Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

25. zk., 2002ko otsailaren 5a, asteartea

N.º 25, martes 5 de febrero de 2002


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Bestelako Xedapenak

Otras Disposiciones

Kultura Saila
Cultura
788
788

AGINDUA, 2002ko urtarrilaren 14koa, Kultura sailburuarena, I. Eranskinean zerrendatzen diren Bizkaiko Dorretxeak, banan-banan, Kultura Ondasun gisa, Monumentu izendapenaz, Euskal Kultura Ondarearen Zerrenda Orokorrean sartzeari buruzkoa.

ORDEN de 14 de enero de 2002, de la Consejera de Cultura, por la que se inscriben como Bien Cultural, con la categoría de Monumento, en el Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco cada una de las Casas-Torre de Bizkaia relacionadas en el Anexo I.

Euskal Autonomia Erkidegoak, Konstituzioko 148.1.16. eta Estatutuko 10.19. artikuluen babesean, eskumen osoa bereganatu zuen Kultura Ondarearen gaiari dagokionez. Aipatutako eskumen horretan oinarrituz, Euskal Kultura Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legea onartu zen, hots, kultura-interesa duten Euskal Autonomia Erkidegoko ondasunak deklaratzeko prozedurak arautzen dituena.

La Comunidad Autónoma del País Vasco, al amparo del artículo 148.1.16 de la Constitución y a tenor del artículo 10.19 del Estatuto de Autonomía, asumió la competencia exclusiva en materia de Patrimonio Cultural. En su desarrollo, se aprueba la Ley 7/1990, de 3 de julio, del Patrimonio Cultural Vasco.

2001eko maiatzaren 10ean Kultura, Gazteria eta Kirol sailburuordearen Ebazpena eman zen (ekainaren 18ko EHAA, 115 zk.). Ebazpen honen bidez, I. Eranskinean diren Bizkaiko Dorretxeak —bana-banan— Euskal Kultura Ondarearen Zerrenda Nagusian Sartzeko espedienteari hasiera eman zitzaion, hain zuzen ere, dorretxeon balio kulturala eta Kultura Ondarearen Zentroko Zerbitzu teknikoek egindako txosten eta proposamena ikusita eta indarrean dagoen legediaren arabera.

El Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes, a la vista del interés cultural de cada una de las Casas-Torre de Bizkaia contenidas en el Anexo I, a la vista del informe y la propuesta realizadas por los Servicios Técnicos del Centro de Patrimonio Cultural, y a tenor de lo dispuesto por la normativa legal aplicable, resolvió incoar mediante Resolución, de 10 de mayo de 2001, publicada en el BOPV n.º 115, de 18 de junio, el expediente para su inclusión en el Inventario General de Patrimonio Cultural Vasco.

Aipatutako espedientearen administrazio-tramitazioak espedientea jendaurrean jartzera eta interesdunei entzutera behartu zuen, aipatutako 7/1990 Legeko 17. eta 11.3. artikuluetan eta artikulu horiekin erlazionatutako beste xedapenetan ezarritakoarekin bat etorriz.

La tramitación administrativa del referido expediente implicó, de conformidad a lo previsto en los artículos 17 y 11.3 de la mencionada Ley 7/1990 y en las demás disposiciones concordantes, el sometimiento de dicho expediente al trámite de información pública, durante el cual, también, se concedió audiencia a los interesados.

Ebazpenaren kopia prozeduran diren interesdun guztiei posta ziurtatuaz bidali egin zitzaien, eta uztailaren 26ko Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/92 Legearen 59. artikuluak ezartzen duena betetzeko, hau jaso ez zutenei 2001eko azaroaren 30eko Iragarkiaren bidez jakinarazi zitzaien. Iragarkia 245 zk.a duen abenduaren 20ko EHAAn argitaratu zen, eta Udalek abenduaren 10ean hartu zuten, Udaletxetako iragarki-oholean jartzeko.

La copia de la Resolución fue remitida a todos los interesados en el procedimiento por correo certificado, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procedió a notificar a quienes no lo recibieron mediante Anuncio, de 30 de noviembre de 2001, publicado en el BOPV n.º 245, de 20 de diciembre, enviado y recibido el 10 de diciembre en los Ayuntamientos, para su exposición en el tablón de edictos.

2001eko ekainaren 13an, Güeñeseko Udaleko Alkate-lehendakariak idazki bat aurkeztu zuen. Bertan Maruri dorrea Güeñes dela jakinarazten zen, eta I. Eranskinean eta III. Eranskineko leku planoan ziren akatsak erakusten ziren. Baina idazki hau EHAAn hasiera emateko Ebazpena argitaratu zen egun berean, hau da, ekainaren 18an, jaso zenez ezin izan ziren datu hauek zuzendu.

El 13 de junio de 2001 el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Güeñes presentó un escrito en el que se comunicaba que la Torre de Maruri pertenece a Güeñes, indicando los errores contenidos en el Anexo I y en el plano de situación del Anexo III. Sin embargo, al recibirse este escrito el 18 de junio de 2001, coincidiendo con la fecha en la que se publicó en el BOPV la Resolución de incoación, no pudieron subsanarse estas circunstancias.

Espedientea jendaurrean jartzeko eta interesdunei entzuteko den tramitazioan, idazki bi aurkeztu ziren. Bata, 2001eko uztailaren 6koa, Euskaltzaindiarena, I. Eranskinean ziren toponimoak duten izenari buruzkoa; eta bestea, Piedad Garai Laiseca andrearena, 2001eko uztailaren 11koa, Zallako Bolunburu dorreari buruzkoa.

Durante el trámite de información pública y audiencia al interesado, se presentaron dos escritos. Uno, el 6 de julio de 2001 por parte de Euskaltzaindia en relación con la denominación de los topónimos contenidos en el Anexo I, y otro el 11 de julio de 2001 presentado por Dña. Piedad Garai Laiseca en relación con la torre de Bolunburu en Zalla.

Ediktu bidezko azken jakinerazpenean alegazioak aurkezteko ezarritako epea amaitu ostean ez da ezelango alegaziorik aurkeztu.

Una vez finalizado el plazo para efectuar alegaciones desde la última notificación edictal, no se ha presentado alegación alguna.

Güeñesko alkate-lehendakariak eta Euskaltzaindiak egindako alegazioak toponimo eta mugaketari dagozkion zehaztapenak dira, eta horrela, haiek zuzentzeko Eranskinak adierazi dutenera egokitu behar dira.

Las alegaciones del Alcalde-Presidente de Güeñes, así como las de Euskaltzaindia, corresponden a precisiones sobre topónimos y delimitación que procede subsanar adaptando los Anexos a sus indicaciones.

Bestalde, 2001eko uztailaren 11ko idazkian, Piedad Garai Laiseca andreak, bere jabegokoa den zatiaz, II. Eranskinean agertzen den Bolunburu dorreko barne egituraren deskribapena ez dela zuzena dio, zeren eta XX. mendean berrriztatu zen, eta babesa merezi duen interes kulturala izan dezakeen osagairik ez dagoela esaten du. Honi dagokion txosten teknikoa egin ondoren, XX. mendeko berriztapenak bere zatiko barruari interes kulturala kendu diotela ikusi da. Baina dena dela, badu interes hau kanpoko zatiari eta Bolunburu dorreak duen interes osoari dagokionean. Halere, II. Eranskinean den barruko zati honen deskripzioa aldatu behar da.

Por su parte, en su escrito de 11 de julio de 2001, Dña. Piedad Garai Laiseca alega que sobre la parte de su propiedad, la descripción de la estructura interna de la Torre de Bolunburu contenida en el Anexo II es incorrecta, ya que fue reformada en el siglo XX y no tiene elementos de interés cultural que lo hagan protegible. Realizado el correspondiente informe técnico, se observa que efectivamente las reformas del siglo XX hacen que el interior de su parte carezca de interés cultural, pero sin embargo, sí se mantiene este interés en lo que respecta a la parte exterior y al interés global de la Torre de Bolunburu. No obstante, procede también modificar la descripción que de esta parte interna se contiene en el Anexo II.

Hori guztia dela eta, aipaturiko Legearen 17. artikuluan oinarrituz, Euskal Kultura Ondarearen Zerbitzu Teknikoek egindako txostena aztertu ondoren, eta Kultura, Gazteria eta Kirol sailburuordearen proposamena aintzat hartuz, honako hau

Es por todo lo que antecede y, a tenor de lo establecido por el artículo 17 de la mencionada Ley, visto el informe de los Servicios Técnicos del Centro de Patrimonio Cultural Vasco y a propuesta del Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes,

EBATZI DUT:
RESUELVO:

Lehena.– I. Eranskinean diren Bizkaiko Dorretxeak, banan-banan, Kultura Ondasun gisa, Monumentu izendapenaz, Euskal Kultura Ondarearen Zerrenda Nagusian sartzea.

Primero.– Inscribir cada una de las Casas-Torre de Bizkaia contenidas en el Anexo I de esta Orden, como Bien Cultural, con la categoría de Monumento, en el Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco.

Bigarrena.– Sailkatutako Ondasunen deskribapen formala egitea, agindu honen II. Eranskinean agertzen den bezala eta III. Eranskinean azaltzen den mugaketarekin bat etorriz.

Segundo.– Proceder a la descripción formal de las mismas en los términos expresados en el Anexo II y conforme a la delimitación que se indica en el Anexo III de la presente Orden.

Hirugarrena.– Euskal Kultura Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legearen 26. artikuluan aurreikusten diren ondorioetarako Jabego Erregistroari Agindu honen berri ematea.

Tercero.– Comunicar la resolución al Registro de la Propiedad, a los efectos previstos en el artículo 26 de la Ley 7/1990, de 3 de julio, del Patrimonio Cultural Vasco

Laugarrena.– I. Eranskinean zerrendatzen diren Bizkaiko Dorretxeak kokatzen diren herrietako Udalei hirigintza-araudia ondasun horientzat egokitu dezaten eskatzea Euskal Kultura Ondarearen Legeak xedatutakoa betez.

Cuarto.– Instar a los Ayuntamientos de los municipios en los que se hallan las Casas-Torre de Bizkaia relacionadas en el Anexo I para que procedan a la protección de estos inmuebles contemplándolos en sus instrumentos de planeamiento urbanístico municipal.

Bosgarrena.– Espedienteko interesdunei, Dorretxeak kokatzen diren herrietako Udalei, Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura eta Hirigintza Sailei eta Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Sailari Agindu hau jakinaraztea.

Quinto.– Notificar la presente Orden a los interesados, así como a los Ayuntamientos de los municipios en los que se hallan estas Casas-Torre, a los Departamentos de Cultura y Urbanismo de la Diputación Foral de Bizkaia y al Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno Vasco.

Seigarrena.– Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta Bizkaiko Lurralde Historikoko Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

Sexto.– Publicar la presente Orden de inclusión en el Boletín Oficial del País Vasco y en el Boletín Oficial de Bizkaia.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehena.– Inskribatzeko den Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunetik izango ditu ondorioak.

Primera.– La presente Orden de inscripción surtirá efectos a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Bigarrena.– Administrazio-bidea amaitzen duen Agindu honen aurka, interesdunek aukerako berraztertzeko errekurtsoa jar diezaiokete Kultura sailburuari hilabeteko epean, edo bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko administrazioarekiko auzietarako salari bi hilabeteko epean, Agindu hau argitaratzen edo jakinarazten den egunaren biharamunetik hasita.

Segunda.– Contra la presente Orden que agota la vía administrativa, los interesados podrán interponer, en su caso, previamente Recurso potestativo de Reposición ante la Consejera de Cultura en el plazo de un mes, o bien, directamente, Recurso Contencioso-Administrativo ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dentro del plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su última publicación.

Vitoria-Gasteiz, 2002ko urtarrilaren 14a.

En Vitoria-Gasteiz, a 14 de enero de 2002.

Kultura sailburua,

La Consejera de Cultura,

MIREN AZKARATE VILLAR.

MIREN KARMELE AZKARATE VILLAR.

I. ERANSKINA

ANEXO I

DORRETXEEN ZERRENDA
RELACION DE CASAS-TORRE

1.– Traslaviñako dorrea (Arcentales)

1.– Torre de Traslaviña (Arcentales)

2.– Susunagako dorrea (Barakaldo)

2.– Torre de Susunaga (Barakaldo)

3.– Zubiletako dorrea (Barakaldo)

3.– Torre de Zubileta (Barakaldo)

4.– San Estebango dorrea edo Mendiko dorrea (Carranza)

4.– Torre de San Esteban o de El Campo (Carranza)

5.– Sangricesko dorrea (Carranza)

5.– Torre de Sangrices (Carranza)

6.– Ibarguen edo Pontongo dorrea (Gordexola)

6.– Torre de Ibarguen o de El Pontón (Gordexola)

7.– Largatxako dorrea, Dorre Beltza edo Dorre Errea (Gordexola)

7.– Torre de Largatxa I, Torre Negra o Quemada (Gordexola)

8.– Oxirandoko dorrea (Gordexola)

8.– Torre de Oxirando (Gordexola)

9.– Urtusaustegi dorrea (Gordexola)

9.– Torre de Urtusaustegi (Gordexola)

10.– Zubiete edo Oribai dorrea (Gordexola)

10.– Torre de Zubiete o de Oribai (Gordexola)

11.– La Jara edo Salcedo de la Jara edo Mayor de Salcedo dorrea (Güeñes)

11.– Torre de La Jara, Salcedo de La Jara o Mayor de Salcedo (Güeñes)

12.– La Puente edo Romarate dorrea (Güeñes)

12.– Torre de La Puente o de Romarate (Güeñes)

13.– Lazkano dorrea (Güeñes)

13.– Torre de Lazkano (Güeñes)

14.– Maruri dorrea (Güeñes)

14.– Torre de Maruri (Güeñes)

15.– Memerea dorrea (Muskiz)

15.– Torre de Memerea (Muskiz)

16.– Montaño dorrea (Muskiz)

16.– Torre de Montaño (Muskiz)

17.– Santelizeseko dorrea I (Muskiz)

17.– Torre de Santelices I (Muskiz)

18.– Santelizeseko dorrea II (Muskiz)

18.– Torre de Santelices II (Muskiz)

19.– Garai dorrea (Sopuerta)

19.– Torre de Garai (Sopuerta)

20.– La Puente edo Balpardako dorrea (Sopuerta)

20.– Torre de La Puente o de Balparda (Sopuerta)

21.– Llanoko dorrea II (Sopuerta)

21.– Torre de Llano II (Sopuerta)

22.– Villa dorrea (Sopuerta)

22.– Torre de Villa (Sopuerta)

23.– Garmako dorrea (Trucios-Turtzioz)

23.– Torre de Garma (Trucios-Turtzioz)

24.– Pando dorrea (Trucios-Turtzioz)

24.– Torre de Pando (Trucios-Turtzioz)

25.– Bolunburuko dorrea (Zalla)

25.– Torre de Bolunburu (Zalla)

26.– Llantada dorrea (Zalla)

26.– Torre de Llantada (Zalla)

II. ERANSKINA

ANEXO II

DESKRIBAPENA
DESCRIPCION

1) Traslaviñako Dorrea (Arcentales)

1) Torre de Traslaviña (Arcentales)

Traslaviñako dorrea Bilbo-Karrantza errepidetik metro gutxitara kokatzen da, Santa Mariaren Parrokiatik eta Linaresko igoeraren hasieratik (Arcentales) hurbil.

La Torre de Traslaviña se sitúa a escasos metros de la carretera Bilbao-Carranza, cerca de la Parroquia de Santa María y del arranque de la subida a Linares (Arcentales).

Ederki bereiztutako bi zatiz osatzen da, dena den, kronologikoko eta estilo aldetik oso gertukoak dira biak, XVI. mendean egin baitziren. Gotor-etxe bat da eta bertan bizitzeko zati bat gehitu zitzaion eraiki zen unea baino beranduago.

Consta de dos partes perfectamente diferenciadas pero muy cercanas cronológica y estilísticamente, ya que ambas fueron realizadas en el SXVI. Se trata de una casa fuerte a la que, con posterioridad al momento de su construcción, se añadió un cuerpo de carácter residencial.

Lau angeluko oinplanoa eta itxura kubiko nabarmena ditu dorreak, lau isurkiko estalkia duelarik. Beheko solairua, bizitzeko solairua eta ganbara ditu, eta harlanduzkoz, hareharriz eta kareharriz aparejatua dago, harri txikiz betetako horma-atal bikoitza eratuz. Ertarotik aldaketa garrantzitsuak jasan ditu eta ondorioz, material eskasagoz konpondutako gune ugari ditu.

La Torre presenta planta cuadrangular y volumen marcadamente cúbico, con cubierta a cuatro aguas. Consta de planta baja, piso residencial y desván, y se apareja en sillarejo arenisco y calizo, que forma un doble paño relleno de piedra menuda. Desde la época medieval, ha sufrido importantes modificaciones; por lo tanto, muestra abundantes zonas resueltas en materiales más pobres.

Beheko solairuak ez du jatorrizko baoetatik bat bera ere kontserbatzen, ustez, argi-zuloak eta kortako sarrera besterik ez zirenak. Argi-patio bat zeharkatuz goiko sarrera batera irits daiteke lehen solairuko fatxada nagusian, eta gainerako fatxadetan, saieterak eta beranduagoko bao dintelduak daude. Baina, bizitzeko solairu horretako bao zaharretan daude eraikinaren dekorazio-motibo urriak.

El piso bajo no conserva ninguno de sus vanos originales, que debieron ser únicamente luceros y un acceso a la cuadra. El primer piso tiene, en la fachada principal, un acceso alto al que se llega a través de un patín, y, en el resto de las fachadas, se conservan aspilleras y otros huecos adintelados de época posterior. Pero es sobre los huecos antiguos de este piso residencial donde se sitúan los escasos motivos decorativos del edificio.

Eskuineko fatxadari atxikita jauregia dago eta horren ardatz handia gotor-etxea bera baino handiagoa da.

Adosado a la fachada derecha se encuentra el Palacio, cuyo eje mayor supera las dimensiones de la propia casa fuerte.

Bere horma-atalak entokatutako harlangaitzez eginak daude, tamaina aldetik oso irregularrak dira eta hareharria eta kareharria konbinatzen dituzte. Ertzetan berriz, hareharrizko harlanduzkoz eginiko kate bikoitzak ditu luze-zeharka ipinita. Harlanduzkoak dira ere baoetako ertzak eta ganbarako almenatua.

Sus paños son de mampostería, revocada, de tamaño muy irregular, que combina el material arenisco con el calizo. Los ángulos, sin embargo, muestran cadenas dobles de sillares areniscos ajustados a soga y tizón. También son de sillería los cercos de los vanos y el almenado del camarote.

Beheko solairuak, kortak, dinteldutako bi sarrera moderno ditu eta ez dago jatorrizkoen arrastorik. Lehenengoa da solairu garrantzitsuena eta 88 bat metro karratuko gela batek osatzen du. Gaur egun, kanpotik irits daiteke bertara argi-patio zabal bat zeharkatuta. Horretan eta atzealdeko fatxadan lau arku konopial daude, zertxobait desberdinak eta triangelu alderantzikatuak osatzen dituzten harlanduzko sailen gainean finkatuta. Hormen lodiera dela eta, kanoiak eskartzanoak dira leihoen barnealdean.

La planta baja, una cuadra, cuenta con dos accesos modernos, adintelados, y no muestra ningún rastro de los primitivos. El piso más importante es el primero. Se halla ocupado por una habitación, de unos 88 metros cuadrados, a la que hoy se accede desde el exterior, a través de un amplio patín. En este registro noble, y en la fachada trasera, se desarrollan cuatro espléndidos arcos conopiales ligeramente desiguales, que se asientan sobre series de sillares que forman triángulos invertidos. Debido al grosor de los muros, al interior los cañones de dichas ventanas son escarzanos.

Solairu horren gainean, nekazaritza-erabilerako ganbara bat dago. Horren gainaldea zabaldu egiten da soroko produktuak aireztatu ahal izateko.

Por encima de este piso se asienta un amplio camarote destinado a usos agropecuarios que se abre en su parte superior para facilitar la ventilación de los productos del campo.

Arkitektura militar eta etxebizitza-arkitekturako ale ikusgarria de Traslaviñako multzoa. Estilo gotiko-errenazentista du eta XVI. mendean egindakoa da. Goiko areto edo sala duen dorreen tipologiakoa da bere tamainagatik, garitak eduki izana agiri bidez frogatuta egoteagatik eta fatxada berezituetan bi sarrera izateagatik.

El conjunto de Traslaviña es un magnífico ejemplar de arquitectura militar y residencial, de estilo gótico-renacentista, realizado en el SXVI. Por sus dimensiones generales, la existencia documentada de garitones y la presencia del doble acceso en fachadas diferenciadas, responde a la tipología de torre dotada de salón o sala superior.

2) Susunagako Dorrea (Barakaldo)

2) Torre de Susunaga (Barakaldo)

Barakaldoko udalerrian eta Argalarioko ipar-ekialdean Susunagako dorrea dago izen bereko auzoan.

En el municipio de Barakaldo y sobre la ladera Noreste del Argalario, en el barrio que lleva su nombre, se levanta la pequeña Torre de Susunaga.

Eraikin isolatua da, lau angeluko oinplanoa du eta tamaina txikikoa da. Hiru solairu eta lau isurkiko estalkia ditu.

