Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

187. zk., 1998ko urriaren 1a, osteguna

N.º 187, jueves 1 de octubre de 1998


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Ogasuna eta Herri Administrazioa
Hacienda y Administración Pública
4380
4380

212/1998 DEKRETUA, abuztuaren 31koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Dirubilketa Erregelamendua onartzen duena.

DECRETO 212/1998, de 31 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación de la Hacienda General del País Vasco.

Administrazioari eusten dioten diru baliabideak lortzeko behar–beharrezkoa da Administrazio horren izaera publikoko eskubideak eraginkorrak izan daitezen. Beharrezkoa den moduan ekonomia gaietan Administrazioaren aldeko adierazpenak dakartzaten ekintza administratiboak era efikazean betetzeko, batez ere zehapenen, dirulaguntzak itzultzearen eta dirulaguntza publikoen alorretan. Ordenamendu juridikoak, administrazio prozedura berezien bidez, autotutelatzeko aukera ematen dio Administrazio publikoari, berariazko administrazio prozedurak erabiliz horretarako. Autotutela horrek, hain zuzen, efikazia hori du helburu, batez ere bere aspektu exekutiboan, hor egozten baitzaio Administrazioari premiamenduzko administrazio prozedura erabiltzeko ahalmena.

La efectividad de los derechos de naturaleza pública de la Administración resulta imprescindible para la obtención de los recursos económicos que la sostienen y para dar cumplimiento eficaz a los actos administrativos que conllevan pronunciamientos económicos a su favor, sobre todo en el ámbito sancionador o de reversión de ayudas y subvenciones públicas. La autotutela que otorga el ordenamiento jurídico a la Administración pública, mediante procedimientos administrativos específicos, se dirige a dicha eficacia, especialmente en su aspecto ejecutivo, en el que se atribuye a la misma la potestad de utilizar el procedimiento administrativo de apremio.

Euskal Herriko Herriogasuntza Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateratuko 40. atalean daude jasota eskubideen eraginkortasunerako oinarrizkoak diren antolarauak. Euskal Autonomi Elkarteko Finantzei buruzko azaroaren 8ko 8/1996 Legean atal horretaz egindako erredakzio berrian, bestalde, EAEko Ogasun Nagusiaren Diru-Bilketarako Erregelamendua aurrikusten da.

Los principios básicos en materia de efectividad de los derechos vienen recogidos en el artículo 40 del texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, el cual prevé la existencia de un Reglamento de Recaudación de la Hacienda General del País Vasco, desde la redacción que le dio la Ley 8/1996, de 8 de noviembre, de Finanzas de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Diru-bilketaren alorrean Euskal Autonomia Erkidegoak duen araudia barreiaturik dago, izan ere, diruzaintzari dagokionarekin batera jasotzen baita gehienbat. Diruzaintzari buruzkoak, ordea, bereizturik erregulatzen dira orain; eta hori, bi alorrok izan dezaten lotura organikoaren eta dirusarreretan biek izan behar duten koordinazioaren kaltetan gabe. Orain ordezkatzen diren arauek duten izaera partzialak, halaber, EAEko Ogasun Nagusiaren Diru-Bilketarako Erregelamendua ohiz aplikatzea dakar, arau haiek ez baitzituzten arautzen dirubilketaren aspekturik gehienak.

La normativa de la Comunidad Autónoma en materia recaudatoria era fragmentaria, recogiéndose fundamentalmente junto con la de tesorería, materia que ahora es objeto de regulación separada, sin perjuicio de la conexión orgánica y coordinación de ambas en cuestión de ingresos. Por otra parte, el carácter parcial de la normativa que se sustituye, la cual no regulaba la mayoría de los aspectos recaudatorios, conllevaba la aplicación habitual del Reglamento General de Recaudación.

Onartzen den Erregelamenduaren ondorioz ez da EAEkoez besteko arauetara jo beharrik egongo finantzei buruzko jarduera publikoan. EAEk, izan ere, eskubide historikoek ematen dioten indarrez, nahiko autonomia sakona du finantza jardueran. Eta horrelaxe aitortzen du, aitortu ere, Dirubilketarako Araudi Orokorrak, EAEn duen aplikazio-maila apala dela esanaz. Araudi orokor horrek duen kalitate teknikoari begira, eta aintzat hartuz berorren edukiak kontutan hartzen duela batzutan Estatuak emandako lege xedapenek duten oinarrizko izaera edo zuzeneko aplikabilitatea, Dirubilketarako Araudi Orokor horixe hartzen da abiapuntu lez. Ildo horretatik, orain onartzen den Erregelamenduko eta araudi horretako zenbait manuren erredakzioa bat datoz, honen ondorengo lerroaldeetan aipatzen diren eta funtsezkotzat hartzen diren aldeen kaltetan gabe. Lurralde historikoek dirubilketarako dituzten araudiak ere aintzat hartu dira.

El Reglamento que se aprueba evitará acudir a normas extracomunitarias en la actividad financiera pública, en la cual, en virtud de los derechos históricos, la autonomía de esta Comunidad es especialmente intensa, como el propio Reglamento General de Recaudación reconoce al prever su aplicación limitada en la misma. No obstante, dada la calidad técnica del mismo y teniendo en cuenta que su contenido, en ocasiones, responde al carácter básico o de aplicabilidad directa de disposiciones legales dictadas por el Estado, se ha seguido el Reglamento General de Recaudación como fuente fundamental, coincidiendo la redacción de numerosos preceptos del Reglamento que se aprueba con los de aquél, sin perjuicio de las diferencias substanciales que se mencionan en los párrafos siguientes. También se han tomado en consideración los reglamentos de recaudación de los Territorios Históricos.

Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusirako dirubilketarako erregelamendua jarri nahiak kontutan izan behar behar du eskubideek zergarik ez ordaintzeko duten izaera, hain zuzen ere, zergaren gai diren eskubideen zenbatekoaren eta kualifikazioaren hainbatekoa edo handiagoa. Kontutan izan behar da Ogasun Nagusiaren finantziazio sistema berezia. Abiapuntu lez erabili diren dirubilketa-araudien edukiak duen zerga-izaera nabarmena gainditu nahi izan da. Zenbait zerga biltzerakoan baino aplikatzen ez diren alorrei buruzko erregulazioa baztertu egin da, ez baitute zerikusirik, alorrok, erregelamendu honen gai den Administrazioaren errealitatearekin.

El planteamiento de un reglamento de recaudación para la Hacienda General del País Vasco, con su particular sistema de financiación, ha de tener en cuenta la naturaleza no tributaria de derechos, en cuantía y cualificación comparables o superiores a los tributarios. Se ha tratado de superar el carácter eminentemente tributario del contenido de los reglamentos de recaudación de los que se ha partido. En el mismo sentido, se ha prescindido de la regulación prolija de aspectos aplicables sólo en la recaudación de ciertos tributos, ajenos a la realidad de la Administración a que se dirige el reglamento.

Araudi horren aurrean, noski, ez dira ahaztu EAEk dituen berezitasun organikoak, izan ere, aplikazio orokorrekoa izan arren, araudi horrek erregulatzen dituen harremanetako subjektu aktiboak Estatuko Ogasun Publikotik ezberdinak baitira; eta horrexegatik gelditzen da urri samar. Euskal Autonomia Erkidegoak Ogasun gaietan duen egitura zentralizatuak erraztu egiten ditu, bestalde, araudi horretan erregulazio zehatzik ez duten prozedurak eta izapideak.

Se han tenido en cuenta, por supuesto, las especificidades orgánicas de la Comunidad Autónoma, frente a un reglamento que, pese a ser de general aplicación, olvida en ocasiones que los sujetos activos en las relaciones que regula pueden ser diferentes a la Hacienda Pública del Estado, lo que refuerza el carácter insatisfactorio del mismo. Por otra parte, la estructura centralizada de la Administración de la Comunidad Autónoma en materia de Hacienda permite simplificar diversos procedimientos y trámites necesitados de regulación detallada en aquél.

Onartutako erregelamenduak kontutan hartzen du EAEko Administrazioaz besteko entitateekin dirubilketaren kudeaketan egindako hitzarmena, jaso egiten dituelarik hitzarmen horrek atalen hainbat alorretan izango duen eragina.

El reglamento aprobado tiene presente la concertación de la gestión recaudatoria con entidades ajenas a la Administración de la Comunidad Autónoma, previendo las consecuencias de la misma en diversos puntos del articulado.

Hitzarmen horren ondorioz kendu egin dira xehetasunak premiamenduzko administrazio prozeduraren garapena arautzerakoan. Hori dela-eta, errazago konpatibilizatuko dira, alde batetik, Euskal Autonomia Erkidegoaren Ogasun Nagusiaren eremuan aplikagarria diren arauak eta, bestetik, prozedura horren bidez dirubilketaren ia kudeaketa guztia garatzen duten hainbat entitateren praktika administratiboa.

Como consecuencia de la concertación citada, se ha prescindido del detalle en la regulación del desarrollo del procedimiento administrativo de apremio, lo que facilitará compatibilizar la normativa aplicable en el ámbito de la Hacienda General del País Vasco con la práctica administrativa de las diversas entidades que desarrollan casi toda la gestión recaudatoria mediante dicho procedimiento.

Horren ondorioz, Ogasun eta Herri Administrazio sailburuaren proposamenez, Jaurlaritzaren Kontseiluak 1998ko abuztuaren 31n egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud, a propuesta del Consejero de Hacienda y Administración Pública, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 31 de agosto de 1998,

XEDATU DUT:

DISPONGO:

Atal bakarra.– Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Dirubilketa Erregelamendua onartzea.

Artículo único.– Aprobación del Reglamento de Recaudación de la Hacienda General del País Vasco.

Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Dirubilketa Erregelamendua onartzen da, horren testua ondoren doala.

Se aprueba el Reglamento de Recaudación de la Hacienda General del País Vasco, cuyo texto se inserta a continuación.

ALDIBATERAKO XEDAPENAK

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Lehenengoa.– Izapideetan dauden espedienteak.

Primera.– Expedientes en tramitación.

Honen bidez onartuko den erregelamenduak indarra hartzerakoan izapideetan dauden espedienteak, geroakarrenean egin daitezen jarduerei dagokienez, erregelamenduan xedatutakotik arautuko dira.

Los expedientes en tramitación a la entrada en vigor del reglamento que se aprueba se regirán por lo dispuesto en el mismo en cuanto a las actuaciones posteriores a la misma.

Bigarrena.– Aldez aurretiko likidazioak eta erabakiak.

Segunda.– Liquidaciones y resoluciones anteriores.

Onartzen den erregelamenduak indarra hartu baino lehenagoko likidazioei eta zergaren gai ez diren zorrei buruzko erabakiei darien ordainketa, likidazio eta erabaki horiexetan ezarritakoaren arabera egingo da.

El pago derivado de liquidaciones y de resoluciones sobre deudas no tributarias anteriores, en ambos casos, a la entrada en vigor del reglamento que se aprueba se efectuará según lo establecido en dichas liquidaciones y resoluciones.

INDARGABETZE XEDAPENA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Dekretu honen kontrakoak izan daitezen xedapenak indargabetu egiten dira; honako hauek batez ere:

Quedan derogadas las disposiciones que se opongan al presente Decreto y, expresamente:

a) Euskal Herriko Diruzaingo Nagusiaren erakuntzari buruzko apirilaren 19ko 99/1982 Dekretuaren III. atalburuko 17. ataletik 24. atalera arte.

a) El capítulo III, artículos 17 al 24, del Decreto 99/1982, de 19 de abril, sobre organización de la Tesorería General del País Vasco,

b) Aurreko idazatian adierazitako Dekretua aldatzen duen otsailaren 15eko 90/1994 Dekretua.

b) El Decreto 90/1994, de 15 de febrero, por el que se modifica el Decreto señalado en el apartado anterior,

c) Biltze-ihardunaren alorrean, goradeien ihardutze-araupideei buruzko urtarrilaren 24ko 13/1983 Dekretua.

c) El Decreto 13/1983, de 24 de enero, sobre régimen orgánico de los recursos en materia recaudatoria,

d) Aurreko idazatian adierazitakoa aldatzen duen otsailaren 15eko 91/1994 Dekretua.

d) El Decreto 91/1994, de 15 de febrero, por el que se modifica el señalado en el apartado anterior,

e) Euskal Autonomi Elkartearen Aurrekontu Orokorren pentzutan ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautu eta horien kudeaketan parte hartzen duten Izaiki Laguntzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta betebeharrak ezartzen dituen abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuaren 5.2 atala.

e) El artículo 5.2 del Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión, y

f) Bilketarako betearazte-epealdian erabiliko diren ereduei buruzko Ogasun eta Herri Administrazio sailburuaren 1996ko ekainaren 20ko Agindua.

f) La Orden de 20 de junio de 1996, del Consejero de Hacienda y Administración Pública, sobre modelos en período ejecutivo de recaudación.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Indarra hartzea.

Entrada en Vigor.

1.– Dekretuak eta beronek onartzen duen Erregelamenduak, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara daitezen hilabetearen hurrengo hilabeteko lehenengo egunean hartuko dute indarra.

1.– El presente Decreto y el Reglamento que aprueba entrarán en vigor el día primero del mes siguiente a aquél en que se publiquen en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.– Ogasun eta Herri Administrazio Sailak, aurrean esandakoaren kaltetan gabe, argitaratze egun horren biharamunetik aurrera dekretua garatuko duten xedapenak eman ditzake. Xedapenok ez dute indarrik hartuko aurreko lerroaldean adierazitako eguna baino lehenago.

2.– No obstante lo anterior, el Departamento de Hacienda y Administración Pública podrá dictar, desde el día siguiente a la referida publicación, disposiciones en desarrollo del mismo, las cuales entrarán en vigor no antes del día indicado en el párrafo anterior.

Donostia-San Sebastiánen, 1998ko abuztuaren 31n.

Dado en Donostia-San Sebastián, a 31 de agosto de 1998.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

JOSÉ ANTONIO ARDANZA GARRO.

JOSÉ ANTONIO ARDANZA GARRO.

Ogasun eta Herri Administrazio sailburua,

El Consejero de Hacienda y Administración Pública,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO OGASUN NAGUSIAREN DIRUBILKETA ERREGELAMENDUA

REGLAMENTO DE RECAUDACIÓN DE LA HACIENDA GENERAL DEL PAÍS VASCO

I. IDAZPURUA

TÍTULO I

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES.

I. ATALBURUA

CAPÍTULO I

DIRUBILKETAREN KUDEAKETA

LA GESTIÓN RECAUDATORIA.

1. atala.– Kontzeptua.

Artículo 1.– Concepto.

Zuzenbide publikoko dirusarrerak egitea helburu duen funtzio administratiboan oinarritzen da dirubilketaren kudeaketa. , Zergagarriak zein ez–zergagarriak izan daitezke dirusarrerok. Euskak Herriko Herriogasuntza Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateratuko 40. atalean jasotzen da hori.

La gestión recaudatoria consiste en el ejercicio de la función administrativa conducente a la realización de los ingresos de derecho público, tributarios y no tributarios, a que se refiere el artículo 40 del texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

2. atala.– Arauen erregimena.

Artículo 2.– Régimen normativo.

Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren dirubilketaren kudeaketarako araubideak:

La gestión recaudatoria de la Hacienda General del País Vasco se rige por:

a) Euskak Herriko Herriogasuntza Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateratua.

a) El texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco,

b) Dirubilketa kudeaketaren gai diren zergak eta gainerako baliabideak erregulatzen dituzten Euskal Autonomia Erkidegoaren arauak.

b) Las normas dictadas por la Comunidad Autónoma de Euskadi regulando los tributos y demás recursos objeto de la gestión recaudatoria,

c) Estatuaren arauak, bere eskumenekoak diren gaietan, eta batik bat Aurrekontuei buruzko Lege Nagusia eta Zergei buruzko Lege Nagusia, hain zuzen ere, oinarrizkoak izan edo Euskal Autonomia Erkidegoan zuzeneko aplikazioa duten puntuetan.

c) Las normas del Estado en materias competencia del mismo, especialmente la Ley General Presupuestaria y la Ley General Tributaria, en los puntos que sean de carácter básico o de aplicación directa en la Comunidad Autónoma,

d) Hitzarmenak, akordioak, itunak eta nazioarte mailako gainerako arauak edo alor horretan nazioarteko edo nazioez gaindiko entitateek emandakoak.

d) Los tratados, acuerdos, convenios y demás normas internacionales o emanadas de entidades internacionales o supranacionales en la materia,

e) Erregelamendu hau eta berori osatzeko eta garatzeko arauak.

e) El presente Reglamento y las normas complementarias y de desarrollo del mismo, y

f) Alor horretan Estatuak dituen arauak, aurreko c) letran sartu gabekoak. Eta batik bat, EAEko arauetan erregulatuta dagoenez, Dirubilketarako Erregelamendu Nagusia.

f) Las normas del Estado en la materia, no incluidas en la letra c) anterior, especialmente el Reglamento General de Recaudación, a falta de regulación en la normativa autonómica.

3. atala.– Dirubilketarako epaldiak.

Artículo 3.– Períodos de recaudación.

Dirubilketaren kudeaketa, Erregelamendu honetako III. eta IV. idazpuruetan jasotakoaren arabera, epealdi bitan gauzatuko da: borondatezkoa eta exekutiboa.

La gestión recaudatoria se realiza en dos períodos: voluntario y ejecutivo, según lo previsto en los títulos III y IV, respectivamente, del presente Reglamento.

4. atala.– Dirubilketa kudeaketaren zuzendaritza.

Artículo 4.– Dirección de la gestión recaudatoria.

Honako hauek zuzendu eta gainbegiratuko dute dirubilketaren kudeaketa:

La gestión recaudatoria es dirigida y supervisada:

a) Borondatezko aldian zerga administrazioko gaietan eskumena duen Sailak, zergei buruzko baliabideak edo prezio publikoak direnean.

a) Por el Departamento competente en materia de administración tributaria, en período voluntario, cuando se trate de recursos tributarios o de precios públicos, y

b) Gainerakoetan, diruzaintzako gaietan eskumena duen Sailak.

b) Por el Departamento competente en materia de tesorería en los demás casos.

5. atala.– Dirubilketarako organoak.

Artículo 5.– Órganos de recaudación.

1.– Euskal Autonomia Erkideogko Ogasun Nagusiaren dirubilketa kudeaketa, honako honi dagokio:

1.– La gestión recaudatoria de la Hacienda General del País Vasco corresponde:

a) Zergagarriak ez diren zuzenbide publikoko tasei eta dirusarrerei buruzkoa: EAEko Administrazioaren eta beronen erakunde autonomoen sailetako organoei, eurei dagozkien eskumen administratiboei dagokienez; eta hori, baldin eta ez bazaio beren–beregi organo jakin bati egotzi.

a) La relativa a tasas y a ingresos de derecho público no tributarios, en período voluntario, a los órganos de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma y de sus Organismos Autónomos, en relación con sus propias competencias administrativas, salvo cuando haya sido atribuida expresamente a un órgano determinado.

b) Borondatezko epealdiko gainerako zerga-dirusarrerei buruzkoa: zerga-administrazioko alorrean eskumena duen Sailari.

b) La relativa a los demás ingresos tributarios, en período voluntario, al Departamento competente en materia de administración tributaria,

c) Epealdi exekutiboan: diruzaintzako alorrean eskumena duen sailari.

c) En período ejecutivo, al Departamento competente en materia de tesorería.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren dirubilketa organoak, honako hauek dira: aurreko lerroaldearen a) idazatian aipatzen direnak; eta, lerroalde bereko b) eta c) idazatiei dagokienez, arau organikoen bidez eskumena egotzirik euki dezatenak.

