Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

169. zk., 2002ko irailaren 6a, ostirala

N.º 169, viernes 6 de septiembre de 2002


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Arbitraje Batzordea
Comisión Arbitral
5016
5016

1/02 EBAZPENA, Ebazpen Batzordearena, Eusko Jaurlaritzaren maiatzaren 22ko 87/2001 Dekretuko zenbait artikulu direla-eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiek sustatutako eskumen-gatazka positiboari dagokionez, Gipuzkoako eta Arabako Foru Aldundiek jarritako jarduerak deuseztatzeko intzidenteari buruzkoa. Dekretu horrek Euskal Autonomia Erkidegoan Hiriarteko Trafikoa Kudeatzeko Sistema arautu zuen eta Euskadiko Trafikoa Kudeatzeko Zentroa sortu zuen.

RESOLUCIÓN n.º 1/02, adoptada por la Comisión Arbitral en el incidente de nulidad de actuaciones entablado por las Diputaciones Forales de Gipuzkoa y Araba en relación con el conflicto de competencia planteado por ambas, juntamente con la Diputación Foral de Bizkaia respecto de determinados artículos del Decreto del Gobierno Vasco 87/2001, de 22 de mayo, por el que se regula el sistema de gestión de tráfico interurbano en la Comunidad Autónoma de Euskadi y crea del Centro de Gestión de Tráfico de Euskadi.

Nik, M.ª Lourdes Ronda Araúzok, Ebazpen Batzordeko idazkari naizen aldetik, fede eta testigantza ematen dut Gipuzkoako eta Arabako Foru Aldundiek jarritako jarduerak deuseztatzeko intzidentearen gainean 1/02 Ebazpena hartu dela. Euskal Autonomia Erkidegoan Hiriarteko Trafikoa Kudeatzeko Sistema arautu zuen eta Euskadiko Trafikoa Kudeatzeko Zentroa sortu zuen Eusko Jaurlaritzaren maiatzaren 22ko 87/2001 Dekretuko zenbait artikulu direla-eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiek sustatutako eskumen-gatazka positiboari lotuta dago intzidentea. Hartutako ebazpenak hau dio hitzez hitz:

Mª Lourdes Ronda Araúzo, Secretaria de la Comisión Arbitral, doy fe y testimonio que en el incidente de nulidad de actuaciones entablado por las Diputaciones Forales de Gipuzkoa y Araba en relación con el conflicto de competencia planteado por ambas , juntamente con la Diputación Foral de Bizkaia respecto de determinados artículos del Decreto del Gobierno Vasco 87/2001, de 22 de mayo, por el que se regula el sistema de gestión de tráfico interurbano en la Comunidad Autónoma de Euskadi y crea del Centro de Gestión de Tráfico de Euskadi, se ha dictado la Resolución N.º1/02, del siguiente tenor literal:

Vitoria-Gasteizen, 2002ko uztailaren 2an, Ebazpen Batzordearen Osokoak, Manuel M.ª Zorrilla Ruiz lehendakariak eta Mario Fernández Pelaz, Edorta Cobreros Mendazona, Juan Ramón Guevara Saleta eta José Gabriel Mariscal Serrano batzordekideek osatuta dagoela, ebazpen hau hartu du:

«En Vitoria-Gasteiz a 2 de julio de 2002, el Pleno de la Comisión Arbitral formado por el Sr. Presidente D. Manuel Mª Zorrilla Ruiz y los Vocales D. Mario Fernández Pélaz, D. Edorta Cobreros Mendazona, D. Juan Ramón Guevara Saleta y D. José Gabriel Mariscal Serrano ha dictado la siguiente resolución:

Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiek sustatutako eskumen-gatazka positiboari dagokionez, Gipuzkoako eta Arabako Foru Aldundiek jarritako jarduerak deuseztatzeko intzidentean, Mario Fernández Pelaz batzordekidea izan da txostenlaria eta Ebazpen Batzordearen iritzia jakinarazi du. Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoan Hiriarteko Trafikoa Kudeatzeko Sistema arautu eta Euskadiko Trafikoa Kudeatzeko Zentroa sortu zuen Eusko Jaurlaritzaren maiatzaren 22ko 87/2001 Dekretuko zenbait artikulu direla-eta aurkeztu zen aipatu eskumen-gatazka.

En el incidente de nulidad de actuaciones entablado por las Diputaciones Forales de Gipuzkoa y Araba en relación con el conflicto de competencia planteado por ambas, juntamente con la Diputación Foral de Bizkaia respecto de determinados artículos del Decreto del Gobierno Vasco 87/2001, de 22 de mayo, por el que se regula el sistema de gestión de tráfico interurbano en la Comunidad Autónoma de Euskadi y se crea el Centro de Gestión de Tráfico de Euskadi, ha sido ponente el Vocal D. Mario Fernández Pelaz, quien expresa el parecer del Pleno de la Comisión.

