Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

152. zk., 2002ko abuztuaren 13a, asteartea

N.º 152, martes 13 de agosto de 2002


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila
Educación, Universidades e Investigación
4569
4569

182/2002 DEKRETUA, uztailaren 23koa, Araubide Bereziko Irakaskuntzetako eta Helduen Hezkuntzako irakasleen lanpostuetako hizkuntza eskakizunak zehazteko irizpideak eta derrigortasun-datak ezartzeko dena.

DECRETO 182/2002 de 23 de julio, por el que se establecen criterios para la determinación de los perfiles lingüísticos y fechas de receptividad en los puestos de trabajo docentes en las Enseñanzas de Régimen Especial y Educación de Personas Adultas.

Euskeraren Erabilpena Arauzkotzezko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legean euskaraz nahiz gaztelaniaz ikasteko eskubidea aitortzen zaie Euskal Autonomia Erkidegoko ikasle guztiei hezkuntzako maila guztietan.

La Ley 10/1982, de 24 de noviembre, Básica de Normalización del uso del Euskera, reconoce a todos los alumnos/as de la Comunidad Autónoma del País Vasco el derecho a recibir la enseñanza, tanto en euskera como en castellano, en los diferentes niveles educativos.

Printzipio hori Euskal Eskola Publikoaren otsailaren 19ko 1/1993 Legean ere jasotzen da; izan ere, 18. artikuluan ikasleen “bi hizkuntzen ahozko zein idatzizko ulermena eta adierazmena benetakoa izan” behar dela baieztatzen da.

Este principio se recoge igualmente en la Ley 1/1993, de 19 de febrero, de la Escuela Pública Vasca, que en su artículo 18 establece que los alumnos/as deben conseguir «una capacitación real para la comprensión y expresión oral y escrita en las dos lenguas».

Irakaskuntza euskaraz nahiz gaztelaniaz jasotzeko eskubide hori ikasleei bermatzearren, martxoaren 9ko 47/1993 Dekretuaren bidez ezarri ziren hizkuntza–eskakizunak eta derrigortasun–datak irakasleen lanpostuetan. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Derrigorrezkoaren Ondoko ikastetxeetarako berariazko arauak, ordea, urtarrilaren 18ko 6/2000 Dekretuan ezarri ziren.

Para salvaguardar el derecho de los alumnos/as a recibir la enseñanza tanto en euskera como en castellano, el Decreto 47/1993, de 9 de marzo, estableció los criterios para la determinación de los perfiles lingüísticos y la fecha de receptividad en los puestos de trabajo docentes. La regulación específica para los centros de Educación Secundaria Obligatoria y Postobligatoria fue establecida en el Decreto 6/2000, de 18 de enero.

Hala ere, martxoaren 9ko 47/1993 Dekretu horretan hainbat gairen inguruko irizpideak zehaztu barik geratu ziren, hala nola, Araubide Bereziko Irakaskuntzarenak, Helduen Hezkuntzarenak, Hezkuntzako Ikuskaritza Teknikoarenak, eta azkenik, Ikerketa eta Irakaskuntzari Laguntzeko Zerbitzuenak. Abenduaren 11ko 343/2001 Dekretuan ezarri ziren, bestalde, Hezkuntzako Ikuskaritzako lanpostuetarako hizkuntza–eskakizunen berariazko araubidea eta derrigortasunak. Horrez gain, otsailaren 13ko 25/2001 Dekretuan eta abenduaren 26ko 386/2001 Dekretuan ezarri zen Ikerketa eta Irakaskuntzari Laguntzeko Zerbitzuen lanpostuetako hizkuntza–eskakizunen araubidea. Arautu gabe geratzen ziren hutsuneak, beraz, Araubide Bereziko Irakaskuntzak (Hizkuntza Eskola Ofizialak, Musika Kontserbatorioak, Arte Eskolak...) eta Helduen Hezkuntza dira, eta hartara dator honako Dekretu hau.

Sin embargo, el Decreto 47/1993, de 9 de marzo, dejó pendiente la regulación de los criterios correspondientes a los puestos de trabajo docentes en las Enseñanzas de Régimen Especial y Educación de Personas Adultas y los puestos de trabajo del Servicio de Inspección Técnica de Educación y de los Servicios de Investigación y Apoyo a la Docencia. El Decreto 343/2001, de 11 de diciembre, establece el régimen específico de asignación de perfiles lingüísticos y preceptividades en los puestos de trabajo de la Inspección de Educación. A su vez, el Decreto 25/2001, de 13 de febrero, y el Decreto 386/2001, de 26 de diciembre, establecen el régimen de asignación de perfiles en los puestos de trabajo de los servicios de Investigación y Apoyo a la Docencia. Quedaba, por lo tanto, pendiente, la regulación de los perfiles lingüísticos en las Enseñanzas de Régimen Especial (Escuelas Oficiales de Idiomas, Conservatorios de Música, Escuelas de Arte...) y Educación de Personas Adultas, vacío que viene a llenar este Decreto.

