Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

108. zk., 2002ko ekainaren 10a, astelehena

N.º 108, lunes 10 de junio de 2002


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Osasun Saila
Sanidad
3341
3341

122/2002 DEKRETUA, 2002ko maiatzaren 28koa, animalien garraiorako ibilgailuak garbitzeko eta desinfektatzeko zentroen egokitasun-baldintzak ezartzen dituena, animalien osasuna babesteko eta horien ongizatea bermatzeko.

DECRETO 122/2002, de 28 de mayo, por el que se establecen los requisitos de idoneidad de los centros de limpieza y desinfección de vehículos de transporte de animales con objeto de garantizar la protección sanitaria y el bienestar de los mismos.

Animalien garraiorako ibilgailuak desinfektatzea neurri eginkorra eta beharrezkoa da aziendaren infekzio-gaixotasunez babesteko eta horien aurka egiteko.

La desinfección de los vehículos de transporte de animales constituye una medida eficaz y necesaria para la prevención y lucha contra las enfermedades infecciosas del ganado.

Animaliak garraiatzeko erabilitako ibilgailuen desinfekzioa oso garrantzizkoa da osasunaren aldetik, bai animalien garraioa abeltzaintza-ustiategien artean egiten denean, bai eta azken helburua animaliak hiltegira eramatea eta akabatzea denean ere.

La desinfección de vehículos utilizados para el transporte de animales adquiere gran importancia sanitaria, tanto si el transporte de animales se realiza entre explotaciones ganaderas como si su destino final es el transporte de los animales al matadero para su sacrificio.

Halaber, beharrezkoa da Euskal Autonomia Erkidegoan animalien garraiorako erabilitako ibilgailuen garbiketaz eta desinfekzioaz arduratzen diren zentroek izan behar dituzten ekipo eta instalazioen baldintzak eta horien jardunbidea arautzea.

Asimismo se hace necesario establecer normativamente las condiciones de equipos e instalaciones con que deben contar los centros de la Comunidad Autónoma del País Vasco dedicados a la limpieza y desinfección de vehículos utilizados para el transporte de animales, así como el procedimiento para su funcionamiento.

Bestetik ere, animalien garraiorako ibilgailuek araudi komunitarioek animalien ongizateari buruz ezarritako baldintzak bete behar dituzte; alde horretatik, Kontseiluak ekainaren 29ko 91/628/EEE zuzentaraua eman zuen, Kontseiluaren azaroaren 19ko 91/628/EEE zuzentaraua aldatu zuena, garraioan animaliak babesteari buruzkoa. Arau horretan hainbat alderdi zehazten dira, esaterako, garraio-aldiak, animalientzako elikadura- eta ur-hornidura tarteak, atsedenaldiak eta zenbait abere motentzat eskueran dagoen espazioa elkarri egokitzea.

Igualmente, los vehículos de transporte de animales deben cumplir los requisitos establecidos por las normativas comunitarias relativas al bienestar de los animales durante su transporte; en este sentido, se dictó la Directiva 95/29/CE, del Consejo, de 29 de junio, por la que se modifica la Directiva 91/628/CEE, del Consejo, de 19 de noviembre, sobre la protección de los animales durante el transporte, para armonizar los períodos de transporte, los intervalos de alimentación y suministro de agua a los animales, los tiempos de descanso y el espacio disponible para determinados tipos de animales.

Araudi hori osatzen dutenak honako hauek dira: 1952ko abenduaren 20ko Epizootiei buruzko Legea, eta horren erregelamendua, abuztuaren 31ko 226/1990 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoan animalien garraioa arautzen duena, Nekazaritza eta Arrantza sailburuaren 1991ko otsailaren 15eko Agindua, EAEtik datozen eta beste autonomia-erkidegoetara eraman beharreko animalien garraioa arautzen duena, urtarrilaren 29ko 147/1993 Errege-Dekretua, haragi freskoen produkzio eta merkaturatzearen osasun-baldintzei buruzkoa, urriaren 29ko 6/1993 Legea, animaliak babestekoa, Nekazaritza eta Arrantza sailburuaren 1994ko urriaren 13ko Agindua, EAEko animalia bizien garraiorako erabilitako ibilgailuen erregistroa sortu zuena, eta ekainaren 27ko 1041/1997 Errege-Dekretua, garraioan animaliak babesteko arauak ezarri dituena.