AURREKARIAK:
ANTECEDENTES DE HECHO:

1.– 2002ko martxoaren 25ean, Arabako Foru Aldundiko Lege Aholkularitza Zerbitzuko legelari-buruak, Arabako Foru Aldundiaren ordez eta Diputatuen Kontseiluko martxoaren 12ko 157/02 Erabakia betez, idazki bat aurkeztu zion Ebazpen Batzordeari: jardueren deuseztapena deklaratzeko eskatu zion, Eusko Jaurlaritzaren maiatzaren 22ko 87/2001 Dekretuko zenbait artikulu direla-eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiek sustatutako eskumen-gatazka positiboari dagokionez (aipatu dekretuak Euskal Autonomia Erkidegoan Hiriarteko Trafikoa Kudeatzeko Sistema arautu zuen eta Euskadiko Trafikoa Kudeatzeko Zentroa sortu zuen).

1.– En fecha de 25 de marzo de 2002 por el Letrado- Jefe del Servicio de Asesoría Jurídica de la Diputación Foral de Araba, en representación de ésta y en ejecución del acuerdo 157/02, de 12 de marzo, del Consejo de Diputados se presenta escrito ante la Comisión Arbitral solicitando se declare la nulidad de actuaciones en el conflicto positivo de competencia promovido por la mencionada Diputación Foral, así como las de Gipuzkoa y Bizkaia contra determinados preceptos del Decreto 87/2001, de 22 de mayo del Gobierno Vasco por el que se regula el sistema de gestión de tráfico interurbano en la Comunidad Autónoma de Euskadi y crea el Centro de Gestión de Tráfico de Euskadi.

2.– 2002ko apirilaren 3an, Gipuzkoako Foru Aldundiko Zerbitzu Juridikoetako legelariak, Gipuzkoako Foru Aldundiaren ordez eta Diputatuen Kontseiluko otsailaren 26ko Erabakia betez, idazki bat aurkeztu zion Ebazpen Batzordeari: jardueren deuseztapena deklaratzeko eskatu zion, Eusko Jaurlaritzaren maiatzaren 22ko 87/2001 Dekretuko zenbait artikulu direla-eta aurkeztutako eskumen-gatazka positiboari dagokionez.

2.– Con fecha de 3 de abril de 2002, por el Letrado de los Servicios Jurídicos de la Diputación Foral de Gipuzkoa, en representación de la misma y en ejecución del acuerdo adoptado por el Consejo de Diputados de dicha Diputación Foral con fecha de 26 de febrero de 2002, se presenta escrito a la Comisión Arbitral solicitando la nulidad de actuaciones en el conflicto positivo de competencia planteado respecto de determinados preceptos del Decreto 87/2001, de 22 de mayo, del Gobierno Vasco antes mencionado.

3.– Apirilaren 5ean, Ebazpen Batzordeko lehendakariak aurreko bi idatz-zatietan aipatutako jardueren deuseztapena eskatzeko eskabide biak aurkeztutzat jo zituen erabaki batez.

3.– Con fecha de 5 de abril, por Acuerdo del Sr. Presidente de la Comisión Arbitral se acuerda tener por presentadas las dos solicitudes de nulidad de actuaciones mencionadas en los dos apartados anteriores.

4.– 2002ko ekainaren 20an, Ebazpen Batzordearen Osokoak auzia ebazteko bilera egin bat zuen.

4.– Con fecha de 20 de junio de 2002 se celebra Reunión de Enjuiciamiento del Pleno de la Comisión Arbitral.

ZUZENBIDEKO OINARRIAK:

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

1.– Arabako eta Gipuzkoako Foru Aldundiek aipatu auzian jarduerak deuseztatzeko eskatu dute, Eusko Jaurlaritzak onartutako maiatzaren 22ko 87/2001 Dekretuko zenbait agindu dela-eta Bizkaiko Foru Aldundiarekin batera aurkeztutako eskumen-gatazkaren barruan.

1.– Las Diputaciones Forales de Gipuzkoa y Araba -dentro del conflicto de competencia planteado por ambas, así como por la Diputación Foral de Bizkaia, respecto de determinados preceptos del Decreto 87/2001, de 22 de mayo aprobado por el Gobierno Vasco- han instado la nulidad de las actuaciones en el citado conflicto.

Ebazpen Batzordeko kide bat, Gipuzkoako Foru Aldundiak proposatutakoa zehazki, ez zen egon aipatu eskumen-gatazka ebazteko izandako Batzordean, ez baitzuen jarduera horren berri izan. Eta horretan oinarritzen da, hain zuzen, jarduerak deuseztatzeko eskabidea.

La solicitud de nulidad se fundamenta en el hecho de que uno de los miembros de esta Comisión Arbitral, en concreto el designado a propuesta de la Diputación Foral de Gipuzkoa, por no haber sido notificado acerca de la actividad de la Comisión que concluyó en la resolución del conflicto de competencia mencionado, estuvo ausente de la deliberación de la misma.