Se trata de una construcción exenta, de planta cuadrangular, y dimensiones modestas, que consta de tres alturas y cubierta a cuatro aguas.

Duela gutxiko eraberritze lanetan emandako luzitupean ikusezin bilakatu da bere fabrika. Arbastutako hareharrizko eta kareharrizko piezak konbinatzen dituen harlangaitzez egindakoa da, eta altuera irabaziaz bat tamaina txikiagokoak diren lerroetan lakar ordenatuta dago. Fatxada nagusian soilik, harrizko blokeak laukian ordenatu dira ertzak eta baoetako azpadurak egiteko.

Su fábrica, hoy invisible bajo el grueso enlucido aplicado en una reciente reforma, es de mampostería que combina piezas areniscas y calizas desbastadas y toscamente ordenadas en hileras que van perdiendo tamaño según se gana altura. Únicamente en la fachada principal los bloques de piedra han sido recuadrados para conformar esquinas y recercos de huecos.

Beheko solairuan korta-sotoa dago. Kanpoaldera irekitzen da Txaranbeldutako argi-zulo ugariren bidez eta fatxada nagusiaren albo batean jarritako sarreraren bidez. Azken hori bost dobelako erdi-puntuko arku bat da, eta tailarik ez duen eremu konopialeko ezkutu bat tailatu da horren giltzarrian. Geroago, leihatila bat egin zen aurrealde horretan bertan, duela gutxiko berreraikitzean handitu dena.

En el bajo se encuentra la cuadra-bodega, abierta al exterior a través de varios luceros abocinados y del ingreso, lateralizado en la fachada principal. Éste es un estrecho arco de medio punto de cinco dovelas, en cuya clave se ha tallado un escusón de campo conopial que carece de tallas. En un momento posterior se perforó, en esta misma cara delantera, un ventanuco que en la reciente reconstrucción ha sido ampliado.

Lehen solairua, bizitzeko solairua, lau leihoren bidez argiztatzen zen jatorriz, bat fatxadako. Nagusian bao erdibitu bat zegoen eta harlanduzko pieza bakar batean tailatutako erdi-puntuetan iraultzen ziren haren argiak. Bao horrek mainela galdu zuen eta beherantz luzatu zenean balkoi bilakatu zen , hala ere, jatorrian zeukan itxura dauka berriro gaur egun. Solairu horretan bertan, deigarriak dira ere ezaugarri bereko baina tamaina desberdineko bao bi, izan ere, horietako bat baotxo konopial nahasia da eta bestea, hiru gingilduna. Horien gainean ganbara dago, itsua.

El primer piso, el residencial, se iluminaba originalmente mediante cuatro ventanas, una por fachada. En la principal se abría un amplio vano geminado cuyas luces volteaban en medios puntos tallados en una única pieza de sillería. Dicho vano perdió el mainel y se prolongó hacia abajo para quedar convertido en balcón, pero hoy vuelve a mostrar su aspecto original. En este mismo piso, también llaman la atención dos pequeños huecos de idénticas características que difieren en su forma, ya que uno es un vanito conopial mixtilíneo mientras que el otro es trilobulado. Por encima se levanta el camarote, ciego.

Eraikinaren barnealdeko egitura ez da jatorrizkoa, dena dela, alde gutxi dago horren eta igarotzeko solairuen jatorrizko sistemaren artean. Solairuen arteko komunikazioa eskuineko hormari atxikitako eskailera bidez egiten zen, egurrezkoa hasierako mailetan ezik, azken horiek harrizkoak.

La estructura interna conservada en el edificio no es la original; sin embargo, en poco se diferenciaba del primitivo sistema de pisos holladeros. La comunicación entre las plantas se realizaba a través de la escalera, adosada al muro derecho, que era de madera salvo en los primeros peldaños, de piedra.

Fatxaden arteko hierarkia nabarmena, nagusiaren aldekoa, agerian geratzen da bizitzeko solairuan dauden dekorazio-elementu bereziengatik: ehiz eszena bat erakusten duten zenbait erliebe. Ezkerraldean, lantza batez armaturiko pertsonai bat bereiz daiteke, ehiz-turuta bati soinu eginaraziz; eskuinaldean txerri bat badirudi korrika doala kontrako alderantz; eta bien artean, balkoiaren gaineko beste bi harlandutan, bi buruko suge edo dragoi bat eta txakur bat dituen moldura dago.

La evidente jerarquización de las fachadas en beneficio de la principal queda de manifiesto por la presencia, sobre el nivel del piso residencial, de unos elementos decorativos singulares: unos relieves, que reproducen una escena de caza. A la izquierda se distingue a un personaje armado de lanza y sonando una bocina de caza; a la derecha, un cerdo parece correr en sentido contrario; y entre ambos, sobre el balcón, otros dos sillares acogen una moldura por la que discurren una serpiente o dragón de doble cabeza y un perro.

Estilo gotiko-errenazentistako eraikina da Susunaga, eta XVI. mendean eraiki zen bere elementu formalek (puntu-erdiko sarrera, leiho konopiala, ezkutua) eta bolazko dekorazioak argi erakusten duten bezala. Bere tipologiaren barnean benetako prototipoa da. Bere izenak horrela esan arren, ez da benetako dorrea, ez bada jauregi-dorre tipologiakoa: tamaina txikiagoa, bi solairu gehi ganbara, sarrera baten bidez eta zenbait argi-zulo bidez irekitako beheko solairua, dekoratutako leihoak bizitzeko solairuan.

Susunaga es un edificio de estilo gótico-renacentista de calidad que, como muy bien indican sus elementos formales (ingreso de medio punto, ventana conopial, escusón) y la decoración de bolas, fue construido en el SXVI. Es, además, un verdadero prototipo de su tipología. A pesar de su nombre no es una verdadera torre, sino que responde con precisión a la tipología de palacio torre: volumen algo achatado, dos alturas más camarote, bajo abierto a través del acceso y algunos luceros, piso residencial con ventanas decoradas.

3) Zubiletako Dorrea (Barakaldo)

3) Torre de Zubileta (Barakaldo)

Zubiletako dorrea izen bereko Barakaldoko auzo batean kokatzen da eta hortik bere izena.

La Torre de Zubileta se alza en el barrio baracaldés del que toma su nombre.

Eraikin mota honek normalean izan ohi duen azalera baino handiagoko oinplano arinki trapezoidala zuen jatorrian. Gaur egun, eraiste baten ondorioz, oinplanoak»L» itxura du eta patio bat dauka. Hiru solairu ditu: beheko solairua, bizitzeko solairua eta ganbara. Bi isurkiko estalkia du eta fatxada nagusiarekiko perpendikularra den galdorra.

Se desarrollaba, en origen, sobre una planta ligeramente trapezoidal que ocupaba una superficie bastante mayor de lo habitual en este tipo de construcciones. Actualmente, y debido a un derrumbamiento, la planta muestra forma de»L» y acoge un patio. Consta de tres alturas: planta baja, piso residencial y camarote, y presenta una cubierta a dos aguas con caballete perpendicular a la fachada principal.

Entokatuaren ostean gorderik geratzen da aparejua, baina zenbait gunetan laukian eta ordenaturik jarritako harlangaitza ikus daiteke. Harlandua berriz, eskotaz tailaturikoa, baoen ertz eta inguruetarako erreserbatu da.

El aparejo queda oculto tras el revoque pero en algunas pequeñas zonas se aprecia el mampuesto, recuadrado y ordenado, mientras que la sillería, tallada a escoda, se reserva para los ángulos y el contorno de los vanos.

Beheko solairuak bi sarrera ditu. Fatxada nagusikoa eskartzanoa da dobeleria murriztu zitzaiolako altuera gehiago izan zezan. Ezkerraldekoa berriz, zertxobait zorrotza da. Aurrekoez gain bao-sorta osatzen dute barne laprandurako hainbat argi-zulok, leihatila zorrotz batek eta dinteldutako zenbait bao modernok.

El piso bajo tiene dos accesos. El de la fachada principal es escarzano como consecuencia del recorte de su dovelaje para darle mayor altura; mientras que el de la cara izquierda es ligeramente apuntado. Completan el juego de vanos varios luceros con derrame interno, una ventanita apuntada y algunos huecos adintelados modernos.

Bizitzeko solairuak alde nagusian pilatzen ditu bere elementu interesgarrienak. Sarrerako arkuaren gainean mainelez erdibitutako bao zorrotz bat nabarmentzen da. Bere aurrealde bikoitza hiru piezatan landua dago, janbak eta mainela berriz monolitikoak dira; barlasaia bi harlandukoa da. Barnealdean asentuak dituen kanoi eskartzano zabal bat dauka. Horrez gainera, patioaren gainean bi sarrera ditu, eta zenbait dinteldutako baorekin batera, solairu horretako bao-sistema osatzen dute.

El piso residencial concentra sus elementos de mayor interés en la cara principal. Sobre el arco de ingreso destaca un vano geminado apuntado, de mainel facetado. Su doble rosca se halla trabajada en tres piezas, mientras que jambas y parteluz son monolíticos; el alféizar es de dos sillares. Al interior presenta un amplio cañón escarzano con asientos. Cuenta además, con dos ingresos sobre patín, que junto a varios huecos adintelados, completan el sistema de vanos de esta altura.

Gainean ganbara dago. Altuera gutxiko tokia, eta gisa horretako eraikinerako, ez ohiko tamaina duten saietera estu eta luzeen bidez argiztatutakoa.

Por encima se construye el camarote, un espacio de escasa altura iluminado por aspilleras estrechas y alargadas rasgadas en las caras laterales, de dimensiones inusuales para una construcción de estas características.

Barne egitura hainbat aldiz berreraiki da. Zutoinezko sistema erabilita eraikitako igarotzeko solairuak osatzen dute oraingo eskeletoa. Solairu desberdinen arteko komunikazioa egurrezko eskailera bidez egina dago, eta oraindik badirauen saietera txaranbeldu baten bidez argiztatuta zegoen eskaileren ibilbidea.

La estructura interior ha sido reconstruida en varias ocasiones. El esqueleto actual es de pisos holladeros sobre un sistema de pies derechos. La comunicación entre los diversos pisos se produciría a través de escaleras de madera, cuya trayectoria estaba iluminada por una aspillera abocinada aún existente.

Estilo gotiko-errenazentistako eraikina da Zubileta eta XVI. mendean eraiki zen. Mediterraneo aldeko jauregien tipologiakoa da, zehaztasun handiz gainera: itxura etzana, sarrerak beheko solairuan zentralizatzeko joera, bizitzeko solairuaren erdibitutako leiho bikoteen bidez irekitako fatxada nagusia, patio baten bidezko sarrera independentea alboko fatxada batera.

Zubileta es un edificio de estilo gótico-renacentista, construido en el SXVI, que responde con mucha precisión a la tipología de Palacio mediterráneo: volumen apaisado, acceso tendente a la centralización en el bajo, nivel residencial abierto en su fachada principal mediante parejas de ventanas geminadas, ingreso independiente en una fachada lateral al que se llega a través de un patín.

4) San Estebango Dorrea edo Mendiko Dorrea (Carranza)

4) Torre de San Esteban o del Campo (Carranza)

San Estebango dorrea, Mendiko dorrea izenaz ere ezagutzen dena, Karrantzako udalerrian kokatzen da.

La Torre de San Esteban, también conocida como del Campo, se ubica en el municipio de Carranza.

Praktikoki laukia den oinplanoko eta altuera oso txikiko eraikina da, azken horren ondorioz itxura zapalekoa delarik. Hiru solairu ditu: beheko solairua, bizitzeko solairua edo solairu noblea eta ganbara. Horrez gainera, duela gutxiko lau isurkiko teilatuz estalia dago, eta barne egitura igarotzekoa da, hau ere modernoa.

Se trata de una construcción de planta prácticamente cuadrada y altura muy reducida, lo que le confiere un volumen chato. Consta de tres alturas: piso bajo, piso noble o residencial y camarote, y se cubre con un tejado a cuatro aguas de factura reciente. Además, presenta una estructura interior holladera, también moderna.

Bere hormak ondo ordenatutako harlanduzkoz egindako zokaloen gainean finkatzen dira. Aparejua harri-horma ilaratukoa da, kareharri arrezifalezkoa eta tartekatutako hareharrizko piezak dituena. Baoetako ertz eta azpaduretan agertzen dira soilik hareharrizko harlanduak, eta ondo landuak eta luze-zeharka ipinita daude ertzetan. Bere jatorrizko fabrika kontserbatzen ez duen fatxada bakarra atzealdekoa da, eraitsi ondoren, hormigoizko adreilu entokatua erabilita berreraiki zelako.

Sus muros se asientan sobre un zócalo de sillarejos bien ordenados. El aparejo es de mampostería concertada, de caliza arrecifal y piezas areniscas intercaladas. Sólo en los esquinales y recercos de huecos se utilizan sillares areniscos que, en los ángulos, aparecen bien trabajados y dispuestos a soga y tizón. La única fachada que no conserva su fábrica primitiva es la posterior, que tras derrumbarse, fue reconstruida con ladrillo revocado de hormigón.

Beheko solairua itsua da praktikoki. Atzeko aldean zeuden bi argi-zulo txaranbelduak desagertu dira, eta XVII. mendeko eraberritze baten ondorioz, alde nagusiko dobelatutako sarrera du soilik.

La planta baja es prácticamente ciega. Han desaparecido dos luceros abocinados que se abrían en la cara posterior, y hoy sólo cuenta con un ingreso adovelado en la principal, debido a una reforma del SXVII.

Egitura axialeko patioa dago lehen solairuan. Normalean gertatzen den ez bezala, ezkerreko fatxadari atxikia dago. Izatez sarrera dena zazpi dobelako erdi-puntuko arkua da. Janbetan zehar agian luzatzen zen nazela batek zeharkatzen du aurrealdea, gaur egun oso higatua dagoena. Bere kanoia eskartzanoa da eta egurrezko orrian finkatzen zituzten gontzak kontserbatzen ditu oraindik.

El primer piso presenta patín en axial que, en contra de lo habitual, está adosado a la fachada izquierda. El ingreso propiamente dicho es un arco de medio punto de siete dovelas. La rosca va recorrida por una nacela que tal vez se extendiera por las jambas, actualmente muy gastada. Su cañón es escarzano y conserva aún los goznes que fijaban las hojas de madera.

Alde nagusian gorputz osoko bao bat dago. Zertxobait zorrotza den zortzi dobelako arku estu bat da, giltzarririk gabea. Kasu honetan argi eta garbi luzatzen da janbetan zehar nazela. Tunela ere eskartzanoa da eta gontzak ditu, eta teilatu-hegalez babestutako egurrezko balkoi korritu batera doa gaur egun, fatxadako gauzarik nabarmenena delarik.

En la cara principal se abre un vano de cuerpo entero. Es un estrecho arco ligeramente apuntado de ocho dovelas, sin clave. En este caso la nacela se extiende claramente a las jambas. El túnel, también escarzano y dotado de goznes, hoy da paso a una balconada de madera protegida por un tejaroz, que es lo más destacado de la fachada.

Badago bigarren solairu bat, ganbara, altuera gutxikoa eta kanpoarekiko itsua, oso gutxiko argi-zulo bategatik ez bada.

Existe un segundo piso, el camarote, de escasa altura y ciego al exterior salvo por un lucero muy reciente.

XIV. mende bukaeran eraikitako dorre bandokide bati zegokion orube baten kokatuta egon arren, San Estebanen gaur ikus daitekeena ez da dorre bat, ez bada jauregi trinko etzan bat: lau angeluko eta zabalera nagusitzen den oinplanoa, itxura zapala, metro bete baino lodiera gutxiagoko hormak, alboan jarritako beheko sarrera, patioaren gaineko goiko sarrera, ganbara txikia, bizitzeko solairuan leiho dezente...

Aunque ocupa el solar de una torre banderiza construida a finales del SXIV, lo que hoy se observa en San Esteban no es una torre, sino un palacio compacto apaisado: planta cuadrangular con predominio de la anchura, volumen achatado, muros de menos de un metro de espesor, acceso bajo lateralizado, acceso alto sobre patín, escaso camarote, ventanas relativamente abundantes en el piso residencial…

Tipologiaz gain bere detaile formalak ere kontuan hartuta, XVI. mendean eraiki zela esan daiteke. Izan ere, erdi aroko dorreekin ez bezala, errenazimendu garaiko jauregiekin lotu daiteke erdi-puntuko arkuarekin errematatutako patio axiala.

Además de la propia tipología, sus detalles formales, sitúan su construcción en el SXVI. De hecho, su patín axial rematado en arco de medio punto tiene ya poco que ver con las torres medievales, y mucho más con los palacios renacentistas.

5) Sangricesko Dorrea (Carranza)

5) Torre de Sangrices (Carranza)

Gaur egun Sangricesko Dorre izenarekin ezagutzen dena San Julian Elizaren iparraldean dagoen eraikin txiki bat da.

Lo que hoy se conoce como Torre de Sangrices es una pequeña construcción situada al Norte de la Iglesia de San Julián

Oinplano karratuko eraikina da eta jatorrian zertxobait altuagoa bazen ere, altuera ertaina du. Zenbait gela eta balkoi bat dituen bolumen bat gehitu zaio aurrealdean.

Es una construcción de planta cuadrada, con un moderado desarrollo en altura, aunque en origen era ligeramente más alta. En la cara delantera se le ha añadido un volumen que acoge algunas estancias y un balcón.

Harlangaitzean aparejatua dago eta akabera handirik eman ez zaien harlanduzko sendogarriak ditu baoetako ertz eta azpaduretan, baita murruzko zenbait horma-atal ere leihoen inguruan.

Se apareja en mampostería concertada, con refuerzos de sillares no muy apurados en esquinazos y recercos de vanos, así como algunos paños de muro en torno a las ventanas.

Hasiera batean bi solairu gehi ganbara zituen. Gaur egun solairu horiek ditu baina besta banaketa batekin: beheko solairuak altuera galdu du eta horrekin batera, solairu noblea eta ganbara behera ekarri dira. Hori horrela izanik, dobela luzeko erdi-puntuko arku zabal bat zeukan beheko solairuak, gaur, ezkerreko aldean eta leiho bilakatua. Gainera, 1540tik aurrera hedatutako eredu errenazentistei jarraitzen dien kartoi-zapata bat ikus daiteke oraingo atzealdeko fatxadan.

Originalmente contó con dos alturas más camarote. Hoy sigue teniendo estos mismos niveles, pero con otra distribución: la planta baja ha perdido altura y con ella se han descendido el piso noble y la ganbara. Así, inicialmente el bajo se abría a través de amplio arco de medio punto de largas dovelas, hoy en la cara izquierda y transformado en ventana. Además, en la actual fachada trasera puede verse una zapata cartón avolutada que sigue los modelos renacentistas que se difunden a partir de 1540.

Lehenengo solairuan, gaur egungo ezkerreko fatxada (jatorriz nagusia) aurrekoa eta eskuinekoa zulatzen dituzte hiru leiho handik. Horien kanoiak eskartzanoak ziren eta asentuak zituzten, baina takatuta eta zarpeatuta daude.

Ya en el primero, tres grandes ventanas adinteladas perforaban las actuales fachadas izquierda (en origen principal), delantera y derecha. Sus cañones eran escarzanos y estaban dotados de asientos, pero hoy aparecen tapiadas y enfoscadas.

Solairu horren goiko zatian Matienzotarren armak dituen armarri bat dago. Armarria ertzean egotea modernitatearen erakusgarri nabaria da, eta horren dekorazio-detaileek hori baieztatzen dute. Horrela XVI. mendeko azken herenean kokatzen da eraikina.

Coincidiendo con la parte alta de este nivel, hay un escudo con las armas de los Matienzo. El hecho de que el escudo esté en ángulo es prueba evidente de modernidad, pero, además, sus detalles decorativos así lo ratifican y sitúan su construcción en el último tercio del SXVI.

Dena dela, argi-sistema guztiz aldatuta dago, dinteldutako leiho handien azpian beste txikiago batzuk baitaude. Ganbarari dagokionez, hau ere behera ekarri da -ganbarako leihatilen eskubanda gisa zeuden harlanduak ikus daitezke oraindik.

En cualquier caso, el sistema de luces está muy alterado, ya que por debajo de las grandes ventanas adinteladas se disponen otras más pequeñas. El camarote, por su parte, también ha descendido –aún pueden verse sillares que servían de antepecho a las ventanitas de esta ganbara.

Barneko egitura duela gutxikoa da.

La estructura interior es reciente.

Sangricesko dorrea egia esan, XVI. mendeko azken herenean eraikitako jauregi-dorrea da eta beraz, guztiz errenazentista den une batekoa. Horren itxura orokorra bat dator gotiko berantiarreko jauregi-dorreekin, baina bere argi-sistema jatorrian, erdi-puntuko sarrera ikaragarri handi eta dinteldutako leiho handietan oinarritua zegoen, ohitura guztiz errenazentista dena.

La Torre de Sangrices es en realidad un palacio torre construido en el último tercio del SXVI, y, por lo tanto, en un momento ya plenamente renacentista. Su volumen general coincide con el de los palacios torre tardogóticos, pero lo cierto es que su sistema de luces se basaba, originalmente, en un acceso en medio punto de espectaculares dimensiones y grandes ventanas adinteladas, todo ello de plena tradición renacentista.

6) Ibarguen edo Pontongo Dorrea (Gordexola)

6) Torre de Ibarguen o Del Ponton (Gordexola)

Ibarguen dorrea Ponton auzoan dago, izena zor dion zubitik metro gutxira.