Ondorioz, Euskadiko Eskola Kontseiluari eta Eusko Jaurlaritzako Aholku Batzorde Juridikoari entzun ondoren, eta Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren eta Kultura sailburuaren proposamenez, Jaurlaritzaren Kontseiluak 2002ko uztailaren 23ean egindako bilkuran aztertu eta gero, honakoa

En su virtud, oídos el Consejo Escolar de Euskadi y la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno Vasco, a propuesta de las Consejeras de Educación, Universidades e Investigación y de Cultura, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno, en su sesión celebrada el día 23 de julio de 2002,

XEDATU DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Dekretu hau Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren menpeko ikastetxe publikoetan Araubide Bereziko Irakaskuntzako eta Helduen Hezkuntzako irakasleen lanpostuei aplikatuko zaie.

Artículo 1.– El presente Decreto será de aplicación a los puestos de trabajo docentes de las Enseñanzas de Régimen Especial y Educación de Personas Adultas en Centros Públicos dependientes del Departamento de Educación, Universidades e Investigación.

2. artikulua.– Dekretu honen aplikazio-eremuan sartutako irakasleen lanpostuetan ezarri beharreko hizkuntza–eskakizunak 1HE eta 2HE dira, eta martxoaren 9ko 47/1993 Dekretuan daude jasota.

Artículo 2.– Los perfiles lingüísticos a aplicar a los puestos de trabajo docentes comprendidos en el ámbito de aplicación de este Decreto son los perfiles PL1 y PL2 establecidos en el Decreto 47/1993, de 9 de marzo.

3. artikulua.– Lanpostuen hizkuntza–eskakizuna eta derrigortasun–data, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak proposatuta eta Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak aurrez onarpen txostena eginda, Jaurlaritzak onartu beharreko lanpostuen zerrendetan zehaztuko da. Derrigortasun–datatik aurrera, hizkuntz eskakizuna ezinbesteko baldintza izango da lanpostu hori lortzeko eta bertan jarduteko.

Artículo 3.– El perfil lingüístico y la fecha de receptividad de los puestos de trabajo se determinará en las correspondientes Relaciones de Puestos de Trabajo que apruebe el Gobierno a propuesta del Departamento de Educación, Universidades e Investigación, previo informe de la Viceconsejería de Política Lingüística. A partir de la fecha de receptividad del perfil lingüístico, el cumplimiento del mismo se constituirá como exigencia obligatoria para la provisión y desempeño del correspondiente puesto de trabajo.

4. artikulua.– Dekretu honen eraginpeko irakasleen lanpostuen hizkuntza-eskakizunaren derrigortasun-data zehazteko ohartemandako denboraldia, hamar urteko plangintzarako aldia izango da, bosna urteko aldi bitan banatuta. Dekretu honen ondorioz onar daitezen irakaspostuen zerrendak argitaratzen diren egunaren biharamunean hasiko da kontatzen plangintzarako aldi hori.

Artículo 4.– El marco temporal para el que se establecen las previsiones para determinar la fecha de receptividad del perfil lingüístico de los puestos de trabajo docentes incluidos en el ámbito de aplicación de este Decreto estará constituido por un periodo de planificación de diez años, distribuido en dos etapas de cinco años cada una. Dicho periodo de planificación empezará a contar a partir del día siguiente al de la publicación de las relaciones de puestos de trabajo docentes que se aprueben en aplicación del presente Decreto.

5. artikulua.– EAEko Unibertsitatekoez kanpoko Irakaskuntzako Irakasleen Kidegoen otsailaren 19ko 2/1993 Legearen Hamabosgarren Xedapen Gehigarrian ezarritakoarekin bat, Irakaskuntzako Funtzio Publikora lehenengo aldiz sartzen denak 1 edo 2 hizkuntza–eskakizuna frogatu beharko du.

Artículo 5.– De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley 2/1993, de 19 de febrero, de Cuerpos Docentes de la enseñanza no universitaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco, el personal que acceda por primera vez a la Función Pública Docente deberá acreditar el perfil lingüístico 1 ó 2.

6. artikulua.– Hizkuntza–eskakizunak, lanpostua lortzeko eta betetzeko derrigorrezkoa ez den bitartean, euskaraz jakiteari meritu gisa eman behar zaion balorazioa erabakitzeko balioko du bakar–bakarrik.