Aipatu ordezkaritzek uste dute Ebazpen Batzordea sortu zuen ekainaren 30eko 13/1994 Legearen 22.1 artikuluan agindutakoa bete gabe utzi dela, artikulu horren baitio erabakiak hartzerakoan kasuan kasuko organoaren kide guztiek egon beharko dutela. Eta hori Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 62. artikuluaren 1.e) idatz-zatian jasotzen den deuseztapen-kausa litzateke, kide anitzeko organoen nahia gauzatzeko beharrezko diren funtsezko erregelak jasotzen dituzten arauak guztiz urratu direlako.

La mencionadas representaciones consideran incumplido lo previsto en el artículo 22.1. de la Ley 13/1994, de 30 de junio, por la que se regula la Comisión Arbitral, en cuanto el mencionado precepto establece que, para la adopción de acuerdos, será necesaria la asistencia de todos los componentes del órgano de que se trate, lo que determinaría la presencia de la causa de nulidad prevista en el apartado 1.e) de l artículo 62 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por haberse infringido absolutamente las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.

2.– Lortu nahi den jardueren deuseztapena, azken baten, prozedura honetan aipatzen den eskumen-gatazka amaitu zuen ebazpena hartu zuen organoa gaizki eratzetik etorri da.

2.– La nulidad de actuaciones pretendida, en definitiva, deriva en una incorrecta formación del órgano que adoptó la resolución que puso fin al conflicto de competencia a que se refiere este procedimiento.

Ebazpen Batzordeak, eztabaidatutako gaia zehatz-mehatz aztertu aurretik, aurreko zenbakian aipatutako azaroaren 26ko 30/1992 Legearen aplikazioa erabat baztertu nahi du urgentziaz. Ebazpen Batzordea ez da organo administratibo bat, jurisdikzionala baizik; ondorioz, zalantzarik gabe baiezta daiteke aipatu legean aurreikusitakoa ez dela aplikatzekoa kasu honetan.

La Comisión Arbitral quiere con urgencia, antes de analizar pormenorizadamente la cuestión debatida, rechazar de modo pleno la aplicabilidad de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre citada en el número 1 anterior. La Comisión Arbitral no tiene la condición de órgano administrativo, sino jurisdiccional, por lo que resulta pacífica la afirmación de que en efecto no le es aplicable lo previsto en la aludida Ley.

3.– Auzi honetan jarduerak deuseztatzeko eskabidearen funtsa aurkeztutako eskabideetan adierazten da, alegia: Ebazpen Batzorderako Gipuzkoako Foru Aldundiak proposatutako kideari aipatu auzian egindako jardueren berri ez ematea; izan ere, kide horrek, jardueren berri ez izateagatik, ez du parte hartzerik izan ez egindako bileretan ez Ebazpen Batzordeak hartutako erabakietan.

3.– El hecho que pretende fundamentar la solicitud de nulidad de actuaciones en este conflicto, se describe en las solicitudes presentadas como la falta de notificación al miembro de la Comisión Arbitral propuesto por la Diputación Foral de Gipuzkoa de la actuaciones practicadas en el conflicto reiterado, siendo así que la falta de conocimiento por parte de dicho miembro ha determinado que no haya podido intervenir en las reuniones mantenidas ni tomar parte en las decisiones adoptadas por la Comisión Arbitral.

Batzordeak uste duenez, jarduerak deuseztatzeko eskabideetan azaldutako egintzak ez datoz bat errealitatearekin, aplikatzekoa den ordenamendu juridikoa ez da urratu eta jarduerak deuseztatzeko kausarik ez dago. Aitzitik, aipatutako eskumen-gatazka amaitu zuen ebazpena ekainaren 30eko 13/1994 Legean agindutakoa zorrotz betez hartu zen.

La Comisión considera que ni los hechos descritos en las solicitudes de nulidad de actuaciones se compadecen con la realidad de la cosas, ni ha habido infracción del ordenamiento jurídico aplicable, ni concurre causa que permita instar la nulidad de actuaciones. Por el contrario, la resolución que puso fin al tantas veces citado conflicto de competencia, se adoptó por la Comisión Arbitral con escrupuloso respeto a lo previsto en la Ley 13/1994, de 30 de junio.

4.– Maiatzaren 22ko 87/2001 Dekretuko zenbait aginduren aurka aurkeztutako eskumen-gatazka ebazteko, Ebazpen Batzordeak eztabaida-bilera bi egin zituen. Ondoren adierazten den moduan garatu ziren.

4.– Para la resolución del conflicto de competencia interpuesto contra determinados preceptos del Decreto 87/2001, de 22 de mayo, la Comisión Arbitral celebró dos reuniones deliberativas, que se desarrollaron en el modo que se señala a continuación.

