Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

233. zk., 2002ko abenduaren 5a, osteguna

N.º 233, jueves 5 de diciembre de 2002


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Garraio eta Herri Lan Saila
Transportes y Obras Públicas
6964
6964

243/2002 DEKRETUA, urriaren 15ekoa, bidaiariak herri barruan eta herriz kanpo kotxez garraiatzeko zerbitzu publikoa arautzen duen Legearen Erregelamendua onartzen duena.

DECRETO 243/2002, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Transporte Público Urbano e Interurbano de Viajeros de automóviles de turismo.

Bidaiariak Herri Barruan eta Herriz Kanpo kotxez garraiatzeko Zerbitzu Publikoa Arautzen duen ekainaren 29ko 2/2000 Legeak Euskal Autonomia Erkidegoaren barruan eskaintzen den mota horretako zerbitzuen araubide juridikoa ezartzen du, eta ekonomia-arlo horri Euskal Autonomia Erkidegoan sortutako behar eta eskakizunetara egokitutako arau propioak eskaintzen dizkio.

La Ley 2/2000, de 29 de junio, de Transporte Público Urbano e Interurbano de Viajeros en Automóviles de Turismo ha venido a regular el régimen jurídico de estos servicios en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, dotando a este sector de una regulación propia adecuada a las necesidades y exigencias surgidas en esta Comunidad Autónoma.

Lege horrek ahalmena ematen dio Eusko Jaurlaritzari Legea garatzeko eta betearazteko beharrezkotzat jotzen dituen arauzko xedapenak onartzeko, eta, horixe da Erregelamendu honen helburua, hots, Legean jasotako printzipio eta arauak zehaztea.

Dicha Ley faculta al Gobierno Vasco para dictar las disposiciones reglamentarias que resulten precisas para el desarrollo y aplicación de la misma, lo que viene a plasmarse en el presente Reglamento, que concreta los principios y las reglas contenidos en la Ley.

Erregelamendu hau idaztekoan, garatu behar den Legearen egitura formala errespetatu da, nahiz eta zenbait kapitulutan artikuluak beste era batera banatu ditugu, hainbat gai luze-zabalean garatu beharra zeudelako, eta horrek bestelako egituraketa bat eskatzen zuelako, ezinbestean.

En la redacción del Reglamento se ha respetado la estructura formal de la Ley desarrollada, si bien dentro de algunos capítulos ha sido necesario hacer una distribución interna de los artículos diferente a la Ley, debido principalmente a que determinados temas precisaban de un desarrollo extenso que exige una estructuración distinta.

Legeak zenbait alderdi berri ekarri ditu, eta Erregelamendu honek garatu egingo ditu, arauek, bidaiariak kotxez garraiatzeko erabat Euskal Autonomia Erkidegoaren lurraldean egiten diren zerbitzu guzti-guztiak har ditzaten.

La Ley introduce una serie de aspectos novedosos que han sido desarrollados por el Reglamento de cara a garantizar que la regulación incluya a todos los servicios de transporte de viajeros en vehículos de turismo que tengan su origen y destino en el territorio de la Comunidad Autónoma Vasca.

Ondorioz, Garraio eta Herri Lan sailburuak proposatuta, Aholku Batzorde Juridikoari entzunda, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2002ko urriaren 15ean egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud, a propuesta del Consejero de Transportes y Obras Públicas, oída la Comisión Jurídica Asesora, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 15 de octubre de 2002,

XEDATU DUT:
DISPONGO:

Lehenengo artikulua.– Bidaiariak herri barruan eta herriz kanpo kotxez garraiatzeko zerbitzu publikoa arautzen duen Legearen Erregelamendua onartzea. Araudia Dekretu honen eranskin gisa dator.

Artículo 1.– Se aprueba el Reglamento de la Ley de Transporte Público Urbano e Interurbano de Viajeros en automóviles de turismo, que figura como Anexo del presente Decreto.

Bigarren artikulua.– Erregelamendu honetan jasotako xedapenak betetzen ez badira, bidaiariak herri barruan eta herriz kanpo kotxez garraiatzeko zerbitzu publikoa arautzen duen Legearen VIII. kapituluan zigor-araubideaz xedatutakoa beteko da.

Artículo 2.– El incumplimiento de las disposiciones previstas en el Reglamento se regirá por lo dispuesto sobre el régimen sancionador en el capítulo VIII de la Ley de Transporte Público Urbano e Interurbano de Viajeros en automóviles de turismo.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

DISPOSICIONES ADICIONALES

Lehenengoa.– Udalek, Erregelamendua indarrean jartzen denetik aurrera, urte beteko epea izango dute beren ordenantzak Erregelamendu honetara egokitzeko.

Primera.– Los Ayuntamientos adaptarán sus Ordenanzas al presente Reglamento en el plazo de un año desde la entrada en vigor del mismo.

Bigarrena.– Foru aldundiek taxi-batzordea sortuko dute, Erregelamendu hau indarrean jartzen denetik urte beteko epean.

Segunda.– Las Diputaciones Forales crearán la Comisión del Taxi en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento.

Hirugarrena.– Ekainaren 29ko 2/2000 Legea indarrean jarri zenean, herriko garraiorako udal lizentziak eta herriz kanpoko garraiorako baimenak zituzten pertsona juridikoek, horien titular izaten jarraitu ahal izango dute, baina ezin izango zaio ezein pertsona juridikori eskualdatu.

Tercera.– Los titulares de licencias municipales de transporte urbano y de autorizaciones de transporte interurbano que en el momento de entrada en vigor de la Ley 2/2000, de 29 de junio, fueran personas jurídicas, podrán seguir ostentando la titularidad de las mismas. Sin embargo tales licencias y autorizaciones no podrán ser objeto de transmisión a personas jurídicas.

Laugarrena.– Lizentzia eta baimenen titularrek Erregelamendu hau indarrean jartzen denetik aurrera, urte beteko epea izango dute taximetroa eta modulua Erregelamendu honetan ezarritakoaren arabera instalatu edo egokitzeko bere ibilgailuetan.

Cuarta.– Los titulares de una licencia y autorización deberán instalar o adaptar el taxímetro y el módulo en sus vehículos conforme a lo dispuesto en el presente Reglamento en el plazo de un año desde su entrada en vigor.

Bosgarrena.– Erregelamenduaren 44. artikuluan adierazitako ondorioetarako, Udalek udalerriaren barruan taxi-eremuak berezi beharko dituzte, Erregelamendu hau indarrean jartzen denetik aurrera, urte beteko epean.

Quinta.– Los Ayuntamientos procederán a la fijación de las zonas en que se divide su término municipal en el plazo de un año desde la entrada en vigor del presente Reglamento, a los efectos previstos en el artículo 44.

XEDAPEN IRAGANKORRAK

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Lehenengoa.– Erregelamendu honetan araututako prozedurak, Erregelamendua indarrean jarri baino lehen hasi, baina oraindik bukatu gabe badaude, hasi zirenean indarrean zegoen araudiaren arabera izapidetuko dira.

Primera.– Los procedimientos regulados en el presente Reglamento, iniciados y no finalizados a la entrada en vigor del mismo, continuarán su tramitación de conformidad con su normativa originaria.

Bigarrena.– Bidaiariak herri barruan eta herriz kanpo kotxez garraiatzeko zerbitzu publikoa arautzen duen ekainaren 29ko 2/2000 Legea eta Erregelamendu hau indarrean jarri aurretik baimendutako ibilgailuen eta gidarien errentamendu-zerbitzuek, orduko araubide bera izaten jarraituko dute. Geroztik baimenduriko zerbitzuak, aldiz, 2/2000 Legea eta Erregelamendu honen arabera arautuko dira.

Segunda.– Los servicios de arrendamiento de vehículos con conductor autorizados con anterioridad a la Ley 2/2000, de 29 de junio, de Transporte Público Urbano e Interurbano de Viajeros en Automóviles de Turismo y al presente Reglamento, continuarán rigiéndose por su propia normativa. Los servicios autorizados con posterioridad a la Ley y al presente Reglamento, se regirán por éstos.

Hirugarrena.– Herriko garraiorako udal-lizentzien eta herriz kanpoko garraiorako baimenen titularrek Erregelamendu hau indarrean jartzen denetik aurrera urte beteko epea izango dute Erregelamendu honetan aurreikusitako herriz kanpoko garraiorako autonomia mailako baimena foru aldundiari eskatzeko; baina bitartean herriz kanpoko garraiorako baimena dutenek Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan herriz kanpoko garraio zerbitzua ematen jarraitu ahal izango dute.

Tercera.– Los titulares de licencias municipales de transporte urbano y de autorizaciones de transporte interurbano deberán solicitar la autorización autonómica de transporte interurbano prevista en el presente Reglamento ante la Diputación Foral correspondiente en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de este Reglamento, pudiendo continuar prestando servicio de transporte público interurbano dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco hasta esa fecha en base a la autorización interurbana que ostentan.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabetuta geratzen dira Erregelamendu honetan xedatutakoaren aurka doazen maila bereko edo apalagoko xedapenak.

Quedan derogadas cuantas disposiciones reglamentarias de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el presente Reglamento.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.– Ahalmena ematen zaio Garraio eta Herri Lan sailburuari Dekretu hau garatzeko xedapenak eman ditzan.

Primera.– Se faculta al Consejero de Transportes y Obras Públicas para dictar las disposiciones de desarrollo del presente Decreto.

Bigarrena.– Erregelamendu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hogei egunera jarriko da indarrean.

Segunda.– El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2002ko urriaren 15ean.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 15 de octubre de 2002.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Garraio eta Herrilan sailburua,

El Consejero de Transportes y Obras Públicas,

ÁLVARO AMANN RABANERA.

ÁLVARO AMANN RABANERA.

ERANSKINA
ANEXO

Bidaiariak herri barruan eta herriz kanpo kotxez garraiatzeko zerbitzu publikoa arautzen duen Legearen Erregelamendua

Reglamento de la Ley de Transporte Público Urbano e Interurbano de Viajeros en automóviles de turismo

I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
ARAU OROKORRAK
NORMAS GENERALES

1. artikulua.– Erregelamenduaren helburua.

Artículo 1.– Objeto del Reglamento.

Erregelamendu honen helburua bidaiariak herri barruan eta herriz kanpo kotxez garraiatzeko zerbitzu publikoa arautzen duen ekainaren 29ko 2/2000 Legea garatzea da.

El objeto del presente reglamento es el desarrollo de la Ley 2/2000, de 29 de junio, de transporte público urbano e interurbano de viajeros en automóviles de turismo.

2. artikulua.– Definizioak.

Artículo 2.– Definiciones.

1.– Erregelamendu honetan ezarritako ondorioetarako, udalerri bakar baten barruan egindako garraio-zerbitzua hartuko da herri barruko garraiotzat, eta gainontzekoak herriz kanpoko garraio-zerbitzutzat joko dira.

1.– A los efectos de este Reglamento, se entiende por transporte urbano el que discurre íntegramente por el término municipal de un único municipio, teniendo el resto de los transportes la consideración de transporte interurbano.

2.– Garraio publikotzat inoren kontura diru-truke emandako garraio-zerbitzuak hartuko dira.

2.– Son transportes públicos aquellos que se presten por cuenta ajena mediante retribución económica.

3.– Kotxetzat, Erregelamendu honetan ezarritako ondorioetarako, honako ibilgailuok hartuko dira: pertsonak garraiatzeko sortu eta egin diren ibilgailu automobilak, motozikletak izan ezik, baldin eta gidariaren lekua barne dela bederatzi jarleku edo gutxiago badituzte.

3.– Son vehículos de turismo, a los efectos de este Reglamento, los vehículos automóviles distintos de las motocicletas concebidos y construidos para el transporte de personas con una capacidad igual o inferior a nueve plazas incluida la del conductor o conductora.

4.– Kotxe-gidaritzat, lizentziaren edo baimenaren titular izanik edo-eta, titularraren soldatapeko izanik, kotxea gidatzen duten pertsona fisiko guztiak joko dira.

4.– Son conductores o conductoras de vehículos de turismo aquellas personas físicas que conducen el vehículo de turismo, bien al ser los propios o propias titulares de la licencia o autorización, bien por ser asalariados o asalariadas de los primeros.

II. KAPITULUA

CAPÍTULO II

JARDUERAREN ARAUBIDE
RÉGIMEN JURÍDICO PARA EL DESEMPEÑO DE LA ACTIVIDAD
JURIDIKOA
SECCIÓN PRIMERA: DE LOS USUARIOS Y USUARIAS.

3. artikulua.– Erabiltzaileen betebeharrak.

Artículo 3.– Obligaciones de los Usuarios y Usuarias.

Erabiltzaileek zerbitzua erabiltzeko ezarriko diren arauak bete behar dituzte, baina, edonola ere, betebehar hauek izango dituzte:

Los usuarios y usuarias deberán cumplir las reglas de utilización del servicio que se establezcan y en todo caso tendrán las siguientes obligaciones:

a) Ibilgailua mugitzen ari den bitartean, ez sartzea, ez irtetea.

a) No subir ni bajar del vehículo estando éste en movimiento.

b) Ibilgailua martxan dagoen bitartean gidariaren arreta galarazi edo haren lana oztopatu dezakeen ezer ez egitea, horretarako funtsezko arrazoirik ez bada.

b) No realizar sin causa justificada acto alguno susceptible de distraer la atención del conductor o conductora o entorpecer su labor cuando el vehículo se encuentre en marcha.

c) Ibilgailuaren gidariaren edo beste edozeinen segurtasunerako arriskua ekarriko duen ezer ez egitea.

c) No realizar comportamiento alguno que implique peligro para la integridad física del conductor o conductora o de otros.

d) Ibilgailua hondatu edo zikinduko duen ezer ez egitea.

d) No llevar a cabo acciones que puedan implicar deterioro o causar suciedad en los vehículos.

e) Lizentzia edo baimena duen titularrarentzat edo gidariarentzat gogaikarri edo iraingarri gerta litekeen jarrerarik ez izatea.

e) No mantener actitudes que puedan resultar molestas u ofensivas para el titular de la correspondiente licencia o autorización o en su caso para el conductor o conductora del vehículo.

4. artikulua.– Erabiltzaileen eskubideak.

Artículo 4.– Derechos de los Usuarios y Usuarias.

Erabiltzaileek eskubideok dituzte:

Los usuarios y usuarias tienen los siguientes derechos:

a) Legean eta Erregelamendu honetan araututako zerbitzuak zer-nolako baldintzetan eskainiko diren jakitea, eta informazio hori Legearen 3. artikuluan adierazitako herri-administrazioengandik jasotzea.

a) A ser informados por las Administraciones Públicas señaladas en el artículo 3 de la Ley de las condiciones en que se prestarán los servicios de transporte objeto de la Ley y del presente Reglamento.

b) Oro har, garraiolariak zerbitzuak emateko araubidea betetzeko arreta berezia jartzea.

b) Con carácter general, a que el transportista observe el máximo cuidado para el mejor cumplimiento del régimen de prestación de los servicios.

c) Garraiolariak, erabiltzaileek eskatu dien zerbitzua ematea; beti ere, erabiltzaileak, bere aldetik, aurreko artikuluan jasotako betebeharrak betetzen badituzte.

c) A ser atendido por el transportista en el servicio que demande, siempre que la solicitud del mismo se acomode a las obligaciones previstas en el artículo anterior.

d) Garraiolariak erabiltzaileekin gizalegez jokatzea.

d) A que el transportista observe un comportamiento correcto con los usuarios y usuarias.

e) Hala eskatzen badute, garraiolariak Erregelamendu honen 9.a artikuluan xedatutakoari jarraikiz zerbitzua ez emateko dituen arrazoiak idatziz jasotzea.

e) A recibir del transportista por escrito, si así lo demanda, las causas de la negativa de prestar el servicio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.a) del presente Reglamento.

f) 50 eurora bitarteko kanbioak eskuratzekoa. Kanbioak txanponetan, nahiz billetetan eman ahal izango zaizkie. Kanbioen zenbatekoa Eusko Jaurlaritzako Garraio eta Herri Lan sailburuaren agindu bidez aldatu ahal izango da.

f) A que se le proporcione cambio de moneda metálica o billetes hasta la cantidad de 50 euros. Dicha cantidad podrá ser modificada por Orden del Consejero de Transportes y Obras Públicas del Gobierno Vasco.

g) Kobratzen zaien diru kopurua, indarrean dagoen tarifa-araubidea araberakoa izatea.

g) A que se le aplique el régimen tarifario establecido en la legislación vigente.

h) Hala eskatzen badute, ordainagiria eskuratzekoa.

h) A que emita, a petición del usuario o usuaria, documento justificativo de pago.

BIGARREN ATALA: GARRAIOLARIAK
SECCIÓN SEGUNDA: DE LOS TRANSPORTISTAS.

5. artikulua.– Garraiolariak.

Artículo 5.– De los transportistas.

Erregelamendu honetan ezarritako ondorioetarako, behar den udal-lizentzia eta autonomia-baimena izanik, 2. artikuluan zehaztutako garraio-lanak egiten dituztenak hartuko dira garraiolaritzat.

Son transportistas, a los efectos del presente Reglamento, los que, siendo titulares de la oportuna licencia municipal y, autorización autonómica, en su caso, efectúen las operaciones de transporte a que se refiere el artículo 2.

6. artikulua.– Lizentziak eskuratzeko administrazio-eskakizunak.

Artículo 6.– Requisitos administrativos para la obtención de licencias.