Artículo 6.– En tanto el perfil lingüístico no fuera preceptivo, servirá exclusivamente para determinar la valoración que, como mérito, habrá de otorgarse al conocimiento del euskera en la provisión y desempeño del puesto de trabajo.

7. artikulua.– Dekretu honen eraginpeko irakaslegoaren hizkuntza–eskakizunak egiaztatzeko prozedura eta salbuespenen araubidea honako dekretu hauek osatzen dituzte: araubide orokorreko irakaskuntzako irakasle publikoentzat, oro har, martxoaren 9ko 47/1993 Dekretuan finkatuta dagoena; hizkuntza eskakizuneko homologazio eta baliokidetasun sistema ezartzen duen martxoaren 10eko 42/1998 Dekretuan ezarritakoa; eta irakasleen hizkuntza eskakizunak eta EGA ziurtagiriaren arteko baliokidetasunak ezarri, eguneratu eta berresten dituen urriaren 6ko 263/1998 Dekretuan ezarritakoa.

Artículo 7.– El régimen de acreditación y el régimen de exenciones del perfil lingüístico del profesorado afectado por este Decreto, será el establecido con carácter general para los docentes públicos de enseñanza de régimen general, en el Decreto 47/1993, de 9 de marzo, y lo determinado en el Decreto 42/1998 de 10 de marzo, por el que se establece el sistema de homologación y equiparación de perfiles lingüísticos, así como el Decreto 263/1998 de 6 de octubre, por el que se establecen, actualizan y ratifican las equivalencias del certificado de EGA y los perfiles lingüísticos del profesorado.

8. artikulua.– Araubide Bereziko Irakaskuntzetako eta Helduen Hezkuntzako irakasleen lanpostuetako hizkuntza–eskakizunak eta derrigortasun–datak hurrengo irizpide hauek kontuan harturik ezarriko dira:

Artículo 8.– El perfil lingüístico y las fechas de receptividad de los puestos de trabajo docentes de las Enseñanzas de Régimen Especial y Educación de Personas Adultas se establecerá teniendo en cuenta los siguientes criterios:

a) Ikastetxearen eraginpeko eskualdearen euskaldunen portzentaia eta beste ezaugarri soziolinguistikoak.

a) El porcentaje de euskaldunes y otras características sociolingüísticas de la zona de influencia de cada centro.

b) Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko plangintza, ikasleek Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetako edozeinetan ikasteko aukera benetan bermatzearren.

b) La planificación del Departamento de Educación, Universidades e Investigación, con objeto de garantizar la efectiva opción del alumnado a cursar sus estudios en cualquiera de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

c) Eskualdeko ikastetxeek ematen duten euskarazko hezkuntza-eskaintza.

c) La oferta de educación en euskera por parte de los centros de la zona.

d) Euskarazko irakaskuntza arian–arian ezarri nahi izatea ikastetxe guztietan.

d) La progresiva implantación de enseñanza en euskera en cada uno de los centros docentes.

e) Ikastetxe bakoitzak Hezkuntza Proiektuan jasotzen duen hizkuntza–tratamendua, berariazko beharrizanak eta helburuak hobeto betetzearren.

e) El tratamiento lingüístico recogido en el Proyecto Educativo de cada centro, con objeto de atender a sus necesidades y objetivos específicos.

9. artikulua.– Nolanahi ere, ikasketen zatiak euskaraz ematen diren ikastetxeetan, guztiak edo zati batean euskaraz eman behar diren orduekin sortutako lanpostuek berehalako derrigorrezkotasuneko 2. hizkuntza–eskakizuna izango dute.

Artículo 9.– En cualquier caso, en aquellos centros en los que parte de las enseñanzas se impartan en euskera, los puestos de trabajo de dichos centros que estén compuestos compuestos total o parcialmente por horas de impartición de clase en euskera, serán puestos de trabajo de Perfil Lingüístico 2 con receptividad inmediata.

10. artikulua.– Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak hamar urteko plana finkatuko du Dekretu honen eraginpeko irakaslegoa euskalduntzeko, eta bosna urteko bi alditan banatuko du. Lehenengo aldia amaitzean ebaluaketa egingo da; hortik ateratako balioespena, bigarren bosturtekoan lortu beharreko helburuetarako, administrazioaren baliabideak lehentasunez nora bideratu jakiteko izango da.

