Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

20. zk., 2000eko urtarrilaren 31, astelehena

N.º 20, lunes 31 de enero de 2000


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila
Justicia, Trabajo y Seguridad Social
408
408

1/2000 DEKRETUA, urtarrilaren 11koa, Gizarteratzeko Hitzarmenak arautzeko dena.

DECRETO 1/2000, de 11 de enero, por el que se regulan los Convenios de Inserción.

Gizarte Bazterkeriaren aurkako maiatzaren 22ko 12/1998 Legearen helburua hau da: Euskal Autonomia Erkidegoan gizarte-tresnak eta diru-laguntzak arautzea, batetik pertsona gizartean eta lanean baztertuta egoteko arriskuari aurrea hartzeko eta bestetik, bizitza independentea aurrera eramateko beharrezko baliabiderik (pertsonarenik, gizartekorik nahiz diruzkorik) ez dutenei gizartean sartzen laguntzeko. Lege horretan, halaber, erakundeen antolaketa eta bazterketari aurrea hartzeko eta baztertutako pertsonak gizartetzeko behar diren plan eta programak ezarri ziren.

La Ley 12/1998, de 22 de mayo, contra la Exclusión Social, tiene por objeto regular, en el ámbito de la CAPV, los instrumentos de carácter social y las prestaciones económicas que resulten necesarios para prevenir el riesgo de exclusión personal, social y laboral, así como para contribuir a la inserción de quienes carezcan de los recursos personales, sociales o económicos suficientes para desarrollar una vida independiente, estableciendo, así mismo, la organización institucional y el plan y programas que resulten necesarios para sustentar los esfuerzos de prevención de la exclusión y de inserción de las personas afectadas.

Zehazki, gizarteratzen laguntzeko eta gizarte-bazterketari aurrea hartzeko tresnetariko batzuk gizarteratzeko hitzarmenak dira: programa-dokumentuak dira, eta horietan, parte hartzen duten aldeek, ados jarrita, berariazko gizarte-ekintza batzuk zehazten dituzte, elkarbizitzako unitate ekonomiko independentean bizi diren kideak gizarteratzeko eta lan-munduan sartzeko edo baztertuta geratzeko duten arriskuari aurrea hartzeko.

En concreto, uno de los instrumentos destinados a la inserción y a la prevención de la exclusión son los Convenios de Inserción, documentos-programa en los que las partes intervinientes establecen, de mutuo acuerdo, las acciones específicas de carácter social necesarias para conseguir la inserción personal, social y laboral o prevenir el riesgo de exclusión de los miembros de la unidad económica de convivencia independiente.

Dekretu honen helburua arauz osatu behar den zenbait alderdi garatzea da, betiere gizarte-tresna horien arautzea oinarri hartuta, II. kapituluan jasotako manuak bereziki (arautze hori Gizarte Bazterkeriaren Aurkako Legean sartuta dago).

Sobre la base de la regulación de estos instrumentos de carácter social contenida en la Ley contra la Exclusión Social, particularmente de las prescripciones contenidas en su Capítulo II, el presente Decreto tiene por objeto desarrollar determinados aspectos que requieren un complemento reglamentario.

II. kapitulua partaide eta betebeharrei buruzko da. Bertan jartzen duenez, gizarteratzeko hitzarmenetako partaideak, batetik, udalak izango dira eta bestetik, hitzarmen horien hartzaile izan daitezkeenak, hots, baztertuta dauden pertsonak edo baztertuak izateko arriskuan daudenak.

Así, en su Capítulo II, Partes Intervinientes y Obligaciones, se establece que las partes intervinientes en los convenios de inserción serán, por un lado, los Ayuntamientos y, por otro, las personas que por encontrarse en situación o riesgo de exclusión, sean susceptibles de ser destinatarias de dichos convenios.

Udalei dagokienez, arlo horretan dagozkien jarduera multzoak zehazten dira, hala nola: baztertuta dauden edo egoteko arriskuan dauden pertsonak detektatzea; horien beharren diagnostikoa egitea; oinarrizko gizarte-zerbitzuen bidez gizarteratzeko hitzarmenak negoziatzea eta prestatzea, izenpetzea eta izenpetutako hitzarmenei segimendua egitea une oro; eta hitzarmenok berrikustea, aldatzea eta, behar denean, aldi baterako indar gabe uztea. Gizarteratzeko hitzarmenak prestatu eta garatzeko prozesuan, udalek beste erakunde publiko zein pribatu batzuen lankidetza jaso dezakete.

Respecto de los Ayuntamientos se especifican el conjunto de actuaciones que les corresponde realizar en esta materia, tales como la detección de las personas en situación o riesgo de exclusión, el diagnóstico de sus necesidades, la negociación y elaboración de los convenios de inserción por los servicios sociales de base, su suscripción, el seguimiento continuado de los convenios suscritos, así como su revisión, modificación, y, en su caso, suspensión temporal de los mismos. En el proceso de configuración y desarrollo de los convenios de inserción los Ayuntamientos podrán recurrir a la colaboración de otros organismos, públicos y privados.

Hartzaileei dagokienez, gizarteratzeko gutxieneko diru-sarrera jasotzeko eskubidea duten titularrekin izenpetuko dira hitzarmenak. Hala ere, gizarteratzeko gutxieneko diru-sarrera jasotzeko eskubidea duen titularraren bizikidetzako unitate ekonomiko independenteko beste kide batzuek ere izendatu ahalko ditu udalak hartzaile, baldin eta baztertuak izateko arrazoiak, ekonomikoaz bestekoak, badituzte. Bestalde, gizarteratzeko hitzarmenetatik kanpo utz ditzake gizarteratzeko gutxieneko diru-sarrera jasotzeko eskubidearen titular batzuk, hain justu, baztertuak izatearen kausak ekonomikoak baino ez direnean (kausa horiek zehaztuta daude). Halaber, udalak gizarteratzeko hitzarmen bat izenpetu ahalko du eskatzen duen edonorekin, oinarrizko gizarte-zerbitzuen ustez, gizarteratzeko berariazko eskuhartze edo jarduera bat behar baldin badu, epe ertainera eta luzera.

Por lo que se refiere a las personas destinatarias, se determina que se suscribirán convenios de inserción con quienes sean titulares del derecho al ingreso mínimo de inserción, si bien en este caso el Ayuntamiento podrá incluir como destinatarios del convenio de inserción a otros miembros de la unidad económica de convivencia independiente del titular del derecho al ingreso mínimo de inserción cuando en los mismos concurran causas de exclusión distintas a las de naturaleza estrictamente económicas. No obstante, el Ayuntamiento podrá eximir como destinatarios o destinatarias del convenio de inserción a quienes sean titulares del derecho al ingreso mínimo de inserción cuando en los mismos no concurran otras causas de exclusión que las de naturaleza estrictamente económicas, las cuales se determinan. Asimismo el Ayuntamiento podrá suscribir un convenio de inserción con cualquier persona que lo solicite y que, a juicio de los servicios sociales de base, requiera una intervención o actuación específica para la inserción enfocada en el medio y largo plazo.

Bestalde, II. kapituluan, gizarteratzeko hitzarmenetako partaideen egiteko zehatzak zeintzuk diren ezartzen dira.

De otro lado, en este Capítulo II se establecen también cuáles son las concretas obligaciones de las partes intervinientes en los convenios de inserción.

III. kapitulua gizartertze-hitzarmenen edukiari buruzkoa da. Bertan, hitzarmenok izan ditzaketen ekintzak arautzen dira eta edukiaren muga zehazten da, zeina helburua betetzea den, hots, baztertuta dauden edo baztertuak izateko arriskuan dauden pertsonak gizarteratzea. Ekintza horiek errazteko, ezarrita geratu da, halaber, udalei dagokiela gizarteratzeko eskuhartzeak eta jarduerak sustatu, prestatu eta garatzea, oinarrizko gizarte-zerbitzuen bidez.

En el Capítulo III, Contenido de los convenios de inserción, se regulan las acciones que podrán contener dichos convenios y se procede a la delimitación de su contenido, que se establecerá con el objetivo de consecución de la inserción de las personas en situación o riesgo de exclusión. Se establece, asimismo, que a fin de facilitar el desarrollo de esas acciones, corresponderá a los Ayuntamientos la promoción, elaboración y desarrollo de intervenciones y actuaciones para la inserción por los servicios sociales de base.

IV. kapitulua gizarteratzeko hitzarmenak aitortu, prestatu eta izenpetzeari buruzkoa da eta gizarteratzeko hitzarmenetarako eskubidea aitortzeko prozedura arautzen da. Prozedurak fase hauek izango ditu:

En el Capítulo IV, Reconocimiento, elaboración y suscripción de los convenios de inserción, se regula el procedimiento para el reconocimiento del derecho a los convenios de inserción, que constará de las siguientes fases:

1.– Prozeduren hasiera. Bi kasu bereizten dira argi eta garbi: gizarteratzeko gutxieneko diru-sarreraren titularrak eta edozein eskatzaile.

1.– Inicio de los procedimientos, distinguiéndose dos supuestos claramente diferenciados, según se trate de titulares del Ingreso Mínimo de Inserción o de cualquier persona que lo solicite.