2.– Son órganos de recaudación de la Hacienda General del País Vasco aquellos a los que se refiere el apartado a) del párrafo anterior y los que tengan atribuida la respectiva competencia por las normas orgánicas, en el caso de los apartados b) y c) del mismo párrafo.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaz besteko entitateekin izenpetutako itunearen bidez egin daiteke dirubilketaren kudeaketa, eta hori, Euskal Herriko Herriogasuntza Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateratuko 40. atalaren 3. eta 4. lerroaldeen arabera.

3.– La gestión recaudatoria puede llevarse a cabo mediante convenio con entidades ajenas a la Administración de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con los párrafos 3 y 4 del artículo 40 del texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

6. atala.– Dirubilketaren kudeaketan laguntza eskainiko dutenak.

Artículo 6.– Colaboradores en la gestión recaudatoria.

1.– Diruzaintzako alorrean eskumena duen sailak horiekin hitzarmena egin dueneko kreditu entitateek kutxako zerbitzua egin diezaiekete dirubilketako organoei.

1.– Las entidades de crédito con las que lo convenga el Departamento competente en materia de tesorería, pueden prestar el servicio de caja a los órganos de recaudación.

2.– Diruzaintzaren alorrean eskumena duen sailburuaren Aginduz baimendutako kreditu entitateek laguntza eska dezakete Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren dirubilketa kudeaketan, hain zuzen ere, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitartutako den Agindu horretan adierazitako moduan.

2.– Podrán colaborar en la gestión recaudatoria de la Hacienda General del País Vasco las entidades de crédito autorizadas por Orden del Consejero competente en materia de tesorería, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco, en los términos señalados por ésta.

3.– Entitate laguntzaile lez jarduteko baimena hainbat kontzepturi buruzkoa izan daiteke, hots, alorra, zorraren sorrera, ordainketa epealdia. Baimen hori, entitate laguntzailearen bulego guztientzat edo hainbatentzat izan daiteke.

3.– La autorización para actuar como entidad colaboradora podrá referirse a determinados conceptos, ámbito, origen de la deuda, período de pago y para todas o algunas de las oficinas de la entidad colaboradora.

II. ATALBURUA

CAPÍTULO II

ERREKURTSOAK ETA ERREKLAMAZIOAK

RECURSOS Y RECLAMACIONES

7. atala.– Errekurtso administratiboak eta erreklamazio ekonomiko administratiboak.

Artículo 7.– Recursos administrativos y reclamaciones económico-administrativas.

1.– Berraztertze errekurtsoa, borondatezkoa eta ekonomiko administratiboaren aurrekoa izango dena, aurkez daiteke dirubilketa kudeaketaren ekintzen aurka, baita erreklamazioa ere bide ekonomiko administratiboan, euren arau erregulatzaileen arabera.

1.– Los actos de gestión recaudatoria podrán ser objeto de recurso de reposición, facultativo y previo al económico-administrativo, y reclamación en vía económico-administrativa, de acuerdo con sus respectivas normas reguladoras.

2.– Jazarritako ekintza eman zuen organo bera da berraztertze errekurtsoa ebazteko eskumena duena. Dirubilketa kudeaketa beste entitate batekin hitzartu bada, berorri dagokio berak emandako ekintzen aurkako errekurtsoa ebaztea, baldin eta horrela badago itunduta. Itunik ez badago, jazarritako ekintza emateko eskumena duen organoak ebatzi beharko du.

2.– Es competente para resolver el recurso de reposición el mismo órgano que dictó el acto impugnado. Cuando la gestión recaudatoria se haya concertado con una entidad ajena, corresponderá a la misma resolver dicho recurso frente a los actos dictados por ella cuando así se haya convenido; en otro caso corresponde resolverlo al órgano que hubiera resultado competente para dictar el acto impugnado en el caso de no existir convenio.

3.– Euskadiko Ekonomia-Arduralaritzako Epaitegia-Tribunal Económico-Administrativo de Euskadi delakoak funtzionamendurako beren-beregiko arau organikoak izango ditu. Dirubilketaren kudeaketa beste administrazio publiko batekin hitzartu bada, bide horretan eskumena duten bere organoei egotzi dakieke administrazio horrek emandako ekintzen aurkako erreklamazio ekonomiko administratiboak ezagutzea. Horrela ez bada, aipatutako Epaitegiari dagokio horren berri izatea.

3.– El Euskadiko Ekonomia-Arduralaritzako Epaitegia-Tribunal Económico-Administrativo de Euskadi se rige por su propia normativa orgánica y de funcionamiento. Cuando la gestión recaudatoria se haya concertado con una administración pública ajena, podrá atribuirse a sus propios órganos competentes en esta vía, el conocimiento de las reclamaciones económico-administrativas frente a actos dictados por la misma; en otro caso corresponde al indicado Tribunal dicho conocimiento.

4.– Errekurtsoen eta erreklamazio ekonomiko administratiboen berri izateko eskumena duten organoek dirubilketa oraganoei jakinaraziko dizkiete berauek garatzen duten dirubilketa kudeaketari daragioten ebazpenak.

4.– Los órganos competentes para conocer los recursos y reclamaciones económico-administrativas pondrán en conocimiento de los órganos recaudadores las decisiones que afecten a la gestión recaudatoria que éstos desarrollan.

II. IDAZPURUA

TÍTULO II

OBLIGAZIOEN IRAUNGIPENA

LA EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES.

I. ATALBURUA

CAPÍTULO I

ORDAINKETARI BURUZKOAK, ORO HAR

EL PAGO EN GENERAL

8. atala.– Ordaintzeko legitimazioa.

Artículo 8.– Legitimación para efectuar el pago.

1.– Kasu bakoitzean aplika daitezkeen arauen indarrez obligaturik daudenez gain, edozein pertsonak ordaindu dezake, berdin diolarik obligazioa betetzean interesik duenentz, ezagutzen edo onartzen duen, edo berdin diolarik ordainketarako obligazioa duenak dakienentz.

1.– Además de los obligados según la normativa aplicable a cada caso, puede efectuar el pago cualquier persona, tenga o no interés en el cumplimiento de la obligación, ya lo conozca y lo apruebe, ya lo ignore el obligado al pago.

2.– Modu judizialean edo administratiboan interbenitutako ondasunei edo negozioei dagozkien zorrak ordaintzeko legitimazioa, horretarako izendatutako administratzaileek dute.

2.– Para el pago de deudas correspondientes a bienes o negocios intervenidos o administrados judicial o administrativamente están legitimados los administradores designados.

3.– Zorra ordaintzen duen hirugarrengo hori, ordea, ez dago, inolaz ere legitimaturik, ordaintzeko obligazioa duenari dagozkion eskubideez Administrazioaren aurrean baliatzeko.

3.– En ningún caso el tercero que pague la deuda estará legitimado para ejercitar ante la Administración los derechos que correspondan al obligado al pago. Sin embargo, podrá ejercitar los derechos que deriven a su favor exclusivamente del acto del pago.

9. atala.– Ordainketa eskuratzeko legitimazioa eta ordainketarako lekua.

Artículo 9.– Legitimación para recibir el pago y lugar de pago.

1.– Euskal Herriko Diruzaintza Nagusian dirubilketa organoari asignatutako kutxan edo kontuan ordaindu beharko dira zorrak; edo, bestala, erregelamendu honetan edo arau berezietan ordainketa eskuratzeko baimena ematen zaien organoen edo pertsonen kutxetan edo kontuetan.

1.– El pago de las deudas debe realizarse en la caja o en la cuenta de la Tesorería General del País Vasco asignadas al órgano recaudador o en las de los órganos o personas autorizadas, en este reglamento o en normas especiales, para admitir el pago, según lo previsto para cada caso.

2.– Ordainketak eskuratzeko eskumenik ez duten organoei edo horretarako baimenik ez duten pertsonei egindako ordainketek ez diote ordaintzeko obligazioa kenduko zordunari, okerreko jasotzaile horrek egin ditzakeen era guztietako erantzukizunen kaltetan gabe.

2.– Los pagos realizados a órganos no competentes para recibir pagos o personas no autorizadas para ello no liberarán al deudor de su obligación de pago, sin perjuicio de las responsabilidades de todo orden en que incurra el perceptor indebido.

10. atala.– Ordainketarako epealdia.

Artículo 10.– Tiempo de pago.

1.– Borondatezko aldirako Erregelamendu honetako 44. atalean adierazitako epean ordaindu beharko dira zorrak.

1.– Las deudas deben pagarse en el plazo indicado para el período voluntario en el artículo 44 del presente reglamento.

2.– Borondatezko aldian ordaindu gabeko zorrak premiamenduzko bidean exigituko dira; epez kanpo ordain daitezen diruzenbatekoak konturako ordainketa lez konputatuko dira. Aldez aurretiko errekerimendurik gabe epez kanpo egindako deklarazio-likidazioei edo zerga-autolikidazioei dagozkien ordainketek, kasu horietarako zerga-legedi orokorrean ezar daitezen errekarguak izango dituzte.

2.– Las deudas no satisfechas en período voluntario, se exigirán en vía de apremio, computándose como pagos a cuenta las cantidades pagadas fuera de plazo. Los ingresos correspondientes a declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones tributarias realizadas fuera de plazo sin requerimiento previo sufrirán los recargos que para tales casos se determinan en la legislación general tributaria.

3.– Ordainketa geroratzeko edo zatitzeko eskatu bada, idazpuru honetako II. atalburuan xedatutakoa beteko da.

3.– Si se ha solicitado aplazamiento o fraccionamiento de pago se estará a lo dispuesto en el capítulo II del presente título.

4.– Modu automatikoan gertatutako etenaldiak edo organo administratiboren batek, eskumena duen ekonomiko administratiboa zein judiziala izan, erabakitako etenaldiak, hots, borondatezko aldiko zorrei dagozkienak, geldiarazi egingo dituzte horretarako jarritako epeak. Geldiarazketa ekarri zuen errekurtsoa edo erreklamazio ekonomiko administratiboa ebatzi ostean, baldin eta akordioak ez badu baliogatzen edo aldatzen jazarritako likidazioa, erregelamendu honetako 44. atalaren 1. lerroaldeko a) eta b) idazatietan jasotako epeetan ordaindu beharko da, hartutako erabakiaren jakinarazpen-egunaren arabera. Ekintza aldatzea badakar erabakiak edo prozeduraren atzera-egitea badakar, akordio horren exekuzioan eman dadin ekintzatik ondorioztatzen den zorra epe berberetan ingresatu beharko da. Errekurtsoari edo erreklamazioari buruzko erabakia edo ekintza berria jakinaraztean beren-beregi adieraziko da ordainketarako epea.

4.– Las suspensiones, producidas automáticamente o acordadas por órgano administrativo, económico-administrativo o judicial competente, en relación con deudas en período voluntario, interrumpirán los plazos fijados para el mismo. Resuelto el recurso o reclamación económico-administrativa que dio lugar a la suspensión, si el acuerdo no anula ni modifica la liquidación impugnada, deberá pagarse en los plazos previstos en los apartados a) y b) del párrafo 1 del artículo 44 del presente reglamento, según la fecha de notificación de la resolución adoptada. Si la resolución da lugar a la modificación del acto u ordena la retroacción del procedimiento, la deuda resultante del acto que se dicte en ejecución de dicho acuerdo habrá de ser ingresada en los mismos plazos. La notificación de la resolución del recurso o reclamación o la del nuevo acto indicará expresamente el plazo de pago.

5.– Aurreko lerroaldeetan adierazitakoa dena dela, ekintzaren exekuzioa etenda egon bada, dirubilketarako organoek, bide ekonomiko administratiboa amaitu ondoren eta errekurtso ekonomiko administratiboa aurkezteko epea amaitu ez dadin bitartean, ez die berrekingo premiamenduzko prozeduraren jarduerei; horretarako, hasiera batetan aurkeztutako bermearen indarraldiak eta eraginkortasunak bere horretan iraun beharko dute. Epe horretan interesatuak organo horri jakinarazten badio errekurtsoa aurkeztu duela, eta etetzeko eskabidea egin badu eta zorra ordainduko duenaren bermea eskaini badu, prozeduraren geldialdiari eutsi egingo zaio, bide administratiboan jarritako bermeak indarrean iraun dezan bitartean eta eraginkorra izan dadin bitartean. Etetezko piezan organo judizialak har dezan ebatziaren arabera berrekingo edo etengo da prozedura.

5.– No obstante lo indicado en los párrafos anteriores, cuando la ejecución del acto hubiese estado suspendida, una vez concluida la vía económico-administrativa los órganos de recaudación no iniciarán o, en su caso, no reanudarán las actuaciones del procedimiento de apremio mientras no concluya el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo, siempre que la vigencia y eficacia de la garantía inicialmente aportada se mantenga hasta entonces. Si durante ese plazo el interesado comunicase a dicho órgano la interposición del recurso, con petición de suspensión y ofrecimiento de garantía de pago de la deuda, se mantendrá la paralización del procedimiento en tanto conserve su vigencia y eficacia la garantía aportada en vía administrativa. El procedimiento se reanudará o suspenderá a resultas de la decisión que adopte el órgano judicial en la pieza de suspensión.

11. atala.– Osotasunean ordaintzea.

Artículo 11.– Integridad del pago.

1.– Ohiko ondorioak euki ditzan ordainketak, zor guztia ordaindu beharko da borondatezko aldian. Erregelamendu honetako 64. ataleko 2. lerroaldean jasotakoari jarraituko zaio aldi exekutiboan.

1.– En período voluntario, para que el pago produzca los efectos que le son propios, ha de ser por la totalidad de la deuda. En período ejecutivo se estará a lo previsto en el párrafo 2 del artículo 64 de este reglamento.

2.– Ordainketa zatika egitea onartu bada, idazpuru honetako II. atalburuan xedatutakoa beteko da.

2.– Si se hubiese concedido fraccionamiento de pago se estará a lo dispuesto en el capítulo II del presente título.

12. atala.– Ordainketarako eskakizun formalak.

Artículo 12.– Requisitos formales del pago.

1.– Ordainketa zenbait agiri oinarritzat hartuz egitea exigitu dezatenean errekurtsoaren arau propioek, behar-beharrezkoa izango da, errekurtsoa onar dadin, eskatutako agiriak aurkeztea.

1.– Cuando las normas propias del recurso de que se trate exijan que el pago se realice en virtud o a la vista de determinados documentos, será requisito necesario, para que aquél se admita, que se acompañe la documentación requerida.

2.– Diruzaintzako edo zerga-administrazioko gaietan eskumena duen Sailak, ordainketa egiteko beharrezkoa den agiri-eredua onartu badu Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratutako Aginduaren bidez, eredu hori erabili beharko da dena delako eremuan.

2.– Cuando el Departamento competente en materias de tesorería o de administración tributaria, mediante Orden publicada en el Boletín Oficial del País Vasco, haya aprobado un modelo de documento obligatorio para efectuar el pago, deberá utilizarse el mismo en el ámbito al que se refiera.

13. atala.– Ordainketarako modalitateak.

Artículo 13.– Modalidades de pago.

1.– Zor zergagarriak eta ez-zergagarriak dirutan ordaindu beharko dira.

1.– El pago de las deudas tributarias y no tributarias habrá de realizarse en efectivo.

2.– Lege mailako xedapenean aurrikusitakoetan, espezietan egin daiteke ordainketa.

2.– Podrá admitirse el pago en especie en los casos previstos en disposición con rango de Ley.

3.– Ordainketa dirutan egiteko eskakizunak eta baldintzak errekurtso bakoitzaren arau erregulatzaileetan eta ondorengo ataletan zehazten dira, baita modalitateak ere:

3.– El pago en efectivo ha de realizarse en algunas de las siguientes modalidades, con los requisitos y condiciones que se establecen en la normativa reguladora de cada recurso y en los artículos siguientes:

a) Legezko erabilpena duen dirua.

a) Dinero de curso legal,

b) Txekea.

b) Cheque, y

c) Diruzaintzako gaietan eskumena duen sailburuaren aginduz baimena izan dezaten beste modu batzuk, agindu horretan ezarritako eran. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu beharko da Agindu hori.

c) Cualesquiera otras que se autoricen por Orden del Consejero competente en materia de tesorería, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco, en los términos que establezca.

14. atala.– Lege balioko dirua.

Artículo 14.– Dinero de curso legal.

Lege balio duen diruz ordaindu ahal izango dira zor guztiak, berdin diolarik zein den ordainketa jasoko duen dirubilketa organoa, dirubilketa egiteko epealdia zein den eta zorraren kopurua zein den.

Todas las deudas podrán pagarse con dinero de curso legal, cualquiera que sea el órgano recaudatorio que haya de recibir el pago, el período de recaudación en que se efectúe y la cuantía de la deuda.

15. atala.– Txekea.

Artículo 15.– Cheque.

1.– Euskal Herriko Diruzaintza Nagusiko kutxetan eta kontuetan egingo dira ordainketak, besterik agintzen ez den bitartean. Merkataritzako legeek exigitutako eskakizunak betetzen dituzten txekeak erabiliko dira ordainketa egiteko. Txekeok ezingo dira luzatu entregatu aurreko bigarren eguna baino lehenago. Euskal Herriko Diruzaintza Nagusiaren izenean luzatuko dira, eta libratzailearen izena eta abizenak edo sozietatearen helbidea adierazi beharko ditu argi eta garbi izenpearen azpian.

1.– Los pagos que deban hacerse en las cajas y cuentas de la Tesorería General del País Vasco podrán hacerse, salvo norma especial en contrario, mediante cheque que reúna los requisitos generales exigidos por la legislación mercantil, expedido, no antes del segundo día anterior al de entrega, en favor de la Tesorería General del País Vasco y que exprese, de forma legible, el nombre y apellidos o razón social del librador debajo de la firma.

2.– Txekea entregatzeak, eta efektibo egiten bada, liberatu egingo du zorduna ordaindutako kopurutik. Horrelakoetan, kutxan edo kontuan sartzen denetik aurrera izango ditu ondorioak.

2.– La entrega del cheque liberará al deudor por el importe satisfecho, si es hecho efectivo. En tal caso, surtirá efectos desde la fecha en que haya tenido entrada en la caja o cuenta correspondiente.

3.– Txekea ez bada efektiboa egin kopuru osoan edo zati batetan, borondatezko aldia igaro ondoren, aldi exekutiboari ekingo zaio ordaindu gabeko zatiari dagokionez. Txekea baliotasunez adostuta edo ziurtatuta badago, adostu edo ziurtatu zuen entitateari exigituko zaio; bestela, zordunari exigituko zaio.

3.– Cuando un cheque no sea hecho efectivo en todo o en parte, una vez transcurrido el período voluntario, se seguirá ejecutivamente por la parte no pagada. Si el cheque estaba válidamente conformado o certificado, le será exigido a la entidad que lo conformó o certificó; en otro caso, le será exigido al deudor.

16. atala.– Ordaindutzat ematea.

Artículo 16.– Momento del pago.

1.– Zorra efektiboan ordaindutzat emango da, zor-kopurua ordainketa jasotzeko baimena duten organo eskumendunen edo norbanakoen kutxetan sartzen denean.