1.– Lizentziak eskuratzeko ezinbestekoa izango da organo eskudunari ondorengo eskakizun hauek betetzen dituela egiaztatzea:

1.– Para la obtención de las licencias será necesario acreditar ante el órgano competente el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Pertsona fisikoa dela, ezin izango baita pertsona batentzat baino gehiagorentzako balioko duen lizentziarik eman.

a) Ser persona física, no pudiendo otorgarse las licencias de forma conjunta a más de una persona.

b) Ez duela beste lizentziarik.

b) No ser titular de otra licencia.

c) Indarrean dauden legeetan ezarritako zerga arloko betebeharrak betetzen dituela.

c) Cumplir las obligaciones de carácter fiscal establecidas por la legislación vigente.

d) Indarrean dauden legeetan ezarritako laneko, gizarte-segurantzako edo administrazio-arloko betebeharrak betetzen dituela.

d) Cumplir las obligaciones de carácter laboral, social u administrativo exigidas por la legislación vigente.

e) Lizentziarekin lotuta dagoen ibilgailuak kapitulu honen laugarren atalean aurreikusitako eskakizunak betetzen dituela, eta lizentzia eskatzen den unean, lehenengo matrikulaziotik aurrera kontatzen hasita (matrikulazio-tokia edozein dela ere), gehienez ere bi urte dituela.

e) El vehículo al que haya de referirse la licencia habrá de cumplir los requisitos previstos en la sección cuarta de este Capítulo, y en el momento en que se solicite la licencia no podrá tener una antigüedad superior a dos años, contados desde su primera matriculación, cualquiera que sea el país en que ésta se haya producido.

f) Egiten duten garraio-zerbitzuaren ondorioz erabiltzaileei kalterik eraginez gero ere, kalte guzti horietarako erantzukizun zibileko asegurua duela. Nahitaezkoa izango da, halaber, legeria bereziaren arabera estali behar diren gainontzeko arrisku guztiak estaltzeko aseguru-poliza bat ituntzea.

f) Tener cubierta la responsabilidad civil por cuantos daños y perjuicios puedan causar a los usuarios o usuarias con ocasión del servicio de transporte que realicen. Será también obligatorio concertar la póliza de seguros que cubrirá todos los demás riesgos a los que obliga la legislación específica.

2.– Udalak, aurreko zenbakian jasotakoez gain, eskatzailearen ezaugarri pertsonalekin lotutako edo udal bakoitzaren berezitasunen araberako bestelako eskakizunak eskatu ahal izango ditu, lizentzia emateko; eta ordenantza bidez egingo du.

2.– El Ayuntamiento podrá exigir en la correspondiente ordenanza que, junto a los requisitos referidos en el número anterior, se cumplan otros de carácter personal del solicitante o referentes a peculiaridades de cada municipio para poder optar al otorgamiento de la licencia.

7. artikulua.– Baimenak eskuratzeko administrazio-eskakizunak.

Artículo 7.– Requisitos administrativos para la obtención de autorizaciones.

1.– Baimenak eskuratzeko ezinbestekoa izango da organo eskudunari ondorengo eskakizun hauek betetzen dituela egiaztatzea:

1.– Para la obtención de las autorizaciones será necesario acreditar ante el órgano competente el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Udalaren lizentzia izatea, horrek ezertan galarazi gabe Erregelamendu honen 12.4 artikuluan xedatutakoa.

a) Ser titular de la correspondiente licencia municipal previa, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12.4 del presente Reglamento.

b) Erregelamendu honen aplikazio-eremuaren barruan garraio-zerbitzuak kotxez egiten uzten dion bestelako baimenik ez izatea.

b) No ser titular de otra autorización que le habilite para prestar servicios de transporte en vehículos de turismo dentro del ámbito de aplicación de este reglamento.

c) Erregelamendu honen aurreko artikuluan aurreikusitako betebeharrak betetzea.

c) Cumplir con las obligaciones previstas en el artículo anterior del presente Reglamento.

8. artikulua.– Garraiolarien betebeharrak.

Artículo 8.– Obligaciones de los transportistas.

1.– Garraiolariek, edo kasuaren arabera soldatapeko gidariek, honako betebehar hauek izango dituzte:

1.– Los transportistas, o en su caso los conductores asalariados, están obligados a:

a) Eskatzen zaion zerbitzua ematea, beti ere ibilgailua libre badago eta erabiltzaileek 2/2000 Legearen 4. artikuluan ezarritako arauak betetzen badituzte.

a) Prestar el servicio que se le demande, siempre que el vehículo esté en situación de libre y la solicitud del mismo se acomode a las obligaciones previstas en el artículo 4 de la Ley para los usuarios y usuarias.

b) Lizentzia edo baimenean baimenduriko jarleku baino bidaiari gehiago ez eramatea.

b) No transportar un número de viajeros y viajeras superior al de las plazas autorizadas en la licencia o autorización.

c) Zerbitzua emateko araubidea ahalik eta hobekien betetzen saiatzea, eta zerbitzuak tarifa-araubideari jarraikiz kobratzea.

c) Observar el máximo cuidado para el mejor cumplimiento del régimen de prestación de los servicios, procediendo al cobro de servicios conforme al régimen tarifario.

d) Erabiltzaileekiko gizalegez jokatzea.

d) Observar un comportamiento correcto con los usuarios y usuarias.

e) Ibilgailuan, agiriaren arabera begi bistan eta erabiltzaileen eta ikuskaritzakoen eskura eramatea bai derrigorrezko lizentzia eta baimenak, bai indarrean dauden tarifak, bai eta titulu gaitzaileen arabera derrigorrezko diren bestelako agiri guztiak.

e) Portar en el vehículo, en su caso de forma visible, y mantener a disposición de los usuarios y usuarias y de la inspección las licencias y autorizaciones preceptivas, las tarifas vigentes y todos aquellos otros documentos que de acuerdo con los títulos habilitantes resulten preceptivos.

f) Garraiolari-lana Erregelamendu honen 37. artikuluan aurreikusitako araubidearen arabera burutzea.

f) Ejercer la actividad según el régimen previsto en el artículo 37 del presente Reglamento.

9. artikulua.– Garraiolarien eskubideak.

Artículo 9.– Derechos de los transportistas.

Garraiolariek, edo kasuaren arabera soldatapeko gidariek, honako eskubideok izango dituzte:

Los transportistas, o en su caso los conductores asalariados, gozarán de los siguientes derechos:

a) Zerbitzua emateari uko egin ahal izango die, baldin eta zerbitzua legez kanpoko zerbaitetarako bada edo arriskua badu bidaiarien, gidariaren edo beste batzuen segurtasun edo osasunerako edo ibilgailuak kalteak izateko.

a) A negarse a la prestación del servicio cuando éste sea demandado para fines ilícitos, así como cuando concurran circunstancias de riesgo para la seguridad o integridad física de los viajeros y viajeras, del conductor o conductora o de otras personas o para la integridad del vehículo.

b) Erabiltzaileek Erregelamendu honen 3. artikuluan aurreikusitako betebeharrak betetzekoa.

b) A que los usuarios o usuarias cumplan las obligaciones previstas en el artículo 3 del presente Reglamento.

HIRUGARREN ATALA: ADMINISTRAZIOAREN
SECCIÓN TERCERA.– CONDICIONES
BALDINTZAK
ADMINISTRATIVAS.

10. artikulua.– Titulu gaitzaileak.

Artículo 10.– Títulos Habilitantes.

1.– Garraio publikoko zerbitzua emateko honako hauek eskuratu beharko dira:

1.– La prestación del servicio de transporte público requerirá la obtención:

a) Udalak udalerri barruko garraiorako emandako lizentzia.

a) De la licencia del Ayuntamiento para el ámbito urbano.

b) Foru aldundiak herriz kanpoko garraiorako emandako baimena.

b) De la autorización de la Diputación Foral para el ámbito interurbano.

2.– Lizentzia eta baimenak bidaiarien garraioan ibilgailu jakin batekin aritzeko baimenduko dute, eta, beraz, ibilgailu horren xehetasunak kasuan kasuko agirian jasoko dira.

2.– Las licencias y autorizaciones habilitarán para la realización del transporte de viajeros con un vehículo concreto, cuya identificación deberá figurar en la misma.

3.– Lizentzia eta baimen bakoitzak titular bakarra izango du, gidari bakarra, eta, gainera, ibilgailu baterako soilik balioko du; eta pertsona batek ezin izango du lizentzia eta baimen bat baino gehiago izan titular gisa.

3.– Cada licencia y autorización tendrá un solo titular, un solo conductor o conductora y amparará a un solo y determinado vehículo, no pudiendo una misma persona ser titular de más de una licencia y autorización.

11. artikulua.– Herriz kanpoko garraiorako gehieneko baimen kopurua.

Artículo 11.– Número máximo de autorizaciones de transporte interurbano.

1.– Eusko Jaurlaritzak baimen kopurua mugatu egin ahal izango du jendeari eskaini beharreko zerbitzuaren beharren arabera, eta kopuru hori finkatzeko, zerbitzua jaso behar duen populazioa edo-eta eskualdeko egoera sozioekonomikoa hartuko du kontuan.

1.– El Gobierno Vasco podrá limitar el número máximo de autorizaciones atendiendo a la necesidad y conveniencia del servicio a prestar al público, que vendrá determinada por criterios de población a la que haya de atender y/o las circunstancias socio-económicas que concurran en la zona.

2.– Zer behar den eta zer komeni den erabakitzeko, honakook aztertuko dira:

2.– Para acreditar dicha necesidad y conveniencia, se analizará:

a) Lizentzia eta baimen berriak eman aurreko zerbitzuaren kalitatea eta hedapena.

a) La situación del servicio en calidad y extensión antes del otorgamiento de nuevas licencias y autorizaciones.

b) Herriguneek zein motatakoak diren (biziguneak, gune turistikoak, industrialak eta bestelakoak), hedadura eta hazkundea zenbatekoa den.

b) El tipo, extensión y crecimiento de los núcleos de población (residencial, turística, industrial, u otras).

c) Zerbitzu hobe eta zabalago baten benetako beharrak.

c) Las necesidades reales de un mejor y más extenso servicio.

d) Eman beharreko baimen berriek zer-nolako eragina izango

d) La repercusión de las nuevas autorizaciones a otorgar en el conjunto del transporte y la circulación, y en el propio sector.

duten garraioan eta zirkulazioan, eta taxien arloan berean.

3.– En el expediente que a dicho efecto se tramite, se solicitará informe a los Departamentos de Transportes de las Diputaciones Forales, a la Comisión del Taxi, y se dará audiencia a los Ayuntamientos, a través de la asociación de municipios más representativa del País Vasco, a las agrupaciones profesionales más representativas del sector, y a las de los usuarios y usuarias, a través de las entidades representadas en la Comisión Consultiva de Consumo de Euskadi.

3.– Horretarako izapidetuko den espedientean, foru aldundietako Garraio sailei eta taxi-batzordeari txostena eskatuko zaie, eta udalei, (Euskadin ordezkaritza handiena duten udal-elkarteen bitartez), arloan ordezkaritza handiena duten elkarte profesionalei eta erabiltzaileei (Euskadiko Kontsumoko Kontsulta Batzordearen bitartez) entzunaldia eskainiko zaie.

Artículo 12.– Tramitación de los títulos habilitantes.

12. artikulua.– Titulu gaitzaileen izapideak.

1.– Para la prestación de servicios de transporte público urbano e interurbano de viajeros o viajeras en automóviles de turismo, con carácter general será preciso obtener sucesivamente la licencia municipal de vehículos de turismo que habilite para la prestación del primero y la autorización de la Diputación foral que habilite para la prestación del segundo. Se realizará conjuntamente la petición de las correspondientes licencias de transporte urbano y autorización de transporte interurbano en el Ayuntamiento competente para el otorgamiento de la primera.

1.– Bidaiariak herri barruan eta herriz kanpo kotxez garraiatzeko zerbitzu publikoa emateko, oro har, ezinbestekoa izango da lehenengo bidaiariak herri barruan kotxez garraiatzeko udal-lizentzia eskuratzea, eta ondoren, herriz kanpoko garraiorako foru aldundiaren baimena lortzea. Herri barruko garraiorako lizentzia eta herriz kanpoko garraiorako baimena, biak batera eskatu ahal izango dira kasuan kasuko udalean.

2.– El Ayuntamiento receptor de la petición remitirá la solicitud, junto con la documentación presentada, a la Diputación Foral competente para el otorgamiento de la autorización de transporte interurbano, la cual, en el supuesto en que se hubiese establecido un contingente y siempre que hubiese cupo disponible, en un plazo de dos meses, informará sobre la denegación u otorgamiento de dicha autorización.

2.– Eskaria jasotzen duen udalak, eskaria eta aurkeztutako agiriak herriz kanpoko garraiorako baimena eman behar duen foru aldundira bidaliko ditu. Foru aldundi horrek, kopuru mugatu bat ezarri bada eta artean kopuru hori bete ez bada, bi hilabeteko epea izango du baimena ukatu edo ematearen aldeko den adierazteko.

3.– El Ayuntamiento, a la vista del informe referido en el apartado 2 de este artículo, tras examinar el cumplimiento de los requisitos relativos a vehículos y conductores y demás que establecen las normas y ponderando las necesidades de transporte y la oferta del mismo existente de acuerdo con los criterios que se establezcan en la correspondiente Ordenanza municipal, decidirá sobre el otorgamiento de la licencia municipal de acuerdo con el procedimiento establecido para el otorgamiento de ésta.

3.– Udalak, artikulu honen 2. paragrafoan aipatutako txostena kontuan izanda, ibilgailuek eta gidariek bete beharrekoak betetzen dituztela egiaztatutakoan eta udal ordenantzan ezarritako garraio-beharrak eta eskaintza aztertutakoan, udal-lizentzia eman ala ez erabakiko du, horretarako ezarritako prozedurari jarraikiz.

Si el informe referido en el apartado 2 de este artículo sobre el otorgamiento de la autorización de transporte interurbano fuera contrario al otorgamiento, únicamente procederá el otorgamiento de licencia municipal si se dan las circunstancias urbanas y sociales del Municipio correspondiente para una prestación del servicio limitada a su término municipal.

Artikulu honen 2. paragrafoan aipatutako txostena, herriz kanpoko garraiorako baimena ematearen kontrakoa bada, udal-lizentzia soilik eman ahal izango da, eta, beti ere, herri horren hiri-antolamendua eta ezaugarri sozialak aproposak badira udalerri barrura mugatutako zerbitzu bat eskaintzeko.

4.– El Ayuntamiento notificará el otorgamiento o denegación de la licencia municipal a la Diputación Foral competente para el otorgamiento de la autorización de transporte interurbano. Este último órgano, si hubiera informado favorablemente sobre la solicitud y el Ayuntamiento hubiese otorgado la licencia municipal, otorgará la autorización para el ámbito interurbano. Si el Ayuntamiento hubiese denegado la licencia, únicamente podrá otorgarse la autorización de transporte interurbano cuando ello resulte justificado por el conjunto de circunstancias concurrentes y se cumplan los requisitos correspondientes a vehículos y conductores y demás exigidos por la normativa.

4.– Udalak lizentzia eman edo ukatu duen jakinaraziko dio dagokion foru aldundiari, hark herriz kanpoko garraiorako baimena eman dezan. Foru aldundiak, lehen eskariaren aldeko txostena egin badu eta udalak lizentzia eman badu, herriz kanpoko garraiorako baimena emango du. Udalak lizentzia ukatu badu, ordea, ibilgailu eta gidariei dagozkien eskakizunak eta araudiak eskatutako bestelakoak betetzen badira eta, gainera, inguruabarrek benetan justifikatzen badute soilik eman ahal izango da herriz kanpoko garraiorako baimena.

Artículo 13.– Documentación requerida.

13. artikulua.– Aurkeztu beharreko agiriak.

1.– Para la obtención de la licencia y autorización, será necesaria la presentación ante el Ayuntamiento competente de la correspondiente solicitud, acompañada de original o fotocopia compulsada de los siguientes documentos:

1.– Lizentzia eta baimena eskuratzeko ezinbestekoa izango da dagokion udalean eskaria eta honako agiri hauek edo kopiak aurkeztea:

a) Documento Nacional de Identidad del solicitante, o cuando éste fuera extranjero o extranjera, documento de identificación que surta efectos equivalentes en su país de origen o pasaporte, así como, en todo caso, acreditación de encontrarse en posesión el correspondiente número de identificación fiscal.

a) Eskatzailearen nortasun agiri nazionala eta identifikazio fiskaleko zenbakia duela egiztatzen duen agiria; eskatzailea atzerritarra bada, nortasun agiri nazionalaren ordez, pasaportea edo bere herrialdean antzeko balioa duen nortasun agiria.

b) Documentos acreditativos de estar al corriente de sus obligaciones fiscales, tales como el Impuesto sobre la Renta de las Personas Física, el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto de Actividades Económicas cuyo plazo reglamentario de presentación hubiese vencido durante los doce meses inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud, así como la documentación acreditativa de la afiliación en situación de alta en el Régimen de la Seguridad Social que corresponda. La documentación prevista en el presente apartado deberá ser expedida o autorizada por la Administración competente, en cada caso.

b) Eskabidea aurkeztu aurretxoko hamabi hilabeteko epean ordaindu beharreko hainbat zerga (Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga, Balio Erantsiaren gaineko Zerga eta Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga) ordaindu izanaren egiaztagiriak, eta Gizarte Segurantzan dagokion erregimenean izena emanda dagoela erakusten duen egiaztagiria. Aurreko idatz-zatian adierazitako agiriak kasuan kasuko administrazio eskudunak eman edo baimendutakoa behar du izan.

c) Permiso de circulación del vehículo al que vaya a referirse la licencia, a nombre del solicitante, excepto para los supuestos contemplados en el artículo 26 del presente reglamento, y Tarjeta de Inspección Técnica del mismo.

c) Lizentziarekin lotuta dagoen ibilgailuaren zirkulazio-baimena (eskatzailearen izenean egon beharko du, Erregelamendu honen 26. artikuluan jasotako kasuetan izan ezik), eta ibilgailuaren Azterketa Teknikoko Txartela.

d) Certificación de la estación de Inspección Técnica de Vehículos en la que conste hallarse vigente el reconocimiento periódico legal.

d) Legez ezarritako azterketa indarrean dagoela ziurtatzen duen Ibilgailuen Azterketa Teknikoko aztertokiaren agiria.

e) Justificante de tener cubierta la responsabilidad civil por los daños que cause con ocasión del transporte y estar al corriente de la correspondiente póliza de seguro.

e) Garraio-lanean ari den bitartean kalterik eraginez gero, horiek ordaintzeko erantzukizun zibileko aseguru-polizaren ordainagiria.

f) Certificados y permisos necesarios para el ejercicio de la profesión, de acuerdo con lo previsto en la Ley y en el presente Reglamento.

f) Lan horretan aritzeko Legearen eta Erregelamendu honen arabera behar diren ziurtagiri eta baimenak.

