Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

203. zk., 1999ko urriaren 22a, ostirala

N.º 203, viernes 22 de octubre de 1999


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

Indargabetutako xedapena


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Disposición Derogada

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Kultura Saila
Cultura
4428
4428

342/1999 DEKRETUA, 1999ko urriaren 5ekoa, Kalifikatutako Kultura Ondasunen Erroldari eta Euskal Kultura Ondarearen Inbentario Nagusiari buruzkoa.

DECRETO 342/1999, de 5 de octubre, del Registro de Bienes Culturales Calificados y del Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco.

Euskal Kultura Ondareari buruzkoa den uztailaren 3ko 7/1990 Legearen bidez, Kalifikatutako Kultura Ondasunen Errolda eta Euskal Kultura Ondarearen Inbentario Nagusia sortzen dira. Hauetan inskribatu beharko dira, hurrenez hurren, kalifikatutako kultura ondasunak eta, azken hauek adina garrantzia eta balioa eduki ez arren, euskal kultura ondarea osatzen duten elementuak.

Mediante la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco, se crean el Registro de Bienes Culturales Calificados y el Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco, en los que deberán inscribirse respectivamente, los bienes culturales calificados y los bienes que sin gozar de la relevancia y valor de éstos, constituyen elementos integrantes del patrimonio cultural vasco.

Kalifikatutako ondasunei eta inbentariatutakoei egozten zaien kultura-balioaren aldetiko mailaketa desberdinak bi lanabes berezituetan (Errolda eta Inbentarioan) sailkatzen ditu batzuk nahiz besteak, antzeko funtzionamendu-logikarekin, nahiz eta berau berezkoa eta berezitua izan. Dekretu honen bitartez bakoitzaren antolamendu-era eta funtzionamendua xedatzen dira.

La diferente graduación del valor cultural atribuido a los bienes calificados y a los inventariados, agrupa a unos y a otros en dos instrumentos diferenciados (Registro e Inventario) con una lógica de funcionamiento similar aunque propia y diferenciada. A través de este Decreto se establece el régimen de organización y funcionamiento de cada uno de ellos.

Lanabes hauen funtsezko zeregina ondasunok babestea denez, materialen idazpenak modu errazean gauzatu behar dira (alferrikako eskakizun burokratikoak alde batera utzita), baina zehatz jakinez nolakoak diren eta zenbaterainoko frogagarritasuna duten. Aldi berean, titularren eskubideek nahiz erasanak (irudian, intimitatean...) jasan ditzaketen pertsonen eskubideek bi arloren arteko oreka gordetzea eskatzen dute: batetik artxibo eta errolda publikoetara sarbidea izateko eskubidea dugu, eta bestetik intimitatearen babeserako eta ezkutuko informazio-alor guztietarako datuen oharpenak egiteko premia.

El esencial cometido de protección exige que los asientos que se produzcan sean materializados con sencillez (huyendo de exigencias burocráticas estériles) pero con riguroso conocimiento de su realidad y fehaciencia. A su vez, los derechos de los titulares y afectados (a su imagen, intimidad...) exigen equilibrar el universal derecho a acceso a los archivos y registros públicos, con la anotación de los datos imprescindibles para el cumplimiento de los fines de protección, y todos aquellos campos de información reservados.

Kalifikatutako Kultura Ondasunen Erroldaren eta Euskal Kultura Ondarearen Inbentario Nagusiaren antolaketa eta funtzionamenduari buruzko arautegia era honetan osotuko da: xedapen iragankor bakarrarekin, Dekretu hau indarrean sartu aurretik egindako inskripzioak beronek dakartzan xedapenetara egokituko dituena; eta azken xedapenekin, zeinak ondorengoak ekarriko dituzten: Dekretu hau garatzeko beharrezkoa den Kultura Sailari emandako ahalordetza, eta Dekretua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean sartzen dela indarrean.

