Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

236. zk., 2002ko abenduaren 11, asteazkena

N.º 236, miércoles 11 de diciembre de 2002


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila
Justicia, Empleo y Seguridad Social
7064
7064

283/2002 DEKRETUA, abenduaren 3koa, izaera aldakorreko ordainsari-osagarria erregulatzen duena Auzitegiko Medikuntzako Euskal Institutuan euren zerbitzuak ematen dituzten Auzitegiko Medikuen esparruan.

DECRETO 283/2002, de 3 de diciembre, por el que se regula el complemento retributivo de carácter variable en el ámbito de los Médicos Forenses que prestan servicios en el Instituto Vasco de Medicina Legal.

Euskal Autonomia Erkidegoak auzitegiko medikuntzaren antolamendua aldatzeko erronkari aurre egin dio Auzitegiko Medikuntzako Euskal Institutua sortuz eta garatuz, zerbitzu publikoari eta herritarrek eta zerbitzu publikoek eskatu eta jaso behar duten kalitate teknikoari erantzuten dion ezaugarria biltzen duen auzitegiko medikuntzako sistema bat ezartzea bermatzeko azken xedearekin.

La Comunidad Autónoma del País Vasco, con el objetivo final de garantizar la instauración de un sistema de medicina legal que reúna la condición de servicio público y de calidad técnica que deben reclamar y recibir los ciudadanos y poderes públicos, ha afrontado el reto de transformar la organización médico legal mediante la creación y desarrollo del Instituto Vasco de Medicina Legal.

Testuinguru honetan, eraikin judizialetan lokalak berritzeari eta eraikitzeari ekin zaio, eta baita baliabide teknologiko eta materialetan eta prestakuntzakoetan inbertitzeari ere, parametro teknikoak gure inguruneko herrialde garatuenekin parekatuz.

En este contexto, ha acometido la reforma y construcción de nuevos locales en los edificios judiciales, así como la inversión en medios tecnológicos y materiales y de formación que sitúan los parámetros técnicos en niveles comparables con los países más desarrollados de nuestro entorno.

Aurrekoa gorabehera, Autonomia Erkidegoko Administrazioak ez du ahaztu behar edozein prozesu eraldatzailek, nahi bezain progresiboa edo sentikorra dela ere, laguntza eskaini behar duela ahalegin horretan, azken hartzaileekiko harremanaren oinarri diren profesionalen jarrera sinergikoarekin. Euskal Autonomia Erkidegoaren ekiteko gogo nabaria abiapuntutzat hartuta, osagarri honek aldi bereko esfortzua finkatu nahi du auzitegiko medikuekin, prozesuaren garapen harmonikoa eta planteaturiko helburuen lortze bizkor eta eraginkorra bermatzeko moduan.

No obstante lo anterior, no escapa a la consideración de la Administración de la Comunidad Autónoma que todo proceso transformador, por progresivo y sensible que se pretenda, debe aspirar a coadyuvar dicho esfuerzo con la actitud sinérgica de los profesionales que sustentan la frontera de relación con los destinatarios últimos. Desde la inequívoca voluntad que la Comunidad Autónoma del País Vasco ha empeñado, la implantación de este complemento pretende apuntalar este esfuerzo simultáneo con los médicos forenses, de manera que se garantice el desarrollo armónico del proceso y la consecución pronta y eficaz de los objetivos planteados.

Ildo horretan, Autonomia Erkidegoko Administrazioaren gogoa da Auzitegiko Medikuntzako Euskal Institutuaren elementu pertsonalen kudeaketa egitea, gure Erkidegoko gainerako administrazio eta zerbitzu publikoen ezaugarrietara hurbiltzeko moduan eta, ildo horretan, auzitegiko medikuen taldeak, titularrak edo bitartekoak direla, jaso beharreko ordainsariak euskal zerbitzu eta herri-administrazioetako gainerako langileen antzekoak izan daitezela, baldintza beretan, betetzen duten eginkizuna eta dagokien erantzukizuna nabarmenduz.

En esa misma dirección, es voluntad de la Administración de la Comunidad Autónoma realizar una gestión de los elementos personales del Instituto Vasco de Medicina Legal que los aproxime a las características fundamentales de las demás administraciones y servicios públicos de nuestra Comunidad y, en ese sentido, que las retribuciones a percibir por el colectivo de médicos forenses, titulares e interinos, sean similares a las del resto del personal de los servicios y administraciones públicas vascas en paridad de condiciones, contribuyendo a la significación de la función que realizan y a la responsabilidad real del desempeño de sus funciones.

