Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

250. zk., 2001eko abenduaren 28a, ostirala

N.º 250, viernes 28 de diciembre de 2001


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Industria, Merkataritza eta Turismo Saila
Industria, Comercio y Turismo
7271
7271

AGINDUA, 2001eko azaroaren 30ekoa, Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuarena, erregimen bereziko energia elektrikoa ekoizten duten instalazioen gaineko kontrolari eta jarraipenari buruzkoa.

ORDEN de 30 de noviembre de 2001, del Consejero de Industria, Comercio y Turismo, sobre Control y Seguimiento en las plantas de producción de energía eléctrica en régimen especial.

Arlo Elektrikoaren azaroaren 27ko 54/1997 Legeak arlo elektrikoko jarduerak arautzen ditu, eta arreta berezia jartzen du erregimen bereziari atxikita dauden energia elektrikoaren ekoizpen jardueretan; izan ere, erregimen bereziari atxikitzen dira beste industri jardueraren baten osagarri direlako, energia primario jakin bat erabili dutelako edo potentzia gutxikoak direlako.

La Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, regula las actividades del sector eléctrico, prestando una particular atención a las actividades de producción de energía eléctrica en régimen que se califica de especial, atendiendo a su carácter accesorio de otra actividad industrial, a la energía primaria utilizada, o a su reducida potencia.

Sistema elektrikoaren barruan ekoizten den energia elektrikoa erregimen berezikotzat joko da, baldin eta energia sortzeko honako eraren bat erabiltzen bada:

Considera la producción de energía eléctrica en el sistema eléctrico como de producción en régimen especial, cuando se realice por:

a) Baterako sorkuntza erabiltzen duten edo jarduera elektrikoekin zerikusirik ez duten bestelako elektrizitate ekoizpen-motak erabiltzen dituzten autoekoizleak, baldin eta errendimendu energetiko handikoak badira eta potentzia instalatua 50 MW baino txikiagoa bada.

a) Autoproductores que utilicen la cogeneración u otras formas de producción de electricidad asociadas a actividades no eléctricas, siempre que supongan un alto rendimiento energético y no superen los 50 MW de potencia instalada.

b) Energia primario moduan energia berriztagarri ez kontsumigarriren bat, biomasa edo edozein bioerregai mota erabiltzen bada, baldin eta titularrak ez badu erregimen arrunteko ekoizpen-jarduerarik egiten eta baldin eta potentzia instalatua 50 MW baino txikiagoa bada.

b) Cuando se utilice como energía primaria alguna de las energías renovables no consumibles, biomasa o cualquier tipo de biocarburante, siempre y cuando su titular no realice actividades de producción en el régimen ordinario y no superen los 50 MW de potencia instalada.

c) Energia primario moduan hondakin ez berriztagarriak erabiltzen badira eta potentzia instalatua 50 MW baino txikiagoa bada.

c) Cuando se utilicen como energía primaria residuos no renovables y no superen los 50 MW de potencia instalada.

d) Horiez gain, nekazaritza, abeltzaintza eta zerbitzuetako sektoreetako hondakinak tratatzeko eta gutxitzeko instalazioetatik ekoizten den energia elektrikoa ere erregimen bereziari atxikita egongo da, baldin eta errendimendu energetiko handikoak izanik, potentzia 25 MW-koa edo txikiagoa bada.

d) También tiene la consideración de régimen especial la producción de energía eléctrica desde instalaciones de tratamiento y reducción de los residuos de los sectores agrícola, ganadero y de servicios, con una potencia igual o inferior a 25 MW, cuando supongan un alto rendimiento energético.

Baterako sorkuntza, hondakin eta energia-iturri edo baliabide berriztagarriez hornitutako instalazioek ekoiztutako energia elektrikoari buruzko abenduaren 23ko 2818/1998 Errege Dekretuak 54/1997 Legeak erregimen bereziko ekoizpenari buruz xedatutakoa garatzen du, lehendik zegoen araudia bateratzen du eta era horretako instalazioen ustiatzaileen eta energia elektrikoa banatzen duten enpresen arteko harreman tekniko eta ekonomikoak arautu behar dituzten oinarrizko irizpideak garatzen ditu.

