Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

3. zk., 2000eko urtarrilaren 5a, asteazkena

N.º 3, miércoles 5 de enero de 2000


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila
Justicia, Trabajo y Seguridad Social
29
29

442/1999 DEKRETUA, abenduaren 21ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioko funtzionarioentzako ordainketa osagarria arautzeko dena.

DECRETO 442/1999, de 21 de diciembre, por el que se regula el complemento retributivo para el personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia en el País Vasco.

Azaroaren 24ko 324/1998 Dekretuak ordainketa osagarri aldakor bat ezarri zuen, Euskal Autonomia Erkidegoko organo edo zerbitzuetan lanean diharduten Justizia Administrazioko ofizialen, laguntzaileen eta agenteen kidegoetako karrerako edo bitarteko funtzionarioentzat.

El Decreto 324/1998, de 24 de noviembre, estableció un complemento retributivo variable destinado a retribuir a los funcionarios de carrera o interinos de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes al servicio de la Administración de Justicia que presten sus servicios en órganos y servicios sitos en la Comunidad Autónoma.

Dekretu haren ondoren, indarrean sartu da apirilaren 23ko 668/1999 Errege Dekretua, abenduaren 29ko 1616/1989 Errege Dekretua (Justizia Administrazioko funtzionarioen destino-osagarriaren zenbatekoa ezartzen duena) aldatzen duena. 668/1999 Errege Dekretuko aldaketak Justizia Administrazioaren arloko ordainketa aldakorraren araubidea eguneratu eta hobetzen du; eta arlo horretan eman zen 324/1998 Dekretua.

Con posterioridad al referido Decreto, ha entrado en vigor el Real Decreto 668/1999, de 23 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 1616/1989, de 29 de diciembre, por el que se establece la cuantía del complemento de destino de los funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia. Dicha modificación actualiza y perfecciona el régimen de la retribución variable en el ámbito de la Administración de Justicia, ámbito en el que se dictó el Decreto 324/1998.

Dekretu hura onartzeko arrazoiak eta Dekretuaren bidez lortu nahi ziren helburuak beren hartan dirautela deritzogu. Horrenbestez, beharrezko da hari eta Sailaren eta sindikatuen arteko hitzarmenei jarraipena emango dien beste dekretu bat egitea.

En este sentido, entendiendo que permanecen inalterables las causas que motivaron la aprobación del citado Decreto, así como los objetivos pretendidos con el mismo, se hace necesario la articulación de un nuevo Decreto que de continuidad a aquel y a los acuerdos suscritos entre el Departamento y las centrales sindicales.

1997ko uztailaren 30ean, garai hartan Justizi, Ekonomi, Lan eta Gizarte Segurantza Saila zenak eta CCOO, ELA/STV eta UGT sindikatuek hitzarmen bat izenpetu zuten justiziaren zerbitzu publikoa eraberritzeari buruz eta horrek Justizia Administrazioaren zerbitzura dagoen pertsonalaren lan-baldintzetan izango duen eraginari buruz. Hitzarmen hura martxoaren 31ko 63/1998 Dekretuaren bidez onartu zen.

El día 30 de julio de 1997, el entonces Departamento de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social y las centrales sindicales CC.OO., E.L.A./S.T.V., y U.G.T. suscribieron un Acuerdo, aprobado por el Decreto 63/1998, de 31 de marzo, sobre la modernización del servicio público de la justicia y su repercusión en las condiciones de trabajo del personal al servicio de la Administración de Justicia del País Vasco.

Estatuko Gobernuak eskumena izan nahizko errekurtso bat aurkeztu zuen Konstituzio Auzitegian, 63/1998 Dekretuaren aurka. Hori dela eta, hitzarmenaren ondorengo zati hauek etenda geratu ziren: II. tituluko 6. kapituluko (giza baliabideen plangintza eta garapena) lehenengo ataleko (plantilak eta lanpostuen zerrendak) 5. paragrafoa; eta III. tituluko 13. kapitulua (ordainketak). Hitzarmenaren gainerako edukiek indarrean jarraitu dute eta horiek iraun egiten dutela espreski adierazten da egintza honen bidez. Horiek aplikatzea, beraz, ukaezina da. Geroago, 1999ko urtarrilaren 26ko Autoaren bidez, dekretu horretako II. tituluko 6. kapituluko lehenengo ataleko 5. paragrafoaren etendura kentzea erabaki zen.

