Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

229. zk., 1998ko abenduaren 1a, asteartea

N.º 229, martes 1 de diciembre de 1998


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Industria, Nekazaritza eta Arrantza
Industria, Agricultura y Pesca
5437
5437

AGINDUA, 1998ko urriaren 16koa, Industri, Nekazaritza eta Arrantza sailburuarena, uren kalitatea eta horrek akuikulturan eta itsaskien bilketan dituen ondorioak aztertutakoan, Euskal Autonomia Erkidegoaren itsasertzeko itsas aldeen sailkapena ezartzen duena.

ORDEN de 16 de octubre de 1998, del Consejero de Industria, Agricultura y Pesca, por la que se establece la clasificación de las zonas marítimas del litoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco en relación con la calidad de las aguas y sus efectos sobre el ejercicio de la acuicultura y marisqueo.

Moluskuak hazteko urei exigitu beharreko kalitateari buruz 1979ko urriaren 30ean emandako 79/923 (EEE) Zuzentaraua itsas aldeetako urei eta Estatu kideek deklaratutako ur gaziei aplikatuko zaie, zuzentarauak berak ezarri bezala, gizakiak zuzenean jaten dituen moluskuen kalitatea ona izaten laguntzeko.

La Directiva 79/923 CEE de 30 de octubre de 1979 relativa a la calidad exigida a las aguas para cría de moluscos establece que la misma será de aplicación a las aguas de las zonas costeras y a las aguas salobres declaradas por los Estados miembros, contribuyendo, de esta forma, a la buena calidad de los moluscos directamente consumibles por el hombre.

Nekazaritza eta Arrantza sailburuaren 1993ko uztailaren 2ko Aginduak Euskal Autonomia Erkidegoko itsasertzeko itsas aldeen sailkapena ezarri zuen, uren kalitateari eta akuikulturaren zein itsaski-bilketaren araupeketari dagokionez.

La Orden de 2 de julio de 1993, del Consejero de Agricultura y Pesca, estableció la clasificación de las zonas marítimas del litoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en relación a la calidad de las aguas y a la regulación del ejercicio de la acuicultura y el marisqueo.

Aldeen sailkapena ezartzean, agente kutsakorrak eta haien kontzentrazio-gradua analizatu eta zenbatzeko metodoak erabili ziren, arlo honetan indarrean dauden arauen araberakoak guztiak.

En la fijación de la clasificación de las zonas, se utilizaron métodos de análisis y cuantificación de agentes contaminantes y su grado de concentración ajustados a la normativa vigente en esta materia.

Aipaturiko aldeetan egindako analisien ondorioz, eta bi kuskudun molusku bizien eta haien biotoxinen azterketa mikrobiologikoaren ondorioz, kutsadura mikrobiologikoaren gradua aldatu zeneko aldeen sailkapena aldatu zen Industri, Nekazaritza eta Arrantza sailburuaren 1997ko uztailaren 1eko Aginduaren bitartez; era berean, moluskuak ekoizteko alde horiek mugatzeko mapak argitaratu ziren aipaturiko Aginduan.

Como resultado de los análisis realizados sobre las mencionadas zonas y de la comprobación microbiológica de los moluscos bivalvos vivos y de sus biotoxinas se procedió, por Orden de 1 de julio de 1997, del Consejero de Industria, Agricultura y Pesca, a modificar el tipo de clasificación de aquellas zonas que habían sufrido alteraciones en su grado de contaminación microbiológica y a la incorporación de los mapas de delimitación de las zonas de producción de moluscos.

Arestian Euskal Autonomia Erkidegoaren itsasertzeko alde horien azterketa eta analisi biologikoak egin dira, eta haien arabera egoera ez da funtsean aldatu. Hortaz, uren kalitatea eta horrek akuikulturan eta itsaskien bilketan dituen ondorioak aztertutakoan, Euskal Autonomia Erkidegoaren itsasertzeko itsas aldeen sailkapena mantentzea gomendatzen da.

Recientes estudios y análisis biológicos de la contaminación de las zonas del litoral del País Vasco han determinado que la situación no ha variado sustancialmente, por lo que se aconseja el mantenimiento de la clasificación de las zonas marítimas del litoral del País Vasco en relación con la calidad de sus aguas y sus efectos sobre el ejercicio de la acuicultura y marisqueo.

Beraz, hau

Por todo lo expuesto, en su virtud,

XEDATU DUT:

DISPONGO:

Lehenengo atala.– Uren kalitateari eta horrek akuikulturan eta itsaskien bilketan dituen ondorioei dagokienez, Industri, Nekazaritza eta Arrantza sailburuaren 1997ko uztailaren 1eko Aginduaren bidez Euskal Autonomia Erkidegoaren itsasertzeko itsas aldeetan ezarri zen sailkapena mantentzea.

Artículo primero.– Mantener la clasificación de las zonas marítimas del litoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco en relación con la calidad de sus aguas y sus efectos sobre el ejercicio de la acuicultura y el marisqueo que se acordó por Orden de 1 de julio de 1997, del Consejero de Industria, Agricultura y Pesca.

Sailkapen horren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoan moluskuak ekoizteko aldeak hauek dira:

En base a esa clasificación, las zonas de producción de moluscos en el País Vasco son:

– Hondarribia: C motako aldea da. Zona hau itxita dago itsaski-bilketarako eta itsas hazlekuen ezarketarako, koliforme eta metal astunen kontzentrazio handia dagoelako.

– Hondarribia: Clasificación Tipo C. Esta Zona está cerrada a la práctica del marisqueo y a la implantación de cultivos marinos debido a las altas concentraciones de coliformes y metales pesados.

