Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

225. zk., 1999ko azaroaren 24a, asteazkena

N.º 225, miércoles 24 de noviembre de 1999


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Arbitraje Batzordea
Comisión Arbitral
5010
5010

1/1999 EBAZPENA, urriaren 26koa, Ebazpen Batzordearena, maiatzaren 6an emandako 101/1997 Dekretua dela-eta Bizkaiko Foru aldundiak sustatutako eskumen gatazka positiboari buruzkoa. Dekretu horrek aldatu egiten du nekazaritzako politika komunak Euskal Autonomia Erkidegoan eragindako gastuen erakunde ordaintzailea eratu eta bere antolaketa eta jardunbidea ezartzen duen Dekretua.

RESOLUCIÓN 1/1999 de 26 de octubre, de la Comisión Arbitral, en relación con el conflicto positivo de competencia promovido por la Diputación Foral de Bizkaia, en relación con el Decreto 101/1997, de 6 de mayo, por el que se modifica el Decreto por el que se constituye el organismo pagador de los gastos correspondientes a la política agraria común.

M.ª Lourdes Ronda Arauzok, Ebazpen Batzordeko idazkari naizen honek, zera adierazten dut, 1997ko maiatzaren 6an emandako Dekretua dela-eta Bizkaiko Foru Aldundiak Eusko Jaurlaritzaren aurka sustatutako eskumen gatazka positiboan, jarraian hitzez hitz transkribitzen den ebazpena eman dela, eta horren fede ematen dut:

M.ª Lourdes Ronda Arauzo, Secretaria de la Comisión Arbitral doy fe y testimonio que en el conflicto positivo de competencia promovido por la Excma. Diputación Foral de Bizkaia frente al Gobierno Vasco respecto al Decreto de fecha 6.5.97, se ha dictado resolución del siguiente tenor literal:

"1999ko otsailaren 25ean Bilbon egindako osoko bilkuran, Ebazpen Batzordeak 1/1999 ebazpena hartu zuen, lehendakari Manuel M.ª Zorrilla Ruiz jauna zela, eta bokalak Iñaki Lasagabaster Herrarte, Mario Fernández Pelaz, Edorta Cobreros Mendazona, Juan Ramón Guevara Satela, José Gabriel Mariscal Serrano eta Coro Cillán y García de Iturrospe jaun-andreak.

"En la Villa de Bilbao, a 25 de febrero de 1999, el Pleno de la Comisión Arbitral, formado por el Sr. Presidente D. Manuel M.ª Zorrilla Ruiz y los Vocales D. Iñaki Lasagabaster Herrarte, D. Mario Fernández Pelaz, D. Edorta Cobreros Mendazona, D. Juan Ramón Guevara Saleta, D. José Gabriel Mariscal Serrano y Dña. Coro Cillán y García de Iturrospe, ha dictado la siguiente Resolución n.º 1/1999.

1997ko maiatzaren 6an emandako Dekretua dela-eta Bizkaiko Foru Aldundiak Eusko Jaurlaritzaren aurka sustatutako eskumen gatazka positiboan, Manuel M.ª Zorrilla Ruiz lehendakari jauna izan da txostengilea, eta berak adierazi du Batzordearen osokoaren iritzia. Esan bezala, dekretu horrek aldatu egiten du nekazaritzako politika komunak Euskal Autonomia Erkidegoan eragindako gastuen erakunde ordaintzailea eratu eta bere antolaketa eta jardunbidea ezartzen duen Dekretua.

En el conflicto positivo de competencia, entablado por la Diputación Foral de Bizkaia frente al Gobierno Vasco respecto del Decreto de 6 de mayo de 1997, modificativo del Decreto que constituye el organismo pagador de los gastos correspondientes a política agraria común, ha sido Ponente el Sr. Presidente D. Manuel M.ª Zorrilla Ruiz, quien expresa el parecer del Pleno de la Comisión.

AURREKARIAK
ANTECEDENTES DE HECHO

1.– Bizkaiko Foru Aldundiak Eusko Jaurlaritzaren aurka sustatutako eskumen gatazka positibo hau Batzordearen osokoari jakinarazi zitzaion, Prozedura Bilkurak 1997ko abenduaren 15ean hartutako erabakiari jarraituz. Izan ere, litekeena da gatazkari buruzko behin betiko ebazpenak eragina izatea Arabako eta Gipuzkoako foru aldundietan.

