Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

177. zk., 2001eko irailaren 12a, asteazkena

N.º 177, miércoles 12 de septiembre de 2001


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Industria, Merkataritza eta Turismo Saila
Industria, Comercio y Turismo
5057
5057

AGINDUA, 2001eko uztailaren 11koa, Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuarena, eguzki-energia fotovoltaikoaren zenbait instalaziori ezarri behar zaien administrazio-prozedura arautzen duena.

ORDEN de 11 de julio de 2001, del Consejero de Industria, Comercio y Turismo, por la que se regula el procedimiento administrativo aplicable a determinadas instalaciones de energía solar fotovoltaica.

Arlo Elektrikoaren azaroaren 27ko 54/1997 Legeak lehia askean oinarritutako eredua ezarri zuen energia elektrikoa sortzeaz arduratzen den arloan; izan ere, legeak asmoa liberalizatzailea baitu; eta hala dago jasota energia elektrikoa sortzeko ekoizpen-jardunbide arrunta xedatzen duen legearen atalean. Gainera, legeak bateragarriak egiten ditu eredu hori eta energia elektrikoa sortzeko ekoizpen-jardunbide berezia; beti ere, azken hori lehia askea murrizten ez duten egoera diskriminatzaileetan erortzen ez bada, eta eraginkortasuna hobetzen, kontsumo murrizten eta ingurugiroa babesten laguntzen duten instalazioen garapena bultzatzea badu helburutzat.

La Ley 54/1997 de 27 de noviembre del Sector Eléctrico, dentro de su ánimo liberalizador, establece en lo que se refiere al ámbito de la generación de energía eléctrica un modelo basado en la libre competencia, recogido en lo que se denomina el régimen ordinario de producción, haciendo compatible este modelo con un régimen especial que, sin incurrir en situaciones discriminatorias que pudieran ser limitadoras de la competencia, impulsa el desarrollo de instalaciones que contribuyen a los objetivos de mejora de la eficiencia, reducción del consumo y protección del medio ambiente.

Esan behar da jardunbide berezia 1980az geroztik egon dela araututa, baina abenduaren 23ko 2818/1998 Errege Dekretuak egokitu zuen 54/1997 Legera. Horrez gain, 2818/1998 Errege Dekretuak Legeak babesten zituen energia-iturrientzako funtzionamendu-esparru berria ere ezarri zuen, eta energia-iturri horien artean dago eguzki-energia fotovoltaikoa.

Este régimen especial regulado desde el año 1980, ha sido adecuado a la citada Ley 54/1997 por medio del Real Decreto 2818/1998, de 23 de diciembre, estableciendo un nuevo marco de funcionamiento para distintas fuentes energéticas amparadas en el mismo, entre las que se encuentra la energía solar fotovoltaica.

Gerora, eguzki-energia fotovoltaikoaren instalazioak behe-tentsioko sarera konektatzeko baldintza bereziak bete behar zirela ikusita, irailaren 29ko 1663/2000 Errege Dekretua onartu zen. Dekretu horrek konexioaren baldintza teknikoak eta instalazioen titularren eta instalazioa konektatuko den enpresa banatzailearen arteko harremanak arautu zituen, baina ez zuen zehaztu mota horretako instalazioak zerbitzuan jartzeko eta erregistratzeko bete behar zen administrazio-prozedura; eta artean prozedura orokorrak arautzen zuen prozedura hori.

Posteriormente y teniendo en cuenta las especiales características de conexión a la red de baja tensión de este tipo de instalaciones solares fotovoltaicas, el Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, ha regulado las condiciones técnicas de conexión y las relaciones entre los titulares de dichas instalaciones y la empresa distribuidora a la cual se conecta la instalación, pero sin definir el procedimiento administrativo necesario para la puesta en servicio y registro de este tipo de instalaciones, que sigue regulado por el procedimiento general.