La Torre de Ibarguen se alza en el barrio de El Pontón, a escasos metros del puente al que se debe esta denominación.

Lau angeluko oinplanoa du eta nahiko altua da, aretorik ez duen eskualdeko dorreen artean, zifra erlatiboetan handiena. Gainera, eraikina metro baten handitzen duen ganbara gehitu zaio. Jatorrian nahiko kubikoa den bolumen horrek hiru solairu ditu, gehi aipatutako ganbara.

Es de planta cuadrangular, con una considerable altura, la mayor en cifras relativas entre las torres sin salón de la comarca, a la que, además, se ha añadido un camarote que recrece el edificio en más de un metro. Este volumen, bastante cúbico en origen, acoge hoy tres alturas más el ya mencionado desván.

Bere hormak irteera gutxiko zokalo bati finkatuta eta tamaina txikiko harlangaitzean aparejatuta daude, laukian jarritako ilara ordenatuko pieza luzez osatua. Baoetako ertz eta azpadurak hareharrizko harlanduz sendotzen dira.

Sus muros, asentados sobre un zócalo de escasa salida, se aparejan en mampuesto de pequeño tamaño, recuadrado conformando piezas alargadas y ordenadas en hiladas. Las esquinas y recercos de vanos se refuerzan mediante sillares areniscos.

Bao-sistema oso aldatua dago XVII mendean dorrea sakonki aldatu baitzen. Dena dela, jatorriko bao batzuk eta desagertutako beste zenbaiten arrastoak ikus daitezke oraindik. Horrela, beheko solairuko, kortako, eskuineko aldean sarrera zorrotz bat kontserbatzen da. Bertan gainera, hainbat argi-zulo daude, guztiak barnealdera txaranbelduak. Sarrera nagusia, XVII. mendean egindako ate handi dinteldu bat, aurreko aldean dago. Hasierako fase horretatik geratzen da atxikitako harrizko patio bat zeharkatuta ondoren legokeen sarrera baten aztarna, orain ez dago patioaren arrastorik. Oraintsuko esku-hartze baten ondorioz etxeak erdi-puntuko sarrera berria dauka.

El sistema de vanos está muy modificado, ya que en el SXVII la torre sufrió profundas transformaciones, pero aún pueden verse algunos de los huecos primitivos, y huellas de otros desaparecidos. Así, en el piso bajo, en la cuadra, se conserva un acceso apuntado abierto en la cara derecha. Aquí se hallan, además, varios luceros, todos ellos abocinados hacia el interior. El ingreso principal, un gran portón adintelado abierto en el SXVII, se sitúa en la cara delantera. De esta fase original nos resta el trazado de un acceso que tendría su alcance a través de un patín de piedra adosado del que no queda rastro alguno. Una reciente intervención ha dotado a la casa de un nuevo acceso de medio punto.

Bizitzeko solairua hobeto argiztatuta zegoen. Fatxada nagusiaren ezkerraldean zertxobait zorrotzan den arkudun sarrera-bao bat dago. Harlangaitzez betetako espazio karratu bat zegoen bere giltzarria zenaren gainean, gaur Urrutiatarren armarria dauka.

El piso residencial se hallaba mejor iluminado. A la izquierda de la fachada principal muestra un vano de acceso en arco ligeramente apuntado. Sobre la que fuera su clave existía un espacio cuadrado relleno de mampuesto, que hoy acoge un escudo de los Urrutia.

Goiko gela falta da Ibarguenen, dorre jatorrenen ezaugarri den bizitzeko bigarren solairua. XVII. mendean eraikinaren barnealdea berregituratu zen. Modu horretara, bizitzeko zegoen lehenengo solairu aprobetxatuz eta ganbara xurgatuz, bizitzeko bigarren solairu bat sortu zen. Kanpotik ere itxura aldatu zuen, goialdean piramide itxurako errematedun almena-saila erakutsiz.

En Ibarguen falta la sala superior, la segunda altura residencial que caracteriza a las más genuinas torres. En el SXVII se reestructuró el interior del edificio. De este modo, se creó una segunda planta residencial que aprovechaba la exagerada altura de la primera y absorbía el camarote. Su aspecto exterior también cambió, para mostrar, en su parte superior una serie de almenas con remate piramidal.

Estilo gotiko-errenazentistako eraikina da Ibarguengoa, XVI. mendean eraikia. Aretorik gabeko dorreen eskema jarraitzen du tipologiaren aldetik: itxura kubikoa, ganbararik gabeko bi solairu, baorik ez beheko solairuan eta zenbait leiho lehenengoan, kortako sarrera-bao estua, zenbait hormetan argiztatzeko gezi-leiho altuak.

La de Ibarguen es una construcción de estilo gótico-renacentista llevada a cabo en el SXVI, que tipológicamente, responde a los esquemas de las torres sin salón: volumen cúbico, dos alturas más camarote, hermetismo de los muros en el piso bajo y algunas ventanas en el primero, vano de ingreso a la cuadra estrecho, presencia de aspilleras altas de iluminación en parte de los muros.

7) Largatxako Dorrea, Dorre Beltza edo Dorre Errea (Gordexola)

7) Torre de Largatxa I, Torre Negra o Torre Quemada (Gordexola)

Largatxako dorrea Gordexolako Gordexola udalerriko hegoaldeko muturrean dago, Herreriasko ezkerraldean.

La Torre de Largatxa se alza en el extremo más meridional del municipio de Gordexola, sobre la margen izquierda del Herrerías.

Oinplano laukizuzena du, gaur altuera ertainekoa, baina beste garai baten hamahiru metro inguru neurtu eta hiru solairu zituena.

Es de planta rectangular, con una altura hoy moderada, pero que en otros tiempos rondó los trece metros y constaba de tres alturas.

Horren hormak zokalo baten bermatuta daude, eta laukian jarritako eta tamaina erregularreko ilaretan ordenatutako harlangaitzarekin aparejatuta. Baoetako ertz eta azpaduretan aldiz eskotaz landutako hareharrizko harlanduak erabili dira.

Sus muros se apoyan en un zócalo y se aparejan a base de mampuesto recuadrado y ordenado en hiladas de tamaño regular; mientras que, en las esquinas y recercos de vanos se aplican sillares areniscos trabajados a escoda.

Beheko solairua oso itxia da. Izan ere, tamaina desberdineko bi gezi-leiho txaranbeldu dira bao bakarrak eta atzeko aldean daude.

El bajo es muy hermético. De hecho, tan sólo un par de aspilleras abocinadas, de distintas dimensiones, rasgan la cara posterior.

Lehen solairua bizitzeko solairua da. Dinteldutako kofadura batez gain, gezi-leiho bat dauka; harri bakarreko aurrealde, janba eta barlasaia dituen eta zertxobait zorrotza den boa txiki bat; antzeko beste leiho bat, baina apur bat beheratutako erdi puntuko arkuduna; nazelatutako eta soka bikoitzez apaindutako ertzak dituen bao erdibitu zertxobait ojibala; eta fatxada nagusiko sarrera jasoa.

El primer piso es el residencial. Además de un hueco adintelado, muestra una saetera; un pequeño vano ligeramente apuntado de rosca, jambas y alféizares monolíticos; otra ventana similar, aunque de medio punto algo rebajado; un amplio vano geminado levemente ojival de aristas naceladas y decoradas con un doble sogueado, y el acceso, elevado en la fachada principal.

Solairu horren gainean sala gisa erabiltzen zen bigarren solairu bat zegoen. Oso itxia zen, zenbait gezi-leiho eta dobela biz soilik osatutako aurrealdea duen erdi puntuko bao zabala bakarrik baitzituen. Ziurrenik estalkiaren oinarri gisa erabili ziren zuburuak agertzen dira solairu horren gainetik.

Sobre esta planta se disponía una segunda, la destinada a la sala, en este caso muy hermética, ya que sólo contaba con una serie de aspilleras y un amplio hueco en medio punto cuya rosca se formaba de dos únicas dovelas. Por encima de esta altura asoman unos canecillos que probablemente sirvieron de base a la cubierta.

Estilo gotiko-errenazentistakoa da Lagartxako dorrea eta XVI. mendearen hasierako urteetan eraiki zen. Goiko sala badirudi oso itxia izan zela, antzinatasunaren erakusgarri.; aitzitik, beheratutako erdi-puntuko baoak eta gainerakoek zertxobait zorrotzak, bizitzeko solairuak dituan kofadura nahiko ugariak eta sokazko dekorazioak aintzat hartuta, nahiko berandu eraiki zen, 1500 urtea baino beranduago ziur.

La de Largatxa es una torre con salón de estilo gótico-renacentista, llevada a cabo en los primeros años del SXVI. La sala superior parece haber sido muy hermética, símbolo inequívoco de antigüedad; sin embargo, la presencia de un vano de medio punto rebajado y el leve apuntamiento de los restantes, la relativa abundancia de huecos en el piso residencial y la decoración sogueada, la sitúan en un momento tardío de construcción, con toda seguridad posterior a 1500.

8) Oxirandoko Dorrea (Gordexola)

8) Torre de Oxirando (Gordexola)

Zubiete auzoaren hego-ekialdean kokatuta, Oxirandoko dorrea»la calzadilla» aldean agertzen zaigu. Alde hori da antzina Artziniega eta Sodupe lotzen zituena, Herrerias ibaiaren eskuineko aldetik.

La Torre de Oxirando se alza en el extremo Sureste del barrio de Zubiete, dominando»la calzadilla», como aún se llama a aquella zona, que comunicaba Artziniega con Sodupe discurriendo por la margen derecha del Herrerías.

Eraikinak lauki zuzeneko planta zabala du, eta piramide erako sabaia. Dorrean argi eta garbi nabarmentzen dira gune bi: alde batetik etxe gotikoa edo Oxirandoko dorrea, kubo itxurakoa eta harlandu ederrez amaitutakoa, eta, beste aldetik, jauregia, lauki zuzeneko plantaduna hau, eta bestearen gisara aparejatua, baina errenazimenduko estiloari jarraituta.

Se trata de un edificio de planta rectangular apaisada y cubierta piramidal, distribuido en dos sectores claramente diferenciados: la casa gótica, –Torre de Oxirando-, de volumen cúbico y ejecutada en mampostería con buena sillería; y el Palacio, de planta rectangular y aparejado de forma idéntica, pero siguiendo las pautas del estilo renacentista.

orreak, planta ia laukia, eta garaiera handia du, lau solairu eta ganbara baititu. Baoak gisa honetako eraikinetan ohikoa den modura banatzen dira eraikinean. Beheko solairua korta zen, eta sarrera bakarra zuen fatxada nagusiko arku zorrotzean. Geroago beste sarrera bat gehitu zitzaion, baina horiez aparte solairua guztiz itxia zela esan daiteke, nahiz eta leihotxo pare bat ere azaltzen dituen.

La Torre presenta planta casi cuadrada con un notable desarrollo vertical, y acoge cuatro alturas a las que hay que sumar un camarote. La distribución de huecos es la usual en este tipo de construcciones. El bajo, destinado a cuadra, presentaba en origen un único acceso, un arco apuntado situado en la fachada principal. Era prácticamente hermético, a excepción de dos ingresos, uno de ellos de época posterior y de un par de ventanillos.

Lehenengo solairua bizitzeko erabiltzen zen. Bertan leiho bi dago, dinteldunak, barruko aldera eserlekuak dituztenak. Horiez gain, itxura modernoagoko beste leiho bat ere eta hainbat saietera aurkituko ditugu hemen. Beste dorre batzuetan bezala, honetan ere lehenengo solairuak oso garaiera handia du, eta hori aprobetxatuz, XVII. mendean eraldaketa egin eta bigarren solairu bat gehitu zitzaion. Solairu berriak lau kofadura dinteldu ditu. Horietatik hiru gorputz osokoak dira, eta forjazko kalostra finez babesturik daude. Balaustre hauek ikusgarriak dira, batez ere, eskuineko fatxadako balkoian.

El primer piso, el residencial, muestra dos huecos adintelados y dotados de asientos al interior, así como varias saeteras y otra ventana más moderna. Como en otras torres, la desproporcionada altura de esta planta noble permitió, con motivo de las reformas del SXVII, añadir un nuevo piso, el segundo, que se abre al exterior a través de cuatro vanos adintelados. Tres de ellos son de cuerpo entero y están defendidos por finos balaustres de forja, especialmente vistosos en el balcón de la cara derecha.

Egongela hirugarren solairuan dago. Lau leiho zorrotz agertzen ditu, eta horietan aurrealdea, leihozangoak eta karela harri bakarrez eginda daude, eta ertz nazelatu eta kanoi zuzenak azaltzen dituzte. Solairu honen gainean dago ganbara almenatua, eta bertan dago teilaturako igarobidea.

El tercer piso acoge el salón, abierto a través de cuatro vanos apuntados, de rosca, jambas y antepecho monolíticos, con las aristas naceladas y cañón recto. Sobre esta planta se ubica un camarote con almenas, que da paso al tejado.

Dorrean ikusgarriena eraikineko armarri nagusia da. Palaciotarren armak islatzen dituen tamaina handiko lan honek, grifo bitan du euskarria, eta aldamenetan pilastra ildaxkatu bana azaltzen du. Pilastren gainean triangelu-formako frontoiak buru-hezurra eta tibia bi erakusten ditu. Frontoiaren isurietan irudi etzanak agertzen dira, aingeru bat inguratuz.

La pieza más destacada de la torre es el escudo principal del edificio. Se trata de un voluminoso blasón, que recoge las armas de los Palacio. Lo sustentan dos grifos y se enmarca con dos pilastras acanaladas que culminan en un frontón triangular, en cuyo interior se representan una calavera y unas tibias. Sobre las vertientes aparecen unas figuras acostadas flanqueando a un ángel.

Dorreari mendebaldetik erantsita, jauregiak dorrearen garaiera bera hartzen du. Laukizuzeneko plantaduna, dorrearen gisara, honek ere ondo desberdindutako solairuak ditu: beheko solairua, bastardea, bizitzeko solairua eta ganbara.

El Palacio está adosado a la torre por el lado Oeste, y alcanza su misma altura. Presenta planta rectangular y, al igual que la torre, consta de varios pisos bien diferenciados: planta baja, entresuelo, planta residencial y camarote.

Beheko solairuak, bere garaian korta zenak, kanporako argi-zulo txiki batzuk agertzen ditu, baina aipagarriena da eraikinaren sarrera nagusia bertan dagoela: kofadura handia, alboranzkoa, dinteldua eta kanoi eskartzanokoa. Ate honetatik igarota, laukizuzen formako gune txiki batera helduko gara. Legarrez egina, gune honetan antolatzen dira gainerako geletarako pasabideak.

Su planta baja, dedicada fundamentalmente a cuadra, se abre al exterior a través de algunos pequeños luceros y, sobre todo, de un hueco de ingreso, entrada principal del edificio, conformado por un gran vano lateralizado, adintelado y con cañón escarzano. Una vez superado éste se penetra en un pequeño espacio cuadrangular –completamente encachado– que actúa como centro de distribución.

Lehenengo solairuan, bastardean, bada hainbat gela, eta horiek kofadura dinteldu batzuek argitzen dituzte, jauregia eraiki zeneko euskarrien gainean.

La primera planta o entresuelo, acoge algunas habitaciones y se ilumina mediante varios huecos adintelados dotados de asientos contemporáneos a la elevación del palacio.

Bigarrenak aldiz –solairu nobleak, alegia– eraikina etxebizitza ere bazela agerian jartzen du. Horren erakusle dira, esaterako, hormetan zabaldu ziren arku beheratuko leiho ederrak, eserlekudunak. Bestalde, egongela zabal honen osagarri ederra da gaineko solairuan ikusgai den arkuteria.

La segunda planta, la noble, dota al edificio de un aspecto claramente residencial. En ella se abrieron confortables ventanas de asiento que atraviesan los muros mediante arcos rebajados. Este amplio salón, se vio perfectamente complementado con la arcada que se abre en el piso inmediatamente superior.

Arkuteriak erakusten dituen kalitate artistiko eta orijinaltasuna dira, zalantzarik gabe, Oxirandoko multzo honi indarrik gehien ematen diotenak. Forma dotorez eta italiar estiloan taiututa, apaindutako erlaitz batean du hasiera arkuteriak. Erlaitz horren gainean altxatzen dira begiratokiaren balaustrea eta plinto garaiak, eta horiek dira, hain zuzen, zenbait zutabe toskanarren euskarriak. Zutabe horiek, molduraz eta anerez apaindutako sei arku beheratu sostengatzen dituzte.

Por su originalidad y gran calidad artística esta arcada es, sin duda, el elemento que mayor carácter presta a Oxirando. Elaborada en base a formas refinadas, italianizantes, se inicia con una cornisa decorada sobre la que se apoyan la barandilla del mirador y los elevados plintos que sirven de base a una serie de columnas toscanas que, a su vez, sustentan seis arcos rebajados decorados a base de molduras y filetes.

Loggia edo arku-galeriaz gain, aipagarria da Bizkaiko beste zenbait dorrek bezala, honek ere garitak dituela. Horien apaingarri agertzen dira kubo batzuk, ertzetan, helburu belikoetatik aske, apaintzeko xede hutsa baino ez dutenak.

Junto a esta loggia o galería de arcos cabe destacar los cubos angulares, remedo ornamental, desprovisto ya de cualquier fin bélico, de los garitones que aún pueden verse en algunas torres vizcaínas.

Jauregiaren inguru guztia hartzen du beste erlaitz batek, eta horren gainean dorrean dagoenaren moduko ganbara altxatzen da. Izan ere, ganbara bien egitura bera dela esan dezakegu: egurrezko zoruak, eta horien euskarri diren habe horizontalak, horma-irtenguneetan eta poste bertikaletan sostengatuak.

Todo el perímetro del palacio aparece rematado por una nueva cornisa sobre la que se ha alzado un camarote idéntico al de la torre. Como idéntica es su estructura interior de suelos a base de madera sustentados por vigas horizontales apeadas sobre resaltes del muro y postes verticales.

Oxirandoko dorrea gotiko berantiarrean kokatu daiteke, eta aretoa duten dorreen ereduari jarraitzen dio. Zenbait elementuk antzina eraikitakoa dela jotzera eramaten gaituzte, hala nola, soilik kofadura zorrotzak agertzeak, saieteren estutasunak, eta armarriak gehiegi landu gabe egoteak. Baina bada motiborik ere XVI. mendearen hasieran altxatutakoa dela pentsatzeko: beheko eta goiko sarrerak fatxada berdinean kokatzea, edota baoen ertzak nazelez apaintzea.

La Torre de Oxirando, es una obra tardogótica que responde a la tipología de torre con salón. Algunos de sus elementos (el uso exclusivo de vanos apuntados, la estrechez de las aspilleras y lo rudimentario de los escudos), la sitúan en un momento temprano de construcción, pero otros (la ubicación de los accesos bajo y alto en una misma fachada, y el uso de nacelas en las aristas de los huecos) la sitúan en los primeros años del SXVI.

Jauregiari dagokionez aldiz, ez da inolako dudarik: XVI. mendeko erromanismoari segika eraiki zuten, hala erakusten baitute bere osagairik gehienek. Hala ere, zenbait elementu antzinagoko estilokoak dira, besteak beste, alboranzko sarrera, armarriaren xehetasun formalak, kuboak eta arkuteria. Era honetako eraikinetan, benetan preziatzeko modukoa dugu jauregi hau, bai dituen bolumen eta barne banaketagatik, bai eta arkuteriaren bitxitasun eta kalitateagatik ere.

En cuanto al palacio, a pesar de algunos aspectos arcaizantes como la lateralización del acceso, los detalles formales del escudo, los cubos y la arcada, el resto de sus elementos son concluyentes: se trata de una obra realizada en el contexto del romanismo del SXVI. Es un edificio único en su tipología, tanto por su volumen y distribución interior como por la singularidad y calidad de su arquería.

Oxirando arkitektura zibilaren lanetan ederrenetakoa eta adierazgarrienetakoa da, eta horregatik, lehen mailako ondare-elementu jo behar da.

Oxirando es una de las más bellas y sugestivas obras de la arquitectura civil vizcaína, y, por lo tanto, un elemento patrimonial de primer orden.

9) Urtusaustegi Dorrea (Gordexola)

9) Torre de Urtusaustegi (Gordexola)

Zaldu ibaiaren ibarretan, erdialdera edo, Urtusaustegi dorrea dago, zehatz-mehatz ibaiaren eskuinaldean agertzen den aldapatxo baten gainean. Bere fatxada nagusiak Okondotik Soduperako bidera ematen zuen, eta bertan erantsi zitzaion, XVII. mendean, baserri bat.

La Torre de Urtusaustegi se sitúa hacia el centro de la vega del Zaldu, en un recuesto sobre la margen derecha del río, y su fachada principal, a la que se le adosaría un caserío en el SXVII, se abría al camino que unía Okondo con Sodupe.

Eraikin txikia da, lauki formako plantaduna eta ez oso altua. Izatez, eta jatorriz altuxeagoa izan zela badiote ere, eskualde horretako dorrerik txikiena dugu hau. Beheko solairua, bizitzekoa eta ganbara ditu, eta barneko banaketa igarotzeko solairuen egiturari jarraituz antolatu da. Solairu horiek elkarrekin lotzen dira eraikinaren erdialdean dauden egurrezko eskaileren bidez, estilo barrokoan. Teilatua lau isurkikoa da.

