Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

180. zk., 2000eko irailaren 19a, asteartea

N.º 180, martes 19 de septiembre de 2000


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Industria, Merkataritza eta Turismo Saila
Industria, Comercio y Turismo
4035
4035

AGINDUA, 2000ko uztailaren 12koa, Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuarena, gasezko ur-berogailu eta galdaren instalazio indibidualetan konbustioak sortutako gasen hustuketa arautzen duena.

ORDEN de 12 de julio de 2000, del Consejero de Industria, Comercio y Turismo, por la que regula la evacuación de gases de la combustión en instalaciones individuales, procedentes de calderas y calentadores a gas.

Sukalde erabilera duten lokal batzuetan kea kanpora ateratzeko ke-kanpaiak izaten dituzte, eta era horretako lokaletan hustuketa gidatuko zirkuitu irekiko galdara edo ur-berogailuak badaude, aire mugimendu handiak sortzen dira. Aire mugimendu horri gehitzen badiogu kanpotik ez dela behar beste airerik sartzen, gerta daiteke, alde batetik, gasezko aparatuak behar bezala ez funtzionatzea, eta, bestetik, tiroa mozteko tokitik kea berriro barrura itzultzea, eta horrelakorik gertatuz gero, lokalean dauden pertsonei toxikazioak sortu ahal zaizkie batetik, eta bestetik, 90/306/EE zuzentaraua betetzen duten aparatuak dituzten erabiltzaileei enbarazu egin ahal zaie, aparatuek hustuketarako duten segurtasun sistema piztu egiten delako.

La utilización de campanas extractoras con salidas de humos al exterior en locales destinados a cocinas, donde existan calderas y calentadores de circuito abierto con evacuación conducida, provoca un fuerte movimiento de aire en dicho local que, unido a una insuficiente entrada de aire del exterior, puede provocar un funcionamiento incorrecto de los aparatos a gas y el retorno de humos a través del cortatiros, pudiendo producir intoxicaciones a las personas que se encuentran en dicho local, o incomodidades a los usuarios que disponen de aparatos que cumplen la directiva 90/396/CEE, al activarse el sistema de seguridad de evacuación que incorporan.

Bestalde, konbustioak sortutako gasen irteerak etxebizitzen eraikinetako fatxadetan egoteak ere enbarazu egiten die bai titularrei bai gainontzeko auzokideei; izan ere gerta daiteke, hainbatetan, gasak berriro eraikinera itzultzea. Aipatu beharrekoa da komenigarria dela gasak eraikinaren estalkitik hustea, eta eraikin berrietan ezinbestekoa da hala egitea. Baina lehendik dauden hainbat eraikinetan, ordea, beste aukerarik ez dagoenez, fatxadetako edo aireztapen-patioetako gas-irteerak bere horretan utzi behar izaten dira, beti ere hainbat baldintza kontuan izanik.

Por otra parte, las salidas de los gases de la combustión por las fachadas de los edificios de viviendas, provocan incomodidades a los titulares y al resto de los vecinos, al existir la posibilidad de que, en ciertas condiciones, dichos gases retornen al edificio. Si bien es conveniente que en cualquier caso los gases se evacuen por la cubierta del edificio, esto es imprescindible en las viviendas de nueva construcción, ya que en las viviendas existentes, en ciertas ocasiones no queda otra solución que la de permitir la salida de los gases a las fachadas o patios de ventilación en determinadas condiciones.

Kanpaien hustuketa-bideak eta tximiniak estalkira bao beretik eramatea eta erremate berean bukatzea ere ohikoa da, eta horrek gehiago areagotzen du gasen hustuketen arazoa, ke-kanpaiek presioa eragiten dutelako lokaletan, eta estalkiko irteera komunean, ordea, gainpresioa.

También resulta muy habitual que las conducciones de las campanas y las chimeneas se lleven hasta la cubierta por el mismo hueco y finalicen en un remate común, agravándose el problema de la evacuación de los gases, al crear las campanas extractoras una depresión en los locales y una sobrepresión en la salida común por cubierta.