54/1997 Legea garatzeko, 2000ko abenduaren 1eko 1955/2000 Errege Dekretua onartu zen. Dekretu horrek arautzen ditu energia elektrikoa garraiatzeko, banatzeko, merkaturatzeko eta zerbitzatzeko jarduerak eta instalazioak baimentzeko prozedurak.

El Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre de 2000, ha regulado las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, en desarrollo de la citada Ley 54/1997.

Bestalde, Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuaren 2000ko abenduaren 26ko Aginduak industria segurtasunaren eta kalitatearen arloan Industria Administrazioak zeintzuk irizpiderekin jardun behar duen zehaztu zuen eta instalazio industrialak martxan jartzeko izapideak sinplifikatu zituen. Gainera, bertan ezarritakoa nahitanahiez ezarri behar zaie industria segurtasunaren eta kalitatearen arloko erregelamendupean dauden instalazio guztiei, kokalekua zein den kontuan izan gabe.

Por ultimo, la Orden de 26 de diciembre de 2000, del Consejero de Industria, Comercio y Turismo, ha establecido los criterios de intervención en el campo de la seguridad y calidad industrial y ha simplificado el procedimiento para la puesta en funcionamiento de las instalaciones industriales resultando de aplicación para todas aquellas instalaciones sometidas a reglamentación de seguridad y calidad industrial, cualquiera que sea su ubicación.

Eguzki-energia fotovoltaikoaren instalazioak oso eraikuntza soilak direnez, mota horretako instalazioei ezartzeko moduko administrazio-prozeduraren bat zehazteko premia handia ikusten da gaur egun, eta administrazio-prozedura horrek arautuko du mota horretako instalazioek zeintzuk betekizun eta agiri beharko dituzten zerbitzuan jartzeko eta Ekoizpen-Jardunbide Bereziko Instalazioen Erregistroan inskribatzeko. Bide batez, administrazio-prozedura berriaren bidez, erraztu egingo da 1955/2000 eta 2818/1998 Errege Dekretuek ezarritako prozedura orokorra eta osatu egingo da 1663/2000 Errege Dekretuak arautzen duen prozedura instalazio horiek sarera konektatzeko.

En el momento presente y dada la simplicidad constructiva de las instalaciones solares fotovoltaicas, se hace necesario definir un procedimiento administrativo aplicable a este tipo de instalaciones que regule la documentación y requisitos necesarios para la puesta en servicio e inscripción en el Registro de Instalaciones de Producción en Régimen Especial, que simplifique el procedimiento general establecido por los Reales Decretos 1955/2000 y 2818/1998 y que complemente el de conexión a la red regulado por el Real Decreto 1663/2000.

Ondorioz, eta Euskal Herrirako Autonomia Estatutuak energia gaietarako oinarriak exekutatzeko eta legeak garatzeko autonomia erkidego honi emandako eskumenak erabiliz, honakoa

En su virtud y dada la competencia que el Estatuto de Autonomía del País Vasco otorga a esta Comunidad Autónoma para el desarrollo legislativo y la ejecución de las bases en materia de energía.

XEDATU DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Helburua.

Articulo 1.– Objeto.

Agindu honen helburua da eguzki-energia fotovoltaikoaren instalazioei ezarri beharreko administrazio-prozedura zehaztea, horrela, instalazioak martxan jartzeko eta Ekoizpen-Jardunbide Bereziko Instalazioen Erregistroan inskribatzeko izapideak errazagoak izan daitezen.

La presente Orden tiene por objeto establecer el procedimiento administrativo aplicable a las instalaciones solares fotovoltaicas a fin de simplificar la tramitación necesaria para su puesta en servicio y la consiguiente inscripción en el Registro Administrativo de Instalaciones de Producción en Régimen Especial.

2. artikulua.– Ezarpen-eremua.

Articulo 2.– Ambito.

Agindu hau bete beharko dute eguzki-energia fotovoltaikoaren honako instalazio hauek: 100 kW baino potentzia izendatu gutxiago duten instalazioak eta banaketa sarera behe-tentsioaren bidez konektatzen direnak.