Es un pequeño edificio de planta cuadrangular y altura discreta, de hecho, es la torre más baja de todas las de su tipología en la comarca, aunque pudo ser algo más alta en origen. Consta de diferentes alturas: planta baja, piso residencial y camarote, y se distribuye interiormente siguiendo una estructura de pisos holladeros comunicados entre sí mediante escaleras de madera situadas en el centro del edificio, a la manera barroca. Se cubre con un tejado a cuatro aguas.

Hormen euskarri gisa harlanduzko zokalo txiki bat azaltzen da, eta aparejatuak nahastean agertzen ditu harlangaitza eta tamaina handiko uharria. Eraikin hauetan ohikoa den bezala, ertzak indartzeko harlanduak erabili dira.

Los muros asientan sobre un pequeño zócalo de sillarejo, y el aparejo es de mampuesto entre el que se intercala abundante canto rodado de gran tamaño. Como es habitual en estas construcciones, los ángulos se refuerzan con sillares.

Beheko solairuaren fatxada nagusian saietera bat eta arku zorrotzeko ate handia aurkituko ditugu. Azken hau, zazpi dobelez osatua, egun zati baten hormaz estalita eta kareztatuta dago. Solairu honetako gainerako baoak dira estilo modernoko dinteldun ate bat eta hiru leiho.

La planta baja contaba en su fachada principal con una saetera y un gran acceso apuntado de siete dovelas que hoy está parcialmente tapiado y encalado. Los vanos de este nivel se completan con una puerta y tres ventanas adinteladas modernas.

Bizilekua lehenengo solairua zen. Haren fatxada nagusiak bidera ematen zuen, eta bertan gorputz osoko bao bat dago, arku karpanel estu-estua. Arku honek lehenagoko arku zorrotza ordezkatu zuen, XVI. mendeko eraldaketa baten ondorioz. Arku karpanel horren gainean mentsula pare batek tejaroz bati eusten zioten. Atzealdean arku zuzeneko leiho bat dago, nahiko faktura landu gabekoa, bi dobela erdizirkularrez eta giltzarri lanak egiten dituen pieza txiki batez osatua.

El primero era el piso residencial. En su fachada principal, orientada hacia el camino, se abre un vano de cuerpo entero en arco carpanel muy estrecho, fruto de una reforma del SXVI, de otro apuntado. Sobre él pueden verse un par de ménsulas que contribuían a sustentar un tejaroz. En la cara posterior se abre una ventana en arco deprimido rectilíneo de factura bastante rudimentaria que está formado por dos dovelas semicirculares y una pequeña pieza recta que hace las veces de clave.

Lehenengo oineko argiztapena osatzeko lau gezileiho zuden zoruaren parean zulatuak, aurrealdean eta atzealdean; eta beste lau gehieago, fatxada bakoitzeko bana, oinaren zatirik altuenean. Gaur bigarren oina argiztatzeko balio dute, baina eraiki uztenean ez zegoen bigarren oinik.

Completaban la iluminación de esta primera planta cuatro aspilleras perforadas a ras del suelo, en las caras principal y zaguera, y otras cuatro más, una por fachada, que se abren en la parte más alta del piso. Hoy sirven para iluminar un segundo nivel inexistente en el momento de la construcción.

Ganbara garapen gutxikoa da eta zulo dintelatu moderno batzuen bitartez aireztatzem da.

El camarote, de escaso desarrollo, se ventila a través de algunos huecos adintelados modernos.

Urtusaustegi eraikuntza gotiko-errenazentista da, XVI. mendea nahiko aurreratua zela eraikia. Tipologiari dagokionez saloirik gabeko dorrearen ezaugarri guztiak ditu, eta elementu interesgarri gisa nabarmentzekoak du arku zorrotzeko sarbidea, hainbat gezileiho eta erdi-puntuko beheratutako arkua duen leihoa

La de Urtusaustegi es una construcción de estilo gótico-renacentista llevada a cabo bien entrado el SXVI. Tipológicamente presenta todas las características de una torre sin salón, en la que destacan como elementos de interés: un acceso en arco apuntado, varias saeteras y una ventana en arco de medio punto rebajado.

10) Zubiete edo Oribai Dorrea (Gordexola)

10) Torre de Zubiete o de Oribai (Gordexola)

Zubiete dorrea Herrerias ibaiaren eskuineko erriberan dago, izena ematen dion zubiaren ondoan. Zubi horretan elkartzen ziren Okondotik, Zalduan zehar, zetorren bidea eta Artziniega-Sudupe galtzada.

La Torre de Zubiete se levanta sobre la ribera derecha del Herrerías, al lado del puente que le da nombre, en el que confluía el camino que llegaba desde Okondo, a través de Zaldu, con la calzada Artziniega-Sodupe.

Eraikina bi bloke ezberdinez osatuta dago: batetik, dorrea bera, gotiko-errenazentista estilokoa, eta bestetik, XVII. mendean eraiki zen jauregi barroko modernoa. Jauregia erantsi zitzaion eta, eraikinak»L» itxurako oin-planta hartu zuen. Jauregia txikiagoa da, eta altuera ezberdina dauka.

Se trata de un conjunto compuesto por dos volúmenes bien diferenciados: La Torre propiamente dicha, de estilo gótico-renacentista, y el Palacio moderno barroco, construido en el SXVII. Presenta planta en forma de»L», fruto del adosamiento del palacio, que fue construido en menores proporciones y a diferente altura.

Dorreak oinplano ia karratua dauka, eta ez da oso altua. Dena dela, areto nagusiko baoak teilatutik hurbil-hurbil daudela kontuan hartuta, pentsatzekoa da eraiki zenean altuagoa izango zela. Hiru solairu ditu, baina banaketa hori ez zaio erabat egokitzen eraikinak jatorriz zeukan barne-egiturari.

La Torre es de planta prácticamente cuadrada con un moderado desarrollo vertical, pero por la disposición de los vanos de la sala, rozando el tejado, es posible que fuera algo más alta en origen. Se divide en tres alturas que no respetan totalmente la estructura interna original del edificio.

Obra harlangaitzez egina dago, eta hareharri arbastatuak erabili dira errekarriekin nahastuta eta ilara irregular eta zakarretan ipinita. Izkinetan eta bao-inguruetan harmailuz landutako kareharrizko harlanduak erabili dira.

La fábrica es de mampostería, de piezas areniscas desbastadas combinadas con canto de río, ordenado todo ello en hiladas irregulares y toscas. En los ángulos y recerco de los vanos se utiliza la sillería arenisca trabajada a escoda.

Beheko solairuan jatorriz egindako bao bat dago: arku zorrotz zabal bat da, bederatzi dobela irregularrekoa eta giltzarririk gabea; dobelak salmer luzeetan finkatzen dira. Bao hori dorrearen aurrealdean dago, erabat zentratu gabe. Beste fatxadetan dinteldutako hiruna bao moderno daude.

El piso bajo sólo conserva un hueco original: un amplio arco apuntado de nueve dovelas irregulares, sin clave, que asientan sobre prolongados salmeres. Este ingreso se sitúa en la cara principal, ligeramente descentrado. En las restantes fachadas se abren tres huecos adintelados modernos.

Bizitokia dagoen solairuaren aurrealdean beste bao zorrotz bat dago. Egun, horra heltzeko, erantsitako jauregiko patioxka moderno bat zeharkatu behar da. Solairu horretan dauden gainerako leihoak hauek dira: leiho txiki zorrotz bat, eta beste zazpi bao; zazpiak garai desberdinetan egindakoak dira, baina denak modernoak edo gaur egungoak.

La planta residencial dispone en el frente de un nuevo ingreso apuntado. Actualmente se llega a él a través de un patín moderno englobado en el palacio adosado. Una pequeña ventana apuntada y otros siete vanos, de diversas cronologías pero todos modernos o contemporáneos completan el fenestraje de este piso.

Bigarren solairua, hau da, egongela, berezi-berezia da. Fatxada nagusiaren erdian gorputz bakarreko bao bat dago: zorrotz samarra, estua eta nahiko altua da; dena dela, berezitasun nagusia erradio laburreko dobelak dituen puntu erdiko kanoia da, eskualdean erabat ezohikoa da eta. Horrelako beste bao bat eskuinaldeko fatxadan dago, eta bestea bezala, puntu erdiko tunela eta dobela laburrak ditu, eta bere arkua erradioa baino handiagoa da.

El segundo piso, el salón, es el más singular. Al centro de la fachada principal abre un vano de cuerpo entero, ligerísimamente apuntado, estrecho y bastante alto, cuya peculiaridad radica en que su cañón es de medio punto con dovelaje de corto radio, algo insólito en la comarca. Este tipo de vano se repite en la cara derecha, y, como en el caso anterior, su túnel es de medio punto y dovelas cortísimas, de tal forma que presenta más arco que radio.

Jauregia fatxada nagusiari erantsita dago, baina hura erabat estali gabe: bi eraikinek angelu zuzena osatzen dute, eta bien artean, plaza txiki bat sortzen da.

El Palacio se adosó a la fachada principal, pero sin ocultarla en toda su anchura, de forma que los dos edificios forman un ángulo recto y crean ante ellos una pequeña plazoleta.

Jauregia apaingarririk gabeko eraikina da, eta bertan bizitokiaren beharrizanen nolabaiteko luxua eta nekazaritzako eta abeltzaintzako giroa nahasten dira. Lehenengo estiloari moldaturiko leihoak eta solairu nagusiko armarria dagozkio, eta bigarrenari, aldiz, ataripea osatzen duen arku bikoitza, baserrietan egon ohi direnak bezalakoa.

Es una construcción modesta, que combina las necesidades residenciales de cierto lujo con la dedicación agropecuaria. A lo primero responden las ventanas molduradas y el escudo de la planta noble; a lo segundo, el doble arco que forma un soportal, como en los más genuinos caseríos.

Jauregia bolumen etzaneko eraikina da, sakonean handixeagoa dena zabalean baino. Harlangaitzez egina dago, eta bao-inguruetan eta, askoz traketsago bada ere, izkinetan harlandua erabili da.

El resultado de esta intervención fue un volumen acostado, ligeramente más profundo que ancho, aparejado en mampostería reforzada mediante sillares de muy buena talla en el recerco de los vanos, y bastante más torpemente trabajados en los esquinazos.

Aurrealdeak bakarrik gorde du jatorrizko itxura. Beheko solairuan, zutabe nagusiaren gainean arku eskartzano bikoitz bat dago; izkinetan kapitel txiki molduratuz errematatutako pilastrek eusten diote. Lehenengo solairuan hiru leiho daude: horietako bi bat datoz behealdeko arkuekin, eta hirugarrena ezkerralderantz alboratuta dago. Dinteldutako baoak dira, apaingarri lauez inguratuak, eta moduratutako barlasaiak dituztenak; barrualdean, tunel eskartzanoa eta eserlekuak dituzte. Ataripeko zutabearen ardatz berean hegazpedun armarri bat dago, Urrutiarren armak erakusten dituena.

Solo la fachada principal conserva su primitiva imagen. En el bajo se construye un doble arco escarzano sobre pilar central y pilastras esquineras rematadas en pequeño capitel moldurado. Ya en el primero se abren tres ventanas, dos de ellas coincidiendo con los arcos del bajo y una tercera ligeramente desplazada a la izquierda. Son huecos adintelados recercados de orejeras lisas con alféizar moldurado; al interior, poseen túnel escarzano y están dotadas de asientos. En el eje con el pilar del soportal se ha instalado un escudo con las armas de los Urrutia protegido con un guardapolvos.

Zubiete dorreak hainbat erakin-motatako ezaugarriak biltzen ditu. Egongela dauka, baina hormetako lodierak eta behealdeko sarreraren kokapenak eta zabalerak egongelarik gabeko dorreen ezaugarrietara hurbiltzen du, eta, ziurrenik, patioxkarik izango ez zuenez, pentsatzekoa da dorre-jauregiekin zerikusia duela.

La Torre de Zubiete combina características de varias tipologías. Cuenta con salón, pero su volumen, el grosor de sus muros y la amplitud y situación del acceso bajo la acercan más a las torres sin salón, y la probable ausencia de patín la relaciona con algunos palacios torre.

Jauregiari dagokionez, oso sinplea bada ere, joera klasiko italiarren eredu egoki eta goiztiarra da. Joera horiek Gaztelatik, Arabatik hain zuzen, Bizkaira heldu ziren.

En cuanto al Palacio, es, pese a su sencillez, un buen y temprano ejemplo de la llegada a Bizkaia de las modas clasicistas italianizantes, en este caso, importadas de Castilla, más concretamente desde Álava.

11) La Jara edo Salcedo de la Jara edo Mayor de Salcedo Dorrea (Güeñes)

11) Torre de la Jara, Salcedo de la Jara o Mayor de Salcedo (Güeñes)

Jara dorrea izena ematen dion mendiaren tontorrean dago. Toki garai horretatik Kadagoa ibaiaren tarteko bidea ederki ikusten da, baina, era berean, dorrea bera erraz begiztatzen da beheko aldetik.

La Torre de la Jara se levanta en lo alto del monte del que toma nombre. Desde esta elevada posición, se domina gran parte del curso medio del Cadagua, y a la vez, la torre resulta perfectamente visible.

Dorreak oinplano karratua dauka, eta ez da altuera handikoa. Dena dela, altuera ez da berdina eraikinaren alde guztietan, oso lur-eremu irregularrean eraikita dago-eta. Bolumena kubikoa da: behealdea eta hiru solairu ditu, eta piramide itxurako teilatu batek estaltzen du.

Es un edificio de planta cuadrangular, con un desarrollo vertical modesto; si bien, variable de unas caras a otras, ya que se alza sobre un terreno en pendiente irregular. Su volumen prácticamente cúbico, se distribuye en planta baja y tres alturas, y está cubierto con un tejado piramidal.

Erabilitako materiala ez da berdina eraikin osoan, solairuaren arabera aldatzen baita. Behealdean, azpatutako bloke handiek xoborrez betetako hormatal bi osatzen dituzte. Lehenengo solairuan harlangaitz txikiagoa eta nahasiagoa dago, baina eraikinak gora egin ahala, kareorea harlangaitzaren lekua hartzen doa; angeluetan erabili diren harlanduak estuak dira, eta behealdean daudenekin alderatuta, bestelako koloreak dituzte.

La fábrica se modifica con la altura. El bajo es de grandes bloques recuadrados que forman dos paños rellenos de ripio, con las esquinas de sillería. En el piso primero se utiliza un mampuesto más pequeño y desordenado, que conforme se gana en altura va siendo sustituido por gabarro, y en los ángulos se aplican sillares estrechos y de diferente coloración que los de la parte inferior.

Kortak bederatzi dobelako bao zorrotz bat dauka eskuinaldean, eta argia goi-goian dauden hiru gezileihoren bitartez sartzen da bertara; hiru gezileihoak goiko forjatuen habeetatik oso hurbil daude, eta euren funtzioa defentsan laguntzea barik, argia ematea da.

La cuadra cuenta, en la cara derecha, con un ingreso apuntado de nueve dovelas y se ilumina con tres aspilleras abiertas a mucha altura, casi rozando con la viguería de los forjados superiores. Responden a necesidades de iluminación y no defensivas.

Lehenengo solairuak dinteldutako sarrera dauka, eta bertan dinteldutako tunel bat dago patioxka baten gainean; gaur egun arte patioxkan hamabost maila eta eskubanda gorde dira. Atzeko fatxadan, goialdean, gezileiho bi eta gorputz osoko bao txiki bat dago, bost dobelako arku zorrotz samarra duena. Erdiko hiru dobelak luzeagoak dira muturretako biak baino; bostek ertz kamustuak dituzte. Leiho horiek lehenengo solairuaren zoruari dagozkio, baina solairu hori ez zegoen jatorrizko dorrean.

El primer piso presenta un acceso adintelado, de túnel también adintelado, sobre patín, que conserva quince gradas y el pasamanos. En la fachada posterior, además de dos aspilleras altas, hay un sencillo vano de cuerpo entero, en arco ligeramente apuntado de cinco dovelas. Las tres centrales son más largas que las dos extremas, pero todas muestran aristas matadas. Estas luces corresponden al segundo suelo, un piso inexistente originalmente en la torre.

Solairu berri horren gainean, jatorriz, egongela zegoen. Gaur egun ere, zoruaren maila berean zeuden zenbait gezileiho ikus daitezke: bat aurrealdean eta beste bi albo banatan.

Por encima de esta nueva planta estaba, en origen, el salón. Aún pueden verse varias aspilleras a ras de suelo: una en la cara principal y dos más en cada una de las laterales.

Barne-egitura eraldatuta dago, XIX. mendean egin ziren lanen ondorioz.

La estructura interior se halla modificada debido a una intervención del SXIX.

Gaur egun, La Jara dorreak itxura zapala badauka ere, bere ezaugarri orokorrek (oinplanoa, hormen lodiera, baoen banaketa, bizitokia zegoen solairuaren altuera) eta dokumentazio-datuek adierazten digute egongeladun dorre-ereduari dagokiola. Eraikina 1500. urtean eraiki zen, eta estiloa gotiko-errenazentista da; bertako elementu bitxienak arku zorrozdun sarrera nagusia, alboko patioxka, gezileihoak eta bao zorrotzak dira.

Pese a la achatada imagen actual de La Jara, sus características generales (planta, grosor de muros, distribución de vanos, altura del que fuera piso residencial) y los datos documentales que existen, constatan que la torre se adscribe a la tipología de torre con salón. Es una construcción de estilo gótico-renacentista realizada en torno al año 1500, y en ella llaman la atención: el acceso principal en arco apuntado, el patín lateral, las saeteras y la existencia de vanos apuntados.

12) La Puente edo Romarate Dorrea (Güeñes)

12) Torre de la Puente o de Romarate (Güeñes)

La Puente dorrea edo Romarate dorrea izeneko eraikina Sudupeko zubiaren ondoan dago, Balmaseda-Bilbo galtzada eta Artziniegatik, Gordexolan zehar, zetorren bidea elkartzen ziren tokian.

El edificio conocido como Torre de La Puente o de Romarate, se levanta junto al puente de Sodupe, punto de unión de la calzada Balmaseda-Bilbao con la vía que, a través de Gordexola, llegaba desde Artziniega.

Eraikinean bi bolumen nabarmentzen dira: batetik, dorrea bera, XVI. mendearen lehenengo erdian eraikia, eta bestetik, aurreko erakina, nagusia baino geroago egindakoa (1700. urtean).

Se trata de un conjunto formado por dos volúmenes: la torre propiamente dicha, llevada a cabo en la primera mitad del SXVI, y el antecuerpo, de construcción posterior al cuerpo principal (1700).

Lehenengoak lauangeluko oinplanoa dauka, eta altuera handikoa denez, kubo itxurako bolumen bat osatzen du. Harlangaitz irregularrez egina dago, baina egun zarpeatua azaltzen da; bao-inguruetan eta izkinetan harlanduak erabili dira. Goialdeko almenak harlanduzkoak dira, eta lau isurialdeko teilatu batek estaltzen ditu.

La primera es de planta cuadrangular, con un alzado notable, dando lugar a un volumen cúbico. Se apareja en mampostería irregular, hoy enfoscada, y presenta refuerzo de sillares en el recerco de los vanos y en los esquinales. Todo el almenado superior es de sillería y se cubre con un tejado a cuatro vertientes.

Bolumen horretan lau solairu eta behegaina daude; denetan hainbat bao daude, gehienak dinteldutakoak; batzuetan leihoak dira, eta beste batzuetan sestrako balkoiak. Beheko solairuan ateak daude, bai eta leihoren bat ere, eta behegainean leihotxoak; solairu nagusian sestrako balkoiak azaltzen dira, eta gaineko bi solairuetan leiho gehiago, eta behegainekoak baino handiagoak.

Acoge cuatro alturas más un entresuelo, abiertas al exterior a través de numerosos vanos, en su mayor parte adintelados, combinándose las ventanas con los balcones rasos. En el bajo abre accesos y alguna ventana; en el entresuelo ventanitas; en el piso noble balcones rasos; y en los dos registros superiores nuevas ventanas, mayores que las del entresuelo.

Azken solairuko fatxada guztietan dauden erdiko leihoek oso itxura bestelakoa dute: konopialak eta nahiko handiak dira, eta kanoi eskartzanoak eta eserlekuak gorde dituzte.

Las excepciones a todo lo dicho son las ventanas centrales del último nivel en cada fachada. Son conopiales, bastante grandes, y en ellas se han conservado sus cañones escarzanos y sus asientos.

Eraikinaren ezaugarri aipagarriena errematea da. Hormen gainean erlaitz bat dago, eta bertan, lapranduran dauden harburu hirukoitzek hegalkin-petril bati eusten diote. Erlaitza harlanduzkoa da, eta garai batean pikatxoiz egindako irudiak zeudelako arrasto nabarmenak daude; hainbat kainoizulo ditu, horietako batzuk alderantziz eraikiak, eta totxo kubiko-piramidaleko almenek ematen diote errematea. Angeluetan almenadun garita hegalkindu bana daude, eta txikiagotzen doazen mentsula angeluarren gainean eskoratzen dira.