Horiez gain, irteera fatxadan duten tiro naturaleko eta zirkuitu irekiko aparatuek beste arazo bat ere ematen dute: zenbait egoeratan tirorik gabe geratzea. Eta horrelakorik gertatuz gero, pertsonak toxikatu ahal daitezke.

Otro problema que suele presentarse en cuanto a las evacuaciones de gases en aparatos de circuito abierto y de tiro natural con salida a fachada, es la falta de tiro que puede producirse en determinadas circunstancias y que puede provocar intoxicaciones a las personas.

Arazo guzti horiek badute konponbidea: galdara isolatuak instalatzea batetik, eta gasen irteera eraikinaren estalkian jartzea bestetik. Irteerak estalkian ipiniz gero, bereizi egin beharko dira konbustioak sortutako gasen irteerak eta ke-kanpaietako kearen hustuketarako irteerak.

La solución a este tipo de problemas está en la instalación de calderas estancas y en la realización de las salidas de gases por la cubierta del edificio en condiciones adecuadas, separando en su caso, las salidas de los gases de la combustión y las de la evacuación de humos de las campanas extractoras en la cubierta del edificio.

Kontuan izanik irtenbide hori nahikoa garestia izan daitekeela lehendik dauden instalazioetarako, beste era bateko irtenbideak ere onartu egingo dira, baldin eta erabiltzaileentzako nahikoa seguruak edo erosoak badira, eta beti ere konpondu nahi den arazoarentzat baliagarriak badira. Hona hemen irtenbideak: alde batetik, zirkuitu irekiko galdarak eta ur-berogailuak sukalde erabilera duten lokaletatik beste lokal batera eramatea eta aireztapena zuzenean kanpotik egitea galdararaino (lokaletako aireztapen-sekzioa handituz gero, arazoa konpon dezake neurri batean, baina, era berean erabiltzaileentzako deserosoa gerta daiteke). Bigarrenik, erregulatu egin daitezke eraikinetako fatxadetara eta aireztapen-patioetara husten diren gasen irteerak. Azkenik, gasen hustuketarako laguntza-tresnak jartzea aparatu atmosferikoetan.

Teniendo en cuenta que la solución propuesta puede resultar costosa en las instalaciones existentes, pueden admitirse otras posibles soluciones que aportan un grado de seguridad o de confortabilidad suficiente a los usuarios, según el problema que se pretenda resolver, y que consisten en ubicar las calderas y calentadores de circuito abierto en locales diferentes a los utilizados como cocinas, realizando una ventilación directa del exterior hasta la caldera (un aumento de la sección de ventilación de los locales disminuye en cierta medida el problema pero puede crear situaciones no confortables para los usuarios), o en regular las salidas de gases a las fachadas o patios de ventilación de los edificios, o en dotar de dispositivos de ayuda a la evacuación de gases en aparatos atmosféricos.

Gasezko aparatuak dauzkaten lokalek bete beharreko baldintzak eta konbustioak sortutako produktuak husteko eta aireztapenerako baldintzak honako hauetan daude jasota: alde batetik, urriaren 22ko 1853/1993 Dekretuak onartu zuen etxebizitza, elkarte edo merkataritza erabilerako lokaletako gas-instalazioen gaineko Erregelamenduaren MI-RG 05 Jarraibide Tekniko Osagarrian. Eta bestetik, uztailaren 31ko 1751/1998 Dekretuak onartu zituen IT 02 eta IT 09 Jarraibide Tekniko Osagarrietan (lehenengoak tximiniak eta kebideak arautzen ditu, eta bigarrena eraikinetako instalazioen termikoen Erregelamenduko instalazio indibidualei buruzkoa da).

Los requisitos de los locales destinados a contener aparatos a gas, así como, las condiciones de ventilación y de evacuación de los productos de la combustión, aparecen recogidas, por una parte, en la Instrucción Técnica Complementaria MI-IRG 05 del Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales, aprobada por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre, y por otra, en las Instrucciones Técnicas Complementarias IT 02, que regula las chimeneas y conductos de humos, y en la IT 09 que afecta a las instalaciones individuales, del Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aprobadas por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio.