El Real Decreto 2818/1998, de 23 de diciembre, sobre producción de energía eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de energía renovables, residuos y cogeneración, desarrolla la citada Ley en lo que a producción en régimen especial se refiere, refunde la normativa anterior existente y desarrolla los criterios básicos que han de regir las relaciones técnico-económicas entre los explotadores de este tipo de instalaciones y las empresas distribuidoras de energía eléctrica.

Bestalde, 1991ko uztailaren 8ko Aginduak Euskal Autonomia Erkidegoko baterako sorkuntza-instalazioen errendimendua kontrolatzeko metodoa eta aldizkakotasuna ezarri zituen orduan indarrean zegoen legediak ezarritako ildo orokorrak kontuan hartuta. Baina, legedia aldatu egin denez, berriro zehaztu behar dira instalazio horiek ustiaketa fasean duten errendimendua kontrolatzeko baldintzak.

Por su parte, la Orden de 8 de julio de 1991 establecía el método y la periodicidad de control de rendimientos de las plantas de cogeneración en la Comunidad Autónoma del País Vasco, de acuerdo a las directrices generales que fijaba la Legislación en ese momento en vigor, por lo que su nueva modificación plantea la necesidad de concretar los requisitos de control de rendimientos de las plantas durante la fase de explotación.

Ondorioz, eta Euskal Herrirako Autonomia Estatutuak energia gaietarako oinarriak exekutatzeko eta legeak garatzeko autonomia erkidego honi emandako eskumenak erabiliz, honakoa

En su virtud y dada la competencia que el Estatuto de Autonomía del País Vasco otorga a esta Comunidad Autónoma para el desarrollo legislativo y la ejecución de las bases en materia de energía.

XEDATU DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Eremua.

Artículo 1.– Ambito.

Agindu honetan dauden arauak eta eranskinak Euskal Autonomia Erkidegoan egon eta izaera duten edo izaera hori lortzeko eskabidea egin duten ekoizpen-instalazioei aplikatuko zaizkie; eta izaera lehendik badute, baterako sorkuntza, hondakin eta energia-iturri edo baliabide berriztagarriez hornitutako instalazioek ekoiztutako energia elektrikoari buruzko abenduaren 23ko 2818/1998 Errege Dekretuak ezarritakoaren arabera aitortu zaielako da.

Las normas contenidas en la presente Orden, y sus Anexos correspondientes, serán de aplicación a aquellas instalaciones de producción ubicadas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que soliciten o dispongan de la condición de otorgada de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 2818/1998, de 23 de diciembre, sobre producción de energía eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de energía renovables, residuos y cogeneración.

2. artikulua.– Instalazioaren titularren betebeharrak.

Artículo 2.– Obligaciones de los titulares de la instalación.

1.– Erregimen bereziko erregistroan inskribatuta dauden instalazioen titularrek edo ustiatzaileek aurreko urteko memoria laburtu bat bidali beharko dute urteko lehenengo hilabetean instalazioa dagoen lurralde historikoko Industria, Merkataritza eta Turismo Saileko lurralde bulegora. Memorian honako hauek jaso beharko dira: batetik, instalazioaren ustiaketa-datu guztiak, eta horiek Agindu honetako II. eta III. eranskinetan ezarritako ereduak erabiliz adieraziko dira; eta bestetik, I. eranskinean adierazitako errendimendu eta/edo autokontsumo izaera betetzen dela egiaztatzen duten kalkuluak. Kalkuluak egiteko, eranskineko balioak aplikatu beharko dira.

1.– Los titulares o explotadores de las instalaciones inscritas en el registro de régimen especial deberán enviar a la Oficina Territorial del Departamento de Industria, Comercio y Turismo en el Territorio Historico donde radique la instalación, durante el primer trimestre de cada año, una memoria resumen del año inmediatamente anterior, que contenga los datos básicos de explotación de la planta, de acuerdo con los modelos establecidos en el anexo II y anexo III de la presente Orden junto con los cálculos justificativos del cumplimiento de la condición de rendimiento y/o autoconsumo establecidos en el anexo I, en aquellos valores que les sea de aplicación.

2.– Aurreko paragrafoan adierazitakoez gain, 2818/1998 Errege Dekretuko 2. artikuluaren arabera a) eta b) taldeetan sailkatutako ekoizpen-instalazioen titularrek edo ustiatzaileek instalazio horietan erregistratutako ustiaketa-datuen laburpena ere bidaliko diote hilero administrazioak aintzatetsitako entitateari.