1.– Se entiende pagada en efectivo una deuda cuando se ha realizado el ingreso de su importe en las cajas de los órganos competentes o personas autorizadas para recibir el pago.

2.– Kreditu entitateen bidez egin dadinean ordainketa, dirusarreraren justifikagiria entregatzen bazaio zordunari, liberatu egingo du hau justifikagirian kontsignatu dadin egunetik eta berton adierazten den dirukopurutik. Une horretatik gehiago entitatea eta bitartekaria beharturik daude Administrazioaren aurrean.

2.– Cuando el pago se realice a través de entidades de crédito, la entrega al deudor del justificante de ingreso liberará a éste desde la fecha que se consigne en el justificante y por el importe figurado, quedando desde ese momento obligados ante la Administración la entidad o el intermediario.

3.– Zordunak kreditu entitateari eman diezazkion ordainketa aginduak ez dute, berez eta besterik gabe, eraginik Administrazioaren aurrean; eta hori, agindu-emaileari entitatearen aurrean, honek zerbait bete ez duelako, legozkiokeen ekintzen kaltetan gabe.

3.– Las órdenes de pago dadas por el deudor a la entidad de crédito no surten efectos por sí solas frente a la Administración, sin perjuicio de las acciones que puedan corresponder al ordenante frente a la entidad por el incumplimiento de esta.

17. atala.– Ordainagiriak.

Artículo 17.– Justificantes de pago.

1.– Erregelamendu honetan xedatutakoaren arabera ordaintzen duenak zorra, eskubidea eukiko du ordainagiri bat eskurtzeko.

1.– El que pague una deuda conforme a lo dispuesto en este reglamento tendrá derecho a que se le entregue un justificante del pago realizado.

2.– Honako hauek dira, kasuen arabera, ordainagiriak:

2.– Serán justificantes del pago, según los casos:

a) Erreziboak.

a) Los recibos,

b) Eskumena duten organoek edo ordainketa eskuratzeko baimena duten entitateek suskribatutako edo balidatutako ordainketa–gutunak.

b) Las cartas de pago suscritas o validadas por órganos competentes o por entidades autorizadas para recibir el pago,

c) Egindako dirusarreraren egiaztagiriak, alegia, zordunak Administrazioari eska diezazkiokeenak; eta honek, dirusarrerari buruzko ohartarazpen kontablea erreferentziatzat hartuz, luzatu beharko ditu.

c) Las certificaciones acreditativas del ingreso efectuado, que el deudor podrá solicitar de la Administración, y ésta deberá expedir con referencia a la correspondiente anotación contable de ingreso, y

d) Diruzaintzako alorrean eskumena duen sailburuaren aginduz ordainagiriaren izaera beren-beregi eman dakien agiriak, alegia, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu beharko direnak.

d) Cualquier otro documento al que se otorgue expresamente el carácter de justificante de pago por Orden del Consejero competente en materia de tesorería, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco.

3.– Ordainagiri guztietan honako zernolako hauek jaso beharko dira:

3.– Todo justificante de pago deberá indicar, al menos, las siguientes circunstancias:

a) Izena eta abizenak, sozietatearen egoitza edo izena, identifikazio fiskalerako zenbakia -baldin badauka-, herria eta zordunaren egoitza.

a) Nombre y apellidos, razón social o denominación, número de identificación fiscal si consta, localidad y domicilio del deudor,

b) kontzeptua, zorraren zenbatekoa eta hartzen duen epealdia.

b) Concepto, importe de la deuda y período a que se refiere,

c) Kobratzeko eguna.

c) Fecha de cobro, y

d) Luzatzen duen organoa, norbanakoa edo entitatea.

d) Órgano, persona o entidad que lo expide.

4.– Baliabide mekanikoen edo informatikoen bidez betetzen badira ordainagiriak, honen aurretik aipatu diren zernolakoak, zorduna eta ordaindutako zorra behar bestean identifikatuko dituen gakoz edo laburduraz adieraz daitezke.

4.– Cuando los justificantes de pago se extiendan por medios mecánicos o informáticos, las circunstancias anteriormente mencionadas podrán expresarse en clave o abreviatura suficientemente identificadoras, en su conjunto, del deudor y de la deuda satisfecha a que se refieran.

18. atala.– Ordainketaren ondorioak.

Artículo 18.– Efectos del pago.

1.– Erregelamendu honetan exigitutako eskakizunak betez egindako ordainketak iraungi egiten du zorra eta liberatu egiten ditu zorduna eta gainerako erantzukizundunak.

1.– El pago realizado con los requisitos exigidos por este Reglamento extingue la deuda y libera al deudor y demás responsables.

2.– Mugaeguna gerora izango duen zordunketa bat ordaintzeak ez du iraungitzen EAEko Administrazioak edo horren erakunde autonomoek duten eskubidea zorpekoan daudenak eskuratzeko, preskripzioaren ondorioen kaltetan gabe.

2.– El pago de un débito de vencimiento posterior no presupone el pago de los anteriores, ni extingue el derecho de la Administración de la Comunidad Autónoma o de sus Organismos Autónomos a percibir aquéllos que estén en descubierto, sin perjuicio de los efectos de la prescripción.

19. atala.– Ordainketen egozketa.

Artículo 19.– Imputación de pagos.

1.– Zorrak autonomotzat hartzen dira.

1.– Las deudas se presumen autónomas.

2.– Hainbat zor dituen zordunak, bere nahitako zorrari edo zorrei egotzi aha izango die ordainketa.

2.– El deudor de varias deudas podrá, al realizar el pago, imputarlo a aquélla o aquéllas que libremente determine.

3.– Ordaintzeko obligazioa duenaren hainbat zor, jarraipen exekutiboa izan dutenak, pilatu badira eta ezinezkoa bada guztiok ordaintzea, zordunaren borondatea aintzat hartzeke lortutako ordainketa zorrei aplikatuko zaie, aintzinatasun gehien duenetik gutxien duenerako hurrenkera erabiliz; eta hori, zenbait kredituren hurrenkera ezartzen duten arauen kaltetan gabe. Aintzinatasuna, bestalde, zor bakoitza ordaintzeko jarritako borondatezko aldiaren mugaegunak finkatzen du.

3.– Si se hubieran acumulado varias deudas, seguidas ejecutivamente, del mismo obligado al pago y no pudieran satisfacerse totalmente, sin perjuicio de las normas que establecen la prelación de determinados créditos, el pago obtenido sin la voluntad del deudor se aplicará a las deudas por orden de mayor a menor antigüedad, determinada ésta por la fecha de vencimiento del período voluntario para el pago de cada una.

20. atala.– Ez ordaintzearen ondorioak.

Artículo 20.– Consecuencias de la falta de pago.

1.– Erregelamendu honetan exigitutako epeetan eta baldintzetan ez ordaintzeak premiamendu bidezko prozedura ekar dezake, salbuetsi egingo dela Erregelamendu honetako 48. ataleko 2. lerroaldean jasotakoa. Horrek, ordenamendu juridikoan xedatutako ondorioak izango ditu; ordainketarako obligazioa dutenen aurka erabiliko ditu Administrazioak ondoriook.

1.– La falta de pago en los plazos y con los requisitos exigidos en este reglamento origina el procedimiento de apremio, salvo lo previsto en el párrafo 2 del artículo 48 del presente Reglamento, con los efectos dispuestos en el ordenamiento jurídico, que la Administración dirigirá contra los que resulten obligados al pago.

2.– Premiamenduzko prozedura amaitu eta ordainketa ez bada egin, zordun behinenekiko kobraezin-delkarazioa dakar horrek eta bai, egonez gero, erantzule solidarioekiko eta, hala gertatuz gero, administrazioaren ekintza erantzule subsidiarioekiko.

2.– La falta de pago después de agotado el procedimiento de apremio originará la declaración de fallido de los deudores principales, de los responsables solidarios, si los hay, y, en su caso, la derivación de la acción administrativa contra los responsables subsidiarios.

21. atala.– Kontsignazioa.

Artículo 21.– Consignación.

1.– Ordaintzeko obligazioa dutenek dirutan kontsignatu dezakete zorraren eta, hala behar izanez gero, kostuen zenbatekoa, honako ere honetan:

1.– Los obligados al pago podrán consignar en efectivo el importe de la deuda, y de las costas en su caso:

a) Bidezkotzat jotzen diren errekurtsoak edo erreklamazioak aurkez daitezenean, jazarritako ekintzaren exekuzioak indargabetze ondorioak izanik; eta hori, bere arau erregulatzaileen arabera.

a) Cuando se interpongan los recursos o las reclamaciones procedentes, con efectos suspensivos de la ejecución del acto impugnado, de acuerdo con su normativa reguladora, y

b) Dirubilketarako eskumena duen organoak edo ordainketa eskuratzeko baimena duen entitateak ez badu behar den eran onartu, edo ezin badu onartu gainditu ezinezko arrazoiengatik. Kontsignazioak zor guztia hartzen badu eta dirubilketarako organoari jakinarazten bazaio, ordainketaren ondorio askatzaileak izango ditu kontsignazioa egin denetik aurrera.

b) Cuando el órgano de recaudación competente o entidad autorizada para recibir el pago no lo haya admitido, indebidamente, o no pueda admitirlo por causa de fuerza mayor. Si la consignación alcanza a la totalidad de la deuda y se comunica al órgano recaudador tendrá efectos liberatorios del pago desde la fecha en que haya sido efectuada.

2.– Diruzaintzako gaietan eskumena duen Sailean egin behar da kontsignazioa, irailaren 30eko 211/1997 Dekretuaren 26. eta 29. ataletan xedatutakoaren arabera. Dirubilketarako kudeaketa hitzartu egin bada, eskumena duen zerbitzuan egin beharko da kontsignazioa entitate horren alde egindakoentzat.

2.– La consignación debe realizarse en el Departamento competente en materia de tesorería, según lo dispuesto en los artículos 26 y 29 del Decreto 211/1997, de 30 de septiembre. Cuando la gestión recaudatoria haya sido concertada, la consignación deberá realizarse en el servicio competente para las efectuadas en favor de dicha entidad.

II. ATALBURUA

CAPÍTULO II

ORDAINKETA GERORATZEA ETA ZATITZEA

APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO DEL PAGO

22. atala.– Xedapen orokorrak.

Artículo 22.– Disposiciones generales.

1.– Borondatezko aldian eta bai aldi exekutiboan ere geroratu edo zatitu daiteke zorraren ordainketa, obligazioak hala eskatzen badu aldez aurretik eta obligatutakoaren egoera ekonomiko finantzieroak, hots, Administrazioak modu diskrezionalean antzemandakoak, bere zordunketak egitea aldibaterako eragozten badio.

1.– Podrá aplazarse o fraccionarse el pago de la deuda, tanto en período voluntario como ejecutivo, previa solicitud del obligado, cuando su situación económico-financiera, discrecionalmente apreciada por la Administración, le impida transitoriamente efectuar el pago de sus débitos.

2.– Geroratze modalitate lez hartzen den ordainketaren zatiketa, berariaz arautu gabekoetan geroratze horri aplikagarriak zaizkion arauez eraenduko da.

2.– El fraccionamiento de pago, como modalidad del aplazamiento, se regirá por las normas aplicables a éste en lo no regulado especialmente.

3.– Horien ordainketa geroratu egiten deneko zenbatekoek, erregelamendu honetako 30. atalaren arabera, legez ezarritako berandutza-interesak sortu dituzte. Premiamenduzko errekargua, hala behar izanez gero, kendu egingo da zenbateko horietatik.

3.– Las cantidades cuyo pago se aplace, excluido, en su caso, el recargo de apremio, devengarán el interés de demora establecido legalmente, según el artículo 30 del presente reglamento.

4.– Epemuga gainditu eta geroratutako edo zatitutako diruzenbatekoak ez ordaindu izanaren ondorioak, erregelamendu honetako 32. atalekoak izango dira.

4.– Las consecuencias en caso de falta de pago, a su vencimiento, de cantidades aplazadas o fraccionadas serán las establecidas en el artículo 32 de este reglamento.

23. atala.– Eskumena.

Artículo 23.– Competencia.

1.– Zorren geroratze eskabideak izapidetzea eta ebaztea, diruzaintzako gaietan eskumena duen Sailari dagokio.

1.– La tramitación y resolución de solicitudes de aplazamiento de las deudas corresponde al Departamento competente en materia de tesorería.

2.– Dirubilketaren kudeaketa beste entitate batekin hitzartu bada, azkenengo honi dagokio eskabideak izapidatu eta ebaztea, horrela badago itunduta.

2.– Cuando la gestión recaudatoria se haya concertado con entidad ajena, corresponderá a ésta tramitar y resolver las solicitudes, siempre que así se haya convenido.

24. atala.– Eskabidea.

Artículo 24.– Solicitud.

1.– Bahitutako ondasunak besterentzeko erabaki baino lehen edozein unetan aurkeztu daiteke geroratzeko eskabidea premiamenduzko prozeduraren barruan. Premiamenduzko prozeduraz besteko hipotekazko exekuzio-prozedura eginbideetan badago, enkanterako deialdia baino lehen aurkeztu ahal izango da.

1.– Podrá presentarse solicitud de aplazamiento en cualquier momento anterior al acuerdo de enajenación de los bienes embargados, dentro del procedimiento de apremio. Cuando se esté siguiendo un procedimiento de ejecución hipotecaria distinto del de apremio la solicitud de aplazamiento podrá presentarse con anterioridad a la convocatoria de subasta.

2.– Geroratze eskabideak honako xehetasun hauek jaso beharko ditu halabeharrez:

2.– La solicitud de aplazamiento contendrá, necesariamente, los siguientes datos:

a) Izen-abizenak, sozietatearen helbidea edo izena, identifikazio fiskalerako zenbakia, eskegilearen egoitza fiskala eta jakinarazpen ondorioetarako adierazitako lekua.

a) Nombre y apellidos, razón social o denominación, número de identificación fiscal y domicilio fiscal del solicitante y el lugar señalado a efectos de notificación,

b) Geroratzea eskatzen den zorra identifikatzea, adierazi egin beharko direla, behintzat, zorraren zenbatekoa, kontzeptua eta zorra likidatu duen organoa edo zorra deklaratzen duen erabakia eman duen organoa.

b) Identificación de la deuda cuyo aplazamiento se solicita, indicando al menos su importe, concepto y órgano que ha liquidado la deuda o dictado la resolución que la declara,

c) Geroratze eskabidea egiteko arrazoi diren kausak.

c) Causas que motivan la solicitud de aplazamiento,

d) Eskatzen den gerorapenerako epeak eta gainerako baldintzak.

d) Plazos y demás condiciones del aplazamiento que se solicita,

e) Hurrengo atalean xedatutakoaren arabera eskaintzen den bermea, eta erregelamendu honetako 27. atalean xedatutakoaren kaltetan gabe.

e) Garantía que se ofrece, conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 de este reglamento, y

f) Eskabidearen lekua eta eguna eta eskegilearen izenpea.

f) Lugar y fecha de la solicitud y firma del solicitante.

3.– Geroratzeko eskabidearekin batera, eskegileak bidezkotzat jotzen dituen agiriez gain, honako hauek aurkeztu beharko dira:

3.– Junto con la solicitud de aplazamiento, además de los documentos que estime oportunos el solicitante, se deberá presentar:

a) Zorra eragiten duen administrazio-erabakiaren edo –jakinarazpenaren kopia, edo autolikidaziorako edo deklarazio–likidaziorako eredu ofiziala, behar bezala betetakoa, horien arau erregulatzaileak horrela eskatzen dueneko zorrak izan daitezenean.

a) Copia de la resolución o comunicación administrativa de la que deriva la deuda, o el modelo oficial de autoliquidación o declaración-liquidación, debidamente cumplimentado, cuando se trate de deudas cuya normativa reguladora así lo exija,

b) Abal solidarioa formalizatzeko finantza entitateak hartutako konpromisu ezeztaezina, 26. atalaren arabera. Salbuetsi egingo da atal horretan eta erregelamendu honetako 27. atalean jasotakoa. Abal irmo batez ordezka daiteke konpromisu hori, honen zenbatekoak mugatu egingo dituela gerorapenaren terminoak.

b) Compromiso irrevocable, por parte de la entidad financiera, de formalizar aval solidario, conforme al artículo 26, salvo lo previsto en el mismo y en el artículo 27 de este reglamento. Podrá sustituirse el compromiso indicado por aval en firme, cuyo importe limitará los términos del aplazamiento, y

c) Hala behar izanez gero, ordezkaritzaren egiaztagiriak.

c) En su caso, los documentos que acrediten la representación.

4.– Kreditu entitate batek edo bermedun elkarrenganako sozietateak emandako abala izan ez dadin bermea onartzeko eska dadinean, aurreko lerroaldeko b) idazatian adierazitakoaren ordez, geroratze eskabidearekin batera, honako agiri hauek aurkeztu beharko dira:

4.– Cuando se solicite la admisión de garantía que no consista en aval de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca, en lugar de lo señalado en el apartado b) del párrafo anterior, se aportará junto a la solicitud de aplazamiento la siguiente documentación:

a) Berme lez eskainitako ondasunen balorazioa, hots, enpresa edo profesional espezializatuek eta independienteek egindakoa.

a) Valoración de los bienes ofrecidos en garantía, efectuada por empresas o profesionales especializados e independientes, y

b) Itxitako azken ekonomia ekitaldiaren balantzea eta emaitzen kontua, eta, baldin badago, auditoriaren txostena.

b) Balance y cuenta de resultados del último ejercicio cerrado e informe de auditoría, si existe.

5.– Bermea osorik edo zati batetan kentzeko eska dadinean, atal honetako 3. lerroaldeko b) idazatian adierazitakoaren ordez, geroratze eskabidearekin batera, honako agiri hauek aurkeztuko dira:

5.– Cuando se solicite exención total o parcial de garantía, en lugar de lo señalado en el párrafo b) del párrafo 3 del presente artículo, se aportará junto a la solicitud de aplazamiento la siguiente documentación:

a) Aitorpen erantzulea, ondasunik ez duela adieraziz edo berme lez emandakoak baino ez dituela adieraziz.

a) Declaración responsable manifestando carecer de bienes o no poseer otros que los ofrecidos en garantía,

b) Azken hiru urteetako balantzea eta emaitzen kontua, eta, baldin badago, auditoriako txostena.

b) Balance y cuenta de resultados de los tres últimos años e informe de auditoría, si existe, y

c) Bideragarritasun egitasmoa eta ekonomiaren, finantzen eta ondasunaren alorretan garrantzia duen informazioa, hain zuzen ere, eskatutako gerorapenari betetzeko ahalmena justifika dezana.

c) Plan de viabilidad e información con trascendencia económica, financiera y patrimonial que justifique la posibilidad de cumplir el aplazamiento solicitado.

25. atala.– Eskabidea aurkezteak dakartzan ondorioak.

Artículo 25.– Efectos de la presentación de la solicitud.

1.– Eskabidea borondatezko aldian aurkez dadinean, epe hori amaitu eta ebazteke balego, ez da ezelango ekintzarik gauzatuko premiamenduzko prozedurarekin hasteko.

1.– Cuando la solicitud se presente en período voluntario, si al término de dicho plazo estuviere pendiente de resolución no se realizarán las actuaciones para el comienzo del procedimiento de apremio.

2.– Aldi exekutiboan aurkez dadinean, geroratze erabakira arte bahitutako ondasunen besterentze ekintzak geldiaraz daitezke, prozedura ez etetearen kaltetan gabe.