La normativa relativa a la organización y funcionamiento del Registro de Bienes Culturales Calificados y del Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco se completa con la disposición transitoria única relativa a la adaptación a las disposiciones del presente Decreto de las inscripciones realizadas con anterioridad a su entrada en vigor, así como con las disposiciones finales en las que se contiene el apoderamiento al Departamento de Cultura para el necesario desarrollo de este Decreto y la explícita declaración de entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Euskal Kultura Ondareari buruzkoa den uztailaren 3ko 7/1990 Legean datorren Kalifikatutako Kultura Ondasunen Erroldaren eta Euskal Kultura Ondarearen Inbentario Nagusiaren antolaketa eta funtzionamenduaren arautegi-garapenaren aurreikuspena Dekretu honen bitartez bideratzen da, aipaturiko Legearen Azken Xedapenetatik Lehenengoan, bigarren paragrafoan datorrenaren arabera, zeinak Lege hori betearazteko behar diren arautegi-xedapenak emateko baimena eskuratzen baitio Eusko Jaurlaritzari.

La previsión de desarrollo reglamentario de las condiciones de organización y funcionamiento del Registro de Bienes Culturales Calificados y del Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco, contenida en la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco, se lleva a efecto a través del presente Decreto, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final Primera, párrafo segundo de la citada Ley, que autoriza al Gobierno Vasco a dictar las disposiciones reglamentarias precisas para su cumplimiento.

Horren ondorioz, Kultura sailburuaren proposamenez eta Gobernu Batzordeak 1999ko urriaren 5ean egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren,

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Cultura, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno Vasco, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 5 de octubre de 1999,

XEDATU DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN NAGUSIAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Helburua.

Artículo 1.– Objeto.

Dekretu honen helburua honako hau da: Kalifikatutako Kultura Ondasunen Erroldaren eta Euskal Kultura Ondarearen Inbentario Nagusiaren antolaketa eta funtzionamendua arautzea.

El presente Decreto tiene por objeto la regulación de la organización y funcionamiento del Registro de Bienes Culturales Calificados y del Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco.

2. artikulua.– Ezarpen-esparrua.

Artículo 2.– Ámbito de aplicación.

1.– Kalifikatutako Kultura Ondasunen Erroldan kalifikatutako kultura ondasuntzat jotako ondasun guztiak inskribatuko dira, kalifikatutako kultura ondasuntzat jotzeko espedienteari hasiera emanda duten ondasun guztiak ere prebentzioz inskribatu behar direlarik.

1.– En el Registro de Bienes Culturales Calificados se inscribirán todos los bienes declarados como bienes culturales calificados, debiendo anotarse preventivamente todos aquellos bienes afectados por la incoación de un expediente de declaración de bien cultural calificado.

2.– Kalifikatutako kultura ondasunen garrantzirik edo baliorik izan ez arren, euskal kultura ondarea osatzen duten ondasun guztiak Euskal Kultura Ondarearen Inbentario Nagusian inskribatuko dira, Inbentarioan inskribatzeko espedienteari hasiera emanda duten ondasun guztiak ere prebentzioz inskribatu behar direlarik.

2.– Todos aquellos bienes integrantes del patrimonio cultural vasco, que no gocen de la relevancia o posean el valor de los bienes culturales calificados serán inscritos en el Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco, debiendo anotarse preventivamente todos aquellos bienes afectados por la incoación del expediente de inscripción en el Inventario.

3. artikulua.– Kultura aldetiko interesa duten ondasunen titularren jakinarazpena.

Artículo 3.– Comunicación de los titulares de bienes de interés cultural.

Kalifikatutako edo inbentariatutako ondasunen titularrek Kalifikatutako Kultura Ondasunen Erroldari edo Euskal Kultura Ondarearen Inbentario Nagusiari, dagokionaren arabera, honako hauek jakinarazi beharko dizkiete: ondasun horiekin zerikusia duten egintza, negozio juridiko eta administrazio-ebazpen guztiak nahiz inskribaketan dauden datuek izan dezaketen edozein aldaketa.