Este panorama normativo se completa con la Ley de Epizootias, de 20 de diciembre de 1952, y su Reglamento, el Decreto 226/1990, de 31 de agosto, por el que se regula el Transporte de Animales en la Comunidad Autónoma del País Vasco, la Orden de 15 de febrero de 1991, del Consejero de Agricultura y Pesca, por la que se regula el transporte de animales procedentes de la CAPV con destino a otras Comunidades Autónomas, el Real Decreto 147/1993, de 29 de enero, relativo a condiciones sanitarias de producción y comercialización de carnes frescas, la Ley 6/1993, de 29 de octubre, de Protección de los Animales, la Orden de 13 de octubre de 1994, del Consejero de Agricultura y Pesca, por la que se crea el Registro de Vehículos utilizados para el transporte de animales vivos de la CAPV, y el Real Decreto 1041/1997, de 27 de junio, por el que se establecen normas relativas a la protección de los animales durante su transporte.

Eskumenak banatzeko indarrean dagoen sistema kontutan hartuta, Euskal Autonomia Erkidegoari dagokio aipatutako arauak bere lurraldean garatzea eta aurreikusitako neurriak burutzeko agintaritza eskudunak izendatzea, horretarako beharrezkoak diren antolakuntza-neurriak eta xedapenak hartuz.

Teniendo en consideración el sistema de distribución competencial vigente, corresponde a la Comunidad Autónoma del País Vasco desarrollar la normativa referenciada en su ámbito territorial y designar a las autoridades competentes para ejecutar las medidas previstas, adoptando las medidas organizativas y disposiciones normativas precisas para ello.

Dekretu hau izapidetzean aholkua eskatu zaie foru aldundiei eta sektorea ordezkatzen duten erakundeei.

En la tramitación del presente Decreto han sido consultadas las Diputaciones Forales y las organizaciones representativas sectoriales.

Ondorioz, Aholku-Batzorde Juridikoari entzun eta gero, Osasun sailburuak eta Nekazaritza eta Arrantza sailburuak proposatuta, lehendakariak onartu eta Gobernu Kontseiluak 2002ko maiatzaren 28ko bileran eztabaidatu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud, oída la Comisión Jurídica Asesora, a propuesta de los Consejeros de Sanidad y de Agricultura y Pesca, previa aprobación del Lehendakari y deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 28 de mayo de 2002.

XEDATU DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Helburua.

Artículo 1.– Objeto.

Dekretu honek helburu dauka animalien garraioan erabiltzen diren ibilgailuak garbitzeko eta desinfektatzeko zentroen ekipo, instalazio eta funtzionamenduaren oinarrizko baldintzak ezartzea, garraioan animalien osasuna babesteko eta horien ongizatea bermatzeko, edozein espeziekoak direla ere.

El presente Decreto tiene por objeto el establecimiento de las condiciones básicas de equipos, instalaciones y funcionamiento de los centros de limpieza y desinfección de vehículos dedicados al transporte de animales, con objeto de garantizar la protección sanitaria y el bienestar de los mismos, cualquiera que fuere su especie, durante su transporte.

2. artikulua.– Baimena eta erregistroa.

Artículo 2.– Autorización y registro.

1.– Garbiketa- eta desinfekzio-zentroak baimentzea eta erregistratzea zentrook kokatuta dauden lurralde historikoko foru aldundiei dagokie.

1.– Los centros de limpieza y desinfección serán autorizados y registrados por las Diputaciones Forales del Territorio Histórico en donde se encuentren situados.

2.– Garbiketa- eta desinfekzio-zentroei baimena eman aurretik, foru aldundiek behar beste ikuskapen egingo dituzte eskatzaileek dekretu honen I. eranskinean azaldutako baldintzak betetzen dituzten egiaztatzeko.

2.– Como requisito previo a la concesión de la autorización como centro de limpieza y desinfección, las Diputaciones Forales realizarán las inspecciones necesarias a fin de asegurar que los solicitantes cumplen los requisitos que figuran en el Anexo I de este Decreto.

3.– Foru aldundiek baimen-zenbaki bana emango diete baimendutako garbiketa- eta desinfekzio-zentroei. Zenbaki hori kasuan kasuko lurralde historikoari dagozkion digituek eta zentro bakoitzari hurrenkeraren arabera dagokion zenbaki batek osatuko dute.

3.– Las Diputaciones Forales expedirán un número de autorización a cada centro de limpieza y desinfección autorizado, compuesto por los dígitos correspondientes a su Territorio Histórico, y un número correlativo para cada centro del mismo.

4.– Foru aldundiek baimena bertan behera utzi edo kendu egingo dute artikulu honetan ezarritako baldintzak edo dekretu honetan zehaztutakoak betetzen ez badira, bai eta zentroa dagoen eskualdearen osasun-estatutua aldatzen bada. Baimena indarrean sartu ahal izango da berriz ere agintari eskudunak desinfekzio-zentroak dekretu honetan ezarritako baldintza guztiak betetzen dituela egiaztatzen duenean.