La presente Orden será de aplicación a las instalaciones solares fotovoltaicas de potencia nominal no superior a 100 kW y cuya conexión a la red de distribución se efectúe en baja tensión.

3. artikulua.– Instalazioen sailkapena.

Articulo 3.– Clasificación de las instalaciones.

Administrazio-izapideak kontuan hartuta, eguzki-energia fotovoltaikoaren instalazioak bi taldetan sailkatuta daude:

Las instalaciones solares fotovoltaicas se clasifican desde el punto de vista de su tramitación administrativa en dos grupos:

– 5 kW edo gutxiagoko potentzia izendatua duten instalazioak. Instalazio horiek Instalatzaile Buletinaren bidez izapidetuko dira, Behe-Tentsioko Erregelamendu Elektroteknikoa (aurrerantzean BTEE) betetzen dutela egiaztatzeko.

– Instalaciones de potencia nominal igual o inferior a 5 kW. Se trata de instalaciones que se tramitarán por medio del Boletín de Instalador, a efectos de acreditar el cumplimiento del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, en adelante R.E.B.T.

– 5 kW baino gehiagoko potentzia izendatua duten instalazioak. Instalazio horien ezaugarri teknikoak zehazteko, tituludun teknikari gaitu batek izenpetutako proiektua eta dagokion elkargo ofizialaren ikus-onetsia beharko da. Horrez gain, era honetako instalazioak martxan jartzeko, Baimendutako Instalatzailearen Buletinaz gain, Obra Zuzendaritzako ziurtagiri bat ere aurkeztu beharko da. Obra Zuzendaritzako ziurtagiriak instalazioa eta aurkeztutako proiektua bat datozela eta instalazioak indarrean dagoen erregelamenduak betetzen dituela bermatuko du.

– Instalaciones de potencia nominal superior a 5 kW. Son instalaciones en las que la definición de sus características técnicas se efectuará por medio de un proyecto firmado por técnico titulado competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente y que exigirán para la puesta en servicio, además del Boletín de Instalador Autorizado, la presentación de un certificado de Dirección de Obra que garantice la concordancia de la instalación con el proyecto presentado y su adaptación a la Reglamentación vigente.

4. artikulua.– Konexioa egiteko baldintza teknikoak zehaztea eta eskabideak.

Articulo 4.– Solicitud y determinación de las condiciones técnicas de la conexión

Instalazioaren titularrak instalazioa burutzeko behar diren konexio-gunea eta konexioaren baldintza teknikoak eskatu beharko dizkio enpresa banatzaileari, hala egiteko xedatzen baitu irailaren 29ko 1663/2000 Errege Dekretuaren 3. eta 4. artikuluetan ezarritako prozedurak.

El titular de la instalación solicitará a la empresa distribuidora el punto y las condiciones técnicas de la conexión necesarias para la ejecución de la instalación, de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 3 y 4 del Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre.

5. artikulua.– Sarera konektatzea eta Ekoizpen-Jardunbide Bereziko Instalazioen Erregistroan inskribatzea. Administrazio-prozedura.

Articulo 5.– Conexión a la red e inscripción en el Registro de Instalaciones de Producción en Régimen Especial. Procedimiento Administrativo.

Instalazioa egin ondoren, arauzko proba biak gainditu beharko dira. Proba horiek baimendutako instalatzaile batek egingo ditu, eta instalatzaile hori teknikari gaitu baten ardurapean egon ahal izango da ala ez (ikusi 3. artikuluan xedatutakoa). Probak gainditu ondoren, instalazioaren titularrak zerbitzua martxan jartzeko eta Ekoizpen-Jardunbide Bereziko Instalazioen Erregistroan inskribatzeko baimen-eskabidea aurkeztu beharko du instalazioa dagoen lurraldeari dagokion Industria, Merkataritza eta Turismo Sailaren lurralde bulegoan. Baimen-eskabide horren eredua Agindu honen I Eranskinean dago jasota. Azkenik, baimen-eskabideaz gain, honako agiri hauek ere aurkeztu beharko dituzte:

Ejecutada la instalación y superadas las pruebas reglamentarias realizadas ambas por un instalador autorizado dirigido o no por un técnico titulado competente según lo previsto en el art. 3, el titular de la instalación presentará, en la Oficina Territorial de Industria, Comercio y Turismo del Territorio donde radique la misma, la correspondiente solicitud de autorización de puesta en servicio y de inscripción de la instalación en el Registro Administrativo de Instalaciones de Producción en Régimen Especial, según el modelo establecido en el Anexo I de la presente Orden, a la que adjuntará la siguiente documentación:

A) 5 kW edo gutxiagoko potentzia izendatua duten instalazioak:

A) Para instalaciones de potencia nominal igual o inferior a 5 kW:

• Instalazioa egin duen baimendutako instalatzaile elektrikoak luzatutako buletina. Buletinak egiaztatu beharko du instalazioak bete egiten duela Behe-Tentsioko Erregelamendu Elektroteknikoa (BTEE). Horrekin batera, Probak Gainditzearen Ziurtagiria ere aurkeztu beharko da. Egiaztagiriaren eredua Agindu honetako II Eranskinean dago jasota.

• Boletín, emitido por el instalador eléctrico autorizado que ha ejecutado la instalación, que acredite que la misma se ajusta al R.E.B.T. al que se adjuntará Certificado de Superación de Pruebas según el modelo establecido en el Anexo II de la presente Orden.

• Instalazioaren Ezaugarri Teknikoen Fitxa. Fitxaren eredua Agindu honen III Eranskinean dago jasota.

• Ficha de Características Técnicas de la Instalación de acuerdo con el modelo establecido en el Anexo III de la presente Orden.

• Instalazioaren eskema hari-bakarra.

• Esquema unifilar de la instalación.

• Eguzki-energia fotovoltaikoaren instalazioa sare batera konektatuko denez, sare horren titularra den enpresa banatzailearekin izenpetutako kontratua. Baina, horretarako, 1663/2000 Dekretuan ezarritako baldintzak bete beharko dira lehendabizi.

• Contrato suscrito con la empresa distribuidora titular de la red a la que se conecta la instalación solar fotovoltaica, previo cumplimiento de las condiciones establecidas en el Real Decreto 1663/2000.

B) 5 kW baino gehiagoko potentzia izendatua duten instalazioak:

B) Para instalaciones de potencia nominal superior a 5 kW:

• Instalazio-proiektua.

• Proyecto de la instalación.

• Obra zuzendaritzako ziurtagiria. Ziurtagiri horren bidez, egiaztatuko da instalazioa eta aurkeztutako proiektua bat datozela eta instalazioak indarrean dagoen erregelamendu eta araudi ezargarriak betetzen dituela, bereziki, BTEE eta irailaren 29ko 1663/2000 Errege Dekretua.

• Certificado de dirección de obra que acredite que la mencionada instalación se ajusta al proyecto presentado y cumple la reglamentación y normativa aplicable vigente y especialmente el R.E.B.T. y el Real Decreto 1663/2000, de 29 de setiembre.

• Instalazioa egin duen baimendutako instalatzaile elektrikoak luzatutako buletina. Buletinak egiaztatu beharko du instalazioak bete egiten duela Behe-Tentsioko Erregelamendu Elektroteknikoa (BTEE). Horrekin batera, Probak Gainditzearen Ziurtagiria ere aurkeztu beharko da. Egiaztagiriaren eredua Agindu honetako II Eranskinean dago jasota.

• Boletín, emitido por el instalador eléctrico autorizado que ha ejecutado la instalación, que acredite que la misma se ajusta al R.E.B.T. al que se adjuntará Certificado de Superación de Pruebas según el modelo establecido en el Anexo II de la presente Orden.

• Instalazioaren Ezaugarri Teknikoen Fitxa. Fitxaren eredua Agindu honen III Eranskinean dago jasota.

• Ficha de Características Técnicas de la instalación de acuerdo con el modelo establecido en el Anexo III de la presente Orden.