2.– Cuando se presente en período ejecutivo, sin perjuicio de la no suspensión del procedimiento, podrán paralizarse las actuaciones de enajenación de los bienes embargados hasta la resolución del aplazamiento.

3.– Aurreko atalean adierazitako eskakizunak betetzen ez baditu edo ez baditu aurkezten atal horretan esandako agiriak, guztientzako prozedura administratiboari buruzko arauetan zuzenketarako ezarritako izapideak beteko dira. Zorraren dirua sartzeko, borondatezko aldian aurkeztu bada eskabidea, aditzera emango zaio, zuzenketak egiteko jarritako epea amaitu ostean igarota badago dirusarrerarako arauzko epea, eta ordainketarik egin ez bada ez eta zuzenketa ere, premiamenduzko bidetik exigituko dela zor hori, berorri dagozkion errekarguak eta interesak izango dituela.

3.– Si la solicitud no reúne los requisitos o no se acompañan los documentos que se señalan en el artículo anterior, se seguirán los trámites establecidos en la normativa de procedimiento administrativo común para la subsanación. En particular, si se hubiera presentado la solicitud dentro del período voluntario para el ingreso de la deuda, se le advertirá que, si el plazo reglamentario de ingreso hubiera transcurrido al finalizar el plazo de subsanación y no se hubiera efectuado el pago ni subsanado la solicitud, se exigirá dicha deuda por la vía de apremio, con los recargos e intereses correspondientes.

26. atala.– Bermeak.

Artículo 26.– Garantías.

1.– Diruzaintzako alorrean eskumena duen sailburuaren aginduz ezarritako zenbatekoaren gainetiko zorrak geroratzearen eraginkortasuna Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da. Baldintzaturik ere badago, alegia, kreditu entitatearen edo bermedun elkarrenganako sozietatearen abal solidarioaren bermea osatu beharko dela; salbuetsi egiten dira zorduna Administrazio Publikoa edo zuzenbide publikoko entea izatea, eta hurrengo atalean eta atal honetako hurrengo lerroaldeetan xedatutakoa.

1.– La efectividad del aplazamiento, en el caso de deudas por importe superior al establecido por Orden del Consejero competente en materia de tesorería, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco, quedará condicionada a la constitución de garantía en forma de aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca, salvo que el deudor sea una Administración Pública o un ente sometido a derecho público y lo dispuesto en el artículo siguiente y en los demás párrafos del presente.

2.– Geroratzearen ebazpena diruzaintzaren alorrean eskumena duen Sailari badagokio, Euskal Herriko Diruzaintza Nagusiari buruzko irailaren 30eko 211/1997 Dekretuaren 28. atalaren bidez onartutako ereduari egokitu beharko zaio abala, beharrezkoak diren doiketak egingo dizkiola erregelamendu honetako edukiari. Eredu horri egokitzen ez zaizkion abalak, zuzenketa izapideetan doitutakoez ordezkatu ahal izango dira; aurreko ataleko hirugarren lerroaldean aipatzen den zuzenketaz ari gara, hain zuzen ere.

2.– Si la resolución del aplazamiento corresponde al Departamento competente en materia de tesorería, el aval deberá atenerse al modelo aprobado por el artículo 28 del Decreto 211/1997, de 30 de septiembre, de la Tesorería General del País Vasco, con las necesarias adaptaciones al contenido del presente reglamento. Los avales que no se atengan a dicho modelo podrán ser sustituidos por los adecuados en el trámite de subsanación a que se refiere el párrafo 3 del artículo anterior.

3.– Abal hori lortzea ezinezkoa dela edo horrekin enpresa baten bideragarritasunari konpromisu larria sortzen zaiola justifikatu bada, honako hauek ere onar daitezke: mugiezinen hipoteka, mugikorren hipoteka, lekualdaketadun edo lekualdaketarik gabeko bahia, fidantza pertsonala eta solidarioa edo bidezkotzat jotzen den beste edozein. Abalaz besteko bermerako aurkeztutako justifikazioa ez bada nahikotzat hartzen, gerorapenaren izapideak egiteko eskumena duen organoak eskegileari emango dio horren berri. Eskegileak, halaber, aurreko ataleko hirugarren lerroaldean agertzen den izapideaz ere baliatu ahal izango da, abal solidarioaren konprimisu ukaezina edo abal irmoa aurkez dezan; jakinaraziz, horrela egiten ez badu, ez zaiola eskabidea onartuko.

3.– Cuando se haya justificado que no es posible obtener dicho aval, o que con ello se compromete seriamente la viabilidad de una empresa, podrá admitirse hipoteca inmobiliaria, hipoteca mobiliaria, prenda con o sin desplazamiento, fianza personal y solidaria o cualquier otra que se estime suficiente. Si la justificación presentada para la aportación de garantía distinta de aval no se estimase suficiente, el órgano competente para la tramitación del aplazamiento lo pondrá en conocimiento del solicitante, concediéndole el trámite a que se refiere el párrafo 3 del artículo anterior, para que presente compromiso irrevocable de aval solidario, o aval en firme, con advertencia de que, si no lo hace así, se desestimará la solicitud.

4.– Gerorapenak sor ditzan berandutza interesen eta tronkoaren zenbatekoa hartuko du bermeak; eta horretaz gain, bi partidon batuketaren 100eko 10. Premiamenduzko probidentzia jakinarazi ondoren eskatzen bada gerorapena, 100eko 25ekoa izango da portzentaia hori. Zatiketetan berme partzialak jarri ahal izango dira epe bakarrerako edo hainbaterako; bermeok, dagokion zatiketari egingo diote aurre; eta bai, horrek sor ditzan berandutza interesak gehi tronkoaren eta interesen batuketaren 100eko 10 edo 100eko 25, eskabidea premiamenduzko probidentzia jakinarazi aurretik edo geroztik aurkeztu denaren arabera.

4.– La garantía cubrirá el importe del principal y de los intereses de demora que genere el aplazamiento, más un 10 por 100 de la suma de ambas partidas. Cuando el aplazamiento sea solicitado después de notificada la providencia de apremio dicho porcentaje será del 25 por 100. En el caso de fraccionamiento, podrán aportarse garantías parciales para uno o varios plazos, cubriendo la fracción correspondiente, y los intereses de demora que genere más un 10 por 100 o un 25 por 100 de la suma de principal e intereses, según que la solicitud se haya presentado antes o después de notificada la providencia de apremio.

5.– Abal bidez eratutako bermeak epemugarik gabekoa izan beharko du; edo gerorapenerako ezarritako epearen hainbatekoa, gehi sei hilabete.

5.– La garantía constituida mediante aval deberá ser de duración indefinida o, como mínimo, por el plazo señalado para el aplazamiento más seis meses.

6.– Esleitze erabakiaren berri ematen den egunaren hurrengo hogeita hamar egunetan aurkeztu beharko da bermea. Gerorapena ebazteko eskumena duen organoak handitu egin dezake epe hori, baldin eta berorren formalizazioa sano eragozpentsua dela antzematen bada.

6.– La garantía deberá aportarse en el plazo de treinta días siguientes al de la notificación del acuerdo de concesión. Este plazo podrá ampliarse por el órgano competente para resolver el aplazamiento, cuando se justifique la especial dificultad en su formalización.

7.– Epea igarota bermea ez bada formalizatu, ez du ezelango ondoriorik izango esleipen erabakiak. Orduan, zorra premiamenduzko prozeduraz exigitu ahal izango da, sortu dituen interes eta errekarguarekin, baldin eta amaiturik badago dirusarrerako borondatezko aldia. Gerorapena aldi exekutiboan eskatu bada, ekin egingo zaio premiamenduzko prozedurari.

7.– Transcurrido el plazo sin que se haya formalizado la garantía, quedará sin efecto el acuerdo de concesión, exigiéndose por el procedimiento de apremio la deuda con sus intereses y el recargo, siempre que haya concluido el período voluntario de ingreso. Si el aplazamiento se hubiese solicitado en período ejecutivo, se continuará el procedimiento de apremio.

8.– Bermearen askitasun ekonomikoa eta juridikoa, gerorapena ebazteko eskumena duen organoak neurtuko du, bidezkotzat jotzen dituen txosten teknikoak ere eskatu ahal izango dituela. Aurreko lerroaldean jasotakoa salbuetsita geldituko da.

8.– Salvo lo previsto en el párrafo siguiente, la suficiencia económica y jurídica de la garantía será apreciada por el órgano competente para la resolución del aplazamiento, quien podrá solicitar los informes técnicos que considere oportunos.

9.– Horiek ebaztea diruzaintzako alorrean eskumena duen Sailari dagokioneko gerorapenetan, inoren gauzen gaineko eskubide errealetan oinarritutako bermeen askitasun ekonomikoa eta juridikoa neurtzea, baita onartzea ere, ondare gaietan eskumena duen organoari dagokio. Horrek, fede-emaile publikoaren aurrean gauzatuko du, edo agiri administratiboaren bidez. Agiri hau, erregistro publikoetako arduradunei bidal dakieke, erregistro horietan erasota gera dadin horren edukia.

9.– En el caso de aplazamientos cuya resolución corresponde al Departamento competente en materia de tesorería, la apreciación de la suficiencia económica y jurídica, así como la aceptación, de garantías consistentes en derechos reales sobre cosa ajena corresponde al órgano competente en materia de patrimonio, quien la efectuará ante fedatario público o mediante documento administrativo que, en su caso, será remitido a los encargados de los Registros públicos correspondientes para que se haga constar en los mismos su contenido.

10.– Bermatutako zor guztia ordaindu dela egiaztatu ondoren, liberatu egingo dira bermeak. Berme partzial bakoitza liberatzeko ordaindu egin beharko da berorrek bermatutako zorraren zatia.

10.– Las garantías serán liberadas una vez comprobado el pago total de la deuda garantizada. Cada garantía parcial podrá liberarse cuando se haya satisfecho la parte de la deuda por ella garantizada.

27. atala.– Bermeak barkatzea.

Artículo 27.– Dispensa de garantías.

1.– Gerorapena ebazteko eskumena duen organoak, zorra bermatzeko nahiko baliabiderik ez duenean zordunak eta bere ondarearen exekuzioak gaitasun produktiboari eta jarduera ekonomikoaren enplegu mailari eragin badiezaioke edo Euskal Herriko Diruzaintza Nagusiaren zein beste ogasun publikoaren interesei kalte handiak ekar badiezazkieke, exigigarriak diren bermeak jartzetik liberatu dezake guztiz edo neurri batetan. Bermeetatik liberatzearen aurkako erabakia hartuko balitz, 25. ataleko 3. lerroaldean aipatzen den izapideaz balia daiteke eskegilea, abal solidariorako edo abal irmorako konpromisu ezestaezina aurkeztu dezan; ohartarazten zaio eskegileari, horrela jarduten ez badu, ukatu egingo dela eskabidea.

1.– El órgano competente para resolver sobre el aplazamiento podrá dispensar total o parcialmente de la prestación de las garantías exigibles cuando el deudor carezca de medios suficientes para garantizar la deuda y la ejecución de su patrimonio pudiera afectar al mantenimiento de la capacidad productiva y del nivel de empleo de la actividad económica respectiva, o bien pudiera producir graves quebrantos para los intereses de la Hacienda General del País Vasco o de alguna hacienda pública. Si se resolviera en contra de la dispensa de garantías, se concederá al solicitante el trámite al que se refiere el párrafo 3 del artículo 25 para que presente compromiso irrevocable de aval solidario, o aval en firme, con advertencia de que, si no lo hace así, se desestimará la solicitud.

2.– Egokitzat jotzen diren baldintzak ezar daitezke erabakian; eta hori, ahalik eta eperik laburrenean ordainketa ziurtatzeko eta geroratutako zorraren lehentasuna eta eskegilearen gainerako zor–obligazioak behar-bezala betetzea bermatzeko.

2.– En la resolución podrán establecerse las condiciones que se estimen oportunas para asegurar el pago efectivo en el plazo más breve y para garantizar la preferencia de la deuda aplazada, así como el correcto cumplimiento de las demás obligaciones tributarias del solicitante.

3.– Onuradunak, bermeetatik liberatuta gerorapena lortu ondoren, eta gerorapen horrek hartzen duen epealdian zehar, horretaz erabakia hartu zuen organoari, zorra bermatzea ekar dezakeen edozien aldaketa ekonomiko edo patrimonialaren berri emango dio. Jakinarazpen horren bidez edo beste bideren batez, zernolako horiek era horretan aldatu direnaren berri izan dezanean administrazioak, exigitu egingo da bermea eratzea. Edozein modutan aldaketatzat hartuko da, baldin eta gerorapenaren iraupenaldian zordunak onurak banatzen baditu.

3.– Concedido el aplazamiento con dispensa de garantía, el beneficiario, durante el período a que aquél se extienda, comunicará al órgano que lo resolvió cualquier variación económica o patrimonial que permita garantizar la deuda. Cuando la Administración conozca, por esa comunicación o por otro medio, la modificación en tal sentido de dichas circunstancias, se procederá a exigir la constitución de garantía. En todo caso, se considerará que concurre tal variación cuando, durante la vigencia del aplazamiento, se repartan beneficios por el deudor.

4.– Gerorapena ebazteko eskumena duen organoak, auditoretzako edo helburu horretarako egokitutako prozeduretan ezarritako obligazioak eta baldintzak bete direnentz kontrolatuko du.

4.– El órgano competente para la resolución del aplazamiento controlará el cumplimiento de las obligaciones y condiciones establecidas por procedimientos de auditoría u otros adecuados a tal fin.

5.– Gerorapena ebazteko eskumena duen organoak, zorra kobratzea gerorapenaren epealdi guztirako bermaturik egon dadinean, bermea jartzetik liberatu egin dezake.

5.– El órgano competente para la resolución del aplazamiento podrá dispensar la prestación de garantía cuando el cobro de la deuda ya se encuentre garantizado para todo el tiempo del aplazamiento.

28. atala.– Ebazpena.

Artículo 28.– Resolución.

1.– Ordainketen gerorapenari buruzko ebazpenetan gerorapenon epeak eta baldintzak zehaztuko dira, eskatutakoez bestekoak izan daitezkeelarik.

1.– Las resoluciones que concedan aplazamientos de pago especificarán los plazos y demás condiciones de los mismos, los cuales podrán ser distintos de los solicitados.

2.– Gerorapenak hainbat zor hartzen dituenean, horietariko bakoitzari daragioten epea eta zenbatekoak banaka adieraziko dira.

2.– Cuando el aplazamiento incluya varias deudas se señalarán individualizadamente los plazos y cuantías que afecten a cada una.

3.– Ebazpena onartzezkoa bada, eskegileari, egin dakion jakinarazpenaren bidez, bermea ez eratzeak eta ez ordaintzeak ekar ditzakeen ondorioez ohartaraziko zaio. Ohartaraziko zaio, halaber, kalkulatutako berandutza interesen zenbatekoak, aplikagarria den tipoa agian aldatzeari lotuta daudenaz.

3.– Si la resolución fuese estimatoria, en la notificación al solicitante se le advertirá de los efectos que se producirán de no constituirse la garantía y en caso de falta de pago. Igualmente se le advertirá, en su caso, de la sujeción de los importes por intereses de demora calculados a la posible alteración del tipo aplicable.

4.– Ebazpena ukatzezkoa bada eta gerorapena eskatu bada borondatezko aldian, zorra, dirua sartzeko arauzko epealdia amaitu baino lehen ordaindu beharko dela ohartaraziko zaio eskegileari; eta hori, epealdi hori amaitu ez bada edo, bestela, erregelamendu honetako 44. ataleko 1. lerroaldean ezarritako epeetan. Zor–ordainketarekin batera, borondatezko aldiaren epemugatik ukatzezko erabaki egunera arte sortutako interesak ere ordaindu beharko dira.

4.– Si la resolución fuese denegatoria y se hubiese solicitado el aplazamiento en período voluntario, se advertirá al solicitante que la deuda deberá pagarse antes de la finalización del período reglamentario de ingreso, si éste no hubiera transcurrido todavía o, en otro caso, en los plazos establecidos en el párrafo 1 del artículo 44 de este reglamento, junto con los intereses devengados desde el vencimiento del período voluntario hasta la fecha de la resolución denegatoria.

5.– Erabakia ukatzezkoa izan eta gerorapena aldi exekutiboan eskatu bada, premiamenduzko prozedura hasten dela eta ekin egiten zaiola ohartaraziko zaio eskegileari.

5.– Si la resolución fuese denegatoria y se hubiese solicitado el aplazamiento en período ejecutivo, se advertirá al solicitante que se inicia o continúa el procedimiento de apremio.

6.– Eskabidea aurkezten den egunetik aurrera zazpi hilabeteko epean hartuko da ebazpena. Epe hori igaro eta ez bada ebazpenik hartu, eskabidea ukatutzat emango da formaren aldetik, administrazio prozedura komunari buruzko arauetan jasotako ondorioak izango dituela.

6.– La resolución deberá adoptarse en el plazo de siete meses a partir de la presentación de la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución se podrá entender desestimada la solicitud en la forma y con los efectos previstos en la normativa de procedimiento administrativo común.

29. atala.– Gerorapena aldatzea.

Artículo 29.– Modificación del aplazamiento.

1.– Esleitutako gerorapenaren baldintzak aldatzeko eskatu arren zordunak, hasierakoak bete behar ditu, horiek aldatzezko erabakirik eman ez dadin bitartean.

1.– Aunque el deudor solicite una modificación de las condiciones del aplazamiento concedido, debe cumplir las iniciales mientras no se dicte resolución modificándolas.

2.– Norbere kasako eskabideok izapidatu eta ebaztea hasierako ebazpenerako eskumena duen organoari dagokio, aurreko 23. atalaren arabera.

2.– Corresponde tramitar y resolver estas peticiones graciables al órgano competente para la resolución inicial, según el artículo 23 anterior.

3.– Gerorapena ematen duen Erabakian jasotako epeak eta interesak, lehenengo epearen epemuga baino lehenago jakinarazi ez bada, ofizioz aldatuko dira.

3.– Los plazos y los intereses recogidos en la resolución concediendo aplazamiento se modificarán, de oficio, cuando no haya sido notificada antes del vencimiento del primer plazo.

30. atala.– Interesen kalkulua.

Artículo 30.– Cálculo de intereses.

1.– Berandutza interesak, gerorapena emanez gero, geroratutako zorra aintzat hartuz kalkulatuko dira, borondatezko aldiaren epemugatik hasi eta emandako epea amaitzen denera arte.

1.– En caso de concesión de aplazamiento se calcularán intereses de demora sobre la deuda aplazada, por el tiempo comprendido entre el vencimiento del período voluntario y el vencimiento del plazo concedido.

2.– Zatiketa ematen bada, zatitutako zor bakoitzaren berandutza interesak kalkulatuko dira. Zor zati bakoitzeko, borondatezko aldiaren epemugatik, emandako epea amaitu arte sortutako interesak konputatuko dira. Zati bakoitzagatik sortutako interesak, zati horrekin batera, dagokion epean exigituko dira, edo denak batera, baina zatiei dagozkienak baino lehen.

2.– En caso de concesión de fraccionamiento se calcularán intereses de demora por cada deuda fraccionada. Por cada fracción de deuda se computarán los intereses devengados desde el vencimiento del período voluntario hasta el vencimiento del plazo concedido. Los intereses devengados por cada fracción se exigirán junto con dicha fracción en el plazo correspondiente o, de forma agrupada, en fecha no anterior a las fracciones a que corresponden.