4.– Las Diputaciones Forales suspenderán o retirarán la autorización cuando no se cumplan las condiciones establecidas en el presente artículo u otras disposiciones establecidas en este Decreto, así como en los supuestos de modificación del estatuto sanitario de la zona de localización. La autorización podrá restablecerse cuando la autoridad competente haya verificado que el centro de desinfección reúne todas los requisitos exigidos en el presente Decreto.

5.– Garbiketa- eta desinfekzio-zentroak eraikitzeko obrak gizarte-interesekotzat joko dira obra-baimena lortzeari begira, 43. artikuluaren 3. paragrafoan zehaztutakoaren ondorioetarako, Lurzoruaren Legearen 85. artikuluari dagokionez.

5.– Las obras para la construcción de centros de limpieza y desinfección tendrán la consideración de interés social al efecto de la obtención del permiso de obras, al efecto de lo dispuesto por el artículo 43, apartado 3, en relación con el artículo 85 de la Ley del Suelo.

3. artikulua.– Garbiketa- eta desinfekzio-zentroek bete beharrekoak.

Artículo 3.– Requisitos de los centros de limpieza y desinfección.

1.– Garbiketa- eta desinfekzio-zentroak erabilera publiko zein pribaturako jarri ahal izango dira, erakunde publikoek edo pribatuek eskaturik.

1.– Los centros de limpieza y desinfección podrán ser instalados para uso público o privado, a instancias de entidades públicas o privadas.

2.– Garbiketa- eta desinfekzio-zentroak honako zentro hauen ondoan egon ahal izango dira eta zerbitzua eman ahal izango diete: animaliak biltzen dituzten beste zentro batzuk, hiltegiak eta animalien atsedenerako geldi-guneak. Hona hemen zentrook betebeharreko baldintzak:

2.– Los centros de limpieza y desinfección podrán ser anejos y dar servicio a otros centros de concentración de ganado, a mataderos y a puntos de parada para el descanso de animales, y deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Debekatutako edo murriztutako alde batean ez egotea, dagozkion osasun-legeak betez. Epizootia bat deklaratu eta zentrook kokatuta dauden eskualdean mugimenduak murrizten badira, eskualde horretako ibilgailuei baino ezingo diete zerbitzurik eman.

a) Estar situados en una zona que no esté sometida a una prohibición o restricción de conformidad con la legislación sanitaria pertinente. En el momento que se declare una epizootia y se restrinjan los movimientos en la zona donde estén ubicados, sólo podrán dar servicio a los vehículos de esa zona.

b) Ibilgailuak garbitzeko eta desinfektatzeko programa bat izatea. Bertan garbiketa-bideak eta horien maiztasuna zehaztu beharko dira.

b) Disponer de un programa de limpieza y desinfección de vehículos, en el que se especifiquen los métodos de limpieza y la frecuencia de la misma.

c) Ibilgailuen garbiketa eta desinfekziorako programaren eta dokumentazio-kontrolaren arduraduna zein den zehaztea.

c) Identificar a la persona responsable del cumplimiento del programa de limpieza y desinfección de los vehículos y del control de la documentación.

3.– Garbiketa- eta desinfekzio-zentro bakoitzak erregistro bat izan beharko du eta bertan honako datu hauek zaindu eta gordeko dira foru aldundien eskura, hiru urtetan gutxienez:

3.– Cada centro de limpieza y desinfección deberá llevar un registro en el que se conservarán y mantendrán a disposición de las Diputaciones Forales, durante al menos 3 años, los siguientes datos:

a) Garraio-enpresa.

a) Empresa transportista.

b) Garraiolariaren izena eta nortasun-agiria.

b) Nombre y DNI del transportista.

c) Garraiobidearen matrikula.

c) Matrícula del medio de transporte.

d) Ibilgailuaren desinfekzioa noiz amaitu den (eguna eta ordua).

d) Fecha y hora de finalización de la desinfección del vehículo.

e) Ibilgailuaren prezintoaren identifikazioa.

e) Identificación del precinto del vehículo.

f) Arduradunaren izenpea eta desinfekzio-zentroaren zigilua.

f) Firma del responsable y sello del centro de desinfección.

g) Oharrak edo sumatutako gorabeherak.

g) Observaciones o incidencias observadas.

h) Desinfektatzailea eta erabilitako kontzentrazioa.

h) Desinfectante y concentración utilizada.

4.– Baimendutako garbiketa- eta desinfekzio-zentroetan bateragarriak izan daitezke animalientzako garraiobideen garbiketa eta desinfekzioa eta abeltzaintzarekin lotuta ez dauden jarduerak, beti ere zentroaren garbiketa- eta desinfekzio-lanei kalterik egiten ez badiete.

4.– Los equipos e instalaciones de los centros de limpieza y desinfección autorizados podrán compatibilizar la limpieza y desinfección de los medios de transporte de animales por carretera, con actividades de carácter no ganadero siempre y cuando las mismas no interfieran las operaciones de limpieza y desinfección del centro.