Lehenengo bilera lehendakariak deitu zuen, iazko irailaren 7rako, Batzordeko kide guztiei irailaren 3an bidalitako idatzizko komunikazio baten bidez. Gipuzkoako Foru Aldundiak proposatutako kideari dagokionez, espedientean jartzen duenez, jakinarazpena aipatu egunean egin zitzaion, aurreko deialdi guztiak bidali zitzaizkion fax-zenbakira. Izan ere, kide horrek ez du jakinarazpenak egiteko beste leku edo bitartekorik adierazi. Hala eta guztiz ere, Gipuzkoako Foru Aldundiak proposatutako kidea ez zen bilerara joan.

La primera reunión fue convocada por el Presidente para celebrarse el día 7 de septiembre del pasado año, mediante comunicación escrita a todos los miembros de la Comisión, remitida con fecha 3 de septiembre anterior. Por lo que se refiere al miembro de la Comisión propuesto por la Diputación Foral de Gipuzkoa, según resulta del expediente, la comunicación se envió con la fecha citada al mismo número de fax al que se habían remitido todas las convocatorias anteriores, sin que, en ningún momento, por parte del citado miembro se hubiere comunicado a la Comisión un nuevo lugar o distinto medio para recibir las notificaciones procedentes. El miembro representante de la mencionada Diputación Foral no asistió, sin embargo, a la reunión.

Aldez aurretik, Ebazpen Batzordeko kideak esanda zeukan Gipuzkoako Probintzia Auzitegian laneko bajan zegoela —magistratua da— eta ez ziola zuzen irizten Ebazpen Batzordeko bileretara joateari.

Con carácter previo, el indicado vocal de la Comisión Arbitral había ya manifestado que, encontrándose de baja laboral en la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, donde prestaba sus servicios como Magistrada, no le parecía oportuno asistir a las reuniones de la Comisión Arbitral.

Irailaren 7an egindako bilera eztabaida bukatu gabe amaitu zen, jardueren deuseztasunak aipatzen duen eskumen-gatazkaren auziaren gainean erabakirik hartu gabe. Horregatik, urriaren 4an beste bilera bat egitea erabaki zen. Bilera horretarako deialdia egiteko komunikaziorik ez zen egin, irailaren 7ko bileraren luzapena baino ez zelako. Baina Ebazpen Batzordeko Idazkaritzak telefonoz deitu zion batzordera agertu ez zen kideari, Gipuzkoako Foru Aldundiak izendatutakoari, urriaren 4an gaia aztertzen jarraitzeko erabakiaren berri emateko.

La reunión celebrada el día 7 de septiembre concluyó sin que se hubiera finalizado la deliberación, ni adoptado decisión sobre el conflicto de competencia a que se refiere la nulidad de actuaciones del caso. Por esa razón, la reunión concluyó acordando prorrogar la sesión en una nueva reunión a celebrar el día 4 de octubre siguiente. A pesar de que no se produjo comunicación alguna de convocatoria para dicha reunión, mera continuación de la del 7 de septiembre, la Secretaría de la Comisión Arbitral informó telefónicamente al miembro ausente, designado por la Diputación Foral de Gipuzkoa, de dicha decisión de continuar la deliberación del asunto con fecha 4 de octubre.

Gipuzkoako Foru Aldundiak proposatutako kidea urriaren 4ko bilerara ez zen joan eta ez agertzeko arrazoirik ere ez zuen azaldu. Bileretara joateari behin eta berriz uko egin zionez —lehen aipatu bezala, zergatia azalduta—, eta aipatu eskumen-gatazkaren gainean erabaki bat hartzeko premia zegoenez, Ebazpen Batzordeko lehendakariak, ekainaren 30eko 13/1994 Legearen 13. artikuluan jasotako ahalmenak erabiliz, Osokoari proposatu zion Osokoa Eusko Jaurlaritzak proposatutako batzordekide biekin eta foru aldundiek proposatutako batzordekide biekin osatzeko, kontuan hartuta Eusko Jaurlaritzak proposatutako kide batek (Iñaki Lasagabasterrek) abstentzio-kausa baten zegoela jakinarazi zuela, eskumen-gatazkaren arrazoi den dekretua onartu aurreko aldian profesional moduan parte hartu zuelako. Ebazpen Batzordea esandako moduan eratu zen eta eskumen-gatazka amaitu zuen ebazpena hartu zuen.

A la reunión del 4 de octubre, tampoco asistió, ni excusó su asistencia, el vocal propuesto por la Diputación Foral de Gipuzkoa. A la vista de dicha reiterada ausencia -ya explicitada por el miembro correspondiente, como antes hemos señalado-, y de la necesidad de adoptar una decisión en el conflicto de competencia de referencia, el Presidente de la Comisión Arbitral, haciendo uso de las facultades que resultan del artículo 13 de la Ley 13/1994, de 30 de junio, propuso al Pleno la constitución del mismo con la presencia de dos Vocales designados a propuesta del Gobierno Vasco y dos Vocales designados a propuesta de las Diputaciones Forales, teniendo en cuenta que uno de los miembros designados a propuesta del Gobierno Vasco (D. Iñaki Lasagabaster), había ya comunicado estar incurso en causa de abstención, por haber intervenido profesionalmente en la fase previa a la aprobación del Decreto objeto del conflicto de competencia. Constituida de esta manera la Comisión Arbitral, se adoptó la resolución que puso fin al mencionado conflicto de competencia.