• Eguzki-energia fotovoltaikoaren instalazioa sare batera konektatuko denez, sare horren titularra den enpresa banatzailearekin izenpetutako kontratua. Baina, horretarako, 1663/2000 Dekretuan ezarritako baldintzak bete beharko dira lehendabizi.

• Contrato suscrito con la empresa distribuidora titular de la red a la que se conecta la instalación solar fotovoltaica, previo cumplimiento de las condiciones establecidas en el Real Decreto 1663/2000.

• Industria Establezimenduen Erregistroan inskribatzeko eskabidea (>5 kW).

• Solicitud de inscripción en el Registro de Establecimientos Industriales (>5kW).

2.– Instalazioa izapidetzeko, instalazio industrialak martxan jartzeko izapideak sinplifikatzen dituen Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuaren 2000ko abenduaren 26ko Aginduan ezarritako prozedura jarraitu behar da. Prozedura hori bete ondoren, buletinari zigilua ipiniko zaio edo zerbitzuan jartzeko akta luzatuko da, eta hori egin ostean, instalazioa sarera konektatzeari buruzko 166372000 Errege Dekretuko 6. artikuluan xedatutakoa egingo da.

2.– Tramitada la instalación conforme al procedimiento establecido en la Orden de 26 de diciembre de 2000, del Consejero de Industria, Comercio y Turismo, de simplificación del procedimiento para la puesta en funcionamiento de instalaciones industriales, se sellará el correspondiente Boletín o extenderá Acta de puesta en servicio, según corresponda, procediéndose conforme a lo previsto en el art. 6 del Real Decreto 1663/2000 para la conexión de la instalación a la red.

Arlo Elektrikoaren 54/1997 Legearen 28. artikuluan aurreikusitakoaren ondorioetarako, aurreko paragrafoan aipatu den zerbitzuan jartzeko akta luzatzen denean edo buletina izapidetzen denean, akta luzatzeaz gain edo buletina izapidetzeaz gain, jardunbide bereziko ekoizpen-instalazioentzako administrazio baimena ere ematen da.

A los efectos de lo previsto en el art. 28 de la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico, el acta de puesta en servicio o la tramitación del Boletín conforme al párrafo anterior, llevará implícita la autorización administrativa de la instalación de producción en Régimen Especial.

Energia Zuzendaritzak ebatziko ditu Ekoizpen-Jardunbide Bereziko Instalazioen Erregistroan inskribatzeko eskabideak, eta bidezkoa ikusten duenean, Zuzendaritzak berak egingo ditu behin betiko inskripzioak. Horrez gain, inskripzio guztien berri eman beharko dio Ekonomia Ministerioko Energia Politika eta Meategien Zuzendaritza Nagusiari, eta horretarako, 2818/2000 Errege Dekretuaren 12. artikuluan xedatuta dagoen moduan jokatuko da.

La Dirección de Energía resolverá sobre la solicitud de inscripción en el Registro Administrativo de Instalaciones de Producción en Régimen Especial, procediendo, en su caso, a la inscripción definitiva, debiendo dar traslado de dicha inscripción a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Economía, conforme a lo previsto en el art. 12 del Real Decreto 2818/1998.

XEDAPEN GEHIGARRIA

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Behe-tentsioko sarera konektatutako eguzki-energia fotovoltaikoaren instalazioen gainean Agindu honek aurreikusi ez duen guztia arautzeko, honako hauek hartuko dira kontuan: irailaren 29ko 1663/2000 Errege Dekretua, abenduaren 23ko 2818/1998 Errege Dekretua eta indarrean dauden gainontzeko erregelamendu eta xedapen ezargarriak.

En todo lo no previsto por la presente Orden, las instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión se regirán por el Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, y el Real Decreto 2818/1998, de 23 de diciembre, así como por los Reglamentos y demás disposiciones en vigor que les resultan de aplicación.

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICIÓN FINAL

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean sartuko da indarrean Agindu hau.

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2001eko uztailaren 11.

En Vitoria-Gasteiz, a 11 de julio de 2001.