2.– Los titulares o explotadores de las instalaciones de producción clasificadas en los grupos a) y d), según Artículo 2 del Real Decreto 2818/98, además de los requisitos recogidos en el punto 1, estarán obligadas a remitir mensualmente, a la entidad reconocida por la Administración, el resumen de los datos de explotación registrados en dichos instalaciones.

3.– Ekoizpen-instalazioetan erregistratutako datuak Industria, Merkataritza eta Turismo Sailaren esku egon beharko dira beti; izan ere sailak egoki ikusten dituen ikuskapen tekniko guztiak egin ahal izango ditu. Ikuskapenak administrazioak aintzatetsitako entitatearen bitartez egingo ditu eta aurreko paragrafoan adierazitako betekizunak betetzen direla egiaztatzeko egingo ditu.

3.– Los datos registrados en las instalaciones de producción deberán encontrarse, en todo momento, a disposición del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, quién podrá efectuar, a través de la entidad reconocida por la Administración, las inspecciones técnicas que considere oportunas, a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos citados en el párrafo anterior.

3. artikulua.– Kontol-erregistroak.

Artículo 3.– Registros de control.

1.– Abenduaren 23ko 2818/1998 Errege Dekretuak a) eta d) taldeetan sailkatu dituen eta Agindu honetako 1. artikuluan ere jasota dauden energia elektrikoaren ekoizpen-instalazioak badira, honako datuen eguneko eta hileko balio metatuak erregistratu beharko dira ustiaketa fasean zehar:

1.– En las instalaciones de producción de energía eléctrica clasificadas en los grupos a) y d) del Real Decreto 2818/1998, de 23 de diciembre, e incluidas en el artículo 1 de esta Orden, se deberán registrar, a lo largo de la fase de explotación, valores acumulados diarios y mensuales de los siguientes datos:

a) Prozesuaren linea bakoitzari transmititutako bero-energia erabilgarria. Prozesuaren lineatzat joko dira sorkuntza-sistemak ekoizten dituen eta erabiltzaileen ekipo kontsumitzaileetan erabiltzen diren energia guztiak.

a) Energía calorífica útil transmitida a cada una de las líneas de proceso, entendiéndose como tales las diferentes energías producidas por el sistema de generación y utilizadas en los equipos consumidores de los usuarios.

b) Energia primarioaren kontsumoa. Erabilitako erregaiaren beheko berotze-ahalena aipatu beharko da.

b) Consumo de energía primaria, con referencia al Poder Calorífico Inferior, del combustible utilizado.

c) Ekoiztutako energia elektriko aktiboa.

c) Energía eléctrica activa producida.

d) Sarera esportatutako energia elektrikoa.

d) Energía eléctrica exportada a la red.

e) Sorkuntza ekipoaren funtzionamendu-denbora.

e) Tiempo de funcionamiento del equipo de generación.

2.– Lehenengo paragrafoan adierazitako informazioa jaso behar duen tresneria toki egokian ipini beharko da, esandako balio metatuak eta garbiak behar bezala jaso ahal izateko.

2.– La instrumentación que recoja la información señalada en el apartado 1 deberá ubicarse en los puntos adecuados, con el fin de recoger los valores netos y acumulados indicados.

3.– Ekoizpen-instalazio bat erregimen berezikoa izendatzeko eskatzeko aurkeztu behar den proiektuaren memoria teknikoan tresneriaren ezaugarriak eta kokapena jaso beharko dira, eta memoriaren separata gisa aurkeztu beharko dira.

3.– La memoria técnica del proyecto a presentar, para solicitar la inclusión de la instalación de producción en el régimen especial, incluirá las características de esta instrumentación y su ubicación, que serán motivo de una separata en el mismo proyecto.

4. artikulua.– Gutxieneko errendimenduak.

Artículo 4.– Rendimientos mínimos.