Los titulares de bienes calificados e inventariados deberán comunicar al Registro de Bienes Culturales Calificados o al Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco, según corresponda, todos los actos, negocios jurídicos y resoluciones administrativas que recaigan sobre los mismos y toda alteración que se produzca de los datos contenidos en la inscripción.

4. artikulua.– Euskadiko Ondarea osatzen duten Ondasun eta Eskubideen Inbentarioaren prestaketan lankidetza.

Artículo 4.– Colaboración en la confección del Inventario General de los Bienes y Derechos que constituyen el Patrimonio de Euskadi.

Euskal Kultura Ondarearen Kalifikatutako Kultura Ondasunen Erroldan edo Euskal Kultura Ondarearen Inbentario Nagusian inskribaturiko kultura ondasunen zerrenda urtero jakinaraziko zaio Eusko Jaurlaritzako Ondarearen Zuzendaritzari, Euskal Autonomia Erkidegoaren titulartasunpean dauden ondasunak Euskadiko Ondarea osatzen duten Ondasun eta Eskubideen Inbentario Nagusian inskribatzea berma dadin.

Anualmente se comunicará a la Dirección de Patrimonio del Gobierno Vasco la relación de bienes culturales inscritos en el Registro de Bienes Culturales Calificados y en el Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco, a fin de garantizar la inscripción en el Inventario General de los Bienes y Derechos que constituyen el Patrimonio de Euskadi de aquellos bienes cuya titularidad ostente la Comunidad Autónoma del País Vasco.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
KALIFIKATUTAKO KULTURA ONDASUNEN ERROLDA
EL REGISTRO DE BIENES CULTURALES CALIFICADOS

5. artikulua.– Kalifikatutako Kultura Ondasunen inskripzio eta oharpenak.

Artículo 5.– Inscripciones y anotaciones en el Registro de Bienes Culturales Calificados.

1.– Kalifikatutako kultura ondasunak, Gobernu-batzordearen eskariz eta kalifikazioa onartu ondoren, ofizioz inskribatuko dira "Kalifikatutako Kultura Ondasunen Erroldan", hartara egoki gorde eta ezagutarazi daitezen.

1.– Los bienes culturales calificados serán inscritos de oficio en el "Registro de Bienes Culturales Calificados" a los efectos de su adecuada conservación y conocimiento general, a instancia del Consejo de gobierno, una vez aprobada su calificación.

2.– "Kalifikatutako Kultura Ondasunen Erroldan" berauekin zerikusia duten egintza eta negozio juridiko guztiak nahiz administrazio-ebazpenak idatziko dira.

2.– Se anotarán en el "Registro de Bienes Culturales Calificados" todos los actos y negocios jurídicos, así como las resoluciones administrativas, que sobre los mismos recaigan.

3.– Halaber, Kalifikatutako Kultura Ondasunen Erroldan idatziko dira kalifikatutako kultura ondasuntzat jotzeko espedienteari hasiera emanda duten ondasun guztiak.

3.– Asimismo, se anotarán en el Registro de Bienes Culturales Calificados los bienes afectados por la incoación de un expediente de declaración de bienes culturales calificados.

4.– Kalifikatutako eta behar bezala inskribatutako ondasunen jabeek jabetasun hori adierazita uzteko eskubidea izango dute, ondasunetan beretan nahiz berauei buruz ager daitezkeen dibulgazio-dokumentuetan.

4.– Los propietarios de los bienes calificados y debidamente inscritos, tendrán derecho a la indicación de tal circunstancia, sobre los mismos o sobre los documentos divulgativos que pudieran editar al respecto.

6. artikulua.– Kalifikatutako Kultura Ondasunen Erroldaren egiturak dituen atalak.

Artículo 6.– Secciones en que se estructura el Registro de Bienes Culturales Calificados.

Kalifikatutako Kultura Ondasunen Errolda, gutxienez, ondorengo ataletan antolatuko da:

El Registro de Bienes Culturales Calificados se organizará, como mínimo, en las siguientes secciones:

– Ondasun higiezinen atala.

– De los bienes inmuebles.

– Ondasun higigarrien atala.