Industria, Merkataritza eta Turismo sailburua,

El Consejero de Industria, Comercio y Turismo,

JOSU JON IMAZ SAN MIGUEL.

JOSU JON IMAZ SAN MIGUEL.

I ERANSKINA
ANEXO I

zerbitzua martxan jartzeko eta Ekoizpen-Jardunbide Bereziko Instalazioen Erregistroan inskribatzeko baimen-eskabidea

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR – DOMICILIO SOCIAL

TITULARRAREN IDENTIFIKAZIO DATUAK – HELBIDE SOZIALA

Propietario/Organismo: DNI/CIF:

Jabea/Organismoa: NAN/IFZ:………….........

Persona de contacto: DNI:

Harremanetarako pertsona: NAN:.....……….......…....

Dirección: Municipio:.......................... C.P.:..........................

Helbidea: Herria:.....…………….....….........P.K.:....……….........

T. Histórico: Teléfono de contacto.......

L. Historikoa: Harremanetarako tel.:..……….....………..........Faxa: ...……….........

DATOS DE EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN

INSTALAZIOAREN KOKAPEN-GUNEARI BURUZKO DATUAK

Dirección: Municipio: ..........................

Helbidea: Herria........………................ P.K.:……….....……….....

T. Histórico: Teléfono:

L. Historikoa: Telefonoa:...………...............Faxa:...........……….....

Solicitud que se formula:

Honakoa eskatzen da:

n Autorización administrativa de puesta en servicio de la instalación

n Instalazioa zerbitzuan jartzeko administrazio baimena.

n Inscripción en el Registro de Instalaciones de Producción de Régimen Especial.

n Ekoizpen-Jardunbide Bereziko Instalazioen Erregistroan inskribatzea.

Características técnicas de la instalación:

Instalazioaren ezaugarri teknikoak:

Localización del campo de paneles (tejado, suelo...): ...................

Panel-gunearen kokapena (teilatua, lurra...):

Potencia pico total (Wp): ...................

Potentzia pikoa guztita (Wp):

N.º de inversores (Ud): ...................

Aldaranzgailu kopurua (Ud):

Potencia nominal total(*) (kW): ...................

Potentzia izendatua guztira(*) (kW):

Tipo de inversor (monofásico/trifásico): ...................

Aldaranzgailu mota (monofasikoa/trifasikoa):

Tipo de instalación (monofásica/trifásica): ...................

Instalazio mota (monofasikoa/trifasikoa):

Energía anual prevista (kWh): ...................

Urtean aurreikusitako energia (kWh):

(*) La potencia nominal es la suma de la potencia nominal de los inversores

(*) Aldaranzgailuen potentzia izendatuak batuz gero, potentzia izendatu guztia dugu.

Documentación que se aporta:

Eskabidearekin batera honako agiriak aurkezten dira:

– Proyecto (> 5 kW) n

– Proiektua (> 5 kW) n

– Certificado de Dirección de Obra (> 5 kW) n

– Obra Zuzendaritzako ziurtagiria (> 5 kW) n

– Boletín emitido por instalador autorizado n

– Baimendutako instalatzaileak luzatutako buletina n

– Certificado de superación de pruebas n

– Probak Gainditzearen Ziurtagiria n

– Ficha de características técnicas n

– Ezaugarri teknikoen fitxa n

– Esquema unifilar de la instalación n

– Instalazioaren eskema hari-bakarra n

– Contrato suscrito con Cía. Distribuidora n

– Enpresa banatzailearekin izenpetutako kontratua n

– Solicitud de Inscripción en el Registro de Establecimientos Industriales n

– Ekoizpen-Jardunbide Bereziko Instalazioen Erregistroan inskribatzeko eskabidea ………………… n

Y para que así conste, firmo la presente declaración:

.............,a............ de.........de........