2818/1998 Errege Dekretuaren 14. artikuluan xedatutakoaren arabera, Errege Dekretu horretako 2. artikuluko a) eta d) taldeetan jasota dauden instalazioen titular edo ustiatzaileek urtero bidali beharko dute urteko lehen hiruhilabetekoan instalazioa dagoen lurralde historikoko Industria, Merkataritza eta Turismo Sailaren lurralde bulegora honako hau: Agindu honetako I. eranskinean eskatzen diren betekizun teknikoak betetzen direla egiaztatzen duen egiaztagiria. Administrazioak aintzatetsitako entitate batek eman beharko du egiaztagiri hori.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 14 del Real Decreto 2818/1998, los titulares o explotadores de las instalaciones incluidas en los grupos a) y d) del Artículo 2 de dicho Real Decreto, deberán enviar durante el primer trimestre de cada año, a la Oficina Territorial del Departamento de Industria, Comercio y Turismo en el Territorio Histórico donde radique la instalación, el certificado emitido por entidad reconocida por la Administración, acreditativo del cumplimiento de las exigencias técnicas recogidas en el anexo I a la presente Orden.

5. artikulua.– Errendimenduak kontrolatzeko entitate aintzatetsia.

Artículo 5.– Entidad reconocida para el control de rendimientos.

1.– 2818/1998 Errege Dekretuaren 14. artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako, esan behar da Industria, Merkataritza eta Turismo Sailaren zeregina dela baterako sorkuntza-instalazioen errendimenduak kontrolatzeko arloan entitate aintzatetsi moduan jarduteko baimenak ematea.

1.– A los efectos de lo establecido en el articulo 14 del Real Decreto 2818/1998 corresponde al Departamento de Industria, Comercio y Turismo conceder la autorización para actuar como entidad reconocida en el ámbito del control de rendimientos de plantas de cogeneración.

2.– Industria, Merkataritza eta Turismo Sailaren baimena ematen duen ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da. Baimenak bost urteko indarraldia izango du.

2.– La resolución de autorización concedida por el Departamento de Industria, Comercio y Turismo deberá ser publicada en el Boletín Oficial del País Vasco. La autorización tendrá una vigencia de cinco años.

3.– Baterako sorkuntza-instalazioen errendimenduak kontrolatzeko arloan entitate aintzatetsi moduan jarduteko baimena nahi duten entitateek baimen-eskabieda aurkeztu beharko dute Industria, Merkataritza eta Turismo Sailean, bai eta honako beste agiriok ere:

3.– Las entidades que deseen obtener la condición de entidad reconocida para el control de rendimientos de las plantas de cogeneración deberán presentar solicitud, ante el Departamento de Industria, Comercio y Turismo, acompañada de la siguiente documentación:

a) Entitatearen estatutu juridikoen adierazpena eta finantza-iturriak.

a) Declaración del estatuto jurídico y fuentes de financiación de la entidad.

b) Estatutuak edo entitatea arautzen duen araua.

b) Estatutos o norma por la que se rija.

c) Jardueren memoria.

c) Memoria de Actividades.

4.– Administrazioak entitate bat aintzatetsi behar badu, entitate horrek ziurtatu beharko du egin beharreko jarduerak burutzeko nahikoa gaitasun tekniko eta finantzarioa duela, eta hori ziurtatzeko honako baldintzak bete beharko ditu:

4.– Cada entidad, para ser reconocida por la Administración, deberá asegurar que llevará a cabo sus funciones con solvencia técnica y financiera, para lo cual deberá cumplir las siguientes condiciones y requisitos:

a) Entitateak frogatu egin beharko du nahikoa gaitasun tekniko eta finantzario duela administrazioaren aintzatespena behar duten jarduerok burutzeko, eta hori ziurtatzeko, jarduera horien gaineko araudian eskatzen diren betekizun guztiak bete beharko ditu.

a) Demostrar disponer de la solvencia técnica necesaria para la realización de las actividades para las que se solicita el reconocimiento, mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos para ello en la normativa correspondiente.

b) Entitateak nahikoa baliabide material izateaz gain, prestakuntza profesional eta tekniko egokia eta erregelamenduari buruzko prestakuntza egokia duen pertsonala izan beharko du, behar bezala burutu ahal izateko administrazioak entitateari aintzatetsitako jarduerak.

b) Disponer de los medios materiales necesarios, así como de personal con la adecuada formación profesional, técnica y reglamentaria para el desempeño de las actividades para las que se le reconoce.

5.– Administrazioak entitate kopuru mugatua aintzatetsiko du, eta, kopurua mugatzeko, Euskal Autonomia Erkidegoan dagoen eskaria hartuko du kontuan. Edozelan ere, eta esandakoaren ondorioetarako, energia arloan ari diren eta baterako sorkuntzaren arloan esperientzia duten izaera publikoko entitateek lehentasuna izango dute baterako sorkuntza-instalazioen errendimenduak kontrolatzeko arloan entitate aintzatetsi moduan jarduteko aintzatespena jasotzeko orduan.