– De los bienes muebles.

7. artikulua.– Inskripzioaren edukia.

Artículo 7.– Contenido de la inscripción.

1.– Kalifikatutako kultura ondasunen inskripzioak, gutxienez, honako hauek eduki beharko ditu:

1.– La inscripción de los bienes culturales calificados deberá contener, como mínimo, los siguientes extremos:

a) Izena eta Identifikazio-kodea.

a) Denominación y Código de Identificación.

b) Ondasunaren Deskribapen garbi eta laburra, berau azkar eta erraz ezagutzeko moduko testu eta irudiekin; ondasun higiezinei dagokienez, gainera, berauek egoki kokatu eta lekutzeko datuen zehaztapena.

b) Descripción clara y concisa del bien con los datos textuales y gráficos suficientes en orden a su rápida y fácil identificación, y respecto a los bienes inmuebles concreción además, de datos para su adecuada delimitación y localización.

c) Kalifikatutako kultura-ondasun gisa deklaratu den eguna eta dagokien aldizkari ofizialetan agertu denekoa, Monumentu-multzoa, Kultura-gunea edota adierazpen bakuna den espreski zehaztuz. Ondasun higigarriak baldin badira, espreski adieraziko da eraikuntzaren batetik bereizgarriak diren ala ez, eraikuntzaren identifikazio eta kokapenari buruzko datuak eskainiz.

c) Fechas de declaración como bien cultural calificado, y de publicación de la resolución en los boletines oficiales correspondientes, con expresa indicación de si se trata de un Conjunto Monumental, de un Espacio Cultural o de una declaración singularizada. En el supuesto de los bienes muebles, se indicará expresamente si son reconocidos o no como inseparables de un inmueble respecto del que se señalarán los datos de identificación y localización.

d) Jabeen nortasun-datuak eta bizilekua, eta hala badagokio, ondasunekiko edozein eskubide errealen edukitzaile eta titularrena, hartarako dituzten tituluak adieraziz.

d) Filiación y domicilio de sus propietarios, y en su caso, de poseedores y titulares de cualesquiera derechos reales sobre los mismos, con indicación de los títulos con que los ostentan.

e) Ondasun higiezinak baldin badira, Jabetza-erregistroko datuak (Finka, Orria, Liburua eta Udalerria) eta Erregistro horri jakinarazitako eguna; Euskal Kultura Ondareari buruzko 7/1990 Legearen 11.5 artikuluan aurreikusten diren ondorioetarako.

e) En caso de los bienes inmuebles, datos del Registro de Propiedad (Finca, Folio, Libro y Municipio) y fecha de notificación al mismo a los efectos prevenidos en el artículo 11.5 de la Ley 7/1990 de Patrimonio Cultural Vasco.

f) Adierazpeneko administrazio-espedientean dauden informazio garrantzitsuenen laburpena.

f) Extracto de las informaciones más relevantes contenidas en el expediente administrativo de declaración.

2.– Aurreko d) eta e) ataletako eskakizunak ez dira bete beharrekoak izango, baldin eta inskribatu diren Kalifikatutako ondasunak Monumentu-multzo edo Kultura-gunetakoak badira.

2.– Las exigencias de los apartados d) y e) precedentes no serán de aplicación en los supuestos de inscripción de Conjuntos Monumentales o de Espacios Culturales declarados bienes culturales calificados.

3.– Urtero argitaratuko da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian Kalifikatutako ondasun higiezinen zerrenda, ekitaldian zehar Kalifikatutako Kultura Ondasunen Erroldan inskribatutakoena, ahalik eta zabalkunderik handiena izan dezan.

3.– Anualmente se procederá a la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de la relación de bienes inmuebles calificados e inscritos a lo largo del ejercicio en el Registro de Bienes Culturales Calificados, a los solos efectos de su general conocimiento.

8. artikulua.– Prebentziozko oharpenak.

Artículo 8.– Anotaciones preventivas.

1.– Interes kulturala duten ondasunak kalifikatzeko espedienteei hasiera ematearen oharpen prebentiboa egingo da Kalifikatutako Kultura Ondasunen Erroldan.