5.– Zalantzarik gabe baiezta daiteke ekainaren 30eko 13/1994 Legean, beste edozein arautan bezala, sistematikoki interpretatu behar direla bertako manuak, ez baita bidezkoa horietako manu bat baino ez hartzea eta besteak kontuan hartu gabe argudiatzea.

5.– Parece pacífico afirmar que la Ley 13/1994, de 30 de junio, como ocurre con cualquier norma, debe ser objeto de una interpretación sistemática de sus preceptos, sin que sea lícito argumentar en base a uno de ellos de manera aislada o singular.

Argi dago lege horren 22. artikuluan ezartzen dena: «Dena delako organoko kide guztiak biltzea beharrezkoa izango da akordioak hartu ahal izateko».

Es evidente que el artículo 22 de la citada Ley establece que «para la adopción de acuerdos será necesaria la asistencia de todos los componentes del órgano de que se trate».

Ezin da esan gabe utzi, ordea, lege horren 13. artikuluan agintzen dena. Zalantzarik gabe, legelariak ondo zekien kideren bat, arrazoi estrategikoak edo bestelakoak tarteko, behin eta berriz ez etortzea arriskutsua izan zitekeela Ebazpen Batzordearen funtzionamendurako. Izan ere, organoaren jarduna geratu egingo litzateke, batetik, eta bestetik, Ebazpen Batzordeko kide bakoitzak beto inplizitu baterako aukera izango luke, kideek nahiko izango bailukete bilera batera ez joatea, kasuan kasuko eztabaidan edukiko luketen asmoaren kontrako erabaki bat har zedin saihesteko. Beto inpliziturako eskubidea 13/1994 Legean aitortuta ez dagoenez, hutsik utziko litzateke erabakiak hartzeko gehiengoaren printzipioa, aipatu legearen 22.2 artikuluan beren-beregi araututakoa.

Pero no puede omitirse, para un análisis de la cuestión planteada, lo previsto en el artículo 13 de la misma Ley. Sin duda, el legislador fue plenamente consciente del riesgo que, para el funcionamiento de la Comisión Arbitral, podría derivarse de una inasistencia reiterada de cualquiera de sus miembros, motivada o no por razones estratégicas que, no solamente llevaría a la paralización del órgano, sino que generaría una suerte de derecho de veto implícito en favor de cada uno de los miembros de la Comisión Arbitral, al que bastaría con no asistir para impedir la adopción de un acuerdo contrario a la posición que mantuviera en la deliberación. Derecho de veto implícito que, sobre no estar reconocido en la Ley 13/1994, vaciaría de contenido el principio de mayoría para la adopción de acuerdos, expresamente regulado en el artículo 22.2 de la reiterada Ley.

Ohar horiek kontuan hartuta, legegileak 13. artikuluan agindutakoa sartzea erabaki zuen, 1. idatz-zatian hau baitio hitzez hitz:

Sin duda tenido en cuenta dichas consideraciones, el legislador decidió incluir lo previsto en el artículo 13, que establece, en su apartado 1, literalmente lo siguiente:

«1.– Bokaletarikoren bat gaixorik egon, kargutik kendu edo luzaro agertzen ez dela eta Ebazpen Batzordearen lanak kaltetuta gera daitezkeenean, beharrezko diren neurriak hartzeko proposamena egingo dio lehendakariak osoko bilkurari. Horren ondorioz atera dadin aterabideak, beti ere, Autonomi Estatutuaren 39. atalean Batzordea osatzeko eskatzen den berdintasuna errespetatuko du.»

«1.– Cuando por causa de enfermedad, suspensión o ausencia continuada de alguno de los vocales puedan resultar comprometidos los trabajos de la Comisión Arbitral, el Presidente propondrá al Pleno la adopción de cuantas medidas sean precisas. La solución que se adopte deberá respetar, en todo caso, la regla de paridad en la composición de la Comisión exigida en el artículo 39 del Estatuto de Autonomía».