Lehenengo kasuan, hots, gizarteratzeko gutxieneko diru-sarreraren titularraren kasuan, gizarteratzeko hitzermenetarako eskubidea aitortzeko prozedura udalek hasiko dute ofizioz; ez, ordea, beharrezko irizten ez badiote arrazoi ekonomikoak besterik ez daudelako. Gizarteratzeko gutxieneko diru-sarreraren titular berrien kasuan, udalak sei hilabete izango ditu, titularrak prestazioa jasotzen duenetik, gizarteratzeko hitzarmen bat egiteko prozedurari ekiteko.

En el primer supuesto, titulares del IMI, el procedimiento para el reconocimiento del derecho a los convenios de inserción se iniciará de oficio por el Ayuntamiento, salvo que no se considere necesario por no concurrir otras causas de exclusión que las de naturaleza estrictamente económica. En el caso de nuevos titulares del IMI, el Ayuntamiento deberá iniciar el procedimiento de acceso a un convenio de inserción en un plazo máximo de seis meses a partir del acceso del titular a la prestación.

Bigarren kasuan, gizarteratzeko hitzarmen bat lortu nahi duen edonoren kasuan alegia, gizarteratzeko hitzarmen bat lortzeko prozedura interesatuak eskabidea egin ondoren hasiko da. Egoitza non duen, hango udalerriari egin beharko dio eskabidea eta, epe ertainera eta luzera begira, berariazko eskuhartze edo jarduera baten beharra egiaztatzen duten agiriak edo probak aurkeztu beharko ditu.

En el segundo supuesto, cualquier persona que quiera acceder a un convenio de inserción, el procedimiento para el reconocimiento del acceso a un convenio de inserción se iniciará previa solicitud del interesado dirigida al Ayuntamiento del municipio en el que tenga su residencia, acompañada de los documentos o pruebas que acrediten la necesidad de una intervención o actuación específica para la inserción enfocada en el medio y largo plazo.

2.– Instrukzioa: gizarteratzeko gutxieneko diru-sarreraren titularrak nahiz eskatzaileak egoitza non duen, hango udalerriko udalak instruituko du espedientea. Aurkeztutako eskabideen edukia egiaztatuko du eta horretarako, beharrezkoak diren beste datu eta txosten eskatu ahalko du.

2.– Instrucción: la instrucción del expediente se realizará por el Ayuntamiento del municipio en que tenga residencia el titular del IMI o el solicitante interesado. En este sentido comprobará el contenido de las solicitudes presentadas pudiendo, a estos efectos, pedir cuantos datos e informes sean necesarios.

3.– Diagnostikoa: instrukzioa hasi ondoren, udalek, banaka, diagnostiko bat egingo dute gizarteratzeko hitzarmenen hartzaile diren pertsonek gizartean eta lan-munduan sartzeko dituzten beherrei buruz.

3.– Diagnóstico: una vez iniciada la instrucción, los Ayuntamientos desarrollarán, de forma individualizada, el diagnóstico relativo a las necesidades de inserción personal, social y laboral de las personas que sean destinatarias de los convenios de inserción.

4.– Hitzarmenerako proposamena: diagnostikoa osatuta, udalek hartzaile bakoitzari dagokion gizarteratze-hitzarmenerako proposamena prestatuko dute. Bertan hauek jasoko dira: gizarteratzeko hitzarmenaren hartzailearen beharrak, ahalmenak eta nahiak oro har, eta egokitzat jotzen diren jarduerak eta eskuhartzeak.

4.– Propuesta de convenio: una vez completado el diagnóstico, los Ayuntamientos diseñarán, para cada persona destinataria, la correspondiente propuesta de convenio de inserción, que reflejará una aproximación global a las necesidades, capacidades y deseos del destinatario del convenio de inserción, incluyendo las actuaciones e intervenciones que se consideren necesarias.

5.– Gizarteratzeko hitzarmenerako udalek egindako proposamenaren negoziazioa, gizarteratzeko hitzarmenaren hartzaileekin.

5.– Negociación de la propuesta de convenio de inserción elaborada por los Ayuntamientos con las personas destinatarias del convenio de inserción.

6.– Gizarteratzeko hitzarmenaren edukia negoziatu ondoren, udalek behin betiko prestatuko dute gizarteratzeko hitzarmena eta, gero, alderdi biek izenpetuko dute.

6.– Tras la negociación del contenido de la propuesta de convenio de inserción, los Ayuntamientos realizarán la elaboración definitiva del convenio de inserción, procediéndose a su suscripción por ambas partes.

7.– Ebazpen ukatzaileen aurka dagozkien administrazio eta jurisdikzio espedienteak aurkeztu ahal izango dira. Horrez gain, interesatuek kexak, arrazoituta, aurkeztu ahal izango dituzte Eusko Jaurlaritzan, gizarte-zerbitzuen arloan eskumenak dituen sailean, zehazki.

7.– Contra las resoluciones denegatorias podrán interponerse los recursos administrativos y jurisdiccionales que procedan, sin perjuicio de que las personas interesadas podrán elevar queja razonada al Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de servicios sociales.

IV. kapitulua prozedurari buruzkoa da. Bertan, alor honetan urtarrilaren 13ko 4/1999 Legea onartzearekin gertatutako aldaketen ondoriozko berrikuntzak jasotzen dira (lege horrek Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea aldatu zuen). Berrikuntza horiek aurreikuspen hauetan islatzen dira zehazki:

Por otra parte, el Capítulo IV, en lo que se refiere a los aspectos procedimentales, incorpora las novedades introducidas por la reforma que, en relación con esta materia, se produjo con la aprobación de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En concreto, estas novedades se reflejan en las siguientes previsiones:

1.– Prozedura ofizioz hasten bada —gizarteratzeko gutxieneko diru-sarreraren titularrez ari gara—, prozedurak gehienez hilabete bi iraungo du; ebaztea eta jakinaraztea sartzen dira epe horretan. Udalak gizarteratzeko hitzarmena lortzeko prozedura hasteko erabakia hartzen duen egunean hasiko da epe hori. Kasu honetan, udalak interesatuei prozedura ofizioz hastearen erabakia jakinaraziko die, bai eta ebazpena hartzeko eta jakinarazteko dagoen gehieneko epea eta administrazio-ixiltasunak sortuko dituen ondorioak ere.

1.– En el caso de que se hubiere iniciado de oficio el procedimiento, supuesto de los titulares del IMI, el plazo máximo de duración de este procedimiento, establecido en dos meses, comprenderá el plazo para resolver y el plazo para notificar. Dicho plazo se computará desde la fecha del acuerdo de iniciación del procedimiento de acceso a un convenio de inserción por parte del Ayuntamiento. En este caso, el Ayuntamiento notificará a los interesados el acuerdo de iniciación de oficio del procedimiento con indicación del plazo máximo establecido para la resolución y notificación, así como de los efectos que producirá el silencio administrativo.

2.– Prozedura interesatu batek eskatuta hasten bada, berriz, ebazpena hartzeko eskumena duen organoak ebazpen ukatzaile bat hartuko du eta jakinaraziko, edo, bestela, gizarteratzeko hitzarmen bat izenpetuko du, hilabete biko epean gehienez, eskabidea udaleko erregistrora sartzen denetik hasita. Eskabidea erregistroan jaso eta hamar eguneko epean, udalak komunikazio bat egingo dio eskatzaileari ebazteko eta jakinarazteko dagoen epearen berri emanez, administrazio-ixiltasunak sortuko dituen ondorioak azalduz eta eskabidea erregistroan zein egunetan sartu den esanez.

2.– En el caso de haberse iniciado el procedimiento a solicitud de persona interesada, el órgano competente para resolver dictará y notificará la resolución denegatoria o suscribirá el correspondiente convenio de inserción en un plazo máximo de dos meses desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del Ayuntamiento. En el plazo de diez días contados a partir de la recepción de la solicitud en el registro, el Ayuntamiento dirigirá una comunicación al solicitante indicándole el plazo máximo establecido para resolver y notificar, los efectos que producirá el silencio administrativo, así como la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro.

3.– Kasu bietan, bi hilabeteko epean ebazpen adierazirik jakinarazi ez bada, eskabidea ezetsita geratuko da, nahiz eta Administrazioak ebazpen adierazia emateko obligazioa duen.

3.– En ambos casos, el vencimiento del plazo de dos meses sin haberse notificado resolución expresa dará lugar a la desestimación, sin perjuicio de la obligación de la Administración de dictar resolución expresa.

V. kapituluan, gizarteratzeko hitzarmena berrikusteko, aldatzeko eta behin-behingoz etetzeko aukera jasotzen da, bai eta hitzarmena ezeztatzeko arrazoiak eta hitzarmena luzatzeko aukera ere.

En el Capítulo V se regulan, tanto la posibilidad de proceder a la revisión, modificación y suspensión temporal del convenio de inserción, como las causas de resolución del mismo, así como la posibilidad de su prórroga.

VI. kapitulua gizarteratzeko hitzarmenak negoziatzean sortzen diren auziei buruzkoa da. Bertan, gizarteratzeko gutxieneko diru-sarreraren titularrentzat ezarrita dago ezen gizarteratzeko hitzarmen bat negoziatu edo izenpetu ezean edota bete ezean, diru-prestazio hori jasotzeko eskubidea eten egingo dela eta eskubide hori iraungi egingo dela baldin eta etenaldi horrek 18 hilabete gainditzen baditu.