1.– La incoación de expedientes para la calificación de los bienes de interés cultural será objeto de anotación preventiva en el Registro de Bienes Culturales Calificados.

2.– Kalifikazio-espedientea erabakitzen denean edo berau iraungitzat jotzen denean, oharpen prebentiboak. baliogabetu egingo dira. Espedienteak aldeko erabakia baldin badu, inskripzio bihurtuko da.

2.– Las anotaciones preventivas se cancelarán por resolución del expediente de calificación, convirtiéndose en inscripciones en caso de resolución favorable, o por la declaración de caducidad del expediente.

9. artikulua.– Ondoko oharpenak.

Artículo 9.– Anotaciones posteriores.

1.– Kalifikatutako kultura ondasunekin zerikusia duten egintza juridikorik baldin badago, edota kalifikazio-dekretuak dauzkan datuak aldatzen badira, hauek Eusko Jaurlaritzako Kultura Ondasunen Erroldaren kudeaketaz arduratzen den erakundeari jakinarazten direlarik nahiz erakunde honek beste bide batez ezagutzen dituelarik, oharpenerako edo, hala badagokio, gaurkotzerako administrazio-espedienteari hasiera emango zaio, eta beharrezkoak diren testigantzak jaso eta erasanen bat izan dezaketen interesatuei entzun ondoren, egokia den ebazpena hartuko da.

1.– Todos los actos jurídicos recaidos sobre los bienes culturales calificados, así como las alteraciones de los datos contenidos en el Decreto de calificación, que sean comunicados al organismo encargado de la gestión del Registro de Bienes Culturales del Gobierno Vasco, ó que sean conocidos por el mismo, darán lugar a la incoación de un expediente administrativo de anotación o actualización, en su caso, que previa la incorporación de los testimonios precisos y la audiencia de los interesados afectados, dará lugar a la resolución pertinente.

2.– Aurreko paragrafoan aurreikusitakoari jarraituz, dagokion espedientea bideratzean, indarrean dagoen inskripzioak duen daturen bat zuzentzeko premia ikusten baldin bada, ofizioz egingo da bidezkoa den zuzenketa, dagokion iragarkia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuz.

2.– En el supuesto de que tramitado el oportuno expediente con arreglo a lo previsto en el apartado anterior, del mismo se deduzca la corrección de alguno de los datos contenidos en la inscripción vigente, se procederá de oficio a la oportuna rectificación publicándose el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del País Vasco.

3.– Hasierako inskripzio edo inmatrikulazioaren ondoren egindako oharpenak, ez badiote jatorrizkoari aldaketarik eransten, albo-ohar gisa adieraziko dira. Idatzitako egintza juridikoak iraungitze-data edo beste baldintzaren baten pean baleude, baliogabetu egin daitezke hartarako bideratutako administrazio-espediente batekin, bertan zirkunstantzia hori egiaztatuz.

3.– Todas las anotaciones posteriores a la inscripción inicial o inmatriculación, que no supongan la rectificación de la misma, se harán constar como nota marginal. En caso de que los actos jurídicos anotados con tal carácter se hallaren sujetos a algún plazo de caducidad o a alguna condición, podrá procederse a su cancelación en expediente administrativo al efecto en el que se acredite el cumplimiento de tal circunstancia.

10. artikulua.– Baliogabetzea.

Artículo 10.– Cancelación.

1.– Hasierako inskripzio edo inmatrikulazioa, nahiz ondoko oharpenak, ofizioz baliogabetuko dira, osorik zein zatika, kultura ondasun izateko kalifikazioa indar gabe uzteko erabakiaren sendotasuna egiaztatzen denean.

1.– Tanto la inscripción inicial o inmatriculación, como las anotaciones posteriores serán canceladas de oficio, ya sea total o parcialmente, cuando cobre firmeza el acuerdo motivado por el que se deje sin efecto la declaración de bien cultural.

