez badu, jarduketek aurrera jarraituko dute.

Para ello, la Dirección de Energía remitirá la solicitud y la documentación que la acompaña a la Dirección General de Política Energética y Minas, que emitirá informe en el plazo de dos meses. Si transcurrido dicho plazo no lo hubiera emitido, se proseguirán las actuaciones.

12. artikulua.– Ebazpena.

Artículo 12.– Resolución.

1.– Energia Zuzendaritzak sei hilabeteko epean ebatzi eta ebazpena jakinaraziko du. Administrazio eskaera aurkezten denetik hasiko da epe hori, salbu eta instalazioaren ingurumenaren gaineko eragina balioztatzea beharrezkoa izan bada; halakoetan, balioztatze hori ebazten denetik hasiko da epea.

1.– La Dirección de Energía resolverá y notificará la Resolución en el plazo de seis meses, desde la presentación de la solicitud de autorización administrativa salvo que la instalación hubiera requerido estimación de impacto ambiental, en cuyo caso dicho plazo se computará desde que se resuelva la citada estimación.

2.– Baimen eskaerei buruzko berariazko ebazpenik ezean, ukatutzat joko dira. Halakoetan, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahalko zaio dagokion administrazio-agintariari.

2.– La falta de resolución expresa de las solicitudes de autorización, tendrá efectos desestimatorios pudiendo interponerse, en su caso, recurso de alzada ante la autoridad administrativa correspondiente.

3.– Instalazioa dagoen lurralde historikoko aldizkari ofizialean eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu beharko da ebazpena, eta jakinarazi egin beharko zaie eskatzaileari eta espedientean esku hartu duten edo esku har zezaketen Administrazio, erakunde publiko eta interes orokorreko zerbitzuen enpresa guztiei.

3.– La resolución deberá publicarse en el Boletín Oficial del Territorio Histórico donde radique la instalación y el Boletín Oficial del País Vasco y deberá ser notificada al solicitante, y a todas las Administraciones, organismos públicos y empresas de servicios de interés general que intervinieron o pudieron intervenir en el expediente.

4.– Era berean, garraio instalazioak baimentzeko ebazpenak direnean, ebazpenak jakinarazi egin beharko zaizkio Ekonomia Ministerioko Energia Politikako eta Meategietako Zuzendaritzari eta Espainiako Energia Batzordeari.

4.– Igualmente, cuando se trate de resoluciones por las que se autoricen instalaciones de transporte, las mismas deberán notificarse a la Dirección de Política Energética y Minas del Ministerio de Economía y a la Comisión Nacional de la Energía.

5.– Administrazio baimenean adierazita egon beharko da baimen hori ematen denetik zenbateko epea dagoen gauzatzeko proiektua onartzea eskatzeko. Orobat, administrazio baimenean adierazita egon beharko da epe hori igarota onarpen hori eskatu ez bada iraungi egingo dela, eta eskatzaileak, arrazoi justifikatuengatik, ezarritako epea luzatzea eska dezakeela.

5.– La autorización administrativa expresará el periodo de tiempo contado a partir de su otorgamiento en el cual deberá ser solicitada la aprobación del proyecto de ejecución, indicando que se producirá su caducidad si transcurrido dicho plazo aquella no ha sido solicitada, pudiendo solicitar el peticionario, por razones justificadas, prórrogas del plazo establecido.

13. artikulua.– Gauzatzeko proiektua onartzea.

Artículo 13.– Aprobación del proyecto de ejecución.

1.– Eskatzaileak edo baimenaren titularrak, Industria, Merkataritza eta Turismo Saileko lurralde bulego egokian, gauzatzeko proiektua onartzeko eskaera aurkeztuko du, teknikari eskudunak sinatuta eta haren elkargo ofizialak ikus-onetsita. Aplikagarri diren araudi teknikoei, Administrazio aginpidedunak onartutako arau bereziei eta gainerako arau teknikoei jarraituz taxututa egon behar da gauzatzeko proiektu hori, eta ondoren zehaztutako dokumentuak izan beharko ditu bere baitan:

1.– El peticionario o el titular de la autorización presentará en la Oficina Territorial de Industria, Comercio y Turismo correspondiente una solicitud de aprobación del proyecto de ejecución, junto con el citado proyecto firmado por técnico competente y visado por su Colegio Oficial, elaborado conforme a los Reglamentos Técnicos, normas particulares de las empresas distribuidoras aprobadas por la Administración competente y demás normas técnicas aplicables, y que deberá contener los documentos que se indican a continuación:

a) Oroit-idazkia. Honako zehaztapen hauek behintzat adierazi beharko ditu:

a) Memoria en la que se consignen, como mínimo, las especificaciones siguientes:

– Instalazioaren kokagunea, edo, linea elektrikoak direnean, linearen sorburua, ibilbidea eta helmuga.

– Ubicación de la instalación o, cuando se trate de líneas eléctricas, origen, recorrido y fin de la misma.

– Instalazioaren helburua.

– Finalidad de la instalación.

– Instalazioaren ezaugarri nagusiak.

– Características principales de la misma.

– Aplikatzekoa den araudian agindutako kalkuluak eta gainerako datu eta zehaztapenak.

– Cálculos y demás datos y especificaciones ordenados en la reglamentación aplicable.

b) Instalazioaren planoak, dagozkien araudietan eskatutakoari jarraituz.

b) Planos de la instalación según lo exigido en los Reglamentos correspondientes.

c) Espezifikazio orria.

c) Pliego de condiciones.

d) Aurrekontuak.

d) Presupuestos.

e) Segurtasuneko eta osasuneko estudioa, edo segurtasuneko eta osasuneko oinarrizko estudioa, dagokionean dagokiona.

e) Estudio de seguridad y salud o Estudio básico de seguridad y salud, según proceda.