– Igeldo: A motako aldea da. Zona honen azalera osoa irekita dago itsaski-bilketa eta akuikulturarako.

– Igeldo: Clasificación Tipo A. Zona abierta al marisqueo y a la acuicultura en toda su extensión.

– Tximistarriko kolektorea eta haren inguruak: B motako aldea da. Alde honetan lortutako moluskuek arazketa-prozesu bat jasan behar dute bizirik merkaturatu baino lehen.

– Colector de Tximistarri y cercanías al mismo: Clasificación Tipo B. Los moluscos extraídos deberán ser sometidos a un proceso de depuración previo a su comercialización en vivo.

– Lekeitio: B motako aldea da. Alde honetan lortutako moluskuek arazketa-prozesu bat jasan behar dute bizirik merkaturatu baino lehen.

– Lekeitio: Clasificación Tipo B. Los moluscos extraídos deberán ser sometidos a un proceso de depuración previo a su comercialización en vivo.

– Mundaka: C motako aldea. Muruetatik ur gora, eta Txatxarramendiko irlatik itsasadarraren mendebaldeko kostara bitarteko aldea, batez ere irlatik lehorrera doan zubiaren azpian. Zona hauek itxita daude itsaski-bilketarako eta itsas hazlekuen ezarketarako.

– Mundaka: Clasificación Tipo C. Aguas arriba de Murueta y el área comprendida entre la Isla de Txatxarramendi y la costa occidental de la ría, especialmente bajo el puente que une la Isla a tierra. Estas zonas están cerradas a la práctica del marisqueo y a la implantación de cultivos marinos.

– Mundaka: B motako aldea. Aurreko aldean sartzen ez den gainerako itsasadar zatia. Alde honetan lortutako moluskuek arazketa-prozesu bat jasan behar dute bizirik merkaturatu baino lehen.

– Mundaka: Clasificación Tipo B. Resto de la Ría no comprendida en el apartado anterior. Los moluscos extraídos serán sometidos a un proceso de depuración previo a su comercialización en vivo.

– Plentzia: B motako aldea da. Moluskuak merkaturatu baino lehen, araztu egin behar dira.

– Plentzia: Clasificación Tipo B. Es necesaria la depuración de moluscos previa a su comercialización.

Bigarren atala.– Aurreko sailkapenak espezie hauen bilketa eta hazkuntzan dauka eragina:

Artículo segundo.– La anterior clasificación afecta a la extracción y cultivo de las siguientes especies:

Muskuiluak: (Mytilus edulis eta Mytilus galloprovincialis). Ostra: (Ostrea edulis, Cassostrea angulata eta Cassostrea gigas).

Mejillón: (Mytilus edulis y Mytilus galloprovincialis).

Datila: (Pharus legumen, Solen marginatus, Ensis ensis eta Ensis siliqua).

Ostra: (Ostrea edulis, Cassostrea angulata y Cassostrea gigas).

Berberetxoa: (Cerastoderma edile edo Cardiun edulis).

Navaja: (Pharus legumen, Solen marginatus, Ensis ensis y Ensis siliqua).

Txirlak: (Venerupis pullastra —Ruditapes edo Tapes pullastra—, Venerupis decussata —Ruditapes edo Tapes decussata—, Venerupis semidecussata — Tapes semidecussata edo Ruditapes philippinarum—, Venerupis aurea eta Venerupis rhomboides).

Berberecho: (Cerastoderma edile o Cardium edulis).

Txirla txikia: (Venus striatula eta Chameles gallina).

Almeja: (Venerupis pullastra-Ruditapes o Tapes pullastra-, Venerupis decussata-Ruditapes o Tapes decussata-, Venerupis smidecussata-Tapes semidecussata o Ruditapes philippinarum-, Venerupis aurea y Venerupis rhomboides.

Hirugarren atala.– Aurreko atalean jaso eta giza kontsumorako erabiltzen diren espezieek Kontseiluaren 91/492/EEE Zuzentaraua (uztailaren 15ekoa) bete behar dute. Izan ere, bi kuskudun molusku bizien ekoizpenari eta merkaturatzeari aplikatu beharreko osasun-arauak ezartzen dira zuzentarau horren bitartez.

Chirla: (Venus striatula y Chameles gallina).

Laugarren atala.– Akuikultura eta itsaski-bilketarako aldeak mugatzeko mapak 1997ko uztailaren 1eko Aginduan jasotakoak dira.

Artículo tercero.– Las especies comtempladas en el apartado anterior que vayan a ser destinadas al consumo humano, deberán cumplir la Directiva 91/492/ CEE, del Consejo de 15 de julio, por la que se fijan las normas sanitarias aplicables a la producción y puesta en el mercado de moluscos bivalvos vivos.

AZKEN XEDAPENAK

Artículo cuarto.– Los mapas de delimitación de las zonas de acuicultura y marisqueo en el País Vasco son los que vienen definidos en la Orden de 1 de julio de 1997.

Lehenengoa.– Agindu honetan xedatutakoa garatu eta betetzeko behar diren neurri guztiak hartzeko ahalmena ematen zaio Arrantza zuzendariari.

DISPOSICIONES FINALES

Bigarrena.– Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean.

Primera.– Se faculta al Director de Pesca a adoptar las medidas necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en la presente Orden.

Segunda.– La presente Orden entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

En Vitoria-Gasteiz, a 16 de octubre de 1998.

El Consejero de Industria, Agricultura y Pesca,

JAVIER RETEGUI AYASTUY.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común