Jardueren deuseztapena eskatu zuen ebazpena 13.1 artikuluan agindutakoa zorrotz betez hartu zen. Lehendakariaren ustez, Gipuzkoako Foru Aldundiak proposatutako kidea behin eta berriz ez agertzeak —esanda zuen ez zela etorriko— eragina izango luke Ebazpen Batzordearen lanetan, eta horrekin batera, hiru foru aldundiek aurkeztutako eskumen-gatazka ebatzi gabe geratuko zen. Izan ere, kidea batzarretara ez agertzeko arrazoiak ikusita, ez zirudien auzia laster ebatziko zenik, eta halaxe egiaztatu da gero. Gainera, Eusko Jaurlaritzak proposatutako kideetatik bat abstenitu egin zen auzia aztertu eta ebazteko orduan —hori jasota dago—. Hori kontuan hartuta, Osokoa Eusko Jaurlaritzak proposatutako ordezkari biekin eta Foru Aldundiek proposatutako ordezkari biekin osatzeko proposatu zuen lehendakariak, eta Osokoak onartu egin zuen.

Y la resolución en relación con la cual se insta la nulidad de actuaciones, se adoptó con escrupuloso respeto a lo previsto en el transcrito artículo 13.1. El Presidente entendió que la ausencia continuada, como antes se ha dicho, explícitamente manifestada por parte del miembro de la Comisión designado a propuesta de la Diputación Foral de Gipuzkoa, motivada por razones que no permitían entender, como así se ha puesto de manifiesto con posterioridad, que pudiera resolverse en breve plazo, podía afectar a los trabajos de la Comisión Arbitral y, de modo particular, a dejar sin resolver un conflicto de competencia planteado ante la misma por las tres Diputaciones Forales. Teniendo en cuenta a la vez, como ya se ha dejado constancia de ello, de la abstención en la deliberación y decisión de uno de los miembros designados a propuesta del Gobierno Vasco, la solución, propuesta por el Presidente y aceptada por el Pleno, fue que el mismo se constituyera integrado por dos representantes propuestos por el Gobierno Vasco y dos representantes propuestos por las Diputaciones Forales.

Horrela, Ebazpen Batzordea arautu zuen Legearen 13.1 artikuluan agindutakoaren babesean, organoa zuzen eratu zen aurkeztutako eskumen-gatazkaren gainean ebazpena hartzeko. Gogoan hartu 13.1 artikuluak jartzen duen murrizketa (berdintasun araua errespetatzea) zorrotz bete dela. Ez da alferrikoa adieraztea, bestalde, murrizketa hori berdintasun-araua errespetatzetik datorrela eta hartutako erabakia horrela hartu zela, hau da, Ebazpen Batzordeko kide guztiak egon gabe, ez bailuke inolako zentzurik berdintasun-araua jartzeak organoa bere kide guztiak gabe eratzen den kasuetan baino. Izan ere, kide guztiak bertan direla, berdintasun-araua ez da beharrezkoa, Ebazpen Batzordearen eraketa bitarikoa baita, Estatutuaren 39. artikuluan eta ekainaren 30eko 13/1994 Legean aginduta.

De esa manera, con amparo en lo previsto en el artículo 13.1 de la Ley reguladora de la Comisión Arbitral, el órgano quedó constituido correctamente para adoptar la resolución sobre el conflicto de competencia planteado. Nótese que la restricción que impone el artículo 13.1. antes transcrito (respetar la regla de paridad), aparece escrupulosamente cumplido. No es ocioso señalar que la restricción que se deriva del necesario respeto a la regla de paridad, antes que nada, supone exactamente una decisión como la adoptada, esto es, sin la presencia de todos los miembros de la Comisión Arbitral, ya que no tendría sentido alguno establecer el respeto a la regla de paridad sino precisamente en el caso de la constitución del órgano sin la presencia de todos sus miembros, puesto que, con todos los miembros presentes, la regla de paridad es totalmente innecesaria, pues paritaria es la constitución de la Comisión Arbitral por mandato del articulo 39 del Estatuto y la propia ley 13/1994, de 30 de junio.

Arrazoiketa horietan ikusten denez, eskumen-gatazka amaitu zuen ebazpena Ebazpen Batzordearen funtzionamendua arautzen duen legean agindutakoa zorrotz betez hartu zen.

De los razonamientos anteriores se concluye que la resolución que puso fin al conflicto de competencia se adoptó con estricto cumplimiento de lo previsto en cuanto al funcionamiento de la Comisión Arbitral por su Ley reguladora.

6.– Zalantzarik gabe, ohar horiek nahikoak lirateke Gipuzkoako eta Arabako Foru Aldundiek eskatutako jardueren deuseztapena ez onartzeko.

6.– Las anteriores consideraciones bastarían, sin duda, para inadmitir las solicitudes de nulidad de actuaciones instadas por las Diputaciones Forales de Gipuzkoa y Araba.

Hala ere, ondorio bera ateratzen da Botere Judizialari buruzko Lege Organikoaren 240. artikuluan eta Prozedura Zibilari buruzko Legearen 228. artikuluan agindutakoa ikusita.

No obstante, a idéntica conclusión se llega sin dificultad a la luz de lo dispuesto en los artículos 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 228 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil.