Hala ere, arau horietako batean ere ez da zehazten agindu honetan jasotako arazoentzako konponbiderik, nahiz eta arazo horiek pertsonentzako segurtasun falta edo —gasezko hainbat aparatu erabiltzean— erosotasun falta ekarri.

En ninguna de las normas citadas se establecen mecanismos para evitar los problemas descritos y de los que pueden derivarse situaciones de inseguridad para las personas o falta de confortabilidad en la utilización de ciertos aparatos a gas.

Gasaren banaketaz arduratzen diren enpresek ere salatu izan dute araudi falta; izan ere, dagoeneko hainbat istripu gertatu dira, eta, gainera, erabiltzaileei ere hainbatetan egin die enbarazu. Hori guztiagatik, eta era horretako arriskurik egon ez dadin, ezinbestekoa da falta den araudia ezartzea, eta bertan zehaztea gasezko ur-berogailu eta galdaren instalazio indibidualen instalazioak egitean kontuan hartu beharreko baldintza eta betekizunak.

Este vacío normativo que ha producido accidentes o provocado molestias a los usuarios, ya ha sido puesto de manifiesto por las propias empresas distribuidoras de gas, y debe ser objeto de inmediata regulación, estableciéndose los requisitos y condiciones que se deberán tener en cuenta a la hora de realizar este tipo de instalaciones, al efecto de evitar los referidos riesgos.

Era berean, kontuan hartu behar da merkatuan badaudela horrelako arriskurik ez daukaten aparatuak (galdara isolatuak), edo ke-kanpaiak dauden lekuan ipini daitezkeen tresna aproposak edo instalazioari erantsi ahal zaizkion katigamenduak (konmutadoreak, tenporizadoreak edo erreleak) edo tiro behartudun tresna akoplagarriak. Guztiak dira erabiltzaileak ordaintzeko modukoak. Horiez gain, badaude mota guztietako galdaretako konbustioko gasak eraikinen estalkietara husteko hainbat sistema.

Por otra parte, se debe tener en cuenta que ya existen en el mercado aparatos (calderas estancas) que eliminan los riesgos citados o aparatos con dispositivos preparados para actuar cuando existen campanas extractoras, así como enclavamientos (conmutadores, temporizadores o relés) o dispositivos de tiro forzado acoplables, que pueden incorporarse a la instalación a un coste asumible por los usuarios. Así mismo, existen sistemas de evacuación que permiten sacar los gases de la combustión de todo tipo de calderas a la cubierta de los edificios.

Lehen aipatutako xedapenak nahiz horiekin bat datozen eta ezargarriak diren gainontzekoak kontuan hartuta, honakoa

Vistas las disposiciones legales citadas y otras de general y concordante aplicación

DISPONGO:

<PALIGN="CENTER">

<PALIGN="JUSTIFY">

EBATZI DUT

<PALIGN="JUSTIFY">

Artículo 1.– Instalación de calderas y calentadores de circuito abierto.

1. artikulua.– Zirkuitu irekiko galdaren eta ur-berogailuen instalazioa.

1.– En edificios de nueva planta, las viviendas que se diseñen para disponer de instalaciones individuales de calderas y calentadores de circuito abierto con evacuación conducida deberán ubicar éstas en un local distinto al destinado a cocina.

1.– Eraikuntza berriak badira, eta eraikuntza horietan hustuketa bidea duten zirkuitu irekiko galdara eta ur-berogailu indibidualak dauzkaten etxebizitzak diseinatzen badira, galdarak eta ur-berogailuak sukalde erabilera duen lokaletik kanpo diseinatu beharko dira.