Administrazioen, erakundeen edo zerbitzu publikoko edo interes orokorreko zerbitzuetako enpresen menpe dauden ondasun, instalazio, obra, zerbitzu, zentro edo zonei eragiten dieten proiektuaren parteak separata gisa aurkeztuko dira.

Se presentarán en forma de separata aquellas partes del proyecto que afecten a bienes, instalaciones, obras, servicios, centros o zonas dependientes de otras Administraciones, organismos o empresas de servicio público, o de servicios de interés general.

2.– Industria, Merkataritza eta Turismo Saileko lurralde bulegoak aurkeztu den proiektuaren separatak euren ondasun eta eskubideetan eragindako Administrazio, erakunde edo enpresei bidaliko dizkie. Separatak bidali zaizkien horiek baldintza teknikoen zerrenda egokia zehaztu beharko dute, hogei eguneko epean.

2.– La Oficina Territorial de Industria, Comercio y Turismo remitirá las separatas del proyecto presentado a las distintas Administraciones, organismos o empresas afectados en sus bienes y derechos, al objeto de que establezcan el condicionado técnico procedente, en el plazo de veinte días.

3.– Ez da beharrezko izango baldintzen zerrenda hori eskuratzea, honako egoera hauetan:

3.– No será necesario obtener dicho condicionado cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Administrazio, erakunde eta enpresa horiek Energia Zuzendaritzarekin arau orokorrak hitzartu dituztenean, dela instalazioak ezartzeko, dela linea elektrikoek zeharkatuta edo linea elektrikoak mugakide dituztela egon daitezen artikulu honen 2. idatz-zatian aipatutako ondasun, instalazio, obra, zerbitzu, zentro edo zonak.

a) Cuando las distintas Administraciones, organismos y empresas mencionadas hayan acordado con la Dirección de Energía normas de carácter general para el establecimiento de las instalaciones o para el cruce o contigüidad de las líneas eléctricas con los bienes, instalaciones, obras, servicios, centros o zonas a que se refiere el apartado 2 de este artículo.

b) Dagozkien separatak bidali eta hogei egun igaro direnean, eta eskaera berriz egin eta hamar egun igaro direnean, erantzunik jaso gabe, onartutzat joko dira instalazioaren eskatzaileak gauzatzeko proiektuan proposaturiko zehaztapen teknikoak.

b) Cuando remitidas las separatas correspondientes transcurran veinte días y reiterada la petición transcurran diez días más sin haber recibido respuesta, se tendrán por aprobadas las especificaciones técnicas propuestas por el peticionario de la instalación en el proyecto de ejecución.

4.– Eskatzaileari, ezarritako baldintzen zerrendak jakinaraziko zaizkio. Eskatzaileak hamabost eguneko epea izango du adostasuna agertzeko edo egoki derizkion eragozpenak adierazteko.

4.– Se dará traslado al peticionario de los condicionados establecidos para que en el plazo de quince días preste su conformidad o formule los reparos que estime procedentes.

5.– Eskatzaileak eragozpenik adieraziz gero, haren erantzuna baldintza teknikoen zerrenda eman zuen Administrazioari, erakundeari edo enpresari jakinaraziko zaio. Jakinarazi zaion horrek hamabost eguneko epea izango du erantzun horren alde agertzeko edo eragozpenak adierazteko.

5.– En caso de que el peticionario formule reparos, su contestación se trasladará a la Administración, organismo o empresa que emitió el correspondiente condicionado técnico, en orden a que en el plazo de quince días muestre su conformidad o reparos a dicha contestación.

Baldin epe hori igarota Administrazio, erakunde edo enpresa horiek euren baldintzen zerrendari buruzko beste eragozpen-idatzi bat egin ez badute, eskatzaileak baldintzei buruz emandako erantzunarekin bat datozela ulertuko da.

Transcurrido dicho plazo sin que la Administración, organismo o empresa citados, emitieran nuevo escrito de reparos sobre su condicionado, se entenderá la conformidad con la contestación al condicionado efectuado por el peticionario.

6.– Aurreko izapideak bukatuta, Energia Zuzendaritzak ebazpena emango du hilabeteko epean.

6.– Concluidos los trámites precedentes, la Dirección de Energía, procederá a la emisión de la correspondiente resolución en el plazo de un mes.

Berariazko ebazpenik eman ezean, aurkeztutako eskaera ezetsi dela ulertuko da. Hala ere, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahalko zaio dagokion administrazio-agintariari, hilabeteko epean.

La falta de resolución expresa tendrá efectos desestimatorios. No obstante, podrá interponerse, en su caso, recurso de alzada ante la autoridad administrativa correspondiente, en el plazo de un mes.

7.– Aurreko 6. idatz-zatian xedatutakoa gorabehera, baldin instalazioaren eskatzailearen eta Administrazio edo erakunderen baten artean baldintza teknikoen zerrendari buruzko desadostasunik bada, Energia Zuzendaritzak bi aukera izango ditu. Batetik, baldintzen zerrendan ezarritako baldintza teknikoak jasota ebaztea. Eta, bestetik, baldintza horiekin bat ez badator, Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuari ebazpen proposamena bidaltzea, Gobernu Kontseiluan aurkez dezan.

7.– Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 6 anterior, y para el supuesto de que se mantenga la discrepancia en cuanto al condicionado técnico entre el peticionario de la instalación y alguna Administración u organismo, la Dirección de Energía podrá, bien resolver recogiendo las condiciones técnicas establecidas en el condicionado, o bien, si discrepa de éste, remitirá propuesta de resolución al Consejero de Industria, Comercio y Turismo para su elevación al Consejo de Gobierno.