Izaera aldakorreko ordainsari-osagarri hau azaroaren 24ko 1909/2000 Errege Dekretuko 12. artikuluak aipatzen dituen programen markoan ezartzen da, eta haren esparru pertsonalean barne hartzen dira Auzitegiko Medikuen Kidegoko funtzionarioak.

Este complemento retributivo de carácter variable se establece en el marco de los programas a que se refiere el artículo 12 del Real Decreto 1909/2000, de 24 de noviembre, en cuyo ámbito personal se incluye a los funcionarios de los Cuerpos de Médicos Forenses.

Horren arabera, ordezkari gehien dituzten sindikatuekin negoziatu ondoren, Aginte Judizialaren Kontseilu Nagusiari entzunda Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailburuak hala proposatuta, Gobernu Kontseiluak aldez aurretik eztabaidatu eta onetsita 2002ko abenduaren 3an eginiko bilkuran, ondokoa

En su virtud, previa negociación con las centrales sindicales más representativas, oído el Consejo General del Poder Judicial a propuesta del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 3 de diciembre de 2002,

XEDATU DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Ezarpena.

Artículo 1.– Implantación.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak izaera aldakorreko ordainsari-osagarri bat ezarriko du Auzitegiko Medikuntzako Euskal Erakundean zerbitzua ematen duten Auzitegiko Medikuntzako Kidegoaren karrerako edo bitarteko funtzionarioen esparruan, auzitegiko medikuntzaren eta herritarrek jasotzen duten zerbitzu publikoaren kalitatea hobetzeko helburu jakinen betetzea ordaintzeko.

1.– La Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco implanta un complemento retributivo de carácter variable, en el ámbito de los funcionarios de carrera o interinos del Cuerpo de Médicos Forenses que prestan servicio en el Instituto Vasco de Medicina Legal, destinado a retribuir el cumplimiento de determinados objetivos dirigidos a la mejora de la calidad de la medicina legal y del servicio público que reciben los ciudadanos.

2.– Osagarriak esleituriko zenbatekoek ez dute, ezein kasutan, eskubide indibidualik sortuko hurrengo denboraldiei dagozkien balorazioekiko.

2.– En ningún caso las cuantías asignadas por el complemento generarán ningún derecho individual respecto a valoraciones correspondientes a períodos sucesivos.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan ezarritako mugaren barruan, ordainsari honek hurrengo artikuluak aipatzen dituen helburu bakoitza ordainduko du hilabete oro, alikuota gisa.

3.– Dentro del límite establecido en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, este complemento retribuirá mensualmente, de manera alícuota, cada uno de los objetivos a que se refiere el artículo siguiente.

4.– Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saileko Giza Baliabideen Zuzendaritzak ez du osagarria aintzat hartuko Dekretu honek edo kontzeptu berri baten, estatu-mailakoa edo erkidego-mailakoa dela, ezarpenak erasandako funtzionarioen ordainsari-egituran aldaketa bat gertatzen den unetik aurrera, eta atzerapenak erregularizatu egingo dira adierazitako osagarrien arteko batengatik jaso ahal izateko moduan.

4.– La Dirección de Recursos Humanos del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social no efectuará el reconocimiento del mismo desde el momento en que se produzca una alteración de la estructura retributiva de los funcionarios afectados por el presente Decreto, por la implantación de un nuevo concepto, bien estatal o autonómico, procediéndose a regularizar los atrasos de forma que únicamente pueda percibirse por uno de los complementos señalados.

2. artikulua.– Edukia.

Artículo 2.– Contenido.

Osagarri hau hainbat helbururen betetzea ordaintzeko da, zerbitzu publiko judizialaren kalitatea hobetu nahirik:

El complemento está destinado a retribuir el cumplimiento de una serie de objetivos tendentes a la mejora de la calidad del servicio público judicial cuales son:

a) Lan-ordutegia betetzea eta ezartzen diren kontrol-mekanismoak onartzea, baita laneko absentismoa gutxitzea ere.

a) El cumplimiento del horario laboral y el sometimiento a los mecanismos de control que se establezcan, así como la reducción del absentismo laboral.

b) Jendearentzako eta profesionalentzako arreta, zerbitzu publikoko printzipioa finkatzen duten parametroen barruan.