En el Capítulo VI, Conflictos en el proceso de negociación de los convenios de inserción, se establece, para el caso de los titulares del IMI, que la negativa a negociar o suscribir un convenio de inserción, o su incumplimiento, dará lugar a la suspensión del derecho a dicha prestación económica, derecho que se extinguirá de prolongarse tal situación de suspensión por un periodo continuado superior a 18 meses.

Azkenik, aldi baterako erregimen bat aurreikusi da, hain zuzen ere, udalek gizarteratzeko hitzarmenak izenpetu ditzaten dekretu hau indarrean sartzean gizarteratzeko gutxienezko diru-sarreraren titular direnekin. Mailaka egingo dute hori, oinarrizko gizarte-zerbitzuek dituzten giza baliabideen eta materialen arabera eta bazterketarako arriskurik handienak dituzten egoerei lehentasuna emanez.

Por último, se ha previsto un régimen transitorio para que los Ayuntamientos suscriban los convenios de inserción con los titulares del ingreso mínimo de inserción existentes a la entrada en vigor del presente Decreto de forma progresiva según las posibilidades que se deriven de los medios humanos y materiales de los servicios sociales de base, priorizando las situaciones que puedan generar mayores riesgos de exclusión.

Ondorioz, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuaren proposamenez, Eusko Jaurlaritzako Aholku Batzorde Juridikoari, Gizarteratzeko Batzorde Iraunkorrari eta Erakunde Arteko Batzordeari entzun eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2000ko urtarrilaren 11n egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud a propuesta del Consejero de Justicia, Trabajo y Seguridad Social, oídas la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno Vasco así como la Comisión Permanente y la Comisión Interinstitucional para la Inserción, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 11 de enero de 2000,

XEDATU DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Gizarte Bazterkeriaren aurkako maiatzaren 22ko 12/1998 Legean ezarritako gizarteratze-hitzarmenak arautzea da dekretu honen helburua. Lege horretan, dekretu honetan eta hori garatzeko eman daitezen xedapenetan agindutakoari jarraituz aplikatuko da.

Es objeto del presente Decreto la regulación de los convenios de inserción establecidos en la Ley 12/1998, de 22 de mayo, contra la Exclusión Social, cuya aplicación se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en la misma, en el presente Decreto y en las disposiciones que se dicten en su desarrollo.

2. artikulua.– Definizioa eta azalpena.

Artículo 2.– Definición y naturaleza.

1.– Gizarteratzeko hitzarmenak programa-dokumentuak dira, eta horietan, parte hartzen duten aldeek, ados jarrita, berariazko gizarte-ekintza batzuk zehazten dituzte, hain zuzen ere elkarbizitzako unitate ekonomiko independentean bizi diren kideak gizarteratzeko eta lan-munduan sartzeko edo horiek baztertuak izateko duten arriskuari aurrea hartzeko.

1.– Los convenios de inserción son documentos-programa en los que las partes intervinientes establecen, de mutuo acuerdo, las acciones específicas de carácter social necesarias para conseguir la inserción personal, social y laboral o prevenir el riesgo de exclusión de los miembros de la unidad económica de convivencia independiente.

2.– Gizarteratzeko hitzarmenak dokumentu irekiak dira eta gizarteratzeko prozesu bat ezartzeko bideratzen dira. Prozedu hori pertsona bakoitzari egokituko zaio, pertsonak oro har dituen beharrak kontuan hartuta.

2.– Los convenios de inserción son documentos abiertos orientados a establecer un proceso o itinerario individualizado de inserción que tenga en cuenta las necesidades globales de la persona.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
PARTAIDEAK ETA BETEBEHARRAK
PARTES INTERVINIENTES Y OBLIGACIONES

3. artikulua.– Partaideak.

Artículo 3.– Partes intervinientes.

1.– Gizarteratzeko hitzarmenetako partaideak udalak izango dira batetik, eta bestetik, baztertuta egoteagaik edo baztertuta egoteko arriskuan egoteagatik gizarteratzeko hitzarmenen hartzaile izan daitezkeen pertsonak.

1.– Las partes intervinientes en los convenios de inserción serán, por un lado, los Ayuntamientos y, por otro, las personas que, por encontrarse en situación o riesgo de exclusión, sean susceptibles de ser destinatarias de los convenios de inserción.

2.– Edonola ere, gizarteratzeko hitzarmenak izenpetuko dira gizarteratzeko gutxieneko diru-sarrera jasotzeko eskubidea duten tiularrekin.

2.– En todo caso se suscribirán convenios de inserción con quienes sean titulares del derecho al ingreso mínimo de inserción.

4. artikulua.– Udalak.

Artículo 4.– Ayuntamientos.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko udalei dagokie baztertuta dauden edo egoteko arriskuan dauden pertsonak detektatzea, horien beharren diagnostikoa egitea, oinarrizko gizarte-zerbitzuen bidez gizarteratzeko hitzarmenak negoziatzea eta prestatzea, eta izenpetzea.

1.– Corresponde a los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del País Vasco la detección de las personas en situación o riesgo de exclusión, el diagnóstico de sus necesidades, la negociación y elaboración de los convenios de inserción por los servicios sociales de base así como la suscripción de los mismos.

2.– Udalen egitekoa izango da, baita ere, izenpetutako hitzarmenei segimendua egitea une oro eta hizarmenak berrikustea, aldatzea eta, behar denean, aldi baterako indar gabe uztea, dekretu honen V. kapituluan aurreikusitakoarekin bat.

2.– Igualmente corresponderá a los Ayuntamientos realizar el seguimiento continuado de los convenios de inserción suscritos, así como la revisión, modificación y, en su caso, suspensión temporal de los convenios de inserción, de conformidad con lo previsto en el Capitulo V de este Decreto.

3.– Aurreko paragrafoan aurreikusitako segimendua beste erakunde publiko zein pribatu batzuekin egin daiteke, kasuan kasuko ekintzek hala eskatzen dutenean.

3.– Cuando determinadas acciones lo requieran, podrá realizarse el seguimiento previsto en el párrafo anterior en coordinación con otros organismos públicos o privados.

5. artikulua.– Gizarteratzeko hitzarmenen hartzaileak.

Artículo 5.– Personas destinatarias de los convenios de inserción.

1.– Gizarteratzeko gutxieneko diru-sarreraren titularrekin izenpetutako gizarteratzeko hitzarmenen kasuan —dekretu honen 3.2 artikuluan aurreikusi da—, gizarteratzeko gutxieneko diru-sarrera jasotzeko eskubidea duen titularraren bizikidetzako unitate ekonomiko independenteko beste kide batzuk ere izendatu ahalko ditu udalak hartzaile, baldin eta baztertuak izateko arrazoiak, ekonomikoaz bestekoak, badituzte.

1.– En el caso de convenios de inserción suscritos con titulares del ingreso mínimo de inserción, previsto en el artículo 3.2 del presente Decreto, el Ayuntamiento podrá incluir como destinatarios del mismo a otros miembros de la unidad económica de convivencia independiente del titular del derecho al ingreso mínimo de inserción cuando en los mismos concurran causas de exclusión distintas a las de naturaleza estrictamente económica.

2.– Aurreko paragrafoan aurreikusitako kasuan, udalak gizarteratzeko hitzarmenetatik kanpo utzi ahal izango ditu gizarteratzeko gutxieneko diru-sarrera eskuratzeko eskubidearen titular batzuk, hain justu, baztertuak izatearen kausak ekonomikoak baino ez direnean, dekretu honen 7. artikuluan ezarritako moduan.

2.– En el mismo supuesto previsto en el párrafo anterior, el Ayuntamiento podrá eximir como destinatarios o destinatarias del convenio de inserción a quienes sean titulares del derecho al ingreso mínimo de inserción cuando en los mismos no concurran otras causas de exclusión que las de naturaleza estrictamente económica, en los términos previstos en el artículo 7 del presente Decreto.

3.– Hala eskatzen duen edozein pertsonarekin izenpetu ahal izango du udalak gizartzeratze-hitzarmena, baldin eta oinarrizko gizarte-zerbitzuen iritziz gizarteratzeko berariazko esku-hartze edo jarduera baten premia baldin badu pertsona horrek, epe ertainera edo luzera.

3.– El Ayuntamiento podrá suscribir un convenio de inserción con cualquier persona que lo solicite y que, a juicio de los servicios sociales de base, requiera una intervención o actuación específica para la inserción enfocada en el medio y largo plazo.

6. artikulua.– Beste erakunde batzuen lankidetza.

Artículo 6.– Colaboración de otros organismos.

1.– Gizarteratzeko hitzarmenak antolatu eta garatzeko prozesuan, beste erakunde publiko zein pribatu batzuen lankidetza jaso ahalko da.

1.– En el proceso de configuración y desarrollo de los convenios de inserción podrá recurrirse a la colaboración de otros organismos públicos y privados.

2.– Udalek egokitzat jo dezaten edozein gairi buruzkoa izan daiteke beste erakunde horien lankidetza.

2.– La colaboración de otros organismos podrá referirse a cualquier aspecto que los Ayuntamientos pudieran considerar conveniente.