Eta hala jasota gera dadin, adierazpen hau izenpetzen dut:

ANEXO II

............., .......(e)ko ..........ren .....(a).
CERTIFICADO DE SUPERACIÓN DE PRUEBAS

II ERANSKINA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR – DOMICILIO SOCIAL

PROBAK GAINDITZEAREN ZIURTAGIRIA

TITULARRAREN IDENTIFIKAZIO DATUAK – HELBIDE SOZIALA

Propietario/Organismo: .........................DNI/CIF:

Jabea/Organismoa: NAN/IFZ:...................

Persona de contacto: .................. DNI: ......................................

Harremanetarako pertsona:................. NAN:.......................

Dirección: Municipio:

Helbidea: Herria:.............................P.K.:............................

T. Histórico: Teléfono de contacto

L. Historikoa: Harremanetarako tel.:.................Faxa: ......................

DATOS DE EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN

INSTALAZIOA KOKAPEN-GUNEARI BURUZKO DATUAK

Dirección: Municipio: ...................................... C.P.: ......................................

Helbidea: Herria.............................P.K.:.........................

T. Histórico: Teléfono:

L. Historikoa: Telefonoa:.......................Faxa:................

El instalador autorizado que suscribe, inscrito en la Oficina Territorial de Industria de con el n.º

Honako hau izenpetzen duen instalatzailea ………………..ko Industriako Lurralde Bulegoan inskribatuta dago ………………….karnet-zenbakiarekin eta ……………zenbakiko enpresa ziurtagiriarekin. Instalatzaile honek adierazten du egiaztatu duela instalazioren ezaugarriak bat datozela ondoko ezaugarri teknikoekin eta honi atxikita dagoen eskema hari-bakarrarekin. Horrez gain, honako probak ere egin dituela adierazten du:

Se comprueba que al abrir el interruptor de interconexión, la tensión alterna a la salida del inversor se anula instantáneamente............................................................................. n

Egiaztatu da, interkonexio-etengailua irekitzean, aldaranzgailu-irteerako tentsio alternoa deuseztatu egiten dela bapatean....... n

Se comprueba que la reconexión con la red una vez restablecida la tensión, es automática y con el retardo mínimo establecido en la UNE-EN 61727 (30 segundos a 3 minutos) ........................................ n

Egiaztatu da tentsioa itzultzen denean, automatikoki konektatzen dela berriro sarera, eta UNE-EN 61727 (30 segundu eta 3 minutu bitartekoa) ezarritako gutxienezko atzerapenarekin konekatatzen dela. .............. n

Características técnicas de la instalación:

Instalazioaren ezaugarri teknikoak:

Localización del campo de paneles (tejado, suelo...):

Panel-gunearen kokapena (teilatua, lurra...):

Potencia pico total (Wp): ...................

Potentzia pikoa guztita (Wp):

Nº de inversores (Ud): ...................

Aldaranzgailu kopurua (Ud):

Marca y modelo de los inversores ...................

Potentzia izendatua guztira(*) (kW):

Potencia nominal total(*) (kW): ...................

Aldaranzgailu mota (monofasikoa/trifasikoa):

Tipo de inversor (monofásico/trifásico): ...................

Instalazio mota (monofasikoa/trifasikoa):

Tipo de instalación (monofásica/trifásica): ...................

Urtean aurreikuistako energia (kWh):

Energía anual prevista (kWh): ...................

Aldaranzgailuan integratutako gehieneko eta gutxieneko tentsio eta frekuntzia erreleak (Ikusi 1663/2000 Errege Dekretua). (Bai/Ez).

Relés de máxima y mínima tensión y frecuencia ...................

(*) Aldaranzgailuen potentzia izendatuak batuz gero, potentzia izendatu guztia dugu.

(s/ R.D.1663/2000) integrado en el inversor. (si/no)

Eskabidearekin batera honako agiriak aurkezten dira:

(*) La potencia nominal es la suma de la potencia nominal de los inversores

– Instalazioaren eskema hari-bakarra n

Documentación que se aporta:

Eta hala jasota gera dadin, adierazpen hau izenpetzen dut:

– Esquema unifilar de la instalación n

............., .......(e)ko ..........ren .....(a).

