Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

246. zk., 2001eko abenduaren 21a, ostirala

N.º 246, viernes 21 de diciembre de 2001


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila
Educación, Universidades e Investigación
7142
7142

343/2001 DEKRETUA, abenduaren 11koa, Hezkuntza Ikuskaritzako lanpostuek izan beharreko hizkuntz eskakizun eta derrigorrezkotasunak zehazteko araubide espezifikoa ezartzen duena.

DECRETO 343/2001, de 11 de diciembre, por el que se establece el régimen específico de asignación de perfiles lingüísticos y preceptividades en los puestos de trabajo de la Inspección de Educación.

Martxoaren 9ko 47/1993 Dekretuak, irakaskuntza-lanpostuetako hizkuntz eskakizun eta derrigorrezkotasun-datak zehazteko irizpideak ezartzen dituenak, garatu zituen otsailaren 19ko 2/1993 Legeak, Euskal Autonomia Erkidegoko Unibertsitateaz Kanpoko Irakasleen Kidegoei buruzkoak, V. tituluan zeuzkan aurreikuspenak.

El Decreto 47/1993, de 9 de marzo, por el que se establecen criterios para la determinación de los perfiles lingüísticos y las fechas de preceptividad en los puestos de trabajo docentes, vino a desarrollar las previsiones contenidas en el Título V de la Ley 2/1993, de 19 de febrero, de Cuerpos Docentes de la Enseñanza no Universitaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Aipatutako dekretuaren aplikazio-eremuak ez zituen, ordea, bere baitan hartzen ondorengo lanpostuak: Araubide Bereziko Irakaskuntzakoak eta Helduen Hezkuntzakoak, Hezkuntza Ikuskaritzakoak eta Ikerketa eta Irakaskuntzari Laguntzeko Zerbitzuetakoak.

El ámbito de aplicación del referido Decreto no abarcaba, sin embargo, los puestos de trabajo docentes en la Enseñanzas de Régimen Especial y Educación de Adultos, ni los puestos de trabajo de la Inspección Educativa y de los Servicios de Investigación y Apoyo a la docencia.

Dekretu honek bete nahi du Hezkuntza Ikuskaritzako irakaskuntza-lanpostuei begira dagoen araudirik eza, eta araubide espezifikoa zehazten du lanpostuei hizkuntz eskakizun eta derrigorrezkotasunak emateko, haien izaeraren eta ezaugarrien arabera.

El presente Decreto viene a llenar el vacío normativo existente en lo relativo a los puestos de trabajo de la Inspección de Educación, estableciendo un régimen específico de asignación de perfiles lingüísticos y de preceptividades acorde a su naturaleza y características.

Dekretu honetan bi funtsezko alderdi nabarmentzen dira:

En este Decreto destacan dos aspectos básicos:

1.– Hizkuntz eskakizun bat, 2. hizkuntz eskakizuna, ematen zaie lanpostuei; hala ere, hizkuntza eskakizuna derrigorrezkoa ez denean, 1. hizkuntz eskakizuna meritu gisa baloratu ahal izango da.

1.– Se opta por la asignación de un perfil lingüístico, el perfil lingüístico 2, sin perjuicio de que se prevea la valoración del perfil lingüístico 1 como mérito en los casos en que el perfil lingüístico no sea preceptivo.

2.– Salbuespen-araubide espezifikoa zehazten da, lanpostu horietan aritzea klasea ematea ez dela kontuan hartuta.

2.– Se establece un régimen de exenciones específico teniendo en cuenta que el desempeño de estos puestos de trabajo no entraña la impartición de docencia.

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuak eta Kultura sailburuak batera egindako proposamenez, Aholkularitza Juridikorako Batzordea entzunda, Gobernu Kontseiluak 2001eko abenduaren 11n izandako bilkuran eztabaidatu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, a propuesta conjunta de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación y de la Consejera de Cultura, oída la Comisión Jurídica Asesora, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno, en su sesión celebrada el día 11 de diciembre de 2001,

XEDATU DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Dekretu hau Hezkuntza Ikuskaritzako lanpostuei aplikatuko zaie.

Artículo 1.– El presente Decreto es de aplicación a los puestos de trabajo de la Inspección de Educación.

2. artikulua.– Martxoaren 9ko 47/1993 Dekretuak ezarritako 2. hizkuntz eskakizuna izango da Hezkuntza Ikuskaritzako lanpostuak bete eta berorietan aritzeko euskarazko hizkuntz gaitasunaren maila.