3.– Oinarrizko gizarte-zerbitzuek ezartzen dutenarekin bat, beste erakunde batzuen lankidetza gai hauen ingurukoa izan daiteke:

3.– De acuerdo con lo que establezcan los servicios sociales de base, la colaboración de otros organismos podrá referirse a los siguientes aspectos:

a) Gizarteratzeko hitzarmenen hartzaileen egoerari buruzko diagnostiko espezializatu bat egitea, egin beharreko ekintza eta eskuhartzeei buruzko proposamena eginez, dekretu honen 13.3 artikuluan ezarritakoari jarraituz.

a) Realización del diagnóstico especializado de situación de las personas destinatarias de los convenios de inserción, incluyendo la correspondiente propuesta respecto a las acciones e intervenciones a desarrollar, de conformidad con lo establecido en el artículo 13.3 del presente Decreto.

b) Gizarteratzeko hitzarmenetan sartutako berariazko ekintza eta eskuhartzeak garatzea, dekretu honen 10.2 artikuluan aurreikusitakoaren arabera.

b) Desarrollo de acciones e intervenciones específicas incorporadas a los convenios de inserción, de conformidad con lo previsto en el artículo 10.2 del presente Decreto.

7. artikulua.– Bazterketaren arrazoi ekonomikoak.

Artículo 7.– Causas de exclusión de naturaleza económica.

Dekretu honen 5.2 artikuluan aurreikusitako ondorioetarako, bazterketaren arrazoi ekonomikotzat —beste faktore batzuk ez badaude— hauek hartuko dira:

A los efectos previstos en el artículo 5.2 del presente Decreto, podrán entenderse como causas de exclusión de naturaleza económica, siempre que no existan otros factores de exclusión asociados, las siguientes:

a) Lanpostuen eskaintza urria izatearekin lotuta daudenak. Kasu honetan dauden pertsonek prestakuntza profesional nahikoa dute langabezian egon aurretik zuten lana edo antzekoa bete ahal izateko; betiere, hogeita hamar hilabetetik behera egon beharko dute langabezian.

a) Las que se asocien estrictamente a una insuficiente oferta de puestos de trabajo, teniendo las personas interesadas un nivel de formación y preparación profesional suficiente para desempeñar una ocupación igual o similar a la desarrollada habitualmente con anterioridad a la situación de desempleo, siempre que las personas de referencia no lleven más de treinta meses en situación de desempleo.

b) Gaixotasun edo minusbaliotasun bategatik produkzio-jarduera batean aritzeko ezgaitasun batekin lotuta daudenak; 45 urtetik gorakoak izan beharko dute.

b) Las que se asocien exclusivamente a una incapacidad personal, por motivos de enfermedad o minusvalía, para desempeñar una actividad productiva, siempre que las personas afectadas sean mayores de 45 años.

c) Ezgaitasunen batek eragindako gainerako kasuak, oinarrizko gizarte-zerbitzuek lan-munduan sartzea ezinezkoa dela irizten diotenean.

c) Los demás casos de incapacidad personal, cuando se considere imposible la inserción laboral por parte de los servicios sociales de base.

8. artikulua.– Partaideen betebeharrak.

Artículo 8.– Obligaciones de las partes intervinientes.

1.– Gizarteratzeko hitzarmeneko partaideen betebeharrak hauek dira:

1.– Son obligaciones de las partes intervinientes en los convenios de inserción:

a) Gizarteratzeko hitzarmenean agindu zituzten ekintzak burutzea.

a) Desarrollar las acciones a las que se hubieran comprometido en el convenio de inserción.

b) Agindutako ekintzak burutzean eragina izan dezaketen aldaketen berri ematea, aldaketak gertatu eta hamabost egun naturaleko epean.

b) Comunicar, en el plazo máximo de quince días naturales contados a partir del momento en que acaecieran, los cambios sobrevenidos que incidieran en la posibilidad de desarrollar las actuaciones comprometidas.

c) Izenpetutako gizarteratze-hitzarmeneko xede eta helburuaren ondoriozko jarduera guztiak burutzea.

c) Realizar todas aquellas actuaciones que se deriven del objeto y finalidad del convenio de inserción suscrito.

2.– Edozein kasutan ere, gizarteratzeko hitzarmena izenpetzearekin hartutako konpromezuak gorabehera, konpromezu horiek aurrera erematea ez da oztopo izango hitzarmen horren hartzaileek hitzarmenean aurreikusi gabe dagoen lan edo prestakuntza-prozesu bat izan dezaten; ez da baztertzen, bestalde, arrazoi horregatik hitzarmena berrikustea.

2.– En todo caso, y con independencia de los compromisos que pudieran haberse suscrito mediante la firma del convenio de inserción, el desarrollo de los mismos en ningún caso constituirá un obstáculo para el acceso de las personas destinatarias de dicho convenio a un empleo o a un proceso de formación no previsto en el mismo, sin perjuicio de la revisión del convenio que ello pudiera suponer.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
GIZARTERATZEKO HITZARMENEN EDUKIA
CONTENIDO DE LOS CONVENIOS DE INSERCIÓN

9. artikulua.– Gizarteratzeko hitzarmenek izan ditzaketen ekintzak.

Artículo 9.– Acciones que podrán contener los convenios de inserción.

1.– Gizarteratzeko hitzarmenek ekintza hauek izan ditzakete:

1.– Los convenios de inserción podrán incluir acciones de la siguiente naturaleza:

a) Pertsonaren egonkortasuna, elkarbizitzan oreka eta gizarteratzea nahiz gizartean parte hartzea (batez ere eguneroko bizitzako ingurunean) lortzeko beharrezkoak diren osagaiak garatzen lagunduko duten ekintzak.

a) Acciones encaminadas al desarrollo de los elementos necesarios para promover la estabilidad personal, el equilibrio en la convivencia y la inserción y participación social, en especial en su entorno de vida cotidiana.

b) Osasun-sistema orokorrean sartzea erraztuko duten ekintzak, batez ere medikuntzako tratamendu bereziak behar direnean, edo desintoxikatzeko eta ohiturak galtzeko berariazko ekintzak direnean.

b) Acciones que faciliten el acceso al sistema general de salud, en especial en casos en los que se requiera un tratamiento médico especializado o se requieran acciones específicas de desintoxicación y deshabituación.

c) Hezkuntzako eta prestakuntzako ezagupen berriak lortzeko beharrezko jarrerak eta ohiturak garatzea erraztuko duten ekintzak.

c) Acciones que permitan el desarrollo de las actitudes y de los hábitos necesarios para la adquisición de nuevos conocimientos educativos y formativos.

d) Prestakuntzako jarduera bereziak —araututakoak edo arautu gabeak— dena delako pertsonak dituen ezagupenak edo gaitasun profesionalak produkzio-sistemak dituen premietara egokitzen laguntzeko.

d) Actividades específicas de formación, reglada o no, que permitan adecuar el nivel de formación de partida o las competencias profesionales adquiridas a las necesidades del sistema productivo.

e) Lanpostu bat eskuratzen lagunduko duten ekintzak, bai besteren kontura lan eginda —kooperatibetako lan-bazkide edo langile bazkide gisa— edo norberaren enpresa sortzeko dauden aukerez baliatuta.

e) Acciones que posibiliten el acceso a un puesto de trabajo, sea por cuenta ajena, sea como socios de trabajo o socios trabajadores de cooperativas, o por las vías de acceso existentes para la creación de una empresa propia.

2.– Gizarteratzeko hitzarmenek hauek ere jaso ditzakete:

2.– Los convenios de inserción también podrán incluir:

a) Aisialdiaren, kulturaren eta kirolaren munduan parte hartzea errazten duten ekintzak.

a) Acciones que faciliten la participación en el mundo del ocio, la cultura y el deporte.

b) Etxebizitza edo alojamendu bat behar bezala mantentzea eta lortzea errazten duten ekintzak.

b) Acciones que faciliten el acceso y mantenimiento en una vivienda o alojamiento en condiciones adecuadas.

c) Nortasun edo baldintza pertsonal jakin batek eragindako arbuio-prozesuak gainditzea errazten duten berariazko ekintzak.

c) Acciones específicas que faciliten la superación de procesos de rechazo por razón de la identidad o condición personal.

d) Gizarteratzeko hitzarmenen hartzaileen menpe dauden pertsonak atenditzea eta zaintzea errazten duten ekintzak.

d) Acciones que faciliten la atención y el cuidado necesario a las personas dependientes de los destinatarios de los convenios de inserción.

e) Oro har, pertsonen autonomia, askatasuna eta garapen pertsonala sustatzen duten ekintza guztiak eta gizarte-eskubideak erabiltzea errazten dutenak edo gizarteratzea bermatzeko beharrezkotzat jo daitezenak.

e) En general todas aquellas acciones que promuevan la autonomía, la libertad y el desarrollo personal y que faciliten el ejercicio de los derechos sociales o que pudieran considerarse necesarias para garantizar la inserción social.

3.– Ezin izango dira sartu gizarteratzeko hitzarmenen barruan lan-esparrukotzat hartzeko modukoak diren ekintzak, non eta ekintza horiek ez diren lan-esparruko kontratu batean eta sozietate-kontratu batean —kooperatibetako lan-bazkide edo langile bazkide gisa— oinarritzen; eta langile autonomo gisa egiten direnak.

3.– No podrán incluirse en los convenios de inserción actuaciones que pudieran ser consideradas de naturaleza laboral, salvo que las mismas se sustenten en un contrato de trabajo, en un contrato societario como socios de trabajo o socios trabajadores de cooperativas o que se desarrollen como trabajador autónomo.