2.– Los Ayuntamientos podrán exigir además, en la correspondiente Ordenanza, todos aquellos otros documentos que estimen precisos para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este Reglamento.

2.– Udalek gainera, Erregelamendu honetan ezarritako eskakizunak betetzen direla egiaztatzeko beharrezkotzat jotzen dituzten gainetiko agiriak eskatu ahal izango dituzte, kasuan kasuko ordenantzaren bidez.

Artículo 14.– Registro de Licencias y Autorizaciones.

14. artikulua.– Lizentzia eta baimenen erregistroa.

1.– Los Ayuntamientos llevarán un Registro de las licencias concedidas y las Diputaciones Forales de las autorizaciones, en el que se irán anotando las diferentes incidencias relativas a su titularidad, vehículos afectos a las mismas, infracciones cometidas y sanciones impuestas, así como cualquier otra relativa a la licencia o autorización.

1.– Udalek emandako lizentzien erregistro bat izango dute, eta foru aldundiek, baimenena. Erregistro horietan lizentzia eta baimenen titularrak, horiei dagozkien ibilgailuak, egindako arau-hausteak eta jarritako zigorrak, eta lizentzia edo baimenarekin zerikusirik duen bestelako gorabeherak jasoko dituzte.

2.– El conocimiento de los datos que figuren en el Registro será público, si bien para la consulta de los mismos por los particulares podrá exigirse la acreditación de un interés legítimo en dicho conocimiento de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2.– Erregistroan jasotako datuak publikoak izango dira, baina, horietara jo nahi duten partikularrek, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 37. artikuluari jarraikiz, bidezko interesa dutela egiaztatu beharko dute.

3.– A efectos de coordinación, toda la información recogida en dichos registros se remitirá a una base de datos central que dependerá del Departamento de Transportes y Obras Públicas del Gobierno Vasco.

3.– Erregistro horietan jasotako informazio guztia Eusko Jaurlaritzako Garraio eta Herri Lan Sailaren mende egongo den datu-base nagusi batera bidaliko da, guztia koordinatzeko.

Artículo 15.– Plazo de vigencia de las licencias y autorizaciones.

15. artikulua.– Lizentzien eta baimenen indarraldia.

1.– Las licencias y autorizaciones se otorgarán por tiempo indefinido, si bien dicho plazo quedará condicionado a lo establecido respecto de las consecuencias previstas para las inspecciones que pueden realizar los órganos competentes para su otorgamiento y revocación.

1.– Lizentziak eta baimenak denbora-mugarik gabe emango dira, baina lizentziak eta baimenak eman eta ezesteko eskumena duten organoek burutzen dituzten ikuskaritzetarako aurreikusitako ondorioek aldatu egin dezakete hori.

2.– Las licencias y autorizaciones han de visarse de conformidad con lo previsto en el artículo 24 del presente Reglamento.

2.– Lizentzia eta baimenak ikus-onetsia jaso beharko dute; ikus-onetsi hori Erregelamendu honen 24. artikuluan arautuko da.

Artículo 16.– Suspensión de las licencias y autorizaciones.

16. artikulua.– Lizentzien eta baimenen etenaldia.

En el supuesto de accidente o avería, enfermedad, o en general cualquier circunstancia que impida o haga imposible la continuidad en la prestación del servicio, el órgano competente para su otorgamiento suspenderá la efectividad de la licencia y de la autorización durante el tiempo que duren las circunstancias señaladas.

Istripu edo matxurarik izanez gero, gidaria gaixotuz gero edo, oro har, zerbitzua ematen jarraitzea ezinezko egiten duen beste ezer gertatuz gero, egoera horrek irauten duen bitarterako lizentzia edo baimena indarrik gabe utzi ahal izango du, hura eman duen organoak.

Artículo 17.– Límites a la suspensión.

17. artikulua.– Etenaldiaren mugak.

La enfermedad del conductor o conductora, sea titular o asalariado o asalariada, o la imposibilidad de éste o ésta de continuar la prestación del servicio por un plazo superior a tres meses, podrá motivar la revocación, salvo que el titular de la licencia y autorización contrate, según la normativa que resulte de aplicación, los servicios de un conductor o conductora dentro de los supuestos previstos en el presente Reglamento, de forma que asegure la continuidad del servicio.

Gidariak, gaixotasunagatik edo-eta bestelako arrazoiren batengatik, ezin badu hiru hilabete baino gehiagoan zerbitzurik eman, nahikoa izango da lizentzia edo baimena ezetsi ahal izateko, lizentzia edo baimenaren titularrak, (dagokion arauen arabera) zerbitzuaren jarraipena bermatu ahal izateko beste gidari bat kontratatu ez badu behintzat.

Artículo 18.– Comprobación de las condiciones de la licencia y autorización.

18. artikulua.– Lizentzia eta baimenak emateko baldintzen egiaztapena.

1.– El Ayuntamiento, con relación a las licencias, y la Diputación Foral, respecto a las autorizaciones, podrán en todo momento comprobar el cumplimiento adecuado por parte del o la titular, de las condiciones establecidas en la normativa aplicable.

1.– Udalek eta foru aldundiek eskubidea izango dute, kasuaren arabera, lizentzien eta baimenen titularrek, aplikatu beharreko arauetan ezarritako baldintzak behar bezala betetzen dituztela egiaztatzeko.

2.– En este sentido, podrán recabar del mismo o de la misma la documentación acreditativa que estimen pertinente. Asimismo, dichas Administraciones podrán regular los términos en que, de forma periódica, se realice dicha comprobación.

2.– Horretarako, bidezko deritzoten agiriak eskatu ahal izango dizkiete titularrei. Gainera, administrazio horiek egiaztapen horiek aldian behin nola egin arautu ahal izango dute.

Artículo 19.– Sustitución del Vehículo o Modificaciones en las características del mismo.

19. artikulua.– Ibilgailu berria ekartzea edo ibilgailuaren ezaugarriak aldatzea.

1.– Los vehículos a los que estén referidas las licencias y autorizaciones podrán sustituirse por otros cuando así lo autorice el Ayuntamiento en el primer caso, o la Diputación Foral en el segundo, mediante la referencia de la correspondiente licencia o autorización al nuevo vehículo.

1.– Lizentzia eta baimenekin lotutako ibilgailuak kendu eta berriak ekarri ahal izateko, lizentzien kasuan udalaren baimena beharko da, eta baimenetan foru aldundiarena; eta lizentzia edo baimenean ibilgailu berriarekin baliatzeko dela jasoaraziko da.

En caso de sustitución, la antigüedad del vehículo sustituto debe ser inferior a 2 años desde la primera matriculación, cualquiera que sea el país en que ésta se haya producido.

Ibilgailu berria ekarriz gero, edozein herrialdetan matrikulatu dutela ere, lehenengo matrikulaziotik 2 urte baino gutxiagoko antzinatasuna izan beharko du.

2.– Deberá autorizarse asimismo la continuidad de la vigencia de las licencias y autorizaciones cuando se realicen modificaciones de las características de los vehículos a los que estén referidas que afecten a su peso máximo autorizado, capacidad de carga, número de plazas u otras características, siempre que se ajusten a la legislación vigente y cumplan lo previsto en el presente Reglamento sobre características de los vehículos.

2.– Lizentzia eta baimen berarekin jarraitzen utziko zaie, halaber, agiriekin lotutako ibilgailuetan aldaketak egin badira eta egindako aldaketa horiek, baimenduriko gehieneko pisua, zama-gaitasuna, jarleku kopurua edo-eta bestelako ezaugarriak aldatzeko izan badira, beti ere, indarrean dagoen legeria errespetatzen badute eta Erregelamendu honetan ibilgailuen gainean aurreikusitako ezaugarriekin bat badatoz.

3.– En el supuesto de accidente o avería del vehículo, el titular podrá continuar prestando el servicio, durante el tiempo que dure la reparación, mediante un vehículo de similares características al accidentado o averiado y que cumpla el resto de requisitos exigidos por el presente Reglamento para poder prestar el servicio, previa la autorización del Ayuntamiento o Diputación Foral competentes.

3.– Ibilgailuak istripu edo matxuraren bat izanez gero, konponketa-lanak irauten duen bitartean, istripua edo matxura izan duen ibilgailuaren antzeko ezaugarriak dituen beste ibilgailu batekin jarraitu ahal izango du zerbitzua ematen titularrak, baldin eta Erregelamendu honetan zerbitzua emateko ezarritako gainontzeko eskakizunak betetzen baditu eta, aurrez, eskumena duten udal eta foru aldundiaren baimena eskuratu badu.

Artículo 20.– Extinción de los títulos habilitantes.

20. artikulua.– Titulu gaitzaileen iraungipena.

1.– Las licencias y autorizaciones se extinguirán por las siguientes causas:

1.– Lizentzia eta baimenak iraungitzeko arrazoiak:

a) Renuncia de su titular. La extinción se acordará por el órgano que otorgó la licencia y autorización, previa la tramitación del correspondiente procedimiento.

a) Titularrak uko egitea. Lizentzia eta baimena iraungitzeko erabakia hura eman zuen organoak hartuko du, dagokion prozedura burututa.

b) Revocación.

b) Kentzea.

c) Fallecimiento de su titular, salvo los supuestos de transmisibilidad previstos en el artículo 23 del presente Reglamento.

c) Titularra hiltzea, Erregelamendu honen 23. artikuluan aurreikusitako eskualdaketarik egin ezean.

d) Anulación de las licencias y autorizaciones.

d) Lizentzia eta baimenak baliorik gabe uztea.

2.– La extinción de uno de los títulos habilitantes, tanto licencia municipal como autorización de transporte interurbano, dará lugar a la extinción asimismo, del otro, con la salvedad prevista en los apartado 3 y 4 del artículo 12 del presente Reglamento. Para ello, en el caso de extinción de la licencia municipal, el Ayuntamiento correspondiente comunicará al órgano competente las licencias extinguidas. Asimismo, en el caso de extinción de la autorización de transporte interurbano, el órgano competente en materia de autorizaciones comunicará al Ayuntamiento que corresponda las autorizaciones extinguidas. En ambos casos la comunicación se realizará en el plazo de un mes desde que tuviere lugar la extinción.

2.– Tituluetako bat iraungitzen bada, nahiz udal-lizentzia, nahiz herriz kanpoko garraiorako baimena, bestea ere iraungi egingo da, Erregelamendu honen 12.3 eta 12.4 artikuluetan aurreikusitako kasuetan izan ezik. Horregatik, bada, udal-lizentziaren bat iraungiz gero, udalak horren berri eman beharko dio foru aldundiari. Eta, era berean, herriz kanpoko garraiorako baimenen bat iraungiz gero, aginpidea duen organoak horren berri eman beharko dio kasuan kasuko udalari. Bietan ere, lizentzia edo baimena iraungitzen denetik aurrera hilabeteko epea izango dute jakinarazpen hori egiteko.

Artículo 21.– Revocación.

21. artikulua.– Lizentzia eta baimenak kentzea.

1.– La Administración que otorgó la autorización o la licencia podrá acordar la revocación de las mismas en alguno de los siguientes supuestos:

1.– Lizentzia edo baimena eman zuen organoak agiria kendu ahal izango dio titularrari, baldin eta:

a) Por incumplimiento de los requisitos previstos en la Ley para ser titular de los referidos títulos habilitantes, de conformidad con lo previsto en los artículos 6 y 7 del presente Reglamento.

a) Legean aipatu titulu gaitzaileak izateko aurreikusten diren eskakizunak Erregelamendu honen 6. eta 7. artikuluetan aurreikusi bezala betetzen ez baditu.

b) En los supuestos en que los títulos habilitantes hayan de ser visados periódicamente, por el transcurso de un año sin llevarlo a cabo a contar desde el momento que se inicia el plazo para solicitarlo, excepto cuando la falta de solicitud no sea imputable al titular de los mismos. En el expediente tramitado al efecto se podrá dictar como medida cautelar la suspensión del titulo habilitante.

b) Titulu gaitzaileak aldian behin ikuskatu beharrekoak badira eta ikuskapena egiteko epea zabaltzen denetik aurrera urte bete igaro bada ikuskapena egin gabe, eskaria ez egitea tituluaren titularraren errua izan ez bada, behintzat. Horretarako izapidetuko den espedientean titulu gaitzailea aldi baterako indarrik gabe utzi ahal izango da zuhurtziako neurri gisa.

c) Por la comisión reiterada de infracciones muy graves o con quebranto de la sanción impuesta. A estos efectos, se entiende que existe reiteración cuando en los doce meses anteriores a su comisión el responsable de la misma haya sido objeto de sanción mediante resolución definitiva por infracción tipificada como muy grave.

c) Behin eta berriro arau-hauste oso larriak egiten baditu edo jarritako zigorra betetzen ez badu. Ondorio horietarako arau-hauste bat behin eta berriro burutu dela iritziko zaio, arau-hauste oso larri batengatik behin betiko ebazpen bidez zigorra jaso duen batek hamabi hilabete baino lehenago berriro beste arau-hauste larri bat egiten badu.

2.– El procedimiento se tramitará de conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2.– Lizentzia edo baimena kentzeko prozedura Herri-Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legean xedatutakoari jarraikiz izapidetuko da.

3.– El o la titular de una licencia que haya sido revocada no podrá presentar una nueva solicitud, a menos que hayan transcurrido diez años desde la fecha de revocación. El mismo principio regirá para las autorizaciones.

3.– Norbaiti lizentzia kentzen bazaio, ezin izango du berriro beste bat eskatu, kendu zaion egunetik hamar urte igaro baino lehen. Baimenekin orobat egingo da.

Artículo 22.– Anulación de los títulos habilitantes.

22. artikulua.– Titulu gaitzaileak baliogabetzea.

Será de aplicación a la anulación de las licencias y autorizaciones el régimen general de nulidad y anulabilidad de los actos administrativos previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lizentzia eta baimenak deuseztatzeko Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeak egintzen deuseztapen eta deuseztagarritasunerako ezarritako araubide orokorra aplikatuko da.

Artículo 23.– Transmisión de los títulos habilitantes.

23. artikulua.– Titulu gaitzaileak eskuz aldatzea.

1.– Las licencias y las autorizaciones serán intransmisibles, salvo en los siguientes supuestos:

1.– Lizentziak eta baimenak ezin izango dira eskuz aldatu. Salbuespenak:

a) Por fallecimiento del titular, a favor de su cónyuge viudo o viuda o los herederos o herederas legítimos o legítimas.

a) Titularra hilez gero, alargunaren edo legezko oinordekoen alde egiten bada.

b) En caso de jubilación.

b) Erretiroa hartzean.

c) Cuando el o la cónyuge viudo o viuda o los herederos o herederas a los que se refiere el apartado a) no puedan explotar la licencia como actividad única y exclusiva.

c) a) idatz-zatian aipatutako alargunak edo oinordekoek ezin badute lizentzia hori jarduera bakar eta esklusiborako erabili.

d) Cuando se imposibilite de manera permanente para el ejercicio profesional al o la titular por motivo de enfermedad, accidente y otros que puedan calificarse de fuerza mayor.

d) Titularra, gaixotasun, istripu edo ezinbestekotzat jo daitezkeen beste arrazoi batengatik betiko lanerako ezindua badago.

e) Cuando el o la titular de la licencia tenga antigüedad superior a diez años. Éste podrá transmitirla, previa autorización de la entidad local, no pudiendo obtener nueva licencia, dentro del mismo municipio, en el plazo de diez años por ninguna de las formas establecidas en este Reglamento.

e) Lizentziaren titularrak hamar urte baino gehiago badaramatza jardunean. Kasu horretan eskuz aldatu ahal izango du, udalaren baimena lortu ondoren; baina beste hamar urtean ezin izango du Erregelamendu honetan araututako inolako lizentziarik erdietsi udalerri horretarako.

2.– No podrán ser objeto de transmisión las licencias y las autorizaciones cuando el Ayuntamiento y la Diputación Foral, respectivamente, estén tramitando procedimiento de extinción o suspensión temporal de las mismas.

2.– Lizentzia eta baimenak ezin izango dira eskuz aldatu udala eta foru aldundia, hurrenez hurren, titulu horiek iraungitzeko edo aldi baterako indarrik gabe uzteko izapideak egiten ari badira.

3.– La transmisión de las licencias y autorizaciones únicamente se autorizará cuando el o la adquirente reúna los requisitos previstos en el presente Reglamento para poder ser titular de la misma.

3.– Lizentzia eta baimenak eskuz aldatzeko baimena emango bada, titulua eskuratu behar duenak Erregelamendu honetan titular izateko ezarritako eskakizun guztiak bete beharko ditu.

4.– El vehículo a que se refiera la licencia y autorización transmitidas podrá ser el mismo al que anteriormente estuvieran referidas, cuando el o la adquirente de éstas hubiera, a su vez, adquirido la disposición sobre tal vehículo conforme a alguna de las modalidades previstas en este Reglamento o bien ser otro distinto aportado por el nuevo o la nueva titular, siempre que se cumplan los requisitos para la sustitución de vehículos.

4.– Eskuz aldatutako lizentzia eta baimenarekin lotutako ibilgailua lehengo bera izan ahalko da, tituluak eskuratu dituenak Erregelamendu honetan aurreikusitako eraren batean ibilgailua ere eskuratu badu; bestela, titularrak beste ibilgailu bat jar dezake, beti ere, ibilgailu berria ekartzeko eskakizunak betetzen badira.

5.– En todo caso, el pago de las sanciones pecuniarias impuestas por resolución firme en vía administrativa por alguna de las infracciones tipificadas en este Reglamento, será requisito necesario para que el órgano competente autorice la transmisión de las licencias y autorizaciones en relación con las cuales hayan cometido sus titulares dichas infracciones.

5.– Edonola ere, lizentzia edo baimen baten titularrak Erregelamendu honetan tipifikaturiko arau-hausteren bat egin badu, eta horregatik administrazio-ebazpen irmo bidez diru-zigorren bat ezarri bazaio, ezinbestekoa izango du lehendabizi hori ordaintzea, bestela, eskumena duen organoak ez baitio lizentzia edo baimena eskuz aldatzeko baimenik emango.