Lo más característico del edificio es su remate. Por encima de los muros se desarrolla una cornisa de canes triples en derrame que sostienen un pretil volado. Se apareja en sillería con evidentes marcas de tallas a picón, luce varias troneras de orbe y palo, algunas invertidas, y remata en un almenado de macizos cúbico-piramidales. En los ángulos, sendas escaragüaitas también almenadas apean sobre ménsulas angulares decrecientes.

Kubo itxurako bolumen horren aurrealdeari beste eraikin bat erantsi zioten: oso bloke sinplea da, bestea baino txikiagoa. Aurrealdean hiru ardatz ditu, eta bloke nagusian erabilitako material berdinez eginda egon arren, angeluetan harlandu luzetxoagoak ditu. Goiko solairuen artean dauden inposta lauetan ere harlanduak erabili dira, bai eta hormei errematea ematen dien molduratutako erlaitzean ere. Erantsitako blokeko baoak dorrekoen antzera antolatuta daude. Fatxadaren erdian, hegazpe baten babesean, La Puentetarren apaindura gutxiko armarri bat dago,.

A este volumen cúbico se añadió un antecuerpo, una sencilla construcción de menor altura. Tiene tres ejes en su cara delantera y se apareja en los mismos materiales que el bloque principal, aunque en este caso los sillares angulares son algo más largos. También se aplica sillería en las impostas planas que separan las alturas superiores, y en la cornisa moldurada que remata los muros. Su sistema de vanos repite bastante fielmente el de la torre. En el centro de la fachada luce un escudo muy austero de los La Puente, protegido por un guardapolvos moldurado.

Hasiera batean, La Puente egongeladun dorre bat izango zen; hala ere, 1681ean berriztatua izan zen eta, gaur egun jauregi barrokoa da. Bizkaiko gehienek bezala apaingarri gutxi dauka. Dena dela, besteek ez bezala, honek erdi aroko dorre gotiko berantiarren elementu berezienetako bat gorde du: almenak, alegia.

Inicialmente La Puente debió de ser una torre con salón; sin embargo, en su estado actual, fruto de una reforma de 1681, es un palacio barroco, austero como casi todos los vizcaínos, pero que, singularmente, conserva una parte de la torre medieval tardogótica, precisamente la más emblemática: el almenado.

13) Lazkano Dorrea (Güeñes)

13) Torre de Lazkano (Güeñes)

Lazkano dorrea Bilbo-Balmaseda errepidearen ondoan dagoen eraikin txikia da. Alde horretan, errepideak bat egiten du antzinako errege-bidearekin.

La denominada Torre de Lazkano es una pequeña construcción situada a la orilla de la carretera Bilbao-Balmaseda, que en esta zona coincide con el trazado del antiguo camino real.

Laukizuzen itxurako oinplanoa dauka eta altuera ertainekoa da. Bolumenak paralelepipedo etzan baten itxura dauka eta nahiko sakona da. Bi solairu ditu, bai eta ganbara bat ere, ohikoa dena baino goraxego dagoena. Gailur jarraitua duen lau isurialdeko teilatu batek ematen dio errematea; atzealdeko fatxadan dagoen isurialdeak eranskin bat estaltzen du.

Es de planta rectangular y presenta un desarrollo mediano. El volumen resultante es un paralelepípedo acostado, profundo, que acoge dos alturas más un camarote algo más elevado de lo habitual. Como remate muestra un tejado cubierto a cuatro aguas con cumbrera corrida, con un faldón en la fachada posterior que cubre un añadido.

Dorrearen harresietan era askotako materialak erabili dira. Aurrealdeko fatxadaren kanpoko aldean harlandua erabili da, eta barruko aldean harlangaitza. Gainontzeko fatxadetan azpatutako harlangaitzak daude ilaretan jarrita. Bao-inguruetan eta izkinetan ondo landutako hareharriak daude. Ikus daitekeenez, fatxadek hierarkia bati jarraiki daude eraikita, eta horrek lotura handiagoa dauka errenazentista estiloko eraikinekin erdi aroko dorreekin baino.

Sus muros se aparejan con materiales variados. La fachada principal es, al exterior, de sillar; y al interior, sin embargo, de mampostería. Las restantes caras, se cierran con un mampuesto recuadrado asentado en hiladas. Los recercos de los vanos y las esquinas, se rematan con buenos sillares areniscos. Muestra, por tanto, una clara jerarquización de las fachadas que nos pone más en relación con los modelos residenciales de influjo renacentista que con las torres medievales.

Lazkanoko bereizgarritasun nabarmenetako bat ohiko zokaloa ordezkatzen duen ezponda sendoa da: bi metroko altuera dauka, eta beheko aldean zabaldu egiten da. Bizkaian dagoen bakarra da, eta kontuan hartuta etxebizitza tankerako eraikin batean dagoela, berezitasuna areagotu egiten da.

Una de las mayores peculiaridades de Lazkano es la presencia de un sólido talud que, alcanzando cerca de dos metros de altura y abriéndose en su base, sustituye al habitual zócalo. Se trata de un caso único en Bizkaia, y este exotismo se acrecenta por el hecho de estar aplicado a un edificio claramente residencial.

Beheko solairuan, kortan, leiho bakarra (dinteldutakoa eta modernoa) eta sarrera daude. Sarrera albo batean dago, eta arku beheratu bat da, erradio handiko dobelak dituena (erdiko hirurak erori samarrak). Arkuaren aurrealdean perlez osatutako dekorazio bat dago.

El piso bajo, la cuadra, cuenta con una única ventana adintelada, moderna, y el acceso. Éste, lateralizado, es un arco deprimido de dovelas de gran radio, las tres centrales algo caídas. Su rosca, nacelada, aparece recorrida por una decoración de perlas.

Atari horren gainean eremuko armarri konopial bat dago, Salazartarren sei muturreko hamahiru izarrak erakusten dituena. Armarriaren gainean eduki humanistako idatzi batek dorreko jabeen ospea goratzen du.

Sobre este portal se sitúa un escudo de campo conopial con las trece estrellas de seis puntas de los Salazar. Por encima, una leyenda de corte humanista exalta la»fama» alcanzada por los señores de la torre.

Lehenengo solairua bizitokia zen, eta bertan kofadura moderno bat eta leiho-galeria bat dago. Leihoak era askotakoak badira ere, antzeko ezaugarriak dituzte. Aurrealdeko fatxadan dintelatutako leiho bat dago; horretaz gain, badago beste bat beheratutako arku angeluzuzena duena; biek nazelak dituzte ertzetan, bai eta barlasai irtenak eta triangelu itxurako harlanduen gaineko eskubandak ere. Eskuinaldeko fatxadan tankera bereko beste bi leiho daude.

El primero, el nivel residencial, además de un hueco moderno presenta una galería de ventanas que, pese a su variedad, responden a características muy similares. En la fachada principal pueden verse una ventana adintelada y otra en arco deprimido rectilíneo, ambas con nacelas en las aristas, alféizares muy salientes y antepechos que descansan sobre estructuras de sillares en triángulo invertido. En medio de ellas se abre una saetera. En la cara derecha otras dos ventanas repiten los mismos modelos.

Solairu horren gainean, bi metroko altuerako ganbara bat dago. Argia leihozango monolitikodun bao lakarretatik sartzen da, eta teilatuak dintel-funtzioa betetzen du. Bistan da ganbara nekazaritza eta abeltzaintzarako erabiltzen zela.

Por encima de esta altura, un camarote levanta unos dos metros. Se abre al exterior a través de toscos huecos de jambas monolíticas, y el tejado hace las veces de dintel. Se trata, evidentemente, de una ganbara de finalidad agropecuaria.

Dorrearen barnealdea eraldatuta dago, baina pentsatzekoa da pisu oinkatuen sistema jarraitzen zuela, egurrezko egitura baten gainean jarrita egongo zena.

El interior se encuentra alterado, pero debió seguir un sistema de pisos holladeros sobre estructura de madera.

Lazkano dorre-jauregi erresidentziala da, eta estilo errenazentista badauka ere, formak gotikoak ditu. XVI. mendean eraiki zutela adierazten diguten hainbat ezaugarri ditu: bolumena, erabilitako materialaren hierarkizazioa, elementu militarrik eza, bizitokiaren solairuko baoen ugaritasuna, eta horien nolakotasuna eta dekorazio platereskoa.

Lazkano es un palacio torre de corte residencial y de inspiración renacentista, aunque sus detalles formales sean aún gotizantes. Su volumen, la jerarquización del aparejo, la falta absoluta de elementos castrenses, y, por el contrario, la abundancia de vanos en el piso vividero, la tipología de éstos y su decoración plateresca sitúan su construcción en el SXVI.

14) Maruriko Dorrea (Güeñes)

14) Torre de Maruri (Güeñes)

Maruriko dorrea Cadaguako adarra den Maruri errekako haran meharraren goiburuan dago, oso inguru laiotzean. Handik igarotzen zen Aranguren eta Loizaga lotzen zituen bidea, garai hartan ere bigarren mailakoa.

La Torre de Maruri se levanta en la cabecera del angosto valle del Maruri, un afluente del Cadagua, en un punto en casi permanente umbría. Por este lugar discurría un camino que unía Aranguren con Loyzaga, si bien ésta era una ruta menor.

Lurra maldan dago, terrazak eginda badauzka ere. Dorrearen oinplanoa lau-angelukoa da, eta fatxada bakoitza altuera desberdinean dago, lurraren malda dela-eta. Bolumena ia kubikoa da, eta hiru solairu ditu: ikuilua, bizitokia eta ganbara.

Se asienta sobre una parcela aterrazada, pero pese a ello existe un marcado desnivel entre las distintas caras. Su reducida planta es cuadrangular, con un desarrollo vertical variable a causa de la citada irregularidad del terreno, resultando un volumen casi cúbico que acoge tres alturas: cuadra, piso residencial y camarote.

Eraikuntza harlangaitzez eginda dago, angelu eta kantaletan zerbait landuago daude harriak. Garai batean sarbide nagusia izango zenaren baoaren ertzetan bakarrik aurki daiteke harlandua.

Su fábrica es de gabarro cortado en piezas toscamente recuadradas y ordenadas, que sólo en los ángulos y recerco de los huecos están más trabajadas. Únicamente en el contorno del vano que debió ser el acceso principal se puede hallar la sillería.

Beheko solairuan, eskuineko fatxadan, gaur nagusian, atea dago. Sarbide horretan bao dinteldua dago, eraiki berria, baina, ez dago zalantzarik beste zaharrago baten ordez jarri zela. Hormaren azpian, lurraren mailan, isurbide bat dago zulaturik. Fatxada nagusian ez dago argizulorik, kanpoaldean patio txiki bat zegoelako, baina gerora estaliko zuten.

El bajo se abre al exterior a través de la cara derecha, hoy la principal, mediante un gran vano adintelado, de factura moderna, pero que sin duda sustituye a otro anterior. Además, la última de las fachadas indicadas tiene, a ras del suelo, un desagüe perforado con bastante regularidad. En la cara principal no hay lucero porque en su exterior se disponía un patín que lo habría tapado.

Bizitokirako solairua argitsuena da. Aurreko fatxadan puntu-erdiko arku handia irekitzen zen. Zortzi dobela irregular handi samarrek osatzen zuten. Arkuaren eskuinaldean bao bat dago, eta dintela bozel laurdeneko eta kainoi zuzeneko mentsula txiki batzuen gainean kokaturik dago. Beste bi leiho, berdinak, atzeko eta ezkerreko hormetan daude. Eskuineko fatxadan irekitzen den kofadura dinteldua, lehendik zegoen beste baten zabalkuntzaren ondorioa da. Aurreko hura handitu bazen, ondoko pabilioitik dorrean zuzenean sartzeko bidea ematearren egin zen. Horrekin batera, leiho dinteldu pare bat dago.

El piso residencial, el primero, es el más iluminado. En su fachada delantera se abría un arco de medio punto de considerable luz, formado por ocho dovelas irregulares relativamente grandes. A su derecha se abre un vano con el dintel sobre mensulillas en cuarto de bocel y cañón recto. Otras dos ventanas iguales perforan los muros posterior e izquierdo, mientras que el amplio hueco adintelado de la cara derecha es el resultado de la ampliación de otro vano similar con el fin de permitir el acceso directo a la torre desde el pabellón anexo. Conviven con todos ellos un par de ventanas adinteladas.

Goialdean gezi-leihoak daude, zabalak eta luzeak, barrualderantz txaranbelduak. Alboko eta atzeko fatxadetan daude. Ganbara argitzeko eta egurasteko zuloguneak dira, eta hormek apur bat barrura egiten duten koskan hasten dira.

Por encima sendas aspilleras anchas y altas, abocinadas al interior, rasgan el centro de las fachadas laterales y posterior. Son huecos de iluminación y ventilación del camarote, cuyo arranque aparece definido por una pequeña deja interna de los muros.

Hormen amaieran harburuak daude, behinola teilatuaren hegalari eusteko balio izan zutenak.

Las paredes se rematan con una serie de canecillos que sirvieron para sustentar el alero del tejado.

Eraikinaren barne-egitura garaikidea da, baina dorrearen antzinako gela-banaketa eta altuerak errespetatzen ditu. Albo bateko fatxadatik bestera doan habe maisuari eusten dio zutabe batek, eta habe nagusi horren gainean zurajea datza.

La estructura interna del edificio es contemporánea, pero por su relación con los huecos primitivos de la torre respeta el sistema de alturas originales. Se basa en un pie derecho central que sustenta una viga maestra tendida de las caras laterales, sobre la que se disponen los forjados.

Maruriko dorrea gotiko-errenazimenduko estilokoa da, XVI. mendea ondo hasita eraikitakoa. Tipologiari bagagozkio, areto gabeko dorre berantiarra da: bizitokiko solairua oso behea da, gela asko ditu, eta fatxadak modu hierarkikoan antolaturik daude.

La Torre de Maruri es una construcción de estilo gótico-renacentista, realizada bien entrado el SXVI. Tipológicamente se trata de un ejemplar tardío de torre sin salón: piso residencial muy bajo, con bastantes huecos, y jerarquización de fachadas.

15) Memerea Dorrea (Muskiz)

15) Torre de Memerea (Muskiz)

Memerea dorrea izen bereko auzoaren goialdean dago. Kokagune horretatik ia udalerri osoa ikus zitekeen, eta beraz, bertatik pasatzen ziren bide guztiak ere bai.

La Torre de Memeréa se sitúa en la zona más alta del barrio del mismo nombre. Desde ese lugar, podía contemplarse casi todo el municipio, dominando así, los principales caminos que lo atravesaban.

Oin ia erabat karratua duen eraikina da, zabalera baino luzera zertxobait gehiago duena. Beheko solairua, bizitzeko solairua eta ganbarikoa ditu. Horiek guztiek bi isuriko teilatu batekin estalita gelditzen den kubo zapal bat osatzen dute.

Es un edificio de planta prácticamente cuadrada, levemente más profunda que ancha, que consta de planta baja, piso residencial y sobrado. El volumen resultante es un cubo achatado que se cubre con un tejado a dos aguas.

Hormak, baoen eta angeluen azpadurak kenduta, harlangaitzekin eginak daude. Eskotaz tailatutako hareharrizko harlanduek sendotzen dituzte baoen eta angeluen azpaduak beren perimetro osoan.

Sus muros se aparejan en mampuesto, exceptuando los recercos de los vanos y los ángulos, que se refuerzan mediante sillares areniscos tallados a escoda en todo su perímetro.

Beheko solairuan dago, ezkerretara alderatuta, fatxada nagusia. Horixe da eraikinerako sarbide bakarra: eskozia-profil leunezko ertzak dituzten salmer luzeen gainean dagoen bederatzi dobelatako arku zorrotz handia. Ganga eskartzanoa dauka eta atelangarako tartea gordetzen du oraindik.

En el piso bajo se abre, lateralizado hacia la izquierda de la fachada principal, el único acceso del edificio: un amplio arco apuntado de nueve dovelas sobre prolongados salmeres con las aristas suavemente naceladas; su cañón es escarzano y conserva el hueco de la tranca.

Beste aldeetan, barrurantz txaranbeldutako bost argizulo, beste bat ezberdina, eta bao dinteldu moderno bat daude.

En el resto de las caras hay cinco luceros abocinados al interior, un sexto abuzonado y un vano adintelado moderno.

Lehenengo solairua zen bizitzeko solairua, solairu nagusia. Beheko solairuaren itxitasunarekin alderatuta, lehenengo solairu honek argi asko du. Aurreko aldean, bao_galeria bat izan nahi zuena dago. Aldeetan, berriz, arku-zorrotzaren antza pixka bat duten baoak, janba eta barlasai monolitikoak daude; azken honen ganga eskartzanoa da.

El primero era el piso residencial, la planta noble. Frente al hermetismo del bajo, éste se halla muy iluminado. En su cara delantera se abre lo que pretendía ser una galería de vanos. En sus extremos hay sendos huecos ligerísimamente apuntados de arco, jambas y alféizar monolíticos, cuyo cañón es escarzano.

Ezkerreko aldean ojiba antza duen bao txiki bat eta eskailerari argia ematen dion argizuloa daude. Horiez gain, zortzi leiho moderno ere badaude.

La cara izquierda presenta otro vanito levemente ojival y un lucero que ilumina la escalera. El fenestraje de esta altura se completa con ocho ventanas modernas.

Bigarren solairua teilatupe bat da, eta aurreko hastialean bi irekiera besterik ez ditu. Aipatzekoa da azpiko honen azpiko solairuaren erdialdean dagoenaren antzeko bao dinteldua. Bao hau, hala ere, txikiagoa da eta ertz zapalak ditu.

El segundo piso es un sobrado que sólo presenta dos aberturas en el piñón frontal. Allí destaca un vano adintelado de características similares al central del piso inmediatamente inferior, pero más pequeño, con las aristas matadas.

Barne-egiturari dagokionez, eskuineko oinetan eskoratutako pisu oinkatuen sistema jarraitzen du; oin horiek hiru gatzariri eusten diete, eta gatzariek, harresien laguntzaz, gapirioei.

La estructura interior es de pisos holladeros apeados en pies derechos sobre los que se tienden tres vigas maestras que, ayudadas por el rebaje de los muros, sustentan los solivos.

Solairu batetik bestera joateko eskailera atal-bakar bat dago. Aurreko ezker angeluan hasten da eta ezkerreko horma ukituz doa goruntz. Solairu nagusiko gezileiho batetik eskailerako lehenengo zatiraino sartzen da argia.

El paso entre los pisos se realiza mediante una escalera de tiro único, que arranca del ángulo delantero izquierdo, subiendo adosada al muro izquierdo. En su primer tramo recibe luz de una aspillera de la planta noble.

Memereakoa ez da egiazko dorrea, estilo gotiko-errenazimendukoa duen jauregi-dorrea baizik: bolumen zertxobait zapala du, bi altuera eta ganbera, sarrera eta argizuloekin lortutako beheko solairu irekia, kalitate dezentea duten leiho handiak dituen bizitzeko solairua... Bolumen orokorra eta bao nagusi gehienak gordetzen ditu, eta XVI. mendearen hasieran, eraiki zutenean, fatxadan jarri zioten irudiaren oso berdintsua ere badu oraindik.

La de Memeréa no es una verdadera torre, sino un palacio torre de estilo gótico-renacentista: volumen algo achatado, dos alturas más camarote, bajo abierto a través del acceso y algunos luceros, piso residencial con ventanas amplias de cierta calidad... Conserva el volumen general y la mayor parte de los huecos principales, manteniendo en su fachada principal una imagen bastante similar a la que tuvo cuando fue construido a principios del SXVI.

16) Montaño Dorrea (Muskiz)

16) Torre de Montaño (Muskiz)

Montaño dorrea izen bereko mendiaren hegalean dago, eta handik garai batean Barbadun ibaiaren ahoa eta padurak ederki ikusten ziren (egun, bertan findegiak daude).

La Torre de Montaño se alza en la ladera del monte del mismo nombre, dominando en otro tiempo toda la desembocadura y las marismas del Barbadún –hoy ocupadas por refinerías-.

Laukizuzen itxurako oinplanoa dauka; egun altuera handikoa ez bada ere, bistan dago garai batean altuagoa izan zela, alboetako bao batzuen goiko partea apurtuta baitago. Bolumenak paralelepipedo etzan baten itxura dauka, eta estiloa gotiko-errenazentista da (XVI. mendea). Egun, hiru solairu ditu.

Es de planta rectangular, con una altura moderada, aunque es evidente que con anterioridad la torre fue más elevada, ya que algunos de los vanos de las caras laterales están rotos en su parte alta. El volumen resultante es un paralelepípedo acostado, de estilo gótico-renacentista (SXVI), que hoy acoge tres alturas.

Azpatutako kareharrizko eta hareharrizko harlangaitzez eginda dago, eta denak ilaretan ordenatuta daude. Izkinetan harmailuz landutako hareharriak erabili dira.

El aparejo es de mampostería en la que se mezclan piezas calizas y areniscas recuadradas y ordenadas en hiladas. En las cantoneras se apareja en sillería arenisca trabajada a escoda.

Beheko solairuan hiru gezileiho handi daude: eskuineko fatxadakoak garai batean zegoen patioaren aldera ematen du; ezkerreko beste biak barruko aldean beherantza txaranbelduta daude, eta horregatik, defentsarako barik, argia emateko funtzioa zuten. Beste bi leiho daude: bata modernoa da; bestea, berriz, atzeko fatxadan dago, eta estua, zorrotz-zorrotza eta zortzi dobela erradialekoa da.