5.– Administrazioen aldetik Euskal Autonomia Erkidegoan garbiketa- eta desinfekzio-zentroen ezarpena bultzatzeko laguntzak sustatuko dira.

5.– Por parte de las diferentes Administraciones se fomentará el establecimiento de ayudas destinadas a incentivar la instalación de centros de limpieza y desinfección en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

4. artikulua.– Garbiketa- eta desinfekzio-zentroak hiltegietan.

Artículo 4.– Centros de limpieza y desinfección en mataderos.

1.– Hiltegiek kokapen eta instalazio egokiak izan beharko dituzte gizentzeko animaliak euren instalazioetara garraiatzeko erabili diren ibilgailuak berehala garbitzeko eta desinfektatzeko. Nolanahi ere, baldintza hori betetzetik libre geratu ahal izango dira foru organo eskudunaren ebazpen bidez beste zentro baimenduek egiaztatu badute ibilgailuak garbi eta desinfektatuta daudela.

1.– Los mataderos deberán disponer de un emplazamiento e instalaciones adecuadas para proceder a la limpieza y desinfección inmediata de los vehículos utilizados para el transporte del ganado de abasto hasta sus instalaciones. No obstante, podrán ser eximidos de este requisito, mediante resolución expedida por el órgano foral competente, cuando se acredite la limpieza y desinfección de los vehículos por medio de otros centros autorizados.

2.– Abere bizien garraiorako ibilgailuen garbiketa- eta desinfekzio-instalazioak dituen hiltegia kudeatzen duen enpresa 3.2b) artikuluan aipatutako programa betetzeaz eta dagokion desinfekzio-ziurtagiria emateaz arduratuko da.

2.– La empresa gestora del matadero con instalaciones de limpieza y desinfección de los vehículos de transporte de animales vivos será responsable del cumplimiento del programa a que se refiere el artículo 3.2 b) así como de la emisión del certificado de desinfección correspondiente.

3.– Albaitaritza-zerbitzu ofizialei dagokie dekretu honetan zehaztutakoa betetzen den teknikoki ikuskatzea eta egiaztatzea.

3.– Corresponderá a los servicios veterinarios oficiales la supervisión técnica y la verificación del cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto.

5. artikulua.– Jokatzeko irizpideak.

Artículo 5.– Criterios de actuación.

Egindako bidearen arabera, eta Euskal Autonomia Erkidegoko osasun-egoerari erantzunez, ibilgailuak honako irizpide hauek betez desinfektatu beharko dira:

En función del trayecto realizado, y atendiendo a la situación sanitaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco, los vehículos deberán ser desinfectados de acuerdo a los siguientes criterios de actuación:

a) Bidea Euskal Autonomia Erkidegoan bertan dauden ustiategien artekoa bada, eta, beti ere, osasun-egoerak kontrakorik eskatzen ez badu, azienda garraiatzeko erabilitako ibilgailua aldizkakotasun jakin batez desinfektatu beharko da. Izan ere, foru aldundiek ezarriko dute aldizkakotasun hori ibilgailu bakoitzerako, garraiatzen diren abere-moten eta ibilbideen arabera.

a) Cuando el trayecto de transporte se realice entre explotaciones que se encuentren ubicadas en la propia Comunidad Autónoma del País Vasco, y siempre y cuando la situación sanitaria no lo desaconseje, el vehículo utilizado para el transporte de ganado se desinfectará con una periodicidad que será establecida, para cada vehículo, por las Diputaciones Forales, en función del tipo de animales que transporte y de los recorridos que habitualmente realice.

b) Bidea beste autonomia-erkidegoan edo beste estatu batean abiatzen denean eta Euskal Autonomia Erkidegoa helmuga duenean, azienda garraiatzeko ibilgailua garraialdi bakoitzaren aurretik eta ostean desinfektatu beharko da.

b) Cuando el trayecto se realice desde otra Comunidad Autónoma o desde otro Estado, con destino a la Comunidad Autónoma del País Vasco, el vehículo de transporte de ganado deberá ser desinfectado con anterioridad y posterioridad a cada transporte realizado.

6. artikulua.– Garbitzea eta desinfektatzea.

Artículo 6.– Operaciones de limpieza y desinfección.