8.– Ebazpena eskatzaileari jakinarazi beharko zaio, bai eta espedientean baldintza teknikoen zerrenda eman zuten edo eman zezaketen Administrazio, erakunde edota zerbitzu publikoko edo interes orokorreko zerbitzuetako enpresa guztiei ere.

8.– La resolución deberá ser notificada al peticionario y a todas aquellas Administraciones, organismos o empresas de servicio público o de servicios de interés general que emitieron condicionado técnico o pudieron emitirlo en el expediente.

9.– Gauzatzeko proiektuaren onarpena da titularrari egin asmo den instalazioa eraikitzea ahalbidetzen dion ebazpena.

9.– La aprobación del proyecto de ejecución constituye la resolución que permite al titular la construcción de la instalación proyectada.

10.– Ebazpenean adierazita egon beharko da instalazioa gauzatzeko aurreikusi den epea.

10.– La resolución habrá de expresar el periodo de tiempo en el cual está prevista la ejecución de la instalación.

11.– Aurreko 11. artikuluan eta 13. artikulu honetan araututako izapideak aldi berean egin ahalko dira, titularrak eskatuta, eta gauzatzeko proiektua aurkeztu eta gero.

11.– Los trámites establecidos en el artículo 11 y en este artículo 13 podrán efectuarse simultáneamente, previa solicitud del titular y una vez presentado el proyecto de ejecución.

Halakoetan, administrazio baimena eta gauzatzeko proiektuaren onarpena ebazpen bakarrean eman ahal izango dira.

En este caso, la autorización administrativa y la aprobación del proyecto de ejecución podrán otorgarse en una sola resolución, si procede.

14. artikulua.– Ustiatzeko baimena: abian jartzeko akta.

Artículo 14.– Autorización de Explotación: Acta de puesta en servicio.

1.– Abian jartzeko akta da dekretu honetako 5.2 artikuluko c) idatz-zatian adierazitako ustiatzeko baimena ematen duen administrazio ebazpena.

1.– El acta de puesta en servicio es la resolución administrativa que concede la autorización de explotación, señalada en el apartado c) del artículo 5.2 del presente Decreto.

2.– Proiektua gauzatutakoan, administrazio baimenaren titularrak abian jartzeko aktaren eskaera aurkeztuko du dagokion Industria, Merkataritza eta Turismo Saileko lurralde ordezkaritzan.

2.– Una vez ejecutado el proyecto el titular de la autorización administrativa presentará la correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio ante la Oficina Territorial de Industria, Comercio y Turismo correspondiente.

Eskaera horrekin batera, obra zuzendaritzako egiaztagiria aurkeztu beharko da, teknikari eskudunak sinatuta eta haren elkargo ofizialak ikus-onetsita. Egiaztagiri horretan jasota egon beharko da instalazioa behar bezala egin dela, hots, onartutako gauzatze proiektuan adierazitako zehaztapenei jarraituz eta gaiari aplikagarri zaizkion arau teknikoei jarraituz.

A dicha solicitud se acompañará un Certificado de Dirección de Obra suscrito por técnico facultativo competente y visado por su Colegio Oficial, en el que conste que la instalación se ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Industria, Merkataritza eta Turismo Saileko lurralde bulegoan eskaera eta obra zuzendaritzako egiaztagiria aurkeztu eta izapidetu direnean, instalazioak behin-behinekoz abian jarri ahal izango dira, titularraren eta, hala badagokio, obrako zuzendariaren ardurapean. Eta abian jarraitu ahal izango dute, abian jartzeko akta jaulki arte.

Una vez presentada y diligenciada la solicitud y el Certificado de Dirección de Obra, por la Oficina Territorial de Industria, Comercio y Turismo, las instalaciones podrán ponerse en marcha provisionalmente, bajo la responsabilidad del titular y del director de obra, en su caso, y podrán mantenerse hasta la emisión de la correspondiente acta de puesta en servicio.

3.– Abian jartzeko akta Industria, Merkataritza eta Turismo Saileko lurralde bulegoak emango du, hilabeteko epean, egoki derizkion egiaztapen teknikoak egin eta gero.

3.– El acta de puesta en servicio se extenderá por la Oficina Territorial de Industria, Comercio y Turismo en el plazo de un mes previas las comprobaciones técnicas que se consideren oportunas.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
BIGARREN TALDEKO INSTALAZIOAK
AUTORIZACIÓN DE INSTALACIONES DEL GRUPO SEGUNDO

15. artikulua.– Eskaera, eta dokumentuak.

Artículo 15.– Solicitud y documentación.

1.– Eskatzaileak eraikitzeko baimenaren eskaera eta gauzatzeko proiektuaren onarpena aurkeztu beharko ditu, dekretu honetako 6.1 eta 6.2 artikuluetan xedatutakoari jarraituz.

1.– El peticionario deberá presentar solicitud de autorización de construcción, y aprobación del proyecto de ejecución, según lo indicado en los artículos 6.1 y 6.2 del presente Decreto.

2.– Eskaerarekin batera, 8.2 artikuluan eta 13.1 eta 13.2 artikuluetan zehaztutako dokumentuak (dagokionean dagokiona) aurkeztu beharko dira.

2.– A la solicitud se acompañará la documentación establecida en el artículo 8.2 y artículos 13.1 y 13.2, según corresponda.

Dokumentu horiez gainera, eskatzaileak, hala badagokio, garraio edo banaketa enpresak instalazioa bere sarera konektatzeko onespena eman duela egiaztatu beharko du.

Además de la citada documentación el peticionario deberá acreditar, en su caso, la conformidad de la empresa de transporte o distribución para conectar la instalación a su red.

16. artikulua.– Ebazpena.

Artículo 16.– Resolución.