4.– Gizarteratzeko hitzarmenek hartzaileei kostu ekonomiko garbiak ekar diezazkieekeen ekintzarik ez dute izango; kasu honetan, ordea, bai: dekretu honen 5.3 artikuluan aipatzen diren pertsonen kasuan, hots, oinarrizko gizarte-zerbitzuen iritziz baliabide ekonomiko nahikoak dituztenean.

4.– Los convenios de inserción no podrán incluir acciones que supongan nuevos costes económicos netos a las personas destinatarias, salvo que, en el caso de las personas a las que se refiere el artículo 5.3 del presente Decreto, se disponga de recursos económicos suficientes a juicio de los servicios sociales de base.

10. artikulua.– Ekintzen edukien muga.

Artículo 10.– Delimitación del contenido de las acciones.

1.– Gizarteratzeko hitzarmenetan sartu beharreko ekintzen edukia baztertuta dauden edo baztertuak izateko arriskuan dauden pertsonak gizarteratzea lortzeko helburuaz ezarriko dira; hauek hartuko dira kontuan horretarako:

1.– El contenido de las acciones a incluir en los convenios de inserción se establecerá con el objetivo de consecución de la inserción de las personas en situación o riesgo de exclusión, teniendo en cuenta:

a) Bazterketari aurre egiteko Gizarteratzeko Batzorde Iraunkorrak proposatutako jarduera-ildoak.

a) Las líneas de actuación propuestas por la Comisión Permanente para la Inserción para hacer frente a las situaciones de exclusión.

b) Gizarteratzeko Euskal Planean jarritako eskuartze eta ekintzetarako ildoak eta jarraibideak.

b) Las líneas y directrices de intervención y actuación fijadas en el Plan Vasco de Inserción.

c) Gizarteratzeko Euskal Plana garatuz euskal administrazio publikoek euren eskumenen eremuan prestatzen dituzten gizarteratze-programak.

c) Los programas de inserción que elaboren, en desarrollo del Plan Vasco de Inserción, las distintas Administraciones Públicas Vascas en el ámbito de sus competencias.

2.– Gizarteratzeko hitzarmenetan aurreikusitako ekintzak gara daitezen errazteko, udalen ardura izango da, oinarrizko gizarte-zerbitzuen bidez, gizarteratzeko eskuhartze eta jarduerak sustatu, prestatu eta garatzea. Enpresa, sindikatu, lanbide heziketako erakunde, elkarte edo gizarteratze-prozesuetan interesatuta dagoen beste edozein erakunde publiko edo pribaturekin lankidetzan egin daitezke eskuhartze eta jarduera horiek.

2.– A fin de facilitar el desarrollo de las acciones previstas en los convenios de inserción, corresponderá a los Ayuntamientos la promoción, elaboración y desarrollo de intervenciones y actuaciones para la inserción por los servicios sociales de base. Estas intervenciones y actuaciones podrán desarrollarse en colaboración con empresas, sindicatos, organismos de formación profesional, asociaciones o cualquier otra entidad pública o privada interesada en los procesos de inserción.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
GIZARTERATZEKO HITZARMENAK AITORTZEA, PRESTATZEA ETA IZENPETZEA
RECONOCIMIENTO, ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LOS CONVENIOS DE INSERCIÓN

11. artikulua.– Prozeduren hasiera.

Artículo 11.– Inicio de los procedimientos.

1.– Gizarteratzeko gutxieneko diru-sarreraren titularren kasuan, gizarteratzeko hitzarmenetarako eskubidea aitortzeko prozedura udalak hasiko du ofizioz; ez, ordea, beharrezko irizten ez dionean bazterketaren arrazoiak ekonomikoak soilik direlako, dekretu honen 7. artikuluan jarritako moduan.

1.– En el caso de titulares del Ingreso Mínimo de Inserción, el procedimiento para el reconocimiento del derecho a los convenios de inserción se iniciará de oficio por el Ayuntamiento, salvo que no se considere necesario por no concurrir otras causas de exclusión que las de naturaleza estrictamente económica, en los términos previstos en el artículo 7 del presente Decreto.

Gizarteratzeko gutxieneko diru-sarreraren titular berrien kasuan, udalak sei hilabete izango ditu, titularrak prestazioa jasotzen duenetik, gizarteratzeko hitzarmen bat egiteko prozedurari ekiteko.

En el caso de nuevos titulares del Ingreso Mínimo de Inserción, el Ayuntamiento deberá iniciar el procedimiento de acceso a un convenio de inserción en un plazo máximo de seis meses a partir del acceso del titular a la prestación.

Udalak interesatuei prozedura ofizioz hastearen erabakia jakinaraziko die, bai eta ebazpena hartzeko eta jakinarazteko dagoen gehieneko epea eta administrazio-ixiltasunak sortuko dituen ondorioak ere.

El Ayuntamiento notificará a los interesados el acuerdo de iniciación de oficio del procedimiento con indicación del plazo máximo establecido para la resolución y notificación, así como de los efectos que producirá el silencio administrativo.

2.– Dekretu honen 5.3 artikuluan aurreikusitako kasuan, gizarteratzeko hitzarmen bat aitortzeko prozodura interesatuak eskatu ondoren hasiko da. Egoitza non duen, hango udalerriko udalari egin beharko dio eskea.

2.– En el caso previsto en el artículo 5.3 de este Decreto, el procedimiento para el reconocimiento del acceso a un convenio de inserción se iniciará previa solicitud del interesado dirigida al Ayuntamiento del municipio en el que tenga su residencia.

Gizarteratu ahal izateko, epe ertainera eta luzera berariazko eskuhartze edo jarduera baten beharra egiaztatzen duten agiriak edo probak aurkeztu beharko ditu eskabidearekin batera.

La solicitud deberá ir acompañada, en su caso, de los documentos o pruebas que acrediten la necesidad de una intervención o actuación específica para la inserción enfocada en el medio y largo plazo.

Oinarrizko gizarte-zerbitzuek gizarteratze-hitzarmenetarako eskubidea izapidetzeko beharrezkoa den beste informazio eta orientabide emango diete eskatzaileei.

Los servicios sociales de base facilitarán a las personas solicitantes cuanta información y orientación sea necesaria para la tramitación del derecho a los convenios de inserción.

Eskabidea erregistroan jaso eta hamar eguneko epean, udalak komunikazio bat egingo dio eskatzaileari, ebazteko eta jakinarazteko dagoen epearen berri emanez, administrazio-ixiltasunak zein ondorio sortuko duen azalduz eta eskabidea erregistroan zein egunetan sartu den esanez.

En el plazo de diez días contados a partir de la recepción de la solicitud en el registro, el Ayuntamiento dirigirá una comunicación al solicitante indicándole el plazo máximo establecido para resolver y notificar, los efectos que producirá el silencio administrativo, así como la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro.

12. artikulua.– Instrukzioa.

Artículo 12.– Instrucción.

1.– Gizarteratzeko gutxieneko diru-sarreraren titularrak edo eskatzaileak egoitza non duen, hango udalerriko udalak instruituko du espedientea.

1.– La instrucción del expediente se realizará por el Ayuntamiento del municipio en el que tenga su residencia el titular del Ingreso Mínimo de Inserción o el solicitante interesado.

2.– Udalak aurkeztu diren eskabideen edukia egiaztatuko du eta horretarako, beharrezko diren beste datu eta txosten eskatu ahalko die beste instituzio nahiz erakunde publiko zein pribatu batzuei edota eskatzaileari berari. Horretaz gain, euskal administrazio publiko eskudunek kontrol eta berrikusketa lanak egin ditzakete gerora.

2.– El Ayuntamiento comprobará el contenido de las solicitudes presentadas pudiendo, a estos efectos, pedir cuantos datos e informes sean necesarios a otras instituciones o entidades públicas y privadas o al propio solicitante, sin perjuicio de las demás actuaciones de control y revisión que al respecto pudieran desarrollar con posterioridad otras Administraciones Públicas Vascas competentes.

3.– Aurreko paragrafoan aipatzen diren datuak eta txostenak, dena den, eskatzaileak eskatzen diren betekizunak konplitzen dituen jakiteko behar direnak baino ez dira izango.

3.– Los datos e informes a los que alude el párrafo anterior deberán limitarse a aquellos que resulten imprescindibles para la comprobación del cumplimiento por parte del solicitante de los requisitos establecidos.

13. artikulua.– Diagnostikoa.

Artículo 13.– Diagnóstico.

1.– Instrukzioa hasita, udalek, oinarrizko gizarte-zerbitzuen bidez, banaka, diagnostiko bat egingo dute gizarteratzeko hitzarmenen hartzaile diren pertsonak gizartean eta lan-munduan sartzeko dituzten beherrei buruz.

1.– Una vez iniciada la instrucción, los Ayuntamientos, a través de los servicios sociales de base, desarrollarán, de forma individualizada, el diagnóstico relativo a las necesidades de inserción personal, social y laboral de las personas que sean destinatarias de los convenios de inserción.