5.– El numero de entidades reconocidas, estará limitado por la demanda de este tipo de servicios en la Comunidad Autónoma del País Vasco. A estos efectos tendrán carácter preferente para obtener la condición de entidades reconocidas para el control de rendimientos de las plantas de cogeneración aquellas entidades de carácter publico que desempeñando sus funciones en el área de la energía cuenten con experiencia en el campo de la cogeneración.

6.– Baterako sorkuntza-instalazioen errendimenduak kontrolatzeko arloan administrazioak aintzatetsitako entitate moduan jarduteko baimena eskuratzen duten entitateek 2818/1998 Errege Dekretua eta Agindu honetan jasotako eginkizun guztiak bete beharko dituzte.

6.– Las entidades que obtengan la autorización para actuar como entidades reconocidas de la administración para el control de rendimientos de las plantas de cogeneración desempeñarán todas las funciones que a las mismas se atribuyen en el Real Decreto 2818/1998 y en la presente Orden.

6. artikulua.– Zigorrak.

Artículo 6.– Sanciones.

1.– Agindu honetan aurreikusitakoa betetzen ez bada, eta, horren ondorioz, energiaren kontserbazioari buruzko abenduaren 30eko 82/1980 Legean jasotako arau-hausteren bat egiten bada, edo aplikagarria den bestelako arauren bat urratzen bada, urratutako arauan ezarritakoaren zigorra ezarriko da.

1.– El incumplimiento de lo previsto en la presente Orden, que constituya alguna de las infracciones tipificadas en la ley 82/1980, de 30 de diciembre, sobre conservación de la energía o cualquier otra que resulte de aplicación será sancionado de conformidad con lo establecido en las mismas.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioen zigortzeko ahalmenari buruzko otsailaren 20ko 2/1998 Legean ezarritakoa kontuan hartuta, organo batek prozedura bat ebazteko eskumena badu, prozedura hasteko eskumena ere izango du.

2.– De conformidad con lo dispuesto en la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la potestad sancionadora de las Administraciones Publicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, los órganos competentes para la resolución del procedimiento lo serán también para su iniciación.

XEDAPEN GEHIGARRIA

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Instalazio hidraulikoek, baterakuntzako sorkuntza instalazioek eta energia berriztagarriko baliabide edo iturriek ekoiztutako energiari buruzko abenduaren 9ko 2366/1994 Errege Dekretuan ezarritakoa kontuan hartuta, lehendik erregimen bereziari atxikita dauden eta Errege Dekretu horretan ezarri ziren errendimendu energetikoari buruzko betekizunak nahitaez bete behar dituzten instalazioek ere bete egin beharko dituzte Agindu honetako 3.eta 4. artikuluetan jasotako administrazio-betekizunak.

El cumplimiento de los requisitos administrativos recogidos en los artículos 3 y 4, serán igualmente de aplicación para las instalaciones que ya dispongan de la condición de régimen especial según Real Decreto 2366/1994, de 9 de diciembre, sobre producción de energía por instalaciones hidráulicas, de cogeneración y otras abastecidas por recursos o fuentes de energía renovables, y estén obligadas a cumplir los requisitos de rendimiento energético que se determinaron en dicho Real Decreto.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabetu egiten dira Euskal Autonomia Erkidegoko baterako sorkuntza-instalazioen errendimendua kontrolatzeko metodoa eta aldizkakotasuna ezarri zituen Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuaren 1991ko uztailaren 8ko Agindua eta Agindu honetan ezarritakoari kontrajarrita dagoen beste edozein xedapen.

Queda derogada la Orden de 8 de julio de 1991 del Consejero de Industria y Comercio, sobre control de rendimientos en las Plantas de Cogeneración y cualquier otra disposición que se oponga a lo dispuesto en la presente Orden.

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICIÓN FINAL

Agindu hau indarrean jarriko da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2001eko azaroaren 30a.

En Vitoria-Gasteiz, a 30 de noviembre de 2001.

Industria, Merkataritza eta Turismo sailburua,

El Consejero de Industria, Comercio y Turismo,

JOSU JON IMAZ SAN MIGUEL.