3.– Gerorapena aldi exekutiboan eskatu bada, interesak kalkulatzeko oinarrian ez da sartuko premiamenduzko errekargua.

3.– Si el aplazamiento ha sido solicitado en período ejecutivo, la base para el cálculo de intereses no incluirá el recargo de apremio.

4.– Zerga-zorrak geroratu edo zatituz gero, ematezko erabakian egindako interes likidazioa, adierazitako epeen epemuga baino lehenagoko aldaketaren ondorioen kaltetan gabe ulertuko da. Likidazio berria gerorapen eskabideak ebazteko organo eskumendunak emandako erabakiz onartuko da, eta betetzeko dagoen epealdiko zati bati buruzkoa izan daiteke.

4.– En el caso de aplazamiento o fraccionamiento de deudas tributarias, la liquidación de intereses efectuada en la resolución de concesión se entenderá sin perjuicio de los efectos de la modificación, en su caso, del tipo de interés de demora antes del vencimiento de los plazos indicados. La nueva liquidación será aprobada por resolución dictada por el órgano competente para la resolución de solicitudes de aplazamiento y podrá referirse a una parte del período pendiente.

31. atala.– Gerorapenaren jarraipena.

Artículo 31.– Seguimiento del aplazamiento.

1.– Geroratutako zorraren dirubilketarako eskumena duen organoak, gerorapena eskatu zen unea aintzat hartuz, esleipenean adierazitako ordainketa baldintzak bete direnentz egiaztatu beharko du.

1.– El órgano competente, según el momento en que se solicitó el aplazamiento, para la recaudación de la deuda aplazada deberá comprobar el cumplimiento de las condiciones de pago señaladas en la concesión.

2.– Bermea jarri deneko diruzaintza alorrean eskumena duen Sailak emandako gerorapenak ez badira betetzen, organo esleitzaileari emango zaio zernolako horren berri.

2.– En el caso de incumplimiento de aplazamientos concedidos por el Departamento competente en materia de tesorería en que se haya aportado garantía, se comunicará tal circunstancia al órgano concedente.

32. atala.– Prozedura, ordaintzen ez denerako.

Artículo 32.– Procedimiento en caso de falta de pago.

1.– Gerorapenetan, emandako epearen epemuga iritsi eta ez bada ordaindu, honako era honetan jokatuko da:

1.– En los aplazamientos, si llegado el vencimiento del plazo concedido no se efectúa el pago, se procederá de la siguiente manera:

a) Borondatezko aldian eskatutakoa bada, geroratutako zorra eta horri dagozkion interesak eta errekargua exigituko dira premiamendu bidezko prozeduraz.

a) Si fue solicitado en período voluntario, se exigirá, por el procedimiento de apremio, la deuda aplazada y los intereses y recargo correspondientes, y

b) Aldi exekutbioan eskatutakoa bada gerorapena, ekin egingo zaio premiamenduzko prozedurari, lehenengo eta behin, egon dagoen bermea exekutatuz.

b) Si el aplazamiento fue solicitado en período ejecutivo, proseguirá el procedimiento de apremio, ejecutando en primer lugar la garantía que exista.

2.– Ordainketaren zatiketetan, edozein eperen epemuga iritsiz gero, ordainketa egingo ez balitz, honela jokatuko litzateke:

2.– En los fraccionamientos de pago, si llegado el vencimiento de uno cualquiera de los plazos no se efectuara el pago, se procederá como sigue:

a) Zatiketa borondatezko aldian eskatu bada, premiamenduzko prozedurari ekiteko jarduerak burutuko dira, ordaindu ez den zatiari dagokionez, kontutan hartuko direla sortutako interesak eta horiei dagozkien errekarguak. Bigarren zati bat ordaindu gabe geldituko balitz, ordaintzeke dauden zatiek aldez aurretik izango lukete epemuga. Bigarrenengoz ere ez dela bete jakiten bada eta ordaindu gabeko lehenengo zatiagatiko premiamenduzko prozedurari ekiteko jarduerarik ez bada gauzatu, jarduerok batera egin daitezke.

a) Si el fraccionamiento fue solicitado en período voluntario, se realizarán las actuaciones para el inicio del procedimiento de apremio, por la fracción no pagada, con sus intereses devengados y recargo correspondientes. Si fuese impagada una segunda fracción se producirá el vencimiento anticipado de las fracciones pendientes. En los casos en que, al conocerse el segundo incumplimiento, no se hubieran realizado las actuaciones para el inicio del procedimiento de apremio por la primera fracción impagada, podrán realizarse conjuntamente dichas actuaciones,

b) Zatiketa hori aldi exekutiboan eskatutakoa bada, ordaintzeke dagoen zor guztia hartzen duen premiamenduzko prozedurari ekingo zaio; lehenengo eta behin, egon dagoen bermea exekutatuko dela.

b) Si el fraccionamiento fue solicitado en período ejecutivo, proseguirá el procedimiento de apremio por la totalidad de la deuda pendiente de pago, ejecutando en primer lugar la garantía que exista, y

c) Aurreko lerroaldean esandakoaren ondorioz ordaintzeke dauden zatiek aurreratutako mugaeguna badute, horiei dagozkien interesak, alegia, emandako epeak aintzat hartuz aldez aurretik kalkulatutakoak, indargabetu egingo dira eta 30. atalean ezarritako kasuetan eta moduetan likidatuko dira.

c) Cuando, como consecuencia de lo anterior, se produzca el vencimiento anticipado de las fracciones pendientes, los intereses correspondientes a las mismas, previamente calculados sobre los plazos concedidos, serán anulados y se liquidarán en los casos y forma establecidos en el artículo 30 anterior.

3.– Epe bakoitzagatik berme partzialak eta lokabeak eratu direneko ordainketa zatiketetan, honela jardungo da:

3.– En los fraccionamientos de pago en que se hayan constituido garantías parciales e independientes por cada uno de los plazos se procederá como sigue:

a) Zatiketa borondatezko aldian eskatu bada, zati bat ez ordaintzeak premiamenduzko prozedurarekin hastea dakar, baina zati horri eta berorren berandutza interesei eta errekarguei dagokienez bakarrik.

a) Cuando el fraccionamiento haya sido solicitado en período voluntario, el incumplimiento del pago de una fracción determinará el inicio del procedimiento de apremio exclusivamente por dicha fracción y sus intereses de demora y recargo correspondientes,

b) Aldi exekutiboan eskatu bada zatitzea, berehalaxe exekutatuko da ordaindu gabeko zatiari gehi berorren berandutza interesei eta errekarguei dagozkien bermeak.

b) Cuando el fraccionamiento haya sido solicitado en período ejecutivo, se procederá a la inmediata ejecución de la garantía correspondiente a la fracción impagada más los intereses de demora y recargo correspondientes, y

c) Bai kasu batean zein bestean iraun egingo du zatiketaren gainerakoak, eta gainera, ematerakoan jarritako terminoetan.

c) En ambos casos, el resto del fraccionamiento subsistirá en los términos en que se concedió.

II. ATALBURUA

CAPÍTULO III

KONPENTSAZIOA

COMPENSACIÓN.

33. atala.– Zor konpentsagarriak.

Artículo 33.– Deudas compensables.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoaren administrazioaren edo horren erakunde autonomoen aldeko zorrak, atalburu honetan ezarritako baldintzekin, guztiz edo zati batetan indargabetu daitezke konpentsazio bidez. Berdin dio zorrok borondatezko aldian edo aldi exekutiboan dauden. Indargabetu egingo dira, baita ere, zordunaren alde entitate hartzekodunak aitortutako kredituak.

1.– Con los requisitos que se establecen en este capítulo, podrán extinguirse total o parcialmente por compensación las deudas a favor de la Administración de la Comunidad Autónoma o de sus Organismos Autónomos, que se encuentren tanto en período voluntario como ejecutivo de pago, con los créditos reconocidos por la entidad acreedora en favor del deudor.

2.– Likidazioa edo zenbatekoa ingresatu deneko zordunaren obligazioa deklaratzen duen erabaki bat indargabetu edo beste batez ordezkatzen bada, aldez aurretik ingresatutako zenbatekoan murriztu daiteke zorra.

2.– Cuando una liquidación o una resolución declarando la obligación de un deudor, cuyo importe haya sido ingresado, sea anulada y sustituida por otra, se podrá disminuir la deuda en la cantidad previamente ingresada.

34. atala.– Eskumena.

Artículo 34.– Competencia.

Zorraren konpentsazioari buruzko erabakia, zordunaren aldeko kredituari darion ordainketa-agindua emateko eskumena duen organoak hartuko du, Euskal Herriko Diruzaintza Nagusiari buruzko Dekretuan eta arau organikoetan ezarritakoaren arabera.

La resolución sobre compensación de deuda será dictada por el órgano competente para el mandamiento de pago derivado del crédito a favor del deudor, según lo establecido en el Decreto de la Tesorería General del País Vasco y en la normativa orgánica.

35. atala.– Entitate publikoen zorrak ofizioz konpentsatzea.

Artículo 35.– Compensación de oficio de deudas de entidades públicas.

Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioaren edo beronen erakunde autonomoen aldeko zorrak, ordainketarako borondatezko epea igaro ostean, ofizioz izango dira konpentsagarriak, baldin eta zorduna Estatuko Administrazio Orokorra, lurralde ente bat, erakunde autonomo bat, entitate kudeatzailea edo gizarte segurantzako zerbitzu amankomuna edo bere jarduera ordenamendu pribatupekoa ez den zuzenbide publikoko entitatea bada.

Las deudas a favor de la Administración de la Comunidad Autónoma o de sus Organismos Autónomos, cuando el deudor sea la Administración General del Estado, un ente territorial, organismo autónomo, entidad gestora o servicio común de la Seguridad Social o entidad de derecho público cuya actividad no se rija por el ordenamiento privado, serán compensables de oficio, una vez transcurrido el período voluntario de pago.

36. atala.– Beste hartzekodun batzuen ofiziozko konpentsazioak.

Artículo 36.– Compensación de oficio de deudas de otros acreedores.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren edo horren erakunde autonomoen zordun bat, alegia, aurreko atalean jaso gabekoa, aitortutako beste kreditu baten hartzekoduna bada, zorra ofizioz konpentsatuko da borondatezko aldia igaro ondoren; berorretan sartuko dira, baita ere, errekargua eta berandutza interesak.

Cuando un deudor de la Administración de la Comunidad Autónoma o de sus Organismos Autónomos, no comprendido en el artículo anterior, sea, a la vez, acreedor de la misma por un crédito reconocido, transcurrido el período voluntario, se compensará de oficio la deuda, incluyendo el recargo y, en su caso, los intereses de demora correspondientes, con el crédito.

37. atala.– Ordainketarako obligatutakoak eskatutako konpentsazioa.

Artículo 37.– Compensación a instancia del obligado al pago.

1.– Bere aldeko kreditua aitorturik duen zordunak zorraren konpentsazioa eska dezake. Horretarako idazkia bidaliko dio ebazteko eskumena duen organoari, honako xehetasun hauek jasoko dituela:

1.– El deudor que tenga reconocido un crédito a su favor podrá solicitar la compensación de deuda, dirigiendo escrito al órgano competente para resolverla, con los siguientes requisitos:

a) Izen eta abizenak, sozietatearen helbidea edo izena, egoitza fiskala eta ordainketarako obligatuta dagoenaren identifikazio fiskalerako zenbakia eta jakinarazpenerako adierazitako lekua.

a) Nombre y apellidos, razón social o denominación, domicilio fiscal y número de identificación fiscal del obligado al pago y el lugar señalado a efectos de notificación,

b) Horren konpentsazioa eskatzen deneko zorraren identifikazioa. Adierazi beharko dira, behintzat, zenbatekoa, kontzeptua eta zorra deklaratzeari buruzko erabakia edo horren likidazioa eman duen organoa.

b) Identificación de la deuda cuya compensación se solicita, indicando, al menos, su importe, concepto y órgano que ha dictado la resolución declarando la deuda o la liquidación de la misma,

c) Eskegilearen alde aitortutako kreditua identifikatzea, horren aldeko konpentsazioa eskaintzen baita. Zenbatekoa, kontzeptua eta deklaratzeari buruzko erabakia eman duen organoa, behintzat, adierazi beharko dira.

c) Identificación del crédito reconocido a favor del solicitante, cuya compensación se ofrece, indicando al menos su importe, concepto y órgano que ha dictado la resolución declarándolo,

d) Kreditua eskualdatu edo lagatu ez denaren aitormen espresoa.

d) Declaración expresa de no haber sido transmitido o cedido el crédito, y

e) Eskabidearen lekua eta eguna eta eskegilearen izenpea.

e) Lugar y fecha de la solicitud y firma del solicitante.

2.– Horren konpentsazioa eskatzen deneko zerga-zorra autolikidazio bidez finkatu bada, konpentsazio eskabidearekin batera deklarazio-likidazioaren edo autolikidazioaren eredu ofiziala aurkeztuko da; hori bai, zerga erregulatzeari buruzko araudian xedatutakoaren arabera aurkeztu beharko ditu subjektu pasiboak edo atxekitzaileak, behar-bezala beteta.

2.– Si la deuda tributaria cuya compensación se solicita ha sido determinada mediante autoliquidación, a la solicitud de compensación se acompañará modelo oficial de declaración-liquidación o autoliquidación, debidamente cumplimentado, que el sujeto pasivo o retenedor deba presentar conforme a lo dispuesto en la normativa reguladora del tributo.

3.– Konpentsazioa eskatu ondoren, eta erabakia hartu arte, eten egingo dira kreditua ordaintzeko izapieak.

3.– Solicitada la compensación, se suspenderán los trámites para el abono del crédito hasta la resolución de aquélla.

4.– Konpentsazio eskabidea borondatezko aldian aurkezten bada, eta epe hori amaitu ondoren oraindino ere ebazteke badago, ez zaio premiamenduzko bideari ekingo. Aldi exekutiboan aurkezten bada, bahitutako ondasunak besterentzeko ekintzak gelditu egin daitezke eskabidea ebatzi arte, prozedura etetearen kaltetan gabe.

4.– Cuando la solicitud de compensación se presente en período voluntario, si al término de dicho plazo estuviese pendiente de resolución, no se realizarán las actuaciones para el comienzo del procedimiento de apremio. Cuando se presente en período ejecutivo, sin perjuicio de la no suspensión del procedimiento, podrán paralizarse las actuaciones de enajenación de los bienes embargados hasta la resolución de la solicitud.

5.– Eskabideak ez baditu baldintzak betetzen, edo eskabidearekin batera ez badira aurkezten atal honetan adierazitako agiriak, administrazio prozedura amankomuneko arauetan ezarritako izapideei jarraituko zaie. Zorra ingresatzeko borondatezko epealdian aurkeztu bada eskabidea, ohartarazten da, ingresatzeko arauzko epea zuzenketarako epea amaitu ondoren igarota balego eta ez balitz ordaindu ez eta agiriak aurkeztu ere, zor hori premiamenduzko bidetik exigituko litzateke, dagozkion errekarguak eta interesak barne direla.

5.– Si la solicitud no reúne los requisitos, o no se acompañan los documentos que se señalan en el presente artículo, se seguirán los trámites establecidos en la normativa de procedimiento administrativo común. En particular, si se hubiera presentado la solicitud dentro del período voluntario para el ingreso de la deuda, se le advertirá que, si el plazo reglamentario de ingreso hubiera transcurrido al finalizar el plazo de subsanación no habiéndose efectuado el pago ni aportado los documentos, se exigirá dicha deuda por el procedimiento de apremio, con los recargos e intereses correspondientes.

6.– Ebazpena hartzeko eskumena duen organoak, zerga-arauetan eta arau zibilean edo berariazko izaeraz aplikagarria den legedian orokortasunez ezarritako baldintzak betetzen badira, konpentsazioa erabaki dezake.

6.– El órgano competente para resolver acordará la compensación cuando concurran los requisitos establecidos con carácter general en la normativa tributaria y civil o, en su caso, en la legislación aplicable con carácter específico.

7.– Borondatezko aldian eskatutako konpentsazioa ukatzen bada, zorra, ebazpenaren egunera arte sortutako interesekin batera, erregelamendu honetako 44. ataleko 1. lerroaldean finkatutako epean ordaindu behar dela jakinaraziko zaio eskegileari arrazoitutako erabakiaren jakinarazpenean. Epe hori igaro eta ez bada dirua ingresatu, premiamenduzko bidetik exigituko da ordaintzeke dagoen zorra. Konpentsazioa aldi exekutiboan eskatu eta ukatu egiten bada, ekin egingo zaio premiamenduzko bideari.

7.– Si se deniega la compensación y ésta se hubiese solicitado en período voluntario, en la notificación de la resolución, que será motivada, se advertirá al solicitante que la deuda deberá pagarse, junto con los intereses devengados hasta la fecha de la resolución, en el plazo establecido en el párrafo 1 del artículo 44 de este reglamento. Transcurrido dicho plazo, si no se produce el ingreso, se exigirá la deuda pendiente por el procedimiento de apremio. Si la compensación se hubiese solicitado en período ejecutivo y se deniega, continuará el procedimiento de apremio.

8.– Sei hilabeteko epean hartu beharko da erabakia, eskabidea aurkezten denetik hasita. Epe hori igaro, eta ez bada erabakirik hartu, formaren aldetik ukatutzat joko da eskabidea administrazio prozedura komuneko arauetan jasotako ondorioetarako.

8.– La resolución deberá adoptarse en el plazo de seis meses a partir de la presentación de la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución se podrá entender desestimada la solicitud en la forma y con los efectos previstos en la normativa de procedimiento administrativo común.

38. atala.– Konpentsazioaren ondorioak.

Artículo 38.– Efectos de la compensación.

1.– Konpentsazioaren ebazpenean iraungitakotzat joko dira, behar besteko zenbatekoan, zorrak eta kredituak.

1.– En la resolución de compensación se declararán extinguidas las deudas y créditos en la cantidad concurrente.

2.-Kreditua zorra baino txikiagoa bada, hasi egingo da edo ekin egingo zaio premiamenduzko prozedurari, kredituaren zenbatekoa gainditzen duen zorrari dagokionez, aurreko 35. atalean aipatzen diren entitateetariko zorduna den entitatea salbuetsiz; eta hori, konpentsazio gehiago gauzatu daitezkeenaren kaltetan gabe.

2.– En el caso de que el crédito sea inferior a la deuda, se iniciará o continuará el procedimiento de apremio, salvo que el deudor sea una entidad a las que se refiere el artículo 35 anterior, por la parte de deuda que exceda del crédito; sin perjuicio de que puedan practicarse sucesivas compensaciones.

3.– Kredituak gainditu egiten badu zorra, alde hori interesatuak ordainduko du.

3.– En el caso de que el crédito sea superior a la deuda, la diferencia se abonará al interesado.

IV. ATALBURUA

CAPÍTULO IV

OBLIGAZIOAK IRAUNGITZKEO ERA GEHIAGO

OTRAS FORMAS DE EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES

39. atala.– Preskripzioa.

Artículo 39.– Prescripción.

1.– Kasu bakoitzean aplikagarriak diren legeetan aurrikusita daude zorrqak preskribitzeko epea, horiek geldiaraztea eta ondorioak. Lege horien ezean, Euskal Herriko Herriogasuntza Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateratuko 44 atalean xedatutakoa izango da baliagarri.