b) La atención al público y profesionales, dentro de los parámetros que consagren el principio de servicio público.

c) Eraginkortasuna zehaztuko den lan-antolamenduaren aplikazioan, Justizia Sailburuordearen dagokion ebazpenaren bidez, parte hartzeko erabaki-prozesuen ondoren.

c) La eficacia en la aplicación de la organización de trabajo que, tras los procesos de decisión participativa, se determine mediante la oportuna Resolución de la Viceconsejería de Justicia.

d) Talde-lanaren defentsa, medikuen arteko lankidetza eta babesa bermatzen duten jarreren eta erabiltzaileen aurreko erakundearen proiekzioaren bidez.

d) La defensa del trabajo en equipo mediante las necesarias conductas que verifiquen la colaboración y apoyo entre facultativos y la proyección de la institución ante los usuarios.

e) Lankidetza aktiboa dokumentu-kudeaketako prozesuetan, prozesu estatistikoetan eta AMEIren garapen informatikoan, indarrean dauden protokoloen betetzea barne, Justizia Administrazioarekiko Harreman Zuzendaritzak onesten dituenak, bai eta kanpo-kontroleko prozeduren betetzea ere analisi-prozedurak bermatzeko eta kalitate-egiaztagiriak lortzeko.

e) La colaboración activa en los procedimientos de gestión documental, procesos estadísticos y desarrollo informático del IVML, incluida la cumplimentación de los protocolos que estén en vigor, que sean aprobados por la Dirección de Relaciones con la Administración de Justicia, así como el cumplimiento de los procedimientos de control externos para la garantía de los procedimientos de análisis y la obtención de certificados de calidad.

f) Nahitaezko izaerarekin ezartzen diren prestakuntza-prozesu jarraikietako parte-hartzea eta ezagutzen itzultzean AMEIren kideekiko, zehazten diren saio klinikoak eginez.

f) La participación en procesos de formación continuada que se establezcan con carácter obligatorio y en la reversión de conocimientos hacia miembros del IVML, mediante la realización de las sesiones clínicas que se determinen.

g) Euskalduntze-prozesuen aprobetxamendua eta euskararen erabilera normaltzeko adosten diren neurrien betetzea, Justizia Sailburuordetzaren organo eskudunen eskutik.

g) El aprovechamiento de los procesos de euskaldunización y el cumplimiento de las medidas que se acuerden para la normalización del uso del euskera, desde los órganos competentes de la Viceconsejería de Justicia.

3. artikulua.– Sortzapen-baldintzak eta helburuak betetzea.

Artículo 3.– Condiciones de devengo y cumplimiento de objetivos.

1.– Osagarriaren sortzapena, puntutan adierazitako haren zenbatekoak Dekretu honen I. Eranskinean biltzen direla, hilabete oro izango da eta Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saileko Giza Baliabideen Zuzendaritzak hartarako eskubidearen egokitasuna aintzat hartu ondoren gauzatuko da, aldez aurretik helburuak bete direla akreditatu ondoren.

1.– El devengo del complemento, cuyas cuantías expresadas en puntos se recogen en el Anexo del presente Decreto, tendrá carácter mensual y se producirá tras el reconocimiento de la procedencia del derecho al mismo por la Dirección de Recursos Humanos del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, previa la acreditación del cumplimiento de los objetivos.

2.– Ondokoek finkatuko dituzte helburu horien adierazleak:

2.– Los indicadores de dichos objetivos vendrán dados por:

a) Ordutegi-kontroleko mekanismoak islatzen dituzten saldoak, Giza Baliabideen Zuzendaritzak ezar ditzakeen beste zenbait kontrol-sistemekin –automatizatuak, eskuzkoak edo pertsonalak– osatuta, eta baita lehenengo baja-egunari dagokion egiaztagiri medikoa ekartzea ere.

a) Los saldos que reflejen los mecanismos de control horario, complementado con otros sistemas de control, automatizados, manuales o personales, que puedan establecerse por la Dirección de Recursos Humanos del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, así como la aportación del correspondiente certificado médico referido al primer día de baja.

b) Jendearentzako Informazioko eta Kexen Bulegoetako eta Giza Baliabideen eta Justizia Administrazioarekiko Harremanen Zuzendaritzetako Epaile Dekano arduradunen txostenak, hala badagokio, kexarik eza edo zerbitzuen emate egokia egiaztatzen dutenak, jendearentzako, profesionalentzako eta epaileentzako arretari dagokionez, baita egokitzat jotzen dituzten gorabehera guztiak ere.

b) Los informes de los Jueces Decanos responsables de las Oficinas de Información al Público y Quejas y de las Direcciones de Recursos Humanos y de Relaciones con la Administración de Justicia del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social acreditando, en su caso, la ausencia de quejas o la adecuada prestación de servicios, en cuanto a la atención al público, profesionales y miembros de la judicatura, así como cuantas incidencias estimen oportunas.