Como consecuencia del conflicto positivo de competencias presentado por el Gobierno del Estado ante el Tribunal Constitucional, contra el Decreto 63/1998 se suspendieron los apartados siguientes del Acuerdo: párrafo 5, de la Sección Primera [De las plantillas y relaciones de puestos de trabajo] del Capítulo 6 [Planificación y desarrollo de los recursos humanos] del Título II, y Capítulo 13 [Retribuciones] del Título III, permaneciendo vigentes el resto de los contenidos del meritado Acuerdo, que se declaran expresamente subsistentes en este acto, siendo su aplicación incuestionable. Posteriormente, por Auto de 26 de enero de 1999, se acordó levantar la suspensión del Apartado 5, de la Sección Primera, del Capítulo 6, del Título II, del aludido Decreto.

Azaldutakoagatik, Aginte Judizialaren Kontseilu Gorenari entzun eta ordezkaritza handieneko sindikatuekin negoziatuta, eta Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuaren proposamenari jarraituz, Jaurlaritzaren Kontseiluak 1999ko abenduaren 21ean eztabaidatu eta onartu ondoren, hau

En virtud de todo lo cual, oído el Consejo General del Poder Judicial y previa negociación con las centrales sindicales más representativas, y a propuesta del Consejero de Justicia, Trabajo y Seguridad Social, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 21 de diciembre de 1999,

XEDATU DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Ezartzen den osagarria.

Artículo 1.– Complemento que se establece.

1.1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak ordainketa osagarri aldakor bat aplikatuko du Justizia Administrazioan, Euskal Autonomia Erkidegoko organo edo zerbitzuetako ofizialen, laguntzaileen eta agenteen kidegoetako karrerako edo bitarteko funtzionarioentzat. 1616/1989 Errege Dekretuko (Justizia Administrazioko funtzionarioen destino-osagarriaren zenbatekoa ezartzen duena) bederatzigarren xedapen gehigarrian (apirilaren 23ko 668/1999 Errege Dekretuaren bidez emandako idazketari jarraituz) adierazitako programen esparruan ezartzen da osagarri hori.

1.1.– La Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco aplicará un complemento retributivo de carácter variable destinado a retribuir a los funcionarios de carrera o interinos de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes al servicio de la Administración de Justicia que presten sus servicios en órganos y servicios sitos en la Comunidad Autónoma. Dicho complemento se establece en el marco de los programas a que se refiere la disposición adicional novena del Real Decreto 1616/1989, de 29 de diciembre, por el que se establece la cuantía del complemento de destino de los funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, en la redacción dada por el Real Decreto 668/1999, de 23 de abril.

1.2.– Osagarri honengatik izendatutako zenbatekoek ez dute banakako eskubiderik sortuko geroko aldiei dagozkien balio-irabazietarako.

1.2.– En ningún caso las cuantías asignadas por este complemento, generarán ningún derecho individual respecto a valoraciones o apreciaciones correspondientes a periodos sucesivos.

1.3.– Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorretan ezarritako mugaren barruan, osagarri honek, modu alikuota batez, ondoko artikuluak aipatzen dituen faktore guztiak ordainduko ditu.

1.3.– Dentro del límite máximo establecido en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, este complemento retribuirá, de manera alícuota, cada uno de los factores a que se refiere el artículo siguiente.

2. artikulua.– Osagarriaren edukia.

Artículo 2.– Contenido del complemento.

2.1.– Osagarri hau helburu batzuen betetzea ordaintzeko izango da, zerbitzu publiko judizialaren kalitatea eta, bereziki, herritarrei erantzuteko denbora hobetzearren. Batez besteko jardueraren erreferente gisa, Aginte Judizialaren Kontseilu Gorenak egindako produktibitate-moduluei buruzko azterketak hartuko dira.

2.1.– Este complemento está destinado a retribuir el cumplimiento de una serie de objetivos tendentes a la mejora de la calidad del servicio público judicial, y, de manera especial, la mejora de los tiempos de respuesta al ciudadano, teniendo como referente de actividad promediada, los estudios sobre módulos de productividad elaborados por el Consejo General del Poder Judicial.