6.– No se podrá transmitir las licencias y autorizaciones cuando el órgano competente para ello tenga conocimiento oficial de que se ha procedido al embargo de aquéllas por el órgano judicial o administrativo.

6.– Ezin izango da lizentzia edo baimenik eskuz aldatu, baldin eta organo eskudunak ofizialki badaki organo judizial edo administratiboren batek lizentzia edo baimena enbargatu egin duela.

Artículo 24.– El Visado.

24. artikulua.– Ikus-onetsia.

1.– El visado de las licencias y autorizaciones es la actuación por la cual el Ayuntamiento y la Diputación Foral respectivamente constata de forma periódica y sin perjuicio de las facultades de inspección que pueden realizar en cualquier momento, el mantenimiento de las condiciones que originariamente justificaron el otorgamiento de las mismas y que constituyen requisitos para su validez, y de aquellos otros que aun no siendo exigidos originariamente, resultan, asimismo, de obligado cumplimiento.

1.– Lizentzia eta baimenen ikus-onetsia: titularrek, lizentziak eta baimenak emateko ezarritako baldintzak eta momentu horretan ere ezinbestekoak direnak betetzen jarraitzen dutela egiaztatzeko udalek eta foru aldundiek (edonoiz egin ditzaketen ikuskapenez aparte) aldiro-aldiro burutzen duten egintzari esaten zaio. Baldintza horiek hasiera-hasieratik eskatu ez arren geroztik erabakitako bestelako betebeharrak ere izan daitezke.

2.– Mediante Orden del Consejero de Transportes y Obras Públicas se regularán los trámites, documentación, periodicidad y demás requisitos necesarios para la realización del visado de las licencias y autorizaciones.

2.– Lizentzia eta baimenei ikus-onetsia emateko izapideak, agiriak, maiztasuna eta gainetiko eskakizunak Garraio eta Herri Lan sailburuaren agindu bidez finkatuko dira.

3.– La falta de visado dará lugar a la revocación de los títulos habilitantes en los términos previstos en la letra b) del apartado 1 del artículo 21.

3.– Ikus-onetsia ez duenari titulua kendu egingo zaio 21.1.b artikuluan ezarritako moduan.

4.– En todo caso, el pago de las sanciones pecuniarias impuestas por resolución firme en vía administrativa será requisito necesario para la realización del visado.

SECCIÓN CUARTA: VEHÍCULO.

4.– Edonola ere, administrazio-bideko ebazpen irmo bidez ezarritako diru-zigorrak ordaintzea ezinbestekoa izango da ikus-onetsia eskuratzeko.

Artículo 25.– De los vehículos.

LAUGARREN ATALA: IBILGAILUA

25. artikulua.– Ibilgailuak.

1.– Se consideran aptos para el transporte de viajeros los vehículos de turismo que reúnan las características establecidas en la legislación vigente.

1.– Indarrean dagoen legerian ezarritako ezaugarriak betetzen dituzten kotxeak joko dira bidaiariak garraiatzeko egokitzat.

2.– Los Ayuntamientos, a través de su ordenamiento municipal, podrán determinar los requisitos que estimen oportunos, con el objeto de garantizar una adecuada prestación del servicio a los usuarios.

2.– Egoki deritzen baldintzak ezarri ahal izango dituzte udalek beren udal-arauetan, erabiltzaileei zerbitzu egokia emango zaiela bermatzeko.

Artículo 26.– Formas de disposición de los vehículos.

26. artikulua.– Ibilgailua izateko erak.

Las licencias y autorizaciones habrán de referirse al vehículo del que disponga el o la titular de aquélla en virtud de cualquier derecho jurídicamente válido que permita su utilización en forma suficiente para la adecuada prestación del servicio.

Lizentzia eta baimenak, titularrak juridikoki baliagarria duen edozein eskubide dela medio zerbitzua era egokian eskaintzeko moduan balia dezakeen ibilgailuarekin lotuko dira.

Artículo 27.– Habilitación para circular.

27. artikulua.– Zirkulatzeko baimena.

Los vehículos de turismo habrán de cumplir, en todo caso, los siguientes requisitos:

Kotxeek eskakizun hauek bete beharko dituzte:

a) Estar matriculados y habilitados para circular.

a) Matrikulatuta egon beharko dute eta zirkulatzeko baimena izan.

b) Hallarse vigente la última inspección técnica periódica que legalmente les corresponda.

b) Legez aldiro egin beharreko azterketa teknikoa eginda eduki beharko dute.

Artículo 28.– Número de plazas.

28. artikulua.– Jarleku kopurua.

Los vehículos de turismo deberán tener con carácter general una capacidad máxima de cinco plazas, incluida la del conductor o conductora, debiendo figurar esta capacidad tanto en el permiso de circulación como en la tarjeta de inspección técnica del vehículo. No obstante, en casos suficientemente justificados, esta capacidad podrá ampliarse hasta 9 plazas, mediante autorización del Ayuntamiento y de la Diputación Foral competentes en cada caso, siempre que se ajuste a lo dispuesto en la normativa vigente sobre vehículos y no afecte a la homologación del mismo, pudiendo establecerse en dicha autorización las condiciones de prestación del servicio.

Kotxeek, orokorrean eta gidariarena barne dela, gehienez ere bost jarleku izan beharko dituzte; eta xehetasun hori, bai zirkulazio-baimenean, bai ibilgailuaren azterketa teknikoko txartelean adierazi beharko da. Justifikaturiko kasuetan, 9 jarlekura arteko ibilgailuak ere onartuko dira, kasuan kasuko udalaren eta foru aldundiaren baimenaren bidez, beti ere, ibilgailuen gainean indarrean dagoen araudian xedatutakoa betetzen badute eta ibilgailuaren homologazioa errespetatzen badute; kasu horietan baimenean zerbitzua emateko baldintzak jaso ahal izango dira.

Artículo 29.– Características de los vehículos.

29. artikulua.– Ibilgailuen ezaugarriak.

1.– Los vehículos deberán estar clasificados en su correspondiente tarjeta de inspección técnica en el grupo adecuado para la prestación de las actividades reguladas en el presente Reglamento y presentar en todo caso, además de las características propias de los vehículos previstas en el Reglamento General de Vehículos, las siguientes características:

1.– Ibilgailuen azterketa teknikoko txartelean ageri den sailkapenak bat etorri beharko du Erregelamendu honetan arauturiko zerbitzua eskaintzeko behar den taldearenarekin, eta, gainera, Ibilgailuen Erregelamendu Orokorrean ibilgailuentzat aurreikusitako ezaugarriez aparte, honako hauek izan beharko ditu:

a) Las dimensiones mínimas y las características del interior del vehículo y de los asientos serán las precisas para proporcionar al usuario o usuaria la seguridad y comodidad propias de este tipo de servicio. En todo caso deberán contar con un mínimo de 4 puertas y una capacidad mínima de maletero de 330 litros.

a) Ibilgailuak barrutik dituen gutxieneko neurriak eta ezaugarriak, erabiltzaileari horrelako zerbitzu batean eman beharreko segurtasun eta erosotasuna eskaintzeko behar bezalakoak izango dira. Eta edonola ere, gutxienez 4 ate eta 330 litroko maleteroa izango ditu.

b) Las demás características que el órgano competente regule en sus respectivas ordenanzas por estimarlas convenientes a fin de garantizar una adecuada prestación del servicio a los usuarios o usuarias, así como la instalación de aquellos dispositivos de seguridad o sistemas de comunicación que consideren precisos, previo informe de la Comisión del Taxi del Territorio Histórico correspondiente.

b) Erabiltzaileei zerbitzu egokia eskainiko zaiela bermatzeko, organo eskudunak komenigarri jotzen dituen gainetiko ezaugarriak (ordenantza bidez ezarri beharko dira) eta, kasuan kasuko lurralde historikoko taxi-batzordeari txostena eskatu ondoren, beharrezko jotzen dituen gainontzeko segurtasuneko gailuak edo komunikazio sistemak.

2.– El transporte público urbano e interurbano de viajeros en automóviles de turismo deberá adaptarse a las previsiones establecidas en las Normas Técnicas sobre Condiciones de Accesibilidad en el Transporte, aprobadas por Decreto 126/2001, de 10 de julio y demás normativa vigente. Si no se cumpliesen los porcentajes y las previsiones exigidas por dicha normativa mediante solicitudes voluntarias de titulares de licencias y autorizaciones, se procederá por parte de los Ayuntamientos y Diputaciones Forales correspondientes a la creación del número de licencias y autorizaciones necesarias para la total adaptación a la citada normativa.

2.– Kotxe bidez egiten den bidaiarien herri barruko eta herriz kanpoko garraioa, Garraioen Irisgarritasun Baldintzei buruzko Arauak onesten dituen uztailaren 10eko 126/2001 Dekretuan eta indarrean dauden gainontzeko arauetan xedatutako aurreikuspenetara egokitu beharko da. Lizentzia eta baimenen titularrek bere kasa aurkeztutako eskaerekin araudi horretan ezarritako ehuneko eta aurreikuspenak betetzen ez badira, udalek eta foru aldundiek araudi horretara erabat egokitzeko behar diren lizentzia eta baimenak sortuko dituzte.

3.– En los procesos de renovación y en la fijación de condiciones técnicas de los vehículos, se incentivará la introducción de tecnologías (motorización, diseño de materiales, peso y similares) que permitan la máxima eficiencia energética, la utilización de combustibles renovables, la minimización del ruido y de las emisiones de CO2 y otros gases y particulas contaminantes y la optimización del reciclado posible de los materiales empleados, así como la evitación de compuestos organo-clorados.

3.– Ibilgailuen ezaugarri teknikoak berritu eta finkatzeko prozesuetan (hau da, motorizazio, materialen diseinu, pisu eta antzekoetan) teknologien erabilera bultzatuko da, horrela, energiaren eraginkortasun handiagoa, energia berriztagarriak erabiltzea, zarata gutxitzea, CO2 eta bestelako gas eta partikula kutsagarri gutxiago isurtzea, erabilitako materialen birziklapena hobetzea eta konposatu organokloratuak ekiditea ahalbidetzeko.

Artículo 30.– Otras características de los vehículos.

30. artikulua.– Ibilgailuen beste ezaugarri batzuk.

El distintivo de "Servicio Público", el Alumbrado indicador de "Libre", así como el Alumbrado de Taxímetro reunirán las características que se contienen en el Anexo XI del Reglamento General de Vehículos.

"Zerbitzu publikoa" adierazten duen ezaugarriak, ibilgailua "libre" dagoela dioen argiak eta taximetroaren argiak Ibilgailuen Erregelamendu Orokorreko XI. eranskinean ezarritakoak bete beharko dituzte.

Artículo 31.– Color y distintivos de los vehículos.

31. artikulua.– Ibilgailuen kolorea eta ezaugarriak.

1.– El color y distintivos que permitan identificar a los vehículos a que se encuentren referidas las licencias municipales de vehículos de turismo serán de las características que se establezcan por el respectivo Ayuntamiento, salvo aquellos distintivos que ya estén regulados por la normativa vigente.

1.– Udal-lizentziekin lotutako kotxeak zein diren jakiteko zein kolore eta ezaugarri eraman behar duten, kasuan kasuko udalak ezarriko du, indarrean dagoen araudian dagoeneko araututako ezaugarriei dagokienean izan ezik.

2.– Los vehículos referidos exclusivamente a autorizaciones de ámbito interurbano se ajustarán, en cuanto a color y distintivos, a lo que se establezca por la respectiva Diputación Foral, salvo lo relativo a aquellos distintivos que ya estén regulados por la normativa vigente.

2.– Herriz kanpoko garraiorako soilik diren baimenekin lotutako ibilgailuek kasuan kasuko foru aldundiak xedatutakoa bete beharko dute kolore eta ezaugarriei dagokienean, indarrean dagoen araudian ezarritako ezaugarriei dagokienean izan ezik.

3.– En todo caso, se hará constar de manera visible, en el módulo del vehículo, el número de licencia a que se encuentra afecto, conforme a las previsiones que, a tal efecto, realice el Ayuntamiento, con relación a las dimensiones y color de la correspondiente inscripción.

3.– Edonola ere, ibilgailuaren moduluan agerian jarri beharko da zerbitzua ematea baimentzen duen lizentziaren zenbakia, udalak inskripzio horren neurri eta kolorearen gainean egiten dituen aurreikuspenei jarraikiz.

Artículo 32.– Taxímetro y Módulo.

32. artikulua.– Taximetroa eta modulua.

1.– El o la titular de una licencia de vehículos de turismo y, en su caso, autorización de transporte público interurbano, deberá instalar en el vehículo al que se refiere la licencia o autorización un taxímetro y módulo indicador que permitan la aplicación de las tarifas vigentes en cada momento y su visualización.

1.– Herri barruko garraiorako lizentziaren eta herriz kanpoko garraiorako baimenaren titularrak, lizentzia edo baimenarekin lotutako ibilgailuan taximetro bat eta modulu bat jarriko ditu, unean indarrean dauden tarifak aplikatzeko eta behar bezala ikusteko.

El taxímetro estará situado en el tercio central de la parte delantera del interior de la carrocería, de forma que resulte visible para el viajero o viajera la lectura del precio del transporte, debiendo estar iluminado cuando se encuentre en funcionamiento. El taxímetro deberá permitir la aplicación de al menos cuatro tarifas y deberá contar con un terminal que posibilite la emisión de recibos.

Taximetroa karrozeriaren aurreko aldeko erdiko herenean jarri beharko da, taxiaren barrualdean, bidaiariak garraioaren prezioa zenbatekoa den ikus ahal izan dezan, eta martxan dagoenean beti piztuta egon beharko du. Taximetroak gutxienez lau tarifa erabili ahal izateko balio beharko

Mediante Orden del Consejero de Transportes y Obras Públicas del Gobierno Vasco se regulará la instalación de sistemas que permitan el abono del precio a través de medios electrónicos de pago.

du, eta bidaia-txartelak inprimatzeko gailu bat izan beharko du.

2.– El módulo indicador, que deberá situarse en la parte delantera del techo del vehículo, estará destinado a indicar en el exterior del vehículo la tarifa en que está seleccionado el taxímetro así como, en su caso, la situación de libre.

Garraio-zerbitzuaren prezioa modu elektronikoan ordaintzeko sistemen instalazioa Eusko Jaurlaritzako Garraio eta Herri Lan sailburuaren agindu bidez arautuko da.

3.– El módulo cumplirá los siguientes requisitos:

2.– Tarifa adierazteko moduluak, zeina ibilgailuaren sabaiaren aurreko aldean jarri beharko baita, taximetroa lanean zein tarifarekin ari den ibilgailuaren kanpotik ere jakiteko eta, hala bada, ibilgailua libre dagoela adierazteko balioko du.

a) Deberá llevar inscrito el número de licencia.

3.– Moduluak eskakizun hauek bete beharko ditu:

b) Deberá llevar inscrito el nombre del Ayuntamiento otorgante de la licencia.

a) Lizentziaren zenbakia jaso beharko du.

c) La posición de "libre" se indicará mediante una luz verde ubicada en el módulo.

b) Lizentzia zein udalek eman duen adierazi beharko du.

d) En la posición de ocupado, el módulo indicará únicamente la tarifa que resulte de aplicación.

c) Taxia libre dagoela adierazteko moduluak argi berdea izango du.

e) Contendrá la palabra "Taxi".

d) Taxia okupatuta dagoenean, aplikatu beharreko tarifa zein den adieraziko du soilik moduluak.

f) Contendrá la marca del fabricante y los signos identificativos de homologación o, en su caso, de la autorización de uso.

e) "Taxi" hitza jarriko du.

g) No podrá contener otras inscripciones.

f) Fabrikatzailearen marka eta homologazio edo, halakorik izanez gero, erabiltzeko baimenaren ikurrak jasoko ditu.

Mediante Orden del Consejero de Transportes y Obras Públicas del Gobierno Vasco se podrá regular la uniformidad del diseño y requisitos de acuerdo con el presente Reglamento.

g) Ezin izango du bestelakorik jaso.

4.– No será necesaria la implantación del taxímetro y módulo indicador para los vehículos autorizados a realizar servicios especializados de arrendamiento especial de vehículos con conductor y en los supuestos recogidos en la Ley y el presente Reglamento.

Eusko Jaurlaritzako Garraio eta Herri Lan sailburuaren agindu bidez, ibilgailuen diseinu uniformea mantentzeko eta bestelako eskakizunak ezartzeko Erregelamendu honekin bat datozen arauak onartu ahal izango dira.

5.– El taxímetro y módulo indicador serán puestos en funcionamiento para todos los servicios de transporte de uso exclusivo en vehículos de turismo, tanto en recorridos urbanos como interurbanos, salvo lo dispuesto en el artículo 57.

4.– Ibilgailu eta gidarien errentamendu-zerbitzu berezituak egiteko ibilgailuetan eta Legean eta Erregelamendu honetan jasotako kasuetan ez da beharrezkoa izango taximetroa eta modulua jartzea.

6.– Todos los taxímetros serán sometidos, en todas sus fases, al control metrológico establecido en la normativa vigente.

5.– Taximetroa eta modulua bidaiariak kotxez garraiatzeko erabilpen esklusiboko zerbitzu guztietan jarriko dira martxan, bai herri barrukoetan, bai herriz kanpokoetan, 57. artikuluan ezarritako kasuetan izan ezik.

Con carácter general:

6.– Taximetro guztiek indarrean dagoen araudiak ezarritako kontrol metrologikoaren fase guztia-guztiak bete beharko dituzte.

a) Todos los taxímetros dispondrán de la correspondiente aprobación de modelo y serán sometidos a la verificación primitiva primera fase, con carácter previo a su comercialización.