1.– Energia Zuzendaritzak hiru hilabeteko epean ebatzi eta ebazpena jakinaraziko du. Epe hori administrazio baimenaren eskaera aurkezten den egunetik hasiko da.

1.– La Dirección de Energía resolverá y notificará la Resolución dentro del plazo de tres meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de autorización administrativa.

2.– Baimen eskaerei buruzko berariazko ebazpenik ezean, ukatutzat joko dira. Halakoetan, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahalko zaio dagokion administrazio-agintariari.

2.– La falta de resolución expresa de las solicitudes de autorización, tendrá efectos desestimatorios pudiendo, en su caso, interponerse, el correspondiente recurso de alzada ante la autoridad administrativa correspondiente.

3.– Eskatzaileari eta espedientean esku hartu duten edo esku har zezaketen Administrazio, erakunde publiko eta zerbitzu publikoko edo interes orokorreko zerbitzuen enpresa guztiei jakinarazi beharko zaie ebazpena. Ebazpenarekin batera, dekretu honetako 8. eta 13. artikuluetan adierazitako separata —euren kargu dituzten ondasunen edo zerbitzuen gaineko eraginari buruzkoa— bidaliko zaie, jakin dezaten.

3.– La resolución deberá ser notificada al solicitante y a todas las Administraciones, Organismos públicos y empresas de servicio público o de servicios de interés general que intervinieron o pudieron intervenir en el expediente junto con la separata a que hacen referencia los artículos 8 y 13 del presente Decreto, relativa a la afección de la instalación sobre bienes o servicios a su cargo, para su conocimiento.

17. artikulua.– Abian jartzeko akta.

Artículo 17.– Acta de puesta en servicio.

1.– Instalazioa abian jartzeko akta egiteko, 14. artikuluan ezarritako izapideei jarraituko zaie.

1.– Para extender el acta de puesta en servicio de la instalación se seguirán los trámites establecidos en el artículo 14.

2.– Luzatzeko instalazioak edota kontsumitzaile batentzako baino gehiagorentzako instalazioak izanik, banaketa saretzat hartzen direlako, banaketa enpresa bati laga behar bazaizkio, abian jartzeko akta banaketa enpresa horren alde egingo da.

2.– En el caso de instalaciones de extensión o bien las destinadas a más de un consumidor, que por tener la consideración de red de distribución, deban ser cedidas a una empresa distribuidora, el acta de puesta en servicio se extenderá a favor de la misma.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
HIRUGARREN TALDEKO INSTALAZIOAK
INSTALACIONES DEL GRUPO TERCERO

18. artikulua.– Aldi baterako instalazioak.

Artículo 18.– Instalaciones temporales.

1.– Dekretu honen aplikazioaren ondorioetarako, argindarra garraiatu eta banatzeko aldi baterako instalaziotzat jotzen dira honako hauek:

1.– A efectos de la aplicación de este Decreto, se consideran temporales las instalaciones de transporte y de distribución de energía eléctrica siguientes:

a) Transformazio azpiestazioak eta transformazio zentro mugikorrak.

a) Subestaciones de transformación y centros de transformación móviles.

b) Eraikitzen diren linea elektrikoak, gehienez ere sei hilabeteko epean behin betiko instalazioekin ordeztekoak edo kentzekoak direnak.

b) Líneas eléctricas que se construyan y vayan a ser suprimidas o reemplazadas por instalaciones definitivas en un plazo de seis meses como máximo.

2.– Argindarra garraiatu edo banatzeko enpresek aurreko idatz-zatian sartzen diren aldi baterako instalazioak abian jarri ahalko dituzte, artikulu honetan ezarritakoak beste baldintzarik gabe, ondorengo hauek bezalako kasuetan:

2.– Las empresas de transporte o distribución de energía eléctrica podrán poner en funcionamiento las instalaciones temporales incluidas en el apartado anterior, sin más requisitos que los indicados en este artículo, en casos tales como los siguientes:

a) Zerbitzuko instalazioetako matxurak konpontzea.

a) Reparación de averías de instalaciones de servicio.

b) Instalazio berriak egitea edo lehendik daudenak aldatzea, beste instalazio batzuekiko hurbiltasun arriskutsua izanez gero.

b) Ejecución de nuevas instalaciones o modificación de las existentes, si existen proximidades peligrosas con otras instalaciones.

c) Gehienez ere sei hilabeteko iraupena duten edo denboraldikoak diren hornikuntzak.

c) Suministros de duración no superior a seis meses o de temporada

d) Zerbitzuaren kalitate egokia lortzeko beharrezko eragiketak.

d) Operaciones necesarias para obtener una adecuada calidad de servicio.

3.– Aldi baterako instalazioa egindakoan, garraiatzeko edo banatzeko enpresak 15 eguneko epea izango du dagokion Industria, Merkataritza eta Turismo Saileko lurralde bulegoari jakinarazteko. Jakinarazpen horretan, aldi baterako instalazioaren helburua, ezaugarri nagusiak, kokagune planoa eta gutxi gorabehera iraungo duen aldia adierazi beharko ditu.

3.– Una vez ejecutada la instalación temporal, la empresa transportista o distribuidora deberá notificarlo en un plazo no superior a 15 días a la Oficina Territorial de Industria, Comercio y Turismo correspondiente, indicando su finalidad, las características principales de la instalación temporal, plano de localización y tiempo aproximado de su duración.

4.– Jakinarazpen horrekin batera, egiaztagiri bat aurkeztu behar da: arauzko segurtasun baldintzak eta aplikagarri diren arauak betetzen direla egiaztatzen duen agiria, teknikari eskudunak sinatua eta haren elkargo ofizialak ikus-onetsia.

4.– Junto con la indicada notificación debe presentarse un Certificado en el que conste el cumplimiento de las condiciones de seguridad reglamentarias y de las normas aplicables, firmado por técnico competente y visado por su Colegio Oficial.