Zuzendariordeek horri buruz landutako txostenak, lanaren antolamendua errespetatzeari buruzkoak, sistema informatikoak islatzen dituen datuak eta horri buruz zuzendariordeek landutako txostenetan islaturiko ikastaroetara bertaratzea eta haien aprobetxamendua, eta baita prestakuntza-prozesuetako arduradunek eta laguntzaileek lantzen dituztenak ere.

Los informes elaborados al respecto por los Subdirectores relativos a la observancia de la organización del trabajo, los datos que refleje el sistema informático y la asistencia y aprovechamiento de los cursos reflejados en los informes elaborados al respecto por los Subdirectores, así como los que emitan los responsables y colaboradores en los procesos de formación.

c) Osagarriaren sortzapena txostenak edo egiaztapenak aztertu ondoren gertatuko da; hauek organo edo zerbitzuko funtzionarioek hitzarturiko helburuak betetzeari buruz izandako gorabeherak soilik adieraziko dituzte.

c) El devengo del complemento se producirá una vez analizados los informes o certificaciones que indicarán únicamente las incidencias que se hubieran producido respecto al cumplimiento por los funcionarios del órgano o servicio de los objetivos pactados.

3.– Dekretu honetan zehazturiko helburuak ez betetzeagatik, minorizazio-motaren baten menpe dauden edo osagarririk jasotzen ez duten funtzionarioen zerrenda biltzen duen ebazpen arrazoitua interesatuari eta ordezkari gehien dituzten sindikatuei jakinaraziko dizkie Giza Baliabideen Zuzendaritzak.

3.– De la resolución motivada comprensiva de la relación de funcionarios que sean objeto de algún tipo de minoración, o no percibo del complemento, por falta de cumplimiento de los objetivos determinados en el presente Decreto la Dirección de Recursos Humanos del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social dará traslado al interesado y a las centrales sindicales más representativas.

4. artikulua.– Organo eskuduna.

Artículo 4.– Organo competente.

Justizia, lan eta Gizarte Segurantza Saileko Giza Baliabideen Zuzendaritzari dagokio hartarako eskubidea duten funtzionarioen zenbateko indibidualak zehaztea.

Corresponderá a la Dirección de Recursos Humanos del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social la concreción de las cuantías individuales de los funcionarios con derecho a su percepción.

5. artikulua.– Osagarriak galtzea.

Artículo 5.– Perdida del complemento.

1.– 2. artikuluan adierazitako helburuak ez betetzea osagarriari dagokion edo dagozkion zati alikuotaren edo alikuoten galera ekarriko du, helburuak ez lortzeari dagokion edo dagozkion hilabetean edo hilabeteetan.

1.– El incumplimiento de los objetivos señalados en el artículo 2 conllevará la pérdida de la parte o partes alícuotas correspondientes del complemento en el mes o meses a que se refiere la no consecución de los objetivos.

2.– Aurreko zenbakian aurreikusitakoaz gain, osagarri guztia galduko da ondoko kasuren bat gertatzen den hilabetean edo hilabeteetan.

2.– Además de lo previsto en el número anterior, se producirá la pérdida de la totalidad del complemento en el mes o meses en que concurra alguno de los siguientes supuestos.

a) 2. artikuluan islaturiko helburu guztiak edo helbururen bat ez betetzea behin baino gehiagotan gertatzea.

a) La reiteración en la falta de cumplimiento de todos o algunos de los objetivos reflejados en el artículo 2

b) Iruzurra ordutegia betetzean edo fitxatzeko mekanismoetan, nominan dagokion gutxitzearen eta, hala badagokio, izan dezakeen diziplina-erantzukizunaren kalterik gabe.

b) El fraude en el cumplimiento horario o en los mecanismos de fichaje, sin perjuicio del correspondiente descuento en nómina y de la responsabilidad disciplinaria que, en su caso, pudieran concurrir.