Orokorrean:

b) Instalado el taxímetro en el vehículo, el conjunto será presentado a los ensayos de verificación primitiva segunda fase en una Estación de Inspección Técnica de Vehículos autorizada del País Vasco, como condición indispensable para su puesta en servicio.

a) Taximetro guztiek onartutako eredu batekoak izan beharko dute, eta merkatura atera aurretik hasierako egiaztapenaren lehenengo fasea igaro beharko dute.

c) Cada vez que se efectúe una intervención en el taxímetro (reparación, modificación, cambio de tarifas) que suponga rotura de precintos y antes de su puesta en servicio, el taxímetro deberá ser presentado a verificación en una Estación de Inspección Técnica de Vehículos autorizada del País Vasco.

b) Taximetroa ibilgailuan jarri ondoren, Euskal Autonomia Erkidegoko Ibilgailuen Azterketa Teknikoko aztertoki baimenduetako batera eraman beharko da dena, hasierako egiaztapenaren bigarren faseko saiakuntzak egiteko.

Toda intervención en un taxímetro, incluida su primera instalación, deberá ser realizada por un taller autorizado al efecto e inscrito en el registro de control metrológico, quien proveerá al titular de la documentación que debe ser presentada en la Estación de Inspección Técnica de Vehículos.

c) Taximetroan, zigiluak kenduta ezer egiten den bakoitzean (konpondu, ukituren bat egin, tarifak aldatu), berriro zerbitzuan jarri aurretik, Euskal Autonomia Erkidegoko Ibilgailuen Azterketa Teknikoko aztertoki baimendu batera eraman beharko da ondo dagoela egiazta dezaten.

Todos los taxímetros estarán precintados de acuerdo a lo establecido en su aprobación de modelo. La rotura de cualquier precinto conlleva la obligatoriedad de un nuevo precintado por Taller autorizado y la presentación del vehículo a verificación después de reparación.

Taximetroan ezer egitekotan, baita lehenengo instalazioa ere, kontrol metrologikoko erregistro batean inskribaturiko tailer baimendu batek egin beharko du, eta lana egindakoan Ibilgailuen Azterketa Teknikoko Aztertoki batean aurkeztu beharreko agiriak emango dizkio.

En todo caso deberá procederse al precintado del taxímetro cada vez que se autorice la aplicación de nuevas tarifas.

Taximetro guztiak zigiluz itxita egon beharko dute, ereduaren onarpen-agirian ezarritakoari jarraikiz. Zigilua hautsiz gero, baimenduriko tailer batek jarri beharko du berriro, eta konpondu ondoren egiaztatzeko eraman beharko da ibilgailua.

d) En el caso de no producirse ninguna intervención en el taxímetro que suponga verificación en el plazo de dos años, el taxímetro deberá ser presentado a verificación periódica.

SECCIÓN QUINTA – DE LOS CONDUCTORES
O CONDUCTORAS.

Edonola ere, tarifak aldatzen diren bakoitzean, taximetroari zigilua jarri beharko zaio berriro.

Artículo 33.– Conductores o conductoras de los vehículos de turismo.

d) Bi urteko epean taximetroan ibilgailua egiaztatu beharrik eragiten duen ezer egiten ez bada ere, aldiro egiaztatzeko eraman beharko da.

Los vehículos de turismo deberán ser conducidos por un único conductor o conductora, sea éste el o la titular de la licencia, o sea contratado laboralmente por el mismo en los supuestos previstos excepcionalmente en el presente Reglamento, y mediante el cumplimiento de los requisitos que resulten de aplicación.

BOSGARREN ATALA:
GIDARIAK

33. artikulua.– Kotxeen gidariak.

Artículo 34.– El certificado de aptitud.

Kotxeek gidari bakarra izan beharko dute, dela lizentzia edo baimenaren titularra bera, dela Erregelamendu honetan salbuespen gisa aurreikusitako kasuetarako titular horrek, aplikatu beharreko eskakizunak beteta, kontrataturiko langileren bat.

1.– Para la obtención del certificado de aptitud deberá acreditarse el:

34. artikulua.– Gaitasun ziurtagiria.

a) Conocer perfectamente el municipio, sus alrededores, las principales vías públicas, lugares de interés turístico, oficinas públicas, centros oficiales, hoteles principales y los itinerarios más directos para llegar a su punto de destino.

1.– Gaitasun ziurtagiria lortzeko honako hauek egiaztatu beharko dira:

b) Conocer las normas relativas al servicio, así como las tarifas vigentes.

a) Udalerria, inguruak, bide publiko nagusiak, turismoarentzat interesa duten lekuak, bulego publikoak, zentro ofizialak, hotel garrantzitsuenak eta helmugara iristeko biderik zuzenenak ondo ezagutzea.

c) Poseer conocimientos contables y fiscales básicos sobre la actividad del transporte de viajeros en vehículos de turismo.

b) Zerbitzuari buruzko arauak eta indarrean dauden tarifak ezagutzea.

d) Otros requisitos que el propio servicio o su especialización demanden en virtud de su naturaleza.

c) Bidaiariak kotxez garraiatzeko jardunaren inguruko kontabilitate eta zerga ezagupenak izatea.

2.– Todas estas circunstancias se acreditarán mediante las pruebas correspondientes cuyo contenido y forma será regulada por las ordenanzas municipales que se dicten a estos efectos.

d) Zerbitzuak edo espezializazioak eskatzen dituen bestelako eskakizunak.

3.– El órgano competente para el otorgamiento del certificado de aptitud será el Ayuntamiento correspondiente en función del lugar en que se desee prestar el servicio. En el caso de autorizaciones exclusivamente de carácter interurbano el órgano competente será la Diputación Foral correspondiente al territorio donde se solicite.

2.– Horiek guztiak egiaztatzeko kasuan kasuko frogagiriak aurkeztu beharko dira, eta horien edukia eta forma, horretarako egingo diren udal-ordenantzetan arautuko da.

Artículo 35.– Permiso de conductor o conductora de vehículos de turismo de transporte público urbano e interurbano.

3.– Zerbitzua eman nahi den herriko udala izango da gaitasun-agiria emateko organo eskuduna. Herriz kanpoko garraiorako bakarrik diren baimenak emateko organo eskuduna lurralde historiko horretako foru aldundia izango da.

1.– Los vehículos de turismo que realicen transporte público urbano e interurbano sólo podrán ser conducidos por personas que dispongan del permiso de conductor o conductora expedido por el Ayuntamiento o la Diputación Foral que otorgó el correspondiente título habilitante.

35. artikulua.– Bidaiariak herri barruan eta herriz kanpo garraiatzeko kotxearen gidariaren baimena.

2.– El permiso de conductor o conductora será expedido por el Ayuntamiento o por la Diputación Foral, en el caso de autorizaciones exclusivamente de carácter interurbano, previa acreditación del cumplimiento de los siguientes requisitos:

1.– Bidaiariak herri barruan eta herriz kanpo garraiatzeko, horretarako titulu gaitzailea (lizentzia edo baimena) eman zuen udal edo foru aldundi berak emandako gidari-baimena beharko da.

a) Poseer permiso de conducción suficiente expedido por el órgano competente en materia de tráfico y seguridad vial.

2.– Gidari-baimena udalek edo-eta, herriz kanpoko garraiorako soilik bada, foru aldundiek emango dute, ondoko eskakizun hauek betetzen direla egiaztatutakoan:

b) No padecer impedimento físico o psíquico que imposibilite o dificulte el normal ejercicio de la profesión. Se incluyen las enfermedades que, por su carácter infeccioso, puedan suponer un riesgo de contagio para el pasajero o pasajera. Para acreditar este extremo, será suficiente la presentación de un certificado emitido por médico colegiado que disponga de titulación suficiente.

a) Gidabaimen egokia duela, trafiko eta bide-segurtasunaren arloko organo eskudunak emana.

c) Poseer el certificado de aptitud correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento.

b) Lanbidea normaltasunez aritzea galarazi edo zailtzen dion traba fisiko edo psikikorik ez duela. Traba horietan sartzen dira infekziosoak diren eta, hortaz, bidaiariari kutsatzeko arriskua duten gaixotasunak. Hori egiaztatzeko nahikoa izango da medikuen elkargoan izena emandako edozein medikuren ziurtagiria aurkeztea.

3.– Dichos permisos se extinguirán:

c) Erregelamendu honetan xedatutakoaren araberako gaitasun-agiria izatea.

a) Por jubilación del o la titular.

3.– Gidari-baimen horiek iraungitzeko arrazoiak:

b) Por incapacidad o invalidez laboral permanente.

a) Titularraren erretiroa.

c) Cuando el permiso de conducción fuera retirado o no renovado.

b) Lanerako ezintasun edo baliaezintasun iraunkorra.

4.– La eficacia del permiso quedará suspendida temporalmente:

c) Gidabaimena kendu bazaio eta berritu ez badu.

a) En los supuestos en que tal suspensión se prevea en el régimen sancionador regulado en la Ley.

4.– Gidari-baimena honako kasu hauetan eten ahal izango da aldi baterako:

b) Cuando fuera temporalmente suspendido el permiso de conducción.

CAPÍTULO III
CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

a) Legeak ezarritako zigor-araubideak hala agintzen duen kasuetan.

Artículo 36.– Desempeño de la actividad y requisitos para su ejercicio.

b) Gidabaimena aldi baterako eteten zaionean.

1.– La licencia o autorización de vehículos de turismo habilita a su titular a prestar los servicios referidos en el presente Reglamento, en los términos establecidos en el mismo y en la Ley.

III. KAPITULUA
ZERBITZUA EMATEKO BALDINTZAK

36. artikulua.– Jarduera eta horretarako baldintzak.

2.– El vehículo podrá estar en situación de servicio o de fuera de servicio.

1.– Kotxearen lizentzia edo baimenak Erregelamendu honetan araututako zerbitzuak emateko habilitatzen du titularra, beti ere Erregelamendu honetan eta Legean ezarritako moduan.

Estará en situación de servicio cuando se halle prestando el mismo, en cuyo caso estará en situación de ocupado, o bien en situación de prestarlo, en cuyo caso estará en situación de libre.

2.– Ibilgailua zerbitzua edo zerbitzuz kanpo egon ahal izango da.

Estará en situación de fuera de servicio en los restantes casos.

Zerbitzuan dagoela esango da, zerbitzua ematen ari denean (hortaz, ibilgailua hartuta egongo da) edo zerbitzua emateko moduan dagoenean (libre egongo da).

3.– Las personas que obtengan licencias o autorizaciones de vehículos de turismo deberán iniciar el ejercicio de la actividad de prestación de servicios de transporte con los vehículos afectos a dichas licencias en el plazo máximo de sesenta días naturales contados desde la fecha de notificación de la concesión de las mismas, salvo que se acrediten razones justificadas y por escrito ante los órganos competentes señalados en el artículo 3 de la Ley.

Gainetiko kasuetan zerbitzutik kanpo dagoela esango da.

4.– El Ayuntamiento o la Diputación Foral, a petición del interesado o interesada, podrá ampliar por períodos máximos de sesenta días el plazo anterior cuando se acrediten razones justificadas. En todo caso, sólo se autorizarán un máximo de dos prórrogas.

3.– Bidaiariak kotxez garraiatzeko lizentzia edo baimenak lortzen dituzten pertsonek lizentzia edo baimen horiekin lotutako ibilgailuekin garraio-zerbitzua ematen hasteko, behin lizentzia edo baimena eman zaiela jakinarazten zaienetik, gehienez ere, hirurogei egun naturaleko epea izango dute, Legearen 3. artikuluan ezarritako organo eskudunei behar bezalako arrazoiak idatziz aurkeztu ezean.

Artículo 37.– Dedicación a la actividad.

4.– Udalak edo foru aldundiak, interesdunak hala eskatzen badu eta horretarako arrazoi nahikoa badu, aipatu hirurogei eguneko epe hori luzatzeko aukera izango du. Nolanahi ere, gehienez ere bi luzapen baimenduko dira.

1.– El titular de vehículos de turismo deberá ejercer esta actividad de forma personal y en régimen de plena y exclusiva dedicación. Este último requisito, es decir, la plena y exclusiva dedicación, es exigible únicamente en aquellos municipios cuya población sea mayor de 5.000 habitantes. Para excepcionar este requisito en dichos municipios será necesario informe favorable de la Comisión del Taxi del Territorio Histórico correspondiente, a solicitud del Ayuntamiento correspondiente, en el que se tendrán en cuenta las circunstancias socio-económicas de la zona.

37. artikulua.– Dedikazioa.

2.– Sin embargo, en los supuestos excepcionales de fallecimiento, invalidez del titular, incapacidad laboral transitoria y demás situaciones sobrevenidas debidamente acreditadas que impidan la prestación personal del servicio, podrá explotarse la licencia mediante la contratación de un conductor o conductora asalariado o asalariada, no pudiendo cada licencia tener adscrito más que un solo conductor.

1.-Kotxeen titularrak berak eman beharko du garraio-zerbitzua, eta erabateko dedikazio esklusiboa eskaini beharko dio jardun horri. Baina azken eskakizun hori, hau da, erabateko dedikazio esklusiboa eskaintzekoa, 5.000 bizilagun baino gehiagoko herrietan soilik exijitu ahal izango da. Beraz, 5.000 bizilagun baino gehiagoko herrietan salbuespen hori lortzeko, ezinbestekoa izango da kasuan kasuko udalak eskatuta, dagokion taxi-batzordeak aldeko txostena ematea. Horretarako taxi-batzordeak inguruko egoera sozio-ekonomikoa izango du kontuan.

De conformidad con lo previsto en el párrafo anterior, en ningún caso podrá prestarse el servicio mediante asalariado o asalariada cuando el o la titular se haya jubilado.

2.– Hala ere, salbuespen gisa, titularra hilez gero, edo lanerako ezintasun edo baliaezintasun iragankorreko egoeraren bat edo zerbitzua titularrak berak ematea eragozten dion ustekabeko beste egoeraren bat gertatuz gero, soldatapeko gidari bat kontratatuta ustiatu ahal izango da lizentzia; baina lizentzia bakoitzak ezin izango du gidari bat baino gehiago eduki atxikita.

3.– Los conductores o conductoras asalariados o asalariadas, deberán acreditar ante el correspondiente Ayuntamiento, con carácter previo al inicio de la actividad, su contratación por el titular de la licencia, y su ingreso en el Régimen de trabajadores o trabajadoras de la Seguridad Social que corresponda a jornada completa, salvo que no esté sujeto a exclusividad. Igualmente deberán acreditar la posesión del certificado de aptitud y del permiso de conductor o conductora regulados en los artículos 34 y 35 del presente Reglamento.

Aurreko paragrafoan aurreikusitakoari jarraikiz, ez da inolaz ere onartuko titularra erretiratzen denean zerbitzua soldatapeko gidari batek ematea.

Artículo 38.– Contratación del servicio.

3.– Soldatapeko gidariak, jardunean hasi aurretik kasuan kasuko udalean egiaztatu beharko du lizentziaren titularrak kontratatu egin duela, eta Gizarte Segurantzan lanaldi osorako langileen araubidean dagoela izena emanda, esklusibitatea bete behar ez badu behintzat. Gainera, Erregelamendu honen 34. eta 35. artikuluetan araututako gaitasun-agiria eta gidariaren baimena duela egiaztatu beharko du.

1.– Los servicios de transporte público urbano e interurbano en vehículos de turismo se deberán prestar, con carácter general, mediante la contratación de la capacidad total del vehículo, sin perjuicio de lo establecido para el supuesto de transporte por plaza.

38. artikulua.– Zerbitzua kontratatzea.

Artículo 39.– Servicios Complementarios.

1.– Bidaiariak herri barruan eta herriz kanpo kotxez garraiatzeko zerbitzuak ibilgailua oso-osorik kontratatuta egingo dira, jarlekuka eskaintzen den garraioa ezertan galarazi gabe.

1.– Los servicios de transporte público urbano e interurbano en vehículos de turismo se prestarán ordinariamente a las personas con sus equipajes.

39. artikulua.– Zerbitzu osagarriak.

2.– En este sentido, los conductores o conductoras de vehículos de turismo deberán permitir que los viajeros o viajeras lleven en el coche maletas u otros bultos de equipaje, siempre que quepan en el portamaletas del vehículo, no lo deterioren y no infrinjan con ello reglamentos o disposiciones en vigor.

1.– Herri barruan eta herriz kanpo kotxez egiteko garraio-zerbitzuak pertsonak eta horien ekipajeak garraiatzeko izango dira, eskuarki.

3.– Sin embargo, excepcionalmente y en atención a las circunstancias socio-económicas y de población de los municipios donde vayan a prestarse los servicios y, siempre que no afecte a la debida prestación del servicio de transporte de viajeros, podrá realizarse el transporte de encargos, cuando lo concierten expresamente entre el titular y el usuario o usuaria. Dicho transporte de encargos sólo podrá ser solicitado por un único o única contratante y deberá tener un único punto de origen y destino, no pudiéndose compartir el servicio de transporte de encargo con el transporte de viajeros. El citado transporte se realizará con sujeción a las tarifas prescritas para los servicios de transporte urbano e interurbano en vehículos de turismo.

2.– Horrela bada, ibilgailuen gidariek bidaiariek maletak edo eta ekipaje gisako fardelak ibilgailuan eramatea onartu beharko dute, beti ere maleteroan kabitzen badira, hura hondatzen ez badute, eta horrekin indarrean dauden erregelamendu eta xedapenak hausten ez badituzte.

Artículo 40.– Paradas.

3.– Nolanahi ere, zerbitzuak eman behar diren herrien egoera sozio-ekonomikoaren eta bizilagunen egoeraren arabera, garraio-mota hau enkarguak egiteko ere baliatua ahal izango da, titularrak eta erabiltzaileak berariaz adosten badute, eta bidaiarien garraio-zerbitzua behar bezala eskaintzea oztopatzen ez badu. Enkarguak garraiatzeko zerbitzua pertsona bakar batek kontratatu ahal izango du; zerbitzuak abiapuntu eta helmuga bakarra izango du, eta bidaiariak eta enkarguak ezin izango dira batera garraiatu. Garraio mota hori egiteko herri barruan eta herriz kanpo kotxez egiten diren garraio-zerbitzuentzat ezarritako tarifak bete beharko dira.