1.– El presente conflicto positivo de competencia, promovido por la Diputación Foral de Bizkaia frente al Gobierno Vasco, fue avocado al conocimiento del Pleno de la Comisión en virtud del Acuerdo de la Reunión de Enjuiciamiento de la misma de 15 de diciembre de 1997, ante la posibilidad de que la resolución definitiva de la controversia pendiente afectase a las Diputaciones Forales de Álava y Gipuzkoa.

2.– Zuzeneko interesa zutenek eskatuta, gatazkaren izapideak eten ziren, eta Bizkaiko Foru Aldundiak prozedura amaitutzat emateko eskatu zuen 1998ko abenduaren 4an, Eusko Jaurlaritzak eta Bizkaiko Foru Aldundiak osatutako bitariko batzordeak adostasuna iritsi zuelako.

2.– Suspendida la tramitación del conflicto a petición de los directamente interesados, la Diputación Foral de Bizkaia solicitó, el 4 de diciembre de 1998, que, al haberse conseguido un acuerdo en el seno de la Comisión Mixta Gobierno-Diputación Foral de Bizkaia, se diese por terminado el procedimiento.

3.– Batzordearen osokoak 1999ko urtarrilaren 22an eztabaidatu zuen puntu hori.

3.– La deliberación del Pleno de la Comisión sobre ese punto, ha tenido lugar el 22 de enero de 1999.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ZUZENBIDEKO OINARRIAK

Único.– Toda vez que el escrito que postula la terminación del procedimiento, alega que la parte requerida ha accedido a las pretensiones determinantes del presente conflicto positivo de competencia, relativo a la gestión de ayudas directas existentes en cada momento y financiadas íntegramente con cargo al FEOGA-Garantía, procede declarar constitutivamente, sin más trámite, la producción del efecto jurídico previsto en el art. 36.2 de la Ley por la que se regula la Comisión Arbitral.

Bakarra.– Prozedura amaitzeko eskatzen duen idazkiak zera dio, alderdi errekerituak onartu egin dituela eskumen gatazka positiboa sortu duten eskakizunak, NBBEF-Bermearen kargura finantzatutako unean uneko zuzeneko dirulaguntzen kudeaketari buruzkoak. Hortaz, Ebazpen Batzordea arautzen duen Legearen 36.2 artikuluan aipatzen den ondorio juridikoa sortu dela aitortu behar da, beste izapiderik gabe.

Visto el resto de las normas aplicables al caso debatido

Eztabaidatutako kasuari aplika dakizkiokeen gainontzeko arauak ikusita,

El Pleno de la Comisión Arbitral

RESUELVE:

Ebazpen Batzordeak hauxe

Que, accediendo a la petición formulada pro la representación y defensa de la Diputación Foral de Bizkaia, debía acordar y acordaba la terminación del procedimiento a que ha dado lugar el planteamiento del presente conflicto positivo de competencia.

EBATZI DU:

Bizkaiko Foru Aldundiaren ordezkari eta defentsariak egindako eskaria onartzea eta eskumen gatazka positibo honek eragin duen prozedura amaitutzat jotzea.

Así por esta nuestra resolución, que se notificará a los interesados y se publicará en forma legal, lo pronunciamos mandamos y firmamos".

Ebazpen honen bitartez adierazi, agindu eta sinatzen dugu hori. Ebazpena interesdunei jakinaraziko zaie, eta legezko eran argitaratuko da".

Lo preinserto concuerda bien y fielmente con su original, al que en todo caso me remito, y para que surta los efectos oportunos expido el presente en la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a veintiséis de octubre de mil novecientos noventa y nueve.

Jatorrizkoa jatorrizko, goian adierazitakoa bat dator horrekin, eta dagozkion ondorioak izan ditzan ematen dut hau, Vitoria-Gasteizen, mila bederatziehun eta laurogeita hemeretziko urriaren hogeita seian.

LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN ARBITRAL.

EBAZPEN BATZORDEKO IDAZKARIA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común