c) Arau-hauste larri edo oso larriarengatiko zigorra, eta baita ere diziplina-espedientepeko funtzionarioa behin-behineko enplegurik gabe uztea edo espediente bati arau-hauste oso larriarengatik hasiera ematea, Dekretu honetan islaturiko helburuekin erlazioa duen kasuan, birgaitzen duten arte, galarazpena altxatzen duten arte edo zigor larria edo oso larria gertatzen ez den arte.

c) La sanción por falta grave o muy grave, así como la suspensión provisional del funcionario sometido a expediente disciplinario o a la iniciación de uno por falta muy grave, en el caso de que guarde relación con los objetivos reflejados en el presente Decreto, hasta que se produzca la rehabilitación, se alce la suspensión o no se produzca sanción grave o muy grave.

d) Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak onesten dituen protokoloak behin baino gehiagotan ez betetzea eta eskueran jarritako agenda eta sistema informatikoak ez erabiltzea.

d) El incumplimiento reiterado de los protocolos que se aprueben por el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social y la ausencia de utilización de la agenda y sistemas informáticos puestos a su disposición.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehena.– Garapena.

Primera.– Desarrollo.

Justizia, Enplegu eta Gizarte Segurantza sailburua baimenduta dago Dekretu hau garatu eta burutzeko beharrezkoak diren xedapenak hartzeko.

Se autoriza al Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social para adoptar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución del presente Decreto.

Bigarrena.– Indarraldia.

Segunda.– Vigencia.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean sartuko da indarrean, eta 2002ko urtarrilaren lehenetik aurrera izango ditu ondorio ekonomikoak.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, surtiendo efectos económicos desde el uno de enero de 2002.

Vitoria-Gasteizen, 2002ko abenduaren 3an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 3 de diciembre 2002.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MAKUARTU.

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburua,

El Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social,

JOSEBA AZCÁRRAGA RODERO.

JOSEBA AZCÁRRAGA RODERO.

ERANSKINA
ANEXO

GUZTIRA	ATALA	ATALA	ATALA	ATALA	ATALA	ATALA	ATALA	

TOTAL	APDO	APDO	APDO	APDO	APDO	APDO	 APDO	

	PUNTUAK	2.a	2.b	2.c	2.d	2.e	2.f	 2.g	

	PUNTOS MES	2.a	2.b	2.c	2.d	2.e	2.f	 2.g

	HILABETEA	

* Dctor. IVML	16	2,285714	2,285714	2,285714	2, 285714	2,285714	2,285714	2,285714	

* AMEI Zuzen.	16	2,285714	2,285714	2, 285714	2,285714	2,285714	2,285714	2,285714	

* Sub.. Bizkaia	16	2,285714	2,285714	2,285714	 2,285714	2,285714	2,285714	2,285714	

* Zuor. Bizkaia	16	2,285714	2,285714	2,285714	 2,285714	2,285714	2,285714	2,285714	

* Sub. Gipuzkoa	16	2,285714	2,285714	2,285714	 2,285714	2,285714	2,285714	2,285714	

* Zuor. Gipuzkoa	16	2,285714	2,285714	2, 285714	2,285714	2,285714	2,285714	2,285714	

* Sub Araba	16	2,285714	2,285714	2,285714	2, 285714	2,285714	2,285714	2,285714	

* Zuor. Araba	16	2,285714	2,285714	2,285714	2, 285714	2,285714	2,285714	2,285714	

Jefe Servicio B.	16	2,285714	2,285714	2, 285714	2,285714	2,285714	2,285714	2,285714	

Zerbi. Burua B.	16	2,285714	2,285714	2,285714	 2,285714	2,285714	2,285714	2,285714	

Jefe Servicio G.	16	2,285714	2,285714	2, 285714	2,285714	2,285714	2,285714	2,285714	

Zerbi. Burua G.	16	2,285714	2,285714	2,285714	 2,285714	2,285714	2,285714	2,285714	

Generalista B.	15	2,142857	2,142857	2,142857	 2,142857	2,142857	2,142857	2,142857	

Generalista B.	15	2,142857	2,142857	2,142857	 2,142857	2,142857	2,142857	2,142857	

Generalista G./A.	15	2,142857	2,142857	2, 142857	2,142857	2,142857	2,142857	2,142857	

Generalista G./A.	15	2,142857	2,142857	2, 142857	2,142857	2,142857	2,142857	2,142857	


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común