Los Ayuntamientos, oídas las asociaciones representativas del sector de vehículos de turismo con implantación en su territorio, podrán determinar los lugares de "paradas" en los que los vehículos podrán estacionarse a la espera de pasajeros, así como de establecer, en su caso, los vehículos concretos o el número máximo de vehículos que pueden concurrir a cada parada, la forma en que deben de estacionarse y el orden de tomar viajeros, lo cual excepcionará la libertad de contratación.

40. artikulua.– Geralekuak.

Artículo 41.– Horarios y calendarios de la prestación del servicio.

Udalek, ibilgailuetan egiten den garraio-arloan ordezkaritza duten lurralde horretako elkarteei entzun ondoren, ibilgailuak bidaiari-zain itxaroteko geralekuak non ipini erabaki ahal izango dute. Horrekin batera, geraleku bakoitzean zehazki zein ibilgailu edo gehienez ere zenbat gera daitezkeen arautuko dute, baita zein eratan aparkatu behar duten eta bidaiariak zein hurrenkeratan hartu behar dituzten; horrela, ez da aukerarik izango ibilgailua askatasun osoz kontratatzeko.

1.– Para la debida coordinación del servicio, los Ayuntamientos podrán regular en su término municipal, con sujeción a la legislación laboral y de seguridad social aplicables y oídas las asociaciones representativas del sector de vehículos de turismo con implantación en su territorio, el régimen de horarios, calendarios, descansos y vacaciones anuales de los titulares de las licencias, procurando que exista continuidad en la prestación de aquel.

41. artikulua.– Zerbitzua emateko ordutegiak eta egutegiak.

2.– Las ordenanzas municipales podrán asimismo regular, oídas las asociaciones arriba señaladas, los períodos en que los o las titulares de las licencias hayan de interrumpir la prestación de los servicios por razones de ordenación del mismo.

1.– Zerbitzua ondo koordinatu ahal izateko eta zerbitzu jarraitua eskaintzeko, udalek, bakoitzak bere udalerrian, lizentzien titularren ordutegi, egutegi, atseden eta urteko oporren araubidea finkatu ahal izango dute, lan arloko eta gizarte segurantzako legeak errespetatuz eta lurralde horretan ordezkaritza duten taxi arloko elkarteen iritzia entzun ondoren.

3.– Las Diputaciones forales podrán regular para su territorio respectivo los extremos señalados en los párrafos anteriores para su aplicación a los servicios de carácter exclusivamente interurbanos.

2.– Udal-ordenantzen bidez, goian aipatutako elkarteei entzun ondoren, zerbitzua antolatu ahal izateko lizentzien titularrek zerbitzua zenbat denborarako eten behar duten arautuko da.

Artículo 42.– Documentación a bordo del vehículo.

3.– Foru aldundiek ere, aurreko paragrafoetan aipatutako alderdiak arautu ahal izango dituzte, herriz kanpoko garraio zerbitzuetan betetzeko.

1.– Durante la prestación de los servicios, el conductor o conductora de vehículo de turismo deberá portar en el interior del vehículo, y mantener a disposición de los usuarios y usuarias y de los agentes de la autoridad, además de la documentación general que se exige a todo conductor de vehículos, la documentación siguiente:

42. artikulua.– Ibilgailuan eraman beharreko agiriak.

a) Licencia de vehículo de turismo referida al o la titular del vehículo, y, en su caso, autorización para el transporte público de viajeros interurbano.

1.– Zerbitzua ematen duten bitartean, erabiltzaileek nahiz agintaritza-agenteek ikusi nahi badute ere, gidariek ibilgailuan bertan ibilgailuen gidari guztiei eskatzen zaizkien agiriez aparte, honakook eraman beharko dituzte:

b) Permiso para ejercer la profesión de conductor o conductora de vehículos de turismo del conductor del vehículo.

a) Ibilgailuaren titularraren izenean dagoen ibilgailuaren lizentzia edo, halakorik izanez gero, bidaiarien herriz kanpoko garraio publikorako baimena.

c) Planos y guías actualizados de los municipios comprendidos en el ámbito metropolitano y guía turística, y direcciones de casa de socorro, hospitales, clínicas, ambulatorios, comisarías de policía, bomberos y demás servicios de urgencia.

b) Ibilgailuak gidatzeko lanean aritzeko baimena, ibilgailuaren gidariaren izenean.

d) Talonario de recibos y facturas.

c) Herri inguruko plano eta gida turistiko eguneratuak, eta sorostetxe, ospitale, klinika, anbulatorio, komisaria, suhiltzaile eta larrialdietako bestelako zerbitzuen helbideak.

e) Información a la vista relativa a las tarifas vigentes.

d) Ordainagirien eta fakturen taloitegia.

f) Indicación del número de plazas del vehículo.

e) Indarrean dauden tarifei buruzko informazioa, agerian.

g) La póliza de seguros.

f) Ibilgailuak zenbat jarleku dituen adierazten duen oharra.

h) Las normas vigentes, entre las que se encontrarán como mínimo la Ley, el presente Reglamento y las ordenanzas municipales reguladoras del servicio.

g) Aseguru-poliza.

i) El Boletín de Control Metrológico del Taxímetro y el certificado emitido por la Estación de Inspección Técnica de Vehículos de la última verificación efectuada.

h) Indarrean dauden arauak; horien artean, gutxienez, Legea, Erregelamendu hau eta zerbitzua arautzen duten udal-ordenantzak.

j) La etiqueta de Control Metrológico con el plazo de validez de la verificación, expuesta en un lugar visible al público.

i) Taximetroaren kontrol metrologikoko buletina eta egindako azken egiaztapenari buruzko Ibilgailuen Azterketa Teknikoko Aztertokiaren ziurtagiria.

k) Las hojas de reclamaciones, con las características que se detallan en el apartado siguiente.

j) Kontrol metrologikoaren etiketa, egiaztapenaren balio-epearekin, jendeak erraz ikusteko moduan jarrita.

2.– Las hojas de reclamaciones deberán consistir en impresos con tres copias autocalcables: una para la Administración, otra para el transportista y una tercera para el usuario o usuaria. Los referidos impresos se acomodarán en cuanto a su contenido al modelo oficial que se facilitará por la Administración competente. Una vez formulada la reclamación por el usuario, el titular del servicio deberá remitir al órgano competente en el plazo de 30 días la copia correspondiente.

k) Erreklamazio-orriak. Xehetasunak hurrengo atalean azalduko dira.

3.– En la prestación de servicios especializados, deberá llevarse a bordo, además de los documentos señalados en el apartado 1 de este artículo, el permiso que habilita a su titular para la prestación de servicios especializados.

2.– Erreklamazio-orriak hiru aleko kalkoz osaturiko inprimakiak izango dira: ale bat administrazioarentzat, bigarrena garraiolariarentzat eta hirugarrena erabiltzailearentzat. Inprimaki horien edukia administrazio eskudunak erraztuko duen eredu ofizialera egokitu beharko da. Behin erabiltzaileak erreklamazioa egindakoan, zerbitzuaren titularrak 30 eguneko epea izango du organo eskudunari erreklamazioaren kopia bat bidaltzeko.

Artículo 43.– Prestación del servicio.

3.– Zerbitzu berezituetan, artikulu honetako 1. paragrafoan adierazitako agiriez gain, titularra zerbitzu bereziak emateko gaitzen duen baimena eraman beharko da ibilgailuan.

1.– El transportista no podrá negarse a prestar el servicio requerido por el usuario o usuaria, siempre que la solicitud del mismo se acomode a las obligaciones previstas en el artículo 4 de la Ley para los usuarios o usuarias.

43. artikulua.– Zerbitzua ematea.

2.– El transportista no podrá transportar un número de viajeros o viajeras superior al de las plazas autorizadas en la licencia o autorización.

1.– Garraiolariak ezin izango dio uko egin erabiltzaileak eskatzen dion zerbitzua emateari, zerbitzu hori Legearen 4. artikuluak erabiltzaileentzat ezarritakoarekin bat badator.

3.– El transportista se negará a la prestación del servicio cuando éste sea demandado para fines ilícitos, así como cuando concurran circunstancias de riesgo para la seguridad o integridad física de los viajeros o viajeras, del conductor o conductora o de otras personas o para la integridad del vehículo.

2.– Garraiolariak ezin izango du lizentzia edo baimenean baimenduriko jarleku baino bidaiari gehiago eraman.

En caso de negativa del transportista a la prestación del servicio, vendrá obligado a expresar al usuario o usuaria la causa de este hecho por escrito, si así se le demanda.

3.– Garraiolariak zerbitzua emateari uko egingo dio, baldin eta zerbitzua legez kanpoko zerbaitetarako bada, edo arriskua badu bidaiarien, gidariaren edo beste batzuen segurtasun edo osasunerako edo ibilgailuak kalteak izateko.

4.– El transportista deberá observar el máximo cuidado para el mejor cumplimiento del régimen de prestación de los servicios, y el conductor o conductora observará un comportamiento correcto con los usuarios o usuarias.

Garraiolariak zerbitzua emateari uko egiten badio, zerbitzua ez emateko arrazoia idatziz azaldu beharko dio erabiltzaileari, hark hala eskatuz gero.

Artículo 44.– Puesta en marcha del taxímetro.

4.– Garraiolariak ahalik eta arreta handiena jarri beharko du zerbitzuak emateko araubidea ondo betetzeko, eta gidariak gizalegez jokatu beharko du erabiltzaileekin.

1.– El aparato taxímetro entrará en funcionamiento al bajar la bandera o elemento electrónico que lo sustituya, en el momento de acceso del usuario o usuaria al vehículo.

44. artikulua.– Taximetroa martxan jartzea.

2.– No obstante, en los supuestos de contratación telefónica y contratación anticipada del vehículo, el taxímetro se pondrá en funcionamiento al entrar en la zona correspondiente al punto de recogida del usuario o usuaria, salvo que dicho punto corresponda a una de las paradas fijadas por el Ayuntamiento. Los Ayuntamientos determinarán las zonas en que se divide su término municipal, no pudiendo haber una separación mayor de 400 metros entre el inicio de una zona y cualquier punto de recogida incluido en la misma a través del itinerario más directo.

1.– Taximetroa, erabiltzailea ibilgailuan sartu, eta bandera edo haren ordezko elementu elektronikoa jaitsitakoan, jarriko da martxan.

3.– Al llegar al lugar del destino, el conductor o conductora deberá poner el contador en punto muerto, y cumplido este requisito indicará al pasajero o pasajera el importe del servicio; en caso de que le sea requerido, entregará al pasajero o pasajera el recibo correspondiente al viaje realizado.

2.– Nolanahi ere, ibilgailuaren zerbitzua telefonoz eskatutakoan edo-eta aurrez kontratatutakoan, taximetroa erabiltzailea hartu beharreko taxi-eremura sartzen denean jarriko da martxan, leku hori udalak ezarritako geraleku bat izan ezik. Udalek udalerria taxi-eremutan zatituko dute, eta taxi-eremu baten hasieratik eremu horren barruan bidaiariak jasotzeko edozein tokitara, ibilbiderik motzena hartuta, gehienez ere 400 m-ko aldea egongo da, ez gehiago.

Artículo 45.– Itinerario del servicio.

3.– Helmugara iritsitakoan, taximetroa gelditu egin beharko du gidariak, eta hala egindakoan, zerbitzuaren prezioa zenbatekoa den esango dio bidaiariari; bidaiariak eskatuz gero, egindako bidaiaren ordainagiria ere eman beharko dio.

1.– Los conductores o conductoras de los vehículos deben seguir el itinerario más directo, a menos que el viajero exprese su voluntad de utilizar otro.

45. artikulua.– Zerbitzuaren ibilbidea.

2.– No obstante, en aquellos casos en los que, por causa no imputable al conductor o conductora (interrupción del tráfico por ejecución de obras u otras causas) no sea posible o conveniente seguir el itinerario más corto, podrá el conductor o conductora elegir otro alternativo, informando al usuario o usuaria de este hecho y sus motivos.

1.– Ibilgailuen gidariek biderik motzena hartu behar dute, bidaiariak beste ibilbide bat egin nahi duela adierazi ezean, behintzat.

Artículo 46.– Publicidad.

2.– Edonola ere, gidariaren esku ez dagoen arrazoiren batengatik (trafikoa obra edo bestelakoengatik etenda dagoelako), biderik motzena hartzea ezinezkoa bada, edo komeni ez bada, gidariak beste bide bat aukeratu ahal izango du, erabiltzaileari bide horren eta arrazoien berri emanda.

1.– El Ayuntamiento regulará el procedimiento para el otorgamiento de la autorización para contratar la publicidad, aprobando la forma y contenido de la misma, previo informe de la Comisión del Taxi.

46. artikulua.– Publizitatea.

2.– Obtenida la previa autorización, los o las titulares de las licencias y autorizaciones de vehículos de turismo, podrán contratar y mostrar anuncios publicitarios, tanto en el interior como en el exterior del vehículo, siempre que se conserve la estética de éste, no impidan la visibilidad, no genere peligro, y el contenido publicitario se atenga a la Ley General de Publicidad y no atente a la imagen del sector.

1.– Udalak publizitatea kontratatzeko baimena emateko prozedura arautuko du, eta taxi-batzordearen txostena jaso ondoren, publizitate hori egiteko era eta edukia onartuko ditu.

3.– La publicidad en los vehículos referidos exclusivamente a autorizaciones de ámbito interurbano se regulará por la respectiva Diputación Foral, previo informe de la Comisión del Taxi.

2.– Baimena lortutakoan, ibilgailuen lizentzia eta baimenen titularrek iragarkiak kontratatu eta erakutsi ahal izango dituzte, bai ibilgailuaren barruan, bai kanpoko aldean, honako baldintza hauekin: ibilgailuaren estetika mantentzea, ikuspena ez galaraztea, arriskurik ez sortzea, iragarkiaren edukiak Publizitatearen Lege Orokorrean ezarritakoa betetzea eta taxi-arloaren irudia ez itsustea.

Artículo 47.– Abandono transitorio del vehículo.

3.– Herriz kanpoko garraiorako baimena soilik duten ibilgailuetako publizitatea kasuak kasuko foru aldundiak arautuko du, taxi-batzordearen txostena jaso ondoren.

Cuando los viajeros o viajeras abandonen transitoriamente el vehículo y los conductores o conductoras deban esperar el regreso de aquellos o aquellas, podrán recabar de los mismos o mismas a título de garantía y contra recibo, el importe del recorrido efectuado más media hora de espera en zona urbana y una en descampado, agotada la cual podrán considerarse desvinculados del servicio.

47. artikulua.– Ibilgailua aldi baterako uztea.

Artículo 48.– Espera a los viajeros o viajeras.

Bidaiariak ibilgailua aldi baterako utzi beharrean gertatzen badira, eta gidariek haiek itzuli arte itxaron behar badute, berme bat eskatu ahal izango dute; berme hori honela kalkulatuko da: ordura arte egindako bidearen ordaina, gehi hirigunean ordu erdiz eta hiritik at ordu betez itxaroteagatik dagokiona. Berme horren truke ordainagiri bat eman beharko zaio bidaiariari, eta berme horren balioa agortutakoan, zerbitzua amaitutzat jo ahal izango da.

Cuando el conductor o conductora sea requerido para esperar a los viajeros en lugares en que el estacionamiento sea de duración limitada o no esté permitido el estacionamiento, podrá reclamar de éstos el importe del servicio efectuado, sin obligación por su parte de continuar la prestación del mismo.

48. artikulua.– Bidaiariei itxarotea.

Artículo 49.– Cambio de moneda.

Bidaiariak, aparkatzeko denbora mugatua dagoen edo aparkatzea debekaturik dagoen lekuren batean itxaroteko eskatzen badio gidariari, horrek ordura arteko zerbitzua ordaintzeko eskatu ahal izango dio erabiltzaileari, eta ez du derrigor zerbitzua ematen jarraitu beharrik izango.

1.– Los conductores o conductoras de vehículos de turismo están obligados a proporcionar al usuario o usuaria cambio de moneda metálica o billetes hasta la cantidad de 50 euros. Si no dispusieren de este cambio, el conductor o conductora abandonará el vehículo para proveerse de él, procediendo a parar el taxímetro.

49. artikulua.– Moneta-trukea.

2.– La referida cantidad podrá modificarse por Orden del Consejero de Transportes y Obras Públicas del Gobierno Vasco.

1.– Ibilgailuen gidariak 50 euro arteko txanpon edo billeteak itzultzera behartuta daude. Eta kanbiorik ez badute, taximetroa gelditu eta ibilgailutik irten beharko dute itzultzeko behar dutena eskuratzeko.

Artículo 50.– Accidentes y averías.

2.– Diru kopuru hori Eusko Jaurlaritzako Garraio eta Herri Lan sailburuaren agindu bidez aldatu ahal izango da.

En caso de accidentes o avería que haga imposible la continuación del servicio, el viajero o viajera, que podrá solicitar su comprobación a los agentes de la autoridad, deberá abonar la cantidad que marque el taxímetro en el momento de la avería o accidente descontando el importe del mínimo de percepción. El conductor o conductora deberá solicitar y poner a disposición del usuario o usuaria otro vehículo de turismo, empezando a contar la nueva tarifa desde el momento de acceso del usuario o usuaria al nuevo vehículo.

50. artikulua.– Istripuak eta matxurak.

Artículo 51.– Especialización de servicios.

Zerbitzua jarraitzea ezinezko egiten duen istripu edo matxurarik gertatuz gero, momentu horretan taximetroak adierazten duena ordaindu beharko du, baina gutxieneko prezioa kenduta. Bidaiariak eskubidea izango du agente batek zerbitzua jarraitzeko ezintasuna egiazta dezan eskatzeko. Gainera, gidariak beste ibilgailu bat eskatu eta erabiltzailearen zerbitzura jarriko du, eta tarifa berria beste ibilgailu horretan sartzen den unetik aurrera hasiko da kontatzen.

1.– Se entiende por servicios especializados aquellos que requieran vehículos y/o conductores con requisitos diferentes a los ordinarios, o características especiales del propio servicio.

51. artikulua.– Zerbitzu berezituak.