1.– Ibilgailu bakoitzeko garbiketa- eta desinfekzio lanak egiaztatzeko, instalazioaren arduradunak desinfekzio-ziurtagiri bat egin beharko du. Ziurtagiri horretan honako hauek jaso beharko dira: garbiketa- eta desinfekzio-zentroaren kokapena (autonomia erkidegoa, lurralde historikoa, udalerria), erregistro-zenbakia, ibilgailuaren matrikula, garraiolariaren izena, erabilitako desinfektatzailea, garbiketa- eta desinfekzio-lanak noiz amaitu diren (eguna eta ordua), zentroaren teknikari arduradunaren izena, eguna eta izenpea, zentroaren zigiluarekin batera, eta ibilgailuaren ateak ixteko erabilitako prezintoaren identifikazioa, dekretu honen II. eranskinean dagoen ereduaren arabera.

1.– La realización de las operaciones de limpieza y desinfección en cada vehículo quedará justificada mediante la emisión por el responsable de la instalación de un certificado de desinfección en el que figure la localización del centro de limpieza y desinfección (Comunidad Autónoma, Territorio Histórico, Municipio), su número de registro, la matrícula del vehículo, el nombre del transportista, el desinfectante utilizado, la fecha y hora de finalización de las tareas de limpieza y desinfección, el nombre, fecha y firma del responsable técnico del centro, junto con el sello del mismo, y la identificación del precinto empleado para el cierre de las puertas del vehículo, según el modelo que se adjunta como Anexo II al presente Decreto.

2.– Instalazioen egoera eta garbiketa- eta desinfekzio-lanen garapena foru aldundiek kontrolatu beharko dituzte aldian behin.

2.– El estado de las instalaciones así como el desarrollo de las operaciones de limpieza y desinfección deberán ser controladas por las Diputaciones Forales de forma periódica.

7. artikulua.– Garbitzeko eta desinfektatzeko neurri bereziak.

Artículo 7.– Medidas especiales de limpieza y desinfección.

Epizootia bat agertzen bada, foru aldundiek dekretu honetan aurreikusitako garbiketa- eta desinfekzio-neurriak ezarri ahal izango dizkiete abere-ekoizpenarekin lotutako produktuak garraiatzen dituzten ibilgailuei.

En el caso de presentación de una epizootia, las Diputaciones Forales podrán imponer la adopción de las medidas de limpieza y desinfección previstas en el presente Decreto, para los vehículos de transporte de productos relacionados con la producción animal.

8. artikulua.– Animalien ongizatea garraioan.

Artículo 8.– Bienestar animal durante su transporte.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko abere-garraioan animalien ongizateari buruzko indarreango arauak bete beharko dira, eta bereziki, 91/628/EEE zuzentaraua, 6/1993 Legea, 1041/1997 Errege-Dekretua eta 226/1990 Dekretua aplikatzeari dagokionez. Xedapen horiek guztiak lehen aipatu dira.

1.– En todo transporte de animales realizado en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, se velará por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de bienestar animal durante el transporte, y muy especialmente con relación a la aplicación de la Directiva 91/628/CEE, la Ley 6/1993, el Real Decreto 1041/1997 y el Decreto 226/1990, disposiciones todas ellas anteriormente mencionadas.

2.– Foru aldundiek, zehaztutako aldizkakotasunaren arabera, Osasun Sailarekin eta Nekazaritza eta Arrantza Sailarekin batera, kontrol eta ikuskapenerako lagin-programa bat garatuko dute garraioan animalien ongizateari buruz indarrean dagoen arauak betetzen diren zaintzeari begira. Programa horrek helburuak, jarduera-prozedura eta egin beharreko lagin-kontrolen kopurua hartuko ditu bere baitan.

2.– Con la periodicidad que se determine, las Diputaciones Forales, conjuntamente con los Departamentos de Sanidad y de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, desarrollarán un programa muestral de control e inspección orientado a la vigilancia del cumplimiento de la normativa vigente en materia de bienestar animal durante el transporte. Dicho programa abarcará los objetivos, el procedimiento de actuación y el número de controles muestrales a realizar.

3.– Kontrol eta ikuskapenerako lagin-programa horren ezarpenak honako hauek hartu ditu: abeltzaintzako ustiategien artean egindako abere-garraioak, Euskal Autonomia Erkidegoan dauden hiltegiak helmuga duten abere-garraioak, eta, Euskal Autonomia Erkidegotik pasatzen diren abere-garraioko ibilgailuak, errepidetik, itsasotik zein airetik doazela ere.

3.– La aplicación del mencionado programa muestral de control e inspección, comprenderá los transportes de animales realizados entre explotaciones ganaderas, los transportes de animales con destino a mataderos ubicados en la Comunidad Autónoma del País Vasco y los vehículos de transporte de animales en tránsito por la Comunidad Autónoma del País Vasco tanto por vía terrestre como por vía marítima o aérea.

4.– Adierazitako lagin-programa burutzeak ez die kalterik ekarriko egoera zoosanitarioaren arabera beharrezkotzat jo litezkeen gainerako ikuskapenei. Horren helburua: garraiatzerakoan animalien erosotasuna eta osasuna egoki babestea.