2.– En el resto de edificios, o en otro tipo de locales distintos de viviendas, las instalaciones que estén ubicadas en el local de cocina y que dispongan o puedan disponer de campanas extractoras con salidas de humos al exterior, deberán disponer de un enclavamiento que impida el funcionamiento simultáneo de la campana extractora y del aparato a gas. Se exceptúan de éste requisito a los calentadores instantáneos que no requieren conexión eléctrica para su funcionamiento.

2.– Bestelako eraikinak badira edo etxebizitza erabilera ez duten lokalak badira, eta instalazioak sukalde erabilerako lokalean badaude eta kea kanpoaldera husten duten ke-kanpaiak badituzte, katigamendu bat izan beharko dute ke-kanpaia eta gasezko aparatua aldi berean ibil ez daitezen martxan. Funtzionatzeko konexio elektrikorik behar ez duten eta berehala berotzen hasten diren ur-berogailuak ez dute horrelakorik behar izango.

Podrán admitirse otras soluciones eficaces que eviten la interacción de la campana extractora sobre el aparato a gas, tales como un armario cerrado con ventilación directa al exterior o un ventilador que introduzca en la cocina el aire necesario para el funcionamiento de la campana. Cualquier otra solución de eficacia similar deberá ser aceptada por la empresa comercializadora o distribuidora de gas.

Horiez gain, beste honako irtenbide eragingarri hauek ere onartu ahal izango dira, ke-kanpaiak gasezko aparatuari trabarik egin ez diezaion: aireztapena zuzenean kanpoaldera duen armairu itxia edo ke-kanpaiak funtzionatzeko behar duen adina aire sukaldean sartzen duen haizagailua. Gasa banatzen duen edo saltzen duen enpresak onartu ahal izango du horiek bezain eraginkorra den bestelako edozein irtenbide.

3.– Cada usuario podrá optar por la solución técnica que de acuerdo con los apartados anteriores mejor logre evitar la interacción entre la campana extractora y el aparato a gas.

3.– Erabiltzaile bakoitzak aukera izango du aipatu ditugun irtenbide tekniko horien artetik aukeratzeko, baina, beti ere kontuan hartuta, irtenbide hori dela ke-kanpaiak gasezko aparatuari traba gutxien egiteko modua.

Artículo 2.– Evacuación de los productos de la combustión en edificios de nueva planta.

2. artikulua.– Konbustioaren produktuen hustuketa eraikin berrietan.

1.– La evacuación de los productos de la combustión en edificios de nueva planta se realizará por la cubierta del edificio, en las condiciones previstas específicamente por el proyectista, pudiendo utilizarse las normas tecnológicas existentes si las considera adecuadas (UNE 123-001, ISH/1974, u otras normas europeas aplicables).

1.– Eraikin berrietan estalkitik egin beharko da konbustioaren produktuen hustuketa, beti ere proiektugileak berariaz aurreikusitako baldintzak kontuan hartuta. Bestalde, nahi izanez gero, egun dauden arau teknologikoak hartu ahal izango dira kontuan (UNE 123-001, ISH/1974 edo ezargarriak diren Europako bestelako arauak).

2.– Las bocas de salida se ubicarán atendiendo a lo indicado en el apartado 15.3 de la norma UNE 123-001. En el Anexo I se indican las distancias mínimas desde las bocas de las chimeneas hasta los

2.– Irteerako muturra UNE 123-001 arauaren 15.3 atalean adierazitako lekuan ipini beharko da. I. eranskinean daude adierazita tximinia muturraren eta estalkian egon daitezkeen traben arteko gutxienezko tartea.

diferentes obstáculos que pueden presentarse.

3.– Estalkiko gasen hustuketa lekutik hurbil bestelako hustuketa guneak badaude (ke-kanpaien irteerak, aireztapen-shuntak,

3.– En el caso de que la descarga de los gases en la cubierta se realice en las proximidades de otras evacuaciones (salidas de campanas extractoras, shunt de ventilación, ...), se adoptarán las medidas para que el tiro no sea dificultado por dichas evacuaciones debido a su proximidad.

irteera horiek trabarik egin ez diezaioten tiroari.