2.– Inskripzioaren baliogabetzea Jabetza-erregistroari jakinaraziko zaio, errolda publiko bietan aurkitzen diren datuen artean behar adinako koordinaketa eta bateratzea egon dadin.

2.– La cancelación de la inscripción será comunicada al Registro de la Propiedad a los efectos oportunos de coordinación y concordancia de los datos obrantes en ambos registros públicos.

3.– Halaber, urtero argitaratuko da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian ekitaldian zehar inskripzioa baliogabetu zaien ondasunen zerrenda, ahalik eta zabalkunderik handiena izan dezan.

3.– Asimismo, anualmente se procederá a la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, a los solos efectos de conocimiento general, de la relación de bienes cuya inscripción haya sido cancelada a lo largo del ejercicio correspondiente.

11. artikulua.– Erroldarako sarbidea.

Artículo 11.– El acceso al Registro.

1.– Erroldan aurkitzen diren oharpenek sarbide publikoa izango dute honako salbuespen hauekin: segurtasun eta ordena publikoa, pertsonen bizitza pribatua eta intimitatea, merkataritza eta zientzia aldetiko sekretuak, edota legeek horrela xedatutakoa babestu behar dituzten informazioei buruzkoak.

1.– El acceso al Registro es público en cuanto a las anotaciones contenidas en el mismo, salvo en lo referente a aquellas informaciones que hayan de ser salvaguardadas en función de la seguridad y el orden público, la vida privada y la intimidad de las personas, los secretos comerciales y científicos, o por disposición legal que así lo establezca.

2.– Pertsonen intimitateari dagozkion datuak dauzkaten dokumentuetara pertsona horiek soilik izango dute sarbidea. Berauek, datuok osatu gabekoak edo okerrak direla konturatzen badira, zuzentzea eta osatzea eska dezakete; baita baliogabetzea eta ezabatzea ere, datu horiek idaztea eta inskribatzea zekarren helburuarekin bat ez datozela ikusiz gero.

2.– El acceso a los documentos que contengan datos referentes a la intimidad de las personas estará reservado a éstas, que, en el supuesto de observar que tales datos figuran incompletos o inexactos, podrán exigir que sean rectificados, completados o cancelados y borrados cuando los consideren incongruentes con las finalidades de protección a que obedece su anotación o inscripción.

3.– Sarbidea ukatuz edo baldintzatuz nahiz aurreko paragrafoan aipaturiko eskabideak ezetsiz, Kultura Ondarearen Zuzendaritzak edo, hala badagokio, "Kalifikatutako Kultura Ondasunen Erroldaren" arduradunak ematen duen ebazpenak arrazoituta egon beharko du eta interesatuari pertsonalki jakinarazi beharko zaio, bere aurka dauden administrazio-errekurtsoak espreski adierazten direlarik.

3.– La resolución que se emita por la Dirección de Patrimonio Cultural o, en su caso, por el responsable del "Registro de Bienes Culturales Calificados" denegando o condicionando el acceso o desestimando las solicitudes referidas en el apartado anterior, deberá ser motivada y notificada personalmente con expresa indicación de los recursos administrativos procedentes frente a la misma.

12. artikulua.– Idazpenen egiaztapena.

Artículo 12.– Certificación de asientos.

Kalifikatutako Kultura Ondasunen Erroldaren ardura duen funtzionarioak, Kultura Ondarearen Zuzendaritzaren oniritziaz, idatziz eskatutako testigantza edo egiaztapenak emango ditu. Eskabideok egin ditzakete hala organo jurisdikzionalek aztertzen ari diren gaiei buruz, nola entitate publiko, pribatu edo pertsona partikularrek, baldin eta aipaturiko Erroldan aurkitzen diren datuei buruzkoa bada, beti ere aurreko artikuluan indarrean dagoen lege aplikagarrietan aurreikusten diren mugekin.