5.– Garraiatzeko edo banatzeko aldi baterako instalazio oro desmuntatu egin beharko da, beharrezko izateari uzten dion bezain laster. Horren berri berehala eman beharko zaio dagokion Industria, Merkataritza eta Turismo Saileko lurralde bulegoari.

5.– Toda instalación temporal de transporte o distribución deberá ser desmontada tan pronto como deje de ser necesaria y esta circunstancia deberá ser comunicada de forma inmediata a la Oficina Territorial de Industria, Comercio y Turismo correspondiente.

V. KAPITULUA
CAPÍTULO V
INSTALAZIOAK ESKUALDATZEKO
AUTORIZACIÓN DE TRANSMISIÓN
BAIMENA
DE INSTALACIONES

19. artikulua.– Eskaera.

Artículo 19.– Solicitud.

1.– Dekretu honetako 3. artikuluko lehenengo eta bigarren taldeetan sartzen diren instalazioak eskualdatzeko, administrazio baimena beharko da.

1.– La transmisión de la titularidad de las instalaciones incluidas en los grupos primero y segundo del artículo 3 requiere autorización administrativa.

2.– Eskualdatzeko administrazio baimenaren eskaera Energia Zuzendaritzari aurkeztu behar dio instalazioaren titulartasuna eskuratu nahi duenak.

2.– La solicitud de autorización administrativa de transmisión deberá ser dirigida a la Dirección de Energía por quien pretende adquirir la titularidad de la instalación.

3.– Eskaerarekin batera, dokumentu hauek aurkeztu behar dira: eskatzailearen legezko, teknikako eta ekonomiako gaitasuna egiaztatzen duten dokumentuak, eta titularrak titulartasun hori eskualdatzeko borondatea adierazteko idatzitako deklarazioa.

3.– La solicitud deberá ir acompañada de la documentación que permita acreditar la capacidad legal, técnica y económica del solicitante, así como una declaración del titular de la instalación en la que manifieste su voluntad de transmitir dicha titularidad.

4.– Orobat, eskaera horrekin batera, hala dagokionean, 1955/2000 Errege Dekretuko 45-6 artikuluan xedatutako hitzarmen hau aurkeztu beharko da: kontsumitzaile batentzako baino gehiagorentzako instalazioak izanik, banaketa saretzat hartzen direlako, banaketa enpresa bati laga zaizkion instalazioetarako hitzarmena, hirugarrenen aurrean medeatzekoa.

4.– Asimismo, a la citada solicitud deberá adjuntarse, en su caso, el convenio de resarcimiento frente a terceros previsto en el artículo 45.6 del Real Decreto 1955/2000 para los supuestos de instalaciones destinadas a más de un consumidor que por tener la consideración de red de distribución hayan sido cedidas a una empresa distribuidora.

20. artikulua.– Ebazpena.

Artículo 20.– Resolución.

1.– Energia Zuzendaritzak eskaerari buruzko ebazpena emango du, hilabeteko epean. Ezarritako epearen barruan berariazko ebazpenik eman ezean, aurkeztutako eskaera ezetsi dela ulertuko da.

1.– La Dirección de Energía resolverá sobre la solicitud en el plazo de un mes. La falta de resolución expresa en el plazo establecido tendrá efectos desestimatorios.

2.– Onarpenetik aurrera, eskatzaileak sei hilabeteko epea izango du instalazioaren titulartasuna eskualdatzeko. Epe hori igarota eskualdatu ez bada, iraungi egingo da baimena.

2.– A partir del otorgamiento, el solicitante contará con un plazo de seis meses para transmitir la titularidad de la instalación. Se producirá la caducidad si transcurrido el plazo, aquella no ha tenido lugar.

3.– Ebazpena interesatu guztiei jakinaraziko zaie. Baimena emandakoan, eskuratzaileak Energia Zuzendaritzari jakinarazi beharko dio eskuratzea, eskuratze hori gauzatzen denetik hilabeteko epean.

3.– La resolución será notificada a todos los interesados. Otorgada la autorización el adquiriente deberá comunicar a la Dirección de Energía la transmisión, en el plazo de un mes desde que se haga efectiva.

4.– Ebazpen adieraziaren edo presuntziozkoaren kontra, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahalko diote interesdunek dagokion administrazio-agintariari, hilabeteko epean.

4.– Contra la resolución expresa o presunta, los interesados podrán presentar recurso de alzada ante la autoridad administrativa correspondiente, en el plazo de un mes.

VI. KAPITULUA
CAPÍTULO VI
INSTALAZIOAK IXTEKO BAIMENA
AUTORIZACIÓN DE CIERRE DE INSTALACIONES

21. artikulua.– Eskaera.

Artículo 21.– Solicitud.

1.– Dekretu honetako 3. artikuluko lehenengo eta bigarren taldeetan sartzen diren instalazioak ixteko, administrazio baimena beharko da.

1.– El cierre de instalaciones incluidas en los grupos primero y segundo del articulo 3 del presente Decreto requiere autorización administrativa.

2.– Energia Zuzendaritzari aurkeztu behar zaio ixteko eskaera. Energia Zuzendaritzak, instalazioaren titularrari, ondorengo eduki hau duen oroit-idazki bat aurkezteko eskatu ahalko dio: ixtea eragin duten teknika, ekonomia nahiz ingurumen arloko gorabeherak, edo beste arloren batekoak; instalazioaren plano eguneratuak; eta, eraistekoa bada, instalazioa eraisteko plana.

2.– La solicitud de cierre deberá ser dirigida a la Dirección de Energía, quien podrá exigir al titular de la instalación la presentación de una Memoria en la que se justifiquen las circunstancias técnicas, económicas, ambientales o de cualquier otro orden, por las que pretende el cierre, así como los planos actualizados y el plan de desmantelamiento de la instalación, en su caso.