Artículo 10.– El Departamento de Educación, Universidades e Investigación establecerá un Plan Plurianual de Euskaldunización del profesorado incluido en el ámbito subjetivo de este Decreto, por un período de diez años, distribuido en dos etapas de cinco años cada una. Al final de la primera etapa se procederá a evaluar los resultados y esta valoración constituirá la base para priorizar los recursos de la Administración en los objetivos a conseguir durante el segundo quinquenio.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

DISPOSICIONES ADICIONALES

Lehendabizikoa.– 5. artikuluan ezarritakoa eta guzti, Dekretu hau indarrean jartzeko garaian, araubide bereziko irakaskuntzako lanpostuetan diharduten bitarteko eta aldi baterako kontratatutako irakasleek irakaskuntza horiek ematea duten kidegoetako karrera–funtzionarioaren izaera lortu ahal izango dute, nahiz eta 1. hizkuntza–eskakizuneko lanpostua izan eta gainditurik eduki ez. Hala gertatuz gero, hiru urteko epea izango dute eskakizuna gainditzeko, karrera–funtzionario izendatuz geroztik.

Primera.– No obstante lo dispuesto en el artículo 5, los profesores interinos y contratados temporales que, a la entrada en vigor del presente Decreto, desempeñen puestos correspondientes a las enseñanzas de régimen especial, podrán acceder a la condición de funcionarios de carrera de los Cuerpos a quienes competen dichas enseñanzas, a plazas de perfil lingüístico 1, aún careciendo de dicho requisito, y dispondrán de un plazo de tres años, desde su nombramiento como funcionarios de carrera, para acreditar el mismo.

Bigarrena.– Derrigortasun–data oraindik heldu gabe duten 1. edo 2. hizkuntza–eskakizuneko lanpostuetan behin betiko destinoa duten irakasleei lanpostua eraldatu eta data indarrean daukan 2. hizkuntza–eskakizuna jartzen badiete, hiru urteko epea izango dute 2. hizkuntza–eskakizuna gainditzeko, aldaketa jasotzen duen lanpostu–zerrenda argitaratuz geroztik hasita.

Segunda.– Los profesores con destino definitivo en puestos de trabajo con Perfil Lingüístico 1 o en puestos de trabajo con Perfil Lingüístico 2 con receptividad diferida, a los que se les transforme su puesto de trabajo en una plaza de Perfil Lingüístico 2 con receptividad inmediata, dispondrán de un plazo de 3 años, a partir de la publicación de la relación de puestos de trabajo en la que se produzca dicha modificación, para acreditar el perfil lingüístico 2.

1. hizkuntza–eskakizuneko lanpostuetan behin betiko destinoa duten irakasleei derrigortasun–epea laburtzen badiete, beti ere lanpostuak 1HE izanik eta salbuespen–erregimenean jasotako kasuak izan ezik, lanpostuari dagokion eskakizuna gainditu beharko du derrigortasun–epe berriaren barruan.

Los profesores con destino definitivo en puestos de trabajo de Perfil Lingüístico 1 que vean acortado el plazo de receptividad del perfil de su plaza deberán, siempre que su puesto de trabajo siga teniendo asignado un PL1 y excepción hecha de los supuestos regulados en el régimen de exenciones, acreditar el perfil correspondiente a su plaza en el nuevo plazo de receptividad.

Hizkuntza–eskakizuna frogatzeko epe berria bost urtekoa baino laburragoa izanez gero, lanpostu–zerrendan aldaketa egiten denetik hasita, irakasleak bost urte izango ditu bere lanpostuaren eskakizuna betetzeko.

En el caso de que el nuevo plazo fijado para acreditar el perfil lingüístico fuese inferior a 5 años, a contar desde la correspondiente modificación en la relación de puestos de trabajo, el profesor dispondrá de este periodo para cumplimentar el perfil de su puesto de trabajo.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabe geratzen dira dekretu honetan xedatutakoaren aurka doazen maila bereko edo apalagoko xedapenak.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el presente Decreto.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehena.– Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuak izango du dekretu hau garatzeko eman behar diren xedapenak emateko eskumena.

Primera.– Se faculta a la Consejera de Educación, Universidades e Investigación para dictar las disposiciones necesarias para la ejecución y desarrollo de lo establecido en el presente Decreto.

Bigarrena.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunetik izango du indarra dekretu honek.

Segunda.– El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2002ko uztailaren 23an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 23 de julio de 2002.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburua,

La Consejera de Educación, Universidades e Investigación,

Mª ANGELES IZTUETA AZKUE.

Mª ANGELES IZTUETA AZKUE.

Kultura sailburua,

La Consejera de Cultura,

MIREN KARMELE AZKARATE VILLAR.

MIREN KARMELE AZKARATE VILLAR.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común