Artículo 3.– Evacuación de los productos de la combustión de las nuevas instalaciones con calderas en edificios existentes.

3. artikulua.– Konbustioko produktuen hustuketa lehendik dauden eraikinetako galdaren instalazio berrietan.

Para edificios existentes, en los que no ha sido previsto en su proyecto de ejecución del edificio la instalación de conducto de evacuación de gases para aparatos a gas, o si existe no funcione adecuadamente, las evacuaciones deberán realizarse preferentemente por la cubierta del edificio o en otro caso a la fachada o patio de ventilación, en las siguientes condiciones:

Lehendik dauden eraikinak badira, eta eraikinen exekuzio-proiektuetan ez bada aurreikusi gasezko aparatuen gasen hustuketabiderik, edo hustuketabidea egon badago, baina behar bezala ez badabil, hustuketak eraikinaren estalkitik egin beharko dira ahal bada, edo bestela, fatxadatik edo aireztapen-patiotik, eta honako baldintzak bete beharko dira:

1.– Las calderas serán estancas o de tiro forzado.

1.– Galdarak isolatuak edo behartutako tirodunak izango dira.

2.– Las evacuaciones se realizarán con las secciones, materiales, longitudes y deflectores adecuados, atendiendo a las indicaciones del fabricante de la caldera. El calor de los gases no deberá afectar a otras instalaciones que puedan existir en su proximidad.

2.– Hustuketak egiteko, galdara egin duen fabrikatzailearen jarraibideak bete beharko dira, eta hark adierazitako sekzioak, materialak, neurriak eta deflektoreak erabili. Gasen berotasunak ez die eragin behar inguruan egon daitezkeen beste instalazioei.

3.– Las salidas de los gases se atendrán a lo indicado en los apartados 8.4, 8.5, 8.6 y 9 de la norma UNE 60670-6. En el Anexo II se incluyen las figuras representativas de las distancias que deben considerarse.

3.– Gasen irteerek UNE 60670-6 arauaren 8.4, 8.5, 8.6 eta 9 ataletan ezarritakoa bete beharko dute. Kontuan hartu beharreko tarteak II eranskineko irudietan daude adierazita.

4.– En caso de utilizar patios de ventilación para la evacuación, se atenderá a las condiciones técnicas concretas que se determinen por instrucción de la Dirección de Administración de Industria y Minas.

4.– Hustuketa aireztapen-patioen bidez egiten bada, Industria eta Meatzaritza Administratzeko Zuzendaritzak ematen dituen jarraibideetan ezartzen diren baldintza teknikoak bete beharko dira.

Artículo 4.– Dispositivos de ayuda a la evacuación de los gases de combustión.

4. artikulua.– Konbustioko gasak hustutzeko tresna lagungarriak.

En los casos de existencia de calderas o calentadores de tiro natural con evacuación a chimeneas individuales, a fachadas o a patios de ventilación, que presenten problemas de evacuación, deberán acoplarse dispositivos de ayuda que cumplan la norma UNE 60765.

Tiro naturaleko galdarak edo ur-berogailuak badaude, eta hustuketa tximinia indibidualetik, fatxadatik edo aireztapen-patioetatik egiten badute, eta arazoak badituzte, UNE 60765 araua betetzen duten tresnak akoplatu beharko zaizkie.

Las instalaciones de estos equipos solamente podrán realizarse de acuerdo con las especificaciones de los fabricantes de los aparatos a gas, por los servicios de asistencia técnica oficiales de los fabricantes o por personal autorizado por dichos fabricantes. Finalizada la instalación y realizadas las pruebas correspondientes, deberá emitirse un certificado que acredite el buen funcionamiento del sistema, indicándose además de la identificación y las características del dispositivo, la identificación del aparato a gas, su tipo, el gas utilizado, la longitud del conducto, el sistema de control de evacuación (propio del aparato a gas o instalado) y su tiempo de activación.