4.– El programa muestral señalado se llevará a efecto sin perjuicio de la realización de cuantas otras inspecciones se consideren necesarias, en función de la situación zoosanitaria, al objeto de garantizar la adecuada protección, tanto sanitaria como referente al bienestar animal, durante su transporte.

XEDAPEN IRAGANKORRA

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Ibilgailuak desinfektatzeko zentroek 6 hilabeteko epea izango dute dekretu honetan zehaztutako baldintzei egokitzeko.

Los centros de desinfección de vehículos dispondrán de un plazo de 6 meses de adaptación a los requisitos establecidos en el presente Decreto.

Dekretu honi egokitzeak instalazioen aldaketa garrantzitsuak ekartzen baditu, foru aldundi eskudunek, bi urtetan gehienez, behin behingo funtzionamendu-baimenak eman ahal izango dituzte aldaketa horiek burutu artean.

En el caso de que la adaptación al presente Decreto suponga la necesidad de realizar modificaciones importantes en las instalaciones, las Diputaciones Forales competentes podrán conceder autorizaciones provisionales de funcionamiento hasta la realización de dichas modificaciones durante un período máximo de 2 años.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.– Esku ematen zaie Osasun sailburuari eta Nekazaritza eta Arrantza sailburuari dekretu hau garatu eta aplikatzeko behar diren xedapen guztiak eman ditzaten.

Primera.– Se autoriza a los Consejeros de Sanidad y de Agricultura y Pesca, en el ámbito de sus competencias, para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de este Decreto.

Bigarrena.– Dekretu hau, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean sartuko da indarrean.

Segunda.– El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2002ko maiatzaren 28an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 28 de mayo de 2002.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Osasun sailburua,

El Consejero Sanidad,

GABRIEL M.ª INCLÁN IRIBAR.

GABRIEL M.ª INCLÁN IRIBAR.

Nekazaritza eta Arrantza sailburua,

El Consejero de Agricultura y Pesca,

GONZALO SÁENZ DE SAMANIEGO BERGANZO.

GONZALO SÁENZ DE SAMANIEGO BERGANZO.

I. ERANSKINA
GARBIKETA- ETA DESINFEKZIO-ZENTROEI
EZARGARRI ZAIZKIEN EKIPO, INSTALAZIO
ETA FUNTZIONAMENDU IRIZPIDEAK

A.– Ekipo eta Instalazioak.

ANEXO I

CRITERIOS DE EQUIPOS, INSTALACIONES Y
FUNCIONAMIENTO APLICABLES A LOS CENTROS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

1.– Txartel adierazlea zentrorako sarbidean. Bertan argi adierazi beharko da abereen garraiorako ibilgailuak garbitzeko eta desinfektatzeko zentroa dela.

A.– Equipos e Instalaciones.

2.– Ahal dela, garbiketa- eta desinfekzio-zentrorako sarbideak eta irtenbideak leku ezberdinetan egongo dira.

1.– Cartel indicador en la vía de entrada o acceso al recinto, en el que se exprese claramente que se trata de un centro de limpieza y desinfección de vehículos de animales.

3.– Irispideek osasun-ibia izan beharko dute, desinfektatzaileaz hornituta.

2.– Se deberán mantener accesos diferentes para la entrada y salida de los vehículos al centro de limpieza y desinfección, siempre que sea posible

4.– Esparruak itxita egon beharko du kanpotik, eta azalera osoan zimendua edo asfaltoa jarrita.

3.– Los accesos deberán contar con un vado sanitario con desinfectante.

5.– Garbiketa- eta desinfekzio-lanak egiteko eraikin nagusi bat ezarriko da, irekita edo itxita.

4.– El recinto deberá estar cerrado exteriormente, y la superficie del mismo será cimentada o asfaltada en todo el área que ocupe el centro.

6.– Zentroak beharrezkoa den tresneria izango du azpiak eta zimaurra egoki erratzatzeko eta karraskatzeko, bai eta hondakin organiko solidoak biltzeko esparru bat ere.

5.– Se establecerá un edificio de carácter principal cerrado o abierto, en donde se realizarán las operaciones de limpieza y desinfección de los vehículos.

7.– Ibilgailuen garbiketan sortzen diren hondakin solidoak kudeatzeko sistema bat jarri beharko da.

6.– El centro dispondrá del utillaje necesario para realizar un correcto barrido y raspado de la cama y el estiércol, así como con un área de almacenamiento de los residuos orgánicos sólidos.

8.– Edateko ur bero eta hotzeko instalazio bat egon beharko du, honako hauetaz ekipatuta:

7.– Deberá instalarse un sistema de gestión de los residuos sólidos que se generen en la limpieza de los vehículos.