III ERANSKINA

Y para que así conste, firmo la presente declaración:

………………………………………,a …………………….………de………………………………de

Instalazioaren ezaugarri teknikoen fitxa

ANEXO III

FICHA DE CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA INSTALACION

TITULARRAREN IDENTIFIKAZIO DATUAK – HELBIDE SOZIALA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR – DOMICILIO SOCIAL

Jabea/Organismoa: NAN/IFZ:.....................

Propietario/Organismo: DNI/CIF:

Harremanetarako pertsona: NAN:........................

Persona de contacto: DNI:

Helbidea: Herria:...............................P.K.:..............................

Dirección: Municipio:

L. Historikoa:. Harremanetarako tel.:.............................Faxa: ............................

T. Histórico: Teléfono de contacto

INSTALAZIOA KOKAPEN-GUNEARI BURUZKO DATUAK

DATOS DE EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN

Helbidea:................... Herria...................P.K.:.....

Dirección: Municipio: ...................................... C.P.: ......................................

L. Historikoa: Telefonoa:........................Faxa:..................................

T. Histórico: Teléfono:

Descripzioa, konexio-moduak, aldaranzgailuaren edo aldaranzgailuen ezaugarri teknikoak:

Descripción, modos de conexión y características técnicas del inversor o inversores:

Aldaranzgailu 1 N aldaranzgailu

Inversor 1 Inversor n

Fabrikatzailea . . . . . . . . . . . . . . .

Fabricante ...................

Modeloa . . . . . . . . . . . . . . .

Modelo ...................

Tentsio izendatua AC, Vn (V) . . . . . . . . . . . .

Tensión nominal AC, Vn (V) ...................

Potentzia AC, Pn (kW) . . . . . . . . . . . . . . .

Potencia AC, Pn (kW) ...................

Gehieneko Vcc (V) . . . . . . . . . . . . . . .

Vcc máxima (V) ...................

Gutxieneko Vcc (V) . . . . . . . . . . .. . . .

Vcc mínima (V) ...................

RN, SN, TN konexioa edo trifasikoa . . . . . . . . .

Conexión RN, SN, TN o trifásico

Vac altuaren aurkako babesa (Bai/Ez) . . . . . . . .

Protección contra Vac baja (SI/NO)

Jarduera tentsioa (V) . . . . . . . . . . . . .

Tensión de actuación (V) ...................

Vac baxuaren aurkako babesa (Bai/Ez) . . . . . . . .

Protección contra Vac alta (SI/NO)

Jarduera tentsioa (V) . . . . . . . . . . . . .

Tensión de actuación (V) ...................

Vac baxuaren aurkako babesa (Bai/Ez . . . . . . . . .

Protección contra frecuencia baja (SI/NO)

Jarduera frekuentzia (Hz) . . . . . . . . . . . . .

Frecuencia de actuación (Hz)

Frekuentzia altuaren aurkako babesa (Bai/Ez). . . . .

Protección contra frecuencia alta (SI/NO)

Jarduera frekuentzia (Hz) . . . . . . . . . . . . .

Frecuencia de actuación (Hz)

Funtzionamendu isolatuaren aurkako babesa (Bai/Ez). .

Protección contra funcionamiento en isla

Aurreikusitako babesgailuen eta konezio elementuen deskripzioa:

Descripción de los dispositivos de protección y elementos de conexión previstos:

Etengailu orokorra:

Interruptor general:

Tentsio izendatua, Vn (V)

Tensión nominal, Vn (V) ...................

Intentsitate izendatua, In (A)

Intensidad nominal, In (A) ...................

Eteteko gaitasuna (kA)

Poder de corte (kA) ...................

Etengailu diferentziala:

Interruptor diferencial:

Tentsio izendatua, Vn (V)

Tensión nominal, Vn (V)

Intentsitate izendatua, In (a) .

Intensidad nominal, In (a)

Diferentzialaren sentsibilitatea (mA)

Sensibilidad de diferencial (mA)


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común