Fabrikatzaileen asistentzia tekniko ofizialek edo fabrikatzaileek baimendutako pertsonek baino ezin izango dituzte instalatu ekipoak, hala agintzen baitute gasezko aparatuen fabrikatzaileek. Instalazioa bukatu eta egin beharreko probak egin ondoren, sistemak behar bezala funtzionatzen duela egiaztatzen duen ziurtagiria luzatu beharko da. Ziurtagirian honakoak jaso beharko dira: tresnaren identifikazioa eta ezaugarriak, gasezko aparatuaren identifikazioa, aparatu mota, erabiltzen duen gasa, hustuketabidearen luzera, hustuketaren kontrol-sistema (gasezko paratuaren berezko sistema edo instalatutakoa) eta aktibatzeko behar duen denbora.

El titular de la instalación deberá acreditar ante la empresa comercializadora o distribuidora de gas la idoneidad del dispositivo y su buen funcionamiento, mediante la presentación de la certificación indicada en el apartado anterior. En el Anexo III se incluye el modelo del certificado.

Instalazioaren titularrak instalatu dioten tresna behar egokia dela eta behar bezala dabilela egiaztatu beharko dio gasa banatzen edo saltzen duen enpresari. Hori egiaztatzeko, aurreko paragrafoan adierazitako ziurtagiria aurkeztu beharko du. Ziurtagiri-eredua III. eranskinean dago jasota.

Artículo 5.– Otras disposiciones

5. artikulua.– Bestelako xedapenak.

1.– Cuando el local de instalación sea una terraza o galería abierta, los aparatos dispondrán de las protecciones adecuadas frente a las inclemencias meteorológicas (calderas de diseño para intemperie, armario, ...).

1.– Instalazioaren lokala terraza edo galeria irekia bada, aparatuak behar bezala babestu beharko dira eguraldi txarraren eraginpetik (atari zabalean egoteko diseinatutako galdarak, armairuak,...).

2.– Los conductos de evacuación de los gases de la combustión deberán cumplir lo indicado en la norma UNE 60670-6 en lo que no se oponga a la presente orden.

2.– Konbustioko gasen hustuketabideek UNE 60670-6 arauan ezarritakoa bete beharko dute, beti ere Agindu honetan ezarritakoarekin kontrajarria ez bada.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

<PALIGN="CENTER">

<PALIGN="JUSTIFY">

XEDAPEN IRAGANKORRA

Todas las instalaciones en funcionamiento a la entrada en vigor de la presente orden y que se encuentren dentro de su ámbito de aplicación, deberán adaptarse a lo establecido en el apartado 2 del artículo primero de esta orden con anterioridad al 1 de enero de 2003.

<PALIGN="JUSTIFY">

No obstante, si en la revisión o inspección de las instalaciones se detecta que la campana extractora provoca un funcionamiento incorrecto de la evacuación de los gases, se estará a lo dispuesto en las disposiciones de aplicación para la realización de las revisiones de instalaciones a gas, requeriéndose su subsanación.

Agindu gau indarrean sartzen denean martxan dauden instalazioek bete egin beharko dute Agindu honetako lehenengo artikuluaren bigarren paragrafoan ezarritakoa, eta 2003ko urtarrilaren 1a baino lehen bete beharko dute, beti ere instalazioak xedapen honen ezarpen eremuan badaude.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Edozelan ere, instalazioak berrikusi edo ikuskatzean ikusten bada ke-kanpaiak ez duela gasen hustuketa behar bezala egiten uzten, gasezko instalazioen berrikusketak egiteko ezargarria den xedapenetan ezarritakoa hartuko da kontuan, eta ikusitako akatsa konpondu egin beharko da.

<PALIGN="JUSTIFY">

XEDAPEN GEHIGARRIAK

1.– A los efectos previstos en la presente orden, se entenderá como edificio de nueva planta, todo aquel cuyo proyecto de ejecución del edificio se haya visado con posterioridad a la entrada en vigor de la misma.