1.– El plazo de prescripción de las deudas, su interrupción y efectos son los previstos en la legislación aplicable a cada caso. En su defecto rige el artículo 44 del texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

2.– Dirubilketarako kudeaketa garatzeko eskumena duen organoak deklaratuko du, ofizioz, preskripzioa.

2.– La prescripción será declarada, de oficio, por el órgano competente para desarrollar la gestión recaudatoria.

3.– Halako epealdi batean preskribitutako zorrentzat espediente kolektiboak instruitu daitezke; eta hori, era horretako deklarazioa banaka ez badute hartu.

3.– Podrán instruirse expedientes colectivos para deudas prescritas en un determinado período que no hayan sido declaradas así individualmente.

40. atala.– Kaudimen gabezia.

Artículo 40.– Insolvencia.

Zorrak, hots, ordaintzeko obligatuak eta erantzuleak hutsegindako lez deklaratu daitezenak, behin-behinekoz iraungitakotzat deklaratuko dira, premiamenduzko prozedura erregulatzen duten arauekin bat etorriz. Preskripzio epea igaro eta zorra ez bada birjarri, behin betikoz iraungitakotzat joko da.

De acuerdo con las normas reguladoras del procedimiento de apremio, se declararán provisionalmente extinguidas, en la cuantía que no se hayan hecho efectivas, las deudas cuyos obligados al pago y responsables sean declarados fallidos. Transcurrido el plazo de prescripción sin que se haya rehabilitado la deuda quedará definitivamente extinguida.

41. atala.– Kondonazioa.

Artículo 41.– Condonación.

Legez baino ezingo dira kondonatu zorrak, berorretan ezarritako zenbatekoan eta terminoetan.

Las deudas sólo podrán ser objeto de condonación en virtud de ley, en la cuantía y términos que en la misma se determinen.

42. atala.– Nahaspila.

Artículo 42.– Confusión.

Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioa edo horren erakunde autonomoren bat hartzekoduna eta zorduna bada aldiberean, horrek ez du esan nahi kontaduritzari buruzko arauak aplikatu behar ez direnik. Hortaz, obligazioa sortzen dela ulertu behar da, eta ez da iraungiko aldiberekotasun horregatik.

La concurrencia del carácter de acreedor y deudor en la Administración de la Comunidad Autónoma o en uno de sus Organismos Autónomos no impide la aplicación de la normativa contable, entendiéndose a estos efectos que nace la obligación, la cual no se extingue sólo por la concurrencia referida.

IV. IDAZPURUA

TÍTULO IV

BORONDATEZKO ALDIKO DIRUBILKETA

RECAUDACIÓN EN PERÍODO VOLUNTARIO

43. atala.– Hasiera.

Artículo 43.– Iniciación.

1.– Borondatezko aldian zerga-zorrak biltzen noiz hasi:

1.– La recaudación en período voluntario de deudas tributarias se inicia a partir de:

a) Likidazioaren berri banaka edo taldeka emateko egunean.

a) La fecha de notificación, individual o colectiva, de la liquidación,

b) Taldekako edo aldizkako jakinarazpenaren gai diren errekurtsoak, dirubilketarako epea irekitzen denean.

b) La apertura del respectivo plazo recaudatorio cuando se trate de los recursos que sean objeto de notificación colectiva o periódica, y

c) Deklarazio-likidazioak edo autolikidazioak, aurkezpenerako arauz adierazitako epearen hasiera egunean.

c) La fecha de comienzo del plazo señalado reglamentariamente para su presentación, tratándose de declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones.

2.– Zergagarriak ez diren zorrak borondatezko aldiko dirubilketa, obligatuari erabaki exekutiboa jakinarazten zaion egunean hasiko da, obligazioa deklara dezan administrazio prozedurari buruzko arauen arabera. Honako alor hauek hartuko ditu erabakiak:

2.– La recaudación en período voluntario de deudas no tributarias se inicia a partir de la fecha de notificación al obligado de la resolución ejecutiva, según la normativa de procedimiento administrativo, que declare la obligación. En particular, dicha resolución será:

a) Zehapen alorrean, administrazio bidea amaitzeagatik edo garaiz eta formaz jazarri ez delako, zehapen exekutiboa ezartzen duena; edo zehapena sendetsi egiten duen errekurtso-erabakia. Aplikagarria den zigor prozeduraren arabera, zigor erabakiaren aurretik, ordainketa salaketaren ondorioz egin dadinean ere hasiko da dirubilketa.

a) En materia de sanciones, la que impone sanción ejecutiva, por poner fin a la vía administrativa o por no haber sido impugnada en tiempo y forma, o la resolución de recurso confirmatoria de la sanción. También se iniciará la recaudación cuando, conforme al procedimiento sancionador aplicable, se produzca el pago como consecuencia de denuncia, previamente a resolución sancionadora,

b) Emandako mailegu eta bermeen alorrean, Euskal Herriko Herriogasuntza Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateratuko 32.1) atalean aipatzen diren zenbatekoak ordaintzeko eskatuz emandakoa.

b) En materia de préstamos y garantías concedidos, la dictada requiriendo el pago de los importes a que se refiere el artículo 32.l) del texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, y

c) Dirulaguntzen alorrean, konplimendu ezaren ondorioz aldez aurretik eskuratutako zenbatekoak Euskal Herriko Diruzaintza Nagusiari itzultzeko obligazioa deklaratzen duena.

c) En materia de subvenciones, la que declara la obligación de devolver a la Hacienda General del País Vasco cantidades previamente percibidas, como consecuencia de incumplimiento.

44. atala.– Ordainketarako epea.

Artículo 44.– Plazo de pago.

1.– Administrazioak egindako likidazioen ondoriozko zerga–zorrak, honela ordainduko dira:

1.– Las deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración deberán pagarse:

a) Hilabete bakoitzeko 1etik 15era bitartean jakinarazitakoak, jakinarazpen egunean hasi eta hurrengo hilabeteko 5era arte edo, balioduna ez bada, hurrengo lehenengo egun baliodunera arte.

a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, si aquél no lo fuera, y

b) Hilabete bakoitzeko 16tik azken egunera arte jakinarazitakoak, jakinarazpen egunean hasi eta hurrengo hilabeteko 20ra arte edo, balioduna ez bada, hurrengo lehenengo egun baliodunera arte.

b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, si aquél no lo fuera.

2.– Taldeka eta aldizka jakinaraztekoak diren edo deklarazio–likidazioaren edo autolikidazioaren bidez ordaindu behar diren zerga-zorrak, zerga bakoitzaren arau erregulatzaileetan adierazitako epe edo egunetan ordaindu behar dira.

2.– Las deudas tributarias que sean de notificación colectiva y periódica o que deban pagarse mediante declaración-liquidación o autoliquidación deberán satisfacerse en los plazos o fechas que señalan las normas reguladoras de cada tributo.

3.– Zergagarriak ez diren zorrak atal honetako 1. lerroaldean ezarritako epeetan ordaindu beharko dira, horien arabera exigitu egiten direneko arauek beste epe batzuk finkatu ezean.

3.– Las deudas no tributarias deberán pagarse en los plazos establecidos en el párrafo 1 del presente artículo, salvo que las normas con arreglo a las cuales se exijan determinen plazos distintos.

4.– Administrazio bidea amaitzen ez duten zigor-erabakietan, Administrazioari errekurtso arrunta aurkezteko epea, orokortasunez ezarritako ordainketa epearen ondoren amaitzen bada, errekurtsoa aurkezteko epea amaitu ondorengo egun baliodunera arte luzatuko da ordainketarako epea, baldin eta ez bada errekurtsorik aurkezten.

4.– En el caso de resoluciones sancionadoras que no pongan fin a la vía administrativa, cuando el plazo para la interposición de recurso ordinario frente a la misma finalice con posterioridad al plazo de pago establecido con carácter general, este plazo de pago se extenderá hasta el día hábil siguiente a la finalización del plazo de interposición de recurso, siempre que no se produzca dicha interposición.

5.– Zehapena zatitu, indargabetu, murriztu edo ordezkatu bada, zehapen araudiaren arabera, horien ezarpenerako terminoak hartuko dira aintzat.

5.– Cuando la sanción sea objeto de fraccionamiento, suspensión, reducción o sustitución, según la normativa sancionadora, se atenderá a los términos en que se hayan establecido los mismos.

45. atala.– Borondatezko aldiko dirusarrerak.

Artículo 45.– Ingresos en período voluntario.

1.– Borondatezko aldian honako leku hauetan sartuko da zorren zenbatekoa:

1.– En período voluntario, el importe de las deudas se ingresará:

a) Euskal Herriko Diruzaintza Nagusiko kutxan, helburu horretarako dagoen dirubilketa organoaren eskura.

a) En la caja de la Tesorería General del País Vasco a disposición del órgano recaudador para este fin,

b) Diruzaintzaren alorrean eskumena duen Sailak Euskal Herriko Diruzaintza Nagusian helburu horretarako baimendu duen kontuan.

b) En la cuenta de la Tesorería General del País Vasco que el Departamento competente en materia de tesorería haya autorizado para este fin, o

c) Entitate laguntzailearen bidez, erregelamendu honetako 6. atalean ezarritakoaren arabera.

c) A través de entidad colaboradora, conforme a lo establecido en el artículo 6 del presente reglamento.

2.– Zerga likidazioen eta 43. ataleko 2. lerroaldean aipatzen diren erabakien jakinarazpenean, lehendik adierazitako bidea, obligatuak erabili behar duena, adieraziko da, aplikagarriak diren xedapenen arabera.

2.– En la notificación de las liquidaciones tributarias y de las resoluciones a que se refiere el artículo 43 en su párrafo 2, se indicará el medio, entre los anteriormente indicados, que ha de utilizar el obligado, según las disposiciones aplicables al caso.

3.– Euskal Herriko Diruzaintza Nagusiak dirua kontuan sartzea, transferentzia bidez, beste kontu batetik egindako intsuldaketaz edo bankuen taktikan onartutako beste edozein prozedura bidez egin daiteke, 16. atalean jasotako ondorioen kaltetan gabe.

3.– El ingreso en cuenta de la Tesorería General del País Vasco podrá efectuarse mediante transferencia, traspaso desde otra cuenta o cualquier otro procedimiento admitido en la práctica bancaria, sin perjuicio de los efectos previstos en el artículo 16.

46. atala.– Hitzartutako dirubilketa.

Artículo 46.– Recaudación concertada.

Dirubilketa hitzartu egin bada, dirusarrerak baliabide berberak erabiliz egin beharko dira eta, hala behar bada, entitate laguntzaileetan, izan ere, kudeaketa garatu zuen entitatearen aldeko zorrei aplikagarriak baitzaizkie.

Cuando la recaudación haya sido concertada, los ingresos deberán efectuarse por los mismos medios y en las entidades colaboradoras, en su caso, aplicables a las deudas en favor de la entidad que desarrolla la gestión.

47. atala.– Amaiera.

Artículo 47.– Terminación.

1.– Borondatezko aldiko dirubilketa, aurreko 44. atalean adierazitako dirusartze epeen epemugan amaituko da.

1.– La recaudación en período voluntario concluirá el día del vencimiento de los correspondientes plazos de ingreso señalados en el artículo 44 anterior.

2.– Borondatezko aldian dirubiltzeko eskumenak, aldi horretan garatu beharreko jarduerez gain, honako hauek ere hartuko ditu:

2.– La competencia para recaudar en período voluntario, además de a las actuaciones a desarrollar en el mismo, se extiende a:

a) Preskripzio deklarazioa, premiamenduzko prozedura hasteko jarduerak gauzatu ez direnean.

a) La declaración de prescripción, cuando no se hubieran realizado las actuaciones para el inicio del procedimiento de apremio,

b) Borondatezko aldian dirubilketarekin hasteko beharrezkoak diren jarduerak.

b) Las actuaciones necesarias para iniciar la recaudación en período ejecutivo,

c) Egindako dirusarrerei arauzko destinoa emateko beharrezkoak diren jarduerak, berori amaitu ondoren, epealdi horretan eskumenak dituzten organoen eskura.

c) Las actuaciones necesarias para dar su destino reglamentario a los ingresos efectuados, después de concluido el mismo, a disposición de los órganos competentes en dicho período, y

d) Behar ez bezala eskuratutako zenbatekoak itzultzeari buruzko erabakia, borondatezko aldian emandako ekintzen eraginkortasunik ezaren ondorio diren neurrian.

d) La resolución sobre devolución de cantidades indebidamente percibidas, en la medida en que derive de la ineficacia de actos dictados en período voluntario.

V. IDAZPURUA

TÍTULO V

BORONDATEZKO ALDIKO DIRUBILKETA

RECAUDACIÓN EN PERÍODO EJECUTIVO

I. ATALBURUA

CAPÍTULO I

PREMIAMENDUZKO PROZEDURAREN ERREGIMEN JURIDIKOA

RÉGIMEN JURÍDICO DEL PROCEDIMIENTO DE APREMIO

48. atala.– Premiamenduzko prozedura erabiltzeko ahalmena.

Artículo 48.– Potestad de utilizar el procedimiento de apremio.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak eta horren erakunde autonomoek, Euskak Herriko Herriogasuntza Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateratuko 40. atalaren arabera, zuzenbide publikoko zorren dirubilketa exekutiboan premiamenduzko prozeduraz baliatzeko ahalmena dute.

1.– La Administración de la Comunidad Autónoma y sus Organismos Autónomos tienen la potestad de utilizar el procedimiento de apremio en la recaudación ejecutiva de deudas de derecho público, conforme al artículo 40 del texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

2.– Kontzeptu honengatik ez zaie zuzenduko premiamenduzko prozedurarik eta ez zaie sortuko errekargu edo berandutza interesik, aukera hori lege mailako arauan kendu egiten zaie zordunekiko, izan ere, euren jardueretan zuzenbide publikoari atxikitako entitateak baitira.

2.– No se dirige procedimiento de apremio, ni se devengan recargo ni intereses de demora por este concepto, frente a deudores respecto a los que se exceptúa tal posibilidad en norma con rango de Ley, por ser entidades sometidas en su actuación al derecho público.

49. atala.– Premiamenduzko prozeduraren izaera.

Artículo 49.– Carácter del procedimiento de apremio.

1.– Premiamenduzko prozedura administrazio mailakoa da erabat; horren berri izateko eta gorabehera guztiak ebazteko eskumena, Administrazioari baino ez dagokio.

1.– El procedimiento de apremio es exclusivamente administrativo; la competencia para entender del mismo y resolver todos sus incidentes es exclusiva de la Administración.

2.– Premiamenduzko prozedura ez da pilatuko judizialekin eta beste exekuzio prozedura batzuekin. Horri hasiera ematea edo horri ekitea ofizioz bultzatuko da izapide guztietan, eta ez da etengo horietarikoren bat hasteagatik, salbu gatazka jurisdikzionalei buruzko arauekin edo hurrengo atalean xedatutakoarekin bat etorriz jarduten bada.

2.– El procedimiento de apremio no es acumulable a los judiciales ni a otros procedimientos de ejecución. Su iniciación o continuación se impulsará de oficio en todos sus trámites y no se suspenderá por la iniciación de aquéllos, salvo cuando proceda de acuerdo con la normativa de conflictos jurisdiccionales o con el artículo siguiente.

50. atala.– Zenbait prozedura batera ematea.

Artículo 50.– Concurrencia de procedimientos.

Duen izaera aintzat hartuz, kredituak kobratzeko, legean ezarritako lehentasun hurrenkerari zor zaion begirunearen kaltetan gabe, premiamenduzko prozedurarekin batera exekuzioko beste prozedura batzuk ematen badira, bai singularrak, unibertsalak, judizialeak edo ez-judizialak izan, prozeduran trabaturik gelditu diren ondasunak exekutatzeko lehentasuna, honako arau hauekin bat etorriz finkatuko da:

Sin perjuicio del respeto al orden de prelación que para el cobro de los créditos viene establecido por la ley en atención a su naturaleza, en el caso de concurrencia del procedimiento de apremio con otros procedimientos de ejecución, ya sean singulares o universales, judiciales o no judiciales, la preferencia para la ejecución de los bienes trabados en el procedimiento vendrá determinada con arreglo a las siguientes reglas:

a) Premiamenduzko prozedura, beste exekuzio prozedura edo berariazko prozesuekin batera emanez gero, prozeduran zehar aintzinekoena den bahiketak izango du lehentasuna.

a) Cuando concurra con otros procesos o procedimientos singulares de ejecución, el procedimiento de apremio será preferente cuando el embargo efectuado en el curso del mismo sea el más antiguo, y

b) Premiamenduzko prozedura beste exekuzio prozedura edo prozesu konkurtsalekin edo unibertsalarekin batera ematen denean, lehenengo prozedura horri lehentasuna emango zaio berorretan zehar bahituak izan diren ondasunak eta eskubideak exekutatzeko, baldin eta bahiketa hori lehiaketa prozesua hasi baino lehenago burutu bada.

b) En los supuestos de concurrencia del procedimiento de apremio con procesos o procedimientos concursales o universales de ejecución, aquel procedimiento tendrá preferencia para la ejecución de los bienes o derechos que hayan sido objeto de embargo en el curso del mismo, siempre que dicho embargo se hubiera efectuado con anterioridad a la fecha de inicio del proceso concursal.

51. atala.– Jarduerei eustea.

Artículo 51.– Conservación de actuaciones.

1.– Baliogabetasun deklarazioan edo jardueren deuseztapenean, eutsi egingo zaie beti ekintzei eta izapideei, baldin eta, hauspenik gertatu ezean, horien edukiak bere horretan irauten badu.

1.– En la declaración de nulidad o la anulación de actuaciones se dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción.

2.– Zehapenak, errekarguak edo zor zergagarrian kuotaz besteko edo ez-zergagarrietan zorraren tronkoaz besteko beste zor-osagarri batzuk deuseztatzeak ez dakar kuotaren, zorraren tronkoaren eta deuseztapenaren kausak eragin ez dien gainerako osagaien deuseztapena, ez eta deuseztatu gabeko elementuei dagozkien errekarguen, interesen eta kostuen deuseztapena ere.

2.– La anulación de sanciones, recargos u otros componentes de la deuda distintos de la cuota en el caso de deudas tributarias, o distintos de la deuda principal en las no tributarias, no supondrá la anulación de la cuota o deuda principal y demás componentes no afectados por la causa de la anulación, ni de los recargos, intereses y costas que correspondan a los elementos no anulados.

52. atala.– Egiazkotzat jotzea.

Artículo 52.– Presunción de certeza.

Premiamenduzko prozeduran suskribatutako eginbideak, hots, dirubilketako organoak edo agenteak euren eskumenen barruan ikusitako ekintzak kontsigna ditzatenak, egiazkotzat jotzen dira ekintzei, egunari eta agerliarren adierazpenei dagokienez.

Las diligencias suscritas en el procedimiento de apremio que consignen hechos presenciados por el órgano o agente de recaudación en el ámbito de sus competencias, se presumen ciertas en cuanto a los hechos, su fecha y manifestaciones de los comparecientes.

53. atala.– Jakinarazpenak.

Artículo 53.– Notificaciones.

1.– Premiamenduzko prozeduran egindako jakinarazpenei, zergei buruzko legedi orokorra eta administrazio prozedura komuneko legedia aplikatuko zaie.