22. artikulua.– Aldez aurreko txostenak.

Artículo 22.– Informes previos.

Garraiatzeko instalazioak direnean, 1955/2000 Errege Dekretuko (abenduaren 1ekoa) 137. artikuluan ezarritako aldez aurreko txostena eskatuko du Energia Zuzendaritzak. Txosten hori kontuan izango da ixteko baimena emateko.

En el caso de instalaciones de transporte, la Dirección de Energía, solicitará el informe previo establecido en el artículo 137 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, que será tenido en cuenta en el otorgamiento de la autorización de cierre.

23. artikulua.– Ebazpena.

Artículo 23.– Resolución.

1.– Energia Zuzendaritzak instalazioa ixteko baimenari buruzko ebazpena emango du, hilabeteko epean. Berariazko ebazpenik eman ezean, aurkeztutako eskaera ezetsi dela ulertuko da.

1.– La Dirección de Energía resolverá sobre la autorización de cierre de la instalación en el plazo de un mes. La falta de resolución expresa tendrá efectos desestimatorios.

2.– Instalazioa ixteko baimenak, betiere, titularrari instalazioa eraisteko betebeharra ezar diezaioke, bai eta ingurumena oneratzeko egoki irizten diren beste betebehar batzuk ere.

2.– En todo caso, la autorización de cierre de la instalación podrá imponer a su titular la obligación de proceder a su desmantelamiento así como otras obligaciones de recuperación medioambiental, que se estimen procedentes.

3.– Ebazpena interesatuei eta erakunde eskudunei jakinaraziko zaie.

3.– La resolución se notificará a los interesados y se comunicará a los Organismos competentes.

4.– Ebazpen adieraziaren edo presuntziozkoaren kontra, interesatuek administrazio errekurtsoa aurkeztu ahalko diote dagokion agintariari.

4.– Contra la resolución expresa o presunta, los interesados podrán interponer, en su caso, recurso administrativo ante la autoridad correspondiente.

24. artikulua.– Ixteko akta.

Artículo 24.– Acta de cierre.

Ixteko baimena eman eta gero, eta egoki irizten diren egiaztapen teknikoak eginda, ixteko akta egingo da, ixtea gauzatzen denean.

Concedida la autorización de cierre y previas las comprobaciones técnicas que se consideren oportunas, se levantará acta de cierre cuando éste se haga efectivo.

VII. KAPITULUA
CAPÍTULO VII
AZTERKETAK ETA IKUSKAPENAK
REVISIONES E INSPECCIONES

25. artikulua.– Aldizkako azterketak.

Artículo 25.– Revisiones periódicas.

1.–Dekretu honetako 3. artikuluko lehenengo eta bigarren taldean sartzen diren instalazio elektrikoak gutxienez hiru urtean behin aztertu behar dira, ezartzeko unean indarrean ziren arauzko baldintzak betetzen dituztela egiaztatzeko.

1.– Las instalaciones eléctricas incluidas en los grupos primero y segundo del artículo 3 del presente Decreto, deberán ser revisadas, al menos cada tres años, para comprobar que cumplen las condiciones vigentes reglamentariamente en el momento de su establecimiento.

Aurreko paragrafoan xedatua gorabehera, lehendik dauden instalazioak ikuskatzeko unean indarrean diren baldintza eta preskripzio teknikoak bete beharko dituzte, baldin euren egoera orokorragatik, kokaguneagatik edo ezaugarriengatik pertsona edo ondasunentzako arrisku larria badakarte, edo beste instalazio batzuen funtzionamenduan asaldura onartezinak eragiten badituzte.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las instalaciones ya existentes deberán ajustarse a las condiciones y prescripciones técnicas de la normativa en vigor en el momento de la inspección cuando por su estado general, situación o características impliquen riesgo grave para las personas o bienes, o produzcan perturbaciones inaceptables en el normal funcionamiento de otras instalaciones.

2.– Aldizkako azterketa horiek, argindarra erregimen arruntean sortzeko instalazioak, argindarra garraiatzekoak edo argindarra banatzekoak direnean, titulu egokia duten teknikari eskudunek egin beharko dituzte. Instalazioaren titularrak libreki izenda ditzake teknikari horiek. Hala ere, instalazioen titularrek kontrol erakunde baimenduak kontrata ditzakete aldizkako azterketa horiek egiteko.

2.– Las revisiones periódicas indicadas, cuando se trate de instalaciones de generación en régimen ordinario, transporte o distribución de energía eléctrica, deberán ser realizadas por técnicos titulados competentes, libremente designados por el titular de la instalación, si bien los titulares de las instalaciones podrán contratar la realización de esas revisiones periódicas con Organismos de Control Autorizados.

Gainerako instalazioetan, aldizkako azterketak kontrol erakunde baimenduek egingo dituzte.

En el resto de las instalaciones las revisiones periódicas serán efectuadas por Organismos de Control Autorizados.

3.– Aldizkako azterketak egiten dituzten profesionalek aldizkako azterketako buletinak bete beharko dituzte, horretarako ezartzen den eredu ofiziala erabiliz.

3.– Los profesionales que realicen las revisiones periódicas deberán cumplimentar los boletines de reconocimiento periódico, en el modelo oficial que, al efecto, se establezca.

Buletinak dagokion elkargo ofizialak ikus-onetsi eta gero, ale bat instalazioaren titularrari emango zaio; beste bat, instalazioa dagoen lurralde historikoko Industria, Merkataritza eta Turismo Saileko lurralde bulegoari; eta beste bat, buletina egin duen teknikariaren esku geratuko da.