2.– Diagnostikoa azterketa batean oinarrituko da. Bertan, hartzaileak banan banan aztertuko dira, alderdi hauek aintzat hartuta:

2.– El diagnóstico se basará en un estudio individualizado, entre otros, de los siguientes aspectos:

a) Familian eta gizartean zenbateraino integratuta dagoen.

a) Niveles de integración familiar y social.

b) Osasun egoera.

b) Estado de salud.

c) Egun etxebizitzan eta hurbileko ingurugiroan dituen bizi-baldintzak.

c) Condiciones actuales de vida en la vivienda y en el entorno medio-ambiental más directo.

d) Araututako eta arautu gabeko pretakuntza-maila.

d) Nivel formativo reglado y no reglado.

e) Laneko eta lanbideko esperientzia.

e) Experiencia laboral y profesional.

f) Ekonomia-egoera orokorra.

f) Situación económica general.

g) Gizarte-zerbitzuekin azken urteotan izandako harremana.

g) Relación con los servicios sociales en los últimos años.

h) Gizarteratzeko hitzarmenen hartzaileen menpe dauden pertsonen beharrak, berezki kontuan hartuz hezkuntza-alorra eta zuzenean atenditu eta zaintzeko beharrizanak.

h) Necesidades de las personas dependientes de las personas destinatarias de los convenios de inserción, con especial referencia a los aspectos educativos y a las necesidades de atención y cuidado directo.

i) Gizarteratzeko prozesuarekin zerikusia duten alor guztietan hartzaileek dituzten jarrerak eta nahiak, oro har.

i) Actitudes y deseos generales de las personas destinatarias en todas las materias relacionadas con el proceso de inserción.

j) Gizarteratzeko hitzarmenen hartzaileek gizarteratzeko duten ahalmena, bai eta bizi direneko gizarte eta komunitatearena.

j) Potencialidades de inserción de las personas destinatarias de los convenios de inserción así como del medio social y comunitario en el que viven.

3.– Ikusitako gabeziek hala eskatzen dutenean, diagnostikoa osatzeko, oinarrizko gizarte-zerbitzuek udal zerbitzu eskudunetara edo, kasua bada, beste zerbitzu publiko edo pribatu batzuetara bideratuko dituzte gizarteratze-hitzarmenen hartzaileak, alderdi jakin batzuen daiagnostiko espezializatu bat egiteko eta egin beharreko berariazko ekintzetarako proposamenak jasotzeko.

3.– Cuando las carencias observadas lo requieran, a efectos de completar el diagnóstico, los servicios sociales de base derivarán a las personas destinatarias de los convenios de inserción a los servicios municipales competentes o, en su caso, a otros servicios públicos o privados, a efectos de proceder a un diagnóstico especializado de aquellos aspectos que así lo requieran y recoger las propuestas de acciones específicas a realizar.

Kasu horietan, behin betiko diagnostikoa oinarrizko gizarte-zerbitzuek egingo dute adierazitako zerbitzu espezializatuekin koordinatuta.

En estos casos, el diagnóstico definitivo será realizado por los servicios sociales de base en coordinación con los servicios especializados señalados.

Diagnostikoa egiteko prozesuan parte har dezaketen zerbitzuek, publikoek zein pribatuek, koordinatuta lan egin dezaten sustatuko dute euskal administrazio publikoek.

Las Administraciones Públicas Vascas fomentarán el trabajo coordinado entre los diferentes servicios, públicos o privados, susceptibles de participar en el proceso de diagnóstico.

4.– Antzemandako beharren eta horiei aurre egiteko erabil daitezkeen baliabideen arteko kontrastea eginez osatuko da diagnostikoaren prozesua.

4.– El proceso de diagnóstico se completará con el contraste entre las necesidades detectadas y los medios existentes susceptibles de ser utilizados para hacerles frente.

5.– Ebazpen ukatzaile bat emango da baldin eta gizarteratzeko berariazko eskuhartze edo jarduera baten beharrik ez dagoela edo komeni ez dela ikusten bada oinarrizko gizarte-zerbitzuek egindako diagnostikoan.

5.– En aquellos casos en que del diagnóstico realizado por parte de los servicios sociales de base se derivara que no es necesaria o conveniente una intervención o actuación específica para la inserción, se procederá a dictar una resolución denegatoria.

14. artikulua.– Hitzarmenerako proposamena egitea.

Artículo 14.– Elaboración de la propuesta de convenio.

1.– Diagnostikoa eginda, udalek gizarteratze-hitzarmenerako proposamen bat egingo dute hartzaile bakoitzeko. Proposamen horretan, gizarteratzeko hitzarmenaren hartzailearen beharren, ahalmenen eta nahien berri emango da oro har, eta beharrezkotzat jotzen diren ekintza eta eskuhartzeak adieraziko dira.

1.– Una vez completado el diagnóstico, los Ayuntamientos diseñarán, para cada persona destinataria, la correspondiente propuesta de convenio de inserción. Esta propuesta reflejará una aproximación global a las necesidades, capacidades y deseos del destinatario del convenio de inserción, incluyendo las acciones e intervenciones que se consideren necesarias.

2.– Gizarteratzeko hitzarmenak alde hauek izango ditu:

2.– La propuesta de convenio de inserción se estructurará en las siguientes partes:

a) Egoeraz egindako diagnostikoaren emaitza eta antzemandako beharren eta erabail daitezkeen baliabideen arteko kontrastea.

a) El resultado del diagnóstico de situación realizado, incluyendo el contraste entre necesidades detectadas y medios disponibles.

b) Hitzarmenen hartzaileak ekonomia-munduan, gizartean eta lan-munduan ahalik eta ondoen sartzeko helburuak.

b) Los objetivos a conseguir para la más eficaz integración económica, social y laboral de las personas destinatarias de los convenios.

c) Oinarrizko gizarte-zerbitzuek, beste udal zerbitzu batzuk eta, kasua bada, gainerako zerbitzu publiko zein pribatuek egin beharreko ekintza eta eskuhartzeen zerrenda, kontuan hartuta euskal administrazio publikoen eta erakunde publiko zein pribatuen programak, gizarteratzeko helburuak lortzeko aplika daitezkeenak, alegia.

c) La relación de acciones e intervenciones a desarrollar por los servicios sociales de base, otros servicios municipales y, en su caso, demás servicios públicos o privados, en relación a los diferentes programas de las Administraciones Públicas Vascas y demás entidades públicas y privadas que pudieran ser de aplicación para la consecución de los objetivos de inserción a conseguir.

d) Gizarteratzeko hitzarmenaren hartzaileek eta, kasua bada, elkarbizitzako unitate ekonomiko independenteko gainerako kideek egin beharreko ekintzen zerrenda.

d) La relación de acciones a desarrollar por la persona destinataria del convenio de inserción y, en su caso, por los demás miembros de su unidad económica de convivencia independiente.

e) Erabakitako ekintza eta eskuhartzeak burutzeko egutegia.

e) El calendario de desarrollo de las diferentes acciones e intervenciones acordadas.

f) Partaideek egin beharreko ekintzei eta eskuhartzei segimendua egiteko baliabideak eta horiek ebaluatzeko baldintzak; kasua bada, lortu beharreko emaitzak eta burututako berariazko ekintzen egokitasunari buruzko ebaluazioa ere bai.

f) Los medios necesarios para realizar el seguimiento y las condiciones de evaluación de las acciones e intervenciones a desarrollar por las distintas partes intervinientes incluyendo, en su caso, los resultados a conseguir y la evaluación de la idoneidad de las acciones específicas aplicadas.

3.– Gizarteratzeko hitzarmenaren proposamenak hitzarmenaren iraupena eta edukia zenbatero ebaluatuko den jasoko ditu.

3.– La propuesta de convenio de inserción establecerá la duración inicial del mismo así como la periodicidad con la que se efectuará la evaluación de su contenido.

15. artikulua.– Gizarteratzeko hitzarmenaren proposamena negoziatzea.

Artículo 15.– Negociación de la propuesta de convenio de inserción.

Udalek egindako gizarteratzeko hitzarmenaren proposamena gizarteratzeko hitzarmena jasoko duten pertsonekin negoziatuko da.

La propuesta de convenio de inserción elaborada por los Ayuntamientos será sometida a negociación con las personas destinatarias del convenio de inserción.

16. artikulua.– Gizarteratzeko hitzarmena prestatzea eta izenpetzea.

Artículo 16.– Elaboración y suscripción del convenio de inserción.

1.– Partaideek gizarteratzeko hitzarmenaren proposamenaren edukia negoziatu ostean, udalek gizarteratzeko hitzarmena prestatuko dute behin betiko eta, gero, alderdi biek izenpetuko dute.

1.– Una vez negociado el contenido de la propuesta de convenio de inserción por las partes intervinientes, los Ayuntamientos procederán a la elaboración definitiva del convenio de inserción, procediéndose a la suscripción del mismo por ambas partes.

2.– Hitzarmena izenpetuta, horren kopia bat bidaliko zaie gainerako administrazio eskudunei.

2.– Suscrito el convenio, se trasladará copia del mismo a las demás Administraciones Públicas competentes.

3.– Gizarteratzeko hitzarmenetan beste erakunde batzuk egin beharreko ekintzak edo eskuhartzeak daudenean, aipatu ekintza edo eskuhartzeak burutzean partaide diren alderdiekin lankidetzan aritzeko konpromezua, eranskin legez, erantsi ahalko diete erakundeok hitzarmenei.

3.– Cuando se incluyan en los convenios de inserción acciones o intervenciones a desarrollar por otros organismos, éstos podrán incorporar a los mismos, a modo de anexo, el correspondiente compromiso de colaboración con las partes intervinientes de cara al desarrollo de las mencionadas acciones o intervenciones.

17. artikulua.– Jarduketarako oinarriak.

Artículo 17.– Principios de actuación.