1.– A las notificaciones practicas en el procedimiento de apremio se aplicará la legislación general tributaria y la de procedimiento administrativo común.

2.– Aurreko idazatian aipatzen den araudian aldizkari ofizialean argitaratu behar dela jasotzen bada, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian egingo da hori. Dirubilketaren kudeaketa hitzartutakoa bada, nahiko izango da entitatearen ekintzak argitara daitezen aldizkari ofizialean argitaratzea.

2.– Cuando la normativa a que se refiere el apartado anterior prevea la publicación en boletín oficial la misma se efectuará en el Boletín Oficial del País Vasco. En el caso de que la gestión recaudatoria haya sido concertada, la publicación será suficiente en el Boletín Oficial en que sean publicados los actos propios de la Entidad.

54. atala.– Premiamenduzko bidearen jazarpena.

Artículo 54.– Impugnación de la vía de apremio.

1.– Premiamenduzko bidearen zilegitasunaren aurka, ondoren adierazten diren oposizio-arrazoiak baino ez dira onargarriak:

1.– Contra la procedencia de la vía de apremio sólo son admisibles los siguientes motivos de oposición:

a) Zorra ordaintzea edo iraungitzea borondatezko aldian.

a) Pago o extinción de la deuda en período voluntario,

b) Preskripzioa.

b) Prescripción,

c) Geroratzea edo zatitzea borondatezko aldian.

c) Aplazamiento o fraccionamiento en período voluntario, y

d) Zorra ez-zergagarria dela edo zor horren deuseztapena, indargabetasuna edo exekutibitaterik eza deklaraltzen duen erabakiaren en le, dela deklaratzen duen erabakiaren, edo likidazioaren berririk ez ematea.

d) Falta de notificación de la liquidación o de la resolución que declara la deuda no tributaria o anulación, suspensión o falta de ejecutividad de la misma.

2.– Zehapen alorreko preskripzio arrazoiak eta erabakia ez jakinarazteko arrazoiak zehapenari buruzkoak izango dira eta, sekula ere ez, infrakzioari, salaketari edo zehapen-erabaki exekutiboaren aurretikoak diren izapideei buruzkoak, horrela xedatzen baita administrazio prozedurari buruzko araudian, eta eskumena duen organoaren aurrean ezarritako unean eta moduan baliagarriak izan daitezkeenaren kaltetan gabe.

2.– En el ámbito sancionador, los motivos de prescripción y falta de notificación de la resolución se refieren a la sanción y, en ningún caso, en relación con la infracción, denuncia o trámites anteriores a la resolución sancionadora ejecutiva, según la normativa de procedimiento administrativo; sin perjuicio de que puedan hacerse valer ante el órgano competente en el momento y forma establecidos.

3.– Premiamenduzko probidentzia ez jakinarazteak premiamenduzko prozeduran zehar sor daitezen ekintzen jazarpena ekar dezake.

3.– La falta de notificación de la providencia de apremio será motivo de impugnación de los actos que se produzcan en el curso del procedimiento de apremio.

55. atala.– Premiamenduzko prozedura etetea.

Artículo 55.– Suspensión del procedimiento de apremio.

1.– Errekurtso eta erreklamazio ekonomiko administratiboak arautzen dituzten xedapenetan jasotako moduan eta baldintzetan etengo da premiamenduzko prozedura.

1.– El procedimiento de apremio se suspenderá en la forma y con los requisitos previstos en las disposiciones reguladoras de los recursos y de las reclamaciones económico-administrativas.

2.– Premiamenduzko prozedura, interesatuak frogatzen badu zorra finkatzerakoan bere kalterako huts materiala, aritmetikoa edo egitaztekoa gertatu dela, berehalaxe etengo da, bermea jarri beharrik gabe. Baita zor hori ordaindua, barkatua, konpentsatua, atzeratua edo bertan behera utzia izan denean ere.

2.– Se suspenderá inmediatamente el procedimiento de apremio, sin necesidad de prestar garantía, cuando el interesado demuestre que se ha producido en su perjuicio error material, aritmético o de hecho en la determinación de la deuda, o bien que dicha deuda ha sido satisfecha, condonada, compensada, aplazada o suspendida.

3.– Zor ez-zergagarriak biltzeari dagokionez, 43. ataleko 2. lerroaldean aipatzen diren erabakiak hartzeko eskumena duen organoari edo erabakiok berrikuskatzeko eskumena duen organoari dagokio zorrotan hutsik egon den begiratzea, administrazio prozedurarari buruzko arauekin bat etorriz.

3.– En el caso de recaudación de deudas no tributarias, corresponde al órgano competente para dictar las resoluciones a que se refiere el párrafo 2 del artículo 43 o al competente para revisarlas, examinar la concurrencia de error en las mismas, de acuerdo con la normativa de procedimiento administrativo.

56. atala.– Ondorioak.

Artículo 56.– Efectos.

1.– Aldi exekutiboarekin hasteak, hurrengo atalean aipatzen den errekargua berehalaxe sortzea dakar, legean hala aginduta dagoelako, eta berandutza interesak sortzen hastea.

1.– La iniciación del período ejecutivo produce, de forma inmediata por mandato de la Ley, el devengo del recargo a que se refiere el artículo siguiente y el comienzo del devengo de los intereses de demora.

2.– Zorra ez bada ordaintzen, zordunaren ondarea exekutatzea dakar premiamenduzko probidentziak.

2.– La providencia de apremio conlleva la ejecución del patrimonio del deudor, si no se paga la deuda.

3.– Premiamenduzko prozeduran sor daitezen gastuak premiamendupean dagoenaren kargura izango dira, kostuen kontzeptuari erantzungo diotela.

3.– Serán a cargo del apremiado los gastos que se originen durante el procedimiento de apremio, bajo el concepto de costas.

57. atala.– Errekargua.

Artículo 57.– Recargo.

1.– Aldi exekutiboari hasiera emateak errekargua sortzea dakar, alegia, borondatezko aldian ingresatu gabeko zorraren zenbatekoaren 100eko 20koa. Premiamenduzko probidentzian likidatuko da.

1.– La iniciación del período ejecutivo determina el devengo de recargo por importe equivalente al 20 por 100 del importe de la deuda no ingresado en período voluntario, que será liquidado en la providencia de apremio.

2.– Borondatezko aldian ingresatu gabeko zorraren zenbatekoaren 100eko 10ekoa izango da errekargua, baldintza hauekin:

2.– El recargo será equivalente al 10 por 100 del importe de la deuda no ingresada en período voluntario, cuando

a) Zorra, premiamenduzko probidentzia zordunari jakinarazi aurretik, ordaindu edo ofizioz konpentsatzen bada.

a) La deuda se pague, o se compense de oficio, antes de ser notificada al deudor la providencia de apremio,

b) Premiamenduzko probidentzia zordunari jakinarazi baino lehen konpentsazioa eskatzen bada alde batek egindako eskariz, edo zorraren ordainketa geroratu edo zatitu egiten bada, beti ere, eskabideak aldeko ebazpena hartu beharko duela.

b) Se solicite, antes de ser notificada al deudor la providencia de apremio, la compensación a instancia de parte o el aplazamiento o fraccionamiento de pago de la deuda, siempre que sea resuelta favorablemente la solicitud, y

c) Bermean aurrikusitako epean edo horretarako jarritako epean egiten badio aurre bermatzaileak zorrari, erregelamendu honetako 62. atalaren 2. lerroaldearen arabera.

c) Cuando el garante haga frente a la deuda en el plazo previsto en la propia garantía o en el plazo concedido para ello, según el párrafo 2 del artículo 62 del presente reglamento.

58. atala.– Berandutza interesa.

Artículo 58.– Interés de demora.

1.– Zordundutako zenbatekoek, errekargua salbuetsita, borondatezko aldiko zorraren epemugaren hurrengo egunean hasi eta dirua sartzen den egunera arte sortuko dituzte berandutza interesak.

1.– Las cantidades adeudadas, excepto el recargo, devengarán interés de demora desde el día siguiente al del vencimiento de la deuda en período voluntario hasta la fecha de su ingreso.

2.– Zorra, jarritako epean eta aurreko ataleko 2. lerroaldean ezarritakoaren arabera, paguz edo konpentsazioz ordaintzen bada, ez da berandutza interesik sortuko.

2.– No se devenga interés de demora cuando la deuda sea satisfecha, mediante pago o compensación, en el plazo y conforme a lo establecido en el párrafo 2 del artículo anterior.

3.– Aplikagarriak diren legeekin bat etorriz egingo da likidazioa, zorrak zerga-izera duenentz aintzat hartuz.

3.– La liquidación se practicará conforme a la legislación aplicable según la naturaleza tributaria o no de la deuda.

4.– Berandutza interesaren likidaziorik ez da egingo, baldin eta kontzeptu horregatiko zenbatekoa diruzaintzako alorrean eskumena duen sailburuaren aginduz gutxienekotzat ezar dadin zenbatekoa baino txikiagoa bada.

4.– No se practicará liquidación de interés de demora cuando la cantidad por este concepto sea inferior a la cifra que se establezca, mediante Orden del Consejero competente en materia de tesorería, como mínima.

II. ATALBURUA

CAPÍTULO II

PROZEDURA EXEKUTIBOEN IZAPIDEAK

TRAMITACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS

59. atala.– Hasiera.

Artículo 59.– Inicio.

1.– Aldi exekutiboa hasteko eguna:

1.– El período ejecutivo se inicia:

a) Aldez aurretik jakinarazitako zorretarako, borondatezko aldian dirua sartzeko jarritako epemugaren hurrengo egunean, dirusartze hori egin ez bada edo ordainketa geroratzeko edo zatitzeko edo zorra konpentsatzeko eskabiderik egon ez bada.

a) Para las deudas previamente notificadas, el día siguiente al vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario, sin haberse producido éste ni haber mediado solicitud de aplazamiento o fraccionamiento de pago o de compensación de la deuda,

b) Deklarazio-likidazioz edo autolikidazioz ingresatu beharreko zorrei dagokienez, hauek epearen barruan aurkeztu baina erabateko edo zati bateko dirusarrera egin ez bada, eta ordainketa geroratzeko edo zatitzeko edo zorra konpentsatzeko eskabiderik egin ez bada, dirusarrera hori egiteko ezarritako arauzko epea amaitzen denean.

b) En el caso de deudas a ingresar mediante declaración-liquidación o autoliquidación, cuando éstas se hayan presentado en plazo sin realizar el ingreso correspondiente en todo o en parte, ni solicitar aplazamiento o fraccionamiento de pago ni compensación de la deuda, cuando finalice el plazo reglamentario determinado para dicho ingreso, y

c) Dirusarrerarik gabe edo ordainketa geroratu edo zatitzeko edo zorra konpentsatzeko eskabiderik gabe garaiz kanpo egindako deklarazio-likidazioetarako, aipatutako hori aurkezten denean.

c) En el caso de declaraciones-liquidaciones extemporáneas sin ingreso, ni simultánea petición de aplazamiento o fraccionamiento de pago o de compensación de deuda, al presentar aquélla.

2.– Deklarazio-likidazio bidez edo autolikidazio bidez epez kanpo egindako erabateko edo zatikako dirusarrerei erregelamendu honetako 10. ataleko 2. lerroaldean xedatutakoa aplika dakieke beti.

2.– En todo caso, a los ingresos totales o parciales realizados mediante declaración-liquidación o autoliquidación fuera de plazo, les será aplicable lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 10 de este reglamento.

60. atala.– Prozedura exekutiboekin hasteko jarduerak.

Artículo 60.– Actuaciones para el comienzo de los procedimientos ejecutivos.

1.– Borondatezko aldiko dirubilketa organoek horien dirubilketarako aldi exekutiboa hasi deneko zorren zerrenda kolektiboak gertatu eta bidaliko dizkiote aldi exekutiboan dirubilketaren zuzendaritza gauzatzeko eskumena duen organoari. Aldi exekutiboko dirubilketa kudeaketarako beharrezkoak eta osagarriak diren xehetasunak jasoko dira zerrendotan, hain zuzen ere, zuzendaritza organo horrek onar dezan formatoan.

1.– Los órganos recaudadores en período voluntario elaborarán y remitirán al órgano competente para la dirección de la recaudación en período ejecutivo las relaciones colectivas de las deudas para cuya recaudación se ha iniciado el período ejecutivo. Dichas relaciones incluirán los datos necesarios y complementarios para la gestión recaudatoria en período ejecutivo, en el formato que apruebe el citado órgano directivo.

2.– Zerrendon edukia Ekonomi Kontrolerako Bulegoari jakinaraziko zaio. Eta honek, ezarritako kontrol kontablea eta ekonomikoa egin ondoren, beharrezkoak diren neurriak hartuko ditu Erregelamendu honetako 35. eta 36. ataletan araututako konpentsazioa gauzatu ahal izateko; eta hori, zordunaren aldeko obligazioa aitor dadinean.

2.– El contenido de dichas relaciones se comunicará a la Oficina de Control Económico quien, previo el control económico y contable establecido, adoptará las medidas adecuadas para posibilitar, cuando se reconozca una obligación en favor del deudor, la práctica de la compensación regulada en los artículos 35 y 36 del presente Reglamento.

3.– Aldi exekutiboko dirubilketa zuzendaritzarako eskumena duen organoak eta Ekonomi Kontrolerako Bulegoak borondatezko aldiko kudeatzaileei bidaliko dizkiete legezko eta arauzko baldintzak bete ez ditzaten zerrendak.

3.– Tanto el órgano competente para la dirección de la recaudación en período ejecutivo como la Oficina de Control Económico devolverán a los gestores en período voluntario las relaciones que no cumplan los requisitos legales y reglamentarios.

61. atala.– Premiamenduzko probidentzia.

Artículo 61.– Providencia de apremio.

1.– Aldi exekutiboan dirubilketarako eskumena duen organoak, aurreko ataleko 1. lerroaldean aipatzen diren zerrendak, hots, erregelamendu honetako 48.2 atalaren arabera premiamenduzko prozeduratik kanpo gelditu direnei buruzkoak, eskuratu eta erregelamendu honetan jasotakoari egokitzen zaizkion egiaztatu ondoren, premiamenduzko probidentzia kolektiboa eta aldizkakoa emango du. Probidentzia horrek, nahikoa izanik, premiamenduzko prozedurari hasiera ematen dio, eta epai judizialak duen indar berbera du ordainketarako obligatuen ondasun eta eskubideen aurka jarduteko.

1.– Recibidas las relaciones a que se refiere el párrafo 1 del artículo anterior, en cuanto a los deudores no excluidos del procedimiento de apremio según el artículo 48.2 del presente reglamento, el órgano competente para la recaudación en período ejecutivo, tras la verificación de su adecuación a lo previsto en el presente reglamento, dictará, colectiva y periódicamente, providencia de apremio, título suficiente que inicia el procedimiento de apremio y tiene la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial para proceder contra los bienes y derechos de los obligados al pago.

2.– Aurreko lerroaldean aipatzen den aldizkotasuna dirubilketa exekutiboan suskribatutako hitzarmenei egokituko zaie.

2.– La periodicidad a que se refiere el párrafo anterior se adecuará a los convenios suscritos en materia de recaudación ejecutiva.

3.– Ondoren aipatzen diren zorrak ez dira izango premiamenduzko probidentziaren gai:

3.– No se dictará providencia de apremio respecto a aquellas deudas:

a) Erregelamendu honetako 48. ataleko 2. lerroaldearen arabera, premiamenduzko prozeduratik kanpo dauden zordunaren kargurakoak direnak. Horrelakoetan, aurreko ataleko 4. lerroaldean jasotakoaren ondorioetarako, Ekonomi Kontrolerako Bulegoari emango zaio horren berri.

a) A cargo de deudor exceptuado del procedimiento de apremio, según el párrafo 2 del artículo 48 de este reglamento, en cuyo caso se pondrá en conocimiento de la Oficina de Control Económico, a los efectos de lo previsto en el párrafo 4 del artículo anterior,

b) Likidazioaren exekuzioa edo ordainketarako obligazioa deklaratzen zuen erabakia eteten duen edo, ordenamendu juridikoaren arabera, ordainketarako borondatezko aldian amaiturik egotea galarazten duen zernolakoren baten berri izaten denean.

b) En que se conozca una circunstancia que suspende la ejecución de la liquidación o resolución que declaraba la obligación de pago o que impide, según lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, tener por finalizado el período voluntario de pago,

c) Ordaindu egin direnean, errekargu eta guzti gainera; legez iraungi egin direnean edo ordainketarako obligatuak eta erreferentziz hutsegin dutenekotzat deklaratu behar diren gainerako erantzuleak, erregelamendu honetako 67. atalean jasotakoaren arabera.

c) Que hayan sido satisfechas, incluido, en su caso, el recargo; se hayan extinguido legalmente o el obligado al pago y los demás responsables deban ser declarados fallidos por referencia, conforme a lo previsto en el artículo 67 del presente reglamento,

d) Premiamenduzko probidentzia jakinarazi aurretik preskribiturik egon daitezkeenean, preskripzioa etengo duen administrazio ekintzak egotea salbuetsiz.

d) Respecto de las que sea previsible que prescribirán con anterioridad a la notificación de la providencia de apremio, salvo que vaya a existir actuación administrativa que interrumpa la prescripción, o

e) Premiamenduzko prozedurarekin jarraitzea legez galaraz dezaten egoeretan daudenean.

e) Que se encuentren en situaciones que impidan legalmente la prosecución del procedimiento de apremio.

4.– Premiamenduzko probidentziak derrigorrez jaso beharko dituenak:

4.– La providencia de apremio indicará, al menos,:

a) Izena eta abizenak, baltzuaren helbidea edo izena eta, azalduz gero, zordunaren egoitza eta identifikazio fiskalerako zenbakia.

a) Nombre y apellidos, razón social o denominación y, si constan, domicilio y número de identificación fiscal del deudor, y

b) Zorraren kontzeptua, administrazio espedientea, hala behar izanez gero, eta zenbatekoa, eta zorrari dagokion likidatutako epealdia. Zor ez-zergagarriei dagokienez, zor horiek sortu edo ebatzi zituen epearekin edo epealdiarekin bat datorren likidatutako epealdi lez kontsignatuko da.

b) Concepto, expediente administrativo, en su caso, e importe de la deuda y período liquidado a que corresponde la deuda. En el caso de deudas no tributarias, se consignará como período liquidado el que se corresponde con aquella fecha o período en que se originó o en que se resolvió su procedencia.

62. atala.– Berme pertsonalak exekutatzea eta eskudiruzko gordailuak.

Artículo 62.– Ejecución de garantías personales y de depósitos en efectivo.

1.– Abal bidez, kauzio asegururako polizaren bidez edo beste edozein berme pertsonalaren bidez bermaturik badago zorra, premiamenduzko probidentzia eman eta justu segidan zertu egingo du bermea, aldi exekutiboan, dirubilketarako eskumena duen organoak.

1.– Si la deuda estuviese garantizada mediante aval, póliza de seguro de caución, o cualquier otra garantía personal, se procederá, inmediatamente después de dictada la providencia de apremio, a ejecutar la garantía por el órgano competente para la recaudación en período ejecutivo.

2.– Aurreko lerroaldean aipatzen denari dagokionez, bermatutako zenbateko guztia hartzen duen dirua sartzeko errekerimendua helaraziko zaio bermatzaileari. Erregelamendu honetako 44. ataleko 1. lerroaldean ezarritako epean egin beharko da dirusarrera hori, bermearen idazkian bestelakorik ezarri ezean.