Aipatutako manuetatik lehenak dio «helburua betetzeko ezinbestekoak diren baldintzak ez dituzten edo defentsa-gabezia dakarten prozesu-egintzetan, erabateko deuseztasunak eta forma-akatsak, baliarazi egingo dira». Agindu horren 3. idatz-zatian adierazten da «oro har, jardueren deuseztapenaren intzidentea ez da onartuko. Hala ere, salbuespenez, alderdi legitimo direnek edo izan zitezkeenek jardueren deuseztapena eska dezakete, idatziz, baldin eta forma-akatsengatik defentsa-gabezia gertatu bada edo epaitza inkongruentea bada. Amaituz, zera dio: «epaitegiak edo auzitegiak, beraz, beste gai batzuk gauzatu nahi dituen beste intzidenterik ez du onartuko izapideetarako».

El primero de los preceptos mencionados establece que «la nulidad de pleno derecho, en todo caso, y los defectos de forma en los actos procesales que impliquen ausencia de los requisitos indispensables para alcanzar su fin o determinen efectiva indefensión, se harán valer .» En el apartado 3 del mismo precepto se afirma que «no se admitirá con carácter general el incidente de nulidad de actuaciones. Sin embargo, excepcionalmente quienes sean parte legítima o hubieran debido serlo podrán pedir por escrito que se declare la nulidad de actuaciones fundada en defectos de forma que hubieran causado indefensión o en la incongruencia del fallo...» concluyendo que «el Juzgado o Tribunal inadmitirá a trámite cualquier incidente en el que se pretenda sustanciar otras cuestiones».

Bestalde, Prozedura Zibilaren Legearen 228. artikuluak printzipio berak errepikatzen ditu.

Por su parte, el artículo 228 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil reitera idénticos principios.

Transkribatutako manuetan ikusten denez, deuseztapen-intzidenteak defentsa-gabezia dakarten forma-akatsetan edo epaitzaren inkongruentzian oinarrituta egon behar du, ez beste ezertan. Auzi honetan bigarren suposamendua bidezkoa ez denez, lortu nahi den suposamendua defentsa-gabezia sortu duten forma-akatsengatik justifika daiteke, eta legeak zehazten du ez dela onartuko jarduerak deuseztatzeko intzidenterik, baldin eta beste gai batzuk azaltzen baditu.

De los preceptos transcritos resulta que el incidente de nulidad debe estar fundamentado exclusivamente en defectos de forma que hubieran causado indefensión o en la incongruencia del fallo. Siendo así que en el caso que nos ocupa no es pertinente el segundo supuesto, la nulidad que se pretende sólo puede justificarse por defectos de forma que hayan causado indefensión, precisando la Ley que habrá de inadmitirse cualquier incidente de nulidad de actuaciones que pretenda suscitar otras cuestiones.

Aipatu arauak ebazpen honen arrazoi den kasuan aplikatzea ez da zaila. Jarduerak deuseztatzeko eskabideak ez onartzeko kasu batean gaude.

Pues bien, la aplicación al caso que motiva esta resolución de las normas a que acabamos de hacer mención, no plantea especial dificultad para concluir que nos encontramos ante un supuesto de inadmisión de las solicitudes de nulidad de actuaciones.

Izan ere, lehenik eta behin, aurreko oinarri juridikoetan argitu dugunez, forma-akatsik egon ez delako; aitzitik, eskumen-gatazka amaitu zuen ebazpena ekainaren 30eko 13/1994 Legearen 13.1 eta 22. artikuluetan agindutakoa zorrotz aplikatuz hartu zen.

En efecto, en primer lugar, porque, como hemos dejado aclarado en los fundamentos jurídicos anteriores, no ha existido defecto de forma alguno; bien al contrario, la resolución que puso fin al conflicto de competencia se adoptó con exacta aplicación de lo previsto en los artículos 13.1. y 22 de la Ley 13/1994, de 30 de junio.

Beste aldetik, Ebazpen Batzordearen iritziz argi dago ez dela defentsa-gabeziarik gertatu, eta hori ezinbesteko baldintza da jarduerak deuseztatzeko. Baldin eta defentsa-gabezia arrazoitzeko, esaten bada eskumen-gatazka aurkeztu zuten foru aldundietatik batek proposatutako batzarkide bat ez zela joan auzia aztertzeko bileretara, horrek erakusten du ez dakitela Ebazpen Batzordeak nola funtzionatu behar duen. Autonomia Estatutuaren arabera, Ebazpen Batzordea, lehendakariaz gain, Foru Aldundiek izendatutako hiru kidez eta Eusko Jaurlaritzak izendatutako beste hiru kidez osatuko da. Horrek ez du esan nahi, ordea, izendapenak proposatu zituzten erakundeen kide edo mandatari direnik kide horiek, ez eta erakundeen jarraibideak kontuan hartu behar dutenik ere. Izendatzen direnean eta Ebazpen Batzordea eratuta geratzen denean, kide bakoitzak kasu bakoitzean aplikatzekoa den legediaren arabera erabaki behar du zein izango den bere botoa, kontuan hartu gabe bere izendapena proposatu zuen erakundearen uziekin bat datorren edo ez. Hortaz, Gipuzkoako Foru Aldundiak proposatutako kidea ez joateak defentsa-gabezia sortuko luke baldin eta kide horren botoak kidea izendatu zuen erakundearen uziarekin nahitaez bat etorri behar balu. Baina horretarako, beharrezkoa izango litzateke Ebazpen Batzordearen funtzionamendu-arauak eta izendatu ondoren kide bakoitzak hartzen duen statusa ahaztea. Izan ere, kide horiek ez daude izendatu zituzten erakundeen agindupean. Horixe dio Ebazpen Batzordea arautu zuen Legearen 9. artikuluak, ezartzen baitu: «kideek euren egitekoak betetzeko, alderdikeriarik gabe jokatuko dute; izendatu dituzteneko instituzioenganako askatasunez arituko dira eta antolamendu juridikoari lotuko zaizkio».