Hauek dira helburu horiek:

Dichos objetivos son:

a) Errendimendu handiagoa lortzea, lanlekuko beste funtzionario batzuen lanean lankidetzan arituz eta lana antolatzeko eskumena duten organoek ematen dituzten jarraibideak behar bezala betez, batez ere, jarraibideok zerbitzua etengabe hobetzearen eta Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak ematen dituen arrazionalizatze-neurrien eremuan ematen badira, edo Sail horrek ezarritako zerbitzu edo bulego erkide baten ezartze-protokoloa garatzeko ematen badira.

a) El especial rendimiento derivado de la colaboración en el trabajo de otros funcionarios del Centro de Trabajo y del eficiente cumplimiento de las instrucciones que le dirijan los órganos competentes en materia de organización del trabajo, especialmente cuando las mismas se dicten en el marco de la mejora continua en la prestación del servicio y de las medidas de racionalización que se dicten por el Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social, o en desarrollo del protocolo de implantación de un Servicio u oficina común implantado por dicho Departamento.

Ondorioz, aurrez sindikatuekin hitzartuta ematen diren lana antolatzeko jarraibideak, arrazionalizatze-neurriak edo zerbitzu edo bulego erkide bat ezartzeko neurriak, eta eman zaizkion eginkizunak betetzeko neurriak betetzen ez dituztenek ez dute osagarririk jasoko. Halaber, 1997ko uztailaren 30eko Hitzarmenari erantsitako zerbitzu-zerrenda behar bezala betetzen ez dutenek ere ez dute jasoko.

En consecuencia, en ningún caso se percibirá por aquellas personas respecto de las que se compruebe la falta de seguimiento de las instrucciones en materia de organización del trabajo, medidas de racionalización, o para la implantación de un servicio u oficina común y el cumplimiento de las funciones que le hayan sido atribuidas, previamente negociadas con las centrales sindicales, así como el deficitario cumplimiento de la carta de servicios incorporada al Acuerdo de 30 de julio de 1997.

b) Funtzionarioak bere lanarekiko interesa izan dezala, bai euskara ikasteari dagokionez —euskalduntzearen alorrean indarrean diren plan eta xedapenen barruan—, bai Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak, oro har edo informatikaren alorrean, deitzen dituen prestakuntza-jardueretan parte hartzeari dagokionez.

b) El interés con que el funcionario desempeña su trabajo, plasmado en el aprendizaje del euskera, en el marco de las disposiciones y planes vigentes en materia de euskaldunización y en la participación en las actividades de formación que convoque el Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social, tanto en el ámbito general como en materia informática.

Esandakoagatik, aipatu prestakuntza-jardueretan behar den moduko aprobetxamendua egiaztatzen ez dutenek ez dute osagarririk jasoko, batez ere jardueretara joateko lanetik zati batez edo erabat liberatzea onartu zaionean.

En atención a lo señalado, no se percibirá el complemento por aquellos que no acrediten el debido aprovechamiento en las citadas actividades de formación, en especial cuando haya sido concedida una liberación total o parcial del trabajo para la asistencia a las mismas.

c) Araudi prozesala betetzeaz gain, funtzionarioak bere lanarekiko interesa izan dezala, organo judizialeko arduradunek nahiz Justizia Sailak edo aginte judizialeko gobernu-organoek ematen dizkioten jarraibideak betez informatika-baliabideak erabiltzeari dagokionez. Hauek ere egin beharko ditu: informatika-estatistikak prestatzen lagundu, sisteman datu guztiak sartu ondoren; gaien egoera prozesala eta horien informatika-egoera bat datozen egiaztatu; aurkeztutako idazkiak berehala informatikaz erregistratu; erabaki judizialetan, alderdien identifikazio-datu guztiak bete; izapidetze-eskemei segimendua egin; horiei erantsitako prozesu-faseak bete; informatika-ereduak erabili; jakinarazpenak kontrolatu; informatika-sistemak eskatutako identifikazio-datuak eta parte hartzaileak egoki erregistratu eta epaiketa egunen agenda erabili.

c) El interés con que el funcionario desempeña su trabajo, plasmado en el uso de las herramientas informáticas de acuerdo con las instrucciones que se impartan, tanto por los responsables del órgano judicial como por el Departamento de Justicia u órganos de Gobierno del Poder Judicial, más allá del cumplimiento de la normativa procesal. Incluyendo la colaboración en la confección de estadísticas informáticas previa inclusión de todos los datos en el sistema, la comprobación de la identidad entre el estado procesal de los asuntos y el estado informático de los mismos, procediendo al registro informático inmediato de los escritos presentados, cumplimentando todos los datos identificativos de las partes en las resoluciones judiciales, efectuando el seguimiento de los esquemas de tramitación y completando las fases procesales incorporadas a los mismos, utilizando los modelos informáticos, controlando las notificaciones, registrando adecuadamente los intervinientes y los datos de identificación requeridos por el sistema informático y utilizando la agenda de señalamientos.