2.– En el caso a que se refiere el párrafo anterior, se dirigirá al garante requerimiento de ingreso, hasta el límite del importe garantizado, ingreso que se deberá realizar en el plazo establecido en el párrafo 1 del artículo 44 del presente reglamento, salvo que se haya estipulado otro diferente en el instrumento de la garantía.

3.– Aurreko lerroaldean adierazitako epean ez bada egiten dirusarrera, zordun nagusiaren aurka dagoen premiamenduzko probidentzia beraren arabera, premiamenduzko prozedura erabiliko da bermatzailearen ondasunen kontra.

3.– De no realizarse el ingreso en el plazo indicado en el párrafo anterior, se procederá por el procedimiento de apremio contra los bienes del garante, en virtud de la misma providencia de apremio existente contra el deudor principal.

4.– Bermatzailearen kaudimen gabeziaren berri izan ondoren, atal honetan ezarritako izapideen ordez hurrengo atalean aurrikusitakoak jarriko dira.

4.– Cuando sea conocida la situación de insolvencia del garante podrán sustituirse los trámites establecidos en el presente artículo por los señalados en el artículo siguiente.

5.– Bermeak zorraren zati bat baino hartzen ez badu, hurrengo atalean aditzera ematen diren izapideei hasiera eman dakieke.

5.– Cuando la garantía cubra parcialmente la deuda, podrán iniciarse los trámites previstos en el artículo siguiente.

6.– Dirutan egindako gordailurik balego, gordailuzainaren izenean bidaliko litzateke 2. lerroaldean ezarritako errekerimendua. Gordailuzaina Administrazioa bera bada, zorra kentzeko erabiliko da.

6.– En el caso de existir depósito en efectivo, se dirigirá al depositario el requerimiento establecido en el párrafo 2. Si el depositario es la propia Administración, se aplicará el mismo a cancelar la deuda.

63. atala.– Premiamenduzko probidentziaren ondorengo izapideak.

Artículo 63.– Trámites posteriores a la providencia de apremio.

1.– Aurreko atalean aipatzen den bermerik edo gordailurik egon ez edo aplikagarriak badira atal horretako 4. ata 5. lerroaldeak, baina, hala ere, hipotekazko, bahiazko edo ondasun bermeak, hots, zordunaren edo beste pertsona baten eskubideez edo ondasunez osatutakoak, exekutatu egingo dira hauek premiamenduzko prozeduraren bidez. Zorduna ez den beste norbanako batenak badira ondasun edo eskubideok, errekerimendua egingo zaio Erregelamendu honetako 44. ataleko 1. lerroaldean ezarritako epean, ondasun edo eskubideok dirubilketa organoaren eskura jar ditzan, zorra ordaintzea gertatu ezik. Ondasun bermerik ez dagoenean, zordunaren ondasunak bahitzeko jarduerak hasiko dira.

1.– Cuando no existan garantías ni depósitos a los que se refiere el artículo anterior, o sean de aplicación los párrafos 4 y 5 del mismo, pero sí garantías consistentes en hipoteca, prenda, u otra de carácter real, constituidas por o sobre bienes o derechos del deudor o de persona distinta se procederá a la ejecución de éstas por el procedimiento de apremio. En el caso de que los bienes o derechos sean de persona distinta al deudor se le requerirá para que, en el plazo establecido en el párrafo 1 del artículo 44 del presente reglamento, ponga dichos bienes o derechos a disposición del órgano de recaudación, salvo que pague la deuda. Cuando no existan garantías de carácter real se iniciarán las actuaciones tendentes al embargo de los bienes del deudor.

2.– Dirubilketa, aldi exekutiboan, EAEko Administrazioaz eta bere erakunde autonomoez besteko entitateekin hitzartu bada, aurreko lerroaldean adierazten diren kudeaketak, suskribatutako halango edo holango hitzarmenean aurrikusitakoarekin bat etorriz, entitateko organoek burutuko dituzte. Ondorio horretarako, hitarmen horretan aurrikusitako agiriak bidaliko zaizkio.

2.– Cuando haya sido concertada la recaudación en período ejecutivo con entidades ajenas a la Administración de la Comunidad Autónoma y sus Organismos Autónomos, las gestiones a que se refiere el párrafo anterior serán realizadas por los órganos de la entidad correspondiente, según lo previsto en el respectivo convenio suscrito, a cuyo efecto se le remitirá la documentación prevista en el mismo.

3.– Hipoteken, bahien edo ondasun bermeen exekuzioa hasi bada, ez zaie hasierarik emango atal honetako 1. lerroaldean aipatutako kudeaketei, eta ez zaizkio bidaliko dena delako hitzarmenean aurrikusitako agiriak dirubilketaren kudeaketa hitzartu deneko entitateari, ez bada premiamenduzko administrazio prozeduraz; edo, bestela, Euskal Autonomi Elkarteko Finantzei buruzko azaroaren 8ko 8/1996 Legeko gehigarrizko xedapenetatik hirugarrenean araututako prozedura hasi bada. Hasiera emango zaie, horrelakoetan, kudeaketa horiei, edo aipatutako agiri horiek entitateari bidaliko zaizkio, dirubilketarako ez den prozedura amaitu eta zorra erabat iraungi ez bada.

3.– No se iniciarán las gestiones a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo, ni se remitirá la documentación prevista en el respectivo convenio a la entidad con que se haya concertado la gestión recaudatoria en el ámbito correspondiente, cuando se haya iniciado la ejecución de las garantías consistentes en hipoteca, prenda, u otra de carácter real, por procedimientos distintos al administrativo de apremio, o cuando se haya iniciado el procedimiento regulado en la disposición adicional tercera de la Ley 8/1996, de 8 de noviembre, de Finanzas de la Comunidad Autónoma de Euskadi. En estos casos, se procederá a iniciar aquéllas gestiones, o a remitir a la entidad la citada documentación, cuando finalice el procedimiento no recaudatorio sin haberse extinguido íntegramente la deuda.

64. atala.– Zorren sarrera.

Artículo 64.– Ingreso de las deudas.

1.– Premiamenduzko prozedura bidezko dirusarrerak, borondatezko aldian burututakoentzat, erregelamendu honetako 45. eta 46. ataletan aurrikusitakoaren arabera egingo dira.

1.– Los ingresos en procedimiento de apremio se efectuarán conforme a lo previsto en los artículos 45 y 46 de este reglamento, para los efectuados en período voluntario.

2.– Premiamenduzko prozedurako edozein unetan onartuko da ordainketa. Prozedura horrek, zorraren tronkoa, errekargua eta, hala bada, berandutza interesak eta sortutako kostuak hartzen ez dituenean, aurrera iraungo du ordaindu gabeko gainerakorako.

2.– Será admitido el pago en cualquier momento del procedimiento de apremio, que continuará por el resto impagado cuando no incluya el principal de la deuda, el recargo y, en su caso, los intereses de demora y las costas devengadas.

65. atala.– Bahiketak eta bahitutako ondasunak besterentzea edo esleitzea.

Artículo 65.– Embargos y enajenación o adjudicación de bienes embargados.

1.– Legez ezarritako izapideak eta epeak bete ondoren, bahitu egingo dira ondasunak. Zergei buruzko lege orokorretan ezarritako hurrenkerari jarraituko zaio behiketetan. Bahiketetan, halaber, bahitutako ondasunak gordailatzean, besterentzean eta kentzean, bahiketaren gai izan daitezkeen ondasun tipo bakoitzarentzat ordenamendu juridikoan aurrikusitako xedapenak hartuko dira kontutan.

1.– Cumplidos los trámites y plazos establecidos legalmente, se procederá al embargo de bienes. En la práctica de embargos se seguirá el orden establecido en la legislación general tributaria. Asimismo, en dicha práctica, en el depósito de los bienes embargados, en su enajenación y en su levantamiento se seguirán las disposiciones previstas en el ordenamiento jurídico para cada uno de los tipos de bienes susceptibles de embargo.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaz besteko entitate batekin hitzarmendu bada, aldi exekutiboan, dirubilketaren kudeaketa, berorrek izenda dezan organoari eskainiko zaio, hala behar izanez gero, ondasunak Administrazio horri esleitzea. Adierazi egin beharko da, halaber, bere eskubidearen aurretikoak diren karga edo grabamenik dagoen, eta ondasunok esleitu behar direneko zenbatekoa eta balioa. Besterentzeaz arduratzen den organoari eman beharko dio, organoak, hartutako erabakiaren berri, dena delako hitzarmenean ezarritako epean. Epe hori igaro eta erabakiaren bidez ez bada modu espresoan esleipenarekiko ezelango interesik adierazi, ukatutzat emango da eleipen hori.

2.– Cuando la gestión recaudatoria en período ejecutivo haya sido concertada con entidad ajena a la Administración de la Comunidad Autónoma, se ofrecerá, al órgano que ésta designe, la adjudicación, en su caso, de bienes a dicha Administración, indicando si existen cargas o gravámenes preferentes al derecho de la misma, su importe y el valor en que hayan de ser adjudicados los bienes. El órgano competente deberá comunicar, a quien dirija la enajenación, la resolución adoptada, en el plazo establecido en el respectivo convenio. Se entenderá no aceptada la adjudicación transcurrido dicho plazo sin que se haya manifestado expresamente, por resolución, interés alguno por la misma.

66. atala.– Hirugarrenak.

Artículo 66.– Tercerías.

1.– Administrazio bidean egindako erreklamazioa behar–beharrezko baldintza da epaitegietan eta auzitegi zibiletan hirugarrenek jarduteko.

1.– La reclamación en vía administrativa es requisito previo para el ejercicio de la acción de tercería ante los juzgados y tribunales civiles.

2.– Zordunari bahitutako eremura edo hirugarrenak bere kreditua itzultzeko duen eskubidera mugatuko da hirugarrengotza, premiamenduzko espedientean jazarritakoaren aurrean lehentasuna izango duela.

2.– La tercería sólo podrá fundarse en el dominio de los bienes embargados al deudor o en el derecho del tercerista a ser reintegrado de su crédito con preferencia al perseguido en el expediente de apremio.

3.– Hirugarrengotzak ebazteko eskumena, aldi exekutiborako eskumena duen organoari dagokio. Euskal Autononomia Erkidegoko Administrazioaz besteko entitateekin hitzartu bada aldi exekutiboko dirubilketa kudeaketa, organo horri edo entitateari dagokio hirugarrengotzen gaia ebaztea, dena delako hitzarmenean ezarritakoaren arabera.

3.– La competencia para la resolución de las tercerías corresponde al órgano competente para la recaudación ejecutiva. Cuando la gestión recaudatoria en período ejecutivo haya sido concertada con entidades ajenas a la Administración de la Comunidad Autónoma, la resolución de las tercerías corresponde a dicho órgano o a la entidad, según se establezca en el respectivo convenio.

4.– Hirugarrengotza ebatzi baino lehen legez ezarritako izapideak beteko dira. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioari badagokio ebazpena hartzeko eskumena, bidezkotzat jotzen diren txosten juridikoak edo teknikoak eska daitezke.

4.– Previamente a la resolución de la tercería se seguirán los trámites establecidos legalmente. En el caso de que la competencia para resolver corresponda al órgano de la Administración de la Comunidad Autónoma, se podrán solicitar los informes jurídicos o técnicos que se consideren oportunos.

5.– Gertatzen bada ondasunak bahitzera joan eta horiek bahituta daudela beste prozedura exekutibo, judizial edo administratibo baten ondorioz, eta haren lehentasuna aintzat hartu behar bada, horren berri dirubilketa exekutiboko zuzendaritza organoari emango zaio, eta honek, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren organo eskumendunari, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren eskubiderik onenaren aldeko ekintzak gauzatu ditzan.

5.– Cuando al efectuarse embargo de bienes resulte que éstos ya están embargados a las resultas de otro procedimiento ejecutivo, judicial o administrativo, debiendo ser reconocida la preferencia de aquél, se pondrá en conocimiento del órgano director de la recaudación ejecutiva, para que éste inste del órgano competente, en cada caso, de la Administración de la Comunidad Autónoma, el ejercicio de las acciones en defensa del mejor derecho de la Hacienda General del País Vasco.

67. atala.– Kreditu kobraezinak.

Artículo 67.– Créditos incobrables.

1.– Dirubilketa prozeduran efektiboak egin ezin direnak jotzen dira kobraezineko kreditutzat, izan ere, ordainketarako obligatuak eta gainerako erantzuleak, egon baleude, hutsegintzat jotzen direlako.

1.– Son créditos incobrables aquellos que no pueden hacerse efectivos en el procedimiento de recaudación por resultar fallidos los obligados al pago y los demás responsables, si los hubiere.

2.– Zordun nagusien eta erantzule solidarioen kaudimen gabezia premiamenduzko prozeduran frogatu ostean, dirubilketa organoak hutsegintzat joko ditu. Ondorio horietarako, honako hauek joko dira kaudimen gabezikotzat: zordunak izanda, bahitu dakizkien ondasunik edo eskubiderik baduten jakiterik ez dagoenean. Zordunaren ondasunak edo eskubideak, erregelamendu honetako 65. ataleko 2. lerroaldean aurrikusitakoaren arabera, Administrazioari ezin bazaizkio esleitu, horiek joko dira bahigarritzat.

2.– Una vez comprobada en el curso del procedimiento de apremio la insolvencia de los deudores principales y de los responsables solidarios, serán declarados fallidos por el órgano de recaudación. A estos efectos, se considerarán insolventes aquellos deudores respecto de los cuales se ignore la existencia de bienes o derechos embargables o realizables. Se estimará que no existen bienes o derechos embargables cuando los poseídos por el deudor no hubiesen sido adjudicados a la Administración conforme a lo previsto en el párrafo 2 del artículo 65 del presente reglamento.

3.– Zordun nagusiak eta erantzule solidarioak hutsegintzat joz gero, erantzule subsidiariorik dagoen edo ez begiratuko da. Erantzule subsidiariorik ez badago edo, egonda ere, hutseginak badira, aldi exekutiboko dirubilketan eskumena duen organoak kobraezintzat joko du kreditua; salbuetsi egingo da, dirubilketa harekin hitzartzen deneko enteari eskumena egoztea, dena delako hitzarmena kontutan hartuz.

3.– Una vez declarados fallidos los deudores principales y los responsables solidarios, se indagará la existencia de responsables subsidiarios. Si no existen responsables subsidiarios, o si éstos resultan fallidos, el crédito será declarado incobrable por el órgano competente en recaudación en período ejecutivo, salvo que se hubiera atribuido la competencia al ente con el que se concierte la recaudación, según el respectivo convenio.

4.– Bide exekutiboan dirubilketarako eskumena duen organoak, atxikitako zorren zenbatekoa, nondikakoa, izaera eta aintzinatasuna aintzat hartuz, kreditua kobratu ezinezkotzat jo dezake. Deklarazio hori modu kolektiboan egin daiteke, kasuari aplika dakiokeen araudi kontablearen kaltetan gabe.

4.– El órgano competente para la recaudación en vía ejecutiva podrá declarar créditos incobrables en consideración de la cuantía, origen, naturaleza y antigüedad de las deudas afectadas. Esta declaración podrá efectuarse de forma colectiva, sin perjuicio de la normativa contable aplicable al caso.

5.– Kreditua kobratu ezinezkotzat jotzeak, kreditua kontabilitatetik kendu egingo dela esan nahi du. Horrek ez dakar berarekin, legeak kontutan hartuz gauzatu daitezkeen ekintzak burutu ez daitezkeenik, kobratzeko ekintza administratiboa iraungitzen ez den bitartean.

5.– La declaración de crédito incobrable motiva la baja del crédito en la contabilidad. Esta declaración no impide el ejercicio de las acciones que puedan ejercitarse con arreglo a las leyes, en tanto no se extinga la acción administrativa para el cobro.

6.– Kobratu ezinezkotzat jotako kredituak, hots, Merkaritza Erregistroan inskribatutako pertsona fisikoei edo juridikoei dagozkienak alegia, erregistro horretan idatziko dira, dirubilketarako organoak horretarako emandako aginduaren arabera. Inskribatzeko euki dezan edozien ekintzaren berri emango dio Merkataritza Erregistroak organo horri, pertsona horiei buruzkoa izan dadinean.

6.– Los créditos declarados incobrables, correspondientes a personas físicas o jurídicas inscritas en el Registro Mercantil, serán anotados en el citado Registro, en virtud de mandamiento expedido por el órgano de recaudación. El Registro Mercantil comunicará a dicho órgano cualquier acto que se le presente a inscripción relativo a aquella persona.

7.– Zordun bat hutsegintzat deklaratzen denean, beroren kontrako kredituak, hots, epemuga deklarazioaren ondoren dutenak, amaitutzat joko dira eta indargabetu lez hartuko dira deklarazio horrekiko erreferentzia aintzat hartuta. Deklaratu gabeko beste obligatu edo erantzule batzuk badaude, hutseginak edo horiei aurre egingo dien berme errealak, salbuespen lez hartuko dira.

7.– Declarado fallido un deudor, los créditos contra el mismo de vencimiento posterior a la declaración se considerarán vencidos y serán dados de baja por referencia a dicha declaración, salvo que existan otros obligados o responsables no declarados, a su vez, fallidos o garantías reales que los cubran.

8.– Preskripzio epearen barruan obligatu baten edo hutseginda deklaratutako erantzule baten kaudimena gertatzen bada, kobratu gabeko kredituak errehabilitatu egingo dira. Errehabilitazioaren ondoren berriro irekiko da premiamenduzko bidea, eta premiamenduzko beste probidentzia bat emango da hutsegin–deklarazioaren unean kredituak zeukon egoera berberari eutsiz.

8.– En caso de sobrevenir la solvencia de un obligado o responsable declarado fallido, dentro del plazo de prescripción, procederá la rehabilitación de los créditos incobrados. Como consecuencia de la rehabilitación se reabrirá el procedimiento de apremio, dictándose nueva providencia de apremio en la misma situación en que se encontraba el crédito en el momento de la declaración de fallido.

68. atala.– Prozeduraren amaiera.

Artículo 68.– Término del procedimiento.

1.– Premiamenduzko prozeduraren amaiera:

1.– El procedimiento de apremio termina:

a) Zorra ordaindu bada.

a) Con el pago de la deuda,

b) Zordun nagusien eta erantzule solidarioen erabateko edo zati bateko hutseginagatik kreditu bat kobraezinezkotzat jotzen bada.

b) Con la declaración de crédito incobrable por fallido total o parcial de los deudores principales y responsables solidarios, y

c) Beste arrazoi legalen bategatik zordunketa iraungi egin dela deklaratzen bada.

c) Con la declaración de haber quedado extinguido el débito por cualquier otra causa legal.

2.– Kreditua kobraezinezkotzat jotzen bada, premiamenduzko prozedurari preskripzio epearen barruan ekingo zaio berriro, baldin eta ikusten bada zorduna edo erantzulea kaudimendunak direla. Epe horrek dirauen bitartean, prozedura amaitzeak ez du galaraziko zordunaren edo erantzulearen berri izateko diren kudeaketak garatzea.

2.– En los casos de declaración de crédito incobrable, el procedimiento de apremio se reanudará, dentro del plazo de prescripción, cuando se tenga noticia de que el deudor o responsable son solventes. Durante dicho plazo, la terminación del procedimiento no impedirá desarrollar gestiones destinadas al conocimiento de la situación del deudor o del responsable.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común