1.– Gizarteratzeko hitzarmenak prestatzeko prozesuan, udalek oinarrizko gizarte-zerbitzuen bidez jardungo dute, gizarteratzeko erabil daitezkeen ekintzak kontuan hartuta, ekintzon titularitatea gainerako erakunde publiko zein pribatu eskudunena bada ere.

1.– En el proceso de elaboración de los convenios de inserción los Ayuntamientos actuarán a través de los servicios sociales de base, teniendo en cuenta el conjunto de acciones para la inserción susceptibles de ser utilizadas, inclusive aquéllas cuya titularidad corresponda al resto de las entidades públicas o privadas competentes.

2.– Kasuan kasuko programak burutzeko, gizarteratzeko hitzarmenetan jasotako ekintzak eta eskuhartzeak udalek egingo dituzte edo, bestela, kasuan kasuko arloan eskumenak dituzten administrazioek edo erakundeek, eta egin ere, programotan jarritako moduan, eta koordinazioa, lankidetza eta herritarrak zerbitzatzea aintzat hartuta.

2.– Las actuaciones e intervenciones incluidas en los convenios de inserción se realizarán, de acuerdo con los principios de coordinación, cooperación y servicio al ciudadano, por los Ayuntamientos o por las demás Administraciones y entidades competentes en el área de actuación de que se trate, en ejecución de sus respectivos programas en los términos que se establezcan en los mismos.

3.– Aurreko paragrafoetan adierazitako ondorioetarako, gainerako euskal administrazio publikoek eta Gizarte Zerbitzuen Erakunde Laguntzaileen Erregistroan inskribatuta dauden erakunde pribatuek koordinazioa, lankidetza eta herritarrak zerbitzea aintzat hartuta jardun beharko dute udalekin.

3.– A los efectos señalados en los párrafos anteriores, las demás Administraciones Públicas Vascas así como las entidades privadas inscritas en el Registro de Entidades Colaboradoras de Servicios Sociales vendrán obligadas a actuar con relación a los Ayuntamientos de acuerdo con los principios de coordinación, cooperación y servicio a los ciudadanos.

18. artikulua.– Gizarteratzeko Batzordeak.

Artículo 18.– Comisiones de Incorporación Social.

1.– Gizarteratzeko batzordeak jarri ahal izango dira sarean lan egin ahal izatea bermatzeko, hots, koordinazioa eta helburu komunak ezartzea errazteko; horretaz gain, dekretu honen hartzaile diren pertsona eta familiak gizartean eta lan-munduan sartzeko beharrei egokitutako baliabideak bideratuko dituzte.

1.– Se podrán establecer Comisiones de Incorporación Social para garantizar un trabajo en red que facilite la coordinación y el establecimiento de objetivos comunes mediante los cuales se pueda contar con los medios y recursos adecuados a las necesidades de inserción personal, social y laboral de las personas y familias destinatarias de este Decreto.

2.– Batzorde horiek alderdikoak, tokikoak edo eskualdekoak izan daitezke biztanle kopuruaren eta gizarteratzeko dauden beharren arabera.

2.– Estas Comisiones, dependiendo del número de habitantes y de las necesidades de inserción que se presenten, podrán tener carácter zonal, local o comarcal.

3.– Batzorde hauetan euskal administrazio publiko guztietako eta aipatu alorrean diharduten erakunde pribatuetako gizarte-eragileak egon daitezke ordezkatuta.

3.– En estas Comisiones podrán estar representados agentes sociales de todas las Administraciones Públicas Vascas y de las entidades privadas que operen en el área de referencia.

4.– Udalek deituko eta antolatuko dituzte batzorde horien batzarrak.

4.– Los Ayuntamientos convocarán y organizarán las reuniones de estas Comisiones.

19. artikulua.– Ebazteko eta jakinarazteko epea eta administrazio ixiltasuna.

Artículo 19.– Plazo para resolver y notificar y silencio administrativo.

1.– Prozedura interesaturen batek eskatuta hasten bada, dekretu honen 11.2 artikuluan aurreikusitakoaz bat, ebazteko eskumena duen organoak ebazpen ukatzaile bat emango eta jakinaraziko du, edo, bestela, gizarteratzeko hitzarmen bat izenpetuko du, eskabidea udaleko erregistoan sartu zen egunetik hasi eta bi hileko epean gehienez.

1.– En el caso de haberse iniciado el procedimiento a solicitud de persona interesada, de conformidad con lo previsto en el artículo 11.2 del presente Decreto, el órgano competente para resolver dictará y notificará la resolución denegatoria o suscribirá el correspondiente convenio de inserción en un plazo máximo de dos meses desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del Ayuntamiento.

Epe horretan hitzarmenik izenpetu ezean, hitzarmenerako eskabidea ukatutzat joko da, nahiz eta Administrazioak ebazpena emateko betebeharra duen.

Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera suscrito el citado convenio de inserción, se entenderá denegada la solicitud del convenio, sin perjuicio de la obligación de la Administración de dictar resolución.

Aipatutako epeak eten egingo dira eskatzailearen erruz prozedura geldiarazita geratzen denean.

Los plazos citados anteriormente quedarán interrumpidos cuando el procedimiento se paralice por causa imputable al solicitante.

2.– Gizarteratzeko gutxieneko diru-sarreraren kasuan, prozedura ofizioz hasten denean alegia, dekretu honen 11.1. artikuluan jarritako moduan, udalak gizarteratzeko hitzarmen bat lortzeko prozedura hasteko erabakia hartzen duen egunean zenbatuko dira aurreko paragrafoan aipatutako epeak.

2.– En el caso de titulares del Ingreso Mínimo de Inserción en el que se hubiese iniciado de oficio el procedimiento, en los términos previstos en el artículo 11.1 del presente Decreto, los plazos previstos en el párrafo anterior se computarán desde la fecha del acuerdo de iniciación del procedimiento de acceso a un convenio de inserción por parte del Ayuntamiento.

20. artikulua.– Konfidentzialtasuna.

Artículo 20.– Confidencialidad.

Erakunde eskudunek espedienteak izapidetzerakoan lortutako datuak ixilpean gordeko direla bermatuko dute euskal administrazio publikoek.

Las Administraciones Públicas Vascas garantizarán la confidencialidad de los datos obtenidos en la tramitación de los expedientes por parte de los organismos competentes.

21. artikulua.– Errekurtsoak eta kexa-idazkia.

Artículo 21.– Recursos y escrito de queja.

1.– Ebazpen ukatzaileen aurka dagozkien administrazio eta juridikzio errekurtsoak aurkeztu ahalko dira.

1.– Contra las resoluciones denegatorias podrán interponerse los recursos administrativos y jurisdiccionales que correspondan.

2.– Errekurtso horiek aurkeztuta ere, interesatuta daudenek kexa arrazoitu bat jarri ahalko diote Eusko Jaurlaritzan gizarte-zerbitzuen alorreko eskumenak dituen sailari.

2.– Sin perjuicio de la interposición de dichos recursos, las personas interesadas podrán elevar queja razonada al Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de servicios sociales.

Sail horretan gizarte-zerbitzuen alorrean eskumena duen administrazio-unitateari aurkeztu beharko zaio kexa. Idazkian kexaren arrazoiak aipatu beharko dira, betiere administrazio edo jurisdikzio errekurtsoetarako eskatzen diren zirkunstantziez bestelakoak.

El escrito de queja deberá dirigirse a la unidad administrativa competente en materia de servicios sociales del mencionado Departamento con expresión de los motivos en que se funde, que deberán referirse a circunstancias diferentes de aquéllas que pueden ser objeto de los correspondientes recursos administrativos o jurisdiccionales.

Organo eskudunak behar diren neurriak prestatuko ditu, eta prestatu ere aurkeztutako kexaren arabera.

Por el órgano competente se adoptarán las medidas que correspondan que, en todo caso, serán congruentes con la naturaleza de la queja formulada.

V. KAPITULUA
CAPÍTULO V
GIZARTERATZEKO HITZARMENAK BERRIKUSTEA, ALDATZEA, ETETZEA, EBAZTEA ETA LUZATZEA
REVISIÓN, MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN, RESOLUCIÓN Y PRÓRROGA DE LOS CONVENIOS DE INSERCIÓN

22. artikulua.– Hitzarmenak berrikustea, aldatzea eta aldi baterako etetzea.

Artículo 22.– Revisión, modificación y suspensión temporal.

1.– Gizarteratzeko hitzarmenari egiten zaion ebaluazioaren arabera edo partaideek hala erabakita, gizarteratzeko hitzarmenaren edukia berrikusi edo aldatu egin daiteke edo eten, alderdietako baten batek eskatuta edo halabeharrezko kasuetan.

1.– En función de la evaluación que se realice del convenio de inserción, o por acuerdo de las partes intervinientes, previa solicitud de cualquiera de las mismas o por circunstancias de fuerza mayor, podrá revisarse y modificarse el contenido del convenio de inserción o suspenderse su aplicación.

2.– Kasu larrietan, pertsona titularrak ezinezkoa badu hitzarmena betetzea, hitzarmenaren ondoriozko konpromezuak betetzeko obligazioa eten egin daiteke aldi baterako, harik eta aipatutako egoera desagertu edo aldatzen den arte.

2.– En situaciones de excepcional gravedad en las que sea imposible el cumplimiento por parte de la persona titular, se podrá suspender de forma temporal la obligatoriedad del cumplimiento de los compromisos derivados del mismo, hasta tanto desaparezca o se modifique la situación justificada.