Artículo 2.– El nivel de competencia lingüística en euskera necesario para la provisión y desempeño de los puestos de trabajo de la Inspección de Educación es el determinado por el perfil lingüístico 2, establecido en el Decreto 47/1993, de 9 de marzo.

3. artikulua.– Hizkuntz eskakizunaren derrigorrezkotasun-datatik aurrera, horren jabe izatea ezinbesteko baldintza izango da lanpostua bete eta horretan aritzeko.

Artículo 3.– A partir de la fecha de preceptividad del perfil lingüístico el cumplimiento del mismo se constituirá como exigencia obligatoria para la provisión y desempeño del correspondiente puesto de trabajo.

4. artikulua.– Hizkuntz eskakizuna derrigorrezkoa ez den heinean, euskaraz jakiteari merezimendu gisa eman beharreko balorazioa zehazteko bakarrik izango da baliagarri.

Artículo 4.– En tanto el perfil lingüístico no fuera preceptivo, servirá exclusivamente para determinar la valoración que, como mérito, habrá de otorgarse al conocimiento del euskera.

5. artikulua.– Lanpostuari emandako hizkuntz eskakizuna derrigorrezkoa ez den kasuetan, euskaraz jakitea merezimendu gisa baloratzeko, 2. hizkuntz eskakizunaz gain, martxoaren 9ko 47/1993 Dekretuak zehaztutako 1. hizkuntz eskakizuna ere hartuko da kontuan.

Artículo 5.– En aquellos casos en que el perfil lingüístico asignado al puesto de trabajo no fuera preceptivo, a efectos de valoración del conocimiento del euskera como mérito, se tendrá en cuenta, además del perfil lingüístico 2, el perfil lingüístico 1 establecido en el Decreto 47/1993, de 9 de marzo.

6. artikulua.– Lanpostu bakoitzaren hizkuntz eskakizuna eta, horrela izanez gero, derrigorrezkotasun-data, Gobernuak onartuko duen Hezkuntza Ikuskaritzako lanpostuen zerrendari gehituko zaio, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren proposamenez eta Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak txostena egin ondoren.

Artículo 6.– El perfil lingüístico, así como, en su caso, la fecha de preceptividad de cada puesto de trabajo, quedará incorporado a la Relación de Puestos de Trabajo de la Inspección de Educación que apruebe el Gobierno a propuesta del Departamento de Educación, Universidades e Investigación, previo informe a estos efectos de la Viceconsejería de Política Lingüística.

7. artikulua.– 10 urteko aldia, bosna urteko bi etapatan banatua, izango da Hezkuntza Ikuskaritzako lanpostuen hizkuntz eskakizunen derrigorrezkotasun-data zehazteko. Plangintza-aldi hori kontuan hartuko da, Hezkuntza Ikuskaritzako lanpostuen zerrenda argitara eman eta hurrengo egunetik kontatzen hasita.

Artículo 7.– El marco temporal para el que se establecen las previsiones para determinar la fecha de preceptividad del perfil lingüístico de los puestos de trabajo de la Inspección de Educación será un período de diez años, distribuido en dos etapas de cinco años cada una. Este período de planificación empezará a contar a partir del día siguiente al de la publicación de la relación de puestos de trabajo de la Inspección de Educación.

8. artikulua.– Hizkuntz eskakizunaren derrigorrezkotasun-datak plangintza-aldiaren barruan zehaztuko dira, hezkuntza-sistemaren beharren arabera eta lanpostuen titularren prestakuntzarako lagungarri izateko moduan, titularrek hizkuntz eskakizuna egiaztatua ez baldin badute.

Artículo 8.– Las fechas de preceptividad del perfil lingüístico se determinarán, dentro del período de planificación correspondiente, en función de las necesidades del sistema educativo y atendiendo a que posibilite la efectiva formación de los titulares de los puestos de trabajo cuando éstos no tengan acreditado el perfil lingüístico.

9. artikulua.– Derrigorrezkotasun-data igarotako hizkuntz eskakizuna duten Hezkuntzako Ikuskaritzako lanpostuen ehunekoa, gutxienez, ikastetxe publiko eta pribatuetako B eta D ereduetan eskolatutako ikasleen ehunekoaren baliokidea izango da, hori plangintza-aldiko bosna urteko etapa bakoitzerako kalkulatuz.