Era berean, arreta berezia eskainiko zaio amaitutako espedienteei berehala informatikaz baja emateko izapideak egiteari, eta aktibo ez dauden kausak edo aldizkako jarduerak behin-behinekoz artxibatzeari, bai eta jendeari arreta eskaintzeko lanetan kontsulta informatikoa erabiltzeari.

Asimismo, se prestaría especial atención a la tramitación de la baja informática inmediata de los expedientes finalizados y el archivo provisional de las causas inactivas o de actividad periódica, así como a la utilización de la consulta informática en las funciones de atención al público.

Beraz, idatz-zati honetan adierazitako aurreikuspenak betetzeko jarraibideak betetzen ez direnean, ez da osagarri hori jasoko.

Por tanto, no se percibirá dicho complemento cuando no se realice el seguimiento de las instrucciones impartidas para el cumplimiento de las previsiones señaladas en éste apartado.

d) Aparteko lana egitea, metatutako espedienteen kopurua murrizteko, alardeak egiteko, edo espedienteen eguneratze informatikoa egiteko; betiere, honako jarraibideak betez: Gobernu salaren prebentzioen bidez emandakoak, Aginte Judizialaren Kontseilu Goreneko eta Auzitegi Nagusiko Ikuskaritzaren gomendioen bidez emandakoak, eta Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak berak edo organo judizialeko edo zerbitzuko arduradunek emandakoak.

d) La actividad extraordinaria desarrollada con motivo de circunstancias como la reducción del número de expedientes acumulados, la elaboración de alardes, o la actualización informática de los expedientes en cumplimiento de las instrucciones impartidas mediante prevenciones de la sala de Gobierno, recomendaciones de la Inspección del Consejo General del Poder Judicial y Tribunal Superior de Justicia y del propio Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social o los responsables del órgano judicial o servicio.

Aipatu osagarria ez da jasoko, baldin organo judizialaren titularraren edo idazkariaren hileroko egiaztagiriak, edo Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko organo eskumendunak, egiaztatzen badu funtzionarioak ez duela edo funtzionarioek ez dutela laguntzarik eman aipatutako helburuak lortzearren.

No se percibirá el complemento señalado cuando por certificación mensual de titular del órgano judicial o Secretario, o por el órgano competente de la Administración General del País Vasco se acredite que el funcionario o funcionarios no han colaborado en la consecución de los fines descritos.

e) Funtzionarioak antolatzen diren hobekuntza-taldeetan eta euskara sustatzeko edo Administrazioa hobetzeko esperientzietan parte har dezala destinatuta dagoen herrian. Eta, halaber, nahiz gaztelaniaz, nahiz (dakiten funtzionarioek) euskaraz jendea artatzean, zerbitzu egokia eman dezatela.

e) La participación de los funcionarios en los grupos de mejora que se constituyan y en las experiencias de fomento del euskera o de mejora en la administración que se lleven a cabo en la localidad en que esté destinado, así como una adecuada prestación en la atención al público, tanto en castellano, como en euskera por aquellos funcionarios con conocimiento del mismo.

Horregatik, sinatu osagarria ez da jasoko, baldin organo judizialaren titularraren edo idazkariaren hileroko egiaztagiriak edo Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko organo eskumendunak egiaztatzen badu bertako funtzionarioak ez duela parte hartu esperientzia edo hobekuntza-talde horietan, edo adierazitako baldintzei jarraituz ez zaiola jendeari behar bezalako arreta eskaini.

Por ello, no se percibirá dicho complemento, cuando por certificación mensual del titular del órgano judicial o Secretario, o por el órgano competente de la Administración General del País Vasco se compruebe la falta de participación en dichas experiencias o grupos de mejora, o la deficiente atención al público en los términos expresados.