Una vez visados los boletines por el correspondiente Colegio Oficial se entregará un ejemplar al titular de la instalación, otro a la Oficina Territorial de Industria, Comercio y Turismo donde radique la instalación y otro quedará en poder del técnico que extendió el boletín.

4.– Aldizkako azterketako buletinetan, egiaztapenak egiten dituzten teknikari tituludunek azterketetako datuak jasoko dituzte, eta, euren ardurapean, ikuskatutako instalazioetan arauzko baldintzak betetzen direla ziurtatuko dute, hala badagokio; bestela, egin beharreko zuzenketak eta zuzenketa horiek gauzatzeko epeak proposatuko dituzte. Epe horiek, gehienez ere, sei hilabetekoak izango dira, salbu eta kausa justifikaturen bategatik, eta titularrak aldez aurretik eskatuta, Industria, Merkataritza eta Turismo Saileko lurralde bulegoak epe luzeagoa onartzen badu.

4.– En los boletines de reconocimiento periódico, los técnicos titulados que practiquen las comprobaciones consignarán los datos de los reconocimientos y certificarán, bajo su responsabilidad, el cumplimiento de las condiciones reglamentarias en las instalaciones revisadas, si procede, o bien alternativamente propondrán las correcciones a efectuar y los plazos para llevarlas a término, que serán de seis meses como máximo, salvo que por causa justificada y previa solicitud del titular por la Oficina Territorial de Industria, Comercio y Turismo se conceda un plazo mayor.

5.– Proposatutako epearen barruan, edo, Industria, Merkataritza eta Turismo Saileko lurralde bulegoak epea zehaztu badu, beste epe horren barruan, buletinean adierazitako zuzenketak egin beharko dira. Era berean, zuzenketak lurralde bulego horri bidali beharko zaizkio, teknikari tituludunak edo kontrol erakunde baimenduak —dagokionean dagokionak— egindako ziurtagiriaren bidez.

5.– Dentro del plazo propuesto, o del que, en su caso, determine la Oficina Territorial de Industria, Comercio y Turismo, deberán ser efectuadas las correcciones indicadas en el boletín y comunicadas a dicha Oficina Territorial, mediante certificado expedido por el técnico titulado u Organismo de Control Autorizado, en su caso.

6.– Instalazioaren titularrak buletin horien kopia gordeko du bere esku.

6.– El titular de la instalación mantendrá en su poder la copia de los citados boletines.

7.– Orobat, argindarra erregimen arruntean sortzeko instalazioen, argindarra garraiatzeko instalazioen edo argindarra banatzeko instalazioen titular diren enpresek, baldin Energia Zuzendaritzari euren instalazioen aldizkako mantentze lanak egiteko eta aldizka aztertu eta kontrolatzeko planak egiteko gaitasuna dutela egiaztatzen badiote, hau eska diezaiokete Energia Zuzendaritzari: aldizkako azterketa Energia Zuzendaritzak horretarako baimendutako prozeduraz egin dadila. Prozedura horrek, betiere, instalazioak adierazitako epeetan behintzat aztertzen direla bermatu beharko du.

7.– Asimismo, las empresas titulares de instalación de generación en régimen ordinario, transporte o distribución de energía eléctrica que acrediten ante la Dirección de Energía que poseen capacidad para realizar el mantenimiento periódico de sus instalaciones, así como planes periódicos de reconocimiento y control, podrán solicitar de dicha Dirección que la revisión periódica se efectúe por el procedimiento que a tales efectos se autorice por la Dirección de Energía, el cual deberá garantizar, en todo caso, que las instalaciones se revisan, como mínimo, en los plazos indicados.

26. artikulua.– Ikuskapenak.

Artículo 26.– Inspecciones.

1.– Industria, Merkataritza eta Turismo Saileko lurralde bulegoek, dekretu honetan sartutako instalazio elektrikoetarako, egoki deritzeten ikuskapen guztiak xedatuko dituzte, ofizioz edo alderdi interesatuak eskatuta.

1.– Las Oficinas Territoriales de Industria, Comercio y Turismo dispondrán cuantas inspecciones de las instalaciones eléctricas incluidas en el presente Decreto sean necesarias, de oficio o a instancia de parte interesada.

2.– Baldin egindako ikuskapenen ondorioz edo aldizkako azterketako buletinak ikusita irregulartasunen bat azaltzen bada, Industria, Merkataritza eta Turismo Saileko lurralde bulegoak neurri zuzentzaile egokiak eta horiek betetzeko epeak agindu ahal izango dizkio instalazioaren titularrari.

2.– Si como consecuencia de las inspecciones realizadas o a la vista de los boletines de reconocimiento periódico se pusiera de manifiesto alguna irregularidad, la Oficina Territorial de Industria, Comercio y Turismo podrá ordenar al titular de la instalación las oportunas medidas correctoras y los plazos para cumplirlas.

VIII. KAPITULUA
CAPÍTULO VIII
DESJABETZEAK ETA ZORTASUNAK
EXPROPIACIONES Y SERVIDUMBRES

27. artikulua.– Instalazioak herri onurakotzat izendatzea.

Articulo 27.– Declaración de la utilidad pública de las instalaciones.

1.– Sektore Elektrikoaren Legeko (54/1997 Legea, azaroaren 27koa) IX. tituluan xedatutako ondorioetarako, dekretu honen eremuan sartutako instalazioen herri onura zehazki onartzea, Energia zuzendariak erabakiko du. Hala ere, zuzenbide publikoko erakunderen batek aurka eginez gero, Gobernu Kontseiluak izango du aginpidea.

1.– A los efectos previstos en el título IX de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, el reconocimiento en concreto de la utilidad pública de las instalaciones incluidas en el ámbito de este Decreto, será acordado, en su caso, por el Director de Energía, sin perjuicio de la competencia del Consejo de Gobierno en caso de oposición de organismos u otras entidades de derecho público.