Artículo 9.– El porcentaje de puestos de trabajo de la Inspección de Educación con perfil lingüístico de fecha de preceptividad vencida será equivalente, como mínimo, al porcentaje del alumnado escolarizado en los Modelos B y D de los centros públicos y privados calculándose dicho porcentaje para cada una de las etapas de cinco años del período de planificación.

10. artikulua.– Hezkuntza Ikuskaritzako funtzionarioen hizkuntz eskakizuna egiaztatzeko araubidea araubide orokorreko irakaskuntzako ikastetxe publikoetako irakasleentzat orokorrean zehaztutakoa izango da.

Artículo 10.– El régimen de acreditación del perfil lingüístico de los funcionarios de la Inspección de Educación será el establecido con carácter general para los docentes de los centros públicos de enseñanza de régimen general.

11. artikulua.– 1.– Otsailaren 19ko 2/1993 Legeak, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakasleen kidegoei buruzkoak, 49.2. artikuluan xedatutakoaren arabera, ez dute derrigorrezkotasun-araubide orokorra bete beharko ondorengo kasuetan dauden Hezkuntza Ikuskaritzako lanpostuen titularrek:

Artículo 11.– 1.– Conforme a lo dispuesto en el artículo 49.2 de la Ley 2/1993, de 19 de febrero de Cuerpos Docentes de la Enseñanza no Universitaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco estarán exentos del cumplimiento del régimen general de preceptividad los titulares de puestos de trabajo de la Inspección de Educación que se encuentren en estos casos:

a) 7. artikuluan finkatzen den denbora-esparruko etapa bakoitzaren hasieran 45 urte baino gehiago izatea eta beraiek ados egotea.

a) Quienes superen la edad de 45 años al comienzo de cada etapa del marco temporal determinado en el artículo 7, previa conformidad del interesado.

b) Huts nabarmenak izatea hizkuntza ikasteko prozesurako behar diren trebetasunei begira, betiere behar bezala egiaztatu ondoren.

b) Aquellas personas en las que concurra carencia manifiesta y contrastada de las destrezas aptitudinales necesarias para el proceso de aprendizaje del idioma.

c) Elbarritasun fisiko edo psikikoak izatea, helduen hizkuntz prestakuntza eta gaitasunerako indarreko programen bidez euskara ikastea ezinezko egin edo zailago bihurtzen baldin badute.

c) Las personas afectadas de minusvalías físicas o psíquicas que imposibiliten o dificulten el aprendizaje del euskera mediante los programas actualmente vigentes de formación y capacitación lingüística de adultos.

2.– Hizkuntz eskakizunaren derrigorrezkotasunari buruzko araubide orokorra betetzeko dauden salbuespenak orokorrean zehaztutako eran egiaztatuko dira, hots, araubide orokorreko irakaskuntzako ikastetxe publikoetako irakasleentzat ezarritakoan.

2.– La acreditación de las circunstancias que dan lugar a la exención en el cumplimiento del régimen general de preceptividad del perfil lingüístico se verificará en la forma establecida con carácter general para los docentes de los centros públicos de enseñanza de régimen general.

12. artikulua.– Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko irakaslegoaren Euskalduntzeko Planak proposamen espezifikoak ezarriko ditu Hezkuntza Ikuskarientzat.

Artículo 12.– El Plan de Euskaldunización del profesorado del Departamento de Educación, Universidades e Investigación establecerá propuestas específicas para los Inspectores de Educación.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Dekretu honek ezarritakoaren aurka doazen maila bereko edo gutxiagoko xedapen guztiak indargabetzen dira.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el presente Decreto.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehena.– Baimena ematen zaio Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuari behar diren xedapen guztiak eman ditzan, Dekretu honetan ezarritakoa aurrera eraman eta garatzeko.

Primera.– Se autoriza a la Consejera de Educación, Universidades e Investigación para dictar las disposiciones necesarias para la ejecución y desarrollo de lo establecido en el presente Decreto.

Bigarrena.– Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean sartuko da indarrean.

Segunda.– El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2001eko abenduaren 11n.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 11 de diciembre de 2001.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburua,

La Consejera de Educación, Universidades e Investigación,

M.ª ANGELES IZTUETA AZKUE.

M.ª ANGELES IZTUETA AZKUE.

Kultura sailburua,

La Consejera de Cultura,

MIREN AZKARATE VILLAR.

MIREN AZKARATE VILLAR.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común