JOSU JON IMAZ SAN MIGUEL.

I. ERANSKINA
ANEXO I

1.– Potentzia instalatua 50 MW-koa edo txikiagoa duten eta abenduaren 23ko 2818/1998 Errege Dekretuan zehaztutako taldeetako batean jasota dauden energia elektrikoaren ekoizpen-instalazioei aplikatuko zaie agindu honetan ezarritakoa. Hona hemen taldeak:

1.– Las instalaciones de producción de energía eléctrica consideradas, a efectos de aplicación de la presente Orden, serán aquellas con potencia eléctrica instalada igual o inferior a 50 MW, incluidas en alguno de los siguiente grupos, definidos en el Real Decreto 2818/1998 de 23 de diciembre:

a) Baterako sorkuntza erabiltzen duten edo jarduera elektrikoekin zerikusirik ez duten bestelako elektrizitate ekoizpen-motak erabiltzen dituzten autoekoizleak, baldin eta errendimendu energetiko handikoak badira eta eranskin honetan ezarritako betekizunak betetzen badituzte.

a) Autoproductores que utilicen la cogeneración u otras formas de producción térmica de electricidad asociadas a actividades no eléctricas, siempre que supongan un alto rendimiento energético y satisfagan los requisitos que se determinan en el presente anexo.

Autoekoizletzat joko dira batez ere norberak erabiltzeko elektrizitatea sortzen duten pertsona fisiko edo juridikoak. Eta elektrizitatea norberak erabiltzeko dela esango da, baldin eta sortzen duten energia elektrikoaren urteko batez besteko autokontsumoa honakoa bada: sortutako energia elektrikoaren 100eko 30 kontsumitzen badute, potentzia 25 MW baino txikiagoa izanik; edo,bestela, sortutako energia elektrikoaren 100eko 50 kontsumitzen badute, potentzia 25 MW-koa edo handiagoa izanik.

Tienen la consideración de autoproductores aquellas personas físicas o jurídicas que generen electricidad fundamentalmente para su propio uso, entendiendo que esto es así si autoconsumen en promedio anual, al menos, el 30 por 100 de la energía eléctrica producida si su potencia es inferior a 25 MW y, al menos, el 50 por 100 si es igual o superior a 25 MW.

b) Energia primario moduan energia berriztagarri ez kontsumigarriren bat, biomasa edo edozein bioerregai mota erabiltzen bada.

b) Instalaciones que utilicen como energía primaria alguna de las energías renovables no consumibles, biomasa o cualquier tipo de biocarburante.

c) Energia primario moduan aurreko multzoan jaso ez diren hondakinak erabiltzen badira.

c) Instalaciones que utilicen como energía primaria residuos no contemplados en el grupo anterior.

d) Nekazaritza, abeltzaintza eta zerbitzuetako sektoreetako hondakinak tratatzeko eta gutxitzeko instalazioak; baldin eta errendimendu energetiko handikoak izanik, potentzia 25 MW-koa edo txikiagoa bada. Instalazio horiek bete egin beharko dituzte eranskin honetan ezarritako errendimendu energetikoari buruzko betekizunak.

d) Instalaciones de tratamiento y reducción de los residuos de los sectores agrícola, ganadero y de servicios, con una potencia instalada igual o inferior a 25 MW. Estas instalaciones deberán satisfacer los requisitos de rendimiento energético que se determinan en el presente anexo.

2.– a) eta d) taldeetako ekoizpen-instalazioen errendimendu energetikoa honela jasoko da:

2.– Para las instalaciones de producción de los grupos a) y d), el rendimiento energético viene dado por la expresión:

R = E + V

R = E + V

Q

Q

Q = energia primarioaren kontsumoa. Erabilitako erregaiaren beheko-berotze ahalmena jasotzen du.

siendo:

V = industriako ekoizpen-prozesuetarako industriak eskatzen duen bero eraginkorraren unitate termikoak.

Q = consumo de energía primaria, con referencia al poder calorífico inferior del combustible utilizado

E = sortutako energia elektrikoa, alternadore-bornetan neurtuta, energia termiko moduan adierazita eta honako baliokidetzarekin: 1kWh = 860 kcal.

V = unidades térmicas de calor útil demandado por la industria para sus procesos de producción.