El funcionario encargado del Registro de Bienes Culturales Calificados emitirá, con el visto bueno de la Dirección de Patrimonio Cultural, los testimonios o certificaciones que sean solicitadas por escrito, tanto por los órganos jurisdiccionales en asuntos que estén conociendo como por las entidades públicas, privadas y particulares, siempre que sean referidas a los datos obrantes en el mencionado Registro, todo ello con las limitaciones previstas en el artículo anterior y en la legislación vigente que resulte aplicable.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
EUSKAL KULTURA ONDAREAREN INBENTARIO NAGUSIA
EL INVENTARIO GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL VASCO

13. artikulua.– Euskal Kultura Ondarearen Inbentario Nagusia.

Artículo 13.– El Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco.

1.– Euskal Kultura Ondarearen Inbentario Nagusian kultura ondasunak inskribatzea ofizioz burutuko da, horrela ebazten duen Kultura sailburuaren Agindua betez, Kultura sailburuordeak hasiera emandako administrazio-espedientean, Euskal Kultura Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legearen 17. artikuluak dioenaren arabera.

1.– La inscripción de los bienes culturales en el Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco se producirá de oficio, en cumplimiento de la Orden del Consejero de Cultura que así lo resuelva, en expediente administrativo incoado por el Viceconsejero de Cultura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco.

2.– Euskal Kultura Ondarearen Inbentario Nagusiak bere baitan gordetzen dituen kultura ondasunekin zerikusia duten egintza juridiko nahiz aldakuntza fisiko guztiak islatuko ditu.

2.– El Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco reflejará todos los actos jurídicos y las alteraciones físicas que afecten a los bienes culturales en él incluidos.

3.– Inbentario Nagusian inskribaturiko ondasunen jabeen eskubidea izango da ondasun horietan bertan edota argitaratu eta banatu daitezkeen zabalkunderako dokumentuetan inskripzioaren arrazoia agerraraztea.

3.– Los propietarios de los bienes inscritos en el Inventario General, tendrán derecho a la indicación sobre los mismos bienes afectados o en los documentos divulgativos que puedan editar y distribuir, de la circunstancia de la inscripción.

14. artikulua.– Euskal Kultura Ondarearen Inbentario Nagusia osatzen duten atalak.

Artículo 14.– Secciones en que se estructura el Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco.

Euskal Kultura Ondarearen Inbentario Nagusiak ondorengo atalak izango ditu, gutxienez:

El Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco se organizará, como mínimo, en las siguientes secciones:

– Ondasun higiezinen atala

– De los bienes inmuebles.

– Ondasun higigarrien atala.

– De los bienes muebles.

15. artikulua.– Inskripzioaren edukia.

Artículo 15.– Contenido de la inscripción.

1.– Inbentariatutako kultura ondasunen inskripzioak, gutxienez, honako hauek eduki beharko ditu:

1.– La inscripción de los bienes culturales inventariados deberá contener, como mínimo, los siguientes extremos:

a) Izena eta Identifikazio-kodea.

a) Denominación y Código de Identificación.

b) Ondasunaren Deskribapen garbi eta laburra, berau azkar eta erraz ezagutzeko moduko testu eta irudiekin; ondasun higiezinei dagokienez, gainera, berauek egoki kokatu eta lekutzeko datuen zehaztapena.

b) Descripción clara y concisa del bien con los datos textuales y gráficos suficientes en orden a su rápida y fácil identificación, y respecto a los bienes inmuebles concreción además, de datos para su adecuada delimitación y localización.

c) Ondasuna Euskal Herriko Inbentario Nagusian inskribatu den eguna eta, hala badagokio, ebazpena dagokien aldizkari ofizialetan agertu denekoa.

c) Fecha de inscripción del bien en el Inventario General del País Vasco y de publicación, en su caso, de la resolución en los boletines oficiales correspondientes.

d) Jabeen nortasun-datuak eta bizilekua, eta hala badagokio, ondasunekiko edozein eskubide errealen edukitzaile eta titularrena, hartarako dituzten tituluak adieraziz.

d) Filiación y domicilio de sus propietarios, y en su caso, de poseedores y titulares de cualesquiera derechos reales sobre los mismos, con indicación de los títulos con que los ostentan.