El bajo presenta tres grandes aspilleras, la de la fachada derecha abierta al desaparecido patín y las dos de la izquierda abocinadas internamente hacia abajo, y por consiguiente con más función como foco de luz que como elemento militar. Además existen otros dos ingresos: uno moderno, que hoy sirve de acceso principal; y otro en la cara posterior, estrecho y marcadamente apuntado, de ocho dovelas radiales.

Egun, beheko solairuaren eta jatorriz bizitokia zenaren artean, tarteko zoru bat dago, eta bertan dinteldutako leiho modernoak daude. Salbuespen bakarra eskuineko fatxadako gezileihoa da, eta bere kokapena kontuan hartuta, uste izatekoa da barruko eskailera argitzeko funtzioa izango zuela.

Entre esta altura y la que originalmente fuera la residencial se tiende hoy un suelo intermedio, abierto al exterior a través de ventanas adinteladas modernas, con la excepción de una aspillera en la fachada derecha que, por su ubicación, debió servir para iluminar la escalera interior original.

Egun ganbara dena, garai batean lehenengo solairua zen. Bertan, giro argitsu eta irekia sortzen duten kofadura asko daude. Ganbarara patio txiki baten gainean dagoen ate batetik sartzen da; ate hori zorrotz samarra da, eta zazpi dobela erradial ditu. Atzeko fatxadan bao zorrotz estu bat dago, gorputz osoko balkoiaren funtzioa egiten zuena. Esandakoaz gainera, solairu hori argitzeko hainbat gezileiho eta dinteldutako bao daude.

Lo que hoy es el camarote era en un principio, el primer piso. Este nivel presenta bastantes huecos que hacen de él un espacio luminoso y aireado. Se accedía a través de una puerta sobre patín levísimamente apuntada, de siete dovelas radiales sobre salmeres largos. En la cara posterior se abre un vano apuntado, bastante estrecho, que servía de balcón de cuerpo entero. Varias aspilleras y huecos adintelados completan la iluminación de esta planta.

Barruko egiturari dagokionez, pisu oinkatuen sistema jarraitzen du; dena dela, pisu horiek ez datoz bat jatorrizko solairuekin.

Interiormente mantiene el sistema de pisos holladeros, pero éstos no coinciden con las alturas originales.

Patioxka dorrearen berezitasun nabarmenetako bat da. Geratu diren aztarnak ikusita, esan daiteke estalitako eskailera bat zela, tartean hainbat pisu zituena, La Quadrakoaren antzerakoa (Güeñes). Eskuineko fatxadan hasten zen, eta han, gezileiho batek zaindutako tunel horizontal bat osatzen zuen. Patioxka aurrealdeari erantsita egongo zen, –beheko solairuan horixe zen fatxada itsu bakarra– eta beste arku batera helduta, eskailera-buru batetik pasatuz, atera iristen zen.

Uno de los elementos más singulares de esta torre es el patín. De sus restos se deduce que era una escalera cubierta y con varios pasos intermedios, al modo de la de La Quadra (Güeñes). Se iniciaba en la fachada derecha, donde formaba un túnel horizontal vigilado por una aspillera. El patín propiamente dicho, se adosaría a la cara principal –la única ciega en el piso bajo– para llegar a un nuevo arco desde el que se pasaba a un descansillo que, por fin, permitía llegar hasta la puerta.

17) Santelizeseko Dorrea I (Muskiz)

17) Torre de Santelices I (Muskiz)

Santelizes eta Memerea arteko pasabide batean dago Santelizes dorrea, Bilbao-Castro Urdiales galtzada Los Vados edo Las Posaderasetik jaisten zen tokian. Toponimoek adierazten dutenez toki horiek Barbadun ekiditeko aukera ematen zuten.

La Torre de Santelices se levanta en una zona de paso entre Santelices y Memeréa, por donde la calzada Bilbao-Castro Urdiales descendía Los Vados o Las Pasaderas, lugares que como sus topónimos indican permitían salvar el Barbadún.

Egia esan, bi eraikin adosatu dira. Jauregi dorrea da jatorrizkoa eta beranduago, XVI. mendean, oin txikiagoko gorputza erantsi zioten atzealdean.

En realidad se trata de dos construcciones adosadas, de las cuales el palacio torre sería el edificio original, al que más tarde, en el SXVI, se añadió un cuerpo zaguero de planta más reducida.

Santelizesek oinplano lauangeluarra eta altuera ertaina ditu, nahiz eta altuera hori jasodura batek aizundu. Jatorriz bi altuera ziren eta hazkundeak ganbara estali bat jartzeko aukera eman zuen, teilatu piramidala zuela.

Santelices presenta planta cuadrangular y altura media, aunque ésta resulta falseada por un levante. En origen acogía dos alturas, a las que el recrecimiento permitió añadir un camarote cubierto con un tejado piramidal.

Hormak askotariko aparailukoak dira: fatxada nagusia harlanduzko hareharria da eta ikus daitezkeen gainerako paretak harlanduzkoak, nahiz eta ezkerreko hormaren zati handi bat harlangaitzezkoa eta oso irregularra izan. Jasodura harlangaitz homogeneoa da.

Sus muros son de aparejo variado: la fachada principal es de sillería arenisca y el resto de las paredes visibles son de sillarejo, aunque buena parte del muro izquierdo se cierra en mampostería muy irregular. El levante es de mampuesto homogéneo.

Behean dago sarrera. Erdi-puntuko arku handi bat da, zortzi dobelakoa, garai batean dinteldua baina duela gutxi biribiltasuna berreskuratutakoa. Altuera horretan dauden gainerako tarteak argiarentzako gezileihoak eta ate moderno bat dira.

En el bajo se abre el acceso. Es un gran arco de medio punto de ocho dovelas, que fue adintelado pero que, recientemente, ha recuperado su redondez. El resto de los huecos de esta altura son aspilleras de iluminación y una puerta moderna.

Lehenengo oineko alde nagusian argitasun handiko leiho dinteldua dago, iltze-buruak dituen barlasaiak dituela, hauts-babesa eta harlandu bakarrean tailatutako dintela, triangelu alderantzikatua osatzen duten blokeen karela, kanoi eskartzanoa eta asentuak. Beste tarte bat dago berdina baina moldurarik gabe barlasaian, ezkerreko horman, nahiz eta gaur egun zati bat estalita eduki. Ezkerreko pareta horretan bertan ikus daiteke, baita ere, leiho zertxobait zorroztua. Honako hauek osatzen dituzte oin honetako baoak: sarrera patioxka gainean eta hainbat argi dinteldu, egitura modernokoak.

El primer piso cuenta, en la cara principal, con una ventana adintelada de gran luz, con guardapolvos y alféizar de cabezas de clavos, dintel tallado en un solo sillar, antepecho de bloques en triángulo invertido, cañón escarzano y asientos. Otro hueco igual, pero sin moldura en el alféizar, se repite al muro izquierdo, aunque hoy está parcialmente tapado. En la misma pared izquierda, también puede verse una ventanita ligerísimamente apuntada. Completan los vanos de este piso: un acceso sobre patín y varias luces adinteladas, de factura moderna.

Barruko egiturari dagokionez, XIX. mende amaierako edo XX. mende hasierakoa, pisu oinkatuen sistemarekin jarraitzen du, berrikuntzak izan dituen arren.

En cuanto a la estructura interior, de finales del SXIX o principios del XX, mantiene, a pesar de las reformas, el sistema de pisos holladeros.

Eranskina dorrearen altuera bereko gorputza da baina oinplano txikiagokoa. Bao bat erakusten du zeharkako zortzi dobela dituen erdi-puntuko arkuan, XVII. mendean ohikoa.

El añadido es un cuerpo de la mima altura que la torre, pero de planta más reducida. Muestra un vano en arco de medio punto de ocho dovelas transversales, típico del SXVII.

Santelizeseko dorrea eraikuntza gotiko errenezentista da eta jauregi dorreen tipologia du erabat. Tarte apaingarriek, eta fatxaden hierarkizazioak eta tipologiak adierazten digutenez, XVI. mendeko bigarren hamarkadako eraikuntza da.

La torre de Santelices es una construcción de estilo gótico renacentista que responde perfectamente a la tipología de los palacios torres. Su s huecos decorativos, la jerarquización de las fachadas y su tipología, sitúan su construcción en la segunda década del SXVI.

18) Santelizeseko Dorrea II (Muskiz)

18) Torre de Santelices II (Muskiz)

Santelizeseko dorrea izen bereko auzoaren alde batean dago, Barbadunetik gora Galdamesera daraman bide gainean.

La Torre de Santelices se levanta en un extremo del barrio del mismo nombre, sobre el camino que, Barbadún arriba, lleva hacia Galdames.

Oinplano laukizuzen nabarmena duen eraikina da, altuera ertainekoa nahiz eta txikia dela irudi zabalerarekin alderatuz gero. Bolumena, beraz, oso oso luzanga da. Gorputz luze horrek karga ertaineko horma dauka, eraikina dimenstio bereko bi hormartetan zatitzen duelarik. Hainbat oin dauzka: beheko oina, bizitzeko oina eta ganbara, bi isurkiko teilatu berezi batez estalia.

Es un edificio de planta marcadamente rectangular, con un desarrollo en altura intermedio, pero que visualmente resulta muy reducido por contraste con su anchura. El volumen es, por tanto, exageradamente oblongo. Tan prolongado cuerpo cuenta con un muro de carga intermedio que divide el edificio en dos crujías de iguales dimensiones. Consta de varios pisos: planta baja, piso residencial y camarote cubierto con un atípico tejado a dos aguas.

Fabrikak kalitate handiko aparailua erakusten digu: hareharrizko harlanduak baoen angeluetan eta inguruetan; eta ondo azpatutako harlanduzkoa hormataletan; toki batzuetan harlanduzkotzat ere kalifikatu daiteke. Badaude, baita ere, harlangaitz txikiko aparailua osatzen duten atalak ere.

La fábrica presenta un aparejo de notable calidad: sillares areniscos en los ángulos y cercos de vanos; y en los lienzos sillarejo bien recuadrado, tanto que podría calificarse de sillería en algunas zonas. También hay trozos, que presentan un aparejo más modesto, de mampostería menuda.

Beheko oinak hiru sarrera dauzka, baina atzekoa eta fatxada nagusikoa XIX. mendekoak dira. Ezkerrekoa jatorrizkoa da eta, hasiera batean, horixe zen etxerako sarrera bakarra. Tarte eskartzano zabal bat da eta haren aurrealdea inguratuz bola txikiz osatutako sorta bat dago. Giltzarrian Salazartarren leinuko hamahiru izarrak ageri dira marraztuta. Barruan, eskuinetan, bizilekua zegoen oinera zeramatzaten eskailerak, bi trailuko eskailerak, abiatzen ziren Erdi-puntuko erremateak zeuzkan gezileiho batek ematen zien argia. Altuera horretako multzoa osatzeko hiru leiho eta gezileiho moduko hiru argi-zulo daude.

El piso bajo cuenta hoy con tres accesos, pero tanto el zaguero como el de la fachada principal son del SXIX. El de la izquierda, es original, y en principio, era el único ingreso de la casa. Se trata de un amplio hueco escarzano cuya rosca va recorrida por una sarta de bolas de pequeño tamaño. En su clave se dibuja un campo apuntado con las trece estrellas del linaje de los Salazar. Ya en el interior, a su derecha, empezaban las escaleras de dos tramos que conducían al piso residencial. Estaban iluminadas por una aspillera con los remates en medio punto. Tres ventanas y tres luceros aspillerados, todos modernos, completan el fenestraje de esta altura.

Lehenengo oina zen bizilekua. Atzealdean bi leiho eta bi balkoi zeuden, XIX. mendekoak guztiak. Baina fatxada nagusiak erakusten dizkigu baorik interesgarrienak. Bi leiho handi dintelatu dira, garai batean asentuak izan zituzten eta triangelu alderantzizkatuan dauden harlanduzko karelak dituztela. Leihozangoetako eta dinteleko apaingarriak ezberdinak dira: ezkerrekoek barneratze garatuko oinarri txikietatik abiatzen den bozel lodia daukate, eta eskuinekoek bola-sorta. Bi argi-zulo horien erdian beste sarrera bat dago, patioxka gainean. Sarreraren dintel monolitikoan noizkoa den adierazten da.

El primero era el piso residencial. En la cara zaguera abre dos ventanas y dos balcones, todos del SXIX. Pero es la fachada principal la que muestra los vanos más interesantes. Son dos amplias ventanas adinteladas defendidas por antepechos de sillería en triángulo invertido que en su día tuvieron asientos. Los motivos que decoran sus jambas y dintel son distintos: la de la izquierda lleva un grueso bocel que arranca de basecillas de penetración evolucionadas, y la de la derecha una sarta de bolas. En medio de estos dos luceros se abre un nuevo acceso elevado sobre patín, correspondiente a la fecha indicada sobre su dintel monolítico.

Bigarren oina ganbara da eta lau leiho dauzka fatxada luze bakoitzean eta bat fatxada laburrean.

Existe un segundo piso, un camarote, que cuenta con cuatro ventanas en cada fachada larga y una en las cortas.

Barruko egitura ez da hasierakoa, baina hasierakoaren jarraipena da. Lau zutiko ditu oinarri. Behean enbor-piramide formako eserlekuen gainean daude eta bozel laurdeneko zapatak dituzte, XIX. mendekoak. Eraikina ezkerretik eskuinera zeharkatzen duen jazenaren euskarri dira.

La estructura interior no es la primitiva, aunque la perpetúa. Se basa en cuatro pies derechos, que en el bajo van sobre poyos troncopiramidales, con zapatas en cuarto de bocel, del SXIX. Sirven para apoyar una jácena que atraviesa el edificio de izquierda a derecha.

Eskuineko fatxada babesteko ia bi metroko altuera duen hormatxoa dago. Badirudi garai batean almenatu eta gezileiho txiki batzuk egon zirela. Horien egiteko bakarra ate aurreko plazatxoa mugatzea izango litzateke, nahiz eta haren formak arkitektura militarra ekarri gogora.

La fachada derecha está defendida por un murete de cerca de dos metros de altura en el que en otro tiempo parecen haberse abierto un almenado y algunas reducidas aspilleras. Su única función sería delimitar el antuzano, aunque por sus formas, recuerda a las de la arquitectura castrense.

Santelizes jauregi dorrea da. Ezaugarritzat du oinplano karratuaren ordez oinplano laukizuzena daukala eta horrek zabalerako jauregi sinplearen itxura ematen dio. Kronologiari dagokionez berantiarra da, zalantzarik gabe. Eraikinaren kontzeptuak berak adierazten du XVI. mendean eraikitakoa dela eta data hori berresten dute bao konopialen, eskartzanoen eta dintelduen erabilerak, bolak apaingarri gisa erabiltzea eta eskaileraren argi-zuloaren kanpoko forma txaranbelduak.

Santelices es un palacio torre, aunque con la peculiaridad de sustituir la planta cuadrada por otra marcadamente rectangular, lo que la acerca a los palacios apaisados simples. En cuanto a su cronología es, sin duda, tardía. El propio concepto del edificio sitúa su construcción en el SXVI, y el uso de vanos conopiales, escarzanos y adintelados, la decoración de bolas y el abocinamiento exterior del lucero de la escalera ratifican esta datación.

19) Garai Dorrea (Sopuerta)

19) Torre de Garai (Sopuerta)

Garaitarren dorrea Artegi mendi-mazelan dago. Balmaseda-Castro Urdiales galtzadaren zati polita ikus daiteke bertatik, El Carraletik pasatzen denean.

La Torre de Garai se levanta en la ladera del Artegui, dominando un buen tramo de la calzada Balmaseda-Castro Urdiales a su paso por El Carral.

Oinplano lauangeluarreko eraikina da; nahiko altxaera txikia da eraikin mota horietarako ohikoa dena kontuan hartuta. Oso bolumen kubikoa osatzen du eta, behar bada, jatorrian altuagoa izango zen. Hainbat altuera ditu: beheko oina, lehenengo oina eta saloia, lau isurkiko teilatua duela.

Es un edificio de planta cuadrangular con un alzado bastante reducido para este tipo de edificaciones, generando un volumen muy cúbico que en origen pudo ser algo más alto. Consta de varias alturas: planta baja, primer piso y salón, y se cubre con un tejado a cuatro aguas.

Harlangaitz azpatutako zokalo ia ikustezinean dorrea dago eraikita, material berberekin. Baoen eskantzu eta azpaduretan harlanduz aparejatuta dago baina ez oso ondo akabatua.

Sobre un zócalo apenas visible de mampuesto recuadrado se construye, con los mismos materiales, la torre, que, en los esquinales y recercos de vanos se apareja en sillería, no muy bien acabada.

Beheko oinean ez daude hasieran egon ziren zirrikituak. Egia esan, bao bakarra pasabide dinteldu zabal bat da, baina desagertutako dobela batzuek gainean utzi duten mailagain erdizirkularrak adierazten du jatorrian arku bat izan zela. Behar bada erantsitako eraikuntzen azpian egongo dira argia emateko gezileiho batzuk, baina gaur egun ezin dira ikusi.

En el piso bajo no se conserva ninguno de los huecos primitivos. En realidad, el único vano es un amplio paso adintelado, pero la huella semicircular dejada sobre él por unas desaparecidas dovelas indican que en origen fue en arco. Es posible que bajo las construcciones anexas existan algunas aspilleras de iluminación, pero hoy, no pueden verse.

Patioxka batetik zehar hel daiteke bertara. Jatorrian tejaroz batek estaliko zuen, fatxadan dauden gakoz eutsitako mentsula pare bat ikusten baitira, eusteko prest.

Se llega al primero a través de un patín que en origen se cubría con un tejaroz, ya que en la fachada se ven un par de ménsulas engatilladas dispuestas para sostenerlo.

Erdi-puntuko arku batetik sartzen zen dorrera. Oraindik jatorrizko kokapena eta egoera gordetzen ditu baina ezin da ikusi papereztatuta dagoelako. Silueta baino ez da ikusten.

La entrada a la torre se producía a través de un arco de medio punto que aún se encuentra en su ubicación y estado originales, pero no puede verse porque está empapelado, con lo que sólo se aprecia su silueta.

Oin honetako gainerako baoak gezileiho txaranbelduak dira, goiko angeluetan bozel laurdeneko mentsulak dituztela. Bat fatxada nagusian dago, patioxkaren gainean,bi atzekoan eta beste bi ezkerrean. Denak dira zuzenak.

El resto de los vanos de esta planta son unas aspilleras abocinadas, con ménsulas de cuarto de bocel en los ángulos superiores; hay una en la fachada principal, sobre el patín, dos en la fachada trasera y dos en la izquierda. Todas son rectas.

Sala duten dorreetan eskuarki gertatzen ez den bezala, Garain lehenengo oina altuera txikikoa da eta, horrenbestez, ez ditu ohikoak izaten diren argi-zulo altuak behar argia sar dadin.

Contrariamente a la norma en las torres con sala, en Garai el primer piso es bastante bajo, por lo que no precisa de los habituales luceros altos de iluminación.

Goiko salan, argia beste hiru gezileihotatik eta bi bao handiagotatik sartzen da; gezileiho hauek aurreko gezileihoen berdinak dira. Eskuinaldekoa gorputz osoko hutsunea da hamahiru dobelako erdi-puntuko arkuarekin, kanoi eskartzanoa duela. Giltzarri gainean eskudete konopiala dago, Garaitarren armekin.

Ya en la sala superior, la luz procede de tres nuevas aspilleras idénticas a las anteriores y de dos vanos mayores. El de la cara derecha es un hueco de cuerpo entero en arco de medio punto de trece dovelas, con cañón escarzano. Sobre su clave se sitúa un escudete conopial con las armas de los Garai.

Ezkerreko fatxadan leiho bat dago, erdi-puntukua hau ere, zortzi dobelakoa eta zabalera irregularrekoa. Kanoi eskartzanoa dauka, laprandura pixka batekin eta bozel laurdeneko mentsulaxka pare bat alboetan, asentu gisa. Zoru-mailaren gainean dago kokatuta eta bertara sartzeko hiru harmailatxo daude.

En la fachada izquierda se abre una ventana, también en medio punto, de ocho dovelas de anchura irregular. Su cañón es escarzano, en ligero derrame, y con un par de mensulillas de cuarto de bocel a los lados, a modo de asientos. Está situada por encima del nivel del suelo y se accede a ella mediante tres gradillas.

Garaitarren dorrea estilo gotiko-errenazentistakoa da, 1500 ingurukoa. Motari dagokionez goian saloia daukan dorrea da, baina baditu hainbat bereizgarri, hala nola, lehenengo oinaren garapen eskasa edo bao gutxi bizilekurako saloiean. Bizkaian gordetzen den dorre hermetikoenetakoa da.

La Torre de Garai es una construcción de estilo gótico-renacentista, realizada en torno al año 1500. Tipológicamente es una torre con salón superior, pero presenta ciertas singularidades, como el escaso desarrollo del primer piso o el reducido número de vanos del salón residencial. Es una de las torres más herméticas que se conservan en Bizkaia.

20) La Puente edo Balpardako Dorrea (Sopuerta)

20) Torre de la Puente o de Balparda (Sopuerta)

Balpardako dorrea El Carral auzoko sarreran dago, Sopuertako udalerrian, gaur egungo errepideak estalita geratu den Balmaseda-Castro Urdiales galtzadaren ondoan.