2.– Se considerarán servicios especializados:

1.– Ohiko ibilgailu edo-eta gidariez bestelakoak eskatzen dituzten zerbitzuak edo-eta ezaugarri bereziak dituztenak joko dira zerbitzu berezitutzat.

a) Servicios de arrendamiento especial de vehículos con conductor.

2.– Hauek dira zerbitzu berezituak:

b) Servicios de transporte regular de uso especial en vehículos de turismo.

a) Ibilgailu eta gidarien errentamendu-zerbitzu bereziak.

c) Servicios de transporte por plaza.

b) Kotxetan egiten diren garraio erregular erabilpen berezikoak.

d) Servicios de transporte en zonas de baja densidad de población o zonas rurales.

c) Jarlekuka eskaintzen diren garraio-zerbitzuak.

e) Todos aquellos servicios que, ya sea por las características especiales de los vehículos en atención a su mayor potencia, capacidad, dedicación, finalidad, y supuestos análogos, o ya sea porque los conductores tienen conocimientos acreditados superiores a los obligados e inherentes a los de su profesión y apropiados a la especialidad que les caracteriza, requieran vehículos y/o conductores con requisitos diferentes a los ordinarios.

d) Populazio-dentsitate baxuko inguruetan edo landa-eremuetan egiten diren garraio-zerbitzuak.

Artículo 52.– Régimen de los servicios de arrendamiento especial de vehículos con conductor.

e) Eskakizun bereziak bete behar dituzten ibilgailuekin edo-eta gidariekin egin beharreko zerbitzuak. Ibilgailuei dagokienean, ibilgailuaren potentzia, edukiera, dedikazioa, helburua eta antzekoei buruzko ezaugarri bereziak izango dituzte; eta gidariek, berriz, lanbiderako derrigorrezkoak eta berezkoak baino ezagupen maila handiagoa erakutsiko dute, beti ere lanbiderako egokiak diren arloetan.

1.– Para la realización de la actividad de arrendamiento especial de vehículos con conductor, será precisa la obtención para cada vehículo que se pretenda dedicar a la misma, de una autorización que habilite al efecto, expedida por la Diputación Foral, previo informe del correspondiente Ayuntamiento y de la Comisión del Taxi del Territorio Histórico que corresponda.

52. artikulua.– Ibilgailu eta gidarien errentamendu-zerbitzu berezien araubidea.

2.– Para obtener la presente autorización, es necesario ser adjudicatario de la licencia municipal y autorización autonómica que habilitan para prestar el servicio de transporte público urbano e interurbano de viajeros con vehículos de turismo, y deberán observarse los siguientes requisitos específicos:

1.– Ibilgailu eta gidarien errentamendu-zerbitzu berezia eskaintzeko, ezinbestekoa izango da horretan aritu behar duen ibilgailu bakoitzarentzat, horretarako gaitzen duen foru aldundiaren baimena izatea, aurretik kasuan kasuko udalaren eta lurralde historikoko taxi-batzordearen txostena jaso ondoren.

a) Disposición de un vehículo dedicado a la actividad de arrendamiento especial que reúna las características sobre cilindrada, longitud, altura, dimensiones, equipamiento interior, maletero, sistema de climatización y sistemas de comunicación que se fijen mediante Orden del Consejero de Transportes y Obras Públicas, o bien, disposición de un vehículo histórico que tenga los requisitos exigidos por la normativa vigente en esta materia.

2.– Baimen hori lortzeko, era berean, beharrezkoa da bidaiariak kotxez garraiatu ahal izateko herri barruko eta herriz kanpoko garraio publikorako udal-lizentzia eta autonomia mailako baimena izatea, eta, horietaz aparte, honako eskakizun berezi hauek ere bete beharko dira:

b) Disposición de, al menos, un local u oficina dedicado exclusivamente a la actividad de arrendamiento especial, abierto al público, previo cumplimiento de los requisitos legales sobre apertura de locales u oficinas.

a) Garraio eta Herri Lan sailburuaren agindu bidez ezarriko diren zilindrada, luzera, altuera, neurri, barruko ekipamendu, klimatizazio-sistema eta komunikazio-sistemei buruzko ezaugarriak izango dituen

El correspondiente Ayuntamiento podrá valorar las circunstancias concurrentes a la hora de emitir su informe sobre la procedencia del otorgamiento de las autorizaciones solicitadas, debiendo tenerse en cuenta la distinta naturaleza y el carácter diferenciado del arrendamiento especial de vehículos con conductor y de los servicios ordinarios de transporte en vehículos de turismo.

ibilgailu bat izatea errentamendu-zerbitzu berezian erabiltzeko; edo, bestela, indarrean dagoen legerian finkatutako eskakizunak betetzen dituen ibilgailu historiko bat izatea.

3.– Cuando el correspondiente Ayuntamiento y la Comisión del Taxi hayan emitido sus informes y se cumplan los requisitos a que se refiere el punto anterior, la Diputación Foral correspondiente otorgará la autorización solicitada, pudiendo únicamente denegarla si existe una desproporción manifiesta entre el número de autorizaciones de esta clase otorgadas en la zona en que esté situado el municipio de que se trate y los potenciales usuarios del mismo en dicha zona, o si se incumple alguno de los requisitos exigibles. El número de autorizaciones se podrá limitar cuando existan desajustes entre la oferta y la demanda de este tipo de servicios.

b) Errentamendu-zerbitzu berezirako soilik izango den lokal edo bulego bat izatea, jendearentzako irekia. Ireki aurretik, jakina, lokal eta bulegoak irekitzeko legez ezarritako baldintzak bete beharko dira.

La prestación del servicio especializado de arrendamiento

Kasuan kasuko udalak, eskaturiko baimenak ematea komeni denetz erabakitzeko txostena egitekoan, inguruabar guztiak baloratu ahal izango ditu, eta bereziki kontuan izan beharko ditu ibilgailua eta gidariaren errentamendu-zerbitzu bereziak eta kotxe bidezko garraio-zerbitzu arruntak desberdinak eta berezi beharreko zerbitzuak direla.

especial de vehículos con conductor será incompatible, dentro del ámbito de aplicación del presente Reglamento, con la prestación del servicio ordinario de transporte urbano e interurbano en automóviles de turismo.

3.– Kasuan kasuko udalak eta taxi-batzordeak txostenak egindakoan, eta aurreko atalean adierazitako eskakizunak betetzen direla ikusitakoan, foru aldundiak eskatutako baimena emango du. Eta ukatu, udalerri hori dagoen inguruan dauden mota horretako baimen kopuruaren artean eta bezero izan daitezkeenen kopuruaren artean izugarrizko desproportzioa ikusten denean edo exiji daitezkeen baldintzak betetzen ez direnean soilik ukatu ahal izango da. Zerbitzu mota horren eskaintzaren eta eskariaren artean halako desoreka bat dagonean posible izango da baimenen kopurua mugatzea.

4.– El servicio de arrendamiento especial de vehículos con conductor deberá contratarse previamente en las oficinas o locales del arrendador situados en el municipio en el que esté domiciliada la correspondiente autorización, debiendo llevarse a bordo del vehículo copia acreditativa del contrato. La contratación podrá hacerse bien personalmente o a través de cualquier sistema de comunicación tal como teléfono, fax, correo electrónico, internet u otro similar. En ningún caso podrán los correspondientes vehículos aguardar o circular por las vías públicas en busca de clientes, ni realizar la recogida de los que no hayan contratado previamente el servicio.

Erregelamendu honen aplikazio-eremuan, bateraezinak izango dira ibilgailu eta gidarien errentamendu-zerbitzu berezia ematea eta bidaiariak herri barruan eta herriz kanpo kotxetan garraiatzeko zerbitzu arruntak ematea.

Las autorizaciones de vehículos con conductor habilitarán para la realización de servicios tanto urbanos como interurbanos dentro del ámbito de aplicación del presente Reglamento, siempre que el vehículo haya sido previamente contratado de conformidad con lo dispuesto en el punto anterior.

4.– Ibilgailu eta gidarien errentamendu-zerbitzu berezia

5.– Los vehículos dedicados a la actividad de arrendamiento especial con conductor no podrán llevar signos externos identificativos, salvo, en su caso, la placa relativa a su condición de vehículos de servicio público.

aurrez kontratatu beharko da errentariak baimenean jasotako udalerri berean dituen lokal edo bulegoetan, eta kontratuaren kopia ibilgailu barruan eraman beharko da. Kontratazioa bulegoan bertan zuzenean nahiz edozein komunikazio-sistemaren bidez egin ahal izango da, hau da, telefono, telekopia, posta elektroniko, internet edo antzekoen bidez. Inola ere ez da onartuko ibilgailuak bide publikoetan bezero bila ibiltzea, ez eta aurrez zerbitzua kontratatu ez duenik hartzea.

Artículo 53.– Régimen de los servicios especializados.

Baimen mota honek, Erregelamendu honen aplikazio-eremuan, herri barruko nahiz herriz kanpoko zerbitzuak emateko habilitatuko du, beti ere ibilgailua lehendabizi aurreko atalean ezarritakoari jarraikiz kontratatu bada.

1.– Para la prestación los servicios especializados previstos en los apartados b), c), d) y e) del artículo 51 del presente reglamento, será necesaria la previa autorización especial, expedida por la Diputación Foral correspondiente, previo el informe del Ayuntamiento competente para el otorgamiento de la licencia y de la Comisión del Taxi del Territorio Histórico que corresponda.

5.– Errentamendu-zerbitzu berezietan aritu beharreko ibilgailuek ezin izango dute kanpoan inolako identifikazio-ikurrik eraman, eta, eramatekotan, zerbitzu publikoko ibilgailua dela adierazten duena.

2.– Dicha autorización sólo podrá otorgarse si el o la solicitante está en posesión de los títulos que habilitan la prestación del servicio de transporte público urbano e interurbano de viajeros realizados en vehículos de turismo, salvo los supuestos que se excepcionan en el apartado 2 del artículo 56.

53. artikulua.– Zerbitzu berezien araubidea.

3.– Las autorizaciones se otorgarán con el plazo de duración al que se refiera el correspondiente contrato con las entidades competentes o con los usuarios o usuarias, ajustándose a los requisitos que se prevean en el mismo.

1.– 51. artikuluko b), c), d) eta e) idatz-zatietan aurreikusitako zerbitzuak emateko, beharrezkoa izango da lehendabizi kasuan kasuko foru aldundiak baimen berezia ematea, lizentzia ematea dagokion udalak eta lurralde historiko horretako taxi-batzordeak txostena egin ondoren.

4.– La autorización de servicios especializados determinará las condiciones de prestación del servicio según lo previsto en el correspondiente contrato, estableciendo en especial la ruta o rutas a seguir, con expresión de los tráficos a realizar, los puntos de origen y destino y paradas.

2.– Eta baimena, bidaiariak herri barruan eta herriz kanpo kotxez garraiatzeko zerbitzu publikoa emateko habilitatzen duten tituluak dituztenei soilik emango zaie, 56. artikuluaren 2. paragrafoan jasotako kasuetan izan ezik.

Artículo 54.– Servicios de transporte regular de uso especial en vehículos de turismo

3.– Baimena, erakunde eskudunekin edo erabiltzaileekin sinatutako kontratuan jasotako eperako emango da, eta kontratu horretan aurreikusitako eskakizunetara egokitu beharko da.

1.– Los servicios de transporte regular de uso especial en vehículos de turismo sólo podrán autorizarse por la Administración cuando los grupos homogéneos y específicos de usuarios o usuarias a los que vayan a servir tengan un único centro concreto de actividad común, en el que el transporte tenga su origen o destino ó, aun existiendo varios centros de actividad en los que el transporte tenga su origen o destino, cuando por su carácter de establecimientos del mismo titular o de similar actividad, unido en su caso a la inmediata proximidad geográfica o a otras circunstancias concurrentes, quede en todo caso garantizado que van a servir a un grupo homogéneo y específico de usuarios o usuarias, cualitativamente diferentes de los de los servicios de uso general.

4.– Zerbitzu bereziturako baimenak, zerbitzua emateko baldintzak jaso beharko ditu, (kasuan kasuko kontratuan aurreikusitako baldintza berak), eta bereziki, egin beharreko ibilbide edo ibilbideak, zerbitzuak, abiaburu eta helmuga puntuak, eta geralekuak finkatuko ditu.

2.– En los casos en que se realice transporte escolar o de menores, se deberán cumplir todos aquellos requisitos que con arreglo a las normas que regulan la seguridad de dichos transportes sean preceptivos.

54. artikulua.– Kotxetan egiten den garraio erregular erabilpen berezikoa.

Artículo 55.– Servicios de transporte por plaza.

1.– Administrazioak erabilpen bereziko garraio-zerbitzu erregularra kotxean egiteko baimena emango badu, ezinbestekoa izango da zerbitzua baliatu behar duten erabiltzaileen taldea homogeneoa eta berezia izatea eta talde osoak zerbitzua gune jakin batera joateko behar izatea. Bestela ere emango dira, baldin eta, abiaburuak edo helmugak leku desberdinetan izanda ere, establezimenduak titular berarenak badira, edo antzeko jarduerakoak badira, eta aldi berean, bata bestearengandik gertu badaude edo aldeko beste inguruabarren bat gertatzen bada; baina, beti ere, argi ikusi beharko da, erabiltzaile talde homogeneo eta berezi batek baliatu behar duela erabilpen orokorrekoekin alderatuz, kualitatiboki desberdina den zerbitzu hori.

Cuando se trate de transporte por plaza con pago individual, los términos en que se preste el servicio estarán establecidos por el contrato que al efecto se suscriba entre las Entidades competentes dependiendo del ámbito urbano o interurbano del servicio y el titular de vehículos de turismo.

2.– Eskola-garraioko edo adin txikikoen garraioko zerbitzuak ematen direnean, garraio horien segurtasuna erregulatzeko arauek agindutako baldintza guztiak bete beharko dira.

Artículo 56.– Servicios de transporte en zonas de baja densidad de población o zonas rurales.

55. artikulua.– Jarlekuka eskaintzen den garraio-zerbitzua.

1.– El transporte público de viajeros en automóviles de turismo en zonas de baja densidad de población o zonas rurales es aquel que, dada la peculiar distribución territorial de los núcleos de población en algunas zonas del País Vasco, tiene como objeto facilitar la comunicación entre las poblaciones dispersas entre sí y con las poblaciones donde existan enlaces con el transporte convencional, así como procurar la atención a colectivos con especiales dificultades de desplazamiento y la coordinación con otros servicios sociales. Las Diputaciones Forales determinarán en sus respectivos territorios, en base a criterios poblacionales y de distribución geográfica, aquellas zonas que se puedan calificar de baja densidad de población o zonas rurales.

Erabiltzen den jarleku bakoitzagatik ordaindu beharreko garraio-zerbitzuetarako baldintzak, (zerbitzuak hartzen duen eremuaren arabera) eskumena duten erakundeek eta ibilgailuaren titularrak horretarako sinatzen duten kontratuan jasoko dira.

2.– En las zonas de baja densidad de población y zonas rurales, en aquellos casos que no se preste o no interese la prestación de un servicio especializado a los o las titulares de licencias y autorizaciones de transporte público viajeros en automóviles de turismo, se podrá otorgar autorización a personas cuya actividad principal no sea la de transportista, sin exigirse en su caso el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Reglamento, salvo tener concertado seguro que cubra la responsabilidad civil por cuantos daños y perjuicios puedan causar a los usuarios o usuarias con ocasión del servicio de transporte que realicen. La autorización específica de servicio especializado únicamente podrá otorgarse para el ámbito territorial por el que estrictamente discurra el servicio.

CAPÍTULO IV
RÉGIMEN TARIFARIO.

56. artikulua.– Populazio-dentsitate baxuko inguruetan edo landa-eremuetan egiten diren garraio-zerbitzuak.

Artículo 57.– Tarifas de los servicios.

1.– Populazio-dentsitate baxuko inguruetan edo landa-eremuetan egiten diren garraio-zerbitzuen helburua honakoa da: Euskal Autonomia Erkidegoko zenbait ingurutan biztanle-guneak lurraldean barreiaturik daudenez, bata bestearengandik aldendurik dauden herriak elkarren artean hurbiltzea eta herri horiek garraio konbentzionala eskaintzen duten herriekin lotzea; bai eta, batetik bestera joateko zailtasun bereziak dituzten taldeei arreta eskaintzea eta beste gizarte-zerbitzu batzuekin koordinatzea. Foru aldundiek erabakiko dute bere lurraldeetan zein inguru jo populazio-dentsitate baxukotzat edo landa-eremutzat, eta horretarako bizilagunen kopurua eta banaketa geografikoa hartuko dituzte irizpidetzat.

1.– La prestación del servicio de vehículos de turismo estará sujeta a tarifa, la cual deberá ser revisada periódicamente y aprobada por la autoridad competente. En los recorridos urbanos, dicha tarifa será vinculante y obligatoria para los conductores o conductoras de vehículos de turismo y para los usuarios y usuarias. Se establecerá un régimen tarifario distinto para los recorridos interurbanos que, asimismo, será vinculante y obligatorio.

2.– Populazio-dentsitate baxuko inguruetan eta landa-eremuetan, zerbitzu bereziturik eskaintzen ez bada edo eta bidaiariak kotxez garraiatzeko lizentziak eta baimenak dituztenei zerbitzu hori ematea interesatzen ez bazaie, posible izango da, lanbidez garraiolaria ez den eta Erregelamendu honetan ezarritako eskakizun guztiak betetzen ez dituen norbaiti ematea horretarako baimena; derrigorrezko eskakizun bakarra, zerbitzuak irauten duen bitartean erabiltzaileek kalterik izanez gero, horiek ordainduko dituen erantzukizun zibileko aseguru bat egitea izango da. Zerbitzu berezitu horretarako baimena, zerbitzuak hartu behar duen eremu jakinerako soilik eman ahalko da.

2.– No obstante, podrá realizarse transportes interurbanos con precios pactados por debajo de la tarifa, lo cual exonerará de llevar en funcionamiento el aparato taxímetro, siempre y cuando exista constancia escrita del precio pactado y se lleve a bordo dicho documento durante la realización del servicio.

IV. KAPITULUA
TARIFEN ARAUBIDEA

57. artikulua.– Zerbitzuen tarifak.