En segundo lugar, porque es evidente, a juicio de esta Comisión Arbitral, que no concurre el requisito ineludible de indefensión. Si se pretendiere fundamentar la misma en la inasistencia a las reuniones deliberativas del caso, del Vocal propuesto por una de las Diputaciones Forales que instó el conflicto de competencia, dicha pretensión supone ignorar el modo en que debe funcionar esta Comisión Arbitral. De conformidad con el Estatuto de Autonomía, la Comisión Arbitral, además de su Presidente, se integra por tres miembros nombrados por las Diputaciones Forales y tres miembros nombrados por el Gobierno Vasco. Ahora bien, ello en modo alguno significa que cada uno de esos miembros sean representantes o mandatarios de la institución que propuso su nombramiento y menos aún que deban atenerse a ningún tipo de instrucciones por parte de los mismos. Una vez designados y constituida la Comisión Arbitral, cada uno de sus miembros debe decidir el sentido de su voto de acuerdo con la legislación aplicable al caso de que se trate, con independencia de que dicho sentido del voto se acomode o no a las pretensiones que, en ese caso, sean mantenidas por la institución que propuso su nombramiento. Por lo tanto, la inasistencia del Vocal propuesto por la Diputación Foral de Gipuzkoa sólo podría considerarse causante de indefensión, si se partiera del supuesto de que necesariamente el sentido de su voto debería coincidir con la pretensión suscitada por la institución que lo designó. Pero, para ello, sería necesario olvidar las reglas de funcionamiento de la Comisión Arbitral y el status de cada uno de sus miembros una vez designados, quienes, como antes se decía, no están ligados por ninguna suerte de mandato con la institución responsable de su nombramiento. No otra cosa es lo que resulta del artículo 9º de la Ley Reguladora de la Comisión Arbitral, cuando establece que los miembros de la misma ejercen su función «de acuerdo con los principios de imparcialidad, independencia respecto de las instituciones designantes y sujeción al ordenamiento jurídico».

Azkenik, hainbatetan esan dugunez, batzordea parekotasun-araua zorrotz betez eratu zen, Lurralde Historikoen ordezkari bik eta Eusko Jaurlaritzaren ordezkari bik hartu baitzuten erabakia, alegia, eskumen-gatazka aurkeztu zuten erakundeek proposatutako bik eta gatazkaren arrazoi izan zen Dekretua onartu zuen instituzioaren ordezkari bik.

Por último, como hemos insistido anteriormente, el órgano quedó constituido con escrupuloso respeto a la regla de paridad, de manera que la decisión se adoptó con presencia de dos representantes de los Territorios Históricos y dos representantes del Gobierno Vasco; lo que significa dos propuestos por las instituciones que instaban el conflicto de competencia, y otros dos por la institución que aprobó el Decreto objeto del mismo.

Ebazpen Batzordeak hau,

La Comisión Arbitral,

EBATZI DU:
RESUELVE:

Arabako eta Gipuzkoako Foru Aldundiek aurkeztutako jarduerak deuseztatzeko eskabideak ez onartzea izapideetarako.

Inadmitir a trámite las solicitudes de nulidad de actuaciones formuladas por las Excelentísimas Diputaciones Forales de Araba y Gipuzkoa.

Ebazpen hau interesatuei jakinaraziko zaie eta legez eskatzen den moduan argitaratuko da. Adierazi, agindu eta sinatu egin dugu.»

Así por esta resolución que se notificará a los interesados y se publicará en forma legal, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

Aurrez jarritakoa jatorrizkoarekin bat dator oso-osorik, eta hara jotzen dut. Eta dagozkion ondorioak sor ditzan eman dut hori.

Lo preinserto concuerda bien y fielmente con su original, al que en todo caso me remito, y para que surta los efectos oportunos expido el presente.

Vitoria-Gasteizen, 2002ko uztailaren hogeian.

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, a veinte de julio de 2002.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común