La Torre de La Puente, también conocida como de Balparda, se alza a la entrada del barrio de El Carral, en el municipio de Sopuerta, al lado de la calzada Balmaseda-Castro Urdiales, a la que se superpone la actual carretera.

Gaur egun bolumen kubikoa da gutxi gorabehera, baina hasiera batean askoz ere baxuagoa izan zen. Beheko oina, bizilekutarako oina eta hainbat jasodura dauzka, hirugarren oina osatzen dutelarik ganbara baten modura. Lau isurkiko teilatuz estalia dago.

Hoy es un volumen aproximadamente cúbico, pero originalmente fue notablemente más baja. Consta de planta baja, piso residencial y varios levantes que conforman una tercera planta a modo de camarote, cubierto a cuatro aguas.

Fatxadetan hainbat fabrika ikus daitezke, partehartze anitz izan dituela adieraziz. Lehenengo bi oinak uniformeak dira eta hareharrizko harlangaitza eta kareharria dute akaberan. XVII. mendean egin zitzaion zabalkundean, zabalkunde garrantzitsuenean, ia beste metro bat harlangaitz oso irregularra erantsi zioten, mortero oso buztintsua zuela. Harlanduak, hareharrizkoak eta ondo eskuairatuak, baoetako eskantzu eta uztaietan daude, eta bai saloiko leihoen hormataletan ere.

En sus fachadas pueden apreciarse varias fábricas que delatan sucesivas intervenciones. Las dos primeras plantas son uniformes y se cierran con mampostería arenisca y caliza y cayuela. Una ampliación del SXVII, la más importante, añadió cerca de un metro más de mampuesto muy irregular y cementado con mortero muy arcilloso. Los sillares, areniscos y bien escuadrados, se reservan para los esquínales y cercos de vanos, así como para el trozo de paño en el que se abren las ventanas del salón.

Behean arku formako sarbidea egon zen, oraingo alde nagusian, baina haren dobelak atera egin zituzten berritu zutenean, haren ordez dintel dobelatuko pasabide bat instalatzeko. Oin horretako argiztapena osatzeko gezileiho bat dago, oso alboratua, hainbat argi-zulo eta hiru leiho.

En el bajo existió un acceso en arco, en la actual cara principal, pero sus dovelas fueron arrancadas con motivo de la mencionada reforma, para instalar en su lugar un paso de dintel adovelado. Completan la iluminación de esta planta una saetera muy sesgada, varios luceros y tres ventanas.

Egoitzetarako oina izan zen berrituena XVII. mendean. Gaur egun bederatzi leiho dauzka alboetako eta atzeko aldeetan eta bi balkoi berdindu aurreko aldean. Hasierako multzotik bi gezleiho alboratu gordetzen dira atzeko aldean eta beste bat eskuinean, eta bai bi argi-zulo altu ere, bitxiak batzuk: paldozko bost kanoizulo eta bi gezileiho.

El piso residencial fue el más renovado en el SXVII. Hoy se abre al exterior a través de nueve ventanas en las caras laterales y posterior y de dos balcones enrasados en la delantera. Del fenestraje original mantiene dos saeteras sesgadas en la cara posterior y otra en la derecha, así como los luceros altos, algunos de ellos de curiosa tipología: cinco troneras de orbe y palo y dos aspilleras.

Bao horien gainean dago lehenengo aparailu-aldaketa, hiru eraikuntzekin hazita dago eta. Jatorriz saloirik gabeko dorrea zela dirudi eta, geroago, atalik altuena erantsi zitzaiola.

Por encima de estos vanos se produce el primer cambio de aparejo debido a tres recrecimientos constructivos. La Puente sería en origen una torre sin salón a la que, tardíamente, se le añadió la parte más alta.

Jasodura hauetatik lehenengoa ganbararen zabalkuntza da. Kanpotik harburu-ilara batera heltzen da bozel laurdenean, eta horrek adierazten du une batean hori izan zela etxearen goiko muga. Gune horretan argi-zulo zabal bat eta bi kanoizulo berri daude.

El primero de estos levantes corresponde a una ampliación del camarote. Externamente llega hasta una hilada de canes en cuarto de bocel, lo que indica que en cierto momento éste fue el límite superior de la casa. En esta zona se abren un amplio lucero y dos nuevas troneras.

Bigarren eranskinean hormak estutu egiten dira. Ganbara saloi bihurtu zuten, zalantzarik gabe. Orduan irekitako baoak bi konopio eder dira, aurrealdea eta estradosa bi baketoiez zeharkatua, barneratzeko oinarritxo baten gainean. Horien artetik pasatzen da tetrafoliak dituen tutuerdia. Barlasaiek molduratu konkaboa dute, lore eta pometarako. Alfiz konopialez inguratuta dago, poligono-basoetako mentsulen gainean, lore-apaingarri gehiagorekin dena. Albanegetan eskudete konopialak daude IHS anagramarako, letra gotikoetan, eta behean, Alcedotarren armak. Hori guztia ondo eskuairatutako harlanduzko hormatalean sartzen da. Leiho aipagarri horren gainean beste harburu-ilara bat, teilatuaren hegalkina eusteko, alde honetan luzeagoa baita, leihoa babestu ahal izateko.

El segundo recrecimiento viene definido por un estrechamiento de las paredes. Sin duda coincidió con la transformación del camarote en salón. Los vanos entonces abiertos son dos estupendos conopios deprimidos con rosca y extradós recorrido por dos baquetones sobre basecillas de penetración, entre los que discurre una media caña con tetrafolias. Los alféizares se molduran en cóncavo, para nuevas flores y pomas. Van rodeados de alfices conopiales que descansan sobre ménsulas de vaso poligonales, todo con más decoración floral. En las albanegas se disponen escudetes de campo conopial para anagrama IHS en letras góticas y, debajo, armas de los Alcedo. Todo ello se engloba en un paño de sillería bien escuadrada. Por encima de este destacado ventanal discurre otra hilada de canes cuya misión sería sostener el vuelo del tejado, más prolongado en esta cara con el fin de proteger al ventanal.

Hirugarren jasodura, harlangaitzezkoa, XVII. mendean eraiki zuten. Orduan berritu zuten, baita ere, barruko egitura: egoitzetarako oinak altuera galdu zuen, saloitik zorua jaitsita, eta behin betiko ganbara bihurtu zuten.

El tercer levante, de mampuesto, se construyó en el SXVII. Entonces fue renovada también la estructura interior: la planta residencial perdió altura, haciendo descender el suelo del salón, definitivamente transformado en un camarote.

Balpardako dorrea estilo gotiko-errenazentistako eraikina da, XVI. mendean egindakoa. Jatorrian saloirik gabeko dorrea izango zen baina, hainbat obraren ondoren, benetako saloi eta guzti gelditu zen, bi leihoz argiztatutako saloia. Esan daiteke leiho horiek Bizkaiko dorreetan aurkitutakoen artean ikusgarrienetakoak direla. XVI.mendeko lehenengo bi hamarkadetakoak dira.

La Torre de La Puente es un edificio de estilo gótico-renacentista, realizado en el SXVI. Tipológicamente, y en origen, sería una torre sin sala, pero tras varias obras, quedó dotada de un verdadero salón iluminado por dos ventanas que pueden calificarse como las más espectaculares de entre todas las encontradas en las torres vizcaínas, y que son, sin duda alguna, de las primeras décadas del SXVI.

21) Llanoko Dorrea II (Sopuerta)

21) Torre de Llano II (Sopuerta)

Llano Ietik metro gutxira, bide zaharrari begira, Llano II dorrea dago. Tradizioz eraikin militar batekin identifikatu izan da.

A pocos metros de Llano I, pero de cara al antiguo camino, se alza la Torre de Llano II, tradicionalmente identificada con un edificio militar.

Oinplano sakonekoa da, garapen bertikal txikikoa eta, horrenbestez, paralelepipedo etzanaren formako bolumena du. Hiru altuera ditu: beheko oina, bizitzeko oina eta ganbara; gailur jarraitua duen lau isurkiko teilatu batez estalia.

Es de planta marcadamente profunda, con un escaso desarrollo vertical, cuyo volumen resulta, por consiguiente, un paralelepípedo acostado, profundo. Consta de tres alturas: planta baja, piso residencial y camarote, y se cubre con un tejado a cuatro aguas de cumbrera corrida.

Irteera gutxiko zokalo batean amaitzen dira hormak. Harlangaitzez azpatua, kareharrizko eta hareharrizko piezak dauzka konbinatuta, burdinazko toba ugarirekin, etxebizitzarako oinaren fatxada nagusiaren aldean izan ezik, hor harlangaitza hareharrizko harlandu luzez forratuta dago eta. Izkinetan eta baoetako inguruetan dago harlandua.

Sus muros apean en un zócalo de poca salida. Se aparejan en mampostería recuadrada que combina piezas calizas y areniscas con abundante toba férrica, salvo en la parte de la fachada principal correspondiente al piso residencial, donde el mampuesto se forra con sillares areniscos alargados, bien apurados. La sillería se reserva para las esquinas y el contorno de los vanos.

Behean dago etxerako sarbide bakarra, arku zorrotz handi bat, gaur erdi-puntuko arku bihurtuta eskuin aldetik nabarmen zabaldu dutelako. Zortzi dobelakoa da, giltzarririk gabea, eta ertz zorrotzekoa. Oinaren gainerakoa hainbat leihotxo dintelduren eta gezileiho txaranbeldu pare baten bitartez argiztatzen da.

En el bajo se abre el único acceso del edificio, un amplio arco apuntado, hoy transformado en arco de medio punto al haber sido notablemente anchado por la parte derecha. Es de ocho dovelas, sin clave, y de aristas vivas. El resto del piso se ilumina a través de varias ventanitas adinteladas y un par de aspilleras abocinadas.

Etxebizitzatarako oinak bi leiho dinteldu dauzka fatxadan, harlandu handiz zehaztuta eta barlasaiez babestuta. Barlasaien molduran gola eta listela daude. Kanoiak eskartzanoak dira eta asentuak dituzte. Etxearen aurrealdeko heren osoa betetzen zuen saloierako ziren. Oin honetako gainerako tarteak dintelduak dira.

El piso residencial cuenta en su fachada con un par de ventanas adinteladas definidas por voluminosos sillares y defendidas por alféizares moldurados a base de gola y filetes. Sus cañones son escarzanos y están dotados de asientos. Servían a un gran salón que ocupaba todo el tercio delantero de la casa. El resto de los huecos de este piso son adintelados.

Ganbara altuera gutxikoa da, oso hermetikoa. Garai modernoetan sarbide zuzena jarri zioten kanpotik, pasabide dinteldua, gaur tapiatua, ezkerraldean. Baina jatorrizko argiak dira alde nagusiko bost almenak.

El camarote, de escasa altura, es muy hermético. En época moderna se dotó de acceso directo desde el exterior, un paso adintelado, hoy tapiado, en la parte izquierda. Pero sus luces originales son las cinco almenas de la cara principal.

Fatxadan, ezkerreko leiho dintelduaren gainean, armarri konopial zatitua dago, Salazartarren hamahiru izarrekin ezkerrean era Salzedotarren bost panelarekin hiru zitori horiren gainean, eskuinean. Armarriaren azpian hau dago idatzita, gotiko itxurako hitz larritan: «Esta es la tore i casa infan/zona del linaje de llano».

En la fachada, sobre la ventana adintelada izquierda, luce un escudo de campo conopial partido, con las trece estrellas de los Salazar a la izquierda y las cinco panelas de los Salcedo sobre tres flores de lis a la derecha. Bajo el blasón, una leyenda en letras capitales de recuerdos gotizantes dice lo siguiente: «Esta es la tore i casa infan/zona del linaje de llano».

Tradizioz dorre sailkapena eman dioten arren, dorre jauregi ezaugarriak ditu: bi altuera eta ganbara, beheko sarbide alboratua, serean jarritako leihoak fatxadan, nahiz eta sakonera handikoak izan. Nahiz eta formazko xehetasun batzuk nabarmen arkakikoak izan, hala nola, arku zorrotzak, XVI. mende erdialdeko eraikuntza da.

Pese a su tradicional clasificación como torre, se trata de un palacio torre bastante característico: dos alturas más camarote, acceso bajo lateralizado, ventanitas seriadas en la fachada... aunque con una exagerada profundidad. A pesar de que muestra algunos detalles formales sorprendentemente arcaicos, como los arcos apuntados, es una construcción de mediados del SXVI.

22) Villa Dorrea (Sopuerta)

22) Torre de Villa (Sopuerta)

Villa dorrea Sopuertan dago.

La Torre de Villa se encuentra ubicada en el municipio de Sopuerta.

Bolumen luzangako eraikina da. Beheko oina, lehenengoa eta gailur jarraituko lau isurkiko teilatuz estalitako ganbara dauzka. Harlanduz aparejatzen dira haren hormak, harri-horma ilaratuekin. Izkinetan harlanduak dauzka, baoen ingerada eta hormatala sarbidearen eta hurbileneko angeluaren artean.

Es un edificio de volumen oblongo, que consta de planta baja, primera y camarote cubierto con un tejado a cuatro vertientes de cumbrera corrida. Sus muros se aparejan en sillería a base de mampostería concertada. Los sillares se aplican a las esquinas, contorno de vanos y paño de muro entre el acceso y el ángulo más cercano.

Behean dago etxerako sarbide bakarra, alde nagusian alboratua. Hamaika dobela irregularreko arku zorrotza da eta kanoi eskartzanoa dauka. Gainera, gezileiho ugari daude oin honetako argiztapena osatzeko.

En el bajo se dispone el único ingreso de la casa, lateralizado en la cara principal. Se trata de un arco apuntado de once dovelas irregulares, que posee cañón escarzano. Hay, además, varias aspilleras que completan la iluminación de esta planta.

Lehenengo oinean ohiko leiho-galeria dago. Kasu honetan bi bao konopial dira, aurrealde, janba eta barlasai monolitikoak dituztela, alderantzizko triangelu formako karela, eta kanoi eskartzanoa eta asentuak. Ezkerrekoa handixeagoa da; ertzetan bi perla korda dauzka eta barlasaia poma handiekin apaindua. Eskuinekoan perla txiki ilara bat besterik ez dago eta barlasaiko bolak ere txikiagoak dira. Atzealdean bao moderno dintelduak daude.

El piso primero presenta la habitual galería de ventanas. En este caso son dos vanos conopiales de rosca, jambas y alféizares monolíticos, con antepecho en forma de triángulo invertido, dotados de cañón escarzano y asientos. El izquierdo, algo más grande, presenta sus aristas recorridas por dos sartas de perlas y el alféizar decorado por grandes pomas. En el de la derecha sólo hay una hilada de perlitas y las bolas del alféizar son más reducidas. En la cara posterior hay vanos modernos, adintelados.

Oin honetako zatirik altuenean hainbat gezileiho daude, altuera ezberdinetan jarrita. Fatxada nagusiaren ezkerraldean beste bat dago ez oso altua, eskailera-kaxari argia emateko. Eskuinean beste bat berdina, argi-zulo altua, benetako dorreetan bezala. Funtzio berbera izango zuten atzealdekoak eta ezkerrekoak. Ezkerrekoak kanpoko ertz nazelatuak dauzka.

En la parte más elevada de esta planta hay varias aspilleras dispuestas a diferentes alturas. A la izquierda de la fachada principal hay una no muy elevada, que servía para iluminar la caja de la escalera. A su derecha otra igual haría las veces de lucero alto, como en las verdaderas torres, e igual función tendrían las de las caras posterior e izquierda, esta última con las aristas externas naceladas, casi abuzonadas.

Gainean ganbara dago eta hainbat gezileiho ganbara aireztatzeko.

Por encima se dispone un camarote, ventilado a través de varias aspilleras.

Barruko egitura berritu egin dute, baina oinkatutako pisuz osatua dago zutikoen gainean eta hormetan higadurak dauzka.

La estructura interna ha sido renovada, pero es de pisos holladeros sobre pies derechos y rebajes en los muros.

Izena hala izan arren, Villa ez da dorea, jauregi dorrea baizik: bolumen zanpatua, bi altuera eta ganbara, behealdea sarbidearekin eta argi-zulo batzuekin irekita, etxebizitzarako oinean leiho apainduak daude fatxadarik publikoenean... Bolumen orokorra bere horretan dago eta hutsune nagusi gehienek ezin hobeto gordetzen dute XVI. mende hasierako euskal mendiko jauregitxoen irudia.

Pese a su denominación, Villa no es una torre sino un palacio torre característico: volumen achatado, dos alturas más camarote, bajo abierto a través del acceso y algunos luceros, piso residencial con ventanas decoradas en la fachada más pública... Conserva intacto su volumen general y la mayor parte de sus huecos principales, manteniendo perfectamente la imagen de los palacetes rurales vascos de principios del SXVI.

23) Garmako Dorrea (Trucios-Turtzioz)

23) Torre de Garma (Trucios-Turtzioz)

Cuetoko bidea hasten den zubitik atera, eta hortxe dago Garmako dorrea.

La Torre de Garma se sitúa a la salida del puente en el que se inicia el camino a Cueto.

Eraikin zabala, oina sakon xamarra du eta kubo baten itxurakoa gutxi gorabehera. Orain, hainbat eraikin ditu erantsita, inguru guztian. Horregatik, bi alde bakarrik ditu agerian, aurrealdea eta eskuinaldea. Solairu bat baino gehiago du: behekoa, bizitokia eta ganbara, eta, gainean, piramide itxurako teilatua, lau aldetakoa.

Es un amplio edificio de planta ligeramente profunda y volumen aproximadamente cúbico, al que se le han adosado varias construcciones que lo rodean. De hecho, únicamente dos caras, la delantera y la derecha, resultan visibles. Consta de varias alturas: planta baja, piso residencial y camarote, que se cubre con un tejado piramidal a cuatro aguas.

Hormak harri kontzentratuz eginak, oso irregularrak, eta, angeluetan, harlandu luzeak oso, eta baoen inguruan, berriz, oso handiak.

Sus muros se aparejan en mampostería concertada muy irregular, con aplicación de sillares muy largos en los ángulos y muy grandes en torno a los vanos.

Beheko aldeak bi irteera moduko ditu, jatorrizkoak, kanpora zabalik. Aurrealde nagusian, arku itxurako sarrera bat du, baina gaur egun dintela dauka eta puntu erdiko trasdosa, ezkerraldera emanda. Eskuinean, leiho dinteldun bat, harlandu handiz egina eta barlasai molduratua. Beste zulo berriago batzuk ere baditu.

El bajo se abre al exterior a través de un par de huecos originales. En la fachada principal cuenta con un acceso en arco, hoy adintelado y de trasdós en medio punto; que aparece lateralizado hacia la izquierda. En la derecha muestra una ventana adintelada definida por grandes sillares y con alféizar moldurado. Además, existen varios huecos más modernos.

Bizitzeko solairua da bitxiena. Eskuinaldean, hiru leiho ditu, harlandu doi-doiez eginak alde guztietan, barlasaiak bozel itxuraz modelatuak eta eskubandak buruz beherako hiruki itxurakoak, nahikoa irregularrak. Erdikoa da aipagarriena: teilatutxo ahur itxurako batek babesten du; ertzetan eta dintelean bozel bikoitza du, ointxo sarkor batzuetatik abiatzen dena.

El piso residencial es el más llamativo. En su cara derecha dispone de una galería de tres ventanas adinteladas recercadas por sillares muy apurados en todas sus caras, con alféizares moldurados en bocel y antepechos en triángulo invertido un tanto irregulares. Entre ellas destaca la central, protegida por un guardapolvos cóncavo y con las aristas y dintel recorridas por un doble bocel que arranca de una basecillas de penetración.

Bigarren solairua berria da, bizitzeko solairua oso altua dela-eta, horixe aprobetxaturik egina. Aurrealdera zulo batzuk baditu, eta eskuinaldean argizulo pare bat, nahikoa zabalak, XIX. mendeko berritze-lanetan eginak, itxura batean.

La segunda planta es moderna, construida aprovechando la gran altura del piso residencial de la torre. Además de varios huecos hacia delante, cuenta con un par de luceros bastante anchos en la cara derecha que parecen corresponder a la reforma del SXIX.

Ganbaran bi konopio ditu, bat aurrealdera eta beste eskuinera. Eta, azken horren ondoan, kanoizulo bat, zulo eta zirrikituduna.

En el camarote hay dos conopios, uno al frente y otro al lateral. Junto a éste último se abre una tronera de orbe y palo.

Garmako dorrea gotiko-bizkundeko eraikuntza da, XVI. mendekoa. Aretorik gabekoen motakoa da, baina oso berandukoa. Arkudun baoak konopiokoak edo puntu erdikoak dira denak, eta dinteldunak, berriz, oso garatuta daude. Alboko erdiko leihoko teilatutxoa, baketoietako sarguneak, balkoietako leihozangoetako biletetxoak eta konopioak direla-eta, mende horretako lehen herenekoa dugu dorre hau.

La Torre de Garma es una construcción de estilo gótico-renacentista, llevada a cabo en el SXVI. Tipológicamente es una torre sin salón, pero de cronología muy tardía. Los vanos en arco son todos conopiales o de medio punto, y los adintelados son muy desarrollados. El guardapolvos de la ventana lateral central, las penetraciones de los baquetones, los billetillos de las jambas del balcón y los conopios la datan en el primer tercio del citado siglo.

