Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

52. zk., 1999ko martxoaren 16a, asteartea

N.º 52, martes 16 de marzo de 1999


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Bestelako Xedapenak

Otras Disposiciones

Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Saila
Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente
1298
1298

155/1999 DEKRETUA, martxoaren 2koa, Urola-Garaiko Mankomunitateak, nahitaezko desjabetzaren onuradun denez, «Ekipamendu komunitarioaren plan berezia, Legazpiko suhiltzaile-parkearen sistema orokorra» burutzeko beharrezko diren ondasun eta eskubideak lehenbailehen hartu behar dituela deklaratzeko dena.

DECRETO 155/1999, de 2 de marzo, por el que se declara de urgencia la ocupación por la Mancomunidad Urola-Garaia, actuando como beneficiaria, a efectos de expropiación forzosa, de los bienes y derechos afectados por el «Plan Especial de Equipamiento Comunitario, Sistema General: Parque de Bomberos de Legazpi».

«Ekipamendu komunitarioaren plan berezia, Legazpiko suhiltzaile-parkearen sistema orokorra» burutzeko desjabetu behar diren ondasun eta eskubideak hasiera batean jendaurrean jartzea erabaki zuen Legazpiko Udalak 1998ko irailaren 16an hartutako akordioz. Horren ostean, Eusko Jaurlaritzari nahitaezko desjabetzaren eraginpean dauden ondasun eta eskubideak lehenbailehen hartu beharrekoak direla deklaratzeko eskatu zen, Nahitaezko Desjabetzari buruzko Legearen 52. atalean ezarritakoaren arabera.

Por acuerdo del Ayuntamiento de Legazpi, de 16 de septiembre de 1998, se sometieron inicialmente a información pública, a efectos de expropiación forzosa, los bienes y derechos afectados por el «Plan Especial de Equipamiento Comunitario, Sistema General: Parque de Bomberos de Legazpi», acordándose posteriormente solicitar ante el Gobierno Vasco la declaración de urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación forzosa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Lehenbailehen hartu beharreko ondasun eta eskubideak banakatuta eta xehatuta agertzen dira espedientean jasotako zerrendan, zeintzuk diren jakiteko beharrezkoak diren datuekin. Zerrenda hori jendaurrean jarri zen zegokion garaian eta, administrazio espedientean adierazten denez, ez zen inolako arrazoibide-idazkirik aurkeztu.

Los bienes y derechos a los que se concreta la declaración de urgente ocupación han quedado determinados e individualizados con los datos suficientes para su identificación en la relación confeccionada al efecto y que obra en el expediente, la cual, en su momento, fue sometida a información pública, no presentándose escrito alguno de alegaciones según consta en el expediente administrativo.

Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Saileko zerbitzu teknikoek aldeko irizpena eman dute, aukeratutako lurren erabilpenak eta indarrean dauden legeak bat datozelako.

Los Servicios Técnicos del Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente han informado favorablemente sobre la correspondencia entre los usos de los terrenos propuestos y la legislación urbanística vigente.

Ondasun eta eskubide horiek hartzea luza ezinezkotzat jotzen da honako arrazoi hauengatik:

Se estima inaplazable la ocupación por las siguientes circunstancias:

Plan Bereziaren xede da lurra eskuratzeko zein Gipuzkoako Foru Aldundiak kudeatutako suhiltzaile-parkea eraikitzea ahalbideratu ahal izateko esparrua definitzea eta erabilerak eta eraikigarritasunak arautzea.

El objeto del Plan Especial es el definir el ámbito y regular los usos y edificabilidades para posibilitar tanto la obtención del suelo como la materialización constructiva de un Parque de Bomberos de rango comarcal, gestionado por la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Eskualdeko suhiltzaile-parkea egitea behar-beharrezko da suak itzaltzeko zerbitzuaren beharrei egokitzeko. Hortaz, horrek ere plan hori egoki eta bidezko dela justifikatzen du.

La imperiosa necesidad de habilitar un Parque Comarcal de Bomberos adecuado a las necesidades que el servicio de extinción de incendios exige, apoya igualmente la conveniencia y oportunidad del presente plan.

Euskal Herriko Lurralde Antolakuntzari buruzko maiatzaren 31ko 4/1990 Legearen 26.1.f) atalak dioenez, Eusko Jaurlaritzari dagokio nahitaez desjabetu beharreko ondasun eta eskubideak lehenbailehen hartu beharrekoak direla deklaratzea, baldin eta nahitaezko desjabetzak honako hauek hartzen baditu: ihardute unitate osoak, lurraldearen hirigintza antolaketari dagozkion sistema orokorrak edo antolaketa horren elementuren bat eta, hala badagokio, hiri lurrean egin beharreko banakako egintzak. Lege horren 26.2 atalari jarraituz, halaber, orduko Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiro sailburuari zegokion Jaurlaritzaren Kontseiluari horretarako proposamena aurkeztea.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.1.f) de la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco, corresponde al Gobierno Vasco acordar la declaración de urgencia de la ocupación de los bienes y derechos afectados por la aplicación de la expropiación forzosa a polígonos o unidades de actuación completos, sistemas generales de la ordenación urbanística del territorio o a la de alguno de sus elementos o para la realización de actuaciones aisladas en el suelo urbano, correspondiendo al Consejero del entonces Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 26.2 del mismo texto legal, elevar al Consejo de Gobierno la correspondiente propuesta.

Ondorioz, Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro sailburuaren proposamenez eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 1999ko martxoaren 2an egindako bileran aztertu ondoren, hauxe

En su virtud, a propuesta del Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 2 de marzo de 1999.

XEDATU DUT:

DISPONGO:

Atal bakarra.– Nahitaezko Desjabetzari buruzko Legearen 52. atalean eta Euskal Herriko Lurralde Antolakuntzari buruzko Legearen 26.ean xedatutakoari jarraituz, «Ekipamendu komunitarioaren plan berezia, Legazpiko suhiltzaile-parkearen sistema orokorra» burutzeko beharrezkoak diren ondasun eta eskubideak Urola-Garaiko Mankomunitateak, nahitaezko desjabetzaren onuradun denez, lehenbailehen hartu beharrekoak direla deklaratzea. Berariaz hasiarazitako espedientean jasotako zerrendan daude zehaztu eta banakatuta ondasun eta eskubide horiek.

Artículo único.– De conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley de Expropiación Forzosa y 26 de la Ley de Ordenación del Territorio del País Vasco, se declara urgente la ocupación por la Mancomunidad Urola-Garaia, actuando como beneficiaria, a efectos de expropiación forzosa, de los bienes y derechos concretados e individualizados en la relación obrante en el expediente instruido al efecto y necesarios para la realización del «Plan Especial de Equipamiento Comunitario, Sistema General: Parque de Bomberos de Legazpi».

Vitoria-Gasteizen, 1999ko martxoaren 2an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 2 de marzo de 1999.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Lurralde Antolamendu, Etxebizitza

El Consejero de Ordenación del Territorio,

eta Ingurugiro sailburua,

Vivienda y Medio Ambiente,

FRANCISCO JOSÉ ORMAZABAL ZAMAKONA.

FRANCISCO JOSÉ ORMAZABAL ZAMAKONA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común