2.– Onarpen horretarako, beharrezko izango da interesatuak eskatzea. Horretarako, eskatzaileak desjabetu beharrekotzat jotzen dituen ondasun edo eskubideen zerrenda zehatza eta banakatua aurkeztu beharko du.

2.– Para dicho reconocimiento será necesario que el interesado lo solicite, incluyendo al efecto una relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que el solicitante considere de necesaria expropiación.

3.– Herri onurakotzat izendatzeak berekin dakar, betiere, eragindako eskubideak okupatu eta eskuratu beharra, eta presakako okupazioa ekarriko du, Nahitaezko Desjabetzearen Legeko 52. artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako.

3.– La declaración de utilidad pública llevará implícita en todo caso la necesidad de ocupación y adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Era berean, berekin ekarriko du instalazio elektrikoa ondorengo toki hauetan ezartzeko edo pasatzeko baimena: Estatuaren nahiz Autonomia Erkidegoaren jabetza, erabilera edo zerbitzu publikoko edo ondarezko lurretan, edo erabilera publikokoetan, lurralde historikoaren edo udalaren lur propio edo komunaletan, horien obra eta zerbitzuetan, eta zortasun publikoko zonetan.

Igualmente llevará implícita la autorización para el establecimiento o paso de la instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o servicio público o patrimonial del Estado, o de la Comunidad Autónoma, o de uso público, propios o comunales del Territorio Histórico o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública.

IX. KAPITULUA
CAPÍTULO IX
ERANTZUKIZUNAK ETA ZIGORRAK
RESPONSABILIDADES Y SANCIONES

28. artikulua.– Erantzukizunak.

Artículo 28.– Responsabilidades.

1.– Proiektuaren egilearen erantzukizuna da proiektuak araudia eta aplikagarri diren arau teknikoak betetzea.

1.– El autor del proyecto es responsable de que éste se adapte a la reglamentación y normas técnicas aplicables.

2.–.Obra zuzendaritzako ziurtagiria egiten duen teknikari eskudunaren erantzukizuna da instalazioek proiektua betetzea eta, instalazioak gauzatzean, aplikagarri diren arauzko baldintzei eta arau teknikoei jarraitu izana.

2.– El técnico competente que emita el certificado de dirección de obra es responsable de la adaptación de las instalaciones al proyecto y de que en su ejecución se hayan cumplido las condiciones reglamentarias y normas técnicas que sean de aplicación.

3.– Instalazioaren titularraren erantzukizuna da instalazioak arauzko baldintzetan mantentzea, eta instalazioaren aldizkako azterketak aldi eta era egokian egitea, dekretu honetako VII. kapituluan xedatuari jarraituz.

3.– El titular de la instalación es responsable de su mantenimiento dentro de las condiciones reglamentarias y de que se realicen las revisiones periódicas de la instalación en tiempo y forma, según lo establecido en el capítulo VII del presente Decreto.

29. artikulua.– Arau-hausteak eta zigorrak.

Artículo 29.– Infracciones y sanciones.

Sektore Elektrikoaren Legean (54/1997 Legea, azaroaren 27koa) xedatutako arau-hausteak zigortzeko aginpideak, Autonomia Erkidegoaren aginpide eremuaren baitan, honako hauei dagozkie:

Las competencias para sancionar las infracciones previstas en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, dentro del ámbito de competencias de la Comunidad Autónoma, corresponden:

a) Administrazio eta Plangintza sailburuordeari, oso larritzat jotako zigorrak ezartzea, indarrean den legediari jarraituz.

a) Al Viceconsejero de Administración y Planificación la imposición de sanciones tipificadas como muy graves, de acuerdo a la legislación vigente.

b) Energia zuzendariari, arintzat edota larritzat jotako zigorrak ezartzea, indarrean den legediari jarraituz.

b) Al Director de Energía la imposición de las sanciones tipificadas como leves y graves de acuerdo a la legislación vigente.

Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioen zigortzeko ahalmenari buruzko Legean (2/1998 Legea, otsailaren 2koa) xedatuari jarraituz, prozedura ebazteko aginpidea duten organoek izango dute, orobat, prozedura abiarazteko aginpidea.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la potestad sancionadora de las Administraciones Publicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, los órganos competentes para la resolución del procedimiento lo serán también para su iniciación.

XEDAPEN IRAGANKOR BAKARRA

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA

– Izapidetan diren instalazioak.

– Instalaciones en tramitación.

Dekretu honen indarraldia hastean izapidetan diren espedienteak, espedientea hasteko unean aplikagarri zen araudiari jarraituz ebatzi arte izapidetzen jarraituko dira.

Los expedientes que se encuentren en tramitación a la fecha de la entrada en vigor del presente Decreto se seguirán tramitando hasta su resolución conforme a la normativa aplicable en el momento de su iniciación.

LEHENENGO AZKEN XEDAPENA

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

– Arauzko gaikuntza.

– Habilitación normativa.

Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuari ahalmena ematen zaio, dekretu hau garatu eta betearazteko behar diren xedapenak eman ditzan.

Se faculta al Consejero de Industria, Comercio y Turismo para dictar las disposiciones que sean necesarias para la ejecución y desarrollo del presente Decreto.

BIGARREN AZKEN XEDAPENA

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

– Indarrean sartzea.

– Entrada en vigor.

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean sartuko da indarrean dekretu hau.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2002ko abenduaren 3an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 3 de diciembre de 2002.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Industria, Merkataritza eta Turismo sailburua,

El Consejero de Industria, Comercio y Turismo,

JOSU JON IMAZ SAN MIGUEL.

JOSU JON IMAZ SAN MIGUEL.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común