<PALIGN="JUSTIFY">

2.– Las referencias a las normas UNE que se efectúan en la presente disposición, incluidos los anexos, se entenderán modificados en caso de que aquellas sean objeto de revisión.

1.– Agindu honetan ezarritakoaren ondorioetarako, eraikin berritzat joko da agindu hau indarrean sartu ondoren ikusonetsitako exekuzio-proiektua duen eraikina.

DISPOSICIONES FINALES

2.– Xedapen honetan, eranskinak barne, aipatutako UNE arauak aldatutzat joko dira, baldin eta Agindua indarrean sartu ondoren arauok aldaketarik jasotzen badute.

<PALIGN="JUSTIFY">

AZKEN XEDAPENA

Primera.– Se faculta a la Dirección de Administración de Industria y Minas para dictar cuantas instrucciones sean necesarias para la ejecución y aplicación de lo previsto en la presente Orden.

<PALIGN="JUSTIFY">

Segunda.– La presente disposición entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Lehenengoa.– Industria eta Meatzaritza Administratzeko Zuzendaritzak eskumena du Agindu honetan xedatutakoa gauzatu eta ezartzeko eman jarraibideak emateko.

En Vitoria-Gasteiz a 12 de julio de 2000.

Bigarrena.– Xedapen hau indarrean sartuko da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hiru hileren buruan.

El Consejero de Industria, Comercio y Turismo,

Vitoria-Gasteiz, 2000ko uztailaren 12a.

JOSU JON IMAZ SAN MIGUEL.

Industria, Merkataritza eta Turismo sailburua,

Anexo I

JOSU JON IMAZ SAN MIGUEL.

Anexo II

<PALIGN="JUSTIFY">

#Anexo III

I. Eranskina

<PALIGN="JUSTIFY">

<FONT FACE="Helvetica" <P ALIGN="CENTER">Bao altuenaren goreneko ertza

(Espacio reservado para la identificación de la empresa que emite el certificado)

Gailura edo estalki laua
Lehioa
Tximinia
TARTEAK OROKORREAN
Gailurra
Tximiniaren muturra leku
honetan ipini beharko da,
marra etenen kanpoaldean.
Lerro paraleloak.
Tximinia
60º BAINO GEHIAGOKO ALDAPA DUTEN ESTALKIAK

Tximiniaren muturra leku honetan

CERTIFICADO DE INCORPORACIÓN DE UN SISTEMA DE AYUDA A LA EVACUACIÓN EN UNA CALDERA O CALENTADOR DE GAS

ipini beharko da, marra etenen

D.

kanpoaldean.

del servicio de asitencia técnica de la marca

Lerro paraleloak
Traba

Tximinia

y perteneciente a la empresa

ERAIKINAREN GAILURREAN TRABAK DAUZKATEN ESTALKIAK
II. Eranskina

<FONT FACE="Helvetica" <P>Gutxienez 40cm-ko tartea egon beharko da konbustioko

CERTIFICA

produktuen irteeraren eta leihoen artean, bai eta irteeraren eta lehioen ondoan edo gaineko aldean dauden aireztapen sareten artean ere.

1.– Que se ha comprobado la instalación del dispositivo de evacuación indicado a continuación:

Konbustioko produktuen irteera lokalaren lehioan instalatzen bada, eta baldin eta leihoaren

DATOS DEL USUARIO

zati erabilgarriaren eta goiko aireztapenaren gaineko aldean badago, eta gutxienez

Nombre:

2,20m-ko altueran badago, ez da 40cm-ko tartea utzi beharrik izango. Konbustioko produktuen

Dirección:

irteeren azpiko aldean dauden saretek ere ez dute 40cm-ko tartea utzi beharrik izango.