Artículo 58.– Tarifas de los servicios de transporte por plaza.

1.– Kotxe bidez garraio-zerbitzua ematea tarifa bati lotuta egongo da, eta eskumena duen organoak aldiro errebisatu eta onartu beharko du tarifa hori. Herri barruko ibilbideetan, tarifa hori loteslea eta derrigorrezkoa izango da, bai gidarientzat, bai erabiltzaileentzat. Herriz kanpoko bidaietarako tarifa-araubide berezia zehaztuko da, eta era berean loteslea eta derrigorrezkoa izango da.

1.– Las autorizaciones para servicios especializados podrán establecer el pago del servicio por plaza.

2.– Hala eta guztiz ere, posible izango da herriz kanpoko garraioak tarifaren azpitik itundutako prezioekin egitea; kasu horretan ez da taximetroa piztu beharrik izango, baina itundutako prezioa idatziz jaso beharko da, eta agiri hori kotxean eraman beharko da zerbitzuak dirauen artean.

2.– El transporte será efectuado con la tarifa prevista en el contrato que le autoriza a realizar dicho servicio, la cual deberá ser en todo caso aprobada por la autoridad competente en materia de tarifas.

58. artikulua.– Jarlekuka eskaintzen diren garraio-zerbitzuen tarifak.

Artículo 59.– Tarifas de los servicios especiales.

1.– Zerbitzu berezituetarako baimenek garraio-zerbitzua jarlekuka ordaintzeko aukera finkatu ahal izango dute.

El transporte especializado que se efectúe al amparo de una licencia debe realizarse con la tarifa prescrita para los servicios especializados.

2.– Zerbitzu mota hori burutzeko baimena ematen duen kontratuan azaltzen den tarifapean egingo da garraioa, baina tarifen gainean eskumena duen organoak onartu beharko du lehendabizi.

Artículo 60.– Suplementos.

59. artikulua.– Zerbitzu berezien tarifak.

El conductor o conductora de vehículo de turismo, cualquiera que sea el tipo de servicio que se realice, no puede en ningún caso exigir al cliente, además del precio del servicio calculado conforme a las tarifas en vigor, ningún suplemento que no esté previsto en la vigente normativa, o amparado por la preceptiva autorización administrativa.

Lizentzia baten babespean burututako garraio berezituaren tarifa garraio berezituetarako aurreikusitakoa izango da.

Artículo 61.– Fijación de las tarifas.

60. artikulua.– Osagarriak.

1.– El Gobierno Vasco fijará las tarifas de transporte interurbano, previa audiencia de las Diputaciones Forales, de los Ayuntamientos, a través de la asociación de municipios más representativa del País Vasco, de los o las profesionales del sector y de los usuarios o usuarias. En cuanto al transporte urbano, será el Ayuntamiento respectivo el que las fijará, con sujeción a lo dispuesto en la legislación aplicable sobre control de precios.

Gidariak, burutu beharreko zerbitzua edozein motatakoa dela ere, ezin izango dio sekula indarrean dagoen araudian edo administrazioaren baimenean aurreikusten ez den gehigarririk eskatu bezeroari; indarrean dauden tarifen araberako prezioa soilik kobratu ahal izango du.

2.– Las tarifas deberán cubrir la totalidad de costes reales en condiciones normales de productividad y organización, y permitirán una adecuada amortización y un razonable beneficio empresarial, así como una correcta prestación del servicio o realización de la actividad.

61. artikulua.– Tarifak finkatzea.

3.– Cuando por razones de política económica el precio de los transportes estuviera incluido en alguna de las modalidades de intervención reguladas en la normativa general de precios, el órgano competente para fijar tarifas deberá someter el establecimiento o modificación de las mismas a los órganos competentes sobre control de precios.

1.– Herriz kanpoko garraiorako tarifak Eusko Jaurlaritzak finkatuko ditu, foru aldundiei, udalei (Euskal Autonomia Erkidegoan ordezkaritza handiena duen elkartearen bidez), arloko profesionalei eta erabiltzaileei entzun eta gero. Herri barruko garraioari dagokionean, udalak berak finkatuko ditu, prezioen kontrolari buruzko legeei men eginda.

Artículo 62.– Revisión de las tarifas.

2.– Tarifetan ekoizpen eta antolaketa egoera normal bateko benetako kostu guztiak sartu beharko dira: batetik, amortizazio egoki bat egiteko eta enpresarentzako arrazoizko mozkinak emateko, eta, bestetik, zerbitzua edo jarduera egoki burutu ahal izateko.

Las tarifas serán revisadas anualmente, teniéndose en cuenta las variaciones que hayan sufrido las partidas que integran la estructura de costes y que supongan alteración significativa del equilibrio económico del servicio o actividad.

CAPÍTULO V
INTERACCIÓN DE SERVICIOS

3.– Politika ekonomikoa dela-eta garraioaren prezioa ere prezioen arau orokorretan jasotako esku hartze modalitateren batean sartuta dagoenean, tarifen gainean eskumena duen organoak tarifa horiek ezarri edo aldatuko baditu, prezioak kontrolatzeko eskumena duten organoen onespena beharko du lehenengo.

Artículo 63.– Inicio de los transportes.

62. artikulua.– Tarifak berrikustea.

1.– Los servicios regulados en la Ley y en el presente Reglamento, a los que sea exigible la obtención de licencia municipal, deberán iniciarse en el término municipal a que corresponda la licencia. Los servicios de transporte exclusivamente interurbano se iniciarán en el lugar que se fije en la autorización correspondiente.

Tarifak urtero berrikusiko dira, eta horretarako kostuen egituraren osagaietan izandako gorabehera nabarmenak izango dira kontuan, hau da, zerbitzuaren eta jardunaren oreka ekonomikoan eragin nabaria izan duten gorabeherak.

2.– Se exceptúan, en su caso, los servicios realizados en áreas territoriales de prestación conjunta y zonas de régimen especial y aquellos otros en que exista contratación previa o hayan de cubrir zonas carentes de licencias o autorizaciones, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. Asimismo se exceptúan los servicios especializados que se ajustarán a lo dispuesto en la correspondiente autorización.

V. KAPITULUA
ZERBITZUEN INTERAKZIOA

63. artikulua.– Garraio-zerbitzuaren hasiera.

Artículo 64.– Áreas territoriales de prestación conjunta.

1.– Legearen eta Erregelamendu honen arabera udal-lizentzia behar duten zerbitzuak, lizentzia zein udalerritakoa den, udalerri horretan bertan hasi beharko dira. Herriz kanpoko garraiorako soilik diren baimenekin egiten diren zerbitzuak ere, kasuan kasuko baimenean ageri den udalerrian hasi beharko dira.

1.– Son áreas de prestación conjunta las que así se determinen por las respectivas Diputaciones Forales, bien de oficio, bien a instancia de los Ayuntamientos a que el área se refiera. En el supuesto de actuación de oficio, lo será con la anuencia de al menos el 50% de los Ayuntamientos afectados, que a su vez supongan el 75% de la población existente en el área.

2.– Salbuespen izango dira honako zerbitzuok: zerbitzu-eremu bateratuetan eta araubide bereziko eremuetan egitekoak; aurretiazko kontratazio bidez egitekoak; indarrean dagoen legeriari jarraikiz lizentzia edo baimenik ez den inguruetan egin beharrekoak; eta bestelako zerbitzu berezituak, horiek dagokien baimenean xedatutakoa bete beharko baitute.

2.– Las áreas territoriales de prestación conjunta se establecerán en las zonas en que exista interacción o influencia recíproca entre los servicios de varios municipios, de manera que la adecuada ordenación de los mismos trascienda el interés de cada uno de ellos.

64. artikulua.– Zerbitzu-eremu bateratuak.

3.– En las áreas territoriales de prestación conjunta el vehículo debidamente autorizado estará facultado para la prestación de cualquier servicio, ya tenga carácter urbano o interurbano, que se realice íntegramente dentro de dichas Áreas, incluso si excede o se inicia fuera del término del municipio en que esté residenciado el vehículo.

1.– Zerbitzu-eremu bateratuak kasuan kasuko foru-aldundiek mugatuko dituzte, bai beren kabuz, bai eremu horretako udalek hala eskatuta. Foru-aldundiek beren kabuz jarduten badute, ukitutako udalen % 50en onespena beharko dute gutxienez, eta, gainera, udal horiek eremuko bizilagunen % 75 hartu beharko dute.

4.– En el procedimiento de adjudicación de dichas autorizaciones deberán observarse los requisitos específicos establecidos para el otorgamiento de licencias municipales, siendo de aplicación las normas relativas a éstas en los servicios que se presten íntegramente dentro de dichas Áreas.

2.– Zerbitzu-eremu bateratuak hainbat udalerritako zerbitzuen artean interakzioa edo elkarrekiko eragina dagoenean ezarriko dira, hau da, zerbitzuen antolaketa egokiak udalerri bakoitzaren interesak gainditzen dituenean.

5.– Serán asimismo de aplicación las reglas previstas en cuanto al procedimiento para el otorgamiento simultáneo de licencias y autorizaciones.

3.– Zerbitzu-eremu bateratuetan, behar bezalako baimena duen ibilgailuak edonolako zerbitzuak egin ahal izango ditu, bai herri barrukoak, bai herriz kanpokoak. Kontua da zerbitzu-eremu horren barruan egitea, zerbitzua baimenean jasotako helbidearen udalerritik kanpo hasi edo bukatzen den kontuan izan gabe.

6.– La Diputación Foral podrá realizar, con sujeción a la normativa general, cuantas funciones de regulación y ordenación del servicio resulten necesarias en relación a dichas áreas.

4.– Baimen horiek esleitzeko prozeduran udal-lizentziak emateko ezarritako eskakizun guztiak bete beharko dira, eta erabat zerbitzu-eremu bateratuaren barruan ematen diren zerbitzuek udal-lizentziei aplikatu beharreko arauak bete beharko dituzte.

7.– Cuando el área territorial de prestación conjunta afecte a más de un Territorio Histórico, las funciones atribuidas en este artículo a las Diputaciones Forales serán ejercidas por el Gobierno Vasco, que podrá llevarlas a cabo por sí mismo o bien delegarlas en las Diputaciones Forales correspondientes.

5.– Lizentziak eta baimenak batera emateko prozeduran aurreikusitako arauak ere aplikatu beharko dira.

Artículo 65.– Zonas de régimen especial.

6.– Foru aldundiak, beharrezko jotzen badu, eremu horretako zerbitzua arautu eta antolatu ahal izango du, araudi orokorrari men eginda.

Cuando la existencia de puntos específicos, tales como puertos, aeropuertos, estaciones ferroviarias o de autobuses, centros hospitalarios, ferias, mercados y otros similares, o cuando por existir interacción de tráfico entre dos o más municipios, se genere un tráfico importante que afecte a varios Municipios, se deriven necesidades de transporte que no se encuentren suficientemente atendidas por personas titulares de autorizaciones y licencias correspondientes a Municipios en que dichos puntos están situados, las Diputaciones Forales respectivas podrán establecer, previo informe de los Ayuntamientos afectados, un régimen específico que incluya la posibilidad de que vehículos con licencia o residencia en otros Municipios realicen servicios con origen en los referidos puntos de generación de tráfico.

CAPÍTULO VI
RELACIONES INTERINSTITUCIONALES. LAS
COMISIONES DEL TAXI DE LOS TERRITORIOS HISTÓRICOS

7.– Zerbitzu-eremu bateratuak lurralde historiko bat baino gehiago ukitzen dituenean, artikulu honen arabera foru aldundiei agindutako eginkizunak Eusko Jaurlaritzak hartuko ditu, eta horrek zuzenean burutu ahal izango ditu edo kasuan kasuko foru aldundien esku utzi.

Artículo 66.– Relaciones Interinstitucionales.

65. artikulua.– Araubide bereziko eremuak.

A fin de garantizar la coherencia, colaboración y coordinación de las distintas Administraciones con competencias en los servicios a los que se refiere este Reglamento, se convocarán conferencias sobre las materias objeto de regulación. Su convocatoria se realizará por los órganos competentes en materia de transportes del Gobierno Vasco y como mínimo se celebrará una al año.

Portu, aireportu, trenbide edo autobus geltoki, ospitale, azoka edo antzekoen ondorioz, edo bi udalerri edo gehiagoren arteko trafiko-interakzioa dela-eta, trafiko handia sortzen bada udalerri batzuetatik besteetara, eta trafikoaren sorburu horiek dauden udalerrietako baimen eta lizentzien titularrak nahikoa ez badira eremu horietako eskariari behar bezala erantzuteko, orduan, foru aldundiek, ukitutako udalen txostena jaso eta gero, araubide berezia ezarri ahal izango dute, beste udalerri batzuetako ibilgailuek trafikoaren sorburu diren gune horietatik abiatuko diren zerbitzuak egiteko.

Artículo 67.– Comisiones del Taxi.

VI. KAPITULUA
ERAKUNDEEN ARTEKO HARREMANAK.
LURRALDE HISTORIKOETAKO TAXI
BATZORDEAK

66. artikulua.– Erakundeen arteko harremanak.

En cada Territorio Histórico de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la respectiva Diputación Foral creará una Comisión del Taxi, como órgano de consulta y asesoramiento de las diversas Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en el presente Reglamento.

Erregelamendu honetan arautzen diren zerbitzuen gainean eskumenak dituzten administrazioen arteko koherentzia, lankidetza eta koordinazioa bermatu ahal izateko, gaiaren inguruko konferentziak antolatuko dira. Deialdia Eusko Jaurlaritzaren barruan garraioen arloko eskumena duten organoek egingo dute, gutxienez urtean behin.

Artículo 68.– Composición.

67. artikulua.– Taxi-batzordeak.

La Comisión del Taxi de cada Territorio Histórico estará compuesta por dos representantes del Gobierno Vasco, dos representantes de la Diputación Foral, dos representantes de los Municipios, siendo uno de éstos el representante de la respectiva capital, dos representantes de los usuarios y usuarias y dos representantes del sector del transporte de viajeros en automóviles de turismo.

Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde historiko bakoitzean taxi-batzorde bana sortuko dute foru aldundiek, Erregelamendu honetan ezarritakoari jarraikiz, herri-administrazioen kontsulta eta aholku organo gisa jarduteko.

Artículo 69.– Competencias.

68. artikulua.– Batzordekideak.

1.– Sin perjuicio de otras competencias que por ley o reglamento le sean atribuidas, la Comisión del Taxi prestará asesoramiento al órgano administrativo correspondiente, con carácter preceptivo, mediante informe emitido al efecto, en los siguientes supuestos:

Lurralde historiko bakoitzeko taxi-batzordea osatzeko, Eusko Jaurlaritzak, foru aldundiak, udalek, erabiltzaileek eta bidaiarien kotxe bidezko garraio-arloak bina ordezkari izendatuko dituzte. Udalei dagokienean, bietako bat hiriburuaren ordezkaria izango da.

a) Número máximo de licencias o autorizaciones que deban existir para realizar servicios en cada municipio o zona de prestación del servicio.

69. artikulua.– Eskumenak.

b) Organización de los servicios especializados.

1.– Legez edo Erregelamenduz eman lekizkiokeen eskumenak gorabehera, taxi-batzordeak kasuan kasuko administrazio-organoari nahitaez aholkua eman beharko dio txosten bidez, ondoren zehaztuko diren kasu hauetan:

c) Creación de áreas territoriales de prestación conjunta y zonas de régimen especial.

a) Udalerri edo zerbitzuen lurralde-eremu bateratu bakoitzean gehienez ere zenbat lizentzia edo baimen izan behar diren zehazteko.

d) Forma y contenido de la publicidad en los vehículos.

b) Zerbitzu berezituak antolatzeko.

2.– Asimismo, asesorará a las Administraciones competentes y a los transportistas, trabajadores y usuarios y usuarias de cuantos extremos considere de interés en relación con las diferentes modalidades de prestación de los servicios, transmisión de licencias y obtención de los certificados de aptitud.

c) Zerbitzu-eremu bateratuak eta araubide bereziko eremuak sortzeko.

3.– Podrá también emitir informe sobre cualquier asunto de interés relativo a la materia del presente Reglamento o al desenvolvimiento de los distintos servicios.

d) Ibilgailuetako publizitatearen itxura eta edukia finkatzeko.

4.– Los informes de la Comisión del Taxi no serán vinculantes y serán evacuados en el plazo de un mes, pasado el cual se podrán proseguir las actuaciones.

2.– Gainera, zerbitzua emateko era desberdinei, lizentzien eskualdaketari edo gaitasun-agiriei buruz interesgarritzat jotzen dituen alderdien gaineko aholkuak emango dizkie eskumena duten administrazioei, garraiolariei, langileei eta erabiltzaileei.

Artículo 70.– Funcionamiento.

3.– Erregelamendu honen gaiaren inguruan edo zerbitzuak garatzeko interesgarri jotzen duen beste edozein alderdiri buruzko txostenak ere egin ahal izango ditu.

1.– La Diputación Foral correspondiente ejercerá la presidencia de la Comisión del Taxi de cada Territorio Histórico. La Comisión del Taxi contará con un Secretario que no podrá ser miembro de la misma y que pertenecerá al personal al servicio de la Diputación Foral correspondiente.

4.– Taxi-batzordearen txostenak ez dira lotesleak izango, eta hilabeteko epean egin beharko dira, hortik aurrera izapideekin aurrera egingo baita.

2.– En todo lo demás, la Comisión del Taxi se ajustará, en cuanto a su régimen de funcionamiento, a lo dispuesto para los órganos colegiados en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o por la normativa que la sustituya.

70. artikulua.– Funtzionamendua.

1.– Lurralde historiko bakoitzeko taxi-batzordearen lehendakaritza foru aldundiaren esku egongo da. Taxi batzordeak idazkari bat izango du. Idazkari hori ezin izango da batzordekideetako bat izan; kasuan kasuko foru aldundiaren zerbitzuko langile bat izango da.

2.– Gainontzean, taxi-batzordeak Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeak edo haren ordezko araudiak kide anitzeko organoentzat ezarritakoa bete beharko du, funtzionamenduari dagokionean.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común