Idatz-zati honetan esandakoa ez da exijituko, baldin eta Euskal Kultura Ondarearen Inbentario Nagusian datozen inskripzioak monumentu-multzo eta kultura-guneei buruzkoak badira.

Las indicaciones de este apartado no se exigirán en los supuestos de inscripción en el Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco de conjuntos monumentales y de espacios culturales.

e) Titulartasun-transmisioak eta lekualdaketak.

e) Las transmisiones de titularidad y los traslados.

f) Inskripzioko administrazio-espedientean dauden informazio garrantzitsuenen laburpena.

f) Extracto de las informaciones más relevantes contenidas en el expediente administrativo de inscripción.

2.– Urtero argitaratuko da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian ekitaldian zehar Euskal Kultura Ondarearen Inbentario Nagusian inskribatutako ondasun higiezinen zerrenda, ahalik eta zabalkunderik handiena izan dezan.

2.– Anualmente se procederá a la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de la relación de bienes inmuebles inscritos a lo largo del ejercicio en el Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco, a los solos efectos de su general conocimiento.

16. artikulua.– Prebentziozko oharpenak.

Artículo 16.– Anotaciones preventivas.

1.– Interes kulturala duten ondasunak inskribatzeko espedienteei hasiera ematearen oharpen prebentiboa egingo da Euskal Kultura Ondarearen Inbentario Nagusian.

1.– La incoación de expedientes para la inscripción de los bienes de interés cultural en el Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco será objeto de anotación preventiva en dicho Inventario.

2.– Inskripzio-espedientea erabakitzen denean edo berau iraungitzat jotzen denean, oharpen prebentiboak. baliogabetu egingo dira. Espedienteak aldeko erabakia baldin badu, inskripzio bihurtuko da.

2.– Las anotaciones preventivas se cancelarán por resolución del expediente de inscripción, convirtiéndose en inscripciones en caso de resolución favorable, o por la declaración de caducidad del expediente.

17. artikulua.– Funtzionamendu-erregimena.

Artículo 17.– Régimen de funcionamiento.

Ondoren egindako oharpenak, inskripzio eta oharpenen zuzenketa edo baliogabetzea, Inbentario Nagusira sartzeko edo berau kontsultatzeko modua, testigantzak edo egiaztapenak ematea, eta fondoak erreproduzitzea Kalifikatutako Kultura Ondasunen Erroldari buruz aurreko kapituluan datozen artikuluek (9tik 12ra bitartekoek) diotenaren arabera bideratuko dira.

Las anotaciones posteriores, la rectificación o cancelación de inscripciones o anotaciones, el acceso o consulta del Inventario General, la emisión de testimonios o certificaciones, y la reproducción de sus fondos, se regirán por lo dispuesto en los artículos correspondientes (9 a 12) del capítulo anterior relativo al Registro de Bienes Culturales Calificados.

XEDAPEN IRAGANKORRAK
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Bakarra.– Dekretu hau indarrean sartu eta sei hilabeteko epe barruan egokitu egin beharko zaio Dekretua horrek dioenari Kalifikatutako Ondasunen Erroldan nahiz Euskal Kultura Ondarearen Inbentario Nagusian ordura arte egindako inskripzio eta oharpenen edukia.

Única.– En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del presente Decreto se procederá a adaptar el contenido de las inscripciones y anotaciones realizadas hasta la fecha en el Registro de Bienes Calificados y en el Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco a lo dispuesto en el mismo.

AZKEN XEDAPENAK
DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.– Dekretu honen garapenerako beharrezkoak direnak xedatzeko ahalmena ematen zaio Kultura Sailari.

Primera.– Se faculta al Departamento de Cultura para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo del presente Decreto.

Bigarrena.– Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean sartuko da indarrean.

Segunda.– El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 1999ko urriaren 5ean.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 5 de octubre de 1999.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Kultura sailburua,

La Consejera de Cultura,

M.ª CARMEN GARMENDIA LASA.

M.ª CARMEN GARMENDIA LASA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común