DATOS DE LA INSTALACIÓN

Konbustioko produktuen irteerek lurzoru publiko zein pribatutik 2,20 m-ko altueran egon beharko dute, baldin eta bertan pertsonak egon

Empresa distribuidora o comercializadora de gas:

badaitezke edo bertatik igarotzen badira.

n Caldera Marca:

Fabrikatzaileak adierazten du zenbat urrundu daitekeen konbustioko produktuen hustuketabidearen muturra

n Calentador Modelo:

fatxadatik, eta fabrikatzaileak adierazitakoa bete egin

Marcado CE: n Si Potencia (Kw.):

beharko da.

n No

ONDO Txarto

DATOS DEL DISPOSITIVO DE AYUDA DE EVACUACIÓN (kit)

ALTXAERA

Identificación: Sistema de control: n propio del aparato

PARALELOAK

Fabricante : n tipo BS

DIBERGENTEAK

Longitud del conducto máx. y real: / m n

Nibel berean irteera bi badaude, gutxienez 60cm-ko tartea utzi beharko da. Tarte hori gutxitzeko, galdararen fabrikatzaileak emandako deflektore dibergenteak erabil beharko dira.

2.– Que el funcionamiento es correcto, activándose el dispositivo en ............ segundos.

Irteera balkoi edo erlaiz azpian badago, gutxienez 30cm-ko tartea. Ezinezkoa bada tarte hori uztea, konbustioko produktuen muturra balkoiaren edo elaitzaren irtengunera arte eramango da.

Observaciones:

aireztapeneko baodun aurrealdeko hormetara 3m-ko tartea.

En, ......................... a ................ de

aireztapeneko baorik gabeko aurrealdeko

Enterado el usuario o su representante Firma del responsable de la comprobación y sello de la empresa.

hormetara 2m-ko tartea

DNI.

Aireztapeneko baodun

Nota:

alboko hormara gutxienez 1m-ko tartea

Esta certificación deberá notificarse a la Empresa distribuidora o comercializadora de gas.

Aireztapeneko baodun

gabeko alboko hormara

gutxienez 30cm-ko

tartea

<FONT FACE="Helvetica" <P>LeiHoko marko finkoa.

Markoaren orri artikulatua.

<FONT FACE="Helvetica" <P>Aireztapeneko baoen plano paraleloetatik (leihoen alde

artikulatuko markoa edo saretaren muga) eta konbustioko

produktuen hustuketabidetik hurbilen

dagoen kanpoko lerro sortzailera arteko

tarteak neurtuko dira.

III. Eranskina

<PALIGN="JUSTIFY">

(Ziurtagiria eman behar duen enpresaren identifikazioa idatzi behar da hemen.)

GASEZKO GALDARAN EDO UR-BEROGAILUAN HUSTUKETARI LAGUNTZEKO SISTEMA BAT IPINI DELA EGIAZTATZEKO ZIURTAGIRIA.

jaun/andreak,

markaren asistentzia teknikoko zerbitzukoa

eta enpresako langile denak,

ZIURTATZEN DU

1.– Honako hustuketarako tresnaren instalazioa aztertu dela:

ERABILTZAILEAREN DATUAK

Izen-abizenak:

Helbidea:

INSTALAZIOARI BURUZKO DATUAK

Gasa banatzen edo saltzen duen enpresa:

<FONT FACE="Zapf Dingbats,Monotype Sorts" n Galdara Marka:

<FONT FACE="Zapf Dingbats,Monotype Sorts" n Ur-berogailua Modeloa:

EE Markatua: n Bai Potentzia (Kw.):

n Ez

HUSTUKETARAKO LAGUNTZA TRESNARI BURUZKO DATUAK (kita)

Identifikazioa: Kontrol-sistema: n aparatuarena

Fabrikatzailea: n BS tipokoa

Hustuketabidearen gehienezko eta benetako luzera: / m n

2.– Instalazioa behar bezala dabilela, eta tresna

Oharrak:

....................... (e)n, 2000ko ............ ren

Erabiltzailea edo haren ordezkaria honen jakitun dago. Azterketaren arduradunaren sinadura eta enpresaren zigilua.

NAN:

Oharra:

Ziurtagiri honen berri eman beharko zaio gasa banatzen edo saltzen duen enpresari.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común