– Aurrez garbitua prestatzeko mahuka, gai organikoak herrestan eta zipriztindu gabe eramateko bide ematen duen emari eta presioaz.

8.– Existirá una instalación de agua corriente caliente y fría con los siguientes equipos:

– Ur-emari txikiarekin eta ur beroarekin garbitzeko mahuka edo presiozko ekipoa.

– Manguera que facilite el prelavado con suficiente caudal y presión para arrastrar la materia orgánica, sin producir salpicaduras.

9.– Desinfekziorako presiozko ekipoa, desinfektatzailea ibilgailuan ihinztatzeko. Ekipoak desinfektatzailea neurri egokian aplikatzeko bide eman behar du. Ekipo horiek desinfektatzailearekin baino ezin izango dira erabili, edo horren ezean, alarma-seinale bat izan beharko dute desinfektatzaile-gordailua husten denean abisatzeko.

– Manguera o equipo de presión para realizar el lavado con poco caudal y con agua caliente.

10.– Ibilgailuen garbiketa eta desinfekziotik datozen isurkinak jasotzeko eta bilketa-hobira bideratzeko plataforma bat. Plataformak horretarako behar den desnibela izango du.

9.– Equipo de desinfección a presión para proceder al pulverizado del desinfectante sobre el vehículo, que permitan aplicar una adecuada concentración de desinfectante. Estos equipos deberán disponer de un sistema que impida su funcionamiento si no hay desinfectante, o en su defecto, dispongan de una señal de alarma del vaciado del depósito de desinfectante.

11.– Garbiketa eta desinfekzio-lanetan sortutako isurkinak biltzeko hobia, barreiatu ez daitezen eta behar bezala ezabatzeko.

10.– Plataforma con desnivel suficiente para permitir la recogida de los líquidos procedentes de la limpieza y desinfección de los vehículos, que los canalice a la fosa de recogida.

12.– Garbitu eta desinfektatu ondoren ibilgailura sartzeko ateak prezintatzeko eta zigilatzeko tresneria.

11.– Fosa de recogida de afluentes generados en las operaciones de limpieza y desinfección que imposibilite su difusión y garantice su adecuada eliminación.

13.– Azpi garbirako biltegia, behar izanez gero.

12.– Utiles para el precintado y sellado de las puertas de acceso de los animales al vehículo, una vez concluidas las operaciones de limpieza y desinfección.

14.– Materialak, lanabesak, makinak, kimika-gaiak etab. gordetzeko biltegia.

13.– Almacén para cama limpia, en su caso.

15.– Zentroaren administrazio-eginkizunetarako lokal bat.

14.– Almacén para el material, herramientas, maquinaria, almacenamiento de productos químicos, etc.

16.– Garbiketa eta desinfekzioko langileentzako babes eta segurtasunerako bideak.

15.– Local destinado a la realización de las funciones administrativas del centro.

B.– Funtzionamendua.

16.– Contar con medios de protección y seguridad, a disposición de los operarios de limpieza y desinfección.

Garbiketa eta desinfekzioa egiterakoan honako urrats hauek egin beharko dira:

B.– Funcionamiento.

1) Lehenengo garbiketa egiteko bi aukera daude:

Durante las operaciones de limpieza y desinfección deberán seguirse los siguientes pasos:

– Lehorrean garbitzea eta ibilgailuan dauden gai organiko edo solido guztiak ezabatzea erratza pasatuz eta karraskatuz. Gai horiek gune estali berezi batean gordeko dira geroan ezabatzeko edo aprobetxatzeko.

1) Para una primera limpieza del vehículo se considerarán dos opciones:

– Azpiak eta zimaurra lehorrean kentzea, eta gero, ur-mahukaz garbitzea solidoak herrestan eramateko moduko presioa ezarriz. Gai solido horiek hobi batean gordeko dira geroan ezabatzeko edo aprobetxatzeko.

– Limpieza en seco eliminando toda la materia sólida mediante barrido y raspado de cualquier materia orgánica o sólida que se encuentre en el vehículo, que se depositará en una zona específica cubierta para su posterior eliminación o aprovechamiento.

2) Bigarren garbiketa presiozko urez egingo da ibilgailu osoan, gurpilak, azpikoak eta txapa barne. Garbiketa egiteko beharrezkoa izango da ibilgailuaren elementu mugikorrak desmontatzea: pisuak, bereizleak, kaiolak. Ura hobian jasoko da geroan ezabatzeko edo aprobetxatzeko.

– Retirada en seco de camas y estiércol, y posterior lavado con manguera de agua a presión suficiente para arrastrar los sólidos, que serán recogidos en un foso para su posterior eliminación o aprovechamiento.