23. artikulua.– Hitzarmena ezeztatzeko arrazoiak.

Artículo 23.– Causas de resolución.

1.– Gizarteratzeko hitzarmena ezeztatzeko arrazoiak hauek dira:

1.– Son causas de resolución del convenio de inserción:

a) Hitzarmenean aurreikusitako gizarteratze-helburuak lortzea.

a) Haberse alcanzado los objetivos de inserción previstos en el mismo.

b) Onuradunak agindu zituen ekintzak ez burutzea, bere erruz.

b) No haberse realizado por el beneficiario o beneficiaria, por causa imputable al mismo o a la misma, las actuaciones a las que se hubiera comprometido.

c) Hitzarmena ezeztatzeko erabaki bat hartzea partaideek.

c) Alcanzarse un acuerdo en tal sentido por las partes intervinientes.

d) Hitzarmenaren epea betetzea, hitzarmena luzatzea hitzartzen denean salbu.

d) Cumplirse el plazo para el que fue establecido, salvo que se hubiera acordado la prórroga del mismo.

e) Zuzenbidezko ordenamenduan jasotako gainerakoak.

e) Las demás causas previstas en el ordenamiento jurídico.

2.– Gizarteratzeko gutxieneko diru-sarrera jasotzeko eskubidea galtzen duten titularrek, gizarteratzeko hitzarmenen bat indarrean bada, hitzarmen horri eustea edo hitzarmena apurtzea aukeratu beharko dute. Horretarako, hilabeteko epean, erabakitakoa jakinarazi beharko diote udalari, idatziz. Jakinarazpen hori egin ezean, interesatuak gizarteratze-hitzarmenari eusteari uko egin diola esan nahiko du eta udalak, beraz, ezeztatu egingo du hitzarmena.

2.– Los titulares del Ingreso Mínimo de Inserción que hubieran perdido el derecho a la prestación podrán optar, de mantenerse en vigor un convenio de inserción, por mantener la vigencia del mismo o por su resolución. A tales efectos, en un plazo máximo de un mes, comunicarán su decisión por escrito al Ayuntamiento. En caso de que no se hubiese producido tal comunicación, se entenderá que el interesado renuncia al mantenimiento de la vigencia del convenio de inserción, procediéndose por tanto a su resolución por el Ayuntamiento.

24. artikulua.– Gizarteratzeko hitzarmenak luzatzea.

Artículo 24.– Prórroga de los convenios de inserción.

1.– Gizarteratzeko hitzarmena luzatu egin daiteke, oinarrizko gizarte-zerbitzuek informe-proposamena egin ostean.

1.– Podrá prorrogarse el convenio de inserción, previa realización del correspondiente informe-propuesta por parte de los servicios sociales de base.

2.– Informe-proposamen horrek hauek izango ditu:

2.– El mencionado informe-propuesta deberá contener:

a) Gizarteratzeko hitzarmenaren aplikazioaren ebaluazio bat.

a) Una evaluación de la aplicación del convenio de inserción.

b) Hitzarmenaren edukia eguneratzeko proposamen bat.

b) Una propuesta de actualización de su contenido.

VI. KAPITULUA
CAPÍTULO VI
GIZARTERATZEKO HITZARMENAK NEGOZIATZEKO PROZESUAN GERTATUTAKO AUZIAK
CONFLICTOS EN EL PROCESO DE

25. artikulua.– Gizarteratzeko hitzarmen bat negoziatzeko, izenpetzeko edo betetzeko ezezkoa.

Artículo 25.– Negativa a negociar, suscribir o cumplir un convenio de inserción.

1.– Gizarteratzeko gutxieneko diru-sarreraren titularrek, dekretu honetan aurreikusitako moduan, gizarteratzeko hitzarmen bat negoziatu edo izepentzeari uko egiten badiote, gizarteratzeko gutxieneko diru-sarrerako eskubidea eten egingo zaie. Diru-sarrera hori Gizarte Bazterkeriaren aurkako maiatzaren 22ko 12/1998 Legearen 24.1 b) artikuluan eta Gizarteratzeko Gutxieneko Diru-Sarrera arautzeari buruzko apirilaren 20ko 198/1999 Dekretuaren 39.2 artikuluan aurreikusita dago.

1.– En el caso de titulares del ingreso mínimo de inserción, la negativa a negociar o suscribir un convenio de inserción, en los términos previstos en este Decreto, dará lugar a la suspensión del derecho al ingreso mínimo de inserción prevista en el artículo 24.1 b) de la Ley 12/1998, de 22 de mayo, contra la Exclusión Social y en el artículo 39.2 del Decreto 198/1999, de 20 de abril, por el que se regula el Ingreso Mínimo de Inserción.

Kasu horretan derrigorrekoa izango da interesauei entzunaldia ematea aurretik.

En este caso será preceptiva la audiencia previa de los interesados.

2.– Halaber, gizarteratzeko gutxieneko diru-sarrera jasotzeko eskubidea eten egingo da titularrak edo, kasua bada, elkarbizitzako unitate ekonomiko independenteko kideren batek gizarteratze-hitzarmenean agindu zuen ekintzaren bat bete gabe uzten badu; hala agintzen da Gizarte Bazterkeriaren aurkako maiatzaren 22ko 12/1998 Legearen 24.2 artikuluan eta Gizarteratzeko Gutxieneko Diru-Sarrera arautzeari buruzko apirilaren 20ko 198/1999 Dekretuaren 39.3 artikuluan.

2.– Asimismo, el derecho al ingreso mínimo de inserción se suspenderá como consecuencia del incumplimiento por parte del titular o, en su caso, de algún miembro de su unidad económica de convivencia independiente, de las actuaciones a las que se hubiesen comprometido en el convenio de inserción, de acuerdo con lo previsto en el artículo 24.2 de la Ley 12/1998, de 22 de mayo, contra la Exclusión Social y en el artículo 39.3 del Decreto 198/1999, de 20 de abril, por el que se regula el Ingreso Mínimo de Inserción.

Kasu horretan, beharrezkoa izango da batetik, oinarrizko gizarte-zerbitzuek txosten bat egitea hitzarmena etetzea komeni den edo ez jakiteko, eta bestetik, interesatuei entzunaldia ematea aurretik.

En este caso será preceptiva la elaboración de un informe por los servicios sociales de base en el que se valore la conveniencia o no de proceder a la suspensión así como la audiencia previa de los interesados.

3.– Etenaldia 18 hilabetetik gorakoa bada, gizarteratzeko gutxieneko diru-sarrera jasotzeko eskubidea galdu egingo da, Gizarte Bazterkeriaren aurkako maiatzaren 22ko 12/1998 Legearen 26.1 c) artikuluan eta Gizarteratzeko Gutxieneko Diru-Sarrera arautzeari buruzko apirilaren 20ko 198/1999 Dekretuaren 45 c) artikuluan agindutakoari jarraituz.

3.– El mantenimiento de la situación de suspensión por periodo continuado superior a 18 meses dará lugar a la extinción del derecho al ingreso mínimo de inserción, en los términos previstos en el artículo 26.1 c) de la Ley 12/1998, de 22 de mayo, contra la Exclusión Social y en el artículo 45 c) del Decreto 198/1999, de 20 de abril, por el que se regula el Ingreso Mínimo de Inserción.

XEDAPEN IRAGANKOR BAKARRA

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA

Dekretu honen II. kapitulua gizarteratzeko gutxieneko diru-sarreraren titularrei aplikatzeko arauak.

Normas de aplicación del Capítulo II del presente Decreto para titulares del Ingreso Mínimo de Inserción.

Udalek dekretu hau indarrean sartzen denean gizarteratzeko gutxieneko diru-sarreraren titular direnekin izenpetuko dituzte hitzarmenak, mailaka, oinarrizko gizarte-zerbitzuek dituzten giza-baliabide eta materialen arabera eta baztertuta geratzetzeko arriskurik handiena dutenei lehentasuna emanez.

Los Ayuntamientos suscribirán los convenios de inserción con los titulares del ingreso mínimo de inserción existentes a la entrada en vigor del presente Decreto de forma progresiva según las posibilidades que se deriven de los medios humanos y materiales de los servicios sociales de base, priorizando las situaciones que puedan generar mayores riesgos de exclusión.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.– Ordezko araubidea.

Primera.– Régimen supletorio.

Administrazio-prozedurari buruz dekretu honetan arautu gabe geratu diren gaiei dagokienez, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legera joko da.

En lo no previsto en el presente Decreto en cuanto al procedimiento administrativo será de aplicación la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Bigarrena.– Arauzko garapena.

Segunda.– Desarrollo reglamentario.

Ahalmena ematen zaio Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza

Se faculta al Consejero de Justicia, Trabajo y Seguridad Social para adoptar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución del presente Decreto.

sailburuari, dekretu hau garatzeko eta gauzatzeko behar diren xedapenak hartzeko.

Tercera.– Entrada en vigor.

Hirugarrena.– Indarrean sartzea.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko da indarrean.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 11 de enero de 2000.

El Lehendakari,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Vitoria-Gasteizen, 2000ko urtarrilaren 11n.

El Consejero de Justicia, Trabajo y Seguridad Social,

Lehendakaria,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburua,

SABIN INTXAURRAGA MENDIBIL.

SABIN INTXAURRAGA MENDIBIL.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común