2.2. - Dekretu honetan araututako osagarriaren zenbatekoa hilero jasoko dute horretarako eskubidea duten funtzionarioek.

2.2.– El importe del complemento regulado en este Decreto será percibido mensualmente por los funcionarios que tuviesen derecho a ello.

3. artikulua.– Osagarria jasotzeko eskubidea ez duten langileak.

Artículo 3.– Personal sin derecho a percibo del complemento.

Aurreko artikuluan adierazitakoa gorabehera, ondorengo langile hauek ez dute osagarririk jasoko, ez osoki ez zati batez, ez betetzeak irauten duen hilabetean nahiz hilabeteetan:

Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, en ningún caso podrá devengarse ni total ni parcialmente el complemento, durante el mes o meses de que se trate o se mantenga el incumplimiento, respecto del personal incurso en las siguientes circunstancias:

1) Lanpostuari dagozkion betebeharrak eta lanaldiari buruzko araudia bete gabe uzten dituztenek (justifikatu gabe), edo ezarritako kontrolbideei men egiten ez diotenek, edo fitxatzeko ordutegia edo mekanismoak betetzean iruzur egiten dutenek. Gainera, nominan dagokion deskontua egingo zaie eta diziplina-erantzukizuna izan dezakete.

1) El incumplimiento injustificado de las obligaciones inherentes al puesto de trabajo y de la normativa sobre jornada de trabajo o la no sujeción a los medios de control establecidos o el fraude en el cumplimiento horario o en los mecanismos de fichaje, sin perjuicio del correspondiente descuento en nómina y de la responsabilidad disciplinaria que, en su caso, pudieran concurrir.

2) Laneko bajagatik edo antzeko beste gorabeherengatik, sei hilabetez (jarraian edo urtebeteko epean metatuta) jardunean ez daudenek, jardun gabe dirauten epeagatik.

2) La no permanencia en activo, bien por baja laboral u otras circunstancias análogas durante el plazo de más de 6 meses de forma continuada o acumulada en el plazo de un año, y por el tiempo que dure esa inactividad.

3) Dagokion kidegoari arauz esleitutako egitekoak edo Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak emandako ebazpenetan jasotako egitekoak justifikatu gabe betetzen ez dituztenek.

3) El incumplimiento injustificado de las funciones atribuidas reglamentariamente al cuerpo de que se trate o las funciones contenidas en las resoluciones dictadas por el Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco.

4) Hutsegite larri edo oso larriagatiko zigorra dutenek, birgaitzea lortu artean, baldin egindako hutsegitearen izaeragatik era objektiboan ondoriozta badaiteke dekretu honetan ezarritako helburuak ez betetzea gertatu dela. Diziplina-espediente baten ondorioz behin-behineko etenaldia duten funtzionarioek ere ez dute jasoko.

4) La sanción por falta grave o muy grave, cuando de la naturaleza de la infracción cometida pueda objetivamente inferirse que se ha producido un incumplimiento de los objetivos establecidos en el presente Decreto, hasta tanto el funcionario obtenga la rehabilitación, así como la suspensión provisional del funcionario derivada de expediente disciplinario.

4. artikulua.– Osagarria sortzeko baldintzak.

Artículo 4.– Condiciones del devengo del complemento.

Osagarria hilero sortuko da, eta hori jasotzeko eskubidea aitortzen den unean berehala ordainduko da, organo judizialeko titularrak edo idazkariak hileroko egiaztagiria eman ondoren, edo Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saileko organo aginpidedunak nahikotzat jotzen dituen egiaztatze-mekanismoak betetzeko egiaztapenak egin ondoren.

El devengo del complemento será mensual, abonándose de forma inmediata en el momento en que se reconozca la procedencia del derecho al mismo, previa certificación mensual del titular del órgano judicial o Secretario o de las comprobaciones que se lleven a cabo en ejecución de los mecanismos de verificación que el órgano competente del Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social estime como suficientes.

5. artikulua.– Osagarriaren zenbatekoak aitortzeko eta zehazteko organo eskumenduna.

Artículo 5.– Organo competente para el reconocimiento y concreción de las cuantías del complemento.

Justizia Sailburuordetzako Giza Baliabideak Antolatzeko Zuzendaritzari dagokio I. eranskinean ezarritako tarteei jarraituz zenbatekoak banaka zehaztea, eta hori jasotzeko eskubidea duten funtzionarioak zehaztea, dekretu honetan ezarritako irizpideak zenbateraino bete diren neurtuta.