3) Ibilgailua baimendutako desinfektatzaileaz desinfektatuko da, kanpoko aldeak eta abereak garraiatzeko gunea ihinztatuz, animalia zein espezietakoa den eta eskualdearen osasun-egoera kontuan hartuta.

2) La segunda limpieza se realizará con agua a presión de todo el vehículo, incluyendo ruedas, bajos y carrocería. La limpieza deberá realizarse con los elementos móviles del vehículo desmontados: pisos, separadores, jaulas. El agua será recogida en foso para su posterior eliminación o aprovechamiento.

4) Ibilgailua prezintatzea.

3) Desinfección del vehículo mediante rociado de las partes externas y de la zona habilitada para el transporte de ganado, con solución desinfectante autorizada, según la especie animal, y la situación sanitaria de la zona.

5) Desinfektatzaileak eragin ondoren (10 minutu gutxienez) urberritu ahal izango da, garraio-ibilgailua ez hondatzeko eta ondo zaintzeari begira.

4) Precintado del vehículo.

Ibilgailuak aurrera egin behar du beti, eta ezin izango da itzuli atzean utzi dituen gune zikinetarantz. Ibilgailuak gune zikinetik gune garbira ibili beharko du beti.

5) Se podrá permitir la realización de un aclarado con agua una vez pasado el tiempo necesario para que el desinfectante cumpla su función (nunca antes de pasados 10 minutos), para evitar el deterioro y conservación del vehículo de transporte.

Presiozko ur bidezko garbiketa eta desinfekzioa goitik behera egin beharko dira beti (ibilgailuaren puntu gorenetik hasita eta baxuenean bukatuta).

El recorrido del vehículo debe ser, en todo momento, hacia delante, no retrocediendo hacia las zonas sucias por las que ha pasado. El vehículo deberá circular siempre de zona sucia a zona limpia.

Garbiketa- eta desinfekzio-lanak desinfekzio-zentroko langileek edo garraiolariak berak egin ahal izango ditu. Garraiolariak eginez gero, zentroko arduradunak lan horiek ikuskatu eta behar bezala egin diren egiaztatu beharko du.

La limpieza con agua a presión y la desinfección deberán realizarse siempre de arriba a bajo (comenzando por el punto más alto del vehículo, y acabando por el más bajo).

Zentroko langileek arropa egokia jantzi beharko dute (botak, hezetasunaren aurkako lan-jantzia, eskularruak, betaurreko babesgarriak, txanoak etab. ).

Las operaciones de limpieza y desinfección podrán ser realizadas por personal propio del centro de desinfección o por el propio transportista, en cuyo caso será necesaria la supervisión de las operaciones y comprobación posterior de la correcta realización por parte de la persona responsable del centro.

II. ERANSKINA

Los operarios del centro deberán ir equipados con vestuario adecuado a la labor que realizan (botas, mono anti-humedad, guantes, gafas protectoras, gorros, etc.).

ANIMALIAK GARRAIATZEKO IBILGAILUEN GARBIKETA ETA DESINFEKZIO ZIURTAGIRIA

Lurralde Historikoaren ziurtagiria .......................... / zk.:	

ANEXO II

CERTIFICADO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE VEHICULOS DE TRANSPORTE DE ANIMALES

Garbiketa- eta desinfekzio-zentroaren kokapena (autonomia erkidegoa, lurralde historikoa eta udalerria) .			

Certificado Territorio Histórico de

Erregistro zk.: 	

Localización del centro de limpieza y desinfección (Comunidad Autónoma, Territorio Histórico y Municipio) 			

Ibilgailuaren matrikula: 	

N.º de registro 	

Garraiolariaren izena: 	

Matrícula del vehículo 	

Erabilitako desinfektatzailea eta neurria: 			

Nombre del transportista 	

Garbiketa- eta desinfekzio-lanak noiz amaitu diren (eguna eta ordua):	

Desinfectante utilizado y concentración 			

		

F

ZIURTATZEN DU goian adierazitako egunean eta orduan, zehaztutako ibilgailua aipatu den desinfektatzailearekin garbitu eta desinfektatu dela esandako zentroan; eta prezinto bat jarri zaiola, zentroaren zigiluarekin, ibilgailuko karga-egiturara sartzeko ateetan.

echa y hora de finalización de las tareas de limpieza y desinfección 			

D./D.ª

CERTIFICA que en la fecha y hora arriba estipuladas, se ha procedido en el citado centro a la limpieza y desinfección del vehículo cuyos datos se consignan, con el desinfectante que se menciona, así como a la colocación de un precinto con el sello del centro en las puertas de acceso de los animales a la estructura de carta del vehículo.

.......,
Iz.:................................ 	Zentroaren
	zigilua

Azterketa dokumentala

En .............., a .... de ............ de ....
Fdo.:.................................	Sello del
	centro

Análisis documental

Euskadi, bien común