24) Pando Dorrea (Trucios-Turtzioz)

24) Torre de Pando (Trucios-Turtzioz)

Pando dorrea Aguera ibaiaren ibarrean dago, ezkerreko ertzean. Fatxada nagusiak bidera eta eguterara ematen du, eta bai herrigunera ere. Izan ere, oso hurbil dago herrigunea.

La Torre de Pando se alza en el fondo de la vega, en la margen izquierda del río Aguera. Su fachada principal se abre hacia el camino y la solana, a la vez que hacia el centro del pueblo, situado a escasa distancia.

Esan daiteke bolumen kubikoko eraikina dela, eta hasieran orain baino metro bat gutxiago eduki zuela. Hainbat altueratan zatituta dago: beheko oina, lehenengoa, bizitzeko oina eta ganbara; lau isurkiko teilatu batek estalia dago.

Es un edificio de volumen prácticamente cúbico, que en origen fue aproximadamente un metro más bajo que en la actualidad. Se divide en varias alturas: planta baja, primera, piso residencial y camarote, y se cubre con un tejado a cuatro aguas.

Hormak hareharrizko eta kareharrizko harlangaitzez osatuta daude, neurri txikikoak dira, karratua eta ilaratua. Ondo landatuako harlandua dute izkinetan eta tarteetako ingeradatan; eta bai hormatal txikiak ere, sarbideen eta hurbileneko angeluen artean.

Sus muros se aparejan en mampostería arenisca y caliza de tamaño pequeño, recuadrada y concertada, con uso de sillares bien labrados en los esquinazos y contorno de huecos, así como en los breves paños que se extienden entre los accesos y los ángulos más inmediatos.

Beheko oineko ezkerraldean hiru argi-zulo dauzka, nahiko handiak eta altuak, eta sarbide bat eskuinean, gaur arku eskartzanoa duela gutxi egindako berrikuntza baten ondorioz. Baina jatorrian erdi-puntukoa izan zen. Beste pasabide moderno bat ere badago, dinteldua eta faktura baldarrekoa, patioxkak babestua.

En el piso bajo cuenta con tres luceros en la cara izquierda, bastante grandes y elevados, y un acceso en la derecha, hoy en arco escarzano como consecuencia de una reforma reciente, pero que en origen fue de medio punto. Además hay otro paso moderno, adintelado y de factura tosca, protegido por el patín.

Lehenengoan sarbidea dago, hamar dobelako erdi-puntua, kanoi eskartzano eta guzti. Oin honetako argiztapena osatzeko bao dinteldu bat dago, tapiatua, beste tarte dinteldu modernoa, sei gezileiho eta beste zortzi bao moderno.

En el primero se dispone el acceso, un medio punto de diez dovelas, con cañón escarzano. Completan la iluminación de esta planta un vano adintelado, tapiado, otro hueco adintelado moderno, seis aspilleras y otros ocho vanos modernos.

Etxebizitzarako oinaren goialdea bigarren oin bihurtua dago, baina oraindik ere badauka saloia argiztatzen zuen argi-zulo altu bat. Kanpoaldean, fatxada nagusi aldean, bozel laurdeneko bi zuburu zeuden, teilatuaren aurrealdeak aurrerantz egiten zuenez, horri eusteko seguru aski. Horrela ekiditen zen ura patioxkara erortzea egun euritsuetan eta itzala ematen zuen egun beroetan.

La que fuera parte alta del piso residencial ha sido convertida en segunda planta, pero aún conserva uno de los habituales luceros altos que iluminaban el salón. Al exterior, hacia la fachada principal, dos canecillos en cuarto de bocel estarían destinados a sustentar un adelantamiento de la vertiente frontal del tejado. Así evitaban la caída de agua sobre el patín en los días de lluvia y le proporcionaban sombra en los de calor.

Ia ganbara osoa jasodurari dagokio.

El camarote corresponde en su mayoría al levante.

Pando dorrea gotiko-errenazentista garaiko eraikina da. Saloirik gabeko dorre motakoa da eta, horien artean, oso berezia. Formazko xehetasun hauek dituelako da berezia: erdi-puntuko arkua, bileta eta bola apaingarriak. XVI. mendekoa da.

La Torre de Pando es una construcción de estilo gótico-renacentista. Tipológicamente se identifica con las torres sin salón, y, entre éstas, es muy característica. Por sus detalles formales: arcos de medio punto, decoración de billetes y bolas, corresponde al SXVI.

25) Bolunburuko Dorrea (Zalla)

25) Torre de Bolunburu (Zalla)

Bolunburuko dorrea Kadaguako meandro batean dago, malkar baten gainean, eta, azpian, mendean ia, lehengo errege-bidea –herriko bide bat gaur egun–, Santa Ana ermita eta burdinola handi baten hondarrak ditu.

La Torre de Bolunburu se sitúa en un meandro del Cadagua, sobre una fuerte pendiente desde la que se domina el antiguo camino real –hoy camino de servicio local–, la Ermita de Santa Ana y las ruinas de una gran ferrería.

Oina lauki itxurakoa du. Dorrea bera ohi baino luzeagoa da, eta bolumena kubikoa da ia erabat. Aurrealdean, gero, beste eraikin bat erantsi zitzaion, patioxka babesteko. XVII. mendean, eraikin erantsi hori bizitoki bihurtu zuten, eta ezkerraldean beste pabiloi bat eraiki zuten.

Es un edificio de planta cuadrangular, con un desarrollo vertical superior al normal, resultando un volumen prácticamente cúbico. A él se unió un cuerpo que protegía el patín, en la fachada delantera. Más tarde, ya en el SXVII, este anexo fue transformado en espacio residencial, al tiempo que un nuevo pabellón se añadía a la cara izquierda.

Gaur egun, dorreak lau solairu ditu: beheko ukuilua, bizitzeko bi solairu eta ganbara. Hareharria da gehiena, eta angeluetan eta bao inguruetan harlanduak ditu, ondo amaituak.

La torre tiene actualmente cuatro alturas: bajo-cuadra, dos pisos residenciales y camarote, que se aparejan en mampuesto básicamente arenisco con aplicación de sillares bien acabados en ángulos y contorno de vanos.

Beheko solairuak oraindik ere hasierako sarbidea dauka. Arku itxurakoa zen, eta, oraindik ere hortxe daude janbak eta horman giltzarriak utzitako arrastoa. Baina XVII. mendean dorrea berritu, eta giltzarri horiek kendu egin zituzten. Haien ordez dintela jarri zuten, hau da, leiho geminatu bateko erroska harribakarrekoa, puntaduna pixka bat, nazelatua. Ate horren bi aldeetan gezileiho bana zegoen, babes itxura emateko: egiatan, barrutik estuegiak ziren ezertarako.

El piso bajo conserva el acceso original. Fue un paso en arco del que aún quedan las jambas y la huella dejada en el muro por el dovelaje. Pero con motivo de las reformas del SXVII la puerta fue adintelada, arrancando las dovelas y colocando un dintel que no es otra cosa que la rosca monolítica de una ventana geminada ligeramente apuntada, nacelada. A ambos lados de este ingreso se abrían dos pequeñas saeteras sesgadas, creando una ficción de protección del acceso: en realidad, sus bocinas internas eran demasiado pequeñas para poder ser funcionales.

Solairu horretan bertan, badira beste lau gezileiho (hiru estu-estuak), eta baita argizulo berri bat ere. Horietako batek dorretik lehengo patioxka babesteko eraikinera eramaten gaitu (orain ez dago patio hori).

En este mismo nivel hay otras cuatro saeteras, tres de ellas sesgadas, con las que conviven varios luceros modernos, uno de los cuales comunica la torre con el habitáculo destinado a proteger el desaparecido patín.

Sarrera nagusia zena lehenengo solairuan dago, bizitzeko horretan: puntu erdiko arku bat, gaur egun paperez estalia dagoena, eta han amaitzen zen patioxka. kanpoko ezkerreko aldean kanoi eskartzano handi bat dago. Gaur egun atea da, XVII. mendeko erantsira eramaten duena, baina garai batean leiho aulkidun bat behar zuen izan. Eskuinaldean leiho berri batek tunel eskartzano bat dauka, harlanduz egina. Azkenik, atzeko aldean murruarteka altu bat izan zuen garai batean, gaur egungo teilatuko mugan. Orain itxita dago, sukaldeko leihoa zabaldu zenez geroztik.

El primer piso, el residencial, acoge el que fuera el acceso principal: un arco de medio punto, hoy empapelado, en el que desembocaba el patín. Además, en la fachada izquierda se conserva un amplio cañón escarzano, hoy una puerta que comunica con el añadido del SXVII, pero que debió corresponder a una ventana de asientos. En la cara derecha una ventan moderna presenta un túnel escarzano de sillería. Finalmente, en la cara posterior tuvo una aspillera alta, en el límite con el techo actual, cegada al abrirse la ventana de la cocina.

Gorago, bizitzeko beste solairu bat dago, berritze-lanetan erantsia. Hainbat leiho eta balkoi dago, eta horien artean, bada bao bat ere, apuntatua pixka bat, nazela handikoa. Atzeko hormari erantsita bazen eskailera bat bizitokitik gaur egungo ganbarara eramango zuela, eta bao hori eskailera argitzeko izango zen.

Más arriba existe otra altura residencial, que fue añadida durante las reformas. En ella se abren varias ventanas y balcones, entre las que puede verse un vano ligeramente apuntado, de fuerte nacela, que servía de foco de luz a la escalera que, adosada a la pared posterior, comunicaría el piso vívidero con el actual camarote.

Ganbara baxua da, eta, argia sartzeko, fatxada bakoitzeko bina gezileiho ditu. Barrualdera txaranbelduta eta kanpoaldera oker-oker eginik daude.

Esta ganbara es un espacio de escasa altura que está iluminado por dos aspilleras por fachada. Éstas son abocinadas al interior y con una fuerte inclinación hacia el exterior.

Aurreko fatxada baino lehenago beste eranskin bat dago. Eraikin garai bat da, paiotxoa babesteko egina. Berezia da. Bizkaian bakana garai hartan. Lehenik eta behin –azal ditzagun berezitasunak–, oin laukizuzena dorrea baino zabalagoa da eta ezkerretara irtenago dago, beheko solairuko atea babesteko behar bada, kanoizulo bat baitu hara begira. Beste alde batetik, eskailera ez da eraikin betekoa, ohikoa den moduan, bestela ezinezkoa izango baitzen bi kanoizuloak (zulo eta zirrikitukoak) eta gezileiho bat zabaltzea aurreko hormako beheko aldean. Horrela, benetako patioxka bat sortzen zen, lurreko terraza osatzen duen estereobato baten gainean. Harladuzko horma-zati batean bazegoen arku itxurako sarrera bat, apuntatua pixka bat, eta handik sartzen zen.

A la fachada delantera se antepone un añadido, un elevado habitáculo destinado a proteger el patín y que presenta algunas particularidades que lo hacían único en Bizkaia. En primer lugar, su planta rectangular supera en anchura la de la torre, sobresaliendo hacia la izquierda, quizás en un intento de proteger la puerta del piso bajo, hacia la que se orienta una tronera. Por otro lado, la escalera de piedra no ocupaba toda la superficie de este cuerpo, como sucede habitualmente, ya que en tal caso no se habrían podido abrir dos troneras de orbe y palo y una saetera en la parte baja del muro frontal. Así, se creaba un verdadero patiejo asentado sobre un estereóbato que aterraza el suelo. Se accedía a él a través de un ingreso en arco ligeramente apuntado perforado en un paño de muro de sillería.

Pabilioi hori oso garaia zen, eta bizitzeko solairuko zati bat ere hartzen zuen. XVII. mendean, harrizko eskailerak kendu, eta eranskinari lurra jarri zioten, eta, horrenbestez, beheko solairua ukuiluaren beste zati bat bihurtu zen, eta goikoa, berriz, bizitzeko egokitu zuten. Goiko horretan, bao batzuk behar ziren, argi pixka bat sartzeko eta solairua txukuntzeko nolabait, eta, horretarako, aurreko horma-zati bat kendu, eta haren ordez, egurrezko tramaketa bat jarri zuten, harriz eta adreiluz betea, eta, han, hainbat leiho eta balkoi bat zabaldu zituzten.

Este pabellón era muy elevado, abarcando parte del piso residencial de la casa. En el SXVII se desmanteló la escalera de piedra y se tendió un suelo dentro del anexo, convirtiendo la planta baja en prolongación de la cuadra y la superior en área residencial. Esta última, precisaba de vanos que permitieran su iluminación y dignificaran su aspecto, para lo que se desmanteló parte del muro frontal, instalando en su lugar un cierre de entramado de madera relleno de mampuesto y ladrillo en el que se abrieron ventanas y un balcón.

Aldaketa horiek egin ziren garai hartan bertan, ezkerreko fatxada gainean hegalkin bat eraiki zuten, eta hori dela-eta, beheko ateko dintela dela-eta, eta eskailera dela-eta, alde hori etxeko alde nagusia bihurtu zen, ordura arte beste bat izan bazen ere.

Al tiempo que se realizaron estos cambios, se adelantó un cuerpo en voladizo sobre la fachada izquierda, que con el adintelamiento del acceso del bajo y la instalación de la escalera se convirtió en la cara principal del edificio, en detrimento de la que lo había sido hasta entonces.

Eraikina berrituta dago barrutik, baina hala ere, itxura batean, lehengo egitura hormetako bi irtengune-sailen gainean eraikia izango zen. Bata, bizitzeko solairuaren parean dago, eta, bestea, ganbararen parean.

El interior del edificio está renovado, pero puede deducirse que el primitivo esqueleto de la torre asentaba en las dos dejas de sus muros situadas a la altura del piso residencial y del camarote.

Bolunburuko dorrea gotikoa-bizkundekoa da estiloz. Bolumena, hormen lodiera eta barrualdea nola antolaturik dagoen ikusita, eta bi sarrera dituenez, bakoitza alde batean, aretorik gabeko dorreen motakoa da garbi. Oina handia du, baoak gutxi apuntatuak (patioxkakoak puntu erdikoak dira ia), eta nazelak nabarmenak. XVI. mendekoa behar du izan, honenbestez.

La Torre de Bolunburu es una construcción de estilo gótico-renacentista. Por su volumen, grosor de muros, ordenación de su interior y existencia de dos accesos dispuestos en diferentes fachadas, responde con claridad a la tipología de torre sin salón. Su gran planta, el escaso apuntamiento de los vanos, que en el patín se hacen casi de medio punto, y las marcadas nacelas, datan su construcción en el SXVI.

Baotako batzuk galduak ditu, baina lehengo bolumen bera du, eta sarrera-irteeretako batzuk ere bai. Beste osagai batzuk XVII. mendekoak ditu, nahiko interesgarriak gainera, hala nola, bebarruko enkatxoa edo patioxkako itxitura.

Aunque ha perdido parte de sus vanos, mantiene su volumen original y algunos de sus huecos, a los que suma elementos del SXVII de notable interés, como el encachado del zaguán, o el cierre del patín.

26) Llantada Dorrea (Zalla)

26) Torre de Llantada (Zalla)

Llantadako dorrea Sollanora doan bidearen hasieran dago, Zallan.

La Torre de Llantada se ubica en el arranque del camino a Sollano, en el municipio de Zalla.

Oinplano ia karratuko eraikina da, eta altuera gutxikoa; daukan itxura, beraz, nahikoa zapala da. Bi solairu, ganbara eta lau isurialdetako teilatu berria dauzka, bestalde, barnealdeko zuraje-egitura du.

Es una construcción de planta casi cuadrada, con un moderado desarrollo en altura, por lo tanto, su volumen es achatado. Acoge dos alturas más camarote, y presenta estructura interior y cubierta a cuatro aguas de factura reciente.

Hormak hare-harriz eta orez egindakoak dira, mortairu ugariz estalita, eta kantaletan, harlanduzko sendogarriak ditu. Ganbarako eraikuntza beste era batekoa da, batez ere kantaletan, behealdea baino beranduago eraiki baitzen.

Sus paredes se aparejan a base de mampuesto arenisco, casi oculto bajo el abundante mortero, y los ángulos se refuerzan con sillares trabajados en las caras de ajuste. En el camarote la fábrica se modifica, especialmente en los esquínales, dado que es un añadido construido con posterioridad al resto del edificio.

Gaur egun lehen baino leiho gehiago dago, horietako batzuk azken hamarkadetan zulatuak. Baina garai bateko zenbait ere geratzen dira: hiru gezi-leiho beheko solairuan, eta bi arku handi. Horietako bat, erdian dagoena, zorrotza da, bederatzi dobela eta kainoi eskartzanoa dauzka, eta beheko sarbideetako bat da. Bestea fatxada nagusiko balkoia da, puntu-erdiko arkua dauka, eta zazpi dobelaz eta tunel eskartzanoaz horniturik dago.

Hoy cuenta con un considerable número de huecos modernos, varios de ellos perforados en las últimas décadas. Pero aún conserva algunos de los primitivos: tres aspilleras en el piso bajo y dos grandes vanos en arco. Uno de éstos es un acceso bajo, casi centrado, en arco apuntado de nueve dovelas y dotado de cañón escarzano. El otro es un balcón al ras de la fachada principal, en arco de medio punto de siete dovelas, también dotado de túnel escarzano.

Argi denez, harmarri bat zeukan non agertzen baitzen otso hori bat, ibiliz, arma gorri batez, kantaletan lau makal-orri berde, eta ertzak gorriak dira, zortzi sotuer horiz jositakoak.

Al parecer lució un escudo que llevaba: en oro, un lobo andante de su color, armado y lampasado de gules, y cantonado de cuatro panelas de sinople, y bordura de gules con ocho sotueres de oro.

Llantadako dorrea gotiko-errenazimenduko estiloko eraikina da, XVI mendean eraikia, eta dorretxeen ezaugarri guztiak betetzen ditu.

La Torre de Llantada es una construcción de estilo gótico-renacentista, construida en el SXVI, y presenta todas las características necesarias para ser considerada dentro de la tipología de los palacios torres.

III. ERANSKINA
BABES ESPARRUAREN MUGAKETA
ANEXO III
DELIMITACION DEL ENTORNO DE PROTECCION

Deklaratutako ondasun bakoitzaren berezko ezaugarriei, eta aldi berean girotze, estetiko eta inguruaren paisaiari, balio egokia emateko helburuarekin, honekin batera datozen planoetan, grafikoki azaltzen diren mugaketak finkatzen dira.

Al objeto de permitir una correcta puesta en valor de las características intrínsecas de cada bien declarado, así como las ambientales, estéticas y paisajísticas del entorno, se establecen las delimitaciones que se describen gráficamente en los planos que se adjuntan.

Elementu bakoitzak aurkezten dituen gorabehera ezberdinei erantzuteko asmoz, mugaketek honoko irizpideak jarraitzen dituzte:

Respondiendo a las diversas circunstancias que presentan cada uno de los elementos, las delimitaciones siguen los siguientes criterios:

a) Lurraldearen gainean finkapen fisikoaren jatorrizko baldintzei eusten dieten elementuak. Kasu hauetan, ahal den neurrian, mugaketaren helburua eraikinaren nortasuna segurtatzea da, bere inguruaren gaineko domeinuan oinarritzen dena. Inguru fisiko hori mendi-hegala, gain edo tontorra, haran baten hondo, ordeka, ibai baten ondoa, edota bide bat domeinatzen izan daiteke. Erreferentzia topografiko argirik ezean irudi geometriko baten bitartez finkatuko da mugaketa.

a) Aquellos elementos que mantienen las originales condiciones de implantación física sobre el territorio. Para estos elementos se ha procurado que la delimitación asegure, en la medida de lo posible, el carácter de dominio del edificio sobre el entorno, bien se corresponda éste con una ladera, un alto, un fondo de valle, un llano, junto a un río, o dominando un camino. En ausencia de referentes topográficos claros se concretará la delimitación por medio de una figura geométrica.

b) Lurraldearen gainean finkapen fisikoaren jatorrizko baldintzei eusten dieten arren, bere inguruan landatar gune txikiak edo beste egitura berrien finkagunek baldintzaturik agertzen diren elementuak. Honen ondorioz eraikin isolatu hauek finkatzen direneko lurraldearekin zuten harremana hein batetan desbirtuaturik agertzen zaigu. Horrela ba, elementu hauen mugaketa eraikin edo egitura hauen ondorioz baldintzaturik geratuko dira.

b) Aquellos elementos que aun manteniendo sus originales condiciones de implantación física sobre el terreno, se encuentran condicionados por el asentamiento en su entorno de pequeños núcleos rurales u otras estructuras recientes, desvirtuando en cierta medida la relación de estas edificaciones aisladas con el territorio donde se asientan. La delimitación de estos elementos vendrá condicionada por lo tanto, por estas construcciones o estructuras.

	c) Lurraldearen hirigintza prozesuaren poderioz hiriguneen barruan geratu diren elementuak, honen ondorioz jatorrizkoa zuten inguruarekiko harremana berreskuratzea ezinezkoa suertatzen delarik. Kasu hauetan mugaketa eraikinak duen hedapenari mugatzen zaio.

c) Aquellos elementos que debido al proceso de urbanización del territorio han quedado incluidos dentro de núcleos urbanos, de tal suerte que no resulta posible recuperar su relación original con el entorno. Para estos casos la delimitación se reduce al propio edificio.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común