Errendimendu elektriko baliokidea formula honen bidez zehaztuko da:

E = energía eléctrica generada, medida en bornas de alternador y expresada como energía térmica, con un equivalente de 1 kWh = 860 kcal.

REE= E

El rendimiento eléctrico equivalente de la condición se determinará por la fórmula:

Q- V

REE= E

0,9

Q- V

2.1.– a) eta d) taldeetako ekoizpen-instalazioak erregimen bereziari atxikitzeko, ezinbestekoa izango da errendimendu elektriko baliokidea erabilitako erregaiari dagokionaren parekoa edo handiagoa izatea, beti ere honako taulen arabera:

0,9

REE

2.1.– Será condición necesaria para acogerse al régimen especial en las instalaciones de producción de los grupos a) y d), que el rendimiento eléctrico equivalente sea igual o superior al que corresponda según el combustible utilizado de acuerdo con la siguiente tabla:

(Portzentajea)

REE

Erregai likidoak galdarak dituzten

(Porcentaje)

zentraletan 49

Combustibles líquidos en centrales

Erregai likidoak motor termikoetan 56

con calderas 49

Erregai solidoak 49

Combustibles líquidos en motores térmicos 56

Gas naturala eta GLP motor termikoetan 55

Combustibles sólidos 49

Gas naturala eta GLP gas-turbinetan

Gas natural y GLP en motores térmicos 55

eta bestelako teknologiak 59

Gas natural y GLP en turbinas de gas

2.2.– Ohiko erregai bat baino gehiago erabiltzen duen instalazio bakoitzari gutxieneko errendimendua aplikatuko zaio, beti ere bakoitzari teknikoki egotzi ahal zaion energia elektrikoaren eta energia primarioaren arabera.

y otras tecnologías 59

OHARRA: Datu energetiko guztiak operazio-aldi berari buruzkoak izan beharko dira, eta aipatu diren gutxieneko betekizunak bete beharko dira, operazio-aldia urtekoa bada behitzat.

2.2.– En las instalaciones que usen varios combustibles convencionales se aplicará a cada uno de ellos el rendimiento mínimo exigido, en función de la energía eléctrica y de la energía primaria que les sean técnicamente imputables.

III. ERANSKINA

Zentrala:

NOTA: Todos los datos energéticos deben referirse al mismo período de operación, debiendo cumplirse los requisitos mencionados al menos en períodos anuales.

ANEXO III

Zentralaren izena:

Central:

Teknologia (1):

Nombre de la central

Tokia: kalea edo plaza, ingurua eta abar

Tecnología (1)

Herria:

Emplazamiento: Calle o plaza, paraje, etc.

Lurralde Historikoa:

Municipio

Zein taldetakoa den (2. artikulua):

Territorio H.

Zein enpresa banatzaileri isurtzen dion:

Grupo al que pertenece (artículo 2)

Talde kopurua:

Empresa distribuidora a la que vierte

Potentzia izendatua guztira kW-tan:

Número de grupos

Multzo bakoitzaren potentzia izendatua kW-tan:

Potencia nominal total en kW

Hidraulikoa:

Potencia nominal de cada grupo en kW

Ibaia.

Hidráulica:

Saltoa metrotan:

Río

Emaria m3-tan segundoko:

Salto en metros

Termiko klasikoa:

Caudal en m3 por segundo

Erregai mota(k):

Térmica clásica:

Titularra:

Tipo(s) de combustible(s)

Izena:.

Titular:

Helbidea:

Nombre:

Herria:

Dirección:

Lurralde historikoa:

Municipio:

Inskripzio-data (Euskal Autonomia Erkidegoko erregistrokoa)

Territorio.H.

Behin behinekoa:

Fecha de inscripción (en el Registro de la Comunidad Autónoma del País Vasco)

Behin betikoa:

Provisional

(1) Hidraulika fluidoa, ponpaketa purua, ponpaketa mistoa, gas-turbina, kondentsaziozko lurrun-turbina, kontrapresiozko lurrun-turbina, ziklo konbinatua, diesel motorra, bestelakoak (adierazi zeintzuk).

Definitiva

_________________, ______ (e)ko ____________aren ________(a).

(1) Hidráulica fluyente, bombeo puro, bombeo mixto, turbina de gas, turbina de vapor condensación, turbina de vapor contrapresión, ciclo combinado, motor diesel, otros (especificarlos).

En _________________ a ________ de __________________ de _______


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común