Corresponderá a la Dirección de Ordenación de Recursos Humanos de la Viceconsejería de Justicia la concreción individual de las cuantías de conformidad con los intervalos fijados en el Anexo I, así como, de los funcionarios que tengan derecho a su percepción, en función del grado de cumplimento de los criterios que se establecen en el presente Decreto.

Horretarako, Giza Baliabideak Antolatzeko Zuzendaritzak egokitzat jotzen dituen txostenak bilduko ditu eta osagarriaren ordainketa eteteko ahalmena izango du, 2. eta 3. artikuluetan ezarritakoaren arabera.

Al tal efecto, la Dirección de Ordenación de Recursos Humanos recabará los informes que considere oportunos, y tendrá la facultad de suspender el pago del complemento en los términos establecidos en los artículos 2 y 3.

XEDAPEN GEHIGARRIA

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Dekretu honetan ezarritako osagarriaren ziurtapena aplikatu eta eteteko, Estatuko Administrazioarekiko lankidetza-tresna egokiak onartuko dira.

Se adoptarán los instrumentos oportunos de colaboración con la Administración del Estado para la aplicación y la suspensión de la acreditación del complemento establecido en el presente Decreto.

XEDAPEN IRAGANKORRA

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Bakarra.– Osagarri hau ezin da metatu eta ez da bateragarria antzeko ezaugarriak dituen beste batekin. Beraz, administrazioak ez du osagarria jasotzeko eskubidea aitortuko baldin eta Justizia Administrazioko funtzionarioen ordainketa-egitura aldatzen bada beste kontzeptu bat —Estatukoa nahiz autonomia erkidegokoa— ezartzeagatik, edo 63/1998 Dekretuak indarra hartzen badu berriro. Kasu horretan, adierazitako osagarrietatik bategatik baino ez jasotzeko moduan erregularizatuko dira atzerapenak.

Unica.– Como quiera que este complemento se trata de un complemento no acumulable ni compatible con otros de análogas características, la Administración no efectuará el reconocimiento del mismo desde el momento en que se produzca una alteración de la estructura retributiva de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, por la implantación de un nuevo concepto, bien estatal o autonómico, o si recuperase su vigencia el Decreto 63/1998, procediéndose a regularizar los atrasos de forma que únicamente pueda percibirse por uno de los complementos señalados.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.– Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuari ahalmena ematen zaio dekretu hau garatzeko eta gauzatzeko beharrezko diren xedapenak emateko.

Primera.– Se autoriza al Consejero de Justicia, Trabajo y Seguridad Social para adoptar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución del presente Decreto.

Bigarrena.– Indarraldia.

Segunda.– Vigencia.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko da indarrean, eta ekonomia-ondorioak hamabi hilabete naturaletan izango ditu, 1999ko azaroaren 1etik hasita.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, surtiendo efectos económicos durante doce meses naturales en los que será devengado el complemento, contado a partir del día 1 de noviembre de 1999.

Vitoria-Gasteizen, 1999ko abenduaren 21ean.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 21 de diciembre de 1999.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburua,

El Consejero de Justicia, Trabajo y Seguridad Social,

SABIN INTXAURRAGA MENDIBIL.

SABIN INTXAURRAGA MENDIBIL.

I. ERANSKINA
ANEXO I

KIDEGOA TARTEA

CUERPO INTERVALO

OFIZIALAK 6,8775 ETA 9,6187 PUNTU BITARTE

OFICIALES DE 6,8775 A 9,6187 PUNTOS

LAGUNTZAILEAK 9,9235 ETA 13,9897 PUNTU BITARTE

AUXILIARES DE 9,9235 A 13,9897 PUNTOS

AGENTEAK 10,4308 ETA 14,4969 PUNTU BITARTE

AGENTES DE 10,4308 A 14,4969 PUNTOS

OHARRA: DEKRETU HONETAN JASOTAKO HELBURU GUZTIAK BETETZEN DIRELA EMANDA KALKULATU DIRA TARTEAK.

NOTA: INTERVALOS CALCULADOS CONSIDERANDO EL CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS OBJETIVOS MARCADOS EN EL PRESENTE DECRETO.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común